BRAND STO FVERB R U IKEND E INSTALLATIES BIJ DE NEDERLANDSE INDUSTRIE


1 NOVEMBER 1990 ECN~l BRAND STO FVERB R U IKEND E INSTALLATIES BIJ DE NEDERLANDSE INDUSTRIE F.G.H. VAN WEES C.H. VOLKERS2 3 Energieonderzoek Centrum N...

0 downloads 1 Views 2MB Size

Recommend Documents


BRANDSTOFVERBRUIKENDE INSTALLATIES BIJ DE NEDERLANDSE INDUSTRIE Een kwantitatief overzicht
1 MEI 1983 ESC-25 BRANDSTOFVERBRUIKENDE INSTALLATIES BIJ DE NEDERLANDSE INDUSTRIE Een kwantitatief overzicht F.G.H. VAN WEES2 3 -3- VOORWOORD De totst...

INDIVIDUELE OPLOSSINGEN VOOR DE INDUSTRIE. R O B U U ST H E I D
1 INDIVIDUELE OPLOSSINGEN VOOR DE INDUSTRIE. SE RVICE R O B U U ST H E I D2 WERELDWIJD OP VELE GEBIEDEN EEN STERKE PARTNER VOOR DE INDUSTRIE. Achter i...

5,8% Nederlandse Industrie Obligatie
1 5,8% Nederlandse Industrie Obligatie Investeer in MKB-bedrijf uit de Nederlandse maakindustrie en ontvang 5,8% rente per jaar Jaarlijkse rente: 5,8%...

FAAlKANSANAlYSE VANBRANDBLUS- INSTAllATIES BIJ DE BESTRIJNG VAN EEN BEGINNENDE BRAND INEEN TUNNEL
1 VERTROUWEUJK AEA Techl'1lology Netherlands B.V. EINDRAPPORT Ref:ARVVSI illll I!!!I! FAAlKANSANAlYSE VANBRANDBLUS- INSTAllATIES BIJ DE BESTRIJNG VAN ...

r e s t a u r a n t de koningshoeve Welkom bij De Koningshoeve
1 r e s t a u r a n t de koningshoeve Welkom bij De Koningshoeve2 Lunchkaart van 12:00 tot 16:00 uur Soepen Rijk gevulde tomatensoep met room en kruid...

de koningshoeve Welkom bij De Koningshoeve r e s t a u r a n t
1 r e s t a u r a n t de koningshoeve Welkom bij De Koningshoeve Gelegen op een unieke locatie: midden in het prachtige landschap van de Hoeksche Waar...

De Nederlandse visverwerkende industrie en groothandel
1 De Nederlandse visverwerkende industrie en groothandel J.G.P. Smit M.O. van Wijk Projectnummer November 2001 Rapport LEI, Den Haag I2 Het LEI beweeg...

Geschiedenis van de Nederlandse Game- Industrie
1 Geschiedenis van de Nederlandse Game- Industrie Nederlandse gamebedrijven tussen de jaren Een onderzoek uitgevoerd door F. L. Geerts in opdracht van...

Kritische materialen en de Nederlandse technologische industrie
1 Kritische materialen en de Nederlandse technologische industrie 12 Verkenning Kritische Materialen in de Nederlandse technologische industrie Vragen...

DE NEDERLANDSE VISVERWERKENDE INDUSTRIE EN GROOTHANDEL
1 Jos Smit Mededeling 585 Marius van Wijk DE NEDERLANDSE VISVERWERKENDE INDUSTRIE EN GROOTHANDEL fmmi% Mei BIKIMLK ;u %r/iß^ SIGN: Üq-S&...NOVEMBER 1990

ECN~l-190-042

BRAND STO FVERB R U IKEND E INSTALLATIES BIJ DE NEDERLANDSE INDUSTRIE F.G.H. VAN WEES C.H. VOLKERS

Energieonderzoek Centrum Nederland ESC - Energiestudies

Brandstofverbruikende installaties bij de Nederlandse industrie ER: Programmatuur voor de analyse van de Emissieregistratie/Energiebestanden

F.G.H. van Wees en C.H. Volkers

Petten, oktober 1990

I-2

Brandstofverbruikende installaties bij de ~ededandse industrie oktober 1990

Inleidin~

Inhoud

Inhoud

I-3 I-5 I-7

Algemeen

P-3

Hoofdmenu

P-5

Raadplegen Selectie Rubriek Soort Brandstof Capaciteit Vollastuur Bouwjaar Rookgastemperatuur Uitvoer

Vervolg Setup Bestand Drive/Printer Kleur Aanpassen Selectie Toevoegen Item Rubriek Soort Brandstof VerwiJderen

P-7 P-9 P-11 P-13 P-15 P-17 P-19 P-21 P-23 P-25 P-27 P-29 P-31 P-33 P-35 P-37 P-39 P-41 P-43 P-45

Resultaten

P-47

I. 2. 3. 4.

B-3 B-21 B-23 B-25

SBl-codes Installatie-codes Brandstof-codes Resultaten voorbeeld

Brandstofverbruikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

1-4

Brandstofverbruikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

Voorwoord

Inleiding

Het brandstofverbruik van de Nederlandse industrie is redelijk nauwkeurig bekend. De gegevens worden door het Centraal Bureau ~voor de Statistiek verzameld en gepubli .... ~ ceerd in de uitgave: De Nederlandse Energiehuishouding~ Voor welke doeleinden, de ............ gebruikte brandstof wordt ingezet, was tot voor kort niet bekend; Door de beschikbaar-, heid van het databestand van het project Emissierecjistratie van het Ministerie van VROM wordt in deze lacune voorzien. ~¯

Met dit systeem van registratie wordt in een cyclus van drie jaar nagegaan welke wijzigingen er zijn opgetreden in het bestand. Daarnaast werden voor de zogeheten "grote vuurhaarden" het bestand jaarlijks bijgewerkt. Het Energie Studie Centrum was in 1982 in de gelegenheid het bestand van de le ronde te bewerken voor het doen van analyses op het gebied van brandstofverbruikende installaties. Dit heeft geresulteerd in de rapportage ESC-25: "Brandstofverbruikende installaties bij de Nederlandse industrie" waarin de aantallen, ........... capaciteit~, bedrijfstijden en brandstofverbruiken van installaties zijn opgenomen. Deze analyse is verricht met behulp van een mainframe computer. Door de beschikbaarheid van krachtige personal computers in combinatie met softwarepakketten is nu een gebruiksvriendelijker aanpak mogelijk. Het maken van de nieuwe gewenste doorsneden van het bestand kan hiermee worden gerealiseerd. Deze gebruikershandleiding geeft de mogelijkheden en restricties aan voor het uitvoeren van de geschetste analyses.

Br andstoíver bruikende ins~llaties bij de Nederlandse indusLrie oktober 1990

~-5

Installatie

Energieonderzoek Centr~~ Nederland ESC - Energlestudles Vanaf welke drive moet de installatie worden uitgevoerd [A / B]? A:

Op welke harddisk wordt de ER geïnstalleerd [C / D]? C: Op welke (niet aanwezige) directory moet de Emissie Registratie worden geplaatst? \ER zijn alle gegevens goed IJ / N]? J

ER / Emissie Registratie

Energieonderzoek Centru~ Nederland ESC - Energiestudies

Het systeem kan opgestart worden door ER in te tikken.

= ER / Emissie Registratie

Br andsto[verbruikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

Installatie

Dískruimte

Op de aangeleverde diskette bevindt de Emissieregistratie zich ¯ in een geeomprimeerde versie. Voor de ER-programmatuur is minimaal 1 Mb op de harde schijf nodig.

Config.sys

In de file config.sys dient te zijn opgenomen FILES=20.

Installatie

Het installeren vindt op de volgende wijze plaats: -Plaats de d~skette met ER programma’s in een dkskdrive (bijv ..... A:). -(àa in DOS naar de betreffende drive (in dit voorbeeld A:). -Start de instalIatieprocedure door ~"~~I’ALL in te fikken.

Installatie-menu

Vervolgens moeten de volgende vragen worden beantwoord -Geef aan in welke diskdrive de diskette is geplaatst. (in dit voorbeeld A=). -Geef hiema aan op welke harde schijf (C of D) de programmatuur van de Emissierecjistratie moet~worden ge’installeerd. (in dit voorbeeld: C:). -Geef aan in welke (niet aanwezige) directory het geheel gezet moet worden. (in dit voorbeeld ~~1~). -Hierna moet worden aangegeven of alle gegevens juist zijn. Is dit niet het geval, dan zullen de vragen nog eens beantwoord moeten worden. Zijn de gegevens wel juist dan zal de installatie plaats vinden.

BrandstoF~er bruikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober t990

I-7

[-8

Br andsto[ver bruikende insta]laties bij de Hederlandse indus~e oktober 1990

Ener~ieonderzoek Centrum Nederland E$C - Energiestudies

PROGRAMMA Gebruikershandleiding

ER Programmatuur voor de analyse van de Emissieregistratie/Energiebestanden

P~tt~n, oktober 1990

Algemeen

~ro9ramma

Systeem ]

~

DROGER FOENUIS EETELUCHT KETEL KRACHT OVEN OVERIG PROCES R-GEN STOOM THERMOLIE WARMWATER

:I HOUT OLIE REST

Brandsto~erbruikende installaties bij de Hederlandse industrie

P-2

okto~r mgo

In de verschillende menu’s kan de gewenste optie gekozen worden door de balk met de pijltjestoetsen naar de betreffen ..... de positie te brengen en op te dmkkan, Alle gemaakte keuzes worden van een dubbel omlijnde rand voorzien. Systeem

Ten behoeve van het zoekproces zijn een aantal hulpfiles nodig. Deze files ~verden als ze niet aanwezig zijn aangemaakt door het systeem. Dit kan enkele minuten duren afhankelijk .... van het type PC. Het is daarom bevordedijk voor de snelheid in een volgende sessie, om deze files niet te verwijderen. Deze files hebben allemaal .I~X als extensie.Indien van een bepaald menu wenst te worden teruggegaan naar een voorgaand menu, kan dit gedaan worden door op te drukken. Als dit vanuit het openingsmenu wordt gedaan, zal het programma worden beëindigd.

Br andetofver bruikende installatie~ bij de Hededendee induslxie oktober 1990

P-3

Hoofdmenu

Programma

Setup Help TerUg naar DOS ~ Energlegegevens uit Emissie Registratie bestanden

Bewerklng Scherm Print ASCII Symph

P-4

oktober 1990

Hoofdmenu

Programma

Vanuit het hoofdmenu;is het mogelijk e~n aantal opties te kiezen. E)~ mogelijke opties zijn hieronder beschreven. Raadplegen

Met deze optie is het mogelijk om het bestand te raadplegen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ronde die rechtsonder op het scherm staat. Zie verder "Raadplegen". Bij de setup kunnen de kleuren van het scherm, de printer- ..... poort, de uitvoerdrive en de te doorzoeken ronde worden opgegeven en vastgelegd. Zie verder ~Setup~.

He~p

Hierbij v,~rdt een algemene informatie over het programma gegeven. Tevens is het mogelijk om vanuit ieder menu informatie over het betreffende menu op te wagen met behulp van .

Terug naar DOS

Stoppen met het programma.

Brandstofverbruikende instal!aties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

P-5

Raadplegen

~o~ramma

Selectie

Brandstofverbruikende installaties bij de Nederlandse industzie

P-6

o~tob~~

Raadplegen

Selectie De onderscheiden rubrieken, soorten en brandstoffen kunnen ten behoeve van de verschillende studies worden gegroepeerd. Deze worden selecties genoemd. Deze se- ¯ lecties zijn niet afhankelijk van een rondekeuze van de Emlssleregistratie in het ope-, ningsmenu. ,Selectie.s

De selecties diop het ogenblik in het systeem aanwezig zijn, zijn boven de lege regel in het menu aangegeven. Eén van deze seleeties:kan worden gekozen doer met de menubalk ......... naar de gewenste selectie te gaan en op te drukken. Indien er geen selectie in de lijst staat die aan de gewenste specificatie voldoet, kan deze worden aangemaakt. ~et deze optie kan, of een nieuwe selectie aan de lijst worden toegevoegd, of een al aanwezige selectie worden gewijzigd, of een selectie kan uit het systeem worden verwijderd. Meer hierover staat vermeld in "Aanpassen".

Brandstorver bruikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

P-7

Rubriek

P-8

Brandstofverbruikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

Raadplegen Rubriek De SBI-]ijst is in een aantal rubrieken (zie bijlage 1) onderverdeeld. Deze onderverde]ing is afhankelijk van de se]ectiekauze in het menu "selectie’.

A//e rubr

Deze optie Is bedoeld om de gegevens af te drukken uitge~ splitst naar alle rubríekan die in het menu voorkomen. Er wordt per rubriek een subtotaal gegeven. Daarnaast wordt er ook nog een totaal gegeven van alle rubrieken bij,elkaar .......

Geen rubr

Het deze optie wordt er bij de uitvoer geen onderscheld ge .... maakt naar de verschillende rubdeken die in de lijst staan. Er wordt slechts een totaal gegeven van alle rubrieken bij elkaar. ~ Hierbij geldt, dat na keuze van deze optie kan in de volgende menu’s ’soort’ en ’brandstof’ geen keuze worden gemaakt van resp. Alle srt en Alle brst. (Maak hiervoor een rubdek aan welke de gehele industrie omvat.)

Rubrieken

....

Indien er.informatie over een rubdek nodig is, kan die rubriek ..... gekozen worden, waarover informatie gewenst is. Er kan slechts één rubriek tegelijk worden gekozen. Is van een aantal rubdekan informatie gewenst, dan kan ook de keuze Alle rubr gedaan worden en de gegevens over die rubrieken negeren, die niet gewenst zijn.

Brar.~sto fver bruikende instalIaties bij de ~ederlandse industrie oktober 1990

P-9

Aanpassen

P-lO

~-ARDOLIE ~ BASISMETAAL BOUW CHEMIE GRAFISCH HOUT METAAL

oktober

Raadplegen

In de bestanden van de Ernissieregistratie zijn een aantal apparaten te onderkennen ..... (zie bi]lage 2), w~lke in een I~paalde categorie zijn ingedeeld. E~ categorie~n die bij .... de ,selectie/gekozen in het menu Selectie, zijn ~te onderscheiden,,’-~orden in het menu getoond. Deze zijn vastgelegd volgens de voor de s~lecüe aangemaakte onderverdeling. Alle srt

Na keuze van deze optie worden van alle soorten apparaten die in het menu staan vermeld de beschikbare geg~ens afgedrukt. Per soort wordt in combinatie met de rubriek een subtotaal berekend. Deze optie kan niet worden gekozen als in het menu ’rubriek’ Geen rubr is gekozen. Indien deze optie wordt gekozen, worden van alle soorten die in het menu staan de verschillende gegevens bij elkaar genomen en als éön geheel vertoond. Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat na keuze van deze optie in het menu ’brandstof’ niet de keuze Alle brst kan worden gemaakt.

Soorten

Moet van slechts één soort de gegevens worden afgedrukt dan kan de betreffende soort worden gekozen. Het is alleen mogelijk om één soort tegelijk te kiezen. Ingeval er van meer soorten gegevens gewenst zijn, moet er een keuze worden gemaakt tussen de optie Alle srt of meerdere keren deze optie

Brandsto~ver btuikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1~0

P-11

Raadplegen

~

Brandstof

-- Erandstof

Aanpassen

AARDOLIE EASISMETAAL BOUW CHEMIE GRAFISCH HOUT METAAL O~ERIG

DROGER FORNUIS RETELUCHT RETEL KRACHT

HOUT REST VAST

PROCES STCOM

P-12

Br ands~o[ver br uiker~e installaUes bij de Nederlandse industrie oktober 1~~0

RaadplegenOok de brandstoffen (zie bijlage 3) die in de Emissieregistratie worden gebruikt zijn ingedeeld in een aantal categorieën. De categorieën die-bij de hu d ge se ectie horen ’zijn weergegeven in het menu~ Bij het afdrukken’van de gegevens met onderscheid .... naar brandstof, worden de installaties: die voor dual-fuel zijn uitgerust apart genoemd ......... Alle brst

Ingeval alle soorten brandstoffen dte in het menu voorkomen apart moeten worden vermeld in de uitvoer dan moet deze optie worden gekozen. Het is niet mogelijk deze optie te kiezen als in het menu ’rubriek’ Geen rubr of in het menu ’.soort’ Geen srt gekozen is.

Geen brst

Deze optie moet gekozen worden, indien de ultvoer niet naar de brandstof-categorieën, die in het menu staan, hoeft te worden uitgesplitst. Naargelang de keuze in de vorige twee menu’s wordt er of een subtotaal per soort of een subtotaal per rubriek of één uiteindelijk totaal gegeven.

Brandstoffen

Het is ook mogelijk om gegevens af te drukken over één categorie brandstof. De andere brandstoffen worden dan niet in de berekeningen meegenomen en er wordt ook niets over afgedrukt.

Brar~:~sto fver bruikende installaUes bij de Nederlandse industrie oktober 1990

P-13

Raadplegen Capaciteit

DROGER FORNU~S HETELUCHT ~ETEL KRACHT OVEN OVERIG PROCES R-GEN STOOM THERMOLIE ~FARM%/ATER

P-14

G~S HOUT OLIR REST VAST

oktober 1990

Raadplegen

Programma

De apparaten in de bestanden van de Emiss{eregisü’atie hebben een bepaalde capa¢i~ telt. Per apparaat is dit’de "ont~rp" capaciteit; {n het systeem ishet moge{ijk om apparaten niet te laten meete]len {n~ de berekedingen die buiten ~een bepaalde range van die capaciteit liggen,

Geen cap

Indien alle apparaten, zonder onderscheid naar capaciteitsgroette, mee moeten worden genomen in de berekaningen dan kan deze optie worden gekozen.

Cap range

De range waarbinnen de gegevens over de capaciteit moeten liggen, kan door deze keuze worden bepaald. Na de keuze wordt eerst naar de ondergrans van de range gevraagd. Hierna wordt naar de bovengrens gewaagd. De beide grenzan worden bij de uitvoer in de berekaningen meegenomen. Default is de oodergrens 0 MW en de bevengrens 999 MW(thermisch).

Brandsto~verbr uikende installaties bij de Nederlandse indusLrie oktober 1990

P-15

DROGER FORNUIB HETELUCHT KETEL IKR~CHT 3VEN DVERIG PROCES E-GEN STOOM ~HERMOLIE

BOUW CHEMIE HOUT METAAL OVERIG SYNTHETISCH

P-16

HOUT OLIE REST

DROGER FORNUIH HETELUCHT EETEL KRACHT OVEN OVERIG PROCES E-GEN STOOM THEENOLIE W~TER

B~andstofverbruikende instal]aUe~ bij de Nederla~~s~ industrie oktober 1990

Raadplegen

De vollasturen zijn de uren per jaar waarbij het apparaat draait rekening houdende met de bezetting van het apparaat. De grootst mogelijke waarde is 8760 uren. Dit houdt in dat e~n apparaat 8760 uur he~ft gedraaid meteen b~etting van 100%. Bij het afdrukken van de gegevens wardt er niet naar het aantal vdilasturen gekeken. Uur range

Als dit wordt gekozen, wordt de mogelijkheid geboden om een range aan te geven waarbinnen de vollasturen moeten liggen. In het tw~cle beeldscherm moet eerst het minimum aantal uren worden aangegeven (groter of gelijk aan 0) en aan de rechtarkant het maximum aantal uren (kleiner of gelijk aan 8760). Gegevens waarvan de vollasturen op de grens liggen worden in de berekeningen meegenomen. Default is het minimum aantal vo]lasturen 0 en het maximum 8760 uren. N.B.: In de Ie ronde + GV zijn de vollasturen niet ingevuld.

Brandsto~,er bruikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

P-17

Prog,amma

Raadplegen

DROGER FORNUIS HETELUCNT KETEL KRACHT OVEN OVERIG PROCES R-GEN STOOM THERMOLIE

HOUT OLIE REST

F

cSelectie ~

DROGËR FORNUIS HETELUGHT KETEL KRACHT OVEN OVER~G pROCES R-GEN STOOM rHERMOLIE ~ARMWATER

~

14WCapacite£t ~~ B=ouwJaar ]~

Brandstofverbr uikende installaties bij de Nederlandse industrie

P-18

o~o~r

Raadplegen

~r~ramma

Een bouwjaar is het jaar waarin het apparaat is gebouwd. De bouwjaren zijn in het systeem opgenomen vanaf de t~eede ronde. Geen jaar

Met deze optie wordt er bij de berekeningen geen rekening mee gehouden in welk jaar een bepaald apparaat gebouwd is. Dus ook de apparaten zonder bouwjaar worden in de berekeningen m~enomen.

Jr range

Indien de apparaten, waarmee wordt gerekend, in een bepaalde periode moeten zijn gebouwd, dan moet deze optie den gekozen. Als eerste wordt dan naar het beglnjaar gevraagd, hiema volgt het eIndjaar. De beide grensjaren horen bij de range. N.B.: Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat de gegevens in de tweede ronde, die rechtstreeks uit de eerste ronde afkomstig zijn, geen bouw]aar hebben. Bij berekeningen met een bouwjaar-range worden deze gegevens dan ook niet meegenomen.

Br andetofverbruikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

P-19

Rookgastemp

DROGER FORNUIS HETELUCHT KETEL KRACHT OVEN OVERIG PROCES R-GEN STCOM THERMOLIE WARM%rATER

F

HOUT

OLIE REST

cSelect~e

DROGER PORNU~S HETELUCHT KETEL KRACHT OVEN OVER~G PROCES H-GEN STOOM THERMOLIE WARMWATER

HOUT REST

Brandsto fverbruikende installaties bij de Nederlandse indusl~ie

P-20

okto~,

Raadplegen

Progr~mm8

Roo~astemp De rookgastemperatuur is de temperatuur van de gasstroom die van een apparaat het rookgaskanaal uitkomt in de atmosfeer. Geen temp

Indien d~e keuze wordt gemaakt, wordt bij het betekenen en afdrukken geen rekening gehouden met een range voor de rookgastemperatuur.

Temp range

Deze optie is er omeen range (grenzen worden bij de berekeningen meegenomen) aan te geven van de rookgastemperatuur waarbinnen de rookgastemperatuur van de apparaten moet liggen. Default is de minimumwaarde O°C en de maximumwaarde 999~C.

Brandsto fverbr uikende installa~es bij de Nederlandse industrie

ok~~er 1990

P-21

Raadplegen Uil~oer

DROGER FOR~~SS HETELUCHT KETEL KRACHT OVEN OVER~G PROCES R-GEN STCON THERMOLIE WARM~ATER

HOUT OLIE REST G~T

Brandsto[ver bruikende installaties bij de Nederlandse industrie

P-22

o~~~, I~o

Raadplegen Uitvoer Er zijn een viertal mogelijkheden om over het resultaat van de berekeningan te schlkken. Bij alle vier de mogelijkheden wordt de uitvoer in ongeveer de~elfde lay-out vertoond~ Een voorbeeld van de lay-out is te zien in "Resultaten". De berekeW[ngen en ..... het uRvoeren van de result~ten kan gestopt worden door op te drukken. ô~herm

Print

Na de keuze van deze optie worden de resultaten van de. berekeningen naar het scherm geleid. Als deze resultaten te snel op het scherm verschijnen, kan de uitvoer tijdelijk worden gestopt door op de spatiebalk te drukken. Door nogmaals op de spatiebalk te drukken zal de uitvoer weer verder gaan. De resultaten van de berekenlngen worden naar de printer gestuurd. Het systeem controleert of de pdnter te bereiken is. Voor keuze printerpoort zie "Setup". Hier worden de resultaten van de berekeningen in ASCll-formaar naar een file gestuurd. De naam van de file is ER.TXT. Indien de file al bestaat wordt alles wat naar deze file wordt gestuurd achter het al aanv~zige gezet. Deze ultvoer kan eventueel gebruikt worden om in een tekstverwerker een nadere bewerking te ondergaan.

Symph

De resultaten van de berekeningen worden naar een file stuurd, zodanig dat de file in Symphony (volgens de Lotus/Symphony conventies) g~importeerd kan worden. De naam van de file is ERSYMP.TXT. Net als bij ASCII worden ook hier de resultaten achter de al aanwezige tekst gezet, indien de file al aanwezig is. De file kan in symphony blnnengehaald worden d.m.v.: , , , gevolgd door de naam van de file. Ook zal het formaat van de spreadsheet nog iets moeten .worden aangepast, zodat deze beter te lezen is.

Brandsto~ver bruikende installaties bij de Nederlandse industrie

okto~~ t~o

P-23

Aanpassen

~ ~2~RDOLIE B~ISMETR~L CHEMIE GRAFISCH HOUT META&L OVERIG PAPIER SYNTHETISCH TEXTIEL VOEDING

~DROGER FORNUIS ~ETELUCHT ~KETEL ~ KRACHT

i O~R OVERIG PROCES R-GEN STOOM THERMOLIE WARMWATER

HOUT OLIE REST ~T

--Vervolg Uitvoer Rookgastemp Bouwjaar voliasturen Capaciteit Brandstof Soort Rubriek Selectie Hoofdmenu Stoppen

Emissie Registratie 3eBestand Ronde ~

P-24

oktober 1990

Indien de berekeningen gereed of onderbroken zijn, x~,~rdt teruggekomen in dit menu; Hier wordt de mogelijkheid geboden om eventueel een verandering aan te brengen in de keuzes die tot op dit moment gelden. Uitvoer Rookgastemp Bouwjaar Vollasturen ...... Capaciteit ¯ Brandstof

De negen menu’s hiemaast staan allemaal nog met de gemaakte keuzes op de voorliggende pagina. Door één van deze opties =te kiezen, wordt teruggegaan naar dat betreffende menu. De gegevens uit de menu’s, die na het menu van de gekozen optie zijn vermeld, zijn niet meer beschikbaar. Voor al deze menu’s moet opnieuw een keuze worden gemaakt.

Rubriek Selectie Hoofdmenu Stoppen

In het geval deze optie wordt gekozen, wordt het programma beëindigd en wordt teruggekeerd naar DOS.

Brands[~orver bruikende insta]laUes bij de Nederlandse industrie oktober 1990

P-25

Setup

P-26

Programma

Bìandstorverbruikende installaties bij de l~ederlandse industrie oktober 1990

Setup

In dit menu wordt de mogelijkheid geboden om een andere ronde te kiezen dan die tot nu toe wordt gebruikt, indien een ronde niet in de vorm van een bestand aanwezig is, kan deze ook niet gekozen worden. In de verschillende bestanden zijn de gegevens uit de eerdere bestanden overgenomen voor zover er geen andere informatie over verkregen is. Emissie Registratie 1~ Ronde

De gegevens in deze ronde hebben betrekking op de periode "~ 1974-1980. Het rapport ES~-25 heeft als basis de cijfers uit deze ronde: In dit bestand is diits over dual-fuel brandstoffen .... en het bouwjaar van apparaten opgenomen. Het bestand dat aanwezig dient te zijn is ER0.DBF.

Emissie Registratie Ie Ronde + GV

De gegevens die nieuw of vernleuwd in deze ronde zijn opgenomen, hebben betrekking op de bedrijven met vuurhaarden groter dan 20 MWth. Het basisjaar van de aangevulde gegevens is 1981. Vanuit deze gegevens is het rapport ESC-WR85-21 samengesteld. In dit bestand zijn de gegevens over de vollasturen en de bouwjaren niet opgenomen zodat hiermee geen berekeningen mogelijk zijn. Het bestand dat aanwezig dient te zijn is ER1.DBF.

Emissie Registratie 2~ Ronde

De veranderde gegevens in dit bestand zijn voor een deel een update van de gegevens uit de eerste ronde en voor een deel gegevens over apparaten die geheel nieuw zijn. Al deze nieuw~ gegevens zijn bij de bedrijven opgenomen tussen 1982 en 1985. Het bestand dat aanwezig dient te zijn is ER2.DBF

Emissie Registra~e 3~ Ronde

De nieuwe gegevens in dit bestand zijn opgenomen bij de ....... verschillende bedrijven tussen 1985 en 1988. Het bestand dat aanwezig dient te zijn is ER3.DBF

Brandstofver bruikende installaties bij de Nederlandse industrie

okto~r t990

P-27

Programma

Driv~]Printer

Setup

Hoofdmenu~

[

Bestand

Drive

PrÆnter

Kleur

Hoofdmenu]

Brandsto~verbr uikende installaties bij de l~eäerlandse industrie

P-28

ok~o~~

Setup

Het is mogelijk om standaard alle uitvoer naar een bepaalde printer of drive te sturen. In deze twee menu’s kunnen deze twee instellingen w~rden bepaald. Drive

Bij de drives kan v,~rden gek~en tussen de :A-drive, de Bdrive of de default drive en directo~y bij het starten van het programma. Naar deze :drive wordt dan alle ultvoer gestuurd van de opties ASCII en Symph In het menu uitvoer,

Printer

Er kan voor de optie Print uit het menu uitvoer worden bepaald naar welke printer de uitvoer moet. De mogelijkheden zijn LPTI: of LPT2:.

Br andstofver bruikende installaties bij de Nederlandse industrie

okto~r ~ggo

P-29

Kleurlnstelllngen

ER / Emlssle Reg~stratie

Tekst Wit Menu Zwart

\ Blauw \ GrlJs

[--Achtergrond Voorgrond

D~t z~jn de tekstkleuren

81auw Lichtblauw Rood Lichtrood Bruin Geel Wit Grljs Zwart Default

Dit zijn de menukleuren

P-30

Brandstofverbruikende installaties bij de l~tedertandse industrie oktober 1990

Setup

Programma

In dit scherm is het mogelijk om de kleuren van het scherm aan te passen. Hoe de kleuren er uitzien is te zien in het kader links onder op het scherm. Eén voor één kunnen alle kleuren worden aangepast. Als eerste moet x~,~rden aangegeven wat ver .... andert dient te worden van kleur en daarna kan worden aangegeven welke kleur het moet worden. Hierbij is het ook mogelijk te kiezen voer Default, Reset of Saven. Tekst

Dit zijn de kleuren van alle naar het scherm geschreven tek-. sten. Deze kleur is .onderverdeeld in een voorgrondkleur en een achtergrondkleur. Deze twee kleuren kunnen onathankelijk van elkaar worden ingesteld. Dit zijn de kleuren van dat gedeelte van het scherm waarbij van de gebruiker een actie wordt verwacht. Dit kan d.m.v, de pijltjestoetsen zijn of d.m.v, het toetscnbord. Hierbij kunnen de voor- en achtergrondkleur ona~ankelijk van elkaar worden gekozen.

Default

Bij deze keuze worden de kleuren volgens het systeem ingesteld. De instellingen voor een kleurenscherm zijn: Tekst : Wit op Blauw hienu : Zwart op Wit Voor een monochroom scherm is dit: Tekst : Wit op Zwart hienu : Zwart op Wit

Reset

Dit is het weer actief maken van de kleuren die tot op dit moment actief waren. Hierbij worden de nieuwe ingestelde kleuren bewaard. N.B.: Als door een keuze geen onderscheid meer aanwezig is tussen voor- en achtergrondkleuren, kan de file ER.MEM uit de àirectory worden verwijderd. Hierop werden de Default instellingen actief.

Br andstofver bruikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

P-31

Selectie

Brandstorverbruikende installaties bij de Hederlandse indus~e

P-32

o~~o~~

Aanpassen

programma

;Selectie Vanuit het keuzemenu ’selectie’ ~ordt toegang gekregen tot de mogelijkheid aan de, selecties iets te wijzigen. Dit kan zijn, of een aanxm~zige selectie wi]zigen, of een selee .... tie verwijderen of een nieuwe selectie toevoe~en. Selecties

Indien een selectie gewijzigd moet worden, dient die betreffende selectie gekozen te worden. Na keuze van de selectie kan er een keuze worden gemaakt van wat precies gewijzigd moet worden (rubriek, soort en brandstoO.

Verwyderen

Deze optie is om een aanwezige selectie te verwijderen. Hiermee moet wel worden op~epast. Indien de selectie eenmaal verwijderd is, kan deze niet meer worden teruggehaald, maar zal geheel opnieuw moeten worden aangemaakt.

Toevoegen

Om een geheel nieuwe selectie aan de al bestaande selecties toe te vo~3en, moet deze keuze worden gemaakt.

Br andetofverbroikende ir~~allaties bij de Nederlandse industrie

o~o~r 199o

P-33

Aanpassen

Programma

Toevoegen

Programma om de SELECTIES aan te passen op: Rubriek Soort Brandstof De selecties hebben voor de drie ~tems een zelfde naam --Selectie ESC NEV Naam nieuwe selectie? : VOOR8 Selectie overnemen voor R~br~ek: ESC Soort: NEV Brandst:

Brandstofverbruikende installaties bij de Nederlandse industrie

P-34

o~to~~ ~990

Aanpassen

Programma

Het toevoegen van een nieuwe selectie is bedoeld om een nieuwe indeling van de rubrieken~ soorten apparaten en soorten brandstoffen te maken. Deze sele~tie kan ...... echter gedee|te]ijk uit andere selecties worden ;overgenomen~~,maar als geheel moet de .............. nieuwe selectie uniek zijn.

Naam nieuwe selectie?

Bij deze vraag-moet een naam worden opgegeven van de selectie die gemaakt gaat werden. Deze selectienaam mag maximaal 5 .karakters lang zijn en moet beginnen met een letter. Als de naam al voor komt, wordt er nogmaals naar een naam gevraagd. Het dient aanbeveling om een dusdanige naam te kiezen, zodat na verloop van tijd gemakkelijk de achtergrond van de selectie is te achterhalen (bijv. naam van de studie waarvoor selectie gemaakt is). Indien geen naam wordt opgegeven, wordt er teruggegaan naar het openingsmenu. Indien een nieuwe geecoepteerde selectienaam is opgegeven, wordt de mogelijkheid geboden om inde]tngen van andere selecties over te nemen. Dit kunnen drie verschillende selecties zijn. De keuze wordt gemaakt door met de menubalk naar de gewenste selectie te gaan. Indien er geen overname van een selectie gewenst is moet op gedrukt worden. Op het scherm komt dan ook niets te staan. In het bestand wordt "--" gezet.

ingeuuld (J/N)

Na het beantwoorden van de verschillende wagen moet ereen bevestiging worden of de gegeven antwoorden juist zijn. Zo niet, dan wordt er weer naar de naam van de selectie ge-

Bra~stoNerbruikende installa~s oktober 1990

P-35

Aanpassen

l~o~amma

Item

Programma om de SELECTIES aan te passen op: Rubriek Soort

Brandstof De selecties hebben voor de drie items een zelfde naam

Rubriek

Soorten Brandstof Gereed

Brandstofverbr uikende ins~alla~ies bij de Mederlandse indusl~ie

P-36

oktot~~ ~990

In dit menu kan een keuze worden gemaakt van welka gegevens gewijzigd moeten worden. Hierbij valt te kiezen uit de rubrieksindeling, de indeling van de apparaatsoorten of de indeling van de brandstofsoorten. De selectie waarop de wijzigingen betrek- ........ ~ king hebben, staat tussen de dubbele lijnen .... Rubriek

Wijzigen van de rubrieksindeling van de gekozen selectie.

,Soorten

Wijzigen van de indeling van de soorten apparaten voor de gekozen selectie.

Brandst

Wijzigen van de indeling van de verschillende brandstoffen die in het systeem voorkomen.

Gereed

Gereed met het wijzigen van de gekozen selectie en terug naar het openingsmenu.

Br andsto fverbruikerìde installaties bij de ffeder]andse industrie

o~tob~~ ~99o

P-37

Aanpassen

Pro.aroma

Rubriek

20 22 25 26 27 28 29 29.1 29.2 30 32 33 34 39

Xtemmenu

21.7 24.3 28.7 26.3 27.3 28.2 29.O 29.1 29.9 31.3 32.8 33.4 38.4 39.9

VOEDING TEXTIEL HOUT P/~PIER GR~FXSCH AARDOLIE CHEMIE KUNSTMEST CHEMIE SYNTHETISCH BOUW BASISMET/&AL METAAL OVERIG

Terug

Verder

Update van Rubrleken

Vanaf welke SBI? 29 tot welke SBI? 30 Welke RUBRIEK? CHEMIE

P-38

20 22 25 26 27 28 29 29.1 29.2 30 32 33 34 39

21.7 24.3 25.7 26.3 27.3 28.2 29.0 29.1 29.9 31.3 32.8 33.4 38.4 39.9

VOEDING TEXTIEL HOUT PAPIER GRAFISCH ~~RDOLIE CHEMIE KUNSTMEST CHEMIE SYNTHETISCH BOUW BASXSMET~AL METAAL OgERXG

oktober 1990

Aanpassen

Rubriek In dit menu is het mogelijk om de indeling van de rubrieken te veranderen. Dit moet gebeuren aan de hand van de SBI-codering, welke in bijlage 1 is aangegeven. In het voorbeeld is nog geen indeling bekend: Na elke verandering zal de nieuwe indeling in de box verschijoen. Wijzigingen

Met deze optie kan de indeling van de SBI’s worden gewi]zigd.

ltemmenu

Indien een nieuwe selectie wordt aangemaakt zal naar het aanpassen van soort worden gegaan. Anders wordt teruggegaan naar het menu Item.

Verder

De volgende pagina met SBl-indeling laten zien.

Terug

De vorige pagina met SBl-indeling laten zien.

Vanaf welke SBI?

De sbi-code die hier werdt ingebracht zal bij de aan te maken rubriek worden genomen. Het is niet verplicht de gehele code te vermelden. Als minder dan 4 cijfers zijn ingebracht, wordt de code aangevuld met huilen.

tot welke SBI?

De hier lngebrachte code wordt niet bij de aan te maken rubriek genomen. Hier geldt ook dat de code niet verplicht 4 cijfers lang moet zijn en dat deze wordt aangevuld met huilen.

Welke rubriek?

Hier moet een naam v~rden aangegeven voor de gekozen klasse. Het ls mogelijk om tv,~e klassen dezelfde naam te geven. Bij de resultatenuitvoer worden deze klassen dan ook bij elkaar genomen. De naam voor een ldasse mag maximaal 12 tekens lang zijn.

Brandstofverbruikende installaties

bij de Nederlandse industrie

~ ~9~o

P-39

Aanpassen

Programma

Type

Stoom Stoom Stoom Stoom Stoom

Afgas .... FBC .... HD/TD .... V~urgang .... WaterplJp ....

Hetelucht .... Therm. olle .... indirect ov.

Itemmenu

Update van Soorten

Blad 1 uit 3 Soort

ER-Soort

----

Droger

PneUmatisch ....

Droger Droger Droger Droger

Tunnel .... Verstuiv~ng Wervelhed .... Overlg ....

Verder

Terug

Blad 3 u~t 3’ Soort

ER-Soort

Type

Stoom Stoom Stoom Stoom Stoom

STOOM Afgas STOOM FBC .... HD/TD .... Vuurgang ....


Brandstofver bruikende insta]laUes bij de ~ederlandse industrie

P-40

oktob~,

Aanpassen

l~’ogramma

In dit menu is het mogelijk om de indeling van de instaliatiesoorten te veranderen. De installaties die in het systeem aanwezig zijn, staan vermeld in bijlage 2. In het voorbeeld is nog geen indeling bekend. Wijzigen

Met deze optie is het mogelijk om de op de huidige pagina veorstaande installatiesoorten te kunnen wijzigen. Er kan van de ene regel naar de andere ~,cjel worden overgaan d,m.v. <~> of één van de pijltjestoetsen. Nadat de hele pagina ge~vijzigd is moet op W worden gedrukt om weer terug te komen in het menu. Indien een nieuwe selectie wordt aangemaakt zal naar het aanpassen van brandstof worden gegaan. Anders wordt teruggegaan naar het menu Item.

Verder

De volgende pagina met soort-indeling laten zien.

Terug

De vodge pagina met soort-indeling laten zien.

Brar~l~tofverbruikende installaties bij de Nedeflandee industrie oktober 1990

P-41

Aanpassen

Programma

Blad 2 uit 3 Brst

Brandstof

Rardgas (Slochteren) .... Hoogovengas verrlJkt met KO/aardgas .... Hoogovengas verrlJkt met KO-gas .... RafflnaderlJgas .... Rafflnaderljgas, LOW Mol gas .... RafflnaderlJgas, chem industrleel .... Restgas (stook~aarde ( 25 MJ/m3) .... Restgas (sttok-waarde) 25 MJ/m3) .... LPG Verbrandlng van ander gas [vlg ER-Il ....

Update van Brandstof

Blad 2 uit 3 Brst

Brandstof

Aardgas (Slochteren) Ander aardgas G~S Hoogovengas verrlJkt met KO/aardgas .... Hoogovengas verrljkt ~et KO-gas Kooksovengas .... Raff~naderlJgas .... RafflnaderlJgas, Low Mol gas .... Rafflnaderijgas, chem industrieel .... Waterstof .... Res%gas (stookwaarde ( 25 MJ/m3) .... Restgas (stookwaarde > 25 MJ/m3) .... LPG .... Propaan .... Verbrandlng van ander gas [vlg ER-l] ....

Br andsto~ver br uikende installaties bij de Nederlandse indusbie

P-42

o~o~r

Aanpassen

In dit menu is het mogelijk om,de ~indeling-van de brandstofsoorten te veranderen. De: brandstoffen die in het systeem aan~~,zig zijn, staan vermeld in bijlage 3; In het voorbeeld is nog geen indeling bekend. Wìjzigen

Met deze optie is het mogelijk om de op de huidige pagina voorstaande brandstofsoorten te kunnen wijzigen. Er kan van de ene regel naar de andere regel worden overgaan d.m.v. of é~n van de pijltjestoetsen. Nadat de hele pagina gewijzigd is moet op W worden gedrukt om weer terug te komen in het menu. Indien een nieuwo selectie wordt aangemaakt zal naar het hoofdmenu worden gegaan. Anders wordt teruggegaan naar het menu Item.

Verder

De volgende pagina met brandstof-indeling laten zien.

Terug

De vorige pagina met brandstof-indeling laten zien.

Br andstofverbruikende installaties bij de Nederlandse induskie oktober 1990

P-43

Aanpassen

Programma

Verwijderen

Programma om de SELECTIES aan te passen op: Rubriek Soort Brandstof De selectles hebben voor de drie Items een zelfde naam --Selectie ESC NEV ~OORB Verwijderen

Geef aan welke verwijderd moet worden. Zeker weten dat VOORB verwijderd moet worden? (J/N) N

Brandsto~verbruikende i~talla~ies bij de Nederlandse industrie

Aanpassen

Met de optie verwijderen is het mogelijk om een aanv~zige selectie te verwijderen. Hierbij moet gelet worden op het feit, dat een eenmaal venvijderde selectie niet meer terug te halen is. Geef aan welke verwijderd moet worden.

Nu is het mogelijk om met de menubalk naar de betreffende selectie te gaan. Indien de menubelk op de te verwijderen selectie staat, moet op "a*orden gedrukt. De selectie wordt nog niet verwijderd, maar de volgende vraag komt op het scherm.

Zeker weten dat VOORB verwijderd moet worden? (J/N)

Indien de gekozen selectie niet verwijderd moet worden zal op deze vraag met N moeten worden beantwoord. Als met J v,~rdt geentwoord zal de betreffende selectie verwijderd worden.

Brandeto[verbruikende installaties bij de Nederlandse indLtsb’ie oktober 1990

P-45

Resultaten

AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE

FORh"JIS FORNUIS FORNUIS

OLIE REST

AARDOLIE AARDOLIE

HETELUCHT HETELUCHT

OLIE

AARDOLIE AARDOLIE RARDOLIE

KETEL KETEL KETEL

G~S OLIE

AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE RARDOLIE

KRACHT KRACHT KRACHT KRACHT

GAS OLIE REST

AARDOLIE

KRACHT

GAS

P-46

DF DF tot DF tot soort

75 127

3200.1 3748.7

12369.0 61241.8 73610.7 86745.4

tot

2 2

0.5 0.5

1.2 1.2

tot

5 13 18

1.4 2.1 3.6

12.2 20.2 32.4

tot

6 2 17 25

158.5 1.3 197.8 357.7

2338.9 5,5 6466.1 8810.5

DF

3228.3

ol~~ob~~ ~99o

Resultaten

Op de pagina’s hiema is een voorl:~eld:te zien van de ultvoer. Het uitvoeren van de gegevens kan gestopt worden door op te drukken. Lay-out

Op de bovenste regel van de uitvoer staat uit welke ronde de : gegevens zijn gekomen. De u|tvoer naar het scherm bevat op de volgende regel aehtereenvolgans: -De gekozen capaciteitsrange; -Het aantal vollasturen; -De bouw~aren van de apparaten; -De range voor de rookgastemparatuur. De uitvoer naar de andere drie mogelijkheden (Printer, ASCII, Symphony) geven deze informatie ~eer op twee regels. Op de eerste ~~del de capaciteit en het bouwjaar en op de volgende regel de vollasturen en de rookgastemparatuur. In de kolommen worden achtereenvolgens de volgende gegevens weergegeven: -De verschillende rubrieken; -De verschillende soorten apparaten; -De verschillende brandstoffen; -Het totaal aantal apparaten In]; -De totale eapacítait [MW thermisch]; -De totale energieverbruik FFJ/jaar]. Indien bij een insta]latiesoort installaties voorkomen die op meerdere brandstoffen kunnen draaien, worden deze apart vermeld. Er staat dan ’DF’ achter de brandstof. Bij deze installaties is het niet mogelijk om het aantal apparaten en de capaciteit van die apparaten te zien uit~esplitst naar het type brandstof dat verbruikt wordt. Hiervan wordt alleen een totaa! vertoond.

bij de Nederlandse industrie

o~to~~ ~~~o

P-47

Pro~Farnma

Br andstofver b~Jikende installa~~es bij de ~ederlandse industrie oktober 1990

Energieonderzoek Centrum Nederland ESC - Energiestudies

BIJLAGEN Gebruikershandleiding

ER Programmatuur voor de analyse van de Emissieregistratie/Energiebestanden

Petten, oktober 1990

Inhoud bijlagen

1. SBl-¢odes

B-3

2. Installatie-codes

B-21

3. Brandstof-codes

B-23

4. Resultaten voorbeeld

B-25

B-2

Br andsto~ver bruikende b~stallatJes bij de Nederlandse indust~e oktober

Bijlage 1

Selectle-ESC 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022

SlachterlJen en vleeswarenlndustrle Openbare slachthulzen LoonslachtersbedrlJven EngrosslachterlJen V1eeswaren- en vleesconservenfabrleken Plulmveeslachterljen Vetsmelterljen Darmenbewerklngs~nr~cht~ngen Zu~vel- en melkproduk~en¢ndustrle Zulvelproduktenfabr~eken Con~umptiemelk- en melkproduktenfabrleken

Brandsto fver bruikende i~stal~a~s bij de Nederlandse industrie oktober 1990

VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING

B-3

B-4

Br andstofver bruikende installaties bij de ffederlandse industrie oktober lggO

Bijlage 1 ,SBl-codes SBI

Omschrijving

2200 2210 2211 2212 2213 2214 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2230 2231 2232 2233 2234 2239

Textlellndustrle Wollndustrle wolvezelbewerkende fabrieken WolsplnneriJen, -twljnerlJen en handbreigarenfabrleken WolspinnerlJen-weverl~en Wolweverl]en Katoenlndustrle Katoenvezelbewerken~e fabrieken KatoensplnnerlJen Katoen~wlJnerlJeno -spoelerlJen, naalgarenfabrleken KatoensplnnerlJen-weverlJen KatoenweverlJen Tricot- en kousenlndustrle Trlcotstukgoederenfabrleken Kousen- en sokkenfabrleken Tricot onder- en nachtkledingfabrleken Tricot bovenkledlngfabrleken Trlcotfabrleken n.e.g.

Brandstorver bruikende installaties bij de Nederlandse indusLrie oktober I~

Selectle-ESC

B-5

Bijlagen

Brandstofver br uikende installal~s bij de Nederlandse industiïe

B-6

o~to~e~ ~~0

SBl-~ocles Selectie-ESC

SB1

Omschrijving

2400 2410 2411 2420 2421 2430 2431 2432 2433

Leder-, schoen- e.a. lederwarenlndustrle (excl. kled~ng) Lederlndustrle Lederfabrleken Lederwarenlndustrle (excl. kledlng) Lederwarenfabrleken (excl. kledlng) Schoenlndu~trle Schoenfabrleken Schoenonderdelenfabrleken Maar- en orthopedische schoenmakeri~en

2500 2510 2511 2520 2521 2522 2523 2530 2531 2532 2540 2541 2542 2543 2550 2551 2552 2553 2559 2560 2561 2562 2563 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575

Hout- en meubellndustrLe (excl. metalen meubelen) Houtzagerl~en, -schaverlJen e.d. HoutzagerlJen, -schaverlJen e.d. Triplex-, flneer-o vezel-, spaanderplaat- en houtconserverlngslnd. Triplex- en flneerfabrleken Vezel- en spaanderplaatfabrleken HoutconserverlngsbedrlJven Tlmmer- en parketvloerenlndustrle Tlmmerfabr~eken Parket- en harShoutvloerenfabrleken Houten emballage-industrie Kisten-, kratten- en palletsfabrleken Slgarenklstenfabrleken KulperlJen Overige houtwarenlndustrle LlJstenfabrleken en encadreerlnrlchtingen Houtmeel-. houtwol- en houtvezelfabrleken Klompenfabrleken Houtwarenfabrleken n.e.g. Kurk-, vlecht- en borstelwarenlndustrle Kurkwarenfabrleken Borstelwarenfabrleken MandenmakerlJen Riet- en vlechtwarenfabrleken n.e.g. Meubellndustrle (excl. metalen meubelen) Meubelfabrleken (houten) Grafklstenfabrleken Rietmeubelfabrleken Matrassenfabrleken (geen staaldraad) WonlngstoffeerderlJen

B~andstofverbruikende installaües bij de Nederlandse indusbie oktober 1990

HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT

B-7

Bijlagen

B-8

Brandstofverbruikende installa~es bij de Nederlar~se indus~’ie oktober 1990

Bijlage 1

SBl-~odes Selectle-ESC 2600 2610 2611 2620 2621 2622 2623 2629 2630 2631 2632

Papier- en papierwarenlndustrle Papier- en kartonlndustrle Papier-en kartonfabrleken Papierwarenlndustrle z~kken- en apparaatrollenfab~leken Enveloppen- en kantoorbenodlgdhedenfabrleken Behangselpaplerfabrleken Paplerwarenfabrleken n.e.g. Golfkarton- en kartonnage-industrie Golfkartonfabrieken Kartonnagefabrleken

PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER

2700 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2719 2720 2721 2722

Graflsche industrie, ultgeverlJen Graflsche dndustrle DagbladdrukkerlJen BoekdrukkerlJen Offsetdrukkerljen DiepdrukkerlJen Chemlgraflsche en fotolithograflsche bedrijven Loonzetter~Jen Graflsche bedrijven UitgeverlJen Dagbladuitgeverljen TiJdschrlftui%geverlJen

GRAFISCH GRAFISCH GRAFISCH GRAFISCH GRAFISCH GRAFISCH GRAFISCH GRAFISCH GRAFISCH

Brandstofverbruikende instal~atMs bij de Nederlandse industrie oktober 1990

B-9

Bijlagen

B-IO

oktober 19~0

SBl-codes Selectle-ESC 2800 2810 2811 2820 2821 2822 2823 2824 2829

Aardolle-lndustrle AardollerafflnaderlJen Aardollerafflnaderl]en Aardolle- en steenkoolproduktenlndus%rle Cokesfabrleken en teerdlstilleerderlJen BitUmineus wegenbouwmaterlaalfabrleken Bitumineus dakbedekklngsmaterlaalfabrieken Smeerollën- en -vettenfabrleken Aardolie- en steenkoolproduktenfabrleken n.e.g.

2900 2910 2911 2920 2921 2930 2931 2940 2941 2942 2943 2949 2950 2951 2952 2960 2981 2962 2970 2971 2972 2980 2981 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2999

chemlsche industrie K%~nstmeststoffenindustrle Kunstmeststoffenfabrleken Kunstharsen- e.d. industrie Kunstharsenfabrleken e.d. Verfstoffen- en kleurstoffenlndustrle Verfstoffen- en kleurstoffenfabrleken Overige chemlsche grondstoffenlndustrle Industrlële gassenfabrleken ~norganlsche chemlsche grondstoffenfabrleken n.e.g. synthetlsche reuk- en smaakstoffenfabrleken OrganIsche chemlsche grondstoffenfabrleken n.e.g. Verf-, lak-, vernls- en druklnktlndustrle Verf-, 1ak- en vernlsfabrleken Drukinktfabrleken Genee8- en verbandmlddelenlndustrle Geneesmlddelenfabrleken verbandmlddelenfabrleken Zeep-, was- en relniglngsmlddelen-, parfumerie- en cosmetlca-lnd. Zeep-, was- en relniglngsmlddelenfabrleken parft~~erle- en cosmetlcafabrleken chemlsche bestriJdIngsm188elen- e.d. industrie Chemlsche bestrlJdlngsmIddelenfabrleken e.d. Overige chemlsche produktenlndustrle LlJm- en plakmlddel~nfabrleken Chemische kantoorbenodlgdhedenfabrleken Poetsmlddelenfabrleken Fotochemlsche produktenfabrleken sprlngstoffen-, vuurwerk- e.d. fabrieken Chemische produktenfabrleken n.e.g.

CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE

3000 3001

Kunstmatlge en synthetlsche garen- en vezellndustrle Kunstmatige en synthetlsche garen- en vezelfabrleken

SYNTHETISCH SYNTHETISCH

3100 3110 3111 3112 3119 3120 3121 3130 3131

Rubber- en kunststofverwerkende industrie Rubberverwerkende industrie Rubberbandenfabrleken Rubberartlkelenfabrleken Rubberverwerkende fabrieken n.e.g. Looovlakvernleuwlngslndustrle Loopvlakvernleuwlngsbedrljven Kunststofverwerkende industrie Kunststofverwerkende fabrieken

SYNTHETISCH S~HTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH

Brar~stofver br uikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

B-11

Bijlagen

B-12

Brar~stofver bruikende installaties bij de Nededandse industrie oktober 1990

Selectle-ESC 3200 3210 3211 3212 3220

Bouwmater~alen-, aardewerk- en glaslndustrle Baksteen- en dakpann~n~ndustrle Baksteenfabrieken D~kpannenfabrleken Aardewerklndustrle

3300 3310 3311 3320 3321 3330 3331 3352

Basis metaallndustr~e RuwlJzer- en staallndustrle RuwiJzer- en staalfahrleken Stalen buizenlndustrle Stalen bulzenfabrleken DraadtrekkeriJen en koudwalserlJen Noudbandwalser~Jen, ~tafstaaltrekkerlJen Koudsewalste en koudgezette p~of~elenfabr~eken

3340 3341 3342 3343 3344

Non-ferro metaallndustrie Non-ferro metaalerts~oorbewerklng Prlma~re non-ferro metaalfabrleken, non-ferro metaalrafflnaderlJen Non-ferro metaalsmelter~~en, onttlnningsfabrieken Non-ferro

Bran~storver bruikende installaUe~ bij de ~ederlandse indus~e

~o~r I~0

B-13

B-14

Bra ndstofver bruikende installaUes bij de Nederlandse indus~’ie oktober 1990

Bele~tle-ESC 3400 ¯ Metaalproduktenlndustrle (excl. machlnes en trans~ortmiddelen) 3400 GieterlJen 3401 13zer- en staalgleterlJen 3402 Non-ferro metaalgleterl~en 3410 GrofsmederlJen, stamp- en persbedrljven 3411 GrofsmederlJeno anker- en kettlngfabrfeken Stamp-, pers-, dleptrek- en forceerbedrljven 3412 3420 Schroeven-, massadraalwerk-, veren- e.d. industrie 3421 Gedraalde bouten-, moeten- en ~assadraalwerkfabrleken Gestampte schroeven-, bouten-, moeten- en kllnknagelfabrieken 3422 3423 Technische verenfabrleken

METAAL

METAAL METAAL METAAL

3431 3440

Tank-. rese~voir- en plJpleldlngbouw Overige con~tructlewerkplaatsen

3449

Constructiewerkplaatsen n.e.g.

3451 3460 3461 3462 3469 3470 3471 3472 3480 3481 3482 3483

Me%alen meubelfabrfeken Metalen emballage-industrie Vaten-o fusten- en tra~sportka~nenfabrleken Flessenslultlngenfabrieken Bllkwaren- e.a. metalen emballagefabrleken Verwarmlngs- en kookPlatenlndultrle (excl.elektr.) Centrale verwarmingsketel- en -radiatoren fabr~e~en Lokale verwarmlngs- en kookapparatenfabrieken (excl. elektr.) Overige metaalwarenlndustrle Geperste en gesmede gereed8chappenfabrleken Soharen-, messen- en bestekkenfabrleken Hamg- en slultwerk- en beslagfabrleken

3485

Hulshoudelljke artlkelenfabrleken

3491

Smederlj, laslnr~chtlngo bankwerkerlJ en gereedschapsllJperlJ

3500 3810 3511 3520 3521 3522 3530 3531 5532 3533 3534 3540 3541 3542 3550 3551 3560

Machine-industrie Landbouwmachine-lndustr~e Landbouwmachinefabrleken Metaalbewerklngsmach~ne-lndustrle Gereedschapswerktulgen voor metaalbewerk~ng Machlnegereedschappenfabrleken Apparaten voor de woedlngsmldd~len-, de chemlsche en verwante ind. Verpakklngsmachlnefabrleken ~pparaten voor de voedlngs- en genotmÆddelen~ndustrle Apparaten voor de aardolleverwerkende, de chemlsche Industrie Ap~araten voor de rubber- en k~nststofverwerkende lndustrle Her- e.a. transportwerktulgenlndustrle Hl~skranen-, llften- e.a. tr~nsportwerktu~genfabr~eken Machlnes voor mlJnbouw, bouwmaterlalen- en metallurglsche industrie Ta~dwlelen-, lagers- e.a. drlJfwerkelementenlndustrie Ta~dwlelen-, lagers e.a. drlJfwerkelementenfabrleken Machlnes en apparaten voor n.e.g, bepaalde industrieën

METAAL METAAL METAAL METAAL METREL METR~L MET~L%L METAAL METAAL METAAL METAAL MET~RL METAAL MET~~L METAAL METAAL METAAL

Br andstofverbr uikende ins~]latJes bij de Nederlandse indusbïe

o~~o~~ ~9~o

B-15

B-16

Brar~stofver br uikende installaties bij de Hederlandse ir~dus~ie oktober

Bijlage ]

Selectie-ESC

SBI

Omschrijving

3574 3580 3581 3590 3591 3592 3593 3594 3598 3596 3597 3598

Motorenrevlslebedrljven Kantoormachlne-lndustrle Kantoormachlnefabrleken Overige machine- en apparatenlndustrle Pompen en compressoren~ hydr. en pne~o ele~enten en installaties Luchttechnlsche-, koel- en droogapparatenfabrleken Wee~erktulgen- en wlnkelmachlnefabrÆeken HulshoudmachlnefabrÆeken (excl. hulshoudellJke elektr, apparaten) Appendagefabrleken Machlne-onderdelenfabrleken n.e.g. Machine- en apparatenfabrÆeken n.e.g. MachlnereparatlebedrlJven n.e.g.

METAAL METP2&L METAAL METP-%L METAAL METAAL METP~AL MET~~AL META~ METARL MET~ METAAL

3600 3610 3611 3620 3621 3622 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699

Elektrotechnlsche industrie Elektrlsche draad- en kabellndustrie Elektrische draad- en kabelfabrleken Elektromotoren-, generatoren-, transformatoren- en schakel Inst. Elektromotoren-, generatoren- en transformatorenfabrleken schakel- en installatlematerlaalfabrleken Overige elektrotechnlsche industrie Accumulatoren- en batterlJenfabrleken Elektrlsche lampenfabrleken Elektrlsche en elektronlsche meet- en regelapparaten Telecommunicatie-,en slgnaalapparatenfabrleken Fabrieken van radio- en televlsle-ontvangapparaten en n.e.g. Grammofoonplaten- en hespeelde magnetofoonbandenfabrleken HuIshoudellJke elektrische apparatenfabrleken Elektrische apparatenfabrleken n.e.g. Industri~le Installatle- en montagebedrlJven

METAAL METRAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METARL METAAL MET~ METAAL MET~~~L META~ METAAL METRRL MET~L

3700 3710 3711 3720 3721 3722 3730 3731 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3750 3751 3760 3761 3762 3763 3770 3771 3790 3791 3792

Transportmlddelenindustrle Auto-lndustrle en -assemblagebedrlJven Autofabrleken en -assemblagebedrlJven carrosserie-, aanhan~wagen- en opleggerlndustrle Aanhangwagen- en opleggerfabrleken carrosserlefabrieken Auto-onderdelenlndustrle Auto-onderdelenfabrleken Scheepsbouw- en scheepsreparatlebedrlJven Nieuwbouw- en reparatlewezven van Jachten Nieuwbouw-~en reparatlewerwen v~ b~nnenvaartschepen Nieuwbouw- en reparatlewerven van vlssersvaartulgen Nieuwbouw- en reparatlewerven van kustvaartulgen Nieuwbouw- en reparatlewerven van overige zeeschepen Scheepsschilder- en schoonmaakbedrlJven ScheepssloperlJen Wa9oabouw en spoorwegwerkplaatsen Wagonbouw en spoorwegwerkplaatsen RiJwlel- en motorrlJwlellndustrle RiJwlel- en motorrlJwlelfabrleken en -montagelnrlchtln9en FramebouwerlJen RiJwlel- cn motorrlJwlelonderdelen- en -toebehorenfabrleken Vllegtul9bouw- en vllegtu~9reparatlebedrlJven Vllegtulgbouw- en vllegtulgreparatlebedrljven Overige transportmlddelenlndustrle 81nderwagenfabrleken Transportmlddelenfabrleken n.e.9.

3800 3810 3811 3812

Instrumenten- en optlsche industrie Medische Instrumenten- en orthopedlsche artikelenlndustrle Medische. chlrurglsche en tan~heelkundlge Instrumentenfahrleken orthopedische en prothese-artlkelenfabrleken

Brandstofverbruikende installaUes bij de Nederlandse industrie oktober 1990

B-17

Bijlagen

B-1_8

Bra P~stofverbr uikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

Selectie-ESC 3813 3820 3821 3830 3831 3832 3840 3841

Tandtechnlsche werkplaatsen Meet- en regelapparaten- en overige instrumentenindustrie Meer- en regelapparaten- en overige ins~rumentenfabrieken Optlsche en fototechnlsche industrie Optlsche en fototechnlsche artlkelenfabrieken Optlclenswerkplaatsen Klokken- en uurwerklndustrle Klokken- en uurwerkfabrleken

3900 3910 3911 3912 3913 3920 3921 3930 3931 3940 3841 3942 3950 3951 3990 3991 3999

Br andstofver br uikende installalJes bij de Nederlandse industrie oktober 1990

B-19

Bijlagen

bij de Nederlandse industrie

B-20

o~b~r ~990

Installatie.codes Selectle-ESC 1001 Opwekklng van stoom 1095 Opwekklng van stoom m.b.v, andere verwarmlng~medla 1092 Opwekklng van stoom m.b.v, wervelbed-ketel 1096 . Opwekklngva~ elektrlx~telt m.b~v. HD/TD 1091 Opwekklng van stoom m.b.v, cil~ndrlsche-ketel 1090 Opwekklng van stoom ~.b.v. waterpiJp-ketel

5050 5054 5051 5055 5052 5053 5059

Kastdroger Pneumatlsche droger Trommeldroger Tu~neld~oger Verstuivlngsdroger Fluldbeddro9er A~dere droogappartuur

5463 5400 5413 5410 5411 5412 5407 5403

Etage-ov~n Hoogoven Kalkoven K~eroven Koepeloven ~~oesoven Martinoven Moffeloven

5406 5470

Gasgene~ator Rookgen~ratoren 1.h.a.

R-GEN R-GEN

5497

Naverbra~dlngs~roces~en

PROCES

5498

Ketels voor biJv. Indampen etc.

KETEL

5499

Diverse proces,en n.eog.

PROCES

1097 1098

Opwekkin~ van ~lectrlcltelt m.b.~. GT zonder WKK Opwekklng van %lectrlcltel% m.b.v. WKK (GT o~ TE)

KRACHT KRACHT

5420 5421 5425 5429 5422 5439

Be~zlne ~otor Dlemel motor GasmotoP Motor op proefstand Wankelmotor Andere krachtopwekkingsapparatuur

Brandstofv~r bruikende installaEe~ bij de Ned~-Iandse industrie oktober ~990

DROGER DROGER DROGER DROGER DROGER DROGER DROGER

B-21

Bijlagen

B-22

Br andsto[verbr uikende installaties bij de I~eder~andse industrie oktober 1990

Bijlage 3

BRST 11 12 13 14 15 16 41 42 17 18 19 33 34 52

Omschrijving ~ardgas (Sloehteren) Ander aardgas Hoogovengas verr~Jkt met KO/aardgas Hoogovengas verrlJkt met KO-gas Kooksovengas RafflnaderlJgas RafflnaderlJgas, Low Mol gas RafflnaderlJgas, chem Industrieel Waterstof Restgas (stookwaarde < 25 MJ/m3) Restgas (stookwaarde > 25 MJ/m3) LEG Propaan Verbrandlng van ander gas [vlss ER-l]

20 HBOI, dleselolle S-gehalte ca. 0,3~ 21 HBOII, lichte olle S-gehalte ca. 0,4~ 22 Zware stookolle S-gehalte <= 0,9~ Zware stookolle S-gehalte (= 1,0% 23 24 Zware stookolle S-gehalte (= 1.8~ 25 Zware stookolle s-gehalte (= 1,9~ 26 27

Zware stookolle S-gehalte (= Zware stookolle s-gehalte (- 2,5~

31 35 36 61 38 37 39 69

Steenkool Steenkoolkooks Hout en houtmot Brulnkool, hout en turf [vlgs ER-Il Brulnkool Eetroleumkooks Overlge vaste hrandstoffen Overlge verbrandlngse~lssies

Brandstof~erbruikende insta]latMs bij de Mederlandse indusbie oktober 1990

Selectle-ESC GAS REST REST REST REST REST REST GAS REST REST REST REST REST OLIE OLIE OLIE OLIR OLIE OLIE OLIE OLIE OLZE OLIE OLIE REST OLIE OLIE REST REST

B-23

Bijlagen

B-24

Brandstofverbr uiker~e instailatie~ bij de ~ederlandse indusL,’ie oktober 1.990

Bijlage 4 Resultaten ~oorbeeld Emlssle Registratie 3e Ronde 12/O7/90 capacltelt : O - 999 MW blad: 1 Selectie : ESC Vollasturen: O - 8760 uur Rubrlek : Alle rubr BouwJaar : 1900 - 1999 Soort : Alle srt Brandstof: ~lle brst Rookgastemp: 0 - 999 grd MWth Rubrlek Soort Brandstof n TJ/Jr RARDOLIE AARDOLIE A~RDOLIE ~RDOLIE ~KRDOLIE ~ARDOLIE ~ARDOLIE AARDOLIE ~ARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE AARDOL~E A~RDOLIE AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE

DROGER DROGER DROGER DROGER FORNUIS FORNUIS FORNUIS FOR~JIS FORNUIS FORNUIS FORNUIS

GAS OLIE REST

HETELUCHT HETELUCHT KETEL KETEL KETEL KRACHT KRACHT KRACHT KRACHT KRACHT KRACHT KRACHT

OLXE

OVEN OVEN OVERXG OVERIG

GAS

tot GAS OLIE REST tot OLIE REST

DF DF tot DF tot soort tot

GAS OLIE tot GAS OLIE REST tot GAS REST

Brar~sto[ver br uike nde installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

DF DF tot DF tot soort tot

GAS REST

27 18 3 48 9 4 40 53

346.3 192.0 13.1 551.4 31.0 26.1 615.5 672.6

75 128 2 2 5 13 18 6 2 17 25

3200.1 3872.7 0.5 0.5 1.4 2.1 3.6 158.5 1.3 197.8 357.7

2 27 2 2 1 2

178.O 535.7 6.1 6.1 0.6 32.1

956.2 367.0 34.9 1358.1 989.6 244.6 11937.9 13172.1 12349.3 61204.4 73553.7 86725.8 1.2 1.2 12.2 20.2 32.4 2338.9 5.5 6466.1 8810.5 3228.3 3196.0 6424.3 15234.8 38.7 38.7 3.4 56.5

B-25

Bra nd~tofve~’bruikende installaUes bij de [~ededandse indusl~ie

B-26

okto~~

Bijlage 4 Resultaten ooorbeeM

tot DF DF tot DF tot soort ~ARDOLZE AARDOLIE I%ARDOL~8 AARDOLIE AARDOLIE AARDOLIE

THERMOLIE THERMOLIE THERMOLIE THERMOLIE THERMOLIE THERMOLIE

GAS OLIE tot OLIE REST

DF DF tot DF tot soort tot Rubriek

Brandstoí~er bruikende installaties bij de Nederland~ industrie

o~ob~- ~~~o

25

1084.1

22 47 3 9 12

1844.0 2928.1 3.3 9.4 12.6

1 13 4 5 9 319

59.0 71.6 1.0 1.0 2.0 8665.6

2640.2 14418.3 17905.8 1371.5 16159.8 17531.3 35437.1 30.0 68.0 98.0 27.1 41.2 68.3 166.3 7.1 7.9 15.0 152809.4

B-27

Bijlagen

B-28

Bra ndst~fverbr uikende installaties bij de ~lederlandse industrü~ oktober 1990

Bijlage 4

Resultaten ~~oorbeeld 12/07/90 Emissie Reglstratle 3e Ronde blad: 3 Capaciteit : 0 - 999 MW Selectle : ESC Vollasturen: 0 - 8760 uur Rubriek : Rlle rubr BouwJaar : 1900 - 1999 Soort : Alle srt Rookgastemp: 0 - 999 grd Brandstof: Alle brst MWth TJ/Jr Brandstof n Rubriek Soort BRSISMETAAL BASISMETAAL BASIBMETAAL BASISMET~AL BAS~SMETAAL BASISMET~AL BASISMETRAL BASISMET~AL BASISMETAAL B~SIRMETRAL BASlSMETAAL BASISMET~~AL BASISMET~AL BASXSMETAAL BASISMETARL B~SISMETASL B~SISMETAAL BAS~SMET~RL BAS~SMETRAL B~SXSMETARL BRSXSMETR~L BRSISMETAAL B~SISMETAAL

DROGER DROGER DROGER DROGER HETELUCHT HETELUCHT HETELUCET HETELUCHT KËTEL EETEL KRACHT KRACHT KRACHT OVEN OVEN OgEN OVEN OVEN OVEN OVEN OVEN OVEN OgEN

GAS OLIE REST

BASISMETAAL BAS~SMETRAL BASISMETRAL BASISMETAAL BASISMETRAL BASISMETAAL BASISMETAAL BASISMETAAL B~SISMETAAL BASISMETA~L BASISMETAAL BAS~SMET~AL

O~ERIG OVERIG OVERIG PROCES PROCES PROCES STOOM STOOM STOOM STOOM STC~M STOOM

GAS OLIE

Brandsto~erbruikende installaties bij de Nederlandse indusbie oktober

3 1 1 5 428 5 7 440 1 1 3 14 17 48 4 i0 1 63

8.1 0.i 5.2 13.4 23.7 0.i 20.0 43.8 0.6 0.6 6.6 20.7 27.4 649.9 24.0 802.1 41.0 1517.1

tot

i0 73 2 2 4 13 4 17 8 8

862.0 2379.1 3.1 0.7 3.8 101.8 13.2 115.0 34.4 34.4

DF DF DF tot DF tot soort

10 18

627.0 661.4

tot GAS OLXE REST tot GAS tot GAS OLIE tot GAS OLIE REST VAST tot GAS OLIE REST VAST

DF DF DF DF tot DF tot soort tot

G~S OLIE tot GAS GAS OLXE REST

140.5 0.6 31.5 172.6 85.7 0.3 207.4 293.3 3.1 3.1 135.2 26.9 162.1 9421.3 258.7 15042.7 673.9 25396.6 6000.1 1110.4 2288.1 3017.9 12416.5 37813.1 20.8 1.7 22.6 652.0 33.7 685.7 385.0 385.0 1388.6 8.0 5253.2 6649.9 7034.8

B-29

Bij]agen

BI30

ok~ol~r

Bijlage 4

Emissie Registratie 3e Ronde Selectie : ESC Rubrlek : Alle rubr Soort : Alle srt Brandstof: Alle brst

Br andstofver br uikende installaties bij de ~eder]andse industrie

oktobe~ ~990

0 - 999 MW capaciteit : Vollasturen: 0 - 8760 uur BouwJaar : 1900 - 1999 Rookgas~emp: 0 - 999 grd

12/07/90 blad: 4

B-31

~jlagen

Brandsto[ver bruikende installaties bij de Hededandse ~,dustrie

B-32

oktober

Bijlage 4

Bijlagen

Resultaten [x)orbeeld Emlssle Registratie 3e Ronde 12/07/90 Selectie : ESC Capaciteit : blad: 5 0 - 999 M~ Rubrlek : Alle rubr Vollasturen: 0 - 8760 uur Soort : A11e srt BouwJaar : 1900 - 1999 Brandstof: Alle brst Rookgastemp: 0 - 999 grd Rubriek Soort Brandstof n MWth TJ/jr BOUW BOUW BOUW BOUW

DROGER DROGER DROGER DROGER

GAS OLIE REST IrAST tot DF DF tot DF tot soort

BOUW BOL~~ BOUW BOUW BOUW

HETELUCHT HETELUCHT HETELUC8T KETEL KETEL

GAS OLIE

tot GAS

tot tot

tot DF DF DF tot DF tot soort

tot

tot DF DF tot DF tot soort

104 3 1 1 109

220.1 3.2 7.8 7.2 238.4

2 iii 185 40 225 2 2 5 5 218 7 1 7 233

17.7 256.1 7.8 4.1 11.9 1.4 1.4 59.9 59.9 695.4 79.8 5.5 28.9 809.5

3 236 29 28 1 58 20 1 1 22

249.0 1058.5 37.0 19.0 0.5 56.5 41.1 0.7 2.5 44.3

1 23

i0.0 54.3

2162.0 90.3 17.6 40.8 2310.6 3.8 190.3 195~3 2505.9 48.8 20.4 69.2 20.2 20.2 908.0 908.0 13609.0 2440.2 147.3 479.4 16675.9 87.4 45.0 3993.9 4126.3 20802.2 221.5 74.7 5.4 301.6 641.2 5.7 105.9 752.8 94.5 198.6 293.2 1046.0

Brandsto~’er br uikende installaties b~j de Nederlandse industrie

okto~~ ~~o

B-33

Bij~agen

B-34

okto~r

Bijlage 4

Bijlagen

Resu/tate~ ~~orbee/d Emissie Registratie 3e Ronde 12/O7/90 Capaciteit : Selectie : ESC O - 999 MW blad: 6 R~brlek : Alle r~br Vollasturen: 0 - 8760 uur soort : Alle s~t BouwJaar : 19OO - 1999 Brandstof: Alle b~st Rookgastemp: 0 - 999 grd Rubriek Soort Brandstof n MW~h TJ/Jr

tot

73 20 1 94

261.0 35.0 7.7 303.7

DF DF tot DF tot soort

1 95

2.0 305.7

2721.4 236.8 51.0 3019.2 10.5 10.6 21.1 3040.3

8rands~o~,er br.ikende installaties bij de I’lederlandse ~:~us~ie

ok~~, 19~

B-35

Br andsto[ver br uikende installaties bij de I~ededandse industrie

B-36

~t~~ ~~o

Bijlage 4

Resultaten ooorbeeld 12/07/90 Emissie Registratie 3e Ronde blad: 7 Capaciteit : 0 - 999 MW Selectie : ESC Vollasturen: 0 - 8760 uur Rubriek : Alle rubr BouwJaar : 1900 - 1999 Soort : Alle srt Rookgastemp: 0 - 999 grd Brandstof: Alle brst n MWth TJ/Jr Brandstof Rubriek Soort CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE

DROGER DROGER DROGER DROGER DROGER DROGER

GAS OLIE REST

CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE

FORNUIS FORNUIS FORNUIS FORNUIS FORNUIS FORNUIS FOEMUIS

GAS OLIE REST

CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE

HETELUCHT HETELUCHT HETELUCHT HETELUCHT KETEL KETEL KRACHT KRACHT KRACHT KRACHT KRACHT KRACHT KRACHT

GAS OLIE REST

tot REST

DF tot DF tot soort

tot GAS REST

DF DF tot DF tot soort

tot OLIE tot GAS OLIE REST GAS REST

tot DF DF tot DF tot soort

tot

51

177.0

2314.3

55

189.5

3 58 40 6 59 105

10.0 199.5 880.3 50.6 1814.3 2745.1

23 128 45

2099.6 4844.7 9.0

2511.4 224.8 224.8 2736.3 19388.6 12.4 49117.0 68518.1 21162.0 46413.2 67575.1 136093.2 79.9

4 61 3 3 21 5 12 38

0.0 10.6 0.5 0.5 1078.6 2.6 18.0 1099.2

6 44 44 2 3 49

457.0 1556.2 160.6 1.2 90.7 252.5

4 53

66.3 318.8

DF DF tot DF tot soort

Brandsto fverbr uikende installaties bij de Nederlandse indusb’ie oktober 1990

0.0 87.0 0.5 0.5 23144.6 0.9 405.8 23551.3 10122.5 2185.3 12307.8 35859.1 3440.8 2.0 2119.1 5561.9 61.8 754.9 816.7 6378.6

B-37

Bij~agen

B-38

Brandstofverbruikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

Bijlage 4

Emissie Reglstratle 3e Ronde Selectle : ESC Capaciteit : 0 Rubrlek : Alle zubr Vollasturen: 0 Soort : Alle ~rt Bouwjaar : 1900 Brandstof: Alle brst Rooksastemp: 0 Rubriek Soort Brandstof

12/07/90 999 MW blad: 8 8760 uur 1999 999 grd n MWth TJ/Jr

CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE CHEMIE

O~EEIG OVERIG Og~RIG OVERIG OVERIG

12 1 13

36.3 0.i 36.4

CHEMIE CHEMIE CHEMIE CSEMIE CSEMIE CHEMIE

PROCES PROCES PROCES PROCES PROCES PROCES

1 14 37 2 3 42

0.5 36.9 112.4 0.4 53.7 166.6

OLIE tot OLIE REST

DP DF tot DF tot soort

OLIE REST tot G~S REST

DF DF

542.2 0.2 542.5 5.3 3.5 8.9 551.3 1163.0 4.1 51.6 1218.7 382.3 1426.0

B~’andstofveìbruikend~ insl~llatie~ bij d~ Nederlandse industrie

~~~ ~~~o

B-39

Brandsto~ver bruikende installaEes bij de P~ededandse industrie

B-40

o~~o~~ i~o

Bijlage 4

Emlssle Reglstratle 3e Ronde O Selectie : ESC Capacltelt : RUbrlek : Alle rubr Vollasturen: 0 Soort : Alle srt BouwJaar : 1900 Brandstof: Alle brst Rookgastemp: 0 Rubrlek Soort Brandstof GRAFISCH GRAFISCH GRAFISCH GRAFISCH GRAFISCH GRAFISCH

DRCGER DROGER HETELUCHT HETELUCHT OVEN OVEN

Brandstofverbruikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

GAS tot ~AS tot GAS tot

12/07/90 999 MW blad: 9 8760 uur 1999 999 grd n MWth TJ/Jr

1 1 145 145 2 2

0.0 0.0 6.1 6.1 30.0 30.0

0.2 0.2 28.4 28.4 218.0 218.0

B-41

Bijlagen

B-42

Brandstofverbruikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

Bijlage 4 Resultaten ~oorbeeld Emissie Registratie 3e Ronde Capacltelt : 0 Seleotle : ESC Vollasturen: 0 Rubriek : Alle rubr Bouwjaar : 1900 Soort : Alle srt Rookgastemp: 0 Brandstof: Alle brst Rubrlek Soort Brandstof HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT

DROGER DHOGER DROGER HETELUCHT HETELUCHT HETELUCHT HETELUCHT HETELUCHT KETEL KETEL O~ERIG OVERIG O~ERIG O~ERIG Og-ERIG O~-ERIG O~ERIG OVERIG OVERIG

GAS OLIE

HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT

PROCES PROCES STOOM STOOM STOOM STOOM STCOM STCOM STOOM

OLIE

HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT HOUT

WARMWATER WARMWATER WARMWATER WARMWATER WP2~MWATER WR~MWATER WARMWATER

GAS HOUT OLIE

HOUT

tot GAS HOUT OL~E %rAST tot GAS tot GAS HOUT OLIE %í%ST tot HOUT OLIE V~ST

DF DF DF tot DF tot soort tot

GAS HOUT OLIE tot G~S HOUT

DF DF tot DP tot soort

tot HOUT OLIH

DF DF tot DF tot soort Rubriek

12/07/90 999 MW blad: i0 8760 uur 1999 999 9rd n MWth TJ/J r

12 8 20 131 2 36 1 170 1 1 95 62 I00 1 258

2.4 0.7 3.0 8.0 0.7 4.7 0.I 13.5 0.0 0.0 58.5 187.O 55.0 0.i 300.7

2 260 1 1 1 5 1 7

4.1 304.8 0.i 0.i 30.0 47.1 0.3 77.4

1 8 20 2 17 39

2.9 80.3 26.4 5.5 8.5 40.5

1 40 500

2.3 42.8 444.6

20.4 5.6 26.0 32.8 2.4 24.5 0.i 59.8 0.O 0.0 184.6 445.1 148.9 1.6 780.2 15.5 1.2 1.0 17.7 797.9 2.7 2.7 207.4 233.3 5.4 446.0 28.0 28.0 55.9 501.9 163.4 86.5 21.3 271.2 7.4 0.7 8.1 279.3 1667.7

B-43

B~jlagen

/~esu/taten ~x~orbee/d 12/07/90 Emlssle Reg±stratle 3e Ronde blad: II Capaciteit : 0 - 999 MW Selectle : ESC Vollasturen: 0 - 8760 uur Rubrlek : Alle rubr BouwJaar : 1900 - 1999 Soort : Alle srt Rookgastemp: 0 - 999 grd Brandstof: Alle brst Rubriek Soort Brandstof n MWth T3/J r METAAL METAAL METAAL METAP~L METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL

DROGER DROGER DROGER DROGER HETELUCHT HETELUCHT HETELUCHT HETELUCHT SETELUCHT HETELUCST SETELUCHT SETELUCHT

G~S OLZE REST

METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METARL METAAL METAAL METAAL

EETEL KETEL KETEL KRACHT KRACHT KRACHT OV~N OVEN OVEN O~FEN OVEN OVEN OVEN OVEN

GAS OLIE

METAAL METAAL METAAL METAAL METRRL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL

OVERIG OVERIG OVERIG OVERIG OVERIG PROCES pROCES PROCES PROCES PROCES

G~S HOUT OLIE REET

tot ~AS OLIE REST VAST tot GAS HOUT

GAS OLIE G~S OLIE REST 91%ST GAS OLIE

~andstofver bruikende installalJes bij de Nederlandse industrie oktober 1990

GAS OLIE REST VAST

4 1 1 6 4059 479 543 2 5083

DF DF 1 tot DF tot soort 5084 15 2 tot 17 13 238 tot 248 177 52 8 3 tot 240 DF DF tot DF 1 tot soort 241 398 1 230 6 tot 635 48 6 1 1 tot 56

2.5 0.2 0.0 2.7 144.7 78.8 10.5 0.0 233.7 0.0 233.8 2.0 0.6 2.6 129.2 184.2 313.4 192.2 58.4 65.4 1.5 317.5 2.9 320.4 179.9 0.4 90.3 2.2 272.9 80.1 2.6 0.0 0.3 53.0

10.7 1.2 0.3 12.1 737.1 287.8 37.6 0.i 1062.6 0.0 0.0 0.I 1062.7 10.2 6.3 16.5 471.1 211.4 682.5 1596.3 194.8 701.3 9.5 2501.7 27.6 2.1 29.7 2531.5 942.7 0.i 342.4 6.8 1292.1 614.9 33.6 0.0 0.3 648.7

B-45

Bijlagen

Brandsto[ver br uikende installaties bij de Nededar~~ industrie

B-46

ok~,~, ~~~o

Bijlage 4

Bi~lagen

Resultaten ooorbeeld 12/07/90 Emissie Reglstratle 3e Ronde 0 - 999 MW blad: 12 Capacltelt : Selectie : ESC O- 8760 uur Vollasturen: Rubrlek : Alle rubr : Alle srt Bouw~aar : 1900 - 1999 Soort Rookgastemp: 0 - 999 grd Brandstof: Alle brst Br~ndstof n MWth TJ/Jr Rubriek Soort METAAL METAAL METARL METAKL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL METAAL

STOOM STOOM STOOM STOOM STCOM THERMOL~E THERMOLIE THERMOLIE WARMWATER WARMWATER WARMWATER WARMWATER WARMWATER W~~~~WATER

GAS OL~E REST 9AST tot G~S OLIE tot GAS HOUT OL~E REST VAST

Br andstofver br uikende installat.ies bij de Nederlandse industrie oktober lg90

tot Rubriek

34 7 2 1 44 8 5 13 372 1 176 6 1 556 6900

390.2 9.9 28.0 13.0 441.1 4.5 3.9 8.4 320.6 0.4 103.1 2.8 0.0 427.0 2075.1

1961.2 49.5 71.0 0.0 2081.7 58.3 57.2 93.5 1785.1 1.0 430.0 34.8 0.i 2250.9 10672.2

B-47

~jlagen

l~-andstorverbruikende installaUe~ bij de Nederlandse inductie oktober 1990

Bijlage 4

Bij]agen

Resultaten ~~~~~rbeeld Emissie Registratie 3e Ronde 12/07/90 Selectie : ESC Capaciteit : O - 999 MW blad: 13 O - 8760 uur Rubriek : Alle iubr ........ Vollasturen: Soort : Alle srt BouwJaar : 1900 - 1999 Brandstof: Alle brst Rookgastemp: O - 999 grd Rubriek Soort Brandstof n MWth TJ/Jr OVERIG OVERIG OVERIG O~ERIG OVER~G OVERIG OVERIG OVERIG OVERIG OVERIG OVERIG OVERIG OVERIG OVERIG OVERIg OVERIG OVERIG OVERIG

DROGER DROGER RETELUCHT HETELUCHT KRACHT KRACHT OVEN OVEN OVEN OVERIG OVERIG OVERIG WRRMWATER WARMWATER WARMWATER WARMWRTER WARMWATER WARMWATER

OVERIG

Brandstofverbr uikende installaties bij de Nederlandse industr~

ok~ob~~ ~99o

OLIE

tot

1 1 20 20 5 5 8 1 9 18 5 23 24 7 31

3.4 3.4 2.9 2.9 1.8 1.8 1.9 0.I 2.0 18.8 1.9 20.7 20.6 2.5 23.2

DF DF tot DF tot soort Rubriek

1 32 90

0.6 23.8 54.4

tot GAS tot OLIE tot GAS OLIE tot GAS OLIE tot GAS OLIE GAS HOUT

55.0 55.0 11.5 11.5 10.3 10.3 11.4 0.3 11.7 71.8 II.0 82.8 133.3 17.8 151.1 0.6 1.1 1.7 152.8 324.1

B-49

B-50

o~~o~r

Bijlage 4

6ijlagen

Resultaten ~~orbeeld 12/07/90 Emissie Registratie 3e Ronde capacltelt : 0 - 999 MW blad: 14 Selectie : ESC Rubrlek : Alle rubr Vollasturen: 0 -8760 uur Soort : Alle srt BouwJaar : 1900 - 1999 Br~ndstof: Alle brs~ Rookgastemp: 0 - 999 grd Rubriek Soort Brandstof n MWth TJ/J r PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER PAPIER

DROGER DROGER HETELUCHT HETELUCHT HETELUCHT KRACHT KRACHT OVERIG OVER~G PROCES PROCES STOOM STOOM

Brandstofver br uikende installaties bij de Nederlandse industrie oktober 1990

GAS tot GAS OLIE tot G~S tot GAS tot GAS tot GAS OLIE

6 6 4 12 16 14 14 27 27 6 6 54 6

18.0 18.0 0.I 0.7 0.8 388.0 388.0 319.5 319.5 12.4 12.4 1078.5 18.8

426.9 426.9 0.3 1.4 1.7 10548.9 10548.9 3137.3 3137.3 313.5 313.5 9249.1 191.6

B-51

B-52

Bmndstofverbruiker~ irmt~ll~tJes bi~ de Heder~ndse tndusUïe ok~ber 1990

Bijlage 4 Resultaten ooorbeeld Emissie Reglstratle 3e Ronde Capaciteit : 0 Selectle : ESC Rubrlek : Alle rubr Vollasturen: O BouwJaar : 1900 Soort : Alle srt Brandstof: Alle brst Rookgastemp:~ O Rubriek Soort Brandstof SYNTHETISCH SYNTHETISCH S~NTHETISCH S~NTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHET~SCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH

DROGER DROGER FORNUIS FORNUIS HETELUCHT HETELUCHT KRACHT KRACHT KRACHT OVEN OVEN OVEN OVEN OVEN

SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH

OVERIG OVERIG OVERIG OgERIG OVERIG OVERIG

GAS OLIE

SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH

PRO~ES PROCES PROCES PROCES PROCES

GAS

SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH SYNTHETISCH

STOOM STOOM STOOM THERMOLIE THERMOLIE WARMWATER WARMWATER WARMWATER

Brandsto[ver bruikende installaties bij de INederlandse industrie oktober 1990

GAS tot GAS tot GAS tot GAS OLIE tot G~S tot GAS REST

DF DF tot DF tot soort tot

GAS OLIE

DF DF tot DF tot soort tot

HOUT OLIE

DF DF tot DF tot soort

G~S OLIE tot GAS tot GAS OLIE tot Rubriek

-

12/07/90 999 MW blad: 15 8760 uur 1999 999 grd n MWth TJ/Jr 5 5 2 2 35 35 1 1 2 4 4

8.8 8.8 4÷6 4.6 2.4 2.4 97.0 0.2 97.2 9.4 9.4

1 5 22 7 29

8.6 18.0 63.7 6.4 70.1

1 30 7 7

21.0 91.1 8.4 8.4

1 8 48 14 62 6 6 24 3 27 182

4.0 12.4 730.6 82.2 812.8 21.2 21.2 14.1 0.7 14.8 1083.3

153.6 153.6 25.8 25.8 10.3 10.3 2785.2 1.2 2786.4 57.5 57.5 32.6 205.0 237.6 295.2 522.1 41.6 563.6 106.6 0.I 106.7 670.3 92.3 92.3 2.9 3.8 6.4 98.7 6917.3 106.2 7023.5 383.9 383.9 124.2 3.9 128.1 11575.7

B-53

[email protected]

B-54

o~to~r ~ooo

Bijlage 4 Resu/taten uoorbee/d Emissie Registratie 3e Ronde Selectie : ESC Capaciteit : 0 Rubriek : Alle rubr Vollasturen: O Soort : Alle srt BouwJaar : 1900 Brandstof: Alle brst Rookgastemp: 0 Rubriek Soort Brandstof

12/07/90 999 MW blad: 16 8760 uur 1999 999 grd n MWth TJ/Jr

TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL

DROGER DROGER HETELUCHT HETELUCHT HETELUCHT OVEN OVEN OVERIG OVERIG OVERIG OVERIG PROCES PROCES PROCES PROCES PROCES PROCES PROCES

GAS

4 4 2 1 3 1 1 9 7 1 17 31 2 1 34

4.8 4.8 0.3 1.0 1.3 4.2 4.2 39.6 14.8 0.9 55.3 143.0 9.9 1.3 154.2

TEXTIEL TEXT~EL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTIEL TEXTXEL

STOOM STOOM STOCM THERMOLIE THERMOLIE WARMWATER WARMWATER WARMWATER

GAS OLIE

2 36 64 19 83 6 6 19 8 27 177

0.5 154.7 458.4 62.0 520.4 3.8 3.8 17.6 2.6 20.3 764.7

tot GAS OLIE tot OLIE tot GAS OLIE REST tot GAS OLIE REST tot GAS REST

DF DF tot DF tot soort tot

GAS tot G~S OLIE tot Rubriek

91.7 91.7 0.8 7.4 8.0 2.5 2.5 261.3 84.8 2167.5 2513.5 737.1 80.7 1.7 819.5 11.5 15.9 27.3 846.9 2776.4 240.8 3017.3 44.1 44.1 55.1 12.4 67.5 6591.4

Brandsto~erbruikende installaEes bij de Nederlandse industrie

o~to~ ~~~0

B-55

Bijlagen

Brandsto fver bruikende installaties bij de Hededandse i~lusb’ie

B-56

~o~~ ~99o

Emlssle Reglstratle 3e Ronde Selectle : ESC Rubriek : Alle rubr Soort : Alle srt

VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING

DROGER DROGER DROGER DROGER DROGER DROGER DROGER

G~S OLIE REST

VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING

FORNUIS FORNUIS NETELUCHT HETELUCHT HETELUCNT HETELUCHT KETEL KETEL KETEL KETEL KETEL KETEL EETEL

GAS

capacltelt : 0 - 999 MW Vollasturen: 0 - 8760 uur BouwJaar : 1900 - 1999

tot GAS

DF tot DF tot soort tot

GAS OLIE REST tot GAS OLIE VAST tot GAS OLIE

DF DF tot DF tot soort

tot

tot tot

tot

Brandstofverbruikende ~nstallatfes bij de Nederlandse industrie oktober 1990

12/07/90 blad: 17

87 9 2 5 103

654.0 54.9 21.5 115.0 845.4

5724.8 261.6 10.2 1435.7 7432.3 256.7 256.7 7689.0 219.2 219.2 246.8 18.3 5.7 270.9 203.6 20.5

2 105 4 4 486 28 33 547 127 6

70.0 915.4 11.4 11.4 35.9 4.3 0.9 41.1 22.1 3.8

134

26.0

4 138 29 1 2 32 281 25 12 1 319

2.1 28.1 390.3 0.5 0.5 391.3 200.8 9.3 7.2 8.0 225.3

224.3 2.0 2.8 4.9 229.2 7964.1 0.7 0.0 7964.8 1298.6 44.7 15.5 87.9 1446.7

4 12 55

2.6 4.8 52.8

17.1 30.4 484.2

3 1 68

1.4 7.0 62.2

21.0 87.9 597.6

B-57

B-58

Brandsto~erbruikende installaties bij de ~lederlandse indus~’ie oktober 1990

Bijlage 4 Resultaten ooorbeeM Emlasle Registratie 3e Ronde 12/07/90 Selecçle : ESC Capacltelt : 0 - 899 MW blad: 18 Rubriek : Alle rubr Vollasturen: 0 - 8760 uur Soort : Alle srt BouwJaar : 1900 - 1999 Brandstof: Alle brst Rookgastemp: 0 - 999 grd Rubriek Soort Brandstof n MWth TJ/Jr VOEDING VOEDING VOEDING

PROCES PROCES PROCES

GAS OLIE

VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING

R-GEN R-GEN E-GEN E-GEN R-GEN R-GEN

G~S HOUT

VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING ....

STOOM STOOM STOOM STOCM

GAS OLIE REST

VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING VOEDING

THERMOLIE TNERMOLIE THERMOLIE THERMOLIE WARMWATER WARMWRTER WRRMWATER

1 69 1 119 120

1.2 63.3 0.1 4.4 4.4

tot

4 124 611 228 3 842

0.9 5.3 4848.8 800.1 8.6 5655.5

DF DF DE DF tot DF tot soort

18 860

306.0 5961.5

3

1.2

tot GAS HOUT

DF DF tot DF

GAS OLIE REST tot OLIE REST

Brandstofverbmikende ins~allaUe~ bij de Nederlandse industrie

okto~r ~~0

DF DF tot DF tot soort

20 37.5 361 117.5 83 28.9 4 0.2 tot 448 146.6 Rubriek 2678 7831.8 ER totaal 13731 41840.7

6.8 15.0 21.8 619.4 0.2 25.5 25.7 6.0 8.8 14.8 40.4 33002.0 3468.7 22.3 36493.0 1567.8 868.0 95.0 106.4 2637.1 39130.1 257.5 4.6 1.5 263.6 747.2 160.9 1.9 910.0 58813.7 608503.5

B-59

Bijlagen

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.