BBL3 Programma van Toetsing en Afsluiting


1 BBL3 Programma van Toetsing en Afsluiting Farelcollege Kastanjelaan CM Ridderkerk2 PTA Programma van Toetsing en Afsluiting (cursus 18-19) Naam vak:...
Author:  Juliaan Verlinden

0 downloads 11 Views 342KB Size

Recommend Documents


Programma van toetsing en afsluiting PIE-BBL3. osg Willem Blaeu, vestiging Van der Meij College
1 Programma van toetsing en afsluiting PIE-BBL3 osg Willem Blaeu, vestiging Van der Meij College2 Vak: Nederlands P1 Lezen (tekstdoel, layout) S 1 P1 ...

Programma van Toetsing en Afsluiting
1 Programma van Toetsing en Afsluiting 5 havo2 Inhoudsopgave: Nuancering examenreglement 3 Nederlands 4 Engels 6 Frans 8 Duits 10 geschiedenis & s...

Programma van Toetsing en Afsluiting
1 model 4542-PT Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo september 2014 St-Gregorius College Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO blad 1 I:\Admi...

Programma van toetsing en afsluiting
1 VMBO Basisberoepsgericht Cohort: Programma van toetsing en afsluiting Het Westeraam Auditorium TZ Elst2 Voorwoord Beste eamenkandidaten, ouders en v...

Programma van toetsing en afsluiting
1 Programma van toetsing en afsluiting vwo 6 Christelijk College Schaersvoorde Programma van toetsing en Afsluiting 1 vwo-62 Ten geleide Het Programma...

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
1 PROGRAMMA VAN TOETING EN AFLUITING 3 en 4 VMBO tad&esch&diever stad & esch & diever & pta2 eptember 205 Inhoudsopgave PROGRAMMA ...

Programma van Toetsing en Afsluiting
1 Programma van Toetsing en Afsluiting Gymnasium cohort 07 leerjaar 4 Trinitas Gymnasium - Almere2 Inhoudsopgave PTA GYMNAIUM G4 cohort 07 Vak Afkorti...

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
1 Aardrijkskunde Eindcijfer HAVO 4 met één decimaal wegingpercentage: 50% Voortgangstoetsen duur in minuten weging rapport herkansing ce...

Programma van toetsing en afsluiting
1 Edudelta College Goes G-Gemengde leerweg Landbouw LNO lj 3 Te laat inleveren examenwerk: Bij het te laat inleveren van examenwerk, zonder geldige re...

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
1 Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen E AMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING afdeling VMBO-Theoretische Leerweg 42 EXAMENREGLEMENT...BBL3 Programma van Toetsing en Afsluiting

Farelcollege Kastanjelaan 50 2982 CM Ridderkerk

PTA – Programma van Toetsing en Afsluiting (cursus 18-19) Naam vak: maatschappijleer

Klas 3 afdeling: BBL

Periode Inhoud

Toetsvorm

Herkansing

Wijze van Exameneenheden en eindtermen herkansing

1

H1 – Wat is maatschappijleer? H1 – Wat is maatschappijleer?

Schriftelijke overhoring Dossiervorming

Nee

-

Aantekeningen 1.1 en 1.2

Ja

Schriftelijk

H1 – Wat is maatschappijleer?

GP

Nee

-

De kandidaat zal één opdracht per hoofdstuk (van de hoofdstukken 1,3,4,5 en 6) uit het werkboek maken. Dit wordt samen gevoegd in een dossier en zal in periode 3 becijferd worden. ML/K/2 en ML1/K/3 De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.

1

1

1

H6 – Werk

2

H6 – Werk

Schriftelijke overhoring Repetitie

Nee

-

Nee

-

De kandidaat kan met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk: − principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen − een standpunt innemen en hier argumenten voor geven. ML1/K/5 Aantekeningen 6.1-6.3 ML1/K/5 De kandidaat kan: − met voorbeelden beschrijven wat sociale verschillen zijn en hoe die veroorzaakt worden, en beschrijven hoe de plaats van een mens op de maatschappelijke ladder kan veranderen − voorbeelden geven van belangen van mensen in een

2

H6 – Werk

Dossiervorming

Ja

Schriftelijk

2

H4 – Multiculturele samenleving H4 – Multiculturele samenleving

Schriftelijke overhoring Dossiervorming

Nee

-

Ja

Schriftelijk

2

H4 – Multiculturele samenleving

TSE 1

Nee

-

2

H3, H4 en H5

Debatteren

Nee

-

2

H5 – Media

Nee

-

3

H5 – media

Schriftelijke overhoring Dossiervorming

Ja

Schriftelijk

2

bepaalde maatschappelijke positie en van conflicten die daarmee samenhangen − maatregelen van de overheid ten aanzien van sociale ongelijkheid noemen. De kandidaat zal één opdracht per hoofdstuk (van de hoofdstukken 1,3,4,5 en 6) uit het werkboek maken. Dit wordt samen gevoegd in een dossier en zal in periode 3 becijferd worden. Aantekeningen 4.1-4.3 De kandidaat zal één opdracht per hoofdstuk (van de hoofdstukken 1,3,4,6 en 7) uit het werkboek maken. Dit wordt samen gevoegd in een dossier en zal in periode 3 becijferd worden. ML1/K/3 De kandidaat kan: − beschrijven hoe een mens zich ontwikkelt tot lid van de samenleving − uitleggen dat mensen bij een subcultuur (willen) horen en dat elke subcultuur invloed heeft op het gedrag − de rol van onderwijs beschrijven in de ontwikkeling van een mens als lid van de samenleving. ML1/K/3 De kandidaat kan met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk: - Principes en procedures van de benaderingswijze van het vak maatschappijleer toepassen - Een standpunt innemen en hier argumenten voor geven ML1/K/7 Aantekeningen 5.1 – 5.3 De kandidaat zal één opdracht per hoofdstuk (van de hoofdstukken 1,3,4,5 en 6) uit het werkboek maken. Dit

3

H5 – Media

Repetitie

Nee

-

3

H3 – Politiek

Nee

-

3

H3 – politiek

Schriftelijke overhoring Repetitie

Nee

-

3

H3 – politiek

Dossiervorming

Ja

Schriftelijk

3

H3 - politiek

Nee

-

wordt samen gevoegd in een dossier en zal in periode 3 becijferd worden. ML1/K/7 De kandidaat kan: − beschrijven hoe mensen bij het vormen van hun meningen beïnvloed worden door selectie van informatie − uitingen van vooroordelen en beeldvorming ten aanzien van mannen en vrouwen in de samenleving herkennen en benoemen − voorbeelden noemen van vooroordelen en discriminatie, beschrijven hoe deze ontstaan en aangeven wat er tegen te doen is − van een bepaald sociaal probleem beschrijven hoe de beeldvorming erover tot stand komt/gekomen is. ML1/K/6 Aantekeningen 3.3- 3.5 ML1/K/6 De kandidaat kan: − vormen van macht herkennen − beschrijven hoe regels het samenleven van mensen mogelijk maken − beschrijven welke mogelijkheden burgers hebben om invloed uit te oefenen op de politiek, en kenmerken van een parlementaire democratie noemen. De kandidaat zal één opdracht per hoofdstuk (van de hoofdstukken 1,3,4,5 en 6) uit het werkboek maken. Dit wordt samen gevoegd in een dossier en zal in periode 3 becijferd worden. Opdracht excursie ProDemos

Nee Nee

-

Aantekeningen schrift controleren voor een cijfer ML/1/K/6

Schriftelijke overhoring 3 H1-H6 (minus H2) Schrift 3 H3 – Politiek TSE2 Bepaling van het eindcijfer: zie bijlage bij dit PTA.

PTA – Programma van Toetsing en Afsluiting (cursus 18-19) Naam vak:

Klas 3 afdeling: BBL / KBL / MAVO

Periode Inhoud

Toetsvorm

Herkansing

Wijze van herkansing

Exameneenheden en eindtermen

1

Bezoek Tentoonstelling Museum Rotterdam

Handelingsopdracht ( HO )

ja

*

1

Kunst /Architectuurroute Rotterdam

Handelingsopdracht ( HO )

ja

2

Workshop dag Muziek & Dans

Handelingsopdracht ( HO )

ja

3

Film

Handelingsopdracht ( HO )

ja

1 t/m 3

Kunstdossier: Verslaglegging van alle beeldende opdrachten Alle beeldende opdrachten.

Handelingsopdracht ( HO )

Ja

Vervangende culturele opdracht die aansluit op de inhoud van de HO. (Afhankelijk van het aanbod) Vervangende culturele opdracht die aansluit op de inhoud van de HO. (Afhankelijk van het aanbod) Vervangende culturele opdracht die aansluit op de inhoud van de HO. (Afhankelijk van het aanbod) Vervangende culturele opdracht die aansluit op de inhoud van de HO. (Afhankelijk van het aanbod) Beeldende of schriftelijke opdracht

*

*

*

*

* BB KB GL/TL KV1/K/1 Oriëntatie op leren en werken 1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van kunst en cultuur in de maatschappij. KV1/K/2 Basisvaardigheden 2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken. CKV/K/3 Culturele activiteiten 3. De kandidaat heeft actief deelgenomen aan tenminste 4 culturele activiteiten en kan een eigen keuze maken uit het culturele aanbod. De culturele activiteiten zijn daarbij gespreid over verschillende kunstdisciplines. CKV/K/4 Reflectie en kunstdossier 4. De kandidaat kan met betrekking tot de culturele activiteiten: - een kunstdossier samenstellen waarbij hij verslag doet van het voorbereiden en ondernemen van culturele activiteiten; - aan de hand daarvan reflecteren op zijn ervaringen, interpretaties en waarderingen.

PTA – Programma van Toetsing en Afsluiting (cursus 18-19) Naam vak: Lichamelijke Opvoeding Periode

Klas 3 afdeling: BBL / KBL / MAVO

Inhoud

Toetsvorm

Herkansing Wijze van herkansing

Exameneenheden en eindtermen

Sportspelen: Softbal

HO-Praktijk (O/V/G)

Ja

LO1/K/4: Slag –en loopspel en daarbij zich houden aan afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.

Atletiek: Afstandsloop of sprint

HO-Praktijk (O/V/G)

Ja

Atletiek: Discuswerpen

HO-Praktijk (O/V/G)

Ja

Sportspelen: HO-Praktijk Voetbal of Flagfootball (O/V/G)

Ja

HO-Praktijk (O/V/G)

Ja

Buiten periode

Buiten periode

Buiten periode

Buiten/binnen periode

Binnen periode

Sportspelen: Basketbal

praktijk herkansing tijdens toets/tse week. Ben je daar niet dan krijg je een theoretische opdracht praktijk herkansing tijdens toets/tse week. Ben je daar niet dan krijg je een theoretische opdracht praktijk herkansing tijdens toets/tse week. Ben je daar niet dan krijg je een theoretische opdracht praktijk herkansing tijdens toets/tse week. Ben je daar niet dan krijg je een theoretische opdracht

LO1/K/7: Hardlopen en daarbij basiskenmerken van trainging aangeven, conditie aspecten meten, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren. LO1/K/7: Een vorm van werpen, stoten of slingeren en daarbij basiskenmerken van trainging aangeven, conditie aspecten meten, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren. LO1/K/4: Een doelspel en daarbij zich houden aan afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.

praktijk herkansing LO1/K/4: tijdens toets/tse week. Een doelspel en daarbij zich houden aan Ben je daar niet dan afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid

Binnen periode

Binnen/buiten periode

Sportspelen: Volleybal

HO-Praktijk (O/V/G)

Ja

Sportspelen: (Uni)hockey (buiten)

HO-Praktijk (O/V/G)

Ja

Racketspelen: badminton

HO-Praktijk (O/V/G)

Ja

Turnen: Vrije sprong of steunspringen

HO-Praktijk (O/V/G)

Ja

Aanwezigheid per periode (80 %van de lessen aanwezig is ‘V’, 100% van de lessen aanwezig is ‘G’) Aanwezigheid sportdag(en)

HO-O/V/G

Ja

HO-O/V

ja

Binnen periode

Binnen periode

Binnen- buiten periode

Buiten/binnen periode

krijg je een theoretische opdracht praktijk herkansing tijdens toets/tse week. Ben je daar niet dan krijg je een theoretische opdracht praktijk herkansing tijdens toets/tse week. Ben je daar niet dan krijg je een theoretische opdracht praktijk herkansing tijdens toets/tse week. Ben je daar niet dan krijg je een theoretische opdracht

en regelende taken uitvoeren.

Theoretische opdracht op school

LO/K/3: Kunnen omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen.

LO1/K/4: Een terugslagspel en daarbij zich houden aan afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren. LO1/K/4: Een doelspel en daarbij zich houden aan afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.

LO1/K/4: Een terugslagspel (een keuze uit minstens een vorm van badminton, tennis of tafeltennis) en daarbij zich houden aan afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren. praktijk herkansing LO1/K/5: tijdens toets/tse week. Steun –en vrijspringen en daarbij adequaat Ben je daar niet dan omgaan met risico’s en meehelpen bij regelende krijg je een taken waaronder hulpverlenen. theoretische opdracht Theoretische opdracht LO1/K/2: op school kan in bewegingssituaties basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, zelfstandig (samen) werken en informatie verwerven en verwerken.

In bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als lukken en mislukken en winst en verlies.

Voor alle lessen gelden de kerndoelen K/1, K/2 en K/3. Bepaling van het eindcijfer: Regeling Handelingsopdrachten: HO = Handelings Opdracht Als men niet de praktijklessen mee kan doen moet men wel altijd aanwezig zijn en zijn/haar gymspullen meebrengen en een ondertekende verklaring van ouder/verzorger. In overleg met de docent kunnen hierover afspraken gemaakt worden. Als de leerling de afsluitende les niet aanwezig is krijgt de leerling een onvoldoende die hij/zij kan herkansen tijdens de praktijk herkansing in de toets/tse week. Tijdens de praktijk herkansing is het doel: de onvoldoende in te halen , maar dit zal niet altijd het onderdeel zijn die je gemist hebt. Dit hangt af van de factoren ruimte, aantal docenten , aantal leerlingen en programma. e

Is de 1 herkansing van de periode geweest dan moet men een theoretische opdracht maken. In verband met materiaal, locatie, roosters, weersomstandigheden heeft de leerling recht op maar 1 praktijkherkansing per periode. De theoretische opdracht is op te halen bij de docent l.o. HO die afgesloten zijn in de buitenperiode (tot de herfstvakantie) worden herkanst in periode 3. De leerling moet voldoende staan aan het einde van het jaar om over te kunnen naar klas 3 of het diploma te kunnen ontvangen in klas 4. Als de leerling om wat voor reden dan ook niet mee kan gymmen moet hij/zij één of meerdere theoretische opdrachten maken om alsnog een voldoende te halen. Onvoldoende = 1 ‘O’, is ‘O’ op rapport Voldoende = bij de meerderheid van de onderdelen is ‘V’ , is ‘V’ op rapport Goed = bij gelijkheid of de meerderheid van de onderdelen ‘G’ , is G op rapport

PTA – Programma van Toetsing en Afsluiting (cursus 17-19) Naam vak: Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding Periode Inhoud

1

1

1

Qompas De leerlingen ontvangen hun loopbaandossier uit klas 2, loggen in Qompas en voeren de nieuwe klascode in voor klas 3. Ze maken stap 1 en 2. Lob activiteit 1 MBO voorlichtingsavond De leerlingen zijn aanwezig op de MBO voorlichtingsavond en kiezen 2 opleidingen naar keuze uit waar zij meer informatie over willen weten. De leerlingen schrijven binnen 1 week een digitaal verslag (Qompas) naar aanleiding van de voorlichtingsavond en slaan dit op in het loopbaandossier. Lob activiteit 2 Loopbaangesprek 1 De leerlingen zijn aanwezig en bereiden het gesprek goed voor d.m.v. hun loopbaandossier.

Klas 3: BBL/KBL

Toetsvorm

Herkansing

Wijze van herkansing

Exameneenheden en eindtermen

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier

C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten C 1.3 Werkexploratie C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier (verslag)

C 1.1 Motieven C 1.5 Netwerken

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier (reflectieverslag)

C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten C 1.3 Werkexploratie C 1.4 Loopbaansturing

2

2

2

2

De leerlingen schrijven binnen 1 week een digitaal reflectieverslag (Qompas) naar aanleiding van het loopbaangesprek en slaan dit op in het loopbaandossier. Qompas De leerlingen maken stap 3 en 4.

Lob activiteit 3 Presentatie beroepsbeoefenaar/gast docent/oud leerling De leerlingen krijgen een presentatie van een beroepsbeoefenaar, gastdocent of oud leerling over een MBO vervolgopleiding. De leerlingen schrijven binnen 1 week een digitaal verslag (Qompas) naar aanleiding van de presentatie en slaan dit op in het loopbaandossier. LOB activiteit 4 Open dag De leerlingen bezoeken een Opendag voor een opleiding naar keuze. De leerlingen schrijven binnen 1 week een digitaal verslag (Qompas) naar aanleiding van de open dag en slaan dit op in het loopbaandossier. Lob activiteit 5 Loopbaangesprek 2 De leerlingen zijn

C 1.5 Netwerken C2 Loopbaanontwikkeling

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier

C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten C 1.3 Werkexploratie C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier (verslag)

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier (verslag)

C 1.1 Motieven C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier (reflectieverslag)

C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten

3

3

3

3

aanwezig en bereiden het gesprek goed voor d.m.v. hun loopbaandossier. De leerlingen schrijven binnen 1 week een digitaal reflectieverslag (Qompas) naar aanleiding van het loopbaangesprek en slaan dit op in het loopbaandossier Qompas De leerlingen maken stap 5 en 6.

C 1.3 Werkexploratie C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken C2 Loopbaanontwikkeling

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier

Lob activiteit 6 Een gesprek met een van zijn ouders over de vervolgopleiding De leerlingen schrijven binnen 1 week een digitaal verslag (Qompas) naar aanleiding van het gesprek en slaan dit op in het loopbaandossier. LOB activiteit 7 AOB stage De leerlingen voeren de stage van 2 weken uit bij een bedrijf en maken de opdrachten uit het stagewerkschrift.

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier (verslag)

Kleine handelingsopdracht

Ja

Stageverslag

Lob activiteit 8 Loopbaangesprek 3 De leerlingen zijn aanwezig en bereiden het gesprek goed voor d.m.v. hun loopbaandossier. De leerlingen schrijven binnen 1 week een digitaal reflectieverslag (Qompas)

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier (reflectieverslag)

C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten C 1.3 Werkexploratie C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken C 1.1 Kwaliteiten C 1.2 Motieven

C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten C 1.3 Werkexploratie C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken C2 Loopbaanontwikkeling C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten C 1.3 Werkexploratie C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken C2 Loopbaanontwikkeling

naar aanleiding van het loopbaangesprek en slaan dit op in het loopbaandossier.

Bepaling van het eindcijfer: zie bijlage bij dit PTA.     

In klas 3 wordt verder gewerkt aan het loopbaandossier dat in klas 4 wordt afgerond. De leerlingen werken gedurende het schooljaar aan het loopbaandossier bij het profiel-/keuzevak. De leerlingen nemen het loopbaandossier mee naar de loopbaangesprekken met mentor en loopbaancoach. Het loopbaandossier is een handelingsopdracht dat op tijd en naar behoren (Voldaan) moet zijn afgerond. Aan het eind van periode 1, 2 en 3 vindt er een beoordeling plaats. De schaalverdeling hiervoor is O(nvoldoende) of V(oldoende).

Naam vak: Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding Periode Inhoud

1

1

1

Qompas De leerlingen ontvangen hun loopbaandossier uit klas 3, loggen in Qompas en voeren de nieuwe klascode in voor klas 4. Ze maken stap 1 en 2. LOB activiteit 9 Opendag 2 De leerlingen bezoeken een Opendag voor een opleiding naar keuze. De leerlingen schrijven binnen 1 week een digitaal verslag (Qompas) naar aanleiding van de open dag en slaan dit op in het loopbaandossier. Lob activiteit 10 Loopbaangesprek 4 De leerlingen zijn aanwezig en bereiden het gesprek goed voor d.m.v. hun loopbaandossier. De leerlingen schrijven binnen 1 week een digitaal reflectieverslag

Klas 4: BBL/KBL

Toetsvorm

Herkansing

Wijze van herkansing

Exameneenheden en eindtermen

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier

C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten C 1.3 Werkexploratie C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier (verslag)

C 1.1 Motieven C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier (reflectieverslag)

C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten C 1.3 Werkexploratie C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken C2 Loopbaanontwikkeling

2

2

2

2

(Qompas) naar aanleiding van het loopbaangesprek en slaan dit op in het loopbaandossier. Qompas De leerlingen maken stap 3 en 4.

Lob activiteit 11 Meeloop dag/proef studeren De leerlingen bezoeken een meeloop dag voor een opleiding naar keuze. De leerlingen schrijven binnen 1 week een digitaal verslag (Qompas) naar aanleiding van de meeloop dag en slaan dit op in het loopbaandossier. Lob activiteit 12 een gesprek met een bekende beroepsbeoefenaar De leerlingen schrijven binnen 1 week een digitaal reflectieverslag (Qompas) naar aanleiding van het gesprek en slaan dit op in het loopbaandossier. Lob activiteit 13 Loopbaangesprek 5

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier

C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten C 1.3 Werkexploratie C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken C 1.1 Motieven C 1.3 Werkexploratie C 1.5 Netwerken

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier (verslag)

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier (verslag)

C 1.1 Kwaliteiten C 1.2 Motieven C 1.5 Netwerken

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier (reflectieverslag)

C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten

De leerlingen zijn aanwezig en bereiden het gesprek goed voor d.m.v. hun loopbaandossier. De leerlingen schrijven binnen 1 week een digitaal reflectieverslag (Qompas) naar aanleiding van het loopbaangesprek en slaan dit op in het loopbaandossier. Qompas De leerlingen maken stap 5 en 6.

3

Lob activiteit 14 Eindpresentatie loopbaandossier De leerlingen leveren hun loopbaandossier in en deze wordt beoordeeld door de decaan.

3

C 1.3 Werkexploratie C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken C2 Loopbaanontwikkeling

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier

Kleine handelingsopdracht

Ja

Loopbaandossier

C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten C 1.3 Werkexploratie C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken C 1.1 Motieven C 1.2 Kwaliteiten C 1.3 Werkexploratie C 1.4 Loopbaansturing C 1.5 Netwerken C2 Loopbaanontwikkeling

Bepaling van het eindcijfer: zie bijlage bij dit PTA.    

De leerlingen werken gedurende het schooljaar aan LOB opdrachten bij het profiel-/keuzevak. De leerlingen nemen het loopbaandossier mee naar de loopbaangesprekken met mentor en loopbaancoach. Het loopbaandossier is een handelingsopdracht dat op tijd en naar behoren (Voldaan) moet zijn afgerond. Aan het eind van periode 1, 2 en 3 vindt er een beoordeling plaats. De schaalverdeling hiervoor is O(nvoldoende) of V(oldoende).

Eindtermen: In de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s loopt LOB als een rode draad door het programma en neemt LOB een centrale plaats in het programma. LOB zit daarom in de kern van de examenprogramma’s. De kern bestaat voor alle examenprogramma’s uit drie delen: A. Algemene kennis en vaardigheden B. Professionele kennis en vaardigheden C. Loopbaan oriëntatie en –ontwikkeling In deel C van de kern staat: De kandidaat is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij doet dat met een oriëntatie op een toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen. C1 De kandidaat is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij doet dat met een oriëntatie op een toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen. De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’: 1. Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? (kwaliteitenreflectie) 2. Waar ga en sta ik voor en waarom dan? (motievenreflectie) 3. Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom dan? (werkexploratie) 4. Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? (loopbaansturing) 5. Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? (netwerken) C2 De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen door middel van een ‘loopbaandossier’. In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de ‘loopbaancompetenties’. In het loopbaandossier wordt beschreven bij een aantal uitgevoerde activiteiten: a. De beoogde doelen b. De resultaten c. De evaluatie en conclusie d. Welke vervolgactiviteiten gepland zijn op basis van de opgedane ervaringen en de daarbij horende conclusies.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.