Algemeen 3 Betekenis 3 Doel 3 Begrippen 3 Totstandkoming en geldigheidsduur 3 Publicatie 3


1 Leerlingenstatuut2 Inhoudsopgave Algemeen 3 Betekenis 3 Doel 3 Begrippen 3 Totstandkoming en geldigheidsduur 3 Publicatie 3 Regels voor het onderwij...
Author:  Benjamin van Dijk

0 downloads 21 Views 669KB Size

Recommend Documents


No documents


Leerlingenstatuut 201 7 -201 8

Inhoudsopgav e Algem een

3

Betekenis Doel Begrippen Totstandkoming en geldigheidsduur Publicatie

3 3 3 3 3

Regels v oor het onder wijs

4

Kwaliteit van het onderwijs Het volgen van onderwijs

4 4

Toetsing en becijf ering

5

Huiswerk Repetities en toetsen Rapport Nakijken en bespreken Overgangsnormen en schoolloopbaan Verwijdering op grond van leerprestatie Schoolexamens, examens

5 5 5 5 5 6 6

Regels in de school

7

Leerlingenactiv iteiten

9

Slotbepaling en ondertekening

9

Privacy Veilige school Te laat komen Orde Strafmaatregelen Klacht

Inspraak van leerlingen Schoolkrant Klassenavonden Overige activiteiten Disclaimer

7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9

Pag. 2

Algem een Betek enis

Dit leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling en definieert welke houding wij van elkaar verwachten gebaseerd op grondslag van de school. Het leerlingenstatuut kan niet los worden gezien van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de andere geldende reglementen van de school, (bijvoorbeeld de cao, schoolgids en schoolregels). In algemene zin is het leerlingenstatuut ondergeschikt aan de wet en aan de hiervoor genoemde reglementen. Het leerlingenstatuut vormt hierop een aanvulling en een nadere uitwerking vanuit de invalshoek van leerlingen. Verwacht wordt dat dit leerlingenstatuut zowel de leerlingen als het personeel van de school houvast zal geven bij hun dagelijkse handelen, en bij de beoordeling van handelingen van anderen. Doel

Het doel van het leerlingenstatuut is de vaststelling en nadere uitwerking van de rechten en plichten van de leerlingen, voor zover dit nog niet in andersoortige reglementen is geschied. Het leerlingenstatuut beoogt willekeurig handelen uit te sluiten en problemen te voorkomen en op te lossen. Begr ippen

Bestuur : Bevoegd gezag : Docentenvergadering : Inspectie : Leerling : Lessen: Mentor : MR : Ouders : Personeel: Schoolleiding : Toets: PTA :

Team: Teamleider: Websites:

Schoolbestuur CSG Prins Maurits Schoolbestuur CSG Prins Maurits De docenten die aan een bepaalde leerling hebben lesgegeven dan wel een erkende vertegenwoordiging van deze docenten. De inspecteur, belast met het toezicht op het voortgezet onderwijs zoals bedoeld in de Wet Voortgezet Onderwijs, artikel 113 Leerling(e) en/of aspirant-leerling(e) Alle ingeroosterde les- of onderwijsactiviteiten. Docent, aangewezen om een leerling of een groep leerlingen te begeleiden Medezeggenschapsraad, vertegenwoordigend orgaan van de vestiging zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen Ouders, voogden, feitelijke verzorgers, de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling en indien het een meerderjarige leerling betreft, de leerling zelf. Docenten en andere personeelsleden die in dienst zijn van de CSG Prins Maurits. Rector, conrectoren en teamleiders. Verzamelnaam voor de wijze waarop leerlingen getoetst worden. Programma van toetsing en afsluiting: het wettelijke voorgeschreven reglement waarin de procedures, criteria, data en inhoud van scholonderzoeken en het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) zijn vastgelegd. De school kent 10 teams, te weten: V1-3, V4-6, H1-2, H3, H4-5, M1-2, M3-4, KB1-2, KB3-4, Pro. Het team bestaat uit docenten die lesgeven aan de afdeling. Het personeelslid dat leiding geeft aan een team www.csgpm.nl, https://web.csgpm.nl

Totstandk oming en geldigheidsduur

Het leerlingenstatuut wordt na overleg met de directie vastgesteld door het bestuur na instemming door de MR. Het leerlingenstatuut wordt steeds vastgesteld voor twee jaar; tweejaarlijks wordt bekeken of het statuut aanvulling en/of wijziging behoeft. Het leerlingenstatuut kan gewijzigd worden op voorstel van de medezeggenschapsraad, van een van de geledingen of van het schoolbestuur. Als aanvulling en/of wijziging van het statuut niet nodig geacht wordt, dan wordt de geldigheid van het statuut stilzwijgend voor een periode van twee jaar verlengd. Publicatie

Het leerlingenstatuut is voor iedereen (ouders, leerlingen en personeel) toegankelijk via de website.

Pag. 3

Regels v oor het onder wijs Kwaliteit van het onder wijs

De leerlingen hebben recht op het krijgen van goed onderwijs overeenkomstig de grondslag en doelstelling van de school. Bij goed onderwijs gaat het om zaken als: • redelijke verdeling van de lesstof over de lessen • goede lesvoorbereiding, presentatie en uitleg van de stof, passend bij het niveau • actieve deelname aan de les • leraar en leerling zijn op tijd in de les • kiezen van geschikte schoolboeken • aansluiting van het opgegeven huiswerk bij de lesstof • uitwerking van de identiteit van de CSG Prins Maurits in de lesstof Indien een leerling meent dat het onderwijs onvoldoende kwaliteit heeft, kan hij dit, gemotiveerd, kenbaar maken aan de betreffende docent en eventueel daarna aan de schoolleiding. Leerlingen hebben in gelijke situaties recht op een gelijke behandeling. Het volgen van onder wijs

De leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen volgens het voor hen geldende rooster, hun huiswerk te maken en de voorgeschreven leermiddelen bij zich te hebben. De regels met betrekking tot afwezigheidmelding zijn opgenomen in de schoolgids. Leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te maken. Een leerling die een goede voortgang van de les verstoort of verhindert, kan door de docent verplicht worden de les te verlaten. De regels voor het uit de les sturen van leerlingen zijn opgenomen in de schoolgids. De docenten hebben er recht op dat leerlingen zich zo gedragen dat de kwaliteit van het onderwijs niet in gevaar komt.

Pag. 4

Toetsing en becijf ering Huiswer k

De leerlingen zijn verplicht het opgegeven huiswerk te doen. De docenten die lesgeven aan een klas of groep verplichten zich het huiswerk zó op te geven en te spreiden dat er van een evenwichtige en reële belasting sprake is. Opgave van het huiswerk verloopt veelal via Magister. De leerling die het huiswerk niet heeft gemaakt, meldt dit bij aanvang van de les aan de betreffende docent onder vermelding van de reden hiervan. Indien deze reden naar het oordeel van de docent de leerling niet van zijn plicht tot het maken van huiswerk ontslaat, kan hij hem een maatregel opleggen. Repetities en toetsen

De school toetst regelmatig de schoolvorderingen van de leerling. Het moet tevoren duidelijk zijn hoe het toetsresultaat meegeteld wordt bij het vaststellen van een rapportcijfer. Het cijfer voor een repetitie weegt zwaarder dan dat voor een overhoring. Een repetitie wordt tenminste één week van tevoren opgegeven. Vanaf klas 3 wordt er veel gewerkt met werkwijzers. Een overhoring betreft de lesstof van een les of enkele lessen en kan zonder vooraankondiging gegeven worden. Een leerling mag niet meer dan twee repetities op één dag hebben, met een maximum van zes per week. Op maandag mag niet meer dan één repetitie gegeven worden. Bij herkansing mag van deze regels worden afgeweken. De beperkingen in dit artikel gelden niet voor specifieke toetsweken. Indien een werkstuk meetelt voor een rapportcijfer of het examendossier dient van tevoren schriftelijk bekend te zijn aan welke normen het moet voldoen, wanneer het gereed moet zijn en welke sancties staan op te laat of niet inleveren van het werkstuk. Voor leerlingen in het eindexamentraject is de toetsing en weging van examenonderdelen en de bijbehorende beoordeling vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting. Rappor t

Een rapport geeft de leerling een overzicht van zijn prestaties voor alle vakken over een bepaalde periode. Een rapportcijfer is gebaseerd op toetsen en andere overhoringen die een beeld geven van de beheersing van de stof die in de afgelopen periode is behandeld. Het cijfer op het rapport geeft het cumulatieve gemiddelde van alle resultaten die tot op dat moment zijn gehaald. Op de website van de school worden de overgangsnormen vermeld. (Voor leerlingen in het eindexamentraject worden de overgangsnormen e.d. vermeld in het PTA). Indien de studieresultaten van een leerling aanleiding geven tot het treffen van maatregelen, dienen deze vooraf met de leerling, en ook met de ouders, besproken te worden. Nakijken en bespr eken

Een docent beoordeelt een afgenomen toets binnen tien schooldagen nadat deze is afgenomen, tenzij er zich bijzondere omstandigheden voordoen. Deze regel geldt niet voor praktische opdrachten die voor de docent veel nakijkwerk bevat. Als hierover discussie ontstaat, beslist de teamleider van het team behorende bij de betreffende klas. Een leerling heeft recht op inzage in zijn toets en op kennis van de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen. Indien de leerling het niet eens is met de beoordeling moet hij dit terstond na inzage kenbaar maken aan de docent die de toets heeft afgenomen. Indien een toets zich daartoe leent, wordt deze na beoordeling door de docent met de leerlingen besproken. De leerling die met een voor de docent of schoolleiding aanvaardbare reden niet heeft deelgenomen aan een toetsing mag de toets inhalen. De sanctie van het op heterdaad betrapt worden op elke vorm van fraude is bepaald op het cijfer 1. Voor leerlingen in het examentraject geldt daarenboven wat is vastgelegd in het examenreglement. Over gangsnor men en schoolloopbaan

De school stelt jaarlijks voor 1 oktober de overgangsnormen vast en publiceert deze op de website. Over toelating tot een bepaalde afdeling beslist de school. De conrector fungeert in dezen als beroepsinstantie. Voorwaardelijke toelating tot een hoger leerjaar is niet mogelijk. De leerling kan zijn keuze voor een bepaalde richting van het onderwijs of voor een bepaalde samenstelling van zijn vakkenpakket kenbaar maken. Met deze voorkeur zal bij toelating tot een bepaalde richting of bij de toedeling van een bepaald vakkenpakket zoveel mogelijk rekening gehouden worden. De docentenvergadering beslist over de bevordering van de leerlingen tot het volgende leerjaar en hanteert daarbij de van tevoren aan de leerlingen en hun ouders bekend gemaakte overgangsnormen. De docentenvergadering brengt zonodig een advies uit over de verder te volgen leerroute van de leerling. Van dit advies worden de leerling en zijn ouders in kennis gesteld. Uiterlijk binnen één werkdag na de bekendmaking van de beslissing kunnen de leerling of de ouders een verzoek tot herziening van het besluit tot (niet-)bevordering schriftelijk indienen bij de schoolleiding. Pag. 5

Wanneer dit nieuwe feiten aan het licht brengt wordt het besluit door de docentenvergadering opnieuw genomen en daarbij worden de nieuwe en de reeds bekende feiten opnieuw gewogen. Over een revisieverzoek wordt binnen drie werkdagen beslist. Ver wijdering op grond van leer pr estatie

Een leerling mag één keer in dezelfde klas doubleren. Bij de tweede keer moet de leerling een andere school zoeken of afstromen naar een andere afdeling. De leerling heeft geen automatisch recht op toelating tot een andere afdeling. In overleg met de ouder(s)/verzorger(s) kan besloten worden om de studie te vervolgen op een andere school. CSG Prins Maurits is een middelbare school voor in principe minderjarige leerlingen. Leerlingen die willen instromen, of van afdeling willen wisselen moeten jonger zijn dan 18 jaar. Voorbeeld: leerlingen, van 18 jaar of ouder, zullen niet kunnen overstappen van havo-5 naar vwo-5. Deze groep leerlingen is aangewezen op het volwassenenonderwijs. Leerlingen die tijdens hun reguliere schoolloopbaan 18 jaar worden kunnen uiteraard gewoon hun studie afmaken. Het is alleen niet mogelijk om de verblijfsduur te verlengen door een overstap naar een andere afdeling. Schoolex amens, ex amens

Leerlingen krijgen bij de start in hun examentraject jaarlijks voor 1 oktober het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) uitgereikt. Het PTA bevat regels over de wijze van het toetsen van kennis en vaardigheden, alsmede de wijze waarop het cijfer van het schoolexamen wordt vastgesteld. Ook het reglement voor het centraal examen is in het PTA opgenomen.

Pag. 6

Regels in de school Privacy

Er is op school een leerlingenadministratie, waarin gegevens zijn opgeslagen die relevant zijn voor het volgen van onderwijs. Met betrekking tot de genoemde gegevens hebben recht op inzage de desbetreffende leerling, de ouders van de leerling, de docenten van de school, de decaan, de studiebegeleider, de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider, de leerlingenadministratie, de schoolleiding, de inspecteur en personen belast met de financiële controle. De gegevens worden - behoudens wettelijke bepalingen en met uitzondering van adressen en telefoonnummers voor intern gebruik- niet zonder toestemming van de leerling aan andere personen of instanties doorgegeven. CSG Prins Maurits behoudt zich het recht voor om alle foto’s en filmpjes die op school of tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt, te gebruiken voor publicitaire doeleinden in het belang van de school. Indien er bezwaar is tegen het gebruik hiervan kan dat schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de rector. In het belang van het onderwijsproces kan de school gebruik maken van privé-e-mailadressen en mobiele telefoonnummers van leerlingen. Veilige school

Iedereen is verplicht bij te dragen aan een veilig schoolklimaat. Een veilige school wordt onder meer gekenmerkt door de afwezigheid van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld in welke vorm dan ook. Kleding mag niet aanstootgevend zijn, een ander ergeren of in verlegenheid brengen. Verwezen wordt naar de kledingcode die gepubliceerd is in de schoolregels. In het geval van ongewenste intimiteiten kunnen een leerling en zijn ouders terecht bij de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon die voor de school is aangesteld. De gegevens van deze contactpersonen zijn opgenomen in de schoolgids. Te laat komen

Wanneer een leerling te laat komt, geldt daarvoor de procedure die is gepubliceerd in de schoolgids. Or de

Iedereen is verplicht de schoolregels na te leven, overtreding van de schoolregels kan door een ieder aan de teamleiders en de schoolleiding worden gemeld. De schoolregels zijn voor iedereen (ouders, leerlingen en personeel) toegankelijk via de website. Str af maatr egelen

Aan de leerling die de in de school geldende regels niet nakomt, kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd door een docent of door de schoolleiding. Disciplinaire maatregelen kunnen zijn: • maken van -zo mogelijk zinvol– strafwerk • verwijdering uit de les • nablijven • melden voor de lesaanvang • inhalen van gemiste lessen • opruimen van gemaakte rommel • uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden • (geldelijke) vergoeding van de schade • ontzegging van toegang tot de school • schorsing • definitieve verwijdering van school Cijfers worden gebruikt om objectief vorderingen aan te geven. Cijfers worden niet gebruikt als strafmiddel, behalve in het geval leerlingen bij toetsen of werkstukken frauderen of verplichtingen niet nakomen. Dan kan de docent het cijfer 1 geven. Voor leerlingen in het examentraject geldt wat in hun examenreglement over nalatigheid en onregelmatigheden is vastgelegd. Lijfstraffen zijn verboden. Bij het opleggen van een maatregel moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de ernst van de aanleiding tot het opleggen ervan en de zwaarte van de maatregel. Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door een docent is opgelegd, kan hij dit - nadat hij dit kenbaar gemaakt heeft aan de betreffende Pag. 7

docent - aan de schoolleiding ter beoordeling voorleggen. De schoolleiding zal beide partijen horen, voordat er een besluit genomen wordt. Een leerling die een goede voortgang van de les verstoort, is verplicht de les te verlaten zodra de docent hem dit opdraagt. Een leerling die bij herhaling de regels overtreedt of zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag, kan door de schoolleiding namens het schoolbestuur worden geschorst of definitief van de school worden verwijderd. Het schorsingsbesluit wordt schriftelijk, met opgave van redenen, aan de leerling en zijn ouders medegedeeld. Een leerling wordt ten hoogste voor vijf dagen geschorst. Indien de schoolleiding een leerling definitief wil verwijderen, stelt het eerst de leerling en zijn ouders in de gelegenheid om zich hierover uit te spreken. De school is verplicht mee te werken om voor de leerlingen een andere school te vinden. Indien een andere school bereid is de leerling toe te laten moeten de ouders (cf. de leerplichtwet) van dit aanbod gebruik te maken. Tijdens de procedure tot verwijdering kan een leerling de toegang tot de school worden ontzegd. Indien de leerling langer dan een dag wordt geschorst, dan wel definitief wordt verwijderd, meldt de schoolleiding dit bij de inspecteur met opgave van redenen. Klacht

Als een leerling of ouder een klacht heeft, geldt de klachtenregeling die te vinden is op de website.

Pag. 8

Leerlingenactiv iteiten Inspr aak van leer lingen

CSG Prins heeft een leerlingenraad en MR. Leerlingen kunnen worden verkozen tot lid van de MR en/of de leerlingenraad en in die hoedanigheid meedenken en beslissen over schoolbrede aangelegenheden. Er is een reglement voor de beide raden. Die zijn toegankelijk via het portaal. De mentoren hebben in mentorgesprekken overleg met de leerlingen over zaken die zij aan de orde wensen te stellen. Daarnaast hebben de teamleiders in de klankbordgroepen regelmatig overleg met een afvaardiging van de leerlingen. Schoolkr ant

Leerlingen mogen, na overleg met de directie, regelmatig een schoolkrant laten verschijnen. Ze spreken met de schoolleiding af welke faciliteiten hiervoor ter beschikking worden gesteld. De redactie van de schoolkrant wordt begeleid door enkele docenten. De inhoud van de schoolkrant mag niet in strijd zijn met het christelijk karakter van de school. De rector is bevoegd om onderdelen uit de schoolkrant, na overleg, niet te plaatsen of aan te passen. Klassenavonden

Klassen mogen jaarlijks een klassenavond organiseren, in overleg met de mentor. Als een klas een klassenavond wil organiseren, wordt vooraf met de schoolleiding overlegd over de organisatie, de gedragsregels en de veiligheid. De schoolleiding kan een klassenavond afgelasten als de veiligheid en het toezicht onvoldoende zijn gewaarborgd. Over ige activiteiten

De schoolleiding staat open voor initiatieven van leerlingen die de onderlinge saamhorigheid kunnen versterken en gaat na hoe deze het best kunnen worden gefaciliteerd en welke gedragsregels zullen gelden. Disclaimer

De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor activiteiten van leerlingen die buiten de school om zijn georganiseerd.

Slotbepaling en ondertekening In gevallen waarin dit leerlingenstatuut niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. Aldus vastgesteld door het schoolbestuur, na verkregen instemming van de Medezeggenschapsraad. Het schoolbestuur van de CSG Prins Maurits.

Pag. 9

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.