ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYTERVEZET


1 EURÓPAI PARLAMENT Plenárisülés-dokumentum B8-0000/2015 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ IND&Iac...
Author:  Zsanett Nemes

0 downloads 2 Views 145KB Size

Recommend Documents


No documents


EURÓPAI PARLAMENT

2014 - 2019

Plenárisülés-dokumentum

11.2.2015

B8-0000/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYTERVEZET a B8-000/2015. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján a „Bolygónk élelmezése – Életre szóló energia” címmel megrendezésre kerülő 2015-ös milánói világkiállításról (2015/0000(RSP)) Paolo De Castro a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében

RE\1049925HU.doc

HU

PE549.210v01-00 Egyesülve a sokféleségben

HU

B8-0000/2015 Az Európai Parlament állásfoglalása a „Bolygónk élelmezése – életre szóló energia” címmel megrendezésre kerülő 2015-ös milánói világkiállításról (2015/0000(RSP)) Az Európai Parlament, –

tekintettel arra, hogy a K.N.I. döntése értelmében 2015. május 1-től október 30ig„Bolygónk élelmezése – Életre szóló energia” témában világkiállítás megszervezésére kerül sor Milánóban,tekintettel a Bizottság 2015-ös milánói világkiállításon való részvételéről szóló 2013. május 3-i bizottsági határozatra (C(2013)2507), tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az EU részvétele a 2015. évi, »Bolygónk élelmezése: életre szóló energia« témában megrendezett milánói világkiállításon” című közleményére (COM(2013)0255),

tekintettel az Európai Bizottság és az Európai Parlament támogatásával működő uniós Tudományos Operatív Bizottságának tevékenységére, amely 2014. március 21-én vette kezdetét azzal a céllal, hogy szakértői tanácsadással szolgáljon az élelmezés- és táplálkozásbiztonsági kihívásokról, és útmutatást adjon a 2015-ös világkiállítás programjával kapcsolatban;tekintettel az Egyesült Nemzetek által 2000 szeptemberében elfogadott millenniumi fejlesztési célokra és a fenntartható fejlesztési célok tervezetére,tekintettel a FAO „World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision” (A világ mezőgazdasága a 2030/2050-es években – 2012-es felülvizsgálat) című munkadokumentumára,tekintettel az élelmezésbiztonsággal összefüggésben a mezőgazdaság stratégiai ágazatként történő elismeréséről szóló 2011. január 18-i állásfoglalására,tekintettel a „Hogyan kerüljük el az élelmiszer-pazarlást: hatékonyabb élelmiszerláncra irányuló stratégiák az EU-ban” című 2012. január 19-i állásfoglalására,tekintettel a „Bolygónk élelmezése, életre szóló energia” címmel megrendezésre kerülő 2015-ös milánói világkiállításról szóló, a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-xxx – B8 000/2015),tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság állásfoglalási indítványára,tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.

mivel a 2015-ös milánói világkiállítás témája „Bolygónk élelmezése, életre szóló energia”, és mivel az esemény komoly ösztönzést adhat az élelmiszertermelés és

PE549.210v01-00

HU

2/5

RE\1049925HU.doc

-elosztás javításáról és az élelmiszer-pazarlás kezeléséről folytatott vitához, és segítheti az új szempontok érvényesülését az alultápláltság problémájának kezelése terén; B.

mivel a 2015-ös milánói világkiállítás egybeesik a millenniumi fejlesztési célok céldátumával, és tökéletesen illeszkedik az Európa 2020 stratégia keretébe;

C.

mivel a világkiállítás témáinak középpontjában főleg a mezőgazdasági ágazat áll, amely egyben az Unió gazdaságának egyik sarokköve is, hiszen a mezőgazdasági export az Unió teljes külkereskedelmének kétharmadát teszi ki, az Unió a világ első mezőgazdasági importőre, az Unió élelmiszeriparának forgalma megközelíti az évi 1 billió eurót, és négymillió embernél is többnek ad munkát;

D.

mivel a 2015. évi világkiállítással foglalkozó, uniós tudományos operatív bizottság szükségét látja új ismeretek szerzésének néhány konkrét területen, továbbá annak, hogy a nyilvánosság több ismeretet szerezzen az élelmiszerekről és az élelmiszerrendszerekről, oktatás és kommunikáció révén, annak érdekében, hogy a polgárokban tudatosuljon az élelmiszerekkel kapcsolatos választásaik globális hatása;

E.

mivel lényeges a civil társadalom hozzájárulása a 2015-ös világkiállítás témáiról folytatott vitához, és támogatni kell az olyan kezdeményezéseket, mint a Center for Food Law and Policy (élelmiszerjoggal és -politikával foglalkozó központ) és a Milan Protocol, amelyet a Barilla Centre for Food & Nutrition Foundation dolgozott ki, abbéli törekvésükben, hogy nemzetközi vitát bontakoztassanak ki és iránymutatásokat fektessenek le az élelmiszerrel és táplálékkal kapcsolatos globális válságok enyhítése érdekében;

F.

mivel a FAO becslése szerint a világ 7 milliárdról 9,1 milliárdra növekvő népessége 2050-re az élelmiszerkínálat 70%-os növelését fogja igényelni;

G.

mivel a feltörekvő országok egy főre eső jövedelmének növekedése a magasabb fehérjetartalmú termékek és a feldolgozott élelmiszerek fogyasztása irányában változtatja meg az étkezési szokásokat, ami ahhoz vezet, hogy az étrendek világszerte a gazdagabb népességek mintája felé konvergálnak;

H.

mivel az Unió egyes területein még mindig bizonytalan az élelmiszer-ellátás, és mivel Unió-szerte 79 millióan még mindig a szegénységi küszöb alatt élnek;

I.

mivel az élelmezés- és táplálkozásbiztonság nemcsak az élelmiszerek elérhetőségét jelenti, hanem az élelemhez való jogot és az egészséges táplálékhoz való hozzáférést mindenki számára;

J.

mivel az ingadozó élelmiszerárak növelik az élelmiszer-ellátás bizonytalanságát, és negatív következményekkel járnak az élelmiszerhez való jog, valamint az élelmiszerellátási lánc egészének üzletmenete tekintetében;

K.

mivel az élelmiszerrendszer hozzájárul az éghajlatváltozáshoz és az visszahat rá, ami következményekkel jár a természeti erőforrások elérhetőségére és a mezőgazdasági és ipari termelés feltételeire nézve;

RE\1049925HU.doc

3/5

PE549.210v01-00

HU

L.

mivel az Európai Bizottság becslése szerint világszerte az élelmiszerek 30%-a elvész vagy elpazarolják, és az Európai Unió éves élelmiszer-pazarlása megközelítőleg 89 millió tonna vagy 179 kg/fő, ami – hacsak nem kerül sor megelőző lépésekre – 2020ig megközelítőleg 126 millió tonnára fog nőni, vagyis 40%-kal;

M.

mivel a kisebb élelmiszer-pazarlás hatékonyabbá tenné a földhasználatot és a vízkészletekkel való gazdálkodást, előnyökkel járna az egész mezőgazdasági ágazat számára világszerte, valamint jelentősen hozzájárulna az alultápláltság elleni küzdelemhez a fejlődő országokban;

N.

mivel az éhezés és az alultápláltság párhuzamosan léteznek a rendkívül gyakori elhízottsággal és a kiegyensúlyozatlan étrendek által okozott betegségekkel, amelyek társadalmi és gazdasági károkat okoznak, és némely esetben drámai következményekkel járnak az emberi egészségre nézve;

1.

hangsúlyozza, hogy az Európai Unióban a szilárd KAP által biztosított erős és fenntartható mezőgazdasági ágazat, valamint a virágzó vidéki környezet létfontosságú alkotóelemek az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos kihívásnak való megfelelés tekintetében;

2.

sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy használják fel a 2015-ös milánói világkiállítás „Bolygónk élelmezése − Életre szóló energia” témája által kínált alkalmat arra, hogy kötelezettségvállalásokat tegyenek a megfelelő és tápláló élelemhez való jog biztosítására;

3.

kéri az Európai Bizottságot annak biztosítására, hogy a 2015-ös világkiállítás „EUpavilonja” tudatosítsa az élelmiszer-termelés, -elosztás és fogyasztás körüli problémák, valamint az élelmiszer-pazarlás problémája sürgős megoldásának és az alultápláltság elleni harcnak a szükségességét,

4.

úgy véli, hogy az élelmiszerhez való jog alapvető emberi jog, és akkor valósul meg, ha fizikai és gazdasági értelemben minden ember mindenkor megfelelő, biztonságos és tápláló élelmiszerhez jut hozzá az aktív és egészséges életvitelt fedező napi táplálkozási szükségleteinek kielégítéséhez;

5.

úgy véli, hogy az élelmiszerpiacok jelentős ingadozása szükségessé teszi mind az élelmiszerellátás biztonságának növelését, mind az élelmiszer-termelés környezeti fenntarthatóságának javítását, a természeti erőforrások szűkösségének kezelése, valamint a kutatás és a mezőgazdaság fenntartható módszereinek támogatása révén;

6.

kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a hatékonyabb mezőgazdasági gyakorlatokat és a fejlettebb, fenntartható mezőgazdasági erőforrás-gazdálkodást, annak érdekében, hogy csökkentse a mezőgazdasági termelés inputköltségeit és a táplálék pazarlását, elősegítse az innovációk átadását, valamint támogassa a mezőgazdasági rendszerek erőforráshatékonyságát és a fenntarthatóságát;

7.

aggodalmának ad hangot a nagyarányú földfelvásárlások jelenségével, valamint annak a fejlődő országok élelmezésbiztonságára, illetve a mezőgazdaság és a mezőgazdasági termelők jövőjére gyakorolt hatásaival kapcsolatban;

PE549.210v01-00

HU

4/5

RE\1049925HU.doc

8.

kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a földművelés, a halászat és az erdőgazdálkodás felelősségteljes irányítására vonatkozó globális önkéntes ENSZ-FAO-iránymutatások végrehajtását mind a befektetők, mind a célországok körében;

9.

hangsúlyozza, hogy növelni kell az átláthatóságot és a méltányosságot az élelmiszerellátási lánc mentén annak érdekében, hogy a gazdálkodók méltányos jövedelemben részesüljenek, valamint hogy az élelmiszer-ellátási láncban tisztességes haszon keletkezzen és méltányos árak alakuljanak ki, a mezőgazdasági ágazat pedig életképes legyen, és biztosítsa az élelmezésbiztonságot;

10.

sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa a földek művelésére és az élelmiszertermelés fenntartható növelésére irányuló kutatást: a tápanyagok, víz és energia racionálisabb felhasználását, a víz és a termőföld erőforrásainak megőrzésére fordított nagyobb figyelmet, a biológiai források fokozottabb használatát a kártevőirtás során; különösen fontos a terméshozam növelésére és egyidejűleg a környezeti hatás csökkentésére irányuló kutatás támogatása;

11.

felszólítja az Európai Bizottságot, hogy folytassa munkáját egy ambiciózus nemzetközi megállapodás kidolgozása felé, amely kitér az élelmiszeripar szerepére az éghajlatváltozás enyhítésében, tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye részes feleinek 21., 2015-ös párizsi konferenciáján folytatandó nemzetközi párbeszédre;

12.

felszólítja a Bizottságot, hogy küzdjön az élelmiszer-pazarlás ellen ambiciózus, világosan meghatározott és kötelező célkitűzések révén, bátorítva a tagállamokat, hogy az élelmiszer-ellátási lánc minden szintjén lépjenek fel az élelmiszer pocsékolása ellen, a szántóföldektől kezdve egészen a fogyasztók asztaláig;

13.

bátorítja a tagállamokat az élelmiszer-pazarlás vonatkozásában a polgárok oktatására, a bevált gyakorlatok támogatására, elemzések végzésére és társadalmi kampányok kezdeményezésére, kijelölve a 2016-os évet az élelmiszer-pazarlás elleni harc európai évének;

14.

úgy véli, hogy fontos párbeszédet kezdeményezni az érintettekkel annak biztosítása érdekében, hogy az eladatlan és biztonságos, fogyasztható élelmiszert rendszeresen elérhetővé tegyék a karitatív szervezetek számára;

15.

hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak továbbra is népszerűsítenie kellene az egészséges élelmiszereket, valamint a táplálkozásra vonatkozó minőségi előírásokat mind a kutatás, mind pedig – a felelős és egészséges életmódra ösztönözve – az oktatás tekintetében, továbbá a hiányos táplálkozás felszámolását és az elhízás megelőzését szolgáló szakpolitikák kidolgozása révén;

16.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a 2015-ös milánói világkiállításon részt vevő tagállamok felelős biztosainak.

RE\1049925HU.doc

5/5

PE549.210v01-00

HU

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.