BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent A


1 Von Kossa Reagent A Biztonsági adatlap Átdolgozási Sz.4 Oldal 1 / 8 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a válla...
Author:  Pál Bogdán

0 downloads 3 Views 341KB Size

Recommend Documents


No documents


BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent A

Átdolgozási Sz.4 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 1 / 8

HU

Biztonsági adatlap 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kód: Elnevezés EK szám CAS szám

04-170801.A Von Kossa Reagent A 209-062-5 554-13-2

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Leírás/Használat

In vitro medical-diagnostic disposable. Reagent for microscopy.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cég neve Cím Helység és állam

BIO-OPTICA MILANO SPA via San Faustino, 58 20134 Milano Italia tel: 0039 02 2127131 fax: 0039 02 2153000

Az illetékes személy e-mail címe A biztonsági adatlapért felelős

[email protected]

Forgalmazza:

Bio-Optica Milano S.p.a.

(MI)

1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgős információt ad

Kérjük, forduljon a legközelebbi Tossicology és ellenmérget Center

2. SZAKASZ A veszély azonosítása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet értelmében nem minősül veszélyesnek. A termék, mivel olyan koncentrációban tartalmaz veszélyes anyagokat, melyeket a 3. részben fel kell tüntetni, a 1907/2006/EK rendeletének valamint későbbi módosításainak megfelelően, kellő információkat tartalmazó biztonsági adatlap szükséges. Veszélyosztály és veszélymegjelölés:

--

2.2. Címkézési elemek Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.

A veszélyt jelző piktogramok:

--

Figyelmeztetések:

--

A figyelmeztető mondatok: EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható. -Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

EK sz.:

209-062-5

A terméket az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében nem kell veszélyjelöléssel ellátni.

2.3. Egyéb veszélyek A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent A

Átdolgozási Sz.4 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 2 / 8

HU

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 3.1. Anyagok Tartalom: Azonosítás Lithium carbonate CAS 554-13-2 EK 209-062-5 INDEX

x = Konc. %

Osztályozás 1272/2008 (CLP)

1,2

Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319

Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.

3.2. Keverékek

Nem rá vonatkozó információ

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencséket. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 15 percen át. Forduljunk orvoshoz, ha a probléma tartósan fennáll. BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal bő vízzel mosakodjunk meg. Ha az irritáció tartós, forduljunk orvoshoz. Mossuk ki a szennyezett ruhát, mielőtt újra használnánk. BELÉLEGZÉS: Vigyük a sérültet friss levegőre. Nehézkes lélegzés esetén azonnal hívjunk orvost. LENYELÉS: Azonnal forduljunk orvoshoz. Csak orvosi utasításra hánytassunk. Szájon át semmit ne adjunk be a sérültnek, ha öntudatlan állapotban van, hacsak az orvos nem engedélyezi.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nem állnak rendelkezésre információk

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK A hagyományos oltóeszközök: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz. NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Semelyik sem.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN Ne lélegezze be az égéstermékeket.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tárolóedényeket vízsugárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését. Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradékának a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük. VÉDŐFELSZERELÉS Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent A

Átdolgozási Sz.4 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 3 / 8

HU

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély. A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljünk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Ha a termék gyúlékony, használjunk robbanásgátló készüléket. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Csak akkor nyúljunk a termékhez, ha a biztonsági adatlap összes pontját tanulmányoztuk. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Vegyük le a szennyezett ruhaneműket és a védőeszközöket mielőtt olyan helyiségbe lépünk, ahol étkeznek.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Csak az eredeti tartályban tároljuk. A tartályokat zárva, jól szellőző, a közvetlen napsugárzástól védett helyen tároljuk. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, ellenőrizve a 10. pontot.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nem állnak rendelkezésre információk

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Nem állnak rendelkezésre információk 8.2. Az expozíció ellenőrzése Figyelembe véve, hogy a megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig fontosabb kellene legyen az egyéni vedőfelszerelésekhez képest, biztosítsa a munkahelyi helyiség jó szellőztetettségét hatékony helyi légelszívó berendezéssel. A személyi védőfelszerelés megválasztásához kérjünk tanácsot esetleg a saját vegyianyag-szállítónktól. A személyi védőfelszerelésen fel kell legyen tüntetve az EK-jelölés, mely tanúsítja, hogy megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak. KEZEK VÉDELME A kezet III. Kategóriájú munkakesztyűvel kell védeni (MSZ EN 374). A védőkesztyűk anyagának kiválasztásához figyelembe kell venni az alábbiakat: kompatibilitás, károsodás/elhasználódás, szakadási és áthatolási idő. Készítmények esetén a munkakesztyűk kémiai anyagoknak való ellenálló képesség használat előtt előtt ellenőrizni kell, amennyiben az előre nem kiszámítható. A kesztyűknek van kopás-idej van, amely használat módjától és időtartamától függ. BŐR VÉDELME Hosszú újjú munkaruhát és I. kategóriájú biztonsági munkacipőt kell viselni (89/686/EGK irányelv és MSZ EN ISO 20344). A védőruha levétele után szappannal és vízzel kezet kell mosni. SZEMEK VÉDELME Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (MSZ EN 166). LÉGZŐSZERVEK VÉDELME Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, ajánlatos B típusú légszűrő arcmaszk viselése, melynek osztályát (1, 2 vagy 3) a használat koncentráció-határértékének megfelelően kell megválasztani. (MSZ EN EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent A 8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Átdolgozási Sz.4 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 4 / 8

HU

... / >>

14387). Különböző természetű gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aerosolok, füstök, ködök stb.) jelenléte esetén kombinált típusú szűrőkről kell gondoskodni..A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott. Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a szagérzékelési küszöb a vonatkozó TLV-TWA-nál magasabb, valamint szükséghelyzet esetén, viseljünk nyíltkörös, sűrített levegős (EN 137. szabvány) vagy külső levegőellátással működő légzésvédő készüléket (EN 138. szabvány). A légúti védőfelszerelés helyes megválasztásához kövessük az EN 529 szabvány útmutatását. A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi eőírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Halmazállapot Szín Szag Szagküszöbérték pH-érték Olvadáspont / fagyáspont Kezdeti forráspont Forrásponttartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Felső gyulladási hőmérséklet Felső gyulladási hőmérséklet Alsó robbanási határ Felső robbanási határ Gőznyomás Gőzsűrűség Relatív sűrűség Oldékonyság Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok

>

folyékony színtelen szagtalan Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre 60 ˚C Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre oldódó Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre

9.2. Egyéb információk VOC (Az EK/2010/75) : VOC (illékony szén) :

0 0

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség 10.1. Reakciókészség Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye.

10.2. Kémiai stabilitás A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Normális felhasználási és tárolási feltételek között veszélyes reakciók nem várhatók.

10.4. Kerülendő körülmények Nincsen. Tartsuk magunkat mindazonáltal a vegyi termékekkel szemben alkalmazott szokásos óvintézkedésekhez.

10.5. Nem összeférhető anyagok Nem állnak rendelkezésre információk EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent A 10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség

Átdolgozási Sz.4 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 5 / 8

HU

... / >>

10.6. Veszélyes bomlástermékek Nem állnak rendelkezésre információk

11. SZAKASZ Toxikológiai információk Magára a termékre vonatkozó kísérleti toxikológiai adatok hiányában, a termék esetleges veszélyeit az egészségre a tartalmazott anyagok tulajdonságai alapján értékelték, a vonatkozó jogszabály által az osztályozáshoz előírt kritériumok szerint. Ezért a termék expozíciójából származó toxikológiai hatások értékeléséhez vegyük figyelembe az esetlegesen a 3. pontban idézett egyes veszélyes anyagok koncentrációját.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk Nem állnak rendelkezésre információk A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk Nem állnak rendelkezésre információk A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások Nem állnak rendelkezésre információk A kölcsönhatásokból eredő hatások Nem állnak rendelkezésre információk AKUT TOXICITÁS LC50 (Belélegzés) a keverékből: LD50 (Szájon át) a keverékből: LD50 (Bőrön át) a keverékből:

Lithium carbonate LD50 (Szájon át) LD50 (Bőrön át) LC50 (Belélegzés)

Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) >2000 mg/kg Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

525 mg/kg rat > 2000 mg/kg rat > 2000 mg/l/4h rat

BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak RÁKKELTŐ HATÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak REPRODUKCIÓS TOXICITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent A 11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Átdolgozási Sz.4 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 6 / 8

HU

... / >>

ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ASPIRÁCIÓS VESZÉLY Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

12. SZAKASZ Ökológiai információk Használjuk a normál ipari munkelőírások betartásával, elkerülve a termék kijutását a környezetbe. Amennyiben a termék vízfolyásba, csatornába került vagy beszennyezte a talajt vagy a növényzetet, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

12.1. Toxicitás

Lithium carbonate LC50 - Halak Esetén EC50 - Rákok Esetén

30,03 mg/l/96h 33,2 mg/l/48h

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság Nem állnak rendelkezésre információk

12.3. Bioakkumulációs képesség Nem állnak rendelkezésre információk

12.4. A talajban való mobilitás Nem állnak rendelkezésre információk

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

12.6. Egyéb káros hatások Nem állnak rendelkezésre információk

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok 13.1. Hulladékkezelési módszerek Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, nem veszélyes hulladéknak számítanak. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk A termék a veszélyes áruk közúti (A.D.R.), vasúti (RID), tengeri (IMDG Code) és légi (IATA) szállításáról szóló hatályos rendelkezések értelmében nem minősül veszélyesnek.

14.1. UN-szám Nem alkalmazható 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nem alkalmazható

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent A 14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk

Átdolgozási Sz.4 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 7 / 8

HU

... / >>

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nem alkalmazható 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható 14.5. Környezeti veszélyek Nem alkalmazható 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem rá vonatkozó információ

15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Seveso kategória - 2012/18/EK Irányelv:

Nincs

A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint Nincs A jelöltlistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban SVHC anyagokat. Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet) Nincs Kiviteli bejentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EK) rendelet Nincs A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs Egészségügyi ellenőrzés Nem állnak rendelkezésre információk Vízminőség veszélyességi osztály Németországban (VwVwS 2005) WGK 1: Enyhe veszélyt jelent a vizekre A 2. Mellékletben jelen lévő anyag 15.2. Kémiai biztonsági értékelés A keverékre és a tartalmazott anyagokra vonatkozóan nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ Egyéb információk A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege:

Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 H302 H319 EUH210

Akut toxicitás, kategória 4 Szemirritáció, kategória 2 Lenyelve ártalmas. Súlyos szemirritációt okoz. Kérésre biztonsági adatlap kapható.

RÖVIDÍTÉSEK: - ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent A

Átdolgozási Sz.4 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 8 / 8

HU

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >> - CAS NUMBER: CAS (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat) szám- CE50: közepes effektív koncentráció - CE NUMBER: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben - CLP: 1272/2008/EK rendelet - DNEL: Származtatott hatásmentes szint - EmS: Emergency Schedule - GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere - IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat - IC50: közepes gátló koncentráció - IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata - IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet - INDEX NUMBER: CLP VI. melléklet azonosító szám - LC50: Közepes halálos koncentráció - LD50: Közepes halálos dózis - OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték - PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint - PEC: Becsült környezeti koncentráció - PEL: Megengedett expozíciós határérték - PNEC: Becsült hatástalan koncentráció - REACH: 1907/2006/EK rendelet - RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat - TLV: Küszöbérték - TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni. - TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték - TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték - VOC: Illékony szerves vegyület - vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EU) rendelete (REACH) 2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP) 3. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EU) rendelete (I Atp. CLP) 4. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/830 (EU) rendelete 5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP) 6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP) 7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP) 8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP) 9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP) 10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP) 11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - IFA GESTIS honlap - ECHA Agency honlap - Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) Olaszország

Megjegyzés a felhasználó számára: A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást. Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk. A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítsunk. Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest: A következő rovatokban történtek változások: 01 / 04 / 09 / 11.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent B

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 30/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 1 / 9

HU

Biztonsági adatlap 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kód: Elnevezés INDEX szám EK szám CAS szám

04-170801.B Von Kossa Reagent B 047-001-00-2 231-853-9 7761-88-8

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Leírás/Használat

In vitro medical-diagnostic disposable. Reagent for microscopy.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cég neve Cím Helység és állam

BIO-OPTICA MILANO SPA via San Faustino, 58 20134 Milano Italia tel: 0039 02 2127131 fax: 0039 02 2153000

Az illetékes személy e-mail címe A biztonsági adatlapért felelős

[email protected]

Forgalmazza:

Bio-Optica Milano S.p.a.

(MI)

1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgős információt ad

Kérjük, forduljon a legközelebbi Tossicology és ellenmérget Center

2. SZAKASZ A veszély azonosítása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a termék az 1907/2006/EK rendelet valamint későbbi módosításai rendelkezéseinek megfelelő biztonsági adatlap szükséges. Az egészséget és/vagy a környezetet érintő kockázatokra vonatkozó esetleges kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. része tartalmazza. Veszélyosztály és veszélymegjelölés: Szemirritáció, kategória 2 Bőrirritáció, kategória 2 A vízi környezetre veszélyes, akut toxicitás, kategória 1 A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 1

H319 H315 H400 H410

Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.

A veszélyt jelző piktogramok:

Figyelmeztetések:

Figyelem

A figyelmeztető mondatok: H319 Súlyos szemirritációt okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent B 2. SZAKASZ A veszély azonosítása

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 30/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 2 / 9

HU

... / >>

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P264 A használatot követően a(z) . . . -t alaposan meg kell mosni. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű és szemvédő / arcvédő használata kötelező. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. INDEX

047-001-00-2

2.3. Egyéb veszélyek A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 3.1. Anyagok Tartalom: Azonosítás

x = Konc. %

Osztályozás 1272/2008 (CLP)

Silver nitrate CAS 7761-88-8

1

Ox. Sol. 2 H272, Skin Corr. 1B H314, Aquatic Acute 1 H400 M=1000, Aquatic Chronic 1 H410 M=1000

EK INDEX

231-853-9 047-001-00-2

Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.

3.2. Keverékek

Nem rá vonatkozó információ

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencséket. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 15 percen át. Forduljunk orvoshoz, ha a probléma tartósan fennáll. BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal zuhanyozzunk le. Azonnal hívjunk orvost. Mossuk ki a szennyezett ruhát, mielőtt újra használnánk. BELÉLEGZÉS: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha a légzés leáll, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Azonnal hívjunk orvost. LENYELÉS: Azonnal hívjunk orvost. Ne hánytassuk. Semmi olyat ne adjunk be, amit az orvos kifejezetten nem engedélyezett.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nem állnak rendelkezésre információk

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK A hagyományos oltóeszközök: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz. NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Ne használjunk vízsugarat. A víz nem hatékony a tűz oltására, mindazonáltal felhasználható a tűznek kitett, zárt tartályok hűtésére, robbanások megelőzése céljából.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN A tűznek kitett tartályokban túlnyomás alakulhat ki robbanásveszélyt okozva. Ne lélegezze be az égéstermékeket. EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent B 5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 30/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 3 / 9

HU

... / >>

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tárolóedényeket vízsugárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését. Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradékának a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük. VÉDŐFELSZERELÉS Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély. A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljünk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Ha a termék gyúlékony, használjunk robbanásgátló készüléket. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Tartsuk hőtől, szikráktól, nyílt lángtól távol, ne dohányozzunk, ne használjunk gyufát vagy öngyújtót. Megfelelő szellőzés hiányában a gőzök felhalmozódhatnak a talaj felett, és akár távolból is begyullaszthatóak, visszalobbanás veszélyével. Kerüljük el az elektrosztatikus töltet felhalmozódását. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Vegyük le a szennyezett ruhaneműket és a védőeszközöket mielőtt olyan helyiségbe lépünk, ahol étkeznek. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Csak az eredeti tartályban tároljuk. Hűvös, jól szellőző helyen, hőtől, nyílt lángtól, szikráktól és más gyújtóforrásoktól távol tároljuk. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, ellenőrizve a 10. pontot.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nem állnak rendelkezésre információk

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Nem állnak rendelkezésre információk 8.2. Az expozíció ellenőrzése Figyelembe véve, hogy a megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig fontosabb kellene legyen az egyéni vedőfelszerelésekhez képest, biztosítsa a munkahelyi helyiség jó szellőztetettségét hatékony helyi légelszívó berendezéssel. A személyi védőfelszerelés megválasztásához kérjünk tanácsot esetleg a saját vegyianyag-szállítónktól. A személyi védőfelszerelésen fel kell legyen tüntetve az EK-jelölés, mely tanúsítja, hogy megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak. Gondoskodjunk sürgősségi arc- és szemmosó zuhanyról. KEZEK VÉDELME A kezet III. Kategóriájú munkakesztyűvel kell védeni (MSZ EN 374). A védőkesztyűk anyagának kiválasztásához figyelembe kell venni az alábbiakat: kompatibilitás, károsodás/elhasználódás, szakadási és EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent B 8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 30/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 4 / 9

HU

... / >>

áthatolási idő.Készítmények esetén a munkakesztyűk kémiai anyagoknak való ellenálló képesség használat előtt előtt ellenőrizni kell, amennyiben az előre nem kiszámítható. A kesztyűknek van kopás-idej van, amely használat módjától és időtartamától függ. BŐR VÉDELME Hosszú újjú munkaruhát és II. kategóriájú biztonsági munkacipőt kell viselni (89/686/EGK irányelv és MSZ EN ISO 20344). A védőruha levétele után szappannal és vízzel kezet kell mosni. SZEMEK VÉDELME Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (MSZ EN 166). LÉGZŐSZERVEK VÉDELME Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, ajánlatos B típusú légszűrő arcmaszk viselése, melynek osztályát (1, 2 vagy 3) a használat koncentráció-határértékének megfelelően kell megválasztani. (MSZ EN 14387). Különböző természetű gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aerosolok, füstök, ködök stb.) jelenléte esetén kombinált típusú szűrőkről kell gondoskodni.. A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott. Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a szagérzékelési küszöb a vonatkozó TLV-TWA-nál magasabb, valamint szükséghelyzet esetén, viseljünk nyíltkörös, sűrített levegős (EN 137. szabvány) vagy külső levegőellátással működő légzésvédő készüléket (EN 138. szabvány). A légúti védőfelszerelés helyes megválasztásához kövessük az EN 529 szabvány útmutatását. A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi eőírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges. A termék maradványait nem szabad ellenőrzés nélkül a szennyvízbe vagy a vízfolyásokba önteni.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Halmazállapot Szín Szag Szagküszöbérték pH-érték Olvadáspont / fagyáspont Kezdeti forráspont Forrásponttartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Felső gyulladási hőmérséklet Felső gyulladási hőmérséklet Alsó robbanási határ Felső robbanási határ Gőznyomás Gőzsűrűség Relatív sűrűség Oldékonyság Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok

>

folyékony színtelen szagtalan Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre 60 ˚C Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre oldódó Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre

9.2. Egyéb információk VOC (Az EK/2010/75) : VOC (illékony szén) :

0 0

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség 10.1. Reakciókészség Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye.

10.2. Kémiai stabilitás A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil. EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent B 10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 30/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 5 / 9

HU

... / >>

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Normális felhasználási és tárolási feltételek között veszélyes reakciók nem várhatók.

10.4. Kerülendő körülmények Nincsen. Tartsuk magunkat mindazonáltal a vegyi termékekkel szemben alkalmazott szokásos óvintézkedésekhez.

10.5. Nem összeférhető anyagok Nem állnak rendelkezésre információk

10.6. Veszélyes bomlástermékek Nem állnak rendelkezésre információk

11. SZAKASZ Toxikológiai információk Magára a termékre vonatkozó kísérleti toxikológiai adatok hiányában, a termék esetleges veszélyeit az egészségre a tartalmazott anyagok tulajdonságai alapján értékelték, a vonatkozó jogszabály által az osztályozáshoz előírt kritériumok szerint. Ezért a termék expozíciójából származó toxikológiai hatások értékeléséhez vegyük figyelembe az esetlegesen a 3. pontban idézett egyes veszélyes anyagok koncentrációját.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk Nem állnak rendelkezésre információk A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk Nem állnak rendelkezésre információk A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások Nem állnak rendelkezésre információk A kölcsönhatásokból eredő hatások Nem állnak rendelkezésre információk AKUT TOXICITÁS LC50 (Belélegzés) a keverékből: LD50 (Szájon át) a keverékből: LD50 (Bőrön át) a keverékből:

Silver nitrate LD50 (Szájon át)

Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

1173 mg/kg rat

BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ Bőrirritáló hatású SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ Súlyos szemirritációt okoz LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak RÁKKELTŐ HATÁS

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent B 11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 30/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 6 / 9

HU

... / >>

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak REPRODUKCIÓS TOXICITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ASPIRÁCIÓS VESZÉLY Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

12. SZAKASZ Ökológiai információk A termék akkor minősül veszélyes a környezetre, és nagyon mérgező a vízi szervezetekre, ami hosszú távon károsítja a környezetet.

12.1. Toxicitás

Silver nitrate LC50 - Halak Esetén EC50 - Rákok Esetén

0,006 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss 0,0006 mg/l/48h Daphnia magna

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság Nem állnak rendelkezésre információk

12.3. Bioakkumulációs képesség Nem állnak rendelkezésre információk

12.4. A talajban való mobilitás Nem állnak rendelkezésre információk

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

12.6. Egyéb káros hatások Nem állnak rendelkezésre információk

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok 13.1. Hulladékkezelési módszerek Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk A termék a veszélyes áruk közúti (A.D.R.), vasúti (RID), tengeri (IMDG Code) és légi (IATA) szállításáról szóló hatályos rendelkezések értelmében nem minősül veszélyesnek.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent B 14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 30/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 7 / 9

HU

... / >>

14.1. UN-szám Nem alkalmazható 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nem alkalmazható 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nem alkalmazható 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható 14.5. Környezeti veszélyek Nem alkalmazható 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem rá vonatkozó információ

15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Seveso kategória - 2012/18/EK Irányelv:

E1

A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint Termék Pont 3 A jelöltlistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban SVHC anyagokat. Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet) Nincs Kiviteli bejentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EK) rendelet Nincs A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs Egészségügyi ellenőrzés E kémiai anyag expozíciójának kitett dolgozók nem kötelesek egészségügyi ellenőrzés alatt állni, ha a kockázat-értékelés eredményei azt mutatják, hogy csak enyhe kockázat áll fenn a dolgozók biztonságára és egészségére nézve, és ha betartják a 98/24/EK rendeletben foglaltakat. Vízminőség veszélyességi osztály Németországban (VwVwS 2005) WGK 3: Vizekre erősen veszélyes A 2. Mellékletben jelen lévő anyag 15.2. Kémiai biztonsági értékelés A keverékre és a tartalmazott anyagokra vonatkozóan nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent B

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 30/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 8 / 9

HU

16. SZAKASZ Egyéb információk A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege:

Ox. Sol. 2 Skin Corr. 1B Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H272 H314 H319 H315 H400 H410

Oxidáló szilárd anyagok, kategória 2 Bőrmarás, kategória 1B Szemirritáció, kategória 2 Bőrirritáció, kategória 2 A vízi környezetre veszélyes, akut toxicitás, kategória 1 A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 1 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

RÖVIDÍTÉSEK: - ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - CAS NUMBER: CAS (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat) szám - CE50: közepes effektív koncentráció - CE NUMBER: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben - CLP: 1272/2008/EK rendelet - DNEL: Származtatott hatásmentes szint - EmS: Emergency Schedule - GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere - IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat - IC50: közepes gátló koncentráció - IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata - IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet - INDEX NUMBER: CLP VI. melléklet azonosító szám - LC50: Közepes halálos koncentráció - LD50: Közepes halálos dózis - OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték - PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint - PEC: Becsült környezeti koncentráció - PEL: Megengedett expozíciós határérték - PNEC: Becsült hatástalan koncentráció - REACH: 1907/2006/EK rendelet - RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat - TLV: Küszöbérték - TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni. - TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték - TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték - VOC: Illékony szerves vegyület - vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EU) rendelete (REACH) 2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP) 3. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EU) rendelete (I Atp. CLP) 4. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/830 (EU) rendelete 5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP) 6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP) 7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP) 8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP) 9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP) 10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP) 11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent B

Átdolgozási Sz.5 Felülvizsgálva 30/11/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 9 / 9

HU

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >> - IFA GESTIS honlap- ECHA Agency honlap - Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) Olaszország

Megjegyzés a felhasználó számára: A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást. Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk. A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítsunk.

Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest: A következő rovatokban történtek változások: 01 / 02 / 04 / 08 / 09 / 11.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent C

Átdolgozási Sz.8 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 1 / 10

HU

Biztonsági adatlap 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kód: Elnevezés

04-170801.C Von Kossa Reagent C

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Leírás/Használat

In vitro medical-diagnostic disposable. Reagent for microscopy.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cég neve Cím Helység és állam

BIO-OPTICA MILANO SPA via San Faustino, 58 20134 Milano Italia tel: 0039 02 2127131 fax: 0039 02 2153000

Az illetékes személy e-mail címe A biztonsági adatlapért felelős

[email protected]

Forgalmazza:

Bio-Optica Milano S.p.a.

(MI)

1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgős információt ad

Kérjük, forduljon a legközelebbi Tossicology és ellenmérget Center

2. SZAKASZ A veszély azonosítása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a termék az 1907/2006/EK rendelet valamint későbbi módosításai rendelkezéseinek megfelelő biztonsági adatlap szükséges. Az egészséget és/vagy a környezetet érintő kockázatokra vonatkozó esetleges kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. része tartalmazza. Veszélyosztály és veszélymegjelölés: Rákkeltő hatás, kategória 1B Csírasejt-mutagenitás, kategória 2 Akut toxicitás, kategória 4 Szemirritáció, kategória 2 Bőrirritáció, kategória 2 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3 Bőr szenzibilizáció, kategória 1

H350 H341 H302 H319 H315 H335 H317

Rákot okozhat. Feltehetően genetikai károsodást okoz. Lenyelve ártalmas. Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású. Légúti irritációt okozhat. Allergiás bőrreakciót válthat ki.

2.2. Címkézési elemek Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.

A veszélyt jelző piktogramok:

Figyelmeztetések:

Veszély

A figyelmeztető mondatok: H350 Rákot okozhat. H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz. H302 Lenyelve ártalmas. H319 Súlyos szemirritációt okoz. EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent C 2. SZAKASZ A veszély azonosítása H315 H335 H317

Átdolgozási Sz.8 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 2 / 10

HU

... / >>

Bőrirritáló hatású. Légúti irritációt okozhat. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Kizárólag szakmai felhasználó részére.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P261 Kerülje a por / füst / gáz / köd / gőzök / permet belélegzését. P280 Védőkesztyű / védőruházat és szemvédő / arcvédő használata kötelező. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Tartalmaz:

FORMALDEHID METANOL

2.3. Egyéb veszélyek A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 3.1. Anyagok Nem rá vonatkozó információ

3.2. Keverékek Tartalom: Azonosítás

x = Konc. %

Osztályozás 1272/2008 (CLP)

FORMALDEHID CAS 50-00-0

5 ≤ x < 10

Carc. 1B H350, Muta. 2 H341, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331, Skin Corr. 1B H314, STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1 H317, Megjegyzés B D

EK 200-001-8 INDEX 605-001-00-5 METANOL CAS 67-56-1 0 ≤ x < 0,5 EK INDEX

Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331, STOT SE 1 H370

200-659-6 603-001-00-X

Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencséket. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 30/60 percen át. Azonnal forduljunk orvoshoz. BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal zuhanyozzunk le. Azonnal forduljunk orvoshoz. LENYELÉS: Itassunk vizet minél nagyobb mennyiségben. Azonnal forduljunk orvoshoz. Ne hánytassuk, hacsak az orvos kifejezetten el nem rendeli. BELÉLEGZÉS: Azonnal hívjunk orvost. Vigyük a sérültet szabad levegőre, a baleset helyszínétől távol. Ha a légzés leáll, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Alkalmazzunk megfelelő óvintézkedéseket a segítségnyújtó számára.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nem állnak rendelkezésre információk

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent C

Átdolgozási Sz.8 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 3 / 10

HU

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Az oltóeszközök a következők: szén-dioxid, hab, vegyi por. A kijutott, kiszivárgott termékhez, mely nem gyulladt meg, vízpárát lehet használni a gyúlékony gőzök szétoszlatására és a kijutás megállításában tevékenykedő személyek védelmére. NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Ne használjunk vízsugarat. A víz nem hatékony a tűz oltására, mindazonáltal felhasználható a tűznek kitett, zárt tartályok hűtésére, robbanások megelőzése céljából.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN A tűznek kitett tartályokban túlnyomás alakulhat ki robbanásveszélyt okozva. Ne lélegezze be az égéstermékeket.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tárolóedényeket vízsugárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését. Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradékának a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük. VÉDŐFELSZERELÉS Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély. A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljünk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Ha a termék gyúlékony, használjunk robbanásgátló készüléket. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Tartsuk hőtől, szikráktól, nyílt lángtól távol, ne dohányozzunk, ne használjunk gyufát vagy öngyújtót. A gőzök robbanás kíséretében meggyulladhatnak, ezért kerüljük a felhalmozódásukat, nyitva tartva az ablakokat és az ajtókat, huzat biztosításával. Megfelelő szellőzés hiányában a gőzök felhalmozódhatnak a talaj felett, és akár távolból is begyullaszthatóak, visszalobbanás veszélyével. Kerüljük el az elektrosztatikus töltet felhalmozódását. Nagy méretű tartályok esetén az áttöltés művelete alatt földeljük le, és viseljünk antisztatikus cipőt. A folyadék erős mozgása és gyors folyása a csövekben és berendezésekben elektrosztatikus töltet képződését és felhalmozódását eredményezheti. A tűz- és robbanásveszély elkerülése végett, a mozgatásuk során soha ne használjunk sűrített levegőt. Óvatosan nyissuk fel a tartályokat, mert nyomás alatt lehetnek. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Csak az eredeti tartályban tároljuk. A tartályokat zárva, jól szellőző, a közvetlen napsugárzástól védett helyen tároljuk. Hűvös, jól szellőző helyen, hőtől, nyílt lángtól, szikráktól és más gyújtóforrásoktól távol tároljuk. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent C

Átdolgozási Sz.8 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 4 / 10

HU

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás ... / >> ellenőrizve a 10. pontot.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nem állnak rendelkezésre információk

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Referenciák Szabványok:

DEU ESP FRA GBR HUN ITA PRT

Deutschland España France United Kingdom Magyarország Italia Portugal

EU

OEL EU TLV-ACGIH

MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015 JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102 EH40/2005 Workplace exposure limits 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho - Diaro da Republica I 26; 2012-02-06 Irányelv (EU) 2017/164; Irányelv 2009/161/EU; Irányelv 2006/15/EK; Irányelv 2004/37/EK; Irányelv 2000/39/EK; Irányelv 91/322/EEK. ACGIH 2016

FORMALDEHID Küszöbérték Típus MAK VLA VLEP WEL AK TLV-ACGIH

Állam DEU ESP FRA GBR HUN

TWA/8h mg/m3 0,37

2,5 0,6

ppm 0,3 0,5 2

STEL/15min mg/m3 ppm 0,74 0,6 0,7 0,3 1 2,5 2 0,6 0,37 (C) 0,3 (C)

METANOL Küszöbérték Típus AGW MAK VLA VLEP WEL AK VLEP VLE OEL TLV-ACGIH

Állam DEU DEU ESP FRA GBR HUN ITA PRT EU

TWA/8h mg/m3 270 270 266 260 266 260 260 260 260 262

ppm 200 200 200 200 200 200 200 200 200

STEL/15min mg/m3 ppm 1080 800 1080 800 1300 333 1040

1000 250

BŐR BŐR BŐR BŐR BŐR BŐR BŐR BŐR

328

250

RövidÍtések: (C) = CEILING ; BELÉL = Belélegezhető frakció ; RESPIR = Respirábilis frakció ; THORAK = Thorakális frakció.

8.2. Az expozíció ellenőrzése Figyelembe véve, hogy a megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig fontosabb kellene legyen az egyéni vedőfelszerelésekhez képest, biztosítsa a munkahelyi helyiség jó szellőztetettségét hatékony helyi légelszívó berendezéssel. A személyi védőfelszerelés megválasztásához kérjünk tanácsot esetleg a saját vegyianyag-szállítónktól. A személyi védőfelszerelésen fel kell legyen tüntetve az EK-jelölés, mely tanúsítja, hogy megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak. Gondoskodjunk sürgősségi arc- és szemmosó zuhanyról. A terméket zárt ciklusban, erősen szellőztetett környezetben kell használni, és erős helyi elszívás jelenlétében. KEZEK VÉDELME A kezet III. Kategóriájú munkakesztyűvel kell védeni (MSZ EN 374). A védőkesztyűk anyagának kiválasztásához figyelembe kell venni az alábbiakat: kompatibilitás, károsodás/elhasználódás, szakadási és áthatolási idő. Készítmények esetén a munkakesztyűk kémiai anyagoknak való ellenálló képesség használat előtt előtt ellenőrizni kell, amennyiben az előre nem kiszámítható. A kesztyűknek van kopás-idej van, amely használat módjától és időtartamától függ. EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent C 8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Átdolgozási Sz.8 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 5 / 10

HU

... / >>

BŐR VÉDELMEHosszú újjú munkaruhát és II. kategóriájú biztonsági munkacipőt kell viselni (89/686/EGK irányelv és MSZ EN ISO 20344). A védőruha levétele után szappannal és vízzel kezet kell mosni. SZEMEK VÉDELME Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (MSZ EN 166). Amennyiben fennáll annak a veszélye, hogy a munkafolyamattal kapcsolatban a dolgozó spriccelésnek vagy permetezésnek lehet kitéve, gondoskodni kell a nyálkahártyák (száj, orr, szem) megfelelő védelméről az esetleges felszívódás elkerülése végett. LÉGZŐSZERVEK VÉDELME Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, ajánlatos A típusú légszűrő arcmaszk viselése, melynek osztályát (1, 2 vagy 3) a használat koncentráció-határértékének megfelelően kell megválasztani. (MSZ EN 14387). Különböző természetű gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aerosolok, füstök, ködök stb.) jelenléte esetén kombinált típusú szűrőkről kell gondoskodni.. A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott. Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a szagérzékelési küszöb a vonatkozó TLV-TWA-nál magasabb, valamint szükséghelyzet esetén, viseljünk nyíltkörös, sűrített levegős (EN 137. szabvány) vagy külső levegőellátással működő légzésvédő készüléket (EN 138. szabvány). A légúti védőfelszerelés helyes megválasztásához kövessük az EN 529 szabvány útmutatását. A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi eőírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Halmazállapot Szín Szag Szagküszöbérték pH-érték Olvadáspont / fagyáspont Kezdeti forráspont Forrásponttartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Felső gyulladási hőmérséklet Felső gyulladási hőmérséklet Alsó robbanási határ Felső robbanási határ Gőznyomás Gőzsűrűség Relatív sűrűség Oldékonyság Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok

>

folyékony átlátszó szúrós Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre 60 ˚C Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre oldódó Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre

9.2. Egyéb információk VOC (Az EK/2010/75) : VOC (illékony szén) :

6,20 % 2,47 %

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség 10.1. Reakciókészség Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye. FORMALDEHID Hő hatása alatt felbomlik. A vizes oldatok metanollal stabilizálhatóak, de idővel polimerizálhatnak. Megoldások > 25% is maró.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent C 10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség

Átdolgozási Sz.8 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 6 / 10

HU

... / >>

10.2. Kémiai stabilitás A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Normális felhasználási és tárolási feltételek között veszélyes reakciók nem várhatók. FORMALDEHID Robbanás kockázata a következőkkel történő érintkezés során: nitrometán,nitrogén-dioxid,hidrogén-peroxid,fenolok,perhangyasav,salétromsav.Érintkezéskor polimerizálhat a következőkkel: erős oxidálószerek,lúgok.Veszélyesen reagálhat: sósav,magnézium-karbonát,nátrium-hidroxid,perklórsav,anilin.Robbanásveszélyes elegyet alkot a következőkkel: levegő.

10.4. Kerülendő körülmények Nincsen. Tartsuk magunkat mindazonáltal a vegyi termékekkel szemben alkalmazott szokásos óvintézkedésekhez. FORMALDEHID Kerülje az expozíciót a következőkkel: fény,hőforrások,nyílt láng.

10.5. Nem összeférhető anyagok FORMALDEHID Inkompatibilis a következőkkel: savak,lúgok,ammónium,csersav,erős oxidánsok,fenolok,réz-sók,ezüst,vas.

10.6. Veszélyes bomlástermékek FORMALDEHID Kialakulhat: szén-monoxidok.

11. SZAKASZ Toxikológiai információk Magára a termékre vonatkozó kísérleti toxikológiai adatok hiányában, a termék esetleges veszélyeit az egészségre a tartalmazott anyagok tulajdonságai alapján értékelték, a vonatkozó jogszabály által az osztályozáshoz előírt kritériumok szerint. Ezért a termék expozíciójából származó toxikológiai hatások értékeléséhez vegyük figyelembe az esetlegesen a 3. pontban idézett egyes veszélyes anyagok koncentrációját.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk Nem állnak rendelkezésre információk A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk METANOL MUNKAVÁLLALÓK: belélegzés; bőrrel történő érintkezés. LAKOSSÁG: szennyezett étel vagy víz elfogyasztása; a szert tartalmazó anyag bőrrel történő érintkezése. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások METANOL A minimálisan halálos dózis emberi fogyasztás esetében 300 - 1000 mg/kg közötti tartományban található. 4-10 ml-nyi termék elfogyasztása maradandó vakságot okozhat felnőtt emberek esetében (IPCS). A kölcsönhatásokból eredő hatások Nem állnak rendelkezésre információk AKUT TOXICITÁS LC50 (Belélegzés) a keverékből: LD50 (Szájon át) a keverékből: LD50 (Bőrön át) a keverékből:

FORMALDEHID LD50 (Szájon át)

> 20 mg/l 952 mg/kg >2000 mg/kg

100 mg/kg Rat EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent C 11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Átdolgozási Sz.8 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 7 / 10

HU

... / >>

LD50 (Bőrön át) LC50 (Belélegzés)

270 mg/kg Rabbit 0,588 mg/l/4h Rat

BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ Bőrirritáló hatású SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ Súlyos szemirritációt okoz LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ Bőrérzékenységet kiváltó anyag CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS Feltehetően genetikai károsodást okoz RÁKKELTŐ HATÁS Rákot okozhat REPRODUKCIÓS TOXICITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Légúti irritációt okozhat ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ASPIRÁCIÓS VESZÉLY Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

12. SZAKASZ Ökológiai információk Használjuk a normál ipari munkelőírások betartásával, elkerülve a termék kijutását a környezetbe. Amennyiben a termék vízfolyásba, csatornába került vagy beszennyezte a talajt vagy a növényzetet, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

12.1. Toxicitás Nem állnak rendelkezésre információk

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

METANOL Vízben való oldhatóság Gyorsan lebomló

1000 - 10000 mg/l

FORMALDEHID Vízben való oldhatóság Gyorsan lebomló

55000 mg/l

12.3. Bioakkumulációs képesség

METANOL Megoszlási együttható: oktanol/víz BCF

-0,77 0,2

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent C 12. SZAKASZ Ökológiai információk

Átdolgozási Sz.8 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 8 / 10

HU

... / >>

FORMALDEHID Megoszlási együttható: oktanol/víz BCF

0,35 <1

12.4. A talajban való mobilitás

FORMALDEHID Megoszlási együttható: talaj/víz

1,202

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

12.6. Egyéb káros hatások Nem állnak rendelkezésre információk

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok 13.1. Hulladékkezelési módszerek Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk A termék a veszélyes áruk közúti (A.D.R.), vasúti (RID), tengeri (IMDG Code) és légi (IATA) szállításáról szóló hatályos rendelkezések értelmében nem minősül veszélyesnek.

14.1. UN-szám Nem alkalmazható 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nem alkalmazható 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nem alkalmazható 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható 14.5. Környezeti veszélyek Nem alkalmazható 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem rá vonatkozó információ

15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Seveso kategória - 2012/18/EK Irányelv:

Nincs EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent C 15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk

Átdolgozási Sz.8 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 9 / 10

HU

... / >>

A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint Termék Pont 3 A jelöltlistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban SVHC anyagokat. Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet) Nincs Kiviteli bejentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EK) rendelet Nincs A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs Egészségügyi ellenőrzés Az ennek az egészségre veszélyes kémiai anyagnak kitett dolgozók egészségügyi ellenőrzés alatt kell álljanak a 2004/37/EK rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően. 15.2. Kémiai biztonsági értékelés A keverékre és a tartalmazott anyagokra vonatkozóan nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ Egyéb információk A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege:

Flam. Liq. 2 Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 3 STOT SE 1 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Sens. 1 H225 H350 H341 H301 H311 H331 H370 H302 H314 H319 H315 H335 H317

Tűzveszélyes folyadékok, kategória 2 Rákkeltő hatás, kategória 1B Csírasejt-mutagenitás, kategória 2 Akut toxicitás, kategória 3 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 1 Akut toxicitás, kategória 4 Bőrmarás, kategória 1B Szemirritáció, kategória 2 Bőrirritáció, kategória 2 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3 Bőr szenzibilizáció, kategória 1 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Rákot okozhat. Feltehetően genetikai károsodást okoz. Lenyelve mérgező. Bőrrel érintkezve mérgező. Belélegezve mérgező. Károsítja a szerveket. Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású. Légúti irritációt okozhat. Allergiás bőrreakciót válthat ki.

RÖVIDÍTÉSEK: - ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - CAS NUMBER: CAS (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat) szám - CE50: közepes effektív koncentráció - CE NUMBER: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben - CLP: 1272/2008/EK rendelet - DNEL: Származtatott hatásmentes szint - EmS: Emergency Schedule - GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere - IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat - IC50: közepes gátló koncentráció - IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent C

Átdolgozási Sz.8 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 10 / 10

HU

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >> - IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet- INDEX NUMBER: CLP VI. melléklet azonosító szám - LC50: Közepes halálos koncentráció - LD50: Közepes halálos dózis - OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték - PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint - PEC: Becsült környezeti koncentráció - PEL: Megengedett expozíciós határérték - PNEC: Becsült hatástalan koncentráció - REACH: 1907/2006/EK rendelet - RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat - TLV: Küszöbérték - TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni. - TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték - TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték - VOC: Illékony szerves vegyület - vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EU) rendelete (REACH) 2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP) 3. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EU) rendelete (I Atp. CLP) 4. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/830 (EU) rendelete 5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP) 6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP) 7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP) 8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP) 9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP) 10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP) 11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - IFA GESTIS honlap - ECHA Agency honlap - Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) Olaszország

Megjegyzés a felhasználó számára: A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást. Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk. A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítsunk. Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest: A következő rovatokban történtek változások: 02 / 04 / 09 / 11 / 12.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent D

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 1 / 8

HU

Tájékoztató 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kód: Elnevezés

04-170801.D Von Kossa Reagent D

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Leírás/Használat

In vitro medical-diagnostic disposable. Reagent for microscopy.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cég neve Cím Helység és állam

BIO-OPTICA MILANO SPA via San Faustino, 58 20134 Milano Italia tel: 0039 02 2127131 fax: 0039 02 2153000

Az illetékes személy e-mail címe A biztonsági adatlapért felelős

[email protected]

Forgalmazza:

Bio-Optica Milano S.p.a.

(MI)

1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgős információt ad

Kérjük, forduljon a legközelebbi Tossicology és ellenmérget Center

2. SZAKASZ A veszély azonosítása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében nem minősül veszélyesnek. Veszélyosztály és veszélymegjelölés:

--

2.2. Címkézési elemek A veszélyt jelző piktogramok:

--

Figyelmeztetések:

--

A figyelmeztető mondatok:

--

-Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

A terméket az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében nem kell veszélyjelöléssel ellátni.

2.3. Egyéb veszélyek A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 3.1. Anyagok

A termék a 1272/2008 (EU) Rendelete (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében nem tartalmaz olyan mennyiségben osztályozott, az egészségre, vagy a környezetre veszélyes anyagokat, hogy azoknak a bejelentése szükségessé váljon.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent D 3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 2 / 8

HU

... / >>

3.2. Keverékek

Nem rá vonatkozó információ

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Kifejezetten nem szükségesek. Minden esetben ajánlatos a normál ipari higiéniai előírások betartása.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nem állnak rendelkezésre információk

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK A hagyományos oltóeszközök: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz. NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Semelyik sem.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN Ne lélegezze be az égéstermékeket.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tárolóedényeket vízsugárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését. Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradékának a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük. VÉDŐFELSZERELÉS Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély. A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljünk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Ha a termék gyúlékony, használjunk robbanásgátló készüléket. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent D

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 3 / 8

HU

A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Csak akkor nyúljunk a termékhez, ha a biztonsági adatlap összes pontját tanulmányoztuk. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tartsuk a terméket világosan címkézett tartályokban. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, ellenőrizve a 10. pontot.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nem állnak rendelkezésre információk

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Nem állnak rendelkezésre információk 8.2. Az expozíció ellenőrzése Tartsa be a szokásos biztonsági előírásokat a vegyi anyagok kezelése során. KEZEK VÉDELME Nem szükséges. BŐR VÉDELME Nem szükséges. SZEMEK VÉDELME Nem szükséges. LÉGZŐSZERVEK VÉDELME Nem szükséges, hacsak a vegyi kockázatértékelésben másképp nem rendelkeznek. A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi eőírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Halmazállapot Szín Szag Szagküszöbérték pH-érték Olvadáspont / fagyáspont Kezdeti forráspont Forrásponttartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Felső gyulladási hőmérséklet Felső gyulladási hőmérséklet Alsó robbanási határ Felső robbanási határ Gőznyomás Gőzsűrűség Relatív sűrűség Oldékonyság Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet

>

folyékony átlátszó szagtalan Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre 60 ˚C Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre oldódó Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent D 9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 4 / 8

HU

... / >> Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre

9.2. Egyéb információk VOC (Az EK/2010/75) : VOC (illékony szén) :

0 0

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség 10.1. Reakciókészség Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye.

10.2. Kémiai stabilitás A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Normális felhasználási és tárolási feltételek között veszélyes reakciók nem várhatók.

10.4. Kerülendő körülmények Nincsen. Tartsuk magunkat mindazonáltal a vegyi termékekkel szemben alkalmazott szokásos óvintézkedésekhez.

10.5. Nem összeférhető anyagok Nem állnak rendelkezésre információk

10.6. Veszélyes bomlástermékek Nem állnak rendelkezésre információk

11. SZAKASZ Toxikológiai információk 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk Nem állnak rendelkezésre információk A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk Nem állnak rendelkezésre információk A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások Nem állnak rendelkezésre információk A kölcsönhatásokból eredő hatások Nem állnak rendelkezésre információk AKUT TOXICITÁS LC50 (Belélegzés) a keverékből: LD50 (Szájon át) a keverékből: LD50 (Bőrön át) a keverékből:

Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent D 11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 5 / 8

HU

... / >>

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak RÁKKELTŐ HATÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak REPRODUKCIÓS TOXICITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ASPIRÁCIÓS VESZÉLY Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

12. SZAKASZ Ökológiai információk Használjuk a normál ipari munkelőírások betartásával, elkerülve a termék kijutását a környezetbe. Amennyiben a termék vízfolyásba, csatornába került vagy beszennyezte a talajt vagy a növényzetet, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

12.1. Toxicitás Nem állnak rendelkezésre információk

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság Nem állnak rendelkezésre információk

12.3. Bioakkumulációs képesség Nem állnak rendelkezésre információk

12.4. A talajban való mobilitás Nem állnak rendelkezésre információk

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

12.6. Egyéb káros hatások Nem állnak rendelkezésre információk

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok 13.1. Hulladékkezelési módszerek Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, nem veszélyes hulladéknak számítanak. EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent D 13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 6 / 8

HU

... / >>

Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk A termék a veszélyes áruk közúti (A.D.R.), vasúti (RID), tengeri (IMDG Code) és légi (IATA) szállításáról szóló hatályos rendelkezések értelmében nem minősül veszélyesnek.

14.1. UN-szám Nem alkalmazható 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nem alkalmazható 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nem alkalmazható 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható 14.5. Környezeti veszélyek Nem alkalmazható 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem rá vonatkozó információ

15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Seveso kategória - 2012/18/EK Irányelv:

Nincs

A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint Nincs A jelöltlistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban SVHC anyagokat. Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet) Nincs Kiviteli bejentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EK) rendelet Nincs A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs Egészségügyi ellenőrzés Nem állnak rendelkezésre információk Vízminőség veszélyességi osztály Németországban (VwVwS 2005) 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent D

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 7 / 8

HU

A keverékre és a tartalmazott anyagokra vonatkozóan nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ Egyéb információk RÖVIDÍTÉSEK: - ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - CAS NUMBER: CAS (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat) szám - CE50: közepes effektív koncentráció - CE NUMBER: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben - CLP: 1272/2008/EK rendelet - DNEL: Származtatott hatásmentes szint - EmS: Emergency Schedule - GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere - IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat - IC50: közepes gátló koncentráció - IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata - IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet - INDEX NUMBER: CLP VI. melléklet azonosító szám - LC50: Közepes halálos koncentráció - LD50: Közepes halálos dózis - OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték - PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint - PEC: Becsült környezeti koncentráció - PEL: Megengedett expozíciós határérték - PNEC: Becsült hatástalan koncentráció - REACH: 1907/2006/EK rendelet - RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat - TLV: Küszöbérték - TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni. - TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték - TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték - VOC: Illékony szerves vegyület - vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EU) rendelete (REACH) 2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP) 3. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EU) rendelete (I Atp. CLP) 4. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/830 (EU) rendelete 5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP) 6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP) 7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP) 8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP) 9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP) 10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP) 11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - IFA GESTIS honlap - ECHA Agency honlap - Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) Olaszország

Megjegyzés a felhasználó számára: A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást. Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk. A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítsunk.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent D

Átdolgozási Sz.6 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 8 / 8

HU

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >> Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest: A következő rovatokban történtek változások: 01 / 04 / 09 / 11.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent E

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 1 / 8

HU

Biztonsági adatlap 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kód: Elnevezés

04-170801.E Von Kossa Reagent E

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Leírás/Használat

In vitro medical-diagnostic disposable. Reagent for microscopy.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cég neve Cím Helység és állam

BIO-OPTICA MILANO SPA via San Faustino, 58 20134 Milano Italia tel: 0039 02 2127131 fax: 0039 02 2153000

Az illetékes személy e-mail címe A biztonsági adatlapért felelős

[email protected]

Forgalmazza:

Bio-Optica Milano S.p.a.

(MI)

1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgős információt ad

Kérjük, forduljon a legközelebbi Tossicology és ellenmérget Center

2. SZAKASZ A veszély azonosítása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a termék az 1907/2006/EK rendelet valamint későbbi módosításai rendelkezéseinek megfelelő biztonsági adatlap szükséges. Az egészséget és/vagy a környezetet érintő kockázatokra vonatkozó esetleges kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. része tartalmazza. Veszélyosztály és veszélymegjelölés: Súlyos szemkárosodás, kategória 1

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2. Címkézési elemek Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.

A veszélyt jelző piktogramok:

Figyelmeztetések:

Veszély

A figyelmeztető mondatok: H318 Súlyos szemkárosodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P280 Szemvédő / arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz / . . .

Tartalmaz:

ALUMÍNIUM-SZULFÁT-HIDRÁT EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent E 2. SZAKASZ A veszély azonosítása

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 2 / 8

HU

... / >>

2.3. Egyéb veszélyek A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 3.1. Anyagok Nem rá vonatkozó információ

3.2. Keverékek Tartalom: Azonosítás

x = Konc. %

ALUMÍNIUM-SZULFÁT-HIDRÁT CAS 10043-01-3 5 ≤ x < 10 EK 233-135-0 INDEX

Osztályozás 1272/2008 (CLP)

Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335

Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencséket. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 30/60 percen át. Azonnal forduljunk orvoshoz. BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal zuhanyozzunk le. Azonnal forduljunk orvoshoz. LENYELÉS: Itassunk vizet minél nagyobb mennyiségben. Azonnal forduljunk orvoshoz. Ne hánytassuk, hacsak az orvos kifejezetten el nem rendeli. BELÉLEGZÉS: Azonnal hívjunk orvost. Vigyük a sérültet szabad levegőre, a baleset helyszínétől távol. Ha a légzés leáll, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Alkalmazzunk megfelelő óvintézkedéseket a segítségnyújtó számára.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nem állnak rendelkezésre információk

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK A hagyományos oltóeszközök: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz. NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Semelyik sem.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN Ne lélegezze be az égéstermékeket.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tárolóedényeket vízsugárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését. Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradékának a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük. VÉDŐFELSZERELÉS Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent E

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 3 / 8

HU

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély. A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljünk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Ha a termék gyúlékony, használjunk robbanásgátló készüléket. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Csak akkor nyúljunk a termékhez, ha a biztonsági adatlap összes pontját tanulmányoztuk. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Vegyük le a szennyezett ruhaneműket és a védőeszközöket mielőtt olyan helyiségbe lépünk, ahol étkeznek.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Csak az eredeti tartályban tároljuk. A tartályokat zárva, jól szellőző, a közvetlen napsugárzástól védett helyen tároljuk. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, ellenőrizve a 10. pontot.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nem állnak rendelkezésre információk

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Nem állnak rendelkezésre információk 8.2. Az expozíció ellenőrzése Figyelembe véve, hogy a megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig fontosabb kellene legyen az egyéni vedőfelszerelésekhez képest, biztosítsa a munkahelyi helyiség jó szellőztetettségét hatékony helyi légelszívó berendezéssel. A személyi védőfelszerelés megválasztásához kérjünk tanácsot esetleg a saját vegyianyag-szállítónktól. A személyi védőfelszerelésen fel kell legyen tüntetve az EK-jelölés, mely tanúsítja, hogy megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak. Gondoskodjunk sürgősségi arc- és szemmosó zuhanyról. KEZEK VÉDELME A kezet III. Kategóriájú munkakesztyűvel kell védeni (MSZ EN 374). A védőkesztyűk anyagának kiválasztásához figyelembe kell venni az alábbiakat: kompatibilitás, károsodás/elhasználódás, szakadási és áthatolási idő. Készítmények esetén a munkakesztyűk kémiai anyagoknak való ellenálló képesség használat előtt előtt ellenőrizni kell, amennyiben az előre nem kiszámítható. A kesztyűknek van kopás-idej van, amely használat módjától és időtartamától függ. BŐR VÉDELME Hosszú újjú munkaruhát és I. kategóriájú biztonsági munkacipőt kell viselni (89/686/EGK irányelv és MSZ EN ISO 20344). A védőruha levétele után szappannal és vízzel kezet kell mosni. SZEMEK VÉDELME Ajánlatos arcvédő csuklya vagy arcvédő és légmentesen záródó védőszemüveg együttes viselése (MSZ EN 166). LÉGZŐSZERVEK VÉDELME Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, ajánlatos B típusú légszűrő EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent E 8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 4 / 8

HU

... / >>

arcmaszk viselése, melynek osztályát (1, 2 vagy 3) a használat koncentráció-határértékének megfelelően kell megválasztani. (MSZ EN 14387). Különböző természetű gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aerosolok, füstök, ködök stb.) jelenléte esetén kombinált típusú szűrőkről kell gondoskodni..A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott. Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a szagérzékelési küszöb a vonatkozó TLV-TWA-nál magasabb, valamint szükséghelyzet esetén, viseljünk nyíltkörös, sűrített levegős (EN 137. szabvány) vagy külső levegőellátással működő légzésvédő készüléket (EN 138. szabvány). A légúti védőfelszerelés helyes megválasztásához kövessük az EN 529 szabvány útmutatását. A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi eőírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Halmazállapot Szín Szag Szagküszöbérték pH-érték Olvadáspont / fagyáspont Kezdeti forráspont Forrásponttartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Felső gyulladási hőmérséklet Felső gyulladási hőmérséklet Alsó robbanási határ Felső robbanási határ Gőznyomás Gőzsűrűség Relatív sűrűség Oldékonyság Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok

>

folyékony vörös szagtalan Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre 60 ˚C Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre oldódó Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre Nem áll rendelkezésre

9.2. Egyéb információk VOC (Az EK/2010/75) : VOC (illékony szén) :

0 0

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség 10.1. Reakciókészség Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye. ALUMÍNIUM-SZULFÁT-HIDRÁT 770°C/1418°F hőmérsékleten felbomlik.

10.2. Kémiai stabilitás A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Normális felhasználási és tárolási feltételek között veszélyes reakciók nem várhatók. ALUMÍNIUM-SZULFÁT-HIDRÁT Veszélyesen reagálhat: erős oxidálószerek.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent E 10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 5 / 8

HU

... / >>

10.4. Kerülendő körülmények Nincsen. Tartsuk magunkat mindazonáltal a vegyi termékekkel szemben alkalmazott szokásos óvintézkedésekhez.

10.5. Nem összeférhető anyagok Nem állnak rendelkezésre információk

10.6. Veszélyes bomlástermékek ALUMÍNIUM-SZULFÁT-HIDRÁT Kialakulhat: kén-oxidok,alumínium-oxidok.

11. SZAKASZ Toxikológiai információk Magára a termékre vonatkozó kísérleti toxikológiai adatok hiányában, a termék esetleges veszélyeit az egészségre a tartalmazott anyagok tulajdonságai alapján értékelték, a vonatkozó jogszabály által az osztályozáshoz előírt kritériumok szerint. Ezért a termék expozíciójából származó toxikológiai hatások értékeléséhez vegyük figyelembe az esetlegesen a 3. pontban idézett egyes veszélyes anyagok koncentrációját.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk Nem állnak rendelkezésre információk A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk Nem állnak rendelkezésre információk A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások Nem állnak rendelkezésre információk A kölcsönhatásokból eredő hatások Nem állnak rendelkezésre információk AKUT TOXICITÁS LC50 (Belélegzés) a keverékből: LD50 (Szájon át) a keverékből: LD50 (Bőrön át) a keverékből:

ALUMÍNIUM-SZULFÁT-HIDRÁT LD50 (Szájon át)

Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő) Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

1930 mg/kg Rat

BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ Súlyos szemkárosodást okoz LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak RÁKKELTŐ HATÁS Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak REPRODUKCIÓS TOXICITÁS EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent E 11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 6 / 8

HU

... / >>

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak ASPIRÁCIÓS VESZÉLY Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

12. SZAKASZ Ökológiai információk Használjuk a normál ipari munkelőírások betartásával, elkerülve a termék kijutását a környezetbe. Amennyiben a termék vízfolyásba, csatornába került vagy beszennyezte a talajt vagy a növényzetet, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

12.1. Toxicitás Nem állnak rendelkezésre információk

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

ALUMÍNIUM-SZULFÁT-HIDRÁT Vízben való oldhatóság Lebonthatóság: nem áll rendelkezésre adat

1000 - 10000 mg/l

12.3. Bioakkumulációs képesség Nem állnak rendelkezésre információk

12.4. A talajban való mobilitás Nem állnak rendelkezésre információk

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

12.6. Egyéb káros hatások Nem állnak rendelkezésre információk

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok 13.1. Hulladékkezelési módszerek Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk A termék a veszélyes áruk közúti (A.D.R.), vasúti (RID), tengeri (IMDG Code) és légi (IATA) szállításáról szóló hatályos rendelkezések értelmében nem minősül veszélyesnek.

14.1. UN-szám Nem alkalmazható EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent E 14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 7 / 8

HU

... / >>

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nem alkalmazható 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nem alkalmazható 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható 14.5. Környezeti veszélyek Nem alkalmazható 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem rá vonatkozó információ

15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Seveso kategória - 2012/18/EK Irányelv:

Nincs

A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint Termék Pont 3 A jelöltlistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban SVHC anyagokat. Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet) Nincs Kiviteli bejentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EK) rendelet Nincs A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs Egészségügyi ellenőrzés E kémiai anyag expozíciójának kitett dolgozók nem kötelesek egészségügyi ellenőrzés alatt állni, ha a kockázat-értékelés eredményei azt mutatják, hogy csak enyhe kockázat áll fenn a dolgozók biztonságára és egészségére nézve, és ha betartják a 98/24/EK rendeletben foglaltakat. 15.2. Kémiai biztonsági értékelés A keverékre és a tartalmazott anyagokra vonatkozóan nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ Egyéb információk A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege:

Eye Dam. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 H318 H315 H335

Súlyos szemkárosodás, kategória 1 Bőrirritáció, kategória 2 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3 Súlyos szemkárosodást okoz. Bőrirritáló hatású. Légúti irritációt okozhat. EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

BIO-OPTICA MILANO SPA Von Kossa Reagent E

Átdolgozási Sz.7 Felülvizsgálva 12/10/2017 A nyomtatás kelte 06/08/2018 Oldal 8 / 8

HU

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >> RÖVIDÍTÉSEK:- ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - CAS NUMBER: CAS (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat) szám - CE50: közepes effektív koncentráció - CE NUMBER: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben - CLP: 1272/2008/EK rendelet - DNEL: Származtatott hatásmentes szint - EmS: Emergency Schedule - GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere - IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat - IC50: közepes gátló koncentráció - IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata - IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet - INDEX NUMBER: CLP VI. melléklet azonosító szám - LC50: Közepes halálos koncentráció - LD50: Közepes halálos dózis - OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték - PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint - PEC: Becsült környezeti koncentráció - PEL: Megengedett expozíciós határérték - PNEC: Becsült hatástalan koncentráció - REACH: 1907/2006/EK rendelet - RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat - TLV: Küszöbérték - TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni. - TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték - TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték - VOC: Illékony szerves vegyület - vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EU) rendelete (REACH) 2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP) 3. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EU) rendelete (I Atp. CLP) 4. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/830 (EU) rendelete 5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP) 6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP) 7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP) 8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP) 9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP) 10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP) 11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - IFA GESTIS honlap - ECHA Agency honlap - Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) Olaszország

Megjegyzés a felhasználó számára: A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást. Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk. A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítsunk. Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest: A következő rovatokban történtek változások: 02 / 04 / 09 / 11.

EPY 9.4.7 - SDS 1004.7

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.