: ARALDITE INSTANT CLEAR HARDENER


1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Gebruik : Hars voor constructielijm...
Author:  Maria Devos

0 downloads 11 Views 58KB Size

Recommend Documents


No documents


VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens toepasselijke EG-richtlijn

Ident-Nr:

ARALDITE INSTANT CLEAR HARDENER

Versie 6 Datum van herziening 20.03.2009

Drukdatum 09.05.2009

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam

:

ARALDITE INSTANT CLEAR HARDENER

Gebruik

:

Hars voor constructielijmsystemen

Firma

:

Telefoon Telefax Telefoonnummer voor noodgevallen

: : :

Huntsman Advanced Materials (Europe)BVBA Everslaan 45 3078 Everberg / Belgium +41619661599 +41619661589 +32 35 751 234 (in France ORFILA : +33(0)145425959)

Voor verdere vragen gerelateerd aan Product Environment, Safety and Health over dit document of de inhoud ervan, contacteer: E-Mail: [email protected]

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Scheikundige aard Mengsel van polymercaptanen preparaat Gevaarlijke bestanddelen Chemische naam gepropoxyleerde triethyleentetramine, xi EG-No.: 500-055-5 bis(2dimethylaminoethyl)ether EG-No.: 221-220-5 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec7-een, R52/53 EG-No.: 229-713-7

CAS-Nr.

Symbo(o)l( R-zin(nen) en): 26950-63- Xi R41 R38 0

Concentratie [%] 5.00 - 8.00

3033-62-3 T, C

R22 R23/24 R35

1.00 - 3.00

6674-22-2 C

R22 R34 R52/53

1.00 - 3.00

4. EERSTEHULPMAATREGELEN Inademing

:

In de frisse lucht brengen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Contact met de ogen

:

Onmiddellijk met overvloedig water spoelen gedurende tenminste 15 minuten.

1/7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens toepasselijke EG-richtlijn

Ident-Nr:

ARALDITE INSTANT CLEAR HARDENER

Versie 6 Datum van herziening 20.03.2009

Drukdatum 09.05.2009

Onmiddellijk een arts waarschuwen. Contact met de huid

:

Met zeep en overvloedig water afwassen. Indien huidirritatie blijft, arts verwittigen.

Inslikken

:

Onmiddellijk veel water geven (indien mogelijk houtskoolbrij). Geen braken opwekken. Medische verzorging is vereist.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Geschikte blusmiddelen

:

Verneveld water. Kooldioxide (CO2). Schuim. Poeder.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden Verdere informatie

:

Sterke waterstraal.

:

Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder en beschermende kleding.

:

Verbranding geeft onaangename en giftige rook. Koolstofoxiden. Stikstofoxyden. Zwaveloxiden.

6. MAATREGELEN BIJ VRIJKOMEN TENGEVOLGE VAN EEN CALAMITEIT Milieuvoorzorgsmaatregele n

:

Het produkt mag het grondwater niet verontreinigen. Het produkt niet in de riolering laten komen.

Reinigingsmethoden

:

Opnemen in inert absorberend materiaal en als chemisch afval verwijderen.

:

Voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging zorgen in de werkplaatsen. Vorming van aërosol vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. De verpakking voorzichtig openen en behandelen.

:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder. De verpakking goed gesloten houden. Bewaren bij een temperatuur tussen 2 en 40°C.

7. OMGANG EN OPSLAG Hantering Aanbeveling over het veilig omgaan met de stof

Opslag Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

2/7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens toepasselijke EG-richtlijn

Ident-Nr:

ARALDITE INSTANT CLEAR HARDENER

Versie 6 Datum van herziening 20.03.2009

Gevarenklasse voor opslag Huntsman Advanced Materials

Drukdatum 09.05.2009

:

Opslagklasse 12, Vloeistoffen, niet gevaarlijk

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Bestanddelen met op de werkplek georiënteerde, te controleren grenswaarden Bestanddelen bis(2dimethylaminoethyl)ether

CAS-Nr.

Controleparamet ers

Herziening

Basis

3033-62-3

Technische maatregelen Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. Persoonlijke beschermingsmiddelen Adembescherming

:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen. Filter AX-P2 (anorganische dampen, deeltjes)

Oogbescherming

:

Goed gesloten veiligheidsbril. Gelaatsscherm.

Bescherming van de handen

:

Materiaal veiligheidshandschoenen voor langdurig gebruik (BTT>480 min): Butylrubber Ethylvinylalcohol laminaat (EVAL) Materiaal veiligheidshandschoenen voor kortdurig gebruik (10 min
Bescherming van de huid en het lichaam

:

Beschermend pak. Veiligheidsschoenen.

Veiligheidsmaatregelen

:

Dampen/stof niet inademen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Vorm

: vloeibaar

3/7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens toepasselijke EG-richtlijn

Ident-Nr:

ARALDITE INSTANT CLEAR HARDENER

Versie 6 Datum van herziening 20.03.2009

Drukdatum 09.05.2009

Kleur

: lichtgeel

Geur

: weinig

Kookpunt

: > 200 °C

Thermische ontleding

: > 200 °C

Vlampunt

: 145 °C Methode: DIN 51758 (Pensky-Martens Closed Cup)

Dampspanning

: 0.01 Pa bij 20 °C

Dichtheid

: 1.14 g/cm3 bij 20 °C

Wateroplosbaarheid

: bij 20 °C Nota: onoplosbaar

Mengbaarheid met water

: niet mengbaar bij 20 °C

Viscositeit, dynamisch

: 10,000 - 20,000 mPa.s bij 25 °C

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Te vermijden omstandigheden

: Nota: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Te vermijden substanties

: Sterke zuren en sterke basen. Sterke oxidatiemiddelen.

Gevaarlijke ontledingsproducten

: Koolstofoxiden. Stikstofoxyden. Zwaveloxiden. Verbranding geeft onaangename en giftige rook.

11. GIFTIGHEIDS-INFORMATIE Acute orale toxiciteit

:

LD50 rat Dose: > 2,000 mg/kg

Oogirritatie

:

Gevaar voor ernstig oogletsel. konijn

Huidirritatie

:

irriterend konijn dermaal

4/7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens toepasselijke EG-richtlijn

Ident-Nr:

ARALDITE INSTANT CLEAR HARDENER

Versie 6 Datum van herziening 20.03.2009

Sensibilisatie

Drukdatum 09.05.2009

:

Veroorzaakt geen overgevoeligheid bij contact met de huid. cavia dermaal

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Ecotoxiciteitseffecten Verdere gegevens over de milieuaspecten Nadere gegevens over de milieuaspecten

:

Penetratie in de ondergrond vermijden. Het produkt niet in de riolering laten komen. Oppervlaktewater niet verontreinigen.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Produkt

:

Afvalstofnummer: 070208 Moet verbrand vorden indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Houder

:

Lege containers kunnen na reiniging gestort worden, indien in overeenstemming met de plaatselijke reglementeringen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Vervoer over de weg ADR: Voorschrift:

Niet-gevaarlijke goederen

RID: Voorschrift:

Niet-gevaarlijke goederen

Zeetransport IMDG: Voorschrift:

Niet-gevaarlijke goederen

Luchtvervoer IATA-DGR: Voorschrift:

Niet-gevaarlijke goederen

5/7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens toepasselijke EG-richtlijn

Ident-Nr:

ARALDITE INSTANT CLEAR HARDENER

Versie 6 Datum van herziening 20.03.2009

Drukdatum 09.05.2009

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Etikettering in overeenstemming met EG-richtlijn Etikettering verplicht Symbo(o)l(en):

:

Xi

Irriterend

R-zin(nen)

:

R38 R41

Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel.

S-zin(nen)

:

S26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel zeep en water. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.

S28 S37/39

Etikettering van gevaarlijke bestanddelen

:

gepropoxyleerde triethyleentetramine, xi EG-No.: 500-055-5

:

TSCA ja

:

AICS ja

:

DSL ja

:

INV (CN) ja

:

PICCS (PH) nee

:

EINECS ja

:

ENCS (JP) nee

:

KECI (KR) ja

Nationale wetgeving

Notificatie status

6/7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens toepasselijke EG-richtlijn

Ident-Nr:

ARALDITE INSTANT CLEAR HARDENER

Versie 6 Datum van herziening 20.03.2009

Drukdatum 09.05.2009

16. OVERIGE INFORMATIE Lijst van R-zinnen (Sectie 3) R22 R23/24 R34 R35 R38 R41 R52/53

Schadelijk bij opname door de mond. Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid. Veroorzaakt brandwonden. Veroorzaakt ernstige brandwonden. Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Dit produkt dient te worden opgeslagen, gehanteerd en gebruikt conform arbeidshygiënisch verantwoorde procedures en wettelijke veiligheidsvoorschriften. De eerdergenoemde gegevens berusten op de huidige stand van onze kennis en beschrijven ons produkt met het oog op vereisten gesteld aan veiligheid bij gebruik. Deze gegevens mogen derhalve niet als een gegarandeerde specificatie worden opgevat.

7/7

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.