BONIFATIUSKERK ZONDAGSBRIEF


1 BONIFATIUSKERK ZONDAGSBRIEF Hervormde Wijkgemeente DE RANK Datum: 17 maart 2019 Week: 12 Tel.: ~ 1 ~2 Voorganger: Ouderling: Diaken: Gastvrouw: Orga...
Author:  Maurits Desmet

0 downloads 100 Views 727KB Size

Recommend Documents


No documents


BONIFATIUSKERK ZONDAGSBRIEF Hervormde Wijkgemeente

DE RANK Datum: 17 maart 2019 Week: 12 Tel.: 026-7505810

~1~

Voorganger: Ouderling: Diaken:

Gastvrouw: Organist:

Ds. R. van Laar, Rhenen Piet Rosseel Rene Vos Dinie Melaard Jack Blok

Als het orgel klinkt, gaat het internet aan..….fijn als het stil wordt! Voorganger 24 maart 2019, Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen Voor aanvang van de dienst zingen we lied 147 (Weerklank): “Is dat, is dat mijn Koning.” 1.Is dat, is dat mijn Koning, dat aller vaad'ren wens, is dat, is dat zijn kroning? Zie, zie, aanschouw de mens! Moet Hij dat spotkleed dragen, dat riet, die doornenkroon, lijdt Hij die spot, die slagen, Hij, God, uw eigen Zoon?

3.O Jezus, man van smarten, Gij aller vaad'ren wens, herinner aller harten 't aandoenlijk: "Zie den mens!" Laat mij toch nooit vergeten die kroon, dat kleed, dat riet! Dit trooste mijn geweten: 't is al voor mij geschied!

2.Ja, ik kost Hem die slagen, die smarten en die hoon; ik doe dat kleed Hem dragen, dat riet, die doornenkroon; ik sloeg Hem al die wonden, voor mij moet Hij daar staan; ik deed door mijne zonden, Hem al die jamm'ren aan.

~2~

Liturgie 17 maart 2019 Welkom en Mededelingen Zingen Psalm 25: 1,8 Votum en Groet Zingen Gezang 257 Lezing Gebod Zingen Gezang 7: 1 Gebed om opening van het Woord Schriftlezing: Psalm 22: 1-24; Amos 8: 9,10 Zingen Psalm 22: 1,8 Verkondiging n.a.v: Marcus 15: 33,34 Zingen Gez. 176: 1,2,3,4,5 Dankgebed en voorbeden Inzameling van de gaven  De eerste collecte: Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan.  De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.  De derde collecte (bij de uitgang) is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen ~3~

Zingen Lied 7 : 1,2 (Joh. De Heer) 1. Als ‘g in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. Vrees toch geen nood! ’s Heren trouw is groot, en op ’t nachtlijk duister, volgt het morgenrood. Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; God zal u behoeden, uw toeverlaat. 2.

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer. Schoon ‘g in ’t verdriet, nergens uitkomst ziet, groter dan de Helper, is de nood toch niet. Wat ons ontviele, Redder in nood, red slechts onze ziele, uit zond’ en dood.

Zegen Orgelspel Koffiedrinken na de dienst Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie, thee of fris in het ds. van Oosterzeehuis, naast de kerk. Een ieder, van jong tot oud, is hartelijk welkom. Als groet van de gemeente en ter felicitatie gaan de bloemen naar: mw van der Rande, die gisteren jarig was. En naar dhr B Vos ter bemoediging.

Verantwoording ontvangen offeranden 10 maart 2019 1e collecte € 63,60; 2e collecte € 48,05; 3e collecte € 48,70

~4~

Rondom het Woord Ds Roelofse preekte over Markus 6:45-56 Jezus loopt op de zee Gelooft u in wonderen? We horen van genezingen, maar als we bidden voor iemand die ons na staat. En er gebeurt niets, omdat God kennelijk een andere weg gaat. God is almachtig ja, maar we zien toch een wonder meer als een theoretische mogelijkheid. We beseffen niet, dat God een wonder doet als een voorproefje van de tijd die nog gaat komen. Dan vallen hemel en aarde samen. Dan zijn verdriet en dood uitgebannen. Uit onze tekst blijkt, dat we voor het zien van wonderen een bepaalde gevoeligheid moeten hebben. Als Jezus als een schim aan de horizon verschijnt, denken ze aan een spook. Want, zo staat er, hun hart was verhard. Er zat een dikke schil omheen. Er is te weinig ruimte in hun denken. Zij komen pas tot rust als Jezus in de boot stapt. En als Hij dan de elementen bestraft, breekt bij hen de vraag door: “Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?” Het deel van het Marcus-evangelie beschrijft een aantal samenhangende tekenen. De eerste is die, waarin Jezus slaapt in de boot tijdens een storm. Als zijn angstige discipelen Hem wakker maken beveelt Hij de storm op te houden. Hij geneest de bezeten man in Gardara van demonen, geneest het dochtertje van Jaïrus, stuurt de discipelen 2 aan 2 uit. Ze mogen zelf wonderen verrichten. Daarna de wonderbare spijziging met de 5 broden en de 2 vissen. En Marcus besluit de reeks met onze tekst. Waarom? Omdat Jezus zich nu aan de discipelen, die Hij “kleingelovigen”noemt, zich op zijn grootst openbaart. Dat blijkt uit dat wonderlijke feit dat Hij de discipelen voorbij te willen gaan. In het Oude Testament blijkt dit “voorbijgaan” steeds te geschieden als God direct zijn heerlijkheid wil tonen. De eerste keer bij Mozes, de man van de wet. Verborgen in een kloof op de berg Horeb gaat God aan Mozes voorbij. En ook aan Elia, de profeet, in een spelonk op dezelfde berg Horeb, gaat God voorbij. Op deze wijze is het voorbijgaan van Jezus de onthulling van wie Hij werkelijk is: de Zoon van God. De verschijning van de heerlijkheid van God hier op aarde. Dat woelende water, waarop Jezus de voeten zet, komen we in Genesis tegen als de oervloed. In het water en de wind woeden de chaosmachten. Die ook de gelovigen mee willen sleuren in de diepte. God, en zijn Zoon, zijn in hun almacht boven de kwade machten verheven. Daarom is Jezus redder en verlosser voor hen die in Hem geloven. De discipelen zijn kinderen van hun tijd. Men erkende het bestaan van demonen. Men beschermde zich met gebeden. Met amuletten met daarop bijbelteksten. Wij, in onze tijd verwijzen het bestaan van demonen naar het rijk der fabelen. Dat vin~5~

den demonen prima, want dan kunnen ze ongestoord hun gang gaan. Onze tijd heeft wetenschap en techniek als middel om grip te krijgen op het leven. Kinderen van onze tijd geloven daarom alleen nog in dingen die ze kunnen zien. Wat je niet ziet, is er ook niet. Stel je voor! Je zou de beheersing van je leven toch verliezen? Maar wij, christenen, leven onder een open hemel! God kan dingen die wij niet voor mogelijk houden. Hij staat boven de schepping. Hij is niet onderworpen aan de natuurwetten. Daarom mogen gelovigen hun hoop op Hem vestigen. God doet dingen op ons gebed. Om dat te zien moet je wel een bepaalde gevoeligheid hebben. Die gevoeligheid, dat is de Heilige Geest in ons hart. Wonderen zijn tekenen, die heenwijzen naar het eeuwige, het blijvende. Door geloof zien we dat God werkt. Als is het vaak niet door het wonder waarop we gehoopt hadden. De wonderen in de Bijbel tonen ons, dat er Iemand is die groter is dan u en mij. Het grootste wonder is, dat God zelf mens werd in zijn Zoon Jezus Christus. Hij droeg de straf voor ons en toonde in zijn opstanding ook dat Hij de dood overwon. Daarom wacht ons hier en nu en voor altijd het eeuwige leven. Middagbijbelkring Dinsdag 19 maart is er de middagbijbelkring. In het van oosterzeehuis, inloop 13.30. We beginnen om 14 u. Ds Kamp leidt de kring. We zetten onze gesprekken over het thema "De Wederkomst van Christus" voort en we Lezen Lucas 17 : 26 - 32 en 1 Thessalonicenzen 5 : 1 - 11. We zien uit naar een gezegende middag. Weet u welkom! Jongerenkring Ook de Jongerenkring komt op dinsdag 19 maart bij elkaar, eveneens in het Ds. van Oosterzeehuis. We beginnen om 19.15 uur. Het gaat die avond over "Toekomstverwachting" Graag tot de 19de! Kerkenraad Op donderdag 21 maart komt de kerkenraad bijeen, aanvang 19.30.

~6~

Gebed voor de zending in Centraal Azië in maart 17 Simone* leidt in Centraal-Azië een opvanghuis voor vrouwen. Dank voor een vrouw die als verslaafde in het opvanghuis kwam, gestopt is met drinken en nu zelfstandig probeert een nieuw leven op te bouwen. Bid voor haar geestelijk welzijn. 18 Corina* werkt als bijbelvertaler in een land in Centraal-Azië waar het soms voelbaar geestelijk donker is. Wilt u bidden om vreugde en bescherming voor elke dag? 19 Corina* is betrokken bij het vertalen van Gods Woord in de Kisuntaal. Bid om wijsheid, bescherming, eenheid en doorzettingsvermogen voor het vertaalteam en creatieve manieren om de vertaling te publiceren. 20 Vandaag viert men in het land waar Corina* werkt het Lentefeest (Perzisch Nieuwjaar). Bid voor nieuw leven onder het Kisunvolk, dat de zaadjes die Corina* en haar team zaaien mogen ontkiemen en vrucht dragen. 21 Ella is een jonge Kisunvrouw die actief meehelpt in het bijbelvertaalproject waar Corina* bij betrokken is. Zij heeft veel geleerd over God en Zijn Woord. Bid dat zij Hem met haar hele hart mag kennen! 21 Laten we bidden voor een opwekking onder leiders van communistische landen in Zuidoost-Azië. Wat een positieve impact zou het hebben als zij God gaan volgen. 22 In een aantal landen in Zuidoost-Azië wordt het er niet makkelijker op om christen te zijn, maar de GZB blijft zoeken naar manieren om het Evangelie te delen. Bid voor nieuwe openingen.

~7~

UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS Zondag 12

31. Waarom wordt Hij Christus – dat betekent Gezalfde – genoemd? Omdat Hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest is gezalfd tot onze hoogste Profeet en Leraar, tot onze enige Hogepriester en tot onze eeuwige Koning. Als Profeet en Leraar heeft Hij Gods verborgen plan voor onze verlossing helemaal aan ons bekendgemaakt. Als Hogepriester heeft Hij ons verlost door het enige offer, Zijn lichaam. Ook pleit Hij steeds voor ons met Zijn voorbede bij de Vader. Als Koning regeert Hij ons door Zijn Woord en Geest. Hij beschermt ons en zorgt ervoor dat we de verlossing die Hij verdiend heeft, niet verliezen. 32. Maar waarom word jij een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een deel ben van Christus’ lichaam, en daardoor samen met Hem gezalfd ben. Het doel daarvan is dat ik – Zijn naam belijd; (profeet) – mijzelf aan Hem overgeef als een levend dankoffer; (priester) – met een goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel vecht, en na dit leven voor eeuwig met Hem over alle schepselen regeer. (koning) Bent u voor het eerst in onze kerk? Wilt u met deze gemeente meeleven? Hebt u behoefte aan bezoek van wijkouderling of predikant? (Dit geldt uiteraard ook voor gemeenteleden die al meeleven en bezoek wensen). Laat het even weten. U bent van harte welkom! Wijkpredikant: ds. P. Vermaat: 0318-510161. Ook kunt u na de dienst één van de aanwezige kerkenraadsleden aanspreken. Voor kerkelijke en of administratieve zaken kunt u zich wenden tot onze scriba: dhr. P. Rosseel, 026-3636335. e-mail: [email protected] site: www.gemeentederankarnhem.nl Rekeningnummer wijkkas: IBAN: NL54 INGB 0001 5599 72

~8~

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.