Accelerator Belfius Invest 1. Belfius Bank stelt voor: Belfius Invest Accelerator Februari Verzekeringscontract type Tak 23


1 Belfius Invest 1. Accelerator Verzekeringscontract type Tak 23 Februari 2019 U bent op zoek naar een belegging: waarbij, via het gesloten beleggings...

0 downloads 96 Views 313KB Size

Recommend Documents


No documents


Belfius Invest

1. Accelerator 04-2027 Verzekeringscontract type Tak 23

Februari 2019 U bent op zoek naar een belegging: waarbij, via het gesloten beleggingsfonds, wordt gestreefd om op de einddatum van het contract minstens 100% van de belegde nettopremie terug te betalen, behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de emittent of de garant van de onderliggende obligatie

waarbij de potentiële meerwaarde op de eindvervaldag afhangt van de prestaties van de iStoxx Europe Demography 50 (Price) Index

waarbij de potentiële meerwaarde op de eindvervaldag met de huidige fiscale wetgeving vrij van roerende voorheffing is (onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen)

onder de vorm van een levensverzekering, wat extra voordelen biedt zoals de aanduiding van een begunstigde

Maar: met een vaste looptijd van 8 jaar 1 maand en 1 dag

Belfius Bank stelt voor: Belfius Invest Accelerator 04-2027 Voornaamste kenmerken De beleggingsverzekering (Tak 23) Belfius Invest Accelerator 04-2027 is een levensverzekeringscontract dat met een gesloten intern beleggingsfonds verbonden is. Het netto te investeren bedrag wordt aangewend om eenheden te verwerven van het ‘Belfius Invest Accelerator 04-2027’- fonds. Het fonds belegt in een gestructureerde obligatie uitgegeven door Belfius Financing Company SA, een 100% filiaal van Belfius Bank NV, dat ook garant staat voor deze obligatie. Deze beleggingsverzekering (Tak23) heeft een vaste looptijd van 8 jaar 1 maand en 1 dag en loopt tot 06-04-2027.

Beleggingsdoelstelling Er wordt gestreefd om op de einddatum van het contract, via het gesloten beleggingsfonds, minstens 100% van de belegde nettopremie terug te betalen, behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de emittent of de garant van de onderliggende obligatie, samen met een potentiële meerwaarde, afhankelijk van de evolutie van de iStoxx Europe Demography 50 (Price) Index.

Economische info Wereldwijde demografische veranderingen zullen een enorme impact hebben op macro-economische indicatoren zoals het Bruto Binnenlands Product (BBP), de consumptie en de inflatie. We verwachten dat de aandelen opgenomen in de index positief beïnvloed zullen worden door de demografische evolutie. Deze index is afgeleid van de Stoxx Europe 600 (Price) Index. De aandelen worden geselecteerd uit sectoren die geïmpacteerd zullen zijn door demografische wijzigingen, die hoge dividenden uitkeren en een lage volatiliteit hebben1. Het aantal aandelen per sector is beperkt. Een lijst met deze bedrijven vindt u op pagina 4. Bij een index van het type ‘Price’ worden de dividenden van de aandelen niet opnieuw belegd in de index (in tegenstelling tot een index van het type ‘Total Return’). Meer informatie over deze index en de selectiecriteria ervan vindt u op www.stoxx.com/index-details?symbol=SXED50P 1

zonder gegarandeerd en vooraf gekend rendement

waarbij een verzekeringstaks van 2,00% wordt betaald op de gestorte premies

Pagina 1 / 6

De volatiliteit geeft aan in welke mate de waarde van de koers van de aandelen kan stijgen of dalen. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter het risico verbonden aan de aandelen en de potentiële opbrengst.

Belfius Invest Accelerator 04-2027 Verzekeringscontract type Tak 23 – februari 2019

Berekening van de potentiële meerwaarde op de eindvervaldag Op de eindvervaldag hebt u recht op de terugbetaling van de belegde nettopremie, verhoogd met 200% van de eventuele stijging van de iStoxx Europe Demography 50 (Price) Index tegenover de beginwaarde, met een maximummeerwaarde van 24%, behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de emittent of de garant van de onderliggende obligatie. De stijging van de index wordt bekeken over de laatste 12 maanden. Het gemiddelde van de slotkoersen van de index op 13 observatiedata wordt vergeleken met de beginwaarde van de index (op 12-03-2019). Indien op de eindvervaldag de index echter niet gestegen is, hebt u enkel recht op een terugbetaling van de belegde nettopremie, behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de emittent of de garant van de onderliggende obligatie. De potentiële meerwaarde die op de einddatum wordt uitgekeerd, is volgens de huidige fiscale wetgeving niet onderworpen aan roerende voorheffing. Op de gestorte premie wordt wel een verzekeringstaks van 2% betaald. Gezien de lange looptijd is de impact van deze taks op het rendement op de eindvervaldag eerder beperkt. Het netto actuarieel rendement situeert zich op eindvervaldag tussen minimum -0,24% en maximum 2,45%1. 1

De nettorendementen houden rekening met de uitgifteprijs van 100% en de verzekeringstaks van 2% en zijn berekend vanaf de startdatum van de gestructureerde obligatie (12-032019) tot en met de einddatum (06-04-2027). Ze gelden slechts voor zover het verzekeringscontract tot de eindvervaldag in portefeuille wordt gehouden. 2

Enkele cijfervoorbeelden : NEGATIEF VOORBEELD

NEUTRAAL VOORBEELD

POSITIEF VOORBEELD

Evolutie van de eindwaarde van de index in vergelijking met zijn beginwaarde

-20%

+5%

+15%

% van de terugbetaling van de belegde nettopremie op de eindvervaldag3

100%

110%

124%

1.000 EUR

1.100 EUR

1.240 EUR

-0,24%

0,94%

2,45%

Terugbetalingsbedrag op de eindvervaldag per schijf van 1.000 EUR Actuarieel nettorendement4 2

Deze cijfervoorbeelden zijn louter illustratief en bieden geen enkele garantie met betrekking tot het werkelijke rendement.

3

Behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de emittent of de garant van de onderliggende obligatie.

4

De nettorendementen houden rekening met de uitgifteprijs van 100% en de verzekeringstaks van 2,00% en zijn berekend vanaf de startdatum van de gestructureerde obligatie (12-032019) tot en met de einddatum (06-04-2027). Ze gelden slechts voor zover het verzekeringscontract tot de eindvervaldag in portefeuille wordt gehouden.

Gelieve voor meer informatie met betrekking tot de prestatiescenario’s het essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID) (https://www.belfius.be/imagingservlet/GetDocument?src=mifid&id=AWAT6106KID_NL) en het beheersreglement (https://www.belfius.be/imagingservlet/GetDocument?src=mifid&id=AWAT6106REGL_NL) van het interne beleggingsfonds ‘Belfius Invest Accelerator 04-2027’ te raadplegen, documenten waarin scenario’s zijn opgenomen die werden berekend op basis van de methodologie van de Europese PRIIP’s-Verordening (EU-verordening n° 1286/2014).

Wat kan u verwachten bij verkoop vóór de eindvervaldag? Indien u deze belegging vóór de eindvervaldag verkoopt (afkoop van het contract), vindt de afkoop plaats tegen een prijs die beneden de intekeningsprijs kan liggen. Dit kan eventueel een kapitaalverlies tot gevolg hebben (zie voor meer informatie de rubrieken ‘Inkoop vóór de eindvervaldag’ op pagina 3 en ‘Risico's’, in het bijzonder de delen met betrekking tot het ‘liquiditeitsrisico’ en tot het ‘schommelingsrisico van de waarde van het contract’ op pagina 6).

Jaarlijkse prestatie van de iStoxx Europe Demography 50 (Price) Index op 8 jaar Slotniveau op 25-01-2019: 182,82 30%

24%

25% 20%

15%

14%

15% 10%

7%

5% 0%

-11%

-3%

-4%

26-01-2015 25-01-2016

25-01-2016 25-01-2017

-7%

-5% -10% -15%

25-01-2011 25-01-2012

25-01-2012 25-01-2013

25-01-2013 24-01-2014

24-01-2014 26-01-2015

25-01-2017 25-01-2018

25-01-2018 25-01-2019

Bron: Bloomberg – Prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Waarschuwing: De iStoxx Europe Demography 50 (Price) Index is een index, gelanceerd in augustus 2015, en beschikt slechts over een zeer beperkte historiek. De bovenstaande grafiek is bijgevolg voor de periode vóór de lancering van de index gebaseerd op gesimuleerde, in het verleden behaalde prestaties, en voor de periode na de lancering op de werkelijk behaalde prestaties uit het verleden. Pagina 2 / 6

Belfius Invest Accelerator 04-2027 Verzekeringscontract type Tak 23 – februari 2019 INSCHRIJVEN Inschrijvingsperiode

Van 01-02-2019 tot en met 28-02-2019 (behoudens vervroegde afsluiting).

Betaaldatum

Afname op 04-03-2019. Als het bedrag op die datum nog niet kon worden afgehaald van de rekening, treedt het contract niet in werking.

DETAILKENMERKEN Type product

Levensverzekeringscontract naar Belgisch recht (Tak 23) verbonden aan een beleggingsfonds met vastgestelde duur (hierna ‘gesloten beleggingsfonds’ genoemd).

Verzekeringsmaatschappij

Belfius Insurance NV, een 100 %-filiaal van Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, erkend onder codenummer 37 om levensverzekeringsactiviteiten uit te oefenen.

Verzekeringsagent

Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, erkend als verzekeringsagent onder FSMA-nummer: 019649 A.

Emittent van de onderliggende obligatie

Belfius Financing Company SA, een vennootschap opgericht naar Luxemburgs Recht en een 100 %-filiaal van Belfius Bank NV.

Garant van de onderliggende obligatie

Belfius Bank NV (rating S&P: A-, stable outlook / Moody’s: A2, positive outlook / Fitch: A-, stable outlook). Een rating (of ‘notering’) wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de effecten van de emittent aan te kopen, te verkopen of te behouden. Het ratingbureau kan de rating op elk ogenblik opschorten, wijzigen of intrekken. Meer info over de kredietratings vindt u op belfius.be/kredietrating. De ratingadviezen kan u raadplegen op belfius.com.

Contractduur

8 jaar 1 maand en 1 dag, van 05-03-2019 tot 06-04-2027.

Beleggingsstrategie

Het beleggingsfonds dat aan het levensverzekeringscontract ‘Belfius Invest Accelerator 04-2027’ verbonden is, streeft een dubbele doelstelling na, enerzijds het behoud van de netto geïnvesteerde premie op de einddatum van het contract en anderzijds, de toekenning van een potentiële meerwaarde op het netto geïnvesteerde bedrag op de einddatum vermeld in het contract, in functie van de prestaties van de onderliggende iStoxx Europe Demography 50 (Price) Index.

Begin- en eindwaarde van de iStoxx Europe Demography 50 (Price) Index

Beginwaarde: slotkoers op 12-03-2019. Eindwaarde: gemiddelde van de slotkoersen op de volgende observatiedata: 06-04-2026, 06-05-2026, 06-06-2026, 06-072026, 06-08-2026, 06-09-2026, 06-10-2026, 06-11-2026, 06-12-2026, 06-01-2027, 06-02-2027, 06-03-2027 en 21-03-2027. U kan de evolutie van deze index volgen op www.stoxx.com/index-details?symbol=SXED50P

Bedrag van de intekening

Minimaal 1.000 euro en daarna per schijf van 1.000 euro, verhoogd met verzekeringstaks. Het netto te investeren bedrag wordt aangewend om eenheden te verschaffen in het fonds ‘Belfius Invest Accelerator 042027’ en wordt omgezet in een aantal eenheden van het fonds. De inventariswaarde kan geconsulteerd worden in een agentschap van Belfius bank of op de website belfius.be.

Terugbetaling van het kapitaal

Er wordt gestreefd, op de eindvervaldag van het contract, minimum 100% van de netto betaalde premies aan de onderschrijver uit te betalen (netto stortingen - afkopen) in overeenstemming met de waarde van de eenheden van het gesloten beleggingsfonds, behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de emittent of de garant van de onderliggende obligatie.

KOSTEN TEN LASTE VAN DE ONDERSCHRIJVER / DE BEGUNSTIGDE(N) Kosten voor het verzekeringscontract en voor het verzekeringsfonds Beheerskosten op het intern verzekeringsfonds

Geen kosten

Inkoop vóór de eindvervaldag

In geval van een gehele of gedeeltelijke afkoop, worden 1,00% uitstapkosten aangerekend aan de verzekeringsnemer. Er worden geen uitstapkosten aangerekend in geval van overlijden van de verzekerde en op einddatum van het contract. In geval van afkoop gedurende de eerste 8 jaar van het contract wordt een roerende voorheffing ingehouden – zie paragraaf ‘Fiscaliteit’ op pagina 5.

Terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag

Geen kosten

Kosten voor de onderliggende obligatie inbegrepen in de uitgifteprijs van 100% Eenmalige kosten

Voor de distributie van het product inbegrepen in de uitgifteprijs van 100%: 0,85% van de nominale waarde van het belegde bedrag.

Lopende kosten

0,51% per jaar ofwel maximum 4,15% van de nominale waarde van het belegde bedrag. Meer informatie over deze kosten vindt u in het essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID).

Pagina 3 / 6

Belfius Invest Accelerator 04-2027 Verzekeringscontract type Tak 23 – februari 2019

Samenstelling van de iStoxx

Bedrijf

Sector

Land

Europe Demography 50

AENA SME

Industrial Goods & Services

ES

(Price) Index op 28-01-2019

ASSICURAZIONI GENERALI

Insurance

IT

AVIVA

Insurance

GB

BASF

Chemicals

DE

BMW

Automobiles & Parts

DE

BNP PARIBAS

Banks

FR

BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES

Financial Services

ES

BRITISH LAND COMPANY

Real Estate

GB

COFINIMMO

Real Estate

BE

COVIVIO

Real Estate

FR

CREDIT AGRICOLE

Banks

FR

DAIMLER

Automobiles & Parts

DE

DEUTSCHE TELEKOM

Telecommunications

DE

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL

Utilities

PT

ENAGAS

Utilities

ES

ENDESA

Utilities

ES

ENGIE

Utilities

FR

ENI

Oil & Gas

IT

GLAXOSMITHKLINE

Health Care

GB

GRP SOCIETE GENERALE

Banks

FR

HSBC

Banks

GB

IBERDROLA

Utilities

ES

ICADE

Real Estate

FR

ING GRP

Banks

NL

KLEPIERRE

Real Estate

FR

KUEHNE + NAGEL

Industrial Goods & Services

CH

LAND SECURITIES

Real Estate

GB

LEGAL & GENERAL GRP

Insurance

GB

MAPFRE

Insurance

ES

NATIONAL GRID

Utilities

GB

NATURGY ENERGY GROUP

Utilities

ES

NOVARTIS

Health Care

CH

ORANGE

Telecommunications

FR

PHOENIX GROUP HDG.

Insurance

GB

RED ELECTRICA CORPORATION

Utilities

ES

ROCHE HLDG P

Health Care

CH

ROYAL DUTCH SHELL A

Oil & Gas

GB

SAINT GOBAIN

Construction & Materials

FR

SAMPO

Insurance

FI

SANOFI

Health Care

FR

SMITH & NEPHEW

Health Care

GB

SWEDBANK

Banks

SE

SWISS REINSURANCE COMPANY

Insurance

CH

SWISSCOM

Telecommunications

CH

TELEFONICA

Telecommunications

ES

TERNA

Utilties

IT

TOTAL

Oil & Gas

FR

TRITAX BIG BOX REIT

Real Estate

GB

VEOLIA ENVIRONNEMENT

Utilities

FR

ZURICH INSURANCE GROUP

Insurance

CH

Bron: www.stoxx.com/index-details?symbol=SXED50P

Pagina 4 / 6

Belfius Invest Accelerator 04-2027 Verzekeringscontract type Tak 23 – februari 2019

DEPOSITOBESCHERMING

De in levensverzekeringscontracten van Tak 23 belegde bedragen zijn niet beschermd door het bijzonder Beschermingfonds voor deposito's en levensverzekeringen.

FISCALITEIT

Volgens de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen, geldt voor particuliere beleggers met fiscale woonplaats in België, het volgende: Roerende voorheffing: - er wordt geen roerende voorheffing ingehouden op de prestaties bij leven betaald na 8 jaar vanaf de begindatum van het contract; - In geval van afkoop gedurende de eerste 8 jaar van het contract, wordt een roerende voorheffing ingehouden van 30%, berekend op de meerwaarde (het verschil tussen enerzijds de betaalde of toegekende bedragen en, anderzijds, het totaal van de gestorte premies). Verzekeringstaks: er is een verzekeringstaks verschuldigd van 2%, berekend op de gestorte premies. Voor meer informatie kunt u het essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID) samen met het document ‘Bijkomende precontractuele informatie’, het beheersreglement en de algemene voorwaarden raadplegen. Dit product is onderworpen aan de Belgische fiscale wetgeving. Andere beleggers dan particuliere beleggers met fiscale woonplaats in België, worden verzocht informatie in te winnen over het op hen toepasselijke fiscale stelsel.

DOCUMENTATIE

Alvorens te beleggen, worden potentiële beleggers verzocht kennis te nemen van de volledige inhoud van de documentatie van de ‘Belfius Invest Accelerator 04-2027’ bestaande uit: het essentiële-informatiedocument (Key Information Document, KID). Het document ‘Bijkomende precontractuele informatie’ Het beheersreglement De algemene voorwaarden Deze documenten zijn gratis ter beschikking in de kantoren van Belfius Bank, dat de financiële dienst verzekert, evenals op belfius.be. Wat de onderliggende obligatie betreft, worden de potentiële beleggers eveneens verzocht kennis te nemen van de volledige inhoud van het basisprospectus van het Notes Issuance Programme van 25-09-2018 waaronder de onderliggende obligatie werd uitgegeven, en alle eventuele toekomstige supplementen die werden goedgekeurd door de FSMA. Deze documenten zijn gratis ter beschikking op belfius-financingcompany.lu. De Final Terms in het Engels van de onderliggende obligatie zijn eveneens op vraag beschikbaar na de inschrijvingsperiode van het fonds ‘Belfius Invest Accelerator 04-2027’. Beheersreglement: bij een eventuele situatie van vereffening van het fonds, zullen de intekenaars de keuze hebben tussen een gratis transfer naar een ander fonds of een ander contract of het resultaat van de vereffening. Het beheersreglement kan door de verzekeraar worden gewijzigd mits de mededeling ervan aan de intekenaars via het jaarverslag.

KLACHTENDIENST

Hebt u een klacht, dan kan u zich in 1e instantie richten tot uw kantoor, uw financieel adviseur of de dienst Klachtenbeheer (Collinummer 7908), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: [email protected] Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kan u zich wenden tot Belfius Bank NV, Negotiation (Collinummer 7913), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: [email protected] Vindt u niet meteen de oplossing bij één van de vorige vermelde contacten, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as).

Pagina 5 / 6

Belfius Invest Accelerator 04-2027 Verzekeringscontract type Tak 23 – februari 2019

Meer informatie vindt u op belfius.be/productcategorieën

Dit verzekeringsproduct richt zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's van een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten.

RISICO’S Omschrijving van de belangrijkste risico’s: Beleggen in het levensverzekeringscontract ‘Belfius Invest Accelerator 04-2027’ kan de volgende risico's inhouden verbonden aan het beleggingsfonds ‘Belfius Invest Accelerator 04-2027’: een kredietrisico: indien de emittent en de garant van een obligatie waarin het met het verzekeringscontract verbonden fonds heeft belegd, zijn schuld niet meer kan afbetalen (bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement), loopt u het risico dat het initieel belegde bedrag slechts gedeeltelijk of zelfs niet wordt terugbetaald op de eindvervaldatum. De intekenaar draagt het financiële risico van de verrichting. Als Belfius Bank ooit met ernstige solvabiliteitsproblemen te kampen krijgt, kan de onderliggende gestructureerde obligatie op beslissing van de toezichthouder helemaal of gedeeltelijk geannuleerd worden of omgezet worden in eigen kapitaalinstrumenten (aandelen) (zogenaamde ‘bail-in’). In dat geval loopt u het risico dat u bedragen waarop u recht hebt niet kan terugvorderen en het belegde bedrag met de meerwaarde geheel of gedeeltelijk kan verliezen. - een liquiditeitsrisico: een belegger die vóór de eindvervaldag de belegging wil laten afkopen, moet dat doen tegen de waarde van de eenheden die overeenkomen met de door Belfius Insurance NV bepaalde koers, afhankelijk van de marktparameters van het moment en van de waarde van de onderliggende obligatie van het ‘Belfius Invest Accelerator 04-2027’fonds. Bijgevolg kan de afkoopsom lager of hoger zijn dan de prijs van de prestatie aan de eindvervaldag van het contract. - een risico verbonden aan de schommeling van de waarde van het contract (marktrisico): de waarde van de eenheden schommelt afhankelijk van de marktparameters, zoals de financiële gezondheid van de emittent van de obligaties, de ontwikkeling van de rentevoet en de volatiliteit van de markten. - het financiële risico wordt volledig gedragen door de intekenaar. Meer informatie over de diverse risico’s kan u vinden op belfius.be/risicos-beleggingsproducten.

Niet in België wonende beleggers kunnen niet intekenen op het verzekeringscontract Belfius Invest Accelerator 04-2027

Voorwaarden geldig op 01-02-2019 – Dit document is marketingcommunicatie en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank NV – Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – Tel. 02/222.11.11 – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA-nummer: 019649 A.

Hoe inschrijven? U kan inschrijven van 01-02-2019 tot en met 28-02-2019 (behoudens vervroegde afsluiting) in uw Belfius-kantoor. Voor alle vragen kan u terecht bij Belfius Connect op 02.222.12.02 of via ‘Contact’ op de site belfius.be. Pagina 6 / 6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.