Beleid Veiligheid en Gezondheid. Februari 2019


1 Beleid Veiligheid en Gezondheid Februari 2019 Sport BSO Amsterdam 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING MISSIE VISIE DOEL BELEID 4 2 GROTE RISICO S FYSIEKE V...
Author:  Theodoor Devos

0 downloads 81 Views 92KB Size

Recommend Documents


No documents


Sport BSO Amsterdam

Versie 5 Februari 2019

Beleid Veiligheid en Gezondheid

Februari 2019

Sport BSO Amsterdam

1

Sport BSO Amsterdam

Versie 5 Februari 2019

Inhoudsopgave 1 INLEIDING

3

1.1 1.2 1.3 1.4

3 3 3 4

MISSIE VISIE DOEL BELEID

2 GROTE RISICO’S

5

2.1 FYSIEKE VEILIGHEID 2.2 SOCIALE VEILIGHEID 2.3 GEZONDHEID

5 5 6

3 OMGANG MET KLEINE RISICO’S

6

4 THEMA’S UITGELICHT

7

4.1 GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 4.2 ACHTERWACHT

7 8

5 EHBO EN BHV

8

6 BELEIDSCYCLUS

8

7 COMMUNICATIE

9

8 BIJLAGE 1) JAARPLANNING WERKBESPREKINGEN

9

9 BIJLAGE 2) JAARPLANNING WERKGROEP VEILIGHEID EN GEZONDHEID

11

10 BIJLAGE 3) TIPKAART VEILIGHEID EN GEZONDHEID

12

11 BIJLAGE 4) VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN

13

2

Sport BSO Amsterdam

Versie 5 Februari 2019

1 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan veiligheid en gezondheid van Sport BSO Amsterdam. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en leid(st)ers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 mei 2018. (Dat is de datum dat de BSO Yvanka overgenomen wordt door de Sport BSO Amsterdam) Om tot dit beleidsplan te komen zullen en zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met onze leid(st)ers. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Alle bevindingen zijn opgenomen in de veiligheidsprotocollen. Deze veiligheidsprotocollen sluiten ook aan bij hoofdstuk 2 Grote Risico’s. Alle protocollen zijn in te zien bij de BSO. Een overzicht van de veiligheidsprotocollen vindt U in bijlage 4 hoofdstuk 11. Sport BSO Amsterdam werkt met een aantal veiligheidsprotocollen. Deze veiligheidsprotocollen worden regelmatig door de leid(st)ers besproken en gecorrigeerd waar nodig is zodat de risico’s tot een minimum worden beperkt. De Directeur (Dhr. Marx) is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Maar voor de dagelijks uitvoering zal Hoofdleidster Mevr. Lauf de verantwoordelijkheid op zich nemen. Alle nieuwe medewerkers, stagiairs, groepshulpen krijgen altijd tijdens het intake gesprek dit beleidsplan te lezen.

1.1 Missie Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde opvang. Dit doen we door: - kinderen af te schermen van grote risico’s - kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s - kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling

1.2 Visie Onze leid(st)ers zorgen voor een gezonde balans tussen lichamelijke veiligheid, gezondheid en de behoefte van kinderen om te bewegen en op ontdekking te gaan. Binnen Sport BSO Amsterdam mogen kinderen risico’s nemen en grenzen verleggen om zich zo stap voor stap te ontwikkelen. Door sport als tool in te zetten leren kinderen spelenderwijs met sommige risico's om te gaan. De leid(st)ers zorgen ervoor dat dit past bij de ontwikkelingsfase van het kind en binnen de normen en waarden die wij stellen aan rust, reinheid, regelmaat en respect. Veiligheid en geborgenheid zien wij als de voorwaarden voor het creëren van optimale ontwikkelingskansen

1.3 Doel Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van veiligheid en gezondheid waar alle leid(st)ers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn: 3

Sport BSO Amsterdam

Versie 5 Februari 2019

het bewustzijn van mogelijke risico’s, het voeren van een goed beleid op grote risico’s en het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en sporten en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

1.4 Beleid Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt We organiseren verschillende bijeenkomsten/werkvormen om ons veiligheid- en gezondheidsbeleid, Pedagogische Beleidsplan/werkinstructies en de veiligheidsprotocollen periodiek te evalueren en bij te stellen. • Werkbesprekingen: de leid(st)ers hebben elke 8 weken een gezamenlijk overleg. • Werkgroep veiligheid en gezondheid: bestaande uit 2 leidsters, een leidinggevende en/of een directielid. Deze werkgroep houdt zich specifiek bezig met het onderwerp veiligheid en gezondheid. • Oudercommissievergadering: 1 keer per jaar vergadert de oudercommissie met de directie van de organisatie. Daarnaast heeft de voorzitter van de OC n.a.v. de OC-vergadering (3x p.j.) contact met de Directeur. • Ouderenquête: jaarlijkse enquête die gehouden wordt onder onze ouders. Werkbesprekingen Tijdens de werkbesprekingen zal er op leeftijdsniveau gekeken worden naar veiligheid en gezondheid. We staan stil bij de inrichting van onze groepsruimte en sportvelden, de ervaringen en belevenissen van onze leid(st)ers en maken een vertaalslag naar het beleid en de daarbij behorende protocollen. Zie bijlage 1 voor de jaarplanning. Werkgroep veiligheid en gezondheid De werkgroep richt zich op de hele locatie; de groepsruimtes binnen en buiten, het gedrag van kinderen, leidsters en het management, borgen van het beleid en de protocollen in de praktijk en de ouderbetrokkenheid. Deze werkgroep bespreekt ook altijd de ongevallen registraties. Op basis daarvan kan eventueel beleidsplan worden aangepast. Zie bijlage 2 voor de jaarplanning. Oudercommissie en ouderenquête Het onderwerp veiligheid en gezondheid is een jaarlijkse terugkerend onderdeel van onze ouderenquête. We vragen ouders naar hun belevenissen en ervaringen. Daarnaast worden de uitkomsten van de enquête en de verschillende protocollen en beleidsplannen jaarlijks besproken in de oudercommissie.

4

Sport BSO Amsterdam

Versie 5 Februari 2019

2 Grote risico’s In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we de belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn genomen om het risico tot het minimum te beperken. Voor alle gemaakte afspraken en genomen maatregelen verwijzen we naar de veiligheidsprotocollen. Alle overige risico’s zijn opgenomen in het document de risico-inventarisatie binnenruimte Sport BSO. De QuickScans gaan we gebruiken om dit beleidsplan verder te actualiseren en te verfijnen. De QuickScans leiden tot een concreet plan van aanpak waarin de te nemen maatregelen en termijn staan vermeld.

2.1 Fysieke veiligheid Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s: • Vallen van speeltoestellen. Genomen maatregelen zijn: Zachte zanderige ondergrond onder speeltoestel, afspraken met kinderen over niet duwen op de speeltoestellen en elkaar de ruimte geven, gecertificeerde speeltoestellen. (Protocol Buitenspelen) • Ongeluk tijdens instappen auto. Genomen maatregelen zijn: altijd parkeren met de deur aan de stoepkant, afspraken met kinderen om altijd te luisteren naar de rij medewerk(st)er en rustig te zijn tijdens het instappen. (Protocol Rijden) • Vergiftiging. Genomen maatregelen zijn: veilig (hoog of achter slot) opbergen van schoonmaakmiddelen en gevaarlijke stoffen, grote schoonmaak buiten openingstijden. (Protocol Veiligheid Leefruimte) • Verbranding. Genomen maatregelen zijn: hete koffie/thee eerst af laten koelen voor dat deze aan tafel gedronken mag worden. (Protocol veiligheid Keuken) • Verdrinking. Genomen maatregelen: is er altijd toezicht als er gespeeld wordt met water, het zwembad wordt na gebruik direct geleegd en op z’n kop gelegd of afgesloten met een overtrek. (Protocol zwembad bij de BSO)

2.2 Sociale veiligheid Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s: • Grensoverschrijdend gedrag. Genomen maatregelen zijn: actief werken volgens het vierogenprincipe, fulltime een leidinggevende op de locatie om zicht te houden op het werken volgens de 'gedragscode' en ons pedagogisch beleid. • Kindermishandeling. Genomen maatregelen zijn: de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is up to date, leid(st)ers zijn vertrouwd er mee te werken. Alle leidsters zijn bekend met Veilig Thuis en de meldcode. • Vermissing of vergeten bij school. Genomen maatregelen zijn: De rijmedewerkers hebben altijd een lijst bij zich en kunnen pas rijden wanneer ieder kind op de lijst is afgevinkt en er is een protocol vermissing.

5

Sport BSO Amsterdam

Versie 5 Februari 2019

2.3 Gezondheid Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s: • Een kind dat ziek is. Genomen maatregelen: afspraken zijn vastgelegd over wanneer een kind ziek is, wanneer een kind opgehaald moet worden, wanneer een huisarts of de GGD ingeschakeld moet worden. Deze zijn opgenomen in Gezondheidsprotocol Ziekte. • Overdracht van ziektekiemen. Genomen maatregelen zijn: zorgdragen voor een goede handhygiëne en hoest- en niesdiscipline, leid(st)ers dragen zorg voor een goede persoonlijke verzorging, kinderen zijn op de hoogte van het toiletritueel. Opgenomen in gezondheidsprotocol. • Binnenmilieu. Genomen maatregelen zijn: continu ventilatie en aanvoer van verse lucht, gemaakte afspraken over het luchten van groepsruimten. (gezondheidsprotocol binnen klimaat) • Buitenmilieu. Genomen maatregelen zijn: opstellen van hitteprotocol, en protocol buitenspelen. Kinderen leren omgaan met buitenspeelgoed. (Skelters e.d.) • Medisch handelen. Genomen maatregelen zijn: opleiden van leid(st)ers met kind-EHBO en bedrijfshulpverlening (NIBHV), medicatie toestemmingsformulier, medische gegevens noteren in Rosa. Ten aanzien van het handelen bij de gezondheidsrisico’s maken we gebruik van de kiddi-app.

3 Omgang met kleine risico’s Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Onze leid(st)ers zorgen voor een gezonde balans tussen lichamelijke veiligheid, gezondheid en de behoefte van kinderen om te bewegen en op ontdekking te gaan. We beschermen ze tegen grote risico’s en aanvaarden kleine risico’s die nodig zijn voor een kind om zich te ontwikkelen. Door sport in te zetten ervaren kinderen op spelenderwijs wat wel en niet kan. Tijdens het spelen testen en verleggen kinderen hun grenzen door nieuwe activiteiten uit te proberen en hun angsten te overwinnen. Ze leren nieuwe vaardigheden aan met vallen en weer opstaan. We vinden het belangrijk dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen, het omgaan met kleine risico’s hoort daarbij. We maken afspraken met kinderen voorafgaand aan bepaalde activiteiten, kijken welke risico’s passen bij de ontwikkelingsfase van het kind en welke begeleiding van een leid(st)er wenselijk is. Kinderen zijn elk op een andere leeftijd toe aan uitbreiding van hun vrijheden en verantwoordelijkheden. De behoefte om zelfstandig vanuit school naar de BSO te fietsen, vrienden in de buurt op te zoeken, naar een (nieuwe) sportvereniging gaan, neemt mettertijd toe. Ook dit brengt risico’s met zich mee. Samen met ouders, het kind en de leidster kijken we waar het kind aan toe is en of het kind in staat is goed met deze risico’s om te gaan. De mate van zelfstandig deelnemen aan activiteiten wordt vastgelegd in het zelfstandigheidscontract en verschilt per kind.

6

Sport BSO Amsterdam

Versie 5 Februari 2019

Veel kleine risico’s zijn gebonden aan het seizoen. Het spelen met water is in de zomer dagelijks aan de orde terwijl in de winter de overdracht van ziektekiemen actueel is. We werken met een tipkaart voor onze leid(st)ers waarin per seizoen tips met betrekking tot veiligheid en gezondheid staan die ze op spelende wijze met kinderen kunnen bespreken en onder de aandacht kunnen brengen. Zie bijlage 3 voor de tipkaart.

4 Thema’s uitgelicht 4.1 Grensoverschrijdend gedrag Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit thema dan ook onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en weten wat te doen als het toch gebeurt: • Tijdens trainingen en vergadering komt het onderwerp grensoverschrijdend gedrag jaarlijks aan bod. We leren leid(st)ers zorg te dragen voor een open aanspreekcultuur, elkaar feedback te geven, je eigen grenzen en die van een ander te bewaken, ook als het gaat om moeilijke onderwerpen zoals grensoverschrijdend gedrag. • De leidinggevenden binnen onze organisaties stimuleren een open aanspreekcultuur. Zij stellen leid(st)er in staat gesprekken met elkaar, het management en ouders aan te gaan. • Leid(st)ers worden getraind om te werken met de meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling. • Onze leid(st)ers zijn een voorbeeld voor de kinderen, ze leren kinderen hoe ze met elkaar om kunnen gaan en rekening kunnen houden met elkaars normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is. • Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit nodig is. De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: • Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). • We werken voor zover mogelijk met een vier-ogenbeleid ook al is het niet verplicht voor BSO. • Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt/pest. • Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt/pest. • Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen bij kindermishandeling. Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van kindermishandeling. Ook zijn alle leidsters bekend met Veilig Thuis.

7

Sport BSO Amsterdam

Versie 5 Februari 2019

4.2 Achterwacht Sport BSO Amsterdam hecht bijzondere waarde aan het te allen tijde hanteren van het zgn. vierogenbeleid. Om deze reden is als extra veiligheid één teamlid achterwacht. Hierbij hanteren we een bereikbaarheidscriterium van 10 minuten. Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, is achterwacht noodzakelijk: • Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt voldaan aan de beroepskracht-kind ratio*. Een medewerker is op afroep beschikbaar en binnen 10 minuten op de locatie aanwezig. • Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt niet aan de beroepskracht-kind ratio voldaan (drie-uursregeling). Een tweede volwassene is op de locatie aanwezig. Afspraken m.b.t. de achterwacht: • Met de achterwacht zijn afspraken gemaakt m.b.t. de beschikbaarheid. • De achterwacht is tijdens de openingstijden beschikbaar. • We kunnen de achterwacht ten alle tijden bellen en deze is ook in het bezit van een VOG. • De achterwacht staat op de loonlijst en is geen vrijwilliger. Alle leid(st)ers weten wanneer iemand achterwacht is en zijn bekend met hun telefoonnummers. * Wij wijken per schooldag niet meer dan 0,5 uur af van het BKR; zoals wettelijk vastgelegd. Het kan zijn dat na schooltijd minder pedagogische medewerkers aanwezig zijn, dit in verband met het halen van kinderen bij verschillende scholen. Dit is voor ten hoogste een half uur per dag. Van 14.45-15.15 uur. Wij wijken per studie of vakantie dag niet meer dan 3 uur af van het kind leidster ratio; zoals wettelijk vastgelegd. Tijdens de vakantie- of studiedagen is de sport BSO geopend van 8.30-18.30uur.Van 8.30-9.30 uur kan er worden afgeweken van de BKR (beroepskracht-kind ratio). Waarvan de tweede kracht die een uur later start al achterwacht is. En van 12.30 tot 13.30 kan er afgeweken worden vanwege de pauze van de medewerkers en van 17.30 tot 18.30 kan er afgeweken worden vanwege ophalen kinderen.

5 EHBO en BHV Binnen de Sport BSO Amsterdam is ten alle tijden een medewerker aanwezig die in het bezit is van geldig kinder-EHBO diploma. Zo kunnen zij eerste hulp bieden bij ongevallen. Ook werken er dagelijks leidsters die opgeleid zijn tot bedrijfshulpverlener (BHV). Zij kunnen naast het bieden van eerste hulp, ook reanimeren (met een AED die op de locatie aanwezig is), brand bestrijden en ontruimen. Dit is ook opgenomen in Protocol wat te doen bij brand. Alle PM-ers bij Sport BSO Amsterdam hebben een geldig en geregistreerd certificaat voor kinderEHBO. De certificaten zijn gehaald bij Medi-select te Haarlem. Deze heeft het NIBHV-keurmerk welke goedgekeurd is door Minister van Sociale zaken en werkgelegenheid.

6 Beleidscyclus Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg bepalen we welke medewerkers op welke onderwerpen een QuickScan 8

Sport BSO Amsterdam

Versie 5 Februari 2019

gaan uitvoeren en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de risicoinventarisatie maken we een actieplan en een jaarplan op. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld.

7 Communicatie We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheidsen gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker/stagiair op de locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is. Tijdens team overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. Tijdens het intakegesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Daarnaast worden ouders via de nieuwsbrief en via de oudercommissie op de hoogte gehouden van lopende activiteiten. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Ook is dit beleid in te zien op de website van de sportbsoamsterdam.nl

9

Sport BSO Amsterdam

Versie 5 Februari 2019

8 Bijlage 1) Jaarplanning werkbesprekingen Bijeenkomst 1: • Veiligheid; vermissing (tijdens uitstapje), uit school komen (niemand vergeten/in en uitstappen) • Gezondheid; een ziek kind Bijeenkomst 2: • Veiligheid; buiten spelen-sporten, buitenspeelgoed, zwembad • Gezondheid; buitenmilieu Bijeenkomst 3: • Veiligheid; eten en drinken, keuken • Gezondheid; binnenmilieu Bijeenkomst 4: • Veiligheid; opbergen gevaarlijke spullen • Gezondheid; overdracht van ziektekiemen Bijeenkomst 5: • Veiligheid; uitstapjes • Gezondheid; medisch handelen Bijeenkomst 6: • Veiligheid; toiletten • Gezondheid; schoonmaak(schema)

10

Sport BSO Amsterdam

Versie 5 Februari 2019

9 Bijlage 2) Jaarplanning werkgroep veiligheid en gezondheid Bijeenkomst 1: • Evalueren en bijstellen beleid veiligheid en gezondheid • Inventariseren binnenruimtes • Gedrag kinderen en tipkaart • Actualiseren plan van aanpak Bijeenkomst 2: • Evalueren en bijstellen Protocol gezondheid en hygiëne • Inventariseren buitenruimtes • Gedrag ouders en ouderbetrokkenheid • Actualiseren plan van aanpak Bijeenkomst 3: • Evalueren en bijstellen protocol veiligheid • Gedrag management • Actualiseren plan van aanpak Bijeenkomst 4: • Protocollen en beleid bespreken • Gedrag leid(st)ers, bijscholing • Actualiseren plan van aanpak

11

Sport BSO Amsterdam

Versie 5 Februari 2019

10 Bijlage 3) Tipkaart veiligheid en gezondheid Winter: • Toiletritueel en hygiëne • Hoest- en niesdiscipline • Speelgoed opruimen • Spelen bij deuren Lente: • Zandbak • Dieren en ongedierte • Omgang met gevaarlijke en scherpe spullen • Buitenspeelgoed, fietsen, rennen Zomer: • Teken- en wespensteek • Hitteprotocol; insmeren, veel drinken, schaduw • Zwembad • Onbekende mensen Herfst: • Hygiëne tijdens de eet- en drinkmomenten • Keuken • Opruimen buiten samen met leid(st)ers • schoonmaak speelgoed

12

Sport BSO Amsterdam

Versie 5 Februari 2019

11 Bijlage 4) Veiligheidsprotocollen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gezondheidsprotocol binnen klimaat Gezondheidsprotocol Ziekte Gezondheidsprotocol Hitte protocol Klachten Protocol Sport BSO Amsterdam Protocol Buiten de locatie Sporten Protocol Buitenspelen Protocol geneesmiddelenverstrekking Sport BSO Protocol halen en brengen Protocol kindermishandeling Sport BSO Protocol ongeval Sport BSO Protocol Rijden Protocol Veiligheid buitenruimte Protocol Veiligheid entree Protocol Veiligheid keuken sport BSO Protocol Veiligheid leefruimte Protocol Veiligheid omgeving Protocol Veiligheid opbergruimte buiten speelgoed Protocol Veiligheid Sanitair Protocol Vermissing Protocol wat te doen bij BRAND sport BSO Protocol ZON warm weer Sport BSO Protocol Zwembad bij de BSO Protocol Zwembad

13

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.