Beleidsplan 2018 Eva Demaya Stichting


1 Beleidsplan 2018 Eva Demaya Stichting Inhoud: - Doelstelling Eva Demaya Stichting - Beleid Eva Demaya Centre - Werkwijze - Bestuurssamenstelling - B...
Author:  Adriaan van Loon

0 downloads 83 Views 87KB Size

Recommend Documents


No documents


Beleidsplan 2018 Eva Demaya Stichting Inhoud: -

Doelstelling Eva Demaya Stichting Beleid Eva Demaya Centre Werkwijze Bestuurssamenstelling Begroting 2018

1. Doelstelling Eva Demaya Stichting De stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan het Eva Demaya Centre in Malawi. De stichting tracht haar doel te bereiken door fondsenwerving. De lange termijn doelstelling is het financieel beleid zo te voeren dat er voor minimaal 3 jaar een financiële garantie gegeven kan worden aan het Eva Demaya Centre. De huidige financiële situatie van de stichting is dat tot en met het jaar 2020 het werk van het Eva Demaya Centre gegarandeerd is. Het bestuur streeft ernaar dat zoveel mogelijk van het ingezamelde geld besteed kan worden aan het Eva Demaya Centre zelf in Malawi. Bestuur- en commissie leden en de vrijwilligers ontvangen dan ook geen vergoeding. De afgelopen jaren bedroeg het percentage kosten niet meer dan 2% van de baten uit eigen fondsenwerving. Ook voor 2018 wordt naar dit percentage gestreefd.

2. Beleid Eva Demaya Centre Het Eva Demaya Centre heeft als doel activiteiten te ontplooien die de lokale bevolking helpen hun levenssituatie te verbeteren, waarbij de gelegenheid geboden wordt aan Afrikanen en Europeanen om elkaar, met begrip en respect voor elkanders levenswijze, te ontmoeten.

1

Het functioneren van het Eva Demaya Centre is gebaseerd op drie uitgangspunten. Deze zijn: · respect voor de plaatselijke cultuur en elkaar vanuit een wederzijds begrip en respect ontmoeten, · zoveel mogelijk in overeenstemming leven met de natuur en · ruimte geven aan ieders eigen spiritualiteit. De drie basisgedachten vormen, samen met de doelstelling, het kader van waaruit gewerkt wordt. De activiteiten en projecten, die de lokale bevolking helpen hun levenssituatie te verbeteren, ontstaan door een hulpvraag vanuit de bevolking. De activiteiten gaan zoveel mogelijk uit van lokale, cultureel bepaalde gewoonten die ook in deze tijd adequaat zijn. Hiermee vinden de projecten directe aansluiting bij de levenssituatie van de betrokkenen en worden al bestaande mogelijkheden positief benaderd. Naast de projecten die ontstaan door de wisselwerking tussen de bevolking en het centrum, heeft het Eva Demaya Centre voor één beginproject gekozen op het gebied van gezondheidszorg, namelijk het uitvoeren van drie geneeswijzen, te weten de Westersereguliere geneeswijze, de traditionele geneeswijze en homeopathie. De bouwstijl en opzet van het centrum reflecteren de drie uitgangsgedachten.

3. Werkwijze

De werkwijze waarop projecten worden gerealiseerd is hieronder beschreven: 1. Het Eva Demaya Centre in Malawi maakt jaarlijks een beleidsplan met een bijbehorende gedetailleerde kostenbegroting. In het beleidsplan worden de projecten en activiteiten beschreven. 2. Het Algemeen Bestuur van de Eva Demaya Stichting in Nederland beoordeelt de financiële haalbaarheid van het plan en stelt een eigen beleidsplan met begroting voor fondsenwerving op. 3. De in Nederland opgehaalde donaties, worden op de bankrekening van de Eva Demaya Stichting gestort. De Eva Demaya Stichting maakt periodiek via bankoverschrijving gelden over aan het Eva Demaya Centre. 4. Er vindt controle plaats, dat de aan het Eva Demaya centrum beschikbaar gestelde gelden conform het doel worden besteed.

De stichting zal in 2018 als volgt de benodigde fondsen proberen te verwerven: a. door het actief betrekken van scholen, kerken, bedrijven, organisaties en

2

instellingen. b. door het interesseren van een breed publiek via media en eigen publicaties. c. het promoten en onderhouden van donateurschap. d. het voeren van eigen acties. Gepland staan een wandeltocht, een plantenmarkt en een wijn/bierproeverij of Pubquiz. e. het laten uitvoeren van acties door derden.

4. Bestuursamenstelling De Eva Demaya Stichting kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en Activiteitencommissies. De taakverdeling is als volgt: de dagelijkse organisatorische zaken liggen bij het dagelijks bestuur, de activiteitencommissies bereiden fondsenwervende acties voor en het algemeen bestuur heeft beleidsmatige taken. Bestuur en vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar en kent de volgende samenstelling: Functie Naam Voorzitter: Peter van Rossum Secretaris: Ria Jongerius Penningmeester: Cees van Rijn Bestuurslid: Marja Enthoven Bestuurslid: Gerrie van Adrichem Bestuurslid: Katja Brenninkmeijer Bestuurslid: Vacant Notuliste: Annemarieke v.d. Pols De bestuursleden hebben geen relevante hoofd- en nevenfuncties.

3

Stichting Eva Demaya 5-12-2017

Begroting voor het jaar 2018 Acties Actie acceptgiro Donateursavond/dag * Eva Demaya wandeltocht * Kuipplanten

begroot 2018 2.000 500

t/m september 2017 1.675 3.796 555

begroot 2017 1.800 2.000 3.500 500

werkelijk 2016 3.160 5.706 3.337 732

2.500

6.026

7.800

12.935

3.600 900 1.655 4.500 71.000 5.000

2.762 747 1.605 1.590 106.971 4.444

3.800 1.060 2.220 2.500 76.500 5.000

3.762 1.058 1.855 4.565 116.098 4.577

86.655

118.119

91.080

131.915

20.000 1.500

26.213 1.072

15.000 1.500

59.493 9.560

21.500

27.285

16.500

69.053

110.655

151.430

115.380

213.903

Baten uit acties derden Acties van derden

-

-

-

-

Totaal acties derden

-

-

-

-

Baten uit beleggingen Rente kredietinstellingen

1.500

-

3.000

1.584

Totaal baten uit beleggingen

1.500

-

3.000

1.584

112.155

151.430

118.380

215.487

Structurele Donaties Incasso: maanddonaties Incasso: kwartaaldonaties Incasso: jaardonaties Schenkingen Donaties van belangrijke donateurs Overige periodieke donaties

Incidentele donaties Legaten Overige incidentele donaties Donaties i.v.m. jubilea/bruiloften

Totale baten uit eigen fondsenwerving

Som der baten

* de opbrengst van deze posten zullen worden gebruikt voor de bouw van de middelbareschool in Luviri.

4

Lasten Besteed aan doelstellingen

begroot 2018

Bijdragen aan Eva Demaya centre* Extra Bijdragen aan Eva Demaya centre* Schoolproject Uitvoeringskosten Projectmanager

140.979 3.800

Totaal besteed aan doelstellingen Kosten eigen fondsen werving Kosten eigen fondsen werving

t/m september 2017

begroot 2017

werkelijk 2016

105.846 1.500 7.000 4.204

133.473 9.873 2.000

134.364 6.562 34.598 2.272

144.779

118.550

145.346

177.796

2.000

334

2.000

1.567

Rente lasten en soortgelijke kosten Bankkosten

400

157

400

170

Totaal kosten van beleggingen

400

157

400

170

Kosten beheer en administratie Automatiseringskosten Aanvraagkosten CBF keurmerk Heffingen, contrib., abon en Flynth Verzekeringen Kantoorkosten Accountantskosten Diverse kosten

500 500 600 150 500 4.000 1.000

136 144 581 87

500 500 600 150 400 4.000 1.000

380 96 151 727 -

Totaal beheer en administratie

7.250

948

7.150

1.354

Som der lasten

154.429

119.989

145.023

180.887

Som der baten Som der lasten Resultaat

112.155 154.429 42.274-

151.430 119.989 31.441

118.380 145.023 26.643-

215.487 180.887 34.600

*Nadere toelichting Het Eva Demaya Centre in Malawi is een zelfstandige NGO met een eigen verslaggeving. Middels onze bijdragen zijn de volgende projecten (deels) gefinancierd. I Eva Demaya Centre II Health services (gezondheidszorg) III Orphan care (weeskinderen) V Gifts / Smal projects (giften / kleine projecten VI Sports VII Donor & Cultural Exchange project

62.280 33.401 20.234 10.197 5.916 8.951

60.045 29.376 19.459 9.951 5.916 8.726

69.918 29.376 19.459 9.951 5.916 8.726

140.979

133.473

143.346

5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.