A.11.1PPM Pol, E.P. (050)


1 Martinikerkhof 12 Postbus AP Groningen Aan de gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Groninger gemeenten i Datum Briefnu...
Author:  Maria Pieters

0 downloads 3 Views 4MB Size

Recommend Documents


050
1 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) uw kenmerk bijlage(n) 3 betreft vervolg bed-bad-brood regeling Samenva...

(050)
1 Voortgang Meerjarenprogramma Sport en Bewegen M. Visser De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Geachte heer, mevrouw, Twe...

050
1 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/0502 2 Klacht Verzoekers klagen over de wijze waarop de gemeente Zundert hun klachtbrief van 2 m...

050
1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 z 50. zasedání RMČ ...

050
1 Rapport Datum: 9 maart 1998 Rapportnummer: 1998/0502 2 KLACHT Op 18 augustus 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. t...

050
1 Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Limburg-Zuid. Datum: 15 februari 2011 Rapportnummer: 2011/0502 2 Klacht Verzoeker kl...

050
1 10.00Q2216 Brief aan de leden T.a.v. de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) betreft Algemene ledenvergadering 8ju...

(050)
1 CS/Bert Meijberg De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Geachte heer, mevrouw, U heeft in het verleden verschillende moti...

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050
1 Ondernemersbijeenkomst2 Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie3 Wat is een aanbesteding e...

baron ruzettelaan brugge tel (050) fax (050)
1 baron ruzettelaan brugge tel (050) fax (050) D e H a a n R u p G r o t e s t r a a t O n t w e r p p l a n _ i d : R U P _ _ _ _ d e c e m b e r2 da...Aan de gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Groninger gemeenten

Martinikerkhof 12

Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 1 050 3i6 49 33.

Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Onderwerp

27 FIEl 2014-20.111/22/A.11.1PPM 518410 Pol, E.P. (050)316 4549 : Stand van zaken en vervolgproces gemeentelijke herindeling

Geachte raad, geacht college. Hierbij sturen wij u een afschrift van onze brief d.d. 20 mei 2014, waarin wij Provinciale Staten informeren over de starid van zaken en het vervolgproces op weg naar gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen na de afgelopen raadsverkiezingen en de collegevorming in de Groninger gemeenten. Wij geven in onze brief aan dat wij de collegevorming in de Groninger gemeenten hebben afgewacht om te kunnen bezien wat dat betekent voor het proces, dat de gemeenten en de provincie samen zijn begonnen op weg naar een nieuwe bestuurlijke indeling van onze provincie. In nagenoeg alle Groninger gemeenten is inmiddels een nieuw college gevormd en zijn de collegeprogramma's voor de nieuwe bestuursperiode 2014-2018 bekend. In onze brief gaan wij in op de stand van zaken en het vervolgproces in de clusters Westerkwartier, Noord-Groningenl Groningen-Ten Boer-Haren en het oostelijk deel van Groningen. Wij willen ons graag per gemeente laten informeren over de stand van zaken en eventuele knelpunten. Wij zullen op korte termijn daarover met uw college contact opnemen. Wij gaan er van uit u met bovenstaande voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. I

Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

06-HB-SG-001

Dc provincie Groningen werkt volgens normen die xijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze websits of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet, Pi.iblieksvoorffchtingt 050 3164160

Aan het Dagelijks bestuur van de Vereniging van Groninger iGemeenten Postbus 9 9790 AA TEN BOER

2 7 MEI

Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

2014-20.293/22/A.11 PPM 518410 ' Pol, E.P. (050) 316 4549

Onderwerp

Stand van zaken en vervolgproces gemeentelijke herindeling

Geachte bestuur, Hierbij sturen wij u een afschrift van onze brief d.d. 20 mei 2014, waarin wij Provinciale Staten informeren over de starid van zaken en het vervolgproces op weg naar gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen na de afgelopen raadsverkiezingen en de collegevorming iiji de Groninger gemeenten. Een afschrift van deze brief hebben wij ook gezonden aan de gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethodders van de Groninger gemeenten. Wij gaan er van uit u met bovenstaande voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. I Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

06-HB-SG-001

De provincie Groningen werkt volgens normen die 2ijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening, Dil handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet^ Publieksvoorlichting-. 050 3164160

Aan Provinciale Staten

Martinikerkhof \2

Postbus 610 9700 AP Groningen 050 3i6 49 li 050 316 49 33

Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mall Bijlagen

2014-20.110/21/A.9, PPM 518410 Pol, E.P, (050)316 4549 e.poKS.provInciearoninden.nl

Onderwerp

Stand van zaken en veivolgproces gemeentelijke herindeling

5

I

Geachte dames en heren, In deze brief informeren wij u over de stand van zaken en het vervolgproces op weg naar gemeentelijke herindeling in de ptjovincie Groningen na de jongste gemeenteraadsverkiezingen en de collegevorming in de Groninger gemeenten. I

1. Inleiding Na de vaststelling van onze voordracht van 7 januari 2014 (3/2014) door uw Staten op 29 januari 2014, hebben wij de vorming van de nieuwe colleges in de Groninger gemeenten afgewacht om te kunnen bezieri wat dat betekent voor het vervolgproces op weg naar een nieuwe bestuurlijke indeling van de provincie Groningen. Een proces, dat de gemeenten én de provincie samen zijn gestart om te komen tot de vorming van nieuwe, robuuste en bestuurskrachtige gemeenten die hun huidige en toekomstige taken beter aan kunnen, aangezien (cluster)samenwerking geen effectieve oplossing is gebleken. In de volgende paragraaf gaan wij in op achtergronden van het proces. De stand van zaken en het vervolgproces in de clusters Westerkwartier, Noord-Groningen en Groningen-Ten Boer-Haren komen daarna aan bod. In de daarop volgende paragraaf gaan wij in op de stand van zaken in en het vervolgproces voor het oostelijk deel van de provincie. 2. Achtergrond Vanaf 2006 zijn er in Groningen diverse onderzoeken verricht naar bestuurskracht van gemeenten en provincie, mogelijkheden tot verbeteren van bestuurskracht en effectiviteit van samenwerkingsverbanden. Hieruit bleek dat de bestuurskracht van een aantal gemeenten - zeker op termijn - onvoldoende was. I

Op basis van het rapport 'Steeds krachtigeii besturen in Groningen' (Vereniging Groninger Gemeenten/BMC) hebben gemeenten in 2009 aangegeven te willen gaan samenwerken in clusters vanuit autonomie. Deze samenwerking moest niet vrijblijvend zijn. Om dat te borgen hebben c e Groninger Gemeenten met elkaar afgesproken in 2010 en 2011 de clustervor Tiing verder te ontwikkelen en In 2012 de balans op te maken en verantwoording af te leggen over de bereikte resuitaten.

06-HB-SG-001

De provincie Groningen werkt volgens normar, die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt v. opvragen b ij de afcJefing Coinmiiniicintielan Kabinet, Publieksvoorlichting: 050 316416Ö

Uit de evaluatie hiervan door de gemeenten bleek dat deze samenwerking niet effectief was en vaak meer tijd en inspanning kostte dan dat het voordeel opleverde. In het proces werd duidelijk dat het van belang en ook heel wenselijk is om zo veel mogelijk in te zetten op goed partnerschap tussen gemeenten en provincie. Dat heeft geresulteerd in een vervolgproces dat door de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en de provincie gezamenlijk is vormgegeven. Dit proces betrof het opstellen van een 'vlekkenkaart' en het ontwikkelen van een ontwerpvisie op bestuurlijk Groningen door de provincie. Parallel hieraan evalueerden de Groninger gemeenten hun clustersamenwerking. Beide sporen vormden input voor de visitatiecommissie 'Bestuurlijke Toekomst Groningen', die op 28 februari 2013 haar rapport 'Grenzeloos Gunnen' presenteerde. De visitatiecommissie heeft in haar advies onder meer op basis van de clusterevaluaties van gemeenten en een uitgebreide consultatie van alle gemeenten en maatschappelijke organisaties aangegeven dat herindeling van de gemeenten in deze provincie noodzakelijk is. De sociale en maatschappelijke opgaven in deze provincie vragen om nieuwe, robuuste en bestuurskrachtige gemeenten die hun huidige en toekomstige taken beter aan kunnen. Hiervoor bleek de ingeslagen weg van clustersamenwerking niet afdoende. De analyse en oplossingsrichting in het rapport 'Grenzeloos Gunnen' zijn door de provincie onderschreven en de gemeenten zijn met de uitwerking daarvan aan de slag gegaan. In onze Voordracht van 7 januari hebben wij uw Staten geïnformeerd over de ontwikkelingen tot aan het einde van 2013. Hieronder gaan wij in op de huidige stand van zaken. 3. Westerkwartier, Noord-Groningen en Groningen-Ten Boer-Haren Westerkwartier De inspanningen van de vier betrokken gemeenten zijn gericht op de vorming van een nieuwe gemeente in het Westerkwartier per 1 januari 2018. Wij hebben grote waardering voor de constructieve en daadkrachtige wijze waarop de vier gemeenten invulling geven aan het proces. Zij tonen aan verantwoordelijkheid te nemen richting hun inwoners en de regio. Tevens constateren wij dat de beoogde herindeling - zowel vóór als na de jongste gemeenteraadsverkiezingen - kan rekenen op een breed gedragen draagvlak bij de betrokken gemeenten. Wij gaan ervan uit dat de vier gemeenten voor het einde van dit jaar een definitief besluit nemen als volgende stap op weg naar hun gezamenlijke bestuurlijke toekomst. Dit tijdpad past binnen onze uitgangspunten en planning voor het verdere proces, gericht op de vorming van een nieuwe gemeente Westerkwartier per 1 januari 2018. Wij willen het proces, als de gemeenten dat wensen, faciliteren. Noord-Groningen De zeven betrokken gemeenten zijn volop bezig met de implementatie van de raadsbesluiten van december 2013. Het onderzoek naar de vorming van één gemeente in Noord Groningen is nog gaande en heeft betrekking op de financiële consequenties van de herindeling, op de zogeheten 'strategische agenda' voor de gebiedsopgaven van de gemeenten en op de wijze waarop naast opschaling invulling gegeven kan worden aan het organiseren van burgernabijheid en toegankelijkheid van bestuur. Inmiddels zijn in alle gemeenten In Noord-Groningen de nieuwe colleges gevormd. Op basis van de nieuwe collegeprogramma's constateren wij dat er uitzicht blijft bestaan op vorming van één gemeente in Noord-Groningen. Wij hebben daarnaast wel kennisgenomen van het feit dat in sommige gemeenten ook andere uitkomsten naar voren zijn gebracht.

Wij wachten de uitkomsten van het onderzoek met belangsteiling af en gaan ervan uit dat de gemeenten ruim voor het einde van dit jaar een definitief besluit nemen over hun bestuurlijke toekomst. Ook dit tijdpad past binnen onze uitgangspunten en de planning voor het verdere proces gericht op herindeling per 1 januari 2018 zoals wij met de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) hebben afgestemd. Een proces dat wij reeds faciliteren en, alside gemeenten daaraan behoefte hebben, ook verder willen blijven ondersteunen. Groningen. Ten Boer en Haren De gemeente Groningen, zo geeft het nieuwe collegeprogramma aan, wacht vanuit een "open houding" het vervolgproces in T|en Boer en Haren af. De koers van deze gemeente blijft gericht op het realiseren van een "evenwichtig Meerstad, dat financieel en bestuurlijk onder dezelfde gemeente valt". De oplossing van de financiële problematiek van de gemeente Ten Boer is een belangrijk punt voor de gemeenteraad om zijn definitieve standpunt te bepalen over een herindeling met de gemeenten Groningen en Haren. De inzet van ons college is erop gericht om uiterlijk voor heti einde van dit jaar een gezamenlijke oplossing te bereiken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Ten Bóer. Op basis van het nieuwe collegeprogram voor de gemeente Haren is een "proces bestuurlijke toekomst van Haren' - nader uitgewerkt, dat is gericht op dialoog met en initiatieven vanuit de Harense samenleving. Wij blijven van oordeel dat dit proces moet passen binnen de planning van het totaalproces, zoals wij die ook met de VGG hebben afgestemd. 1 j

4. Oostelijk deel van Groningen Aanvullend advies 'Grenzeloos Gunnen //' Nadat de gemeenten en in een later stadium ook de ingeschakelde makelaar was gebleken dat de gemeenten in het oostelijk deel niet tot een eenduidige indeling konden komen, stelde de makelaar voor de commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen om een aanvullend advies te vragen. In onze voordracht van 7 januari 2014 hebben wij, evenals de gemeenten fiiermee ingestemd. Zowel de gemeenten als wij hebben daarbij aangeven het aanvullend advies als zwaarwegend te beschouwen. De commissie Bestuurlijke Toekomst Groijiingen heeft op 6 februari 2014 haar aanvullend advies, getiteld 'Grenzeloos Gunnen 11', uitgebracht. Wij hebben het advies ter kennisname aan uw Staten toegezonden (brief van 6 februari 2014, kenmerk 2014-06069/6A/2, PPM). In haarjadvies komt de commissie tot de aanbeveling om de gemeentelijke herindejing voor het oostelijk deel van de provincie Groningen gestalte te geven op basis van de zogeheten 'horizontale variant'. Dat wil zeggen de vorming van een nieuwe gemeente die ontstaat door samenvoeging van de gemeenten Slochtéren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Oldambt ('A7-gemeente') en een nieuwe gemeente die ontstaat door samenvoeging van de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde (gemeente 'Zuidoost-Groningen'). Na het verschijnen van het advies hebberi wij een standpunt op hoofdlijnen gegeven over het advies (brief van 6 februari 2014, kenmerk 2014-05994/6/A.2, PPM). Tevens hebben wij de colleges en gemeenteraden van de negen betrokken gemeenten gevraagd om over het aanvullend advies een standpunt in te nemen en dit uiterlijk voor 1 maart 2014 aan ons kerlbaar te maken. Enkele gemeenten hebben voldaan aan ons verzoek, maar een aantal gemeenten heeft aangegeven

voor 1 maart geen standpunt meer in te zullen te nemen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en de coilegevormlng. Stand van zaken na collegevorming In acht van de negen gemeenten In het oostelijk deel van Groningen zijn Inmiddels de nieuwe colleges gevormd. Wij hebben kennisgenomen van de relevante passages uit de collegeprogramma's 2014-2018, van de brief van het college van Stadskanaal en van de moties van de gemeenteraden van Pekela en Menterwolde (zie bijlagen) met betrekking tot gemeentelijke herindeling. Op grond van deze Informatie komen wij tot de conclusie dat er bij meerdere gemeenten geen bestuurlijk draagvlak bestaat over het aanvullend advies 'Grenzeloos Gunnen H'. Hoewel wij de probleemanalyse en oplossingsrichting In het advies nog steeds - op hoofdlijnen - onderschrijven, hebben wij rekening te houden met de situatie zoals die nu Is ontstaan, op basis van de voorkeuren van de nieuw gekozen gemeenteraden en gevormde colleges In de regio. Hieronder gaan wij nader in op wat dit, naar onze mening, betekent voor het vervolgproces. Vervolgproces In onze brief van 6 februari 2014 aan de negen betrokken gemeenten hebben wij gemarkeerd, dat het primair de verantwoordelijkheid van gemeenten zelf is om hun eigen bestuurskracht te versterken. Wij zijn van oordeel dat gemeentelijke herindelingen bij voorkeur van onderop gestalte krijgen, omdat gemeenten er op die manier blijk van geven verantwoordelijkheid te willen dragen voor hun bestuurlijke toekomst. In het proces is ruimte geboden aan de betrokken gemeenten om te komen met alternatieve herindelingsvarianten, mits deze voldoen aan de uitgangspunten en criteria zoals beschreven in de - door uw Staten vastgestelde - bijlage 1 van onze visie op de bestuurlijke organisatie van 2 juli 2013. Deze bijlage Is bij deze brief bijgevoegd. De extra processtap, de adviesaanvraag aan de commissie, had als doel een Inhoudelijke basis te bieden voor de betrokken gemeenten om - alsnog - te komen tot een eenduidig eindbeeld van de bestuurlijke organisatie in het oostelijk deel van onze provincie. Tot onze spijt, constateren wij dat de negen betrokken gemeenten daarin tot op heden niet zijn geslaagd. Wij hebben op basis van de nieuwe collegeprogramma's de Indruk dat de 'eigen' positie van gemeenten leidend Is geweest voor de eigen positiebepaling en dat daarbij regionale belangen en verhoudingen onderbelicht zijn gebleven. Verder constateren wij dat door sommige gemeenten de optie van intergemeentelijke samenwerking als alternatief voor herindeling wordt genoemd, tenvijl (cluster)samenwerking in eerdere evaluaties door gemeenten zelf en door de commissie Bestuurlijke Toekomst Groningen ais onvoldoende effectief is beoordeeld. Wij vinden het van groot belang,dat de gemeenten In dit stadium de dialoog met elkaar zoeken over de betekenis en consequenties van de afzonderlijke voorkeuren van de gemeenten voor elkaar en voor de regio als geheel. De urgentie om de majeure maatschappelijke opgaven In deze regio met kracht op te kunnen pakken, maakt het noodzakelijk dat er snel duidelijkheid ontstaat. Wij vinden het van belang dat de betrokken gemeenten op korte termijn voortvarend met elkaar aan de slag gaan om Invulling te kunnen geven aan hun gezamenlijke bestuurlijke toekomst. Wij zien het, op grond van onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het openbaar bestuur, als taak van de provincie om de dialoog tussen de gemeenten te bevorderen en het gesprek met de gemeenten over het vervolg te voeren.

Tegen die achtergrond en refererend aan onze brief van 24 januari 2014 over de 'provinciale regierol bij gemeentelijke herindeling' (kenmerk 2014-04297/5, PPM), is naar ons oordeel het moment aangebroken om een volgende stap in het proces te zetten. Wij zijn derhalve voornemens om op korte termijn bestuurlijk overleg te gaan voeren met de betrokken gemeenten. Op basis van de uitkomsten daarvan, zullen wij een nader standpunt innemen over eventuele door ons te zetten vervolgstappen. De uitgangspunten en criteria, zoals genoemd in de bijgevoegde bijlage 1 van onze visie van 2 juli 2013 enjin de voornoemde brief van 24 januari 2014, zijn voor ons leidend voor het verdere proces. Het lopende Arhi-proces van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde zullen wij beoordelen in het bredere kader van het bjestuurlijk overleg en in relatie tot de uitgangspunten en criteria, zoals genoemd in bijlage 1 vanonze visie van 2 juli 2013. Wij hebben gemeend uw Staten eerst door middel van deze brief te moeten informeren over deze vervolgstap voor het oostelijk deel van onze provincie en in dit stadium nog geen Voordracht aan u voor te leggen. De inzet van ons college is dat na het zomerreces duidelijkheid zal ontstaan over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg. Vervolgens zullen wij ons standpunt bepalen en uw Staten daarover nader informeren. ^ Wij gaan ervan uit u met bovenstaande voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. ' Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Bijlagen: Nr. 1 2 3 4 5

Titel Bijlage 1. 'Criteria/kwaliteitseisen', opgenomen in: Visie op de bestuurlijke organisatie jDrovincie Groningen, 2 juli 2013. i Brief college van de gemeente Stadskanaal d.d. 25 maart 2014. ; Motie van de gemeenteraad Menteriwolde d.d. 22 april 2014. Motie van de gementeraad van Pekela d.d. 29 april 2014 i Brief college van de gemeente Haren d.d. 21 mei 2014. !

Soort bijlage notitie brief motie motie brief

Visie op de bestuurlijke organisatie in Groningen 2 juli 2013 Bijlage 1: Criteria / kwaliteitseisen Het Beleidskader gemeentelijke herindeling geeft aan dat bij de toetsing van herindelingsvoorstellen de volgende criteria, in onderlinge samenhang, worden betrokken: - Draagvlak. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van draagvlak: lokaal bestuurlijk, regionaal en maatschappelijk. De gekozen indeling kent bij voorkeur de steun van alle gemeente(rade)n en van de betrokken inwoners(lokaal bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak). Het beleidskader stelt daarbij expliciet dat voor het maatschappelijk draagvlak op lokaal niveau de gemeente primair verantwoordelijk is. Herindelingen zullen daarnaast beoordeeld worden vanuit de regionale opgaven en verhoudingen. Daarbij spelen de opvattingen van provincies en buurgemeenten een rol. - Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid: Het is wenselijk dat de nieuwe gemeente een herkenbare identiteit kent. Deze kan verschillende uitingsvormen hebben: cultureel, sociaal, economisch, geografisch, etc. Het Beleidskader stelt daarbij ook dat van de betrokken gemeentebesturen een gemeenschappelijke visie gevraagd mag worden op de wijze waarop zij in de nieuw te vormen gemeente burgers, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen zal betrekken bij de vormgeving, en indien gewenst, bij de uitvoering van beleid. - Bestuurskracht. Maatschappelijke opgaven en wettelijke taken dienen adequaat uitgevoerd te kunnen worden, waarbij recht wordt gedaan aan de maatschappelijke omgeving en in het belang daarvan wordt gehandeld. - Evenwichtige regionale verhoudingen: Door de vorming van een nieuwe gemeente moeten goede regionale verhoudingen ontstaan. Gemeenten wordt gevraagd in het herindelingsadvies daarop in te gaan en o.m. aan te geven hoe de schaal zich verhoudt tot het regionale opgavenprofiel. - Duurzaamheid. De nieuwe gemeente hoort duurzaam in staat te zijn de gemeentelijke taken (zelfstandig) uit te voeren en dient in beginsel niet op afzienbare tijd wederom bij een herindeling betrokken te worden. Omdat duurzaamheid ook een regionaal aspect, dient de regionale context bij de beoordeling meegenomen te worden. Voor de specifieke situatie in Groningen stellen wij daarbij enkele aanvullende criteria/uitwerkingen voor, die ook door de visitatiecommissie zijn gehanteerd: - Het nodale principe: De oriëntatie van inwoners op voorzieningen of stedelijke kernen en de nog levende cultuurhistorische verbanden in het gebied. - Een schaalniveau dat optimaal aansluit bij het schaalniveau van de regionale vraagstukken. - De aanwezigheid van inhoudelijk samenhangende gebiedsopgaven en/ of van kansen die geboden worden door transport- en logistieke assen Grenscorrecties zullen onderdeel uitmaken en de uitkomst zijn van het vervolgproces en beoordeeld worden vanuit nut, noodzaak en draagvlak.

Stadskanaal Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Postbus 610 9700AP GRONINGEN

2 8 MRT 20U Stadskanaal 25 maart 2014

BSN

Datum verzending 25 maart 2014

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

/UIT-14007459

bijlagen

diversen gemeentelijke herindeling

onderwerp

Geacht college, In uw brief van 6 februari 2014 vraagt u ons en de gemeenteraad voor 1 m aart 2014 onze reactie uit te brengen op het advies van de commissie Jansen "Grenzeloos Gunnen 11". Wij hebben u op 26 februari bericht dat wij een formele reactie pas kunnen sturen na bespreking van het advies In onze raad. Deze bespreking heeft op 24 maart plaatsgevonden. De raad heeft hierbij het raadsbesluit van 25 november 2013 bevestigd. De betreffende stukken zijn als bijlage bijgevoegd. Het gemeentebestuur van Stadskanaal spreekt zijn waardering uit voor de snelheid waarmee de commissie Jansen tot een helder en onderbouwd advies is gekomen. De gemeenteraad van Stadskanaal onderschrijft het advies dat in de lijn ligt met het besluit van de raad, genomen op 25 november 2013. Wij brengen hierbij enkele zaken onder de aandacht. Wij complimenteren de commissie dat zij in de advisering altijd vanuit de Inhoudelijke en complexe opgaven is blijven denken. Vanuit die inhoud heeft de commissie in onze ogen een verstandig en evenwichtig advies uitgebracht. De verschillende scenario's en de daarbij gehanteerde argumenten zijn zorgvuldig gewogen en brachten de commissie tot het zwaarwegende advies te komen tot twee robuuste gemeenten met als werktitel "A7" en "ZuidoostGroningen". In onze ogen leidt dit advies tot het volgende: Robuustheid die nodig is om de complexe opgaven in onze regio op te pakken en daarbij "toekomstbestendig" te blijven. Twee gemeenten die over voldoende economische en sociaal­ maatschappelijke ontwikkelingspotentie en kansen beschikken. Evenwicht In de totale regio. Wij zijn het met de commissie eens dat een gemeente Westerwolde niet het juiste antwoord is op de inhoudelijke en complexe opgaven.

Raadhuisplein 1 9501 SZ Stadskanaal

Postbus 140 9500 AC S tadskanaal

I (0599) 631 631 • \ (0599) 620 744

[email protected] www.stadskanaal.nl

1 tl

K' Iv •

NL38 BNGH 0285 0064 28 01169424

Een gemeente Westerwolde vinden wij te kwetsbaar en wordt teveel afhankelijk van samenwerking binnen de regio. De kwaliteiten die het Westerwoldse gebied karakteriseren, passen volgens ons zeer goed in een grotere gemeente en doen geen afbreuk aan deze kwaliteiten. In onze eigen visie op de bestuurlijke organisatie schreven wij dit al. Daar stelden wij dat de kracht van het "Westerwoldse" en het "Veenkoloniale" de meerwaarde Is van een gemeente Zuidoost-Groningen. Kijkend naar het proces constateren wij dat er nog geen eensluidendheid is binnen de regio Oost-Groningen. Willen wij tot deze eensluidendheid komen, dan moeten eerder ingenomen standpunten bij sommige van onze partners worden heroverwogen. Wij beseffen heel goed dat dit geen gemakkelijk proces is waa r in onze ogen, vanwege de kwetsbaarheid binnen het proces, zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Dit vraagt tijd, maar mag tegelijkertijd ook niet te lang duren. Deze regio vraagt namelijk zo snel als mogelijk om duidelijkheid over de richting die wij opgaan met de noodzakelijke herindeling. Daarover waren en zijn wij het met elkaar eens. Wij zullen van onze kant waar mogelijk een actieve bijdrage blijven leveren om het advies Grenzeloos Gunnen II tot uitvoering te laten komen.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden secretaris

mevrouw B.A.H, Galama burgemeester

GEMEENTE

Stadskanaal

Raadsvergadering

: 24 maart 2014

Voorsteinr.

: R 7009

Onderwerp

: gemeentelijke herindeling

Agendanr. 14

Stadskanaal, 7 maart 2014

Beslispunten 1. 2.

Het raadsbesluit van 25 november 2013 om in principe in te stemmen met een herindeling van de gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde, Veendam en Pekela bevestigen. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van dit besluit op de hoogte stellen.

Aan de raad 1. Op 25 november 2013 heeft u in principe ingestemd met een herindeling van de gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde, Veendam en Pekela in een nieuwe gemeente met als w erktitel ZuidoostGroningen. U hebt ons college hierbij de opdracht gegeven om conform de wet Arhi een herindelingsontwerp voor te bereiden ondervoorbehoud van gelijkluidende principebesluiten bij de beoogde herindelingspartners, In Oost-Groningen bleek na november dat van gelijkluidende besluiten nog geen sprake was. De gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde hebben ervoor gekozen te werken aan een herindeling van beide gemeenten tot een gemeente Westerwolde. De raad van de gemeente Veendam opteert voor een herindeling van Veendam met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Menterwolde in een gemeente N33. De gemeente Pekela heeft besloten te willen opgaan in een gemeente Zuidoost-Groningen, Dit verdeelde beeld maakte het noodzakelijk om als negen betrokken gemeenten opnieuw met elkaar in overleg te gaan. Snel werd duidelijk dat dit overleg niet tot een resultaat leidde en dat een extra inzet noodzakelijk was. De negen gemeenten stemden op 20 december hiermee in. De Commissie Jansen kreeg de opdracht een inhoudelijke verdiepingsslag uit te voeren en eind januari/begin februari 2014 te komen tot een advies over de gewenste bestuurlijke herindeling. 2. Commissie Jansen: Grenzeloos Gunnen II De opdracht aan de Commissie Jansen - verstrekt door GS, de VG6 en de betrokken gemeenten - luidde als volgt, Breng eind januari/begin februari een zwaarwegend advies uit over: - De twee hoofdvarianten (de zogenoemde horizontale en verticale variant) als alternatieven voor de bestuurlijke herindeling In de nieuw te vormen gemeenten "De Compagnie" en "Oost-Groningen", zoals voorgesteld in het rapport Grenzeloos Gunnen. - Het voornemen van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot vorming van een gemeente Westerwolde. De commissie heeft bij haar advisering gebruikgemaakt van: - Relevant rijksbeleid ten aanzien van het oostelijk deel van Groningen. - Relevante provinciale strategische belangen en opgaven voor deze regio.

- De uitkomst van consultatie van derden. - De uitgangspunten en criteria, zoals opgenomen in de visie van GS van 2 juli 2013. Op 6 februari heeft de commissie haar advies uitgebracht en gepresenteerd met als titel "Grenzeloos Gunnen 11". Dit advies, dat als bijlage is bijgevoegd, luidt als volgt: Herindeel het oostelijk deel van Groningen naar twee gemeenten, te weten: •

Een "A-7 gemeente" bestaande uit samenvoeging van de gemeenten Slochteren, HoogezandSappemeer, Menterwolde en Oldambt.Een gemeente "Zuidoost-Groningen" door samenvoeging van de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde.

Deze herindeling biedt het meest evenwichtige beeld van opgaven en ontwikkelingsmogelijkheden In de belde gemeenten. Een samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot een gemeente Westerwolde beschouwt de commissie als onvoldoende toekomstbestendig. 3. Beoordeling advies Grenzeloos Gunnen II Wij spreken onze waardering uit voor het werk dat de Commissie Jansen in korte tijd heeft verricht. De commissie is er in geslaagd om vertrekkende vanuit de inhoudelijke opgaven van dit gebied een zorgvuldige beoordeling van de verschillende scenario's te maken. Wij herkennen de argumenten die de Commissie Jansen hanteert om te komen tot een keuze voor de "horizontale variant" leidend tot een gemeente "Zuidoost-Groningen". Deze argumenten vormen immers ook de basis van de raadsvoordracht waarmee uw raad op 25 november 2013 heeft ingestemd. Wij zijn met de commissie van mening dat twee gemeenten "A-7" en "Zuidoost-Groningen" leiden tot twee robuuste en toekomstbestendige gemeenten die in staat zijn de complexe opgaven in deze regio op te pakken. Beide gemeenten beschikken over voldoende economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingspotentie en kansen. Met deze twee gemeenten ontstaat evenwicht in de totale regio. Waar de Commissie Jansen in onze ogen de voordelen van robuustheid en grootschaligheid helder verwoordt, stelt de commissie terecht dat zorgvuldig aandacht moet worden besteed aan het organiseren van "kleinschaligheid". Het beeld dat wordt opgeroepen dat "grootschaligheid" en "kleinschaligheid" niet met elkaar te combineren zijn, spreken wij tegen. Wij zien elders in Nederland dat gemeenten die op grotere schaal zijn georganiseerd dit prima weten te combineren met "burgernabijheid". Wij onderstrepen de uitspraak van de commissie dat het organiseren van kleinschaligheid niet zozeer afhankelijk is van d e schaal van een gemeente, maar veel meer van het organiserend vermogen, de cultuur en bereikbaarheid van het gemeentebestuur, Ook met de constatering van de Commissie Jansen dat een gemeente Westerwolde niet het juiste antwoord is op de inhoudelijke en complexe opgaven zijn wij het eens. Een gemeente Westerwolde vinden wij kwetsbaar en wordt teveel afhankelijk van samenwerking binnen de regio. De kwaliteiten die het Westerwoldse gebied karakteriseren passen volgens ons zeer goed in een grotere gemeente en doen geen afbreuk aan deze kwaliteiten. In onze eigen visie op de bestuurlijke organisatie schreven wij dit al. Daar stelden wij dat de kracht van het "Westerwoldse" en het "Veenkoloniale" de meerwaarde is van een gemeente Zuidoost-Groningen. 4. Vervolg Wij zijn tevreden met het aanvullende advies van de Commissie Jansen. Het bevestigt onze denklijn en in die zin kunnen wij het besluit van 25 november 2013 zonder voorbehoud bevestigen. Tegelijkertijd constateren wij dat het advies van de commissie ertoe moet leiden dat andere gemeenteraden hun eerder ingenomen standpunt moeten heroverwegen, willen wij als totale regio tot eensluidendheid komen. Dit proces is kwetsbaar en moet in onze ogen niet onnodig worden geforceerd. Wij vinden het verstandig dat daar waar standpunten moeten worden herzien, hiervoor ook de ruimte en de tijd wordt geboden. Zorgvuldigheid en draagvlak zijn bij alle negen betrokken gemeentebesturen belangrijke ingrediënten om te komen tot de gewenste consensus.

Wij blijven met de betrokken gemeenten constructief in gesprek en zullen in onze reactie richting GS aangeven oog te houden voor de kwetsbaarheid van het proces en daarom geen onnodige tijdsdruk op te leggen.

Burgemeester en wethouders

van der zani HTT secretaris

GJvdZ/

m^vrtJuw B.A.H. Galama burgemeester

GEMEENTE

Stadskanaal

Nr. 14 De raad van de gemeente Stadskanaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2014, nr. R 7009; besluit: 1. Het raadsbesluit van 25 november 2013 om In principe in te stemmen met een herindeling van de gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde, Bellingwedde, Veendam en Pekela te bevestigen. 2. Het college van Gedeputeerde Staten van dit besluit op de hoogte te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 maart 2014.

De raad

mevrouw B.A.H. Galama voorzitter

VERGADERING RAAD

d.d Ihm 20tt Besi. L\

LJ\

r>cv GJvdZ/

rN cTvi-N V

nr.iu 3r>orVverv

cNc-vt

ref

GemeenteHaren 2 2 MEI 7f lU

uw b rief van nummer befiandeld door doorkiesnummer ons kenmerk onderwerp bljlage(n) Haren,

M.C. M osselaar 050 5339845 Z.00017/UIT.01506 Procesplan bestuurlijke toekomst 2 21 mei 20 14

Aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP GRONINGEN

2 1 MEI ZO U verzonden

Geacht college, Hierbij informeren wij u over het besluit dat onlangs in de gemeenteraad van Haren genomen is aangaande het herindelingsproces. Een proces dat wij vanaf heden het 'proces bestuurlijke toekomst Haren' zullen noemen. Op 24 april 2014 heeft de Harense raad het 'Procesplan bestuurlijke toekomst' aangenomen, inclusief een amendement over het instellen van een zogenaamde 'denktank'. Het Procesplan gaat over de voorbereiding van de besluitvorming inzake de bestuurlijke toekomst van Haren: Bij de burgerraadpleging op 19 maart 2014 over het voorlopig besluit om te fuseren met Groningen/Ten Boer heeft 74.5 % van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Van de stemgerechtigden geeft 74.1% aan het niet eens te zijn met dit voorlopige besluit. Daaruit volgt de conclusie dat er een nieuw besluitvormingsproces m.b.t. de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haren op gang gebracht moet worden. Het voorlopige besluit zal ongedaan moeten worden gemaakt en een nieuw open en zorgvuldig proces met alle betrokken partijen moet voorbereid worden. In de komende tijd zullen wij aan de slag gaan met het Procesplan. De raad heeft het voornemen u uiterlijk 1 november 2014 op de hoogte te stellen van een definitief besluit over de bestuurlijke toekomst van Haren. Als bijlage aan deze brief zijn toegevoegd: het 'Procesplan bestuurlijke toekomst Haren' en het amendement 'Denktank' d.d. 24 april 2014. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, bufflemeester en wethouders,

Wilde, directeur/gemeentesecretaris

J.G.NV'lietstra, burgemeester

Raadhuisplein 10 Postbus 21 9760 AA H aren Gn t 060 63 39 91 1 1 060 63 40 386 gemeenteeharen.nl www.haren.nl

Projectplan voorbereiding besluitvorming bestuurlijke toekomst Haren 1. Uitgangssituatie april 2014 Bij de burgerraadpleging op 19 maart 2014 over het voorlopig besluit om te fuseren met Groningen/Ten Boer heeft 74.5 % van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Van de stemgerechtigden geeft 74.1% aan het niet eens te zijn met dit voorlopige besluit. Daaruit volgt de conclusie dat er een nieuw besluitvormingsproces m.b.t. de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haren op gang gebracht moet worden. Het voorlopige besluit zal ongedaan moeten worden gemaakt en een nieuw open en zorgvuldig proces met alle betrokken partijen moet voorbereid worden. 2. Voortgang en aanpak Alle partijen hebben in de verkennende formatiegesprekken aangegeven dat het van groot belang is vaart te maken met de voorbereiding van een zorgvuldige besluitvorming rond de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haren. De voorbereiding van een nieuw besluit bestuurlijke toekomst Haren vraagt om een projectmatige aanpak, waarbij het essentieel is de inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld op een optimale en duidelijk wijze bij de voorbereiding van de besluitvorming te betrekken. D66 neemt het initiatief hiertoe een voorstel te doen, ter bespreking in de raadsvergadering van 24 april. 3. Doel van het project voorbereidlngsbeslult Zorgvuldig voorbereiden en onderbouwen van een definitief besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haren, dat: a. uitzicht biedt op een structureel bestuurskrachtig en duurzaam lokaal bestuur*; b. kan rekenen op voldoende draagvlak binnen de Harener samenleving; c. kan rekenen op instemming van een (brede) meerderheid van de raad; d. past binnen de wettelijke kaders ( ARHI, wet algemene regels herindeling); e. richting geeft aan de te nemen vervolgstappen. * Bestuurskrachtig en duurzaam lokaal bestuur: de organisatie is naar verwachting in staat alle taken adequaat en kwalitatief goed uit te voeren voor de eerst komende 20 jaar. 4. Te onderzoeken varianten De meerderheid van de fracties heeft aangegeven dat met betrekking tot de bestuurlijke toekomst alle opties voor de gemeente Haren in de voorbereiding van de besluitvorming meegenomen moeten worden in de afwegingen. Vaststellen van de zogenaamde O-optie = huidige situatie. Gekoppeld aan: Wat is er nodig nu en in de nabije toekomst; wat hebben we in huis; is er een probleem en zo ja, hoe ziet dat er uit? Indien dit een gedefinieerd probleem oplevert, worden de mogelijke oplossingen onderzocht: a. Structurele samenwerking met de gemeente Tynaario b. Fusie met gemeente Tynaario, al dan niet vooraf gegaan door structurele samenwerking c. Fusie met de gemeenten Groningen en Ten Boer

5. Kenmerken van het project 1. De focus in het proces zal vooral gericht zijn op het benutten van de kansen die er zijn om de bestuurlijke toekomst van Haren zodanig in te richten dat voldaan wordt aan de onder paragraaf 3 genoemde doelstellingen en waarbij tevens de regie over eigen beleid optimaal aanwezig is. 2. De bestuurlijke leiding van het project berust bij een portefeuillehouder. De portefeuillehouder kan zich laten ondersteunen door een projectmanager/projectteam. 3. Ter ondersteuning van het project wordt daarnaast een denktank ingesteld met daarin vertegenwoordigers van de Harener bevolking, de ondernemers, de ouderenbonden, het burgercomité, de dorpsverenigingen en maatschappelijke organisaties. De denktank wordt vanaf de start van het project betrokken bij de uitvoering. 4. De denktank organiseert zijn eigen klankbordgroep(en), een klankbordgroep staat open voor iedere inwoner. 5. Het project wordt opgezet en uitgevoerd als een samenwerkingsproject van het gemeentebestuur en de Harener samenleving, overeenkomstig het beginsel 'van onder op'. 6. De raad wordt ten minste maandelijks over de voortgang van het project geïnformeerd/geconsulteerd. 6. Doorlooptijd van het project t/m besluitvorming in de raad Het provinciaal bestuur verwacht een definitief raadsbesluit voor november 2014. Voor de voorbereiding van de besluitvorming is de periode 1 mei tot 1 oktober 2014 beschikbaar. Het is wenselijk het onderzoek naar de verschillende varianten parallel te laten plaatsvinden (en niet volgtijdelijk) om het risico op vertraging en het niet halen van de einddatum zo klein mogelijk te maken. 7. Projectonderdeien a. Vaststellen van het doel van het voorbereidingsproject (zie 3. Doelstelling van het project). Vast te stellen door de raad voor 1 mei 2014. b. Vorm en inhoud geven aan het projectproces, inclusief tijdsplanning en de wijze van samenwerking met betrokken partijen. Taken, verantwoordelijkheden en rollen benoemen. c. Vaststellen welke informatie relevant is om een zorgvuldige afweging te kunnen maken tussen de varianten bestuurlijke toekomst, inventariseren welke informatie er is en vaststellen welke informatie nog verzameld moet worden. Er is immers al veel voorwerk verricht in het vorige traject. Die informatie moet benut worden. d. Faciliteren en eventueel uitbouwen van een structureel netwerk van betrokken doelgroepen binnen de Harener samenleving en vertegenwoordigers vanuit de politiek. e. Ontwerpen van het communicatietraject naar de (niet direct betrokken) inwoners f. Contacten opbouwen/onderhouden met de besturen van Tynaario, Groningen en Ten Boer g. Contacten onderhouden met andere relevante bestuursgremia h. Indien gewenst, het organiseren van een peiling naar het draagvlak bij de Harener samenleving voor de uitgewerkte varianten i. Voorbereiden definitief raadsbesluit.

8. Rol raad en college De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor dit voorbereidingsproces ligt bij de portefeuillehouder 'bestuurlijke toekomst'. De gemeenteraad is de opdrachtgever. Het initiatiefvoorstel voor het project komt vanuit de raad, de raad stelt het projectplan vast en geeft de opdracht tot uitvoering aan het college. Indien behandeling en besluitvorming plaatsvindt in de raad van 24 april, kan direct daarna met het project begonnen worden. De raad wordt maandelijks geïnformeerd over de voortgang van het project en kan indien nodig bijsturen. 9. Betrekken van de Harener samenleving* bij de voorbereiding Om betrokkenheid met en input vanuit diverse belangengroepen, burgercomité, ondernemers, dorpsverenigingen en maatschappelijk middenveld te organiseren is het van groot belang om het inspraaktraject zeer zorgvuldig en helder vorm te geven. Dit vereist een samenspraak in de vorm van een denktank, die onder regie staat van de portefeuillehouder 'bestuurlijke toekomst'. De primaire rol van de denktank ligt op het inhoudelijke vlak en in de verbinding naar de kennis en expertise vanuit de inwoners. De initiërende en leidende rol ligt bij het gemeentebestuur. Het is van groot belang de inrichting van de denktank, inclusief rol en verantwoordelijkheden aan het begin van het project in samenspraak duidelijk te krijgen. De denktank organiseert de eigen klankbordgroepen, zodat er een brede mogelijkheid is voor alle inwoners om actief deel te nemen aan het voorbereidingsproces. 10. Financiën Bij de raming van de kosten gaan we ervan uit dat we voor wat betreft een website 'bestuurlijke toekomst' aan kunnen sluiten bij de gemeentelijke website met een aparte button. De kosten voor een eventuele eindpeiling zijn niet opgenomen, omdat het niet zeker is dat een eindpeiling noodzakelijk is. Mogelijk kan bij een zorgvuldig proces zo'n eindpeiling achterwege blijven. Voor een projectteam is een PM post opgenomen. De portefeuillehouder zal in beginsel moeten zoeken naar de meest efficiënte en effectieve inrichting van een projectteam. Post Website Bijeenkomsten Informatie/communicatie Onderzoeken Faciliteren denktank/klankbordgroep Projectteam Totaal

Kosten PM 7.500 10.000 10.000 2.500 PM 30.000

*Harener samenleving: inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, dorpsen buurtverenigingen

Projectplan bestuurlijke toekomst Haren. Wat te doen, wanneer en door wie? WAT TE DOEN SAMENGEVAT a. Benoemen O-optie en definiëren van het (mogelijke) probleem Inventarisatie wat er bestuuriijk nodig en gewenst is nu en in de nabije toekomst; inventarisatie wat we nu in huis hebben. Vraag: is er een probleem en zo ja, hoe ziet dat er uit? b. Onderzoeken en vaststellen wat de Harener samenleving voor de toekomst zeker wil stellen c. Uitgaande van een probleem en van wat Inwoners zeker willen stellen, de mogelijke oplossingen In een vergelijkbaar model zetten. Varianten: a. Structurele samenwerking met de gemeente Tynaario b. Fusie met gemeente Tynaario, al dan niet voorafgegaan door structurele samenwerking c. Fusie met de gemeenten Groningen en Ten Boer

WAT TE DOEN gedurende het hele traject A 1. Faciliteren en uitbouwen van een structureel netwerk van betrokken doelgroepen binnen de Harener samenleving en vertegenwoordigers vanuit de politiek. 2. Contacten opbouwen/onderhouden met de besturen van Tynaario, Groningen en Ten Boer 3. Contacten onderhouden met en regelmatig informeren van: a. de colleges van GS/betrokken gedeputeerden en de fracties van Provinciale Staten van Groningen en Drenthe b. het bestuur van de Vereniging van Groninger Gemeenten c. relevante maatschappelijke organisaties buiten Haren

B

1. Vorm en inhoud geven aan betrokkenheid, goede informatievoorziening naar en communicatie met: a. alle raadsfracties b. de Harener samenleving c. de medewerkers van de gemeente 2. Bijhouden van alle relevante ontwikkelingen in het beleid van het Rijk, de provincies Groningen en Drenthe betreffende in elk geval: de te decentraliseren taken, bestuurlijke organisatie en gemeentefinanciën

Wat en wanneer volgordelijk / gelijktijdig Aprii 2014: 1. Portefeuillehouder met bestuurlijke toekomst in portefeuille stelt projectteam aan. 2. Instellen van denktank. Regie: portefeuillehouder/projectteam. Uitnodigen: vertegenwoordigers van ondernemers, ouderenbonden, CRH, Regiocomité, dorpsverenigingen, burgercomité en andere maatschappelijke organisaties. 3.Portefeuillehouder bestuurlijke toekomst faciliteert netwerken 4. Portefeuillehouder communicatie geeft vorm en inhoud aan de communicatie

Mei C 1. Onderzoeken en vaststellen wat Haren nodig heeft om de wettelijke taken, waaronder ook de toekomstige ais gevolg van de decentralisaties, adequaat en kwalitatief goed uit te voeren 2. Onderzoeken en vaststellen wat Haren bestuurlijk 'in huis' heeft om aan Al te voldoen 3. Indien de koppeling van 01 en 02 een probleem laat zien, dit probleem benoemen en omschrijven 4. Onderzoeken welke aanvullende informatie er nog nodig is over de varianten en die informatie verzamelen 5. Inwoners informeren over de uitkomsten van de analyse en de voortgang van het proces

Mei-juni 2014 D 1. Onderzoeken en vaststellen wat voor de toekomst van Haren gewenst en nodig geacht wordt 2. Onderzoeken op welke wijze het onder Dl genoemde gerealiseerd kan worden 3. Onderzoeken van de mate waarin en de voorwaarden waaronder de varianten voldoen aan de landelijke en provinciale ARHI-criteria 4. Onderzoeken van de mate waarin en de voorwaarden waaronder de varianten het onder 03 benoemde probleem oplossen en de mate waarin de varianten tegemoetkomen aan Dl. Benoemen waar de beste kansen liggen en hoe die te realiseren. Risico's in beeld brengen 5. Onderzoeken of de varianten mogelijk zijn (intentieverklaring raad Tynaario bijvoorbeeld) 6. Onderzoeken hoe in geval van schaalvergroting goede en korte verbindingen tussen gemeentebestuur en samenleving gewaarborgd kunnen worden 7. Onderzoeken van de acties en bijbehorende condities die nodig zijn om een succesvol vervolg te kunnen geven aan het 'herindelingsbesluit'

Juli 2014 E 1. Opstellen vergelijkbaar overzicht varianten

Half augustus- september 2014 F 1. Dialoog met Harener samenleving over de uitkomst van de variantenvergelijking 2. Indien nodig: peiling Harener samenleving

Oktober 2014 G 1. Voorstel naar de gemeenteraad 2. Besluitvorming uiterlijk eind oktober

UITVOERING DOOR WIE? PORTEFEUILLEHOUDER MET BESTUURLIJKE TOEKOMST Opdracht: uitvoeren A1, A2, A3 uitvoeren BI, 82 uitvoeren Cl, 02, 03, 04 begeieiden Dl, D2 uitvoeren D3, D4, D5, D6, D7 uitvoeren El F1 G DENKTANK ONDER REGIE PORTEFEUILLEHOUDER BESTUURLIJKE TOEKOMST Opdracht: uitvoeren Dl, D2 input ieveren voor D6 input ieveren voor F1 PORTEFEUILLEHOUDER COMMUNICATIE Opdracht: 81, 82, F1, F2

Haren, 13-04-2014

3, Amendement denktank De raad van de Gemeente Haren in vergadering bijeen op 24 april 2014 ter behandeling van raadsbesluit inzake de "voorbereiding besluitvorming bestuurlijke toekomst Haren" constaterende: • dat het voorliggende voorstel geen uitgewerkte voorstellen doet over taak en samenstelling van de denktank; overwegende; • dat het van belang is er geen misverstanden over te laten ontstaan dat de denktank onafhankelijk en niet voor ingenomen is; • dat deelname aan de denktank in principe voor iedere inwoner van Haren moet opstaan; • dat de denktank een goed voertuig is om het gesprek onder de bevolking en tussen bevolking en raad te faciliteren besluit: In punt 9 de zin "Het is van groot belang de inrichting van de denktank, inclusief rol en verantwoordelijkheden aan het begin van het project in samenspraak duidelijk te krijgen." te vervangen door: •

Het college stelt een profiel op voor de potentiële leden van de denktank en maakt het mogelijk dat iedereen die dat wil en aan het profiel voldoet daarin participeert. • De denktank heeft als minimale taakomschrijving het organiseren van een breed gesprek onder de bevolking. Dit op een openbare, transparante en navolgbare wijze. In het breed gesprek onder de bevolking wordt hetgeen onder de bevolking leeft ingebracht in de discussie en vindt terugkoppeling plaats aan de bevolking over voortgangsbesluiten en afwegingen in de denktank.

en gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend Hans Sietsma/ GroenLinks

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.