Á J É K O Z T. január február Ó. Boldog Új Évet Kívánunk


1 M K B T PROGRAMOK RENDEZVÉNYEK BESZÁMOLÓK JELENTÉSEK RÖVID CIKKEK KÖZLEMÉNYEK HÍREK HIRDETM&Eacu...
Author:  Brigitta Gulyás

0 downloads 3 Views 353KB Size

Recommend Documents


No documents


M

K

Boldog PROGRAMOK RENDEZVÉNYEK BESZÁMOLÓK JELENTÉSEK RÖVID CIKKEK KÖZLEMÉNYEK HÍREK HIRDETMÉNYEK

Új Évet Kívánunk

2009. január–február

B

T Á J É K O Z T A T Ó

2

HÉGRÁTH LÁSZLÓ (1939–2008) Társulatunk alapító tagja. Édesapja, Hégráth László, a Kinizsi Barlangkutató Csoport vezetıje mellett – aki jelentıs érdemeket szerzett a Szemlı-hegyi-barlang feltárásában – ismerkedett meg a barlangok világával. Több kutatótáborban is részt vett és ıt is magával ragadta az édesapjától örökölt barlangok iránti érdeklıdés. Különösen a Pál-völgyi-barlang kutatása érdekelte, jelentıs mennyiségő dokumentumot győjtött össze a barlang kutatástörténetérıl, melybıl a késıbbiekben egy terjedelmes dolgozatot készült összeállítani, amely azonban legnagyobb sajnálatunkra nem született meg. A Pál-völgyi-barlang felfedezésének 100. évfordulója alkalmából az összegyőjtött anyag egy kisebb részét a Társulat dokumentáció-tárának ajándékozta. Temetése f. év január 8-án volt a Farkasréti temetóben.

P R O G R A M O K , R E N D E Z V É N YE K ELİADÁSOK a Szemlı-hegyi-barlang (II. Pusztaszeri út 35.) fogadóépületének vetítıtermében 2009. január 21. (szerda) 18 óra Kraus Sándor: Barlangföldtani alaptételek (szpeleológiai axiómák) Fél évszázados szünet után ismét kezd helyet kapni „a tudomány szent berkeiben” a barlangok földtani vizsgálata is. 30 év tapasztalatai alapján összeszedtem néhány alapszabályt, ami megkönnyíti az ezzel (esetleg) foglalkozni kívánók dolgát.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK A 2008. ÉVI CHOLNOKY JENİ KARSZT– ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal közösen ez évben is meghirdette a Cholnoky Jenı Karszt- és Barlangkutatási Pályázatot annak érdekében, hogy ösztönözze a Társulat keretén belül mőködı kutatócsoportok és személyek által 2007-ben végzett karsztológiai és szpeleológiai kutatások színvonalas dokumentálását, s ezáltal hozzájáruljon a minisztérium Barlang- és Földtani Osztálya által vezetett közhiteles barlangnyilvántartás és az ahhoz

3 kapcsolódó adattár, illetve a forrás- és víznyelı-nyilvántartás fejlesztéséhez. A pályázat fedezetét a minisztérium és az érintett Nemzeti Park Igazgatóságok biztosították. A pályázatra a megadott határidıig csoport kategóriában 4, egyéni kategóriában 8 pályamunka érkezett be, ez utóbbiak egyike azonban a pályázati kiírás feltételeinek nem felelt meg. A 11 értékelhetı pályamunkát az 5 tagú bíráló bizottság (a MKBT képviseletében dr. Leél-Össy Szabolcs elnök, továbbá Börcsök Péter, Maucha László és Perényi Katalin; a KvVM képviseletében Takácsné Bolner Katalin) a pályázati kiírásban megadott szempontok szerint pontozva, az alábbi döntéseket hozta: CSOPORT KATEGÓRIA I. díj – 300 000 Ft Alba Regia Barlangkutató Csoport (88 pont) A csoport Évkönyve a szokásos alapossággal, gyönyörő kiállításban készült el, ami mögött érzékelhetıen óriási munka rejtızik. Dicséretes állagvédelmi tevékenységük mellett külön kiemelendı a szerteágazó – a karsztgenetikára, morfológiára, vízkémiai mérésekre, klimatológiára, denevér-megfigyelésre és mőszerfejlesztésre egyaránt kiterjedı – tudományos munka. Mindezek eredményei mintaszerően dokumentáltak, nagyszámú digitális fényképpel és egyéb ábrával illusztrálva; s immár digitális formában hozzáférhetık az 1970/80-as években készített kataszteri anyagaik is. Ráadásul az évkönyv egésze élvezetes olvasmány. Hasonló eredményeket kívánunk a jövıre is, és még sok ilyen jelentést szeretnénk olvasni. II. díj – 200 000–200 000 Ft Szegedi Karszt és Barlangkutató Egyesület (81 pont) Az egyesület 2007. évi tevékenységét bemutató pályamunka gondos és gazdagon illusztrált kivitele már szintén hagyományosnak mondható. A földtani megfontolások alapján a Gilisztás-barlangban végzett feltáró munkájuk mecseki viszonylatban jelentıs új szakasz megismerését eredményezte – kár, hogy annak térképe még nem készült el. További tudományos kutatásaik eredményeit csak a Trió-barlang radon- és klímavizsgálata esetében közlik; annál bıségesebb viszont az egyesület példamutató egyéb tevékenységének az ismertetése, amibıl külön kiemelendı a szakmai ismeretterjesztés: a frissen felépült Mecsek Házában létrehozott „Barlangok világa” kiállítás és az Orfő térségében elhelyezett tájékoztató táblák. MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva (79 pont) Az évkönyv a szokásos magas színvonalon, vaskos kötetben mutatja be a kollektíva sokrétő tevékenységét, ami 2007-ben elsısorban a Keleti-Mátrára irányult. A kisebb feltáró és állagvédelmi munkák ismertetését, és a szintetizáló jellegő – a Mátra földtani felépítésével, a tafonikkal és a barlangbiológiai kutatások módszertanával foglalkozó – tudományos dolgozatokat követıen, a 80 oldalnyi dokumentációs fejezetben 12 újabb nemkarsztos barlang mintaszerő feldolgozását találjuk; s a közösség lankadatlan aktivitásáról tanúskodnak a különféle hazai és nemzetközi rendezvényekrıl, publikációs és elıadói tevékenységrıl szóló beszámolók is. Pénzjutalom – 70 000 Ft Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület (59 pont) Az egyesület 2007. évi jelentése a tılük megszokottól szőkszavúbbra sikeredett. Ez a feltáró kutatások esetében láthatóan nem rajtuk múlott, az azonban már igen,

4 hogy az egyetlen lezárult kutatásról (Rejtett-zsomboly, -11 m) sem készült térképi és fotodokumentáció. Tudományos munkájuk lényegében a 10 barlangban végzett téli denevér-számlálásra szorítkozik, dicséretes viszont, hogy az észlelt példányszámon kívül végre közlik az észlelés idıpontját is; míg egyéb tevékenységeik közül itt a csoport által szervezett alapfokú tanfolyam emelhetı ki. A csoport kategória eredményeinek összesítése Összefoglalás

Feltáró és állagvédelmi munka

Tudományos munka

Dokumentáció

Egyéb tevékenység

0-10 p.

0-25 p.

0-25 p.

0-25 p.

0-15 p.

Alba Regia Barlangkutató Csoport

10

19

23

22

14

88

I. díj

Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület

9

18

11

11

10

59

Pénzjutalom

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület

10

20

16

20

15

81

II. díj

Vulkánszpeleológiai Kollektíva

9

13

19

24

14

79

II. díj

Összesen

Megjegyzés

EGYÉNI KATEGÓRIA I. díj – 140 000–140 000 Ft Hegedős András: A barlangok felmérése c. szakdolgozata (83 pont) A Berzsenyi Dániel Fıiskolán készült igényes megjelenítéső, gazdagon illusztrált szakdolgozat a barlangok térképi ábrázolásának módszertanáról ad minden eddiginél átfogóbb képet, kiterjedve a víz alatti felmérésre és a technikai fejlıdés kínálta legújabb lehetıségekre is – újszerő elemként a teljességre való törekvés mellett leginkább ezek értékelhetık. A téma feldolgozása során a szerzı felhasználta saját gyakorlati tapasztalatait is, fogalmazásmódja és az irodalmi források hivatkozása szabatos. A dolgozat témaválasztásából adódóan önálló eredményeket nemigen tartalmaz, de remek összefoglaló munka minden, a barlangok térképezése iránt érdeklıdı számára. Domina Eszter: Öt hazai barlang rákfaunájának vizsgálata c. szakdolgozata (83 pont) A pályamunka legalább két évtizede az elsı olyan dolgozat, ami barlangjaink gerinctelen faunájával foglalkozik. Az elsı része kiváló barlangonkénti összefoglaló az eddig publikált kutatási eredményekrıl; majd a szerzı a Tapolcai-tavasbarlangban, a Molnár János-, a Baradla-, a Béke- és az Abaligeti-barlangban végzett mintavételek alapján azok kisrák-faunáját vizsgálja, több, az adott barlangból még ismeretlen taxont mutatva ki. Sajnos a közölt fajlisták megfelelı tagolás hiányában

5 a nem biológus olvasó számára nehezen áttekinthetık, a fotó-anyag kissé szegényes, és számos apró pontatlanság, elavult vagy téves adat lelhetı fel az egyes barlangok ismertetésénél is. III. díj – 70 000–70 000 Ft Dobos Tímea – Kovács Zsolt – Sőrő Péter: Régi elképzelés, új felfedezés – láthatáron a Speizi–Szepesi–-Láner- barlangrendszer c. elıadása (73 pont) A kutatókat régóta foglalkoztató téma felvetésének aktualitását a Speizi-barlangban 2007 nyarán történt új feltárás szolgáltatja, amellyel – elméletileg – kézzelfogható közelségbe került a Szepesi–Láner-barlangrendszerrel történı összeköttetés. Az elızı Szakmai Napokon elhangzott elıadás a rendelkezésre álló idıvel arányos, tömör összefoglaló a kutatási elızményekrıl, valamint az összefüggést alátámasztó felmérési adatokról, kızettani, üledék-földtani és morfológiai megfigyelések eredményeirıl. Kár, hogy az újonnan felfedezett szakaszt csak az áttekintı térképek és pár közepes minıségő fotó szemléltetik. Eszterhás István: A Szentkúti Betyár-barlang c. publikációja (72 pont) A Karsztfejlıdés konferencia-kötetben megjelent publikáció mindenre kiterjedıen, kismonográfia jelleggel mutatja be a választott barlang földrajzi és földtani környezetét, feltárásának körülményeit és az ott végzett eddigi megfigyelések, vizsgálatok eredményeit. A szabatosan hivatkozott irodalom alapján azonban úgy tőnik, hogy saját korábbi munkáihoz, illetve a Vulkánszpelológai Kollektíva évkönyveiben leírtakhoz képest újszerő adatokat nemigen tartalmaz; így jelentıségét elsısorban a rendkívüli alaposság és a már említett kismonográfia-jelleg adja. Mozgás- és Élményterápiás Szakosztály cím nélküli tanulmánya (71 pont) Bár a szakosztály 18 fıbıl áll, tevékenységük jellegébıl adódóan a sérült (gyengénlátó, vak, végtaghiányos, mozgássérült, értelmi fogyatékos) gyerekek barlangi túráztatását bemutató pályamunkájuk felépítése és tartalma a csoportos pályázatok bírálati szempontjainak nem felel – nem felelhet – meg. Így a Bíráló Bizottság a pályázatból azt a kis tanulmányt értékelte és díjazta, amelyben az általuk kidolgozott kérdıívre adott válaszok kiértékelésével próbálják meg önzetlen és példamutató tevékenységüket még hatékonyabbá tenni. Pénzjutalom – 30 000 Ft Berényi Üveges István: Ivóvízellátáshoz kapcsolódó karsztforrások és barlangok a Mecsekben c. elıadása (54 pont) A Víz Világnapja alkalmából tartott rendezvényen elhangzott elıadás négy vízmő-forrás mőködésébe, történetébe és a hozzájuk kapcsolódó barlangok – azaz a Tettye-forrásbarlang, a Mánfai Kı-lyuk, az abaligeti Kispaplika és az Orfői Vízfıbarlang – feltárásába nyújt szép fényképekkel illusztrált betekintést. Újszerő adatokat azonban sem szpeleológiai, sem karszthidrológiai szempontból nem tartalmaz, így leginkább ismeretterjesztı munkaként értékelhetı. Könyvjutalom – 10 000 Ft Lénárt László: 2007. évi szakmai elıadások c. pályázata (43 pont) A pályamunka 9 különbözı rendezvényen tartott 10 powerpoint-elıadás és 3 poszter ábraanyagát tartalmazza minden kísérıszöveg nélkül, rendezvényenként iratkapoccsal összefőzött formában. A választott témák a címbıl megítélhetıen –

6 mint pl. a négy elıadáson is tárgyalt 2006. évi miskolci karsztárvíz, vagy a recski és egerszalóki buborék-cseppkövek – alapvetıen újszerőek, és alapos munkáról tanúskodik a nagy számú és jó minıségő illusztráció is; a kapcsolódó szakmai megállapítások és következtetések ismerete nélkül azonban azok szakszerősége és az elért eredmények jelentısége sajnos nem bírálható el. Az egyéni kategória eredményeinek összesítése Pályázó

Témaválasztás újszerősége 0-10 p.

Pályázat címe

Alapos- Eredmények ság, szaksze- jelentırőség sége 0-30 p. 0-40 p.

Megjelenítés színvonala 0-20 p.

Összesen

Megjegyzés

Berényi Üveges István

Ivóvízellátáshoz kapcsolódó források és barlangok a Mecsekben

6

16

16

16

54

Pénzjutalom

Kovács Zsolt –Dobos Tímea–Sőrő Péter

Régi elképzelés, új felfedezés – láthatáron a Speizi–Szepesi–Lánerbarlangrendszer

8

21

28

16

73

III. díj

Domina Eszter

Öt hazai barlang rákfaunájának vizsgálata

10

23

34

16

83

I. díj

Eszterhás István

A Szentkúti Betyárbarlang

7

23

23

19

72

III. díj

Hegedős András

A barlangok felmérése

7

27

29

20

83

I. díj

Lénárt László

2007. évi szakmai elıadások

8

14

12

9

43

Könyvjutalom

Mozgás- és Élményterápiás Szakosztály

Cholnoky pályázat

10

21

30

10

71

III. díj

Bíráló Bizottság

TÁMOGATÓINK Lendvay Ákos Név nélkül

1500 Ft 3000 Ft

Szolga Ferenc Rancz Balázs

2 500 Ft 10 000 Ft

Vass Imre sírjának felújításához: Dr. Hevesi Attila 2000 Ft,

Zsólyomi Zsolt 5800 Ft,

Támogatóink nagylelkő adományait szívbıl köszönjük.

Scholtz Ferenc 5000 Ft.

7

TAGDÍJ A Választmány 2008. december 16-án hozott határozata értelmében a 2009. évi tagdíjak kis mértékben emelkednek, azaz a teljes jogú tagdíj 5000 Ft, a kedvezményes (diák, nyugdíjas, munkanélküli) tagdíj összege 3000 Ft. Kérésre csekket biztosítunk, továbbá a tagdíjak átutalással történı befizetéséhez közöljük a Társulat bankszámlaszámát: 10200830-32310384 Ezúton köszönjük meg tagjainknak a 2008. évben tanúsított fegyelmezett tagdíjfizetést, s kérjük – ha tehetik – 2009 folyamán is az elsı negyedévben fizessék be tagdíjukat, ezzel is segítve a Társulat zökkenımentes mőködését.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 % 2008-ban a személyi jövedelemadó 1 %-ának Társulatunk részére történı irányításával – közismerten szerény anyagi körülmények között mőködı – egyesületünk 806 040 Ft támogatáshoz jutott. Az összeget részben a könyvtári szekrények rendszerének továbbfejlesztésére, részben a 2008-tól kiadásra kerülı új tagsági igazolványok színvonalasabbá tételére fordítottuk. ill. fordítjuk. A Társulat vezetése ezúton köszöni meg mindenkinek önzetlen és a törvényi szabályozás folytán anonym támogatását. A gazdasági helyzet romlásával és a pályázati lehetıségek beszőkülésével úgy tőnik, hogy a Társulat bevételében a tagdíj mellet biztos forrásként csak az SZJA 1 %-ára számíthatunk. Éppen ezért arra kérünk benneteket, hogy a 2008. évre vonatkozó adóbevallásban is a Társulatot támogassátok az SZJA 1 %-ával. A rendelkezı nyilatkozat kitöltéséhez itt adjuk meg a Társulat adószámát.: 1

9

8

1

5

8

0

2

2

4

1

Köszönettel a Társulat vezetése

OSZTRÁK BIZTOSÍTÁS A Bécsi- és Alsó-ausztriai Barlangkutató Szövetségtıl kapott tájékoztatás szerint a 2009. évi tagsági díjak (melyek a biztosítást is magukban foglalják) nem változnak . – már biztosítással rendelkezıknek, ill. azoknak, akik megszakított tagságukat fel kívánják újítani vagy igazolványuk elveszett 25 Euro – új belépıknek 30 Euro. Nem MKBT tagoknak az ügyintézés – a tavalyihoz hasonlóan – a fenti összegen felül további 1300 Ft-ba kerül. Új tagsági viszonyhoz a www.barlang.hu-ról letölthetı és olvashatóan kitöltött őrlap (német nyelvő) és 1 db fénykép szükséges. A biztosítást a Társulat központilag intézi, ezért kérünk mindenkit, aki a témában érintett, hogy legkésıbb 2009. január 20-ig szíveskedjen a Titkárságra behozni a fent megadott összeget, ill. a kitöltött adatlapot és fényképet (hosszabbítás esetén az igazolványt!) Titkárság

8

BESZÁMOLÓK, RÖVID CIKKEK BESZÁMOLÓ A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT ÚJJÁALAKÍTÁSÁNAK 50. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE RENDEZETT ÜNNEPI RENDEZVÉNYRİL Társulatunk 2008. november 7-én nagyszabású rendezvény keretében ünnepelte a II. világháború utáni újjáalakításának 50. évfordulóját. A rendezvény színhelye a patinás Magyar Állami Földtani Intézet díszterme volt. A rendezvényen megjelentek száma 174 fı volt. A programban elsıként dr. Leél-İssy Szabolcs, Társulatunk elnöke, majd dr. Kordos László, a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója, továbbá Haraszthy László, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium természet- és környezetmegırzési szakállamtitkára köszöntötte a megjelenteket. Végül elnökünk felolvasta a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójának, dr. Kubassek Jánosnak az évforduló alkalmából Társulatunkhoz intézett üdvözlı levelét. A rendezvény programjában a továbbiakban dr. Leél-İssy Szabolcs elnök elsıként azokat az alapító tagokat köszöntötte, akik 1958-tól 50 éven át folyamatos tagsággal rendelkeznek (Csekı Árpád, dr. Cser Ferenc, dr. Dénes György, Hazslinszky Tamás, dr. Juhász András, Magyari Gábor, Maucha László és dr. Szentes György). Számukra névre szóló emléktárgyat készített a Társulat. Az 50 éves jubileumot már nem érhette meg Gádoros Miklós, az ıt megilletı elismerést özvegye vette át. Ezt követıen a Társulat egykori alapító tagjai, akik nem rendelkeztek folyamatos tagsággal, emléklapot vehettek át a Társulat elnökétıl. Végül dr. Fodor István az Érembizottság nevében a hazai karsztok és barlangok szerteágazó ismeretterjesztı tevékenysége és a magyar barlangkutatási eredmények hazai és nemzetközi megismertetése terén kifejtett munkássága elismeréseként Papp Ferenc-emlékérmet adományozott dr. Dénes György, tiszteletbeli elnök részére, 85. születésnapja alkalmából. A továbbiakban visszaemlékezések hangzottak el a Társulat 50 évvel ezelıtti újjáalakításáról, az 50 év kiemelkedı személyiségeirıl, kiadványairól és rendezvényeirıl, valamint a Társulat elıtt álló jövıbeni feladatokról. A délelıtti programban fogadás szerepelt, melynek fénypontját az Izápyné Wehovszky Erzsébet által készített, a Társulat emblémájával díszített marcipántorta jelentette. A délutáni programban a Társulat nagy múltú, ma is mőködı barlangkutató csoportjainak egykori és jelenlegi vezetıi is megszólaltak, bemutatva az öt évtized munkásságát, majd a szakosztályok vezetıinek beszámolói hangzottak el. Végül néhány ma mőködı csoport tevékenységérıl hangzott el rövid tájékoztatás. Idıközben megérkeztek Szlovákiából a Rozsnyói Barlangkutató Csoport képviselıi, akik köszöntötték a Társulat jubileumi rendezvényét és ajándékot adtak át Társulatunk elnökének. Az ünnepi rendezvény zárásaként filmvetítésre került sor. Sajnálatos módon éppen azok a filmek nem kerültek bemutatásra, amelyet Hégráth Gyula archív anyagából ez alkalomra sikerült digitalizáltatni. A rendezvény alkalmából készített kiállítás keretében négy tablón elevenedtek meg az elmúlt 50 év legfontosabb dokumentumai, bemutatásra került a legkiemelke-

9

A fogadásra készült ünnepi torta (Foto: Timkó Attila)

A rendezvény hallgatósága, háttérben a kiállítás tablói (Foto: Merza Péter)

dıbb személyiségek arcképcsarnoka és a legjelentısebb hazai és külföldi részvétellel megtartott rendezvények. A tablók egy része a rendezvényt követıen a Társulatban került elhelyezésre. A jubileumi ünnepségre Társulatunk reprezentatív meghívót készített, továbbá minden résztvevınek kitőzıt és a legjelentısebb személyiségekrıl összeállított füzetet adott ajándékba. A rendezvényt Budapest Fıváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Kulturális Bizottswága, valamint Budapest Fıváros II. kerületi Önkormányzata támogatta, amelyért ezúton mondunk köszönetet.

BARLANGKUTATÓK SZAKMAI TALÁLKOZÓJA A Társulat jubileumi rendezvényét követı két napon, november 8–9-én került sor ugyancsak a Magyar Állami Földtani Intézet dísztermében a Barlangkutatók Szakmai Találkozójára. A rendezvény résztvevıinek száma 115 fı volt. A rendezvény programjában az elnöki megnyitót követıen Takácsné Bolner Katalin, a Barlangtani és Földtani Osztály vezetıje ismertette a Cholnoky Jenı karsztés barlangkutatási pályázat eredményét és adta át a nyerteseknek az oklevelet. A kétnapos rendezvény programjában 30 elıadás hangzott el a karszt- és barlangkutatás számos szakterületét és ígéretes kutatási helyét bemutatva, továbbá 6 poszter került kiállításra. Ez alkalommal a szombat este bemutatott filmek száma jóval elmaradt az eddig megszokottól. A rendezvény zárásaként dr. Kordos László, a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója egyedülálló alkalmat biztosítva rendkívül tartalmas szakmai magyarázat kíséretében mutatta be a Dr. Kordos László bemutatója (Foto: Timkó Attila)

10 a nagyjelentıségő rudabányai leletek legértékesebb példányait. A háromnapos rendezvény elıkészítésében és sikeres lebonyolításában közremőködı alábbi személyeknek mondunk köszönetet: Faragó Tamás, Göröcs Dorka, Izápyné Wehovszky Erzsébet, Keresztes Anikó, Muzits Józsefné, Timkó Attila (fogadás), Dr. Kordos László (a helyszín térítésmentes rendelkezésre bocsátása), Hazslinszky Tamás, Izápy Gábris, Izápyné Wehovszky Erzsébet, Székely Kinga (ajándékkiadvány és kiállítás), Faragó Tamás, Vid Gábor (projektor és hangosítás). Továbbá köszönet mindazoknak, akik a terem berendezésében, illetve a társulati anyagok fel- és leszállításában segítségünkre voltak.

Fleck Nóra

XV. LAKATOS KUPA – ALSÓ-HEGY "Építı jelleggel" Több mint egy hét távolságból visszatekintve, a teljes szeptember hónapot magunk mögött hagyva kijelenthetjük, hogy sikerült a legalkalmasabb hétvégét kiválasztanunk, nem kis szerencsével. Az idei versengést (sem) sújtotta kánikula, vagy monszun-szerő esızés, nem úgy, mint az azt megelızı vagy az azt követı hétvégén. Pénteken este a csapatok mintha megérezték volna, hogy a környéken a legjobb sört most nem a Jutka presszóban, hanem a Vecsem-forrásnál mérik, köszönhetıen az Uniós csatlakozás következtében megnyílt és általunk igénybevett derenki határátkelınek. Este 10 körül már a résztvevık nagy többsége megérkezett, de ez nem hozta zavarba a rendezıket, akik már az elızı két nap során gondosan elıkészítették a terepet, és az ANP-vel együttmőködésben még egy további meglepetéssel készültek. A szokott idıben a már megszokott népes mezınnyel rajtoló versenynek – közigazgatási okok miatt versenynek nem nevezett – vetélkedés idén is elérte célját. Számtalan barlangtúra, vitatott eredmények, jó hangulat és kupából fogyasztott unikum lett ismét a vége. Az egyre inkább elnıiesedı mezınyben (5 szín nıi csapat idén!) megszületett az elsı nıi dobogós helyezés is, jelezvén, hogy immáron a favorit csapatok sem lehetnek biztosak benne, hogy nem végeznek a szebbik nem képviselıi utcahosszal elıttük. A titok még megfejtésre vár. A gyıztes idén elıször jutott a csúcsra, de a tagok már évek óta a dobogón és annak közelében voltak; ez így természetes, mint ahogyan az is, hogy a második helyezett valamilyen apró balszerencsés momentumnak köszönhetıen nem jut a kupához. Idén is így volt, bár a Rendezıség tökéletlensége (emberek vagyunk...) idén háromszor sújtott le az MLBE csapatára, ezek közül kiemelendı, hogy az idén ki nem osztott Szerencselovag kategóriát definíciószerően nekik kellett volna nyerni, de az az egy lakat, ami náluk volt, a Kutya terepjárójának mélyén hevert a verseny egész idıtartama alatt, esélyt sem adva nekik. Nem direkt volt. Szokatlanul megnıtt az utolsó hely értéke is, több pályázó is akadt, sıt volt olyan csapat, amelyik egyenesen kérelmet adott be ennek érdekében. Az idei versengést egy korábban még soha nem látott, és valószínőleg soha meg nem ismételhetı versenyszám döntötte el a két legjobb között. A MAFC a versenyt követı héten ingyen és bérmentve, a tagok szabadidejét és szakmai tudását (Kutya) felhasználva új tetıt készített a már majdnem elpusztult Szabó-pallagi erdészházra. Elsı lépésként a régi cserepeket le kellett pakolni a (volt) padlásról, és ebbe a folyamatba vontuk be a versenyzı csapatokat. Nekünk nagy segítség volt, így éppen

11 péntek estére készült el az új tetı, amely ezáltal közös kincsünk, vigyázzunk rá, jelenlegi állapotában minden ide látogató barlangász kifogástalan szállást találhat a ház padlásán. Mivel Magyarországon nincs cigánybőnözés, nem érdemes továbbra sem semmit otthagyni ırizetlenül egy percre sem. Az idén a díjakat a Kornétás Kiadó, az Aggteleki Nemzeti Park, a KvVM és a MAFC biztosította, reméljük jövıre sikerül valamelyik felszerelés-forgalmazó céget is végre megnyerni a megszőnt fıtámogató GURU helyére, hogy a díA gyıztes csapat jak között rozsdás karabinerek és szakadt bagek is helyet kapjanak az idén nagy sikert aratott 1989-es barlangászjelvények mellett. Dr. Nyerges Miklós Eredmények 1. Abandon – Losonczi Gábor, Pataki Dénes, Kiss Zoltán (1077 - 884, 98, 95) 2. MLBE + - Sőrő "Szifon" Péter, Kiss P., Nagy M. (1064 – 884, 80, 100) 3- 4. Fejjel a falnak – Szilágyi Nóra, Tamasi Dóra, Kunisch Gyöngyvér (1012 – 811 121, 80) 3. 4. G. Gubacs - Holló Bajkonur, Lörincz Géza, Szabó Dénes (1012 – 854, 73, 85) 5. XXL - Pintér G., Mészáros R., Aradi G. (976 – 804, 97, 75) 6. Adrenalin akkó – Kocsis Gyuri, Kiss Helga, Nyúl (912 – 715, 132, 65) 7. Ha ha Hajnóczy BKCs – Kiss O., Császár Sz. Rántó A. (793 - 703, 90, 0) 8. Roverek (Barit BKCs) Nagy Gergı, Tóth Miklós, Virág Bence (705 – 552, 83, 70) 9. Mindjárt ott vagyok – Szabó E., Gedeon Bogi, Szalay V. (683 – 628, 55, 0) 10. E2P (FTSK) – Gáspár E., Katona Z., Németh T. (579 – 482, 97, 0) 11. Zéró Barlang Frakció – Belme Dóra, Barcza, B., Sándor, P. (511 - 511, 0, 0) 12. Csabcsi és a csimaszok – Hajdú G., Várkonyi, A., Dia (486 – 425, 61, 0) 13. Pandák – Ica, Nemferi, Garly (478 – 414, 64, 0) 14. Weiss Manfréd Mővek – Panker Ádám, Tisza Levente, Hajdú Ferenc (455 - 455, 0, 0) 15. Férjek és … (TBE) – Adamóczky Gy., Vencel G., Bodnár F. (438 - 347, 91, 0) 16. Hosszúpapir (SzKBE) – Szeredy A., Kiss T., Hegedős A. (434 – 277, 97, 60) 17. Stresszing (FTSK) – Cziráky A., Gólya Detti, Ács Viktor (410 – 410, 0, 0) 18. MÉSZ – Juhász Géza, Szöly Ferenc, Vonnák Kati (351 – 311, 50, 0) 19. Rohamkukacok (MLBE) – Krajnyák E., Galán E., Tölgyes E. (257 – 211, 56, 0) 20. Nekem beszélsz ? (Pécs) – Sza-Sza, Lax, Taknyász (235 – 155, 0, 80) 21. + Ákoska – Kiss E., Kiss P., Domina E. (113 – 113, 0, 0) 22. P. Tagok (Gubacs) – Nagy I., Manó, Margit (lelepzve)

Tisztelt Sporttársak! Örömmel közöljük veletek, hogy barlangász boltunk, a Speleo Sport 2009 február 1tıl megnyitja új boltját a IX. kerület Balázs Béla utca 30 szám alatt. Az új bolt kb. 8 percre van gyalog a Viola utcától (térkép rövidesen a Weblapon). Új boltunkban, nagyobb vásárlótérben, kulturáltabb környezetben szeretettel várjuk kedves eddigi és új vásárlóinkat, barátainkat! Minden barlangkutató sporttársunknak eredményekben gazdag új esztendıt kívánunk! Kocsis András

12

A Tájékoztató elızı számában megjelent alábbi közleménybıl egy teljes oldal kimaradt, ezért most az alábbiakban a teljes cikket közöljük. A SZÁDVÁRBORSAI MILADA-BARLANG ÉS A JÓSVAFİI VASS IMREBARLANG KÖZÖTTI KAPCSOLAT 1963. ÉVI NYOMJELZÉSI ADATAINAK UTÓLAGOS KÖZZÉTÉTELE AZ ÖSSZEFÜGGÉS BEMUTATÁSÁRA Bevezetés Korábban már jelent meg beszámoló a sikeres 1963. évi nyomjelzésrıl a Karszt és Barlang hasábjain (1964), de ebben a kishírben nem került sor a mérési adatok részletes bemutatására. Az eredeti nagyon kis mérető mérési jegyzıkönyv ugyanis elkallódott a Kutató Állomás sok kötetet kitevı meteorológiai adatai között. A jegyzıkönyvet csak sok évvel késıbb találtuk meg. Tekintettel arra, hogy 2006-ban a szlovák fél részérıl újabb nyomjelzési kísérletre került sor, amely nem mutatott ki kapcsolatot a Vass Imre-barlang forrásával, ezért feltétlenül szükséges, hogy most tegyük közzé az 1963. évi sikeres nyomjelzés adatait. Korábbi vizsgálatok a Vass Imre-barlang víznyelıjének kimutatására A Vass Imre barlang feltárását az a körülmény tette lehetıvé, hogy 1954 június 15-én a Tohonya-völgy végén megnyílt a rendszer árvízi forrásszája. Mivel 30 évi forrás-mérés alapján a Kis-Tohonya-forrás maximális vízhozama 27 000 l/perc volt, ezért feltételezhetı, hogy az azóta sem mutatkozó jelenség hozama is legalább 30 000 l/perc lehetett. Geomorfológiai szempontból ugyanis egyértelmő, hogy a vakon végzıdı Tohonya-völgy folytatása a felszín alatt a Vass Imre-barlang átlag 15 m² keresztmetszető folyosója, amely méret az ÉNY–DK-i irányú végponti teremben megkétszerezıdik az ott húzódó nagyszabású törésvonal tektonikai hatása következtében. Már kezdetben feltételeztük, hogy csak a Milada-barlang lehet a barlang folytatása, mert ebben az irányban nem ismert más elegendıen nagy mérető víznyelı, melynek patakja olyan nagy-mérető barlangrendszer kialakítására alkalmas lett volna, mint a Vass Imre-barlang. A barlang végponti óriásterme annak a törésvonalnak mentén alakult ki, amelyet Balogh Kálmán mutatott ki Jósvafı és Szádvárborsa között 1941-ben. Ezért várható, hogy a barlang még nem ismert folytatása e törés mentén alakult ki. Fentiek miatt 1958 májusában sóval, fluoreszceinnel és rubidium-izotóppal, majd augusztusban fluoreszceinnel végrehajtott nyomjelzési-kísérletek során a jelzıanyag minden esetben csak a Kecsı-forrásnál jelent meg, de a Milada-nyelı hozama nem volt nagyobb 2000 l/percnél. Ennek következtében a Vass Imre–Milada-barlang öszszefüggése csak abban az esetben tekinthetı valóságosnak, ha az eredetileg kialakult barlangrendszert –- kialakulásának utolsó idıszakában – a Kecsı-forrás vízrendszere hátráló korrózióval ill. erózióval lefejezte és ezért felszín alatti bifurkáció alakult ki. Ezért arra vártunk, hogy a víznyelı elegendıen nagy hozama esetén a túlfolyó víz eljut a Vass Imre-barlang forrásához is. Az 1963-évi nyomjelzés eredménye 1962–63 tele novembertıl március végéig húzódott, amikor ugrásszerően megindult a több mint fél méter vastag hó olvadása. Gádoros Miklóssal beláttuk, hogy ez az

13

alkalom kivételes lehetıséget nyújt a feltételezett összefüggés kimutatására. Ezért 1963. március 24-én 13 és 14 órakor 1,5–1,5 mázsa konyhasót öntöttünk a Miladabarlang nyelıjébe. A nyelıbe befolyó patak hozama a nyomjelzés idejében 11 600 l/perc volt. Ugyanakkor a Kis-Tohonya-forrás hozama 6900 l/perc volt. A négy napos mintavétel sorozat a Kis-Tohonya-forrás barlangi- és a foglalt forrásszáj esetében is a március 24–28 közötti idıszakban történt. A klorid-ion elemzési adatokat és a napi vezetıképesség és forráshozam interpolált adatait az I. sz. táblázat tartalmazza. Az adatok alapján készült diagrammot pedig az 1. sz. ábrán mutatjuk be. A nyomjelzı anyag meglepıen gyorsan, 14 óra alatt jutott el a Kis-Tohonya-for-

14

1. ábra

15 ráshoz, ami a 4500 m-es légvonalbeli távolságot figyelembe véve 321 m/óra sebességnek felel meg. A nem várt nagy sebesség miatt a klorid-ion-tartalom elemzését csak március 25-én reggel 7 órakor kezdtük el. A Barlangi-forrásszáj klorid-ion-tartalma az elsı hullámban maximum 6,5 mg/liter értéket ért el, a második hullámban március 27-én a maximum értéke csak 5 mg/liter volt. A második hullám két nappal késıbbi megjelenése az egy órás beadási idıkülönbség ellenére arra vezethetı viszsza, hogy a bifurkáció helyén túlfolyó patak hozama és sebessége gyorsan csökkenhetett, bár közben az egész vízrendszer hozama rohamosan nıtt. A víznyelı hozama ugyanis valószínőleg néhány órán belül zérusra csökkent. Jól látható, hogy csekélyebb mértékben, de az alaphozamot szállító Foglalt-forrásszájhoz is eljutott a nyomjelzı anyag kisebb koncentrációban. E forrásszáj vizsgálatát sajnos csak a második hullám kezdetéig folytattuk. A viszonylag kis koncentrációk ellenére az átlagos természetes klorid-ion-koncentráció 3,1 mg/liter feletti értékei valószínősítik, hogy a mért változások a beadott jelzıanyagból származnak. Az elıbbi értéket Izápy Gábor 1977– 1978 évi klorid-ion elemzései alapján 330 mérési adatból számítottuk ki. Természetes körülmények között a vizsgált idıszakban nem volt nagyobb változás a klorid-ion idısorban 1,3 mg/liter értéknél. A fenti adatok feldolgozása során megvizsgáltuk a Kis-Tohonya-forrás 1963. évi forrásmérési eredményeit is. Ennek alapján a napi vezetıképesség- és vízhozam-mérések adataiból megszerkesztettük a fenti mennyiségek interpolált értékeit is az elemzési idıszak idıtartamára. A kísérlet klorid-ion idısorának nyomjelzési eredetét nagymértékben bizonyítja, hogy a barlangi forrás 30 µS/cm nagyságrendő napi vezetıképesség-változás értékei azzal párhuzamosan változtak. A csaknem változatlan hozamú Foglalt-forrásszáj vezetıképesség értékei viszont nem tükrözik a kettıs hullám lefutását, ami kiemeli azt a tényt, hogy a nyomjelzı anyag valóban a Vass Imre-barlangból érkezett a forráshoz. A nyomjelzések idıszakának végén a Barlangi-forrás ugrásszerően növekvı vízhozama mutatja, hogy a kísérlet egy nagyobb áradás hozam-növekedési szakaszában történt. Összefoglalás Fentiek alapján megállapítható, hogy a geomorfológiai viszonyoknak megfelelıen a Vass Imre-barlang még nem ismert folytatása eredetileg valóban a Milada-barlang része volt. A kapott, viszonylag kis koncentrációk abból adódnak, hogy a beadott konyhasó klorid-ion tartalma kereken csak 60 százaléka a teljes mennyiségnek (egyegy beadásnál csak 90 kg). Ezért a nyomjelzés idıszakában mért nyelı hozam 11 600 l/perc) figyelembe vételével a jelzıanyag lefutás 14 órája alatt kereken 10 millió liter vízben csak 90 millió mg klorid-ion oldódott fel. A kapott érték 9 mg/liter összes koncentráció-növekedésnek felel meg. A Milada-nyelı és a források közötti barlangi fıágakba beszivárgó vizek koncentráció csökkentı hatása következtében mértünk 56 mg/l klorid-ion mennyiséget. Ilyen kis koncentrációt nem szoktunk figyelembe venni nyomjelzések során, de a kettıs klorid-ion hullám megjelenése és a vezetıképesség párhuzamos változása a Barlangi-forrás koncentráció változásában arra mutat, hogy valóban a kettıs nyomjelzés sótartalmát mutattuk ki. Maucha László

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.