BONIFATIUSKERK ZONDAGSBRIEF


1 BONIFATIUSKERK ZONDAGSBRIEF Hervormde Wijkgemeente DE RANK Datum: 24 maart 2019 Week: 13 Tel.: ~ 1 ~2 Voorganger: Ouderling: Diaken: Gastheer: Organ...
Author:  Hans ter Linde

0 downloads 102 Views 733KB Size

Recommend Documents


No documents


BONIFATIUSKERK ZONDAGSBRIEF Hervormde Wijkgemeente

DE RANK Datum: 24 maart 2019 Week: 13 Tel.: 026-7505810

~1~

Voorganger: Ouderling: Diaken: Gastheer: Organist:

Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen Hans Boer Jannie Mentink Jack Theunissen Dik Berkhout

Als het orgel klinkt, gaat het internet aan, dus .............. fijn als het stil wordt! Voorganger 31 maart

Ds. P. Vermaat, Veenendaal

Voor aanvang van de dienst zingen we uit Weerklank lied 484 “Gena van God, hoe loof ik U” 1. Gena van God, hoe loof ik U voor redding onverdiend Verloren eens, gevonden nu, een blinde die mag zien. 2. Genade toonde mij mijn schuld en heeft mij vrijgekocht. Gena heeft mij met dank vervuld, toen ik geloven mocht. 3. Door veel gevaren ging mijn reis, door tegenspoed en kruis. Genade heeft mij steeds geleid, genade brengt mij thuis. 4. Ja, als dit hart, dit vlees bezwijkt na deze levenstijd, zal ik beërven in Gods rijk de eeuwige zaligheid.

~2~

Liturgie 24 maart 2019 Welkom en mededelingen Zingen introitus: Stil gebed Votum en groet Zingen lofzang Geloofsbelijdenis

Gezang 445: 2 en 3

Psalm 65: 1 en 4

Zingen Gezang 187: 1 Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Schriftlezing Marcus 6, 44-52 HSV Tekst: Jezus: Reddingslijn tussen God en mensen Zingen Psalm 46: 1 en 2 Preek Zingen Psalm 46: 3 Dankgebed en collecte - De eerste collecte: Kerk In Actie 40dagentijdcollecte Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur de IT-sector booming business. Het grootste gedeelte van de inwoners in deze stad werkt hard voor een veel te laag loon. Ze komen niet rond en daardoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken. Kerk in Actie vindt dat kinderarbeid moet stoppen en werkt samen met lokale kerken en organisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden zo meer dan 700 werkende kinderen terug naar school begeleid en krijgen 5.000 ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen naar school gaan. Vandaag collecteren we voor dit werk in India, zodat ook dit jaar weer honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! - De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. - De derde collecte (bij de uitgang) is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Zingen slotzang Gezang 467: 1 en 2 Zegen Orgelspel ~3~

Koffiedrinken na de dienst Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie, thee of fris in het ds. van Oosterzeehuis, naast de kerk. Een ieder, van jong tot oud, is hartelijk welkom. Als groet van de gemeente en met een hartelijke felicitatie gaan de bloemen naar: mw Ros, die 17 maart jarig was. En naar mw van der Harst, die 21 maart jarig was. Verantwoording ontvangen giften: Verjaardagsfonds: € 7,50 van C.A., € 25 van P.R., € 20 van J.B. en € 15 van C.M.; Pastoraat: € 50 van N.N. € 30 van M.V., € 40 van S.K., € 50 van N.N. en € 100 via Ds. Kamp.; Diaconie: € 100 via Ds. Kamp.; Giften: € 75 van W.T., € 2,50 van M.S. en € 50 van A.S.; Melkbus: € 9.

Verantwoording ontvangen offeranden: 13 maart biddag: 1 collecte € 146,70 17 maart: 1e collecte € 98,03; 2e collecte 67,63; 3e collecte € 67,90

Rondom het Woord Ds van Laar preekte over Marc 15: 33, 34 Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? De grote ‘Waarom”-vraag, kennen wij die niet? Waarom overkomt mij dit, dit verdriet, dit verlies? Jezus roept het uit aan het kruis: Eloi, Eloi, lama sabachtani, vertaald: mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. Hij, Die heeft gezegd: Ik en de Vader zijn één” schreeuwt als het kind om zijn Vader. Want nu het er op aan komt heeft zijn Vader Hem verlaten. En dan de verduisterde zon, een onverklaarbare duisternis. Amos heeft daarvan geprofeteerd. Amos 8:9: “Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik op de middag de zon zal doen schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in het donker zal zetten. Dan zal Ik uw feesten in rouw verkeren, en al uw liederen in klaagzang. Dan zal Ik rouwgewaad brengen op alle heupen en kaalheid op elk hoofd. En Ik zal het maken als de rouw over een enig geborene en het einde ervan als een bittere dag. In zijn nood grijpt Jezus terug op psalm 22. De psalm waar David deze vraag stelt namens het volk Israël. Het is toch ook de ervaring van Israël dat de eeuwen door vervolgd, veracht en vernederd is. Dat God Hem verlaten heeft is voor Jezus een mysterie. God zwijgt, Jezus verkeert in de uiterste eenzaamheid. Als een mens het zwijgen van God ervaart, dan kan hij God vaarwel ~4~

zeggen? En toch: een gelovig mens kan dat niet! Die kan Hem niet missen. Kennelijk zit er een haakje in zijn ziel waar het geloof aan vast houdt. Verslaafd als iemand is aan de liefde van God en aan zijn genade. Elie Wiesel, een joodse schrijver, beschrijft hoe een jongetje door de nazi’s wordt opgehangen. De gevangenen moeten de doodsstrijd van het kind aanzien. Uit hun rijen klinkt de vraag: “Waar is God toch”. In Wiesel’s hart klinkt het antwoord: “Hij is hier, opgehangen aan deze galg”. In het evangelie van het kruis blijkt dat God er voor kiest af te dalen in de pijn en de vernedering. Een jongetje aan de galg, een Man aan het kruis. In Hem zie je God in het hart. Christus lijdt in onze plaats. Ter verzoening van onze zonden. Hij hangt aan het kruis om de verloren zonen en dochters weer thuis te brengen. Ook de vader lijdt wanneer Hij zwijgt. Hij zwijgt als de Zoon één is met zijn lijdende volk. Wij weten, dat het zwijgen van God op de paasmorgen werd doorbroken. Jezus wordt opgewekt. Het licht van Pasen straalt sindsdien voorgoed over de wereld. Jezus leert ons: hou vast aan de Vader. Er komt een einde aan het duister en het lijden van de wereld. Je kunt je in deze wereld nog wel eenzaam voelen. Dat is een gevoel, een verbeelding. Want God verlaat je niet! Van Jezus wordt gezegd: “Hij was van God verlaten opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden”. Hoe meer ruimte je geeft aan de Geest van Christus, hoe meer je dat ervaart. Soms is er een onverwachte ontmoeting, een lied, een gesprek, een woord, en je ervaart ineens iets van God. Het is het licht van Pasen dat telkens weer door de wolken heenbreekt.

Hans Boer Avondbijbelkring De Avondbijbelkring is aanstaande donderdag, 28 maart om half 8 in het v Oosterzeehuis. Agenda Zondag 31 maart, ’s middags concert in de St Pancratiuskerk in ’s Heerenberg. Dinsdag 9 april, paasmiddag aanvang 14.00 u. Zondag 14 april, Johan de Heer zangdienst. Ds Vermaat Vandaag, 24 maart is de laatste zondag voor ds Vermaat & echtgenote in Spanje. Morgen vertrekken ze naar Nederland. Etentje DV op vrijdag 29 maart etentje alleenstaande. Aanvang 12.00 uur. Groetjes Driekie Kramp ~5~

Tien jaar in de Bonifatiuskerk Op 22 maart 2009 werd de verhuizing een feit van het kerkgebouw aan de Groen van Prinstererstraat:

naar de Bonifatiuskerk in Elden:

Met verwondering en dankbaarheid mogen we vaststellen dat op deze verhuizing een rijke zegen rust. Ik meen dat we met psalm 118: 23 mogen zeggen: van de HERE is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen. In de Schakel, die binnenkort uitkomt, zal aan deze gebeurtenis meer aandacht worden besteed. Bovendien hopen we volgende week zondag een reeks foto’s in het ds. van Oosterzeehuis te laten zien van 10 jaar gemeente in de Bonifatiuskerk.

~6~

Gebed voor de zending in maart 24 Bid voor Oost-Azië. In een van de landen waar de GZB werkt zijn de wetten sinds vorig jaar erg streng geworden en veel zendingswerkers zijn het land uitgezet. Vraag om wijsheid voor degenen die daar nog steeds werken. 25 Zendingswerkers van de GZB hebben contact met de 20-jarige Leta. Zij is spastisch en voelt zich een last voor haar familie. Ze denkt er soms aan om een einde te maken aan haar leven. Bid dat zij en haar familie de Bron van Leven leren kennen. 26 Bid voor Dama. Hij heeft door verkeerde beslissingen grote schulden opgebouwd. Hij wilde God volgen, maar is nu het spoor bijster. Bid dat hij zich zal bekeren en hulp wil accepteren. 27 Vraag om het licht van de Heilige Geest in Oost-Azië, vooral onder de minderheidsvolken waar alcoholisme en gokverslaving veel gezinnen kapot maken. Bidden voor Nepal. 28 We zijn dankbaar dat we al zo lang samenwerken met onze partners in Nepal. Dank God voor deze waardevolle relaties. 29 De GZB wil zich de komende jaren samen met partnerorganisaties en kerken in Nepal vooral richten op mensen die vaak worden buitengesloten, zoals mensen met lepra of een handicap. Bid dat ook zij zich welkom weten in de kerk, bid om open ogen en open harten. 30 Reiny de Wit woont in Nepal en werkt al tientallen jaren aan beter onderwijs in Nepal. Dankzij haar inzet is er veel verbeterd op Nepalese (zondags)scholen. Dank God daarvoor!

Doppen welkom Nog steeds worden de (geschikte!) plastic doppen voor de opleiding van blinden geleide honden ingezameld en doorgegeven. Dus: hartelijk aanbevolen in de doos bij de ingang van het ds van Oosterzeehuis. Diane zorgt voor transport.

~7~

UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS Zondag 13 33. Waarom wordt Hij Gods eniggeboren Zoon genoemd? Wij zijn toch ook Gods kinderen? Omdat alleen Christus de eeuwige natuurlijke Zoon van God is. Wij zijn echter uit genade als kinderen van God aangenomen, dankzij Christus. 34. Waarom noem je hem “onze Heere*”? Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden heeft vrijgekocht, niet met goud of zilver, maar met Zijn kostbaar bloed. Hij heeft ons uit de macht van de duivel bevrijd. Daarom zijn wij nu van Hem. *) “Heere” of “Heer” (Grieks: kurios) betekent: eigenaar, meester.

Bent u voor het eerst in onze kerk? Wilt u met deze gemeente meeleven? Hebt u behoefte aan bezoek van wijkouderling of predikant? (Dit geldt uiteraard ook voor gemeenteleden die al meeleven en bezoek wensen). Laat het even weten. U bent van harte welkom! Wijkpredikant: ds. P. Vermaat: 0318-510161. Ook kunt u na de dienst één van de aanwezige kerkenraadsleden aanspreken. Voor kerkelijke en of administratieve zaken kunt u zich wenden tot onze scriba: dhr. P. Rosseel, 026-3636335. e-mail: [email protected] site: www.gemeentederankarnhem.nl Rekeningnummer wijkkas: IBAN: NL54 INGB 0001 5599 72

Messias, het leven van Jezus Zo heet het project waarvoor Voices al een tijdje hard aan het repeteren is. We bezingen het leven van Jezus, van de schepping van de wereld tot de geboorte, het sterven en de opstanding van Jezus. Het geheel is een afwisseling van Bijbelteksten en daarbij passende liederen gebaseerd op het werk van het Oslo Gospel Choir. Laat u door Voices meenemen dwars door dit tijdloze verhaal! Hier treden we op: Zaterdag 23 maart 19:30 uur Heelsum, Hervormde Kerk Koninginnelaan 24 Zondag 24 maart 15:00 uur Westervoort, Werenfriedkerk Dorpstraat 61 Zondag 31 maart 15:00 uur Velp, Grote Kerk, Kerkstraat 32 Zaterdag 6 april 19:00 uur Elst, de Grote Kerk, St. Maartenstraat 32b Zondag 14 april 10:00 uur Arnhem-Zuid, Salvatorkerk, Salvatorplein 274

~8~

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.