Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker


1 Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Dit zijn de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van Springest B.V. (hierna: Sprin...
Author:  Regina Vermeiren

0 downloads 2 Views 121KB Size

Recommend Documents


No documents


   

          Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker    Dit zijn de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van Springest B.V. (hierna:  “Springest”), kantoorhoudende te (1012 KL) Amsterdam, aan het Rokin 75 (KvK nummer  30239037) die gelden voor het afnemen van diensten en het gebruik van het domein zoals  hieronder gedefinieerd.     Deze Algemene Voorwaarden gelden per 16 mei 2016.     Definities  Algemene Voorwaarden: ​De onderhavige Algemene Voorwaarden.   Aanbieder: ​De natuurlijke persoon of onderneming die met Springest een Overeenkomst heeft  gesloten voor het gebruik van het Platform en voor het afnemen van één of meer diensten.   Afnemer​: Een organisatie (bedrijf en/of mediapartner) op wiens verzoek Springest een specifiek  Domein heeft gecreëerd.  Domein: ​een door of aan Springest beheerde of gelieerde website zoals –  maar niet beperkt tot –  springest.nl, springest.de, springest.co.uk, websites met beperkte toegang voor werknemers van  een Afnemer, websites voor mediapartners en andere websites die gebruik maken van de  Springest API.  Een Domein kan zijn geïntegreerd in het intranet van een Afnemer, vormgegeven in de in de door  de afnemer gewenste stijl en ook het eigen aanbod van de Afnemer bevatten. De Afnemer kan er  ook voor kiezen een selectie te maken in het te tonen Productaanbod.  Gebruiker:​ Elke persoon die zich inschrijven voor een opleiding via het door Springest beschikbaar  gestelde Domein.   Overeenkomst​: de tussen Springest en Gebruiker gesloten overeenkomst, waaronder de  Overeenkomst op afstand. 

Overeenkomst op afstand: ​De Overeenkomst op afstand, dat wil zeggen de Overeenkomst  gesloten via bijvoorbeeld internet, telefoon of fax, die een consumentenkoop is.   Opleiding: ​De door Gebruiker gekozen opleiding in het door Springest beschikbaar gestelde  Domein.   Platform​: alle Domeinen en alle onderliggende pagina’s, inclusief de Afnemerpagina’s.  Aanvangsdatum: ​De datum waarop de Opleiding aanvangt.   Mollie​: betaaldiensten van Mollie BV kantoorhoudende te (1016 EE) Amsterdam aan de  Keizersgracht 313.  Onderwijsmateriaal: ​Opleidingsmateriaal welke gebruikt wordt als onderdeel van een Opleiding,  in welke vorm dan ook.   E­learning: ​Een op afstand gegeven online training.   Consument/particulier: ​Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of  bedrijf.     1.

Toepasselijkheid  1.1.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen via het  door Springest beschikbaar gestelde Domein.  

1.2.

Toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden worden uitdrukkelijk  uitgesloten tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

1.3.

Door aanmelding van Gebruiker voor een opleiding door het door Springest  beschikbaar gestelde Domein, verklaart de Gebruiker akkoord te zijn met de  onderhavige Algemene Voorwaarden van Springest.  

1.4.

Door aanmelding van Gebruiker voor een opleiding door het door Springest  beschikbaar gestelde Domein, verplicht de Gebruiker zich tot betalen van de  volledige kosten van de door Gebruiker gekozen training of opleiding.    

2.

Overeenkomst  2.1.

De Overeenkomst tussen Springest en Gebruiker is definitief wanneer de  Gebruiker heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene  voorwaarden en hij Springest heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te  schrijven, wanneer de Gebruiker een betaling heeft voldaan via Mollie, of wanneer  een factuur achteraf verzonden is aan de Gebruiker.  

2.2.

De Overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen  van de benodigde velden en het akkoord gaan met de onderhavige Algemene  Voorwaarden.  

2.3.

U bent als Gebruiker verplicht uw betalingsverplichting aan Springest na te komen.  Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een  herinnering. Heeft Gebruiker na 30 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er  kosten in rekening gebracht. Mocht Gebruiker na verschillende aanmaningen de  verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zal Springest de  incasso uit handen geven aan een incassobureau. 

2.4.

Nadat Gebruiker tot inschrijving bent overgegaan, ontvangt Gebruiker van ons een  schriftelijke bevestiging per e­mail van uw inschrijving. Daarin staat voor welke  Opleiding Gebruiker zich heeft ingeschreven, wat het kost en waar Gebruiker met  eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.  

2.5.

Door inschrijving voor de Opleiding van Aanbieder gaat de Gebruiker met de  Aanbieder en Springest een Overeenkomst aan voor de duur van de Opleiding en  verklaart Gebruiker zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier  vermeld.  

2.6.

Springest informeert de Gebruiker over specifieke opleidingseisen van Aanbieder  en deze zijn vermeld op het door Springest beschikbaar gestelde Domein.  

2.7.

De Overeenkomst tussen Gebruiker en Springest komt tot stand zodra Gebruiker  zich aan heeft gemeld via het Domein en de betaling is uitgevoerd. Springest  bevestigt vervolgens de inschrijving aan gebruiker per e­mail.    

3.

De prijs  3.1.

De prijzen die op het Domein staan vermeld, zijn altijd exclusief BTW. De kosten  die betaald moeten worden met betrekking tot de inschrijving voor de Opleiding  van Aanbieder, staan duidelijk vermeld bij de opleidingsinformatie.  

3.2.

Wanneer u Springest machtigt om automatisch een bedrag van uw  rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht om een juist rekeningnummer  door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die  daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de  politie.  

3.3.

De prijzen die op het Domein staan vermeld, kunnen niet wijzigen tijdens het  afronden van uw online inschrijving. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij de  opleidingsinformatie en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch  akkoord gaat met inschrijving. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.     

4.

Herroeping  4.1.

Gebruiker, indien particulier, heeft het recht de Overeenkomst op afstand binnen  14 kalenderdagen nadat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen  kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). 

4.2.

Gebruiker maakt gebruik van dit herroepingsrecht door binnen deze periode per  e­mail of per post een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Overeenkomst  ontbonden moet worden. Springest restitueert eventueel betaalde gelden zo  spoedig mogelijk, uiterlijk 28 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op  afstand. 

4.3.

Ingeval de Overeenkomst op afstand uitsluitend betrekking heeft op de koop van  onderwijsmateriaal, dan loopt de termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die  volgt op de dag van ontvangst van het onderwijsmateriaal. In dit geval dient de  Gebruiker het ontvangen onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk en in goede  staat retour te zenden en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen. Springest is  gerechtigd de directe kosten van het terugzenden bij Gebruiker in rekening te  brengen. Het terugzenden is en blijft voor risico van de Gebruiker. 

4.4.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in ​originele  staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts  behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele  verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert  Springest de retourzending niet en is Gebruiker verplicht de Opleiding af te nemen  dan wel een door Springest te bepalen waardevermindering te vergoeden. 

4.5.

Als de Opleiding Overeenkomstig artikel 4 lid 1 is aangevangen en niet voltooid  voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken, is Gebruiker voor het  gedeelte van de Opleiding dat hij reeds gevolgd heeft een gebruiksvergoeding  verschuldigd welke ter vrije bepaling staat van Springest. 

4.6.

Er bestaat geen recht op ontbinding Overeenkomstig artikel 4 lid 1 als de Opleiding  is aangevangen en voltooid voordat de termijn van 14 kalenderdagen is  verstreken.    

5.

Annulering  5.1.

Ingeval Gebruiker de inschrijving annuleert, nadat het herroepingsrecht zoals  bedoeld in artikel 4 onder lid 1 is verstreken, dan is Springest gerechtigd de  volgende kosten bij Gebruiker in rekening te brengen: 

5.1.1.

bij annulering tot 2 maanden voor aanvang is 25% van het cursusgeld of de  trainingskosten verschuldigd; 

5.1.2.

bij annulering na 2 maanden en voor 1 maand voor aanvang, is Gebruiker  50% van het cursusgeld of trainingskosten verschuldigd;  

5.1.3.

bij annulering binnen 1 maand voor aanvang is 100% van het cursusgeld of  de trainingskosten verschuldigd. 

5.2.

Alsdan de Gebruiker na aanvang van de Opleiding de Overeenkomst (tussentijds)  beëindigt bestaat er geen recht op enige restitutie van cursusgeld of  trainingskosten. 

5.3.

Gebruiker dient de annuleringskosten in één keer te voldoen en ontvangen  opleidingsmateriaal dient zo spoedig mogelijk na annulering in zijn geheel  geretourneerd te worden. Springest is gerechtigd eventuele kosten met betrekking  tot retournering van het opleidingsmateriaal te verrekenen met de restitutie van  het cursusgeld of opleidingskosten.  

5.4.

Indien er sprake is van een Opleiding of training die op afstand gegeven wordt,  zoals een e­learning, is er nadat de Gebruiker zich online heeft aangemeld en de  betaling heeft voldaan, heeft de gebruiker geen bedenktijd en is er geen  annulering mogelijk.  

    6.

Aansprakelijkheid  6.1.

De aansprakelijkheid van Springest is in elk geval  beperkt tot maximaal het door  de Gebruiker betaalde cursusgeld voor de Opleiding, dan wel het cursusgeld  van  dat gedeelte van de Opleiding  waaruit de aansprakelijkheid van Springest  voortvloeit.  

6.2.

Springest is niet aansprakelijk voor zover de tekortkoming als gevolg waarvan de  Gebruiker schade leidt, niet aan Springest is toe te rekenen en Gebruiker Springest  geen redelijke termijn is gesteld om de tekortkoming te herstellen. Een redelijke  termijn bedraagt in ieder geval 10 werkdagen. 

6.3.

Springest is gerechtigd nog niet betaald cursusgeld voor een reeds gevolgde  Opleiding te verrekenen met een eventuele schadevergoeding als Springest op  grond van dit artikel aansprakelijk is.   

7.

Privacy 

7.1.

Springest verwerkt in haar bedrijfsvoering bepaalde gegevens van Gebruiker,  waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk  maken een bepaalde persoon te identificeren, zoals naam­, adres en  woonplaatsgegevens. 

7.2.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Springest zich aan de geldende  regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De manier  waarop Springest omgaat met persoonsgegevens van Gebruiker  is beschreven in  haar Gebruikersvoorwaarden & Privacybeleid, welke u aantreft op de website van  Springest: ​http://over.springest.nl/privacy­disclaimer/ 

7.3.

Springest kan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 8 sub  b, in het kader van een Overeenkomst door Gebruiker verstrekte  persoonsgegevens aan derden verstrekken in het kader van de uitvoering van deze  Overeenkomst. Op grond van voorgenoemde wet kan Springest worden verplicht  om persoonsgegevens van de Gebruiker te verstrekken aan derden als dit op  grond van een wettelijk voorschrift noodzakelijk is. Voor de hiervoor genoemde  doeleinden heeft Springest de toestemming van de Klant niet nodig.  

  8.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht.   8.1.

Klachten over de levering kunnen schriftelijk aan Springest gemeld worden.  

8.2.

Klachten over de Opleiding zelf, dienen schriftelijk aan Aanbieder gemeld te  worden. Deze kunnen niet door Springest beantwoord worden.  

8.3.

Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door Springest afgehandeld. De  afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is  afgewikkeld, ontvangt de Gebruiker van ons achteraf een enquête met betrekking  tot de klachtafwikkeling. Springest verzoekt Gebruiker vriendelijk deze in te vullen  en aan ons terug te sturen.  

8.4.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Springest partij is, is uitsluitend Nederlands  recht van toepassing. 

8.5.

Klachten en geschillen tussen de Gebruiker en Springest over de totstandkoming  of de uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot de door Springest te  leveren diensten en zaken kunnen aanhangig worden gemaakt bij Springest B.V.  gevestigd aan het Rokin 75, 1012 KL Amsterdam. 

8.6.

Klachten en geschillen tussen de Gebruiker en de Aanbieder over de  totstandkoming of de uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot de door 

Aanbieder te leveren diensten en zaken kunnen aanhangig worden gemaakt bij  Aanbieder.   8.7.

Springest neemt een klacht of geschil in behandeling mits deze binnen drie  maanden na het ontstaan ervan schriftelijk bij Springest aanhangig zijn gemaakt.  

8.8.

De rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van enige  geschillen nadat partijen onderling niet gekomen zijn tot oplossing van het geschil,  tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

  9.

Wijzigingen algemene voorwaarden  9.1.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen door Springest worden  gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor  inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene  publicatie op de website van Springest. 

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.