Algemene voorwaarden Mr. Chadd Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden


1 Algemene voorwaarden Mr. Chadd2 Definities Wij, we, ons, onze: eigenaar van de site ( de rechtspersoon die de site exploiteert, beheert, onderhoudt...
Author:  Jeroen de Valk

0 downloads 8 Views 136KB Size

Recommend Documents


Algemene voorwaarden Mr. Chadd Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden
1 Algemene voorwaarden Mr. Chadd2 Definities Wij, we, ons, onze: eigenaar van de site ( de rechtspersoon die de site exploiteert, beheert, onderhoudt...

Algemene voorwaarden Mr. Chadd Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden
1 Algemene voorwaarden Mr. Chadd2 Definities Wij, we, ons, onze: eigenaar van de site ( de rechtspersoon die de site exploiteert, beheert, onderhoudt...

Algemene Voorwaarden Mr. R.G. Groen
1 Algemene Voorwaarden Mr. R.G. Groen Algemeen 1. Mr. R.G. Groen is de eenmanszaak van de advocaat mr. R.G. Groen, geregistreerd in het handelsregiste...

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor mr. H.J. Zinkstok
1 1 Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor mr. H.J. Zinkstok 1.1 Advocatenkantoor mr. H.J. Zinkstok (hierna: mr. H.J. Zinkstok of opdrachtnemer), g...

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden
1 ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de Website van Met de Belevenissen.nl cadeaubon kan gebru...

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN
1 DEEL 1 DETACHERING Ten behoeve van alle werkzaamheden verricht door Linked Professionals VOF (hierna te noemen LINKED) met betrekking tot Detacherin...

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden
1 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorw...

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden
1 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere over...

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden
1 1. Totstandkoming leasecontract 1.1 Leaseovereenkomsten tussen partijen betreffende een voertuig (hierna te noemen: het object ) komen tot stand doo...

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden
1 Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden2 Inhoudsopgave REKENINGEN Definities Toepassingsbereik van de Algemene Voorwaarden Openen van de rekening....Algemene voorwaarden Mr. Chadd

13 - 6 - 2017 Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden

1

Definities

Wij, we, ons, onze: eigenaar van de site (www.mrchadd.nl), de rechtspersoon die de site exploiteert, beheert, onderhoudt of dit laat doen door derden in opdracht van (Mr. Chadd BV). Site: (www.mrchadd.nl), website die eigendom is van (Mr. Chadd BV), en alle domeinnamen die naar deze site leiden. Service: - het tot stand brengen van contact tussen leerlingen en tutor - het beheren van de database - het bewaken van de veiligheid - het verlenen van het gebruiksrecht van de applicatie het mogelijk maken van bijles en huiswerkhulp - het bewaken van de kwaliteit. U, uw: de ouder of voogd/verzorger, of iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ook genoemd de contractant, die voor de service van (www.mrchadd.nl) betaald heeft alsmede een ieder die de site betreedt en gebruikt. Als de contractant voor iemand anders betaalt voor het gebruik van (www.mrchadd.nl), de applicatie en de service, gaat deze akkoord met het lezen van dit document ter goedkeuring en kennisneming. Leerling: elk natuurlijk persoon die de site betreedt en gebruik maakt van de site, de service en de software en alle diensten van (Mr. Chadd BV), ook als iemand anders betaalt voor het gebruik hiervan. Als iemand anders betaalt voor het gebruik van (www.mrchadd.nl), de applicatie en de service, gaat de leerling akkoord met het laten lezen van dit document ter goedkeuring en kennis. Tutor: natuurlijke persoon die zelfstandig bijlessen en huiswerkhulp verzorgt en daarvoor de site, de applicatie en de service gebruikt van (Mr. Chadd BV). Bijlestegoed: het aantal aangeschafte minuten minus het aantal gebruikte minuten, bijgehouden door een voor de leerling zichtbare timer. Overeenkomst: iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen (Mr. Chadd BV) en contractanten tot stand komt door het accorderen van de Algemene Voorwaarden, het registreren en het voldoen van de kosten. Met overeenkomst wordt bedoeld het aanschaffen van bijlesminuten. Een volwassene dient deze overeenkomst aan te gaan en de Algemene Voorwaarden te accorderen. Regels: alle door (Mr. Chadd BV) op de site en in de Algemene Voorwaarden omschreven regels, evenals morele gedragsregels zoals die in de samenleving gelden, waaraan de contractant en de leerling zich verplichten te houden door het aangaan van de overeenkomst.

Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden

2

Algemeen

Door de site te betreden en de service van (www.mrchadd.nl), te gebruiken en de applicatie te downloaden, te installeren, te gebruiken, of door iemand anders te laten betalen om de site te betreden en de service te gebruiken, de applicatie te downloaden, te installeren, te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden en condities die in dit document beschreven staan. Als u met deze voorwaarden en condities niet akkoord gaat, mag noch u, noch degene voor wie u betaald heeft, de site (www.mrchadd.nl), betreden, de service en de applicatie niet downloaden, installeren of gebruiken.

Overeenkomst

De overeenkomst die de contractant aangaat met (Mr. Chadd BV) houdt verplichtingen in voor zowel contractant, leerling als (Mr. Chadd BV). Door middel van de beschikbare service, de site (www.mrchadd.nl), en de software, maken we het u mogelijk om met zelfstandig werkende tutors in contact te komen in onze virtuele klaslokalen ten einde een een-op-eeninstructie tot stand te brengen en bijles en/of huiswerkhulp mogelijk te maken. Dit contact wordt zo snel en doeltre end mogelijk tot stand gebracht door onze software. De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of via elektronische weg worden opgezegd, iedere dag van iedere week. Wij hanteren één maand opzegtermijn. De maand van opzegging en de daaropvolgende maand zullen nog voldaan/ betaald moeten worden. Ieder opgezegd abonnement kan pas na drie maanden weer geactiveerd worden. Dit doen wij vanuit een didactisch motief. Bij het leren is herhaling cruciaal. Men noemt dit ook wel het iteratief-proces: stapsgewijs overgaan naar een hoger handelingsniveau. Door Mr. Chadd langer dan twee opeenvolgende maanden te gebruiken, zal het onderdeel worden van het cognitieve systeem. Hierdoor zijn wij beter instaat om met onze dienst de prestaties van uw zoon of dochter te verhogen. Indien u de overeenkomst wilt annuleren heeft u daar de wettelijke 14 dagen voor. Wanneer u tijdig annuleert, maar gebruik heeft gemaakt van de diensten van Mr. Chadd zal het verbruikte tegoed berekend worden aan de hand van de reële verbruikskosten. In dat geval zullen wij het reële verbruik in rekening brengen volgens de volgende formule: aantal seconden verbruikt x 21 euro per uur. Na de wettelijke 14 dagen kan de overeenkomst niet meer ontbonden worden. Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden

3

In het virtuele klaslokaal kunnen tutor en leerling gebruik maken van een chatfunctie en hebben beiden de mogelijkheid om via de applicatie spraakberichten en afbeeldingen mee te sturen. Deze applicaties worden door (Mr. Chadd BV) onderhouden en ondersteund. (Mr. Chadd BV) doet haar uiterste best de veiligheid in het virtuele klaslokaal te bewaken door bijvoorbeeld mee te kijken tijdens bijlessessies. Bovendien worden ook steekproefsgewijs gegevens zoals tijd, inhoud en duur van de sessies bekeken en beoordeeld. Verder gaat (Mr. Chadd BV) vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens en hebben alleen speciaal geautoriseerde medewerkers toegang tot de database waarin uw gegevens staan. Tutors hebben onder geen enkel beding toegang tot deze database. Contractant verplicht zich tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van recente, correcte en complete gegevens, het aanmaken van een account met gebruikersnaam en wachtwoord en het betalen van het verschuldigde bedrag zoals vermeld op de site ten tijde van registratie en het accorderen van deze voorwaarden. De gegevens die u aan ons verstrekt, helpen ons de service en de inhoud van de site aan te passen aan de behoeften van de leerlingen. Tutors doen hun best en beloven hun antwoorden zo efficiënt en kort mogelijk te houden, teneinde kosten te beperken. (Mr. Chadd BV) tracht zo veel mogelijk tutors beschikbaar te hebben voor de verschillende vakken en op deze manier de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Voor afwezig zijn van een juiste tutor is (Mr. Chadd BV) niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Gedurende de zomervakantie en kerstvakantie is (Mr. Chadd BV) gesloten. Verder zijn wij gesloten op Koningsdag, Bevrijdingsdag, 1e en 2e paasdag en 5 december . Tijdens de zomervakantie wordt het abonnement bevroren en zal dus niets geïncasseerd worden. De reguliere openingstijden van Mr. Chadd zijn: maandag t/m donderdag 15:30 - 21:30 en zondag 12:00 - 21:00 Als een online service is (www.mrchadd.nl) geoorloofd om zo nu en dan als dat nodig is onbereikbaar te zijn om onderhoud en verbeteringen te realiseren. We trachten de site zo veel mogelijk bereikbaar te houden. Door deze voorwaarden te accorderen, belooft u de inhoud van de site en de service te beschermen en ongeautoriseerd gebruik, verwaarlozing of anderszins oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden

4

Tarieven en betaling

Contractant is aan (Mr. Chadd BV) de tarieven verschuldigd zoals die gelden en zichtbaar zijn op de site bij totstandkoming van de overeenkomst. Op deze bedragen is geen BTW van toepassing; onderwijs is hiervan vrijgesteld. (Mr. Chadd BV) is gerechtigd de tarieven te wijzigen. De tarieven blijven echter na het aangaan van de overeenkomst ten minste drie maanden ongewijzigd. Voor de meest actuele tarieven kijkt u op (www.mrchadd.nl). Bij het niet voldoen van de betaling, op welke manier dan ook, terwijl er wel gebruik gemaakt wordt van de site, software en de service, is contractant van rechtswege in verzuim en mitsdien wettelijke rente verschuldigd. In geval van verzuim zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van (Mr. Chadd BV) op contractant direct opeisbaar. Indien (Mr. Chadd BV) over gaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de contractant. De buitengerechtelijke incassokosten volgens artikel 6:87 BW bedragen het wettelijk minimum van 40,00 euro per vordering. U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de betalingen voor bijkomende kosten als telefoon- of kabelverbindingen om internettoegang tot stand te brengen alsook voor het onderhoud van computer, hardware en toebehoren en andere apparaten die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de site. De betaling van bijlestegoed geschiedt vooraf en online, in de beveiligde omgeving van o.a. iDeal of automatische incasso. Door akkoord te gaan met automatische incasso geeft u (Mr. Chadd BV) toegang tot bankrekening- en/of creditcardgegevens. Mr. Chadd zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het incasseren en deze nooit aan derde partijen verstrekken of anderzijds oneigenlijk gebruiken.

Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden

5

Veiligheid

Tijdens het aangaan van uw overeenkomst met (Mr. Chadd BV), gebruikt u uw emailadres om in te loggen op www.mrchadd.nl of de app. Bedenk een niet voor de hand liggend wachtwoord. U mag uw account, gebruikersnaam of wachtwoord(en) nooit door iemand anders dan uzelf laten gebruiken of deze aan een derde geven en/of verkopen. Tutors hebben geen toegang tot de database en kunnen niet beschikken over welke informatie dan ook over de leerling of contractant. Tutors mogen geen poging ondernemen toegang te krijgen tot de database. Tutors mogen leerling en contractant niet vragen om persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie. Tutors zijn niet geoorloofd persoonlijk contact met de leerling, via de site of buiten de site om, tot stand te brengen of pogingen daartoe te ondernemen. Zelfs achternamen mogen niet uitgewisseld worden. U bent verplicht pogingen van tutors om persoonlijke informatie te krijgen of contact met u te leggen buiten het virtuele klaslokaal om, direct te melden bij (Mr. Chadd BV), via de site, telefonisch of per e-mail. Bij gegronde klachten wordt de betreffende tutor uit ons bestand verwijderd. Contractant en leerling mogen geen persoonsgegevens of enige persoonlijke informatie verstrekken aan de tutor. De leerling en contractant mogen de tutor niet vragen om persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie. Contractant en leerling zijn niet geoorloofd persoonlijk contact met de tutor, via de site, of buiten de site om, tot stand te brengen of pogingen daartoe te ondernemen.

Privacy

Wij vinden uw privacy van onze tutors en van (Mr. Chadd BV) erg belangrijk. Door deze voorwaarden te accorderen, gaat u akkoord met ons Privacybeleid. Het aantal persoonsgegevens dat we aan u vragen bij het aangaan van de overeenkomst is minimaal. Op deze manier hebben we niet meer informatie in onze database dan we nodig hebben om de leerling bijles of huiswerkhulp te geven. Zo blijft uw privacy zo veel mogelijk gewaarborgd.

Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden

6

Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard. Medewerkers en directie van (Mr. Chadd BV) die toegang hebben tot de gegevens in de database, garanderen de vertrouwelijkheid van deze gegevens en brengen deze niet naar buiten. Persoonsgegevens zijn nooit toegankelijk voor de tutor. Alles dat u op de site uploadt, aan ons doorgeeft of aan ons, de site, de tutors of service meedeelt op welke manier dan ook, wordt beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en
niet uw eigendom en kan door ons op welke manier dan ook gebruikt worden, zoals voor kwaliteitscontrole en professionele ontwikkeling van de site of de tutors en de promotie van onze site. Daarmee wordt bedoeld al het materiaal, alle informatie, communicatie of al uw ideeën. (Mr. Chadd BV) is eigenaar van alle tekst op de site, ook van teksten die door u zijn toegevoegd op de site. U dient daarom geen persoonlijke gegevens op de site te zetten en vragen van persoonlijke aard te mailen of sturen naar (Mr. Chadd BV). U gaat akkoord met het meekijken tijdens en het opslaan van bijlessessies of delen daarvan voor kwaliteitscontrole en andere doeleinden. De tekst van alle bijlessessies is eigendom van (Mr. Chadd BV) en kan door ons gebruikt worden. Daarbij zal uw naam niet bekend gemaakt worden. U geeft toestemming om uw gegevens te laten gebruiken voor onderzoek zodat wij onze service kunnen optimaliseren. Resultaten uit onderzoek, en dus geen persoonsgegevens, mogen aan derden verstrekt worden. Daarnaast geeft u met inschrijving van
gegevens toestemming aan (Mr. Chadd BV) om uw gegevens te gebruiken voor communicatiedoeleinden en commerciële doeleinden vanuit (Mr. Chadd BV).

Gedrag

De tutors dienen u met respect te behandelen. Tutors rekken de duur van de bijlessessies niet onnodig en bespreken geen andere onderwerpen met de leerling dan voor de bijles noodzakelijk. Tutors zijn er te allen tijde om uitleg te verschaffen op hetgeen gevraagd door de gebruiker. Tutor is in geen enkel geval verplicht tot het maken van huiswerk of welke schoolgerelateerde zaak dan ook van de gebruiker noch verplicht tot het direct verschaffen van antwoorden op hetgeen gevraagd door gebruiker. Tutors benaderen u niet buiten het virtuele klaslokaal om. Tutors stellen geen impertinente of onbehoorlijke vragen en maken ook geen opmerkingen van dien aard. Als de tutor zich volgens u niet aan deze afspraak houdt, bent u verplicht dit aan (Mr. Chadd BV) te melden.

Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden

7

U wordt geacht, zoals elke Nederlander, de wet te kennen en op de hoogte te zijn van alle wetgeving en regels betreffende uw gebruik van de site, de service en de software. De leerling dient tutors met respect te behandelen. De leerling bespreekt geen andere onderwerpen met de tutors anders dan onderwerpen die direct te maken hebben met het huiswerk, de bijles of het schoolvak. U mag op geen enkele manier contact zoeken of leggen met tutors, of een verzoek tot contact van obsceniteiten, bedreigende, privacy- en rechtenschendende, beledigende of anderszins illegale of impertinente teksten of illustraties versturen, verspreiden via of uit naam van de site, de service of de software, of op de site plaatsen. Dit is in strijd met onze voorschriften en met de wet. Uw account zal worden verwijderd en er kan aangifte gedaan worden. We controleren alle inhoud die door u op de site geplaatst wordt en behouden ons het recht toe deze inhoud te verwijderen. U mag op geen enkele manier de toegang en het gebruik van de site door anderen onmogelijk of moeilijk maken, de normale communicatie hinderen of u op andere manieren zo gedragen dat het negatieve gevolgen heeft op andere gebruikers, of op hun mogelijkheid de site en service te gebruiken of te betreden. U mag onder geen beding de niet-publieke secties van de site betreden of een poging daartoe doen, anders dan de delen waartoe u gerechtigd bent gebruik van te maken door onze overeenkomst. U mag onder geen beding de databases van (Mr. Chadd BV) betreden of een poging daartoe doen. Bij dergelijke overtredingen wordt direct aangifte gedaan bij de politie. Het is niet geoorloofd het systeem van (Mr. Chadd BV) te omzeilen. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld elke poging de registratie, het accorderen van de Algemene Voorwaarden of betaling te omzeilen. Het is verboden ons systeem te hacken, accountinformatie aan derden door te geven of met twee personen of meer personen tegelijk in te loggen op één account. Ook het meerdere keren gebruik maken van aanbiedingen die bedoeld zijn ter kennismaking, door bijvoorbeeld meerdere e- mailadressen of telefoonnummers te gebruiken of gebruik te maken van adresgegevens of andere gegevens van derden, is niet toegestaan. Als u wetten, gedragsregels van (Mr. Chadd BV) zoals die te lezen zijn op de site en in de Algemene Voorwaarden of morele gedragsregels overtreedt, kan (Mr. Chadd BV) uw account verwijderen zonder restitutie van eventuele bijlestegoeden.

Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden

8

U dient ons recente en juiste persoons- en betalingsgegevens te verstrekken en wijzigingen direct aan ons door te geven. Het is ongeoorloofd ons onjuiste of incomplete informatie te verstrekken of wijzigingen niet door te geven. U gaat ermee akkoord dat u nooit contact zal opnemen met onze klanten, tutors of medewerkers, om deze te rekruteren, noch als klant noch als tutor, noch als medewerker voor een bedrijf of website zonder onze schriftelijke toestemming. Als u zich niet aan de hier op de site omschreven gedragsregels houdt, hebben wij het recht uw account te verwijderen, evenals eventuele andere accounts, zonder terugbetaling van tegoeden en u al uw huidig en toekomstig gebruik van elk deel van onze service te weigeren.

Pedagogisch advies

Wanneer een gebruiker met een onbeperkt abonnement meer dan 3 uur in de maand gebruik maakt van Mr. Chadd, dan kunnen wij dit gebruik zien als indicatie voor het feit dat de aard
van de dienst niet goed aansluit bij de behoefte van de gebruiker. Er kan bijvoorbeeld, maar
niet uitsluitend, sprake zijn van een behoefte aan intensievere, of een andere vorm van, huiswerkbegeleiding. Mr. Chadd behoudt zich in dergelijke gevallen het recht voor een advies uit te brengen over een meer passende vorm van begeleiding. Hoewel dit advies niet bindend is, kan Mr. Chadd zich in dergelijke gevallen het recht voorbehouden om, na het uitbrengen van passend advies, het abonnement stop te zetten. Niet gebruikte dagen worden dan in mindering gebracht op de eindfactuur en/of gerestitueerd. Aansprakelijkheid

De overeenkomst dient te worden geaccordeerd door een volwassene. Is dit, buiten medeweten van (Mr. Chadd BV), door een minderjarige gedaan, dan is (Mr. Chadd BV) daarvoor niet verantwoordelijk. Er vindt dan geen restitutie van betalingen plaats. U als contractant, die de minderjarige toegang geeft tot de site, gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor alle acties van deze minderjarige en alle schade die deze minderjarige aanbrengt ten koste van (www.mrchadd.nl) en (Mr. Chadd BV), zowel materieel als immaterieel, vergoedt. (Mr. Chadd BV) is niet aansprakelijk voor inhouddie door contractanten of leerlingen op de site geplaatst wordt, ook niet als de content kwetsend, beledigend of obsceen is. Wel zullen we dergelijke content zo snel mogelijk verwijderen. Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden

9

De tutors die de huiswerkhulp en bijles verzorgen, mogen geen initiatief nemen contact met de leerling te leggen, ook niet via de site. Tutors kunnen dus alleen maar bijles en huiswerkhulp geven op initiatief van de leerling. Als de leerling geen gebruik maakt van het bijlestegoed, is (Mr. Chadd BV) niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de service. (Mr. Chadd BV) biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. U alleen bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw account, gebruikersnaam en wachtwoord(en) en voor alle activiteiten en verantwoordelijkheden die verband houden met of voorkomen in de naam van uw account, gebruikersnaam en wachtwoord(en). U wordt geacht ons onmiddellijk op de hoogte te brengen als een derde kennis heeft van uw account, gebruikersnaam en wachtwoord(en) of wanneer u misbruik hiervan ontdekt en bij elk risico van misbruik waarvan u kennis hebt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, veroorzaakt doordat u zich niet aan de voorwaarden houdt. U kunt verantwoordelijk gehouden worden voor materiële of immateriële schade toegebracht aan ons of aan een derde partij, veroorzaakt door wie dan ook handelend onder uw account, gebruikersnaam en wachtwoord(en). U mag uw account, gebruikersnaam of wachtwoord(en) nooit door iemand anders dan uzelf of de minderjarige voor wie u de service heeft aangeschaft laten gebruiken of deze aan een derde geven en/of verkopen. U mag nooit het account, de gebruikersnaam of het wachtwoord van een ander gebruiken zonder de toestemming van de eigenaar van dat account. Als u iemand anders dan uzelf geregistreerd hebt of iemand anders toestemming hebt gegeven van uw account gebruik te maken, ook als dat een minderjarige betreft, dan bent u volledig verantwoordelijk voor het gedrag van deze persoon, de toegang tot en het gebruik van onze service en de consequenties van elke vorm van misbruik door deze persoon. In het geval van schade veroorzaakt door deze persoon of uzelf bent u verantwoordelijk en aansprakelijk en is het ons gepermitteerd alle informatie die u bij registratie aan ons heeft verstrekt te gebruiken teneinde de schade op u te verhalen, ook als we deze informatie moeten verstrekken aan derden, zoals een advocaat of de politie. Een uitzondering daarop is de informatie van uw creditcard; die informatie verstrekken wij in geen geval aan derden. U, als cliënt en derden zoals medewerkers en directie van door ons gecontracteerde bedrijven, zullen zonder onze schriftelijke toestemming geen informatie van en over (website), (Mr. Chadd BV) de service en de software gebruiken of naar buiten brengen, noch aan privépersonen noch aan bedrijven, behalve voor eigen, gelimiteerd gebruik of door medewerkers van door ons ingehuurde bedrijven, die niet buiten deze informatie kunnen om hun werk te doen. Bij gebruik van gegevens niet in overeenstemming met de voorwaarden hierboven, dient u ons onmiddellijk schriftelijk in te lichten. Bij materiële of immateriële schade houden wij u verantwoordelijk en aansprakelijk. Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden

10

U bevestigt en gaat akkoord met het feit dat wij, direct of indirect, niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor uw schade of verlies in welke vorm dan ook door fouten, misbruik, smaad, obsceniteiten, alle vormen misbruik, bedreiging en elke soort van misdaad door derden, medewerkers of gecontracteerde personen of bedrijven. Als er schade is door toedoen van derden, cliënten, medewerkers of gecontracteerde personen of bedrijven en daarvan aangifte gedaan wordt, zal (Mr. Chadd BV) daarbij alle medewerking verlenen en daartoe, voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan, informatie verstrekken. (Mr. Chadd BV) is niet aansprakelijk als de site gedeeltelijk of helemaal onbereikbaar is of als om een bepaalde reden inloggen niet lukt.

Wijziging Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor op elk moment deze voorwaarden en condities te veranderen. Elke verandering zal onmiddellijk van kracht worden vanaf publicatie op deze plaats. Met uw volgende gebruik van de site accordeert u deze veranderingen en/of aanpassingen aan de voorwaarden. U kunt regelmatig verzoeken om de meest courante versie van de voorwaarden, zodat u altijd van eventuele veranderingen en aanpassingen op de hoogte kunt zijn. Verder staat de meest courante versie zo snel mogelijk op de site (www.mrchadd.nl).

Facebook

Wij behouden ons het recht voor op elk moment deze voorwaarden en condities te veranderen. Elke verandering zal onmiddellijk van kracht worden vanaf publicatie op deze plaats. Met uw volgende gebruik van de site accordeert u deze veranderingen en/of aanpassingen aan de voorwaarden. U kunt regelmatig verzoeken om de meest courante versie van de voorwaarden, zodat u altijd van eventuele veranderingen en aanpassingen op de hoogte kunt zijn. Verder staat de meest courante versie zo snel mogelijk op de site (www.mrchadd.nl).

Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden

11

Klachten

Naar uw feedback wordt serieus geluisterd en klachten worden serieus behandeld. U kunt die aan ons doen toekomen d.m.v. het formulier op de site (www.mrchadd.nl/contact/), of u stuurt uw klacht naar (Mr. Chadd, Lopendediep 5 9712 AW Groningen) of [email protected] Alle klachten worden in behandeling genomen en beoordeeld. Bij gegronde klachten zal (Mr. Chadd BV) passende actie ondernemen.

Copyright

Software, de technologie achter onze service en alle andere software, ontwerpen, materiaal, communicatie, tekst, illustraties, animaties, afbeeldingen, foto’s, audio, video, tekeningen, plaatjes en andere gegevens, data en materiaal, inclusief onderdelen en samenstellingen daarvan, aan u geleverd of toegankelijk gemaakt via of op de site, service of software, zijn eigendom van (Mr. Chadd BV). Deze zijn volledig en zonder beperkingen beschermd en mogen niet door u gebruikt, gepubliceerd, gereproduceerd, uitgebeeld, nagemaakt, gedistribueerd, geïmiteerd, uitgezonden, gecirculeerd, gespiegeld, veranderd, verhuurd, verkocht of anderszins gebruikt worden, noch in Nederland, noch in het buitenland, zonder onze toestemming. Van ongeautoriseerd gebruik zal aangifte gedaan worden bij de politie. Informatie over (www.mrchadd.nl) en aanverwante onderwerpen die op de site staan, mogen in een redelijk aantal gedownload en geprint worden voor persoonlijk en educatief gebruik, mits de tekst onveranderd wordt weergegeven met het vermelden van de bron, zijnde (www.mrchadd. nl). Commercieel gebruik is verboden.

Mr. Chadd - Algemene Voorwaarden

12

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.