Adatkezelési tájékoztató a Karibi Tánc Klub (Karibi Tánc Klub Bt.) tevékenysége keretében végzett adatkezelésekről


1 Adatkezelési tájékoztató a Karibi Tánc Klub (Karibi Tánc Klub Bt.) tevékenysége kereté...
Author:  Ágnes Soósné

0 downloads 3 Views 103KB Size

Recommend Documents


No documents


Adatkezelési tájékoztató a Karibi Tánc Klub (Karibi Tánc Klub Bt.) tevékenysége keretében végzett adatkezelésekről

Hatályba lépés időpontja: 2018. május 25.

I. Adatkezelő neve és elérhetősége Adatkezelő neve: Karibi Tánc Klub Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) Székhelye: 1041 Bp. Laborfalvi Róza U. 15. Cégjegyzékszáma: 01-06-779202 Adószáma: 22540298-1-41 Telefonszám: +36 20 435 6657 E-mail cím: [email protected] Adatvédelmi tisztviselő: -

II. Bevezető rendelkezések, alapfogalmak Az Adatkezelő Karibi Tánc Klub elnevezéssel táncoktatást, zumba órák tartását és ezekhez kapcsolódó kiegészítő (wellness és nyári tábor során történő oktatás, salsa party és zumba maraton) szolgáltatásokat nyújt. Az Adatkezelő az érintetteket az előzőekben körülírt tevékenységei keretében történő, valamint a működésével kapcsolatos egyéb adatkezelések vonatkozásában a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelő személyéről, az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatfeldolgozó igénybevételéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az adatbiztonsági intézkedésekről, az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről. Jelen tájékoztató 1 példányban az Adatkezelő székhelyén kinyomtatott formában elérhető, valamint

elektronikus formában folyamatosan megtalálható az Adatkezelő honlapján (www.karibitancklub.hu/ index.php/kapcsolat) Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. A jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés érdekében az Adatkezelő közérthető adatkezelési tájékoztató állít össze az érintettek részére. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy garantálja az érintettek személyes adatainak biztonságát. Az Adatkezelő a személyes adatokat a tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Az Adatkezelő kizárólag az érintett által tudomására hozott, illetve egyéb jogszerű módon tudomására jutott adatokat kezeli, azokat harmadik személy számára - a hatályos jogszabályokban meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok ez irányú rendelkezése szerint és a jelen tájékoztatóban foglalt esetekben kerülhet sor az ott meghatározott terjedelemben. Az Adatkezelő alaptevékenysége keretében végzett adatkezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapelveinek és rendelkezéseinek megfelelően végzi. Alapfogalmak: személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ (pl. a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakóhelye) érintett: bármely meghatározott, a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató alapján érintett a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelések vonatkozásában adatkezelő az Adatkezelő; adatfeldolgozó: Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; felügyeleti hatóság: Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH), mely hatóság feladata az információs önrendelkezési jog biztosítása.

III. Adatkezelési célok, jogalapok, az érintettek és a kezelt személyes adatok kategóriái III.1. Az adatkezelő tánc és zumba óra szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelése

III.1.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái, érintettek kategóriái Az Adatkezelő táncórák tartásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ennek keretében szerződés létrehozása (jegy-, illetve bérletvásárlás), tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, követelések érvényesítése és kapcsolattartás céljából, valamint a kép- és hangfelvételek vonatkozásában az oktatott táncok otthoni gyakorlásának elősegítése, rögzítése céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését, azaz gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, pontosítását, javítását, törlését, továbbítását végzi: 1. 2. 3. 4. 5.

Érintett neve; Érintett lakcíme (számla kibocsátása esetén); Érintett táncóráinak helyszíne; Honnan értesült a tanfolyamról, neme, melyik településről/kerületből érkezett (anonimizált adatfelvétel); Érintettről készült kép- és hangfelvétel;

Érintettek kategóriái: Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy. Az érintett által megadott 1-3. kategóriába tartozó adatok a szolgáltatás igénybevételének, így a szerződés megkötésének előfeltétele, az érintett a megrendelés elküldése érdekében köteles ezen személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának hiányában a szerződés a felek között nem jön létre. A 4–5. adatkategóriák vonatkozásában az adatok, illetőleg a nem közéleti szereplésről készült felvétel egyedisége, egyéni portré jellege esetén a hozzájárulás megadása a szerződéskötésnek nem feltétele. III.1.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama: Az 1-3. adatkategóriák vonatkozásban az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve szerződés megkötését megelőző lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont); Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás nyújtásának (szerződés) hatálya alatt, illetőleg a megszűnésétől vagy meghiúsulásától számított polgári jogi elévülési ideig kezeli. A 4. adatkategória vonatkozásában az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Ezen adatokat az adatkezelő az egyéb személyes adatoktól elkülönítetten, keletkezésük időpontjától anonimizált módon kezeli, így a GDPR (26) preambulumbekezdése alapján az adatvédelem elveit ennek megfelelően (az anonim információkra) nem kell alkalmazni. Az adatkezelés időtartama: Az anonimizált adatokat az Adatkezelő jogos érdekének fennállásáig kezeli. A 6. adatkategória vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása azzal, hogy a Ptk 2:48. § (2) bek. alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. III.2. Az adatkezelő „zumba maraton” szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelése III.2.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái Az Adatkezelő zumba maraton tartásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, követelések érvényesítése), valamint kép- és hangfelvételek vonatkozásában az adatkezelés a zumba maraton közös élményének rögzítése céljából a

személyes adatok következő kategóriáinak kezelését, azaz gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, pontosítását, javítását, törlését, továbbítását végzi: 1. 2. 3. 4.

Érintett neve; Érintett lakcíme (számla kibocsátása esetén); Érintett életkora; Érintettről készült kép- és hangfelvétel;

Érintettek kategóriái: Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy. Az érintett által megadott 1-3. kategóriába tartozó adatok a szolgáltatás igénybevételének, így a szerződés megkötésének előfeltétele, az érintett a megrendelés elküldése érdekében köteles ezen személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának hiányában a szerződés a felek között nem jön létre. A 4. adatkategória vonatkozásában a nem közéleti szereplésről készült felvétel egyedisége, egyéni portré jellege esetén a hozzájárulás megadása a szerződéskötésnek nem feltétele. III.2.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama: Az 1-3. adatkategóriák vonatkozásban az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve szerződés megkötését megelőző lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont); Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás nyújtásának (szerződés) hatálya alatt, illetőleg a megszűnésétől vagy meghiúsulásától számított polgári jogi elévülési ideig kezeli. A 4. adatkategória vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása azzal, hogy a Ptk 2:48. § (2) bek. alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. III.3. Az adatkezelő „salsa wellness hétvégén” és”salsa nyári táborban”, táncoktatás szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelése III.3.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái Az Adatkezelő „salsa wellness hétvégén” és ”salsa nyári táborban”, táncoktatás szolgáltatás nyújtása (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, követelések érvényesítése), valamint a kép- és hangfelvételek vonatkozásában a rendezvény hangulatának, a táncoktatás közös élményének rögzítése és az oktatott táncok otthoni gyakorlásának elősegítése céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését, azaz gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, pontosítását, javítását, törlését, továbbítását végzi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Érintett neve; Érintett lakcíme; Érintett telefonszáma; Érintett e-mail címe; Érintett által megrendelt szolgáltatás típusa; Érintett életkora; Érintett szobatársa; Részvételi díj rendezésének módja;

9. 10. 11. 12.

Érintett által megjegyzésként megadott egyéb adat; Érintett táncóráinak helyszíne; Érintett mióta táncol; Érintettről készült kép- és hangfelvétel;

Érintettek kategóriái: Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy. Az érintett által megadott 1-11. kategóriába tartozó adatok a szolgáltatás igénybevételének, így a szerződés megkötésének előfeltétele, az érintett a szolgáltatás igénybevétele érdekében köteles ezen személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának hiányában a szerződés a felek között nem jön létre. A 4. adatkategória vonatkozásában a nem közéleti szereplésről készült felvétel egyedisége, egyéni portré jellege esetén a hozzájárulás megadása a szerződéskötésnek nem feltétele. III.3.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama: Az 1-11. adatkategóriák vonatkozásban az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve szerződés megkötését megelőző lépések megtétele. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont). Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás nyújtásának (szerződés) hatálya alatt, illetőleg a megszűnésétől vagy meghiúsulásától számított polgári jogi elévülési ideig kezeli. A 12. adatkategória vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása azzal, hogy a Ptk 2:48. § (2) bek. alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. III.4. Az adatkezelő „salsa party” rendezvény és azon történő táncoktatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelése III.4.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái Az Adatkezelő a rendezvény és az azon történő táncoktatás szolgáltatás nyújtása (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, követelések érvényesítése), valamint a kép- és hangfelvételek vonatkozásában a rendezvény hangulatának, a táncoktatás közös élményének rögzítése és az oktatott táncok otthoni gyakorlásának elősegítése céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését, azaz gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, pontosítását, javítását, törlését, továbbítását végzi: 1. 2. 3.

Érintett neve (számla kibocsátása esetén); Érintett lakcíme (számla kibocsátása esetén); Érintettről készült kép- és hangfelvétel;

Érintettek kategóriái: Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy. Az érintett által megadott 1-2. kategóriába tartozó adatok számla igénylése esetén a szolgáltatás igénybevételének, így a szerződés megkötésének előfeltétele, az érintett a szolgáltatás igénybevétele érdekében köteles ezen személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának hiányában a szerződés a felek között nem jön létre. A 3. adatkategória vonatkozásában a nem közéleti szereplésről

készült felvétel egyedisége, egyéni portré jellege esetén a hozzájárulás megadása a szerződéskötésnek nem feltétele. III.4.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama: Az 1-2. adatkategóriák vonatkozásban az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve szerződés megkötését megelőző lépések megtétele. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont). Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás nyújtásának (szerződés) hatálya alatt, illetőleg a megszűnésétől vagy meghiúsulásától számított polgári jogi elévülési ideig kezeli. A 3. adatkategória vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása azzal, hogy a Ptk 2:48. § (2) bek. alapján nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. III.5. Az adatkezelő Számviteli bizonylatok megőrzésével kapcsolatos adatkezelése III.5.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról kiállított számviteli bizonylatok (számlák) megőrzése céljából a személyes adatok következő kategóriáinak kezelését, azaz gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, pontosítását, javítását, törlését, továbbítását végzi: 1.

Számlázási adatok (Érintett neve, számlázási címe);

Érintettek kategóriái: Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy. A számviteli bizonylat kiállításához az 1. kategóriába tartozó adatokat számla igénylése esetén az érintett köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradásának hiányában a számla nem állítható ki. III.5.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés az adatkezelő a számviteli törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés időtartama: Megőrzési idejét a számviteli törvény 169. § (2) bekezdése legalább 8 évben határozza meg. III.6.Az Adatkezelő által végzett panaszkezelési tevékenység keretében történő adatkezelés III.6.1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok kategóriái Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő alaptevékenységéhez kapcsolódó panaszok kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele, a panaszos tájékoztatása a panaszkezelés eredményéről, az Adatkezelő törvényes működésének biztosítása. Kezelt adatok kategóriái:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Érintett panaszos neve; Érintett panaszos lakcíme; A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; Az érintett panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; A vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével a panaszos aláírása; A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; A panasz egyedi azonosítószáma.

Érintettek kategóriái: Az Adatkezelővel jogviszonyban álló panaszos természetes, illetve egyéb panaszt benyújtó természetes személy. III.6.2. Az adatkezelések jogalapja és időtartama: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján történik. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (5) bekezdésében meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló érintett vonatkozásában az adatkezelés időtartama a szerződés hatálya, illetve a szerződés megszűnését követően a polgári jogi elévülési idő. Az Adatkezelővel szerződéses viszonyban nem álló panaszos érintett vonatkozásában az adatkezelés időtartama a panasz megválaszolását követően a polgári jogi elévülési idő.

IV. Az Adatkezelő tevékenysége keretében végzett adattovábbítási műveletei IV.1. Adattovábbítás a „salsa wellness hétvége” és”salsa nyári tábor” helyszínét biztosító és az érintettel külön szerződést kötő üzemeltető részére Az Adatkezelő a fenti rendezvények megvalósulása érdekében az érintettek regisztrációjának elküldésével történő kezdeményezésére továbbítja a rendezvények helyszínét biztosító adatkezelők részére. A továbbított személyes adatok: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Érintett neve; Érintett lakcíme; Érintett telefonszáma; Érintett e-mail címe; Érintett által megrendelt szolgáltatás típusa; Érintett életkora; Érintett szobatársa; Részvételi díj rendezésének módja; Érintett által megjegyzésként megadott egyéb adat;

Adattovábbítás célja: Az adatok továbbításának célja a rendezvény megvalósulásához szükséges szerződés létrehozása az érintett és a rendezvények helyszínét biztosító adatkezelők között. Adattovábbítás jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az érintettel kötendő adásvételi szerződés előkészítése, létrehozása és teljesítése az érintett kezdeményezésére.

Adattovábbítás időtartama: Az adattovábbításra az adásvételi szerződés megkötését követően egy alkalommal kerül sor a fenti célok érdekében. Adattovábbítás címzettje „salsa wellness hétvége” esetén: Hotel Karos Spa (Cím: 8749 Zalakaros, Alma u. 1, Telefonszám: (93) 542 500), „salsa nyári tábor” esetén: Hotel Annabella*** Superior, Balatonfüred (Cím: 8230 Balatonfüred, Deák Ferenc u. 25, Telefonszám: (87) 889 431); IV.2. Hatósági, bírósági megkeresés alapján történő adattovábbítás, illetőleg az Adatkezelő által kezdeményezett eljárások Az Adatkezelő személyes adatok eseti továbbítását végzi, amennyiben hatóság, bíróság, egyéb közhatalmi jogosítvánnyal rendelkező szerv, szervezet vagy személy az adattovábbítást az Adatkezelő számára megfelelő jogszabályi hivatkozás mellett előírja. Az Adatkezelő személyes adatok eseti továbbítására abban az esetben is jogosult, ha bírósági peres nem peres, illetőleg hatósági eljárás kezdeményezője az Adatkezelő az eljárás kezdeményezésére kizárólag a vonatkozó jogszabály adatkezelési előírásainak megfelelően kerül sor. Az Adatkezelő a legszükségesebb, az eljárás lefolytatásához feltétlenül szükséges adatkörök továbbítását végzi.

V. Adatfeldolgozók adatkezelése az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe szerződés alapján. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az érintettek külön hozzájárulása nélkül végezhető. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hozhatnak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Adatfeldolgozó adatai: Maracas Bt. (1116 Bp. Adony u. 12.) Google Űrlapok és Google Táblázatok szolgáltató: Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States; Graben 19 1010 Wien, Austria)

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland)

Adatkezelési tevékenység leírása: Az adatfeldolgozó könyvelési szolgáltatást nyújt az Adatkezelő részére a III.5. pontban meghatározott adatkezelés vonatkozásában. Az adatfeldolgozó az érintett által a regisztrációja során megadott adatokat továbbítja, valamint az adattárolási szolgáltatást végez az Adatkezelő részére a III.3. pontban meghatározott adatkezelés vonatkozásában. Az adatfeldolgozó az érintettekről – hozzájárulásukkal vagy hozzájárulásukat nem igénylő módon – készült felvételek tárolására és az Adatkezelő zárt csoportjaiban történő megosztására irányuló szolgáltatást végez az Adatkezelő részére a III.1.-III.4. pontban meghatározott adatkezelések vonatkozásában.

VI. Személyes adatok tárolása és biztonsága VI.1. Papír alapú dokumentumok kezelése

A papír alapú levél, küldemény, egyéb dokumentumok jól zárható helyiségben kerülnek elhelyezésre az adatkezelő székhelyén, azokhoz kizárólag az adatkezelő, az adatkezelő munkavállalói, megbízottai férhetnek hozzá. A személyes adatot tartalmazó papír alapú dokumentum kizárólag iratmegsemmisítő segítségével semmisíthetőek meg. VI.2. Informatikai rendszerben tárolt személyes adatok kezelése Az elektronikusan tárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, valamint az Adatkezelő utasítása szerint eljáró adatfeldolgozók férhetnek hozzá. Az Adatkezelő adatkezelése során a következő technikai és szervezési intézkedéseket hajtja végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja: a hozzáférés bizalmi jellegének biztosítása felhasználóazonosítással és jogosultságok kezelésével; a belépésre, az adatokhoz való hozzáférésre kizárólag az adatkezelő, az adatkezelő munkavállalói, megbízottai jogosultak; az adatokról készített biztonsági mentés biztosításával az adatok legfeljebb 12 óra elteltével visszaállíthatók.

VII. Érintettek jogai VII.1. A személyes adatok törlése, adatkezelési hozzájárulás visszavonása Az Adatkezelő köteles törölni a kezelt személyes adatot, ha a) az érintett azt kéri, illetőleg hozzájárulását visszavonja, kivéve, ha a GDPR az adatok további kezelését lehetővé teszi; b) az adatkezelés célja megszűnt; c) az érintett tiltakozik az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen, kivéve, ha az Adatkezelő képes közérthetően bizonyítani az érintett számára az adatkezelés jogosságát; d) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; e) az adatkezelés határideje eltelt. Az érintett kérelmet nyújthat be személyes adatainak törlése iránt, illetőleg ha az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli személyes adatát, bármikor visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. VII.2. Az adatkezelés korlátozásához való jog Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás a pontosításhoz szükséges időtartamra vonatkozik; b) az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi adatainak törlését és kéri a felhasználás korlátozását; c) az adatkezelési cél megszűnt, de az érintett kéri adatainak kezelését jogi igénye érvényesítéséhez; d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a fenti feltételek egyike fennáll.

VII.3. A helyesbítéshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő az érintett külön kérése nélkül is köteles pontosítani, javítani az általa helytelenül kezelt adatot. VII.4. A tiltakozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul. Tiltakozás esetén az Adatkezelő kizárólag akkor kezelheti tovább az érintett adatait, ha bizonyítja, hogy jogos érdeke elsőbbséget élvez az érintett érdeleivel szemben. VII.5. Az érintett hozzáférési joga Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérelmére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e („hozzáférési jog”). Az Adatkezelő az érintett kérésére külön tájékoztatást nyújt az adatkezelés céljai, az adatok kategóriái, a továbbítással érintett címzettek, az adatkezelés időtartama, az érintetti jogok gyakorlása, a felügyeleti hatóságnál történő panasztétel, az adatok forrása tekintetében. Az Adatkezelő általánosságban köteles teljeskörű és közérthető tájékoztatást nyújtani az érintett részére az adatkezeléssel összefüggő lényeges körülményekről. Ha az érintett kéri, az Adatkezelő a személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátja. VII.6. Érintetti kérelmek benyújtásának, kezelésének rendje Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérelmeiket szóban (személyesen), vagy írásban (személyesen, e-mailben, postai úton) jelenthetik be az Adatkezelő elérhetőségin. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, kért információkról. A tájékoztatást az Adatkezelő az érintett által kért módon adja meg. Ha a kérelmet benyújtó személy kiléte kétséges, az Adatkezelő az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információkat kérhet. Az Adatkezelő a kiegészítő tájékoztatásra felhívó levelét a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül megküldi. Az Adatkezelő az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatás és intézkedés tekintetében külön díjazást főszabály szerint nem számít fel, kizárólag abban a kivételes esetben, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy az érintett az adatokról többszöri másolatot kér és a kérelem teljesítése különösen jelentős adminisztratív költséggel jár. VII.7. Érintett jogorvoslati lehetőségei Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál benyújtható panasz Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a személyes adataival kapcsolatos kérelmét az Adatkezelőnek nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban súlyos jogsérelem érte, illetőleg az Adatkezelő az adatkezelés során nem tartja be a GDPR rendelkezéseit, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult panaszbejelentést tenni.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság elérhetőségei: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. telefon: +36 (1) 391-1400 fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: [email protected] honlap: www.naih.hu Bírósághoz fordulás joga Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.