BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent A


1 Gram stain Reagent A Biztonsági adatlap Felülvizsgálva 29/11/2017 Oldal 1 / SZAKASZ Az anyag/keverék és a vá...
Author:  Katalin Orbán

0 downloads 2 Views 429KB Size

Recommend Documents


No documents


BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent A

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 1 / 10

HU

Biztonsági adatlap 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kód: Elnevezés

04-100803/L.A Gram stain Reagent A

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Leírás/Használat

In vitro medical-diagnostic disposable. Reagent for microscopy.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cég neve Cím Helység és állam

BIO-OPTICA MILANO SPA via San Faustino, 58 20134 Milano Italia tel: 0039 02 2127131 fax: 0039 02 2153000

Az illetékes személy e-mail címe A biztonsági adatlapért felelős

[email protected]

Forgalmazza:

Bio-Optica Milano S.p.a.

(MI)

1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgős információt ad

Kérjük, forduljon a legközelebbi Tossicology és ellenmérget Center

2. SZAKASZ A veszély azonosítása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a termék az 1907/2006/EK rendelet valamint későbbi módosításai rendelkezéseinek megfelelő biztonsági adatlap szükséges. Az egészséget és/vagy a környezetet érintő kockázatokra vonatkozó esetleges kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. része tartalmazza. Veszélyosztály és veszélymegjelölés: Tűzveszélyes folyadékok, kategória 3 A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 3

H226 H412

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.

A veszélyt jelző piktogramok:

Figyelmeztetések:

Figyelem

A figyelmeztető mondatok: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű és szemvédő / arcvédő használata kötelező.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent A 2. SZAKASZ A veszély azonosítása

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 2 / 10

HU

... / >>

2.3. Egyéb veszélyek A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 3.1. Anyagok Nem rá vonatkozó információ

3.2. Keverékek Tartalom: Azonosítás

x = Konc. %

ETANOL CAS 64-17-5 20 ≤ x < 40 EK 200-578-6 INDEX 603-002-00-5 2-PROPANOL CAS 67-63-0 5 ≤ x < 10 EK 200-661-7 INDEX 603-117-00-0 Crystal violet CAS 548-62-9 0,5 ≤ x < 1 EK INDEX

Osztályozás 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2 H225

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1

208-953-6 612-204-00-2

Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencséket. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 15 percen át. Forduljunk orvoshoz, ha a probléma tartósan fennáll. BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal bő vízzel mosakodjunk meg. Ha az irritáció tartós, forduljunk orvoshoz. Mossuk ki a szennyezett ruhát, mielőtt újra használnánk. BELÉLEGZÉS: Vigyük a sérültet friss levegőre. Nehézkes lélegzés esetén azonnal hívjunk orvost. LENYELÉS: Azonnal forduljunk orvoshoz. Csak orvosi utasításra hánytassunk. Szájon át semmit ne adjunk be a sérültnek, ha öntudatlan állapotban van, hacsak az orvos nem engedélyezi.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nem állnak rendelkezésre információk

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Az oltóeszközök a következők: szén-dioxid, hab, vegyi por. A kijutott, kiszivárgott termékhez, mely nem gyulladt meg, vízpárát lehet használni a gyúlékony gőzök szétoszlatására és a kijutás megállításában tevékenykedő személyek védelmére. NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Ne használjunk vízsugarat. A víz nem hatékony a tűz oltására, mindazonáltal felhasználható a tűznek kitett, zárt tartályok hűtésére, robbanások megelőzése céljából.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN A tűznek kitett tartályokban túlnyomás alakulhat ki robbanásveszélyt okozva. Ne lélegezze be az égéstermékeket.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent A 5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 3 / 10

HU

... / >>

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tárolóedényeket vízsugárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését. Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradékának a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük. VÉDŐFELSZERELÉS Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély. A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljünk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében. Távolítsuk el a védőfelszerelést nem viselő személyeket. Távolítsunk el minden hő-, vagy gyújtóforrást (cigaretta, láng, szikra stb.) arról a területről, ahol a szivárgás bekövetkezett.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Ha a termék gyúlékony, használjunk robbanásgátló készüléket. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Tartsuk hőtől, szikráktól, nyílt lángtól távol, ne dohányozzunk, ne használjunk gyufát vagy öngyújtót. A gőzök robbanás kíséretében meggyulladhatnak, ezért kerüljük a felhalmozódásukat, nyitva tartva az ablakokat és az ajtókat, huzat biztosításával. Megfelelő szellőzés hiányában a gőzök felhalmozódhatnak a talaj felett, és akár távolból is begyullaszthatóak, visszalobbanás veszélyével. Kerüljük el az elektrosztatikus töltet felhalmozódását. Nagy méretű tartályok esetén az áttöltés művelete alatt földeljük le, és viseljünk antisztatikus cipőt. A folyadék erős mozgása és gyors folyása a csövekben és berendezésekben elektrosztatikus töltet képződését és felhalmozódását eredményezheti. A tűz- és robbanásveszély elkerülése végett, a mozgatásuk során soha ne használjunk sűrített levegőt. Óvatosan nyissuk fel a tartályokat, mert nyomás alatt lehetnek. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Csak az eredeti tartályban tároljuk. A tartályokat zárva, jól szellőző, a közvetlen napsugárzástól védett helyen tároljuk. Hűvös, jól szellőző helyen, hőtől, nyílt lángtól, szikráktól és más gyújtóforrásoktól távol tároljuk. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, ellenőrizve a 10. pontot.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nem állnak rendelkezésre információk

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent A

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 4 / 10

HU

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Referenciák Szabványok:

DEU ESP FRA GBR HUN

Deutschland España France United Kingdom Magyarország TLV-ACGIH

MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015 JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102 EH40/2005 Workplace exposure limits 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról ACGIH 2016

ETANOL Küszöbérték Típus AGW MAK VLA VLEP WEL AK TLV-ACGIH

Állam DEU DEU ESP FRA GBR HUN

TWA/8h mg/m3 960 960 1900 1920 1900

ppm 500 500 1000 1000

STEL/15min mg/m3 ppm 1920 1000 1920 1000 1910 1000 9500 5000 7600 1884

1000

2-PROPANOL Küszöbérték Típus AGW MAK VLA VLEP WEL AK TLV-ACGIH

Állam DEU DEU ESP FRA GBR HUN

TWA/8h mg/m3 500 500 500 999 500 492

ppm 200 200 200 400 200

STEL/15min mg/m3 ppm 1000 400 1000 400 1000 400 980 400 1250 500 2000 983 400

RövidÍtések: (C) = CEILING ; BELÉL = Belélegezhető frakció ; RESPIR = Respirábilis frakció ; THORAK = Thorakális frakció.

8.2. Az expozíció ellenőrzése Figyelembe véve, hogy a megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig fontosabb kellene legyen az egyéni vedőfelszerelésekhez képest, biztosítsa a munkahelyi helyiség jó szellőztetettségét hatékony helyi légelszívó berendezéssel. KEZEK VÉDELME A kezet III. Kategóriájú munkakesztyűvel kell védeni (MSZ EN 374). A védőkesztyűk anyagának kiválasztásához figyelembe kell venni az alábbiakat: kompatibilitás, károsodás/elhasználódás, szakadási és áthatolási idő. Készítmények esetén a munkakesztyűk kémiai anyagoknak való ellenálló képesség használat előtt előtt ellenőrizni kell, amennyiben az előre nem kiszámítható. A kesztyűknek van kopás-idej van, amely használat módjától és időtartamától függ. BŐR VÉDELME Hosszú újjú munkaruhát és I. kategóriájú biztonsági munkacipőt kell viselni (89/686/EGK irányelv és MSZ EN ISO 20344). A védőruha levétele után szappannal és vízzel kezet kell mosni. Abban az esetben, ha a munkakörnyezet robbanásveszélyt jelent, ítéljük meg, szükséges-e antisztatikus ruházatról gondoskodni. SZEMEK VÉDELME Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (MSZ EN 166). LÉGZŐSZERVEK VÉDELME Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, ajánlatos A típusú légszűrő arcmaszk viselése, melynek osztályát (1, 2 vagy 3) a használat koncentráció-határértékének megfelelően kell megválasztani. (MSZ EN 14387). Különböző természetű gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aerosolok, füstök, ködök stb.) jelenléte esetén kombinált típusú szűrőkről kell gondoskodni.. A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott. Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a szagérzékelési küszöb a vonatkozó TLV-TWA-nál magasabb, valamint szükséghelyzet esetén, viseljünk nyíltkörös, sűrített levegős (EN 137. szabvány) vagy külső levegőellátással működő légzésvédő készüléket (EN 138. szabvány). A légúti védőfelszerelés helyes megválasztásához kövessük az EN 529 szabvány útmutatását. EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent A 8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 5 / 10

HU

... / >>

A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi eőírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Halmazállapot Szín Szag Szagküszöbérték pH-érték Olvadáspont / fagyáspont Kezdeti forráspont Forrásponttartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Felső gyulladási hőmérséklet Felső gyulladási hőmérséklet Alsó robbanási határ Felső robbanási határ Gőznyomás Gőzsűrűség Relatív sűrűség Oldékonyság Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok

folyékony ibolyaszín enyhe Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre 23 ≤ T ≤ 60 ˚C Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre oldódó Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre

9.2. Egyéb információk VOC (Az EK/2010/75) : VOC (illékony szén) :

30,00 % 16,40 %

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség 10.1. Reakciókészség Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye.

10.2. Kémiai stabilitás A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége A gőzök levegővel robbanó elegyekett képezhetnek. ETANOL Robbanás kockázata a következőkkel történő érintkezés során: alkálifémek,alkáli-oxidok,kalciumhipoklorit,kén monofluorid,ecetsavanhidrid,savak,koncentrált hidrogén-peroxid,perklorátok,perklórsav,perkloronitril,higany-nitrát,salétromsav,ezüst,ezüstnitrát,ammónium,ezüstoxid,ammónium,erős oxidálószerek,nitrogén-dioxid.Veszélyesen reagálhat: bróm acetilén,klór acetilén,bróm-trifluorid,króm-trioxid,kromil-klorid,fluor,kálium-terc-butoxid,lítium-hidrid,foszfor-trioxid,fekete platina,cirkónium (IV) klorid,cirkónium (IV) jodid.Robbanásveszélyes elegyet alkot a következőkkel: levegő.

10.4. Kerülendő körülmények Kerüljük a túlmelegedést. Kerüljük el az elektrosztatikus töltet felhalmozódását. Kerüljünk bármiféle gyújtóforrást. ETANOL Kerülje az expozíciót a következőkkel: hőforrások,nyílt láng.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent A 10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 6 / 10

HU

... / >>

10.5. Nem összeférhető anyagok Nem állnak rendelkezésre információk

10.6. Veszélyes bomlástermékek Hőbomlásra vagy tűz esetén az egészségre potenciálisan káros gázok és gőzök szabadulhatnak fel.

11. SZAKASZ Toxikológiai információk 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk Nem állnak rendelkezésre információk A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk Nem állnak rendelkezésre információk A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások Nem állnak rendelkezésre információk A kölcsönhatásokból eredő hatások Nem állnak rendelkezésre információk AKUT TOXICITÁS LC50 (Belélegzés) a keverékből: LD50 (Szájon át) a keverékből: LD50 (Bőrön át) a keverékből:

Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

ETANOL LD50 (Szájon át) LC50 (Belélegzés)

> 5000 mg/kg Rat 120 mg/l/4h Pimephales promelas

2-PROPANOL LD50 (Szájon át) LD50 (Bőrön át) LC50 (Belélegzés)

4710 mg/kg Rat 12800 mg/kg Rat 72,6 mg/l/4h Rat

Crystal violet LD50 (Szájon át)

420 mg/kg rat

BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak RÁKKELTŐ HATÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak REPRODUKCIÓS TOXICITÁS

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent A 11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 7 / 10

HU

... / >>

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ASPIRÁCIÓS VESZÉLY Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

12. SZAKASZ Ökológiai információk A termék a környezetre veszélyesnek tekintendő és ártalmas a vízi szervezetekre, ami környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

12.1. Toxicitás

Crystal violet LC50 - Halak Esetén

0,7 mg/l/96h S.gairdnerii

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

ETANOL Vízben való oldhatóság Gyorsan lebomló

1000 - 10000 mg/l

2-PROPANOL Gyorsan lebomló

12.3. Bioakkumulációs képesség

ETANOL Megoszlási együttható: oktanol/víz

-0,35

2-PROPANOL Megoszlási együttható: oktanol/víz

0,05

12.4. A talajban való mobilitás Nem állnak rendelkezésre információk

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

12.6. Egyéb káros hatások Nem állnak rendelkezésre információk

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. A hulladékok szállítása ADR köteles lehet. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

13.1. Hulladékkezelési módszerek Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent A 13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 8 / 10

HU

... / >>

részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. A hulladékok szállítása ADR köteles lehet. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk 14.1. UN-szám ADR / RID, IMDG, IATA:

1987

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés ADR / RID: IMDG: IATA:

ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL; PROPAN-2-OL) ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL; PROPAN-2-OL) ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL; PROPAN-2-OL)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR / RID:

Osztály: 3

Címke: 3

IMDG:

Osztály: 3

Címke: 3

IATA:

Osztály: 3

Címke: 3

14.4. Csomagolási csoport ADR / RID, IMDG, IATA:

III

14.5. Környezeti veszélyek ADR / RID: IMDG: IATA:

NO NO NO

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések ADR / RID: IMDG: IATA:

HIN - Kemler: 30 Különleges rendelkezések: EMS: F-E, S-D Cargo: Pass.: Különleges utasítások

Limited Quantities: 5 L

Alagút korlátozás kódja: (D/E)

Limited Quantities: 5 L Korlátozott mennyiség: 220 L Korlátozott mennyiség: 60 L A3, A180

Csomagolási utasítás: 366 Csomagolási utasítás: 355

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem rá vonatkozó információ

15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Seveso kategória - 2012/18/EK Irányelv:

P5c

A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint Termék Pont 3 - 40 A jelöltlistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent A 15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 9 / 10

HU

... / >>

Crystal violet Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet) Nincs Kiviteli bejentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EK) rendelet Nincs A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs Egészségügyi ellenőrzés Nem állnak rendelkezésre információk 15.2. Kémiai biztonsági értékelés A keverékre és a tartalmazott anyagokra vonatkozóan nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ Egyéb információk A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege:

Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 3 Carc. 2 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 3 H225 H226 H351 H302 H318 H319 H336 H400 H410 H412

Tűzveszélyes folyadékok, kategória 2 Tűzveszélyes folyadékok, kategória 3 Rákkeltő hatás, kategória 2 Akut toxicitás, kategória 4 Súlyos szemkárosodás, kategória 1 Szemirritáció, kategória 2 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3 A vízi környezetre veszélyes, akut toxicitás, kategória 1 A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 1 A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 3 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Feltehetően rákot okoz. Lenyelve ártalmas. Súlyos szemkárosodást okoz. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

RÖVIDÍTÉSEK: - ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - CAS NUMBER: CAS (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat) szám - CE50: közepes effektív koncentráció - CE NUMBER: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben - CLP: 1272/2008/EK rendelet - DNEL: Származtatott hatásmentes szint - EmS: Emergency Schedule - GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere - IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat - IC50: közepes gátló koncentráció - IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata - IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet - INDEX NUMBER: CLP VI. melléklet azonosító szám - LC50: Közepes halálos koncentráció - LD50: Közepes halálos dózis - OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték - PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint - PEC: Becsült környezeti koncentráció - PEL: Megengedett expozíciós határérték - PNEC: Becsült hatástalan koncentráció - REACH: 1907/2006/EK rendelet EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent A

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 10 / 10

HU

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >> - RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat- TLV: Küszöbérték - TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni. - TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték - TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték - VOC: Illékony szerves vegyület - vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EU) rendelete (REACH) 2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP) 3. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EU) rendelete (I Atp. CLP) 4. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/830 (EU) rendelete 5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP) 6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP) 7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP) 8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP) 9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP) 10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP) 11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - IFA GESTIS honlap - ECHA Agency honlap - Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) Olaszország

Megjegyzés a felhasználó számára: A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást. Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk. A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítsunk.

Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest: A következő rovatokban történtek változások: 02 / 08 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent B

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 1 / 9

HU

Biztonsági adatlap 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kód: Elnevezés

04-100803/L.B Gram stain Reagent B

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Leírás/Használat

In vitro medical-diagnostic disposable. Reagent for microscopy.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cég neve Cím Helység és állam

BIO-OPTICA MILANO SPA via San Faustino, 58 20134 Milano Italia tel: 0039 02 2127131 fax: 0039 02 2153000

Az illetékes személy e-mail címe A biztonsági adatlapért felelős

[email protected]

Forgalmazza:

Bio-Optica Milano S.p.a.

(MI)

1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgős információt ad

Kérjük, forduljon a legközelebbi Tossicology és ellenmérget Center

2. SZAKASZ A veszély azonosítása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a termék az 1907/2006/EK rendelet valamint későbbi módosításai rendelkezéseinek megfelelő biztonsági adatlap szükséges. Az egészséget és/vagy a környezetet érintő kockázatokra vonatkozó esetleges kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. része tartalmazza. Veszélyosztály és veszélymegjelölés: Légzőszervi szenzibilizáció, kategória 1

Bőr szenzibilizáció, kategória 1

H334 H317

Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Allergiás bőrreakciót válthat ki.

2.2. Címkézési elemek Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.

A veszélyt jelző piktogramok:

Figyelmeztetések:

Veszély

A figyelmeztető mondatok: H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P261 Kerülje a por / füst / gáz / köd / gőzök / permet belélegzését. P280 Védőkesztyű használata kötelező. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent B 2. SZAKASZ A veszély azonosítása

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 2 / 9

HU

... / >>

P342+P311

Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz / . . .

Tartalmaz:

Potassium iodide

2.3. Egyéb veszélyek A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 3.1. Anyagok

Nem rá vonatkozó információ

3.2. Keverékek Tartalom: Azonosítás

x = Konc. %

Potassium iodide CAS 7681-11-0 5 ≤ x < 10 EK 231-659-4 INDEX Iodine CAS 7553-56-2 1≤x< 5 EK 231-442-4 INDEX 053-001-00-3

Osztályozás 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317

Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Aquatic Acute 1 H400 M=1

Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencséket. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 15 percen át. Forduljunk orvoshoz, ha a probléma tartósan fennáll. BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal zuhanyozzunk le. Azonnal hívjunk orvost. Mossuk ki a szennyezett ruhát, mielőtt újra használnánk. BELÉLEGZÉS: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha a légzés leáll, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Azonnal hívjunk orvost. LENYELÉS: Azonnal hívjunk orvost. Ne hánytassuk. Semmi olyat ne adjunk be, amit az orvos kifejezetten nem engedélyezett.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nem állnak rendelkezésre információk

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK A hagyományos oltóeszközök: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz. NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Semelyik sem.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN Ne lélegezze be az égéstermékeket.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent B 5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 3 / 9

HU

... / >>

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tárolóedényeket vízsugárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését. Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradékának a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük. VÉDŐFELSZERELÉS Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély. A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljünk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Ha a termék gyúlékony, használjunk robbanásgátló készüléket. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Csak akkor nyúljunk a termékhez, ha a biztonsági adatlap összes pontját tanulmányoztuk. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Vegyük le a szennyezett ruhaneműket és a védőeszközöket mielőtt olyan helyiségbe lépünk, ahol étkeznek.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Csak az eredeti tartályban tároljuk. A tartályokat zárva, jól szellőző, a közvetlen napsugárzástól védett helyen tároljuk. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, ellenőrizve a 10. pontot.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nem állnak rendelkezésre információk

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Nem állnak rendelkezésre információk 8.2. Az expozíció ellenőrzése Figyelembe véve, hogy a megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig fontosabb kellene legyen az egyéni vedőfelszerelésekhez képest, biztosítsa a munkahelyi helyiség jó szellőztetettségét hatékony helyi légelszívó berendezéssel. A személyi védőfelszerelés megválasztásához kérjünk tanácsot esetleg a saját vegyianyag-szállítónktól. A személyi védőfelszerelésen fel kell legyen tüntetve az EK-jelölés, mely tanúsítja, hogy megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak. Gondoskodjunk sürgősségi arc- és szemmosó zuhanyról. KEZEK VÉDELME A kezet III. Kategóriájú munkakesztyűvel kell védeni (MSZ EN 374). A védőkesztyűk anyagának kiválasztásához figyelembe kell venni az alábbiakat: kompatibilitás, károsodás/elhasználódás, szakadási és EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent B 8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 4 / 9

HU

... / >>

áthatolási idő.Készítmények esetén a munkakesztyűk kémiai anyagoknak való ellenálló képesség használat előtt előtt ellenőrizni kell, amennyiben az előre nem kiszámítható. A kesztyűknek van kopás-idej van, amely használat módjától és időtartamától függ. BŐR VÉDELME Hosszú újjú munkaruhát és II. kategóriájú biztonsági munkacipőt kell viselni (89/686/EGK irányelv és MSZ EN ISO 20344). A védőruha levétele után szappannal és vízzel kezet kell mosni. SZEMEK VÉDELME Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (MSZ EN 166). LÉGZŐSZERVEK VÉDELME Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, ajánlatos B típusú légszűrő arcmaszk viselése, melynek osztályát (1, 2 vagy 3) a használat koncentráció-határértékének megfelelően kell megválasztani. (MSZ EN 14387). Különböző természetű gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aerosolok, füstök, ködök stb.) jelenléte esetén kombinált típusú szűrőkről kell gondoskodni.. A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott. Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a szagérzékelési küszöb a vonatkozó TLV-TWA-nál magasabb, valamint szükséghelyzet esetén, viseljünk nyíltkörös, sűrített levegős (EN 137. szabvány) vagy külső levegőellátással működő légzésvédő készüléket (EN 138. szabvány). A légúti védőfelszerelés helyes megválasztásához kövessük az EN 529 szabvány útmutatását. A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi eőírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Halmazállapot Szín Szag Szagküszöbérték pH-érték Olvadáspont / fagyáspont Kezdeti forráspont Forrásponttartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Felső gyulladási hőmérséklet Felső gyulladási hőmérséklet Alsó robbanási határ Felső robbanási határ Gőznyomás Gőzsűrűség Relatív sűrűség Oldékonyság Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok

>

folyékony Nem áll rendelkezésre szagtalan Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre 60 ˚C Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre oldódó Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre

9.2. Egyéb információk VOC (Az EK/2010/75) : VOC (illékony szén) :

0 0

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség 10.1. Reakciókészség Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye.

10.2. Kémiai stabilitás A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent B 10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 5 / 9

HU

... / >>

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Normális felhasználási és tárolási feltételek között veszélyes reakciók nem várhatók.

10.4. Kerülendő körülmények Nincsen. Tartsuk magunkat mindazonáltal a vegyi termékekkel szemben alkalmazott szokásos óvintézkedésekhez.

10.5. Nem összeférhető anyagok Nem állnak rendelkezésre információk

10.6. Veszélyes bomlástermékek Nem állnak rendelkezésre információk

11. SZAKASZ Toxikológiai információk Magára a termékre vonatkozó kísérleti toxikológiai adatok hiányában, a termék esetleges veszélyeit az egészségre a tartalmazott anyagok tulajdonságai alapján értékelték, a vonatkozó jogszabály által az osztályozáshoz előírt kritériumok szerint. Ezért a termék expozíciójából származó toxikológiai hatások értékeléséhez vegyük figyelembe az esetlegesen a 3. pontban idézett egyes veszélyes anyagok koncentrációját.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk Nem állnak rendelkezésre információk A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk Nem állnak rendelkezésre információk A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások Nem állnak rendelkezésre információk A kölcsönhatásokból eredő hatások Nem állnak rendelkezésre információk AKUT TOXICITÁS LC50 (Belélegzés) a keverékből: LD50 (Szájon át) a keverékből: LD50 (Bőrön át) a keverékből:

Iodine LD50 (Szájon át)

> 5 mg/l Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) >2000 mg/kg

14000 mg/kg

BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ Bőrérzékenységet kiváltó anyag A légzőrendszer érzékenységét kiváltó anyag CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak RÁKKELTŐ HATÁS EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent B 11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 6 / 9

HU

... / >>

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak REPRODUKCIÓS TOXICITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ASPIRÁCIÓS VESZÉLY Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

12. SZAKASZ Ökológiai információk Mivel a készítményről nem állnak rendelkezésre specifikus adatok, használjuk a normál ipari munkaelőírások betartásával, elkerülve a termék kijutását a környezetbe. Mindenképpen elkerülendő, hogy a termék a talajba vagy vízfolyásokba kerüljön. Amennyiben a termék vízfolyásba került vagy beszennyezte a talajt vagy a növényzetet, értesíteni kell az illetékes hatóságokat. Intézkedni kell, hogy minimálisra csökkenjen a vízbázisokra gyakorolt hatás.

12.1. Toxicitás

Iodine LC50 - Halak Esetén EC50 - Rákok Esetén

1,7 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss 0,2 mg/l/48h Daphnia magna

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság Nem állnak rendelkezésre információk

12.3. Bioakkumulációs képesség Nem állnak rendelkezésre információk

12.4. A talajban való mobilitás Nem állnak rendelkezésre információk

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

12.6. Egyéb káros hatások Nem állnak rendelkezésre információk

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok 13.1. Hulladékkezelési módszerek Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent B

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 7 / 9

HU

14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk A termék a veszélyes áruk közúti (A.D.R.), vasúti (RID), tengeri (IMDG Code) és légi (IATA) szállításáról szóló hatályos rendelkezések értelmében nem minősül veszélyesnek.

14.1. UN-szám Nem alkalmazható 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nem alkalmazható 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nem alkalmazható 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható 14.5. Környezeti veszélyek Nem alkalmazható 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem rá vonatkozó információ

15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Seveso kategória - 2012/18/EK Irányelv:

Nincs

A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint Termék Pont 3 A jelöltlistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban SVHC anyagokat. Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet) Nincs Kiviteli bejentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EK) rendelet Nincs A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs Egészségügyi ellenőrzés E kémiai anyag expozíciójának kitett dolgozók nem kötelesek egészségügyi ellenőrzés alatt állni, ha a kockázat-értékelés eredményei azt mutatják, hogy csak enyhe kockázat áll fenn a dolgozók biztonságára és egészségére nézve, és ha betartják a 98/24/EK rendeletben foglaltakat. 15.2. Kémiai biztonsági értékelés A keverékre és a tartalmazott anyagokra vonatkozóan nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent B

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 8 / 9

HU

16. SZAKASZ Egyéb információk A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege:

Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 H312 H332 H315 H335 H334 H317 H400

Akut toxicitás, kategória 4 Bőrirritáció, kategória 2 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3 Légzőszervi szenzibilizáció, kategória 1 Bőr szenzibilizáció, kategória 1 A vízi környezetre veszélyes, akut toxicitás, kategória 1 Bőrrel érintkezve ártalmas. Belélegezve ártalmas. Bőrirritáló hatású. Légúti irritációt okozhat. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

RÖVIDÍTÉSEK: - ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - CAS NUMBER: CAS (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat) szám - CE50: közepes effektív koncentráció - CE NUMBER: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben - CLP: 1272/2008/EK rendelet - DNEL: Származtatott hatásmentes szint - EmS: Emergency Schedule - GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere - IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat - IC50: közepes gátló koncentráció - IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata - IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet - INDEX NUMBER: CLP VI. melléklet azonosító szám - LC50: Közepes halálos koncentráció - LD50: Közepes halálos dózis - OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték - PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint - PEC: Becsült környezeti koncentráció - PEL: Megengedett expozíciós határérték - PNEC: Becsült hatástalan koncentráció - REACH: 1907/2006/EK rendelet - RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat - TLV: Küszöbérték - TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni. - TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték - TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték - VOC: Illékony szerves vegyület - vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EU) rendelete (REACH) 2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP) 3. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EU) rendelete (I Atp. CLP) 4. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/830 (EU) rendelete 5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP) 6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP) 7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP) 8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP) 9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP) 10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP) 11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent B

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 9 / 9

HU

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >> - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition- IFA GESTIS honlap - ECHA Agency honlap - Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) Olaszország

Megjegyzés a felhasználó számára: A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást. Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk. A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítsunk.

Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest: A következő rovatokban történtek változások: 02 / 11 / 12 / 13.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent C

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 06/12/2018 A nyomtatás kelte 06/12/2018 Oldal 1 / 12

HU

Biztonsági adatlap 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kód: Elnevezés

04-100803/L.C Gram stain Reagent C

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Leírás/Használat

In vitro medical-diagnostic disposable. Reagent for microscopy.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cég neve Cím Helység és állam

BIO-OPTICA MILANO SPA via San Faustino, 58 20134 Milano Italia tel: 0039 02 2127131 fax: 0039 02 2153000

Az illetékes személy e-mail címe A biztonsági adatlapért felelős

[email protected]

Forgalmazza:

Bio-Optica Milano S.p.a.

(MI)

1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgős információt ad

Kérjük, forduljon a legközelebbi Tossicology és ellenmérget Center

2. SZAKASZ A veszély azonosítása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a termék az 1907/2006/EK rendelet valamint későbbi módosításai rendelkezéseinek megfelelő biztonsági adatlap szükséges. Az egészséget és/vagy a környezetet érintő kockázatokra vonatkozó esetleges kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. része tartalmazza. Veszélyosztály és veszélymegjelölés: Tűzveszélyes folyadékok, kategória 2 Szemirritáció, kategória 2 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3

H225 H319 H336

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat.

2.2. Címkézési elemek Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.

A veszélyt jelző piktogramok:

Figyelmeztetések:

Veszély

A figyelmeztető mondatok: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P261 Kerülje a por / füst / gáz / köd / gőzök / permet belélegzését. EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent C 2. SZAKASZ A veszély azonosítása

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 06/12/2018 A nyomtatás kelte 06/12/2018 Oldal 2 / 12

HU

... / >>

P280

Védőkesztyű és szemvédő / arcvédő használata kötelező.

Tartalmaz:

2-PROPANOL ACETON

2.3. Egyéb veszélyek A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 3.1. Anyagok Nem rá vonatkozó információ

3.2. Keverékek Tartalom: Azonosítás

x = Konc. %

ETANOL CAS 64-17-5 40 ≤ x < 60 EK 200-578-6 INDEX 603-002-00-5 ACETON CAS 67-64-1 20 ≤ x < 40 EK 200-662-2 INDEX 606-001-00-8 2-PROPANOL CAS 67-63-0 20 ≤ x < 40 EK 200-661-7 INDEX 603-117-00-0

Osztályozás 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2 H225

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencséket. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 15 percen át. Forduljunk orvoshoz, ha a probléma tartósan fennáll. BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal bő vízzel mosakodjunk meg. Ha az irritáció tartós, forduljunk orvoshoz. Mossuk ki a szennyezett ruhát, mielőtt újra használnánk. BELÉLEGZÉS: Vigyük a sérültet friss levegőre. Nehézkes lélegzés esetén azonnal hívjunk orvost. LENYELÉS: Azonnal forduljunk orvoshoz. Csak orvosi utasításra hánytassunk. Szájon át semmit ne adjunk be a sérültnek, ha öntudatlan állapotban van, hacsak az orvos nem engedélyezi.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nem állnak rendelkezésre információk

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Az oltóeszközök a következők: szén-dioxid, hab, vegyi por. A kijutott, kiszivárgott termékhez, mely nem gyulladt meg, vízpárát lehet használni a gyúlékony gőzök szétoszlatására és a kijutás megállításában tevékenykedő személyek védelmére. NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Ne használjunk vízsugarat. A víz nem hatékony a tűz oltására, mindazonáltal felhasználható a tűznek kitett, zárt tartályok hűtésére, robbanások megelőzése céljából.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent C 5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 06/12/2018 A nyomtatás kelte 06/12/2018 Oldal 3 / 12

HU

... / >>

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN A tűznek kitett tartályokban túlnyomás alakulhat ki robbanásveszélyt okozva. Ne lélegezze be az égéstermékeket.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tárolóedényeket vízsugárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését. Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradékának a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük. VÉDŐFELSZERELÉS Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély. A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljünk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében. Távolítsuk el a védőfelszerelést nem viselő személyeket. Távolítsunk el minden hő-, vagy gyújtóforrást (cigaretta, láng, szikra stb.) arról a területről, ahol a szivárgás bekövetkezett.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Ha a termék gyúlékony, használjunk robbanásgátló készüléket. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Tartsuk hőtől, szikráktól, nyílt lángtól távol, ne dohányozzunk, ne használjunk gyufát vagy öngyújtót. A gőzök robbanás kíséretében meggyulladhatnak, ezért kerüljük a felhalmozódásukat, nyitva tartva az ablakokat és az ajtókat, huzat biztosításával. Megfelelő szellőzés hiányában a gőzök felhalmozódhatnak a talaj felett, és akár távolból is begyullaszthatóak, visszalobbanás veszélyével. Kerüljük el az elektrosztatikus töltet felhalmozódását. Nagy méretű tartályok esetén az áttöltés művelete alatt földeljük le, és viseljünk antisztatikus cipőt. A folyadék erős mozgása és gyors folyása a csövekben és berendezésekben elektrosztatikus töltet képződését és felhalmozódását eredményezheti. A tűz- és robbanásveszély elkerülése végett, a mozgatásuk során soha ne használjunk sűrített levegőt. Óvatosan nyissuk fel a tartályokat, mert nyomás alatt lehetnek. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Csak az eredeti tartályban tároljuk. A tartályokat zárva, jól szellőző, a közvetlen napsugárzástól védett helyen tároljuk. Hűvös, jól szellőző helyen, hőtől, nyílt lángtól, szikráktól és más gyújtóforrásoktól távol tároljuk. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, ellenőrizve a 10. pontot.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nem állnak rendelkezésre információk

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent C

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 06/12/2018 A nyomtatás kelte 06/12/2018 Oldal 4 / 12

HU

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Referenciák Szabványok:

DEU DNK ESP FIN FRA GBR GRC HUN ITA NLD NOR POL PRT

Deutschland Danmark España Suomi France United Kingdom Ελλάδα Magyarország Italia Nederland Norge Polska Portugal

SWE TUR EU

Sverige Türkiye OEL EU TLV-ACGIH

MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 Graensevaerdier per stoffer og materialer INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015 HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5 JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102 EH40/2005 Workplace exposure limits ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9 Φεβρουαρίου 2012 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values, AF 2011:18 Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho - Diaro da Republica I 26; 2012-02-06 Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18 2000/39/EC sayılı Direktifin ekidir Irányelv (EU) 2017/164; Irányelv 2009/161/EU; Irányelv 2006/15/EK; Irányelv 2004/37/EK; Irányelv 2000/39/EK; Irányelv 91/322/EEK. ACGIH 2016

ETANOL Küszöbérték Típus AGW MAK TLV VLA HTP VLEP WEL TLV AK OEL TLV NDS MAK TLV-ACGIH

Állam DEU DEU DNK ESP FIN FRA GBR GRC HUN NLD NOR POL SWE

TWA/8h mg/m3 960 960 1900 1900 1900 1920 1900 1900 260 950 1900 1000

ppm 500 500 1000 1000 1000 1000 1000

STEL/15min mg/m3 ppm 1920 1000 1920 1000 1910 2500 9500

1000 1300 5000

7600 1900

BŐR

500 500

1900 1884

1000 1000

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent C 8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 06/12/2018 A nyomtatás kelte 06/12/2018 Oldal 5 / 12

HU

... / >> ACETON

Küszöbérték Típus AGW MAK TLV VLA HTP VLEP WEL TLV AK VLEP OEL TLV NDS VLE MAK ESD OEL TLV-ACGIH

Állam DEU DEU DNK ESP FIN FRA GBR GRC HUN ITA NLD NOR POL PRT SWE TUR EU

TWA/8h mg/m3 1200 1200 600 1210 1200 1210 1210 1780 1210 1210 1210 295 600 1210 600 1210 1210 1187

ppm 500 500 250 500 500 500 500

STEL/15min mg/m3 ppm 2400 1000 2400 1000

1500 2420 3620 3560 2420

630 1000 1500

500 2420 125 1800 500 250 500 500 500

1200

500

1781

750

2-PROPANOL Küszöbérték Típus AGW MAK TLV VLA VLEP WEL TLV AK OEL TLV NDS MAK TLV-ACGIH

Állam DEU DEU DNK ESP FRA GBR GRC HUN NLD NOR POL SWE

TWA/8h mg/m3 500 500 490 500 999 980 500 650 245 900 350 492

ppm 200 200 200 200 400 400

STEL/15min mg/m3 ppm 1000 400 1000 400 1000 980 1250 1225 2000

400 400 500 500

100 150 200

1200 600 983

250 400

RövidÍtések: (C) = CEILING ; BELÉL = Belélegezhető frakció ; RESPIR = Respirábilis frakció ; THORAK = Thorakális frakció.

8.2. Az expozíció ellenőrzése Figyelembe véve, hogy a megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig fontosabb kellene legyen az egyéni vedőfelszerelésekhez képest, biztosítsa a munkahelyi helyiség jó szellőztetettségét hatékony helyi légelszívó berendezéssel. A személyi védőfelszerelés megválasztásához kérjünk tanácsot esetleg a saját vegyianyag-szállítónktól. A személyi védőfelszerelésen fel kell legyen tüntetve az EK-jelölés, mely tanúsítja, hogy megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak. Gondoskodjunk sürgősségi arc- és szemmosó zuhanyról. KEZEK VÉDELME A kezet III. Kategóriájú munkakesztyűvel kell védeni (MSZ EN 374). A védőkesztyűk anyagának kiválasztásához figyelembe kell venni az alábbiakat: kompatibilitás, károsodás/elhasználódás, szakadási és áthatolási idő. Készítmények esetén a munkakesztyűk kémiai anyagoknak való ellenálló képesség használat előtt előtt ellenőrizni kell, amennyiben az előre nem kiszámítható. A kesztyűknek van kopás-idej van, amely használat módjától és időtartamától függ. BŐR VÉDELME Hosszú újjú munkaruhát és I. kategóriájú biztonsági munkacipőt kell viselni (89/686/EGK irányelv és MSZ EN ISO 20344). A védőruha levétele után szappannal és vízzel kezet kell mosni. Abban az esetben, ha a munkakörnyezet robbanásveszélyt jelent, ítéljük meg, szükséges-e antisztatikus ruházatról gondoskodni. SZEMEK VÉDELME Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (MSZ EN 166). LÉGZŐSZERVEK VÉDELME Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, ajánlatos AX típusú légszűrő arcmaszk viselése, melynek a használati határát a gyártó határozza meg (MSZ EN 14387). Különböző természetű gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aerosolok, füstök, ködök stb.) jelenléte esetén kombinált típusú szűrőkről kell gondoskodni.. EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent C 8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 06/12/2018 A nyomtatás kelte 06/12/2018 Oldal 6 / 12

HU

... / >>

A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott.Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a szagérzékelési küszöb a vonatkozó TLV-TWA-nál magasabb, valamint szükséghelyzet esetén, viseljünk nyíltkörös, sűrített levegős (EN 137. szabvány) vagy külső levegőellátással működő légzésvédő készüléket (EN 138. szabvány). A légúti védőfelszerelés helyes megválasztásához kövessük az EN 529 szabvány útmutatását. A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi eőírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Halmazállapot Szín Szag Szagküszöbérték pH-érték Olvadáspont / fagyáspont Kezdeti forráspont Forrásponttartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Felső gyulladási hőmérséklet Felső gyulladási hőmérséklet Alsó robbanási határ Felső robbanási határ Gőznyomás Gőzsűrűség Relatív sűrűség Oldékonyság Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok

> <

folyékony színtelen jellegzetes Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre 35 ˚C Nem áll rendelkezésre 23 ˚C Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre 0,78 szerves oldószerekben oldódó Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre

9.2. Egyéb információk VOC (Az EK/2010/75) : VOC (illékony szén) :

100,00 % - 783,76 56,86 % - 445,68

g/liter g/liter

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség 10.1. Reakciókészség Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye. ACETON Hő hatása alatt felbomlik.

10.2. Kémiai stabilitás A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége A gőzök levegővel robbanó elegyekett képezhetnek. ETANOL Robbanás kockázata a következőkkel történő érintkezés során: alkálifémek,alkáli-oxidok,kalciumhipoklorit,kén monofluorid,ecetsavanhidrid,savak,koncentrált hidrogén-peroxid,perklorátok,perklórsav,perkloronitril,higany-nitrát,salétromsav,ezüst,ezüstnitrát,ammónium,ezüstoxid,ammónium,erős oxidálószerek,nitrogén-dioxid.Veszélyesen reagálhat: bróm acetilén,klór acetilén,bróm-trifluorid,króm-trioxid,kromil-klorid,fluor,kálium-terc-butoxid,lítium-hidrid,foszfor-trioxid,fekete platina,cirkónium (IV) EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent C 10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 06/12/2018 A nyomtatás kelte 06/12/2018 Oldal 7 / 12

HU

... / >>

klorid,cirkónium (IV) jodid.Robbanásveszélyes elegyet alkot a következőkkel: levegő. ACETON Robbanás kockázata a következőkkel történő érintkezés során: bróm-trifluorid,fluor-dioxid,hidrogén-peroxid,nitrozil-klorid,2-metil-1,3 butadién,nitrometán,nitrozil-perklorát.Veszélyesen reagálhat: kálium-terc-butoxid,alkáli-hidroxidok,bróm,bromoform,izoprén,nátrium,kén-dioxid,króm-trioxid,kromil-klorid,salétromsav,kloroform,peroxisav,foszforil-oxi-klorid,krómkénsav,fluor,erős oxidálószerek,erős redukálószerek.Érintkezéskor gyúlékony gázokat formál a következőkkel: nitrozil-perklorát.

10.4. Kerülendő körülmények Kerüljük a túlmelegedést. Kerüljük el az elektrosztatikus töltet felhalmozódását. Kerüljünk bármiféle gyújtóforrást. ETANOL Kerülje az expozíciót a következőkkel: hőforrások,nyílt láng. ACETON Kerülje az expozíciót a következőkkel: hőforrások,nyílt láng.

10.5. Nem összeférhető anyagok ACETON Inkompatibilis a következőkkel: savak,oxidálószerek.

10.6. Veszélyes bomlástermékek Hőbomlásra vagy tűz esetén az egészségre potenciálisan káros gázok és gőzök szabadulhatnak fel. ACETON Kialakulhat: ketének,irritatív anyagok.

11. SZAKASZ Toxikológiai információk 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk Nem állnak rendelkezésre információk A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk Nem állnak rendelkezésre információk A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások Nem állnak rendelkezésre információk A kölcsönhatásokból eredő hatások Nem állnak rendelkezésre információk AKUT TOXICITÁS LC50 (Belélegzés) a keverékből: LD50 (Szájon át) a keverékből: LD50 (Bőrön át) a keverékből:

Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

ETANOL LD50 (Szájon át) LC50 (Belélegzés)

> 5000 mg/kg Rat 120 mg/l/4h Pimephales promelas

2-PROPANOL LD50 (Szájon át) LD50 (Bőrön át) LC50 (Belélegzés)

4710 mg/kg Rat 12800 mg/kg Rat 72,6 mg/l/4h Rat

BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent C 11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 06/12/2018 A nyomtatás kelte 06/12/2018 Oldal 8 / 12

HU

... / >>

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ Súlyos szemirritációt okoz LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak RÁKKELTŐ HATÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak REPRODUKCIÓS TOXICITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Álmosságot vagy szédülést okozhat ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ASPIRÁCIÓS VESZÉLY Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

12. SZAKASZ Ökológiai információk 12.1. Toxicitás Nem állnak rendelkezésre információk

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

ETANOL Vízben való oldhatóság Gyorsan lebomló

1000 - 10000 mg/l

2-PROPANOL Gyorsan lebomló ACETON Gyorsan lebomló

12.3. Bioakkumulációs képesség

ETANOL Megoszlási együttható: oktanol/víz

-0,35

2-PROPANOL Megoszlási együttható: oktanol/víz

0,05

ACETON Megoszlási együttható: oktanol/víz BCF

-0,23 3

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent C 12. SZAKASZ Ökológiai információk

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 06/12/2018 A nyomtatás kelte 06/12/2018 Oldal 9 / 12

HU

... / >>

12.4. A talajban való mobilitás Nem állnak rendelkezésre információk

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

12.6. Egyéb káros hatások Nem állnak rendelkezésre információk

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. A hulladékok szállítása ADR köteles lehet. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

13.1. Hulladékkezelési módszerek Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. A hulladékok szállítása ADR köteles lehet. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk 14.1. UN-szám ADR / RID, IMDG, IATA:

1993

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés ADR / RID: IMDG: IATA:

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL; ACETONE) FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL; ACETONE) FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL; ACETONE)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR / RID:

Osztály: 3

Címke: 3

IMDG:

Osztály: 3

Címke: 3

IATA:

Osztály: 3

Címke: 3

14.4. Csomagolási csoport ADR / RID, IMDG, IATA:

II

14.5. Környezeti veszélyek ADR / RID: IMDG: IATA:

NO NO NO EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent C 14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 06/12/2018 A nyomtatás kelte 06/12/2018 Oldal 10 / 12

HU

... / >>

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések ADR / RID: IMDG: IATA:

HIN - Kemler: 33 Különleges rendelkezések: 640C EMS: F-E, S-E Cargo: Pass.: Különleges utasítások

Limited Quantities: 1 L

Alagút korlátozás kódja: (D/E)

Limited Quantities: 1 L Korlátozott mennyiség: 60 L Korlátozott mennyiség: 5 L A3

Csomagolási utasítás: 364 Csomagolási utasítás: 353

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem rá vonatkozó információ

15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Seveso kategória - 2012/18/EK Irányelv:

P5c

A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint Termék Pont 3 - 40 A jelöltlistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban SVHC anyagokat. Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet) Nincs Kiviteli bejentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EK) rendelet Nincs A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs Egészségügyi ellenőrzés E kémiai anyag expozíciójának kitett dolgozók nem kötelesek egészségügyi ellenőrzés alatt állni, ha a kockázat-értékelés eredményei azt mutatják, hogy csak enyhe kockázat áll fenn a dolgozók biztonságára és egészségére nézve, és ha betartják a 98/24/EK rendeletben foglaltakat. 15.2. Kémiai biztonsági értékelés A keverékre és a tartalmazott anyagokra vonatkozóan nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ Egyéb információk A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege:

Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H225 H319 H336 EUH066

Tűzveszélyes folyadékok, kategória 2 Szemirritáció, kategória 2 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

RÖVIDÍTÉSEK: - ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - CAS NUMBER: CAS (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat) szám - CE50: közepes effektív koncentráció - CE NUMBER: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben - CLP: 1272/2008/EK rendelet - DNEL: Származtatott hatásmentes szint - EmS: Emergency Schedule EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent C

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 06/12/2018 A nyomtatás kelte 06/12/2018 Oldal 11 / 12

HU

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >> - GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere- IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat - IC50: közepes gátló koncentráció - IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata - IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet - INDEX NUMBER: CLP VI. melléklet azonosító szám - LC50: Közepes halálos koncentráció - LD50: Közepes halálos dózis - OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték - PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint - PEC: Becsült környezeti koncentráció - PEL: Megengedett expozíciós határérték - PNEC: Becsült hatástalan koncentráció - REACH: 1907/2006/EK rendelet - RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat - TLV: Küszöbérték - TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni. - TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték - TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték - VOC: Illékony szerves vegyület - vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EU) rendelete (REACH) 2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP) 3. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EU) rendelete (I Atp. CLP) 4. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/830 (EU) rendelete 5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP) 6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP) 7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP) 8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP) 9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP) 10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP) 11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - IFA GESTIS honlap - ECHA Agency honlap - Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) Olaszország

Megjegyzés a felhasználó számára: A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást. Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk. A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítsunk.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent C

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 06/12/2018 A nyomtatás kelte 06/12/2018 Oldal 12 / 12

HU

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >> Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest: A következő rovatokban történtek változások: 08 / 14.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent D

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 1 / 10

HU

Biztonsági adatlap 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kód: Elnevezés

04-100803/L.D Gram stain Reagent D

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Leírás/Használat

In vitro medical-diagnostic disposable. Reagent for microscopy.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cég neve Cím Helység és állam

BIO-OPTICA MILANO SPA via San Faustino, 58 20134 Milano Italia tel: 0039 02 2127131 fax: 0039 02 2153000

Az illetékes személy e-mail címe A biztonsági adatlapért felelős

i[email protected]

Forgalmazza:

Bio-Optica Milano S.p.a.

(MI)

1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgős információt ad

Kérjük, forduljon a legközelebbi Tossicology és ellenmérget Center

2. SZAKASZ A veszély azonosítása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a termék az 1907/2006/EK rendelet valamint későbbi módosításai rendelkezéseinek megfelelő biztonsági adatlap szükséges. Az egészséget és/vagy a környezetet érintő kockázatokra vonatkozó esetleges kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. része tartalmazza. Veszélyosztály és veszélymegjelölés: Tűzveszélyes folyadékok, kategória 3

H226

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

2.2. Címkézési elemek Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.

A veszélyt jelző piktogramok:

Figyelmeztetések:

Figyelem

A figyelmeztető mondatok: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P280 Védőkesztyű és szemvédő / arcvédő használata kötelező.

2.3. Egyéb veszélyek A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat. EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent D

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 2 / 10

HU

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 3.1. Anyagok Nem rá vonatkozó információ

3.2. Keverékek Tartalom: Azonosítás

x = Konc. %

ETANOL CAS 64-17-5 10 ≤ x < 20 EK 200-578-6 INDEX 603-002-00-5 2-PROPANOL CAS 67-63-0 5 ≤ x < 10 EK 200-661-7 INDEX 603-117-00-0

Osztályozás 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2 H225

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencséket. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 15 percen át. Forduljunk orvoshoz, ha a probléma tartósan fennáll. BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal bő vízzel mosakodjunk meg. Ha az irritáció tartós, forduljunk orvoshoz. Mossuk ki a szennyezett ruhát, mielőtt újra használnánk. BELÉLEGZÉS: Vigyük a sérültet friss levegőre. Nehézkes lélegzés esetén azonnal hívjunk orvost. LENYELÉS: Azonnal forduljunk orvoshoz. Csak orvosi utasításra hánytassunk. Szájon át semmit ne adjunk be a sérültnek, ha öntudatlan állapotban van, hacsak az orvos nem engedélyezi.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nem állnak rendelkezésre információk

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Az oltóeszközök a következők: szén-dioxid, hab, vegyi por. A kijutott, kiszivárgott termékhez, mely nem gyulladt meg, vízpárát lehet használni a gyúlékony gőzök szétoszlatására és a kijutás megállításában tevékenykedő személyek védelmére. NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Ne használjunk vízsugarat. A víz nem hatékony a tűz oltására, mindazonáltal felhasználható a tűznek kitett, zárt tartályok hűtésére, robbanások megelőzése céljából.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN A tűznek kitett tartályokban túlnyomás alakulhat ki robbanásveszélyt okozva. Ne lélegezze be az égéstermékeket.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tárolóedényeket vízsugárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését. Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradékának a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük. VÉDŐFELSZERELÉS Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent D

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 3 / 10

HU

659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély. A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljünk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében. Távolítsuk el a védőfelszerelést nem viselő személyeket. Távolítsunk el minden hő-, vagy gyújtóforrást (cigaretta, láng, szikra stb.) arról a területről, ahol a szivárgás bekövetkezett.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Ha a termék gyúlékony, használjunk robbanásgátló készüléket. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Tartsuk hőtől, szikráktól, nyílt lángtól távol, ne dohányozzunk, ne használjunk gyufát vagy öngyújtót. A gőzök robbanás kíséretében meggyulladhatnak, ezért kerüljük a felhalmozódásukat, nyitva tartva az ablakokat és az ajtókat, huzat biztosításával. Megfelelő szellőzés hiányában a gőzök felhalmozódhatnak a talaj felett, és akár távolból is begyullaszthatóak, visszalobbanás veszélyével. Kerüljük el az elektrosztatikus töltet felhalmozódását. Nagy méretű tartályok esetén az áttöltés művelete alatt földeljük le, és viseljünk antisztatikus cipőt. A folyadék erős mozgása és gyors folyása a csövekben és berendezésekben elektrosztatikus töltet képződését és felhalmozódását eredményezheti. A tűz- és robbanásveszély elkerülése végett, a mozgatásuk során soha ne használjunk sűrített levegőt. Óvatosan nyissuk fel a tartályokat, mert nyomás alatt lehetnek. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Csak az eredeti tartályban tároljuk. A tartályokat zárva, jól szellőző, a közvetlen napsugárzástól védett helyen tároljuk. Hűvös, jól szellőző helyen, hőtől, nyílt lángtól, szikráktól és más gyújtóforrásoktól távol tároljuk. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, ellenőrizve a 10. pontot.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nem állnak rendelkezésre információk

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Referenciák Szabványok:

DEU ESP FRA GBR HUN

Deutschland España France United Kingdom Magyarország TLV-ACGIH

MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015 JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102 EH40/2005 Workplace exposure limits 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról ACGIH 2016

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent D 8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 4 / 10

HU

... / >> ETANOL

Küszöbérték Típus AGW MAK VLA VLEP WEL AK TLV-ACGIH

Állam DEU DEU ESP FRA GBR HUN

TWA/8h mg/m3 960 960 1900 1920 1900

ppm 500 500 1000 1000

STEL/15min mg/m3 ppm 1920 1000 1920 1000 1910 1000 9500 5000 7600 1884

1000

2-PROPANOL Küszöbérték Típus AGW MAK VLA VLEP WEL AK TLV-ACGIH

Állam DEU DEU ESP FRA GBR HUN

TWA/8h mg/m3 500 500 500 999 500 492

ppm 200 200 200 400 200

STEL/15min mg/m3 ppm 1000 400 1000 400 1000 400 980 400 1250 500 2000 983 400

RövidÍtések: (C) = CEILING ; BELÉL = Belélegezhető frakció ; RESPIR = Respirábilis frakció ; THORAK = Thorakális frakció.

8.2. Az expozíció ellenőrzése Figyelembe véve, hogy a megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig fontosabb kellene legyen az egyéni vedőfelszerelésekhez képest, biztosítsa a munkahelyi helyiség jó szellőztetettségét hatékony helyi légelszívó berendezéssel. KEZEK VÉDELME A kezet III. Kategóriájú munkakesztyűvel kell védeni (MSZ EN 374). A védőkesztyűk anyagának kiválasztásához figyelembe kell venni az alábbiakat: kompatibilitás, károsodás/elhasználódás, szakadási és áthatolási idő. Készítmények esetén a munkakesztyűk kémiai anyagoknak való ellenálló képesség használat előtt előtt ellenőrizni kell, amennyiben az előre nem kiszámítható. A kesztyűknek van kopás-idej van, amely használat módjától és időtartamától függ. BŐR VÉDELME Hosszú újjú munkaruhát és I. kategóriájú biztonsági munkacipőt kell viselni (89/686/EGK irányelv és MSZ EN ISO 20344). A védőruha levétele után szappannal és vízzel kezet kell mosni. Abban az esetben, ha a munkakörnyezet robbanásveszélyt jelent, ítéljük meg, szükséges-e antisztatikus ruházatról gondoskodni. SZEMEK VÉDELME Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (MSZ EN 166). LÉGZŐSZERVEK VÉDELME Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, ajánlatos A típusú légszűrő arcmaszk viselése, melynek osztályát (1, 2 vagy 3) a használat koncentráció-határértékének megfelelően kell megválasztani. (MSZ EN 14387). Különböző természetű gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aerosolok, füstök, ködök stb.) jelenléte esetén kombinált típusú szűrőkről kell gondoskodni.. A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott. Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a szagérzékelési küszöb a vonatkozó TLV-TWA-nál magasabb, valamint szükséghelyzet esetén, viseljünk nyíltkörös, sűrített levegős (EN 137. szabvány) vagy külső levegőellátással működő légzésvédő készüléket (EN 138. szabvány). A légúti védőfelszerelés helyes megválasztásához kövessük az EN 529 szabvány útmutatását. A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi eőírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Halmazállapot Szín Szag Szagküszöbérték pH-érték

folyékony vörös enyhe Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent D 9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok Olvadáspont / fagyáspont Kezdeti forráspont Forrásponttartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Felső gyulladási hőmérséklet Felső gyulladási hőmérséklet Alsó robbanási határ Felső robbanási határ Gőznyomás Gőzsűrűség Relatív sűrűség Oldékonyság Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 5 / 10

HU

... / >> Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre 23 ≤ T ≤ 60 ˚C Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre vízben oldódó Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre

9.2. Egyéb információk VOC (Az EK/2010/75) : VOC (illékony szén) :

16,00 % 8,75 %

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség 10.1. Reakciókészség Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye.

10.2. Kémiai stabilitás A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége A gőzök levegővel robbanó elegyekett képezhetnek. ETANOL Robbanás kockázata a következőkkel történő érintkezés során: alkálifémek,alkáli-oxidok,kalciumhipoklorit,kén monofluorid,ecetsavanhidrid,savak,koncentrált hidrogén-peroxid,perklorátok,perklórsav,perkloronitril,higany-nitrát,salétromsav,ezüst,ezüstnitrát,ammónium,ezüstoxid,ammónium,erős oxidálószerek,nitrogén-dioxid.Veszélyesen reagálhat: bróm acetilén,klór acetilén,bróm-trifluorid,króm-trioxid,kromil-klorid,fluor,kálium-terc-butoxid,lítium-hidrid,foszfor-trioxid,fekete platina,cirkónium (IV) klorid,cirkónium (IV) jodid.Robbanásveszélyes elegyet alkot a következőkkel: levegő.

10.4. Kerülendő körülmények Kerüljük a túlmelegedést. Kerüljük el az elektrosztatikus töltet felhalmozódását. Kerüljünk bármiféle gyújtóforrást. ETANOL Kerülje az expozíciót a következőkkel: hőforrások,nyílt láng.

10.5. Nem összeférhető anyagok Nem állnak rendelkezésre információk

10.6. Veszélyes bomlástermékek Hőbomlásra vagy tűz esetén az egészségre potenciálisan káros gázok és gőzök szabadulhatnak fel.

11. SZAKASZ Toxikológiai információk 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent D 11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 6 / 10

HU

... / >>

Nem állnak rendelkezésre információk A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk Nem állnak rendelkezésre információk A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások Nem állnak rendelkezésre információk A kölcsönhatásokból eredő hatások Nem állnak rendelkezésre információk AKUT TOXICITÁS LC50 (Belélegzés) a keverékből: LD50 (Szájon át) a keverékből: LD50 (Bőrön át) a keverékből:

Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

ETANOL LD50 (Szájon át) LC50 (Belélegzés)

> 5000 mg/kg Rat 120 mg/l/4h Pimephales promelas

2-PROPANOL LD50 (Szájon át) LD50 (Bőrön át) LC50 (Belélegzés)

4710 mg/kg Rat 12800 mg/kg Rat 72,6 mg/l/4h Rat

BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak RÁKKELTŐ HATÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak REPRODUKCIÓS TOXICITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ASPIRÁCIÓS VESZÉLY Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent D

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 7 / 10

HU

12. SZAKASZ Ökológiai információk 12.1. Toxicitás Nem állnak rendelkezésre információk

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

ETANOL Vízben való oldhatóság Gyorsan lebomló

1000 - 10000 mg/l

2-PROPANOL Gyorsan lebomló

12.3. Bioakkumulációs képesség

ETANOL Megoszlási együttható: oktanol/víz

-0,35

2-PROPANOL Megoszlási együttható: oktanol/víz

0,05

12.4. A talajban való mobilitás Nem állnak rendelkezésre információk

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

12.6. Egyéb káros hatások Nem állnak rendelkezésre információk

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. A hulladékok szállítása ADR köteles lehet. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

13.1. Hulladékkezelési módszerek Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. A hulladékok szállítása ADR köteles lehet. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk 14.1. UN-szám ADR / RID, IMDG, IATA:

1987

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent D 14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 8 / 10

HU

... / >>

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés ADR / RID: IMDG: IATA:

ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL; PROPAN-2-OL) ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL; PROPAN-2-OL) ALCOHOLS, N.O.S. (ETHANOL; PROPAN-2-OL)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR / RID:

Osztály: 3

Címke: 3

IMDG:

Osztály: 3

Címke: 3

IATA:

Osztály: 3

Címke: 3

14.4. Csomagolási csoport ADR / RID, IMDG, IATA:

III

14.5. Környezeti veszélyek ADR / RID: IMDG: IATA:

NO NO NO

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések ADR / RID: IMDG: IATA:

HIN - Kemler: 30 Különleges rendelkezések: EMS: F-E, S-D Cargo: Pass.: Különleges utasítások

Limited Quantities: 5 L

Alagút korlátozás kódja: (D/E)

Limited Quantities: 5 L Korlátozott mennyiség: 220 L Korlátozott mennyiség: 60 L A3, A180

Csomagolási utasítás: 366 Csomagolási utasítás: 355

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem rá vonatkozó információ

15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Seveso kategória - 2012/18/EK Irányelv:

P5c

A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint Termék Pont 3 - 40 A jelöltlistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban SVHC anyagokat. Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet) Nincs Kiviteli bejentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EK) rendelet Nincs A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent D 15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 9 / 10

HU

... / >>

Egészségügyi ellenőrzés Nem állnak rendelkezésre információk 15.2. Kémiai biztonsági értékelés A keverékre és a tartalmazott anyagokra vonatkozóan nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ Egyéb információk A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege:

Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 3 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H225 H226 H319 H336

Tűzveszélyes folyadékok, kategória 2 Tűzveszélyes folyadékok, kategória 3 Szemirritáció, kategória 2 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat.

RÖVIDÍTÉSEK: - ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - CAS NUMBER: CAS (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat) szám - CE50: közepes effektív koncentráció - CE NUMBER: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben - CLP: 1272/2008/EK rendelet - DNEL: Származtatott hatásmentes szint - EmS: Emergency Schedule - GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere - IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat - IC50: közepes gátló koncentráció - IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata - IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet - INDEX NUMBER: CLP VI. melléklet azonosító szám - LC50: Közepes halálos koncentráció - LD50: Közepes halálos dózis - OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték - PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint - PEC: Becsült környezeti koncentráció - PEL: Megengedett expozíciós határérték - PNEC: Becsült hatástalan koncentráció - REACH: 1907/2006/EK rendelet - RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat - TLV: Küszöbérték - TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni. - TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték - TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték - VOC: Illékony szerves vegyület - vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EU) rendelete (REACH) 2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP) 3. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EU) rendelete (I Atp. CLP) 4. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/830 (EU) rendelete 5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP) 6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP) 7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP) 8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP) 9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP) 10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP) 11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Gram stain Reagent D

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 29/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 10 / 10

HU

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >> - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - IFA GESTIS honlap - ECHA Agency honlap - Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) Olaszország

Megjegyzés a felhasználó számára: A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást. Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk. A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítsunk.

Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest: A következő rovatokban történtek változások: 02 / 08 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.