A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A


1 A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, december 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK 48/1999. (X...
Author:  Ilona Szilágyiné

0 downloads 9 Views 250KB Size

Recommend Documents


No documents


A M AG YAR K Ö Z T ÁR S AS ÁG H I VAT AL O S L AP J A

Budapest,

Oldal

TARTALOMJEGYZÉK

1999. december 15.,

48/1999. (XII. 15.) BM r.

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjér´´ ol, valamint e szervek irányítási és m´´uködési rendjér´´ ol . . . . . . . . . . . . .

7501

67/1999. (XII. 15.) GM r.

Egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelel´´ oségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosításáról

7506

68/1999. (XII. 15.) GM r.

A 2000. I. félévi fogyasztási cikk globálkvóta közzétételér´´ ol . . . . .

7507

69/1999. (XII. 15.) GM—PM e. r.

A Kereskedelmi Vámtarifa 2000. évi alkalmazásáról . . . . . . . . . . .

7541

A Központi Kárrendezési Iroda közleménye a 2000. január 24.—február 5-ig terjed´´ o id´´ oszak — II/2. földalapra vonatkozó — term´´ oföld árveréseir´´ ol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7559

A Földm´´uvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Gy´´ or-MosonSopron Megyei Földm´´uvelésügyi Hivatalának hirdetményei . . .

7562

szerda

113. szám Ára: 360,– Ft

II. rész

JOGSZABÁLYOK

(a továbbiakban: Kat.) 52. §-ának a)—c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következ´´ oket rendelem el: 1. §

A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 48/1999. (XII. 15.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjér´´ ol, valamint e szervek irányítási és m´´ uködési rendjér´´ ol

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetér´´ ol és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésr´´ ol szóló 1999. évi LXXIV. törvény

A rendelet hatálya kiterjed a Belügyminisztérium szervezeti egységeire, a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalra, az Országos Katasztrófavédelmi F´´ oigazgatóságra, területi és helyi szerveire, a Rend´´ orségre, a Határorségre, ´´ valamint a szakirányítás keretében a hivatásos önkormányzati, a létesítményi és az önkéntes t´´ uzoltóságokra.

A katasztrófavédelem irányításának rendje 2. § (1) A katasztrófavédelem egységes szakmai irányítását országos szinten a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi F´´ oigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF), megyei szinten a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,

7502

MAGYAR KÖZLÖNY

Budapest területén a F´´ ovárosi Polgári Védelmi Igazgatóság végzi. (2) A BM OKF f´´ oigazgatója (a továbbiakban: f´´ oigazgató) közvetlenül irányítja a megyei, f´´ ovárosi katasztrófavédelmi hivatásos szervek védekezési feladatait. (3) A megyei katasztrófavédelmi, valamint a f´´ ovárosi polgári védelmi igazgatóság igazgatója (a továbbiakban együtt: igazgató) közvetlenül irányítja a polgári védelmi kirendeltségek védekezési feladatait.

1999/113. szám

(3) A kialakult helyzetr´´ ol a megyei védelmi bizottság elnöke tájékoztatja a Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) elnökét. Az igazgató pedig tájékoztatja a f´´ oigazgatót, aki a helyzet értékelése alapján javaslatot tesz az illetékes védekezési munkabizottság aktivizálására.

7. § 3. § (1) Katasztrófahelyzet esetén a f´´ oigazgató követlenül utasítást adhat a t´´uzoltóság egységeinek mentési feladat végrehajtására, a katasztrófavédelmi tevékenységre való felkészítésre, a jelentéstételre, m´´uködési területük elhagyására, továbbá rendkívüli készenléti szolgálatuk elrendelésére. (2) A védekezés során a f´´ oigazgató közvetlenül meghatározza a megyei, f´´ ovárosi igazgatóságok, valamint a helyi polgári védelmi szervek részére a kijelölt állomány ideiglenes m´´uködési területét.

4. § Amennyiben olyan rendkívüli esemény következik be, amely a védekezést végz´´ o, erre hivatott szervezet vezet´´ ojének értékelése, illetve javaslata szerint katasztrófának min´´ osíthet´´ o, a védekezés vezet´´ oje err´´ ol tájékoztatja az érintett település polgármesterét. A védekezést els´´ o ütemben a helyi szervek kezdik meg a polgármester irányításával. A polgármester egyidej´´uleg javaslatot tesz a megyei (f´´ ovárosi) igazgatónak a kialakult helyzet katasztrófává nyilvánítására.

5. § A megyei igazgató a polgármester javaslatára dönt az esemény katasztrófává min´´ osítésér´´ ol. Egyidej´´uleg haladéktalanul tájékoztatja a f´´ oigazgatót.

6. § (1) A védekezés helyi lehet´´ oségeit meghaladó körülmények kialakulása esetén az irányítást a megyei, f´´ ovárosi védelmi bizottság elnöke veszi át és intézkedik a megyei er´´ ok és eszközök szükség szerinti igénybevételére. Egyidej´´uleg, ha az még nem történt meg, javaslatot tesz a f´´ oigazgatónak az esemény katasztrófává nyilvánítására. (2) A megyei, f´´ ovárosi védelmi bizottság elnöke szükség esetén intézkedik a területi Operatív Törzs megalakítására, melynek vezet´´ oje a megyei, f´´ ovárosi igazgató.

(1) A BM OKF a Kormányzati Koordinációs Bizottság m´´uködésének megkezdéséig végzi az információk gy´´ ujtését, elemzését, javaslatot készít a KKB elnöke részére a tevékenységre. (2) A f´´ oigazgató javaslatot tesz a KKB elnökének a BM Védelmi Munkabizottság, illetve az Operatív Törzs, valamint a Tudományos Tanács részleges vagy teljes összehívására és annak összetételére. (3) A KKB m´´uködése esetén a BM OKF m´´uködteti a KKB ideiglenes szerveit, javaslatokat készít el´´ o a KKB tevékenységéhez, végrehajtja és ellen´´ orzi a KKB által meghatározott intézkedéseket a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre.

A jelentések és adatszolgáltatások rendje 8. § (1) A Veszélyhelyzeti Központ ellátja a Katasztrófavédelmi Információs Rendszer országos szint´´u központjának feladatait. (2) Az igazgatóságok Területi Információs Központot m´´uködtetnek. (3) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervhez érkezett, katasztrófa bekövetkezésére vagy annak veszélyére utaló bejelentést az adott szerv ügyeletese haladéktalanul jelenti az illetékes igazgatóság ügyeleti szolgálatának, országos szinten a BM OKF Veszélyhelyzeti Központ ügyeleti szolgálatának. (4) A bekövetkezett katasztrófa esetén a védekezésben résztvev´´ ok tevékenységének összehangolásáért felel´´ os vezet´´ o rendszeresen jelenti a kialakult helyzetet az (1) bekezdésben meghatározott ügyeletre, szükség esetén segítséget kér. (5) A Veszélyhelyzeti Központ a beérkezett jelentéseket összegzi, elemzi, és 3 óránként, szükség esetén haladéktalanul, tájékoztatja a BM OKF f´´ oigazgatóját, valamint a KKB Titkárságának és az Operatív Törzsnek a vezet´´ ojét.

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 9. §

A f´´ oigazgató, illet´´ oleg a megyei igazgatók gyakorolják a t´´uz elleni védekezésr´´ ol, a m´´uszaki mentésr´´ ol és a t´´uzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Tüt.), illet´´ oleg az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekben a t´´uzoltással és a m´´uszaki mentéssel kapcsolatos jogosultságokat, valamint a polgári védelemr´´ ol szóló 1996. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Pvt.), illet´´ oleg az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletekben meghatározott feladat- és jogköröket, a F´´ ovárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatóját csak polgári védelmi hatáskörök illetik meg.

A f´´ oigazgató feladat- és hatásköre 10. § (1) A védekezésre való felkészülés és megel´´ ozés során a f´´ oigazgató: a) közrem´´uködik az ágazati szervek katasztrófavédelemmel kapcsolatos szakmai megel´´ ozési, tervezési, szervezési feladataiban, b) meghatározza a tanintézeti képzés és a továbbképzés, valamint az ezen területekhez kapcsolódó tudományos kutató tevékenység tartalmát és a végrehajtás kereteit; egyetértési jogot gyakorol a tanintézeti képzés tantervei és tematikái tekintetében, c) kidolgozza a Magyar Köztársaság katasztrófaveszélyeztetettségére, a katasztrófák hatásai elleni védekezésre vonatkozó nemzeti stratégiát, valamint a megel´´ ozés és felkészülés éves nemzeti tervét és annak költségvetését, d) el´´ okészíti az ország egészét érint´´ o hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatok terveit, e) kidolgozza és a KKB részére felterjeszti a katasztrófavédelmi kommunikációs és információs rendszerének kialakítására, m´´uködtetésére és fejlesztésére vonatkozó tervet, figyelembe véve a kormányzati, minisztériumi, valamint a jogszabályok által meghatározott feladatok végrehajtásának infrastrukturális szükségleteit; biztosítja a nemzetközi szervezetekkel történ´´ o kapcsolattartás kommunikációs feltételeit, f) kidolgozza és a KKB részére felterjeszti a katasztrófák megel´´ ozésére és felszámolására, a nemzetközi katasztrófa segítségnyújtásra, a nemzetközi segítségnyújtásban történ´´ o magyar részvételre vonatkozó együttm´´uködés rendjét, g) javaslatot tesz a belügyminiszter részére a polgári védelemmel kapcsolatos, illetve a polgári védelem tevékenységére vonatkozó szakmai szabályozásokra, h) felügyeli, ellen´´ orzi a hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi t´´uzoltóság t´´uzvédelmi, m´´uszaki mentési és ezekkel kapcsolatos munkavédelmi tevékenységét,

7503

i) a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) tudományos céljaival összhangban koordinálja a katasztrófavédelemmel, a t´´uzvédelemmel, a m´´uszaki mentéssel és a t´´uzoltósággal kapcsolatos tudományos kutató munkát, j) kapcsolatot tart a szakterület szerinti érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, valamint a szakmai társadalmi szervezetekkel és azok szövetségeivel, k) javaslatot tesz a belügyminiszter részére a t´´ uzvédelemmel és a m´´uszaki mentéssel kapcsolatos szakmai szabályozásokra, l) ellátja a külön jogszabályokban meghatározott hatósági és szakhatósági feladatokat, m) szakhatóságként jár el a F´´ ovárosi Közigazgatási Hivatal által lefolytatott II. fokú hatósági eljárások során, n) engedélyezi és ellen´´ orzi a t´´uzoltó készülék gyártók, javítók, karbantartók tevékenységét, illetve javító m´´uhelyeik m´´uködését, o) véleményét ki kell kérni a f´´ ovárosi hivatásos önkormányzati t´´uzoltóparancsnok kinevezésénél és felmentésénél. (2) A védekezés irányítása során a f´´ oigazgató a) a megyei, védelmi bizottság elnökének értékelése és tájékoztatása alapján dönt a kialakult helyzet katasztrófává nyilvánításáról, ha az a Kat. végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti esemény. Az e körbe nem tartozó eseményr´´ ol, illetve javaslatáról haladéktalanul tájékoztatja a KKB elnökét, illetve az illetékes minisztert, b) több megyét érint´´ o katasztrófa esetén a KKB részére, ha az még nem történt meg, javaslatot tesz a kialakult helyzet vagy az esemény katasztrófává nyilvánítására, el´´ okészíti a védekezésben részt vev´´ o területi szervezetek feladataira és az anyagi eszközök átcsoportosítására, a központi eszközök és tartalékok igénybevételére vonatkozó döntéseket, c) figyelemmel kíséri a védekezéssel összefügg´´ o tevékenységet, javaslatot tesz a felmerült költségek biztosítására, elosztására, az állami tartalékok igénybevételére, d) szervezi és végzi a nemzetközi segítségnyújtás és humanitárius segélyek fogadását és elosztását, e) koordinálja a nem Magyar Köztársaság területén bekövetkezett katasztrófa esetén, a magyar mentésben részt vev´´ o er´´ ok kijelölését, felkészítését és külföldön történ´´ o alkalmazását. (3) A következmények felszámolása és a helyreállítás során a f´´ oigazgató: a) irányítja a helyreállítással kapcsolatos operatív feladatokat és a károk felmérését, b) ellen´´ orzi a központi költségvetés által e feladatra biztosított pénzeszközök felhasználását. (4) Felel´´ os a Pvt.-b´´ ol ered´´ o — fegyveres összeütközések körülményeire vonatkoztatott — feladatok végrehajtásáért, gondoskodik a polgári védelmi tervekben a Magyar Honvédség parancsnoka által meghatározott hadm´´uveleti követelmények érvényesítésér´´ ol.

7504

MAGYAR KÖZLÖNY

A megyei és f´´ ovárosi igazgató feladat- és hatásköre

1999/113. szám

a védekezésben részt vev´´ o er´´ oket és eszközöket, gondoskodik felkészítésükr´´ ol.

11. § (1) Az igazgató feladat- és hatáskörében: a) irányítja és ellen´´ orzi az alárendeltségébe tartozó kirendeltségeket, b) irányítja a megyei védelmi bizottságok Operatív Törzsét, c) szervezi a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a társadalmi és karitatív, valamint polgári védelmi szervezetek együttm´´uködését, d) szervezi az együttm´´uködést a kölcsönös segítségnyújtás érdekében a szomszédos megyék, valamint — a nemzetközi szerz´´ odések alapján — a határmenti területek polgári védelmi katasztrófaelhárítási szerveivel, e) koordinálja a polgári védelmi er´´ ok alkalmazása esetén a védekezési tevékenységet, f) szakmai felügyelete során a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi t´´uzoltóság tekintetében a megye területén gyakorolja — a rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésének kivételével — a 3. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultságokat, g) m´´uködteti a területi katasztrófaelhárítási információs központot, h) irányítja a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság mentési tevékenységét, i) ellátja az önkéntes és a létesítményi t´´uzoltóságok tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a t´´uzoltó egyesületek szakmai munkáját, j) véleményét ki kell kérni az illetékességi területén a hivatásos önkormányzati t´´uzoltóság parancsnokának, illetve az önkéntes és a létesítményi t´´ uzoltóság parancsnokának kinevezésénél, illetve felmentésénél, k) ellátja a külön jogszabályokban meghatározott hatósági és szakhatósági feladatokat, l) szakhatóságként jár el a megyei közigazgatási hivatal által lefolytatott II. fokú hatósági ügyekben. (2) Felel´´ os a Pvt.-b´´ ol ered´´ o — fegyveres összeütközések körülményeire vonatkoztatott — feladatok megyei, f´´ ovárosi szint´´u végrehajtásáért.

A Határ´´ orség katasztrófavédelmi feladatai 12. § (1) A Határ´´ orség országos parancsnoka felel´´ os a katasztrófavédelemben részt vev´´ o er´´ ok és a Határ´´ orség közötti együttm´´uködésre vonatkozó elvek, a védekezésre vonatkozó bels´´ o szabályzók kidolgozásáért. (2) A Határ´´ orség országos parancsnoka kijelöli a Határ´´ orség részér´´ ol az együttm´´uködést irányító személyeket, törzset, err´´ ol tájékoztatja a BM OKF-et, továbbá kijelöli

13. § (1) A védekezés során a Határ´´ orség közrem´´uködik: a) a határterületi lakosság és a határforgalomban résztvev´´ ok tájékoztatásában, b) a határátkel´´ ohelyeken végrehajtandó személyi és anyag, járm´´u vegyi-sugármentesítési feladatok, az egészségügyi és a járványügyi rendszabályok betartatásában, c) a határátkel´´ ohely területén bekövetkezett veszélyes szállítmányok kiömlése, szivárgása esetén a riasztási és biztosítási feladatokban, a sugárzó anyagok felfedezése esetén meghatározott eljárásban, d) a szomszédos országok területér´´ ol átsodródó mérgez´´ o vagy sugárszennyezett felh´´ ok esetén a riasztásban, a szükséges, a védettséget növel´´ o intézkedések megtételében, e) a kihirdetett veszélyhelyzet megyei, illetve a települési önkormányzatok rendeleti úton meghatározott feladatai végrehajtásában, a min´´ osített id´´ oszaki együttm´´uködési feladatok el´´ okészítésében és végrehajtásában, f) a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal együttm´´uködve a menekültek fogadásában, továbbirányításában, a tömeges migráció kezelésében, g) a lakosság életét és anyagi javait veszélyeztet´´ o terror cselekmények következményeinek felszámolásában. (2) A Határ´´ orség részt vesz: a) az árvíz, belvíz elleni védekezésben, technikai eszközök biztosításával és kijelölt er´´ oivel, valamint lehet´´ oségei függvényében a kitelepített lakosság elhelyezésében és ellátásában. b) a lakosság életét és anyagi javait tömeges méretekben veszélyeztet´´ o természeti csapások, ipari balesetek következményei felszámolásában, c) a veszélyeztetett határterületi lakosság kimenekítésében, kitelepítésében, d) meghatározott körzetek lezárásában, kijelölt objektumok orzés-védelmében, ´´ e) a határmenti lakosság védelme, anyagi javainak biztonsága érdekében együttm´´uködik a megyei és települési önkormányzati, valamint a rendvédelmi szervek feladatainak végrehajtásában. (3) A Határ´´ orség végzi: a) a ment´´ o- és megsegít´´ o er´´ ok államhatáron történ´´ o átkelésének biztosítását, felvezetését, határátléptetését, b) a nemzetközi polgári védelmi, illet´´ oleg a katasztrófavédelemben részt vev´´ o er´´ ok, eszközök határterületen történ´´ o mozgásának, illetve az egyszer´´usített átléptetésének biztosítását a határátkel´´ ohelyek körzetében, c) az államhatár veszélyeztetett szakaszainak lezárását, rendészeti célú határbiztosítási feladatok végrehajtását.

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

A Rend´´ orség katasztrófavédelmi feladatai 14. § Az országos rend´´ orf´´ okapitány kijelöli a lakosság életének és anyagi javai védelmének biztosításába bevont rendori ´´ er´´ oket, az együttm´´uködésben részt vev´´ o törzseket, összeköt´´ oket, gondoskodik felkészítésükr´´ ol, err´´ ol tájékoztatja a BM OKF-t.

7505

g) a kitelepített területre történ´´ o be- és kijárás közbiztonsági ellen´´ orzését, h) a bejárási útvonalak meghatározását, i) az él´´ o áldozatok felkutatását, azonosítását és az ismeretlen holttestek beazonosítását, nemzetközi körözés elrendelését és az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokat, j) a rend´´ ori feladatokkal kapcsolatos tájékoztatást, és biztosítja, hogy az áldozatok és hozzátartozóik tájékozódhassanak, k) halaszhatatlan esetben a kitelepítést, továbbá a kimenekítés azonnali, helyszínen történ´´ o elrendelését, l) a helyszín biztosítását, lezárását.

15. § (1) A Rend´´ orség a kijelölt er´´ oivel részt vesz: a) az árvíz, belvíz elleni védekezésben, b) a járványügyi, c) a környezetvédelmi rendszabályok bevezetésének érvényesítésében, d) a nemzetközi és hazai polgári védelmi gyakorlatokon, valamint a veszélyhelyzetek felszámolásában résztvev´´ o polgári védelmi szervezetek tevékenységének segítésében, e) meghatározott objektumok orzés-védelmében, ´´ a kulturális javak védelmében, f) a lakosság életvédelmi létesítményei veszélyhelyzeti és min´´ osített id´´ oszaki el´´ okészítésének, készenlétbe-helyezésének biztosításában,

A hivatásos önkormányzati t´´ uzoltóság katasztrófavédelmi feladatai 16. § (1) Az egység parancsnoka kijelöli, illetve felkészíti a mentés irányítására létrehozott operatív csoportban tevékenyked´´ o hivatásos önkormányzati t´´uzoltókat. (2) A kár helyszínén a t´´uzoltást vezet´´ o parancsnok a t´´uzoltási és m´´uszaki mentési feladatok befejezéséig irányítja a végrehajtásban közrem´´uköd´´ o katasztrófavédelmi szervezetek tevékenységét.

17. §

g) az áldozatok felkutatásában, h) a kitelepített, illetve a befogadott lakosság regisztrációjával kapcsolatos feladatokban, i) az állampolgárok tájékoztatásában. (2) A Rend´´ orség kijelölt er´´ oi ellen´´ orzik a lakosság tartózkodásának korlátozására bevezetett intézkedések betartását. (3) A Rend´´ orség végzi: a) természeti és civilizációs katasztrófák veszélye és bekövetkezése és a min´´ osített id´´ oszak kihirdetése esetén szükséges, jogszabályban el´´ oírt rend´´ orségi intézkedéseket, b) a kárterületek lezárását, a forgalomirányítást, a kimenekítés, a kitelepítés és a befogadás rend´´ ori biztosítását, c) katasztrófa vagy más veszélyhelyzet felszámolásában részt vev´´ o er´´ ok gyors közúti felvonulását el´´ osegít´´ o intézkedések végrehajtását, d) a hazai és nemzetközi segélyszállítmányok és segélycsapatok mozgási útvonalainak biztosítását, e) katasztrófák, illetve min´´ osített id´´ oszak kihirdetése esetén történ´´ o kitelepítés során, valamint a kitelepített lakosság befogadási helyein a rend fenntartását, f) a kárhelyszínen visszahagyott tulajdon orzését, ´´

(1) A felkészülés id´´ oszakában a t´´uzoltóparancsnok: a) gondoskodik alárendeltjeinek katasztrófavédelmi feladatokra történ´´ o felkészítésér´´ ol, továbbképzésér´´ ol, b) m´´uködteti a hírrendszerét, állandó rádiókapcsolatot tart a szomszédos t´´uzoltóságok és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeleteivel, c) tervezi, szervezi a katasztrófavédelemben közrem´´uköd´´ o er´´ o, eszköz állományának igénybevételét, d) gondoskodik a rendelkezésre álló és a katasztrófavédelmi feladatok ellátására alkalmas m´´uszaki-technikai eszközök (járm´´uvek, berendezések, véd´´ oruhák, véd´´ oeszközök, m´´uszerek stb.) készenlétben tartásáról, üzemképességének biztosításáról, e) jelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít a katasztrófák elleni védekezést befolyásoló személyi, m´´uszaki-technikai feltételek változásáról, f) biztosítja a rendkívüli készenléti szolgálat elrendelésének tervezési és szervezési feltételeit. (2) A védekezés id´´ oszakában a t´´uzoltóparancsnok: a) jelzés vagy riasztás esetén a R iasztási és Segítségnyújtási Tervben (a továbbiakban: RST), az RST tervadatlapokban és a T´´uzoltási Tervekben foglaltaknak megfelel´´ oen, illetve a m´´uködési területen kívüli igénybevétel szabályai alapján kivonul a t´´ uz- vagy káreset helyszínére,

7506

MAGYAR KÖZLÖNY

b) a jelzés, bejelentés alapján, illet´´ oleg a helyszíni felderítés során katasztrófaveszély vagy katasztrófahelyzet észlelése esetén haladéktalanul jelentést tesz a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére, c) a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdi a beavatkozást, végzi az els´´ odleges beavatkozási, mentési feladatokat, d) a megyei védelmi bizottság vezet´´ ojének döntése alapján irányítja a katasztrófaelhárításban közrem´´ uköd´´ ok tevékenységét, vagy átadja az esemény felszámolásának irányítását a védelmi bizottság vezet´´ oje által meghatározott személynek és végzi a t´´ uzoltóság számára meghatározott feladatokat. (3) A helyreállítás id´´ oszakában a t´´uzoltóparancsnok: a) a t´´uzoltás és m´´uszaki mentési alapfeladatok veszélyeztetése nélkül — eszközei és felszerelései igénybevételével — felkérésre közrem´´uködik a helyreállításban, b) értékeli a katasztrófaelhárításban való közrem´´uködésének tapasztalatait, ennek eredményét´´ ol függ´´ oen javaslatot tesz a felkészülés és a védekezés rendjének módosítására.

1999/113. szám

legfeljebb 105 ˚C vízh´´ omérsékleten üzemel, valamint az ezen feltételeknek megfelel´´ o légbefúvásos ég´´ ovel összeépített h´´ ocserél´´ o, az ipari h´´ otechnikai eljárások berendezéseinek kivételével:’’ 2. § Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´´ o rendelkezés lép: ,,(2) A készülék vagy részegység akkor hozható forgalomba, ha megfelel az e rendeletben meghatározott el´´ oírásoknak.’’ 3. § Az R . 10. §-ának bekezdése helyébe a következ´´ o rendelkezés lép: ,,(2) Készülék vagy részegység egyedi vagy kis sorozatú gyártása esetén a gyártó választhatja az egyedi termék vizsgálatát.’’

18. § Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba. Dr. Pintér Sándor s. k., belügyminiszter

A gazdasági miniszter 67/1999. (XII. 15.) GM rendelete egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelel´´ oségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosításáról A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény 33. §-ának (2) bekezdésében, valamint a fogyasztóvédelemr ol ´´ szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következ´´ oket rendelem el: 1. § Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelel´´ oségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának a) pontja helyébe a következ´´ o rendelkezés lép: ,,a) gázfogyasztó készülék (a továbbiakban: készülék): a gáz halmazállapotú tüzel´´ oanyaggal m´´uköd´´ o minden olyan termék, mely f´´ ozésre, sütésre, f´´utésre, melegvíz-el´´ oállításra, h´´utésre, világításra, mosási célokra szolgál, és amennyiben a h´´ ocsere víz közvetít´´ o közeggel történik,

4. § Az R. 10. §-a a következ´´ o (4) bekezdéssel egészül ki: ,,(4) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokat, a megfelel´´ oségi jelölés elhelyezésére vonatkozó kötelezettség kivételével, a részegységek esetében is alkalmazni kell. A részegység megfelel´´ oségér´´ ol tanúsítványt kell kiállítani, amely igazolja, hogy a részegység megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a részegység m´´uszaki jellemz´´ oit, a készülékbe való beépítés vagy beszerelés feltételeit. A tanúsítványt a részegységhez mellékelni kell. 5. § Az R. 12. §-a a következ´´ o (8) bekezdéssel egészül ki: ,,(8) A tanúsító szervezet köteles a külön jogszabályban meghatározott hatóságot és a gázfogyasztó készülékek tanúsítására kijelölt más tanúsító szervezetet haladéktalanul értesíteni: a) a kiadott típusvizsgálati tanúsítványokról; b) a kiadott típusvizsgálati tanúsítások módosításáról; c) a visszautasított tanúsítási eljárásról.’’ 6. § Az R. 14. §-a a következ´´ o (6) bekezdéssel egészül ki: ,,(6) Ha a tanúsító szervezet a vizsgálat során nem megfelel´´ onek értékeli a gyártó min´´ oségbiztosítási rendszerét, akkor err´´ ol tájékoztatja a külön jogszabályban meghatározott hatóságot és haladéktalanul értesíti a gázfogyasztó készülékek tanúsítására kijelölt más tanúsító szervezetet.’’

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 7. §

Az R. 15. §-a a következ´´ o (7) bekezdéssel egészül ki: ,,(7) Ha a tanúsító szervezet a vizsgálat során nem megfelel´´ onek értékeli a gyártó min´´ oségbiztosítási rendszerét, akkor err´´ ol köteles a külön jogszabályban meghatározott hatóságot és a gázfogyasztó készülékek tanúsítására kijelölt más tanúsító szervezetet haladéktalanul értesíteni.’’

8. § Az R. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´´ o rendelkezés lép: ,,(1) Az egyedi gyártású készülék vagy részegység vizsgálata az az eljárás, amellyel tanúsító szervezet a m´´ uszaki dokumentáció alapján vagy az üzemelés helyén történ´´ o beszerelés után végzett vizsgálatokkal ellen´´ orzi, hogy a készülék vagy részegység a rendeletben meghatározott követelményeknek megfelel.’’

7507

Melléklet a 67/1999. (XII. 15.) GM rendelethez ,,1. számú melléklet a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelethez Megfelel´´ oségi jelölés és feliratok 1. A megfelel´´ oség jelölés az alábbi szimbólumból áll, továbbá annak az évnek az utolsó két számjegyéb´´ ol, amely évben a megfelel´´ oség jelölést elhelyezték, valamint a kijelölt tanúsító szervezet azonosító számából, amely a gyártás ellen´´ orzést végezte.

9. § Az R. 19. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´´ o rendelkezés lép: ,,(5) Ha megállapítást nyer, hogy a megfelel´´ oségi jelölést a gyártó jogtalanul helyezte el a készüléken, vagy a részegység számára jogtalanul állította ki a megfelel´´ oségi nyilatkozatot, mert a) a készülék vagy a részegység nem egyezik a típusvizsgálati tanúsítvány szerinti készülékkel vagy részegységgel; b) a készülék vagy a részegység ugyan egyeznek a típusvizsgálati tanúsítvány szerinti készülékkel vagy részegységgel, de nem felelnek meg e rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek; c) ha a gyártó nem teljesítette a 10. §-ban el´´ oírt kötelezettségeit, akkor a kijelölt tanúsító szervezet köteles a külön jogszabályban meghatározott hatóságot és a gázfogyasztó készülékek tanúsítására kijelölt más tanúsító szervezetet haladéktalanul értesíteni.’’

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´´ o 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követ´´ oen induló eljárásokban kell alkalmazni. (2) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. Dr. Chikán Attila s. k., gazdasági miniszter

2. A megfelel´´ oségi jelölés arányosan nagyítható vagy kicsinyíthet´´ o. 3. A készüléken vagy típustáblán a megfelel´´ oségi jelölést a következ´´ o feliratokkal együtt kell feltüntetni: — a gyártó neve vagy jele, — a készülék kereskedelmi megjelölése, — adott esetben az áramellátás fajtája, — a készülék kategóriája.’’

A gazdasági miniszter 68/1999. (XII. 15.) GM rendelete a 2000. I. félévi fogyasztási cikk globálkvóta közzétételér´´ ol Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képvisel´´ o jogok kivitelér´´ ol, illetve behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (1) bekezdésében és 15. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel és érdekképviseleti szervezetekkel egyetértésben — a következ´´ oket rendelem el: 1. § (1) A 2000. I. félévi fogyasztási cikk globálkvótába tartozó áruk jegyzékét (a továbbiakban: globálkvóta) a rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

7508

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) A globálkvóta értékplafonjainak nagyságát, kvótakódjait és az egy pályázó által az egyes értékplafonokból kérelmezhet´´ o részarány vagy érték nagyságát a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozik a 2. számú mellékletben meghatározott áruk behozatala, a 03., 04., 05. és 06. számú kvótáknál az engedélykötelezettség a WTO tagországokon kívüli országokból származókra áll fenn. (2) Nem tartozik a rendelet hatálya alá a devizamentes ügylet, valamint a Magyar Állam kintlev´´ oségeit leépít´´ o import, a Gazdasági Minisztérium külön igazolása mellett. 3. § A rendelet alkalmazása szempontjából: 1. Behozatal: a) a kapcsolt ügylet (pl. barter, kooperáció), b) keresked´´ o, termel´´ o cégek vagy az idegenforgalom (pl. szállodák) igényeinek kielégítését szolgáló import, c) devizamozgás nélküli ügylet, d) passzív bérmunka, ha készterméke a rendelet 2. számú mellékletében szerepel, e) a külföldr´´ ol behozott apport is. 2. Pályázó a belföldi átvev´´ o. Ha a kérelmez´´ o nem azonos az átvev´´ ovel, az engedélykérelmet a belföldi átvev´´ onek is cégszer´´uen alá kell írnia. 3. Hagyományos import´´ or az a kérelmez´´ o, amely a globálkvóta keretében az adott kvótából 1999. I. félévében engedéllyel rendelkezett, és ezen engedély alapján tényleges importot bonyolított le. 4. Új importigényl´´ o az a kérelmez´´ o, amely a globálkvóta keretében az adott kvótából 1999. I. félévében engedéllyel nem rendelkezett, vagy rendelkezett ugyan engedéllyel, de tényleges importot nem bonyolított le.

1999/113. szám

kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló, többször módosított 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet alapján nyilvántartásba vétele megtörtént. A nyilvántartásba vétel számát az engedélykérelmen fel kell tüntetni. (5) A globálkvóta terhére csak olyan személygépkocsit lehet importálni, amely megfelel a közúti járm´´uvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának m´´uszaki feltételeir´´ ol szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM, valamint az egyes gépjárm´´ uvek vámkezelését megel´´ oz´´ o vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM— KöM—PM együttes rendelet el´´ oírásainak. (6) A kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes tájékoztatást a rendelet 1., 4. és 5. számú melléklete tartalmazza. 5. § (1) A GM EKH az engedélykérelmek tárgyában határozattal dönt. (2) A kérelmet a GM EKH elutasítja, ha az engedélykérelmet nem megfelel´´ oen töltötték ki, a kérelem az egy pályázó által igénybe vehet´´ o értéket túllépi, illetve passzív bérmunka esetén a bérmunka alapanyagának származását nem kell´´ o módon igazolták, vagy az alapanyag a belföldi forgalom számára nem került vámkezelésre. (3) A határozat ellen az R. 12. §-a (2) bekezdésének megfelel´´ oen fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 6000 Ft. 6. § Ez a rendelet a kihirdetését követ´´ o 5. napon lép hatályba. Dr. Chikán Attila s. k., gazdasági miniszter

1. számú melléklet a 68/1999. (XII. 15.) GM rendelethez

4. § I. (1) A globálkvóta terhére engedélykérelem a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához (a továbbiakban: GM EKH) nyújtható be. (2) Postai feladás esetén az engedélykérelem benyújtása napjának azt a napot kell tekinteni, amely napon a posta a levelet kézbesítésre átvette. (3) A kérelemre az illetékekr´´ ol szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezései szerint 3000 Ft illetéket kell bélyegben leróni. (4) Az a cég [R. 2. § (1) bek.], amely nemesfémb´´ ol készült ékszer és díszm´´utárgy, valamint személygépkocsi nagy- és kiskereskedelmével foglalkozik, behozatalra engedélykérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha az egyes

1. A hagyományos import´´ orök 1999. I. félévi, USD-ben mért érvényes engedély alapján megvalósított, USD-ben (személygépkocsi: db-ban) számított importjának maximum 100%-ára nyújthatnak be 2000. I. félévében, kvótánként és azon belül relációnként (az értékplafon kvótakódjának utolsó két számjegye) engedélykérelmet. Ezen engedélykérelmek a 01., 02., 03., 06., 09., 10. és 11. számú kvótákra 2000. január 10-t´´ ol folyamatosan nyújthatók be személyesen a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalánál Budapest II. ker., Margit krt. 85.

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

2000. január 27-ig hétf´´ ot´´ ol-csütörtökig 8.30—12.30 óra és 13.30—16 óra és pénteken 8.30—12.30 óra között, ezt követ´´ oen hétf´´ ot´´ ol-csütörtökig 8.30—12.30 óra között vagy postai úton, kérelmenként külön-külön, kizárólag tértivevényes ajánlott levélben a következ´´ o címre: Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala Budapest, Postafiók 111, 1880 A borítékon fel kell tüntetni a ,,Fogyasztási cikk kvóta pályázat, hagyományos importigényl´´ o’’ utalást, valamint a 3. számú melléklet szerint a kvótakód számát (16. oszlop) és az értékplafon megnevezését is. Az engedélykérelemhez — ajánlott levélnek megfelel´´ oen bérmentesített — nagy alakú, megcímzett válaszborítékot kell csatolni. 2. Az új importigényl´´ ok engedélykérelmeinek benyújtása az engedélykérelmezés érvényes szabályainak betartásával, kérelmenként külön-külön, kizárólag tértivevénnyel ellátott ajánlott levélben történhet, a következ´´ o címre: Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala Budapest, Postafiók 111, 1880 A borítékon fel kell tüntetni a ,,Fogyasztási cikk kvóta pályázat, új importigényl´´ o’’ utalást, valamint a 3. számú melléklet szerint a kvótakód számát (16. oszlop) és az értékplafon megnevezését is. Az engedélykérelemhez — ajánlott levélnek megfelel´´ oen bérmentesített — nagy alakú, megcímzett válaszborítékot kell csatolni. Az új importigényl´´ ok kérelmeiket 2000. január 17-t´´ ol január 21-ig adhatják fel a 01., 02., 03., 06., 09., 10., 11. és 12. számú kvótákra. Az új importigényl´´ ok egy pályázó által kérelmezhet´´ o kvótánkénti max. értékeit a 3. számú melléklet tartalmazza (15. oszlop). Amennyiben a január 17—21. közötti id´´ oszakban feladott engedélykérelmek meghaladják az új importigényl´´ ok részére elkülönített, kvótánként meghirdetett érték (személygépkocsi: db) 20%-át, az elosztás — a r. 9. §-a szerint —, viszonylati szempontok, illetve a túlkérelmezés figyelembevételével, a kérelmekben foglalt értékek és/vagy mennyiségek csökkentésével történhet. 4. 2000. január 10-t´´ ol a kvóta kimerüléséig nyújthatók be engedélykérelmek személyesen vagy postán — függetlenül attól, hogy a kérelmez´´ o hagyományos vagy új importkérelmez´´ onek min´´ osül-e — a következ´´ o kvótákra: 04 Egyéb ruházati és konfekcionált termék, 05 R övidáruk, 07 Egyéb ipari termékek, 08 Ékszer, nemesfémtárgy, 13 Hal és halkonzerv. Ezen kvótákra az engedélyek kiadása a kérelmezett értékkel azonos mértékben, a kvóta kimerüléséig folyamatos.

7509

Az értékplafonból egy importigényl´´ o által kérelmezhet´´ o érték nagyságát a 3. számú melléklet tartalmazza (14., 15. oszlop). A kérelmek benyújtása megegyezik a 2. pontban leírtakkal. II. 1. A kérelmez´´ o cég els´´ o engedélykérelménél — lehet´´ oleg már a kvóta indulása el´´ ott — a Kamarai vagy Cégbírósági bejegyzés fotómásolatát küldje be, az adószám nyilvántartásba vétel végett, vagy személyesen adja be a GM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalába. Amennyiben a kérelmez´´ o adataiban (adószám, név, telephely) a korábban kiadott engedélyen szerepl´´ o adatokhoz képest a kérelem benyújtásáig változás következik be, akkor azt a GM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalában el´´ ore igazolni kell, a Kamarai vagy Cégbírósági bejegyzéssel. 2. A használt személygépkocsik és lakóautók behozatalánál fel kell tüntetni a gyártás évét. A 4 évesnél régebbi gyártású használt személygépkocsi és lakóautó (12. számú kvóta) behozatalának kérelmezésénél, valamennyi cég új importigényl´´ onek min´´ osül. 3. Engedélykérelmet — kivéve az új kérelmez´´ ok II/3. pont szerinti engedélykérelmeit — 2000. május 25-ig lehet benyújtani. 4. Az engedélyek els´´ o érvényességi napja: a kiadás dátuma. 5. A kiadott engedélyek érvényességi ideje 2000. december 31. 6. A fogyasztási cikk kvóta engedélyek kiadásának helyzetér´´ ol a ,,Külkereskedelmi Tájékoztató’’ c. kiadvány, valamint a ,,Világgazdaság’’ és a ,,Napi Gazdaság’’ c. napilap tájékoztatást ad. 7. A kérelmek a szerz´´ odéses paritásos áruértékkel terhelik a kvótát. Vámkezeléskor az áruk származását igazolni kell, a vámjogszabály által el´´ oírt egyéb igazolásokat is be kell szerezni. 8. A 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 10., 11., 12. és 13. számú értékplafonoknál az 5. számú melléklet szerinti KN kódot kell alkalmazni. III. 1. A határozat meghozatala el´´ ott az engedélyez´´ o szerv a kérelmek kitöltését, a II. fejezetben foglalt követelmények betartását ellen´´ orzi. 2. A hagyományos import´´ orök a részükre biztosított keret mértékét a rendelkezésükre álló eredeti dokumentumok bemutatásával fellebbezhetik meg. 3. A határozattal szemben fellebbezés nyújtható be (csatolni kell a fellebbezés tárgyát képez´´ o termékre a tárgyévben kiadott engedélyekre történt bonyolítást igazoló bizonylatot, az engedélyokmány 3. sz. példányát vagy annak fotómásolatát).

7510

MAGYAR KÖZLÖNY

1999/113. szám

2. számú melléklet a 68/1999. (XII. 15.) GM rendelethez A 2000. I. félévi fogyasztási cikk globálkvóta értékplafonjainak árutartalma 01 Háztartási tisztítószer (a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles) 3402

Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív és mosókészítmények (beleértve a kiegészít´´ o mosókészítményeket is), tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével: 3402 20

— Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:

3402 20 10 00

— — Felületaktív készítmények

3402 20 90 00

— — Mosó- és tisztítókészítmények

3402 90

— Más:

3402 90 10

— — Felületaktív készítmények:

3402 90 10 01

— — — Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosogatószer stb.) a kiskereskedelemben, nem szokásos módon kiszerelve

3402 90 90

— — Mosó- és tisztítókészítmények:

3402 90 90 01

— — — Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosogatószer stb.) a kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve

02 Lábbeli b´´ orb´´ ol és b´´ orhelyettesít´´ o anyagból (a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles) 6401

Vízhatlan lábbeli gumi- vagy m´´uanyag talppal és fels´´ orésszel, ha a fels´´ orész a talphoz sem t´´uzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáer´´ osítve vagy összeállítva: 6401 10

— Lábbeli beépített véd´´ o fém cip´´ oorral:

6401 10 10 00

— — Gumi fels´´ orésszel

6401 10 90 00

— — M´´uanyag fels´´ orésszel — Más lábbeli:

6401 91

— — Térdet takaró lábbeli:

6401 91 10 00

— — — Gumi fels´´ orésszel

6401 91 90 00

— — — M´´uanyag fels´´ orésszel

6401 92

— — Bokát takaró, de térdet nem takaró lábbeli:

6401 92 10 00

— — — Gumi fels´´ orésszel

6401 92 90 00

— — — M´´uanyag fels´´ orésszel

6401 99

— — Másféle:

6401 99 10 00

— — — Gumi fels´´ orésszel

6401 99 90 00

— — — M´´uanyag fels´´ orésszel

6402

Más lábbeli gumi- vagy m´´uanyag talppal és fels´´ orésszel: — Sportcip´´ o: 6402 19 00 00

— — Másféle

6402 20 00 00

— Lábbeli, pántból vagy szíjból álló fels´´ orésze a talphoz szegeccsel er´´ osítve

6402 30 00 00

— Más lábbeli beépített véd´´ o fém cip´´ oorral

1999/113. szám

6402 91 6402 91 00 01 6402 91 00 99 6402 99 6402 99 10 6402 99 10 01 6402 99 10 99

6402 99 31 00 6402 99 39 00 6402 99 91 6402 99 91 01 6402 99 91 99 6402 99 93 6402 99 93 01 6402 99 93 99 6402 99 96 6402 99 96 01 6402 99 96 99 6402 99 98 6402 99 98 01 6402 99 98 99 6403 6403 19 00 00 6403 20 00 01 6403 20 00 99 6403 30 00 00 6403 40 00 00 6403 51 6403 51 11 00 6403 51 15 00 6403 51 19 00 6403 51 91 00 6403 51 95 00 6403 51 99 00

MAGYAR KÖZLÖNY

7511

— Más lábbeli: — — Bokát takaró: — — — Kosárlabda- és tornacip´´ o — — — Egyéb — — Másféle: — — — Gumi fels´´ orésszel: — — — — Tornacip´´ o — — — — Egyéb — — — M´´uanyag fels´´ orésszel: — — — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos fels´´ orésszel: — — — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással — — — — — Másféle — — — — Más talpbélés hossza: — — — — — 24 cm-nél kisebb: — — — — — — Tornacip´´ o — — — — — — Egyéb — — — — — Legalább 24 cm: — — — — — — Férfi vagy n´´ oi lábbeliként nem meghatározható lábbeli: — — — — — — — Tornacip´´ o — — — — — — — Egyéb — — — — — — Más: — — — — — — — Férfi: — — — — — — — — Tornacip´´ o — — — — — — — — Egyéb — — — — — — — N´´ oi: — — — — — — — — Tornacip´´ o — — — — — — — — Egyéb Lábbeli gumi-, m´´uanyag, b´´ or-, mesterséges vagy rekonstruált b´´ ortalppal és b´´ or fels´´ orésszel: — Sportcip´´ o: — — Másféle — Lábbeli b´´ ortalppal, és a lábfej és a nagylábujj körül b´´ orpántból készült fels´´ orésszel: — — N´´ oi lábbeli, hüll´´ ob´´ or fels´´ orésszel — — Egyéb — Lábbeli fából készült alappal vagy telitalppal, talpbélés vagy beépített véd´´ o fém cip´´ oorr nélkül: — Más lábbeli beépített véd´´ o fém cip´´ oorral — Más lábbeli b´´ ortalppal: — — Bokát takaró: — — — A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza: — — — — 24 cm-nél kisebb — — — — Legalább 24 cm: — — — — — Férfi — — — — — N´´ oi — — — Más, a talpbélés hossza: — — — — 24 cm-nél kisebb — — — — Legalább 24 cm: — — — — — Férfi — — — — — N´´ oi

7512

MAGYAR KÖZLÖNY 6403 59 6403 59 11 6403 59 11 01 6403 59 11 99 6403 59 31 00 6403 59 35 00 6403 59 39 6403 59 39 01 6403 59 39 99 6403 59 91 00 6403 59 95 00 6403 59 99 6403 59 99 01 6403 59 99 99 6403 91 6403 91 11 00 6403 91 13 00 6403 91 16 00 6403 91 18 00 6403 91 91 00 6403 91 93 00 6403 91 96 00 6403 91 98 00 6403 99 6403 99 11 6403 99 11 01 6403 99 11 99 6403 99 31 00 6403 99 33 00 6403 99 36 00 6403 99 38 6403 99 38 01 6403 99 38 99

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— Másféle: — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos fels´´ orésszel: — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással: — — — — N´´ oi lábbeli hüll´´ ob´´ or fels´´ orésszel — — — — Egyéb — — — Más talpbélés hossza: — — — — 24 cm-nél kisebb — — — — Legalább 24 cm: — — — — — Férfi — — — — — N´´ oi: — — — — — — Hüll´´ ob´´ or fels´´ orésszel — — — — — — Egyéb — — Más, a talpbélés hossza: — — — 24 cm-nél kisebb — — — Legalább 24 cm: — — — — Férfi — — — — N´´ oi: — — — — — Hüll´´ ob´´ or fels´´ orésszel — — — — — Egyéb Más lábbeli: — Bokát takaró: — — A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza: — — — 24 cm-nél kisebb — — — Legalább 24 cm: — — — — Férfi vagy n´´ oi lábbeliként nem meghatározható lábbeli — — — — Más: — — — — — Férfi — — — — — N´´ oi — — Más, a talpbélés hossza: — — — 24 cm-nél kisebb — — — Legalább 24 cm: — — — — Férfi vagy n´´ oi lábbeliként nem meghatározható lábbeli — — — — Más: — — — — — Férfi — — — — — N´´ oi — Másféle: — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos fels´´ orésszel: — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással: — — — — N´´ oi lábbeli hüll´´ ob´´ or fels´´ orésszel — — — — Egyéb — — — Más, a talpbélés hossza: — — — — 24 cm-nél kisebb — — — — Legalább 24 cm: — — — — — Férfi vagy n´´ oi lábbeliként nem meghatározható lábbeli — — — — — Más: — — — — — — Férfi — — — — — — N´´ oi: — — — — — — — Hüll´´ ob´´ or fels´´ orésszel — — — — — — — Egyéb

1999/113. szám

1999/113. szám

6403 99 91 00

MAGYAR KÖZLÖNY

7513

— — — Más, a talpbélés hossza: — — — — 24 cm-nél kisebb — — — — Legalább 24 cm:

6403 99 93 00

— — — — — Férfi vagy n´´ oi cip´´ oként nem meghatározható lábbeli

6403 99 96 00

— — — — — Más: — — — — — — Férfi

6403 99 98

— — — — — — N´´ oi:

6403 99 98 01

— — — — — — — Hüll´´ ob´´ or fels´´ orésszel

6403 99 98 99

— — — — — — — Egyéb Lábbeli gumi-, m´´uanyag, b´´ or, mesterséges vagy rekonstruált b´´ or talppal és textilanyag fels´´ orész szel:

6404

— Lábbeli gumi- vagy m´´uanyag talppal: 6404 11 00 00 6404 19

— — Sportcip´´ o; teniszcip´´ o, kosárlabdacip´´ o, tornacip´´ o, edz´´ ocip´´ o és hasonló — — Másféle:

6404 19 90 00

— — — Más

6404 20

— Lábbeli b´´ or-, mesterséges vagy rekonstruált b´´ or talppal:

6404 20 90 00

— — Más Más lábbeli:

6405 10

— Lábbeli b´´ or-, mesterséges vagy rekonstruált b´´ or fels´´ orésszel:

6405 10 10 00

— — Fa- vagy parafatalppal

6405 10 90 00 6405 20

— — Más anyagból készült talppal — Lábbeli textilanyag fels´´ orésszel:

6405 20 10 00

— — Fa- vagy parafatalppal

6405

— — Más anyagból készült talppal: 6405 20 99 00 6405 90

— — — Másféle — Más:

6405 90 10 00

— — Gumi-, m´´uanyag, b´´ or-, mesterséges vagy rekonstruált b´´ or talppal

6405 90 90

— — Más anyagból készült talppal:

6405 90 90 01 6405 90 90 02

— — — Fa- vagy parafatalppal — — — Zsinór-, szövet- vagy fonástalppal

6405 90 90 99

— — — Egyéb

03 Fels´´ oruházat (a WTO tagországokon kívüli országból származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles) 4203

Ruházati cikk és ruházati tartozék természetes, mesterséges vagy rekonstruált b´´ orb´´ ol 4203 10

— Ruházati cikk:

4203 10 00 01 4203 10 00 02

— — Természetes b´´ orb´´ ol — — Mesterséges vagy rekonstruált b´´ orb´´ ol

4303

Ruházati cikk, ruházati tartozék és más sz´´ ormeáru: 4303 10

— Ruházati cikk és ruházati tartozék:

4303 10 10 00 4303 10 90 00

— — Fehér bundájú grönlandi fókából vagy kékhátú kámzsás fókából — — Más

4304 4304 00 4304 00 00 02

M´´usz´´ orme és ebb´´ ol készült áru — Fels´´ oruházati cikk

7514

MAGYAR KÖZLÖNY

6101

1999/113. szám

Férfi- vagy fiúfels´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével: 6101 10

— Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol:

6101 10 10 00

— — Fels´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk

6101 10 90 00

— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk

6101 20

— Pamutból:

6101 20 10 00

— — Fels´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk

6101 20 90 00

— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk

6101 30

— M´´uszálból:

6101 30 10 00

— — Fels´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk

6101 30 90 00

— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk

6101 90

— Más textilanyagból:

6101 90 10 00

— — Fels´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk

6101 90 90 00

— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk

6102

N´´ oi- vagy leányka-fels´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével: 6102 10

— Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol:

6102 10 10 00

— — Fels´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk

6102 10 90 00

— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk

6102 20

— Pamutból:

6102 20 10 00

— — Fels´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk

6102 20 90 00

— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk

6102 30

— M´´uszálból:

6102 30 10 00

— — Fels´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk

6102 30 90 00

— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk

6102 90

— Más textilanyagból:

6102 90 10 00

— — Fels´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk

6102 90 90 00

— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk

6103

Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´´ oruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból: — Öltöny: 6103 11 00 00

— — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol

6103 12 00 00

— — Szintetikus szálból

6103 19 00 00

— — Másféle textilanyagból — Ruhaegyüttes:

6103 21 00 00

— — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol

6103 22 00 00

— — Pamutból

6103 23 00 00

— — Szintetikus szálból

6103 29 00 00

— — Másféle textilanyagból — Zakó és blézer:

6103 31 00 00

— — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol

6103 32 00 00

— — Pamutból

6103 33 00 00

— — Szintetikus szálból

6103 39 00 00

— — Másféle textilanyagból

1999/113. szám

6103 41 6103 41 10 00 6103 41 90 00 6103 42 6103 42 10 00 6103 42 90 00 6103 43 6103 43 10 00 6103 43 90 00 6103 49 6103 49 10 00 6103 49 91 00 6103 49 99 00 6104

6104 11 00 00 6104 12 00 00 6104 13 00 00 6104 19 00 00 6104 21 00 00 6104 22 00 00 6104 23 00 00 6104 29 00 00 6104 31 00 00 6104 32 00 00 6104 33 00 00 6104 39 00 00 6104 41 00 00 6104 42 00 00 6104 43 00 00 6104 44 00 00 6104 49 00 00 6104 51 00 00 6104 52 00 00 6104 53 00 00 6104 59 00 00 6104 61 6104 61 10 00

MAGYAR KÖZLÖNY

7515

— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol: — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág — — — Más — — Pamutból: — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág — — — Más — — Szintetikus szálból: — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág — — — Más — — Másféle textilanyagból: — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág — — — Más: — — — — Mesterséges szálból — — — — Másféle N´´ oi- vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´´ oruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból: — Kosztüm: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — Pamutból — — Szintetikus szálból — — Másféle textilanyagból — Ruhaegyüttes: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — Pamutból — — Szintetikus szálból — — Másféle textilanyagból — Ujjas és blézer: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — Pamutból — — Szintetikus szálból — — Másféle textilanyagból — Ruha: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — Pamutból — — Szintetikus szálból — — Mesterséges szálból — — Másféle textilanyagból — Szoknya és nadrágszoknya: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — Pamutból — — Szintetikus szálból — — Másféle textilanyagból — Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol: — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág

7516

MAGYAR KÖZLÖNY 6104 61 90 00 6104 62 6104 62 10 00 6104 62 90 00 6104 63 6104 63 10 00 6104 63 90 00 6104 69 6104 69 10 00 6104 69 91 00 6104 69 99 00

6106 6106 10 00 00 6106 20 00 00 6106 90 6106 90 10 00 6106 90 30 00 6106 90 50 00 6106 90 90 00 6110 6110 10 6110 10 10 00

6110 10 31 00 6110 10 35 00 6110 10 38 00 6110 10 91 00 6110 10 95 00 6110 10 98 00 6110 20 6110 20 10 00 6110 20 91 00 6110 20 99 00 6110 30 6110 30 10 00 6110 30 91 00 6110 30 99 00 6110 90 6110 90 10 00 6110 90 90 00

1999/113. szám

— — — Más — — Pamutból: — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág — — — Más — — Szintetikus szálból: — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág — — — Más — — Másféle textilanyagból: — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág — — — Más: — — — — Mesterséges szálból — — — — Másféle textilanyagból N´´ oi- vagy leánykablúz, ing és ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból: — Pamutból — M´´uszálból — Más textilanyagból: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — Selyemb´´ ol vagy selyemhulladékból — — Lenb´´ ol vagy ramiból — — Más textilanyagból Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból: — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol: — — Ujjas mellény és pulóver, legalább 50% gyapjú tartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel — — Más: — — — Férfi vagy fiú: — — — — Gyapjúból — — — — Finom állati sz´´ orb´´ ol: — — — — — Kasmír kecske sz´´ oréb´´ ol — — — — — Másféle — — — N´´ oi vagy leányka: — — — — Gyapjúból — — — — Finom állati sz´´ orb´´ ol: — — — — — Kasmír kecske sz´´ oréb´´ ol — — — — — Másféle — Pamutból: — — Könny´´u finom kötés´´u póló, magas nyakú blúz és pulóver — — Más: — — — Férfi vagy fiú — — — N´´ oi vagy leányka — M´´uszálból: — — Könny´´u finom kötés´´u póló, magas nyakú blúz és pulóver — — Más: — — — Férfi vagy fiú — — — N´´ oi vagy leányka — Más textilanyagból: — — Lenb´´ ol vagy ramiból — — Más

1999/113. szám 6112 6112 11 00 00 6112 12 00 00 6112 19 00 00 6112 20 00 00 6112 31 6112 31 10 6112 31 10 01 6112 31 10 99 6112 31 90 6112 31 90 01 6112 31 90 99 6112 39 6112 39 10 6112 39 10 01 6112 39 10 99 6112 39 90 6112 39 90 01 6112 39 90 99 6112 41 6112 41 10 6112 41 10 01 6112 41 10 99 6112 41 90 6112 41 90 01 6112 41 90 99 6112 49 6112 49 10 6112 49 10 01 6112 49 10 99 6112 49 90 6112 49 90 01 6112 49 90 99 6113 6113 00 6113 00 10 6113 00 10 01 6113 00 10 99 6113 00 90 6113 00 90 01 6113 00 90 99 6114 6114 10 00 00 6114 20 00 00 6114 30 00 00

MAGYAR KÖZLÖNY Tréningruha, síöltöny és fürd´´ oruha kötött vagy hurkolt anyagból: — Tréningruha: — — Pamutból — — Szintetikus szálból — — Másféle textilanyagból — Síöltöny — Férfi- vagy fiúfürd´´ oruha: — — Szintetikus szálból: — — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszál tartalommal: — — — — Gumizott — — — — Egyéb — — — Más — — — — Gumizott — — — — Egyéb — — Másféle textilanyagból: — — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszál tartalommal: — — — — Gumizott — — — — Egyéb — — — Más — — — — Gumizott — — — — Egyéb — N´´ oi- vagy leányka fürd´´ oruha: — — Szintetikus szálból: — — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszál tartalommal: — — — — Gumizott — — — — Egyéb — — — Más: — — — — Gumizott — — — — Egyéb — — Másféle textilanyagból: — — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszál tartalommal: — — — — Gumizott — — — — Egyéb — — — Más: — — — — Gumizott — — — — Egyéb Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha: — Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból: — — Gumizott — — Egyéb — Más: — — Gumizott — — Egyéb Egyéb ruha kötött vagy hurkolt anyagból: — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — Pamutból — M´´uszálból

7517

7518

MAGYAR KÖZLÖNY 6114 90 00 00

6201

6201 11 6201 11 00 01 6201 11 00 99 6201 12 6201 12 10 6201 12 10 01 6201 12 10 99 6201 12 90 6201 12 90 01 6201 12 90 99 6201 13 6201 13 10 00 6201 13 90 00 6201 19 00 00 6201 91 00 00 6201 92 00 00 6201 93 00 00 6201 99 00 00 6202

6202 11 00 00 6202 12 6202 12 10 00 6202 12 90 00 6202 13 6202 13 10 00 6202 13 90 00 6202 19 00 00 6202 91 00 00 6202 92 00 00 6202 93 00 00 6202 99 00 00 6203

6203 11 00 00 6203 12 00 00 6203 19 6203 19 10 00 6203 19 30 00 6203 19 90 00 6203 21 00 00

1999/113. szám

— Más textilanyagból Férfi- és fiúfels´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (sízubbony is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áru, a 6203 vtsz. alá tartozók kivételével: — Fels´´ okabát, es´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol: — — — Fiúméretben — — — Egyéb — — Pamutból: — — — Ruhánként legfeljebb 1 kg tömeg´´u: — — — — Fiúméretben — — — — Egyéb — — — Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömeg´´u: — — — — Fiúméretben — — — — Egyéb — — M´´uszálból: — — — Ruhánként legfeljebb 1 kg tömeg´´u: — — — Ruhánként 1 kg-ot meghaladó tömeg´´u — — Másféle textilanyagból — Más: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — Pamutból — — M´´uszálból — — Másféle textilanyagból N´´ oi- vagy leányka-fels´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áru, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével: — Fels´´ okabát, es´´ okabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — Pamutból: — — — Ruhánként legfeljebb 1 kg tömeg´´u — — — Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömeg´´u — — M´´uszálból: — — — Ruhánként legfeljebb 1 kg tömeg´´u — — — Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömeg´´u — — Másféle textilanyagból — Más: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — Pamutból — — M´´uszálból — — Másféle textilanyagból Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´´ oruha kivételével): — Öltöny: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — Szintetikus szálból — — Másféle textilanyagból: — — — Pamutból — — — Mesterséges szálból — — — Más — Ruhaegyüttes: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol

1999/113. szám 6203 22 6203 22 10 00 6203 22 80 00 6203 23 6203 23 10 00 6203 23 80 00 6203 29 6203 29 11 00 6203 29 18 00 6203 29 90 00 6203 31 00 00 6203 32 6203 32 10 00 6203 32 90 00 6203 33 6203 33 10 00 6203 33 90 00 6203 39 6203 39 11 00 6203 39 19 00 6203 39 90 00 6203 41 6203 41 10 00 6203 41 30 00 6203 41 90 00 6203 42 6203 42 11 00 6203 42 31 00 6203 42 33 00 6203 42 35 00 6203 42 51 00 6203 42 59 00 6203 42 90 00 6203 43 6203 43 11 00 6203 43 19 00 6203 43 31 00 6203 43 39 00

MAGYAR KÖZLÖNY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7519

— Pamutból: — — Ipari és munkaruha — — Egyéb — Szintetikus szálból: — — Ipari és munkaruha — — Más — Másféle textilanyagból: — — Mesterséges szálból: — — — Ipari és munkaruha — — — Másféle — — Más Zakó és blézer: — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — Pamutból: — — Ipari és munkaruha — — Más — Szintetikus szálból: — — Ipari és munkaruha — — Más — Másféle textilanyagból: — — Mesterséges szálból: — — — Ipari és munkaruha — — — Másféle — — Más Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág: — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol: — — Hosszúnadrág és harisnyanadrág — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall) — — Más — Pamutból: — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág: — — — Ipari és munkaruha — — — Más: — — — — Denimb´´ ol — — — — Kordbársonyból — — — — Másféle — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall): — — — Ipari és munkaruha — — — Másféle — — Más — Szintetikus szálból: — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág: — — — Ipari és munkaruha — — — Másféle — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall): — — — Ipari és munkaruha — — — Másféle

7520

MAGYAR KÖZLÖNY 6203 43 90 00 6203 49

6203 49 11 00 6203 49 19 00 6203 49 31 00 6203 49 39 00 6203 49 50 00 6203 49 90 00 6204

6204 11 00 00 6204 12 00 00 6204 13 00 00 6204 19 6204 19 10 00 6204 19 90 6204 19 90 01 6204 19 90 99 6204 21 00 00 6204 22 6204 22 10 00 6204 22 80 00 6204 23 6204 23 10 00 6204 23 80 00 6204 29 6204 29 11 00 6204 29 18 00 6204 29 90 6204 29 90 01 6204 29 90 99 6204 31 00 00 6204 32 6204 32 10 00 6204 32 90 00 6204 33 6204 33 10 00 6204 33 90 00 6204 39

1999/113. szám

— — — Más — — Másféle textilanyagból: — — — Mesterséges szálból: — — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág: — — — — — Ipari és munkaruha — — — — — Másféle — — — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall): — — — — — Ipari és munkaruha — — — — — Másféle — — — — Más — — — Más N´´ oi- vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürd´´ oruha kivételével): — Kosztüm: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — Pamutból — — Szintetikus szálból — — Másféle textilanyagból: — — — Mesterséges szálból — — — Más: — — — — Selyemb´´ ol — — — — Egyéb — Ruhaegyüttes: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — Pamutból: — — — Ipari és munkaruha — — — Más — — Szintetikus szálból: — — — Ipari és munkaruha — — — Más — — Másféle textilanyagból: — — — Mesterséges szálból: — — — — Ipari és munkaruha — — — — Másféle — — — Más: — — — — Selyemb´´ ol — — — — Egyéb — Ujjas és blézer: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — Pamutból: — — — Ipari és munkaruha — — — Más — — Szintetikus szálból: — — — Ipari és munkaruha — — — Más — — Másféle textilanyagból

1999/113. szám

6204 39 11 00 6204 39 19 00 6204 39 90 00 6204 41 00 00 6204 42 00 00 6204 43 00 00 6204 44 00 00 6204 49 6204 49 10 6204 49 10 01 6204 49 10 02 6204 49 90 00 6204 51 00 00 6204 52 00 00 6204 53 00 00 6204 59 6204 59 10 00 6204 59 90 00 6204 61 6204 61 10 00 6204 61 80 00 6204 61 90 00 6204 62 6204 62 11 00 6204 62 31 00 6204 62 33 00 6204 62 39 00 6204 62 51 00 6204 62 59 00 6204 62 90 00 6204 63 6204 63 11 00 6204 63 18 00 6204 63 31 00 6204 63 39 00 6204 63 90 00 6204 69

6204 69 11 00

MAGYAR KÖZLÖNY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7521

— — Mesterséges szálból: — — — Ipari és munkaruha — — — Másféle — — Más Ruha: — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — Pamutból — Szintetikus szálból — Mesterséges szálból — Másféle textilanyagból: — — Selyemb´´ ol vagy selyemhulladékból: — — — Selyemb´´ ol — — — Egyéb — — Más Szoknya és nadrágszoknya: — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — Pamutból — Szintetikus szálból — Másféle textilanyagból: — — Mesterséges szálból — — Más Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág: — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol: — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall) — — Más — Pamutból: — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág: — — — Ipari és munkaruha — — — Más: — — — — Denimb´´ ol — — — — Kordbársonyból — — — — Másféle — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall): — — — Ipari és munkaruha — — — Másféle — — — Más: — Szintetikus szálból: — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág: — — — Ipari és munkaruha — — — Másféle — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall): — — — Ipari és munkaruha — — — Másféle — — Más — Másféle textilanyagból: — — Mesterséges szálból: — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág: — — — — Ipari és munkaruha

7522

MAGYAR KÖZLÖNY 6204 69 18 00 6204 69 31 00 6204 69 39 00 6204 69 50 00 6204 69 90 00

6206 6206 10 00 00 6206 20 00 00 6206 30 00 00 6206 40 00 00 6206 90 6206 90 10 00 6206 90 90 00 6210 6210 10 6210 10 10 6210 10 10 01 6210 10 91 6210 10 91 01 6210 10 99 6210 10 99 01 6210 20 00 00 6210 30 00 00 6210 40 00 00 6210 50 00 00 6211 6211 11 00 00 6211 12 00 00 6211 20 00 00 6211 31 6211 31 00 01 6211 31 00 99 6211 32 6211 32 10 00 6211 32 31 00 6211 32 41 00 6211 32 42 00 6211 32 90 00 6211 33 6211 33 10 00 6211 33 31 00

1999/113. szám

— — — — — Másféle — — — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall): — — — — — Ipari és munkaruha — — — — — Másféle — — — — Más — — — Más N´´ oi- vagy leánykablúz, ing és ingblúz: — Selyemb´´ ol vagy selyemhulladékból — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — Pamutból — M´´uszálból — Más textilanyagból: — — Lenb´´ ol vagy ramiból — — Más Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó szövetekb´´ ol készült ruha: — Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekb´´ ol: — — Az 5602 vtsz. alá tartozó szövetekb´´ ol: — — — Férfi, n´´ oi, fiú és leányka fels´´ oruha — — Az 5603 vtsz. alá tartozó szövetb´´ ol: — — — Steril csomagolásban: — — — Férfi, n´´ oi, fiú és leányka fels´´ oruha — — — Másféle: — — — Férfi, n´´ oi, fiú és leányka fels´´ oruha — A 6201 11—6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat — A 6202 11—6202 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat — Más férfi és fiúruha — Más n´´ oi és leánykaruha Tréningruha, síöltöny és fürd´´ oruha; más ruha: — Fürd´´ oruha: — — Férfi vagy fiú — — N´´ oi vagy leányka — Síöltöny — Más férfi vagy fiúruha: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol: — — — Férfi — — — Egyéb — — Pamutból: — — — Ipari és munkaruha — — — Tréningruha, bélelt: — — — — Ugyanazon szövetb´´ ol készült küls´´ o réteggel — — — — Más: — — — — — Fels´´ o részek — — — — — Alsó részek — — — Más — — M´´uszálból: — — — Ipari és munkaruha — — — Tréningruha, bélelt: — — — — Ugyanazon szövetb´´ ol készült küls´´ o réteggel

1999/113. szám

6211 33 41 00 6211 33 42 00 6211 33 90 00 6211 39 00 00 6211 41 00 00 6211 42 6211 42 10 00

6211 42 31 00 6211 42 41 00 6211 42 42 00 6211 42 90 00 6211 43 6211 43 10 00

6211 43 31 00 6211 43 41 00 6211 43 42 00 6211 43 90 00 6211 49 6211 49 00 01 6211 49 00 99

MAGYAR KÖZLÖNY

7523

— — — — Más: — — — — — Fels´´ o részek — — — — — Alsó részek — — — Más — — Másféle textilanyagból — Más n´´ oi vagy leánykaruha: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — Pamutból: — — — Kötény, overall, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat (a házi használatra alkalmas is) — — — Tréningruha, bélelt: — — — — Ugyanazon szövetb´´ ol készült küls´´ o réteggel — — — — Más: — — — — — Fels´´ o részek — — — — — Alsó részek — — — Más — — M´´uszálból — — — Kötény, overall, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat (a házi használatra alkalmas is) — — — Tréningruha, bélelt: — — — — Ugyanazon szövetb´´ ol készült küls´´ o réteggel — — — — Más: — — — — — Fels´´ o részek — — — — — Alsó részek — — — Más — — Másféle textilanyagból: — — — Selyemb´´ ol — — — Egyéb

04 Egyéb ruházati és konfekcionált termék (a WTO tagországokon kívüli országból származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles) 4303 4303 90 00 00 4304 4304 00 4304 00 00 99 6117 6117 10 00 00 6117 20 00 00 6213 6213 10 00 00 6213 20 00 00 6213 90 00 00 6214 6214 10 00 00 6214 20 00 00

Ruházati cikk, ruházati tartozék és más sz´´ ormeáru: — Más M´´usz´´ orme és ebb´´ ol készült áru — Egyéb Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei: — Sál, kend´´ o, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló — Nyakkend´´ o, csokornyakkend´´ o és kravátli Zsebkend´´ o: — Selyemb´´ ol vagy selyemhulladékból — Pamutból — Más textilanyagból Sál, kend´´ o, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló: — Selyemb´´ ol vagy selyemhulladékból — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol

7524

MAGYAR KÖZLÖNY 6214 30 00 00 6214 40 00 00 6214 90 6214 90 10 00 6214 90 90 00

6215 6215 10 00 00 6215 20 00 00 6215 90 00 00 6301 6301 10 6301 10 00 01 6301 10 00 99 6301 20 6301 20 10 00 6301 20 91 00 6301 20 99 00 6301 30 6301 30 10 00 6301 30 90 00 6301 40 6301 40 10 00 6301 40 90 6301 40 90 01 6301 40 90 02 6301 90 6301 90 10 00 6301 90 90 6301 90 90 01 6301 90 90 02 6302 6302 10 6302 10 10 00 6302 10 90 00 6302 21 00 00 6302 22 6302 22 10 00 6302 22 90 00 6302 29 6302 29 10 00 6302 29 90 00 6302 31 6302 31 10 6302 31 10 01

1999/113. szám

— Szintetikus szálból — Mesterséges szálból — Más textilanyagból — — Pamutból — — Más Nyakkend´´ o, csokornyakkend´´ o és kravátli: — Selyemb´´ ol vagy selyemhulladékból — M´´uszálból — Más textilanyagból Takaró és útitakaró: — Elektromos melegít´´ ovel felszerelve: — — Kötött vagy hurkolt — — Egyéb — Takaró (az elektromos melegít´´ ovel felszerelt kivételével) és útitakaró gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol: — — Kötött vagy hurkolt — — Más: — — — Teljes egészében gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — — Másféle — Takaró (az elektromos melegít´´ ovel felszerelt kivételével) és útitakaró pamutból: — — Kötött vagy hurkolt — — Más — Takaró (az elektromos melegít´´ ovel felszerelt kivételével) és útitakaró szintetikus szálból: — — Kötött vagy hurkolt — — Más: — — — Szövetb´´ ol — — — Nem sz´´ ott textíliából — Más takaró és útitakaró: — — Kötött vagy hurkolt — — Más: — — — Szövetb´´ ol — — — Nem sz´´ ott textíliából Ágynem´´u, asztalnem´´u, testápolási és konyhai textília: — Ágynem´´u, kötött vagy hurkolt: — — Pamutból — — Más textilanyagból — Más ágynem´´u, nyomott: — — Pamutból — — M´´uszálból: — — — Nem sz´´ ott textíliából — — — Más — — Másféle textilanyagból: — — — Lenb´´ ol vagy ramiból — — — Más textilanyagból — Más ágynem´´u: — — Pamutból: — — — Lennel keverve: — — — — Damaszt

1999/113. szám 6302 31 10 99 6302 31 90 6302 31 90 01 6302 31 90 99 6302 32 6302 32 10 00 6302 32 90 00 6302 39 6302 39 10 6302 39 10 01 6302 39 10 99 6302 39 30 00 6302 39 90 6302 39 90 01 6302 39 90 99 6302 40 00 00 6302 51 6302 51 10 6302 51 10 01 6302 51 10 99 6302 51 90 6302 51 90 01 6302 51 90 99 6302 52 6302 52 00 01 6302 52 00 99 6302 53 6302 53 10 00 6302 53 90 00 6302 59 6302 59 00 01 6302 59 00 99 6302 60 00 00 6302 91 6302 91 10 6302 91 10 01 6302 91 10 99 6302 91 90 6302 91 90 01 6302 91 90 99 6302 92 6302 92 00 01 6302 92 00 99 6302 93 6302 93 10 00 6302 93 90 6302 93 90 01

MAGYAR KÖZLÖNY — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — Egyéb — — Más: — — — Damaszt — — — Egyéb — M´´uszálból: — — Nem sz´´ ott textíliából — — Más — Másféle textilanyagból: — — Lenb´´ ol: — — — Damaszt — — — Egyéb — — Ramiból — — Más textilanyagból: — — — Damaszt — — — Egyéb Asztalnem´´u, kötött vagy hurkolt Más asztalnem´´u: — Pamutból: — — Lennel keverve: — — — Damaszt — — — Egyéb — — Más: — — — Damaszt — — — Egyéb — Lenb´´ ol: — — Damaszt — — Egyéb — M´´uszálból: — — Nem sz´´ ott textíliából — — Más — Másféle textilanyagból: — — Damaszt — — Egyéb Testápolási és konyhai textília, frottírtörölköz´´ o vagy hasonló pamut frottírszövetb´´ ol Más: — Pamutból: — — Lennel keverve: — — — Kötött-hurkolt — — — Egyéb — — Más: — — — Kötött-hurkolt — — — Egyéb — Lenb´´ ol: — — Kötött-hurkolt — — Egyéb — M´´uszálból: — — Nem sz´´ ott textíliából — — Más: — — — Kötött-hurkolt

7525

7526

MAGYAR KÖZLÖNY 6302 93 90 99 6302 99 6302 99 00 01 6302 99 00 99

6304 6304 11 00 00 6304 19 6304 19 10 6304 19 10 01 6304 19 10 99 6304 19 30 6304 19 30 01 6304 19 30 99 6304 19 90 6304 19 90 01 6304 19 90 99 6304 91 00 00 6304 92 6304 92 00 01 6304 92 00 99 6304 93 00 00 6304 99 00 00 6306

6306 11 00 00 6306 12 00 00 6306 19 00 00 6306 21 00 00 6306 22 00 00 6306 29 00 00 6307 6307 10 6307 10 10 00 6307 10 30 00 6307 10 90 6307 10 90 01 6307 10 90 99 6307 90 6307 90 10 6307 90 10 01 6307 90 10 99 6307 90 91 00

1999/113. szám

— — — — Egyéb — — Másféle textilanyagból: — — — Kötött-hurkolt — — — Egyéb Más lakástextília, a 94 04 vtsz. alá tartozók kivételével: — Ágyterít´´ o: — — Kötött vagy hurkolt — — Másféle: — — — Pamutból: — — — — Nem sz´´ ott textíliából — — — — Egyéb — — — Lenb´´ ol vagy ramiból: — — — — Nem sz´´ ott textíliából — — — — Egyéb — — — Más textilanyagból: — — — — Nem sz´´ ott textíliából — — — — Egyéb — Más: — — Kötött vagy hurkolt — — Pamutból, nem kötött, nem hurkolt: — — — Nemezb´´ ol — — — Egyéb — — Szintetikus szálból, nem kötött, nem hurkolt — — Másféle textilanyagból, nem kötött, nem hurkolt Ponyva, vászontet´´ o és napellenz´´ o; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, szárazföldi járm´´uvek vitorlája; kempingcikk: — Ponyva, vászontet´´ o és napellenz´´ o: — — Pamutból — — Szintetikus szálból — — Másféle textilanyagból — Sátor: — — Pamutból — — Szintetikus szálból — — Másféle textilanyagból Más készáru, beleértve a szabásmintát is: — Padló-, edény-, portörl´´ o ruha és hasonló törl´´ oruhák: — — Kötött vagy hurkolt — — Nem sz´´ ott textíliából — — Más: — — — Nemezb´´ ol — — — Egyéb — Más: — — Kötött vagy hurkolt: — — — Gumifonalból — — — Egyéb — — Más: — — — Nemezb´´ ol

1999/113. szám 6307 90 99 6307 90 99 01 6307 90 99 02 6307 90 99 99 9404

9404 30 9404 30 10 00 9404 30 90 00 9404 90 9404 90 10 00 9404 90 90 00

MAGYAR KÖZLÖNY

7527

— — — Másféle: — — — — Szalag, öv bels´´ o er´´ osítésére — — — — Nem sz´´ ott textíliából — — — — Egyéb Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna, kispárna) és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy bels´´ oleg szerelve, vagy gumi- vagy m´´uanyag szivacsból, bevonva is: — Hálózsák: — — Tollal vagy pehellyel töltve — — Más — Más: — — Tollal vagy pehellyel töltve — — Más

05 Rövidáruk (a WTO tagországokon kívüli országból származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles) 5511 5511 10 00 00 5511 20 00 00 5511 30 00 00 6303 6303 11 00 00 6303 12 00 00 6303 19 00 00 6303 91 00 00 6303 92 6303 92 10 00 6303 92 90 00 6303 99 6303 99 10 00 6303 99 90 00

Szintetikus vagy mesterséges vágott m´´uszálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben: — Legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágott szál tartalommal — 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágott szál tartalommal — Mesterséges vágott szálból Függöny (beleértve a drapériát is), bels´´ o vászonroló; ágyfüggöny: — Kötött vagy hurkolt: — — Pamutból — — Szintetikus szálból — — Másféle textilanyagból — Más: — — Pamutból — — Szintetikus szálból: — — — Nem sz´´ ott textíliából — — — Más — — Másféle textilanyagból: — — — Nem sz´´ ott textíliából — — — Más

06 Sz´´ onyegek (a WTO tagországokon kívüli országból származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles) 5701 5701 10 5701 10 10 5701 10 10 01 5701 10 10 02 5701 10 91 5701 10 91 01

Csomózott sz´´ onyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is: — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol: — — 10 tömegszázalékot meghaladó selyem vagy hulladékselyem tartalommal, a burett kivételével: — — — Kézi csomózású — — — Gépi csomózású — — Más: — — — Hosszirányban méterenként legfeljebb 350 csomót tartalmaz: — — — — Kézi csomózású

7528

MAGYAR KÖZLÖNY 5701 10 91 02 5701 10 93 5701 10 93 01 5701 10 93 02 5701 10 99 5701 10 99 01 5701 10 99 02 5701 90 5701 90 10 5701 90 10 01 5701 90 10 02 5701 90 90 5701 90 90 01 5701 90 90 02

5702 5702 10 00 00 5702 20 00 00 5702 31 00 00 5702 32 00 00 5702 39 5702 39 10 00 5702 39 90 00 5702 41 00 00 5702 42 00 00 5702 49 5702 49 10 00 5702 49 90 00 5702 51 00 00 5702 52 00 00 5702 59 00 00 5702 91 00 00 5702 92 00 00 5702 99 00 00 5703 5703 10 00 5703 10 00 01 5703 10 00 99 5703 20 5703 20 11 5703 20 11 01

1999/113. szám

— — — — Gépi csomózású — — — Hosszirányban méterenként 350-nél több, de legfeljebb 500 csomót tartalmaz: — — — — Kézi csomózású — — — — Gépi csomózású — — — Hosszirányban méterenként több mint 500 csomót tartalmaz: — — — — Kézi csomózású — — — — Gépi csomózású — Más textilanyagokból: — — Selyemb´´ ol, selyemhulladékból a burret kivételével, szintetikus szálból, az 5605 vtsz. alá tartozó fonalból vagy fémszálat tartalmazó textilanyagból: — — — Kézi csomózású — — — Gépi csomózású — — Más textilanyagból: — — — Kézi csomózású — — — Gépi csomózású Sz´´ ott sz´´ onyeg és más textil padlóborító, nem csomózva, nem t´´uzve, konfekcionálva is, beleértve a Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövés´´u sz´´ onyeget is: — Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövés´´u sz´´ onyeg: — Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost) — Más, bolyhos szerkezet´´u sz´´ onyeg, nem konfekcionálva: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — M´´uszálas textilanyagból — — Másféle textilanyagból: — — — Pamutból — — — Más — Más, bolyhos szerkezet´´u sz´´ onyeg, konfekcionálva: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — M´´uszálas textilanyagból — — Másféle textilanyagból: — — — Pamutból — — — Más — Más, nem bolyhos szerkezet´´u sz´´ onyeg, nem konfekcionálva: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — M´´uszálas textilanyagból — — Másféle textilanyagból — Más, nem bolyhos szerkezet´´u sz´´ onyeg, konfekcionálva: — — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol — — M´´uszálas textilanyagból — — Másféle textilanyagból T´´uzött sz´´ onyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is: — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol: — — Szövetalappal — — Egyéb — Nejlonból vagy egyéb poliamidból: — — Nyomott, rojtozott: — — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2: — — — — Szövetalappal

1999/113. szám 5703 20 11 99 5703 20 19 5703 20 19 01 5703 20 19 99 5703 20 91 5703 20 91 01 5703 20 91 99 5703 20 99 5703 20 99 01 5703 20 99 99 5703 30 5703 30 11 5703 30 11 01 5703 30 11 99 5703 30 19 5703 30 19 01 5703 30 19 99

5703 30 51 5703 30 51 01 5703 30 51 99 5703 30 59 5703 30 59 01 5703 30 59 99 5703 30 91 5703 30 91 01 5703 30 91 99 5703 30 99 5703 30 99 01 5703 30 99 99 5703 90 00 5703 90 00 01 5703 90 00 99 5704 5704 10 00 00 5704 90 00 00 5705 5705 00 5705 00 10 5705 00 10 01 5705 00 10 99 5705 00 30 5705 00 30 01 5705 00 30 99 5705 00 90 5705 00 90 01 5705 00 90 99 5805 5805 00 00 00

MAGYAR KÖZLÖNY

7529

— — — — Egyéb — — — Másféle: — — — — Szövetalappal — — — — Egyéb — — Más: — — — Négyzetes alakú, felületük legfeljebb 0,3 m2: — — — — Szövetalappal — — — — Egyéb — — — Másféle: — — — — Szövetalappal — — — — Egyéb — Más m´´uszálas textilanyagból: — — Polipropilénb´´ ol: — — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2: — — — — Szövetalappal — — — — Egyéb — — — Másféle: — — — — Szövetalappal — — — — Egyéb — — Más: — — — Nyomott-csomózott: — — — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2: — — — — — Szövetalappal — — — — — Egyéb — — — — Másféle: — — — — — Szövetalappal — — — — — Egyéb — — — Más: — — — — Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2: — — — — — Szövetalappal — — — — — Egyéb — — — — Másféle: — — — — — Szövetalappal — — — — — Egyéb — Más textilanyagból: — — Szövetalappal — — Egyéb Sz´´ onyeg és más textil padlóborító nemezb´´ ol, nem t´´uzve, nem pelyhesítve, konfekcionálva is: — Felülete legfeljebb 0,3 m2 — Más Más sz´´ onyeg és textil padlóborító, konfekcionálva is: — Gyapjúból vagy finom állati sz´´ orb´´ ol: — — Szövetalappal — — Egyéb — M´´uszálas textilanyagból: — — Szövetalappal — — Egyéb — Más textilanyagból: — — Szövetalappal — — Egyéb Kézi szövés´´u falisz´´ onyeg, kárpit mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a t´´uvarrással (pl. pontöltéssel és keresztöltéssel) el´´ oállított falisz´´ onyeg, kárpit, konfekcionálva is

7530

MAGYAR KÖZLÖNY

1999/113. szám

07 Egyéb ipari termékek (a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles) 4420

4420 10 4420 10 11 00 4420 10 19 00 4420 90 4420 90 10 00 4420 90 91 00 4420 90 99 00

Intarziás és berakott famunka; ékszeres- vagy ev´´ oeszközös ládikó vagy doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszm´´uáru fából; lakberendezési tárgy, a 94. Árucsoportba tartozó bútorok kivételével: — Kis szobor és más díszm´´uáru fából: — — Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészít´´ o Megjegyzés (2) bekezdésében leírtak alapján — — Másféle fából — Más: — — Intarziás és berakott famunka — — Más: — — Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészít´´ o Megjegyzés (2) bekezdésében leírtak alapján — — Másféle

08 Ékszer, nemesfémtárgy (a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles) 71 03

7103 91 7103 91 00 01 7103 91 00 02 7104

7104 10 7104 10 00 01 7104 10 00 99 7104 20 00 00 7104 90 7104 90 00 01 7104 90 00 02 7104 90 00 99 7113 7113 11 7113 11 00 01 7113 11 00 02 7113 11 00 99 7113 19 7113 19 00 01

7113 19 00 02

Drágak´´ o (a gyémánt kivételével) és féldrágak´´ o, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felf´´uzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágak´´ o (a gyémánt kivételével) és féldrágak´´ o, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felf´´uzve: — Másképpen megmunkált: — — Rubin, zafír és smaragd: — — — Vágva, hasítva — — — Köszörülve, csiszolva Szintetikus vagy rekonstruált drágak´´ o vagy féldrágak´´ o, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felf´´uzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy rekonstruált drágak´´ o vagy féldrágak´´ o, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felf´´uzve: — Piezoelektromos kvarc: — — Köszörülve, csiszolva — — Egyéb — Más, megmunkálatlan vagy egyszer´´uen f´´urészelt vagy durván alakított — Más: — — Vágva, hasítva — — Köszörülve, csiszolva — — Egyéb Ékszer és részei nemesfémb´´ ol vagy nemesfémmel plattírozott fémb´´ ol: — Nemesfémb´´ ol, nemesfémmel lemezelve vagy plattírozva is: — — Ezüstb´´ ol, más nemesfémmel lemezelve vagy plattírozva is: — — — Az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (8) bekezdésében meghatározott érme (ékszer), jelvény, dísztárgy és dohányzócikk 800 ezreléknél finomabb ezüstb´´ ol — — — Más ékszer 800 ezreléknél finomabb ezüstb´´ ol — — — Egyéb — — Másféle nemesfémb´´ ol, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is: — — — Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, platinából, illetve 585 ezreléknél kevesebb aranyat, vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany, illetve aranyötvözetb´´ ol készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk, amelyet az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (8) bekezdése határoz meg — — — Más tárgy, a 7113 19—00—01 vtsz. alá tartozó kivételével

1999/113. szám 7113 19 00 99 7113 20 00 00 7114 7114 11 7114 11 00 01 7114 11 00 02 7114 11 00 03 7114 11 00 04 7114 19 00 00 7114 20 00 00 7116 7116 10 00 00 7116 20 7116 20 11 00 7116 20 19 00 7116 20 90 00 7118 7118 10 7118 10 10 00 7118 10 90 00 7118 90 00 00

MAGYAR KÖZLÖNY

7531

— — — Egyéb — Nem nemesfémb´´ ol nemesfémmel plattírozva Arany- és ezüstm´´uves áru, ennek részei nemesfémb´´ ol vagy nemesfémmel plattírozott fémb´´ ol: — Nemesfémb´´ ol, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is: — — Ezüstb´´ ol, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is: — — — Ev´´ oeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstb´´ ol — — — Háztartási edény — — — Ékszernek nem min´´ osül´´ o érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók kivételével — — — Más díszm´´uáru és dohányzócikk, a 7113 vtsz. alá tartozók kivételével — — Másféle nemesfémb´´ ol, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is — Nem nemesfémb´´ ol nemesfémmel plattírozva Természetes vagy tenyésztett gyöngyb´´ ol, drágak´´ ob´´ ol vagy féldrágak´´ ob´´ ol (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru: — Természetes vagy tenyésztett gyöngyb´´ ol — Drágak´´ ob´´ ol vagy féldrágak´´ ob´´ ol (természetes, szintetikus vagy rekonstruált): — — Kizárólag természetes drágak´´ ob´´ ol vagy féldrágak´´ ob´´ ol készítve: — — — Nyaklánc, karköt´´ o és hasonló termékek természetes drágak´´ ob´´ ol vagy féldrágak´´ ob´´ ol, kapocs vagy más tartozék nélkül egyszer´´uen felf´´uzve — — — Másféle — — Más Érme — Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizet´´ oeszköz: — — Ezüstb´´ ol — — Más — Más

09 Új személygépkocsi (a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles) 8703

8703 21 8703 21 10 8703 21 10 02 8703 21 10 99 8703 22 8703 22 10 8703 22 10 02 8703 22 10 99 8703 31 8703 31 10 8703 31 10 01 8703 31 10 02 8703 31 10 99

Gépkocsi és más gépjárm´´u, els´´ osorban személyszállításra tervezett (a 87 02 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is — Más szikragyújtású, dugattyús, bels´´ o égés´´u motorral m´´uköd´´ o járm´´u: 3 — — Legfeljebb 1000 cm henger´´urtartalommal: — — — Új: — — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros — — — — Egyéb — — 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 henger´´urtartalommal: — — — Új: — — — — Katalizátoros — — — — Egyéb — Más kompressziós gyújtású, dugattyús, bels´´ o égés´´u (dízel- vagy féldízel) motorral m´´uköd´´ o: — — Legfeljebb 1500 cm3 henger´´urtartalommal: — — — Új: — — — — Személygépkocsi, (beleértve a lakóautót is) nem katalizátoros — — — — Személygépkocsi, (beleértve a lakóautót is) katalizátoros — — — — Egyéb

Megjegyzés: Új személygépkocsinak számít a gyártól (vagy eladásra kizárólagosan felruházott szervezett´´ ol) vásárolt ,,0’’ km-es járm´´u, amelyet még nem helyeztek forgalomba.

7532 10

MAGYAR KÖZLÖNY

1999/113. szám

Új lakóautó (a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)

8703

8703 21 8703 21 10 8703 21 10 02 8703 21 10 99 8703 22 8703 22 10 8703 22 10 02 8703 22 10 99 8703 31 8703 31 10 8703 31 10 01 8703 31 10 02 8703 31 10 99

Gépkocsi és más gépjárm´´u, els´´ osorban személyszállításra tervezett (a 87 02 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is — Más szikragyújtású, dugattyús, bels´´ o égés´´u motorral m´´uköd´´ o járm´´u: — — Legfeljebb 1000 cm3 henger´´urtartalommal: — — — Új: — — — — Személygépkocsi (beleértve a lakóautót is), katalizátoros — — — — Egyéb — — 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 henger´´urtartalommal: — — — Új: — — — — Katalizátoros — — — — Egyéb — Más kompressziós gyújtású, dugattyús, bels´´ o égés´´u (dízel- vagy féldízel) motorral m´´uköd´´ o: — — Legfeljebb 1500 cm3 henger´´urtartalommal: — — — Új: — — — — Személygépkocsi, (beleértve a lakóautót is) nem katalizátoros — — — — Személygépkocsi, (beleértve a lakóautót is) katalizátoros — — — — Egyéb

Megjegyzés: Új lakóautónak számít a gyártól (vagy eladásra kizárólagosan felruházott szervezett´´ ol) vásárolt ,,0’’ km-es járm´´u, amelyet még nem helyeztek forgalomba.

11

4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású használt személygépkocsi és lakóautó (a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)

8703

8703 21 8703 21 90 8703 21 90 02 8703 21 90 99 8703 22 8703 22 90 8703 22 90 02 8703 22 90 99 8703 23 8703 23 90 8703 23 90 02 8703 23 90 04 8703 23 90 06 8703 23 90 99 8703 24

Gépkocsi és más gépjárm´´u, els´´ osorban személyszállításra tervezett (a 87 02 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is — Más szikragyújtású, dugattyús, bels´´ o égés´´u motorral m´´uköd´´ o járm´´u: — — Legfeljebb 1000 cm3 henger´´urtartalommal: — — — Használt: — — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros — — — — Egyéb — — 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 henger´´urtartalommal: — — — Használt: — — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros — — — — Egyéb — — 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 henger´´urtartalommal: — — — Használt: — — — — Személygépkocsi 1600 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros — — — — Személygépkocsi 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros — — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 éves vagy fiatalabb gyártású, katalizátoros — — — — Egyéb — — 3000 cm3-t meghaladó henger´´urtartalommal:

1999/113. szám 8703 24 90 8703 24 90 02 8703 24 90 99 8703 31 8703 31 90 8703 31 90 01 8703 31 90 02 8703 31 90 99 8703 32 8703 32 90 8703 32 90 01 8703 32 90 02 8703 32 90 03 8703 32 90 04 8703 32 90 99 8703 33 8703 33 90 8703 33 90 01 8703 33 90 02 8703 33 90 99

12

MAGYAR KÖZLÖNY

7533

— — — Használt: — — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros — — — — Egyéb — Más kompressziós gyújtású, dugattyús, bels´´ o égés´´u (dízel- vagy féldízel) motorral m´´uköd´´ o: — — Legfeljebb 1500 cm3 henger´´urtartalommal: — — — Használt: — — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, (beleértve a lakóautót is) nem katalizátoros — — — — Személygépkocsi, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, (beleértve a lakóautót is) katalizátoros — — — — Egyéb — — 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 henger´´urtartalommal: — — — Használt: — — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros — — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros — — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros — — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm3-ig, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros — — — — Egyéb — — 2500 cm3-t meghaladó henger´´urtartalommal: — — — Használt: — — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, nem katalizátoros — — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású, katalizátoros — — — — Egyéb

4 évesnél régebbi gyártású használt személygépkocsi és lakóautó (a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles)

87 03

8703 21 8703 21 90 8703 21 90 04 8703 21 90 99 8703 22 8703 22 90 8703 22 90 04 8703 22 90 99 8703 23 8703 23 90 8703 23 90 08

Gépkocsi és más gépjárm´´u, els´´ osorban személyszállításra tervezett (a 87 02 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is — Más szikragyújtású, dugattyús, bels´´ o égés´´u motorral m´´uköd´´ o járm´´u: 3 — — Legfeljebb 1000 cm henger´´urtartalommal: — — — Használt: — — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros — — — — Egyéb — — 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 henger´´urtartalommal: — — — Használt: — — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású (beleértve a lakóautót is), katalizátoros — — — — Egyéb — — 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 henger´´urtartalommal: — — — Használt: — — — — Személygépkocsi és lakóautó 1600 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros

7534

MAGYAR KÖZLÖNY

1999/113. szám

8703 23 90 10

— — — — Személygépkocsi és lakóautó 1601—2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros

8703 23 90 12

— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001 cm3 felett, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros

8703 23 90 99

— — — — Egyéb

8703 24

— — 3000 cm3-t meghaladó henger´´urtartalommal:

8703 24 90

— — — Használt:

8703 24 90 04

— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros

8703 24 90 99

— — — — Egyéb — Más kompressziós gyújtású, dugattyús, bels´´ o égés´´u (dízel- vagy féldízel) motorral m´´uköd´´ o:

8703 31

— — Legfeljebb 1500 cm3 henger´´urtartalommal:

8703 31 90

— — — Használt:

8703 31 90 03

— — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású, (beleértve a lakóautót is), nem katalizátoros

8703 31 90 04

— — — — Személygépkocsi, 4 évesnél régebbi gyártású, (beleértve a lakóautót is), katalizátoros

8703 31 90 99

— — — — Egyéb

8703 32

— — 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 henger´´urtartalommal:

8703 32 90

— — — Használt:

8703 32 90 05

— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros

8703 32 90 06

— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2000 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros

8703 32 90 07

— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, nem katalizátoros

8703 32 90 08

— — — — Személygépkocsi és lakóautó 2001—2500 cm3-ig, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros

8703 32 90 99

— — — — Egyéb

8703 33

— — 2500 cm3-t meghaladó henger´´urtartalommal:

8703 33 90

— — — Használt:

8703 33 90 03

— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesél régebbi gyártású, nem katalizátoros

8703 33 90 04

— — — — Személygépkocsi és lakóautó, 4 évesnél régebbi gyártású, katalizátoros

8703 33 90 99

— — — — Egyéb

13 Hal, halkonzerv (a világ valamennyi országából származó, az alábbiakban felsorolt termék engedélyköteles) 0305

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás el´´ ott vagy alatt f´´ ozött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból: 0305 30

— Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve: — — T´´ okehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból:

ex 0305 30 11 00

— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus macrocephalus fajhoz tartozó t´´ okehalból

ex 0305 30 19 00

— — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus morhus, Gadus ogac és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból

1999/113. szám ex 0305 30 30 00

ex 0305 30 50 00 0305 30 90 ex 0305 30 90 01 ex 0305 30 90 99 0305 41 00 00 0305 42 00 00 0305 49 0305 49 10 00 0305 49 20 00 0305 49 30 00 0305 49 45 00 0305 49 50 00 0305 49 80 0305 49 80 01 0305 49 80 99 0305 61 00 00 0305 62 00 00 0305 63 00 00 0305 69 0305 69 10 00 0305 69 20 00 0305 69 30 00 0305 69 50 00 0305 69 90 0305 69 90 01 0305 69 90 99 1604 1604 11 00 00 1604 12 1604 12 10 00

1604 12 91 00 1604 12 99 00 1604 13 1604 13 11 00 1604 13 19 00 1604 13 90 00 1604 14 1604 14 11 00

MAGYAR KÖZLÖNY

7535

— — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), Atlanti-óceáni lazacból (Salm salar) és dunai lazacból (Hucho hucho) — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve Reinhardtius hippoglossoidesb´´ ol — — Más: — — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve heringb´´ ol és szardíniából — — — Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve ,,egyéb’’ halból — Füstölt hal, beleértve a filét is: — — Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho) — — Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii) — — Másféle: — — — Reinhardtius hippoglossoides — — — Hippoglossus hippoglossus — — — Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) — — — Pisztráng (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) — — — Angolna (Anguilla spp.) — — — Más: — — — — Szardínia — — — — Egyéb — Sózott vagy sós lében tartósított, de nem szárított vagy nem füstölt hal: — — Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii) — — T´´ okehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) — — Ajóka (Engraulis spp.) — — Másféle: — — — A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal — — — Reinhardtius hippoglossoides és Hippoglossus stenolepis — — — Hippoglossus hippoglossus — — — Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlani-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho) — — — Más: — — — — Szardínia — — — — Egyéb Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló: — Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva: — — Lazac — — Hering: — — — Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban el´´ osütve is, mélyh´´utve — — — Más: — — — — Légmentes csomagolásban — — — — Másféle — — Szardínia, szardella és kisméret´´u hering, brisling vagy spratt: — — — Szardínia: — — — — Olíva olajban — — — — Másféle — — — Más — — Tonhal, skipjack és bonito (Sarda spp.): — — — Tonhal és skipjack: — — — — Növényi olajban

7536

MAGYAR KÖZLÖNY

1999/113. szám

— — — — Más: 1604 14 16 00

— — — — — Filéként ismert loin (törzsrész)

1604 14 18 00

— — — — — Másféle

1604 14 90 00

— — — — Bonito (Sarda spp.)

1604 15

— — Makréla: — — — Scomber scombrus és Scomber japonicus fajból:

1604 15 11 00

— — — — Filé

1604 15 19 00

— — — — Másféle

1604 15 90 00

— — — Scomber australasicus fajból

1604 16 00 00

— — Ajóka

1604 19

— — Másféle:

1604 19 10 00

— — — Szalmonidák, a lazac kivételével — — — Euthynnus nemhez tartozó hal, a skipjack [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] kivételével:

1604 19 31 00

— — — — Filéként ismert loin (törzsrész)

1604 19 39 00

— — — — Másféle

1604 19 50 00

— — — Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal — — — Más:

1604 19 91 00

— — — — Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban el´´ osütve is, mélyh´´utve — — — — Másféle:

1604 19 92 00

— — — — — T´´ okehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

1604 19 93 00

— — — — — Fekete t´´ okehal (Pollachius virens)

1604 19 94 00

— — — — — Szürke t´´ okehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)

1604 19 95 00

— — — — — Theragra chalcogramma és Pollachius pollachius

1604 19 98 00

— — — — — Másféle

1604 20

— Más elkészített vagy konzervált hal:

1604 20 05 00

— — Haloldat (surimi) készítmény — — Más:

1604 20 10 00

— — — Lazacból

1604 20 30 00

— — — Szalmonidákból, a lazac kivételével

1604 20 40 00

— — — Ajókából

1604 20 50 00

— — — Szardíniából, bonitoból, Scomber scombrus és scomber japonicus fajhoz tartozó makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból

1604 20 70 00

— — — Tonhalból, skipjackból vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból

1604 20 90 00

— — — Más halból

Az 2000. I. félévi fogyasztási cikk import globálkvóta értékplafonjainak nagysága, kvótakódjai és az egy pályázó által az egyes értékplafonokból kérelmezhet´´ o részarány/vagy érték

Értékplafon száma, megnevezése

1 01 Háztartási tisztítószer

Az értékplafonból egy pályázó által kérelmezhet´´ o

Értékplafon kvótakódjának*** els´´ o négy száma

Értékplafon M USD összesen ebb´´ ol:

XU

CZ

SK

PL

IS

BG

NO

RO

TR

IL

LV

részarány

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

*

30 000**

01....

*

51 300**

02....

*

13 310**

03....

Országkód

30,00 10,65

4,36

0,29

0,36

29,28

1,38

0,80

1,46

0,07

0,33

0,43

0,12

0,94

0,15

USD

51,30

03 Fels´´ oruházat

13,31

04 Egyéb ruházati és konfekcionált term.

7,99

49 500

04....

05 Rövidáruk

3,87

38 700

05....

06 Sz´´ onyegek

1,82

16 500**

06....

07 Egyéb ipari termékek

97,41

* 53,48

08 Ékszer, nemesfémtárgy

0,06

1,86

1,07

2,93

0,07

0,74

0,61

2,00

1,82

25,05 10,52

09 Új személygépkocsi (ezer db-ban) kivéve: a 10%-nál nagyobb mértékben rongálódott személygépkocsi

39,04

10 Új lakóautó (ezer db-ban) kivéve: a 10%-nál nagyobb mértékben rongálódott lakóautó

0,12

11 4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású használt személygépkocsi és lakóautó (ezer db-ban) kivéve: a 10%-nál nagyobb mértékben rongálódott személygépkocsi,

32,95

12 4 évesnél régebbi gyártású használt személygépkocsi és lakóautó (ezer db-ban) kivéve: a 10%-nál nagyobb mértékben rongálódott személygépkocsi

3,00

13 Hal, halkonzerv

16,46

0,26

5%

07....

5%

08....

* 25,87

1,61

0,12

1,72

0,203

36 db**

09....

0,74

*

*

10....

33 db**

11....

MAGYAR KÖZLÖNY

02 Lábbeli b´´ orb´´ ol és b´´ orhelyettesít´´ o anyagból

1999/113. szám

3. számú melléklet a 68/1999. (XII. 15.) GM rendelethez

18,58

20 db

12....

60 500

13....

1,69

0,74

0,74

0,07

0,13

0,25

7537

1,33

7538

MAGYAR KÖZLÖNY

1999/113. szám

Megjegyzések: * A hagyományos import´´ orök részére igényelhet´´ o értéket e rendelet 1. számú mellékletének I.1. pontja tartalmazza. ** Az új importigényl´´ ok által kérelmezhet´´ o max. érték e rendelet 1. számú mellékletének I.2. pontjával összefüggésben *** Az engedélykérelem kvóta jele, sorszáma rovatába a globálkvóta 01 jele mellé írandó kód.

Az értékplafon kvótakódját az alábbiak szerint kell kitölteni: — az els´´ o és második szám: értékplafon száma — 16. oszlop szerint — a harmadik és negyedik szám: 00 — az ötödik és hatodik szám: országcsoport száma — 00 WTO-on kívüli országok, csak a 03., 04., 05. és 06. számú kvótáknál alkalmazható, országonként beadandó kérelmek (lásd. 5. számú melléklet) — 01 Európai Unió — 02 Cseh — 03 Szlovák — 04 Lengyel — 05 Izland — 06 Bulgária — 07 Norvégia — 08 Románia — 09 Országonként beadandó kérelmek (lásd 5. számú melléklet) — 10 Egyéb országok — 11 Törökország — 12 Izrael — 13 Lichtenstein — 14 Svájc — 15 Szlovénia — 16 Lettország

ország kód: XU ország kód: CZ ország kód: SK ország kód: PL ország kód: IS ország kód: BG ország kód: NO ország kód: RO ország kód: XN ország kód: TR ország kód: IL ország kód: LI ország kód: CH ország kód: SI ország kód: LV

4. számú melléklet a 68/1999. (XII. 15.) GM rendelethez A fogyasztási cikk globálkvótát terhel´´ o passzív bérmunka ügyletekre vonatkozó engedélykérelmek benyújtása Bérmunkáltatás végeztethet´´ o magyar, vagy a magyar, forgalom számára vámkezeltetett alapanyagból. Az alapanyag passzív feldolgozás keretében történ´´ o ideiglenes kiszállításához devizamentes export engedélykérelmet kell benyújtani abban az esetben, ha az alapanyag a R. 1/a mellékletében szerepel. (A kérelem ,,üres’’ rovatában fel kell tüntetni az alábbi hivatkozást: passzív bérmunka alapanyagának kiszállítása.) A készáru visszahozatalához devizamentes import engedélykérelmet kell benyújtani, amely kérelemnek az értéke megegyezik a devizamentes export engedélykérelem értékével. (A kérelme ,,üres’’ rovatában fel kell tüntetni az alábbi hivatkozást: passzív bérmunka késztermékének visszaszállítása.) A bérmunka díj engedélyeztetése devizaköteles import engedéllyel történik. (Különleges ügylettípus kódja = 0009.) Az egy konstrukcióra vonatkozó kérelmek együtt nyújtandók be. A kérelmekhez csatolni kell az alapanyag származására vonatkozó dokumentumokat, vagy import áru esetében a magyar forgalom számára történt vámkezelés igazolását.

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7539

5. számú melléklet a 68/1999. (XII. 15.) GM rendelethez Az engedélykérelem egyes rovatainak kitöltése és kódolása Értékplafon

01 Háztartási tisztítószer

Termék megnevezése KN szerint

KN kód

Szerves felületaktív készítmények, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve

3402.2

Más

3402.9

02 Lábbeli b´´ orb´´ ol és b´´ orhelyettesít´´ o anyagból Lábbeli

64

03 Fels´´ oruházat

B´´ oráruk

42

Sz´´ orméb´´ ol, m´´usz´´ orméb´´ ol készült ruházati cikkek

43

Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok

61

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk kivételével

62

Sz´´ orme, m´´usz´´ orme; ezekb´´ ol készült áruk

43

Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok

61

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk kivételével

62

Más készáru textilanyagból; készletek

63

Hálózsák, más

94

Szintetikus vagy mesterséges vágott m´´uszálból készült fonal, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

5511

Függöny, drapéria, vászonroló, ágyfüggöny

6303

Sz´´ onyegek

57

Kézi szövés´´u falisz´´ onyeg, kárpit

5805

07 Egyéb ipari termékek

Fa díszm´´uáru

4420

08 Ékszer, nemesfémtárgy

A 2. sz. melléklet szerinti megnevezés és KN szám írandó be

09 Új személygépkocsi

Új személygépkocsi

8703

10 Új lakóautó

Új lakóautó

8703

4 éves vagy ennél fiatalabb gyártású használt személygépkocsi és lakóautó

8703

12 Használt személygépkocsi és lakóautó

4 évesnél régebbi gyártású használt személygépkocsi és lakóautó

8703

13 Hal és halkonzerv

Tartósított hal (szárított, sózott, füstölt), haldara

0305

Konzervált hal, kaviár, halikrából készített kaviárpótló

1604

04 Egyéb ruházati és konfekcionált termék

05 Rövidáruk

06 Sz´´ onyegek

11 Használt személygépkocsi és lakóautó

7540

MAGYAR KÖZLÖNY

1999/113. szám

Az eljárás azt jelenti, hogy ha pl. a 03. értékplafon 61-es számú árukörre kérelmeznek és kapnak engedélyt, az engedély alapján a jelen rendelet 2. számú melléklet 03. értékplafonjában feltüntetett valamennyi olyan áru, amelynek KN száma 61-gyel kezd´´ odik, importálható. Személygépkocsiknál és lakóautóknál az engedélykérelmen a mennyiségi egység (mennyiségi egység: db) és a kérelmezett mennyiség rovatokat is ki kell tölteni.

További kitöltési utasítás: A gy´´ujt´´ ocikkszámok kizárólag csak a globálkvóta pályázat keretében használhatók és itt csak a fentiek szerint (a vámbizonylaton természetesen fel kell tüntetni a konkrét 10 jegy´´u vámtarifaszámokat). Gy´´ujt´´ ocikkszám esetén értelemszer´´uen nem kell kitölteni a 7., 8. és 11. rovatokat. Az engedélykérelem 16. rovatába a globálkvóta 01 jele mellé a 3. számú melléklet 16. oszlopa, valamint szöveges része szerinti kódszámokat kell beírni. A fogyasztási cikk globálkvóta értékplafonjaira benyújtandó engedélykérelmeknél a 4. rovatot (Szerz´´ od´´ o ország) nem kell kitölteni. Az 5. rovat (Származó ország) kitöltése az alábbiak szerint: a) 01., 02., 07., 08., 09., 10., 11. és 13. számú kvótáknál az Európai Unió államaiból származó import esetén gy´´ujt´´ o országkódot kell feltüntetni. Kódjel: XU. Az Európai Unió tagállamain, az EFTA és CEFTA tagországokon, Törökország, Izrael és Lettország, valamint a 09-es országcsoportba tartozón kívüli országokból származó import esetén gy´´ujt´´ o országkódot kell feltüntetni. Kódjel: XN. Az Európai Unió tagállamai: Belgium, Németország, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia, Görögország, Ír Köztársaság, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Ausztria, Finnország, Svédország. Az EFTA tagországok: Izland, Svájc, Liechtenstein, Norvégia. A CEFTA tagországok: Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Bulgária. Országonként kell beadni a következ´´ okben felsorolt országok engedélykérelmeit (09-es országcsoport): Algéria, Angola, Brazília, Ecuador, Egyiptom, India, Indonézia, Irán, Kína, Koreai Köztársaság, Libanon, Marokkó, Mozambik, Nigéria, Pakisztán, Peru, Szíria, Tanzánia, Thaiföld, Tunézia, Uruguay. b) 03., 04., 05. és 06. számú kvótáknál a WTO-on kívüli országokból származó import esetén az engedélykérelmeket országonként, a konkrét országok feltüntetésével kell benyújtani. Magyarországgal szabadkereskedelmi egyezményt nem kötött WTO-on kívüli országok: Afganisztán, Albánia, Algéria, Amerikai Szamoa, Andorra, Anguilla, Aruba, Azerbajdzsán, Bahama, Beloruszia, Bermuda, Bhutan, Bosznia-Hercegovina, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Egyenlít´´ oi Guinea, Eritrea, Etiópia, Falkland-szigetek, Francia Guayana, Gibraltár, Grúzia, Horvátország, Irán, Irak, Jemen, Jordánia, Jugoszlávia, Kajmán-szigetek, Kambodzsa, Kazahsztán, Kiribati, Kína, Koreai NDK, Laosz, Libanon, Libéria, Líbia, Litvánia, Makedonia, Martinique, Marshall-szigetek, Mikronézia, Moldova, Monaco, Montserrat, Nauru, Nepál, Nyugat-Szahara, Omán, Oroszország, Örményország, Palau, Reunion, San Marino, Sao Tome és Principe, Seychelle-szigetek, Szamoa, Szaúd-Arábia, Szíria, Szomália, Szudán, Türkmenisztán, Tadzsikisztán, Tajvan, Tonga, Tuvalu, Új-Kaledónia, Ukrajna, Üzbegisztán, Vanuatu, Vatikán, Vietnám, Zöld-foki Köztársaság. Az engedélykérelem kitöltésénél egyébként az 1991. évi 58. számú Külkereskedelmi Tájékoztatóban leírtak érvényesek.

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7541 2. §

A gazdasági miniszter és a pénzügyminiszter 69/1999. (XII. 15.) GM—PM együttes rendelete

A Kereskedelmi Vámtarifa II. jelzés´´u hasábjában meghatározott vámtételeknél kedvez´´ obb vámtétellel vámkezelhet´´ o vámkedvezményes (engedélyjegyes) eljárás keretében behozható vámárukat a 2. számú melléklet tartalmazza.

a Kereskedelmi Vámtarifa 2000. évi alkalmazásáról

A vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény 22. §-ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeljük el:

3. § A Kereskedelmi Vámtarifa egyes vámtarifa számaihoz tartozó vámtételek felfüggesztésre kerülnek. A vámtarifaszámok és -alszámok és a felfüggesztett vámtételek felsorolását, valamint a felfüggesztés mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

1. § 4. § A 64/1995. (XI. 24.) IKM—PM együttes rendelettel kihirdetett és a többször módosított Kereskedelmi Vámtarifa II. jelzés´´u hasábjában meghatározott vámtételeknél kedvez´´ obb vámtétellel vámkezelhet´´ o vámkontingensek keretében behozható vámárukat az 1. számú melléklet tartalmazza.

Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2000. december 31-ig kell alkalmazni. Dr. Chikán Attila s. k.,

Járai Zsigmond s. k.,

gazdasági miniszter

pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 69/1999. (XII. 15.) GM—PM együttes rendelethez 2000. évi vámkontingensek

Vámtarifaszám

Árumegnevezés

Vámkontingens mennyisége

Vámtétel %-ban

0101 11 00 00 0102 10 0103 10 00 00

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

500 db 6 330 db 400 db

0 0 0

0104 10 10 00 0104 20 10

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

15 000 db

0 0

ex ex ex ex

0511 10 00 00 0511 99 50 00 0511 99 80 01 0511 99 80 01 0511 99 80 01 0511 99 80 01

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Ló sperma Juh sperma Juh embrió Sertés sperma

36 300 adag 550 db 200 adag 2 500 adag 500 db 500 adag

0 0 0 0 0 0

ex ex ex ex ex

0105 11 11 00 0105 11 19 00 0105 12 00 00 0105 19 20 00 0105 19 90 00

Tenyész naposcsibe (tojóhibrid) Tenyész naposcsibe (másféle) Tenyész napospulyka Tenyész naposliba Tenyész naposkacsa

32 500 db 1 671 000 db 243 250 db 6 700 db 80 900 db

0 0 0 0 0

7542

MAGYAR KÖZLÖNY Vámtarifaszám

ex 0406 10 20 99

Árumegnevezés

1999/113. szám Vámkontingens mennyisége

Pizzasajt, fagyasztott, egyenként 1 g-ot nem meghaladó súlyú darabokra vágva, legalább 5 kg-os kiszerelésben, 52%-os nedvesség- és minimum 38%-os zsírtartalommal

Vámtétel %-ban

150 t

50

30 000 db

0

2 000 db 600 000 db 2 140 000 db 5 000 000 db 550 t 55 t

0 0 0 0 0 0

1 800 t 1 700 t 500 t 200 t 200 t 1 300 t

0 0 0 0 0 0

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Grab aromaolaj Vámtarifa szerint

300 t 600 t 500 t 1 750 t 500 t 2 500 t 1,5 t 2 500 t

0 5 0 5 0 0 0 0

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint* Vámtarifa szerint

14 000 t 6 000 t 200 t

0 0 0

10 000 t

12 12 12 12 12

ex 0406 10 80 99 ex 0407 00 11 01

Pulyka tenyésztojás

ex ex ex ex

Liba tenyésztojás Pulyka végtermék keltet´´ otojás Tyúk tenyésztojás Húscsirke végtermék keltet´´ otojás Vámtarifa szerint Csak szaporítóanyag

0407 00 11 01 0407 00 11 99 0407 00 19 01 0407 00 19 99 0703 10 11 00 ex 0703 20 00 00 0712 90 11 00 0713 10 10 00 0713 33 10 00 1002 00 00 01 1003 00 10 00 1005 10 19 00

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

Alapanyagok édesipari termékek el´´ oállításához

0801 19 00 00 0802 22 00 00 0806 20 91 00 1202 20 00 01 1511 90 99 00 1513 19 99 00 ex 1515 90 1516 20 96 00 1516 20 98 00 1805 00 00 99 1901 90 19 00

* Kakaótartalmú tejipari termékek el´´ oállításához is igénybe vehet´´ o.

Alkoholmentes italok és alkoholmentes üdít´´ o italok gyártásához

2009 11 2009 19 2009 20 2009 30 2009 40

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Vámtarifaszám

ex 2009 90 ex ex ex ex ex

2101 20 2106 90 20 00 2106 90 98 99 3302 10 10 00 3302 10 29 00

Árumegnevezés

7543 Vámkontingens mennyisége

Kizárólag a Magyarországon nem termelt gyümölcsökb´´ ol és zöldségekb´´ ol Tea esszencia Üdít´´ o ital gyártáshoz Üdít´´ o ital gyártáshoz Üdít´´ o ital gyártáshoz Üdít´´ o ital gyártáshoz

Vámtétel %-ban

12 16 16 16 16 16

Alapanyagok térhálósító gyártásához ex 2921 59

Meta-xililén-diamin

100 t

0

Alapanyagok kikészített b´´ or gyártásához 4101 21 00 00 4103 90 00 01

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

2 500 t 600 t

0 0

4104 10 91 00 4104 22 90 00 4104 31 19 99 4104 31 30 99 4104 39 10 99

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

130 000 m2

0 0 0 0 0

4104 22 10 4107 10 10 00

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

400 000 m2 150 000 m2

0 0

Tilolt len

1 800 t

0

5205 12 00 00 5205 13 00 00 5205 22 00 00 5205 23 00 00

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

1 000 t

0 0 0 0

5408 21 00 00 5408 31 00 00 5516 11 00 00 5516 21 00 00

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

800 M Ft

0 0 0 0

5205 12 5205 23 5206 22 00 00 5206 23 00 00 5402 20 00 00 5402 33 00 00

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

800 t

0 0 0 0 0 0

Textilipari feldolgozás céljára ex 5301 21 00 00

7544

MAGYAR KÖZLÖNY Vámtarifaszám

5402 52 00 00 5509 53 00 00

Árumegnevezés

1999/113. szám Vámkontingens mennyisége

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

Vámtétel %-ban

0 0

Kohászati üzemben történ´´ o felhasználásra

2529 21 00 00 7202 21 10 00 7202 30 00 00

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

1 000 t 1 000 t 1 000 t

0 0 0

7202 70 00 00 7202 92 00 00 8545 11 00 00

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

80 t 20 t 1 000 t

0 0 0

Mosógépek, mosogatógépek, centrifugák, szárítógépek, forróvíztárolók, vízmelegít´´ ok, lapradiátorok gyártásához anyagok, félkész termékek, alkatrészek stb.

ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

3808 3823 3926 4009 4010 7208 7209 7210 7212 7220 7318 7320 7326 7415 8403 8413 8481 8483 8504 8511 8536 8537 8544 9032

400 M Ft

0

1999/113. szám Vámtarifaszám

MAGYAR KÖZLÖNY Árumegnevezés

7545 Vámkontingens mennyisége

Vámtétel %-ban

Gépek, berendezések, fénycsövek, izzólámpák és alkatrészeinek gyártásához ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

8414 8417 8422 8456 8461 8462 8463 8474 8475 8504 8514 8537 9027 9030 9031

2,6 Mrd Ft

0

13 Mrd Ft

0

Anyagok fénycsövek, izzólámpák gyártásához ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

1301 2511 2530 2602 00 00 00 2804 2810 00 2827 2834 2835 2840 2841 2851 00 3206 3207 3214 3801 3824 3926 6903 7002 7011 7018 7211 7217

7546

MAGYAR KÖZLÖNY Vámtarifaszám

ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

7408 7409 7606 8101 8102 8112 8534 00 8536 8539 8546 8547

Árumegnevezés

1999/113. szám Vámkontingens mennyisége

Vámtétel %-ban

(folytatás)

Anyagok, félkész termékek, alkatrészek és tartozékok tehergépkocsi, autóbusz, autóbuszalváz gyártásához ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

35. Árucsoport 38. Árucsoport 39. Árucsoport 40. Árucsoport 70. Árucsoport 73. Árucsoport 84. Árucsoport 85. Árucsoport 87. Árucsoport 90. Árucsoport 94. Árucsoport

700 M Ft

0

Anyagok, alkatrészek kötöttpályás járm´´ uvek, transzformátorok és nagyfeszültség´´ u készülékek gyártásához ex ex ex ex ex ex ex ex

7225 7308 8413 8504 8533 8536 8538 8546

300 M Ft

0

Anyagok, alkatrészek háztartási gépekhez és televízióhoz való vezérl´´ oegységek gyártásához ex ex ex ex

3926 7408 8003 00 00 00 8504

10 Mrd Ft

0

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Vámtarifaszám

ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

8507 8529 8532 8533 8534 00 8536 8537 8538 8541 8542 8544

Árumegnevezés

7547 Vámkontingens mennyisége

Vámtétel %-ban

(folytatás)

Anyagok, félkész termékek, alkatrészek különböz´´ o m´´ uanyag termékek gyártásához 3907 60 5911 10 00 00 7409 21 00 00 7419 91 00 00 7419 99 00 00 7616 99 90 00

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

150 M Ft

0

Videorekorderek, audio- és TV készülékek gyártásához szükséges alkatrészek ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

3919 3920 3921 3923 3926 4008 4010 4016 4810 4819 4821 4823 4901 4911 7318 7320

15 Mrd Ft

0

7548

MAGYAR KÖZLÖNY Vámtarifaszám

ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

7326 7409 7410 7419 7607 7616 8302 8308 8483 8501 8504 8505 8506 8518 8519 8521 8522 8527 8529 8532 8533 8534 00 8536 8537 8540 8541 8542 8543 8544 9606 9612

Árumegnevezés

1999/113. szám Vámkontingens mennyisége

Vámtétel %-ban

(folytatás)

Alkatrészek autórádió magnó mechanikához és autórádió CD mechanikához ex ex ex ex ex ex ex ex ex

4010 4016 7318 8483 8501 8529 8534 8536 8544

5 Mrd Ft

0

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Vámtarifaszám

Árumegnevezés

7549 Vámkontingens mennyisége

Vámtétel %-ban

Alkatrészek, részegységek orvosi készülékek gyártásához ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

8471 8501 8504 8531 8532 8533 8535 8536 8541 8542 8546 8547

1 Mrd Ft

0

1 db

0

12 Mrd Ft

0

Gép alumíniumgyártásához 8454 30 90 00

Vámtarifa szerint

Gépek, berendezések, m´´ uszerek, szerszámok személygépkocsi gyártásához ex ex ex ex

82. Árucsoport 84. Árucsoport 85. Árucsoport 90. Árucsoport

Személygépkocsi motorok és személygépkocsi gyártáshoz szükséges anyagok, félkész termékek, alkatrészek, tartozékok, gépek, berendezések és szerszámok ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

28. Árucsoport 31. Árucsoport 32. Árucsoport 34. Árucsoport 35. Árucsoport 3705 38. Árucsoport 39. Árucsoport 40. Árucsoport 4203

Zsírtalanító

65,2 Mrd Ft

0

7550

MAGYAR KÖZLÖNY Vámtarifaszám

ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

48. Árucsoport 54. Árucsoport 5609 00 00 00 5806 59. Árucsoport 68. Árucsoport 70. Árucsoport 72. Árucsoport 73. Árucsoport 74. Árucsoport 76. Árucsoport 80. Árucsoport 82. Árucsoport 83. Árucsoport 84. Árucsoport 85. Árucsoport 87. Árucsoport 90. Árucsoport 9104 00 9401 96. Árucsoport

Árumegnevezés

1999/113. szám Vámkontingens mennyisége

Vámtétel %-ban

(folytatás)

Anyagok, félkész termékek, alkatrészek személygépkocsi alkatrészek gyártásához ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

3403 38. Árucsoport 39. Árucsoport 40. Árucsoport 48. Árucsoport 73. Árucsoport 7408 7616 8003 00 00 00 8308 84. Árucsoport 85. Árucsoport

3,8 Mrd Ft

0

1,2 Mrd Ft

0

Alkatrészek dieselmotorok gyártásához ex 3208 ex 3926 ex 4009

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Vámtarifaszám

ex 4016 ex 7214

Árumegnevezés

7551 Vámkontingens mennyisége

Vámtétel %-ban

(folytatás)

ex 7228 ex 7318 ex 7320 ex 8408 ex 8409 ex 8413 ex 8414 ex 8421 ex 8482 ex 8483 ex 8511 ex 8708

Anyagok, alkatrészek személygépkocsi motorok és hengerfejek gyártásához

ex 39. Árucsoport ex 40. Árucsoport

20 Mrd Ft

0

1,2 Mrd Ft

0

ex 68. Árucsoport ex 73. Árucsoport ex 76. Árucsoport ex 84. Árucsoport ex 85. Árucsoport ex 90. Árucsoport

Alkatrészek diesel üzemanyagszivattyú gyártásához

ex 3926 90 ex 4016 93 ex 6909 11 00 00 ex 7318 ex 7320 20 ex 7326 90 ex 7415 21 00 00 ex 8310 00 00 00 ex 8413 91 ex 8421 29 ex 8481 80 ex 8481 90 00 00

7552

MAGYAR KÖZLÖNY Vámtarifaszám

ex ex ex ex ex ex

8483 10 8484 90 8542 13 9026 80 9032 89 8701 90

Árumegnevezés

1999/113. szám Vámkontingens mennyisége

Vámtétel %-ban

(folytatás)

Új mez´´ ogazdasági traktor

900 db

2

Személygépkocsi motorok és személygépkocsi gyártásához szükséges anyagok, félkész termékek, alkatrészek, tartozékok, gépek, berendezések és szerszámok ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

28. Árucsoport 3214 39. Árucsoport 40. Árucsoport 5705 00 6812 70. Árucsoport 73. Árucsoport 82. Árucsoport 83. Árucsoport 84. Árucsoport 85. Árucsoport 87. Árucsoport 90. Árucsoport 9401

Zsírtalanító

150 Mrd Ft

0

2 db 2 db

0 0

Gépek háromdimenziós film gyártásához 8477 20 00 00 8479 82 00 00

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7553

2. számú melléklet a 69/1999. (XII. 15.) GM—PM együttes rendelethez Vámkedvezményes (engedélyjegyes) eljárásban vámkezelhet´´ o áruk 2000. évben Vámtarifaszám

Árumegnevezés

Vámtétel %-ban

Vakcina gyártáshoz ex 0407 00 19

0

Alapanyag édesipari termékek el´´ oállításához ex 1105 20 00 00 ex 1901 90 99 00

Burgonya alapú pellet Búza alapú pellet

30 15

Alapanyag PVC és MDI gyártáshoz 2801 10 00 00

Vámtarifa szerint

0

Növényvéd´´ o szer hatóanyagok és ezek intermedierei növényvéd´´ o szer el´´ oállításához ex ex ex ex ex ex

ex ex ex ex ex ex

ex

ex ex ex

2508 20 00 00 2801—2851 2901—2942 2901 29 2904 20 00 2909 49 2915 21 00 00 2915 24 00 00 2918 90 90 2921 11 2921 19 2921 42 2921 51 2930 90 2932 11 00 00 2933 31 00 00 2940 00 3102 70 00 3402 11 90 00 3402 13 00 00 3402 19 00 00 3804 00 3905 30 3912 39

Attagel

2,5-dimetil 2,4-dien 4Klór-3,5dinitrobenzotrifluorid M-fenoxi-benzilalkohol Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Dietil-Etoxymethylen-Malonat Dimetilamin, trimetilamin Etil-b-amin, diallilamin 3,4 és 3,5 diklóranilin Orto-feniléndiamin Tiokarbamid Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Mésznitrogén Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Boresperse, Ufoxano, Ultrozin Mowiol Metilcellulózéter

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7554

MAGYAR KÖZLÖNY Vámtarifaszám

Árumegnevezés

1999/113. szám Vámtétel %-ban

Mosószer alapanyagok mosószer gyártásához

ex ex ex ex

1302 19 99 00 2833 11 00 00 2839 11 00 00 2840 30 00 00 2918 14 00 00 2925 19 3204 20 00 00 3302 90 90 02 3401 20 3402 11 90 00 3402 12 3402 13 00 00 3402 19 00 00 3507 90 90 00 3823 19 10 00

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Nátrium perborát Vámtarifa szerint Karboxi imid vegyület Optikai fehérít´´ ok Vámtarifa szerint Szappanpor Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gyógyszerek el´´ oállításához szükséges anyagok, hatóanyagok és intermedierek ex 1211 90 1301 20 00 00 ex 1302 19 91 00 1507 10 10 00 1511 10 90 00 ex 1511 90 19 00 ex 1516 20 ex 1521 10 1702 ex 1702 30 1901 90 19 00 ex 2802—2851 ex 2901—2942 ex 3001 ex 3002 ex 3507 ex 2825 90 ex 2827 39 ex 2851 00 ex 2903 30 ex 2903 49 ex 2903 59 2905 11 00 00 2906 11 00 00 2906 29 00 00

Mákgubó, mákszalma Vámtarifa szerint Extractum valerianae siccum Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Pálmaolaj Migliol Kamauba viasz Vámtarifa szerint Glükózmonohidrát, gyógyszerkönyvi min´´ oség´´u Vámtarifa szerint

Oxidatum flavum Hg. cloratum mite Hg. cloratumamidatum Izopropilbromid, dibrómbután Bróm-klór propán Klór-ciklopentán Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1999/113. szám Vámtarifaszám

MAGYAR KÖZLÖNY Árumegnevezés

ex 2909 50 2910 20 00 00 ex 2912 29 00 2912 41 00 00 2915 31 00 00 ex 2917 19 ex 2918 90 ex 2919 00 ex 2920 90 ex 2921 11 ex 2921 12 00 00 ex 2921 29 00 00 ex 2921 42 ex 2922 19 ex 2922 49 ex 2922 50 00 00 ex 2923 90 00 00 ex 2924 29 ex 2925 20 00 00 2926 20 00 00 ex 2926 90 ex 2930 90 ex 2931 00 2932 29 10 00 ex 2933 11 ex 2933 19 ex 2933 40 ex 2933 51 ex 2935 00

Para-metoxi-etilfenol Vámtarifa szerint Fahéjaldehid Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint Dietilmalonat, etildietilmalonat (dietiletil malonat) Dietiletoxi metilénmalonat Trietilfoszfát Dietil-szulfát Metilamin Dietilamin Novoldiamin Metaklóranilin és pioktanium aureum Hidroxi novoldiamin Aminocapronic acid Levadopa Tetrabutil-ammoniumbromid Paracetamol Guanidinkarbonát Vámtarifa szerint Benzilcianid, difenilacetonitril Ciszteaminhidroklorid, amidinotiokarbamid,ditioészter, tioecetsav Dimeticon Vámtarifa szerint Metamizol Na, aminofenazon, analgin Acidum nikodinikum, fenilbutazon Clórcinaldol, broxiquinolin Diallilbarbitursav, atiobarbital Diklórszulfamoil-benzoesav furoszemid, hidroklorotiazid, szulfametoxazdol, sulfamidin

ex 2939 10 2939 30 00 00 ex 2939 50 00 00 ex 2939 90 ex 3104 20 3301 24 10 00 ex 3304 99 00 00 ex 3402 90 ex 3501 10 ex 3802 10 00 00 ex 3808 10 ex 3912 ex 4405 00 00 ex 9602 00 00

Papaverin Hcl Vámtarifa szerint Teobromin, petoxifillin, theophyllin anhydrate Pilocarpine Hcl, pentoxifillin, homatropin- metilbromid Káliumklorid gyógyszerkönyvi min´´ oségben Vámtarifa szerint Lipofactor Geronol, geropon Savkazein Carbo C extra Carbofurán Hidroxipropil cellulóz Faliszt Zselatinkapszula

7555 Vámtétel %-ban

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7556

MAGYAR KÖZLÖNY Vámtarifaszám

1999/113. szám

Árumegnevezés

Vámtétel %-ban

Anyagok gumipari termékek gyártásához ex 2903 19

Klórparafin

0

2930 30 00 00

Vámtarifa szerint

0

3823 11 00 00

Vámtarifa szerint

0

4001 10 00 00

Vámtarifa szerint

0

4001 21 00 00

Vámtarifa szerint

0

4001 22 00 00

Vámtarifa szerint

0

4001 29 00 00

Vámtarifa szerint

0

4003 00 00 00

Vámtarifa szerint

0

4005 10 00 90

Vámtarifa szerint

0

Nagyszilárdságú nylonfonal

0

Vámtarifa szerint

0

ex 5806 32

Becsavarószalag

0

ex 5911 10 00 00

Bányaheveder szövet

0

ex 5402 10 5402 20 00 00

ex 7217

0

ex 7228

0

7307 11 90 00

Vámtarifa szerint

0

7312 10 79 00

Vámtarifa szerint

0

7312 10 82 00

Vámtarifa szerint

0

ex 7312

0

Anyagok, félkész termékek és tartozékok a 8802 40 10 00 vámtarifaszám alá tartozó repül´´ ogépek üzembe helyezéséhez, karbantartásához és javításához ex 32. Árucsoport

0

ex 39. Árucsoport

0

ex 40. Árucsoport

0

ex 4504

Tömítés

0

ex 4823 90

Tömítés

0

Vámtarifa szerint

0

Ment´´ omellény

0

5911 10 00 00 ex 6307 20 00 ex 68. Árucsoport

0

ex 70. Árucsoport

0

ex 73. Árucsoport

0

ex 74. Árucsoport

0

ex 76. Árucsoport

0

ex 81. Árucsoport

0

ex 82. Árucsoport

0

ex 83. Árucsoport

0

ex 84. Árucsoport

0

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Vámtarifaszám

ex 85. Árucsoport ex 88. Árucsoport ex 90. Árucsoport 9104 00 10 00 9107 00 00 00 ex 94. Árucsoport

Árumegnevezés

Vámtarifa szerint Vámtarifa szerint

7557 Vámtétel %-ban

0 0 0 0 0 0

Anyagok, félkész termékek, alkatrészek telefonközpontok gyártásához ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

7308 7326 7419 7616 8504 8517 90 8532 8533 8534 00 19 00 8536 8541 8542 8544

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gépek PVC-üzem kapacitás b´´ ovítéséhez

ex 3920 ex 8419 89

Teflon membrán Polimerizáló autokláv

0 0

Anyagok, félkész termékek, gépek, berendezések, készülékek és alkatrészek vasútvonalak építéséhez és felújításához ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex

35. Árucsoport 38. Árucsoport 40. Árucsoport 68. Árucsoport 73. Árucsoport 8207 90 8311 30 00 00 84. Árucsoport 85. Árucsoport 8608 00 90. Árucsoport 9105

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7558

MAGYAR KÖZLÖNY Vámtarifaszám

Árumegnevezés

1999/113. szám Vámtétel %-ban

Alkatrészek gázturbina karbantartásához 8411 99 90 00

Vámtarifa szerint

0

3. számú melléklet a 69/1999. (XII. 15.) GM—PM együttes rendelethez Vámfelfüggesztés 2000. évben

Vámtaritaszám

ex 0106 00 90 01

Árumegnevezés

Alkalmazandó vámtétel %-ban

Növényvédelmi célú állati szervezetek és természetes beporzó rovarok

0

0901 11 00 00

Vámtarifa szerint

4

2106 10 80 00

Vámtarifa szerint

0

Allilklorid

0

Vámtarifa szerint

0

Genitron

0

Vámtarifa szerint

0

Vér- és immunbiológiai készítmények

0

4810 11 91 01

Vámtarifa szerint

0

4810 11 99 01

Vámtarifa szerint

0

4810 12 00 01

Vámtarifa szerint

0

4811 31 00 01

Vámtarifa szerint

0

5503 20 00 00

Vámtarifa szerint

0

8411 11 10 99

Vámtarifa szerint

0

8411 12 11 01

Vámtarifa szerint

0

8411 12 11 99

Vámtarifa szerint

0

8411 12 13 01

Vámtarifa szerint

0

8411 12 13 99

Vámtarifa szerint

0

8411 12 19 01

Vámtarifa szerint

0

8411 12 19 99

Vámtarifa szerint

0

ex 8421 39

Katalizátorok, leveg´´ osz´´ur´´ ok, koromsz´´ur´´ ok gépjárm´´uvekhez

0

ex 8421 99 00 00

Katalizátorok, koromsz´´ur´´ ok és légsz´´ur´´ ok alkatrészei

0

ex 8703 90 90 00

Ment´´ oautó

0

ex 8705 90 90 99

Ambulanciás ment´´ oautó (rohamkocsi) felszereléssel együtt

0

Vámtarifa szerint

0

ex 2903 29 00 99 2916 12 10 00 ex 2927 00 00 00 2933 71 00 00 ex 3002

8802 40 10 00

1999/113. szám

V. rész

MAGYAR KÖZLÖNY

KÖZLEMÉNYEK HIRDETMÉNYEK

A Központi Kárrendezési Iroda közleménye a 2000. január 24.—február 5-ig terjed´´ o id´´ oszak — II/2. földalapra vonatkozó — term´´ oföld árveréseir´´ ol A megyei (f´´ ovárosi) kárrendezési irodák 2000. január 24.— február 5-ig terjed´´ o id´´ oszakra es´´ o term´´ oföld árverési hirdetményeit az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával kiegészített 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) bekezdése alapján (II/2. földalap) az alábbiak szerint tesszük közzé: Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól 1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összeg´´u megtérítésének kötelezettségét. 2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat hirdet´´ otábláján és a gazdálkodó szervezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthet´´ ok. 3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre. Amenynyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön létre, úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra, az egyezség tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség nem jön létre, egy AK érték az 1991. évi XXV. törvény 22. §-ának (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK kikiáltási áron indul. 4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az árverési el´´ oleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül. 5. Az árverésen az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával kiegészített 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának — a II/2. földalapra vonatkozó — (3) bekezdése alapján, az ot ´´ megillet´´ o kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással minden kárpótlásra jogosult részt vehet. Meghatalmazással árverez´´ o személy esetében a fenti igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az adatfelvételnél be kell mutatni. Az árverésen mez´´ ogazdasági vállalkozást támogató utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet. Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell; a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen való részvételb´´ ol ki kell zárni. Figyelmeztetés Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29. és 30. §-ai alapján személyesen, meghatalmazott útján, vagy — több kárpótlásra jogosult esetén — együttesen lehet. A meg-

7559

hatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erej´´u magánokiratba kell foglalni. A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) bekezdése alapján az árverés vezet´´ oje kizárja a további árverésb´´ ol azt az árverez´´ ot, aki az ajánlat lezárását követ´´ oen nem él vételi jogával. A kizárt személy az árverési el´´ olegét elveszti. Az elvesztett árverési el´´ oleg az államot illeti meg. A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a term´´ oföld mez´´ ogazdasági hasznosítására (fert´´ ozésmentes és gyommentes állapotban tartására), és arra, hogy a term´´ oföldet a mez´´ ogazdasági termelésb´´ ol öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezettségét a tulajdonszerzést´´ ol számított öt éven belül megszegi, a term´´ oföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül, és árverés útján lesz értékesítve. A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája körüli term´´ oföldre az árverés során el´´ ovásárlási jog illeti meg. A vételi jog alapján szerzett term´´ oföldek a tulajdonszerzést´´ ol számított három éven belül történ´´ o elidegenítéséb´´ ol származó bevételnek term´´ oföldre fordított értéknövel´´ o beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alap-jául szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni. Az árverésen bármely okból meg nem jelen´´ o kárpótlásra jogosult kés´´ obb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet; ebb´´ ol az okból az árverés eredménye nem változtatható meg. Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vev´´ o árverez´´ o, továbbá az árverésb´´ ol kizárt személy az árverés lezárását követ´´ o három napon belül a Központi Kárrendezési Irodához. A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt term´´ oföld AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett összeg´´u megtérítésére köteles a földet az árverésen eladó részére. A term´´ oföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy a term´´ oföld értékét növel´´ o meliorációs, öntözési és út-építési beruházások esetében a beruházási költségeknek az állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét a kárrendezési iroda ellen´´ orzi. A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´´ o term´´ oföld új tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére köteles megtéríteni az új gazdasági évet el´´ okészít´´ o, szükséges f´´ o gazdasági munkáknak (szántás, talajer´´ o-visszapótlás), zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem id´´ osebb takarmányvetés) a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve alapján számított ellenértékét. A térítés mértékében és módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg. A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerül´´ o földeket az annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja birtokba. A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal birtokba adja a term´´ oföldet akkor is, ha a birtokbaadás egyéb feltételei

7560

MAGYAR KÖZLÖNY

fennállanak, de a jogosult az elismert tartozását nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott meg. Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét, hogy a Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól, valamint,

1999/113. szám

hogy e Figyelmeztetés az összes term´´ oföld árverési hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veend´´ o. Központi Kárrendezési Iroda

Bács-Kiskun megye A Központi Kárrendezési Iroda KUNBARACS községben, a Helvéciai Állami Gazdaság, Helvécia használatában (kezelésében) lév´´ o term´´ oföldterületb´´ ol a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az á r v e r é s t k i t u´´ z i . 1. 2. 3. 4.

Az árverés helye: Kunbaracs, Kölcsey u. 1., Polgármesteri Hivatal Az árverést a Bács-Kiskun és Pest Megyei Kárrendezési Iroda közrem´´uködésével tartjuk meg. Az árverés ideje: 2000. január 25., 9 óra. Az árverésre kerül´´ o földrészletek:

Település: Kunbaracs Helyrajzi szám

0140/56 a 0140/56 b 0140/56 c 0338/12 a-ból

Terület

2478 m2 2639 m2 4449 m2 11 ha 9039 m2

M´´uvelési ág

szántó erd´´ o legel´´ o szántó

Aranykorona érték

Korlátozó intézkedés megnevezése

értéke

1,56 1,00 Közös m´´uvelési kötelezettség 1,56 74,99 Dr. Izsák Dezs´´ oné s. k., irodaigazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye A Központi Kárrendezési Iroda NYÍRGELSE községben, a Rákóczi Mgtsz, Nyírbogát használatában (kezelésében) lév´´ o term´´ oföldterületb´´ ol a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az á r v e r é s t k i t u´´ z i . 1. 2. 3. 4.

Az árverés helye: Nyírgelse, M´´uvel´´ odési Ház Az árverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kárrendezési Iroda közrem´´uködésével tartjuk meg. Az árverés ideje: 2000. január 25., 10 óra. Az árverésre kerül´´ o földrészletek:

Település: Nyírgelse Helyrajzi szám

0126/2-b´´ ol 0126/7

Terület

3894 m2 12 ha 6392 m2

M´´uvelési ág

szántó nádas

Aranykorona érték

Korlátozó intézkedés megnevezése

értéke

3,66 45,52 Szilágyi János s. k., mb. irodaigazgató

Zala megye A Központi Kárrendezési Iroda KESZTHELY városban, a Balatonfelvidéki Erd´´ o és Fafeldolgozó Gazdaság, Keszthely használatában (kezelésében) lév´´ o term´´ oföldterületb´´ ol a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az á r v e r é s t k i t u´´ z i . 1. 2. 3. 4.

Az árverés helye: Keszthely, Festetics u. 7., Pannon Agrártudományi Egyetem ,,D’’ épület II. el´´ oadóterem. Az árverést a Zala és a Vas Megyei Kárrendezési Iroda közrem´´uködésével tartjuk meg. Az árverés ideje: 2000. január 31.—február 5., 10 óra. Az árverésre kerül´´ o földrészletek:

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7561

Település: Keszthely Helyrajzi szám

Terület

M´´uvelési ág 2

055/1 055/2 055/4 055/41 055/42 057/2 0272-b´´ ol

5732 m 5634 m2 5506 m2 3077 m2 3064 m2 6096 m2 2 ha 287 m2

0294/1 a

2 ha 2184 m2

erd´´ o

0294/1 d

8 ha 9130 m2

erd´´ o

0294/1 g

4 ha 4818 m2

erd´´ o

0323 b

5 ha 1432 m2

erd´´ o

0325 b 0344 b 0346 a 0348/13 b

6 ha 5402 m2 5 ha 841 m2 4111 m2 6 ha 9870 m2

erd´´ o erd´´ o erd´´ o erd´´ o

5523 m2

erd´´ o

0348/19

szántó szántó szántó szántó szántó szántó erd´´ o

3 ha 4220 m2 1 ha 8283 m2

gyep, rét erd´´ o

0348/23 0348/25

11 ha 6691 m2 3221 m2

gyep, rét erd´´ o

0348/26

5802 m2

erd´´ o

0348/27

5388 m2

erd´´ o

0348/28

5637 m2

erd´´ o

0348/29

8588 m2

erd´´ o

0348/30

5564 m2

erd´´ o

0348/31

5642 m2

erd´´ o

0348/32

5806 m2

erd´´ o

0348/33 0348/34 0348/36

6100 m2 5390 m2 5543 m2

gyep, rét gyep, rét gyep, rét

0348/21 a 0348/21 b

Aranykorona érték

Korlátozó intézkedés megnevezése

10,95 10,76 10,52 5,88 5,85 6,58 3,25 Vízvezetési szolgalmi jog, társulási kötelezettség, 5,32 Helyi védettség, társulási kötelezettség 21,39 Helyi védettség, társulási kötelezettség, 10,76 Helyi védettség, társulási kötelezettség, 12,34 Helyi védettség, társulási kötelezettség, 15,70 Társulási kötelezettség 12,20 Társulási kötelezettség 0,99 Társulási kötelezettség 16,77 Helyi védettség, társulási kötelezettség 1,33 Helyi védettség, társulási kötelezettség 56,46 Helyi védettség 4,39 Helyi védettség, társulási kötelezettség 192,54 Helyi védettség 0,77 Helyi védettség, társulási kötelezettség 1,39 Helyi védettség, társulási kötelezettség 1,29 Helyi védettség, társulási kötelezettség 1,35 Helyi védettség, társulási kötelezettség 2,06 Helyi védettség, társulási kötelezettség 1,34 Helyi védettség, társulási kötelezettség 1,35 Helyi védettség, társulási kötelezettség 1,39 Helyi védettség, társulási kötelezettség 10,07 Helyi védettség 8,89 Helyi védettség 9,15 Helyi védettség

értéke

7562

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

Terület

M´´uvelési ág

0348/37 0348/38 0355/3

3378 m2 9204 m2 10 ha 9006 m2

gyep, rét gyep, rét erd´´ o

0355/17

10 ha 5094 m2

erd´´ o

3 ha 728 m2

erd´´ o

10 ha 6514 m2

erd´´ o

0355/18 a 0357/6

4701 m2 3481 m2

0427/1 d-b´´ ol 0431-b´´ ol

1999/113. szám Korlátozó intézkedés

Aranykorona érték

megnevezése

értéke

5,57 Helyi védettség 15,19 Helyi védettség 17,44 Helyi védettség, társulási kötelezettség 16,82 Helyi védettség, társulási kötelezettség 4,92 Helyi védettség, társulási kötelezettség 17,04 Helyi védettség, társulási kötelezettség 3,29 3,62 Társulási kötelezettség

nádas erd´´ o

Márkus L´´ orincné s. k., mb. irodaigazgató

A Földm´´ uvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Gy´´ or-Moson-Sopron Megyei Földm´´ uvelésügyi Hivatalának (9021 Gy´´ or, Jókai u. 12.) hirdetményei Az FVM Gy´´ or-Moson-Sopron Megyei Földm´´uvelésügyi Hivatala — a földrendez´´ o és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján — nyilvános sorsolást tart a volt rábaszentmihályi ,,Béke’’ Mez´´ ogazdasági Szövetkezet használatában álló, részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából. A sorsolás helye: Rábaszécsény, Kultúrház A sorsolás ideje: 2000. január 21., 9 óra. A sorsolásra kerül´´ o földrészletek adatai: Település: Bányogszovát Helyrajzi szám

086/1

M´´uvelési ág

gyep

Terület (ha, m2)

0,3503

AK érték

A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás

4,27

Település: Enese Helyrajzi szám

0124

M´´uvelési ág

gyep

Terület (ha, m2)

0,8565

AK érték

A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás

14,13

Település: Kisbabot Helyrajzi szám

031/3 035/15 050/5 0104 c

M´´uvelési ág

rét szántó rét rét

Terület (ha, m2)

0,0354 0,5127 0,1661 1,2072

AK érték

1,35 7,13 1,13 10,02

A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás

1999/113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7563

Település: Mérges Helyrajzi szám

020/1 020/3 027/8 027/18 033/20 035/5 037/30 089/3 0104/2 0104/7 0108 0110 0112/3 0112/6 0115 0116 0119/1 0123/16

M´´uvelési ág

erd´´ o rét erd´´ o szántó rét szántó szántó gyep gyep gyep erd´´ o erd´´ o erd´´ o gyep gyep erd´´ o erd´´ o gyep erd´´ o

Terület (ha, m2)

5,4180 0,1689 0,1019 14,9106 1,3555 0,1694 4,5998 1,8818 4,3157 0,4204 0,4603 1,7411 0,2000 0,5972 0,0721 0,2514 0,1863 1,7822 0,7381

AK érték

A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás

39,55 2,50 0,74 135,20 3,52 4,12 87,56 45,12 19,42 6,22 3,36 12,71 1,46 4,96 0,60 1,84 1,36 26,38 5,39

Település: Rábacsécsény Helyrajzi szám

08/21 08/29 08/37 021/2 030/32 036/7 036/13 046/8 046/11 046/22 046/23 057 062/7 066/33 066/38 072/22 075/8 078/17 078/18 082/25 082/26 087/9 090/14

M´´uvelési ág

szántó szántó szántó erd´´ o rét szántó szántó erd´´ o szántó szántó erd´´ o gyep erd´´ o szántó szántó szántó szántó gyep erd´´ o szántó gyep szántó gyep szántó

Terület (ha, m2)

3,3039 0,3686 0,6974 1,2643 0,5840 1,5121 3,6755 0,1857 0,7938 0,3917 0,1071 1,3365 0,0428 0,1217 0,5695 0,9411 5,8171 0,7150 0,3696 39,8919 2,1530 1,7262 1,8185 7,3046

AK érték

86,23 10,00 13,17 5,31 4,70 18,45 51,66 0,78 22,80 11,56 0,60 8,42 0,18 3,59 15,52 26,84 151,83 6,22 2,07 1007,93 21,96 19,99 26,91 89,03

A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás

7564

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

0128 0133/1 0138/13 0206/4 0206/23

M´´uvelési ág

szántó erd´´ o erd´´ o erd´´ o szántó

Terület (ha, m2)

0,1511 0,1910 1,3517 0,2035 0,3267

1999/113. szám A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás

AK érték

3,94 1,07 7,57 1,14 5,95

Település: Rábaszentmihály Helyrajzi szám

037 038 039 052/1 052/17 070/15 095/28 0106/5/a 0106/5/b 0110/2/f 0123/39 0124/12 0179/3 0194/5 0194/6

M´´uvelési ág

rét rét rét szántó szántó szántó szántó szántó rét erd´´ o szántó rét rét rét szántó

Terület (ha, m2)

17,9171 3,5762 3,9563 0,3149 2,6881 6,8304 1,3157 1,7533 0,4718 3,1476 0,7651 0,5009 2,1000 0,0302 0,0297

A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás

AK érték

148,71 29,68 32,84 5,48 61,21 166,32 18,80 30,51 6,98 13,22 17,61 7,41 17,43 1,00 0,98

Település: Tét Helyrajzi szám

0461 0515/12 0516/15

M´´uvelési ág

szántó rét rét

Terület (ha, m2)

3,6334 0,5981 0,4510

A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás

AK érték

35,01 8,85 11,77

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthet´´ o. A sorsolást megel´´ oz´´ oen az érdekeltek egyezséget köthetnek. A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´´ o jogosult kés´´ obb mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet ez okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg. Nagy Endre s. k. hivatalvezet´´ o

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´´ obizottság közrem´´ uködésével. A szerkeszt´´ obizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József. A szerkesztésért felel´´ os: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3. Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´´ os kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató. Szerkeszt´´ oségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096. El´´ ofizetésben megrendelhet´´ o a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668. El´´ ofizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´´ uködésével. Telefon/fax: 266-6567. Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék. Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában. Éves el´´ ofizetési díj: 38 304 Ft. Egy példány ára: 90 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +45 Ft. A kiadó az el´´ ofizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407 99.2304 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felel´´ os vezet´´ o: Burján Norbert.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.