A PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA


1 A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM : Készítette: Milb...
Author:  Vince Vörös

0 downloads 102 Views 8MB Size

Recommend Documents


No documents

A PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM : 032452 PA3101

Készítette: Milbich Mihályné intézményvezető

Készítés dátuma:

2018.09.15. Érvényesség: visszavonásig

3. Módosítás: 2. Módosítás: 1. Módosítás:

Véleményezte: Diákönkormányzat 2018. 09.20. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.10.03.

Oldalak száma: 219 oldal

Véleményezte: Szülői Munkaközösség 2018.10.03. Intézményi Tanács:2018.10.03.

Melléklet száma:3

Készült: 2 példányban 1. példány: int.vezető, 2.: könyvtár,

Elfogadta: Nevelőtestület:2018.10.03.

A 1-2.példány nem sokszorosítható

db Függelék száma:5 db

Aláírás:

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Tartalom 1.2 A SZMSZ FOGALMA .................................................................................................................................... 5 1.3 A SZMSZ CÉLJA ............................................................................................................................................ 5 1.4 A SZMSZ FELADATA ................................................................................................................................... 5 1.5 AZ ISKOLA TARTALMI MUNKÁJÁT ÉS MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ HELYI SZABÁLYZÓK: .................................................................................................................................................... 5 1.6 MUNKAÜGYI, MUNKAJOGI HELYI (BELSŐ) SZABÁLYOK: ............................................................. 6 1.7. SZMSZ SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA .......................................................................................... 6 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÉS ALAPADATAI ........................................................... 6 3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA .............................................................. 8 3.1. AZ ISKOLA SZERVEZETI ÁBRÁJA ......................................................................................................... 8 3.2. A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE........................................ 8 3.2.1. Az intézmény szervezeti egységei: ........................................................................................................... 8 3.2.2. A belső kapcsolattartás rendje ................................................................................................................ 10 4. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSA .................................................................................................................. 11 4.1. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI STRUKTÚRÁJA, A VEZETŐK KÖZÖTTI MUNKAMEGOSZTÁS ....................................................................................................................................... 11 4.2. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE: ............................................................................................................ 14 4.3. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTESEK FELADATAI, AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ÁLTAL LEADOTT HATÁSKÖRÖK .............................................................................................................................. 15 4.3.1. Az alsó tagozat szakmai irányításáért felelős igazgatóhelyettese ........................................................... 15 4.3.2. A felső tagozat szakmai irányításáért felelős intézményvezető-helyettese ............................................. 16 4.3.3. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje ............................... 17 4.3.4. A kiadmányozás szabályai...................................................................................................................... 17 4.3.5. A képviselet szabályai ............................................................................................................................ 17 4.3.6. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje .... 18 4.3.7. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök ......................................... 19 5.AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, VALAMINT AZOK KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI................. 20 5.1. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI A KÖVETKEZŐK AZ ISKOLÁBAN: ..................................................... 20 5.2. AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG.......................................................................................................... 20 5.3. NEVELŐTESTÜLET ................................................................................................................................... 20 5.3.1. A szakmai munkaközösség beszámoltatásának módja az átruházott hatáskörben gyakorolt feladatainak teljesítéséről ...................................................................................................................................................... 22 5.3.2. A tantestület és a szakmai munkaközösségek kapcsolata ....................................................................... 22 5.3.3. Nevelőtestületi értekezletek: ................................................................................................................... 22 5.3.4. Munkatervben meghatározott tantestületi értekezletek .......................................................................... 23 5.3.5. Rendkívüli tantestületi értekezlet: .......................................................................................................... 23 5.3.6. Osztályozó tantestületi értekezletek: ...................................................................................................... 24 5.3.7. Tantestületi nevelési értekezletek: .......................................................................................................... 24 5.3.8. Munkaértekezletek tartása: ..................................................................................................................... 24 5.3.9. A pedagógus közösségek értekezletei: ................................................................................................... 24 5.3.10. A szakmai munkaközösségek ............................................................................................................... 24 5.3.11. Állandó feladatok ellátása a nevelőtestületben ..................................................................................... 26 5.4. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI ..................................................................................................................... 26

2

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

5.4.1. A Diákönkormányzat .............................................................................................................................. 26 5.4.2. A tantestület és a tanulóközösségek, valamint a Diákönkormányzat kapcsolata. ................................... 27 5.5. SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG ................................................................................................................... 28 5.6. SZAKSZERVEZET ...................................................................................................................................... 29 5.7. AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS ....................................................................................................................... 29 6. A MŰKÖDÉS RENDJE .................................................................................................................................. 30 6.1. A TANULÓKNAK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE ......................................................................................................... 30 6.2. AZ ALKALMAZOTTAKNAK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE ......................................................................................................... 32 6.2.1. A pedagógusok ....................................................................................................................................... 32 6.2.2. Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje .............................................................. 33 6.3. A BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL ............................................................ 34 6.4. AZ ISKOLÁBAN VALÓ TARTÓZKODÁS SZABÁLYAI: .................................................................... 34 6.5. HELYISÉGEK, BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI .............................................. 35 6.6. AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK KÖLCSÖNZÉSI RENDJE A PEDAGÓGUSOKNAK ................ 35 6.7. A MUNKAHELYRE BEVITT DOLGOK, ESZKÖZÖK SZABÁLYOZÁSA ........................................ 35 6.8. AZ INTÉZMÉNY TANULÓINAK MUNKARENDJE ............................................................................. 35 7. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETEI ........................... 36 8. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI .............................................................................................................. 37 8.1. AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERÉN BELÜL MŰKÖDIK:......................................................... 37 8.2. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA .................................................. 37 8.2.1. Iskola-egészségügyi ellátás..................................................................................................................... 39 8.2.2. Gyermek- és ifjúságvédelem .................................................................................................................. 39 8.2.4. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal ...................... 40 8.2.5. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal........................................................................................... 40 9. A TANÉV HELYI RENDJE ........................................................................................................................... 40 9.1. A SZORGALMI IDŐ ................................................................................................................................... 41 9.2. AZ INTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK ..................................................................................................... 41 9.3. A TANÍTÁSI ÓRÁK, FOGLALKOZÁSOK, ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE, IDŐTARTAMA ... 41 10.ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE .................................................................................... 42 11. AZ ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE .................... 43 12. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁI ................................................ 44 12.1. NAPKÖZI OTTHON, TANULÓSZOBA ................................................................................................. 44 12.2. SZAKKÖRÖK ............................................................................................................................................ 44 12.3. ISKOLAI SPORTKÖR .............................................................................................................................. 45 13. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK ........................................................................................ 45 14. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE .................................... 48 15. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK ............................................................. 49 16.PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE .......................................................... 50 16.1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS CÉLJAI, ELVEI, FELADATAI .................................................................. 51 16.2. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRE JOGOSULTAK ................................ 51

3

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

16.3. AZ ELLENŐRZÉS ELVEI ........................................................................................................................ 52 16.4. AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETEI:............................................................................................................ 52 16.5.

A PEDAGÓGIAI ELLENŐRZÉS DOKUMENTÁLÁSA, ÉRTÉKELÉS, VISSZACSATOLÁS 53

17.A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI ........................................................................................................................................................ 54 17.1. AZ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI .................................................................... 54 17.2. AZ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS RÉSZLETES ISKOLAI SZABÁLYAI AZ ALÁBBIAK: .................... 55 17.3. A FEGYELMI BÜNTETÉSEK ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI ...................................... 56 18.AZ INTÉZMÉNYI ADMINISZTRÁCIÓ ..................................................................................................... 57 18.1. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE ......................................................................................................................... 57 18.2. A KIR RENDSZERBŐL KINYOMTATANDÓ DOKUMENTUMOK HITELESÍTÉSE .................. 58 18.3. AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE: ........................................................ 59 18.4. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS TÁROLT DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE ..................................................................................................... 60 19.TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPDOKUMENTUMOKRÓL ....................................................................................................................... 60 19.1. A TÖRVÉNYES MŰKÖDÉS DOKUMENTUMAI................................................................................. 61 19.2. A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS RENDJE .............................................. 61 20.EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK ........................................................................................................................ 62 20.1. A REKLÁMTEVÉKENYSÉG ISKOLAI SZABÁLYAI ........................................................................ 62 20.2. ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT KIRÁNDULÁSOKKAL, TÁBOROKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK ...................................................................................................................................................... 64 20.3. A TANULÓK ÁLTAL KÉSZÍTETT TÁRGYAK, ESZKÖZÖK TULAJDONJOGA......................... 65 21.AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE ................................................................................... 65 22. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, LEGITIMÁCIÓ ........................................................................................... 66 23. AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ EGYEZTETŐ FÓRUMOK NYILATKOZATAI ........................... 67 24. FENNTARTÓI NYILATKOZAT ................................................................................................................ 79 25.A SZMSZ MELLÉKLETEI: ......................................................................................................................... 80 1.SZÁMÚ MELLÉKLET: A SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK ................... 80 2.SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁT SZEMLÉLTETŐ ÁBRA .................................................................................................................................................................... 82 3. SZÁMÚ MELLÉKLET: KÖNYVTÁRI SZMSZ ......................................................................................... 83 26. A SZMSZ FÜGGELÉKEI: ........................................................................................................................... 97 1. SZÁMÚ FÜGGELÉK: MUNKAKÖRI LEÍRÁSI MINTÁK ...................................................................... 97 2. SZÁMÚ FÜGGELÉK: ISKOLAI TANKÖNYV- ÉS PEDAGÓGUS-KÉZIKÖNYV ELLÁTÁSÁNAK RENDJE.............................................................................................................................................................. 127 3.SZÁMÚ FÜGGELÉK: ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ....................................................................... 132 4.SZÁMÚ FÜGGELÉK: INFORMATIKAI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ................................. 151 5.SZÁMÚ FÜGGELÉK: IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ........................................................................ 177

4

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

1.A SZMSZ jogszabályi alapja, háttere 1.2 A SZMSZ fogalma A SZMSZ az a helyi dokumentum, amely a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza egy adott intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket.

1.3 A SZMSZ célja Biztosítsa a jogszerű működést, garantálja a nevelő munka zavartalan működését a köznevelési törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatását. A törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az intézményben.

1.4 A SZMSZ feladata A magasabb szintű jogszabályok előírásainak megfelelő – szervezet működtetése, amely a legoptimálisabban biztosítja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, valamint az ott meghatározott feladatok végrehajtását. Az intézmény SZMSZ-ának a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában is illeszkednie kell a pedagógiai célokat szolgáló tartalmi szabályzókhoz, ill. az iskola más belső szabályzataihoz is.

1.5 Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályzók:  Szakmai alapdokumentum;  Alapító okirat;  Pedagógiai program;  Házirend;  Munkaterv;  Belső szabályzatok (pl: a tankerületi igazgató utasításai, intézményvezetői utasítások);

5

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

1.6 Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok:  Közalkalmazotti szabályzat;  Kollektív szerződés;  Esélyegyenlőségi terv;  Középtávú fejlesztési stratégia

1.7. SZMSZ személyi és időbeli hatálya a) Az SZMSZ és egyéb belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára, tanulójára, valamint az intézménnyel kapcsolatban álló személyekre nézve kötelező érvényű. b) Az SZMSZ a jóváhagyás időpontjával lép hatályba és visszavonásig érvényes. Kötelező felülvizsgálatára a törvényi előírásoknak megfelelően kerül sor. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény 2017.03.01-én elfogadott SZMSZ-e. A SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el. Az elfogadás előtt véleményt nyilvánítanak: a)

Diákönkormányzat

b) Szülői Munkaközösség c)

Intézményi Tanács

Az SZMSZ életbe lépéséhez a fenntartó egyetértése szükséges.

2. Az intézmény általános jellemzői és alapadatai Az iskola megnevezése: Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87. Fenntartó: Érdi Tankerületi Központ 2030 Érd, Alispán u. 8/a. Az intézmény jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként működő köznevelési intézmény Az intézmény gazdálkodása: Fenntartói keretgazdálkodás alapján OM azonosító:032452 Érdi Tankerületi Központ azonosító: PA 3101 Az intézmény telefonszáma: +36306342818 6

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

E-mail:[email protected] Az iskola internet honlapja:

www.szentivaniiskola.hu

Az intézmény alaptevékenységei: A szakmai alapdokumentumban foglaltak szerint. Az intézmény feladatellátásához biztosított vagyon: 1 helyrajzszámú korlátozottan forgalomképes ingatlan és a feladatellátáshoz biztosított ingó vagyon. Az ingatlan nagysága: 3786 m2 A feladatellátáshoz használt eszközökkel és ingatlannal kapcsolatban, a vagyonhasználati szerződés az irányadó. A feladatellátáshoz szükséges költségvetés Az intézmény nem önálló költségvetéssel bíró jogi személyiségű szervezeti egység. A fenntartó, azaz az Érdi Tankerületi Központ rendelkezik önálló költségvetéssel, mint költségvetési szerv. A szakmai feladatok ellátásából származó költségeket, valamint a fenntartó állományába tartozó munkavállalók bér jellegű költségeit a működtetéssel kapcsolatos forrásokat az Érdi Tankerületi Központ biztosítja. Alapító okirat kelte: 2017.09.11. Alapító okirat száma: 42178/2017 Az alapító megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma Az iskola működési területe: Pilisszentiván Község közigazgatási területe Szakmai alapdokumentumban engedélyezett maximális létszám: 470 fő Az intézmény fenntartója: Érdi Tankerületi Központ A felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal

7

OM:032452 PA3101

3.

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása1 Az iskola: felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik.

3.1. Az iskola szervezeti ábrája Az 1. számú melléklet tartalmazza

3.2. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 3.2.1. Az intézmény szervezeti egységei:

Intézményvezetés Az iskola vezetője az intézményvezető, aki – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az intézményvezető közvetlenül irányítja az intézményvezető-helyettesek munkáját, az iskolatitkárt, és a könyvtárostanárt. Kapcsolatot tart a szakszervezetekkel, a Diákönkormányzattal, a Szülői Munkaközösséggel és az Intézményi Tanáccsal, illetve biztosítja a működésük feltételeit. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezető-helyettesek. Nevelőtestület A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége. A nevelőtestület kéthavonta munkaértekezletet tart, amelyet az intézményvezető vezet. A nevelőtestület évente két alkalommal beszámoló értekezletet, évente két alkalommal osztályozó értekezletet tart. Az értekezletek rendjét az éves munkaterv tartalmazza. Szakmai munkaközösségek

1

A szervezeti ábrát a 1. számú melléklet tartalmazza

8

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok. Ennek megfelelően az iskolában hat munkaközösség működik. Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja. Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. A szakmai munkaközösség az SZMSZ-ben meghatározottak szerint gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről. Az SZMSZ további feladatokat állapíthat meg a munkaközösség részére. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: pedagógiai asszisztensek, iskolatitkár, rendszergazda Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. Szervezeti egységhez való tartozásukat az iskola szervezeti ábrája mutatja. A felsőfokú végzettségű NOKS-kollégák a nevelőtestület részét képezik. Technikai alkalmazottak: takarítók, portások Feladataikat a munkaköri leírások tartalmazzák. Szervezeti egységhez való tartozásukat az iskola szervezeti ábrája mutatja Diákönkormányzat Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – Diákönkormányzatot hozhatnak létre, amelyek létrejöttét a nevelőtestület segíti. Jogosultak küldöttel képviseltetni magukat a Diákönkormányzatban. A Diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a Diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus az intézményvezető-helyettessel tartja a kapcsolatot a szervezeti ágrajz szerint. Szülői Munkaközösség Iskolánkban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezet működik. Az osztályszintű Szülői Munkaközösséggel az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot, az iskolai szintű szülői szervezettel pedig az intézményvezető. Intézményi Tanács Az intézményben a helyi közösségek érdekeinek képviseletére Intézményi Tanács működik. Összetételét a Nkt. 73. §-nak (3), illetve (4), (4a) bekezdése határozza meg. A tanács tagjait a delegálók véleményének meghallgatása mellett az iskola intézményvezetője bízza meg. Az 9

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

iskola és az Intézményi Tanács közötti kapcsolattartásért az iskola intézményvezetője felelős. Az intézményvezető félévente beszámol az iskola munkájáról az Intézményi Tanácsnak. 3.2.2. A belső kapcsolattartás rendje

Vezetők kapcsolattartása Az iskolai vezetők és az egyes belső szervezetek közötti kapcsolattartás megvalósul:  a mindennapos szóbeli, és elektronikus kapcsolattartás formájában;  a havi rendszerességgel megtartott vezetői értekezleteken;  az alkalmanként, egy adott téma megvitatására összehívott vezetői és kibővített vezetői megbeszéléseken;  az igazgató és az intézményvezető-helyettesek munkanapokon történő meghatározott rend szerinti benntartózkodása során;  az intézményvezető-helyettesekkel és a szakmai munkaközösség-vezetőkkel történő munkamegbeszélések útján;  az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettesek részvételével zajló szakmai munkaközösségek munkamegbeszélésein;  az iskolai munkatervben szereplő nevelőtestületi értekezleteken, rendezvényeken. A felsoroltakon kívül az iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve az osztályfőnökök a munkatervben meghatározott időpontokban tartanak közös értekezletet. Ezek biztosítják a rendszeres információcserét az iskola vezetősége és a munkaközösségek vezetői, illetve az osztályfőnökök között. Egyszersmind biztosítják az egyes munkaközösségek és osztályfőnökök egymás közötti kapcsolattartását, információcseréjét is. Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolattartás A Szakmai Munkaközösségek, az osztályban tanító tanárok közössége folyamatosan kapcsolatot tart az osztályközösségekkel, a Diákönkormányzattal, az iskolai sportkörrel. A kapcsolattartás a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, osztály- és iskolai programok, osztálygyűlések, évfolyamgyűlések, diákközgyűlés alkalmával valósul meg. A kapcsolattartás része, hogy az osztályközösségek és a tanulók az DÖK tisztségviselőin keresztül panaszaikkal, kérdéseikkel, javaslataikkal a pedagógusokhoz, az osztályfőnökhöz és az iskola vezetőségéhez fordulhatnak. Írásos felvetéseikre 15 napon belül választ kapnak.

10

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Szülőkkel való kapcsolattartás Az iskola pedagógusai, osztályfőnökei, vezetői a szülői értekezleteken, szülői fogadónapokon, iskolai rendezvényeken rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel. Az iskola egészét vagy tanulói csoportokat érintő kérdésekben az osztályfőnökök, illetve az iskola vezetősége tart kapcsolatot a Szülői Munkaközösséggel. Az iskola tanévenként legalább 2 szülői értekezletet tart. Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az éves munkatervben meghatározott időpontban – 7 alkalommal tart fogadóórát. A szülői szervezetek részt vállalhatnak az iskolai tanórán kívüli programok megszervezésében és végrehajtásában. Ennek érdekében együttműködnek az adott feladatot végrehajtó pedagógus közösséggel. A munkaközösségek a pedagógusok munkája megismerésének segítése érdekében a Szülői Szervezet számára bemutatóórákat tarthatnak. Diákönkormányzattal való kapcsolattartás Az iskola vezetősége, pedagógusai és a Diákönkormányzat közötti kapcsolat felelőse elsősorban a diákmozgalmat segítő tanár, aki minden DÖK vezetőségi ülésen és a közgyűléseken részt vesz. Az intézményvezető akadályoztatása esetén, a hatáskörileg illetékes intézményvezető-helyettes tanévenként két alkalommal (a tanév indításakor, illetve a második félév során) a Diákközgyűlés értekezletein beszámol az iskola vezetősége által hozott fontosabb, tanulókat érintő intézkedésekről, illetve tájékozódik a Diákönkormányzat munkájáról. A Diákönkormányzat vezetője jogosult arra, hogy a tanulókat érintő és intézkedést igénylő esetekben az iskolavezetés rendkívüli összehívását kezdeményezze. Szükség esetén a nevelőtestületi értekezletre a Diákönkormányzat képviselői meghívást kapnak. A Diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása a DÖK SZMSZ-e szerint történik.

4. Az intézmény irányítása 4.1. Az intézmény vezetési struktúrája, a vezetők közötti munkamegosztás Az intézmény vezetője az intézményvezető. Az intézmény vezetője a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 61§ (6) bekezdése alapján gyakorolja a ráruházott vezetői jogkört, és ellátja az ezzel összefüggő feladatokat. Hatáskörébe tartozik: az iskola teljes szervezete.

11

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az intézmény munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat a bérgazdálkodást érintő döntésekben, a kinevezésekben és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kérdésében az Érdi Tankerületi Központ Igazgatója gyakorolja. Az intézményvezető jogköre: Gyakorolja a Klebelsberg Központ által ráruházott jogköröket. Első fokon dönt azokban a tanügy-igazgatási kérdésekben, amelyeket a törvények és más jogszabályok hatáskörébe utalnak. Tanulói fegyelmi ügyekben az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója. Szabályozza az iskolai szervezet működését, továbbá az iskolai élet belső rendjét. Meghatározza az iskolán kívüli szervekkel való kapcsolat feltételeit és módjait, az ügyvitel rendjét és ennek keretében a levelezésre és aláírásra, az iskola képviseletére jogosultak körét. Ellenőrzi az iskolai nevelő-oktató munkát, az iskola ügyvitelét, szervezeteinek és közösségeinek működését. Intézkedik a rendkívüli események bekövetkezésekor. Fizetési kötelezettségek, utalványozás esetén gyakorolja a Klebelsberg Központ által meghatározott esetekben az aláírási jogkörét. Dönt – kérelem esetén – a tanulók egyes órák látogatása alól történő felmentéséről. Meghatározza az óralátogatások alól felmentett tanulók és a magántanulók felkészültségének ellenőrzési módját. Feladatai: Külső kapcsolataiban személyesen képviseli az iskolát. Felügyeli az iskola-adminisztrációs rendszerek működtetését. Gondoskodik az előírt adatszolgáltatások elkészítéséről, és határidőre történő továbbításáról. Kapcsolatot tart a szakmai érdekképviseleti szervekkel. Kidolgozza az iskola nevelő-oktató munka elveit, ellenőrzési és minősítési tervét. Biztosítja az iskola működését, a zavartalan nevelő-oktató munka feltételeit, az iskolai munkaterv, munkarend megvalósítását. Irányelveket ad a munkaterv, a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítéséhez. Gondoskodik a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséről, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséről és ellenőrzéséről. Gondoskodik az iskolai élet demokratikus légköréről, az egymást segítő emberi kapcsolatok erősítéséről, a kitűzött pedagógiai céloknak megfelelő tanár-diák viszony kialakításáról és fenntartásáról, a saját, valamint az iskola dolgozóinak tervszerű és folyamatos továbbképzéséről. 12

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megünnepléséről. Irányítja a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet. Irányítja a belső mérések, vizsgák előkészítését, és ellenőrzi azokat. Gondoskodik a pedagógus munkaközösségek megalakulásáról és működéséről, a pedagógusok kezdeményezéseinek felkarolásáról és támogatásáról, a nevelőtestületi döntések végrehajtásáról, a nevelőtestületi értekezletek megtartásáról. Gondoskodik a diákközgyűlés összehívásáról és lebonyolításuk feltételeinek biztosításáról. Irányítja az ifjúságvédelmi munkát. Gondoskodik az iskolai élet egyes területeinek tennivalóit rögzítő szabályzatok végrehajtásáról. Biztosítja a Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat és az Intézményi Tanács működésének feltételeit. Irányítja és összehangolja az iskola – pedagógus és nem pedagógus beosztású – dolgozóinak tevékenységét. Az iskola dolgozóinak munkáját értékeli, minősíti, valamint kitüntetésre javasolja a kiemelkedő munkát végzőket, és szükség esetén felelősségre vonást alkalmaz. Figyelemmel kíséri, és segíti a nevelőtestület és a tanulóközösség életét, a Diákönkormányzat érdekvédelmi feladatainak megvalósulását. Kezdeményezi és támogatja a nevelő–oktató munka tervszerű fejlesztését, a korszerűsítő és újító törekvések kibontakozását. Szervezi az iskola és az iskolával kapcsolatban lévő külső szervezetek, valamint az iskola és a tanulók családja (gondviselője) közötti kapcsolatokat. Irányítja, szervezi és ellenőrzi az iskolatitkár munkáját. Irányítja a pedagógiai dokumentumok elkészítését. Irányítja a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat. Ellenőrzi és értékeli a tanítási órákat, továbbá állandó jelleggel a tanári munkafegyelem, valamint a tanulók tanulmányi és magatartási fegyelmének betartását, az osztályfőnökök, a pedagógusok adminisztratív tevékenységét. Irányítja a szülők tájékoztatásával kapcsolatos fórumok (szülői értekezlet, szülői fogadónapok, SZMK értekezletek stb.) megszervezését. Gondoskodik az egész iskolát érintő tárgyi feltételek megteremtéséről. Szervezi és ellenőrzi a beszerzéseket. Felügyeli a karbantartási és felújítási munkálatokat. Gondoskodik a vagyonvédelem megszervezéséről. 13

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kapcsolatot tart a Szülői Munkaközösség képviselőjével. Gondoskodik a pedagógus-etika normáinak betartásáról és betartatásáról. Minden egyéb feladatért, amelyet a munkaköri leírása tartalmaz. A köznevelési intézmény vezetője képviseli az intézményt. Képviseleti jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az intézményvezető közvetlen munkatársai Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az intézményvezető közvetlen munkatársai:  az intézményvezető-helyettesek,  az iskolatitkár Intézményvezető-helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, aki a jogszabályban rögzített képesítési előírásoknak megfelel. A megbízás 5 évre szól. Az intézményvezető-helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük tartalmaz. Az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és felelőssége kiterjed a munkakörük szerinti feladatokra. Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.

4.2. Az intézmény vezetősége: Az intézmény vezetőségének tagjai:  az intézményvezető,  az intézményvezető-helyettesek  a munkaközösség-vezetők,  a Diákönkormányzat tanár vezetője, Az intézmény vezetősége, mint testület, konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik.

14

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az iskola vezetősége rendszeresen, éves munkaterv alapján, mely az iskola munka-tervének melléklete, (általában havonta egyszer) megbeszélést tart, melyről ─ szükség szerint ─ írásban emlékeztető feljegyzést készít. Az iskolavezetés tagjai közül ellenőrzési feladatokat is ellát:  az intézményvezető,  az intézményvezető-helyettesek,  a munkaközösség-vezetők. Az intézményi ellenőrzés céljait, feladatait, rendjét a belső ellenőrzési terv tartalmazza. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a Szülői Munkaközösséggel , a Diákönkormányzat képviselőivel, az Intézményi Tanáccsal.

4.3. Az intézményvezető-helyettesek feladatai, az intézményvezető által leadott hatáskörök A vezetői beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az intézményvezető irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. 4.3.1. Az alsó tagozat szakmai irányításáért felelős igazgatóhelyettese

Helyettese az igazgatónak. Felelősséggel osztozik az iskola nevelési céljainak megvalósításában, az iskola tanügy-igazgatási feladatainak jogszabály szerinti ellátásban. Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési-oktatási feladatok végrehajtásáról. Alapvető feladata az iskolában az alsó tagozaton folyó nevelés-oktatás felügyelete irányítása. Hatáskörébe tartoznak: 

az Alsós Munkaközösség,a Napközis Munkaközösséga Nyelvi Munkaközösség

Jogköre: A tanügy-igazgatási tevékenység irányítása az alsó tagozaton. Aláírási jogkör gyakorlása az igazgató által kiadott külön intézkedés szerint utalványozási és más teljesítési kötelezettség esetén. A rendeletek változásainak megfelelően az iskolai dokumentumok módosításának irányítása. Javaslat készítése a hatáskörébe utalt pedagógusok minősítésére, jutalmazására, kitüntetésére, szükség szerint fegyelmi felelősségre vonására. 15

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Javaslattétel a DÖK számára biztosított anyagi források felhasználására odaítélésére. A hirdetések ellenőrzése, üzemeltetése. Az intézményvezető hosszabb ideig tartó távolléte, akadályoztatása (betegség stb.) esetén az intézményvezető helyettesítése. Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja. A gyakornoki rendszer működtetése a tagozatában. A speciális tevékenységeket ellátók munkájának ellenőrzése. Az elektronikus napló működtetése. Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja. 4.3.2. A felső tagozat szakmai irányításáért felelős intézményvezető-helyettese

Helyettese az intézményvezetőnek. Felelősséggel osztozik az iskola nevelési céljainak megvalósításában, az iskola tanügy-igazgatási feladatainak jogszabály szerinti ellátásban. Ellenőrzései során személyesen győződik meg a nevelési-oktatási feladatok végrehajtásáról. Alapvető feladata az iskolában a felső tagozaton folyó nevelés-oktatás felügyelete irányítása. Hatáskörébe tartoznak: a Reál Munkaközösség a Humán Munkaközösség Jogköre: A tanügy-igazgatási tevékenység irányítása a felső tagozaton. A gyakornoki rendszer működtetése a tagozatában. Az elektronikus napló működtetése. Az igazgatóhelyettesi feladatai mellett felügyeli a Diákönkormányzatot segítő tanár munkáját. A rendeletek változásainak megfelelően az iskolai dokumentumok módosításának irányítása. Javaslat készítése a hatáskörébe utalt pedagógusok minősítésére, jutalmazására, kitüntetésére, szükség szerint fegyelmi felelősségre vonására. Javaslattétel a DÖK számára biztosított anyagi források felhasználására, odaítélésére. A diákközgyűlések szervezése és irányítása. A hirdetések ellenőrzése, az iskolarádió üzemeltetése. Jogkörét a vezető beosztású munkatársakkal együttműködve gyakorolja.

16

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

4.3.3. A vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje

Az intézmény vezetőinek munkarendje alapján: a tanítás kezdetétől – illetve 730-tól – a foglalkozások illetve az ügyeleti idő végéig (17 óráig) az iskolavezetés valamelyik tagja az intézményben tartózkodik. A pontos munkabeosztásukat az éves munkaterv melléklete tartalmazza. Beosztásuk az iskola titkárságán található. 4.3.4. A kiadmányozás szabályai

A kiadmányozás rendjét a Klebelsberg Központ elnöke által kiadott utasítás szabályozza. Az intézményvezető kiadmányozza: 

A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait;Az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat;

 Az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket és egyéb leveleket;  Az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a Klebelsberg Központ központi szerve szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartott fenn;  A közbenső intézkedéseket;  A rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.  Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult.  Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.  Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlói a felsős igazgatóhelyettes, illetve akadályoztatása esetén az alsós igazgatóhelyettes. 4.3.5. A képviselet szabályai

Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a SZMSZ, 17

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak. A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:  jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében,  tanulói jogviszonnyal,  munkáltatói jogkörrel összefüggésben;  az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben,  tankerülettel, települési önkormányzatokkal való ügyintézés során,  állami szervek, hatóságok és bíróság előtt,  az intézményfenntartó előtt,  intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során,  nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az intézményi tanáccsal,  más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, az intézmény belső és külső partnereivel,  az intézmény székhelye szerinti egyházakkal,  munkavállalói érdekképviseleti szervekkel. Sajtónyilatkozatot az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére az intézményvezető vagy annak megbízottja adhat (a fenntartóval történt egyeztetés után). Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat tételről, annak szabályairól fenntartói döntés vagy külön szabályzat rendelkezik. Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. 4.3.6. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

Az intézményvezetőt tartós távolléte esetén a felsős intézményvezető-helyettes helyettesíti, mindkettőjük tartós távolléte esetén az alsós intézményvezető-helyettes az iskola: felelős vezetője. Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön intézkedés ad felhatalmazást. 18

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az intézményvezető tartós távolléte alkalmával – szükség esetén – a munkáltatói jogkör is átruházható. A munkáltatói jogkör átruházásához az intézményvezető munkáltatójának engedélye szükséges (miniszter). A szükséges engedély beszerzése az Érdi Tankerületi Központ vezetőjének javaslatával és közreműködésével lehetséges. Tartós távollétnek minősül a legalább két hetes folyamatos távollét. Amennyiben ez a helyettesítési rend nem tartható, akkor a helyettesítendő vezető írásban bíz meg egy felelőst, lehetőleg a munkaközösség-vezetők közül. A tavaszi, őszi, téli és nyári szünetekben azokra a munkanapokra, amikor az iskola nyitva tart, az intézményvezető írásban előre elkészíti a helyettesítési rendet és azt kifüggeszti a hirdetőtáblán, valamint közzéteszi az iskola honlapján. Ez az előírás vonatkozik a nyári ügyeleti napokra is. 4.3.7. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök

Az intézményvezető az alábbi feladat- és hatásköröket ruházza át a helyetteseire. A pedagógusok teljesítményértékelése, az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben való vezetői feladatokban tagozati szinten történő bekapcsolódás. A munkavégzés ellenőrzése. Az ügyeletek és a helyettesítések elrendelése. Az országos mérések szervezése. Az iskolai dokumentumok tagozati szinten történő elkészítése. A statisztikák elkészítése. Az órarend és a tantárgyfelosztás elkészítése. A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése. A választható tantárgyak körének meghatározása. A tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmek előkészítése. A nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünneplése. A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése. Javaslattétel a pedagógusok továbbképzésére. Az iskola közvetlen és közvetett partnereivel való kapcsolattartás, együttműködés. Beiskolázási feladatok.

19

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az átruházott feladat- és hatáskörök esetében az igazgatóhelyetteseket teljes körű beszámolási kötelezettség terheli. Az átruházott feladatok és hatáskörök, helyettesek közötti megosztását a munkaköri leírások tartalmazzák.

5.Az intézmény közösségei, valamint azok kapcsolattartási formái 5.1. Az iskola közösségei a következők az iskolában:  nevelők  szülők  tanulói közösségek.

5.2. Az alkalmazotti közösség Az iskola nevelőtestületét alkotó pedagógusokból és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottakból áll (iskolatitkár, pedagógiai asszisztensek, technikai személyzet). A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt. Kjt. és ezekhez kapcsolódó rendeletek) valamint a Közalkalmazotti szabályzat és Kollektív szerződés rögzíti. A pedagógusokat és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőket a magasabb jogszabályok, utasítás előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza, a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, kinevezésükről és felmentésükről, valamint fegyelmi felelősségre vonásukról az Érdi Tankerületi Központ vezetője dönt.

5.3. Nevelőtestület A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége. Véleményezési és javaslattévő jogköre kiterjed az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. Döntési jogköre a következőkre terjed ki: 20

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 A Pedagógiai program elfogadása.  Az SZMSZ elfogadása.  A Házirend elfogadása.  Az iskola, éves munkatervének elfogadása.  Az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása.  A továbbképzési program elfogadása.  A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása.  A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása.  A tanulók fegyelmi ügyei.  Az intézményi programok szakmai véleményezése.  Az intézményvezetői és intézményvezető-helyettesei pályázatához készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalma.  A saját feladatainak és jogainak átruházása.  Az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók egyes munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról;  Az iskola, éves munkatervének munkaközösségeket érintő részeinek elfogadásáról;  A továbbképzési program elfogadásáról. Ezen túlmenően véleményezi, majd jóváhagyja a Diákönkormányzat Működési szabályzatát, és véleményezi a Diákönkormányzat működésére biztosított anyagi eszközök felhasználását. A tanulók magasabb évfolyamra lépéséről és az osztályozó vizsgára bocsátásról a döntést a nevelőtestület helyett az osztályban tanító tanárok közössége hozza meg. A tanulók fegyelmi ügyeiről a tanulói fegyelmi bizottság hoz döntést. A megválasztott bizottság mindenkori elnöke az illetékes igazgatóhelyettes A felsorolt döntéshozók beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a döntést követő legközelebbi nevelőtestületi értekezleten. A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt.

21

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A nevelőtestület a számára biztosított feladat- és hatáskörök közül nem ruházhatja át döntési jogkörét a Pedagógiai program, a Házirend és a SZMSZ esetében. A szakmai munkaközösségekre ruházhatja át döntési jogkörét: A Szakmai Munkaközösségre ruházza:  a tantárgyfelosztás elfogadása előtti véleményezési jogkört;  a pedagógusok külön megbízásainak elosztásával kapcsolatos, véleményezi jogkört A Szakmai Munkaközösség a nevelőtestület előtt évente egyszer számol be az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. A nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeiben való jogkörét ezen SZMSZ külön fejezete szabályozza. 5.3.1. A szakmai munkaközösség beszámoltatásának módja az átruházott hatáskörben gyakorolt feladatainak teljesítéséről

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó, a munkaközösségekre átruházott ügyekről, feladatokról a munkaközösség-vezetők, továbbá a feladatok ellátásával megbízottak beszámolási kötelezettséggel tartoznak, melyről az iskolavezetőségi és/vagy a nevelőtestületi értekezleten adnak számot. 5.3.2. A tantestület és a szakmai munkaközösségek kapcsolata

A tantestület és a szakmai munkaközösségek kapcsolatát az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők szervezik. A tantestület döntését, javaslatát és véleményét általában a munkaközösségek, előzetes állásfoglalása alapján alakítja ki. A munkaközösség vezető a tantestületi értekezleten szóban ismerteti a munkaközösség álláspontját. Írásban továbbítja az intézményvezetőhöz a tantestület által elkészítendő munkatervhez a munkaközösség javaslatát, valamint a munkaközösség saját működési területére vonatkozó beszámolót az intézmény munkáját átfogó elemzés, értékelés elkészítéséhez. 5.3.3. Nevelőtestületi értekezletek:

A nevelőtestületi értekezletet az iskola igazgatója készíti elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program, a SZMSZ, a házirend, a munkaterv, az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával, valamint a Diákönkormányzat SZMSZ-ának jóváhagyásával kapcsolatos napirendi 22

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

pontokat. Az intézményvezető az írásos előterjesztést a nevelőtestületi értekezlet előtt átadja a munkaközösségek részére, valamint gondoskodik az előterjesztés anyagának kifüggesztéséről. A nevelőtestületi értekezlet a vonatkozó napirendi pontjához a véleményezési jogot gyakorló Szülői Munkaközösség képviselőjét meg kell hívni. Meg lehet hívni a véleményezési jogkört gyakorló Diákönkormányzat tanuló képviselőjét is. A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az intézményvezető-helyettesek felváltva látják el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az intézményvezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat iktatni kell. A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét az arra felkért személy vezeti. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő 3 munkanapon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és az értekezleten végig résztvevő két hitelesítő írja alá. 5.3.4. Munkatervben meghatározott tantestületi értekezletek

Alakuló értekezlet: személyi változások bejelentése, előkészítő feladatok kiosztása Tanévnyitó tantestületi értekezlet: /az új tanév feladatai, tantárgyfelosztás, stb./ I. félévi értekezlet: az I. félév oktató-nevelő munkájának értékelése, további feladatok kitűzése. II. félévi értekezlet: a tanév oktató-nevelő munkájának értékelése, a következő tanév feladatainak meghatározása érdekében. 5.3.5. Rendkívüli tantestületi értekezlet:

Rendkívüli tantestületi értekezletet akkor kell összehívni, ha azt a tantestület 1/3-a javasolja, vagy a felsőbb szervek utasítása alapján. Az értekezlet elnöke: az intézményvezető. A tantestület döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni.

23

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

5.3.6. Osztályozó tantestületi értekezletek:

Az I. félévi osztályzatok lezárása. A II. félévi osztályzatok lezárása. Az értekezlet elnökei: az intézményvezető-helyettesek. A tantestület döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. 5.3.7. Tantestületi nevelési értekezletek:

Előre meghatározott, vagy szabadon választott aktuális nevelési témák megvitatása. Az értekezlet elnöke az intézményvezető. Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. 5.3.8. Munkaértekezletek tartása:

Kiemelt fontosságú tennivalók, megmozdulások előtt célszerű tartani. Az intézményvezető, vagy az intézményvezető-helyettesek hívják össze, melyen a tantestület érintett tagjai vesznek részt. 5.3.9. A pedagógus közösségek értekezletei:

Az egyes szakmai és tantárgyi munkaközösségek, a fegyelmi bizottság, stb, megbeszélései. A hozott határozatok, információk továbbítása a vezetés felé az egyes közösségek vezetőinek feladata. 5.3.10. A szakmai munkaközösségek

A munkaközösség tagjai a legalább öt, azonos tantárgyat, tantárgycsoportot, illetve azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok. A munkaközösség a munkaprogramjának meghatározásakor figyelembe veszi az iskola éves munkatervét. Szervezeti elhelyezkedésüket az iskola szervezeti ábrája mutatja. A munkaközösségek tevékenységének célja, hogy segítse tagjai szakmai munkája minőségi és módszertani fejlesztését, tervezését. Munkájukat éves munkaterv alapján végzik. Minden tanévben, valamennyi munkaközösség legalább 5 értekezletet tart. A munkaközösségi értekezletet a munkaközösség-vezető hívja össze. Az értekezletekről emlékeztető vagy jegyzőkönyv készül, mely a beszámoló mellékleteit képezi. Az értekezletet össze kell hívnia akkor is, ha az igazgató vagy az igazgatóhelyettes elrendeli, vagy a munkaközösség tagjainak legalább egyharmada indítványozza. A munkaközösséget a munkaközösség-vezető irányítja, akit az igazgató bíz meg a munkaközösségi tagok véleményének kikérésével, legfeljebb öt évre. Munkaközösségeink: 24

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Ennek megfelelően az iskolában az alábbi munkaközösségek működnek: 1.

Alsós Munkaközösség

2.

Napközis Munkaközösség

3.

Nyelvi Munkaközösség

4.

Reál munkaközösség

5.

Humán Munkaközösség

6.

Művészeti Iskolai Munkaközösség

A munkaközösségek részletes feladatai: Gyakorolják a nevelőtestület által átruházott jogköröket és elvégzik az ezzel kapcsolatos feladatokat. Részt vesznek az iskola szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. Javaslatot fogalmaznak meg az egyes szaktanárok külön megbízásaira. Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, minőségét. Javaslatot tesznek a szertárak és a szakkönyvtárak fejlesztésére. Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, háziversenyeket szerveznek a tanulók tudásának fejlesztése céljából, propagálják a más szervezetek által meghirdetett versenyeket. Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. Szervezik a pedagógusok továbbképzését. Összeállítják az osztályozó, a különbözeti, a javító és felvételi vizsgák tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik. Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget.

25

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az intézménybe kerülő, nem gyakornok pedagógusok számára azonos vagy hasonló szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyedévente beszámol az intézmény vezetőinek. Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését. Javaslatot tesznek az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére. Segítséget nyújtanak az iskola vezetőségének az egységes nevelési alapelvek kialakításában és ezek gyakorlati megvalósításában. A szakmai munkaközösség által a pedagógusoknak nyújtott szakmai segítség formái: mentorálás, dokumentumok elemzése, óralátogatások és elemzésük, tájékoztatás. 5.3.11. Állandó feladatok ellátása a nevelőtestületben

 Diákönkormányzat tanárfelelőse  Tankönyvfelelős  Munkavédelmi képviselő  Gyermekvédelmi felelős  Adatvédelmi felelős

5.4. A tanulók közösségei 5.4.1. A Diákönkormányzat

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában Diákönkormányzat működik. A Diákönkormányzat vezető szerve a Diákközgyűlés, amelyen a tanulói közösségeket az osztályok küldöttei képviselik. A közgyűlés választja saját vezetőségét. A vezetőség irányítja a Diákönkormányzatot. A Diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a Diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. A Diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol:  saját működéséről;  a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról;  hatáskörei gyakorlásáról;  egy tanítás nélküli munkanap programjáról.  saját képviselőinek megválasztásában,  saját működéséről munkaterv készítésében 26

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat és javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a Diákönkormányzat véleményét:  az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  a házirend elfogadása előtt. A Diákönkormányzat véleményét a Diákönkormányzatot segítő tanár képviseli a nevelőtestület értekezletén. A tantestület értekezletére a Diákönkormányzat tanuló képviselője is meghívható. Az intézményvezető a SZMSZ, az éves munkaterv tervezetének a tanulókat érintő részét, valamint a Házirend tervezetét a döntést hozó nevelőtestületi értekezlet előtt ismerteti a Diákönkormányzat képviselőivel. Az iskola mindkét tagozatának tanulóit egyaránt érintő ügyekben a Diákönkormányzat – a segítő tanár támogatásával – az iskola igazgatójához, a tanulók egyes csoportját érintő ügyekben az illetékes intézményvezető-helyetteshez fordulhat. A Diákönkormányzat működésének alapvető feltételeit az intézményvezető engedélyével a szervezet megkapja, ez magában foglalja a szükséges feltételek biztosítását is, mind helyiség, mind berendezés használatának vonatkozásában. Igénylést félévente – szeptemberben és márciusban, írásos formában terjeszthet elő testületi döntéssel a Diákönkormányzat. Az igények reális voltáért és a célszerű felhasználásért a patronáló tanár a felelős. A fenntartó a Köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri az iskolai diákönkormányzat véleményét. A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A diákönkormányzat működését saját SZMSZ-e szabályozza. 5.4.2. A tantestület és a tanulóközösségek, valamint a Diákönkormányzat kapcsolata.

 A tanulóközösségek, valamint a diákönkormányzat a hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a diákönkormányzatot segítő tanár révén kéri a tantestület véleményét. 27

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 A diákönkormányzatot segítő tanár a véleményezés tárgyát képező írásos anyagot, illetőleg a szabályzat-tervezetet az intézményvezetőnek adja át, aki gondoskodik annak nevelőtestület elé terjesztéséről.  A tantestület véleményét, illetőleg a jóváhagyással kapcsolatos döntését az intézményvezető írásban közli a Diákönkormányzat (tanulóközösség) képviselőjével.  A diákönkormányzat (tanulóközösség) a döntést hozó értekezletére az intézményvezetőt meghívhatja, illetve az intézményvezető azon részt vehet.  Az intézményvezető a diákönkormányzatot a tervezet előkészítésébe bevonhatja, a diákönkormányzattól azokra előzetesen javaslatot kérhet.

5.5. Szülői Munkaközösség Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező Szülői Szervezet működik. A Szülői Munkaközösség saját SZMSZ-e szerint működik. A szervezet alapegységei az osztály Szülői Munkaközösségek. Küldötteik a Szülői Választmányban képviselik az osztályt. A Szülői Szervezet figyelemmel kíséri az iskolában a tanulói jogok érvényesülését, a nevelőoktató munka eredményességét. Tájékoztatást kérhet minden olyan esetben, amely a tanulók egy csoportját érinti. Ebbe a körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselőjük részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek a jogszabály és az Szülők Közössége véleményezési jogosultságot biztosít, a Szülők Közössége véleményét az intézményvezető kéri meg az írásos anyagok átadásával. A Szülői Munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet rájuk vonatkozó napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Döntési joga van saját működési rendjéről és munkatervéről, valamint az őt képviselő delegált személyéről. Véleményt mond a Pedagógiai program, a Házirend és a SZMSZ elfogadásakor és módosításakor. A fenntartó a Köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően kikéri a szülői közösség véleményét. Az osztályok szerinti Szülők Közösségével az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. A szülőkkel való közvetlen kapcsolat formái: nyílt napok, szülői értekezlet, fogadóórák, családlátogatások.

28

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

5.6. Szakszervezet Az intézményen belül a közalkalmazottak érdekeinek képviseletét a Szakszervezet biztosítja. A Kjt.7.§-ának b) pontja szerint járási, megyei szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, amelynek közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri a tankerületi központ illetékességi területén az ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át.

5.7. Az Intézményi Tanács Az Intézményi Tanács a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési Önkormányzat, az intézményben hitoktató egyházak delegáltjaiból áll. Az Intézményi Tanács: jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jött létre, a hatósági nyilvántartást a hivatal vezeti. Az Intézményi Tanács:  székhelye azonos az érintett iskola székhelyével,  tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására,  elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével azonos településen lakik,  ügyrend alapján működik, az ügyrendet az Intézményi Tanács dolgozza ki és fogadja el azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az Intézményi Tanács elnöke legkésőbb az elfogadást követő tizenötödik napon megküldi a hivatalnak jóváhagyásra,  ügyrendjének a hivatal által történt jóváhagyását követően az Intézményi Tanácsot a hivatal felveszi a hatósági nyilvántartásba. Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az Intézményi Tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. Az Intézményi Tanácsról vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az Intézményi Tanácsról vezetett nyilvántartás tartalmazza az Intézményi Tanács hivatalos nevét. 29

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az Intézményi Tanács döntési és véleményezési joga Az Intézményi Tanács dönt:  a működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról,  tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá  azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az Intézményi Tanácsra átruházza. Az Intézményi Tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az Intézményi Tanács véleményét a Pedagógiai program, az SZMSZ, a Házirend, a Munkaterv elfogadása, továbbá a Köznevelési szerződés megkötése előtt. Az Intézményi Tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.

6. A működés rendje 6.1. A tanulóknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Az iskola épülete a szorgalmi időszakban tanítási napokon 630-tól 21 óráig tart nyitva. Ettől való eltérést eseti kérések alapján az igazgató engedélyezhet. Szombaton és vasárnap, illetve tanítási szünetek alatt nyitva tartás csak az intézmény vezetője által engedélyezett programok időtartamára lehetséges. A tanítási szünetek alatt a nyitva tartást az előre közzétett ügyeleti rend határozza meg. Az intézményt egyébként zárva kell tartani. A tanítási órák a Házirend „Az iskola működési rendje” fejezetében meghatározott rend szerint zajlik. Az első óra kezdete 8 óra. A tanítási órát senki sem zavarhatja. Körözvények, óralátogatások stb. (egyéb indokolt esetek) esetében igazgatói vagy helyettesi engedély szükséges. A reggeli ügyelet – a szülők igénye szerint – legkorábban 630-kor kezdődik és 730-ig tart, amelyet a nappali ügyelet követ. A délutáni ügyelet 17 óráig tart.

30

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A tanulóknak a tanítás megkezdése előtt legalább 15 perccel korábban meg kell jelenni az iskolában. A tanítási óra 45 perces. A tanítási órákat zavarni nem lehet. A napközis idő és a szervezett délutáni foglalkozások is tanítási időnek minősülnek. Hiányzás igazolásáról a Házirend szabályai rendelkeznek. Ha pedagógiailag indokolt, az órák tömbösítve is megtarthatók. A tömbösített időfelhasználásra vonatkozó pedagógus igényeket a tagozatot irányító intézményvezető-helyettesnek 3 nappal előre be kell jelenteni. A tanár az órája alatt felelős a rendért, a terem állapotáért. A tantermet olyan állapotban kell átadnia a következő órára, hogy ott rendben megkezdődhessen a következő tanóra. Az óraközi szünetekben, valamint a tanítási idő előtt és után az igazgatóhelyettesek által kialakított ügyeleti rend biztosítja a tanulók felügyeletét. Az iskola ünnepélyek, a szülői értekezletek, nyílt napok tartása idején az iskola munkarendje az intézményvezető döntése szerint módosul. Az iskolai könyvtár nyitvatartási idejét és használati rendjét a könyvtár működési szabályzata tartalmazza, mely ezen SZMSZ részét képezi. A hivatalos ügyek intézése 800 és 1550 óra között történik a házirendben szabályozottak szerint. Az épületbe belépő szülőket, illetve látogatókat a portás az irodához kísérni. A szülők gyermekeiket a bejáratnál várhatják a tanítási óra és a délutáni foglalkozások zavarása nélkül. A szülő engedélyt kérhet, ha gyermekét a 16 óráig tartó foglalkozásról kivenné. Az engedélyt az intézményvezető hagyja jóvá. A gyermekeket a nevelők a szülők által előre megadott időpontban engedik el. A távozás iránti kérelmet előre, írásban kell közölni a pedagógussal. A tanítás nélküli munkanapokon és a tavaszi, őszi, téli illetve a nyári szünet meghatározott napjain napközis ügyelet biztosított. A nyári szünetben az iskola vezetőségének egyik tagja külön beosztás szerint az előre meghatározott ügyeleti napokon 900 és 1400 óra között ügyeletet tart az irodában. A pedagógusok reggeli ügyelete 7 óra 00 perckor kezdődik. Az ügyeleti beosztást órarendhez igazodva kell meghatározni. Az ügyeletes tanár figyelemmel kíséri a tanulók viselkedését, a folyosókon a tisztaság megőrzését. Baleset esetén intézkedik. 31

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A tanítás nélküli munkanapok rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon, múzeum- és színházlátogatásokon, valamint egyéb rendezvényeken a felügyelet szabályait szintén az intézményvezető-helyettes határozza meg. A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola házirendje – önálló szabályozásként határozza meg. A Házirend betartása a Pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi tanulójára nézve kötelező.

6.2. Az alkalmazottaknak a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 6.2.1. A pedagógusok

A pedagógusok a 40 órás teljes munkaidejéből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének beosztását az iskola órarendje és az egyéb foglalkozások programja, a tantárgyfelosztás, az iskola: éves Munkaterve és az ügyeleti rend határozza meg. A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő és a kötött munkaidő (32 óra) közötti órákban ellátandó feladatokat az igazgató határozza meg. A feladatok meghatározásának elve: az arányos és egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület tagjai között. Az ellátandó feladatokat az iskola munkaterve tartalmazza. A kötött munkaidő feletti munkaidő részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását a pedagógus maga jogosult meghatározni. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. Az iskolavezetés tagjai a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére. A pedagógus az órái kezdete előtt legalább 15 perccel köteles az iskolában megjelenni, és óráit a mindenkori csöngetési rend szerint felkészülten, pontosan kezdeni és befejezni. A reggeli ügyeletet ellátó tanárnak az ügyelet megkezdése előtt (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyszínén) legalább 15 perccel meg kell érkeznie az iskolába. A testnevelő tanárnak a tanulók átadott értékeinek megőrzéséről az óra megkezdése előtt gondoskodnia kell. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 730 óráig köteles jelenteni az intézmény vezető32

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

jének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. Az újbóli munkába állást a titkárságon kell jelezni legkésőbb a megelőző munkanap 15 óráig. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor a tanítandó tananyagot és taneszközt az igazgatóhelyettesekhez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást (ez alól a rendkívüli okból történt hiányzás pl. hirtelen megbetegedés, családi tragédia, stb. jelenthet kivételt). A tanórák illetve iskolai foglalkozások, programok elcserélését az intézményvezető engedélyezi. Kivételt képez ez alól a nevelők hivatalos (betegség, továbbképzés és az oktatással öszszefüggő feladatokból adódó) hiányzása miatti óracsere, mert ezt az intézményvezetőhelyettes saját hatáskörében engedélyezheti. Egyéb esetben a pedagógus az intézményvezetőtől kérhet engedélyt legalább egy nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni. A pedagógusok számára a nevelő – oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A pedagógus egyéb általános feladatait az egyéni munkaköri leírások részletezik. 6.2.2. Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje

Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az intézményvezető határozza meg az intézmény zavartalan működése érdekében. Munkaköri leírásaikat a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az intézmény vezetője készíti el. A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével az igazgató felel a napi munkarend összehangolt kialakításáért, módosításáért és a technikai dolgozók munkáltatói hatáskörben meghatározott szabadság részének kiadására.

33

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

6.3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Az iskola a zavartalan működés, a vagyonvédelem, valamint a tanulók és alkalmazottainak biztonsága érdekében szabályozza a belépés és benntartózkodás rendjét mindazon személyek esetében, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával. Az iskolába érkező idegeneket a portás fogadja és engedi be, illetve ki. Ha a portás úgy ítéli meg, hogy a látogató iskolában való tartózkodása nem kívánatos, akkor értesíti az ügyeletes vezetőt, és intézkedéséig megakadályozza a belépést. Az iskola helyiségeinek bérlői a bérleti szerződés alapján léphetnek be az iskolába. Hétvégén, ünnepnapokon és tanítási szünetekben (a kijelölt ügyeleti napot kivéve), csak az intézmény vezetőjének külön írásos engedélyével lehet idegeneknek az intézmény területén tartózkodnia. Az iskolával közalkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére – vagyonbiztonsági okok miatt – az alábbi módon határozzuk meg az iskola látogatását:  iskolai rendezvények (tanévnyitó, tanévzáró, karácsonyi ünnepség, stb.) alkalmával a szülők és hozzátartozók,  szülői értekezleten, fogadó órákon a tanulók szülei  értesítés, írásos meghívó alapján az érintett felnőttek,  minden, a fentiekhez nem tartozó alkalommal, a portás segítségével, kíséretében jöhetnek be felnőttek, akitől célirányos segítséget kapnak. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályokat, a házirendben szereplő előírásokat az intézmény területén tartózkodóknak - szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek - be kell tartaniuk.

6.4. Az iskolában való tartózkodás szabályai: Az intézménybe lépő idegenek, vendégek csak a belépéskor megjelölt helyen, személynél tartózkodhatnak. A tanítási órák látogatására az igazgató vagy az ügyeletes vezető engedélyével kerülhet sor, az órák lényeges zavarása nélkül. A szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, program esetén az erre kijelölt tanteremben vagy az ünnepély helyszínén történik.

34

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási, karbantartási munkát végző szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint ne zavarják meg az oktatómunka rendjét.

6.5. Helyiségek, berendezések használatának szabályai A helyiségek használatának rendjét a Házirend, illetve a termekben kifüggesztett használati rend tartalmazza. Az ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak be kell tartaniuk.

6.6. Az informatikai eszközök kölcsönzési rendje a pedagógusoknak A pedagógusok jogosultak az iskolában működő informatikai eszközök ingyenes használatára az intézmény területén. A hordozható eszközök kölcsönözhetőek, az iskolatitkár és a rendszergazda segítségével. Engedélyt csak az intézmény vezetője adhat.

6.7. A munkahelyre bevitt dolgok, eszközök szabályozása Az intézmény dolgozói jogosultak bejelenteni a munkába járáshoz és/vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok, tárgyak bevitelét, melyekre az igazgató adhat engedélyt. A munkáltató illetve a munkáltató képviseletében eljáró intézményvezető a munkavégzéshez és a munkába járáshoz nem szükséges dolgokban, eszközökben bekövetkezett kárért felelősséget nem vállal.

6.8. Az intézmény tanulóinak munkarendje Az intézményi rendszabályok (Házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. A Házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok ügyelnek.(nevelői ügyelet megszervezése az intézm.vezető-helyettesek feladata.)

35

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

7. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A foglakozásokat megfelelő számú jelentkező esetén az intézményvezető engedélyezi. A foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezető és helyettesei rögzítik, terembeosztással együtt a mindenkori tantárgyfelosztás lehetőségeihez igazodva. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. A rendszeres tanórán kívüli foglakozásokat az intézményvezető szeptember 1-jén hirdeti meg a heti időbeosztással és a foglalkozást tartó tanár nevével. A jelentkezési határidő szeptember 15. A jelentkezés az osztályfőnöknél vagy a foglakozást tartó tanárnál lehetséges. A jelentkezés önkéntes, de felvétel esetén a foglakozásokon való részvétel kötelező. Időkerete: tanulócsoport/ hét/ 1-2 óra Az egyéni foglakozások célja a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a tehetséggondozás, a gyengébb előképzettségű tanulók felzárkóztatása, a tananyag eredményes elsajátításának elősegítése. A tantárgyfelosztásban erre a célra rendelkezésre álló órakeret felhasználásáról az igazgató dönt a munkaközösség-vezetők és az intézményvezető-helyettesek javaslata alapján. A tanulók mindennapos testedzésének biztosítására az iskola a minden napos testnevelésórákon túl, sportfoglalkozásokat is szervez. A foglakozások célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulók számára a különböző sportágak művelésére, és versenyekre való felkészülésre. A különböző sportfoglalkozásokon való részvétellel a heti öt kötelező testnevelési órából két óra kiváltható. A részvétel igazolása a foglakozást tartó tanár/ edző által kiállított írásos igazolás alapján működik. Időkerete sportáganként korcsoport/ hét/ 1 esetleg 2 óra . A tanórán kívüli foglalkozás célja a tanulók tudományos, technikai, szakmai, művészi, idegen nyelvi és egyéb érdeklődésének kielégítése, alkotó képességeinek fejlesztése. Tanórán kívüli foglalkozásnak tekinthető a szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport és egyszeri alkalomra alakult csoport. Közös jellemzőjük, hogy a foglakozások előre meghatározott tematika szerint zajlanak. 36

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A tanórán kívüli tevékenységek minimális létszáma 10 fő. Munkájuk anyagi feltételeit az iskola biztosítja, ezért indításukhoz intézményvezetői engedélyre van szükség. A tanórán kívüli foglalkozások munkáját a tanulók által felkért pedagógusok, szülők vagy külső szakemberek, szakértők segíthetik. Időkerete: tanulócsoport/ hét/ 1 óra ill. egyszeri alkalmakra alakult csoport. Időszakos tanórán kívüli foglakozások indulnak a tanulmányi versenyekre való felkészítés céljából. A felkészítendő tanulók kiválasztása a szaktanárok javaslata vagy az iskolai háziversenyeken elért eredmények alapján történik. Időkerete: a versenyek felkészülési szakaszában szükség szerint.

8. Az intézmény kapcsolatai 8.1. Az iskola kapcsolatrendszerén belül működik:  a Diákönkormányzat – SZMSZ alapján, a diákok érdekeiket képviseli,  a Szülői Munkaközösség – éves munkaterv alapján tevékenykedik az iskola tanulói érdekében. Elnöke tartja a kapcsolatot az intézményvezetővel,  Naturella Alapítvány a Pilisszentiváni Gyermekekért  az Intézményi Tanács munkaprogram és ügyrend alapján működik.

8.2. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az intézmény, különböző országos, megyei és városi szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot, illetve tagja szakmai egyesületeknek. Az intézményvezető és helyettesei szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével kapcsolatban álló intézményekkel, állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási Hivatal irányításával és a kormányhivatal operatív közreműködésével végrehajtandó pedagógiai-szakmai ellenőrzések során az intézmény vezetősége és pedagógusai együttműködnek az ellenőrzést végző tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, hogy segítse a pedagógusok munkájának ellenőrzését és értékelését, a vezető munkájának ellenőrzését és értékelését, valamint az intézmény ellenőrzését és értékelését. 37

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az intézmény külső kapcsolatai közül továbbra is elsődleges helyet foglal el a fenntartóval, az Érdi Tankerületi Központ vezetőjével és munkatársaival, valamint Pilisszentiván Község Önkormányzatának, illetve a pilisszentiváni Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületéhez fűződő viszony. Az információcserén túl szakmai együttműködésre törekszünk a község óvodáival és a környékbeli közoktatási intézményekkel is. Azon kívül, hogy - lehetőségeinkhez mérten - képviseltetjük magunkat egymás rendezvényein, versenyein, szakmai tapasztalatcseréket is tervezünk. Tanulóink továbbtanulása érdekében a régió középiskoláival szorosabb kapcsolatot igyekszünk kiépíteni. Nyitottak vagyunk az egyházak, a civil szerveződések irányában is. A gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okok elhárítása érdekében az iskola együttműködik a gyermekjóléti, családsegítő szolgálattal, valamint egyéb szervekkel, hatóságokkal:  Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatala  Szociális Szolgálat  Családsegítő, vagy Gyermekjóléti Szolgálatok  Pedagógiai Szakszolgálatok  Rendőrség  Érdi Tankerületi Központ A kapcsolattartás rendje, formája a következő:  jelzés – e-mail, levél, telefon  esetmegbeszélések,  folyamatos együttműködés  gyermekelhelyezés, védelembe vétel  pedagógiai szakvélemény készítése (iskola részéről)  visszajelzések,  hiányzások jelentése (igazolatlan), feljelentés,  közös családlátogatások,  tanulási nehézségekkel, magatartási,- családi problémákkal küszködő gyermekek elhelyezése, az iskola, és a szülő kérésére  problémás gyermekeknél pszichológiai szakvizsgálat, diagnosztikus vizsgálat, 38

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 terápia (gyermek, szülő),  HH, HHH, RGYK, veszélyeztetett gyermekek nyilvántartása,  korai iskola elhagyásnak kitett tanulók nyilvántartása,  visszajelzések az iskola részére. A kapcsolattartásért felelős:  intézményvezető,  intézményvezető-helyettes,  gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus (munkaköri leírása szerint) A Gyermekjóléti szolgálat, a segítő szervezetek címét és telefonszámát a szülők számára jól látható módon, az iskolai hirdetőtáblán kell elhelyezni. Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola, rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatókkal való kapcsolat célja a nemzeti köznevelési törvényben előírt, évenként esedékes szűrővizsgálat lebonyolítása. A szolgáltatókkal a szűrővizsgálatok szervezéséhez és lebonyolításához szükséges kölcsönös kapcsolatért az intézményvezető-helyettesek felelősek. 8.2.1. Iskola-egészségügyi ellátás

Az iskola-egészségügyi ellátást a fenntartó biztosítja. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését a Pest megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézményei végzik. A kapcsolattartást az intézményvezető biztosítja az alábbi személyekkel: 

az iskolaorvos,az iskolai védőnők.

8.2.2. Gyermek- és ifjúságvédelem

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével és a korai iskolaelhagyásnak kitett tanulók nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a meghatározott feladatok ellátására gyermekés ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a feladatok koordinálásával. 39

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az intézményvezető indítson eljárást rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 8.2.4. Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal

A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartásért az intézményvezető-helyettesek, a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéért az igazgató felel. Munkájuk során segítik, hogy a szülők szükség esetén felvegyék a kapcsolatot a szakértői bizottsággal, igénybe vegyék a nevelési tanácsadás szolgáltatásait, illetve segítséget kérjenek a kiemelten tehetséges tanulók további fejlesztéséhez. Megszervezik továbbá a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételét a pedagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a tanügy-igazgatási szolgáltatások szükség szerinti igénybevételét, illetve a tanulmányi-, sport- és tehetséggondozó versenyeken való részvételt. 8.2.5. Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal

A gyermekjóléti szolgálatokkal a kapcsolatot az intézményvezető-helyettesek tartják. Feladatuk, hogy: 

megelőzzék a tanulók veszélyeztetettségét, veszélyeztetés esetén eljárást kezdeményezzenek;az osztályfőnökök jelzéseit követően a tanulói hiányzások jogszabályban rögzített mértéke után a gyermekjóléti szolgálatokkal való kapcsolat felvétele.

Az alsós igazgatóhelyettes gondoskodik róla, hogy a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus részt vegyen a gyermekjóléti szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken. Szervezik a kapcsolatfelvételt a rászoruló tanulók (szüleik) és a gyermekjóléti szolgálatok között.

9. A tanév helyi rendje A tanév rendjét minden tanévben az oktatásért felelős miniszter rendelete szabályozza. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és rögzíti az éves munkatervben. 40

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

9.1. A szorgalmi idő A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik, és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be. Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezleten az alábbiakról dönt:  a nevelő – oktató munka lényeges tartalmi változásairól, (Pedagógiai program módosításáról, az új tanév feladatairól)  az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról,  a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról,  az átfogó mérés-értékelések rendjéről,  a tanév tanórán kívüli foglalkozásainak kínálatáról,  az éves munkaterv jóváhagyásáról,  a Házirend módosításáról.

9.2. Az intézményi rendezvények Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára egyenletes, az egyéni képességeket és a rátermettséget figyelembevevő terhelést adjon. Az intézményi szintű – éves munkatervben tervezett - ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte kötelező. A megjelenés az alkalomhoz illő öltözékben. A tanév rendjét, az intézmény rendszabályait (Házirend) és a balesetvédelmi előírásokat, az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.

9.3. A tanítási órák, foglalkozások, óraközi szünetek rendje, időtartama Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő két heti ciklusból álló órarend alapján történik pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása után szervezhetők. A tanítási órák időtartama 45 perc. Művészeti iskolában egyéni foglalkozások időtartama 30 perc. Az első tanítási óra reggel 8-kor kezdődik. A 20/2012. EMMI rendelet 16. §-a alapján 41

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

reggel nyolc óra előtt csak az Intézményi Tanács, (ennek hiányában az iskolai szülői szervezet) és a diákönkormányzat véleményének kikérésével lehet 7:15 és 8:00 között kezdeni. A kötelező tanítási órákat legkésőbb 16 óráig be kell fejezni. Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető tehet. A kötelező orvosi vizsgálatok az intézményvezető által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek. Az óraközi szünetek időtartama 15 illetve 10 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az óraközi szünetekben a tanulók az udvaron illetve a tantermekben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. Az óraközi szünet rendjét felügyelő tanárok felügyelik. Az óraközi szünet ideje nem rövidíthető, legkisebb időtartama 10 perc. Dupla órák szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén, illetve a nap első két órájában, vagy utolsó két órájában a diákok egyetértésével. A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét – a munkaközösség-vezetők javaslata alapján – munkaterv rögzíti.

10.Ünnepélyek, megemlékezések rendje Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket a nevelőtestület az iskola: éves Munkatervében határozza meg. Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók részvétele kötelező. A vendégek meghívásáról – a nevelőtestület és a Diákönkormányzat javaslata alapján – az intézményvezető dönt. Az ünnepélyekhez forgatókönyv készül, amelyből az osztályfőnökök is tájékozódhatnak. Az osztályfőnökök az ünnepélyeket megelőzően osztályaikkal ismertetik az ünnepéllyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és felhívják a tanulók figyelmét az ünnepi öltözékben való megjelenés kötelezettségére. 42

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A hagyományok ápolásának időpontját az éves Munkaterv és a különböző közösségi programok tartalmazzák. Az iskolai ünnepélyeknek és megemlékezéseknek tartalmukban és külsőségükben a tanulók érzelmi és értelmi nevelését kell szolgálniuk. A különböző összejöveteleknek erősíteniük kell az iskolához tartozás érzését, és hatékonyan kell szolgálniuk a közösségi, esztétikai nevelést. Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, összejövetelek előkészítése, megtartása nem mehet a tanulmányi munka rovására. A nemzeti és állami ünnepek megszervezésének feladatait minden évben a tanév helyi rendje állapítja meg. Iskolai szintű ünnepélyek: tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, október 6. október 23, március 15. ,június 4. Az iskolai hagyományok: Az iskola minden tanévben ünnepélyes keretek között ápolja hagyományait: 

az elsősök fogadása,művészetek napjakarácsonyi ünnepség;házi versenyek;farsangi bál;egészségnevelési és környezetvédelmi rendezvények;egyéb

11. Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az iskolaépületet cégtáblával, az osztálytermeket a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. Az épület lobogózása, a zászlók állagának figyelemmel követése, tisztíttatása az iskolatitkár feladata. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:  a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,  az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  az energia felhasználással való takarékoskodásért, 43

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az intézményvezető engedélyével lehet átvételi elismervény ellenében.

Az iskola helyiségeinek bérbeadása Az iskola helyiségeinek bérbeadása (ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását) az Érdi Tankerületi Központ tudtával történhet. Az iskola berendezéseinek bérbeadásáról (ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását) az intézményvezető dönt.

12. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Szervezeti formák: napközi otthon, tanulószoba, szakkörök, énekkar, iskolai sportkör (ISK) tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, stb. Érdeklődési kör, önképző kör a tanulók és a szülők igényei szerint szervezhetők.

12.1. Napközi otthon, tanulószoba A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályokat a Házirend tartalmazza.

12.2. Szakkörök Az iskola a hagyományainak megfelelő szakköröket hirdeti meg, de a tanulók és szüleik újak szervezését is kezdeményezhetik. A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi időszak kezdetén, általában szeptember 15-ig írásban lehet jelentkezni. A jelentkezés egy tanévre szól, a jelentkezés után a részvétel kötelező. A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakköri foglalkozás legyen ingyenesen igénybe vehető, a Szakmai munkaközösség és a Szülői Munkaközösség véleményének meghallgatásával az intézményvezető dönt. A szakkörök működése abban az esetben tartható fenn, ha min. 5 fő rendszeres résztvevője van a foglalkozásoknak. 44

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

12.3. Iskolai sportkör A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi időre. Azon tanulók, akik nem tagjai iskolán kívüli sportegyesületeknek a részvétel kötelező, hiszen így tudjuk biztosítani minden tanuló számára a mindennapos testmozgást. Az iskola sportfoglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. A szakkör, a sportkör vezetőjét az intézményvezető bízza meg. A megbízást ellátók szakmailag és pedagógiailag felelősek a szakkör és a sportkör működésért. A szakkörvezetőknek éves munkaprogramot kell kidolgozniuk, amelyet az intézményvezető hagy jóvá. A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap része a tanév helyi rendjének, illetőleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és felelőseit. A területi és az országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az intézményvezető mentesítheti a tanítási órákon való részvétel alól. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az országos, a körzeti, a helyi vagy a házi versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók – továbbá az énekkar – eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje.

13. Az intézményi védő, óvó előírások Védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az intézményben való tartózkodás során meg kell tartaniuk Védő, óvó előírások betartása védelmet biztosít a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanárok és a tanulók együttesen felelősek az egészség megőrzéséért és a biztonságos munkavégzést előíró rendelkezések betartásáért. A tanulók egészségének megőrzésével és az egészséges iskolai környezet kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában részt vesz az iskolaorvos és a védőnő. Az iskolai alkalmazottak feladatai a tanulói balesetek megelőzésében és baleset esetén:

45

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A foglalkozást, egyéb kísérleti tevékenységet irányító tanár köteles a munka kezdetekor általános, a tevékenységek során pedig a konkrét feladatra vonatkozó baleset-megelőzési és munkavédelmi előírásokat ismertetni. A tanárnak meg kell győződnie arról, hogy tanulók megértettéke az oktatás során elhangzottakat és azokat tudják-e alkalmazni. A munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megtörténtét írásban rögzíteni kell a balesetvédelmi naplóban és az osztálynaplóban. Az oktatásban részt vevő tanulókról nyilvántartást kell vezetni, amelyben a tanulók aláírásukkal igazolják az oktatást. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján a tanulókat általános baleset-megelőzési, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítik. Ezt az osztálynaplóban is dokumentálni kell:  Természetismeretek, technika, számítástechnika, testnevelés tantárgyak tanításánál a szaktanár az első tanítási órán balesetvédelmi oktatást tart.  Baleset- és tűzvédelmi oktatást tart a csoportvezető pedagógus az iskolai kirándulások, táborozások előtt. Felhívja a tanulók figyelmét az esetleges veszélyekre és elhárításuk módjára. A tanuló köteles a tevékenységével kapcsolatos baleset-megelőzési, munkavédelmi és tűzvédelmi ismereteket elsajátítani és alkalmazni. A tanuló köteles megtartani a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot. A tanulók csak olyan felszerelésekkel, eszközökkel végezhetnek munkát testnevelési órán, szaktanteremben stb.-, amelyek a biztonsági előírásoknak minden tekintetben megfelelnek. Technika tanórán tanuló csak törpefeszültséggel működő kisgépet használhat. Az udvaron lévő sporteszközöket, játékszereket (hinták, mászókák) csak tanári felügyelet mellett használhatják a tanulók. Audiovizuális és számítástechnikai eszközöket csak a pedagógus felügyelete mellett lehet használni. A tanulók csak folyamatos felügyelet mellett végezhetnek munkát. A tanulók nem viselhetnek a foglalkozás alatt olyan ruházatot - gyűrűt, karkötőt, nyakláncot stb. -, amely baleseti veszélyforrás lehet. A tanulók az iskola épületét tanítási időben csak szervezett formában, tanár vezetésével hagyhatják el. Baleset esetén mindenki köteles a tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani és a sérültek további ellátását elősegíteni, az ehhez szükséges elsősegélynyújtó ládák a portán a technika teremben, az orvosi szobában és a tanári szobában vannak elhelyezve. 46

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az itt nem szabályozott esetekben a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat előírásai érvényesek. Félévenként egyszer, de legalább egy tanévben egy alkalommal tűzriadó próbát kell tartani, eredményét rögzíteni kell. A pedagógus által készített a tanulás hatékonyságát növelő, segítő eszköz vagy felszerelés az iskolába csak az intézményvezető-helyettesek engedélyével hozható be. Kivételt képeznek az írásvetítőhöz készült fóliák, rögzített felvételek, a CD-k, videók, multimédiás anyagok. A felhasznált anyagok jogtisztaságáért, vírusmentességéért a pedagógus felel. A bevitt eszközök közül a gyári készítésűeket csak a magyar nyelvű használati utasításnak megfelelően szabad használni. A tanár által készített szemléltető és egyéb eszközök balesetmentességéről a bevitel és engedélyezés előtt az intézményvezető-helyetteseknek meg kell győződnie. A munkavédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az iskola Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza. Teendők baleset esetén:  Baleset esetén a pedagógus a kijelölt elsősegélynyújtó helyen azonnal ellátja a sérültet.  Az iskola vezetőjének jelenti a balesetet, szükség esetén szakorvoshoz viszi a tanulót, vagy mentőt hív. (Szakorvoshoz pedagógiai asszisztens is elkísérheti a sérültet.)  Értesítik a szülőket.  A balesetet rögtön, vagy másnap jelenti a munkavédelmi felelősnek, valamint az osztályfőnöknek.  A három nap, vagy azon túl gyógyuló baleseti sérülést ki kell vizsgálni, jegyzőkönyvet kell felvenni.  A jegyzőkönyvet az általános intézményvezető-helyettes beküldi az Érdi Tankerületi Központba. Amennyiben megoldható, a pedagógus kötelessége a veszély elhárítása. Ha számára megoldhatatlan a veszély elhárítása, köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni vezetőjét. A vezető feladata a veszélyforrás kivizsgálása, jelentése, illetve karbantartó, illetve külső szakember bevonása a veszély elhárításába. Az intézmény részéről a védő, óvó intézkedések két területre terjednek ki, a személyvédelemre és a vagyonvédelemre. Mindkét területen első intézkedésként megalkottuk a szabályzatainkat: munkavédelmi, tűzvédelmi. 47

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A személyvédelem területén kiemelt szerepet kap a balesetvédelmi oktatások megtartása mind a tanulók, mind a munkavállalók körében:  Az évente két alkalommal megbízott külső szakemberrel és a munkavédelmi megbízottal végzett munkavédelmi bejárás alkalmával kiszűrésre kerülnek az esetlegesen balesetet okozó berendezések, eszközök, körülmények.  Minden esztendőben, a nyári szünidőben felülvizsgálatra és kijavításra kerülnek az elektromos berendezések, kapcsolók, dugaljak, stb.  A balesetveszélyes munkakörökben foglalkoztatott dolgozóink részére (kémiát oktatók, ) a szükséges védőfelszereléseket biztosítjuk. A vagyonvédelem biztosítására az egész épületre kiterjedő riasztó rendszert építettünk ki, füstérzékelővel:  Korlátoztuk az épületbe kulccsal bejutók számát, ugyanezen személyek rendelkeznek a riasztórendszer ki-be kapcsolásához szükséges egyéni kódszámmal.  A tűzoltó készülékek az arra kijelölt helyen el vannak helyezve, felülvizsgálatuk rendszeres. A pedagógus, az általa a tanórákra készített és használt pedagógiai eszközöket csak a védő és óvó előírások figyelembe vételével viheti be a tanórára, és használhatja.

14. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A rendszeres egészségügyi felügyeletet és ellátását az iskolaorvos iskolai védőnője látja el. Távollétében a pedagógiai asszisztensek segítenek abban, hogy szükség esetén megfelelő orvosi ellátásban részesüljenek a rászoruló tanulók. Intézményünkben kialakított orvosi szobában az említett rendeletben előírt minimális alapfelszerelések biztosítottak. Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását. Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő munkát az igazgatóhelyettesek végzik.

48

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola intézményvezetőjével. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 1-ig kifüggeszti a tanári szobában. Az iskolai védőnő feladatai  A tanköteles tanulók évenként egy alkalommal külön beosztás szerint fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az osztályfőnökön keresztül a védőnő értesíti.  A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését.  Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meglétét.  Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.).  A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.  Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.  Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat mindennapi munkájában felhasználja.  Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). A vizsgálatokon való részvétel a tanulók számára kötelező. A hiányzók egyénileg kötelesek a pótlásról gondoskodni.

15. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az intézkedések azokra az eseményekre vonatkoznak, amelyek természeti, technikai, társadalmi, egészségügyi eredetűek, vagy egyéb más események, ha azok várható vagy valós következményeire nézve rendkívülinek tekinthetők. Ilyen esetekben az intézményvezető vagy az ügyeletes vezető intézkedései arra irányulnak, hogy a tanulók és az alkalmazottak testi épsége, illetve az iskola épülete, az épületben és környezetében lévő vagyontárgyak védelme a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben biztosítva legyen. 49

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A rendkívüli események körébe tartozik a bombariadó is. Az esemény bekövetkezésekor - amennyiben annak jellege indokolja - az első feladat az iskola kiürítése, amelyet az intézményvezető vagy az ügyeletes vezető rendelhet el. A kiürítésről szóban, az iskolarádión keresztül, a csengő szaggatott jelzéséből értesülnek az alkalmazottak és a tanulók. A kiürítés alatt az osztályok azonnali, rendezett elvonulását az órát tartó tanárok felügyelik, a náluk lévő iskolai dokumentumok mentésével együtt. A kiürítést, a tűzriadó esetére minden helyiségben kifüggesztett elvonulási útvonalon kell végrehajtani. A kiürítés után az épületbe semmilyen indokkal nem lehet visszatérni. A kiürítés kezdetén és az épületből való kiérkezéskor létszámellenőrzést kell tartani. A kiürítéssel párhuzamosan az iskola intézményvezetője vagy ügyeletes vezetője szükség esetén értesíti az illetékes hatóságot és az iskola fenntartóját. Bombariadó esetén, amennyiben az telefonon érkezik, az ügyeletes vezető bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. A bombariadóról a rendőrséget kell értesíteni. Engedélyük nélkül az épületbe visszatérni nem lehet. A kiesett tanítási órák pótlására az általános szabály az, hogy a kiürítés időpontjától számított három óra múlva a megszakított órával folytatódik a tanítás. Amennyiben valamilyen nyomós ok miatt az általános szabály nem alkalmazható, akkor az intézményvezető intézkedik a pótlás módjáról. Amennyiben az intézményvezető a többi gyermek egészségét veszélyeztető tényről szerez tudomást (fertőző betegség, járványgyanú, pszichózis gyanú), az érintett gyermek szülőjét, az iskola-egészségügyi szolgálat munkatársait, a fenntartót, az érintett szülőket értesíteni kell. Ha egy gyermek egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, hogy a többi gyermek közé menjen, el kell különíteni, és a törvényes képviselőt értesíteni kell, hogy a gyermeket minél előbb vigye haza. Ezt követően csak ’közösségbe mehet’ orvosi igazolással jöhet iskolába, mulasztását orvos igazolhatja, szülő nem, akkor sem, ha 3 napig tartott a távollét. Rendkívüli esemény esetén a Fenntartó és a Rendőrség értesítendő.

16.Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az intézményben folyó nevelő-oktató munka átfogó ellenőrzése, az esetlegesen felmerülő hibák észlelése és korrigálása, a munka hatékony-

50

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ságának emelése. A folyamatos ellenőrzés megszervezéséért, s hatékony működtetéséért az intézmény vezetője felelős. Az Ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Az Ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az intézményvezető dönt. Az ellenőrzés éves ütemezését az iskola munkaterve tartalmazza a felelősök megnevezésével. Ellenőrzést végez az iskola egészét illetően az intézményvezető, saját hatáskörükben az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők. Az osztályfőnökök ellenőrzési jogköre az osztályukban folyó oktató-nevelő munkára terjed ki.

16.1. A belső ellenőrzés céljai, elvei, feladatai  A nevelő-oktató munka színvonalának, tartalmának és rendjének rendszeres figyelemmel kísérése, értékelése.  A szükséges szakmai és pedagógiai segítség megadása, a jó munka végzéséhez szükséges munkafegyelem biztosítása.  Segítse a nevelő-oktató munka hatékonyságát, az oktatási törvényből az intézményre háruló feladatok folyamatos és maradéktalan végrehajtását.  Segítse a társadalmi tulajdon védelmét, a pénzügyi és gazdasági tevékenység előírás szerinti végzését.

16.2. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, a munkaközösség-vezetők. Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. A nevelőtestület tagjainál végzendő ellenőrzések ütemezésénél kiemelt figyelmet fordít a pályakezdőkre, gyakornokokra és az iskolához újonnan érkezett pedagógusokra. Az intézményvezető-helyettesek ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következő saját területükön végzik. A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az illetékes igazgatóhelyettest.

51

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az osztályfőnökök ellenőrzési jogköre az osztályukban folyó oktató-nevelő munkára terjed ki.

16.3. Az ellenőrzés elvei  Az ellenőrzés legyen rendszeres és állandó. Az ellenőrzést végző személyek tapasztalataikat beszéljék meg egymással és arról az intézményvezetőt tájékoztassák.  Az ellenőrzési tervben rögzítettek szerint tervszerűen, ill. indokolt esetben bejelentés nélkül történhet.  Az ellenőrzés legyen segítő szándékú, igaz, nyílt és őszinte. A hibák feltárásával a nevelés-oktatás előbbre vitelét kell, hogy szolgálja.  Az ellenőrzés az intézet belső rendjét, nyugalmát, a folyamatos munkavégzését – az elkerülhetetlen mértéken felül – ne zavarja.  Az ellenőrzés legyen humánus, előbbre vivő, ne keltsen felesleges feszültséget.  A pedagógiai ellenőrzésnél vizsgálni kell a nevelési-oktatási tervekben meghatározott követelmények teljesítését, az oktató munka eredményességét, hatékonyságát, az alkalmazott módszereket, stb.  A szakmai és tantárgyi munkaközösségek az adott szakma, illetve tantárgy oktatásának eredményességét ellenőrzik, és javaslatot tesznek azok továbbfejlesztésére.

16.4. Az ellenőrzés területei:  Tanítási órák, napközis foglalkozások,  A tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése,  Az iskolai tanügyi dokumentáció kezelése,  Az elektronikus napló vezetése. Az ellenőrzést az osztályfőnökök folyamatosan végzik, míg az igazgatóhelyettesek havonta kísérik figyelemmel a rendszeres osztályozást és a mulasztások beírását, igazolását. Az ellenőrzés az országos pedagógia szakmai ellenőrzés helyszíni vizsgálatának területeit érinti hangsúlyosan.  A szakmai és tantárgyi munkaközösségek tevékenysége, eszközfelhasználása, a lehetőségekhez képest a fejlesztésük,

52

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 A tanórán kívüli diákkörök, szakkörök, művészeti csoportok, korrepetálások, sportfoglalkozások működése, anyagi feltételei,  A szülői értekezletek, fogadóórák rendjét az intézményvezető és helyettesei ellenőrzik.  Az igazolatlan hiányzások számának alakulása. Az ellenőrzést az osztályfőnökök folyamatosan végzik.  Az intézményvezető által megjelölt más, speciális ellenőrzési feladatok.  Az intézményvezető rendkívüli ellenőrzést is elrendelhet. A rendkívüli ellenőrzés megtartását a szakmai munkaközösség és a szülői közösség is kérheti.

16.5.

A pedagógiai ellenőrzés dokumentálása, értékelés, visszacsatolás

 Az ellenőrzést végző személyek időben értesítsék az ellenőrzésre kerülő pedagógust;  Az ellenőrzött pedagógus mindenben segítse az ellenőrzést végző munkáját;  Az ellenőrzési munka terjedjen ki a feltárt hiányosságok kijavításának módjára, adjon útmutatást arra vonatkozóan;  A tapasztalatokat közösen beszéljék meg, igyekezzenek közös nevezőre jutni. Ha a véleményeket nem sikerül egyeztetni, kívánságra mind a két fél rögzítse írásban véleményét,  Azokon a területeken, ahol jelentős hiányosságokat észleltek, ott több személy részvételével az ellenőrzést gyakrabban meg kell ismételni;  A pedagógusok értékelésekor (elmarasztalás, dicséret, jutalom, kitüntetés, vagy minősítés alkalmával) ki kell kérni az ellenőrzést folytató személyek véleményét;  Az ellenőrzés tényét dokumentálni kell. (Az osztálynaplókban és a szakköri naplókban).  Az ellenőrzést végzők készítsenek feljegyzést az ellenőrzésről, és ott minden esetben rögzítsék az értékelés lényegét.  Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – a tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.

53

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

17.A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 17.1. Az egyeztető eljárás részletes szabályai Ezeket a szabályokat kell alkalmazni az iskolával tanulói jogviszonyban állókra, a tanulói jogviszonyukból fakadó kötelezettségük vétkes megszegése és/vagy az iskolának okozott kár megtérítésének megállapítása során. A tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. Fegyelmi eljárást kezdeményezhet:  az intézményvezető;  az intézményvezető-helyettes  az osztályfőnök az osztálya tanulója ellen;  a szaktanár. Amennyiben a fegyelmi eljárást nem az osztályfőnök kezdeményezte, a fegyelmi eljárás kezdeményezője köteles arról az osztályfőnököt haladéktalanul értesíteni. Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az intézményvezető jár el. A fegyelmi eljárás megindításáról az intézményvezető három hónapon belül dönt, amelyet határozat formájában írásba kell foglalni. A Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az Intézményben a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. A fegyelmi eljárás lefolytatásáért az iskola tanulói fegyelmi bizottsága felelős, amelynek mindenkori elnöke az intézményvezető-helyettes. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha az érintett felek kérik az egyeztető eljárást. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatására lehetőség van, arról a fegyelmi bizottság vezetője írásban tájékoztatja a kötelességszegéssel gyanúsított tanulót (kiskorú tanuló esetén a szülőt), az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő - az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 54

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást folytatni kell. Amennyiben a kötelességszegés már legalább harmadik esetben ismétlődik ugyanannál a tanulónál, a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. Az egyeztető eljárás vezetője a fegyelmi bizottságnak az a tagja, akit mindkét fél elfogad. Személyét az intézményvezető közreműködésével jelölik ki. Szükség esetén az oktatásügyi közvetítői szolgálat közvetítője is felkérhető az egyeztetés levezetésére.

17.2. Az egyeztető eljárás részletes iskolai szabályai az alábbiak:  Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény vezetője tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket.  Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei.  A mediáció sikeréhez a felek kijelölik és megegyeznek a közvetítő személyében, mindketten elfogadják pártatlan félnek az ügyükben.  A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja vissza.  Az egyeztetéssel megbízott pedagógus az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése.

55

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás, lehetőség szerint 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon.  Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá.  Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása.  Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.  Amennyiben egyeztető tárgyalásra nem kerülhetett sor vagy az nem vezetett eredményre, akkor a fegyelmi eljárást le kell folytatni, kivéve, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. A fegyelmi eljárást az int. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai szerint folytatja le.

17.3. A fegyelmi büntetések és azok végrehajtási szabályai Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. A fegyelmi büntetés lehet: a) megrovás, b) szigorú megrovás, c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható. Tanköteles tanulóval szemben eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, fegyelmi büntetés nem adható. „Kizárás az iskolából” fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ebben az esetben a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Az

56

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

iskola segítséget nyújt a szülőnek az új iskola megtalálásában. Abban az esetben, ha a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától, nem kapunk értesítést arról, hogy a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére megtörtént, akkor három napon belül meg kell keresni a köznevelési feladatot ellátó hatóságot, amely három munkanapon belül másik, az állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát jelöl ki a tanuló számára. A köznevelési feladatokat ellátó hatóság kijelölő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható. A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.

18.Az intézményi adminisztráció Intézményünkben az alábbi elektronikusan előállított dokumentumokat használjuk. a) Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok:  a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése,  a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok,  az elektronikus napló, b) Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok.

18.1. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az intézményvezető utasítása szerinti gyakorisággal – papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni. A papíralapú nyomtatvány kinyomtatását követően:  el kell látni az intézményvezető eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, 57

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat alapján irattári dokumentumként kell megőrizni. A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az intézményvezetőnek kell gondoskodnia. A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik.

18.2. A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési rendje: El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely tartalmazza a hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát, és „elektronikus nyomtatvány” felirattal kell ellátni. A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján vagy annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.

58

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Ez esetben a hitelesítés szövege: Hitelesítési záradék az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: „elektronikus nyomtatvány”, az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát. Ez a dokumentum .................... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. Kelt: ................................................ PH .......................................... hitelesítő

18.3. Az elektronikus napló hitelesítésének rendje: Az adatok tárolása a napló használata során átmenetileg az iskola szerverén történik, a frissítés a biztonsági előírásoknak megfelelő gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, a foglalkozások tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését és egyéb, a tanárok munkáját segítő információkat. A tárolt adatok közül: Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, helyettesítések stb. számáról készített kimutatást, azt az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes aláírja, az intézmény körbélyegzőjével lepecsételi. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni. A tanuló félévi osztályzatairól az iskola: köteles papíralapú értesítőt küldeni az iskola körbélyegzőjével és az osztályfőnök aláírásával ellátva. Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Ezt az igazgató vagy az intézményvezető-helyettes aláírja, az intézmény körbélyegzőjével lepecsételi. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni. A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papíralapú törzskönyvet kell kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. A megjelölt személyek aláírásával és az intézmény kör alakú pecsétjével ellátva válik hitelessé. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni.

59

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot kollégiumváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének eseteiben. Tanév végén a végleges osztálynapló fájlokat külső adathordozóra kell menteni, az adathordozót az iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint archiválni szükséges.

18.4. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) kizárólag az intézményvezető alkalmazhat. A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű jogok beállításai az intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben történik. A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos felhasználónév nem engedélyezhető. A felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót lezárt borítékban az iskolatitkár őrzi. A mások által megismert jelszót azonnal le kell cserélni. A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) hozzáférés esetén az okozott kárért – az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye alapján - a kárt okozó személyesen felel.

19.Tájékoztatás az iskola működését meghatározó alapdokumentumokról Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (tanuló, szülő, valamint az iskola alkalmazottai) megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az iskola honlapján, a „Dokumentumok” menüpont alatt. A Pedagógiai program, a Házirend és a SZMSZ egy-egy nyomtatott példánya megtalálható a fenntartónál, az iskola titkárságán és az iskola könyvtárában. Itt, a könyvtár nyitva tartása alatt, minden érdeklődő helyben tanulmányozhatja a dokumentumokat.

60

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az iskola intézményvezetőjétől és a nevelési-oktatási intézményvezető-helyettestől, előzetesen egyeztetett időpontban.

19.1. A törvényes működés dokumentumai Az iskola törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: Szakmai alapdokumentum, Pedagógiai program, SZMSZ és melléklete (Könyvtári SZMSZ, Könyvtári gyűjtőköri szabályzat, Fegyelmi eljárás szabályzata, Adatvédelmi szabályzat), a Házirend. Egyéb dokumentumok: az éves munkaterv, Továbbképzési program és beiskolázási terv, az iskola működését meghatározó egyéb szabályzatok. A Házirend egy-egy példányát beiratkozáskor, ill. annak lényeges változásakor nyomtatottan megkapják a szülők.

19.2. A pedagógiai programról való tájékozódás rendje Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (tanuló, szülő, valamint az iskola alkalmazottai) megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az iskola honlapján, a „Dokumentumok” menüpont alatt. A Pedagógiai program, a Házirend és a SZMSZ egy-egy nyomtatott példánya megtalálható a fenntartónál, az iskola titkárságán és az iskola könyvtárában. A könyvtár nyitva tartása alatt, minden érdeklődő helyben tanulmányozhatja. Beiratkozáskor a házirend 1 példányát a szülőknek, tanulóknak át kell adni, midnen érdemi változás esetén a szülőket, tanulókat tájékoztatni kell. Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklődők felvilágosítást kérhetnek az iskola intézményvezetőjétől és a nevelési-oktatási intézményvezető-helyettestől előzetesen egyeztetett időpontban. A 19. pont SZMSZ-ben történő szabályozásánál a Szülői Munkaközösséget véleményezési jog illeti meg.

61

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

20.Egyéb szabályozások 20.1. A reklámtevékenység iskolai szabályai Az iskola területén szigorúan tilos mindennemű reklámtevékenység, amely direkt vagy indirekt módon alapoz a kiskorúak és fiatalkorúak fogyasztási szokásaira, alkoholt, dohányzást reklámoz! Kivételt képeznek az alábbi tematikájú, közerkölcsöt nem sértő, láthatóan nem profitorientált, tanulóknak szóló reklámok, melyek témája:  egészséges életmód,  kulturális tevékenység.  környezetvédelem, környezeti nevelés,  társadalmi, közéleti tevékenység. Bármilyen reklámozási tevékenység csak az intézményvezető vagy az általa megbízott helyettese engedélyével történhet az intézményben (nyomtatványok, szórólapok, auditív információhordozók, marketingtermékek átadása stb.). Engedély nélkül történt reklámtevékenység esetén a közreműködő alkalmazott, tanuló fegyelmi felelősségre vonható. Belső utasítás plakátok, falragaszok és reklámot hordozó hirdetések közzétételére:  Az iskolában plakát, szórólap, felhívás, közlemény kihelyezése csak az iskolavezetés engedélyével történhet.  A kihelyezésről a kijelölt hirdetési helyre az iskolatitkár, ill. a pedagógiai aszszisztens gondoskodik.  Az engedély nélkül kihelyezett reklámanyagokat az iskolavezetés eltávolítja a hirdetési helyről.  Az iskola honlapján tilos minden reklámtevékenység.  Az intézmény nevében hirdetést közzétenni az intézmény vezetője jogosult. A nevelési-oktatási intézményben folyó reklámtevékenység szabályai Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám: a gyermekeknek, tanulóknak szól, és a következő tevékenységekkel kapcsolatos:  egészséges életmód,  környezetvédelem,  társadalmi tevékenység, 62

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 közéleti tevékenység,  kulturális tevékenység,  oktatási tevékenység (nem magánóra adása). A reklámtevékenység engedélyeztetése  A tartós reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető engedélyével lehetséges.  Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni:  a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására jogosult személy, szerv megnevezését, címét;  a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját;  a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam kikötéseket. Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őrzi, másik példánya átadásra kerül az engedélykérőnek. Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. A reklámtevékenység jellegének besorolása:  Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklámtevékenység esetében:  a nevelőtestület,  a Szülői Munkaközösség, valamint  a gyermek közösségek bevonásával állapítja meg valamely reklámtevékenység jellegét.  Az intézményvezető köteles:  a pedagógusoktól,  a szülőktől,  tanulóktól érkező, az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni. Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai: a) plakátok, 63

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

b) szórólapok, c) újságok terjesztése, d) az iskola rádió, Az adott tartós reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által kiadott engedély határozza meg. Az eseti reklámtevékenység (1-1 plakát, szórólap) megvalósítását az intézményvezető szóban is engedélyezheti.

20.2. Iskola által szervezett kirándulásokkal, táborokkal kapcsolatos szabályok a) A tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programokon a résztvevők biztonságos utaztatása érdekében a szervezéssel vagy a szállítással foglalkozó cégektől minden esetben írásbeli nyilatkozatot kell kérni arról, hogy:  a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak;  a gépjármű megfelelő műszaki állapotban van, és érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. b) Az utazásnak mindennap legkésőbb 23 óráig be kell fejeződnie. c) Amennyiben ez nem lehetséges, a sofőrök pihenése érdekében, az utazást meg kell szakítani, és a 23 óra – hajnali 4 óra közötti időszakban a gépjárművezetők pihenéséről gondoskodni kell ugyanott, ahol a diákokat is elszállásoljuk. d) Az utazást szervező pedagógus köteles az utazás megkezdése előtt 5 nappal az intézmény vezetőjének:  az utazásban résztvevőkről,  az utazás és a szállások helyszíneiről, napra és időpontra lebontott írásbeli tájékoztatást adni. e) A pontos listában a tanulók törvényes képviselőinek elérhetőségét is fel kell tüntetni. f) Felhívom a figyelmet, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően minden esetben a kísérő pedagógusok felelősek a rendelkezések betartatásáért. g) Az utazáson részt vevő önkéntes kísérők a pedagógusokat nem helyettesíthetik, a vonatkozó rendelkezések betartatásáért nem vonhatók felelősségre. h) A tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetén a köznevelési intézmény a tanulónak okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai szerint felel. 64

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

i) A többnapos tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetében – külön jogszabályban meghatározott – felelősségbiztosítást kell kötni az iskolának vagy a szervezőnek, amelynek kedvezményezettje a tanuló.

20.3. A tanulók által készített tárgyak, eszközök tulajdonjoga A tanulók által előállított produktumok, melyek a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben készültek, és melyekhez az anyagi és egyéb feltételeket az iskola biztosította, mindenkor az iskola tulajdonát képezik. Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.

21.Az iskolai könyvtár működési rendje Az iskolai könyvtár működési rendjét részletesen szabályozza a könyvtári SZMSZ és mellékletei, mely az intézményi SZMSZ kötelező melléklete.

65

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

22. Záró rendelkezések, legitimáció

66

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

23. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai

67

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

68

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

69

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

70

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

71

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

72

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

73

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

74

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

75

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

76

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

77

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

78

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

24. Fenntartói nyilatkozat Jelen SZMSZ-szel kapcsolatban a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő rendelkezések: ……………………………………… ………………………………………

A SZMSZ-t a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván 2018.év 10. hó 03. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván véleményezési jogát jelen SZMSZ felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. Kelt: Pilisszentiván, 2018.10.03. .............................................

NNÖ elnöke

……………………………………... ……………………………………... (fejezet- és címmegjelölések) Vonatkozásában az Érdi Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a SZMSZ fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja. Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap .............................................

fenntartó képviselője

79

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

25.A SZMSZ mellékletei:

1.számú melléklet: A szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, A 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről, A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, A 229/2012.(VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, A 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól, A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról módosításáról, A 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, A 326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról, Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet), 80

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról, A 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet, A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet, Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet, A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet

81

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

2.számú melléklet: Az intézmény szervezeti struktúráját szemléltető ábra

Igazgató

Iskolatitkár

Általános igazgató helyettes

Könyvtár

Reál mkv

Humán mkv

Diákönkormányzat

Technikai dolgozók

Pedagógusok

Pedagógusok

Pedagógiai igazgató helyettes

Alsós mkv

Napközis mkv

Nyelvi mkv

Pedagógusok

Pedagógusok

Pedagógusok

Ped.asszisztens

Művészeti isk. mkv

Pedagógusok

82

Iskolapszichológus

Fejlesztőped.

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

3. számú melléklet: Könyvtári SZMSZ Bevezetés Könyvtárunk az iskola működéséhez, Pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység. Az iskolai könyvtár SZMSZ-e tartalmazza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. Jogszabályi háttér Az iskolai könyvtár működését a jelenleg hatályos jogszabályok határozzák meg, köztük:  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,  229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról,  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról,  110/2012. évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, valamint  az IFLA és az UNESCO közös könyvtári nyilatkozata, 1999. Az iskolai könyvtár SZMSZ-e tartalmazza:  A könyvtárra vonatkozó adatokat.  A könyvtár fenntartása és szakmai irányítására vonatkozó információkat.  A könyvtár feladatait.  Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állománya, gazdálkodása.  A könyvtári állomány elhelyezését és tagolását.  Az állomány nyilvántartását.  A könyvtári állomány ellenőrzését és védelmét.  A könyvtári állomány feltárását.  Az iskolai könyvtár szolgáltatásait.  Mellékletek: o

1. számú melléklet: Gyűjtőköri szabályzat

o

2. számú melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat 83

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

o

3. számú melléklet: Könyvtáros munkaköri leírása

o

4. számú melléklet: Tankönyvtári szabályzat

A könyvtárra vonatkozó adatok Elnevezése: Iskolai Könyvtár Címe:2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87. Létesítésének ideje: Elhelyezése: Iskola épülete, földszint 019. terem, önálló helyiség , szabadpolcos állomány A könyvtár megfelel a helyiséggel szembeni általános követelményeknek, azaz:  a helyiség könnyen megközelíthető a könyvtárhasználók számára,  a könyvtárhelyiség alkalmas egy iskolai osztály befogadására, bontott csoportban. Alapterülete:49. m2 / Helyiségeinek száma: egy terem Használói köre: Az iskola pedagógusai, tanulói, dolgozói A könyvtár fenntartása és szakmai irányítása A könyvtár fenntartása A könyvtár a Klebelsberg Központ Érdi Tankerületi Központ szervezetében működik. Fenntartásáról és fejlesztéséről a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért az iskola és a fenntartó közösen vállal felelősséget. A könyvtár szakmai irányítása Az iskolai könyvtár működését az iskola intézményvezetője irányítja és ellenőrzi, a nevelőtestület és a diákközösségek javaslatainak meghallgatásával. Könyvtári egységet selejtezni csak az intézményvezető jóváhagyásával lehet. A könyvtár működtetésének feltételei Személyi feltétele: 1 könyvtáros (részmunkaidőben) Technikai feltételei A könyvtár rendelkezik:  számítógéppel,  számítógépes nyilvántartással, 84

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 a könyvek 100 %-a szabadpolcon van elhelyezve A könyvtár nyitvatartási rendjének követelményei:  minden tanítási napon a tanulók és a pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosított;  a könyvtár biztonsági zárainak kulcsai a könyvtárosnál, a könyvtárat takarító személynél és a titkárságon (ott lezárt borítékban) vannak. A könyvtár feladatai Az iskolai könyvtár gyűjteménye széleskörűen tartalmazza az iskola működéséhez, Pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges dokumentumokat. Az iskolai könyvtáros a gyűjteményt szakszerűen fejleszti és feltárja. A gyűjteményre épülő szolgáltatásaival az iskolai nevelő-oktató munka szellemi bázisa. Költségvetési keretén belül biztosítja az iskola alkalmazottai és tanulói részére a szükséges ismerethordozókat, információkat. A nevelőtestület aktív közreműködésével szervezi a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, a kívánatos olvasási szokások kifejlesztését, a tanulók önálló ismeretszerző képességének kialakítását. A pedagógusok alapvető pedagógiai, szakirodalmi és információs tájékoztatására törekszik, ennek érdekében fogadja más intézmények ilyen irányú szolgáltatásait. A könyvtár alapfeladatai A könyvtár gyűjteményekkel kapcsolatos feladatai: A könyvtáros alapfeladata a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása. A könyvtáros minden dokumentumot folyamatosan nyilvántartásba vesz, hogy ennek alapján az állomány egészének a darabszáma és értéke bármikor megállapítható legyen. Az állományba vétel csak a számla és a dokumentumok együttes megléte alapján történhet. Ellátja a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel. A dokumentumon feltünteti a leltári szám előtt az adott dokumentumtípus jelét, a dokumentumtípus nevének első betűjelét. Ideiglenes megőrzésre beszerzett dokumentumok:  tankönyv : évszám + tantárgy + leltári szám,  a tanári kézikönyveket : leltári szám, 85

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 a nem tankönyv jellegű kiadványok: leltári szám,  a műsoros videokazetták V + leltári szám,  a CD-ROM-ok: CD + leltári szám  a hangkazetta: K + leltári szám  DVD: DVD + leltári szám. A leltározás leltárkönyvek és a Szikla Integrált Könyvtári Rendszer segítségével történik. A könyvtár tájékoztatási feladatai: A könyvtáros tájékoztatást nyújt a gyűjteményéről, a könyvtárban található dokumentumokról, illetve részletes információt ad a könyvtár igénybe vehető szolgáltatásairól. A könyvtár tanórai foglalkozással kapcsolatos feladatai: A könyvtár helyet ad tanórai foglalkozások megtartásának részben vagy teljes tanórára kiterjedően. A tanórai foglalkozások megtartása: 

a helyi Pedagógiai program

A tanórai foglalkozások során a könyvtár feladata, hogy a tanulók és a pedagógusok számára: 

áttekinthető tájékoztatást nyújtson a könyvtár működéséről, illetveadott téma feldolgozása esetén – igény szerint – a témához kapcsolódó valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsássa.

A könyvtárhasználattal kapcsolatos feladatok: A könyvtárnak biztosítania kell a könyvtárhasználat lehetőségét:  az egyéni könyvtárhasználók részére, valamint  a csoportban érkező könyvtárhasználók számára is, a tanórai és a tanórán kívül szervezett foglalkozások keretében,  el kell látnia a dokumentumok kölcsönzésével kapcsolatos feladatokat: o az általános kölcsönzési feladatokat, valamint o a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzésével kapcs. tevékenységeket is.

86

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 Könyvtárhasználati órákat tantervi program szerint szervezi, és a nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg  Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében a tanulók könyvtárhasználati felkészítését, használói szokásait, a korszerű könyvtári információs technikákra építi.  Az iskolai könyvtárnak széleskörű lehetőséget kell kínálnia az önművelésre, az olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komplex és differenciált fejlesztésére. A könyvtár által ellátott kiegészítő feladatok  az egyéb foglalkozások tartása (egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás),  számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,  tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,  más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,  részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,  közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában. A könyvtár kapcsolattartása más könyvtárakkal Az Iskolai Könyvtár szoros kapcsolatban áll a Községi Könyvtárral Az iskolai könyvtár gazdálkodása, gyűjtőköre, állománya A könyvtár gazdálkodása Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges feltételeket az iskola költségvetésében biztosítja. Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók, nyomtatványok beszerzése – az iskola költségvetésében biztosított összegből – a könyvtáros feladata. A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő könyvelése az iskola gazdasági szakemberének feladata. A könyvtári keret felhasználásáról a könyvtáros nyilvántartást vezet. A gazdasági-pénzügyi iratok (megrendelőjegyzékek, számlák, ajándékozási jegyzékek) fénymásolt példánya, mint a leltári nyilvántartás melléklete az iskola irattárában van elhelyezve. 87

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A könyvtár gyűjtőköre A gyűjtőkörre vonatkozó szabályzat a 1. számú mellékletben található. Az iskolai könyvtár az iskola követelményeinek megfelelően folyamatosan, tervszerűen és arányosan fejleszti állományát. Az állomány vétel, ajándék, csere útján a gyűjtőköri elveknek megfelelően gyarapodik. Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket a fenntartó a költségvetésben előre megtervezetten, folyamatosan biztosítja. A fenntartó hasonlóképpen gondoskodik a napi működéshez szükséges eszközökről és a szociális feltételekről. Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók, nyomtatványok beszerzése az iskola költségvetésében biztosított összegekből a könyvtáros tanár feladata. Hozzájárulása nélkül a gyűjteménybe dokumentum nem vásárolható. A könyvtáros tanár az állományalakítás során figyelembe veszi az igazgató, a nevelőtestület, a diákközösségek javaslatait és az iskola könyvtári környezetének állományi adottságait. A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok:  Könyvállomány: kézi- és segédkönyvtár, valamint kölcsönözhető állomány. Raktári rendjük: szépirodalom betűrendben, ismeretközlő irodalom szakrendben, ezen belül betűrendben.  Periodikák. Raktári rendjük: a friss számok a folyóirattartón, a régebbiek tékázva.  Audiovizuális dokumentumok. Raktári rendjük: külön egységként dokumentumtípusonként folyószámos elhelyezéssel. Az állomány nyilvántartása A könyvtárba érkező, gyűjtőkörbe tartozó, tartós megőrzésére szánt dokumentumokat 6 napon belül állományba kell venni. A könyvtári állomány ellenőrzése, védelme A könyvtári dokumentumok száma messze meghaladja a háromezret. Ez határozza meg a teljeskörű állományellenőrzés időpontjait. Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell vonni az elavult tartalmú, és a természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált dokumentumokat. Hasonló rendszerességgel törölni kell az olvasók által elveszített és térített dokumentumokat is. 88

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az olvasó az általa elveszített, megrongált dokumentumot az alábbi módokon pótolhatja:  a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével,  a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével,  a dokumentum másolási értékének megtérítésével,  a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló tartalmú és értékű) dokumentum beszerzésével. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy szabályos időközönként, az érvényben lévő rendeletnek megfelelően ellenőrizzék az állományt. A tanulók és a dolgozók munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás után lehet megszüntetni. A könyvtári állomány feltárása Az iskolai könyvtár teljes állományáról az alábbi online-katalógusok készülnek:  raktári katalógus,  alapkatalógus: betűrendes leíró katalógus,  csoportképzéses szakkatalógus. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai Az iskolai könyvtár szolgáltatásaival a könyvtár használóinak rendelkezésére áll. A könyvtár használóinak köre:  az iskola tanulói,  az iskola nevelőtestülete és nem pedagógus dolgozói. Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek, intézmények csak könyvtárközi kölcsönzés útján vehetik igénybe az iskolai könyvtárat. Az iskolai könyvtáron keresztül használatra megkapja a pedagógus a munkájához szükséges tankönyveket, tanári segédkönyveket, audiovizuális dokumentumokat, valamint az informatikai eszközöket igényük és a könyvtár lehetőségei szerint. Ezeket esetenként előzetesen egyeztetik a könyvtárossal. Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát, valamint a csak helyben használható dokumentumok kivételével a kölcsönzését. Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. 89

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Segíti az iskolai munkához, a különböző versenyekhez szükséges irodalomkutatást, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végezhet. Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák kialakításában, előkészítésében. A tanulói aktivitásra építve öntevékeny könyvtári közösségeket szervez és működtet. Könyvtári kölcsönzés keretében a saját gyűjteményben nem található dokumentumokat (a felmerülő költségek térítése esetén) más könyvtáraktól átkéri, illetve a hozzá érkező hasonló kérdéseket kielégíti. Maradéktalanul ellátja a szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat. Gondoskodik az állomány védelméről, szakmai rendjéről. Az olvasó köteles betartani a könyvtár használatának szabályait. Köteles rendezni tartozását az iskolával történő jogviszony megszűnése előtt. Záró rendelkezések A jelen szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az iskola működési szabályzata szerint kell eljárni. Az iskolai könyvtár szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha jogállásában, szervezeti felépítésében, feladatrendszerében alapvető változások következnek be. Az iskolai könyvtár SZMSZ-e a jóváhagyás napján lép életbe.

90

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

3.1. számú melléklet: A könyvtár gyűjtőköri szabályzata Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők Az iskolai könyvtáros a folyamatos, tervszerű és arányos állományalakítást a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskola igazgatójának jóváhagyásával végzi. Az egyes dokumentumok beszerzésénél figyelembe kell venni az iskolai könyvtár funkciórendszerét, az iskola vonzáskörzetében működő könyvtárak szolgáltatásait, a beszerzési példányszámok meghatározásánál pedig az ellátandó tanulók, tanárok számát. Az iskolai könyvtár alapfunkcióját az iskola nev.- oktatási céljai, és azok tartalma hat. meg. A könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatainak megvalósítását segítő dokumentumok tartoznak az állomány főgyűjtő körébe. Ide soroljuk az írásos nyomtatott dokumentumtípusok közül a segédkönyveket, a helyi tantervekben meghatározott kötelező és ajánlott olvasmányokat, a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalmat, a szakmai oktatáshoz kapcsolódó szakirodalmat, tanítás-tanulást segítő nem nyomtatott ismerethordozókat. A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellékgyűjtő körbe sorolt dokumentumok képezik. Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismerethordozók gyűjtését csak részlegesen vállalhatja. A tanulók és nevelők sokirányú érdeklődését, egyéni művelődését segítik más könyvtárak is. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról: 

írásos nyomtatott dokumentumok: könyv, tankönyv, periodika,audiovizuális ismerethordozók: hangos-képes dokumentumok,egyéb információhordozók.

A beszerzés forrásai: Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék, csere útján gyarapszik. Nem kerülhetnek az állományba a gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumok. A gyűjtés szintje és mértéke:  Kiemelten kell gyűjteni a helyi tantervekben meghatározott kötelező és ajánlott irodalmat, munkáltató eszközként használatos műveket;  A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó irodalmat tartalmi teljességgel, de válogatással kell gyűjteni;

91

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 Az ismeretközlő dokumentumok közül a tantárgyak oktatásában felhasználható tudományterületek enciklopédikus szintű gyűjtése, a tananyagban szereplő, írók, költők válogatott művei, antológiák, gyűjteményes kötetek, az iskolában tanulható szakmák szakkönyveinek a beszerzése az elsődleges;  Az iskolai könyvtár az iskolában oktatott tantárgyak és a tanított szakmák alap- és középszintű irodalmát gyűjti. Szépirodalom  Átfogó lírai, prózai, drámai antológiák a világ- és a magyar irodalom bemutatására: teljesség igényével.  Az általános iskolai tananyagnak megfelelően a házi- és az ajánlott olvasmányok: kiemelten.  A tananyagban szereplő szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei: teljességgel.  A kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs alkotók művei: erős válogatással.  Tematikus antológiák: válogatással.  Regényes életrajzok, történelmi regények: erős válogatással.  Az iskolában tanított nyelvek olvasmányos irodalma: erős válogatással. Szakirodalom  Alap- és középszintű általános lexikonok és enciklopédiák alapszinten: válogatva.  Alap- és középszintű általános lexikonok és enciklopédiák középszinten: teljességgel.  A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alap- és középszintű elméleti és történeti összefoglalói alapszinten: válogatva.  A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alap- és középszintű elméleti és történeti összefoglalói középszinten: teljességgel.  A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó a tudományok egészét vagy azok részterületeit bemutató alap- és középszintű szakirányú segédkönyvek alapszinten: válogatva.  A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó a tudományok egészét vagy azok részterületeit bemutató alap- és középszintű szakirányú segédkönyvek középszinten: teljességgel.  A tantárgyak, szaktárgyak, szaktudományok alap- és középszintű történeti összefoglalói alapszinten: válogatva.  A tantárgyak, szaktárgyak, szaktudományok alap- és középszintű történeti összefoglalói középszinten: teljességgel.  Munkáltató eszközként használatos alap- és középszintű ismeretközlő irodalom alapszinten: válogatva. 92

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 Munkáltató eszközként használatos alap- és középszintű ismeretközlő irodalom középszinten: teljességgel.  A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó középszintű irod.: válogatva.  A szakmai tárgyak alap-, közép- és felsőszintű ismeretközlő irod. alapszinten: teljességre törekvően.  A szakmai tárgyak alap-, közép- és felsőszintű ismeretközlő irod. középszinten: teljességgel.  A szakmai tárgyak alap-, közép- és felsőszintű ismeretközlő irod. felsőszinten: válogatva.  Az iskola érvényben lévő tantervei, tankönyvei: teljességgel.  Az iskola oktatási segédletei: teljességgel.  A tanított nyelvek oktatásához felhasználható segédletek: erősen válogatva.  Helytörténeti művek: válogatva. Pedagógiai gyűjtemény  Az iskolai könyvtár gyűjti a ped. szakmai továbbképzését és az órákra való felkészülést segítő ped. szakirodalmat (ped. lexikonok, neveléselméleti kézikönyvek, neveléstörténeti összefoglalások, a pedagógiai klasszikusainak művei, a családi életre való neveléssel, értelmi neveléssel, személyiségformálással kapcsolatos munkák, tantárgyi módszertani segédkönyvek),  a pedagógia határtudományai közül az alapvető pszichológiai irodalmat, valamint a szociológia, szociográfia, statisztika, jog irodalmát enciklopédikus szinten. Könyvtáros segédkönyvtára  A tájékoztató munkához a kézi- és segédkönyvek mellett:  Válogatva gyűjtött: általános bibliográfiák, szakbibliográfiák; a gyarapítás, nyilvántartás, osztályozás, katalógusszerkesztés szabályai; a könyvtárat érintő jogszabályok, irodalompropagandával kapcsolatos módszertani kiadványok.  Teljességgel gyűjtött: állományra vonatkozó alapjegyzékek, ajánlóbibliográfiák, MPI iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok. Hivatali segédkönyvtár Az iskola vezetése részére gyűjtendő az igazgatás, a gazdálkodás, az ügyvitel körébe tartozó legfontosabb kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények. Audiovizuális gyűjtemény: A tantárgyak oktatásához rendszeresen felhasználható oktató, illetve ismeretterjesztő dokumentumok beszerzése fokozottan ajánlott.

93

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Periodika gyűjtemény: A tanulás-tanítás folyamatában felhasználható napilapok, tudományos folyóiratok, anyanyelvi művelődést segítő periodikumok, pedagógiai hetilapok, folyóiratok, tantárgyak módszertani folyóiratai, könyvtári szakmai folyóiratok. 3.2.számú melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat  Az iskola minden tanulója és dolgozója tagja lehet az iskolai könyvtárnak.  A beiratkozás díjtalan, a könyvtári tagság megújítása tanévenként szükséges.  A könyvtárat nyitvatartási időben a beiratkozott tagok használhatják.  Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.  A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.  Az állományból egy-egy alkalommal maximum 3 kötet kölcsönözhető 2 hétre. A kölcsönzési idő egyszer meghosszabbítható.  A tartós tankönyvek szeptembertől a tanév végéig kölcsönözhetők.  A dokumentumok közül csak helyben használhatók: kézikönyvtári könyvek, periodikumok, nem nyomtatott dokumentumok.  A csak helyben használható dokumentumokat a pedagógusok egy tanítási órára kikölcsönözhetik.  Az olvasó a könyvtári tartozását az iskolával való tanulói, illetve dolgozói jogviszony megszűnése előtt köteles rendezni.  Az esetleges adatmegváltoztatás bejelentését a könyvtárhasználó köteles a változás után maximum 15 nappal írásos formában bejelenteni a könyvtáros részére. A változásokat hivatalos dokumentumokkal kell igazolni.  A könyvtár nyitva tartási ideje minden tanév kezdetekor kifüggesztésre kerül a könyvtár ajtajára.  Nyitva tartási időben lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, a könyvtárhasználati órák és egyéb csoportos foglalkozások megtartására, melyek tervezésében, szervezésében a könyvtáros a szaktanárokkal együtt vesz részt.  Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről.  A könyvtáros segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához szükséges irodalomkutatásában.  Segíti, irányítja a könyvtárhasználati versenyre való felkészítést. 94

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 A könyvtárban nyilvántartás készül a kölcsönzésekről. A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti.  A saját gyűjtemény kereteit meghaladó igényeket az olvasó kérésére a könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel elégítheti ki. A felmerülő költségek az olvasót terhelik.  Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el szaktantermekben, zárt szekrényben. A letéti állományt szeptember elején veszik át és tanév végén adják vissza a megbízott tanárok, akik az átvett állományért anyagi felelősséggel is tartoznak. A letéti állomány nem kölcsönözhető. A tanári szobában elhelyezett letéti állományért a tantestületnek kollektív anyagi felelősséget kell vállalnia  Ha az olvasó a könyvtári dokumentumot elveszti, megrongálja, akkor ugyanannak a műnek egy másik, kifogástalan példányát köteles beszolgáltatni. Ha ez nem lehetséges, akkor az olvasó a könyv mindenkori beszerzési költségét köteles megtéríteni. Végső esetben a könyvtár a megrongált, illetve elveszett dokumentummal egyenértékű dokumentumot is elfogadhat.  Az intézményvezető-helyettes I. feladata, hogy a tanulói, illetve dolgozói jogviszony megszűnése előtt ellenőrizze az érintett személyek könyvtári tartozásait, és azok rendezését.

95

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

3.3. számú melléklet: Tankönyvtári és tartós tankönyvek szabályzata A tankönyvek nyilvántartása  Az iskolai könyvtár külön adatbázisban kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges tankönyveket. Ezek tartós tankönyvként kezelendők.  A diákok a tanév befejezése előtt kötelesek a tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.  A pedagógusok a munkájukhoz szükséges tankönyveket a munkavállalói jogviszonyuk végéig vehetik igénybe. Kártérítés  A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható a tanulótól, hogy az általa használt tankönyv legalább a tanulmányai végéig használható állapotban legyen.  Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Ennek lehetőségei: ugyanolyan könyv beszerzése vagy anyagi kártérítés.  Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás esetben az igazgató szava döntő. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie: 

az első év végén a tankönyv árának 75 %-át,a második év végén a tankönyv árának 50 %-át,a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át.

 A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.

96

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

26. A SZMSZ függelékei: 1. számú függelék: Munkaköri leírási minták 2. számú függelék: Iskolai tankönyvellátás rendje 3. számú függelék: Önértékelési szabályzat 4. számú függelék: Informatikai és adatvédelmi szabályzat 5. számú függelék: Iratkezelési szabályzat

1. számú függelék: Munkaköri leírási minták 1. Tanár Munkaköri leírás A munkavállaló neve: OM azonosítója: Munkakör megnevezése: Tanár

FEOR száma: 2431…..

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Érdi Tankerületi Központ igazgatója Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető A munkavégzés helye: Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87. Heti teljes munkaidő: ….. óra Kötött munkaidő: …….. óra 32 órából neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: ……………………… óra Osztályfőnöki órakedvezmény: ……………. óra/hét. A munkakörnek utasítást adó munkakörök: intézményvezető, intézményvezető-helyettes A munkakörre vonatkozó előírások: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásárólA nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet326/2013. (VIII.31.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről277/1997.(XII.22) Kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeirőlA nevelési –oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénySZMSZ, HázirendPedagógiai programIskolai munkaterv, tanév helyi rendje

97

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A tanár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. A munkakör tartalma: Általános szakmai feladatok 

Rendelkezik a korszerű általános műveltséggel.Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat.Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát.Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket.Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során.Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- és támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok ellátásában az intézményvezetés/szakmai munkaközösség által meghatározottak szerint.A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel a további tanulásra.Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek.Feladatellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról.Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.Fogadja a szülők az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, javaslatait, igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé.Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszernek.Elvégzi az önértékelésből adódó feladatokat.A tanórák helyettesítését legjobb tudása szerint végzi, figyelembe véve a helyettesített kolléga javaslatát.

Részletes szakmai feladatok 

Tanárként alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében:gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről,az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti,figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, életkori sajátosságait,segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,

98

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAsegíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz,a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja,ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi,közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában,közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében,a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására,a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek,a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad,tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja,a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.Segíti a speciális ellátást igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel neki.A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve változtatja. Az ültetési rendnél figyelembe veszi a szülő kérését is.A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja.A pedagógiai program figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és más felszereléseket kiválasztja.Részt vesz a pedagógiai programban szereplő intézményen kívüli foglalkozások szervezésében, lebonyolításában.Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében.Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik.Közreműködik a tankönyv kiválasztásban.Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét, részt vesz az osztályozó értekezleten.Az SZMSZ-ben meghatározott nyilvántartás vezetési szabályok szerint ellátja a munkaidő nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást, valamint az osztálynaplót.Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs feladatokat.Tájékoztatja az osztályfőnököt,ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét.Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat.Haladéktalanul értesíti az osztályfőnököt arról, ha a tanuló veszélyeztetettségét tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.)

99

OM:032452 PA3101PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében.A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi.Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja (legalább a hétévenkénti továbbképzésen részt vesz).Munkájához kapcsolódóan az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával használja az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit.Felelős az átvett eszközökértAz önértékelési feladatokat elvégzi.

Az oktatott tantárggyal kapcsolatos feladatok A ……………………………. tantárgy oktatásával kapcsolatos feladatok 

Elsajátíttatja: ……………………… módszereit.Fejleszti a gyakorlati készségeket és képességeket szóban és írásban.Elősegíti a gondolkodás és az emlékezőképesség fejlődését.Megtanítja és elsajátítatja az alapvető………………..szabályokat.Fejleszti az írásbeli készséget.Elősegíti a …………………………….ismeretek megszerzését.Bekapcsolódik a méréssel kapcsolatos intézményi feladatokba. Részt vesz a méréssel kapcsolatos tantárgyi feladatok meghatározásában. Közreműködik a tantárgyi eredmények elemzésében, és tanított szaktárgyának keretében felhasználja és hasznosítja az intézményi eredményeket.

Biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 

Meggyőződik a hiányzás igazolásáról az osztályfőnökkel való konzultáció révén.Napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.Közreműködik a tanulók egészségügyi vizsgálatánál, segíti a védőnő és az orvos munkáját.

Munkához szükséges ismeret megszerzése 

A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi.Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja (részt vesz legalább a hétévenkénti továbbképzésen).

Informatikai eszközök használata 

Az intézmény informatikai szabályzatában foglaltak betartásával alkalmazza az intézmény informatikai és irodai műszaki berendezéseit.

Az osztályfőnöki munkakör tartalma: 

Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését.Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve/az intézményvezetés rendelkezése alapján, nyomon követi a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi eredményeinek alakulását, egységes szempontok alapján kidolgozott nyilvántartást vezet róluk, jogszabályban leírtak szerit az erre rendszeresített statisz-

100

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

tikai adatfelületen/statisztikai adatlapon rögzíti az ezzel kapcsolatos adatokat. Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerének működtetéséhez szükséges teendők ellátásában. 

Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve megerősödését.Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló tanulók tanulmányi eredményeit, konzultál tanár társaival a tanulók haladásáról.Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a problémamegoldásba bevonja a szülőket is.Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési feladatait, ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is.Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, a szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást.Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek a gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről.Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvényeken, programokon.Ellátja a tanügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat az osztályába járó tanulóval kapcsolatban.Végzi a bizonyítványok kitöltésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat,Tájékoztatja az intézményvezetőt:ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét.Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha a tanuló veszélyeztetettségét tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.)Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében.Javaslatot tesz a családlátogatás megszervezésére az intézményvezető felé, és szükség esetén ellátogat az osztályába tartozó tanuló családjához.Az intézményvezetőnél jelzi, ha véleménye szerint kezdeményezni kell a tanuló és szülője számára a gyermekvédelmi, illetve szociális ellátást az illetékes önkormányzatnál.A szülőket és a tanulókat az őket érintő, gyermekvédelemmel kapcsolatos kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek,Elkéri a gyógyult tanulótól az orvosi igazolást.

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. A munkaköri leírás 2018.09.01-től érvényes.

101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Záradék A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kelt: Pilisszentiván, 2018.08.30.………………….. .............................................................................

..............................................................................

átadó

átvevő

Példányok: 1. pld. munkavállaló 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 3. pld. irattár Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, besorolás) a kinevezés és módosításai tartalmazzák.

2. Tanító Munkaköri leírás A munkavállaló neve: OM azonosítója: Munkakör megnevezése: Tanító

FEOR száma: 2431…..

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Érdi Tankerületi Központ igazgatója Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető A munkavégzés helye: Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87. Heti teljes munkaidő:40 óra Kötött munkaidő:32 óra 32 órából neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: ……………………… óra Osztályfőnöki órakedvezmény: ……………. óra/hét. A munkakörnek utasítást adó munkakörök: intézményvezető, intézményvezető-helyettes A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: -

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény

-

2012. évi I. Törvény a munka törvénykönyvéről

-

1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról

-

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet

-

326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

-

277/1997.(XII.22) Kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről

-

A nevelési –oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet

-

SZMSZ, Házirend

-

Pedagógiai program

102

OM:032452 PA3101

-

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Iskolai munkaterv, tanév helyi rendje

A tanító a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. A munkakör tartalma: Általános szakmai feladatok 

A tanító rendelkezik a korszerű általános műveltséggel.Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat.Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- és támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok ellátásában az intézményvezetés/szakmai munkaközösség által meghatározottak szerint.A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során.Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.Fogadja a szülők iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, javaslatait, igényeit, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé.Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszernek.Az önértékelési feladatokat elvégzi.Az intézmény önértékelési munkacsoportjának tagja. Elvégzi az ezzel kapcsolatos méréseket. Elemzéseket, értékeléseket készít.

Részletes szakmai feladatok 

A tanító az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszában az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és a nyitottságot.Fogékonnyá teszi a tanulót a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt.Tevékenysége során teret ad a tanuló játék- és mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejlődését, érését.Tanítói tevékenysége közben a tanultak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt.A tanuló kíváncsiságára és érdeklődésére építve fejleszti a tanulóban a felelősségtudatot, a kitartás képességét és előmozdítja érzelemvilágának gazdagodását.Mintákat ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozza a tanulási szokásokat.

103

OM:032452 PA3101PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segítséget nyújt a tanulási nehézségekkel való küzdés folyamatában.Tevékenysége során ügyel arra, hogy:a tanulók szocializációs folyamatait elősegítse,megteremtse az elemi műveltségi alapok feltételrendszerét,a tanulási stratégia a tanulókhoz legjobban igazodóan kerüljön megválasztásra.A tanító alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében:gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről,az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti,figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz,a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik,ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi,közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában,közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében,a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására,a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek,tevékenysége során a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja,a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.Segíti a speciális ellátást igénylő tanuló beilleszkedését, külön figyelmet szentel neki.A tanulók ültetési rendjét kialakítja, illetve a tanuló fejlődését figyelembe véve változtatja. Az ültetési rendnél figyelembe veszi a szülő kérését is.A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, végrehajtásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja.A pedagógiai program figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és más felszereléseket kiválasztja.Közreműködik a tankönyv kiválasztásban.Részt vesz a pedagógiai programban szereplő intézményen kívüli foglalkozások szervezésében, lebonyolításában.Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik.Részt vesz a tantárgyfelosztás véleményezésében.Irányítja és szövegesen vagy érdemjeggyel értékeli a tanulók tevékenységét.

104

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLARészt vesz az osztályozó értekezleten.Helyettesítés alkalmával legjobb tudása és ismerete szerint végzi munkáját.A tanulók által előadandó műsorokat az osztály korához és fejlettségéhez mérten állítja össze – ügyelve arra, hogy a szerepléssel kapcsolatos gyakorlás a tanulók számára ne legyen teher.Közreműködik az intézményi szintű ünnepek, rendezvények megszervezésében, a tanulók felkészítésében.

Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok 

Az SZMSZ-ben meghatározott nyilvántartási vezetési szabályok szerint ellátja a munkaidő nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos nyilvántartást.Határidőre elvégzi az elektronikus naplóban az adminisztrációs tevékenységeket.Az intézményvezető utasítása alapján ellát egyes adminisztrációs feladatokat.Tájékoztatja az intézményvezetőtha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét.Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat.Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha a tanuló veszélyeztetettségét tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.)Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében.Javaslatot tesz a családlátogatás megszervezésére az int. vez. felé, és ellátogat az oszt.-ba tartozó tanuló családjához.Az intézményvezetőnél jelzi, ha véleménye szerint kezdeményezni kell a tanuló és szülője számára a gyermekvédelmi, illetve szociális ellátást az illetékes önkormányzatnál.

Biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok 

Elkéri a gyógyult tanulótól az orvosi igazolást.Napközben a betegség tüneteit mutató tanulót elkülöníti társaitól, s gondoskodik arról, hogy a tanuló szülei haladéktalanul értesítésre kerüljenek.Közreműködik a tanulók egészségügyi vizsgálatánál, segítik a védőnő és az orvos munkáját.

Munkához szükséges ismeret megszerzése 

A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi.Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja (részt vesz legalább a hétévenkénti továbbképzésen).

Az osztályfőnöki munkakör tartalma: 

Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését.Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve/az intézményvezetés rendelkezése alapján, nyomon követi a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók tanulmányi eredményeinek alakulását, egységes szempontok

105

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

alapján kidolgozott nyilvántartást vezet róluk, jogszabályban leírtak szerit az erre rendszeresített statisztikai adatfelületen/statisztikai adatlapon rögzíti az ezzel kapcsolatos adatokat. Részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerének működtetéséhez szükséges teendők ellátásában. 

Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve megerősödését.Rendszeresen áttekinti az osztályában tanuló tanulók tanulmányi eredményeit, konzultál tanár társaival a tanulók haladásáról.Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a problémamegoldásba bevonja a szülőket is.Elvégzi az osztályába járó tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési feladatait, ehhez kikéri tanár társai, valamint a diákok véleményét is.Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.Szülői értekezletet tart, melyen megadja a szülőknek az oktatással-neveléssel, a szülőket érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb aktuális tájékoztatást.Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a szülőknek a gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről.Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvényeken, programokon.Ellátja a tanügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat az osztályába járó tanulóval kapcsolatban.Végzi a bizonyítványok kitöltésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat,Tájékoztatja az intézményvezetőt:ha a tanuló az iskolából több alkalommal igazolatlanul távol marad,ha indokoltnak tartja valamely tanuló nevelési tanácsadáson, illetve szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton való részvételét.Haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt arról, ha a tanuló veszélyeztetettségét tapasztalja vagy gyanítja. (Javasolja a gyermekjóléti szolgálat értesítését.)Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a családgondozóval az osztályába tartozó, illetve az általa tanított tanuló veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében.Javaslatot tesz a családlátogatás megszervezésére az intézményvezető felé, és szükség esetén ellátogat az osztályába tartozó tanuló családjához.Az intézményvezetőnél jelzi, ha véleménye szerint kezdeményezni kell a tanuló és szülője számára a gyermekvédelmi, illetve szociális ellátást az illetékes önkormányzatnál.A szülőket és a tanulókat az őket érintő, gyermekvédelemmel kapcsolatos kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek,Elkéri a gyógyult tanulótól az orvosi igazolást.

Napközis nevelői feladatok: 1. A munkakör célja:

106

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A napközis csoportba tartozó tanulók tanórák után iskolában töltött idejének célszerű, hasznos, intenzív fejlesztő foglalkozásokkal való kitöltése. 2. Alapvető felelősségek, feladatok: 

Nevelő munkáját foglalkozási tervben rögzített módon tudatosan tervezi, nagy gondot fordít a tanulók változatos foglalkoztatására.Csoportja számára heti bontásban foglalkozási tervet készít.Feladata a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása, az önálló tanulás feltételeinek megteremtése, módszereinek megtanítása és a szükség szerinti segítségnyújtás.Gondoskodik arról, hogy a gyerekek a heti rendben megjelölt tanulmányi foglalkozásokon elmélyülten tanuljanak, házi feladataikat elkészítsék. Ezt mennyiségileg minden esetben, minőségileg lehetőség szerint ellenőrzi. A rászorulókat a megadott időkeretek között segíti, vagy segítésüket tanulócsoportok szervezésével biztosítja. A szóbeli feladatokat a napközis tanulóktól kikérdezi, szükség esetén gyakoroltatja. Mintákat ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozza a tanulási szokásokat.Figyelembe veszi a napközis foglalkozások során a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,o

segíti a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását,

o

segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását.

Együttműködik a csoportját tanító pedagógusokkal. A tanulókat tanórán tanító pedagógussal napi kapcsolatot tart fenn, a tanulókkal kapcsolatos elvárásaikat egymással egyeztetik.A napközis munka fontos része a szabadidő fejlesztő hatású tevékenységekkel való kitöltése. Az adott időkeretek szabta lehetőségek szerint csoportja számára legalább heti egy alkalommal kulturális, sport-, játék-, és munkafoglalkozásokat szervez.Részt vesz a tanulók mindennapos testnevelésének biztosításában. Ennek érdekében – a munkatervben meghatározottak szerint - játékos sportfoglalkozásokat szervez azokon a napokon, amikor a csoportba járó gyerekeknek nincs testnevelés órájuk.Csoportját a tanítási órák befejezése után az ebédlőbe kíséri, ott gondoskodik a kulturált étkeztetés feltételeiről, a személyi higiénia szabályainak betartásáról és a tanulók fegyelmezett viselkedéséről.Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulóknak a szabad levegőn való mozgást, kikapcsolódást, eközben

felügyel

rájuk.

Kiemelt figyelmet fordít a napközis foglalkozások helyszínein a tanulóbalesetek megelőzésére. 

Felelősök választásával és azok munkájának ellenőrzésével - munkaideje alatt - biztosítja az ebédlő, a csoportfoglalkozásokra használt tanterem és az iskolaudvar rendjét és biztonságát.A

napközis

foglalkozás

végén

a

tanulók

iskolából

való

távozását

felügyeli.

Gondoskodik a csoportja számára kiadott játékok, munka - és szemléltető eszközök gondos tárolásáról és állaguk megőrzéséről. 

Aktívan részt vesz a napközis munkaközösség munkájában, állandó önképzéssel fejleszti tudását. A továbbképzéseken, tanfolyamokon megismert szakmai újdonságokról a munkaközösségben beszámol.

107

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Mint a nevelőtestület tagja, köteles részt venni annak értekezletein, megbeszélésein, s minden iskolai rendezvényen. Részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői és osztályozó értekezletein, fogadóórákon, együttműködik az osztályfőnökökkel.A gyerekek munkájának ösztönzésére motiváló értékelési rendszert alkalmaz, az értékelések eredményéről rendszeresen tájékoztatja az osztályfőnököket és a szülőket.Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen adminisztrációs feladatokat. Vezeti a tanulók jelenlétével, hiányzásával kapcsolatos napi nyilvántartást.Munkája során a tanulókról, az intézmény dolgozóiról és az iskola belső életéről szerzett információkat hivatali titokként kezeli.A foglalkozásokat köteles a napközis munkarend által meghatározott keretek betartásával szervezni. Az első foglalkozása előtt legalább 15 perccel az iskolában kell tartózkodnia. Az utolsó foglalkozás után a pedagógusnak külön figyelnie kell arra, hogy az foglalkozás végén a tanterem takarításra alkalmas legyen (jelenti ez a felszerelés elpakolását, nagyobb szemét összegyűjtését, stb.).A fentieken túl kötelessége mindazon – a munkakörével összefüggő – feladatok elvégzése, amellyel az iskola vezetői megbízzák, vagy jogszabály, intézményi szabályzat előír.

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. A munkaköri leírás 2018.09.01-től érvényes.

Záradék A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kelt:Pilisszentiván, 2018.08.30.………………………… ..............................................................................

..............................................................................

átadó

átvevő

Példányok: 1. pld. munkavállaló 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 3. pld. irattár Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, besorolás) a kinevezés és módosításai tartalmazzák.

3. Munkaköri leírás

108

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A munkavállaló neve: OM azonosítója: Munkakör megnevezése: intézményvezető helyettes

FEOR száma: 1328…..

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Érdi Tankerületi Központ igazgatója Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető A munkavégzés helye: Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87. Heti teljes munkaidő:40 óra Kötelező óraszám:6 óra A munkakörnek utasítást adó munkakörök: intézményvezető A munkakörnek alárendelt munkakörök: -

pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök

-

nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak

A munkakörre vonatkozó előírások: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényA 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérőlA 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásárólA Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet326/2013. (VIII.31.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről277/1997.(XII.22) Kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeirőlA nevelési –oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletA 4/2013.(I.11.) EMMI Rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásárólSZMSZ, HázirendPedagógiai programIskolai munkaterv, tanév helyi rendje

A munkakör célja: A köznevelési törvény szerint az intézmény iskolaigazgatói feladatai ellátásában való aktív közreműködés. Helyettesítés rendje: - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: - a munkakörnek alárendelt vezető beosztású munkakörök, - pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: - a munkakör helyettesítésére vonatkozó szabályokat az intézmény SZMSZ-e tartalmazza - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint. Az intézményvezető-helyettes a munkaköri leírásában foglaltakat - az intézményvezető utasítása, rendelkezései szerint, - személyesen, illetve a további – munkakörnek közvetlenül alárendelt – vezetői munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el.

109

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A munkakör tartalma: Vezetési feladatok Általános vezetési feladatok Működési feltételek: 

Közreműködik a szakszerű és törvényes belső szabályozás feltételeinek megteremtésében. Ennek érdekében közreműködik abban, hogy rendelkezésre álljanak a jogszabályban előírt szabályozások különösképpen az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján kötelezően előírt szabályzatok.

Alapító okirattal kapcsolatos feladatok 

Az int. Alapító okiratában foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben észrevételt tesz az intézményvezetőjénél.

A SZMSZtal kapcsolatos feladatok 

Közreműködik az intézmény SZMSZ-ének elkészítésében.Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében.

Házirenddel kapcsolatos feladatok 

Közreműködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában.Javaslatokat tesz a házirend módosítására.Közreműködik a Házirend nyilvánosságában, és ellátottak részére történő átadásában.

Adatnyilvántartás és adatkezelés 

Részt vesz az intézményi működéshez szüks. adatvédelmi szabályok kialakításában, ennek érdekében közreműködik - a közalkalmazottak személyi adatai, - a tanulók személyi adatai, valamint - a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében.Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében.Részt vesz az adatszolgáltatásban a Közoktatási Információs Rendszer részére.Közreműködik a különös közzétételi lista elkészítésében és legalább tanévenkénti felülvizsgálatában.Elvégzi a lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző és pedagógiai támogató rendszer működtetésével kapcsolatos jogszabály által előírt adatrögzítési feladatokat az erre rendszeresített elektronikus felületen, továbbá ellátja az ehhez kapcsolódó szakmai team munkák koordinálását.

A meghatározó intézményi dokumentumok nyilvánossága 

Közreműködik az SZMSZ, a házirend, a minőségirányítási program nyilvánosságra hozatalában.Részt vesz a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában.

Munkáltatói jogkörök gyakorlása 

Az intézményvezető helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend szerint: - gyakorolja a munkáltatói jogokat, - ellátja a gyakornoki rendszer működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat, - közreműködik a pályáztatási tevékenységben, - irányítja a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat, - gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről és évenkénti felülvizsgálatáról.

110

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Továbbképzés, képzés 

Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében.Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében.

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az intézményvezetőnek, ha a tanuló veszélyeztetettségét tapasztalja.

Esélyegyenlőség 

Segíti az intézményvezetőt az oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség valamint a tanulói esélyegyenlőségi program érvényesítésében.Munkaidő nyilvántartásKözreműködik abban, hogy a pedagógusok vezessék a munkaidő-nyilvántartást,Közreműködik abban, hogy munkavégzési okokból elkészüljön a személyre szóló feladatmegosztás.

Az intézmény közoktatási feladataihoz kapcsolódó vezetési feladatok Pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 

Szaktudásával támogatja a pedagógiai program elkészítését.Részt vesz a pedagógiai program összeállításában.

Munkatervvel kapcsolatos feladatok 

Feladatokat lát el az iskolai munkaterv elkészítése során, a munkaterv keretében részt vesz a nevelési év rendjének meghatározásában.

Nevelőtestülettel, alkalmazotti közösséggel, szakmai munkaközösséggel kapcsolatos feladatok 

Segíti a nevelőtestület vezetését.Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében.Támogatja az intézményvezető nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét.Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását.Segíti a szakmai munkaközösségek tevékenységét.

Az iskolában működő egyéb szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

Segíti a szülői szervezet munkáját, a szülői szervezettel kapcsolatot tart.Segíti a diákönkormányzat létrehozását és működését.

Döntési, együttműködési feladatok 

Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és megszűnése tárgyában, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította.Együttműködik a: - munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, - diákönkormányzattal, - szülői szervezetekkel.

Az iskolai oktatás megszervezése

111

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAKözreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében.Korai iskolai elhagyás figyelemmel kísérése és kezeléseRészt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában.Támogatja az intézményvezetőt azon tevékenységét, melynek során biztosítja, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a tanuló a lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződése megvallására, illetve megtagadására ne kényszerüljön.

Szakmai ellenőrzés 

Szervezi a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése megszervezésében.Szervezi a tanórák, a foglalkozások, a tanórán kívüli kötelező és nem kötelező foglalkozások óralátogatással történő ellenőrzésében.

Tankönyvekkel kapcsolatos feladatok 

Segíti az iskolai tankönyv ellátás rendjének kialakítását.Részt vesz a tankönyvrendelést előkészítésben, összeállításban, valamint véleményeztetésében az érintett iskolai szervezetekkel.

Egyéb feladatok 

Közreműködik a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezésében.Segíti az iskolaigazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét.Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet.Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való értesítési feladatok ellátásában.Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való kapcsolattartást.Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében.

Speciális nevelési/oktatási feladatok 

Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanulók iskolai oktatása feltételeinek megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek biztosításában.

Az intézmény költségvetési szervként való működéséből fakadó vezetési feladatok Az intézmény működtetése 

Segíti az intézményvezetőt az intézmény költségvetési gazdálkodása során abban, hogy a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak legyenek.Támogatja az intézményvezetőt az intézmény takarékos gazdálkodása érdekében.

Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok 

Részt vesz a költségvetési tervezési feladatok ellátásában.Részt vesz az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában.

A költségvetési szervként való működéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatok 

Segíti az intézményvezetőt az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatási feladatainak ellátását.Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az intézményvezetőtől kért információk biztosításához a költségvetési gazdálkodás témában.

A pénzügyi-számviteli szabályozottsággal kapcsolatos feladatok 

Közreműködik az intézményre vonatkozó pénzügyi-számviteli szabályzatok elkészíttetésében.

112

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Költségvetési ellenőrzési feladatok 

Közreműködik az éves ellenőrzési terv elkészítésében és végrehajtásában.

Szakmai feladatok: Együttműködés a szülőkkel 

Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.A szülők közösségével együttműködve végzi nevelő munkáját a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során.Feladatának ellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.

Az egyes jogok biztosítása 

Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról.Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.

A fenntartóval való kapcsolattartás SZMSZ szerint. 

Folyamatos, rendszeres kapcsolatot tart a fenntartóval az intézmény - szakmai, valamint - pénzügyi hatékony működése érdekében.

Részletes szakmai feladatok A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok 

Tanárként alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ennek keretében - gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, - az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, - figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, - segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását, - segíti a hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, - a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, - ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi, - közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, - közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, - a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, - a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, - a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, - a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja,

113

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

- a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. A pedagógiai programmal kapcsolatos feladatok 

A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat.A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja.A Ped. program figyelembe vételével az alk. segédleteket, eszközöket, ruházati és más felszereléseket kiválasztja.

A tanulók értékelése 

Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét.

Munkához szükséges ismeret megszerzése 

A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi.Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítja.

Munkaköréhez kapcsolódóan előírt feladatokat számítógép előtt végzi, ezáltal jogosult szemüveg-támogatásra. A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. A munkaköri leírás 2018. 09.01- től érvényes. Záradék A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kelt: Pilisszentiván, 2018.08.30. ..............................................................................

..............................................................................

átadó

átvevő

Példányok: 1. pld. munkavállaló 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 3. pld. irattár Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, besorolás) a kinevezés és módosításai tartalmazzák.

4.Fejlesztőpedagógus Munkaköri leírás A munkavállaló neve: OM azonosítója: Munkakör megnevezése: fejlesztő pedagógus,gyermek- és ifjúságvédelmi felelős FEOR száma: 2441….. A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Érdi Tankerületi Központ igazgatója Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető A munkavégzés helye: Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87. Heti teljes munkaidő:40 óra Kötött munkaidő:32 óra 32 órából neveléssel-oktatással lekötött munkaidő:

óra

114

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A munkakörnek utasítást adó munkakörök: intézményvezető, intézményvezető-helyettes A munkakörre vonatkozó előírások: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. Törvény2012. évi I. Törvény a munka törvénykönyvéről1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásárólA nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet326/2013. (VIII.31.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről277/1997.(XII.22) Kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeirőlA nevelési –oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet4/2013.(I.11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásárólSZMSZ, HázirendPedagógiai programIskolai munkaterv, tanév helyi rendje

A fejlesztő pedagógus a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. A munkakör tartalma Általános feladatok: Fejlesztőpedagógiai feladatok 

Végzi az integrációs fejlesztésben részt vevő tanulók fejlesztését.Részt vesz – illetékessége esetén – a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók komplex korai jelző- és támogató rendszerének keretében elvégzendő feladatok ellátásában az intézményvezetés/szakmai munkaközösség által meghatározottak szerint.Figyelemmel kíséri a tanulók fejlődését.

Együttműködés a szülőkkel 

Munkája során együttműködik a Nevelési Tanácsadóval, a fejlesztő pedagógiai ellátásban részesülő tanuló pedagógusaival, illetve lehetőség szerint a szüleivel is.Az osztályfőnökök munkáját segítve, együttműködik az érintett tanulók vizsgálatra küldésében.Az osztályfőnökökkel együttműködve figyelemmel kíséri a szakvélemények érvényességét.

Az egyes jogok biztosítása 

Gondoskodik a tanulók közoktatási törvényben foglalt jogainak biztosításáról.Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.

Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 

Fogadja a szülők iskolai működéssel, tevékenységével kapcsolatos jelzéseket, javaslatokat, igényeket, s azokat tolmácsolja az intézményvezető felé.Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszernek.

115

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Részletes szakmai feladatok: Tanulási zavarokkal küszködő tanulók vizsgálatával kapcsolatos feladatai 

A szülőkkel beszélgetve feltárja a tanuló előtörténetének azon tényezőit, amelyek a tanuló fejlődésére kihatottak, vagy kihatnak.DIFER méréseket végez az 1.osztályos tanulóknál.3 havonta bemutatja az elkészített fejlesztési terveket.Minden hónap utolsó munkanapján beszámol az igazgatóhelyettesnek az elvégzett adminisztrációs feladatokról és ismerteti a következő hónapra tervezett tevékenységeket. Erről emlékeztetőt ad le az iskolatitkárnak.A vizsgálatokról részletes jegyzetet készít.

A fejlesztő munkával kapcsolatos feladatai

Elkészíti az egyéni fejlesztési tervet.Az egyéni fejlesztési terv alapján kezeli az adott tanulási nehézséget.Végzi a mozgásfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, ennek keretében feladata: o

finommozgások, testséma fejlesztése,

o

szem-kéz, szem-láb koordinációjának fejlesztése,

o

ritmusérzék alakítása,

Ellátja a diszlexiás tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, végzi: o

a percepció fejlesztését,

o

a szókincs fejlesztését,

o

a nyelvi kreativitás fejlesztését,

o

az értő olvasás fejlesztését,

o

a szükséges nyelvtani anyagok alkalmazásának fejlesztését,

o

a gondolkodási műveletek fejlesztését.Végzi a diszgráfiás tanuló fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, ennek keretében ellátja:

o

a percepció fejlesztését,

o

a nyelvi, nyelvtani érzék fejlesztését,

o

a szókincsbővítést,

o

a lényegkiemelés, a gondolkodási műveletek fejlesztését,

o

az íráskép alakítását,

o

az igényesség kifejlesztését,

o

az írás nyomatékos egyenletessé tételét,

o

a ceruzafogás, testtartás begyakorlása tevékenységet.Végzi a helyesírási zavarral küzdő tanuló fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.Gondoskodik a számolási zavaros (dyscalculia) tanuló fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.A viselkedés zavarokkal küszködő tanuló fejlesztésével kapcsolatosan ellátja az alábbi tevékenységeket: o

a figyelem – megfigyelőképesség fejlesztése,

o

az emlékezet fejlesztése,

o

a percepciófejlesztés,

o

a koncentrációképesség erősítése.

116

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Végzi a tantárgyhoz kapcsolódó fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a következők szerint: o

készségfejlesztés különböző játékokkal,

o

tanulási korrekció,

o

tantárgyi korrekció,

o

tanulási technikák kialakítása,

o

tanulási motiváció fejlesztése,

o

fejlesztő foglalkozások szervezése az iskolára való felkészítése céljából,

o

a beszédkésség, kifejezőkészség fejlesztése,

o

ismeretkör bővítése, a figyelem és a fogalmi gondolkodás fejlesztése.

Kapcsolattartással, tájékoztatással kapcsolatos feladatai 

Kapcsolatot tart a foglalkozásokra járó tanuló szüleivel, tájékoztatja őket gyermekük állapotáról és fejlődéséről.Tanácsokat ad a szülőnek az otthoni foglalkozásra vonatkozóan.Kapcsolatot tart fenn a tanuló pedagógusaival, valamint az oktatási intézményben működő külső szakemberrel. Szükség esetén megfigyeli a tanulót a tanórákon.

Egyéb feladatok 

Az SZMSZ-ben meghatározott nyilvántartás vezetési szabályok szerint ellátja a munkaidő nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.Folyamatosan fejleszti ismereteit.Munkavégzése során betartja a tűz- és balesetvédelmi szabályokat.Részt vesz az intézményvezető által szervezett esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken.Részt vesz az éves munkaterv és beszámoló készítésében.Elvégzi az ügykezelés általános, valamint az adott intézmény speciális adminisztrációs szabályainak megfelelően az adminisztrációs tevékenységet.Kezdeményezi az intézményvezetőnél új ellátások bevezetését.

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. A munkaköri leírás 2018.09.01 től érvényes. Záradék A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kelt:, 2018.08.30.………………. ..............................................................................

..............................................................................

átadó

átvevő

Példányok: 1. pld. munkavállaló 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag)

117

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

3. pld. irattár Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, besorolás) a kinevezés és módosításai tartalmazzák.

4.Iskolatitkár Munkaköri leírás A munkavállaló neve: OM azonosítója: Munkakör megnevezése: Iskolatitkár

FEOR száma: 3410…..

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Érdi Tankerületi Központ igazgatója Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető A munkavégzés helye: Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87. Heti teljes munkaidő:40 óra A munkakörnek utasítást adó munkakörök: intézményvezető, intézményvezető-helyettes A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek. Munkaidő: heti 40 óra A munkakör célja: -

Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása.

-

Az intézmény pedagógusaival, és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása.

-

A tanulók adminisztratív ügyeinek intézése.

-

Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása.

Helyettesítés rendje: Az iskolatitkár hiányzása esetén a munkakörére vonatkozó napi feladatokat a munka zavartalanságának és folytonosságának biztosítása érdekében a feladat ellátási helyre vonatkozó pedagógiai asszisztens látja el. A munkakörre vonatkozó előírások: -

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXL. Törvény

-

2012. évi I. Törvény a munka törvénykönyvéről

-

1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról

-

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet

-

326/2013. (VIII.31.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

-

277/1997.(XII.22) Kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről

-

A nevelési –oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet

-

4/2013.(I.11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

-

SZMSZ, Házirend

-

Pedagógiai program

-

Iskolai munkaterv, tanév helyi rendje

A iskolatitkár a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el.

118

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A munkakör tartalma: Általános szakmai feladatok: Legfőbb feladata: 

A munkavégzés során felmerülő feladatokat a titkárrészben önálló munkával,részben vezetői, vezető-helyettesi irányítással oldja meg.Ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, gépírási, szövegszerkesztési illetve táblázatkezelői feladatokat. E tevékenységével összefüggésben jogosult szemüveg-támogatásra.Tevékenységét jó kommunikációs készségekkel, alapvető pedagógiai, szervezési, protokoll és gazdálkodási ismereteket felhasználva végzi.Feladatát tanulóközpontú szemlélettel végzi.

Együttműködés a szülőkkel 

Munkája során – ha annak jellege indokolja – együttműködik a szülőkkel.Korai iskolai elhagyás figyelemmel kísérése és kezelése

Az egyes jogok biztosítása 

Feladatellátása körében közreműködik a tanulókkal a köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításában.Feladatellátása körében közreműködik a szülők jogainak biztosításában.

Minőségirányítással kapcsolatos feladatok 

Figyelemmel kíséri az intézmény minőségirányítási programját, különösen a megfogalmazott minőségpolitikát és minőségcélokat.Eleget tesz a dolgozói teljesítményértékelési rendszernek.

Részletes szakmai feladatok: Gépírási, szövegszerkesztői és levelezési feladatok 

Feladatellátása során megfelelően alkalmazza a magyar nyelvtan és helyesírás szabályait.A gépírási, számítógép-kezelési feladatokat megfelelő módon és sebességgel látja el.Tevékenysége során alkalmazza a számítástechnikai, a szövegszerkesztői és táblázatkezelői alapismereteket.Alkalmazza a hivatalos levelek formai, tartalmi előírásait.

Ügyviteli tevékenységek 

Kezeli az ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási szabályokat.Ellátja a postázási feladatokat. Ennek keretében kezeli a bélyegeket, a bélyegek elszámolását elkészíti.Tárolja, illetve kezeli az intézményi dokumentációkat.Intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit.Vezeti a szabadság-nyilvántartást.

Titkári feladatok 

Ellátja az adminisztrációs, szervezési munkákat.Feladatellátása során alkalmazza:

119

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

o

a kommunikációs alapismereteket,

o

az irodatechnikai alapismereteket,

o

a protokoll szabályait.Ellátja a telefonügyelettel kapcsolatos feladatokat.Közreműködik az anyag és eszközbeszerzések lebonyolításában.Kimutatásokat és tájékoztatókat készít.Beszerzi, nyilvántartja az irodaszereket.

Igazgatási, gazdálkodási és jogi ismeretek alkalmazásával kapcsolatos feladatok 

Tevékenysége során alkalmazza a közigazgatási ismereteket.Feladatellátása során alkalmazza a közoktatási intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos alapfokú munkajogi ismereteket.Az intézmény gazdasági kapcsolatait megismeri, működteti.Az iskolával és funkcióival kapcsolatos napi ismerteket megszerzi és alkalmazza.Kezeli az oktatás dokumentációit és eszközeit.

Informatikai feladatai 

Megismeri a helyi informatikai szabályzatot.Tevékenysége során a helyi informatikai szabályzat szerint jár el.Közreműködik a KIR-rel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésében.

Igazolványokkal, bizonyítványokkal, biztosításokkal kapcsolatos feladatok 

Közreműködik a ped. igazolványokkal kapcsolatos nyilvántartási, igénylési, és kiadási feladatokban.Ellátja a diákigazolványokkal kapcsolatos nyilvántartási, igénylési, kiadási feladatokat.Gondoskodik az igazolványok őrzéséről.Az intézményvezető utasításra ellát egyes bizonyítványkezeléssel kapcsolatos feladatot.Közreműködik a tanulóbiztosítással kapcsolatos ügyekben.

Adminisztrációs feladatok 

Közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében.Gondoskodik arról, hogy a szüks. nyilvántartások, dok. megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak.Elvégzi mindazon a munkakörén kívül eső végzettségének megfelelő feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza.

A munkakörhöz tartozó felelősség 

Felelős az átvett eszközökért.Felelős a nyilvántartások pontos vezetéséért.Felelős a személyi anyagok naprakész kezeléséért.Felelős az ügyiratok kezeléséért.Felelős a tanulókkal kapcsolatos nyomtatványok megrendeléséért.

A munkakör kapcsolatai Belső kapcsolatok 

Kapcsolattartás a pedagógusokkal, oktató- nevelő munkát segítő személyzettel.

120

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Közvetlen napi kapcsolatot tart az intézményvezető helyettesekkel.

Külső kapcsolatok 

Kapcsolattartás a szülőkkel.Kapcsolattartás a társintézmények iskolatitkáraival.Kapcsolattartás az Érdi Tankerületi Központtal.

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. A munkaköri leírás 2018.09.01-től érvényes.

Záradék A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kelt: Pilisszentiván, 2018.08.30..……………………….. ..............................................................................

..............................................................................

átadó

átvevő

Példányok: 1. pld. munkavállaló 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 3. pld. irattár Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. munkaidő, előírt szakképzettség, besorolás) a kinevezés és módosításai tartalmazzák.

5.Takarító Munkaköri leírás A munkavállaló neve: Munkakör megnevezése: Takarító

FEOR száma: 9112…..

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Érdi Tankerületi Központ igazgatója Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető A munkavégzés helye: Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87. Heti teljes munkaidő:40 óra Munkanapokon munkaideje: 8 óra, osztott munkarendben Az utasítást adó felettes munkakörök: - Intézményvezető - Más vezető munkakörök: intézményvezető-helyettes A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek. A munkakör célja: Az intézmény tisztántartása, az oktatási-nevelési feladatokhoz, tanórán kívüli programokhoz megfelelő, rendezett környezet biztosítása. Helyettesítés rendje: - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: - más takarító.

121

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

- a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: - más takarító. A munkaügyi alkalmazással kapcsolatos előírások: Foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat Munkaideje: heti 40 óra, osztott munkarendben Munkanapokon munkaideje: 8 óra, osztott munkarendben Az intézmény területének engedély nélküli elhagyása munkaidőn belül szigorúan tilos! Ennek megszegése következményekkel jár! Takarítási területe: -…………………….. -…………………….. A takarító a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el. Köteles együttműködni közvetlen felettese irányítása mellett munkatársaival. A munkakör tartalma Általános feladatok  A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a takarító  részben önálló munkával látja el,  részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi.  Ellátja a takarítási feladatokat.  Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi.  Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek megfelelően teremt kapcsolatot a gyermekekkel, tanulókkal. Részletes szakmai feladatok Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódóan ellássa. Napi takarítási feladatok: 

Feladata a munkaterületének felseprése, felmosása, majd szárazra törlése. (A felmosás tisztítószeres vízzel történik.)A folyosók tisztántartásáról nap közben folyamatosan gondoskodik, a takarítási feladatokat többször is elvégzi, ha a terület szennyezettsége indokolja.Feladata a munkaterületén található bútorok, berendezések tisztántartása. A tisztítás a bútor, berendezés, valamint a szennyeződés jellegének megfelelően jelent száraz, vagy nedves (csak vizes, vagy vegyszeres) takarítást.Feladata az okt.-nev. feladatok, illetve egyes szabadidős tevékenységek ellátáshoz használt eszközök tisztántartása.Feladata a munkaterületén található szemetes-edények, illetve szeméttárolók kiürítése, valamint ezen eszközök a tisztítása.Feladata a munkaterületén található növények ápolása, gondozása, locsolása, szükség szerint átültetése.Feladata a lábtörlők, egyéb szőnyegek portalanítása.

Időszakonként jelentkező takarítási feladatok:

122

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az ablakok szennyezettségétől függően, de legalább havonta egy alkalommal elvégzi az ablaktisztítási feladatokat. Az ablaktisztítás során az ablakkeretek tisztántartási feladatait is ellátja.Az ajtókat, azok szennyezettségi állapotától függően, de legalább havonta egy alkalommal megtisztítja tisztítószeres lemosással.Kéthavonta takarítja a villanykapcsolók és más dugaljak felületét.-Évente egyszer kimossa a függönyöket, szükség szerint a terítőket, egyéb textíliákat. Gondoskodik a mosott ruhaneműk vasalásáról is.Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a téli szünet után mindenképpen gondoskodik a fűtőtestek tisztításáról. A radiátorokat tisztítószerrel mossa le. A radiátorok mögötti szennyeződést eltávolítja.

Egyes helyiségekhez kapcsolódó takarítási feladatok: 

A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) és a hozzájuk tartozó folyosók tisztántartása kiemelt napi feladat, melyet naponta többször is el kell végezni.Gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos biztosításáról, a WC papír pótlásáról.Gondoskodik a folyékony szappan és a papírtörlő töltéséről az egész épületben.A helyiségeket naponta többször is tisztítószeres vízzel mossa fel.Az ajtók takarításáról a szennyezettség mértékéhez igazodva, de legalább hetente gondoskodik.A mosdók tisztaságát figyelemmel kíséri, naponta legalább egy alkalommal vegyszeresen tisztítja.

Alkalmanként jelentkező takarítási feladatok: 

Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégezi a rendezvény során érintett munkaterület soron kívüli takarítását. Ezen feladatokat, az intézményvezető külön utasítása nélkül, ellátja.A rendezvényeket követően segédkezik a rendezvény helyszínei rendjének eredeti visszaállításában.

A munkakörhöz tartozóan köteles: 

A birtokában lévő szolgálati, valamint bármilyen tartalmú hivatalos, illetve bizalmas információt megőrizni (szigorú titoktartási kötelezettség)Munkatársaival, pedagógusokkal, tanulókkal, szülőkkel megfelelően együttműködniMunkájával hozzájárulni az intézmény jó hírnevének alakításáhozMunkáját a mindenkori munkaköri leírása, valamint az intézmény belső szabályzatainak megfelelően végezniAz előre látható hiányzásának tényét a közvetlen felettesével közölni

A munkakörhöz tartozóan felel: 

Az elektromos árammal és vízzel való takarékosságértAz intézmény, különösen a saját munkaterületen lévő vagyontárgyainak védelméértA munkaeszközök sértetlenségéértA baleset- és munkavédelmi előírások betartásáért, a balesetmentes munkavégzésértA rábízott kulcsok felelősségteljes megőrzéséért, használatáértAnyagi felelősséggel tartozik a leltári jegyzékében szereplő eszközökért. Felelős az intézm. állagának megóvásáért.

123

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Technikai feltételek 

A munkavégzéshez szükséges tisztítószert és eszközöket a munkáltató biztosítjaAz intézményben kijelölt öltöző és tisztítószer-tároló helyiség áll a rendelkezésére

Egyéb feladatok 

Köteles előre jelezni a takarítási feladataihoz szüks. eszközök, vegyszerek, tisztítószerek mennyiségi szükségletét.Felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre, tanulókra veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek.Köteles tájékoztatni az intézményvezetőt arról, ha munkaterületén karbantartást igénylő állapotot észlel.Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a vagyonvédelmi előírásokat, valamint gondoskodjon a munkaterületéhez tartozó helyiségek zárásáról.

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. Záradék A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kelt: Pilisszentiván, 2018.08.23. ..............................................................................

..............................................................................

átadó

átvevő

Példányok: 1. pld. munkavállaló 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 3. pld. irattár Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. előírt szakképzettség, besorolás) a kinevezés és módosításai tartalmazzák

6.Portás Munkaköri leírás A munkavállaló neve: Munkakör megnevezése: Portás

FEOR száma: 9231…..

A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Érdi Tankerületi Központ igazgatója Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető A munkavégzés helye: Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87. Heti teljes munkaidő:40 óra A munkakörnek utasítást adó munkakörök: intézményvezető, intézményvezető-helyettes A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek.

124

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A munkakör célja: A tanulók biztonságának elősegítése és az intézményi vagyon megóvása. A köznevelési törvény szerint a portás feladataként meghatározott tevékenységek ellátása. Helyettesítés rendje: 

a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti:technikai személyzet

A munkakörre vonatkozó előírások: 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXL. törvény2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásárólA nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28) kormányrendelet326/2013. (VIII.31.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről277/1997.(XII.22) Kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeirőlA nevelési –oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletSZMSZ, HázirendPedagógiai programIskolai munkaterv, tanév helyi rendje

A portás a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult munkakört betöltők iránymutatása alapján látja el. A munkakör célja: Az iskola épületének, vagyonának őrzése. Munkaköri feladatai: 

A portai szolgálat a tanórák védelme, valamint vagyonvédelem szempontjából, kapuk,ajtók nyitása, zárása,az iskolába érkező vendégek, szülők útba igazítása, illetve elkísérése szükség szerint,ellenőrzi a tanulók kilépési engedélyét.A portás csak akkor hagyhatja el a számára kijelölt területet, ha helyettesítőről gondoskodik. Helyettesítő lehet: karbantartó, takarító.Amikor nincs az épületben (vagy éppen nem érhető el) helyettesítő, a főkapu bezárása után hagyhatja el a tartózkodási helyét.Az intézmény bejárata semmilyen körülmények között sem maradhat nyitott állapotban őrizetlenül.Az érdeklődő látogatók, ill. a nem előre egyeztetett időpontban érkező látogatók akkor engedhetők be, ha a portás a meglátogatni kívánt vezetőt vagy a Titkárságot előzőleg telefonon értesítette. Oktatási ügyben érkezők esetén az intézményvezetőt, iskolatitkárt kell előzőleg telefonon értesíteni. Ha valamilyen okból ez sem sikerül, türelmet kell kérni a látogatótól és csak kapcsolatfelvétel után lehet beengedni idegent. Ez a szabályozás a délutáni órákra is érvényes.Hétvégeken az iskolába csak az iskola igazgatójának engedélyével lehet bejönni. Saját dolgozóknak, tanulóknak, idegen munkavégzőknek is.Tanuló csak az intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, osztályfőnök, iskolatitkár által aláírt távozási engedéllyel távozhat tanítási idő alatt, amelyet a portán be kell mutatni.

125

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAIdegen tanulók látogatási célból nem jöhetnek be az épületbe.Az iskolából semmilyen eszközt, bútort, stb. nem lehet engedély nélkül kivinni! Kivitelről szóló engedélyt a portán be kell mutatni!A portás abban az esetben, ha olyan problémával szembesül, amit nem tud megoldani az épületben tartózkodó intézményvezetőtől, intézményvezető - helyettesektől kérhet segítséget.Kulcskiadás – visszavétel rögzítése kulcsnaplóban történik.Köteles betartani a vagyonvédelmi berendezés mindenkori alkalmazását, e berendezés üzemelésével kapcsolatos tudnivalókat belépéskor tudomására hozzuk.Gondoskodik a folyosói és tantermi világítás takarékos használatáról. Figyel a világítás fölösleges használatának megelőzésére.Áramszünet észlelésekor annak kezdetének és megszűnésének időpontját naplózza.Köteles pontosan kezelni a telefont, kapcsolni a hívott mellékállomásokat, valamint pontosan rögzíteni az üzeneteket és átadni az illetékeseknek.Az épületben elhagyott, leadott talált tárgyakat biztonságosan elzárva köteles megőrizni, és azt a tulajdonosának visszaadni.A tűzvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően járnak el tűz illetve tűzriadó esetén.Rongálás, károkozás esetén esetében azonnal eljár vagy intézkedést kezdeményez annak megszüntetésére vagy a károkozó felderítésével kapcsolatban,Az ingatlanon beül és a körbe vevő zöldfelület alkalmankénti gondozása (fűnyírás, sövényvágás, hulladék, lomb összegyűjtés),Az iskola területén és körülötte hó eltakarítás, síkosság-mentesítés, tanítási napokonFentieken túl feladata mindaz, amivel felettesei megbízzák.

A munkakörhöz tartozó felelősség 

Felelős az átvett eszközökért.A tanulókkal kapcsolatos problémák jelzéséért.

A munkakör kapcsolatai 

Kapcsolattartás az intézmény valamennyi dolgozójával.Kapcsolattartás az intézmény valamennyi tanulójával.

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. A munkaköri leírás 2018.szeptember 01-től érvényes. Záradék A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kelt:Pilisszentiván 2017.08.23..…… .............................................................................

..............................................................................

átadó

átvevő

Példányok:

126

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

1. pld. munkavállaló 2. pld. munkáltató (munkavállaló személyi anyag) 3. pld. irattár Megjegyzés: a munkakörre vonatkozó egyéb előírásokat (pl. előírt szakképzettség, besorolás) a kinevezés és módosításai tartalmazzák.

2. számú függelék: Iskolai tankönyv- és pedagógus-kézikönyv ellátásának rendje

Felhasznált jogszabályok:  17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. Hatályos: 2014.04.30 – tól  A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. Törvény  A Nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.évi CCXXXII: Törvény A 2017/2018-as tanévtől kezdődően megváltoztak az ingyenes tankönyvek igénylésének, használatának feltételei. Törvény rendelkezik arról, hogy 2017. szeptember 1-jétől az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanulók számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. Az iskola – a korábbi évekhez hasonlóan, de módosult időpontban - minden évben köteles tájékoztatni a szülőket és felmérni, hogy hány tanuló esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti térítésmentes tankönyveket. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –, továbbá a pedagóguskézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre.

127

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az iskolai Házirend által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. (5a) Ha a tanuló vagy a pedagógus az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, vele szemben a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.” A tankönyvrendelés folyamata határidő

Feladat

felelős(ök)

Az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása

június 30

intézményvezető

A tankönyvlisták összeállítása

április 1-15

m.köz.-vezetők, tk.felelős, szaktanárok

Tankönyvlisták ismertetése

április 15.

tankönyvfelelős

Tankönyvlisták begyűjtése

április 20.

osztályfőnök, tankönyvfelelős

Tankönyvrendelés leadása

április vége

tankönyvfelelős

Tankönyvrendelés módosítása

június30.

tankönyvfelelős

A kölcsönzött tankönyvek begyűjtése

június első fele

osztályfőnökök

A kiszállított tankönyvek átvétele

augusztus

tankönyvfelelős

A tankönyvek kiosztása

szeptember első hete /ütemterv szerint/

tankönyvfelelős, osztályfőnökök

Pótrendelés, visszáruzás

szeptember 15.

tankönyvfelelős

További rendelkezések: A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. A tankönyvrendelés leadására jogosult intézmény a pótrendelés leadásán túli időszakban a tankönyvellátási szerződésben meghatározott feltételekkel is jogosult tankönyvrendelést leadni, amelyet a Könyvtárellátó teljesít. Az iskola a hit- és erkölcstanoktatáshoz a bevett egyház által alkalmazott tankönyvekre vonatkozó rendelését tankönyvenként és egyházanként összesítve küldi meg a Könyvtárellátó részére. A hit- és erkölcstanoktatáshoz alkalmazott tankönyvek beszerzéséről és az iskolákhoz tanévkezdésre történő eljuttatásáról a bevett egyház gondoskodik.

128

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az iskolai tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. Az iskolai tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tennie, hogy azt a szülők megismerjék. Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. A tankönyvrendelés elkészítésénél a Szülői Munkaközösség a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. Az intézményvezető a Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetésével érintett iskolai évfolyamokon bármely tantárgyhoz, műveltségi területhez csak olyan tankönyvet rendelhet, amelyiknek a tankönyvvé nyilvánítása a kerettantervi rendelet kihirdetését követően történt, feltéve, hogy az adott tantárgyhoz, műveltségi területhez a kerettantervi rendelet alapján került kiadásra vagy jóváhagyásra kerettanterv, továbbá szerepel ilyen tankönyv a hivatalos tankönyvjegyzéken. A tankönyv- és pedagóguskézikönyv-rendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás helyi rendjében az iskola igazgatójának meg kell neveznie a tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka ellenértéke elismerésének elveit. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata. Díjazása a Könyvtárellátóval kötött szerződésből következik. A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: A tankönyvfelelős feladatai: 

Az iskolai tankönyv- és pedagógus kézikönyvrendelés és -ellátás rendje alapján

végzi munkáját 129

OM:032452 PA3101PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kapcsolatot tart a tankönyvellátás megszervezésében részvevő személyekkel

(igazgató, igh., oszt.főnökök, m.közösség-vezetők, szaktanárok, szülők) és a Kellóval; 

A munkaköz. vezetőivel egyezteti az oktatáshoz használni kívánt tankönyveket;Figyelembe veszi a könyvtárostanár tartós tankönyvekről szóló kimutatását,A fenti információk segítségével kiszámolja a tanulói könyvcsomagok várható ér-

tékét; 

Begyűjti és összesíti a pedagóguskézikönyv-igényt (egységes formanyomtatvány);Lebonyolítja a tankönyvrendelést, pótrendelést, visszáruzást;Átveszi a tankönyveket, a pedagógus-kézikönyveket a Könyvtárellátótól a tanu-

lók, a pedagógusok részére, majd a tankönyvellátás helyi rendjének megfelelően részt vesz a tankönyvellátással, pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában. 

A két tanítási nyelvű angol csoportok nyelvkönyvigényét is az egységes forma-

nyomtatványon kell feltüntetni, a tankönyvfelelős tankönyvek kiadójával tartja a kapcsolatot, a kiadó által meghatározott módon megrendeli a nyelvkönyveket. A könyvtáros feladatai: 

Bevételezi az állam által ingyenesen biztosított tankönyveket,Gondoskodik azok kikölcsönzéséről és év végi begyűjtéséről.Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével-, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskolai könyvtári állománynyilvántartásba vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék.Az iskolai Házirend által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

A munkaközösség-vezetők feladatai: Szakmai szempontból koordinálják a tankönyvek kiválasztását: 

előnyben részesítik a tartós tankönyveket,szorgalmazzák egységes tankönyvcsaládok használatát,évfolyamonként összesítik, és továbbítják a megrendelni kívánt tankönyvek listáját

(a kért adatokkal együtt) az intézményvezető-helyettesnek; aki egyeztetés után jóváhagyásra benyújtja az intézményvezetőnek. 130

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az osztályfőnökök feladatai: 

kiosztják és begyűjtik a szülők rendelési igényét tartalmazó nyomtatványt,részt vesznek a tanév végén a kölcsönzött könyvek begyűjtésében.

A szaktanárok feladatai: 

a munkaközösséggel egyeztetve kiválasztják az általuk tanított osztályok számára

a megrendelni kívánt tankönyvet 

minden szaktanár egységes formanyomtatványon adja le rendelését a munkaközös-

ség-vezetőnek (szerző, cím, kiadói kód, érték, darabszám pontos megadásával) 

az idegen nyelvtanárok a két tanítási nyelvű oktatáshoz szükséges tankönyvek pon-

tos igényfelmérése után, begyűjtik a könyv ellenértékét, átadják a tankönyvfelelősnek. Felelősök a könyvek kiosztásáért. A központ által fenntartott iskola esetében a központon keresztül az iskolának a Könyvtárellátó díjazást fizet. A díjazás forrása: a központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási szerződés alapján a központon keresztül az iskolának átengedett összeg.

131

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

3.számú függelék: Önértékelési szabályzat Az Önértékelés célja  Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint az intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket.  Az így meghatározott területekre építve, fejlesztéseket tervezzen.  A fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, majd szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét.  A belső önértékelés a teljeskörű intézményi értékelési rendszer alapját képezi, és hatással van az intézményben folyó pedagógiai munkára.

Az Önértékelés alapja Jogszabályok:  2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (64-65. § és a 86-7. §)  20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. §)  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet) Az Önértékelés elvégzéséhez szükséges útmutatók  Országos Tanfelügyelet – kézikönyv az általános iskolák számára  Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (5., javított változat)  Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 132

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

(3, javított kiadás, hatályos 2017.01.01. napjától) Az Önértékelést Támogató Munkacsoport  Az Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjait az intézményvezető jelöli ki.  Az önértékelésben az egyes feladatokra kijelölt pedagógusok vesznek részt, de a folyamatokat az Önértékelést Támogató Munkacsoport irányítja. A csoport létszáma 6 fő, akik az 1. sz. mellékletben található szervezeti struktúra mentén végzik feladatukat.  Az önértékelés keretében végzett óralátogatásokat és az ehhez tartozó jegyzőkönyvek elkészítését az intézményvezető és az intézményvezető helyettesek mellett a szakmai munkaközösségek vezetői is végzik. Az Önértékelést Támogató Munkacsoport közreműködik:  az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában;  az éves terv és az ötéves program elkészítésében;  az önértékelésben érintett pedagógusok tájékoztatásában;  az adatgyűjtésbe bevont pedagógusok felkészítésében, feladatmegosztásában;  az OH informatikai támogató felületének kezelésében. Az Önértékelés folyamata 1. Tantestület tájékoztatása 2. Szülők, tanulók, érintett partnerek tájékoztatása (évente az éves ellenőrzési tervhez kapcsolódóan) 3. Szabályzat elfogadása, pontosítása 4. Az önértékelésben résztvevő pedagógusok és az egyes feladatok elvégzési határidejének kijelölése és meghatározása 5. Intézményi elvárás-rendszer meghatározása:  intézményi dokumentumok felülvizsgálata,  rövid, egyszerű célok és feladatok, mérhető teljesítmények és elvárások megfogalmazása,  az értékelendő területek megismerése, testre szabása pedagógus, vezető és az intézmény szintjén 6. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés megszervezése 7. Szintenként az adatgyűjtés során keletkezett jegyzőkönyvek elkészítése. 133

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

8. Az önértékelés során keletkezett jegyzőkönyvek feltöltése Az Oktatási Hivatal informatikai támogató felületére. 9. Az összegző értékelés elkészítése az adatgyűjtés során rögzített tapasztalatok, jegyzőkönyvek alapján. 10. Az Összegző értékelés feltöltése az Oktatási Hivatal informatikai támogató felületére. 11. Az Önértékelés eredményére épülő Önfejlesztési terv készítése a vezető segítségével. 12. Az Önfejlesztési terv feltöltése az Oktatási Hivatal informatikai támogató felületére. Az önértékelés tervezése Az önértékelés szintjei: 1. Pedagógus önértékelése 2. Vezető önértékelése 3. Intézmény önértékelése A különböző szinteken történő önértékelés területeit az önértékelési szempontokat illetve az elvárásrenszert az Önértékelési kézikönyv általános iskolák számára című (3. javított kiadás, hatályos 2017. január 1. napjától) kiadvány tartalmazza. Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. Az önértékelés eredménye egyrészt az elvárások teljesülésének mértékét jelző, elvárásonként meghatározott, az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” című útmutatóban leírt skálán értelmezett értékek összessége, valamint a kompetenciánkénti összegzés eredményeként meghatározott kiemelkedő és fejleszthető területek megjelölése alapján készített önfejlesztési terv.

134

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az Önértékelés területei

Pedagógus

Területek

Szintek

Vezető

Intézmény

1.Pedagógiai, módszertani felkészültség

1.A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók

2.A változások stratégiai vezetése és ope2.Személyiség- és közösségfejlesztés ratív irányítása

3.A tanulás támogatása

3.Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

1.Pedagógiai folyamatok

3.Eredmények

4.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy 4.Mások stratégiai vezetése és operatív beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló irányítása többi tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kultu- 5.Az intézmény stratégiai vezetése és rális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevéoperatív irányítása kenység

5.Az intézmény külső kapcsolatai

6.A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

6.A pedagógiai munka feltételei

7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

7.A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

8.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

135

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az Önértékelés módszerei Szintek

Pedagógus

Módszerek

1.Dokumentumelemzés

Vezető 1.Dokumentumelemzés

Intézmény 1.Dokumentumelemzés

Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelAz előző vezetői ellenőrzés (tanfelügyelet, ügyelet) és az intézményi önértékelés adott szaktanácsadó) és az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai adott vezetőre vonatkozó értékelőlapjai

Pedagógiai program

tanmenet, tematikus tervek és az éves tervezés egyéb dokumentumai

Vezetői pályázat/program

SZMSZ

Óraterv

Pedagógiai program

Egymást követő két tanév munkaterve és az éves beszámolók (az mk. munkatervekkel és beszámolókkal együtt)

Egyéb foglalkozások tervezése (szakköri napló, egyéni fejlesztési terv)

Egymást követő két tanév munkaterve és az éves beszámolók

Továbbképzési program – beiskolázási terv

Napló

SZMSZ

Mérési eredmények adatai, elemzése (országos mérések, kompetenciamérés eredménye öt tanévre visszamenőleg)

Tanulói füzetek

2. Interjúk

Pedagógus önértékelés eredményeinek összegzése

2. Óra-/foglalkozáslátogatás

vezetővel

Az előző int.ellenőrzés (tanfelügyelet) és az int.önértékelés értékelő lapjai, valamint a kapcsolódó intézkedési tervek.

3.Interjúk

fenntartóval

Megfigy.szemp. - a ped. munka infrastruktúrájának megismerése

pedagógussal

vezető társakkal

Elégedettségmérés

int. vezető, int. vez. h., mk. vezető

3.Kérdőíves felmérések

2.Interjúk

4.Kérdőíves felmérések

önértékelő

vezetővel

önértékelő

nevelőtestületi

pedagógusok képviselőjével

munkatársi

szülői

szülők képviselőivel – csoportos (SZMK)

136

A Pedagógus önértékelésének folyamata  Minden év augusztus 31-ig a tantestülettel ismertetni kell a következő tanévben önérté-

kelésben részt vevők névsorát, valamint azokét, akik közreműködnek az önértékelés lebonyolításában.  Az éves Önértékelési tervben kijelölt Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjai

egyeztetik a részleteket az érintett pedagógussal, közösen meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további partnerek körét: vezetők, szülők (szülők külön kérésére), munkatársak.  Az Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjai elindítják az adatgyűjtés folyamatát  A dokumentumelemzést valamint,- ha volt korábban – a tanfelügyeleti ellenőrzés és ön-

értékelés eredményét vizsgáló munkatárs, az elemzést követően az előírt határidőre elkészíti a tapasztalatok alapján a jegyzőkönyvet  Az óralátogatásokat végző munkatársak a látogatásokat követően az előírt határidőre el-

készítik a látogatás jegyzőkönyveit  A kérdőíves felmérés az intézményvezető és az önértékelő pedagógus által javasolt, azonos számú, legalább 1-1 munkatárs által kitöltött kérdőív elkészítésével valósul meg.  A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott munkatárs továbbítja a felmérésben résztvevő munkatársak felé az online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a felmérést. o Az informatikai rendszer a résztvevők számára egy megadott időintervallumban elérhetővé teszi az online kérdőívkitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat.  Az interjúkészítésekkel megbízott munkatárs az interjút követően az előírt határidőre elkészíti a jegyzőkönyveket  Az Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjai az adatgyűjtést követően az előírt határidőre elkészítik a maguk területén az összegző értékeléseket.  Az Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjai az összegző értékeléseket követően feltöltik a jegyzőkönyveket az Oktatási Hivatal informatikai támogató felületére  Az önértékelő pedagógus az előírt határidőre, a rögzített tapasztalatok alapján minden elvárás esetében az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” című útmutató szerinti skálán értékeli az elvárás teljesülését – megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, az informatikai rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat –, illetve kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 Az értékelt pedagógus a saját önértékelését feltölti az Oktatási Hivatal informatikai támogató felületére  Az értékelt pedagógus a vezető segítségével elkészíti az önértékelés eredményére épülő önfejlesztési tervét.  Az értékelt pedagógus az önértékelés eredményére épülő önértékelését feltölti az Oktatási Hivatal informatikai támogató felületére  Az önértékelési csoport az adott tanévről elkészíti az intézményben folyó önértékelési munkával kapcsolatos összegző értékelést, amit a tanévzáró értekezleten a tantestület számára be is mutat. A Vezető önértékelésének folyamata  Az éves Önértékelési tervben kijelölt Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjai egyeztetik a részleteket az érintett vezetővel, közösen meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további partnerek körét: vezetők, szülők, munkatársak.  Az Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjai elindítják az adatgyűjtés folyamatát  A dokumentumelemzést valamint - ha volt korábban – a tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményét vizsgáló munkatárs, az elemzést követően az előírt határidőre elkészíti a tapasztalatok alapján a jegyzőkönyvet  A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott munkatárs továbbítja a tantestület felé az online kérdőív elérhetőségét, és elindítja a felmérést. o Az informatikai rendszer a résztvevők számára egy megadott időintervallumban elérhetővé teszi az online kérdőívkitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat.  Az interjúkészítésekkel megbízott munkatárs az interjút követően az előírt határidőre elkészíti a jegyzőkönyveket  Az Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjai az adatgyűjtést követően az előírt határidőre elkészítik a maguk területén az összegző értékeléseket.  Az Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjai az összegző értékeléseket követően feltöltik a jegyzőkönyveket az Oktatási Hivatal informatikai támogató felületére  A vezető (szükség esetén az adatgyűjtésben részt vevő munkatársak segítségével) minden elvárás esetében az informatikai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat, és kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket (amennyiben van ilyen). 138

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 Az önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket fűzhet az értékelés eredményéhez, amit a vezető juttat el részére.  A vezető az önértékelésre épülő egyéni önfejlesztési tervet készít, amelyet az értékeléssel együtt feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet a vezető eljuttatja a fenntartó részére, aki a megvalósíthatóság elősegítésére megjegyzéseket fűzhet a tervhez.

Az Intézmény önértékelésének folyamata

 Az éves Önértékelési tervben kijelölt Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjai egyeztetik a részleteket az érintett vezetővel, közösen meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további partnerek körét.  Az Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjai elindítják az adatgyűjtés folyamatát.  A dokumentumelemzést végző munkatárs megvizsgálja - ha volt korábban – az intézményre vonatkozó tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés, ennek eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó intézkedési terveket, a vezetői és a korábbi pedagógus önértékelési eredményeket, és az intézmény alaptevékenységét meghatározó, dokumentumokat, valamint a kérdőíves felmérések eredményeit, majd a jegyzőkönyvben a dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott szempontok mentén rögzíti a tapasztalataikat.  Az interjúkészítésekkel megbízott munkatárs az interjúkat követően (egyéni: vezetővel, csoportos: szülői, pedagógus) az előírt határidőre elkészíti a jegyzőkönyveket, majd feltölti az Oktatási Hivatal informatikai támogató felületére.  A jegyzőkönyv aláírt eredeti példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt évig megőrzi. Tanfelügyeleti látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítania kell a betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe.  A vezető az értékelésében részt vevő munkatársak bevonásával minden elvárás esetében az informatikai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat.  A vezető az értékelésben részt vevő munkatársak segítségével értékelési területenként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket (amennyiben van ilyen). Az értékelés az informatikai rendszerben történik, amely az eredményt elérhetővé teszi a vezető és az Oktatási Hivatal számára.  A vezető a nevelőtestület bevonásával az önértékelés eredményére épülő intézkedési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az intézkedési tervet a rendszer 139

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

elérhetővé teszi az Oktatási Hivatal és a külső szakértők számára. Az intézményvezető a szaktanácsadók részére a helyszínen biztosítja a betekintés lehetőségét az intézkedési tervbe.  A fenntartó megjegyzéseket fűzhet az intézményvezető által eljuttatott intézkedési tervhez, annak megvalósítása érdekében Az önértékelés előkészítésének lépései: 1. Önértékelést végző pedagógus/ok kijelölése (intézmény éves munkaterve alapján) 2. Önértékelésbe bevont partnerek meghatározása 3. Önértékelt pedagógus/ok és az önértékelésbe bevont partnerek tájékoztatása az önértékelés folyamatáról, módszereiről, eszközeiről, időpontok, határidők meghatározásáról valamint az önértékelésbe bevont partnerek részfeladatainak pontos megjelöléséről (Lásd: ÖNÉRTÉKELÉSI ADATLAP) 4. Óra és foglalkozáslátogatás idejének kijelölése, szempontjainak meghatározása 5. Az önértékeléshez szükséges hatályos dokumentumok (jegyzőkönyvek, kérdőívek) előkészítése és a résztvevők számára időbeni eljuttatása. 6. Dokumentumelemzéshez javasolt dokumentumok meghatározása 6.1. Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai 6.2. Tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai 6.3. Óraterv és egyéb foglalkozások dokumentációja 6.5. Napló 6.6. Tanulói füzetek 7. Kérdőíves felmérés lebonyolítása 7. 1. Pedagógus önértékelő kérdőív 7. 2. Munkatársi kérdőív 7.2.1.Értékelt pedagógus által javasolt munkatárs/munkatársak 7.2.2.Intézményvezető által javasolt munkatárs/munkatársak 7.2.3. Az önértékelést végző pedagógus közvetlen munkatársai, szakmai munkaközösségének tagjai 8. Interjúkérdések 8.1 Interjú az önértékelést végző pedagógussal 8.2 .Interjú az önértékelést végző pedagógus munkájáról a vezetővel 140

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

9. Önértékelésben résztvevő pedagógus anyagának feltöltése az informatikai rendszerbe, a tanfelügyeleti látogatást megelőző maximum 30 napon belül, mely a későbbiekben az alábbi személyek számára lesz elérhető 9.1. Értékelt pedagógus 9.2. Intézményvezető 9.3. Külső ellenőrzés esetén 9.3.1. Oktatási Hivatal 9.3.2. Külső szakértők 10. Összegző értékelés elkészítése, 11. Összegző értékelés feltöltése az informatikai rendszerbe 12. Önértékelés eredményétől függően az önfejlesztési terv elkészítése. 13. Önfejlesztési terv feltöltése az informatikai rendszerbe a tanfelügyeleti látogatást megelőző maximum 30 napon belül 14. Teljes dokumentáció archiválása, irattárban elhelyezése, hozzáférhetővé tétele a külső ellenőrzés számára Kérdőíveket kitöltők köre 1. A pedagógusok önértékelésében alkalmazott munkatársi kérdőív kitöltéséhez a pedagógus is és az intézményvezető is jelölhet munkatársakat, de a pontosabb adatgyűjtés érdekében az önértékelő pedagógus közvetlen munkatársai illetve szakmai munkaközösségének tagjai is részt vesznek a kérdőívek kitöltésében. 2. A vezető önértékelésében a nevelőtestület és a szülők elégedettségét mérő kérdőív alapján történik az adatgyűjtés. 3. Az Intézmény önértékelése során a vezető önértékelésekor a szülők és pedagógusok körében használt kérdőívvel mérhető a partnerek elégedettsége. Minden kérdőíves felmérésre igaz:  a kérdőív egyes kérdéseinél a „0” érték megjelölésével lehetővé válik, hogy a munkatársak vagy szülők, csak azokban a kérdésekben foglaljanak állást, amelyről ismerettel rendelkeznek.  A „0” megjelölés a kérdőív számított átlagába nem számít bele. Az összegző értékelések 1. Az ÖNÉRTÉKELŐ PEDAGÓGUS az önértékelés zárásaként az előírt határidőre, a rögzített tapasztalatok alapján minden elvárás esetében az „Útmutató a pedagógusok minősítési 141

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

rendszeréhez” című útmutató szerinti skálán értékeli az elvárás teljesülését – megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, az informatikai rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat –, illetve kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Az összegzést követően az önértékelő pedagógus a vezető segítségével az önértékelés eredményére épülő: 

öt évre szóló önfejlesztési tervet készít,amelyet feltölt az informatikai rendszerbe.

2. ÖNÉRTÉKELŐ VEZETŐ (szükség esetén az adatgyűjtésben részt vevő munkatársak segítségével) minden elvárás esetében az informatikai rendszerben értékeli az elvárások teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat, és kompetenciánként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket (amennyiben van ilyen). 3. Az ÖNÉRTÉKELT INTÉZMÉNY vezetője az értékelésében részt vevő munkatársak bevonásával minden elvárás esetében az informatikai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat, majd e tapasztalatok alapján meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket (amenynyiben van ilyen). Az értékelés az informatikai rendszerben történik, amely az eredményt elérhetővé teszi a vezető és az Oktatási Hivatal számára. Ezt követően a nevelőtestület bevonásával az önértékelés eredményére épülő intézkedési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. A fenntartó megjegyzéseket fűzhet az intézményvezető által eljuttatott intézkedési tervhez, annak megvalósítása érdekében Az intézkedési tervet a rendszer elérhetővé teszi az Oktatási Hivatal és a külső szakértők számára. Az intézményvezető a szaktanácsadók részére a helyszínen biztosítja a betekintés lehetőségét az intézkedési tervbe. A dokumentumok tárolása Az Önértékelés, Szaktanácsadás, Tanfelügyeleti és Minősítő eljárás dokumentumait elektronikusan és nyomtatott formában kerülnek az érintettek személyi anyagába.  az OH támogató felületén;  a személyi anyagban papíralapon Az intézményi értékelések dokumentumait iktatva a titkárságon öt évig meg kell őrizni: 142

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 a pedagógus önértékelés eredményeként keletkezett aláírt jegyzőkönyvek eredeti példányát  az összegző értékelést, az éves önértékelési tervet és az ötéves önértékelési programot Hozzáférhetőség Az értékeléseket az önértékelést támogató csoport tagjai, az intézményvezetés és a személyi anyagot kezelő munkatárs számára hozzáférhetővé kell tenni. Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek számára:  szaktanácsadó,  tanfelügyelő,  szakértő,  munkáltató,  fenntartó. Kérés esetén az intézményvezető tájékoztatást nyújthat az értékelésben részt vevő felek részére az eredményről (az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében).

143

BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORTSTRUKTÚRA

Milbich Mihályné: SZMSZ

oldal 144

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PROJEKTTERV A projekt címe: Átfogó Intézményi Önértékelés A projekt írója és megvalósítója: Intézményi Önértékelési csop. tagjai: A projektben résztvevők köre, száma: …. Általános Iskola Nevelőtestülete, … fő. A projekt célja: Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint az intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesüljenek. Értékelése alapján, a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét. A cél forrása: Az intézmény Pedagógia programja, és éves munkaterve A megvalósítás helyszíne: …… Általános Iskola Időtartam: 20.. ─ 20.. Sikerkritérium, a projekttől elvárt eredmény: A projektet akkor tekintjük sikeresnek, ha:  az önértékelés megkezdése előtt a nevelőtestület, a tantestület minden tagját érintő kérdésre megfelelő, teljes körű tájékoztatást kap az önértékelési munka részleteiről;  a feladatok ismertetésén túl az önértékelési csoport a munkatársak érdeklődését felkelti, a felmerülő kérdéseket megválaszolja;  a felkészítő képzésen részt vett intézményvezető és az önértékelési csoport átfogó tájékoztatást ad a nevelőtestület részére az önértékelés céljáról, az önértékelés folyamatáról, a szükséges erőforrásokról és az elvárt eredményekről;  a tantestület többsége megérti, elfogadja és támogatja;

145

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Részletes tervezés * Önértékelést Támogató Csoport = Ö.T.Cs. Tevékenység

Felelős

Résztvevők

Időterv

Dokumentum

Módszerek/ eszközök

Erőforrás

Célérték, elvárt eredmény

A törvény értelmében az átfogó intézm.-i önért. rendszer bemutatása. Az intézmény és az int.-ben dolg. ped. jövőjére gyakorolt hatásának szemléltet.

Az intézményvezető megbízza az Ö.T.Cs.-ot, hogy tájékozódjon a köznevelési intézmények értékelési keretrendszerével kapcsolatosan

Elkötelezett kollégák.

Az Ö.T.Cs. tanulmányozza, megismerje az anyagot.

Előkészítés 1.A 2011. évi CXC. törvény által előírt, egységes, fenntartótól független külső értékelési rendszer működtetését írja elő. Ennek érdekében az Okt. Hivatal, Önértékelési kézikönyvet adott ki, mely- int. vezető ben az átfogó intézményi önértékeléssel összefüggő szabályozást teszi közzé. Ö.T.Cs. létrehozása, feladatainak kijelölése 2.Az Önértékelési kézikönyv tanulmányozása, az átfogó intézményi önértékelés nevelőtestülettel való megismerésének előkészítése

int.vezető, Ö.T.Cs.

értekezés, állásfoglalás, jegyzőkönyv, vélemény-nyilvájelenléti ív nítás, döntés

Isk.vez., Ö.T.Cs.

int.vez.

tájékozódás, anyaggyűjtés, feldolgozás Ism.szerzés, beszélgetés, tapaszt.gyűjt., eszmecsere

Megállapodás a további feladatok jellegében, szemléltetés módjában

beszámoló, interTájékoztató készítése aktív anyag interaktív formában. bemut.

Az Iskolavezetés tagjai tájékozódnak az önértékelési csoport eddigi munkájáról..

3. Az Önértékelési kézikönyv tanulmányozása során fontosnak tartott információk megbeszélése

Ö.T.Cs.

Ö.T.Cs.

Az összegyűjtött anyagokból az iskolavezetés tájékoztatása.

int. vezető, Ö.T.Cs.

Isk.vez. Ö.T.Cs.

jegyzőkönyv, jelenléti ív

146

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Nevelési értekezleten a pedagógusok tájékoztatása az átfogó intézményi önértékelés törvényi előírásairól, a tantestület tagjait érintő feladatokról, az értékelés módszereiről, részleteiről.

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

int. vezető, Ö.T.Cs.

beszámoló, interaktív a. bemutajegyzőkönyv, tása, megfigyejelenléti ív lés, a téma részl.megbesz.

Isk.vez., Ö.T.Cs. tantest. tagjai

Tájékoztató készítése interaktív formában.

Az Ö.T.Cs.tagjai ismertetik az átfogó intézményi önértékeléssel összefüggő feladatokat, bemutatják a tantest. tagjainak az ezzel kapcs. interaktív anyagot. Válaszolnak a tantest. tagjainak kérdéseire.

Megvalósítás Vezetői önértékelés folyamata Vezető önértékelése az éves önértékelési terv szerint a vezetői megbízás második és negyedik évében történik. int.vezető, Kijelölt kollégák egyeztetik a részleteket. Ö.T.Cs. Az egyeztetéssel megbízott kollégák egyeztetik az értékelésbe bevontak körét.

int.vezető Ö.T.Cs.

jegyzőkönyv, jelenléti ív

Szervezés, javasTapasztalt kolléga kiválattétel, érvelés, lasztása, aki a témában bizonyítás, szajártas, felkészült. vazás, megbízás

A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga továbbítja a felmérésben résztvevőknek az online kérdőív elérhetőségét és elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a megadott intervallumban elérhetővé teszi a felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti a válaszokat.

int. vezető Ö.T.Cs.

jegyzőkönyv, jelenléti ív kérdőív

Tapasztalatszerzés. összegzés

A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga.

Eredményes felmérés.

Továbbképzés, tájékoztató, megtapaszt. szerzés, hívó, munkaidő egyéni és csop. elrendelés, interakciók bejegyzőkönyv, szélgetés,

Az tudásbázisának igénybe vétele a cél elérése érdekében

Tantestületünk

A megbízott kollégák megvizsgálják a vezetőre vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és a belső értékelés eredményeit,a hozzájuk kapcsolódó intézkedési terveket, a dokumentumokat, a kérdőíves felmérések eredményét és rögzítik azokat az informatikai támogató rendszerben.

Ö.T.Cs.

int. vezető, Ö.T.Cs.

int.vezető Ö.T.Cs.

147

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A munkacsoport a az interjú kérdések és a dokumentum elemzés eredményei alapján interjúterveket készít és lefolytatják az interjút, majd a kérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik az informatikai felületen,

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

int. vezető Ö.T.Cs.

int. vezető, tantestület, partnerek

kérdőívek, dokumentumok

Kapcs.felvétel, interjú, dok. készítése.

Önértékelést Támogató Csoport

Anyaggyűjtés, Az összegyűjtött és elkémegbeszélés, szült, a már meglévő rendszerezés tájékoztatatók, értelmezés, kitöl- anyagok felhasználására képes emberi erőforrás. tés, válogatás

A vezető minden elvárás esetében az informatikai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve a tapasztalatokat, és kompetenciánként meghatározza a fejleszthető és kiemelkedő területeket.

int. vezető

int. vezető

Az önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket fűzhet az értékelés eredményéhez.

fenntartó

int. vezető fenntartó képv.

TapasztalatszerFejlesztési tervek zés, ismeretbővítés,

A vezető önértékelésre épülő egyéni önfejlesztési tervet készít, melyet önértékeléssel együtt feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési ter- int. vezető vet a vezető eljuttatja a fenntartó részére, aki megjegyzéseket fűzhet a tervhez.

int. vezető fenntartó

A meglévő emberi tudás TapasztalatszerÖnfejlesztési terés a rendelkezésre álló zés, ismeretbővívek. írásbeli anyagok, tapasztés, konzultáció talatok felhasználása.

int. vezető, a A résztvevők munkájának értékelése a tanév végi megfelelő önértékelő megbeszéléseken. int.vez helyettese

projekt lebonyolításában részt vevő kollégák

Önértékelő lapok

Kiemelkedő és fejlesztendő területek feltárása. Értékelés.

Érdeklődő, elkötelezett emberi tényező.

Sikeres eljárásrend.

A team tagjai elkészítik a beadandó anyagok vázlatát, az önértékelési táblázat ránk vonatkozó részeit kitöltik.

Sikeres önértékelés.

Vezetői ellenőrzési tapasztalatok felhasználása.

A projekt várható eredményei: Az Átfogó Intézményi Önértékelés előkészítése, törvény által meghatározott szakaszonkénti megvalósítás

148

Önértékelési adatlap Pedagógus neve: Oktatási azonosítója: Szakképesítése: Pedagógus által tanított tantárgyak: Tantárgyi munkaközössége: Tantárgyi munkaközösség- vezető neve Önértékelésbe bevont pedagógusok neve: Önértékelés során vizsgált dokumentumok: 1. Az előző pedagógusellenőrzés és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapja, 2. A tanmenet, tematikus tervek és az éves tervezés egyéb dokumentumai 3. Óraterv / Foglalkozási terv 4. Egyéb foglalkozások tervezése 5. Napló

6. Tanulói füzetek Dokumentumelemzést végző személy neve: Adatgyűjtő lap kitöltésének határideje: Órát látogató személy neve: 1. óralátogatás időpontja: 1. óra neve: 1. óralátogatásról készült jegyzőkönyv elkészítésének határideje: 2. óralátogatás időpontja: 2. óra neve: 1. óralátogatásról készült jegyzőkönyv elkészítésének határideje: Adatgyűjtő lapok kitöltésének határideje: Kérdőíves felmérésben résztvevő személyek neve: Interjúkészítő neve: (pedagógussal, vezetővel) Adatgyűjtő lapok kitöltésének határideje: Önértékelés összegzésének határideje: Önértékelés összegzéséből adódó Önfejlesztési terv elkészítésének határideje:

Milbich Mihályné: SZMSZ

oldal 149

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kijelölő dokumentum Pedagógus önértékelés keretében végzett munkatársi kérdőív kitöltéséhez

A …. Általános Iskola Intézményvezetője, javasolom és kérem, hogy az Intézményi önértékelés keretében

végzett

Pedagógus

önértékelésben

…………………XY…………………..szakmai

alkalmazott

munkatársi

munkájával

kérdőívet, kapcsolat-

ban………………YX………………..töltse ki. 20.……………….. ………………………………….. Intézményvezető …………………………………………..

………………………………

Önértékelést Támogató Csoport tagja

Önértékelést Támogató Csoport tagja

………………XY………… a ….Általános Iskola pedagógusa, javaslom és kérem, hogy az Intézményi önértékelés keretében végzett Pedagógus önértékelésben alkalmazott munkatársi kérdőívet, ………XY…………………………… töltse ki szakmai munkámmal kapcsolatban. 2017. ……………….. ………………………………….. Önértékelést végző pedagógus …………………………………………..

……………………………………

Önértékelést Támogató Csoport tagja

Önértékelést Támogató Csoport tagja

150

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

4.számú függelék: Informatikai és adatkezelési szabályzat

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Informatikai és adatkezelési szabályzata

Tartalom 1.

A szabályzat célja

2.

Az Informatikai Rendszer célja

3.

Eszközök

4.

Felhasználók

5.

Jogosultságok

6.

Szolgáltatások

7.

Az Informatikai Rendszer használata a tanórákon

8.

Az Informatikai Rendszer tanórák utáni használata

9.

Adatkezelés, adatvédelem

10. Illemszabályok – Netikett 11. A használat korlátozásai 12. Szankciók 13. Üzemeltetés 14. Záró rendelkezés 15. Melléklet

Az Informatikai és adatkezelési szabályzat célja Az Informatikai és Adatkezelési Szabályzat a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Informatikai Rendszerének használatát szabályozza a szolgáltatásokat igénybevevő felhasználók számára.

151

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az Informatikai Rendszer az iskola tulajdonában és kezelésében levő számítógépek és számítástechnikai eszközök (továbbiakban: eszközök) összekapcsolt rendszere, beleértve az összekapcsoláshoz szükséges kiegészítő eszközöket és vezetékrendszert. Az Informatikai és adatvédelmi szabályzat feladata az intézmény irodatechnikai és informatikai berendezéseinek, valamint azokon futó szoftvereinek használatát szabályozni. A szabályzat meghatározza az eszközök használatának módját, feltételeit, kitér a jogi és etikai kérdésekre is. A szabályzatban foglaltak ismerete és betartása az eszközöket igénybe vevő minden személy (továbbiakban felhasználó) számára kötelező. Az eszközöket csak olyan személy használhatja, aki a szabályzatot ismeri, és betartja. Ennek érdekében a szabályzatot minden olyan személlyel ismertetni kell, aki az eszközök használatára engedélyt vagy utasítást kap. Erre tanulók esetében (amennyiben az informatikai eszközök használata a tanmenetben szerepel) az első órán kell sort keríteni. Az Informatikai és adatvédelmi szabályzatot minden olyan helyiségben, ahol informatikai eszköz használatára sor kerül, - a netikett melléklettel együtt - jól látható helyen ki kell függeszteni (számítástechnika terem, tanári szoba, könyvtár).

Az Informatikai rendszer célja Az Informatikai Rendszert az iskola üzemelteti. A gépek használatára az iskola jogosít, a hozzáférést az iskola adja ki. Az Informatikai Rendszer célja a felhasználók azon igényeinek kielégítése, amelyek az iskola Pedagógiai programjában és a SZMSZ- ében megfogalmazott oktatási tevékenységekkel kapcsolatosak, ezért az Informatikai rendszer csak ezen célok elérésére használható, az iskola szándékainak megfelelően. Eszközök A szabályzat alkalmazása tekintetében eszköznek tekintendők a: 

számítógépeka számítógép perifériák (pl. nyomtató, lapolvasó, egér, stb.)a számítógép hálózata számítógépeken futó szoftvereka fenti berendezésekhez, szoftverekhez tartozó dokumentációkaz adathordozók

152

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az eszközök pontos jegyzékét az intézményi leltár tartalmazza. A szabályzat elfogadása magában még nem jogosít fel senkit az eszközök használatára. A felhasználók által használható eszközök meghatározása a felhasználói jogosultság alapján történik. Az eszközök kezelése, használata során minden felhasználónak gondosan be kell tartani az alábbiakat: 

Minden olyan előírást, mely az eszközök kezelési útmutatójában szerepel.Ha egy eszközre nincs ilyen, akkor az intézmény által kiadott kezelési útmutatóban leírtakat.A szoftverek, dokumentumok használata, létrehozása során a szerzői jogokra vonatkozó jogszabályokat.A munka és tűzvédelmi előírásokat, szabályokat.Tilos az eszközök közelében enni, inni, dohányozni.Tilos a szaktanterem, könyvtár teljes területén élelmiszert fogyasztani, vagy azokat kicsomagolt állapotban tartani.Tilos az eszközöket és azok részeit áthelyezni, burkolatukat, csatlakozásaikat megbontani.Tilos a számítógépekre szoftvert telepíteni, illetve engedély nélkül letörölni.A felhasználók kötelesek minden meghibásodást jelenteni. A hibabejelentést az erre rendszeresített hibafüzetbe haladéktalanul be kell jegyezni.A felhasználóknak tilos az eszközök elektromos csatlakozásait megbontani. Elektromos meghibásodás, pl. zárlat gyanúja esetén az eszközt áramtalanítani kell. Ha a meghibásodás a gépterem elektromos hálózatában keletkezik, úgy az egész géptermet áramtalanítani kell a főkapcsolóval.

Az eszközök használatát az arra kijelölt személy (tanár vagy rendszergazda) ismerteti. Az ő feladata az eszközök kezelésének bemutatása, az ahhoz kapcsolódó speciális tudnivalók ismertetése is. Mindenki csak azokat az eszközöket használhatja, melyekre engedélyt kapott, és kezelésükre ki lett oktatva. A használható eszközök körének meghatározása a felhasználói jogosultság kiadásával párhuzamosan történik.

153

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Felhasználók Az Informatikai Rendszer felhasználóit öt csoportra osztjuk: 1) az iskola dolgozói, mindazok, akiket az iskola foglalkoztat, mégpedig  

a tantestület tagjai adminisztratív és technikai dolgozók, könyvtáros

2) az iskola tanulói, akikkel az iskolai tanulói jogviszony fennáll, 3) időszakos felhasználók az iskola területén szervezett tanfolyamok hallgatói, 4) az ideiglenesen adott felhasználói engedély birtokosai a könyvtárban 5) az Üzemeltetés (ld. 13. pont) tudomásával szerviztevékenységet végző társ. dolgozói Jogosultságok Az eszközök használatának módját a felhasználói jogosultság szabályozza. A felhasználók különböző jogosultságokkal rendelkezhetnek, melyeket jelen szabályzat alapján, a meghatározott jogosultsági szinteknek megfelelően kell meghatározni. A minimum jogosultsági szint mindenkit megillet, aki az intézménnyel tanulói vagy munkavállalói jogviszonyban áll, és a szabályzat tartalmát megismerte, annak betartását vállalja. A minimum jogosultsági szint adható pl. tanfolyam esetén az intézménnyel jogviszonyban nem állók részére is. A további jogosultsági szinteket a minimum szint kiegészítéseként kell értelmezni. A felhasználói jogosultságok szintjei: Szint:

Jogosultak:

Jogok:

Minimum

Az intézmény bármely tanu- Általános azonosító, mely lehetővé teszi az oktatáshoz, lója vagy dolgozója munkához szükséges adatok elérését

Alap

Az intézmény bármely tanu- Egyéni azonosító, Internet használat, saját könyvtár a lója vagy dolgozója szerveren

Pedagógus

Az intézmény tanárai

Alap + hozzáférés a tanári könyvtárakhoz, és a tanulókkal kapcsolatos adminisztrációs adatokhoz

Titkár, igazgatói, könyvtáros

Iskolatitkár, gazdasági vezető, intézményvezető

Alap + hozzáférés az adminisztrációs, a gazdálkodással és a dolgozókkal kapcsolatos adatokat tartalmazó könyvtárakhoz

Admin

Az adott feladatra kijelölt személy

Speciális jogok, pl. a levelező rendszer, vagy a www oldalak karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásához

Az intézm. rendszergazdája

Korlátlan jog

Rendszergazda

154

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az intézményben a hálózatba nem kötött eszközök használatának rendjét a szabályzat alkalmazásán felül az alábbi személyek hivatottak meghatározni: Titkárság:

Iskolatitkár, intézményvezető és helyettesei

Könyvtár:

könyvtáros

Tanári dolgozók:

Számítástechnikai eszközökért felelős tanár

Szaktanterem:

Számítástechnika tanárok

A felhasználók a számítógép hálózat szolgáltatásait a felhasználói azonosító és az ahhoz tartozó jelszó segítségével vehetik igénybe. Szolgáltatások Az informatikai eszközök használatával az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe: 

A számítógépekre telepített oktató és irodai szoftverek használataSaját adatterület az adatok és a levelezés tárolásáraA számítógéppel készített anyagok nyomtatásaInternet hozzáférés (elsősorban www, ftp, mail)Dokumentumok archiválásaDokumentumok másolása, sokszorosításaDokumentumok digitalizálása

A fenti szolgáltatások mindenkor az egyéni jogosultságok függvényében vehetők igénybe. A szolgáltatások használata során gondosan be kell tartani a szerzői jogokra vonatkozó jogszabályokat. Az Informatikai Rendszer használata a tanórákon Az alapelvekben megfogalmazottaknak megfelelően alapvető cél az oktatás támogatása. Ezért a felhasználóknak arra kell törekedniük, hogy az Informatikai Rendszer minden fajta használata e célra irányuljon.

155

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A szakmai tárgyak oktatásánál egyértelmű a felhasználás iránya, de napjainkban egyre inkább elvárt, hogy más szakterületek, tantárgyak oktatásához is felhasználjuk az informatika nyújtotta lehetőségeket. Ez megvalósulhat a tanórák keretében is, de emellett lehetőséget kell adni a tanulóknak arra, hogy délután, tanórákon kívül is alkalmazni tudják az informatikai eszközöket ismeretszerzésre vagy meglévő ismereteik elmélyítésére. Erre szolgálnak a szakköri és könyvtári órák. Mivel a tanórák alatt a tanulók is az Informatikai Rendszer felhasználóivá válnak, így nekik is kötelességük betartani a Informatikai és adatvédelmi szabályzatot. Alapvető szempont az Informatikai Rendszer órák alatti használatánál, hogy a tanulók csak a tanár utasításait követve dolgozhatnak, mind a gépek tényleges használata során, mind pedig a kiadott feladatok megoldása, vagy tananyag feldolgozása közben. A következőkben megtalálható néhány fontos szabály, amik betartása minden tanulóra nézve kötelező: 

a géptermekben tanár felügyelete nélkül tartózkodni tilos;a gépeket bekapcsolni csak a tanár kifejezett utasítására lehet;a termekben található elektromos csatlakozásokhoz, vezetékekhez, a gép kábeleihez nyúlni, a gépek burkolatát kinyitni, eltávolítani tilos, és súlyos fegyelmi vétségnek minősül;a tanárok és más iskolai dolgozók által használt gépeket (tanári szoba, titkárság- igazgatói szoba, szaktanári szobák gépeit) tanuló nem használhatja;a géptermekben elhelyezett szerverekhez nyúlni szigorúan tilos, és súlyos fegyelmi vétségnek minősül;a gépterembe csak a munkához elengedhetetlenül szükséges felszerelés vihető be (füzet, könyv, írószer);a gépterembe ételt, italt, bármilyen élelmiszert, kabátot, táskát bevinni tilos;a gépteremben a kialakított ülésrendet be kell tartania tanóra alatti géphasználathoz csak a csoport saját felhasználói neve használható, kivéve, ha szaktanár kifejezetten mást mond;az alapbeállításokat (képernyővédő, háttér, jelszó stb.) nem lehet megváltoztatninem lehet semmilyen külső adathordozóról, vagy Internetről programot telepíteni

156

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLAtilos tiltott (pornográf, erkölcstelen) oldalak letöltésetilos bármilyen verekedés, lökdösődés, ami a gépek épségét veszélyeztetiminden tanuló az általa használt "számítástechnikai munkahelyet", a kialakított rendnek megfelelő állapotban hagyja el a foglalkozások végén. (Székét helyére visszatéve, a munka során felhalmozódott papírhulladékot eltakarítva stb.)a tanórák alatt történő bármilyen rendellenes működést, sérülést, rongálást azonnal jelenteni kell a tanárnak, s a hibajelentést a hibafüzetben rögzíteni kell.

Az Informatikai Rendszer tanórák utáni használata A számítógépterem délután kizárólag szaktanári felügyelettel, a szakköri kereteken belül használható. A KÖNYVTÁRBAN elhelyezett munkaállomás használata: A könyvtárban a könyvtáros felügyeletével, a tanórákra vonatkozó szabályok betartásával lehetséges az Informatikai Rendszer használata. A könyvtárban elhelyezett számítógép kizárólag munkára, tanulásra és levelezésre vehető igénybe. Egy számítógépnél legfeljebb ketten ülhetnek. Beszélgetni, mások munkáját, a könyvtár rendjét bármilyen módon zavarni tilos. A terembe ételt, italt, kabátot bevinni szigorúan tilos! Az eszközök sérülését vagy hiányát a rendszergazdának azonnal jelenteni kell. A CD, DVD lemezek nagy értékük és sérülékenységük miatt megkülönböztetett figyelmet igényelnek. A CD, DVD meghajtók ajtaját csak a lemezcsere idejére szabad nyitva tartani. A CD, DVD lemezeket olvasótermi használatra lehet kikölcsönözni, használat után a könyvtárosnak vissza kell adni. Ennek elmulasztása esetén az esetleges kárért a lemezt utoljára kikölcsönző személy felel.

157

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Adatkezelés, adatvédelem Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és - a meghatalmazás keretei között - az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályait kell alkalmazni minden Magyarországon folytatott adatkezelésre, valamint az európai országokba irányuló adattovábbításra. Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál a Szülői szervezetet és az iskolai Diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig kell nyilván tartani. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. . Felvételek készítésének szabályai Az adatvédelmi törvényben foglaltak szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül felvételek, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is. A személyes adatok jogellenes felhasználását jelenti, ha a honlapon egy másik személy nevében, annak tudta, és belegyezése nélkül történik a regisztráció. A gyermekről készült fénykép személyes adatnak minősül, annak közzététele tehát csak a gyermek, illetve törvényes képviselője hozzájárulásával jogszerű. A fénykép eltávolítását az érintett (illetőleg törvényes képviselője) kérheti.

158

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az adatok, képek jogellenes felhasználása esetén a körülményektől függően polgári, illetve büntetőper is indítható. Egy fénykép zárt rendszerben – közösségi oldalon – való elhelyezése nem ad jogosultságot más helyen, más feltételekkel történő engedély nélküli felhasználásra, nyilvánosságra hozatalra. Az intézmény honlapjára vonatkozó szabályozás Az iskola honlapját az informatika tanár, az iskola pedagógusai, tanulói írják, a intézményvezető és az intézményvezető helyettesek felügyeletével. Az intézmények egyedileg gondoskodnak információbiztonsághoz kapcsolódó szabályozásról. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájára (DOS)2 A DOS a hazai oktatási-képzési rendszer egészére kiterjedő célokat és fejlesztési szempontokat fogalmaz meg. Egyik legfontosabb célja, hogy a köznevelési rendszerből kikerülő tanulók megfelelő digitális kompetenciával. biztonsági ismeretekkel rendelkezzenek és képesek legyenek e kompetenciák élethosszig tartó, folyamatos fejlesztésére. Az informatikai eszközök használata során a felhasználók kötelesek betartani az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályokat, és élhetnek az ebből származó jogaikkal.

. A KIR rendszere A KIR központi nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR adatkezelője az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH). Az intézmények és az intézményi tanácsok adatokat szolgáltatnak a KIR-be. A KIR adatkezelője oktatási azonosító számokat ad ki annak, b) aki tanulói jogviszonyban áll, c) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak, d) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, e) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, Letölthető: http://www.kormany.hu/download/a/59/d0000/Magyarorsza%CC%81g%20Digita%CC%81lis%20Oktata%CC%81si%20Strate%CC%81gia%CC%81ja.pdf 2

159

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

f) akit óraadóként foglalkoztatnak, g) aki pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesül, és nem tartozik az a)-f) pontban felsoroltak közé. Az OH a KIR-ben nyilvántartott adatokat továbbíthatja adategyeztetés céljából annak a köznevelési intézménynek, amellyel a tanuló, alkalmazott, óraadó jogviszonyban áll, és amely az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott iskolaadminisztrációs rendszert használ. A köznevelési intézménytől - az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban történő adatgyűjtés kivételével - nem kérhető olyan adatfeldolgozás, statisztikai célú adatszolgáltatás, amely a KIR-ben rendelkezésre álló adatokból elkészíthető. Ezek elkészítése a KIR adatkezelőjétől kérhető. Felvételi lapok kitöltése Az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint a Felvételi Központba. Ha a kiskorú tanköteles tanuló a kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra jelentkezik, a felvételi lapjait a szülő is kitöltheti és a jelentkezési lapot közvetlenül megküldheti a felvételt hirdető gimnáziumba, a tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba. A szülő kérése alapján az általános iskola is megszervezheti a felvételi lapok kitöltését és továbbítását. Ha a jelentkező a felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazását kéri, az erre vonatkozó nyilatkozatát és az egyéni adatát, jeligéjét a jelentkezési lapra rá kell írnia. Az általános iskola által előállított és aláírt felvételi lapokra az általános iskola további bejegyzést nem tehet. Indokolt esetben felhívja a tanuló, a szülő figyelmét a hiányzó, a hibás adatokra, továbbá kezdeményezi azok kijavítását. A jelentkezési lapnak az általános iskolai tanulmányi eredményekre vonatkozó részét az általános iskola igazgatója aláírásával hitelesíti. A felvételi kérelem benyújtásához a jelentkező számára jelentkezési lapjai számától függetlenül két példányban tanulói adatlapot kell kiállítani. A tanulói adatlapon fel kell tüntetni a kiállított jelentkezési lapok számát, több tanulmányi terület esetén feltüntetve azoknak a jelentkező által meghatározott rangsorát. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tanulmányi területenként kell elvégezni.

160

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az általános iskola a tanulói adatlap első példányának elküldése után a tanulói adatlap második példányát borítékba zárja, és a tanév végéig megőrzi oly módon, hogy ahhoz - az e rendeletben meghatározott módosítási lehetőségen kívül - ne lehessen hozzáférni. Az általános iskola a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás a módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során új középfokú iskola nem jelölhető meg, a beírt tanulmányi területek nem törölhetők, azonban az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett középfokú iskolához újabb tanulmányi terület írható be, továbbá az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható. Új tanulmányi terület csak az eredeti tanulói adatlapon szereplő, érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. A módosító tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosító tanulói adatlapokat megküldi a Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak. A köznev. intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok Az iskolába felvett tanulót - beleértve a magántanulót is - az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló és a vendégtanulói jogviszony létesítésére engedélyt kapott tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, akkor a tanuló további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata, és a tanuló adatait az átadó iskola a járási hivatal egyidejű értesítése mellett tizenöt napon belül törli nyilvántartásából. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja. Ha a tanulói jogviszony megszűnik, a tanuló adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg az iskola nyilvántartásából törölni kell. A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról összesített adatokat szolgáltatni. Minden köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét. A köznevelési feladatokat ellátó intézmény nyilván tartja az óraadó tanárok:

161

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

a) nevét, b) születési helyét, idejét, c) nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, számát, d) lakóhelyét, tartózkodási helyét, e) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat, f) oktatási azonosító számát. A köznevelési intézmény a tanuló alábbi adatait tartja nyilván: a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, d) a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok da) felvételivel kapcsolatos adatok, db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, dh) mérési azonosító, e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma, ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,

162

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, f) az országos mérés-értékelés adatai. Mindezen adatok a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. A köznevelési intézmény az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az Nkt-ben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. A gyermek, tanuló adatai közül: a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése, és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, b) iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez, c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet

163

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz, g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez továbbítható. A gyermek, a tanuló: a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, b) az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak, vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, d) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható. A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. A titoktartás A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos

164

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. A diák- és a pedagógusigazolvány Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a KIR adatkezelőjénél. A diákigazolvány elkészítéséről a KIR adatkezelője, mint a diákigazolvány az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. LXXXIII. évi törvény (a továbbiakban: Nektv.) szerinti kártyakibocsátója gondoskodik. A diákigazolvány közokirat. A diákigazolvány birtokosa az elektronikus kártyakibocsátó rendszerhez kártyafelhasználóként csatlakozik. A NEK működtetője a diákigazolvány kiállítása, kézbesítése céljából kezeli az adatokat. A diákigazolvány kiadására irányuló kérelem a törvény 16. §ában előírt adatokon túl tartalmazza: a) azon legfeljebb két köznevelési intézmény rövidített nevét, amellyel a tanuló jogviszonyban áll, valamint a település nevét, ahol az intézmény székhelye vagy telephelye található, b) a tanuló lakcímtípusát, amelyhez tartozó lakcím települése a diákigazolványon megjelenítésre kerül, c) a tanuló oktatási azonosító számát, d) a tanuló oktatásának munkarendjét, továbbá

165

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A diákigazolványt a kártyakibocsátó a megszemélyesítő útján küldi meg a jogosult részére a közreműködő intézménybe. A diákigazolvány az alábbi adatokat is tartalmazza: a) a tanuló oktatási azonosító számát, b) azon legfeljebb két köznevelési intézmény nevét, székhelye vagy telephelye címének települését, amellyel a tanuló jogviszonyban áll, c) a diákigazolvány kiállításának, lejáratának időpontját, d) az érvényességre vonatkozó adatot és e) a diákigazolvány típusának megjelölését. A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a köznevelési intézmény a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton terjeszti elő a diákigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket. A köznevelési elektronikus úton tart kapcsolatot a KIR adatkezelőjével. A KIR adatkezelője a köznevelési intézmény útján közli a tanulóval a diákigazolvány kiállítására irányuló eljárás során hozott döntéseket. A KIR adatkezelője a diákigazolvány igényléséhez és előállításához szükséges személyes adatokat, a köznevelési intézmény adatait, a diákigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát, valamint a jogosultság ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minősülő adatot tartalmazó nyilvántartást vezet. A KIR adatkezelője, valamint a diákigazolvány elkészítésében közreműködők a diákigazolvány elkészítése körében tudomásukra jutott személyes adatot a diákigazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelhetik. Az iskola a tanuló kérelmét a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül továbbítja a KIR adatkezelője részére. A diákigazolvány előállításának határideje az igénylésnek a KIR adatkezelőjéhez történő beérkezéstől számított 45 nap. A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői munkakörben, továbbá a szabadidő-szervező munkakörökben foglalkoztatottak részére - kérelemre - pedagógusigazolvány kiadását kezdeményezi a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül a KIR adatkezelőjénél. Az e munkakörökből nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba helyezett személyek részére az utolsó munkáltató kezdeményezi a pedagógusigazolvány kiadását.

166

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A pedagógusigazolvány közokirat. A pedagógusigazolvány birtokosa a NEK-hez kártyafelhasználóként csatlakozik. A NEK működtetője és a diákigazolvány megszemélyesítője a diákigazolvány kiállítása céljából kezeli a kártya elkészítéséhez, és kézbesítéséhez szükséges adatokat. A pedagógusigazolvány kiadására irányuló kérelem tartalmazza: a) azon legfeljebb két köznevelési intézmény rövidített nevét, székhelye vagy telephelye címének települését, amellyel a pedagógus jogviszonyban áll, b) a pedagógus lakcímtípusát, amelyhez tartozó lakcím települése a pedagógusigazolványon megjelenítésre kerül, c) a pedagógus oktatási azonosító számát, d) a kibocsátóhoz történő közvetlen befizetés választása esetén a pedagógus email címét, és e) az igazolvány kézbesítéséhez szükséges, a pedagógus által megadott kézbesítési lakcímtípust vagy a kézbesítési címet. A pedagógusigazolványt a KIR adatkezelője a megszemélyesítő útján küldi meg a jogosult részére. A pedagógusigazolvány az alábbi adatokat is tartalmazza: a) a pedagógus oktatási azonosító számát, b) azon legfeljebb két köznevelési intézmény nevét, székhelye vagy telephelye címének települését, amellyel a pedagógus jogviszonyban áll, c) a pedagógusigazolvány kiállításának, lejáratának időpontját. A pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban a munkáltató elektronikus úton terjeszti elő a pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket. A munkáltató elektronikus úton tart kapcsolatot a KIR adatkezelőjével. A KIR adatkezelője és a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők a pedagógusigazolvány elkészítése körében tudomásukra jutott személyes adatot a pedagógusigazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelhetik.

167

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A munkáltató a pedagógus kérelmét a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül továbbítja a KIR adatkezelője részére. A pedagógusigazolvány előállításának határideje az igénylésnek a KIR adatkezelőjéhez történő beérkezéstől számított 45 nap. Közérdekű adatok, közzétételi lista A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Ha a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy térségi feladatot, az elektronikus közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez (KIR, KRÉTA, stb,) történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz. A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista: a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, g) a SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. Az iskolai közzétételi lista tartalmazza még: a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, 168

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit, f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi az adatokat és dokumentumokat. A köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő 15 napon belül felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat. Ha a közzétételi lista adata az OSAP-jelentésben vagy a KIR más rendszerében szerepel, az adatot az OH az OSAP-jelentésből megismerhető formában és tartalommal teszi közzé. A OH a közzétételi listát - a köznevelési intézmény kérelemére - elektronikus formában átadja a köznevelési intézménynek, az intézmény saját honlapján történő megjelenítése céljából. Mérések és eredményeik kezelése Az országos méréshez, értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval ellátott dokumentum alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyből a kitöltő tanuló azonosítható. A tanulói teljesítmény mérése, értékelése céljából az országos mérés, értékelés során keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, és e célból a mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók az OH részére. Az eredményeket a minisztérium honlapján teszik közzé. A személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók fel, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérése, a fejlődéshez szükséges pedagógiai intézkedések kidolgozása és megvalósítása céljából. A személyazonosításra alkalmas módon tárolt, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérésére vonatkozó adatok a szülő egyetértésével átadhatók a pedagógiai

169

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

szakszolgálat részére a tanuló fejlődésének megállapításával kapcsolatos eljárásban történő felhasználás céljára. Az OH az országos mérésnek, értékelésnek a tanulóra vonatkozó feldolgozott adatait a honlapján az érintett tanuló és szülője részére hozzáférhetővé teszi. A középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók - a középfokú iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon, az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. Az országos pedagógiai mérések végrehajtásában az iskolák, az iskolák vezetői és pedagógusai kötelesek közreműködni. Az országos pedagógiai mérések előkészítéséhez az iskolák az OH által rendelkezésre bocsátott informatikai rendszerben szolgáltatnak adatot az OH részére. Az adatok valódiságáért az iskola vezetője felelős. Az iskolában történő adatfelvétel OH által meghatározott szabályainak betartásáért és az adatfelvétel során szolgáltatott adatok valódiságáért az iskola vezetője a felelős. Az OH előállítja az országos mutatókat és az elemzés szempontjából releváns részminták alapstatisztikáit, valamint azokat az összevont mutatókat, amelyek alapján az iskola és a fenntartó összehasonlíthatja az iskola teljesítményét az országos mutatókkal és a hasonló helyzetű iskolák statisztikai jellemzőivel. Az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa - az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mérési időszakban - országosan egységes mérési módszer és az annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával a nappali rendszerű iskolai oktatás rendje szerinti tanulók részvételével ellátja a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérésével kapcsolatos feladatokat. A tanulók fizikai fittségi mérésének célja a tanulók egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi állapotának nyomon követése a tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával.

170

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az iskola testnevelés tantárgyat tanító és az iskola igazgatója által kijelölt egyéb pedagógusai tanévenként elemzik, és meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének további fejlesztése szempontjából szükséges intézkedéseket. A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók fizikai fittségi mérésének adatait rögzítő, informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer. A NETFIT rendszerbe azonosításra alkalmatlan módon feltöltött tanulói eredményeket a rendszer automatikusan kiértékeli. Kötelezettségek: 

Minden felhasználó köteles a biztonságos adatkezelésre vonatkozó általános és helyi előírások betartására.A felhasználók a rendelkezésre álló eszközökkel kötelesek adathordozóikat ellenőrizni, és megakadályozni a számítógép vírusok terjedését.A felhasználók az intézmény hivatalos és nem hivatalos dokumentumait csak előzetes engedély alapján vihetik ki az intézményből.Az intézmény eszközeivel csak az intézmény számára és személyes célra készíthetők dokumentumok. A személyes célra készült dokumentumok nem szolgálhatnak anyagi haszonszerzés, vagy politikai propaganda céljául.Az intézményben fellelhető dokumentumok titokvédelmi besorolásáról hivatalos iratok tekintetében az intézmény vezetője, a rendszeradminisztrációs, illetve az üzemeltetés biztonsági szempontjairól a rendszergazda dönt.A felhasználók adatai az eszközök meghibásodása vagy bármely más okból megsérülhetnek. Az ebből származó károkért az intézmény felelősséget nem vállal.

Az adatkezelés és - továbbítás intézményi rendje Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt (l. az intézmény iratkezelési szabályzatának irattári tervről szóló mellékletét). Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és - a meghatalmazás keretei között - az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályait kell alkalmazni minden Magyarországon folytatott adatkezelésre, valamint az európai országokba irányuló adattovábbításra. 171

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, módosításánál a szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig kell nyilván tartani. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Illemszabályok - Netikett Az itt felsoroltak nem szankcionáltak, csupán etikai szabályok. De ha tudunk róluk és betartjuk őket, nem okozunk kellemetlenséget másoknak: 

az a tény, hogy meg lehet tekinteni egy állomány tartalmát, el lehet olvasni egy dokumentumot, nem jelenti azt, hogy meg is kell tenni;a felhasználóknak takarékoskodni illik az Informatikai Rendszer erőforrásaival;lehetőleg minél előbb törölni kell azokat az állományokat, melyekre nincs szükség;lehetőleg ne futtassunk interaktívan hosszú, számolásigényes feladatokat, szélessávú multimédia-adatfolyamokat vagy ezek használatát beszéljük meg a rendszergazdával;nagy fájlok letöltéséhez kérjük a rendszergazda segítségét, hogy ne lassítsuk ezzel a hálózat sebességét;

 nem ajánlott személyes adatok (név, lakcím, telefonszám, igazolványszám, bankkártyaszám, születési adatok, esetleg e-mail cím) megadása olyan weboldalakon, ahol nem biztosított ezek biztonságos kezelése.  Sose adjuk meg a helyi rendszeren használt felhasználói nevünket és jelszavunkat, és azt ne is használjuk más szolgáltatásnál (pl. webes levelezés). Sokszor előfordul, hogy a megadott adatokat más célra is felhasználják, vagy például e-mail címünkkel visszaélve a későbbiekben óriási reklámözönnel találkozunk postaládánkban Az intézmény felhasználói az Internet és az intranet használata során tanúsított magatartásukkal feleljenek meg a hivatalosnak elfogadott Netikett előírásainak. A Netikett (RFC 1855) hivatalosnak tekinthető magyar fordítása elérhető és megtekinthető a http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/wan/kultura/rfc1855h.hun oldalon, valamint a Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat mellékleteként. Az intézmény felhasználói kötelesek továbbá oly módon használni a hálózatot, hogy magatartásukkal az intézmény hitelét, jó hírét és érdekeit ne sértsék.

172

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A használat korlátozásai Az Informatikai Rendszer nem használható az alábbi tevékenységekre: 

az érvényes magyar jogszabályokba ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre: mások személyiségi jogainak megsértése; tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték); a szerzői jogok megsértése; szoftverek szándékos és tudatos illegális használata, terjesztése;az Informatikai Rendszerhez kapcsolódó más - hazai vagy nemzetközi - hálózatok szabályaiba ütköző tevékenységek, amennyiben ezek a tevékenységek ezen hálózatokat érintik;haszonszerzést célzó, közvetlen üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése;az Informatikai Rendszer, illetve erőforrásai szabályos működését megzavaró, veszélyeztető tevékenység;az Informatikai Rendszert, illetve erőforrásait indokolatlanul, vagy szándékosan túlzott mértékben, pazarló módon igénybevevő tevékenység (pl. levélbombák, elektronikus játékok, SPAM);az Informatikai Rendszer erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata (például mások leveleinek elolvasása hagyományosan jogszabályba ütköző tevékenység, és ez az elektronikus levelekre is vonatkozik, tehát ez a levéltitok megsértésének minősül);az Informatikai Rendszer erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére irányuló bármilyen tevékenység;az Informatikai Rendszer biztonságát veszélyeztető információk, programok használata, terjesztése, tárolása;vallási, etnikai, politikai, erkölcsi vagy más jellegű érzékenységet sértő, másokra nézve sértő, esetleg másokat zaklató tevékenység (pl. szélsőséges nézeteket képviselő, fajgyűlölő, vagy pornográf anyagok megtekintése, tárolása, közzététele vagy továbbítása);mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása, vagy akadályozása (pl. kéretlen, zaklató levelek küldése);a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata.

Lényeges kitérni arra, hogy a szellemi alkotásokat hagyományosan szerzői jogok védik. Erre a védelemre nevének megadásával automatikusan jogosult a szerző. A szerzői jogok védelmére nemzetközi egyezmények vonatkoznak, melyek Magyarországon is érvényesek, tehát az iskola 173

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

nem nézheti el ezek megsértését. „Copyright” által védett szoftvert csak az idevonatkozó szerződéssel összhangban lehet használni. A nem szabadon terjeszthető programok lemásolása az iskola gépeiről és annak máshol való használata, vagy ilyen programok engedély nélküli elhelyezése az Informatikai Rendszeren, tehát a szerzői jogok megsértése - bűncselekmény! Szankciók A rendszergazda bármikor jogosult ellenőrizni az intézmény eszközeinek szabályos használatát. Az ellenőrzés tényét nem köteles előre bejelenteni, de törekednie kell, hogy az ne zavarja feleslegesen a napi munkamenetet. Ha felhasználó az intézmény eszközeit nem a szabályzat előírásainak megfelelően használja, úgy fegyelmi vétséget követ el. A szabályok megszegése esetén a jogosultság megvonható, illetve a minimum szintre csökkenthető. A jogosultság megvonása az elkövetett szabálytalanság függvényében lehet ideiglenes, vagy végleges. A rendszergazda az általa hozott korlátozó intézkedéseket a felhasználó felettesének (tanuló esetében az igazgató helyettesnek, munkavállalónál a közvetlen vezető) jelenti, aki dönt annak jóváhagyásáról, illetve a továbbiakban szükséges intézkedésekről. Mivel a szabályok megszegése az egész intézmény informatikai rendszerének, s így mások munkájának biztonságát is veszélyeztetheti, ezért a rendszergazda indokolt esetben saját hatáskörében akár azonnali kitiltást is alkalmazhat. A korlátozó intézkedések ellen tanuló esetén a igazgatónál, munkavállaló esetén az intézményvezetőnél lehet panasszal élni. Az eljárást minden esetben a rendszergazda (tanuló esetén a szaktanár javaslatára is) kezdeményezi. Döntését az igazgató felülvizsgálhatja. Ha az Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat megsértése kismértékű, vagy nem tekinthető szándékosnak, akkor az elkövetőt figyelmeztetni és az Szabályzatról tájékoztatni kell. A figyelmeztetés utáni ismételt elkövetést szándékosnak kell tekinteni. Az Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat megsértése esetén az iskola megvonhatja a hálózat, illetve a gépek használatának jogát határozott időre, vagy határozatlan időre, visszavonásig. A tanulók esetében a szülők felé is jelezni kell a vétséget, s az ellenőrzőben megfelelő intést alkalmazni (szaktanári figyelmeztetés stb.) Különösen súlyos esetben, illetve szándékosság esetén az Üzemeltető a használati jogot köteles megvonni, és az Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat megsértője az egész Informatikai Rendszerből kitiltható. Ha szükséges, az iskola fegyelmi eljárást, polgári jogi pert is indíthat.

174

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Amennyiben az elkövetett vétség a Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősül, úgy a rendszergazda a tudomására jutást követően azonnal köteles teljes kitiltást foganatosítani, a felhasználó adatait zárolni, s az intézmény vezetőjének a cselekményt jelenteni. A felhasználó minden olyan általa okozott kárért teljes körű kártérítési kötelezettséggel tartozik, mely az eszközök rendeltetés vagy előírás szerinti használatának megszegése miatt történik. Üzemeltetés Üzemeltetési feladatokat az iskola rendszergazdája és az iskola igazgatója által e feladatra megbízott személy végezhet. Az Üzemeltetés fenntartja magának azt a jogot, hogy az Informatikai Rendszert bármikor ellenőrizze, leállítsa, vagy átkonfigurálja, illetve fenntart magának bármely egyéb jogot, amely szükséges lehet az iskola számítógépes erőforrásainak megvédéséhez, és a további üzemszerű működés biztosításához.

175

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

176

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

5.számú függelék: Iratkezelési szabályzat A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iratkezelési szabályzata

A közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iratkezelési szabályzatát az alábbiak szerint határozom meg: Általános szabályok A szabályzat hatálya az Intézmény dolgozóira, továbbá az Intézmény által kezelt iratokra terjed ki. A szabályzat tartalma A szabályzat meghatározza a következő témaköröket: - az iratkezelés szervezete, - az iratok kezelésének általános követelményei, - az iratkezelés folyamata, - küldemények átvétele, - a küldemény felbontása és érkeztetése, - az iktatás, - az iktatás módjai, - a szignálás, - az iratok átadása az ügyintézőknek, - a kiadmányozás, - az iratok továbbítása, postázása (expediálás), - irattározás, - selejtezés, - levéltárba adás, - hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme - irattári terv, - intézkedések a feladatkör megváltozás, illetve munkakör átadás esetén, - értelmező rendelkezések.

177

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az iratkezelés szervezete Az iratkezelési feladatok ellátása a következő szervezeti keretek között történik: a) Az iratkezelés feladatok, tevékenység irányítója az intézményvezető. b) Az iratkezelés felügyeletét szintén az intézményvezető látja el. c) Az iratkezelési feladatok a titkárságon kerülnek ellátásra. d) Az iratkezeléssel kapcsolatos egyes tevékenységeket, kezelési feladatokat az iskolatitkár és a gazdasági ügyintéző végzik. Az iratkezelés irányítása Az intézményvezető az iratkezeléssel kapcsolatban felelős: - az iratkezelési szabályzat elkészítéséért, - az iratkezelési szabályzat rendszeres (az irattári tervévenkénti) felülvizsgálatáért, - az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, - a szervezeti, működési és ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá - az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért, - az iratkezelés olyan megszervezéséért, hogy az Intézményhez érkezett, ott keletkező, illetve onnan továbbított irat: - azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen; - tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető; - kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen; - szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő feltételek biztosítva legyenek; - a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen; - a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen; - az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű működéséhez megfelelő támogatást biztosítson.

Az iratkezelés felügyelete Az iratkezelés felügyeletét az SZMSZ-ben meghatározottak szerint az intézményvezető látja el. Az intézményvezető felügyeleti jogkörét tartós távolléte esetén az 1. sz. mellékletben meghatározott személyre ruházza át. Az intézményvezető, mint az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik: - az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását; - az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és továbbképzéséről; - az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv, iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.) biztosításáról; - a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről; - az egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról. Az intézményvezető feladata továbbá, hogy védje az iratokat és az adatokat: 178

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

- a jogosulatlan hozzáférés, - a megváltoztatás, - a továbbítás, - a nyilvánosságra hozatal, - a törlés, - a megsemmisítés, valamint - a megsemmisülés és - a sérülés ellen. A jogosultságok kezelésének szabályai A jogosultságokra vonatkozó általános szabályok A jogosultságokat: - engedélyezni, illetve szükség szerint - módosítani, valamint - megvonni kell. Jogosultságot akkor kell engedélyezni, ha valamely személy jogosultsággal még nem rendelkezik, de munkaköréhez szükséges a jogosultság engedélyezése. A jogosultságok módosítása akkor szükséges, ha - úgy változik meg a munkakör, hogy az jogosultság-változást idéz elő, - ha a jogosultság - módosítás tartós távollét miatt szükséges /pl. betegség, tartós szabadság stb./. A jogosultságot akkor kell megvonni, ha a jogosultsággal rendelkező dolgozó jogosultság megszűnését eredményező változás történik, pl.: más munkakörbe kerül, munkaviszonya megszűnik, azaz a jogosultság ismételt biztosítása nem várható. A jogosultságok kezelésével kapcsolatban: - az intézményvezető és - a rendszergazda lát el feladatokat. Az intézményvezető feladata, hogy: - a dokumentumok tárolásáról és kezeléséről.

A központi iktató Az Intézményben az iratkezelés központilag, a titkárságon az iskolatitkár végzi. Az iskolatitkár feladata: a) a jelen szabályzatban leírt iratkezelési feladatok szabályozásnak megfelelő végrehajtása, b) védje az iratokat és az adatokat - a jogosulatlan hozzáférés, - a megváltoztatás, - a továbbítás, - a nyilvánosságra hozatal, - a törlés, 179

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

- a megsemmisítés, valamint - a megsemmisülés és - a sérülés ellen. Az iratkezelésben résztvevő ügyintézők, ügykezelők Az iratkezelésben résztvevő gazdasági ügyintéző, és az intézményvezető valamint a helyettesei ill. a munkaközösség és munkacsoportok vezetői feladata, hogy: a) tevékenységüket a jelent iratkezelési szabályzatban foglaltak betartásával végezzék, b) védjék az iratokat és az adatokat: - a jogosulatlan hozzáférés, - a megváltoztatás, - a továbbítás, - a nyilvánosságra hozatal, - a törlés, - a megsemmisítés, valamint - a megsemmisülés és - a sérülés ellen. Az iratok kezelésének általános követelményei Az iratok rendszerezése Az Intézménynél - az ügyek intézésének áttekinthetősége érdekében - az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak minősülnek. Az ügyiratokat, valamint az Intézmény irattári anyagába tartozó egyéb más iratokat - még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott irattári tételekbe, a tárgyi alapon, indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell besorolni. Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása Az iratot – az iktatókönyv kötelező tartalmi elemeire vonatkozó adatok rögzítésével – az e célra rendszeresített papíralapú iktatókönyvben, iktatószámon kell nyilvántartani (iktatni). Igyekszünk kialakítani - hogy a fenntartóváltást követően a vélhetően nagyobb számú elektronikus levelek száma miatt - az elektronikus iktatókönyv alkalmazásának működtetési feltételei biztosítottak legyenek, mivel az elektronikus iktatás a papíralapú iktatásnál több és gyorsabb visszakeresési lehetőséget biztosít. Az elektronikusan érkezett iratokat a továbbiakban is papír alapon kell iktatni. Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben úgy dokumentálni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen az, hogy: - ki, - mikor, - kinek továbbította vagy adta át az iratot. Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy: - az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, 180

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

- az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen. Az iratkezelési folyamat szereplőit: az iskolatitkárt, igazgatót és helyetteseit - az Intézmény megszűnése, illetve - személyi változás esetén a kezelésükben lévő iratokkal el kell számoltatni. Az elszámoltatás alapját a nyilvántartások, iktatókönyv képezik, melyek alapján az érintettet tételesen el kell számoltatni. Az elszámoltatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Szervezeti egység megszűnésekor az alábbi iktatási feladatok vannak: - az iratokat a feladatokat átvevő szervezeti egységnek át kell adni a fentiek alapján; - amennyiben a megszűnő szervezeti egység különálló iktatókönyvet vezetett, akkor az iktatókönyvben is jelölni kell a végleges átadást, az iktatókönyvet le kell zárni és az átadott folyamatban lévő ügyek iratait az átvevő szervezeti egység iktatókönyvébe – az irat korábbi iktatószámának és iktatókönyve azonosítójának feltüntetésével – be kell iktatni; - amennyiben a megszűnő és az átvevő szervezeti egység közös iktatókönyvet használt, az iktatókönyvben az átvevő szervezeti egységet, mint felelőst rögzíteni kell; - ha a megszűnő szervezeti egység feladatköre több szervezeti egység között oszlik meg, az irattári anyagot a központi irattárban kell elhelyezni. (Az egyes ügyiratokra vonatkozó igényt másolat készítésével vagy kölcsönzéssel kell teljesítni.) A folyamatban lévő és a befejezett ügyek iratait átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kell átadni, - a megszűnő szervezeti egység - papír alapú lezárt iktatókönyvét a központi irattárban kell elhelyezni és kezelni, - amennyiben elektronikus iktatókönyvét az átvevő szervezeti egység veszi át, aki számára a hozzáférést biztosítani kell. Az adott szervezeti egységet érintő feladatkör átadás esetén ellátandó iktatási feladatok: - az iratokat a feladatokat átvevő szervezeti egységnek át kell adni az általános szabályok alapján (jegyzőkönyv kiállításával); - amennyiben a feladatkör átadására vonatkozóan a szervezeti egység különálló iktatókönyvet vezetett, akkor az iktatókönyvben is jelölni kell a végleges átadást, az iktatókönyvet le kell zárni és az átadott folyamatban lévő ügyek iratait a feladatot átvevő szervezeti egység iktatókönyvébe – az irat korábbi iktatószámának és iktatókönyve azonosítójának feltüntetésével – be kell iktatni; - amennyiben a megszűnő feladatot ellátó és az átvevő szervezeti egység közös iktatókönyvet használt, az iktatókönyvben az átvevő szervezeti egységet, mint felelőst rögzíteni kell; - ha a megszűnő feladat több szervezeti egység között oszlik meg, az irattári anyagot a központi irattárban kell elhelyezni. (Az egyes ügyiratokra vonatkozó igényt másolat készítésével vagy kölcsönzéssel kell teljesítni.) A folyamatban lévő és a befejezett ügyek iratait átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kell átadni. Az iratkezelés megszervezése Az Intézményben az intézményvezető az iktatást központilag szervezi meg. Az elintézett ügyek iratait az iskolatitkár a kialakított rendnek megfelelően irattárában helyezi el. 181

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az iratkezelés folyamata Az iratkezelés folyamatába különösen a következő tevékenységek tartoznak bele: - küldemények átvétele, - küldemények felbontása és érkeztetése, - iktatás, - szignálás, - kiadmányozás, - expediálás, - irattározás, - selejtezés, - levéltárba adás, -jegyzőkönyv készítése: Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha a nevelőtestület, szakmai munkaközösség az intézmény működésére, a gyermekekre, vagy a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja és elkészítését az intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a meghozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. A tanulmányok alatti vizsgákról is tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell kiállítani. A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni a vizsgát lebonyolító intézmény nevét, OM azonosítóját és címét. A jegyzőkönyv tartalmazza: a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja születéskori nevét, lakcímét, annak az iskolának a megnevezését, amellyel tanulói jogviszonyban áll, b) a vizsgatárgy megnevezése mellett ba) az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, bb) a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a kérdező tanár aláírását, bc) a végleges osztályzatot, c) a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, d) az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását. Küldemények átvétele Az Intézményhez érkezett küldemények A Intézményhez érkezett küldemények jellemzően a következők lehetnek: - levél,

182

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

- fax, - postai csomag, - postai utánvételes csomag, - csomagküldő szolgálattól érkezett csomag, - csomagküldő szolgálattól érkezett utánvételes csomag. A küldemények érkezhetnek: - postai úton (levél, csomag, utánvételes csomag), - elektronikus úton, - csomagküldő szolgálattal, futárszolgálattal (levelek, csomagok, utánvételes csomagok), - kommunikációs eszközök segítségével (fax), számítógép, - közvetlenül, személyesen az ügyféltől (levél, egyéb irat). Az intézményhez érkezhetnek elektronikus küldemények is. Az átvételre jogosult személyek Az Intézményhez érkezett küldeményeket – a minősített iratok kivételével – az SZMSZ-ben meghatározottak alapján, következő személyek jogosultak felbontani: - a címzett, vagy az általa megbízott személy – valamennyi küldemény vonatkozásában, - az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy – valamennyi küldemény vonatkozásában, - a postai meghatalmazással rendelkező személy – a postai küldemények vonatkozásában, - az ügyintéző, ügykezelő – ha az iratot közvetlenül neki adják át, számára juttatják el. Az utánvételes csomagok esetében a csomag átvételére a pénzkezeléssel megbízott személy jogosult. Az elektronikus úton érkezett küldemények átvételét az iskolatitkár és a gazdasági ügyintéző végzi, és papír alapon iktatja. Elektronikus iratot gépi adathordozón átvenni csak papíralapú kísérőlappal lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot, mint iratot és mellékletiratot kell kezelni. A kísérőlapon a címzés adatai mellett fel kell tüntetni a számítógépes adathordozón lévő irat(ok): - tárgyát, - a fájlnevét, - a fájltípusát, - rendelkezik-e elektronikus aláírással, - az adathordozó paramétereit. Az elektronikusan érkezett irat átvételét meg kell tagadni, ha az biztonsági kockázatot jelent az intézmény számítástechnikai rendszerére. A küldemény ellenőrzése átvételkor

183

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A küldeményt átvevő személy köteles ellenőrizni: - a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát, - a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét, - az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlenségét. Utánvételes csomagok esetében célszerű ellenőrizni azt, hogy a küldemény átvétele szükségese, ismert-e a termék megrendelője, illetve a csomag tartalmából egyértelműen következtetni lehet-e a megrendelőre, illetve arra, hogy a csomag átvétele indokolt. Az átvevő köteles gondoskodni a jogszabályban előírt biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről. Elektronikus irat gépi adathordozón történő átvételekor ellenőrizni kell a kísérőlapon feltüntetett azonosítók valóságtartalmát. Az átvétel igazolása Az átvétel igazolása a küldemény jellegétől függően változhat. Papír alapú iratok átvételének igazolása A papír alapú iratok esetében az átvevő a kézbesítőokmányon az átvételt - olvasható aláírásával és - az átvétel dátumának feltüntetésével ismeri el. Postai küldemények esetében a posta, a csomagküldő szolgálatok esetében a szolgáltatók által kért átvételi igazoláson az Intézmény hivatalos bélyegzőjét is szerepeltetni kell. Az "azonnal" és "sürgős" jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni. Tértivevényes küldemények esetén gondoskodik a tértivevény visszajuttatásáról a feladóhoz. Amennyiben iktatásra nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át az iratot, úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap kezdetén az iktatónak iktatásra átadni. Ha az ügyfél az iratot személyesen vagy képviselő útján nyújtja be, kérésére az átvételt – átvételi elismervénnyel – kell igazolni. Az elektronikus úton, nem a központi rendszeren keresztül érkezett küldemények átvéte-lének igazolása Az elektronikus úton, nem a központi rendszeren keresztül érkezett küldemények esetében az átvevő a feladónak – amennyiben azt kéri, és elektronikus válaszcímét megadja – haladéktalanul visszaigazol e-mailban. Az elektronikus úton, a központi rendszeren keresztül érkezett küldemények átvételének igazolása A központi rendszeren keresztül érkezett küldemények esetében az átvétel visszaigazolása az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló kormányrendeletben előírtak szerint történik. A nem megfelelő személy, szerv általi küldemény átvétel 184

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Amennyiben a küldeményt nem az iratkezelésre jogosult személy, szervezeti egység veszi át, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az érkezést követő első munkanap kezdetén az illetékes iratkezelési egységnek átadni. Sérült küldemény kezelése Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papír alapú iratok esetén, az átvételi okmányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni szükséges a küldemény tartalmának meglétét. (A hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt - jegyzőkönyv felvételével értesíteni kell.) A csomagküldő szolgálattól érkezett sérült csomagot, utánvétes csomagot nem szabad átvenni. A sérülten érkezés tényéről tájékoztatni kell a csomag megrendelőjét, illetve a csomag feladóját. Gyors elintézést igénylő iratok kezelése A gyors elintézést igénylő ("azonnal", vagy "sürgős" jelzésű) küldeményt - azonnal továbbítani kell a megfelelő emberhez. - azt a szignálásra jogosultnak soron kívül vissza kell jelezni. Az elektronikus úton, nem központi rendszeren keresztül érkező küldemény átvételének megtagadása Az elektronikus úton, nem a központi rendszeren keresztül érkezett küldemény átvételét meg kell tagadni, ha az az Intézmény számítástechnikai rendszerére vonatkozóan biztonsági kockázatot jelent, azaz: - az Intézmény informatikai rendszeréhez vagy azon keresztül más informatikai rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés célját szolgálja, - az Intézmény informatikai rendszere üzemeltetésének vagy más személyek hozzáférésének jogosulatlan akadályozására irányul, - az Intézmény informatikai rendszerében lévő adatok jogosulatlan megváltoztatására, hozzáférhetetlenné tételére vagy törlésére irányul. Az Intézmény a feldolgozás elmaradásának tényéről és annak okáról a küldőt értesíti. Az értesítés nem kötelező, ha az Intézmény korábban már a küldőtől kapott azonos jellegű biztonsági kockázatot tartalmazó küldeményt. Ismétlődő küldeménynek lehet tekintetni, ha a küldemények közötti időtartam nem haladja meg a 60 napot. Téves címzés és helytelen kézbesítés Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a feladó nem állapítható meg, a küldeményt irattárazni és az irattári tervben meghatározott idő után selejtezni kell.

185

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A küldemény felbontása és érkeztetése A küldemények felbontása általában Az Intézményhez érkezett valamennyi küldeményt - kivéve a minősített iratokat, illetve azokat, amelyeket felbontás nélkül kell továbbítani - a következő személyek bonthatják fel: - a címzett, vagy - az intézményvezető (mint az iratkezelést felügyelő) által írásban felhatalmazott személy, vagy - az SZMSZ-ben meghatározottak szerinti személy. A faxon érkezett irat esetében először gondoskodni kell az információkat tartósan őrző másolat készítéséről. A faxon érkezett irat kezelésére az általános rendelkezések az irányadók. A küldemények felbontása a címzett által Felbontás nélkül, dokumentáltan a címzetthez kell továbbítani a) az „s.k.” felbontásra szóló, valamint b) azon küldeményeket, melyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte. A felbontás nélkül átvett küldemények címzettje az általa felbontott hivatalos küldeményt iktatás céljából - soron kívül köteles visszajuttatni az iskolatitkárhoz. A névre érkezett küldeményeket az érintett személy részére felbontás nélkül kell átadni. Az érintett az általa felbontott hivatalos küldeményt iktatás céljából soron kívül köteles visszajuttatni az iskolatitkárhoz. A küldemények téves felbontása A küldemények téves felbontásakor - a felbontó az átvétel és felbontás tényét a dátum megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd - gondoskodnia kell a küldemény címzetthez való eljuttatásáról. (Ha később derül ki, hogy a küldeményben minősített irat van, a borítékot újból le kell ragasztani, rá kell vezetni a felbontó nevét, majd a küldeményt a felvett jegyzőkönyvvel sürgősen el kell juttatni a címzetthez, illetve a minősített iratokat az iratkezelőhöz.) A küldemény ellenőrzése bontáskor A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell az iraton, illetve borítékon jelzett melléklet(ek) meglétét és olvashatóságát. Az esetlegesen felmerülő problémák esetén - a probléma tényét rögzíteni kell, - a problémáról tájékoztatni kell a küldőt. Irathiány esetén az irathiány tényét jegyzőkönyvben, illetve az iraton vagy az előadói íven kell rögzíteni. (Jegyzőkönyv felvétele esetén annak egy példányát a küldeményhez kell mellékelni.)

186

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg, továbbá ha a küldemény névtelen levél, vagy a feladás időpontjához feltehetően jogkövetkezmény fűződik, illetve bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel, a borítékot csatolni kell és ezt az iraton a mellékletek feltüntetése mellett (+ boríték) jelezni kell. Az elektronikus küldemények ellenőrzése, megnyitása Amennyiben nem központi rendszeren keresztül érkezett az elektronikus küldeményt iktatás előtt ellenőrizni kell a küldemény megnyithatóságát. Amennyiben a küldemény – az egységes közigazgatási informatikai követelmény és tudástárban közzétett formátumokat kezelő programokkal – nem nyitható meg, úgy a küldőt ismert válaszcím esetén értesíteni kell. Az értesítést érkezéstől számított három napon belül meg kell tenni. Az értesítésben közölni kell, hogy: - a küldemény értelmezhetetlen, - az Intézmény által használt formátumokat. Az értelmezhetetlen küldeményeket iktatni nem kell. Amennyiben a küldeménynek csak egyes elemei nem nyithatóak meg, úgy a küldőt a fentiek szerint az alábbiakról kell értesíteni: - a küldemény értelmezhetetlen részeiről, - a hiánypótlás szükségességéről, lehetőségeiről. Pénz, illetékbélyeg és egyéb érték kezelése Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt, illetékbélyeget vagy egyéb értéket tartalmaz, a felbontó: - az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés formájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és - a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény ellenében - a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az irathoz kell csatolni. A küldeményhez felragasztatlanul mellékelt illetékbélyeget a) ha a beadvány illetékköteles – a b) pontban foglaltak előzetes figyelembevételével - az ügyintéző a beadványra felragasztja és az illetékjogszabályban megfelelően értékteleníti. b) Nem szabad a beadványra az illetékbélyeget felragasztani, ha az ügyfél azt a beadványban kért illetékköteles okirat (kiadvány) kiállításához csatolta. c) Ha a kért okirat kiadását az Intézmény megtagadja, vagy kiadja ugyan, de az nem illetékköteles, az illetékbélyeget – mellékletként feltüntetve – ajánlott küldeményként vissza kell küldeni az ügyfélnek. d) Vissza kell küldeni a beadványhoz felragasztatlanul mellékelt illeték- és postabélyeget is, ha a beadvány nem illetékköteles. A beadványra ragasztott illetékbélyeget keltezési bélyegzővel vagy a bélyegen a keltezés tintával történő átírásával kell értékteleníteni. Ha az illetékköteles iraton az illetéket részben vagy 187

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

egyáltalán nem rótták le, az illetékjogszabályok szerint kell eljárni. Ez az eljárás azonban – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem akadályozhatja a további folyamatos kezelést, illetőleg ügyintézést. Az irathoz véglegesen csatolandó dokumentumok A küldemény borítékját, a küldemény egyéb információhordozóját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha: - az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik, - a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani, - a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg, - bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel. Az iratok érkeztetése Minden beérkezett küldeményt érkeztetni kell. Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy főződhet, gondoskodni kell, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható legyen. Nem kell érkeztetni és iktatni a következő küldeményeket: - könyveket, tananyagokat; - reklámanyagokat, tájékoztatókat; - meghívókat; - nem szigorú számadású bizonylatokat; - bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat; - pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint); - munkaügyi nyilvántartásokat; - anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat; - közlönyöket, sajtótermékeket; - visszaérkezett tértivevényeket. A küldemények szétosztása és érkeztető bélyegzővel való ellátása a titkárságon történik. A névre szóló küldeményeken kívül csak azokat kell felbontani, amelyekről a címzett nem állapítható meg. Az elektronikus iratok esetében a személyes postafiókokra érkező hivatalos küldeményeket a központi postafiókba kell továbbítani, mivel az érkeztetés ott - a visszaigazolással együtt - történik. Iktatás Az iktatókönyv Iktatás céljára: - évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet és/vagy - a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő ügyviteli programot lehet használni. Az iktatókönyvnek kötelezően kell tartalmaznia az alábbi adatokat: - iktatószám; - iktatás időpontja;

188

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

- küldemény érkezésének időpontja, módja, érkeztető száma; - küldemény elküldésének időpontja, módja; - küldemény adathordozójának típusa (papíralapú, elektronikus), adathordozója; - küldő megnevezése, azonosító adatai; - címzett megnevezése, azonosító adatai; - érkezett irat iktatószáma (idegen szám); - mellékletek száma; - ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése; - irat tárgya; - elő- és utóiratok iktatószáma; - kezelési feljegyzések; - ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja; - irattári tételszám; - irattárba helyezés időpontja. Az elektronikus iktatásra vonatkozó rendszerleírást a jelen szabályzathoz kell majd csatolni, ha lesz elektronikus szoftver, amely az iktatást biztosítja. Iktatószám és alszám Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival. Az iktatást minden évben 1-gyel kell kezdeni. Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell nyilvántartani. Egy iktatókönyvön belül a főszámokat folyamatos sorszámos rendszerben kell kiadni. Az ügyirathoz tartozó iratokat az iktatási főszám alatt folyamatosan kiadott alszámokon kell nyilvántartani. Az iktatószámnak tartalmaznia kell: - az iktatási főszámot, - az iktatószám kiadásának évét. Az ügyirat tárgya Az ügyirat tárgyát - illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot - az iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó első irat, nyilvántartásba vétele alkalmával kell beírni, kivéve, ha az - az irat tartalmát nem érintően - lényegesen megváltozott, ebben az esetben az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy az eredeti tárgy is felismerhető maradjon.

Az iktatókönyv lezárása Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. A kézi iktatókönyv esetében az iktatásra felhasznált utolsó számot követő aláhúzással kell a zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással, továbbá a körbélyegző lenyomatával hitelesíteni kell.

189

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Amennyiben elektronikus iktatókönyvet használunk, az elektronikus iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után hitelesen le kell zárni. El kell készíteni az elektronikus iktatókönyv minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott másolatát, vagy papírra kell nyomtatni, és azt kell hitelesíteni. Az iktatás időpontja Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be kell iktatni. Soron kívül kell iktatni: - a határidős iratokat, - táviratokat, - expressz küldeményeket, - a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat. Az elektronikus úton érkezett iratok esetén a rendszer automatikusan rögzíti az átvétel időpontját és tényét. Az iktatóbélyegző A beérkező iratok iktatásakor az iktatóbélyegző lenyomatát az iraton el kell helyezni és a lenyomat rovatait ki kell tölteni. Az iktatóbélyegző lenyomata tartalmazza: - a szerv nevét, székhelyét, - az iktatás évét, hónapját, napját, - az iktatás sorszámát (alszámát), - az ügyintéző nevének feltüntetésére szolgáló rovatot, - a mellékletek számát. Téves iktatás Téves iktatás esetén a kézi iktatókönyvben a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett - kétségtelen legyen. A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra. Az iktatás módjai Az iktatás papír alapú iktatókönyv alkalmazásával történik, amelybe a bejegyzéseket manuálisan kell végezni. A kézi iktatás A kézi iktatás során a következőket kell figyelembe venni: - Be kell tartani a 7. pontban meghatározott előírásokat. - A kézi iktatókönyvben nem szabad: - sorszámot üresen hagyni, - a felhasznált lapokat összeragasztani, 190

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

- a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni. - Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni. Szignálás Az irat bemutatása szignálás céljából Az érkezett iratot - az ügyintéző kijelölése (szignálás) végett - köteles az irat szignálására jogosult személynek - iratonként átadni. Az irat szignálására jogosult: - az intézményvezető, valamint hiányzása esetén - a 4. sz. mellékletben meghatározott - az intézményvezető által megbízott- személy(ek). A szignálásra jogosult személy - kijelöli az ügyintézőt, - közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait, pl.: - tárgy meghatározás, - feladatok, - határidő, - sürgősségi fok stb. Az ügy elintézéséről a kijelölt személy köteles az intézményvezetőt tájékoztatni. A szignáló a feladatát az előadóíven végzi el - a szignálás idejének megjelölésével. Iktatás: szignálás nélkül Az iratot szignálás nélkül is lehet iktatni a következő esetben: Az iratot szignálás nélkül ahhoz az ügyintézőhöz kell továbbítani, aki illetékes az ügyben eljárni, az iratkezelési feljegyzést megtenni.

Kiadmányozás Aláírás, hitelesítés Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a SZMSZ-ben, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. Külső szervhez, vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. Az irat akkor hiteles kiadmány, ha: a) szerepel az aláírás, azaz: - azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az "s.k." jelzés szerepel, - a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá b) a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel. A nyomdai sokszorosítás esetén az irat akkor hiteles kiadmány, ha:

191

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

a) a kiadmányozó neve mellett az „s.k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű aláírás mintája és b) a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata szerepel. Az elektronikus kiadmány hitelesítésére a kiadmányozás időpontját dokumentáló minősített elektronikus aláírást kell alkalmazni. Hiteles másolat Az Intézmény által készített hiteles kiadmányról hiteles másolat - papír alapú kiadmány esetében - az irat záradékolásával adható ki. A papíralapú dokumentumról elektronikus másolatot is lehet készíteni. A másolatkészítő biztosítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését, és azt, hogy minden az aláírás elhelyezését követően az elektronikus másolaton tett módosítás érzékelhető legyen. Határozat Az intézményi határozat kötelező tartalmi elemei: A nevelési-oktatási intézmény határozatnak tartalmaznia kell: a) a nevelési-oktatási intézmény nevét, székhelyét, b) az iktatószámot, c) az ügyintéző megnevezését, d) az ügyintézés helyét és idejét, e) az irat aláírójának nevét, beosztását és f) a nevelési-oktatási intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. A határozat rendelkező részének tartalmaznia kell: a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és d) az eljárást megindító kérelem benyújtására történő figyelmeztetést. A hozott határozatot meg kell indokolni. Bélyegző, mint hitelesítési eszköz Kiadmányozáshoz alkalmazható bélyegzőkről, aláírás bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. A bélyegzők használatáról önálló szabályzat rendelkezik.

A kiadmánynak ismert iratok Nem minősülnek kiadmánynak az Intézmény működése során az ügyfelek ügyintézését és joggyakorlását, kötelezettségteljesítését segítő tájékoztatók, melyek közvetlen jogot és kötelezettséget nem keletkeztetnek, csupán általános jellegű információt szolgáltatnak. Nem minősül kiadványnak: - az elektronikus visszaigazolás,

192

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

- a fizetési azonosítóról és az iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás. Iratok továbbítása, postázása (expediálás) Az iratkezelési feladatok ellátásának ellenőrzése Az iskolatitkárnak ellenőriznie kell, hogy - az aláírt, illetőleg hitelesített és bélyegzőlenyomattal ellátott leveleken végrehajtottak-e minden kiadói utasítást, - a mellékleteket csatolták-e. Az ellenőrzést követően fel kell jegyezni a továbbítás keltét és ennek tényét - az irat másolatán, A kimenő iratnak minden esetben tartalmaznia kell: - az intézmény nevét, azonosító adatait (cím, telefon, fax, e-mail), - az ügyintéző nevét, - a kiadmányozó nevét, beosztását, - az irat tárgyát, - az irat intézményi iktatószámát, - a mellékletek számát, - a címzett nevét, azonosító adatait, - az ügyet indító beadvány hivatkozási számát.

193

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az iratok továbbítás előtti csoportosítása A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítő, futárszolgálat stb.). Elektronikus iratok kezelése Adott irat elektronikus úton történő kézbesítése esetén gondoskodni kell a visszaigazolás biztosításáról. Elektronikus levében iratot csak akkor lehet küldeni, ha a címzett a kérelmet elektronikusan küldte be, vagy azt – elektronikus levélcíme megadása mellett – kifejezetten kéri. (Amennyiben az elektronikus levél elküldése meghiúsul, illetve a letöltés nem regisztrálható, az elektronikus irat papíralapú hiteles változatát hagyományos kézbesítési módszerrel kell megküldeni.) Irattározás Az irattározás dokumentálása Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell végezni.

Iratkölcsönzés az irattárból Az Intézmény dolgozói az érvényes SZMSZ-ben rögzített jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. Az irattárból csak engedéllyel lehet iratot kikérni. (Az átvitelt igazoló iratkikérőket az irattárban a visszaérkezésig lefűzve kell tárolni.) A kölcsönzést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni, ennek érdekében a papíralapú iratok esetében az irattárból kiadott ügyiratról: - ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet mint elismervényt az átvevő aláír, - az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az irattárban az ügyirat helyén kell tárolni.

194

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Selejtezés Selejtezési bizottság Az ügyiratok selejtezését az intézményvezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni, az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével. A selejtezési bizottság tagjainak meghatározását a 6. sz. melléklet tartalmazza. Selejtezési jegyzőkönyv Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és az Intézmény körbélyegzőjének lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni. A selejtezési jegyzőkönyvet legalább 1 példányban kell készíteni: - 1 pld. a selejtezési bizottságé. A selejtezés végrehajtása, a megsemmisítés módja Selejtezést végrehajtani csak a levéltár által - engedélyezési záradékkal ellátva - visszaküldött selejtezési jegyzőkönyv alapján lehet. A selejtezés időpontját a nyilvántartás megfelelő rovatába be kell vezetni. A papír alapú iratok selejtezése, megsemmisítése az intézményvezető utasításának megfelelően történhet különösen: - iratmegsemmisítővel, - égetéssel. Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme Hozzáférés az iratokhoz Az Intézmény által kezelt iratok esetében biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását. Az illetéktelen hozzáférés megakadályozásának feladatai kiterjednek: - az Intézményen kívüli személyekre, ügyfelekre, valamint - az iratkezelőkre. Az illetéktelen hozzáférés megakadályozása minden iratkezelést végző személy feladata az általa kezelt iratok vonatkozásában. Az Intézmény dolgozói csak azokhoz az iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultság naprakészen tartásáért az intézményvezető tartozik felelősséggel. (7. számú melléklet.) Az iratok védelmét célzó utasítások Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalmazhatók: a) „Saját kezű felbontásra!”, b) „Más szervnek nem adható át!”, c) „Nem másolható!”, 195

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

d) „Kivonat nem készíthető!”, e) „Elolvasás után visszaküldendő!”, f) „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével), g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. Az itt meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok megismerését. Irattári terv Az irattári terv kiadásra, módosításra történő előkészítése Az intézményvezető az Intézmény által használt irattári tervét a jogszabályban kiadott irattári mintaterv figyelembevételével állítja össze. Az irattári mintaterv alapján készült egyedi irattári tervben nem szabad megváltoztatni az egyes irattári tételek selejtezésére, vonatkozó, az irattári mintatervben megjelölt határidőket. Az irattári tételek kialakítása Az ügyiratokat és a nem iktatással nyilvántartott egyéb irategyütteseket - az Intézmény ügyköreit az azonos tárgyú egyedi ügyekig lemenő részletességgel felsoroló jegyzék segítségével - tárgyi alapon kell tételekbe sorolni. Az irattári tétel egy vagy több tárgykör (ügykör) irataiból is kialakítható, annak figyelembevételével, hogy: a) egy irattári tételbe csak azonos értékű, iratok sorolhatók be; b) az egyes irattári tételek megfelelő alapul szolgálnak az éves ügyiratforgalmi és hatósági statisztikai adatszolgáltatáshoz; c) az Intézmény hatékony működtetése egy adott funkciót illetően az ügykörök milyen mélységű áttekintését igényli. Külön irattári tételeket lehet kialakítani iratfajta alapján a) a jogszabályban vagy belső utasításban előírt, különböző célú és adattartalmú nyilvántartásokból; b) az a) pont szerinti nyilvántartások alapirataiból, ha azokat külön irattári egységként kell kezelni; c) a választott testületek, bizottságok, valamint az Intézmény működése szempontjából meghatározó jelentőségű, rendszeresen megtartott értekezletek irataiból (ideértve az előterjesztéseket, a jegyzőkönyveket vagy emlékeztetőket és a határozatokat is), továbbá a belső utasításokból.

196

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az iratok selejtezhetősége Az egyes irattári tételekhez kapcsolódóan meg kell határozni, hogy - melyek azok az irattári tételek, amelyek iratai nem selejtezhetők, és - melyek azok, amelyek iratait meghatározott idő eltelte után ki lehet selejtezni. A nem selejtezhető irattári tételek esetében meg kell jelölni azt is, hogy melyek azok, amelyek megőrzéséről az iratképző - határidő megjelölése nélkül - helyben köteles gondoskodni. A nem selejtezhető irattári tételek, továbbá a selejtezhető irattári tételek esetében meg kell jelölni az irattári őrzés időtartamát. A személyes adatot tartalmazó iratok őrzési és selejtezési idejét a célhoz kötött adatkezelés követelményére tekintettel kell meghatározni. A nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét az Ltv. 12. §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. Amennyiben más jogszabály nem határoz meg őrzési időtartamot akkor a központi irattári mintatervben foglaltak alapján kell rendelkezni. Az irattári terv szerkezete és rendszere Az irattári terv szerkezetét és rendszerét - a címmel ellátott irattári tételek csoportosításával, továbbá - a szerv ügykörei között meglévő tartalmi összefüggések alapján elvégzett rendszerezéssel kell kialakítani. Az irattári terv két részből áll: - általános részből és - különös részből. Az általános részbe az Intézmény működtetésével kapcsolatos (több szervezeti egységet is érintő) irattári tételek tartoznak. A különös részbe az Intézmény alapfeladataihoz kapcsolódó irattári tételek tartoznak. Az Intézmény ügykörei között meglévő tartalmi összefüggések alapján elvégzett rendszerezés eredményeként az irattári tételeket különböző - főcsoportokba, - azon belül pedig csoportokba - a csoporton belül alcsoportokba kell besorolni. Az irattári terv különös részén belül a főcsoportok szervezeti egységenként is kialakíthatók. A csoportosított, címmel ellátott és rendszerezett irattári tételeket az irattári tervben elfoglalt helyüknek megfelelő azonosítóval (irattári tételszámmal) kell ellátni. Az irattári tervet évente felül kell vizsgálni. Az irattári tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

197

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Intézkedések az Intézmény feladatkörének megváltozása, munkakör átadása esetén a) Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutódlással szűnik meg, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek iratait, továbbá az irattárat a jogutód veszi át. Az el nem intézett, folyamatban lévő ügyeket a jogutód iktatókönyvébe be kell vezetni. Az irattár átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. b) Ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül szűnik meg, a nevelési-oktatási intézmény vezetője a fenntartó intézkedésének megfelelően gondoskodik a 16/a. pontban felsorolt feladatok ellátásáról. A jogutód nélkül megszűnő intézmény irattárában elhelyezett iratainak jegyzékét - az iratok elhelyezésével kapcsolatos intézkedésről szóló tájékoztatást - a nevelési-oktatási intézmény vezetője megküldi az illetékes levéltárnak. A tanügyi nyilvántartások A tanügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos szabályok: Az iskola a végzett tanulóiról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét. A nyilvántartás: a) a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét, b) a tanuló iskolán belüli tanulmányai befejezésének évét, c) a tanulót átvevő iskola nevét, OM azonosítóját, címét és szakirányát tartalmazza. A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetetlen ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni. Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót, a törzslapot, kiállítja a bizonyítványt, és vezeti a továbbtanulással összefüggő nyilvántartást. A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az osztályfőnök és az iskola igazgatója által kijelölt két összeolvasó-pedagógus felelős. A törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a megfelelő záradékkal kell feltüntetni. A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, olyan módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. Névváltozás esetén a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat alapján a megváltozott nevet a törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról - beleértve az érettségi vizsgáról és a szakmai vizsgáról kiállított bizonyítványt, tanúsítványt (a továbbiakban együtt: bizonyítvány) is - bizonyítványmásodlatot, tanúsítványmásodlatot (a továbbiakban együtt: bizonyítványmásodlatot) kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell semmisíteni, vagy - ha tulajdonosa kéri - az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy iratlyukasztóval történő kilyukasztással érvényteleníteni kell, és vissza kell adni a tulajdonosának.

198

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Ha a bizonyítvány kiadását követően derül ki, hogy az iskola hibás adatokat vezetett be a bizonyítványba, a hibás bizonyítványt ki kell cserélni. A csere az érintett számára díjmentes. A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. A bizonyítványmásodlatnak - a névváltozás kivételével - szöveghűen tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének vagy megbízottjának aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. Bizonyítványmásodlat kiadása esetén, a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították. Amennyiben az eredeti érettségi bizonyítvány, szakképesítő bizonyítvány szerepel a hivatal vagy a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által kijelölt szervezet által vezetett központi nyilvántartásában, az eredeti bizonyítvány megsemmisítéséről, érvénytelenné nyilvánításáról és a másodlat kiadásáról a központi nyilvántartás vezetőjét értesíteni kell. A bizonyítványokról másodlatot engedélyezett, sorszámozott bizonyítványnyomtatványon nem lehet kiállítani. Kötelezően használt tanügyi nyomtatványok A kötelezően használt tanügyi nyomtatványok körét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg. E rendelet írja le a nyomtatványok alapvető kezelési szabályait. A ténylegesen alkalmazandó nyomtatványok körét melléklet tartalmazza. Beírási napló A beírási naplót az adott iskola kezdő évfolyamán kell megnyitni és folytatólagosan kell vezetni. A beírási naplót az iskola vezetője által kijelölt - nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazott vezeti. A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya megszűnt. A törlést a megfelelő záradék bejegyzésével kell végrehajtani. Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési igényű tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadói feladatot, a szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény, nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, az elvégzett felülvizsgálatok, valamint a következő kötelező felülvizsgálat időpontját. A beírási naplóban szerepeltetni kell azokat a tanulókat is, akik tankötelezettségüket külföldön teljesítik, továbbá azokat is, akik az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kaptak. Ennek tényét a határozat számával szerepeltetni kell a beírási napló megjegyzés rovatában. A beírási naplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, a megnyitás és lezárás időpontját, az igazgató aláírását, valamint papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. A beírási napló tartalmazza: 199

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

a) a tanuló aa) naplóbeli sorszámát, ab) felvételének időpontját, ac) nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, ad) anyja születéskori nevét, ae) állampolgárságát, af) reggeli ügyeletre, napközire és étkezésre vonatkozó igényét az alapfokú művészeti iskola kivételével, ag) jogviszonya megszűnésének időpontját és okát, továbbá annak az intézménynek a nevét, ahová felvették vagy átvették, ah) évfolyamismétlésére vonatkozó adatokat, ai) sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait, b) az egyéb megjegyzéseket. Osztálynapló Az osztálynaplóban fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, az osztály megnevezését, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító osztályfőnök és az igazgató aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. A naplót az iskolai nevelés-oktatás nyelvén kell vezetni. Az osztálynapló haladási és mulasztási, valamint értékelő naplórészt tartalmaz. A haladási és mulasztási naplórész tartalmazza heti és napi bontásban: a) a tanítási napok sorszámát és időpontját, b) a megtartott tanítási óra tantárgyának nevét, az óra tanévi és napon belüli sorszámát, c) a tanítási óra anyagát, d) az órát megtartó pedagógus aláírását, e) igazolt és igazolatlan órák szerinti csoportosításban a tanulók hiányzásának kimutatását, f) a hiányzások heti, féléves és éves összesítését és az összesítést végző pedagógus aláírását. Az értékelő naplórész tartalmazza: a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, oktatási azonosító számát, társadalombiztosítási azonosító jelét, anyja születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy törvényes képviselője nevét és elérhetőségét, b) a tanuló naplóbeli sorszámát, törzslapszámát, c) a tanult tantárgyakat és azok értékelését havi bontásban, valamint a félévi és év végi szöveges értékelését, osztályzatait, d) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat. Csoportnapló az osztálykerettől eltérő, csoportbontással kialakított tanórai foglalkozásokról és azok résztvevőiről.

200

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A csoportnaplóban fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, a kiállító pedagógus és az igazgató aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. A csoportnapló tartalmazza: a) a csoport megnevezését, b) a csoportba tartozó tanulók osztályonkénti megoszlását, c) a csoport tanulóinak névsorát, d) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, valamint hiányzásait, e) a tanuló értékelését, f) a megtartott foglalkozások sorszámát, időpontját és a tananyagot, g) a foglalkozást tartó pedagógus aláírását. Egyéb foglalkozási napló az egyéb foglalkozásokról, így különösen a fakultációs foglalkozásról, a szakkörről, a sportkörről és a napköziről. Az egyéb foglalkozási napló tartalmazza: a) a csoport megnevezését, a foglalkozás helyét és idejét vagy időtartamát, b) a csoportba tartozó tanulók névsorát, c) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, d) a tanuló anyjának születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy törvényes képviselője nevét és elérhetőségét, e) a megtartott foglalkozások sorszámát és időpontját, a foglalkozás témáját, f) a foglalkozást tartó pedagógus aláírását. Tantárgyfelosztás az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez. A tantárgyfelosztás tartalmazza: a) a tanév évszámát, b) az iskola nevét, c) a pedagógus tantárgyfelosztási sorszámát, nevét, végzettségét, szakképzettségét és az általa tanított tantárgyakat, egyéb foglalkozásokat, d) az osztályok, csoportok megjelölését és óratervi óráik számát, e) a pedagógus által ellátott óratervi órák és egyéb foglalkozások számát osztályonként és tantárgyanként, egyéb foglalkozásonként, f) az egyes pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött óraszámát, g) az órakedvezményre jogosító jogcímeket, h) az e)-f) pontok szerinti külön-külön összesített óraszámot, valamint i) a fenntartó által engedélyezett pedagógus-álláshelyek számát. A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig meg kell küldeni a fenntartónak. A tantárgyfelosztás alapján készített összesített iskolai órarend tartalmazza a tanórai és az egyéb foglalkozások időpontját, osztályonként és tanóránként az adott tantárgy és a tanár megnevezésével.

201

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Értesítő (ellenőrző) a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, évközi és félév végi tanulmányi eredményéről szóló tájékoztatásra, a hiányzások igazolására, valamint az iskola és a szülő kölcsönös tájékoztatására szolgál. Az értesítőben fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét, az osztály megnevezését. Az értesítő tartalmazza: a) a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, születési helyét és idejét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, anyja születéskori nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, napközbeni telefonszámát és apja, törvényes képviselője nevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, napközbeni telefonszámát, b) a tanuló magatartása, szorgalma értékelését, c) a tanuló által tanult tantárgyak felsorolását és minősítését, d) a félévi osztályzatokat, e) a mulasztások igazolását. A tanuló félévi osztályzatairól az iskola az iskolai elektronikus napló alkalmazása esetén is köteles az értesítő útján, az osztályfőnök aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával ellátott írásbeli tájékoztatást adni. A bizonyítvány-nyomtatványok kezelése A tanuló az egyes évfolyamok teljesítéséről bizonyítványt kap. A bizonyítvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló irat közokirat. Az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is elő kell állítani nyomtatott formában, és meg kell őrizni. A bizonyítvány a tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. A bizonyítványban fel kell tüntetni az iskola, többcélú intézmény esetén a tagintézmény nevét, OM azonosítóját, címét és az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is. A bizonyítvány tartalmazza: a) a sorszámát, b) a bizonyítványpótlap sorozatszámát, c) a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét, d) a tanuló törzslapjának számát, e) a tanévet és az elvégzett évfolyam sorszámát, f) a tanuló által mulasztott órák számát, ezen belül külön megadva az igazolatlan mulasztások számát, g) a tanuló szorgalmának és - az alapfokú művészeti iskola kivételével - magatartásának értékelését, h) a tanuló által tanult tantárgyak megnevezését és minősítését, i) a szükséges záradékot, 202

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

j) a nevelőtestület határozatát, k) a kiállítás helyét és idejét, az iskola körbélyegzőjének lenyomatát, l) az igazgató és az osztályfőnök aláírását. Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni. Törzslap, póttörzslap hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján kérelemre pótbizonyítvány állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik évfolyamot mikor végezte el. Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartalmú pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt tanuló írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola melyik évfolyamán tanult, és nyilatkozatához csatolja volt tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását. A tanár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában tanított. A volt évfolyamtársaknak be kell mutatniuk bizonyítványukat. A bizonyítványnyomtatványok, tanúsítványok kezelésére vonatkozó szabályok Az iskola az üres bizonyítványnyomtatványokat, tanúsítványnyomtatványokat köteles zárt helyen úgy elhelyezni, hogy ahhoz csak az igazgató vagy az általa megbízott személy férhessen hozzá. Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, továbbá a kicserélt bizonyítványról jegyzőkönyvet készít, és a bizonyítványt megsemmisíti. Az iskola az üres bizonyítványnyomtatványokról, tanúsítványokról, a kiállított és kiadott bizonyítványnyomtatványokról, tanúsítványokról, az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról, tanúsítványokról nyilvántartást vezet. Az iskola az elveszett, megsemmisült üres bizonyítványnyomtatvány, tanúsítvány érvénytelenségéről szóló közlemény közzétételét kezdeményezi az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, megjelölve az adott bizonyítványnyomtatvány egyedi azonosításához szükséges adatokat és az érvénytelenség időpontját. Az iskola az üres bizonyítvány-nyomtatványokat köteles zárt helyen a gazdasági ügyintéző páncélszekrényében elhelyezni oly módon, hogy ahhoz csak az igazgató vagy az általa megbízott személy férjen hozzá. Az iskola az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítványról jegyzőkönyvet készít, és a bizonyítványt megsemmisíti. Az iskola nyilvántartást vezet: - az üres bizonyítvány-nyomtatványokról, - a kiállított és kiadott bizonyítvány-nyomtatványokról, - az elrontott és megsemmisített bizonyítványokról. Törzslap A törzslap két részből áll, a tanulókról külön-külön kiállított egyéni törzslapokból és az egyéni törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív). Az iskola a tanulókról - a tanévkezdést követő harminc napon belül - egyéni törzslapot állít ki. Az egyéni törzslap tartalmazza: a) a törzslap sorszámát,

203

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

b) a tanuló nevét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, oktatási azonosító számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét, c) a tanuló osztálynaplóban szereplő sorszámát, d) a tanévet és a tanuló által elvégzett évfolyamot, e) a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését, f) a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges minősítését, g) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat, h) az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan mulasztásokat, i) a nevelőtestület határozatát, j) a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat, k) a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából következő döntéseket, határozatokat, záradékokat. Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a tanuló törzslapján fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját. Az egyéni törzslapokat az alsó tagozat, a felső tagozat és a középfokú iskolai tanulmányok befejezését követően, a törzslap külívének teljes lezárása után szétválaszthatatlanul össze kell fűzni, és ilyen módon kell tárolni. A törzslap külívén fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a megnyitás és lezárás helyét és idejét, az osztályfőnök és az igazgató aláírását és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát. A törzslap külíve tartalmazza: a) az osztály megnevezését, b) az osztály egyéni törzslapjainak az osztálynaplóval és bizonyítvánnyal való összeolvasásának tényét igazoló összesítés évenkénti hitelesítését, c) a hitelesítést végző osztályfőnök és az összeolvasó tanárok, valamint az igazgató aláírását, d) a törzslap külívének lezárásakor hatályos osztálynévsort (a tanuló sorszáma, neve, törzslapszáma feltüntetésével). A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett - a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján póttörzslapot kell kiállítani. Értelmező rendelkezések E szabályzat alkalmazásában: - átadás: irat, ügyirat vagy irat-együttes kezelési jogosultságának dokumentált átruházása; - beadvány: valamely szervtől vagy személytől érkező papíralapú vagy elektronikus irat; - csatolás: iratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása; - elektronikus aláírás: elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat; 204

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

- elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben meghatározott, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt irat; - elektronikus aláírás ellenőrzése: az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum aláíráskori, illetve ellenőrzéskori tartalmának összevetése, továbbá az aláíró személyének azonosítása a dokumentumon szereplő, illetve a hitelesítés-szolgáltató által közzétett aláírás-ellenőrző adat, tanúsítvány visszavonási információk, valamint a tanúsítvány felhasználásával; - elektronikus aláírás érvényesítése: annak tanúsítása minősített elektronikus aláírás vagy e szolgáltatás tekintetében minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegző elhelyezésével, hogy az elektronikus dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás vagy időbélyegző, illetve az azokhoz kapcsolódó tanúsítvány az időbélyegző elhelyezésének időpontjában érvényes volt; - elektronikus aláírás felhasználása: elektronikus adat elektronikus aláírással történő ellátása, illetve elektronikus aláírás ellenőrzése; - elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhető adat-együttes; - elektronikus hitelesítés: az elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatás keretében a hitelesítés szolgáltató azonosítója az igénylő személyét, tanúsítványt bocsát ki, nyilvántartásokat vezet, fogadja a tanúsítványokkal kapcsolatos változtatások adatait, valamint nyilvánosságra hozza a tanúsítványhoz tartozó szabályzatokat, az aláírás ellenőrző adatokat és a tanúsítvány aktuális állapotára (különösen esetleges visszavonásra) vonatkozó információt; - elektronikus irat: számítástechnikai program felhasználásával – elektronikus formában rögzített – elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak; - elektronikus másolat: valamely papíralapú dokumentumról e rendelet szabályai szerint készült, azzal képileg vagy tartalmilag egyező, s a külön jogszabályban meghatározott joghatás kiváltására alkalmas elektronikus eszköz útján értelmezhető adat-együttes, kivéve a papíralapú dokumentumba foglalt adat-együttest; - elektronikus okirat: olyan elektronikus irat, amely nyilatkozattételt, illetőleg nyilatkozat elfogadását vagy nyilatkozat kötelezőnek elismerését foglalja magába; - elektronikus tájékoztatás: olyan kiadmánynak nem minősülő elektronikus dokumentum, amely az iktatási számról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről értesíti az ügyfelet; - elektronikus út: az eljárási cselekmény elektronikus adatfeldolgozást, tárolást, illetőleg továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök útján történő végzése; - elektronikus visszaigazolás: olyan kiadmánynak nem minősülő elektronikus dokumentum, amely az elektronikus úton érkezett irat átvételéről és az érkeztetés sorszámáról értesíti annak küldőjét; - expediálás: az irat kézbesítésének előkészítése, a küldemény címzettjének (címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés módjának és időpontjának meghatározása; - érkeztetés: az érkezett küldemény küldőjének, érkeztetőjének, belső címzettjének, az érkeztetés dátumának, elektronikus úton érkezett küldemény sorszámának, a küldemény adathordozójának, fajtájának és érkezési módjának nyilvántartásba vétele az iktatókönyvben vagy külön érkeztető könyvben; 205

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

- gépi adathordozó: külön jogszabályban meghatározott, az ügyfél-hivatal, illetve a hivatal-ügyfél kommunikációra felhasználható, valamint az elektronikus adat tárolására alkalmas eszköz; - iktatás: az iratnyilvántartásba vétele, iktatószámmal történő ellátása az érkeztetést vagy a keletkezést követően az iktatókönyvben, az iraton és az előadói íven; - iktatókönyv: olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben az iratok iktatása történik; - iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel a közfeladatot ellátó szerv látja el az iktatandó iratot; - iratkölcsönzés: az irat visszahozatali kötelezettség melletti kiadása az irattárból; - irattári tétel: az iratképző szerv vagy személy ügykörének és szervezetének megfelelően kialakított legkisebb - egyéni irattári őrzési idővel rendelkező - irattári egység, amelybe több egyedi ügy iratai tartozhatnak; - irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó kód; - irattárba helyezés: az ügyirat irattári tételszámmal történő ellátása és irattárban történő dokumentált elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyintézés befejezését követő vagy annak felfüggesztése alatti átmeneti időre; - kezelési feljegyzések: az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, ügykezelőnek szóló vezetői vagy ügyintézői utasítások; - kézbesítés: a küldeménynek kézbesítő szervezet, személy, adatátviteli eszköz útján történő eljuttatása a címzetthez; - központi irattár: a közfeladatot ellátó szerv több szervezeti egysége irattári anyagának selejtezés vagy levéltárba adás előtti őrzésére szolgáló irattár; - küldemény: az irat vagy tárgy, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a hozzá tartozó listán címzéssel láttak el; - küldemény bontása: az érkezett küldemény biztonsági ellenőrzése, felnyitása, olvashatóvá tétele; - levéltárba adás: a lejárt helyben őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak; - másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos módon hitelesítettek; - másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű (nem hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat; - megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információ helyreállításának lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése; - mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól - elválasztható; - melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan attól; - naplózás: az elektronikus iratkezelési rendszerben, a kezelt adatállományokban bekövetkezett események meghatározott körének regisztrálása; - selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok kiemelése az irattári anyagból és megsemmisítésre történő előkészítése; - szerelés: ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó ügyiratdarabok (elő- és utóiratok) végleges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni kell;

206

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

207

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az 5.számú függelék: Iratkezelési szabályzat mellékletei: - 1. sz. melléklet: Az intézményvezető tartós távolléte esetében az iratkezelés felügyeletét ellátó személy - 2. sz. melléklet: A küldemények átvételére jogosult személyek - 3. sz. melléklet: A küldemények felbontására jogosult személyek - 4. sz. melléklet: A küldemények szignálására - az intézményvezető megbízásából - jogosult személyek - 5. sz. melléklet: A szignálás nélküli iktatható ügyiratok és az arra jogosult ügyintézők - 6. sz. melléklet: Az iratselejtezési bizottság tagjai - 7. sz. melléklet: Hozzáférési jogosultság ügyintézőnként/tisztségenként - 8. sz. melléklet: Az elektronikus iktatás - 9. sz. melléklet: Irattári terv - 10. sz. melléklet: Az alkalmazott tanügyi nyomtatványok

208

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

209

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

210

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

211

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

212

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

7. számú iratkezelési melléklet: Hozzáférési jogosultság ügyintézőnként/tisztségenként

Ügyintéző/tisztség Milbich Mihályné Kesztnerné Varjú Andrea Páva Anett Weisz Ágnes

Hozzáférési jogosultság Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Intézményvezető-helyettes iskolatitkár

Kelt: Pilisszentiván, 2018.09.15.

8. számú iratkezelési melléklet: A nevelési-oktatási intézmény irattári terve, az iskolai záradékok I. Irattári terv Irattári tételszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ügykör megnevezése Őrzési idő (év) Vezetési, igazgatási és személyi ügyek Intézménylétesítés, - átszervezés, - fejlesztés nem selejtezhető Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönynem selejtezvek hető Személyzeti, bér- és munkaügy 50 év Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvéde10 év lem, Fenntartói irányítás 10 év Szakmai ellenőrzés 10 év Megállapodások, bírósági, államigazgatási 10 év ügyek Belső szabályzatok 10 év Polgári védelem 10 év Munkatervek, jelentések, statisztikák 5 év Panaszügyek 5 év Nevelési-oktatási ügyek

213

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

OM:032452 PA3101

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

12. 13.

Nevelési-oktatási kísérletek, újítások Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók

14. 15. 16. 17. 18. 19.

Felvétel, átvétel Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek Naplók Diákönkormányzat szervezése, működése Pedagógiai szakszolgálat Szülői közösség, iskolaszék szervezése, működése Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások Gyakorlati képzés szervezése Vizsgajegyzőkönyvek Tantárgyfelosztás Gyermek- és ifjúságvédelem Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai Az érettségi vizsga, szakmai vizsga Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum Gazdasági ügyek Ingatlan-nyilvántartás, - kezelés, - fenntartás, határidő nélküli épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek Társadalombiztosítás Leltár, állóeszköz-, vagyonnyilvántartás, selejtezés Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok A tanműhely üzemeltetése A tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak Szakértői bizottság szakértői véleménye

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

27.

28. 29. 30. 31. 32. 33.

214

10 év nem selejtezhető 20 év 5 év 5 év 5 év 5 év 5 év 5 év 5 év 5 év 5 év 3 év 1 év 1 év 5 év

50 év 10 év 5 év 5 év 5 év 20 év

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

II. Az iskolák által alkalmazott záradékok Záradék Felvéve [átvéve, a(z) ......... számú határozattal áthelyezve] a(z) (iskola 1. címe) ....................iskolába. A ........ számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján tanulmányait 2. a(z) (betűvel) .......... évfolyamon folytatja. Felvette a(z) (iskola címe) ..................... iskola. 3. Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, vagy osztályozó vizsga letételével folytathatja. 5. ...... tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint végzi. 6. Mentesítve.....tantárgyból az értékelés és a minősítés alól 4.

215

Dokumentumok

Bn., N., Tl., B. Bn., Tl. Bn., Tl., N. Bn., Tl., N. N., Tl., B. N., Tl., B.

OM:032452 PA3101

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

14. 15.

16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Záradék ..... tantárgy ..... évfolyamainak követelményeit egy tanévben teljesítette a következők szerint: .... Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól az 20......../..... tanévben felmentve ............................................ miatt. Kiegészülhet: osztályozó vizsgát köteles tenni Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény alapján) magántanulóként folytatja. Mentesítve a(z) [a tantárgy(ak) neve] ....................... tantárgy tanulása alól. Megjegyzés: A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát is. Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ................... évfolyam tantárgyaiból osztályozó vizsgát köteles tenni. A(z) évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a tanulmányi idő megrövidítésével teljesítette. A(z) ....................... tantárgy óráinak látogatása alól felmentve….....................-tól ........................-ig. Kiegészülhet: Osztályozó vizsgát köteles tenni. Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében osztályozó vizsgát tehet. A nevelőtestület határozata: a (betűvel) .............. évfolyamba léphet, vagy A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait .......................... évfolyamon folytathatja. A tanuló az .................. évfolyam követelményeit egy tanítási évnél hoszszabb ideig, .................. hónap alatt teljesítette. A(z) ..................tantárgyból javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgán ..................... tantárgyból ...................... osztályzatot kapott,................. évfolyamba léphet. A ............. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot meg kell ismételnie. A javítóvizsgán ................ tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Évfolyamot ismételni köteles. A(z) ........................ tantárgyból ..........-án osztályozó vizsgát tett. Osztályozó vizsgát tett. A(z) .................. tantárgy alól ............... okból felmentve. A(z) ................... tanóra alól .................. okból felmentve. Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga letételére ..............-.............-ig halasztást kapott.

216

Dokumentumok

N., Tl., B. N., Tl., B. N., Tl. N., Tl., B. N., Tl. N., Tl., B. N. N., Tl. N., Tl., B. N., Tl. N., Tl.,B., Tl., B. N., Tl., B. Tl., B. N., Tl. Tl., B. Tl., B. Tl., B. Tl., B.

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Dokumentumok Záradék 25. Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) ......................... iskolában Tl., B. független vizsgabizottság előtt tette le. Tl., B., N. 26. A(z) .......................... szakképesítés évfolyamán folytatja tanulmányait. Tanulmányait.........................................okból megszakította, a tanulói jogBn., Tl. 27. viszonya .......................................-ig szünetel. Bn., Tl., A tanuló jogviszonya: B., N. a) kimaradással, b) ................... óra igazolatlan mulasztás miatt, 28. c) egészségügyi alkalmasság miatt, d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt, e) ............ iskolába való átvétel miatt megszűnt, a létszámból törölve. N. 29. ............................ fegyelmező intézkedésben részesült. ........................ fegyelmi büntetésben részesült. A büntetés végrehajtása Tl. 30. ..................... ........................-ig felfüggesztve. Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén: a) A tanuló ............... óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt felszólítottam. Bn., Tl., b) A tanuló ismételt ....................... óra igazolatlan mulasztása miatt a 31. N. szülő ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem. Az a) pontban foglaltakat nem kell bejegyezni a Bn. és Tl. dokumentumokra. Bn. 32. Tankötelezettsége megszűnt. 33. A ............... szót (szavakat) osztályzato(ka)t .................-ra helyesbítettem. Tl., B. B. 34. A bizonyítvány .......... lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem. Ezt a póttörzslapot a(z) ........................ következtében elvesztett (megPót. Tl. 35. semmisült) eredeti helyett ............... adatai (adatok) alapján állítottam ki. Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült) eredeti helyett Pót. Tl. 36. ................ adatai (adatok) alapján állítottam ki. A bizonyítványt ..... kérelmére a ..... számú bizonyítvány alapján, téves Tl., B. 37. bejegyzés miatt állítottam ki. Pótbizonyítvány. Igazolom, hogy név ............................., anyja neve ........ a(z) ....................................... iskola ................................. szak (szakmai, Pót. B. 38. speciális osztály, két tanítási nyelvű osztály, tagozat) .......... évfolyamát a(z) ....................... tanévben eredményesen elvégezte.

217

OM:032452 PA3101

39.

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Záradék Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréséhez, a felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez ................ vizsga eredményének befejezéséhez vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a tanulóval kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, továbbá megfelelő záradékot alakíthat ki. Érettségi vizsgát tehet. Gyakorlati képzésről mulasztását: .......................-tól .....................-ig pótolhatja. Beírtam a ......................................... iskola első osztályába. Ezt a naplót .................... tanítási nappal (órával) lezártam. Ezt az osztályozó naplót ............. azaz ................... (betűvel) osztályozott tanulóval lezártam. Ezt az osztályozó naplót ............ azaz ............. (betűvel) osztályozott tanulóval lezártam. Igazolom, hogy a tanuló a ......../........ tanévig ........ óra közösségi szolgálatot teljesített. A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szüks. közösségi szolgálatot ..... (nemzetiség megnevezése) kiegészítő nemzetiségi tanulmányait a nyolcadik/tizenkettedik évfolyamon befejezte Rövidítések Beírási napló Bn. Osztálynapló N. Törzslap Tl. Bizonyítvány B.

218

Dokumentumok

Tl., B. Tl., B., N. N.

N. B. Tl. Tl., B.

OM:032452 PA3101

PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

9. számú iratkezelési melléklet: Az alkalmazott tanügyi nyomtatványok Az iskola által használt nyomtatvány a) a beírási napló, b) a bizonyítvány, f) a törzslap külíve, belíve, j) az értesítő (ellenőrző), k) az osztálynapló, l) a csoportnapló, m) az egyéb foglalkozási napló, n) a jegyzőkönyv a tanulmányok alatti vizsgához, o) az osztályozóív tanulmányok alatti vizsgához, q) az órarend, r) a tantárgyfelosztás, s) a továbbtanulók nyilvántartása, x) a tanulói jogviszony igazoló lapja,

219

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.