ANO žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro organizace zřizovaná dobrovolným svazkem obcí,


1 Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování Nenapravitelná kritéria 1.3 Žad...
Author:  Petra Pešková

0 downloads 3 Views 424KB Size

Recommend Documents


No documents


49. výzva (06_16_047) - Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL) II

Platnost od:11.10. 2017 Verze KL: 1.1

Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování Nenapravitelná kritéria MS2014+ Hodnotící kritérium 1.3 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

A/N/NR/NEHODNOCENO

Odůvodnění

Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu-žadatel/příjemce): • kraj (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), • organizace zřizovaná krajem, • organizace zakládaná krajem, • organizace zřizovaná obcí, • organizace zakládaná obcí, • dobrovolný svazek obcí, • organizace zřizovaná dobrovolným svazkem obcí, • organizace zakládaná dobrovolným svazkem obcí, • organizační složka státu, • příspěvková organizace organizační složky státu, • nestátní neziskové organizace, • církev, • církevní organizace. Pokud je žadatelem nestátní nezisková organizace, církev nebo církevní organizace, vykonává činnost v jedné z následující oblasti? • podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, • sociální služby, • aktivity sociálního začleňování. Pokud žadatelem není NNO, církev nebo církevní organizace, je odpověď NR. Je projekt realizován na území České republiky mimo území hlavního města Prahy?

1.9

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. ANO – aktivity projektu jsou v souladu s pravidly veřejné podpory pro specifický cíl a danou výzvu. NE

Nečerpá žadatel na stejnou službu obecného hospodářského zájmu podporu de minimis podle nařízení č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu? Hodnotitel provede kontrolu v Registru de minimis dostupném na adrese http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal

1.10

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU), podnikatelské subjekty a NNO předkládají výpis z trestního rejstříku bez trestných činů dotačního podvodu nebo poškozování zájmů EU. NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis z trestního rejstříku nebo výpis obsahuje trestný čin dotačního podvodu nebo poškozování zájmů EU.

Je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným prohlášením, ze kterého vyplývá trestní bezúhonnost statutárního zástupce žadatele/statutárních zástupců žadatele (čestné prohlášení č. 70)? Jsou podle výpisu z rejstříku trestů statutární zástupci trestně bezúhonní? Statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU. Pokud je žadatelem kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, organizace zřizovaná krajem/obcí/dobrovolným svazkem obcí, OSS, příspěvková organizace OSS, je odpověď NR.

2.3

Poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních službách. Je v kap. 4 Studie proveditelnosti/Podrobný popis projektu, v žádosti o podporu/záložka Popis projektu uveden popis poskytovaných sociálních služeb a jejich vazba na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách? Jedná se o poskytované služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách? (Osobní asistence, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, odlehčovací služba ve všech třech formách – ambulantní, terénní, pobytová, raná péče, průvodcovské a předčitatelské služby, tísňová péče, denní stacionář, sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, centrum denních služeb, služba následné péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem.)

2.4

Hodnocení kořenového kritéria

ANO - Poskytované služby jsou uvedené v platném zákoně o sociálních službách. NE - Poskytované služby nejsou uvedené v platném zákoně o sociálních službách.

Projekt deinstitucionalizace má transformační plán. Je z doloženého dokladu o schválení transformačního plánu zřejmé, že předložený projekt deinstitucionalizace má k datu podání žádosti o podporu schválený a platný transformační plán? Pozn. Kritérium je splněno i v případě, kdy žadatel doloží platný a schválený transformační plán na základě výzvy k doplnění v rámci napravitelného kritéria 3.3.

ANO - Transformační plán schválil zřizovatel. NE - Transformační plán neschválil zřizovatel.

Napravitelná kritéria A/N/NR/NEHODNOCENO

3.1

Odůvodnění

Hodnocení kořenového kritéria

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. Je žádost podána přes MS2014+? Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami? Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapového projektu je odpověď NR. Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? U jednoetapového projektu je odpověď NR.

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami). NE

Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.4, platnost od 3.10.2017

1/7

49. výzva (06_16_047) - Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL) II

MS2014+

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s Platnost od:11.10. 2017 přílohami). Verze KL: 1.1 NE

Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Hodnotící kritérium

A/N/NR/NEHODNOCENO

Odůvodnění

Hodnocení kořenového kritéria

Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? U víceetapového projektu je odpověď NR. Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (záložka Subjekty projektu; rozsah popisu je uveden v příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce). Žadatelé vyberou v poli typ subjektu z nabídky: • osoby s podílem v právnické osobě žadatele/příjemce (žadatel mající právní formu obchodní společnosti uvede seznam osob, které mají ke dni podání žádosti podíl vyšší než 10 %), • osoby, v nichž má žadatel/příjemce podíl. Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1), je odpověď NR Pokud je žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem: • Je vyplněn typ subjektu zřizovatel obec (pro organizace zřizované obcemi)/nadřízený kraj (pro organizace zřizované kraji)? • Jsou vyplněny identifikační údaje zřizovatele? • Je vyplněn na záložce účty účet zřizovatele? Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR. Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity? Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vybrána hodnota "Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)"?

3.2

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Žádost podepsal: • statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, je odpověď NR. • pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, je odpověď NR.

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele. NE

• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva/z jednání Rady o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce nebo je doložena plná moc/pověření, je odpověď NR.

3.3

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě. 1. Plná moc (záložka Identifikace projektu/Plné moci) Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka Plné moci) Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. 2. Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty) Pokud je žadatelem kraj nebo jím zřizovaná organizace, obec nebo jí zřizovaná organizace, OSS nebo příspěvková organizace OSS, je odpověď NR. Pozn.: v případě ostatních níže uvedených subjektů platí, že pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z internetu (v případě dokumentů, u kterých je požadavek na stáří dokumentu max. 3 měsíců, musí být z opisu pořízeného z internetových zdrojů patrné, kdy byl opis pořízen, případně musí žadatel datum pořízení opisu na dokument doplnit). • Nestátní nezisková organizace (Pokud je žadatelem jiný subjekt než NNO, je odpověď NR). Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení? Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování? Je doloženo, že účelem hlavní činnosti organizace není vytváření zisku? Jsou doloženy stanovy organizace, ve kterých je uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace? Pokud vypořádání majetku při zániku organizace vyplývá ze zákona, je odpověď NR. • Církev (Pokud je žadatelem jiný subjekt než církev, je odpověď NR). Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností, který není k datu podání žádosti o podporu starší než 3 měsíce? Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností je možné nalézt na webu www3.mkcr.cz/cns_internet/ Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování? • Církevní organizace (Pokud je žadatelem jiný subjekt než církevní organizace, je odpověď NR). Je doložena zakladatelská smlouva, nebo zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení? Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování? Je prokázáno, že hlavní činností církevní organizace není vytváření zisku? • Dobrovolný svazek obcí (Pokud je žadatelem jiný subjekt než dobrovolný svazek obcí, je odpověď NR). Je doložena zakládací smlouva dobrovolného svazku obcí? Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování? Je doloženo, že účelem hlavní činnosti organizace není vytváření zisku? • Organizace zřízená nebo založená dobrovolným svazkem obcí (Pokud je žadatelem jiný subjekt, je odpověď NR). Je doložena zakládací či zřizovací listina, nebo jiný dokument o založení?

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.4, platnost od 3.10.2017

2/7

49. výzva (06_16_047) - Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL) II

MS2014+

Platnost od:11.10. 2017 Verze KL: 1.1

Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Hodnotící kritérium

A/N/NR/NEHODNOCENO

Odůvodnění

Hodnocení kořenového kritéria

Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování? Je doloženo, že účelem hlavní činnosti organizace není vytváření zisku? • Organizace zakládaná obcí/krajem (Pokud je žadatelm jiný subjekt, je odpověď NR). Je doložena zakládací listina, nebo jiný dokument o založení organizace? Je doložena veřejně prospěšná činnost organizace v jedné z uvedených oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování? Je doloženo, že účelem hlavní činnosti organizace není vytváření zisku? 3. Výpis z rejstříku trestů (záložka Dokumenty) Je doložen výpis z rejstříku trestů všech statutárních zástupců žadatele? Výčet statutárních zástupců je uveden v žádosti o podporu v MS2014+ (záložka Subjekty projektu, pole Statutární zástupci). Pokud je žadatelem kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, organizace zřizovaná krajem/obcí/dobrovolným svazkem obcí, OSS, příspěvková organizace OSS, je odpověď NR. Splňují výpisy podmínku, že nejsou starší než 3 měsíce před podáním žádosti o podporu? Pokud žadatel nemá povinnost doložit výpis z rejstříku trestů, je odpověď NR. 4. Zadávací a výběrová řízení (záložka Veřejné zakázky) Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Veřejné zakázky) Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového řízení), je odpověď NR. 5. Studie proveditelnosti (záložka Dokumenty) Je doložena Studie proveditelnosti? Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 3 Specifických pravidel? Pokud žadatel uvede požadované informace v jiné kapitole/části studie proveditelnosti než udává osnova studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována. 6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu (záložka Dokumenty) Je doložen výpis z katastru nemovitostí, který není k datu podání žádosti o podporu starší než 3 měsíce? Pokud žadatel nezapsaný v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitosti nebo subjekt s právem hospodařit doloží listiny prokazující jiné právo k uvedenému majetku, je odpověď NR. Hodnotitel může vlastníka nemovitosti ověřit z nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ Je ve výpise z katastru nemovitostí uveden žadatel jako vlastník objektu nebo subjekt s právem hospodaření? Pokud žadatel doložil listiny prokazující jiné právo k uvedenému majetku, je odpověď NR.

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě NE

Je doložena listina osvědčující jiné právo žadatele k majetku? Pokud žadatel doložil výpis z katastru nemovitostí, kde je žadatel uveden jako vlastník majetku nebo subjekt s právem hospodaření, je odpověď NR. Pokud realizací projektu nedochází k technickému zhodnocení majetku, disponuje žadatel minimálně právem k užívání majetku, do kterého je umístěn majetek pořízený z dotace? Pozn. právo k užívání je možné ověřit hodnotitelem náhledem do KN, není nutné vyzývat žadatele k doložení dokladu prokazujícího právo k užívání majetku. Je v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce či v jiném právním aktu opravňujícím žadatele k užívání nemovitosti zakotvena možnost provádět technické zhodnocení na cizím majetku a jeho zachování minimálně po dobu udržitelnosti projektu? Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník, nebo subjekt s právem hospodaření, odpověď je NR. Pokud žadatel neplánuje provádět technické zhodnocení majetku, odpověď je NR. Je v případě pronájmu či výpůjčky či jiného právního aktu, který řeší ošetření majetkoprávních vztahů, majetek pronajmut/vypůjčen/poskytnut k realizaci projektu od subjektů, které spadají do oprávněných žadatelů. Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, odpověď je NR. Pokud žadatel neplánuje provádět technické zhodnocení majetku, odpověď je NR. 7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (záložka Dokumenty) Pokud se projekt netýká stavby, snebo není právní vyžadováno Je doloženo územní rozhodnutí nabytím moci?územní řízení, odpověď je NR. Pokud je doložen územní souhlas, nebo účinná veřejnoprávní smlouva, je odpověď NR. Pokud se jedná o sloučené územní a stavební řízení, je odpověď NR. Je doložen územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení? Pokud se jedná o sloučené územní a stavební řízení, nebo pokud je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci, je odpověď NR. Pokud žadatel postupuje v souladu se Stavebním zákonem ve spojeném územním a stavebním řízení, je doložena Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení bez/s nabytím právní moci? V případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, nebo pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, odpověď je NR. Je Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení potvrzena stavebním úřadem (její přijetí)? Pokud žadatel nepostupuje společným územním a stavební řízením, nebo pokud je již doloženo Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení (s/bez nabytí právní moci), je odpověď NR. 8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení (záložka Dokumenty) Pokud stavba/stavební úpravy, která je předmětem projektu, nevyžaduje stavební povolení či ohlášení, je odpověď NR. Hodnotitel ověří popis stavebního řízení uvedeného žadatelem v kap. 10 Studie proveditelnosti (příp. jiné části Studie). Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci? Hodnotitel zkontroluje také to, zda stavební povolení s nabytím právní moci nepozbylo platnosti. Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, je odpověď NR. Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci? Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, je odpověď NR.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.4, platnost od 3.10.2017

3/7

49. výzva (06_16_047) - Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL) II

MS2014+

Platnost od:11.10. 2017 Verze KL: 1.1

Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Hodnotící kritérium

A/N/NR/NEHODNOCENO

Odůvodnění

Hodnocení kořenového kritéria

Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem? Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, je odpověď NR. Je doloženo ohlášení? Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, je odpověď NR. Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem? Pokud nebylo předloženo ohlášení, je odpověď NR. Jsou k žádosti o stavební povolení/k ohlášení doloženy všechny přílohy (pokud nejsou doloženy v jiné příloze žádosti o podporu)? Pokud nebylo předloženo ohlášení, či žádost o stavební povolení, či stavební povolení, je odpověď NR. Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru? Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, je odpověď NR. Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení? Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost o stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, je odpověď NR. 9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty) Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)? Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď NR. Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)? Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je odpověď NR. Je doložená projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení, nebo je označena razítkem stavebního úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek projektové dokumentace)? Pokud projekt nepočítá se stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR. Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem? Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR. Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby? Pokud nebyla vrozpočet takovémstavby detailu(záložka doposudDokumenty) zpracována, je odpověď NR. 10. Položkový Je doložen zjednodušený rozpočet stavby , tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu (Stavební rozpočet dle SP, str. 14, ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební, nebo funkční celky)? Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení, je odpověď NR. Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace? Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR. 11. Transformační plán (záložka Dokumenty) Je doložen platný transformační nebo rozvojový plán? Je transformační/rozvojový plán vypracován v minimálním rozsahu podle vzoru transformačního plánu uvedeného v příloze č. 4 Specifických pravidel? 12. Doklad o schválení transformačního plánu (záložka Dokumenty) Je doložen doklad o schválení transformačního/rozvojového plánu zřizovatelem transformujícího se ústavního zařízení? Pokud se žadatel podílí na deinstitucionalizaci ústavního zařízení dílčí aktivitou (tzn. bude poskytovat pouze část sociálních služeb pro uživatele transformujícího se zařízení), je tato aktivita v souladu s transformačním plánem transformujícího se zařízení? Plán zařízení musí být schválen zřizovatelem, souhlas musí být společně s tranformačním plánem předložen jako příloha žádosti o podporu, viz příloha č. 5 Specifických pravidel). 13. Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo krajský střednědobý plán (záložka Dokumenty) Je doloženo Souhlasné stanovisko a splňuje toto stanovisko všechny požadované náležitosti dle vzoru uvedeného v příloze č. 10 Specifických pravidel? 14. Pověřovací akt (záložka Dokumenty) Je doložen pověřovací akt vydaný žadateli nebo vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit danou sociální službu výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU? Obsahuje dokument informace týkající se náplně a trvání závazku veřejné služby? Pokud žadatel doložil pouze vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem SOHZ, je odpověď NR. Obsahuje dokument informace týkající se identifikace podniku, případně, o které území se jedná? Pokud žadatel doložil pouze vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem SOHZ, je odpověď NR. Obsahuje dokument informace týkající se povahy jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv? Pokud nejsou uvedena žádná výhradní nebo zvláštní práva, je odpověď NR. Pokud žadatel doložil pouze vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem SOHZ, je odpověď NR. Obsahuje dokument informace týkající se popisu kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby? Pokud žadatel doložil pouze vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem SOHZ, je odpověď NR. Obsahuje dokument informace týkající se Opatření k zamezení a vrácení jakékoliv nadměrné vyrovnávací platby? Pokud žadatel doložil pouze vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem SOHZ, je odpověď NR. Obsahuje dokument Odkaz na rozhodnutí 2012/21/EU včetně uvedení úplného názvu v textu pověření? ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Pokud poskytovatel služeb není ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď NR. Obsahuje vyjádření objednatele všechny náležitosti podle čl. 4 Rozhodnutí 2012/21/EU? Pokud je poskytovatel SOHZ ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď NR.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.4, platnost od 3.10.2017

4/7

49. výzva (06_16_047) - Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL) II

MS2014+

Platnost od:11.10. 2017 Verze KL: 1.1

Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Hodnotící kritérium

A/N/NR/NEHODNOCENO

Odůvodnění

Hodnocení kořenového kritéria

15. Čestné prohlášení o skutečném majiteli (záložka Dokumenty) Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená ve výčtu na str. 16 Specifických pravidel, je odpověď NR.

1.1

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy. Je ve Studii proveditelnosti/kap. 3 Charakteristika projektu a jeho soulad s programem/kap. 4 Podrobný popis projektu, v žádosti o podporu/Záložka Popis projektu uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na deinstitucionalizaci sociálních služeb za účelem sociálního začleňování osob do společnosti, popřípadě na trh práce? Jsou hlavní aktivity projektu popsané v žádosti o podporu/Záložka Popis projektu, Studii proveditelnosti v souladu s podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kap. 2.2? Podporované hlavní aktivity projektu: nákup pozemků a staveb (domů, bytů), stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, který splňuje kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace, pořízení vybavení, pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb. Jsou vedlejší aktivity projektu popsané v žádosti o podporu/Záložka popis projektu, Studii proveditelnosti v souladu s podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kap. 2.2? Podporované vedlejší aktivity projektu: demolice budov v areálu původního objektu, ve kterém probíhala ústavní péče před procesem transformace (demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu), demolice staveb na místě realizace projektu, zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky), parkovací stání nezbytné pro provoz zařízení, příjezdové komunikace v areálu zařízení, zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), projektová dokumentace stavby, EIA, studie proveditelnosti, osobní náklady manažera projektu, pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení), povinná publicita, nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení. Je splněna podmínka, že sociální služby nejsou zaměřeny výhradně na cílovou skupinu seniorů?

1.2

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy. Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2022 (žádost o podporu/záložka Harmonogram)? Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu? Jsou procenta míry spolufinancování dle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování (EFRR, SR, žadatel) v souladu s procenty uvedenými ve výzvě? Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? Možné cílové skupiny jsou: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.4

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. Jsou způsobilé výdaje projektu vyšší nebo rovny 500 000 Kč (žádost o podporu/záložka Financování/Rozpočet, kap. 17 Studie proveditelnosti/Finanční analýza)? Jsou způsobilé výdaje projektu nižší nebo rovny 90 000 000 Kč (žádost o podporu/záložka Financování/Rozpočet, kap. 17 Studie proveditelnosti/Finanční analýza)?

1.5

Výsledky projektu jsou udržitelné. Vyplývá ze Studii proveditelnosti zajištění provozní udržitelnosti projektu? Je ve Studie proveditelnosti/kapitola 4 popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu? Je ve Studie proveditelnosti/kapitola 4 popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?

1.7

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/kapitola 14? Pokud byl u některé z horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální prioritu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy) a popis pozitivního vlivu na danou prioritu?

1.8

ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.

ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů. NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.

ANO – žadatel prokázal zajištění udržitelnosti výsledků a zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování. NE – žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti výsledků a zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.

ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv). NE – projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit IROP.

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. Je v Žádosti o podporu/Popis projektu, ve Studie proveditelnosti/kapitola 5 (Zdůvodnění potřebnosti realizaci projektu) zdůvodněná potřebnost realizace projektu? Jsou ve Studie proveditelnosti/kapitola 5 (Zdůvodnění potřebnosti realizaci projektu) definovány oblasti, které bude projekt řešit, a je zdůvodněno proč je tato problematika považována za prioritní? Jsou ve Studie proveditelnosti/kapitola 5 (Zdůvodnění potřebnosti realizaci projektu) odůvodněny dopady a přínosy realizovaných pojektových aktivit v návaznosti na zvolené cílové skupiny projektu?

2.1

ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy. NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. Jsou výdaje na nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu (žádost o podporu/Financování/Rozpočet, Studie proveditelnosti/ kap. 17 Finanční analýza/Podrobný položkový rozpočet projektu)? Pokud není do způsobilých nákladů projektu zahrnutý nákup pozemku, je odpověď NR.

1.6

ANO – projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami specifického cíle a výzvy NE – projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami specifického cíle a výzvy

Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb. Je v kap. 4 Studie proveditelnosti/Podrobný popis projektu uvedena vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 20162025?

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.4, platnost od 3.10.2017

ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebnost projektu. NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu.

ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb. NE – Ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb.

5/7

49. výzva (06_16_047) - Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL) II

MS2014+ Hodnotící kritérium 2.2 Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Je souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický, komunitní nebo krajský střednědobý plán, vydáno pro žadatele žádosti o podporu (povinná příloha č. 13 žádosti o podporu)? Je v kap. 4 Studie proveditelnosti/Podrobný popis projektu popsána vazba na Strategii sociálního začleňování 2014 - 2020 a popis souladu projektu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb?

2.5

Projekt je v souladu s Kritérii sociálních služeb komunitního charakteru a kritérii procesu transformace a deinstitucionalizace (část A). Projekt splňuje „obecná“ kritéria sociálních služeb komunitního charakteru. Projekt splňuje kritéria sociálních služeb komunitního charakteru pro terénní sociální služby. Pokud se projekt netýká terénních sociálních služeb, je odpověď NR. Projekt splňuje kritéria sociálních služeb komunitního charakteru pro ambulantní sociální služby. Pokud se projekt netýká ambulantních sociálních služeb, je odpověď NR. Projekt splňuje kritéria sociálních služeb komunitního charakteru pro pobytové sociální služby. Pokud se projekt netýká pobytových sociálních služeb, je odpověď NR. Projekt splňuje kritéria transformace a deinstitucionalizace (relevantní část A).

2.6

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. Je v kap. 4, 10, 13 a 15 Studie proveditelnosti popsáno zajištění administrativní, finanční a provozní kapacity projektu ve fázi realizace a udržitelnosti projektu?

2.7

Platnost od:11.10. 2017 Verze KL: 1.1

Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

A/N/NR/NEHODNOCENO

Odůvodnění

Hodnocení kořenového kritéria ANO – Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. NE – Projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. ANO – Projekt je v souladu s Kritérii sociálních služeb komunitního charakteru a kritérii procesu transformace a deinstitucionalizace. NE – Projekt není v souladu s Kritérii sociálních služeb komunitního charakteru a kritérii procesu transformace a deinstitucionalizace.

ANO – Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. NE – Žadatel nemá zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám. Odpovídají výdaje uvedené v rozpočtu projektu za stavební práce zjednodušenému rozpočtu stavby/položkovému rozpočtu stavby/položkovému rozpočtu stavby z vítězné nabídky uchazeče? Relevantní vždy odpovídající typ rozpočtu podle stavu výběrového řízení na stavební práce. Pokud nejsou v projektu plánovány/realizovány stavební práce, je odpověď NR. Doložil žadatel veškeré podklady, prokazující stanovení cen do rozpočtu projektu vztahující se k hlavním aktivitám projektu (mimo stavební práce)? 1) plánované zadávací/výběrové řízení - stanovení cen do rozpočtu projektu podle jednoho ze způsobu stanovení ceny uvedené v pravidlech 2) zahájené zadávací/výběrové řízení - stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky 3) ukončené zadávací/výběrové řízení – stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky (v případě 1 nabídky zároveň - stanovení předpokládané hodnoty zakázky) Stanovení cen do rozpočtu projektu nebo stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky a příp. uzavřenou smlouvou na plnění zakázky, vztahující se k hlavním aktivitám projektu, žadatel dokládá také u uskutečněných přímých nákupů od 100 000 Kč bez DPH). Pokud jsou předmětem projektu pouze stavební práce, je odpověď NR. Popsal žadatel mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu ke stanovení cen do rozpočtu projektu? Pokud ze Studie proveditelnosti vyplývá rozpor mezi stanovením ceny a jejím mechanismem, je žadatel vyzván k doložení podkladů, ze kterých vycházel při stanovení ceny do rozpočtu.U stavebních prací je odpověď NR. Je splněna podmínka, že zdrojová data ke stanovení cen do rozpočtu projektu nejsou starší 6 měsíců nebo je jejich stáří dostatečně odůvodněno? U stavebních prací je odpověď NR.

ANO – Výdaje na aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám. NE – Výdaje na aktivity v rozpočtu projektu neodpovídají tržním cenám

Odpovídají cenové údaje uvedené v stanovení cen do rozpočtu projektu / stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky / stanovení ceny na základě ukončené zakázky cenám položek rozpočtu projektu? U stavebních prací je odpověď NR. Z podkladů předložených k cenovým položkám v rozpočtu projektu, tj. zejména ze stanovení cen do rozpočtu projektu / stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky / stanovení ceny na základě ukončené zakázky / smlouvy na plnění zakázky vyplývá, že se jedná o tržní ceny? Pokud hodnotitel bude mít pochybnosti, zda se jedná o ceny tržní, vyzve žadatele k vysvětlení a doložení podkladů, ze kterých vycházel při stanovení příslušné ceny do rozpočtu projektu. U stavebních prací je odpověď NR.

2.8

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu. Je u každé položky rozpočtu uvedeno, zda spadá do hlavní nebo vedlejší podporované aktivity? (Žádost o podporu/záložka Rozpočet, Studie proveditelnosti/kapitola 17 Finanční analýza)? Jsou způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu minimálně ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu (Studie proveditelnosti/kapitola 17 Finanční analýza)?

2.9

Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům projektu. Je zvolen indikátor odpovídající aktivitám projektu (záložka Datová oblast žádosti/Správa věcných ukazatelů/Indikátory) podle přílohy č. 2 Specifických pravidel? Pro projekt jsou povinné všechny následující indikátory: • 6 75 10 - Kapacita služeb a sociální práce • 5 54 01 - Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci • 5 54 02 - Počet poskytovaných druhů sociálních služeb Jsou stanoveny výchozí hodnoty indikátorů v souladu s přílohou č. 2 Specifických pravidel? Jsou stanoveny cílové hodnoty indikátorů v souladu s přílohou č. 2 Specifických pravidel? Je datum dosažení cílové hodnoty indikátorů 6 75 10, 5 54 01 nastaveno nejpozději k datu ukončení realizace projektu? Je datum dosažení cílové hodnoty indikátoru 5 54 02 nastaveno nejpozději k datu do 6 měsíců od ukončení realizace projektu?

2.10

ANO – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity projektu. NE – Rozpočet projektu nemá minimálně 85 % způsobilých výdajů zaměřených na hlavní aktivity projektu.

ANO – Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům projektu. NE – Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů neodpovídají cílům projektu.

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě. Je v modulu CBA zpracována finanční analýza? Pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu nižší než 5 mil. Kč, je odpověď NR. Je čistá současná hodnota (FNPV) nižší než 0? Pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu nižší než 5 mil. Kč, je odpověď NR.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.4, platnost od 3.10.2017

ANO – Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů. NE – Projekt nedosáhl min. hodnoty ukazatelů. NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět.

6/7

49. výzva (06_16_047) - Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL) II

MS2014+

Platnost od:11.10. 2017 Verze KL: 1.1

Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Hodnotící kritérium

A/N/NR/NEHODNOCENO

Je v modulu CBA provedeno individuální ověření potřeb financování, tj. CBA veřejná podpora? Na záložce doplňkové informace musí být zaškrtnutý checkbox veřejná podpora. Je výše podpory (CSSF14+, zál. Přehled zdrojů financování) nižší nebo rovna výši podpory (maximální investiční podpory) v modulu CBA – veřejná podpora?

Odůvodnění

ANO – Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů. NE – Projekt nedosáhl min.kořenového hodnoty ukazatelů. Hodnocení kritéria NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět.

Nenapravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění. Napravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.4, platnost od 3.10.2017

7/7

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.