Aanwijsbesluit parkeren 2018 en Nadere regels parkeren 2018


1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Beverwijk Nr. 79 januari 08 Aanwijsbesluit parkeren 08 en Nadere regels parkeren 08 Burgemeester...
Author:  Sterre de Veen

0 downloads 63 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


GEMEENTEBLAD

Nr. 7129 11 januari 2018

Officiële uitgave van de gemeente Beverwijk

Aanwijsbesluit parkeren 2018 en Nadere regels parkeren 2018 Burgemeester en wethouders van Beverwijk; overwegende dat het college op grond van artikel 2 van de Verordening parkeerbelastingen 2018 kan besluiten tot aanwijzing van plaatsen, de tijdstippen en de wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd en dat het college nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en invordering van de parkeergelden; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2, 3 en 4 van de Parkeerverordening 2013 en artikel 2 van de Verordening parkeerbelastingen 2018;

besluiten:

1. het Aanwijsbesluit parkeren 2018 vast te stellen;

Artikel 1 Vast te stellen de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, lid a, van de Verordening parkeerbelastingen 2018 mag worden geparkeerd, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren’ (INT-17-37971) en de bij dit besluit horende kaarten “Kaart 2018-01 parkeerregulering Binnenstad” (INT-17-37973), “Kaart 2018-02 parkeerregulering Bazaar” (INT-17-37974) en “Kaart 2018-03 parkeerregulering Wijk aan Zee” (INT-17-37975);

Artikel 2 Vast te stellen de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid b, van de Verordening parkeerbelastingen 2018, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 ‘Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd’ (INT-17-37972) en de bij dit besluit horende kaarten “Kaart 2018-01 parkeerregulering Binnenstad” (INT-17-37973), “Kaart 2018-02 parkeerregulering Bazaar” (INT-17-37974) en “Kaart 2018-03 parkeerregulering Wijk aan Zee” (INT-17-37975);

Artikel 3 Dit besluit in werking te laten treden op de eerste dag na publicatie. 2. de Nadere regels parkeren 2018 vast te stellen;

Artikel 1 Soorten vergunningen Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en 4 van de Parkeerverordening 2013 worden de volgende vergunningen onderscheiden: bewonersvergunning a. bezoekersvergunning b. bedrijvenvergunning c. zorgverlenersvergunning d. algemene vergunning e.

Artikel 2 Bewonersvergunning 1. Soorten

1

Gemeenteblad 2018 nr. 7129

11 januari 2018

a. b. c. d. e.

Bewonersvergunning Beverwijk Binnenstad Centrum 1/2 Bewonersvergunning Beverwijk Binnenstad Rand Bewonersvergunning Beverwijk Blauwe Zone 1/2 Bewonersvergunning Beverwijk Bazaar Bewonersvergunning Wijk aan Zee

2. Voorwaarden De bewoner dient ingeschreven te staan in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) als bewoner • van het betaald parkeergebied. Er wordt alleen een vergunning vertrekt voor het gebied waar de aanvrager woont en ingeschreven staat. De bewoner overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens • van het RDW gecontroleerd. Indien sprake is van een brommobiel dient een kopie van het verzekeringsbewijs te worden overgelegd. Indien de bewoner een motorvoertuig van de werkgever in het bezit heeft, wordt deze gelijk gesteld • met de eigenaar van het motorvoertuig. De bewoner legt een kopie van het leasecontract over. Indien de bewoner een motorvoertuig in bruikleen heeft, wordt deze gelijk gesteld met de eigenaar • van het motorvoertuig. De bewoner legt een verklaring van de eigenaar over, ofwel een huurcontract. 3. Geldigheid De parkeerzones Beverwijk Binnenstad Centrum 1, Beverwijk Binnenstad Centrum 2, Beverwijk • Binnenstad Rand, Beverwijk Blauwe Zone 1, Beverwijk Blauwe Zone 2, Beverwijk Bazaar en Wijk aan Zee zijn zoals aangeven in de bij dit besluit behorende kaarten “Parkeerregulering Binnenstad” (nummer 2018-01), “Parkeerregulering Bazaar” (nummer 2018-02) en “Parkeerregulering Wijk aan Zee” (nummer 2018-03).

Aanvrager woont in

Vergunning geldig in

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2 + Wijckerpoort

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2 + Wijckerpoort of Beverwijk Binnenstad Rand en Beverwijk Blauwe Zone 1 / 2

Beverwijk Binnenstad Rand *

Beverwijk Binnenstad Rand en Beverwijk Blauwe Zone 1 / 2

Beverwijk Blauwe Zone 1 / 2

Beverwijk Binnenstad Rand en Beverwijk Blauwe Zone 1 / 2

Beverwijk Bazaar

Beverwijk Bazaar

Wijk aan Zee

Wijk aan Zee

* bewoners van de Graaf Janstraat 5-29 (oneven) mogen tevens op het Beverplein parkeren. 4. Aantal Er is geen maximum aan het aantal vergunningen. • 5. Uitvoering Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Indien het een brommobiel betreft: • het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

Artikel 3 Bezoekersvergunning 1. Soorten Bezoekersvergunning Beverwijk Binnenstad Centrum 1/2 a. Bezoekersvergunning Beverwijk Binnenstad Rand b. Bezoekersvergunning Beverwijk Blauwe Zone 1/2 c. Bezoekersvergunning Beverwijk Bazaar d. Bezoekersvergunning Wijk aan Zee e. 2. Voorwaarden

2

Gemeenteblad 2018 nr. 7129

11 januari 2018De aanvraag voor een bezoekersvergunning dient te geschieden door de bewoner. De bewoner dient ingeschreven te staan in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) als bewoner van het betaald parkeergebied. Er wordt alleen een vergunning vertrekt voor het gebied waar de aanvrager woont en ingeschreven staat. De aanvrager is geen eigenaar of houder van een motorvoertuig. Tevens wordt een vergunning niet verleend indien aan een andere bewoner, welke woonachtig is op hetzelfde adres als de aanvrager van de vergunning, reeds een vergunning krachtens de Parkeerverordening en/of deze nadere regels is verstrekt. Een bezoekersvergunning wordt niet verleend aan bewoners van Meester van Lingenlaan 4 t/m 202 (even) (wooncomplex Nieuw-Akerendam) en bewoners van Peperstraat 17 danwel De Raep 2 t/m 148 (even) (wooncomplex Lommerlust). Een bezoekersvergunning wordt wel verleend aan de beheerder van genoemde complexen, waarbij er maximaal 1 bezoekersvergunning per 10 wooneenheden wordt verleend, met aftrek van de aanwezige parkeercapaciteit voor bezoekers op eigen terrein.

3. Geldigheid De parkeerzones Beverwijk Binnenstad Centrum 1, Beverwijk Binnenstad Centrum 2, Beverwijk • Binnenstad Rand, Beverwijk Blauwe Zone 1, Beverwijk Blauwe Zone 2, Beverwijk Bazaar en Wijk aan Zee zijn zoals aangeven in de bij dit besluit behorende kaarten “Parkeerregulering Binnenstad” (nummer 2018-01), “Parkeerregulering Bazaar” (nummer 2018-02) en “Parkeerregulering Wijk aan Zee” (nummer 2018-03). Aanvrager woont in

Vergunning geldig in

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2 + Wijckerpoort

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2 + Wijckerpoort of Beverwijk Binnenstad Rand en Beverwijk Blauwe Zone 1 / 2

Beverwijk Binnenstad Rand

Beverwijk Binnenstad Rand en Beverwijk Blauwe Zone 1 / 2

Beverwijk Blauwe Zone 1 / 2

Beverwijk Binnenstad Rand en Beverwijk Blauwe Zone 1 / 2

Beverwijk Bazaar

Beverwijk Bazaar

Wijk aan Zee

Wijk aan Zee

4. Aantal 1 bezoekersvergunning per adres. • 5. Uitvoering Op adres. •

Artikel 4 Bedrijvenvergunning 1. Soorten Bedrijvenvergunning Beverwijk Binnenstad Centrum 1/2 a. Bedrijvenvergunning Beverwijk Binnenstad Rand b. Bedrijvenvergunning Meerplein en Halve Maan c. Bedrijvenvergunning Beverwijk Blauwe Zone 1/2 d. Bedrijvenvergunning Beverwijk Bazaar e. Weekmarktvergunning f. 2.1. Voorwaarden bij de soorten a t/m e De aanvraag voor een vergunning voor een werknemer kan uitsluitend door de werkgever • plaatsvinden. Ook voor de werkgever is het mogelijk voor zichzelf een vergunning aan te vragen. • Ook voor personen die voor eigen rekening en risico een bedrijf uitoefenen kunnen voor zichzelf • een vergunning aanvragen.

3

Gemeenteblad 2018 nr. 7129

11 januari 2018

• • •

De gebruiker van de vergunning dient ten tijde van de aanvraag een onroerende zaak zijnde een niet-woning feitelijk te gebruiken. De werkgever dient een werkgeversverklaring te overleggen. Door de werkgever dient aangetoond te worden dat de werknemer in het bezit is van een motorvoertuig door overlegging van een kopie van het kentekenbewijs van de werknemer. Deze gegevens worden met de gegevens van het RDW gecontroleerd. Indien sprake is van een brommobiel dient een kopie van het verzekeringsbewijs van de werknemer te worden overgelegd. Indien het motorvoertuig niet op naam staat van de werknemer, wordt geen vergunning verleend, tenzij het motorvoertuig op naam staat van de partner van deze werknemer danwel een verklaring van de werkgever wordt overlegt waarin de werkgever aangeeft dat het motorvoertuig voor woonwerkverkeer wordt gebruikt en/of een kopie van het leasecontract kan worden overlegd. De aanvrager toont aan dat het bedrijf ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.2. Voorwaarden Weekmarkt De aanvrager is houder van een vaste standplaats op de wekelijkse markt te Beverwijk ofwel • houder van een vaste standplaats elders in het centrum. Indien het motorvoertuig niet op naam staat van de werknemer, wordt geen vergunning verleend, • tenzij het motorvoertuig op naam staat van de partner van deze werknemer danwel een kopie van het leasecontract kan worden overlegd. 3.1. Geldigheid bij de soorten a t/m e, m.u.v. soort c De parkeerzones Beverwijk Binnenstad Centrum1, Beverwijk Binnenstad Centrum 2, Beverwijk • Binnenstad Rand, Beverwijk Blauwe Zone 1, Beverwijk Blauwe Zone 2 en Beverwijk Bazaar zijn zoals aangeven in de bij dit besluit behorende kaarten “Parkeerregulering Binnenstad” (nummer 2018-01), “Parkeerregulering Bazaar” (nummer 2018-02) en “Parkeerregulering Wijk aan Zee” (nummer 2018-03). Gebruiker vergunning werkt in

Vergunning geldig in

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2 + Wijckerpoort

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2 + Wijckerpoort Beverwijk Binnenstad Rand en Beverwijk Blauwe Zone 1 / 2

Beverwijk Binnenstad Rand

Beverwijk Binnenstad Rand en Beverwijk Blauwe Zone 1 / 2

Beverwijk Blauwe Zone 1 / 2

Beverwijk Binnenstad Rand en Beverwijk Blauwe Zone 1 / 2

Beverwijk Bazaar

Beverwijk Bazaar

3.2. Geldigheid bij Meerplein en Halve Maan (soort c) De parkeerzone Meerplein en Halve Maan zoals aangeven in de bij dit besluit behorende kaart • “Parkeerregulering Binnenstad” (nummer 2018-01). Gebruiker vergunning werkt in

Vergunning geldig in

Beverwijk Binnenstad Centrum 1 of 2

Meerplein en Halve Maan

3.3. Geldigheid Weekmarkt (soort f) De parkeerzones Beverwijk Binnenstad 1 en Beverwijk Binnenstad 2 zijn zoals aangeven in de bij • dit besluit behorende kaart “Parkeerregulering Binnenstad” (nummer 2018-01). Standhouder werkt in

Vergunning geldig in

Beverwijk Binnenstad Centrum 1 of 2

Beverwijk Binnenstad Centrum 1 en 2 + Wijckerpoort

4.1. Aantal bij de soorten a t/m e Maximaal 1 vergunning per werknemer. • 4.2. Aantal Weekmarkt Maximaal 1 vergunning per standplaats. • 5. Uitvoering

4

Gemeenteblad 2018 nr. 7129

11 januari 2018Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Indien het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

Artikel 5 Zorgverlenersvergunning 1. Soorten Algemeen a. Mantelzorger b. 2.1. Voorwaarden algemeen De aanvrager verleent professionele zorg én is aantoonbaar arts, kraamhulp, verloskundige óf • het betreft een aanvraag voor een bedrijfsauto die ten behoeve van professionele zorg gebruikt wordt en ten dienste is van de thuiszorg (uitgezonderd kantoorpersoneel), van de huidbank (uitgezonderd kantoorpersoneel), van de brandwondenstichting (uitgezonderd kantoorpersoneel), van de trombosedienst (uitgezonderd kantoorpersoneel). In de aard van de werkzaamheden van de aanvrager moet sprake zijn van een mogelijk medisch • spoedeisend karakter. De aanvrager dient aan te tonen dat de uitoefening van het beroep binnen het betaald parkeerge• bied in de gemeente Beverwijk plaatsvindt en dat voor de uitoefening van het beroep de vergunning noodzakelijk is. 2.2. Voorwaarden mantelzorger Een bezoekersvergunning wordt verleend aan een bewoner die met regelmaat mantelzorg (niet• beroepsmatige zorg) ontvangt van familieleden, vrienden of kennissen en waarvan de behoefte tot zorg op objectieve wijze is aangetoond (bijvoorbeeld door een verklaring van de huisarts). De aanvrager dient aan te tonen dat de mantelzorg binnen het betaald parkeergebied in de ge• meente Beverwijk plaatsvindt en dat voor de uitoefening van de zorg de vergunning noodzakelijk is, door een verklaring voor te leggen van een (huis)arts. 3. Geldigheid De vergunning is geldig voor het parkeren in de gehele gemeente. • 4. Aantal Maximaal 1 vergunning per aanvrager. • 5. Uitvoering Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Indien het een brommobiel betreft: • het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

Artikel 6 Algemene vergunning 1. Soorten dag a. week b. maand c. jaar d. gemeentepersoneel e. autodate f. 2.1. Voorwaarden bij soorten a t/m d Iedereen komt in aanmerking voor deze vergunning, mits voldaan wordt aan de hierna genoemde • voorwaarden. De gebruiker dient aantoonbaar in het bezit te zijn van een motorvoertuig door de overlegging • van een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van het RDW gecontroleerd. Indien sprake is van een brommobiel dient een kopie van het verzekeringsbewijs te worden overgelegd.

5

Gemeenteblad 2018 nr. 7129

11 januari 2018Indien de gebruiker een motorvoertuig van de werkgever in het bezit heeft, wordt deze gelijk gesteld met de eigenaar van de motorvoertuig. De gebruiker dient hiervoor een kopie van het leasecontract te overleggen.

2.2. Voorwaarden gemeentepersoneel Onder gemeentepersoneel wordt verstaan iedereen die in dienst is bij of in opdracht werkt voor • de gemeente Beverwijk alsmede de leden van het college en iedereen die in dienst is bij of in opdracht werkt voor de Omgevingsdienst IJmond. Het betreft tevens de vergunning voor de bedrijfsauto’s die op naam staan van de gemeente Beverwijk en de Omgevingsdienst IJmond. 2.3. voorwaarden autodate Vergunning wordt op aanvraag verstrekt aan aanbieders van autodate. • Autodatevergunning komt op naam desbetreffend autodatebedrijf. • Autodateplaatsen worden krachtens een verkeersbesluit aangewezen. • 3.1. Geldigheid bij soorten a t/m e De vergunning is geldig voor het parkeren in de gehele gemeente. • 3.2. Geldigheid bij autodate De autodatevergunning is geldig voor het parkeren in de gehele gemeente op de hiertoe aange• wezen autodateplaatsen. 4. Aantal Geen beperking in aantal vergunningen. • 5. Uitvoering Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Indien het een brommobiel betreft: • het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

Artikel 7 Verificatie Een aanvraag voor of wijziging van een parkeervergunning vindt hoofdzakelijk plaats op digitale wijze. Daarbij is het bij een aantal typen parkeervergunningen noodzakelijk om (digitaal) documenten te overleggen. Verificatie van deze documenten gebeurt tijdens de aanvraag van de parkeervergunning. Daar waar dit vanwege de aard van de aanvraag niet mogelijk is, vindt verificatie van de documenten achteraf plaats. Bij fraude of onjuiste informatie wordt de vergunning ingetrokken.

Artikel 8 Dit besluit in werking te laten treden op de eerste dag na publicatie.

3. het Aanwijsbesluit parkeren 2017 en de Nadere regels parkeren 2017 (C-16-03055) in te trekken.

6

Gemeenteblad 2018 nr. 7129

11 januari 2018

7

Gemeenteblad 2018 nr. 7129

11 januari 2018

Bijlage 1 bij Aanwijsbesluit parkeren 2018 Documentnummer: INT-17-37971 Plaats, tijdstip en wijze van betaling van betaald parkeren 1.a. Plaats en tijdstip betaald parkeren 1. De parkeerduur is onbeperkt, tenzij anders aangegeven. 2. De plaatsen als bedoeld in artikel 2 lid a van de Verordening parkeerbelastingen 2018 zijn: Tabel A straatnaam

straatdeel van kruispunt

8

zone tot kruispunt / tot en met nummer

Terrein Halve Maan **

geheel

Wijckermolen

geheel

Meerstraat – langs p.p.

Stationsplein

Meerplein **

geheel

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Terrein Slangenwegje

geheel

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Slangenwegje

geheel

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Bloksteeg

geheel

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Terrein Beverplein

geheel

Graaf Janstraat

Koude Horn

Jacob van Deventerstraat

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Breestraat *

Bloksteeg

Stationsplein

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Koningstraat

Meester van Lingenlaan

Kloosterstraat

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Zeestraat

Koningstraat

C.H. Moensstraat

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Meester van Lingenlaan

Koningstraat

Prinsesselaan

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Prinsesselaan

Zeestraat

Meester van Lingenlaan

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Baanstraat

Zeestraat

Kloosterstraat

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Markt **

geheel

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Kloosterstraat

geheel

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Kennemerhof

geheel

Prins Bernardlaan

Akerendamlaan

Prinsesselaan

Beverwijk Binnenstad Rand

Akerendamlaan

Vondellaan

Prins Bernardlaan

Beverwijk Binnenstad Rand

C.H. Moensstraat

Baanstraat

C.H. Moensstraat 16

Beverwijk Binnenstad Rand

Gemeenteblad 2018 nr. 7129

11 januari 2018

Beverwijk Binnenstad Centrum 1 Beverwijk Binnenstad Centrum 1 Bootsmanszij

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Patersweg

geheel

Beverwijk Binnenstad Rand

Graafwijkstraat

geheel

Beverwijk Binnenstad Rand

Touwslagerstraat

geheel

Koningstraat

Kloosterstraat

Koningshof

geheel

Hobbesteeg

geheel

Peperstraat

Breestraat

De Raep

gedeelte toegankelijk vanaf Peperstraat

Beverwijk Binnenstad Rand

Schans

geheel

Beverwijk Binnenstad Rand

J. van Deventerstraat

geheel

Graaf Janstraat

Koude Horn

Oever

geheel

Spoorsingel

Van Hogendorpstraat

Van Hogendorpstraat

geheel

Wijkermeerweg

Parallelweg

Noorderweg

Beverwijk Bazaar

Randweg **

Nijverheidsweg

Randweg 62

Beverwijk Bazaar

De Klomp

geheel

Beverwijk Bazaar

Industrieweg

geheel

Beverwijk Bazaar

De Brugman

geheel

Beverwijk Bazaar

Montageweg

geheel

Ambachtstraat

Industrieweg

Ambachtstraat 15

Beverwijk Bazaar

Ringvaartweg

Parallelweg

Ringvaartweg 6

Beverwijk Bazaar

Parallelweg **

Ringvaartweg

Parallelweg 87

Beverwijk Bazaar

Buitenlanden

Parallelweg

Buitenlanden 19

Beverwijk Bazaar

Beverwijk Binnenstad Rand Jan Alsweg

Beverwijk Binnenstad Rand Beverwijk Binnenstad Rand Beverwijk Binnenstad Rand

Peperstraat 42

Beverwijk Binnenstad Rand

Beverwijk Binnenstad Rand Graaf Florislaan

Beverwijk Binnenstad Rand Beverwijk Binnenstad Rand

Schans

Beverwijk Binnenstad Rand Beverwijk Binnenstad Rand

Beverwijk Bazaar

* maximaal 1 uur ** met uitzondering van de parkeerplaatsen behorende bij het oplaadpunt voor elektrische auto’s (voorzien van bord E8) 3. De tijden waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, lid b, van de Verordening parkeerbelastingen 2018 mag worden geparkeerd zijn: Tabel B Zone

Tijden betaald parkeren

Beverwijk Binnenstad Centrum 1/2

van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur*

Beverwijk Binnenstad Rand

van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur*

Beverwijk Bazaar

op zaterdag en zondag, alsmede op Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag van 07:00 tot 18:00 uur

* met uitzondering van de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en beide Kerstdagen 1.b. Wijze van betalen 1. Ter zake van het betaald parkeren in de gebieden genoemd in de tabel A geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door: a. het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 (daar waar mogelijk); b. dan wel door middel van PIN. 2. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn of het saldo op de aan de betaalpas (pinpas) gekoppelde bankrekening dient ten minste zo groot te zijn als nodig is. 3. Indien bij het betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht. 4. In afwijking van het bepaalde onder b van lid 1 kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het belparkeren: het via een telefoon inloggen op de centrale computer. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij een bedrijf dat belparkeren aanbiedt in Beverwijk. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan het bedrijf. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht. Wanneer

9

Gemeenteblad 2018 nr. 7129

11 januari 2018

niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen 2018. 5. In afwijking van het bepaalde onder b van lid 1 kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het pasparkeren. Pasparkeren maakt gebruik maakt van de infrastructuur van belparkeren. Echter, in plaats van de parkeeractie aan- en afmelden met een mobiele telefoon, kan men een pas langs een in de openbare ruimte geplaatste paslezer halen. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij een bedrijf dat pasparkeren aanbiedt in Beverwijk. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen 2018. Bijlage 2 bij Aanwijsbesluit parkeren 2018 Documentnummer INT-17-37972 Plaatsen waar met vergunning mag worden geparkeerd 1. De plaatsen als bedoeld in art. 2 lid b van de Verordening parkeerbelastingen 2018 Tabel A straatnaam

straatdeel van kruispunt

10

zone tot kruispunt / tot en met nummer

Terrein Halve Maan **

geheel

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Wijckermolen

geheel

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Meerstraat – p-terrein

(niet op de langsparkeerplaatsen)

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Meerplein **

geheel

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Terrein Slangenwegje **

geheel

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Graaf Janstraat

Koude Horn

Van Hogendorpstraat

Beverwijk Binnenstad Centrum 1

Koningstraat *

Meester van Lingenlaan

Kloosterstraat

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Zeestraat *

Koningstraat

C.H. Moensstraat

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Meester van Lingenlaan

Koningstraat

Prinsesselaan

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Prinsesselaan

Zeestraat

Meester van Lingenlaan

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Baanstraat

Zeestraat

Arendsweg

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Markt **

geheel

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Kloosterstraat *

geheel

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Kennemerhof

geheel

Beverwijk Binnenstad Centrum 2

Prins Bernardlaan

Akerendamlaan

Prinsesselaan

Beverwijk Binnenstad Rand

Prinsesselaan

Prins Bernardlaan

Dr. Schuitstraat

Beverwijk Binnenstad Rand

Akerendamlaan

Vondellaan

Prins Bernardlaan

Beverwijk Binnenstad Rand

C.H. Moensstraat

Baanstraat

C.H. Moensstraat 16

Beverwijk Binnenstad Rand

Patersweg

geheel

Beverwijk Binnenstad Rand

Graafwijkstraat

geheel

Beverwijk Binnenstad Rand

Touwslagerstraat

geheel

Koningstraat

Kloosterstraat

Koningshof

geheel

Hobbesteeg

geheel

Peperstraat

Breestraat

De Raep

gedeelte toegankelijk vanaf Peperstraat

Beverwijk Binnenstad Rand

Schans

geheel

Beverwijk Binnenstad Rand

Gemeenteblad 2018 nr. 7129

11 januari 2018

Beverwijk Binnenstad Rand Jan Alsweg

Beverwijk Binnenstad Rand Beverwijk Binnenstad Rand Beverwijk Binnenstad Rand

Peperstraat 42

Beverwijk Binnenstad Rand

11

J. van Deventerstraat

geheel

Graaf Janstraat

Jacob van Deventerstraat

Oever

geheel

Spoorsingel

Van Hogendorpstraat

Van Hogendorpstraat

geheel

Scheijbeecklaan

geheel

Prins Bernardlaan

Akerendamlaan

Dr. Schuitstraat

Beverwijk Blauwe Zone 2

Dr. Schuitstraat

Beeckzanglaan

Zeestraat

Beverwijk Blauwe Zone 2

Zeestraat

Beeckzanglaan

C.H. Moensstraat

Beverwijk Blauwe Zone 2

Groenelaan

Zeestraat

Duinwijklaan

Beverwijk Blauwe Zone 2

Harmonielaantje

gedeelte toegankelijk vanaf Groenelaan

Beverwijk Blauwe Zone 2

C.H. Moensstraat

Zeestraat

Beverwijk Blauwe Zone 2

Hendrik Burgerstraat

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

Stumphiusstraat

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

Moensplein

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

Kees Delfsweg

geheel

Romerkerkweg

Kees Delfsweg

Baanstraat

Beverwijk Blauwe Zone 2

Baanstraat **

Kees Delfsweg

Jan Alsweg

Beverwijk Blauwe Zone 2

Baanstraat

parkeerterrein hoek Kees Delfsweg

Beverwijk Blauwe Zone 1

Meijendel

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

Graafwijkstraat

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

Jan Alsweg

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

Kerkstraat

geheel

Peperstraat

Jan Alsweg

De Raep

gedeelte toegankelijk vanaf Kerkstraat

Beverwijk Blauwe Zone 2

Alkmaarseweg

Burg. Scholtenstraat

Beverwijk Blauwe Zone 2

Wolff en Dekenstraat

geheel

Munnikenweg

Alkmaarseweg

Albert van Saksenstraat

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

Van Harencarspelstraat

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

De Visscherstraat

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

Windesheimerstraat

geheel

Zweedselaan

Munnikenweg

Hendrik Mandeweg

Beverwijk Blauwe Zone 2

Hendrik Mandeweg

Alkmaarseweg

Zweedselaan

Beverwijk Blauwe Zone 2

Sionstraat

Schans

Graaf Janstraat

Beverwijk Blauwe Zone 2

Van Breenstraat

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

Graaf Florislaan

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

Van Borsselestraat

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

Vlietgors **

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

Kerkbeeklaan

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 2

Burg. Scholtenstraat

parkeervakken ter hoogte van Burgerhartstraat

Beverwijk Blauwe Zone 2

Hofdijkstraat

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 1

Dierluststraat

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 1

Grensstraat

geheel

Beverwijk Blauwe Zone 1

Korte Kerkstraat

geheel

Arendsweg

Trijntje Kemp-Haanstraat

Kerkstraat

gedeelte toegankelijk vanaf Burg. Scholtenstraat

Beverwijk Blauwe Zone 2

Trijntje Kemp-Haanstraat

Burg. Scholtenstraat

Jan Alsweg

Beverwijk Blauwe Zone 2

Heemskerkerweg

Arendsweg

Heemskerkerweg 68

Beverwijk Blauwe Zone 1

Grote Houtweg

Heemskerkerweg

Grote Houtweg 76

Beverwijk Blauwe Zone 1

Trijntje Kemp-Haanstraat

Burg. Scholtenstraat

Heemskerkerweg

Beverwijk Blauwe Zone 1

Akerendamlaan

Vondellaan

Beeckzanglaan

Beverwijk Blauwe Zone 2

Beeckzanglaan

geheel

Beecksanghlaan (Velsen)

geheel

Wijkermeerweg

Parallelweg

Noorderweg

Beverwijk Bazaar

Randweg **

Nijverheidsweg

Randweg 62

Beverwijk Bazaar

De Klomp

geheel

Beverwijk Bazaar

Industrieweg

geheel

Beverwijk Bazaar

De Brugman

geheel

Beverwijk Bazaar

Montageweg

geheel

Ambachtstraat

Industrieweg

Ambachtstraat 15

Beverwijk Bazaar

Ringvaartweg

Parallelweg

Ringvaartweg 6

Beverwijk Bazaar

Parallelweg **

Ringvaartweg

Parallelweg 87

Beverwijk Bazaar

Gemeenteblad 2018 nr. 7129

11 januari 2018

Beverwijk Binnenstad Rand Graaf Florislaan

Beverwijk Binnenstad Rand Beverwijk Binnenstad Rand

Schans

Beverwijk Binnenstad Rand Beverwijk Binnenstad Rand Beverwijk Blauwe Zone 2

C.H. Moensstraat 18

Beverwijk Blauwe Zone 2

Beverwijk Blauwe Zone 2 Peperstraat 44 Alkmaarseweg 17

Beverwijk Blauwe Zone 2

Beverwijk Blauwe Zone 2 Zweedselaan

Beverwijk Blauwe Zone 2

Beverwijk Blauwe Zone 2

Beverwijk Blauwe Zone 1 Arendsweg 16

Beverwijk Blauwe Zone 2

Beverwijk Blauwe Zone 2 Beverwijk Blauwe Zone 2

Beverwijk Bazaar

Buitenlanden

Parallelweg

Paasdal

geheel

Buitenlanden 19

Beverwijk Bazaar Wijk aan Zee

Gasthuisstraat

geheel

Wijk aan Zee

Sint Odulfstraat

geheel

Wijk aan Zee

Neeltje Snijdershof

geheel

Wijk aan Zee

Voorstraat

gedeelte dat toegang vormt tot Neeltje Snijdershof

Wijk aan Zee

Beverwijk Blauwe Zone 1 heeft een parkeerduurbeperking voor niet-vergunninghouders van 1 uur. Beverwijk Blauwe Zone 2 heeft een parkeerduurbeperking voor niet-vergunninghouders van 2 uur. * maximaal 30 minuten met parkeerschijf ** met uitzondering van de parkeerplaatsen behorende bij het oplaadpunt voor elektrische auto’s (voorzien van bord E8) 2. De tijden waarop met een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid b, van de Verordening parkeerbelastingen 2018 mag worden geparkeerd zijn: Tabel B Zone

Tijden betaald parkeren

Beverwijk Binnenstad Centrum 1/2

van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur

Beverwijk Binnenstad Rand

van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur

Beverwijk Blauwe Zone 1

van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 22:00 uur en zondag van 19:00 tot 22:00 uur

Beverwijk Blauwe Zone 2

van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 18:00 uur en op donderdag van 18:00 tot 21:00 uur gedeelte Kerkstraat en De Raep toegan- van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot kelijk vanaf Burg. Scholtensstraat 22:00 uur en zondag van 19:00 tot 22:00 uur

Beverwijk Bazaar

op zaterdag en zondag, alsmede op Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag van 07:00 tot 18:00 uur

Wijk aan Zee

van vrijdag 19:00 tot zondag 24:00 uur

Beverwijk, burgemeester en wethouders voornoemd, de gemeentesecretaris, de burgemeester, mw. mr. A.L. Schölvinck drs. M.E. Smit

12

Gemeenteblad 2018 nr. 7129

11 januari 2018

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.