A oni se na něho rozhněvali, přikázali, aby mu nezlomili nohy, aby zemřel v útrapách


...
Author:  Guest

0 downloads 2 Views 5MB Size

Recommend Documents


No documents

Přílohy I. Relevantní perikopy z apokryfního Petrova evangelia – čeština (Novozákonní apokryfy I: Neznámá evangelia. Praha: Vyšehrad, 2006, s. 229–231.)

1 1…Nikdo z Židů si neumyl ruce, ani Herodes, a také nikdo z jeho soudců. Když si je tedy nechtěli umýt, povstal Pilát. 2A tehdy poručil král Herodes, aby se chopili Pána, a řekl jim: „Co jsem poručil, abyste mu učinili, to učiňte.“ (…) 3 6Oni se chopili Pána, strkali ho ve spěchu a říkali: „Vlečme Syna Božího, když ho máme v moci.“ 7A přehodili mu purpurový plášť a posadili ho na soudcovský stolec říkajíce: „Suď spravedlivě, králi Izraele.“ 8A kdosi z nich přinesl trnový věnec a položil jej na hlavu Páně. 9A druzí stáli a plivali mu do obličeje, jiní ho bili po tvářích, další ho bodali rákosem a někteří ho bičovali a říkali: „Takovou poctou poctěme Syna Božího.“ 4 10A přivedli dva zločince a uprostřed mezi nimi ukřižovali Pána. On ale mlčel, jako by necítil žádnou bolest. 12

A když vztyčili kříž, dali tam nápis: „Toto je král Izraele.“

11

A když položili před něho jeho šaty, rozdělili si je a metali o ně los.

Jeden z oněch

13

zločinců je káral a říkal: „ My toto trpíme kvůli zlým skutkům, které jsme spáchali, ale čím vám ukřivdil on, který se stal spasitelem lidí?“

14

A oni se na něho rozhněvali,

přikázali, aby mu nezlomili nohy, aby zemřel v útrapách. 5

15

Bylo poledne a tma zahalila celou Judeu, oni zneklidněli a báli se, že snad slunce

zapadlo, když ještě žil. Je totiž psáno: „Slunce nesmí zapadnout nad usmrceným.“ 16

A kdosi z nich řekl: „Dejte mu pít žluč a ocet.“ Oni to namíchali a dali mu pít.

17

A splnilo se vše a naplnili míru hříchů nad svou hlavou.

18

A mnozí chodili se světly

v domnění, že je noc, a padali (na zem). 19A Pán vykřikl a volal: „Má sílo, má sílo, tys mne opustila.“ Jakmile to řekl, byl vzat vzhůru.

20

V tu hodinu se roztrhla chrámová

opona v Jeruzalémě. 6

21

A tehdy vytáhli hřeby z rukou Páně a položili je na zem. A celá země se otřásla

a nastal veliký strach. 22Tehdy vysvitlo slunce, a bylo devět hodin. (…)

I

II. Relevantní perikopy z apokryfního Petrova evangelia – řečtina (SWETE, Henry Barclay. The Apocryphal Gospel of Peter: The Greek Text of the Newly Discovered Fragment. London: Macmillan and Co., 1892.) 1 1twn de Ioudaiwn oudeij eniyato taj ceiraj( oude Hrwdhj oude tij eij twn kritwn autou( kai twn boulhqentwn niyasqai) anesth Peilatoj( 2kai tote keleuei Hrwdhj o basileuj paralahmfqhnai ton kurion( eipwn autoij oti Osa ekeleusa umin poihsai autw( poihsate) (…) 3 6Oi de labontej ton kurion wqoun auton trecontej( kai elegon Euromen ton uion tou Qeou( exousian autou eschkotej) 7kai porfuran auton perieballon( kai akaqisan auton epi kaqedran krisewj( legontej Dikaiwj krine( basileu tou Israhl) 8kai tij autwn enegkwn stefanon akanqinon eqhken epi thj kefalhj tou kuriou 9kai eteroi estwtej eneptuon autou taij oyesi( kai alloi taj siagonaj autou erapisan) eteroi kalamw enusson auton( kai tinej auton emastizon legontej tauta th timh timhswmen ton uion tou qeou) 4 10Kai hnegkon duo kakourgouj( kai estaurwsan ana meson autwn ton kurion autoj de esiwpa( wj mhdena ponon ecwn) outoj estin o basileuj tou israhl)

11

kai ote ewrqwsan ton stauron epegrayan oti

12

kai teqeikontej ta endumata emprosqen autou

diemerisanto( kai lacmon ebalon ep autoij)

13

eij de tij twn kakourgwn ekeinwn

wneidisen autouj legwn Hmeij dia ta kaka a epoihsamen outw peponqamen( outoj de swthr genomenoj twn anqrwpwn) ti hdikhsen umaj\

14

kai aganakthsantej ep autw

ekeleusan ina mh skelokophqh( opwj basanizomenoj apoqanoi) 5 15Hn de meshmbria( kai skotoj katesce pasan thn Ioudaian) kai eqorubounto( kai 16

hgwnisan ¨gar© autoij hlion mh dunai epi pefoneumenw) potisate auton colhn meta oxouj) kai kerasantej epotisan) kai eteleiwsan kata thj kefalhj autwn ta amarthmata) lucnwn( nomizontej oti nux estin) ¨tinej de© epesanto)

18

19

17

kai tij autwn eipen

kai eplhrwsan panta(

perihrconto de polloi meta

kai o kuroij anebonse legwn

H dunamij mou( h dunamij( kateleiyaj me kai eipwn anelhfwh kai autoj)

20

¨kai

enathj© wraj dieragh to katapetasma tou naou thj Ierousalhm eij duo) 6 21Kai tote apestasan touj hlouj apo twn ceirwn tou kuriou( kai eqhkan auton epi thj ghj) kai h gh pasa eseisqh kai foboj megaj egeneto) eurhqh wra enath)

II

22

Tote hlioj elamye kai

III. Giv’at ha-Mivtar: Pata uk ižovaného p ed rekonstrukcí (ZIAS, Joseph – SEKELES, Eliezer. The Crucified Man from Giv’at ha-Mivta: A reappraisal. IEJ 1985, roč. 35, č. 1, příloha 5.)

III

IV. Giv’at ha-Mivtar: Pata uk ižovaného – nákres s popisem (KROLL,

Gerhard.

Po

stopách

Ježíšových.

nakladatelství, 2002, s. 361, obr. 161.2.)

IV

Kostelní

Vydří:

Karmelitánské

V. Giv’at ha-Mivtar: Nápis na osáriu č. 4 (YADIN, Yigael. Epigraphy and Crucifixion. IEJ 1973, roč. 23, č. 1, příloha 12.)

V

VI. Giv’at ha-Mivtar: Návrh pozice uk ižovaného na k íži (ZIAS, Joseph – SEKELES, Eliezer. The Crucified Man from Giv’at ha-Mivta: A reappraisal. IEJ 1985, roč. 35, č. 1, s. 27, obr. 1.)

VI

VII. Bičování – nákres s popisem (EDWARDS, William D. – GABEL, Wesley J. – HOSMER, Floyd E. On the Physical Death of Jesus Christ. Journal of the American Medical Association 1986, č. 255, s. 1457, obr. 2.)

VII

VIII. Dochovaný exemplá

ímského biče

(The British Museum: Collection online. Číslo objektu 1873,0820.249 [2014-04-19]. .)

VIII

IX. Tetradrachma z Rhodu (150–125 p . n. l.) (Wildwinds: Ancient Coinage of Rhodes. Označení objektu: Jenkins 74. [2014-04-19]. .)

IX

X. Acanthus mollis – nákres (VIETZ, Ferdinand Bernhard. Icones plantarum medico-oeconomico-technologicarum. 3. sv. Wien: Schr mbl, 1806, obr. 223.)

X

XI. Rekonstrukce Herodova paláce (praetorium) – nákres s popisem (GIBSON, Shimon. The Final Days of Jesus: The Archaeological Evidence. New York: HarperCollins Publishers, 2009, s. 97, obr. 5.)

XI

XII. Oblast Golgoty v Ježíšově době – nákres s popisem (TAYLOR, Joan. Golgotha: A Reconsideration of the Evidence for the Sites of Jesus’ Crucifixion and Burial. New Testament Studies 1998, roč. 44, obr. 3.)

XII

XIII. Mapa Jeruzaléma v Ježíšově době – nákres s popisem (KROLL,

Gerhard.

Po

stopách

Ježíšových.

nakladatelství, 2002, s. 109, obr. 45.)

XIII

Kostelní

Vydří:

Karmelitánské

XIV. Graffiti ze Stabijských lázní (COOK, John Granger. Envisioning Crucifixion: Light from Several Inscriptions and the Palatine Graffito. Novum Testamentum 2008, roč. 50, č. 3, s. 277, obr. 2.)

XIV

XV. Staurogramy v eckých papyrech P66 a P75 (HURTADO, Larry W. The Staurogram: Earliest Depiction of Jesus‘ Crucifixion. BAR 2013, roč. 39, č. 2, s. 50.)

XV

XVI. Magický amulet z heliotropu (HARLEY-MCGOWAN, Felicity. The Crucifixion. SPIER, Jeffrey (ed.). Picturing the Bible: The Earliest Christian Art. New Haven: Yale University Press, 2007, s. 228, přílohy 55a–55b.)

XVI

XVII. Graffiti z Palatina (HARLEY-MCGOWAN, Felicity. The Crucifixion. SPIER, Jeffrey (ed.). Picturing the Bible: The Earliest Christian Art. New Haven: Yale University Press, 2007, s. 227, obr. 2.)

XVII

XVIII. Konstanzký karneolový šperk (HARLEY-MCGOWAN, Felicity. The Crucifixion. SPIER, Jeffrey (ed.). Picturing the Bible: The Earliest Christian Art. New Haven: Yale University Press, 2007, s. 229, příloha 56.)

XIX. Otisk šperku George Fredericka Notta (HARLEY-MCGOWAN, Felicity. The Crucifixion. SPIER, Jeffrey (ed.). Picturing the Bible: The Earliest Christian Art. New Haven: Yale University Press, 2007, s. 229, obr. 1.)

XVIII

XX. Sarkofág „Ovace“ (HARLEY-MCGOWAN, Felicity. The Constanza Carnelian and the Development of Crucifixion Iconography in Late Antiquity. In ENTWISTLE, Chris – ADAMS, Noël (ed.). Gems of Heaven: Recent Research on Engraved Gemstones in Late Antiquity AD 200-600. London: British Museum Company Ltd., 2011, s. 217, příloha 4.)

XXI. Sarkofág „Hvězda a věnec“ (HARLEY-MCGOWAN, Felicity. The Constanza Carnelian and the Development of Crucifixion Iconography in Late Antiquity. In ENTWISTLE, Chris – ADAMS, Noël (ed.). Gems of Heaven: Recent Research on Engraved Gemstones in Late Antiquity AD 200-600. London: British Museum Company Ltd., 2011, s. 217, příloha 5.)

XIX

XXII. Cyklus Maskell Ivories (HARLEY-MCGOWAN, Felicity. The Crucifixion. SPIER, Jeffrey (ed.). Picturing the Bible: The Earliest Christian Art. New Haven: Yale University Press, 2007, s. 230–231, přílohy 57a–57d.)

XX

XXIII. Dve e kostela Santa Sabina v ímě (HARLEY-MCGOWAN, Felicity. The Crucifixion. SPIER, Jeffrey (ed.). Picturing the Bible: The Earliest Christian Art. New Haven: Yale University Press, 2007, s. 227, obr. 1.)

XXI

XXIV. Experiment Fredericka T. Zugibeho (ZUGIBE. Frederick T. Pierre Barbet Revisited. obr. 5 [2014-04-19]. .)

XXII

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.