Arbeidsmarktmo itor 2018


1 Arbeidsmarktmo itor 2018 Werkgelege heid voor iederee Utrecht. l/o derzoek2 Colofo uitgave IB O derzoek Gemee te Utrecht Postbus CE Utrecht o l i op...
Author:  Ferdinand van Wijk

0 downloads 1 Views 1MB Size

Recommend Documents


PENGARUH AKUNTABILITAS, KOMPETENSI, DAN INDEPENDENSI. TERHADAP KUALITAS HASIL KERJA Am>ITOR. (Studi Empiris: Kantor Akuntan Publik di Jallrarta)
1 PENGARUH AKUNTABILITAS, KOMPETENSI, DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS HASIL KERJA Am>ITOR (Studi Empiris: Kantor Akuntan Publik di Jallrarta) Sk...

Landelijk. Mon itor Nautische Veiligheid 2005 D 23BB. november B!reau Dckrmeriat. Acv esd ea!t Veíkeer en Veivoer
1 Mon itor Nautische Veiligheid 2005 Landelijk november 2006 Ritkswaterstaat Acv esd ea!t Veíkeer en Veivoer B!reau Dckrmeriat e Post:!s T BA R...

2018 ročník XI. január 2018 PF 2018
1 1 Štvrťročný informátor obce Babiná BABINSKÉ N O V I N Y Štvrťročný informátor obce Babin&aa...

Kadernota 2018 Kadernota 2018 Kadernota 2018
1 Kadernota 2018 Kadernota2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Programma s Programma Bedrijvigheid 5 Programma Vitaliteit 12 Programma leefbaarheid 20 Programm...

2018 PROSINEC 2018 ZDARMA
1 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XV ČÍSLO 12/2018 PROSINEC 2018 ZDARMA2 Kalendář akcí Datum Akce Pořadatel Předvá...

2018 Tanggal : Agustus 2018
1 Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu endidikan Universitas endidikan Indonesia Nomor : /UN40.A1/TU/2018 Tanggal : Agustus 2018 DAFTAR NAMA...

2018 BŘEZEN 2018 ZDARMA
1 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XV ČÍSLO 03/2018 BŘEZEN 2018 ZDARMA2 Kalendář akcí Datum Akce Pořadatel :15 Hokej muži...

Kalender 2018 Feestdagen 2018
1 Kalender 2018 Feestdagen / 62 2 / 63 3 / 64 Kalender 2018 Feestdagen 2018 Bekijk nog meer feestdagen in andere jaren, klik daarvoor op een van onder...

2018 TANGGAL MARET 2018
1 Lampiran Surat Keputusan Ketua STE Rahmaniyah Sekayu Nomor : 049/STER/SK//2018 Tanggal : 01 Maret 2018 TM SEMNAR PROPOSAL SKRPS PROGRAM STUD S-1 MAN...

Medeloviny 2018 Ostravice 2018
1 Medeloviny 2018 Ostravice 20182 Milí čtenáři, čtenářky.. Mottem zařízení sociálních služeb je indiv...Arbeidsmarktmo itor 2018

Werkgelege heid voor iederee

Utrecht. l/o derzoek

Colofo

uitgave IB O derzoek Gemee te Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 o [email protected] l

i opdracht va Programma Werke aa Werk Gemee te Utrecht

i ter et www.utrecht. l/o derzoek

rapportage Alicia de Graaff A

e Slob

Ja -Ber o va Lochem

i formatie Ja -Ber o va Lochem 030 - 286 13 50

project ummer G128-5307423

bro vermeldi g Het over eme va gegeve s uit deze publicatie is toegestaa met de bro vermeldi g: afdeli g O derzoek, gemee te Utrecht

Ja uari 2019

3

4

Arbeidsmarktmo itor 2018

I houdsopgave 1. Werkgelege heid e bedrijvigheid

6

1.1 Eco omie

6

1.2 Werkgelege heid

7

1.3 Vacatures

2. Beroepsbevolki g e arbeidsdeel ame

17

24

2.1 Beroepsbevolki g

25

2.2 Werkloosheid

31

3. Uitdagi ge op de Utrechtse arbeidsmarkt

36

5

1. Werkgelege heid e bedrijvigheid 1.1 Eco omie La delijke eco omie blijft groeie met positief effect voor de werkgelege heid De Nederla dse arbeidsmarkt is de eco omische crisis u i de meeste opzichte te bove .1 Tijde s deze crisis, die volgde op ee gespa

e arbeidsmarkt i 2007–2008, liep de werkloosheid

hoog op. I de loop va 2014 bego de situatie op de arbeidsmarkt te verbetere . I middels bereikte het aa tal ba e ee

ieuw record e zij er meer me se aa het werk da ooit. Si ds

ei d 2017 is weer sprake va ee gespa

e arbeidsmarkt, adat deze meer da zeve jaar ruim is

geweest. De Nederla dse eco omie groeide i 2017 op ieuw harder da de jare ervoor. De la delijke groei bedroeg i 2017 3,2%, i 2016 was dat og 2,2%. Het CPB verwacht ee aa houde de eco omische groei va 2,8% i 2018 e 2,6% i 2019. De eco omische groei heeft ee positief effect op de Nederla dse arbeidsmarkt: de werkgelege heid groeit e de verwachti g is dat de werkloosheid i 2019 het laagste iveau si ds 2001 bereikt. Ook vo d er i 2017 ee bela grijke verschuivi g va werkgelege heidsgroei plaats. Na ee periode va toe ame i flexibele arbeid (zowel zzp’ers als werk emers met ee flexibel co tract) am i 2017 het aa tal vaste co tracte weer iets toe (+146.000).

Eco omische groei regio Utrecht gelijk aa la delijke groei De eco omie va de regio Utrecht2 groeide afgelope jaar met 3,2%. Waar de eco omische groei a dere jare i regio Utrecht iets hoger was da het la delijk gemiddelde, zij de perce tages i 2017 gelijk aa elkaar. Verklari g hiervoor is de krimp i de fi a ciële die stverle i g, ee sterk vertege woordigde sector i Utrecht3. De eco omische groei was het grootste i de regio Ei dhove (4,9%), gevolgd door Amsterdam (3,8%).

1

CBS (2017) Arbeidsmarktmo itor

2

O der regio wordt hier COROP-plusgebied verstaa . Het COROP-plusgebied va Utrecht bestaat uit de

gemee te Utrecht, Bu 3

6

ik, De Bilt, IJsselstei , Nieuwegei , Stichtse Vecht, Via e e Zeist.

CBS (2017)

Arbeidsmarktmo itor 2018

Eco omische groei (BBP, volumemutaties) COROP-plus regio's e NL 5% % 3% 2%

2016

1%

2017

0%

Bron: CBS

*COROP- regio Zuidoost Noord- Brabant

Het bruto bi

e la ds product (BBP) per i wo er lag i regio Utrecht i 2016 op o geveer 57.000

euro. Dit is bij a 16.000 euro hoger da het la delijk gemiddelde. Va de G4-regio’s lag het BBP per i wo er het hoogst i regio Amsterdam met 81.000 euro.

1.2 Werkgelege heid Utrechtse werkgelege heid e bedrijvigheid groeit verder •

I 2017 groeide het aa tal ba e bi

e i de gemee te Utrecht met 1,4% tot ee totaal

va 248.625 (+3.409). Ook het aa tal bedrijfsvestigi ge

am verder toe, met bij a 1.000

tot ee totaal va ruim 37.000. •

Tusse 2008 e 2017 bedroeg de ba e groei 12%. De groei va het aa tal vestigi ge was met 71% vele male groter, vooral veroorzaakt door ee toe ame va bedrijfsvestigi ge met 1 werkzame persoo , veelal ZZP’ers.De relatief sterkere groei va het aa tal vestigi ge te opzichte va het aa tal ba e zorgt al jare voor ee dale d gemiddeld aa tal ba e per vestigi g.

Werkgelege heid e bedrijvigheid i Utrecht o twikkeli g aa tal ba e

4

aa tal vestigi ge gemiddeld aa tal ba e per vestigi g

2008

2016

2017

2008-2017

222.827

245.216

248.625

25.798 (+12%)

21.741

36.142

37.106

15.365 (+71%)

10,3

6,8

6,7

-35%

Bro : PAR 2017 (peildatum 1 april)

Werkgelege heidsfu ctie Utrecht hoog e stabiel De werkgelege heidsfu ctie, uitgedrukt i het aa tal ba e per i wo er i de leeftijd tusse 15 e 75 jaar5, bedraagt i Utrecht 0,93. De werkgelege heidsfu ctie bleef de afgelope 2 jare stabiel.

4

Het aa tal ba e is uitgedrukt i het aa tal fulltime e parttime werkzame perso e , i clusief

uitze dkrachte . 5

I wo ers tusse 15 e 75 jaar vorme de pote tiële beroepsbevolki g

7

Si ds 2008 is de verhoudi g tusse het aa tal ba e e het aa tal i wo ers tusse 15 e 75 jaar iets afge ome (-3%). Dit komt grote deels doordat de i wo ergroei i deze periode sterker was da de ba e groei. Utrecht heeft og altijd ee sterke werkgelege heidsfu ctie voor me se uit omligge de gemee te e daar buite .

Ba e per i wo er i Utrecht (werkgelege heidsfu ctie) 2008

2016

2017

2008-2017

aa tal ba e

222.827

245.216

248.625

20.547 (+12%)

aa tal i wo ers (15 t/m 74 jaar)

232.582

264.854

268.484

32.272 (+15%)

0,96

0,93

0,93

-3%

ba e per i wo er (15 t/m 74 jaar)

Bro : gemee te Utrecht, PAR 2017, bewerki g O derzoek

Utrecht staat op de tweede plaats wat betreft werkgelege heidsfu ctie i de G5. Amsterdam is sterk opgekome tusse 2013 e 2016, terwijl de werkgelege heidsfu ctie i Utrecht gelijk bleef. Utrecht ke t de sterkste bevolki gsgroei va de grote stede , waardoor het moeilijker is om de werkgelege heidsfu ctie mee te late groeie .

Werkgelege heidsfu ctie G5-stede (aa tal ba e per i wo er va 15 t/m 74 jaar) 2013

2016

2017

Utrecht

0,93

0,93

0,93

Amsterdam

0,89

0,94

0,94

Rotterdam

0,74

0,75

0,76

De Haag

0,68

0,69

0,68

Ei dhove

0,89

0,90

0,92

Bro : LISA 2017, PAR 2017, CBS, bewerki g O derzoek

8

Arbeidsmarktmo itor 2018

Na jare va groei ee af eme d aa tal ba e i de fi a ciële i stelli ge •

I 2017 is i de sector fi a ciële i stelli ge

a jare va groei ee af ame i ba e

zichtbaar (-2,5%, 449 ba e ). Nog steeds is de werkgelege heid i deze sector groter da i 2008. Ook i de gezo dheidssector am het aa tal ba e af (-0,5%). Wel groeit het aa tal vestigi ge i beide sectore . •

De meeste ba e i Utrecht valle o der de zakelijke die stverle i g6 (46.500, 19% va totaal), gevolgd door gezo dheid e welzij (37.000, 15% va totaal) e groot- e detailha del (33.000, 13% va totaal).Tusse 2016 e 2017 groeide de groot- e detailha del met 1.137 ba e e groeide o derwijs met 762, beide met o geveer 3,5%.

Aa tal ba e per sector 2008, 2016, 2017 0

10.000

20.000

30.000

0.000

50.000

Industrie en nutsbedrijven Bouw Groot- en detailhandel Vervoer en opslag Horeca 201 7

Informatie en communicatie 201 6

Financiële instellingen

200 8

Zakelijke diensten Overheid Onderwijs Gezondheid en welzijn Cultuur, sport & recreatie Overige diensten Bron: PAR 2017 (exclusief landbouw, bosbouw en visserij)

6

O der zakelijke die stverle i g valle de SBI-secties verhuur va e ha del i o roere d goed (L); adviseri g,

o derzoek, speciale zakelijke die stverle i g (M) e verhuur va roere de goedere , overige zakelijke die stverle i g (N). Uitze dkrachte zij meegeteld op de vestigi g waari zij werkzaam zij e

iet bij het

uitze dbureau waar zij staa i geschreve

9

Sterke dy amiek e groei i sector vervoer e opslag •

Tusse 2016 e 2017 hebbe de grootste vera deri ge plaatsgevo de i de sector vervoer e opslag. De sector had te make met 15% opheffi g va ba e , voor amelijk veroorzaakt door de opheffi g va ee vestigi g va PostNL. Daartege over sto d 10% toe ame door oprichti ge . I totaal groeide de sector met ruim 3% (800 ba e ).Ook i de sectore i dustrie e

utsbedrijve , cultuur, sport e recreatie e horeca was het

aa tal ba e door oprichti ge relatief groot. I totaal wordt de ba e groei vooral veroorzaakt door oprichti ge . •

La delijke a alyses late zie dat er krapte ka worde verwacht tot 2022, vooral voor de opleidi ge e beroepe i de zorg, tech iek e het o derwijs. De markt voor gediplomeerde uit de eco omisch-admi istratieve richti ge is echter erg ruim.7

O twikkeli g werkzame perso e per sector per type mutatie 2016-2017 (%) -15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Industrie en nutsbedrijven

Bouw

Groot- en detailhandel

Vervoer en opslag opgericht

Horeca gevestigd

Informatie en communicatie

Financiële instellingen

opgeheven

vertrokken

autonome groei/krimp

Zakelijke diensten totaal

Overheid

Onderwijs

Gezondheid en welzijn

Cultuur, sport & recreatie

Overige diensten

Totaal alle sectoren Bron: PAR 2017 (excl. landbouw, bosbouw en visserij)

7

10

Researchce trum voor O derwijs e Arbeidsmarkt (2017) De arbeidsmarkt aar opleidi g e beroep tot 2022

Arbeidsmarktmo itor 2018

Aa tal vestigi ge i Utrecht blijft groeie •

Het totaal aa tal vestigi ge groeide tusse 2016 e 2017 met 2,7%. De groei va vestigi ge was het grootst i de sectore I dustrie e Nutsbedrijve (5,2%), Vervoer e opslag (5,4%), O derwijs (6,0%) e Gezo dheid e Welzij (6,0%).De groot- e detailha del had i de periode 2016-2017 relatief het grootste aa tal opgeheve vestigi ge . Toch groeide de sector met bij a 3% door ee groot aa tal oprichti ge .

11

Aa tal vestigi ge •

eemt toe, groei vestigi ge met 1 persoo gehalveerd

Tusse 2016 e 2017 zij er 964 vestigi ge i Utrecht bijgekome . Vooral het aa tal vestigi ge met 1 werkzame persoo (voor amelijk zzp’ers) am toe (+823). Tegelijkertijd is deze toe ame gehalveerd te opzichte va het jaar ervoor.Zo der het aa tal vestigi ge met 1 werkzame persoo

am het aa tal vestigi ge i

Utrecht tusse 2008 e 2017 toe met 718 vestigi ge , ee groei va 5%. •

Allee het aa tal vestigi ge met 10 tot 50 werkzame perso e e 1000+ werkzame perso e

am iets af tusse 2016 e 2017. I de periode 2008-2017 am allee het aa tal

vestigi ge met 50 t/m 99 werkzame perso e iets af. Het afgelope jaar am het aa tal vestigi ge i deze klasse weer toe met 24 vestigi ge .

Aa tal vestigi ge per grootteklasse 2008-2017 Grootteklasse vestigi g (o.b.v. alle werkzame perso e )8 1 2 t/m 4

2008-2017 2008

2016

(abs.)

(%) 112%

13.094

26.918

27.741

14.647

4.139

4.530

4.609

470

11% 11%

5 t/m 9

1.757

1.879

1.949

192

10 t/m 19

1.138

1.266

1.242

104

9% 9%

20 t/m 49

826

913

904

78

50 t/m 99

322

281

305

-17

-5%

0

0%

100 t/m 999 1.000 e meer Totaal*

336

332

336

17

20

19

2

12%

37.106

15.365

71%

21.741

36.142

bro : PAR 2017

8

12

2008-2017

2017

Fulltime e parttime werkzame perso e , i clusief uitze dkrachte

Arbeidsmarktmo itor 2018

*i cl. 0 werkzame perso e

Toe ame werkgelege heid i de meeste grootteklasse •

Het totaal aa tal ba e

am tusse 2016 e 2017 toe met 3.409. Met ame het aa tal

ba e bij het aa tal vestigi ge met 50 t/m 999 werkzame perso e

am i deze periode

toe (+2.750). •

De groei va afgelope periode is iet terug te zie i de periode 2008-2017. I deze periode am het aa tal ba e i de middelgrote bedrijve (50 t/m 99 werk emers) met 6% af, ook het aa tal vestigi ge va deze grootte am i diezelfde periode als e ige af.De grootteklasse die over de periode 2008-2017 ee krimp late zie , late tusse 2016 e 2017 juist weer ee groei zie .I de groep va bedrijve met meer da 1.000 werkzame perso e daalde het totale aa tal werkzame perso e omdat er 1 vestigi g mi der i deze groep zit. De groei tusse 2016 e 2017 i deze groep vo d voor amelijk plaats bij: Prorail, U iversiteit Utrecht, Bol.com, Rijkswaterstaat, Gemee te Utrecht, NS, Hogeschool Utrecht, Politie Midde Nederla d, Co clusio e UW.

Aa tal ba e per grootteklasse va vestigi ge 2008-2017 2008-2017 Grootteklasse vestigi g 1 werkzame persoo

2008-2017

2008

2016

2017

(abs.)

(%)

13.094

26.918

27.741

14.647

112%

2 t/m 4

11.303

12.383

12.593

1.290

11%

5 t/m 9

11.428

12.203

12.741

1.313

11%

10 t/m 19

15.365

16.842

16.647

1.282

8%

20 t/m 49

24.710

27.146

26.824

2.114

9%

50 t/m 99

22.151

19.220

20.757

-1.394

-6%

100 t/m 999

86.100

83.122

84.335

-1.765

-2%

1.000 e meer Totaal

38.676

47.382

46.987

8.311

21%

222.827

245.216

248.625

25.798

12%

bro : PAR 2017

13

Meeste bedrijve i Bi

e stad, Noordoost e Oost

De meeste bedrijve zij terug te vi de i de Bi

e stad e i de wijke Noordoost e Oost. I

Noordoost e Noordwest gaat het vooral om vestigi ge met 1 werkzame persoo , terwijl i de Bi

e stad e i Oost de meeste bedrijve met meer da 1 werkzame persoo gevestigd zij .

Vestigi ge per wijk 1 werkzaam

>1 werkzaam

persoo

persoo

totaal*

West

2.923

1.149

4.072

Noordwest

3.482

659

4.141

Overvecht

1.690

715

2.405

Noordoost

3.722

675

4.397

Oost

3.168

1.223

4.391

Bi

2.606

1.907

4.514

1.904

334

2.238

e stad

Zuid Zuidwest

2.611

909

3.520

Leidsche Rij

2.518

845

3.363

Vleute -De Meer

3.117

948

4.065

9.364

37.106

Totaal

27.741

Bro : PAR 2017

*i cl. 0 werkzame perso e

Te opzichte va het aa tal i wo ers heeft de Bi

e stad de meeste bedrijve , zowel als we kijke

aar vestigi ge met 1 werkzame persoo als aar vestigi ge met meer da 1 werkzame persoo . Overvecht ke t te opzichte va het aa tal i wo ers het laagste aa tal vestigi ge met 1 werkzame persoo . Zuid bevat te opzichte va het aa tal i wo ers het laagste aa tal vestigi ge met meer da 1 werkzame persoo . Dit beeld is stabiel te opzichte va het jaar ervoor.

Vestigi ge per 1.000 i wo ers per wijk 1 werkzaam persoo

persoo

100

39

Noordwest

81

15

Overvecht

49

21

Noordoost

97

18

West

96

37

145

106

Zuid

70

12

Zuidwest

69

24

Leidsche Rij

73

25

Vleute -De Meer

65

20

Oost Bi

e stad

Bro : PAR 2017

14

>1 werkzaam

Arbeidsmarktmo itor 2018

Het grootste aa tal ba e per hectare zit i de Bi •

I o derstaa de figuur is te zie dat het aa tal ba e per hectare veruit het grootste is i de bie stad

e stad.

Uitgesplitst aar buurt is aast de Bi

e stad, ook de Uithof – het Utrecht Scie ce Park – e

ee aa tal bedrijve terrei e (Lage Weide, De Weteri g, Strijkviertel, Pape dorp) te herke

e .

15

Aa tal s elgroeie de bedrijve •

eemt fors toe

I 2016 had Utrecht 16,0 s elgroeie de bedrijve

9

per 1.000 vestigi ge . Va de grote

stede ke de Ei dhove (20,0) e Rotterdam (17,4) destijds ee hoger aa deel s elgroeie de bedrijve . Het la delijk gemiddelde lag op 14,1 s elgroeie de bedrijve per 1.000 vestigi ge . •

Waar i 2015 het aa tal s elgroeie de bedrijve i de G5 og klei er was te opzichte va 2011, is het aa tal s elgroeie de bedrijve i 2016 weer bij a op het iveau va 2011. Deze toe ame was het grootst i Amsterdam e Ei dhove (allebei +1,5).

Aa tal s elgroeie de bedrijve per 1.000 vestigi ge

Utrecht

2011

2012

2013

2014

2015

2016

16,4

16,8

14,2

13,0

13,3

16,0

Amsterdam

13,5

16,7

13,6

14,0

12,0

15,0

Rotterdam

17,9

19,0

15,8

15,7

15,4

17,4

De Haag

11,3

11,4

10,3

10,0

8,4

10,0

Ei dhove

18,5

19,9

18,3

18,9

17,1

20,0

Nederla d

14,1

14,6

13,2

12,9

12,0

14,1

Bro : VNG (www.waarstaatjegemee te. l)

9

Ee s elgroeie d bedrijf heeft ee gemiddelde jaarlijkse groei va 20% per jaar of meer, over ee periode va

drie achteree volge de jare , gemete i het aa tal werk emers e /of de omzet. De bedrijve moete aa het begi va de groeiperiode mi imaal 10 werk emers hebbe (bro : CBS).

16

Arbeidsmarktmo itor 2018

1.3 Vacatures Aa tal ope staa de vacatures blijft groeie La delijk groeit u het aa tal ope staa de vacatures al vijf jaar elk kwartaal. Het aa tal is u hoger da de piek i het vierde kwartaal va 2007 (249 duize d). Het laatste dieptepu t werd medio 2013 bereikt met 91 duize d vacatures.10

Aa tal ope staa de vacatures steeg met 73% i regio Midde -Utrecht Zowel het aa tal ieuwe (26% Q42017 t.o.v. Q4 2016) als het aa tal ope staa de vacatures(73%) steeg sterk i 2017 i de arbeidsmarktregio Midde -Utrecht11. Het aa tal ope staa de vacatures steeg va ruim 6.000 ei de 2016 aar ruim 10.000 ei de 2017. Nieuwe e ope staa de vacatures regio Midde -Utrecht (maa dgemiddelde per kwartaal) 18.000 16.000 Aantal nieuwe vacatures

1 .000 12.000

Aantal openstaande vacatures

10.000 8.000 6.000 .000 2.000 0 Q1 201

Q2

Q3

Q

Q1 Q2 2015

Q3

Q

Q1 Q2 2016

Q3

Q

Q1 Q2 2017

Q3

Q

Bron: UWV, bewerking Onderzoek

10

11

CBS ieuwsbericht 14 augustus 2018 De arbeidsmarktregio Midde -Utrecht bestaat uit de volge de 15 gemee te : Bu

ik, De Bilt, Houte ,

IJsselstei , Lopik, Mo tfoort, Nieuwegei , Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Via e , Wijk bij Duurstede, Woerde , Zeist.

17

Sterke groei o tsta e vacatures bij tech ische e bedrijfseco omische e admi istratieve beroepe •

Het aa tal vacatures i regio Midde -Utrecht blijft toe eme . De meeste vacatures ware i 2017 i de tech ische e bedrijfseco omische/admi istratieve beroepe . Zij vorme 41% va het totaal aa tal o tsta e vacatures i regio Midde -Utrecht. De verwachte effecte va automatiseri g va middelbare beroepe zij i de bedrijfsku dige/admi istratieve sector tot dusver iet zichtbaar.I de tech ische e de bedrijfseco omische e admi istratieve beroepe zij de meeste vacatures o tstaa é zit ook de meeste groei i te opzichte va 2016.Verder zit er grote groei (meer da 1.000) va het aa tal o tsta e vacatures bij de die stverle e de beroepe , de commerciële beroepe e bij tra sport e logistiek.

O tsta e Vacatures 2016-2017, per sector per beroeps iveau, Midde -Utrecht Bedrijfseco omische e admi istratieve beroepe 2016 Bedrijfseco omische e admi istratieve beroepe 2017 Commerciële beroepe 2016 Commerciële beroepe 2017 Creatieve e taalku dige beroepe 2016 Creatieve e taalku dige beroepe 2017 Die stverle e de beroepe 2016 Die stverle e de beroepe 2017 Ict beroepe 2016 Ict beroepe 2017 Ma agers 2016 Ma agers 2017 Ope baar bestuur, veiligheid e juridische beroepe 2016 Ope baar bestuur, veiligheid e juridische beroepe 2017 Pedagogische beroepe 2016 Pedagogische beroepe 2017 Tech ische beroepe 2016 Tech ische beroepe 2017 Tra sport e logistiek beroepe 2016 Tra sport e logistiek beroepe 2017 Zorg e welzij beroepe 2016 Zorg e welzij beroepe 2017 0

Eleme taire beroepe Bro : UWV

18

Arbeidsmarktmo itor 2018

2.000

4.000

Lagere beroepe

6.000

8.000

Middelbare beroepe

10.000

12.000

14.000

Hogere e wete schappelijke beroepe

16.000

Bij beroepe op eleme tair iveau zij de meeste vacatures o tstaa bij die stverle e de beroepe •

Het beroeps iveau 1 betreft beroepe met ee voudige routi ematige take die eleme tair of lager o derwijs iveau vereise .Het grootste aa tal o tsta e vacatures voor de regio Midde -Utrecht op eleme tair iveau zit bij de die stverle e de beroepe , bij tra sport e logistiek e bij de tech ische beroepe , same 6.100 vacatures, 6.700 i totaal.De overige 600 zitte bij de commerciële beroepe e de bedrijfseco omische e

admi istratieve beroepe . O tsta e vacatures i eleme taire beroepe , Midde -Utrecht, 2017

600

2. 00 2.000 Dienstverlenende beroepen Technische beroepen Transport en logistiek beroepen 1.700

Overige

Bro : UWV

19

Bij beroepe op lager iveau zij de meeste vacatures o tstaa bij de tech ische beroepe •

Beroeps iveau 2 betreft beroepe met wei ig tot middelmatig complexe take die lager of middelbaar o derwijs iveau vereise .Het grootste aa tal o tsta e vacatures voor de regio Midde -Utrecht op laag iveau zit bij de tech ische beroepe , tra sport e logistiek, commerciële beroepe , de die stverle e de beroepe e bij bedrijfseco omische e admi istratieve beroepe , same 18.200 vacatures, 19.400 i totaal.De overige 1.200 o tsta e vacatures ware i de sectore zorg e welzij , pedagogisch e ope baar bestuur, veiligheid e juridische beroepe .

O tsta e vacatures i lagere beroepe , Midde -Utrecht, 2017

1.200

2.500

Bedrijfseconomische en administratieve beroepen

.300

3.800

Commerciële beroepen Dienstverlenende beroepen Technische beroepen Transport en logistiek beroepen

.700

Bro : UWV

20

Arbeidsmarktmo itor 2018

2.900

Overige

Bij beroepe op middelbaar iveau zij de meeste vacatures o tstaa bij bedrijfseco omische e admi istratieve beroepe •

Beroeps iveau 3 betreft beroepe met complexe take die middelbaar of hoger o derwijs iveau vereise .Het grootste aa tal o tsta e vacatures voor de regio Midde -Utrecht op middelbaar iveau zit bij bedrijfseco omische e admi istratieve beroepe , bij de tech ische beroepe , de commerciële beroepe e bij zorg e welzij , 22.000 vacatures same , 26.200 i totaal.De overige 2.500 vacatures zij o tstaa bij de die stverle e de beroepe , het ope baar bestuur, veiligheid e juridische beroepe , de pedagogische beroepe , de tra sport e logistieke beroepe , de ma agers e de creatieve e taalku dige beroepe .

O tsta e vacatures i middelbare beroepe , Midde -Utrecht, 2017

2.500 7.000 3.300

Bedrijfseconomische en administratieve beroepen Commerciële beroepen ICT beroepen Technische beroepen

6.800

.900

1.700

Zorg en welzijn beroepen Overige

Bro : UWV

21

Bij beroepe op hoger e wete schappelijk iveau zij de meeste vacatures o tstaa bij bedrijfseco omische e admi istratieve beroepe •

Dit betreft vacatures op beroeps iveau 4: beroepe met zeer complexe gespecialiseerde take die hoger of wete schappelijk o derwijs iveau vereise .Het grootste aa tal o tsta e vacatures voor de regio Midde -Utrecht op hoger e u iversitair iveau zit bij bedrijfseco omische e admi istratieve beroepe , bij ICT e bij ma agers, 13.400 vacatures same , 21.600 i totaal.De overige 2.100 vacatures zitte bij commerciële beroepe , ope baar bestuur, veiligheid e juridische beroepe é bij creatieve e taalku dige beroepe .

O tsta e vacatures i hogere e wete schappelijke beroepe , Midde -Utrecht, 2017

2.100 5.100 2.200

Bedrijfseconomische en administratieve beroepen ICT beroepen Managers

2.300

Pedagogische beroepen Technische beroepen

1.600

.900

3. 00 Bro : UWV

22

Arbeidsmarktmo itor 2018

Zorg en welzijn beroepen Overige

I totaal zij het meeste vacatures o tstaa i de tech ische e bedrijfseco omische e admi istratieve beroepe •

De sector tech iek had i 2017 de meeste ieuwe vacatures, vooral op eleme tair, laag e midde

iveau. De vacatures voor de bedrijfseco omische e de admi istratieve fu cties

zitte vooral i het midde e hogere iveau.De commerciële beroepe hadde de meeste vacatures op het eleme taire tot midde iveau.Voor werkzoeke de op eleme tair of laag iveau ware er ook veel vacatures i de tra sport e logistiek e i de die stverle i g.

O tsta e vacatures i 2017 aar beroepsgroep e

iveau i Midde -Utrecht hoog

totaal

Tech ische beroepe

eleme tair e laag 6.400

6.800

2.300

15.500

Bedrijfseco omische e admi istratieve beroepe

2.700

7.000

5.100

14.800

Commerciële beroepe

4.200

4.900

900

10.000

-

1.700

4.900

6.600

-

6.600

2.200

6.200

ICT beroepe Tra sport e logistieke beroepe

midde

6.300

300

700

3.300

5.300

900

-

6.200

Ma agers

-

200

3.400

3.600

Pedagogische beroepe

300

400

1.600

2.300

Ope baar bestuur, veiligheid e juridische beroepe

200

600

800

1.600

Creatieve e taalku dige beroepe

-

100

400

500

2 6 .2 0 0

21 .60 0

7 3.9 00

Zorg e welzij beroepe Die stverle e de beroepe

T o taal

2 6.1 00

Bron: UWV

UWV voorspelt voor 2018-2019 grootste groei ba e bij ICT, uitze dbra che e horeca •

Het UWV verwacht voor de regio Midde -Utrecht ee groei va bij a 10% i de ICT, de uitze dbra che e i de horeca.12

Prog ose groei ba e werk emers (excl. zelfsta dige ) 2018-2019, Midde -Utrecht

Landbouw, bosbouw en visserij Industrie Financiele dienstverlening Vervoer en opslag Groothandel Overig zakelijke diensten Detailhandel (incl. auto's) Overige dienstverlening Zorg en welzijn Onderwijs Specialistische zakelijke diensten Bouwnijverheid Openbaar bestuur Horeca Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling Informatie en communicatie - %

-2%

0%

2%

%

6%

8%

10%

Bro : UWV

12

UWV: Regio ale Arbeidsmarktprog oses 2018-2019

23

2. Beroepsbevolki g e arbeidsdeel ame De beroepsbevolki g vormt de aa bodka t va de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om i wo ers tusse de 15 e 75 jaar die ku

e e wille werke . I dit hoofdstuk gaa we i op de

o twikkeli g e de ke merke va zowel werke de als werkzoeke de . Ook de groep me se met ee afsta d tot de arbeidsmarkt komt aa bod.

Toekomstverwachti g tot 2022 Voor de kome de jare is de verwachti g dat de positieve eco omische groei zich zal vertale i baa creatie i de jare tot 2022. Dit komt eer op 520.000 werke de verdeeld over zes jaar. De verwachte groei va de werkgelege heid zal o der a dere eerslaa i de zorg (3,1%), grootha del (1,9%), specialistische zakelijke die stverle i g (1,8%) e bouw ijverheid (1,7%).13 De uitbreidi gsvraag e de behoefte aa verva gi g bepale same de baa ope i ge die aar verwachti g zulle o tstaa tot 2022. De prog ose gaat uit va 2,1 miljoe baa ope i ge i de kome de zes jaar, waarva bij a driekwart (1,5 miljoe ) door verva gi gsvraag als gevolg va wisseli ge va beroep, tijdelijke uitstroom e pe sio eri g. Ee groot deel va de verva gi gsvraag zal aar verwachti g bi

e de HBO e WO tech iek zij (5%). Ook voor HBO

o derwijs is de verva gi gsvraag aa zie lijk (4,4%).14

24

13

Researchce trum voor O derwijs e Arbeidsmarkt (2017) De arbeidsmarkt aar opleidi g e beroep tot 2022

14

Researchce trum voor O derwijs e Arbeidsmarkt (2017) De arbeidsmarkt aar opleidi g e beroep tot 2022

Arbeidsmarktmo itor 2018

2.1 Beroepsbevolki g Toe eme de beroepsbevolki g De Utrechtse bevolki g groeit op basis va de bevolki gsprog ose jaarlijks. Dit komt vooraldoor ieuwbouw i Vleute -De Meer e Leidsche Rij e steeds meer door ieuwe wo i gbouwlocaties i a dere dele va de stad. De toe eme de bevolki g leidt tot ee grotere (pote tiële) beroepsbevolki g (alleUtrechters tusse de 15 e 75 jaar). Het deel va de werkzame beroepsbevolki g dat daadwerkelijk werkzaam is e de totalebevolki g stijge i het afgelope jaar beide met 4.000 perso e . De beroepsbevolki g eemt mi der toe. O twikkeli g pote tiele beroepsbevolki g 2003-2017

300.000

250.000

200.000 Bevolking (15-75 jaar)

150.000

Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking

100.000

50.000

2017

2016

2015

201

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

200

2003

0

Bro : CBS, O derzoek Utrecht

Toe ame pote tiele beroepsbevolki g kome de jare •

Uit de gemee telijke Bevolki gsprog ose 2017 blijkt dat de pote tiele beroepsbevolki g verder toe zal eme . Het aa tal groeit tot 2030 aar verwachti g met 22%.Niet iederee tusse de 15 e 75 jaar is echter beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Veel jo gere gaa studere , 60-plussers gaa op ee gegeve mome t met pe sioe , bij gezi met ki dere werkee

iet altijd beide ouders e er zij me se met ee arbeidsha dicap.

De pote tiële beroepsbevolki g va Utrecht groeit ook door de huisvesti g va statushouders, die i de meeste gevalle

iet direct beschikbaar zij voor de arbeidsmarkt.

25

O be ut arbeidspote tieel geschat Het CBS heeft met ee la delijke e quête groepe geïde tificeerd e bepaald hoe groot die zij om te zie welke mogelijkhede er zij e i welke verhoudi ge voor het verrichte va arbeid.Op basis va de la delijke verhoudi ge zij de aa talle voor de Gemee te Utrecht geschat voor ee aa tal groepe me se .Het aa tal me se dat (deeltijd) werkt e meer ure wil werke vormt de grootste groep.Va de groep die iet beschikbaar is e

iet gezocht heeft wordt bij a de helft gevormd door

me se die met pe sioe zij , VUT hebbe of hoge leeftijd als rede hebbe .

• •

Bij a ee kwart is iet beschikbaar e zoekt iet va wege ziekte/arbeidso geschiktheid. Het la delijke perce tage dat va wege studie/opleidi g iet beschikbaar is, is 14%, dat is mogelijk voor Utrecht hoger va wege de same stelli g va de bevolki g.Verder moet zeker bedacht worde bij deze aa talle dat de arbeidsmarkt ee regio ale is. Dus dat va de Utrechtse werke de bevolki g ruim de helft buite de stad werkt, zie hiervoor de tabel aa het ei de va deze paragraaf. Bi di g va de beroepsbevolki g met de arbeidsmarkt, Utrecht 2017

Bro : CBS, cursieve getalle zij schatti ge op basis va la delijke verhoudi ge , bewerki g O derzoek

26

Arbeidsmarktmo itor 2018

Utrecht heeft op ieuw de hoogste bruto arbeidsparticipatie va de grote stede De bruto arbeidsparticipatie is het aa deel va de werkzame e werkloze beroepsbevolki g teopzichte va de totale bevolki g va 15 tot 75 jaar. A ders gezegd: het gaat i op het deel va de bevolki g (15-75 jaar) dat werkt of zou wille werke . Net als i voorgaa de jare is de bruto arbeidsparticipatie i Utrecht het hoogst vergeleke meta dere grote stede . I 2017 had 74% va de Utrechters tusse 15-75 jaar (197.000 perso e ) werk of wilde graag werke . De bruto arbeidsparticipatie i Utrecht is daarmee 4 proce tpu t hoger da het gemiddelde iNederla d (70%). I het afgelope jaar is de Utrechtse participatiegraad met 0,8 proce tpu t afge ome maar iabsolute aa talle is de beroepsbevolki g wel toege ome . Dit komt door de sterk gegroeide bevolki g waardoor de pote tiële beroepsbevolki g (alle i wo ers tusse 15 e 75 jaar) harder is gegroeid da de beroepsbevolki g (me se die werke of wille werke ).

Bruto arbeidsparticipatie G5 e Nederla d

78 76 7 72

Utrecht

70

Amsterdam

68

Eindhoven

66

Nederland

6

's-Gravenhage

62

Rotterdam

60 58 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 2017 Bro : CBS

27

Utrechtse beroepsbevolki g: jo g e hoogopgeleid •

De Utrechtse beroepsbevolki g is jo ger da het gemiddelde i Nederla d e jo ger da i de a dere grote stede . Bij a driekwart (72%) va de Utrechters die werkt of wil werke , is tusse de 15 e 45 jaar (142.000 perso e ). Het gemiddelde i Nederla d ligt op 56%. Tot deze groep behore ook stude te die beschikbaar zij op de arbeidsmarkt. Ruim de helft (55%) va de Utrechters die werkt of wil werke is tusse de 25 e 45 jaar (108.000 perso e ). Het gemiddelde i Nederla d ligt op 40%.Als gevolg va de relatief grote groep tusse de 15-45 jaar i de beroepsbevolki g is het aa deel i de leeftijdscategorie 45-75 jarige relatief laag.La delijk is de verwachti g dat i de kome de zes jaar ruim 1,6 miljoe werke de toetrede tot de arbeidsmarkt, veelal rece t gediplomeerde . Er wordt ee stijge de i stroom va afgestudeerde uit HBO-e WO-richti ge verwacht i vergelijki g met de i stroom va afgestudeerde va ee MBO opleidi g.15

Same stelli g beroepsbevolki g aar leeftijd 2017

Nederland Eindhoven Den Haag

15-25 25- 5

Rotterdam

5-75 Amsterdam Utrecht 0%

20%

0%

60%

80%

100%

Bro : CBS •

De beroepsbevolki g i Utrecht is te karakterisere door het grote aa deel (64%) me se met ee afgero de HBO-of u iversitaire opleidi g (126.000). Stude te met ee bijbaa valle o der de categorie middelbaar opgeleid. I pote tie is de groep hoogopgeleide dus og groter.Vergeleke met 2008 is het aa deel hoogopgeleide i 2017 met 6 proce tpu t gestege , eeVa wege de aa zie lijke toe ame va het aa deel hoogopgeleide is het aa deel middelbaar-

toe ame va 26.000 perso e . e laagopgeleide i Utrecht ee stuk lager da i a dere grote stede e het Nederla ds gemiddelde.La delijk stijgt de laatste tie jaar bi

e de werkzame beroepsbevolki g het aa deel vrouwe ,

hoger opgeleide , deeltijders e 50-plussers.16

28

15

Researchce trum voor O derwijs e Arbeidsmarkt (2017) De arbeidsmarkt aar opleidi g e beroep tot 2022

16

CBS (2017) Arbeidsmarktmo itor

Arbeidsmarktmo itor 2018

Same stelli g beroepsbevolki g aar opleidi gs iveau 2017

70% 60% 50% 0% laag

30%

midden 20%

hoog

10% 0%

Bro : CBS

Aa deel zelfsta dige Utrecht daalt aar Nederla ds gemiddelde •

Het aa deel zelfsta dige i de werkzame beroepsbevolki g groeit la delijk va 14,3% i 2018 geleidelijk aar 16,5% i 2014 e blijft da bij a stabiel.Het aa deel zelfsta dige i Utrecht stijgt va 13,3% aar 18,1% i 2014 e daalt si dsdie aar 16,5% i 2017.

Aa deel zelfsta dige i de werkzame beroepsbevolki g aa talle x 1.000 Nederla d Werkzame beroepsbevolki g

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8.358

8.361

8.278

8.280

8.330

8.266

8.214

8.294

8.403

8.579

Waarva werk emer

7.164

7.134

7.035

7.031

7.057

6.947

6.860

6.909

7.000

7.154

Waarva zelfsta dige

1.194

1.226

1.242

1.249

1.273

1.319

1.354

1.384

1.403

1.425

Aa deel zelfsta dige

14,3%

14,7%

15,0%

15,1%

15,3%

16,0%

16,5%

16,7%

16,7%

16,6%

Utrecht Werkzame beroepsbevolki g

166

171

169

171

176

176

177

181

184

188

Waarva werk emer

144

146

147

145

146

146

145

150

152

157

Waarva zelfsta dige Aa deel zelfsta dige

22 13,3%

25 14,6%

23 13,6%

26 15,2%

29 16,5%

31 17,6%

32 18,1%

31 17,1%

32 17,4%

31 16,5%

Bron: CBS

29

Netto arbeidsparticipatie op ieuw gestege •

De etto arbeidsparticipatie gaat i op het deel va de pote tiële beroepsbevolki g met ee betaalde baa , ofwel het aa tal werke de .Deze groep is i 2017 met circa 3.400 gestege tot ee totaal va ruim 187.500. De etto arbeidsparticipatie is hiermee met 0,2 proce tpu t gestege .La delijk am de etto arbeidsparticipatie verder toe i het afgelope jaar. De arbeidsparticipatie is og wel lager da i 2008. Dit komt omdat er si ds si dsdie meer da ee half miljoe me se va 65-75 jaar zij bijgekome . Hu arbeidsdeel ame is veel lager da gemiddeld.17

Netto arbeidsparticipatie aar persoo ske merke (%) 2008

2015

2016

2017

71,5

69,8

70,3

70,5

Ma

76,8

72,6

73,8

74,6

Vrouw

66,5

67,2

67,1

66,7

15-25 jaar

61,5

60,1

61,3

58,9

25-45 jaar

87,0

83,0

84,2

84,9

45-75 jaar

54,5

57,6

57,0

57,9

Zo der migratieachtergro d

74,3

74,0

73,7

73,8

Met migratieachtergro d

64,7

60,4

63,0

63,4

42,8

42,3

42,4

39,0

Midde (havo/vwo, mbo-2/3/4)

69,5

64,6

63,4

62,8

Hoog (hbo, wo)

88,6

84,6

86,4

87,1

Utrecht totaal

Geslacht

Leeftijd

Herkomst

Opleidi gs iveau Laag (basis, vmbo, mbo-1)

Bro : CBS

Mi der laag opgeleide e perso e va 15-25 jaar aa het werk •

Vooral bij laagopgeleide (-3proce tpu t) e perso e tusse de 15 e 25 jaar (-2 proce tpu t) is de etto arbeidsparticipatie i ee jaar tijd sterk gedaald.O der perso e tusse de 45-75 jaar (+ 1 proce tpu t), ma

e (+ 1 proce tpu t) e

hoogopgeleide (+ 1 proce tpu t) is de etto arbeidsparticipatie i het afgelope jaar het meest gestege .De etto arbeidsparticipatie o der hoogopgeleide (87%) is ee stuk hoger da o der middelbaar- (63%) e laagopgeleide (39%). Vergeleke met 2008 is de etto arbeidsparticipatie o der middelbaaropgeleide fli k gedaald (-7 proce tpu t). Het afgelope jaar heeft wel ee absolute stijgi g va het aa tal werkzame middelbaaropgeleide plaatsgevo de (+800).Hoogopgeleide Utrechters zij

og altijd mi der werkzaam da voor de eco omische crisis i

2008 (-2 proce tpu t). Vergeleke met 2008 zij er absoluut wel meer hoogopgeleide met ee baa (+24.000).

17

30

CBS (2017) Arbeidsmarktmo itor

Arbeidsmarktmo itor 2018

Toe ame Utrechters dat woo t e werkt i eige stad •

I

de afgelope

drie jaar is het aa tal me se

woo t toege ome

(2,4 proce tpu t). I

dat werkt i

Utrecht maar buite

de stad

dezelfde periode is ook het aa tal Utrechters dat

werkt i de eige stad toege ome (5,7 proce tpu t).

Woo - e werkverkeer va e

aar Utrecht * 2015

2016

2017

176.800

178.600

181.000

w.v. woo achtig i arbeidsmarktregio Midde -Utrecht

30%

30%

29%

w.v. woo achtig elders i NL

70%

70%

71%

90.900

93.100

93.500

25%

24%

23%

Aa tal werkfore se (werkt i Utrecht, woo t elders i Nederla d)

Aa tal woo fore se (woo t i Utrecht, werkt elders i Nederla d)

w.v. werkzaam i arbeidsmarktregio Midde -Utrecht w.v. werkzaam elders i NL Aa tal me se dat woo t e werkt i Utrecht

75%

76%

77%

75.400

76.700

79.700

Bro : CBS (2017 heeft peildatum december 2016) * Op basis va ba e va werk emers, exclusief zelfsta dige , gegeve s voor eerdere jare zij

iet meer vergelijkbaar

omdat die cijfers iet meer worde vrijgegeve door het CBS.

2.2 Werkloosheid Werkloosheid i Utrecht voor derde jaar op rij gedaald De werkloosheid o der de Utrechtse beroepsbevolki g is i 2017 gedaald va 6% aar 4,6%. Circa 9.000 Utrechters hadde vorig jaar gee betaalde baa terwijl ze wel wilde werke . Er is voor het derde jaar op rij sprake va ee dali g va de werkloosheid. La delijk daalt het aa tal werkloze s el maar ligt og wel bove het iveau va 2008.18De werkloosheid is i 2017 o der alle groepe Utrechters gedaald.O der laagopgeleide (11%), Utrechters met ee migratieachtergro d (8%) e jo gere (8%) isO der hoogopgeleide is het werkloosheidsperce tage het laagst va alle groepe e is i het

de werkloosheid og altijd het hoogst maar wel fli k gedaald. afgelope jaar gedaald va 3,4% aar 2,5% (4.100 perso e

aar 3.100). De etto

arbeidsparticipatie o der deze groep is i het afgelope jaar gestege met 0,7 proce tpu t.Afgelope jaar daalt het werkloosheidsperce tage het mi st o der laagopgeleide vergeleke met a dere groepe . Wel is dit het tweede opee volge de jaar dat de werkloosheid o der laagopgeleide is afge ome . O geveer 2.400 laagopgeleide die wel wilde werke , hadde i 2017 gee betaalde baa .De relatief hoge werkloosheid o der o derlaagopgeleide is deels te verklare doordat middelbaar e hoogopgeleide soms o der hu opleidi gs iveau werke e er sprake is va verdri gi g op de arbeidsmarkt.

18

CBS (2017) Arbeidsmarktmo itor

31

La delijk daalt de werkloosheid i de afgelope jare , ook o der jo gere e lager opgeleide .Wel hebbe laagopgeleide vaker met werkloosheid te make (12%) da middelbaar opgeleide (6,2%) e hoogopgeleide (5,5%).19

Werkloosheid aar persoo ske merke (%) 2008

2014

2015

2016

2017

3,6

7,6

7,3

6,0

4,6

Ma

3,3

7,6

7,4

6,0

4,2

Vrouw

4,0

7,5

7,2

6,0

5,1

15-25 jaar

8,2

11,9

11,2

9,4

7,7

25-45 jaar

2,2

5,7

5,5

4,3

3,4

45-75 jaar

3,5

8,5

8,3

7,0

5,2

Zo der migratieachtergro d

2,8

5,6

5,6

4,5

3,2

Met migratieachtergro d

5,9

12,4

11,8

9,7

8,1

Laag (basis, vmbo, mbo-1)

8,4

15,3

16,0

11,4

10,8

Midde (havo/vwo, mbo-2/3/4)

4,6

12,1

10,0

9,5

7,3

3,4

2,5

Utrecht totaal

Geslacht

Leeftijd

Herkomst

Opleidi gs iveau

Hoog (hbo, wo)

1,7

3,9

4,2

Bro : CBS

19

32

Researchce trum voor O derwijs e Arbeidsmarkt (2017) De arbeidsmarkt aar opleidi g e beroep tot 2022

Arbeidsmarktmo itor 2018

Mere deel iet-werke de werkzoeke de is korter da ee jaar werkloos •

De categorie iet werke de werkzoeke de (NWW’ers) bestaat uit me se die iet direct beschikbaar zij op de arbeidsmarkt. Dat wil zegge dat zij iet bi

e twee weke

beschikbaar zij voor werk door bijvoorbeeld lichamelijke of psychische klachte .Ei d 2017 sto de circa 14.400 iet-werke de werkzoeke de uit Utrecht i geschreve bij het UWV, ee dali g va 6.100 te opzichte va het jaar ervoor (2016: circa 20.500).

NWW’ers verdeeld aar werkloosheidsduur

<6 maanden; 710 >3 jaar; 3.050

2-3 jaar; 960

1-2 jaar; 1.890

6-12 maanden; 7.770

Bro : UWV (peildatum: december 2017) De buurte met hogere perce tages NWW’ers ligge voor amelijk i de wijke Overvecht, Noordwest e Zuidwest. NWW’ers als aa deel va alle i wo ers tusse 15 e 75 jaar O voldoe de gegeve s 0% - 3% 3% - 5% 5% - 10% 10% - 20%

Bro : UWV (peildatum december 2017), bewerki g O derzoek

33

De NWW registratie stopt e wordt verva ge door de Geregistreerde Werkzoeke de UWV (GWU). Voor Geregistreerde Werkzoeke de UWV ha teert UWV de volge de defi itie: perso e va 15 tot 75 jaar die als werkzoeke d bij UWV staa geregistreerd met ee * WW-uitkeri g, * Bijsta dsuitkeri g, * Wajo g-uitkeri g, * WGA-uitkeri g, WAO-uitkeri g e die stverle i g va UWV of gemee te o tva ge , of ee actief cv op werk. l hebbe .

Startkwalificatie va bela g •

Va alle werkzoeke de i december 2017 beschikte bij a de helft iet over eeVa het totaal va 25.700 werkzoeke de i de gemee te Utrecht heeft driekwart (74%)

startkwalificatie (= mi imaal havo, vwo of mbo-2). Daarva had 84% gee die stbetrekki g. gee die stverba d e ee kwart wel.

Geregistreerde werkzoeke de Gemee te Utrecht dec 2017

Totaal

25.683

% zo der

% met

die stverba d

die stverba d

O pleidi g s iv eau gee startkwalificatie

11.842

84%

16%

Havo/VWO

1.366

69%

31%

MBO-va af iveau 2

3.890

68%

32%

HBO/bachelor

3.281

62%

38%

WO/Master

2.948

61%

39%

O beke d

2.356

71%

29%

25.683

74%

26%

To taal L eeftijd <25 jaar

1.483

72%

28%

25 tot 45 jaar

12.397

69%

31%

45 tot 65 jaar

11.380

79%

21%

423

93%

7%

To taal

25.683

74%

26%

Wajo g

2.089

65%

35%

Wia/WAO

2.346

91%

9%

WW

5.865

66%

34%

65 +

Bron: UWV

34

Arbeidsmarktmo itor 2018

Het totaal aa tal bijsta dsgerechtigde daalt •

Het aa tal huishoude s i de bijsta d is gedaald tusse 1-1-2017 e 1-1-2018. De dali g zit bij de groep met de klei ste afsta d tot de arbeidsmarkt.Het groeie de aa deel va arra geme t 3 komt vooral door de i stroom va statushouders.

O twikkeli g aa tal huishoude s per arra geme t i deli g per arra geme t va de hoofdclië t totaal

Arra geme t 1

2

3

4

1-1-2016

9.804

20%

1%

23%

57%

1-1-2017

10.110

19%

1%

27%

53%

1-7-2017

10.276

17%

2%

28%

53%

1-1-2018

10.124

16%

2%

29%

53%

Bro : W&I

Si ds 2015 worde i Utrecht de hoofdclië te per huishoude met ee bijsta dsuitkeri g i gedeeld i 4 arra geme te . Deze i deli g wordt gemaakt op basis va de afsta d die iema d heeft tot de arbeidsmarkt.I arra geme t 1 zitte perso e die met relatief wei ig moeite ku

e re-i tegrere op de

arbeidsmarkt.I arra geme t 2 ligt de focus i die stverle i g op uitstroom aar regulier werk met i zet va loo koste subsidie. Nieuwe doelgroepe die si ds 1 ja uari 2015 ku

e i strome door de

Participatiewet zitte ook i arra geme t 2.Arra geme t 3 bevat Utrechters die mogelijk (maar iet zo der meer) i staat zij door te groeiePerso e

aar betaald werk. De focus ligt bij het arbeidsfit make va me se . met de grootste afsta d tot de arbeidsmarkt zitte

problematiek is divers va

aard. Regulier werk is voor deze me se

i

arra geme t 4. De voorals og

iet aa

de

orde.

35

3. Uitdagi ge op de Utrechtse arbeidsmarkt

De uitdagi g is om ook het kome de dece

ium ee ba e groei va 1,5% te realisere .De werkgelege heidsfu ctie va Utrecht is het aa tal ba e per i wo er tusse de 15 eDe prog ose voor de groei va de bevolki g i Utrecht geeft i 2030 ruim 57.000 extra

75 jaar. I 2017 is dit 0,93. i wo ers tusse de 15 e 75 jaar. Om dezelfde werkgelege heidsfu ctie da te hebbe is er ee groei va het aa tal ba e

odig va 1,5%. Deze groei is tusse 2014 e 2017 ook

gerealiseerd. Prog ose aa tal ba e vs. prog ose pote tiële beroepsbevolki g i Utrecht tot 2040 Bevolking 15-75 jaar Aantal banen Prognose banen (1% p.j.)

Prognose bevolking 15-75 jaar Prognose banen (0,1% p.j.) Prognose banen (1,5% p.j.)

360.000 3 0.000 320.000 300.000 280.000 260.000 2 0.000 220.000 200.000

2003 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 203 2035 2036 2037 2038 2039 20 0

180.000

Bron: PAR 2017, CPB/PBL, bewerking Onderzoek

De 0,1% e de 1% prog ose zij gebaseerd op het lage e hoge sce ario voor de Provi cie Utrecht va de WLOsce ario’s va CPB/PBL. Hierbij is het hoge sce ario va 0,7% opgehoogd omdat de Gemee te Utrecht historisch hogere groeicijfers haalt20.

20

36

“Nederla d i 2030-2050: twee refere tiesce ario’s – Toekomstverke i g Welvaart e Leefomgevi g”

Arbeidsmarktmo itor 2018

De ba e opgave is iet allee ee opgave te gu ste va de stad Utrecht, het is bij uitstek ee opgave te behoeve va é voor de hele regio é daarbuite . •

69% va de werk emersba e i Utrecht (79.700 + 181.000 = 260.700) worde i gevuld door me se buite Utrecht (181.000).54% va de Utrechtse werk emers (93.500 + 79.700 = 173.200) werkt buite de stad (93.500).

37

De krappe arbeidsmarkt zorgt voor ee tekort aa perso eel i ee aa tal sectore •

Uit de la delijke co ju ctuure quête Nederla d blijkt ee tekort aa perso eel, vooral i de bouw, die ste e vervoer. Voor het eerst si ds 2008 hebbe o der emers i de bouw het vaakst va alle sectore te make met ee tekort aa arbeidskrachte . Volge s 39 proce t va de o der emers i die sector worde de bouwactiviteite belemmerd door perso eelstekort. Ook i de zakelijke die stverle i g e de sector vervoer e opslag is het tekort aa arbeidskrachte relatief groot. Bij 20 proce t va de bedrijve worde de bedrijfsactiviteite belemmerd door ee tekort aa arbeidskrachte .21

Vooruitblik tot 202222 (vooruitblik komt ook deels terug i de afzo derlijke hoofdtukke )Ee a der k elpu t i de tech iek is dat meer aa bod iet altijd i tech ische beroepe terecht komt. De probleme die werkgevers zulle o dervi de bij het i vulle va vacatures voor tech ische fu cties worde deels gedreve doordat tech isch geschoolde steeds freque ter werkzaam zij i

iet-tech ische beroepe . Ook voor de ICT beroepe

worde er k elpu te verwacht, vooral voor software- e applicatieo twikkelaars e databa k- e

etwerkspecialiste . De verva gi gsvraag i die ICT beroepe is wege s de

jo ge leeftijd va het perso eelsbesta d relatief laag.23Bij zorgberoepe e i het o derwijs zulle de k elpu te hoofdzakelijk geco ce treerd zij bij hbo- e wo-opgeleide , alsook bij verplege de fu cties op mbo- iveau. De grote vraag aar zorgfu cties komt voort uit zowel de stijge de vraag aar zorg door de toe eme de vergrijzi g als de i vesteri ge i de sector. Bij alle pedagogische beroepe wordt het krapper, maar de krapte wordt vooral voelbaar voor lerare basiso derwijs.24

21

CBS-bericht 16 augustus 2018

22

Voor co ju ctuurgevoelige sectore zoals horeca e logistiek is het lastig om voorspelli ge te doe .

23

“Researchce trum voor O derwijs e Arbeidsmarkt (2017) De arbeidsmarkt aar opleidi g e beroep tot

2022.” 24

38

Researchce trum voor O derwijs e Arbeidsmarkt (2017) De arbeidsmarkt aar opleidi g e beroep tot 2022.

Arbeidsmarktmo itor 2018Er worde gee k elpu te voorzie worde voor commerciële, bedrijfseco omische e admi istratieve beroepe , vermoedelijk als gevolg va automatiseri g.

Regio Midde -Utrecht heeft ee krappe arbeidsmarkt •

I de regio Midde Utrecht is de krapte op de arbeidsmarkt vooral te zie i de beroepsgroepe ICT e Tech iek, waar de arbeidsmarkt zeer krap is.Allee voor de creatieve e taalku dige beroepe , voor ma agers e pedagogische beroepe is de arbeidsmarkt iet krap.

Spanningsindicatoren voor Midden-Utrecht per beroepsgroep 10,00

Ict beroepen

9,00

Technische beroepen

8,00

Transport en logistiek beroepen

7,00

Dienstverlenende beroepen

6,00

Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen Commerciële beroepen

5,00

Bedrijfseconomische en administratieve beroepen

,00

Zorg en welzijn beroepen 3,00 Pedagogische beroepen 2,00 Managers 1,00

Creatieve en taalkundige beroepen

2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q

2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q

Bron: UWVI de lijst met krapte per beroep wordt ei de 2017 de top 3 gevormd door timmerliede , vrachtwage chauffeurs e machi emo teurs.

39

Beroepe i de regio Midde -Utrecht waarvoor het moeilijk is e

geschikt perso eel te vi de (4 kwartaal 2017) Spa Beroepe

i gsi dicator

(ope staa de vacatures / kortdure d werkzoeke de )

Timmerliede

19,5

Vrachtwage chauffeurs

16,6

Machi emo teurs

16,0

Verpleegku dige (mbo)

15,4

Elektricie s e elektro icamo teurs

15,1

Bouwarbeiders afbouw

14,8

Loodgieters e pijpfitters

12,5

Lassers e plaatwerkers

12,0

Keuke hulpe

11,6

I ge ieurs (gee elektrotech iek)

11,6

Databa k- e

11,3

etwerkspecialiste

Elektrotech isch i ge ieurs

11,3

Metaalbewerkers e co structiewerkers

10,7

Tech ici bouwku de e

atuur

9,6

Assemblagemedewerkers

9,4

Software- e applicatieo twikkelaars

9,1

Gespecialiseerd verpleegku dige

8,2

Automo teurs

7,7

Fi a cieel specialiste e eco ome

7,7

Hove iers, tui ders e kwekers

6,7

Apothekersassiste te

6,6

Tra sportpla

6,6

ers e logistiek medewerkers

Ma agers productie

6,1

Vuil isophalers e dagblade bezorgers

5,7

Gebruikerso dersteu i g ict

5,7

Productieleiders i dustrie e bouw

5,7

Productiemachi ebedie ers

5,7

Meubelmakers, kleermakers e stoffeerders

5,5

Accou ta ts

5,1

Kel ers e barperso eel

4,8

Boekhouders

4,5

Productco troleurs

4,4

Bouwarbeiders ruwbouw

4,2

Bron: UWVEi d 2016 ware er 15 beroepe die zeer krap ware (i dicator > 4,0), ei d 2017 ware dit er 33. É de verhoudi g tusse deze ope staa de vacatures e kortdure de werkzoeke de is og schever geworde .

40

Arbeidsmarktmo itor 2018

Beroepe i de regio Midde -Utrecht waarvoor het moeilijk is e

ee baa te vi de (4 kwartaal 2017) Spa Beroepe

i gsi dicator

(ope staa de vacatures / kortdure d werkzoeke de )

Maatschappelijk werkers

0,24

Auteurs e taalku dige

0,27

Reisbegeleiders

0,37

Uitvoere d ku ste aars

0,42

Jour aliste

0,44

Ma agers gespecialiseerde die stverle i g

0,45

Medewerkers drukkerij e ku st ijverheid

0,53

Kappers e schoo heidsspecialiste

0,55

Bron: UWV

41

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.