Asia Center Kft. Adatkezelési tájékoztató a Valentin-napi fotózás elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatos adatkezelésről. 1. Tájékoztatási kivonat


1 Asia Center Kft. Adatkezelési tájékoztató a Valentin-napi fotózás elnevezésű rendezvénnyel k...
Author:  Vilmos Rácz

0 downloads 101 Views 364KB Size

Recommend Documents


No documents
Asia Center Kft. Adatkezelési tájékoztató a „Valentin-napi fotózás” elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatos adatkezelésről

1. Tájékoztatási kivonat

Az adatkezelési Az adatkezelés az érintett számára is átlátható módon történő bemutatása tájékoztató célja: (GDPR Preambulum (39), és 5. cikk (1) a)) Adatkezelés leírása: Az Asia Center Kft. a „Valentin-napi fotózás” elnevezésű rendezvényén készült fényképfelvételek rögzítés és jogszerű felhasználása. 2019. február 14. csütörtök 13:00 és 18:00 óra között, a Nyugati Szárny 1. emelet 15. szektorában, Valentin-napi dekoráció kerül elhelyezésre, ahol a látogatók fényképeket készíttethetnek magukról a dekorációs háttér előtt. A fényképfelvételek feltöltésre kerülnek az Asia Center Kft. hivatalos Facebook oldalára, annak a rendezvény nevével és a dátummal jelölt fényképalbumába. Kezelt adatok kategóriája: Az érintett fényképe, hozzájárulási nyilatkozaton szereplő neve és aláírása. Adatkezelés célja: Marketing promóció, az adatkezelő és annak szolgáltatásainak népszerűsítése. Adatfeldolgozó és A rendezvényen alkalmazott adatfeldolgozó (Szakters Bau Kft..) a művelettechnikai leírása: rendezvényen a dekorációs háttér előtt résztvevő érintettekről készít fényképeket. Az így készült felvételeket az Asia Center Kft. az adatfeldolgozótól megkapja, és saját marketing célból kezeli (feltölti a hivatalos Facebook oldalán az erre kijelölt fényképmappába https://www.facebook.com/pg/AsiaCenterBudapest/photos/?tab=albums ). Érintettek köre: A rendezvényen résztvevő természetes személyek. Adatok felvételének Közvetlenül a résztvevőkről rögzített fényképfelvételek. forrása: Adatkezelés időtartalma: Rendezvényt követő legalább öt évig, amely időtartam leteltét követően az Asia Center Kft. érdekmérlegelési teszt és hatásvizsgálati eljárás eredményeként, szükségességi szempont alapján törli vagy további öt évig kezeli az adatokat. Adattovábbítás/címzettek Az Asia Center Kft. marketing célból kezeli (feltölti a hivatalos Facebook : oldalán az erre kijelölt fényképmappába https://www.facebook.com/pg/AsiaCenterBudapest/photos/?tab=albums ) A képek felhasználása kizárólagosan az érintett előzetes tájékoztatásával és utólagosan így igazolható hozzájárulásával történhet. Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint.

1

2. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Asia Center Kft. Az adatkezelő levelezési címe: 1151 Budapest, Szentmihályi út 167-169. Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-673874 Az adatkezelő e-mail címe: [email protected] Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 688 8888 Az adatkezelő honlapja: www.asiacenter.hu Adatvédelmi kapcsolattartó: dr. Gyimesi Kende Adatvédelmi kapcsolattartó telefonszáma: +36 1 688 8888 Adatvédelmi kapcsolattartó e-mail címe: [email protected] 3. A rendezvény helye és időpontja: Az adatkezelő megnevezése: Asia Center Kft. Rendezvény elnevezése: Valentin-napi fotózás Rendezvény helye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169., Nyugati Szárny, I. em. 15. szektor Rendezvén időpontja: 2019. február 14. csütörtök 13:00 – 18:00 óráig 4. Az adatfeldolgozók neve és elérhetőségei: Az adatkezelő megnevezése: Szakters Bau Kft. Az adatkezelő levelezési címe: 1148 Budapest, Örs Vezér tere 4. 1. em. 5. Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-321855 Képviselő neve: Szakter Ádám ügyvezető Az adatkezelő e-mail címe: [email protected] 5. Az adatgyűjtés ténye, az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere Az Asia Center Kft. jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzített formában, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a rendezvényén adatfeldolgozó igénybevételével fényképfelvételek készít, azokról – a hozzájárulás utólagos igazolására - hozzájáruló nyilatkozatot vezet, így a fotózáson résztvevő érintettek személyes adatait kezeli. Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás, amelyet a GDPR 6. cikk (1) a) határoz meg. Az adatkezelés körülményeit és feltételeit a GDPR és az Info tv. rendelkezései határozzák meg. 6. Fogalom meghatározások Közérthető értelmezési útmutató Érintett: az- az ember, akinek az adatait kezelik. Személyes adat: az emberhez tartozó adatok: arca, neve, igazolványainak száma, életével kapcsolatos tények és adatok továbbá minden információ, amiből az emberhez közvetlenül vagy következtetésekkel „el lehet jutni”. Különleges adat: azok az adatok, amelyeket az ember nem „szokott” megosztani, csak a bizalmasaival. Ilyenek például: politikai véleménye, származása, egészségügyi állapota vagy szexuális szokása.

2

Hozzájárulás: az érintett akár szóban, akár írásban, akár viselkedésével/magatartásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatait úgy kezeljék, ahogy arról őt előzetesen tájékoztatták. Tiltakozás: mindenkinek joga van tiltakoznia, ha olyan adatkezelést tapasztal, amihez ő maga nem járult hozzá, nem kapott róla információt és úgy gondolja, hogy az nem jogszerű. Adatkezelés: minden adatkezelés, amikor egy ember adataival mások foglalkoznak. Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki az adatkezelést elvégezteti. Adatfeldolgozó: az a személy vagy szervezet, aki az adatkezelést az adatkezelő kérése/utasítása szerint elvégzi. Harmadik személy: az adatkezelő/adatfeldolgozó, és az érintetten kívüli harmadik személy vagy szervezet. Jogszabályi értelmezések Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Adatfeldolgozó: az a termé szetes vagy jogi szemé ly, kö zhatalmi szerv, ü gynö ksé g vagy bá rmely egyé b szervezet, amely az adatkezelő nevé ben szemé lyes adatokat kezel. Adatkezelés: a szemé lyes adatokon vagy adatá llomá nyokon automatizá lt vagy nem automatizá lt mó don vé gzett bá rmely mű velet vagy mű veletek ö sszessé ge, ı́gy a gyű jté s, rö gzı́té s, rendszerezé s, tagolá s, tá rolá s, á talakı́tá s vagy megvá ltoztatá s, leké rdezé s, betekinté s, felhaszná lá s, kö zlé s tová bbı́tá s, terjeszté s vagy egyé b mó don tö rté nő hozzá fé r hető vé té tel ú tjá n, ö sszehangolá s vagy ö sszekapcsolá s, korlá tozá s, tö rlé s, illetve megsemmisı́té s. Adatkezelő: az a termé szetes vagy jogi szemé ly, kö zhatalmi szerv, ü gynö ksé g vagy bá rmely egyé b szervezet, amely a szemé lyes adatok kezelé sé nek cé ljait é s eszkö zeit ö ná lló an vagy má sokkal együ tt meghatá rozza; ha az adatkezelé s cé ljait é s eszkö zeit az unió s vagy a tagá llami jog hatá rozza meg, az adatkezelő t vagy az adatkezelő kijelö lé sé re vonatkozó kü lö nö s szempontokat az unió s vagy a tagá llami jog is meghatá rozhatja. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely- ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot-az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsá g olyan sé rü lé se, amely a tová bbı́tott, tá rolt vagy má s mó don kezelt szemé lyes adatok vé letlen vagy jogellenes megsemmisı́té sé t, elveszté sé t, megvá ltoztatá sá t, jogosulatlan kö zlé sé t vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzá fé ré st eredmé nyezi. Az adatkezelés korlátozása: a tá rolt szemé lyes adatok megjelö lé se jö vő beli kezelé sü k korlá tozá sa cé ljá bó l. Az érintett hozzájárulása: az é rintett akaratá nak ö nké ntes, konkré t é s megfelelő tá jé koztatá son alapuló é s egyé rtelmű kinyilvá nı́tá sa, amellyel az é rintett nyilatkozat

3

vagy a megerő sı́té st fé lreé rthetetlenü l kifejező cselekedet ú tjá n jelzi, hogy beleegyezé sé t adja az ő t é rintő szemé lyes adatok kezelé sé hez. Biometrikus adat: egy termé szetes szemé ly testi, fizioló giai vagy viselkedé si jellemző ire vonatkozó minden olyan sajá tos technikai eljá rá sokkal nyert szemé lyes adat, amely lehető vé teszi vagy megerő sı́ti a termé szetes szemé ly egyedi azonosı́tá sá t, ilyen pé ldá ul az arcké p vagy a daktiloszkó piai adat. Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. Címzett: az a termé szetes vagy jogi szemé ly, kö zhatalmi szerv, ü gynö ksé g vagy bá rmely egyé b szerv, akivel vagy amellyel a szemé lyes adatot kö zlik, fü ggetlenü l attó l, hogy harmadik fé l-e. Azon kö zhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgá lat kereté ben az unió s vagy a tagá llami joggal ö sszhangban fé rhetnek hozzá szemé lyes adatokhoz, nem minő sü lnek cı́mzettnek; az emlı́tett adatok e kö zhatalmi szervek á ltali kezelé se meg kell, hogy feleljen az adatkezelé s cé ljainak megfelelő en az alkalmazandó adatvé delmi szabá lyoknak; Egészségügyi adat: egy termé szetes szemé ly testi vagy pszichikai egé szsé gi á llapotá ra vonatkozó szemé lyes adat, ideé rtve a termé szetes szemé ly szá má ra nyú jtott egé szsé gü gyi szolgá ltatá sokra vonatkozó olyan adatot is, amely informá ció t hordoz a termé szetes szemé ly egé szsé gi á llapotá ró l. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. Genetikai adat: egy termé szetes szemé ly ö rö kö lt vagy szerzett genetikai jellemző ire vonatkozó minden olyan szemé lyes adat, amely az adott szemé ly fizioló giá já ra vagy egé szsé gi á llapotá ra vonatkozó egyedi informá ció t hordoz, é s amely első sorban az emlı́tett termé szetes szemé lybő l vett bioló giai minta elemzé sé bő l ered. Harmadik fél: az a termé szetes vagy jogi szemé ly, kö zhatalmi szerv, ü gynö ksé g vagy bá rmely egyé b szervezet, amely nem azonos az é rintettel, az adatkezelő vel, az adatfeldolgozó val vagy azokkal a szemé lyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó kö zvetlen irá nyı́tá sa alatt a szemé lyes adatok kezelé sé re felhatalmazá st kaptak. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; Információ: Az információ új ismeretté értelmezett adat, mely érzékelésre, észlelésre és felfogásra kerülhet. Információs önrendelkezési jog: A személyes adatok védelmét garantáló állampolgári alapjog, tárgya a személyes adat. Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai

4

tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. Különleges adat: a faji vagy etnikai szá rmazá sra, politikai vé lemé nyre, vallá si vagy vilá gné zeti meggyő ző dé sre vagy szakszervezeti tagsá gra utaló szemé lyes adatok, valamint a termé szetes szemé lyek egyedi azonosı́tá sá t cé lzó genetikai é s biometrikus adatok, az egé szsé gü gyi adatok é s a termé szetes szemé lyek szexuá lis é leté re vagy szexuá lis irá nyultsá gá ra vonatkozó szemé lyes adatok Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. Profilalkotás: szemé lyes adatok automatizá lt kezelé sé nek bá rmely olyan formá ja, amelynek sorá n a szemé lyes adatokat valamely termé szetes szemé lyhez fű ző dő bizonyos szemé lyes jellemző k é rté kelé sé re, kü lö nö sen a munkahelyi teljesı́tmé nyhez, gazdasá gi helyzethez, egé szsé gi á llapothoz, szemé lyes preferenciá khoz, é rdeklő dé shez, megbı́zható sá ghoz, viselkedé shez, tartó zkodá si helyhez vagy mozgá shoz kapcsoló dó jellemző k elemzé sé re vagy elő rejelzé sé re haszná ljá k; Személyes adat: azonosı́tott vagy azonosı́tható termé szetes szemé lyre („é rintett”) vonatkozó bá rmely informá ció ; azonosı́tható az a termé szetes szemé ly, aki kö zvetlen vagy kö zvetett mó don, kü lö nö sen valamely azonosı́tó , pé ldá ul né v, szá m, helymeghatá rozó adat, online azonosı́tó vagy a termé szetes szemé ly testi, fizioló giai, genetikai, szellemi, gazdasá gi, kulturá lis vagy szociá lis azonossá gá ra vonatkozó egy vagy tö bb té nyező alapjá n azonosı́tható . Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Ügyfél: az Asia Center Kft -vel kapcsolatba kerülő személy. Üzleti titok: A 2018. évi LIV. törvényben az üzleti titok védelméről jogszabályban meghatározott fogalom. 7. Az érintettek és kezelhető személyes adatok köre Az Asia Center Kft. a rendezvényen résztvevő (azon fényképet készíttető) személyekről adatfeldolgozó útján fényképfelvételeket készít, az érintettek képmását és a felvételeken látható egyéb személyes adatokat rögzíti, kezeli. A fényképfelvételek készítéséről előzetes hozzájárulást vesz fel, hangsúlyozottan figyelmet fordítva a 18 év alatti természetes személyek adatkezeléséhez történő törvényes képviselői hozzájárulásra. Az igazolhatóság érdekében rögzített hozzájáruló nyilatkozatokat az Asia Center Kft. a fényképfelvételekkel azonos időtartamig kezeli. 8. Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja marketing promóció, az adatkezelő és annak szolgáltatásainak népszerűsítése, amely során a rendezvényén tartózkodókról készített fényképfelvételeket feltölti a hivatalos Facebook oldalán található fényképalbumba. A fényképek feltöltésének helye: https://www.facebook.com/pg/AsiaCenterBudapest/photos/?tab=albums A fényképek készítéséről szóló előzetes hozzájárulásról írásos nyilatkozatot vezet, amely el nem választható és szorosan kapcsolódik az adatkezeléssel és a hozzájárulás utólagos igazolását hivatott szolgálni.

59. Az általános adatvédelmi irányelvek

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet. A személyes adatok kizárólag az érintett hozzájárulása esetén kezelhetők, amely jelen esetben a hitelesített nyilatkozati lap kitöltése az adatkezelés elfogadásához. Az adatkezelés célja mellett egyértelmű és előzetes tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Ezekről a követelményekről az adatkezelő belső szabályzataiban is rendelkezik. 10. Az adatok minősége A személyes adatokra vonatkozó követelmények a feldolgozás során: a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl d) az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé 11. Az adatkezelés időtartama Az Asia Center Kft. a rendezvényén történő fényképfelvétel készítése és azok promóciós jellegű felhasználása adatkezelése során a rögzített adatokat legalább 5 (öt) éven keresztül tárolja és használja. Ezen időtartam leteltét követően az Asia Center Kft. érdekmérlegelési teszt és hatásvizsgálati eljárás eredményeként, szükségességi szempont alapján törli vagy további 5 (öt) évig kezeli. 12. A fényképfelvétel és felhasználási körülményeinek leírása, valamint a fényképkészítéssel érintett területekről

6

Az Asia Centerben a Nyugati Szárny 1. emelet 15. szektorában, Valentin-napi dekoráció kerül elhelyezésre, ahol a látogatók fényképeket készíttethetnek magukról a dekorációs háttér előtt. A fényképfelvételek feltöltésre kerülnek az Asia Center Kft. hivatalos Facebook oldalára, annak a rendezvény elnevezésével és a dátummal jelölt fényképalbumába. A fényképek készítéséhez előzetes írásos nyilatkozat megadása szükséges, amely az előzetes hozzájárulás utólagos igazolásának célját szolgálja, annak részét képezve, azzal szorosan összekapcsolódóan és minden körülményében továbbá tulajdonságában megfelel a jelen tájékoztatóban jelölt adatkezelésnek. 13. Az adatokhoz való hozzáférés az adattovábbítás Az elkészített promóciós felvételekhez - meghatározott időtartam alatt – és az írásos hozzájáruló nyilatkozatokhoz az adatkezelő arra felhatalmazott és kijelölt marketing munkatársai, továbbá az adatkezelő hivatalosan megbízott adatfeldolgozó partnerének kijelölt munkatársai szabályozott és nyomon követhető formában férhetnek hozzá. Az Asia Center Kft. az adatfeldolgozótól a fényképeket megkapja, és marketing célból kezeli (feltölti a hivatalos Facebook oldalán az erre kijelölt fényképmappába https://www.facebook.com/pg/AsiaCenterBudapest/photos/?tab=albums) A képek felhasználása kizárólagosan az érintett előzetes tájékoztatásával és utólagosan igazolhatóan az írásos hozzájárulással történhet. A jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság igényelhet adatot. Az Asia Center Kft. a hatósági megkeresésnek köteles eleget tenni és a kért felvételt továbbítani. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésével igényli, úgy az Asia Center Kft. a rögzített fényképfelvételekhez köteles biztosítani számukra a hozzáférést. 14. Adatbiztonsági intézkedések Az Asia Center Kft. kijelenti, hogy megfelelő adminisztratív, technikai, informatikai és mechanikus biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a rögzített kép felvételeken szereplő személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Asia Center Kft. gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalók megfelelően tájékoztatásra kerüljenek az adatvédelmi követelményekről. Személyes adatokat harmadik személyeknek az Asia Center Kft., mint adatkezelő (vagy annak adatfeldolgozója) nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra (ld. 13. pont).

7

Az Asia Center Kft., mint adatkezelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.

15. Az érintetteket megillető jogok Az előzetes tájékozódáshoz való jog (GDPR 13. cikk): az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon – amely jog érvényesülését jelen tájékoztató szolgálja. A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa, Az érintett a megadott elé rhető sé geken keresztü l, ı́rá sban tá jé koztatá st ké rhet az Asia Center Kft - től, hogy az érintett tá jé koztassa: - milyen szemé lyes adatait, - milyen jogalapon, - milyen adatkezelé si cé l miatt, - milyen forrá sbó l, - mennyi ideig kezeli, - az Asia Center Kft. kinek, mikor, milyen jogszabá ly alapjá n, mely szemé lyes adataihoz biztosı́tott hozzá fé ré st vagy kinek tová bbı́totta a szemé lyes adatait. Az Asia Center Kft. az érintett ké relmé t legfeljebb harminc napon belü l, az érintett á ltal megadott elé rhető sé gre kü ldö tt elektronikus levé lben teljesı́ti. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): az érintett kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelőnek az érintett adatait helyesbítenie, pontosítania, illetve kiegészíteni kell. Az érintett a megadott elé rhető sé geken keresztü l ı́rá sban ké rheti, hogy az Asia Center Kft. mó dosı́tsa valamely szemé lyes adatá t (pé ldá ul bá rmikor megvá ltoztathatja az e-mail cı́mé t). Az Asia Center Kft. a ké relmé t legfeljebb harminc napon belü l teljesı́ti é s errő l az érintett á ltal megadott elé rhető sé gre kü ldö tt elektronikus levé lben é rtesı́ti. Az elfeledtetéshez (törléshez) való jog (GDPR 17. cikk): az érintett – ha a személyes adatokra a jogalapot biztosító kezelés céljából már nincs szükség, vagy az érintett önkéntes hozzájárulását visszavonja, vagy adatait jogellenesen kezelik, vagy jog előírja a törlést - a megadott elé rhető sé geinken keresztü l, jogosult érintett ı́rá sban ké rni, hogy az Asia Center Kft. a szemé lyes adatait indkolatlan késedelem nélkül tö rölje. A tö rlé si ké relmet az Asia Center Kft. abban az esetben utası́tja el, ha a kérelem alapozatlan vagy túlzó, vagy jogszabá ly -, továbbá valamely belső szabá lyzat az Asia Center Kft-t a szemé lyes adatok tová bbi tá rolá sá ra kö telezi. Ilyen eset pé ldá ul az, ha az irattá rozá sra vonatkozó , belső szabá lyzatban foglalt hatá ridő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kö telezettsé g, akkor az Asia Center Kft. az érintett ké relmé t

8

legfeljebb harminc napon belü l teljesı́ti, é s errő l az érintett á ltal megadott elé rhető sé gre kü ldö tt elektronikus levé lben – az értesítési kötelezettség érvényesülésének elősegítése érdekében (GDPR 19. cikk) - é rtesı́ti. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): az érintett kérelmére, valamint a jogszabályban meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy az érintettnek védendő érdekéből szüksége van és igényli az adatait, vagy az érintett eleve tiltakozott az adatkezelés ellen. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): Ha az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás vagy szerződéses jogalap, és az adatkezelés automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, szé les kö rben haszná lt, gé ppel olvasható formá tumban megkapja. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során az é rintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvaló sı́tható – ké rje a szemé lyes adatok adatkezelő k kö zö tti kö zvetlen tová bbı́tá sá t. Az érintett ezen jogának gyakorlása nem érintheti mások jogait és szabadságait (GDPR 20. cikk (4)). A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból, a megadott elé rhető sé geken keresztü l, ı́rá sban tiltakozhat az adatkezelé s ellen, ha az Asia Center Kft. szemé lyes adatot jogellenesen kezelné, tová bbı́taná , felhaszná lná . (például közveten üzletszerzés, kö zvé lemé ny-kutatá s vagy tudomá nyos kutatá s céljából történik az adatkezeléskezelné, tová bbı́taná , felhaszná lná . Az Asia Center Kft. annak érdekében, hogy az érintettek jogai a lehető leghatékonyabban érvényesüljenek, adatvédelmi felelőst foglalkoztat, akihez az érintettek kérdéseikkel, vagy felhívásaikkal a joggyakorlásuk keretein belül fordulhatnak az Asia Center Kft. elektronikus levélcímen keresztül. Az Asia Center Kft. annak érdekében, hogy az érintettek jogai a lehető leghatékonyabban érvényesüljenek, adatvédelmi felelőst foglalkoztat, akihez az érintettek kérdéseikkel, vagy felhívásaikkal a joggyakorlásuk keretein belül fordulhatnak az [email protected] elektronikus levélcímen keresztül. Az Asia Center Kft. annak érdekében, hogy az érintettek jogai a lehető leghatékonyabban érvényesüljenek, adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztat (GDPR 37. cikk (1) b)), akihez az érintettek kérdéseikkel, vagy felhívásaikkal a joggyakorlásuk keretein belül fordulhatnak az [email protected] elektronikus levélcímen keresztül.

9

16. Jogorvoslati és jogérvényesítési lehetőségek Az Asia Center Kft. vállalja, hogy az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérelmekre ké sedelem né lkü l, de legfeljebb a ké relem beé rkezé sé tő l szá mı́tott harminc napon belü l válaszol és tá jé koztatja az é rintettet. Szü ksé g eseté n - figyelembe vé ve a ké relem ö sszetettsé gé t é s a ké relmek szá má t - ez a hatá ridő tová bbi hatvan nappal meghosszabbı́tható , de eben az esetben a kézhezvételtől számított harminc napon belül a hosszabbítás tényéről az Asia Center Kft. tájékoztatja az érintettet. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Asia Center Kft -től, mint adatkezelőtől bármikor, írásban - további formai kötöttséget mellőzve - kérhetnek tájékoztatást az alábbi módok egyikén: • az Asia Center Kft. székhelyére küldött ajánlott levélben, • valamint e-mailben az [email protected] e-mail címen. Az érintett a jogainak megsértése esetén a 2011. évi CXII. törvény 23. § és 31.§ foglaltak szerint bírósághoz fordulhat, valamint a 2011. évi CXII. törvény VI. fejezetében foglaltak alapján megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, amelynek az elérhetőségei a következők: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: [email protected] URL: http://naih.hu koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 17. Egyéb rendelkezések Az Asia Center Kft. fenntartja a jogot, hogy Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát, valamint jelen adatkezelési tájékoztatót - előzetes értesítés mellett - egyoldalúan módosítsa. Minden érintett, és/vagy felhasználó tudomásul veszi, hogy az értesítést követő használattal automatikusan elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. Az értesítés a www.asaiacenter.hu oldalon, valamint az Asia Center Kft. épületeinek főbejáratainál elhelyezett hirdetmény útján történik.

10

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.