A Z O R S Z Á G O S M Ű S Z A K I K Ö N Y V T Á R É S M U N K Á J A B E N


1 A Z O R S Z Á G O S M Ű S Z A K I K Ö N Y V T Á R É S D O K U M E N T Á C IÓ S K Ö Z P O N T M U N K &A...
Author:  Dezső Bakos

0 downloads 2 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


AZ

ORSZÁGOS M Ű SZAKI KÖNYVTÁR D O K U M E N T Á C IÓ S K Ö Z P O N T M U N K Á J A 19 6 2 - B E N

ÉS

M e g je le n t a z O r s z á g o s M ű s za k i K ö n y v ­

ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

tár é s D oku m en tációs K ö z p o n t

Ötödik

é v k ö n y v e , m elyn ek e ls ő r é s z e a k ö n y v ­ tár 1962. é v i m unkájáról ad áttekintést.

ÉVKÖNYV - 1962

A

k ö n y v tá r v e z e t ő je b e v e z e t ő b e n b e s z á ­

mol arról, h o g y a z O r s z á g o s M ű s z a k i K ö n y v tá r é s D oku m en tációs K ö z p o n t (O M K D K )

1962. jan u ár 1 -i h atállya l a z

1003/1962. s z . korm, h a tá ro za t értelm é­ ben a M ű v e lő d é s ü g y i M in isztériu m fő fe lü ­ 5ZFJIKESZTFTTE

g y e le t e a ló l a z O r s z á g o s M ű s za k i F e j ­

UNSZKY LAJOS

le s z t é s i B iz o tts á g (O M F B ) került. A

irá n y ítá s a a lá

fő fe lü g y e le t á ta d á s á v a l k a p c s o ­

latban a M ű v e lő d é s ü g y i M in isztériu m é s a z O M F B k özö tt külön m e g á lla p o d á s jött létre, m ely e ls ő re n d ű e n a s z a k fe lü g y e le t k é r d é s e ir e von a tk o zo tt. Az

OM KDK

d ok u m en tá ció s é s k ö n y v tá ri

BUDAPEST, 1963

m unkájának fe jle s z t é s e é rd e k é b e n a z OM FB n yel lépett fei a P én zü g y m in is ztériu m á p rilis öz

1 - i h atállyal S fő

OM KDK. A

érin tette. A z

E ln ö k s é g e f e jle s z t é s i póthitei ig é n y -

irányában , m elyn ek ered m én yiék ép p en 1962.

lé ts zá m e m e lé s t

é s több s z á z e z e r forint póthitelt kapott

póthitei b e s z e r z é s i v o n a tk o z á s b a n a k ö n y v tá ri t e v é k e n y s é g e t is

évk özb en

m egadott fe jle s z t é s le h e tő v é tette a többi k özött:

a'

a s za k iro d a lm i tá jé k o z ta tá s b á z is a n y a g á n a k ném i b ő v íté s é t;

b;

a feltárt ad atok

c

egy-es tá jé k o zta tó k ia d v á n y - s o r o z a to k g y a k o rib b m e g je le n é s é t.

"A z

szá m á n a k m in tegy 20 s z á z a lé k k a l v a ló n ö v e lé s é t;

O M F B lé tre jö tte nyom án m e g k e z d ő d te k a m ű szaki tá jé k o zta tá s é s p ro ­

p a ga n d a o r s z á g o s

r e n d s z e r é n e k fe lé p ít é s é r e v o n a tk o z ó előm unkálatok. A

kü lön ­ OQ i

b ö z ő fe jle tts é g i s zin te k n e k m e g fe le lő e n e z a. munka e ls ő s o r b a n a szak iro d alm i tá jé k o zta tá s (d ok u m en tá ció)

terü letén indult m eg. A z

O M F B E ln ö k e a z é v e ls ő

n e g y e d é b e n D oku m entációs Á lla n d ó B iz o tts á g o t (DÁJ3) h ozott létre, am elyn ek fe la d a tá v á tette a s za k iro d a lm i tá jé k o zta tá s p ro b lém a k ö réb en k ü lö n b ö ző tém ák­ ra v o n a tk o z ó tanulm ányok k id o lg o zá s á t. E p rob lém ak örök k ö z é tartozott a M ű­ v e lő d é s ü g y i M inisztériu m által m ég a z

1 9 6 1 -e s é v folyam án megindított e lem ző

v iz s g á la t, am ely a d ok u m en tációs s z o lg á lta tá s o k iránti ig é n y e k re p r e z e n ta tív fe lm é ré s é t c é lo z ta . E z a munka 1 9 6 2 -b en a z ip ari tá rc á k é s a z O M F B e rő te l­ je s k ö z re m ű k ö d é s é v e l fo ly t.* A m ű szaki sza k iro d a lm i tá jé k o zta tá s o r s z á g o s r e n d s z e r é n e k k ié p íté s e é r ­ d e k é b e n s z ü k s é g e s n e k lá tszo tt

m ás

szocialista

országok

ezirárryu

ta ­

p aszta latain ak , s z e r v e z e t é n e k ta n u lm á n yozása. E z é rt 1962 Ő s zé n é s telén a z O M F B s z a k é r tő i d e le g á c ió k a t küldött ki a L e n g y e l N é p k ö z tá rs a s á g , majd a S z o v ­ jetun ió m ű szak i tá jé k o zta tá s ü g y é n e k tan u lm á n yozására . E g y é n i tanulmányutak s o rá n v i z s g á t á k a z N D K , a C s e h s z lo v á k S z o c ia lis ta K ö z t á r s a s á g é s nyugat-európai

tőkés

államok

egyes

tá jé k o z ta tá s i re n d s z e ré t, ille tv e dokum en­

tá c ió s s z e r v e z e t e it . E tanulmányutak é s a z a z o k s o rá n s z e r z e t t ta p a szta la to k je le n tő s e n

e lő s e g íte tté k azt, h o g y a D Á 3

s z a k é rtő i m u n k acsoportja 1 9 6 3 -ra e l­

k é s z ít h e s s e a m ű szaki szak iro d alm i tá jé k o zta tá s o r s z á g o s r e n d s z e r é r e v o n a t­ k o z ó tanulmányát. U g y a n c s a k a DÁJB k e re té b e n k e z d ő d ö tt m eg a sza k m a i fo rd ítá s o k p ro b lé ­ m a k ö rén ek v iz s g á la t a is. A

D Á B m unkájának é r t é k e lé s é r e a z

1962. é v i b e s z á ­

moló s o rá n m ég nem térhettünk ki, mert a megindított munkák tanulm ánnyá a la ­ k ítá s a é s vitája, valam int a s z ü k s é g e s in té z k e d é s e k m e g h o za ta la már a z évre

h úzódott át.

1963.

Ú g y véljü k, h o g y a z a la p o k le r a k á s a a b e s z á m o ló é v é b e n

m egtörtént. A k ö n y v tá ri munka terü letén a k ö n y v b e s z e r z é s i te rv e t 90 s z á z a lé k k a l nö­ veltü k . N ö v e k e d e tt o lva só fo rg a lm u n k a b s zo lú t szám ok b an é s m egk ezdtü k a kö­ zép -

é s a ls ó szin tű b ib lio g rá fia i tá jék o zta tá st a s zü k e b b s z a k te rü le te k re s z ó ló

a já n ló b ib lio g rá fia i s o r o z a t m egin dításával, to v á b b á a m ű szaki is m e re tte rje s ztő irod alom b ib lio grá fiá já n a k 195 5-1 9 61 . k ö zti é v e k r e v o n a tk o z ó k ia d á s á v a l e ls ő ­ ren d ű en a k ö z m ű v e lő d é s i k ön yvtá ra k n a k kívántunk s e g ít s é g e t nyújtani m ű szaki p ro p a g a n d a m unkájukhoz. A

m ó d szerta n i munka uj form áinak k ié p íté s é r e a z a la p o k a t u g y a n c s a k le ­

raktuk a múlt é v b e n . A

s zü k e b b e n vett k ön yvtá ri munka te rü le té rő l m ó d szerta ­

ni te v é k e n y s é g ü n k fo k o z a to s a n áttért a tu dom ányos é s m ű szak i tá jé k o zta tá s e * A v iz s g a la t te lje s a n y a g a m egtalálható a K ön yvtá rtu d om án yi S za k k ö n y v tá rb a n (B p . VIII. M uzeum u. 3.) 292

g y é b p rob lém áin a k v iz s g á la tá r a , A z

é v v é g é n m egk ezd tü k a m ű szak i tu dom á­

n y o s kisfűrnek d ok u m en tá ció s é s in fo rm á c ió s k ö zp o n tjá n a k m e g s z e r v e z é s é r e irá n yu ió munkálatokat. Az

oktatás te rü le té n e lő k é s z íte ttü k a M ű v e lő d é s ü g y i M in isztériu m irá n y e l­

v e in e k m e g fe le lő e n ( a z O D B v o n a tk o z ó s z a k b iz o tts á g á n a k b e v o n á s á v a l) sőfokú

dokum entációs

s za k ta n fo lya m

szaktanfolyam

a

fel­

tem atikáján ak k iaiak itá sá t. ( A

1963. I I . hó 1 - é n a z EI/TE K ön yvtá rtu d om á n yi T a n s z é k é n e k fe l­

ü g y e le te alatt m egindult.) 'T e ch n ik a i ü zem ein k k ö zü l a k ö n y v k ö té s z e te t é s a s o k s z o r o s ít ó ü zem et fe j­ lesztettü k , valam int m e gk ezd tü k a fo ly ó ir a t raktárunk a ls ó s z in tjé n e k v illa m o s m eg­ h ajtású töm öritett ra k tá rrá v a ló á t s z e r e lé s é t . ( E z

utóbbi 1963. I I I . 3 1 - é n kb,

700 000 F t k ö lt s é g g e l e lk é s z ü lt.) Nem zetközi

kapcsolataink

te ré n to v á b b r a is elláttuk a F ID n em zeti

tagján ak, a z O D B - n ak titk á rs á g i feladatait, é s r é s z t vettü n k a F ID 1962 s z e p ­ te m b e ré b e n H á g á b a n tartott 28. k o n fe re n c iá já n . E m líté sre méltó, h o g y in tézm é­ nyünk s z e r v e z é s é b e n k erü lt m e g r e n d e z é s r e m ájus 10 é s

1 2 - e k ö zö tt a F ID C3

tá rs a d a lo m tu d o m á n y i O s z t á ly o z á s i M u n k a b izo tts á g á n a k ü lé s e , a m elyen c s e h s z lo ­ vá k , holland, ju g o s z lá v , m agyar, le n g y e l, n yu g a t-n é m e t é s

s z o v je t s z a k é r tő k v e t ­

te k r é s z t. U g y a n c s a k e m líté s re méltó, h o g y a b e s z á m o ló é v é b e n több s z o c ia lis ­ ta é s tő k é s s z a k fo ly ó ir a t fo g la lk o z o tt a z O M K D K m u n kájával é s k ia d v á n y a iv a l. Az

é v u to lsó n e g y e d é b e n m e g k ezd ő d ö tt a K G r S t t a g o r s z á g o k k ö z ö tt a

m ű szak i tu dom án yos tá jé k o z ta tá s te rü letén a r e n d s z e r e s együ ttm ű köd és, a m ely ­ b en in tézm én yü n k mint a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g k ö z p o n ti m ű szak i tu d o m á n yo s in fo rm á c ió s in té z e te je le n té k e n y r é s z t v á lla lt,u

* # A

*

to v á b b ia k b a n a je le n té s a z e g y e s te rü le te k e n v é g z e t t munkát é r té k e li.

(A H o m á n y g y a ra p itá s , fe ld o lg o z ó munkai, á llo m á n yvé d ele m , fo ly ó ira to k , o lv a s ó s z o l­ gálat, s za b a d a lm i-tá r, d ok u m en tá ció s t e v é k e n y s é g , fo rd itá s i t e v é k e n y s é g ,

m ód­

s z e r ta n i munka, o ktatás, a k ö n y v tá r k ü lföld i k a p c s o la ta i, g a z d a s á g i ü g y e k .)

Vé­

gü l fe ls o r o lja a k ö n y v tá r 1 9 6 2 -b e n m e gje len t k ia d vá n y a it. E z e k k ö z ü l fe lh ív ju k a fig y e lm et a k ö n y v tá r " M ó d s z e r ta n i K ia d v á n y s o r o z a t" - á ra , m e lyn ek k e r e té b e n a töb b i k ö zö tt B a lá z s S á n d o r é s S z a b o lc s k a F e r e n c b e s z á m o ló ja je le n t m e g a s z o v je t m ű szak i k ö n y v tá ra k ró l a z ott fo ly ó b ib lio g rá fia i é s d ok u m en tá ció s munká­ ról, G y ő r é P á l m unkája a kutatási je le n té s r ő l, c ik k g y ű jte m én y C s e h s z lo v á k ia mű­ s z a k i- g a z d a s á g i tá jé k o z ta tá s i s z e r v e z e t é r ő l. A

k ö n y v tá r á l l o m á n y a

a k ö v e tk e z ő k é p p e n alakult: 293

G y a ra p o d á s

Ö s s z e s á llo m á n y K ia d v á n y fa j ta

1961. d e c . 31.

1962

187 852

11 820

11 043

36 042

33 245

2 797

6 358

5 697 100

5 542 059

155 041

126 596

124 100

104 850

19 250

21 250

1962. d e c . 31.

k ö n y v (k ö te t)

194 8 7 1 *

fo ly ó ira t ( k ö te t) s za b a d a lm i le ír á s (d b ) fo rd itá s m á s .( d b )

1 9 6 2 -b e n a k ö n y v tá rn a k 12 100 b eira tk o zo tt 9 9 0 4 ),

ak ik

1961

olvasója

v o lt; (1 9 6 1 - b en

fo g la lk o z á s s z e r in t a z a lá b b i s z á z a lé k o s m e g o s z lá s t mutatják:

1962 %

1961 %

37,2

39,2

ip a ri m unkás

8,5

8,4

e g y é b m ű szak i

4,6

4,7

t is z t v is e lő

8,3

7,8

k is ip a r o s

0,4

0,3

e g y e te m i ta n s z e m é ly z e t

1,5

1,7

22,7

20,9

ip a ri tanuló

2,5

2,6

e g y é b tanuló

8,9

9,1

egyéb

5,4

5,3

100,0

100,0

m érnök, te c lw ik u s

e g y e te m i h a llga tó

fo g la lk o z á s ú

összesen

A

k ö n y v tá ra t 1 9 6 2 -b e n (h e ly b e n o lv a s ó k , k ö lc s ö n z ő k eg$rütt}

s e tb e n v e tté k ig é n y b e (1 9 6 1 - b en kölcsön öztek

139 822 ec­

136 621 e s e t b e n ), 89 993 k ö n y v tá ri e g y s é g e t

(e b b ő l k ö n y v 60 946, fo ly ó ira t 29 0 4 7 )

e g y s é g e t h a s z n á lta k h e ly b e n (e b b ő l k ö n y v

és

293 309 k ö n y v tá ri

181 498, fo ly ó ir a t é s fo rd ítá s

111 8 1 1 ). A

je le n t é s

10 n a p o s fe lm é r é s a la p já n áttekin tést k ö z ö l a h a s zn á lt á llo ­

m á n y - e g y s é g e k n y e lv s z e r in ti s z á z a l é k o s m e g o s z lá s á r ó l:

*A z 294

1961 d e c e m b e r 3 1 - i á llo m á n y h o z v is z o n y ít v a 480 1 k ötet s e le jt e z v e .

A

k ö n y v tá r s za b a d a lm i g y ű jte m é n y é n e k h a s z n á la tá ró l tá jé k o zta t a z a -

lá b b i tábládat, m e ly a h e ly b e n o lv a s ó k r ó l a d áttekin tést.

O lv a s ó k szarnia

F o g la lk o z á s 1. m érnök, te c h n ik u s 2. ip a ri m unkás 3. e g y é b m ű sza k i 4. t is z t v is e lő

%

6673

8 8,50

170

2,26

91

1,22

155

2 ,-

5. k is ip a r o s

25

0,33

6. e g y e te m i t a n s z e m é ly z e t

43

0,58

102

1,36

4

0,06

35

0,46

244

3,23

7. e g y e te m i é s fő is k o la i h a lig 8. ip a ri tanuló 9* e g y é b tanuló 10. e g y é b fo g la lk o z á s ú a k

t

i Ö sszesen e b b ő l fé rfi e b b ő l no

7542

100,-

6985

92,50

557

7,50 295

A

h e ly b e n o lv a s o tt sza b a d a lm i le ír á s o k s zá m a 1 9 6 2 -b e n 5 853 792 d a­

rab. ( K ö l c s ö n z é s e k A

s z á m a 14 1S3 d b .)

k ö n y v tá r 1 9 6 2 -b e n 62 100 referátum ot, 12 318 cim fo rd ítá st k é s zíte tt,

1 775 050 db fig y e lő k a rto n t küldött s z é t é s

295 irod alom k u tatást v é g z e t t.

É r d e k e s ad atok a t k ö z ö l a je le n t é s a k ö n y v tá r m ellett m űködő O r s z á g o s F o rd itá s n y ü v á n ta rtá s i K ö z p o n t t e v é k e n y s é g é r ő l. 1962. é v folyam á n a Mle tiltá ­ s o k b ó l11 -

tehát a z o k b ó l a b e je le n té s e k b ő l, m e ly e k k a p c s á n a k ö z p o n t m e gá l­

lapította, h o g y a te r v e z e t t fo rd ítá s v a la h o l már e lk é s z ü lt takarítás

s zá rm a zo tt. #

Az

3 839 944 F t m e g ­

OM KDK

a

műszaki

*

term elési

hálózat

központja.

a z a lá b b i a lk ö zp o n to k , tá rc a k ö z p o n to k ille t v e k ö n y v tá ra k é s

H á ló z a tá b a

d o k u m en tá c ió s

e g y s é g e k ta rto zn a k .

K ö n y v tá r a k é s tá jé k o z ta tá s i e g y s é g e k s zá m a t e r v e z ő é s ku­ e g y é b in té z ­ üzem ekben összesen tató in té ze te k b . m é n y e k n é l

T á rc a k ö zp o n to k É le lm is z e r ip a r i M.

84

27

5

116

Ép ité s ü g y i M .

121

19

4

144

K ohó é s

194

21

2

217

G é p ip a r i M .

150

9

4

163

53

3

8

64

M ÁV

11

2

11

24

N e h é z ip a r i M .

95

24

14

133

4

2

8

14

712

107

56

875

K ö n n y ű ip a ri M . é s P o s ta L-

K ö z le k e d é s ü gyi M.

P o s ta Ö sszesen

A

875 h á ló za ti e g y s é g b e n ö s s z e s e n

la lk o z á s ú d o lg o z ó m űködik. A m e n tá c ió s tis z t v is e lő ,

565 fő fo g la lk o z á s ú é s

fő fo g la lk o z á s ú a k k ö z ü l 278 k ö n y v tá ro s , 92 doku ­

100 ford ító é s 94 s e g é d s z e m é ly z e t .

L e g tö b b d o lg o z ó ja a K G M

(1 6 9 fő - ,

134 m e llé k fo g la lk o z á s ú )

h á ló z a tá n a k (1 4 8 fő - , 134 m e llé k fo g la lk o z á s ú ) M Á V (9

fő - ,

20 m e llé k fo g la lk o z á s ú )

h á ló z a ta fo g la lk o z ta t. 296

756 m e llé k fo g ­

van. L e g k e v e s e b b

é s a NXM

d o lg o z ó t a

é s a P o s t a (1 4 fő - , 9 m e llé k fo g la lk o z á s ú )

A

h á l ó z a t á llo m á n y a

1 9 6 2 -b e n

összesen

f e jle s z t é s i in té z e te k ­ b en

e g y é b in té z m en yek ­ ben

424 314

283 106

1 778 965

1 368 799

137 762 ,

101 700

30 801

270 263

207 634

59 279

45 852

50

105 181

szab ván y

105 217

139 033

2 271

246 521

ford ítás, f. m ásolat

129 817

85 048

53 134

267 999

180 862

p ro s p e k tu s

48 936

37 694

34 480

121 110

65 308

e g y é b dók.

81

208

124 895

5 245

211 348

75 508

1 633 764

958 536

409 087

ü zem ek b e, i könyv

1 071 545

fo ly ó ira t s za b a d a lm i le ír á s

Az

1962

3 001

387

1959

305 002

2 203

113

é v k ö n y v m á so d ik r é s z é b e n a z a lá b b i tanulmányotc v a n n a k :

S E B Ő Z o ltá n n á : A p e r io d ik a fo ­ galm i m e g h a tá ro z á s á n a k é s a k ö n y v ­ tári gy ű jte m é n y e k e lh a tá ro lá s á n a k p rob lem atik á ja, - O M K D K É v k ö n y v . 1962. 1963. 1 1 9 -1 6 1 . p. B R E N N E R K á r o ly : T öm örített ra k ­ tá r o z á s a z O r s z á g o s M ű s z a k i K ö n y v ­ tár é s D ok u m en táció s K ö z p o n t fo ly ó ­ irattáráb an . * O M K D K É v k ö n y v , 1962. 1963. 1 6 2 -1 7 1 . p. :d u s ztr.

H O V A N Y I G á b o r: A d a t o k a m ű szak i s za k iro d a lm i tá jé k o z ta tá s s z e r v e z e t i form ájá n a k k é r d é s é h e z . / E le m z é s diffe­ re n c iá lt k ö z le k e d é s i tém ák s z a k ir o d a i­ mának s z ó ró d á s á ró l/ « O M K D K É v ­ k ö n y v . 1962. 1963. 1 7 2 -2 1 3 . p. T á b ­ lá z a to k k a l é s g ra fik o n o k k a l. F E H É R István : A d a lé k a tem atikai s z ó r ó d á s v iz s g á la t á h o z . - O M K D K É v k ö n y v . 1962. 1963. 2 1 4 -2 3 1 . p. T á b lá z a to k k a l é s g ra fik o n o k k a l.

P O L Z O V IC S Iván : A d a to k é s fe lis m e ­ r é s e k a s za k iro d a lm i dok u m en táció tö r­ té n e té n e k k e z d e te ih e z . « O M K D K É v ­ k ö n y v . 1962. 1963. 2 3 2 -2 9 8 . p. Dlusztr. Sebő

Z o ltá n n á d o lg o z a tá n a k k ü lö n ö s e n figyelm et é rd e m lő r é s z e a z V. fe ­

je z e t (1 4 3 —154. p .), m e ly b e n a h a z a i k ö n y v tá ra k g y a k o rla tá t ism erteti é s bírálja, a p e rio d ik u s k ia d v á n y o k fe ld o lg o z á s a te ré n . R en d k ívü l é r d e k e s H o v á n y i és

Fejér

István v iz s g á la t i e re d m é n y e in e k le írá s a , m e ly e k a s za k iro d a lo m

G ábor szó­

r ó d á s á v a l k a p c s o la tb a n ad n ak ú jabb a d a lé k o k a t. K ö v e t k e z t e t é s e ik is fig y e le m re -

m éltóak é s ú g y gon dolju k, h o g y k ön yvtártu dom án yi s z a k i rodai műnk bán é lé n k v i­ tát indíthatnak meg. P olzovics k ö zö tt -

Iván a la p o s fe lk é s z ü lts é g e t mutató tanulm ányának -

n a g y érdem e, h o g y a d oku m en táció

történetének

a többi

tanulm ány o z á s á r a

h iv ja fe l a figyelm et. V alób an a történ elm i té n y e k m e llő z é s e é s nem is m e r é s e s z á m o s e lv i é s g y a k o rla ti h ibáh oz, t é v e s

k ö v e tk e z te té s h e z

é s f e le s le g e s v itá ­

h o z v e z e t h e t. S z e r z ő n e k e z a d o lg o z a ta p u sztá n m e llék term ék e e g y k é s z ü lő munkának a

referáló

folyóiratok

szerepével

kapcsolatban.

.A z e g y e s tanulm ányok m e g á lla p ítá s a ira lapunkban m ég v is s z a té r ü n k .

298

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.