ADSO: DE ONGEKENDE WAARDE VAN RAPID SERVICE


1 12 Kunststof Magazine nummer 8/9, december 2018 Supersnel en voorspelbaar van functioneel getest prototype naar productie ADSO: DE ONGEKENDE WAARDE ...
Author:  Diana Kok

0 downloads 112 Views 1018KB Size

Recommend Documents


No documents


12

Kunststof Magazine nummer 8/9, december 2018

Bedrijfsreportage

Supersnel en voorspelbaar van functioneel getest prototype naar productie

ADSO: DE ONGEKENDE WAARDE VAN RAPID SERVICE Zelden kwamen we een bedrijf tegen dat zoveel toegevoegde waarde voor haar afnemers biedt. Met drie doordacht gedefinieerde klantwaarden als basis heeft het Belgische ADSO (www.adso.be) een dienst opgetuigd die de kloof tussen prototype en (massa) productie supersnel en voorspelbaar weet te overbruggen. De waarde die dat voor haar klanten – producteigenaren – oplevert komt tot uiting in veel snellere en zeer voorspelbare productontwikkeling. De winst is enorm, want hoe eerder de productie kan starten, des te eerder een product geld gaat opleveren. Tel daarbij op dat de onzekerheden in het proces van idee tot serieproductie worden weggenomen en duidelijk zal worden dat dit snelgroeiende bedrijf een hele mooie toekomst tegemoet gaat. Door Jan Schrijver

Als tienjarige woonde ADSO-

de rol voor kunststoffen. Met

geteste prototypen en (massa)

schappen. Zo komen betere

eigenaar Bart Hendrickx naast

ADSO (ADvanced SOlutions)

productie. Het onderscheidend

producten sneller op de markt

een designbureau. Op de te-

richten Bart Hendrickx en zijn

vermogen: het supersnel en

en besparen klanten veel tijd

kentafels zag hij van Hool bus-

productontwikkelaar Nick Bal-

voorspelbaar leveren van func-

en geld en lopen ze veel min-

sen en andere spannende pro-

Colemont zich op het ontzorgen

tioneel te testen prototypen en

der risico’s bij hun productont-

ducten. In die tijd werd de kiem

van klanten bij het verbeteren

in de daarop volgende fasen

wikkeling.

gelegd voor een zich steeds

en ontwikkelen van hun nieuwe

van het ontwikkelproces garan-

verder ontwikkelende belang-

producten. De ADSO specia-

ties bieden voor doorlooptijd

DRIE KLANTWAARDEN

stelling voor het gestructureerd

liteit: het beheerst overbrug-

en het aantal producten dat

Bart Hendrickx: ‘Zo’n vier jaar

verbeteren en vernieuwen van

gen van de ‘kloof’ tussen het

gemaakt kan worden met de

geleden hebben we nog eens

producten, met een toenemen-

vervaardigen van functioneel

vervaardigde spuitgietgereed-

goed nagedacht over de klantwaarden waarmee ADSO zich in de markt zou kunnen onder-

ONTWIKKELFASE

MATERIAAL GEREEDSCHAP

DOORLOOP– TIJD

SHOTGARANTIE

|. Proof of concept

3D-geprinte kunststof

12-14

25

(Rapid Tool in Standaard behuizing)

inzetstukken en kernen

werkdagen

||. ICC Tool

Zacht staal

20

|||. Soft Tool

Zacht staal

25

Volgens afspraak

6-8 weken

wikkeltraject; 2. risico’s voor de klant mini-

2.500

maliseren; en 3. garanties geven betreffende het aantal te vervaardigen

10.0000

werkdagen IV. Productie Tool

volgende aspecten: 1. een voorspelbaar (kort) ont-

werkdagen

(Interchangeable Core & Cavity)

scheiden. We kwamen uit op de

producten in elke fase van het traject.

Volgens afspraak

Als resultaat daarvan onderscheiden we een viertal ontwikkelfasen, vanaf het eerste idee

De vier ontwikkelfasen.

KM8/9_BR-ADSDO_Kopie_Versie2.indd 12

tot en met de vrijgave van de

26/11/18 17:16

Bedrijfsreportage

nummer 8/9, december 2018 Kunststof Magazine

13

Met ADSO richten Bart Hendrickx (links) en productontwikkelaar Nick Bal-Colemont zich op het ontzorgen van klanten bij het verbeteren en ontwikkelen van hun nieuwe producten.

DE ‘PROOF OF CONCEPT’ FASE

Met de geselecteerde 3D-

spuitgietmatrijzen. De daad-

Daarbij wordt elke stap en fase

printtechnologie worden

werkelijke keuze van de toe te

tijdens het proces van concept

In de ‘Proof of concept’ fase van

matrijskernen en inzetstukken

passen 3D-printtechniek wordt

tot en met productie onder-

de ontwikkeling maakt ADSO

vervaardigd. Deze kernen en in-

voornamelijk bepaald door

steund met SolidWorks 3D

hoofdzakelijk gebruik van een

zetstukken worden gemonteerd

wat nodig is om de prototypen

CAD-software.’

drietal 3D-printtechnieken.

in standaard behuizingen voor

functioneel te kunnen testen:

productiematrijs door de klant.

bijvoorbeeld als het gaat om het testen op de bestendig-

3D PRINTTECHNOLOGIE

PRINTMATERIAAL SPUITGIET– VOORBEELD MATERIALEN

BELANGRIJKSTE REDEN WAAROM TOEGEPAST

heid tegen de in de specificatie opgenomen vloeistoffen en temperaturen. De meest gebruikte spuitgietmaterialen zijn PP, PE,

Polyjet

Fotopolymeer

PP, PE, PS, ABS

Kortstondige belasting

en PC

tot 160 oC; lage holtedruk

ABS, PS, TPE, TPV en SBS. De gegarandeerde doorlooptijd van deze ‘Proof of concept’ fase is 12 tot 14 werkdagen.

Stereolithography

DSM Somos

PP, PE, TPE, PS,

Kortstondige belasting

ABS en glas-

tot 260 oC; glasgevulde

vezelgevuld PC

materialen zijn mogelijk

SLIMME TOOLING Bij de ICC Tool (de verwisselbare kernen en vormholtes) geeft ADSO een shotgarantie af van

Digital Light Processing

Fotopolymeer

PP, PE, TPE, PS,

Stabiel tot 140 oC; kan hoge

2.500 stuks. Indien nodig wordt

ABS en PC

holtedrukken aan

gebruikgemaakt van een inzetdeel met uitstoters. Dat inzetdeel wordt over het algemeen voor-

In de ‘Proof of concept’-fase van de ontwikkeling maakt ADSO hoofdzakelijk gebruik van een drietal 3D-printtechnieken.

KM8/9_BR-ADSDO_Kopie_Versie2.indd 13

afgaand aan het volgende shot

26/11/18 17:16

14

Kunststof Magazine nummer 8/9, december 2018

Bedrijfsreportage

Het net ingerichte pand in Antwerpen.

handmatig weer in de matrijs

stuks. Gecompliceerde matrijzen

INNOVATIEVE KLANTEN

gevingsvariabelen. Toegepast

gezet. Indien aan de orde worden

zijn mogelijk, evenals getrapte

Onder de trouwe klanten van

in omgevingen waar veiligheid,

schroefbussen direct meege-

uitstoters en schuiven.

ADSO bevinden zich grote mu-

gezondheid, kwaliteit en duur-

tinationals, maar ook kleinere,

zaamheid een doorslaggevende rol spelen.

spoten. ADSO heeft 3 ‘standaard’ matrijsformaten: Small, Medium

De kunststofproductie vindt

innovatieve bedrijven. Een mooi

en Large. Large heeft een opper-

plaats in de eigen hal in Antwer-

voorbeeld daarvan is iSense it

vlak van 18 x 25 centimeter. ICC-

pen, daarbij gebruikmakend van

(www.isenseit.eu/nl). Een Bel-

De metingen of een combinatie

tools maken een grote groei door

60T en 150T spuitgietmachines.

gisch bedrijf dat sterk groeit op

van metingen worden in de

binnen het ADSO-aanbod.

Het grote voordeel voor afne-

het gebied van het ontwikkelen

software omgezet in beslis-

mers is dat hiermee meteen de

en produceren van sensoren

singsondersteuning voor de

Bij het Soft Tool geeft ADSO

spuitgietparameters vastgelegd

en meetsystemen voor het

gebruiker, gericht op het be-

een shotgarantie af van 10.000

worden.

meten van voornamelijk om-

vorderen van correct gedrag.

Een grote variëteit aan mogelijkheden, vervaardigd met behulp van Soft Tools.

KM8/9_BR-ADSDO_Kopie_Versie2.indd 14

Diverse producten van iSense it, waaronder de iMaxi.

26/11/18 17:16

Bedrijfsreportage

nummer 8/9, december 2018 Kunststof Magazine

15

Directeur Tom Baele: ‘We werken voor verschillende markten: voeding, pharma, chemie, healthcare enzovoort. We wilden PC ABS

met ons eerste toestel uit de reeks – de iMaxi – met één en dezelfde meetmodule diverse problemen kunnen oplossen.

PC transparant overmoulded met PC ABS TPE 60 AShore

Het toestel is dan ook modulair opgebouwd. Eén sensor moest drie verschillende types metinPC ABS

gen kunnen bevatten. Temperatuur, relatieve vochtigheid,

PC ABS

drukverschil, CO2: het zijn maar enkele voorbeelden. Afhankelijk van de behoefte die de klant heeft stellen we de sensoren

PC ABS

samen. Met een standaard behuizing konden we onvoldoende aan de wensen van onze klanten tegemoet komen. Dus tekenden we zelf maar onze ideale doos.

De iMaxi in onderdelen.

Maar dat ideaalbeeld omzetten in een realistisch spuitgietwerk is toch andere koek. Na enig zoeken stuitten we op ADSO en de benadering van Bart beviel ons meteen. Spuitgiettechnisch zijn er toch een aantal zaken waarmee je als niet-expert geen rekening houdt.’

EEN ITERATIEF PROCES ‘Hands on en meedenken, een blad papier en tekenen. De verschillende types metingen hebben verschillende connectoren’, stelt Stefan Kastory (Director R&D bij iSense it). ‘Aangezien de positie altijd anders kan zijn moest er een one-size fits all worden gemaakt. Dat was toch wel even een uitdaging. Het iteratieve proces dat we met

Een ICC-tool

Bart doorliepen was fun; door de

leds. Nóg een extra techniek en

sinecure, zegt Kastory: ‘De

Eenmaal aan het verkopen kwa-

uitdaging samen te benaderen

uitdaging – een doorschijnend

brede connector heeft weinig

men er aanvullende vragen van

kwamen er mooie oplossingen

venstertje, maar die uitda-

marge – hij moet perfect ineen

klanten. Kunnen we die Din-rail

uit. Het leuke was dat we daarin

gingen leek Bart net leuk te

schuiven. Na enig teken, 3D-

mount ook krijgen? De klant is

samen een stapje verder gingen

vinden.’

print en testwerk kwam er een

koning, dachten ze bij iSense

en uitgebreid brainstormden.’

feilloos systeem. Wat zeer am-

it. ‘Dus trokken we weer naar

‘Het ging niet van: voila, dit

VOLGENDE UITDAGINGEN

bitieus leek werd netjes binnen

Bart. Een volgende uitdaging:

willen we. Nee, Bart wou echt

Een andere horde was dat

de strakke timing gerealiseerd.

het gebruik van de iMaxi in zeer

begrijpen waar we naartoe wil-

de sensoren ‘hot swappable’

We zaten immers met niet

warme, vochtige omgevingen.

den’, vertelt Tom Baele. Omdat

moesten zijn: géén down-

verplaatsbare deadlines bij de

Een iP68 behuizing trekt na af-

we ook op gedrag sturen, wilden

time bij de kalibratie van een

eindklant wegens een produc-

koelen als het ware vacuum en

we in de sensor geïntegreerde

toestel. Ook dat was geen

tiestop.’

zuigt vocht op. De behuizing van

KM8/9_BR-ADSDO_Kopie_Versie2.indd 15

26/11/18 17:16

16

Kunststof Magazine nummer 8/9, december 2018

Bedrijfsreportage

de iMaxi moest dus dicht zijn,

heid, voorspelbaarheid en kwa-

maar toch blijven ademen. Ook

liteit.’ Hij vervolgt: ‘We hechten

daar kwam na enig teamwerk

enorm veel waarde aan het ont-

een oplossing voor’, stelt Tom

moeten van bestaande en moge-

Baele. ‘ADSO maakte voor ons

lijk nieuwe klanten op beurzen.

flexibele caps.’

Gekleed zijn in racepakken is symbolisch voor de snelheid van

Het continu sparren over het

onze bijdragen aan het succes

product heeft ervoor gezorgd dat

van onze klanten. Daar zullen we

de volgende sensor, de iMini,

dan ook zeker mee doorgaan.’

toch weer snel kon worden gerealiseerd. ‘ADSO sprak onmiddel-

Waar nodig en mogelijk zal

lijk over een andere productlijn

ADSO groeien in aantal me-

binnen hetzelfde gamma. Het

dewerkers, met name in pro-

design van de iMini sluit netjes

ductontwikkeling, en productie.

aan bij dat van de iMaxi. Dat

Bart Hendrickx: ‘Dat zal het

meedenken is voor ons van groot

mede mogelijk maken toekom-

belang’, besluit Baele.

stige nieuwe technieken te blijven volgen voor onszelf en voor

De elektronica wordt door ADSO

onze klanten.’ Een mooi voor-

in polyurethaan gegoten: een

beeld van een nieuwe activiteit

aanvullende activiteit die even-

is de overmoulding van PCB’s en elektronica-componenten,

eens bijdraagt aan de groei van ADSO. De luchtdichte afdich-

De kunststofproductie vindt plaats in de eigen hal in Antwerpen, met 60T en 150T spuitgietmachines.

waarbij gebruik wordt gemaakt van low pressure molding.

tingen in het product werden dus voor de hand om op de in-

Het is een nieuwe stap die de

scherm wordt ingelegd in de

VERDER OP DE INGESLAGEN WEG

geslagen weg door te gaan. Bart

productontwikkelingsactiviteit

matrijs en overspoten met de

De afgelopen jaren is ADSO met

Hendrickx: ‘We blijven werken

naar nog grotere hoogten zal

nieuwe kunststof.

dubbele cijfers gegroeid. Het ligt

aan verbetering van onze snel-

brengen. n

ontwikkeld via 3D-printen. Het

ADSO WERKT MET EEN DRIETAL 3D-PRINTTECHNIEKEN: POLYJET, STEREOLITHOGRAPHY EN DIGITAL LIGHT PROCESSING POLYJET Deze printtechniek werkt met uv-gevoelige harsen. De printkop bestaat uit verschillende kleine spuitkoppen en is verder voorzien van een wals en een uv-lamp. De spuitkoppen leggen volgens de contouren van het model kleine druppels hars op het printbed. De druppels worden platgewalst en vervolgens door de uv-lamp uitgehard. Wanneer een laag geprint is, beweegt het printbed een laagdikte naar beneden zodat de volgende laag geprint kan worden. Met deze techniek kunnen twee verschillende materialen gelijktijdig geprint worden. Deze mogelijkheid wordt veel gebruikt voor modellen met harde en zachte onderdelen.

STEREOLITHOGRAPHY (SLA) Bij Stereolithografie (SLA) wordt het product laagsgewijs opgebouwd middels het uitharden van een uv-gevoelige vloeistof. Daar waar de laserstraal het materiaal belicht, wordt het materiaal uitgehard. Het platform waarop het product gebouwd wordt zakt een laagdikte (0,05 tot 0,15 mm). Vervolgens zorgt een wisser ervoor dat het hele oppervlak voorzien wordt van ‘vers’ uv-gevoelig materiaal. Het proces wordt herhaald totdat het volledige product gereed is. Gedurende het productieproces wordt ter ondersteuning een support rondom het product gebouwd. Na het bouwen wordt het product ontdaan van overtollige hars. De supportstructuur wordt verwijderd. Tenslotte wordt het product in een oven uitgehard.

DIGITAL LIGHT PROCESSING Een acrylaat fotopolymeer wordt met licht uitgehard tot een vast product. Een beamer projecteert in één keer het volledige contour op het oppervlak van het fotopolymeer. Na uitharden wordt de volgende laag belicht en uitgehard. DLP-printen wordt vaak toegepast voor medische toepassingen, omdat er voor deze techniek materialen beschikbaar zijn die met het lichaam in contact mogen komen. De hoge vorm- en maatnauwkeurigheid en de uitstekende oppervlaktekwaliteit maken de techniek geschikt voor de sieradenbranche tot precisiemodellen in de industrie.

KM8/9_BR-ADSDO_Kopie_Versie2.indd 16

26/11/18 17:16

4937-29

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.