BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Séance plénière du. Plenaire vergadering van VRIJDAG 6 MEI 2011


1 I.V. Nr. 25 Zitting C.R.I. N 25 Session BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag Comp...
Author:  Samuël Devos

0 downloads 95 Views 286KB Size

Recommend Documents


No documents


I.V. Nr. 25 – Zitting 2010-2011

C.R.I. N° 25 – Session 2010-2011

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

_____

_____

Integraal verslag

Compte rendu intégral

_____

_____

Plenaire vergadering van

Séance plénière du

VRIJDAG 6 MEI 2011

VENDREDI 6 MAI 2011

(Namiddagvergadering)

(Séance de l’après-midi)

_____

_____

Het Integraal verslag bevat de integrale tekst van de redevoeringen in de oorspronkelijke taal. Deze tekst werd goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de dienst verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de vertaling een samenvatting.

Le Compte rendu intégral contient le texte intégral des discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique sont publiées sous la responsabilité du service des comptes rendus. Pour les interventions longues, la traduction est un résumé.

Publicatie uitgegeven door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Dienst verslaggeving tel 02 549 68 02 fax 02 549 62 12 e-mail [email protected]

Publication éditée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale Service des comptes rendus tél 02 549 68 02 fax 02 549 62 12 e-mail [email protected]

De verslagen kunnen geconsulteerd http://www.parlbruparl.irisnet.be/

worden

op

Les comptes rendus peuvent être consultés à l'adresse http://www.parlbruparl.irisnet.be/

3

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

INHOUD

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

SOMMAIRE

VERONTSCHULDIGD

7

EXCUSÉS

7

DRINGENDE VRAGEN

7

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

7

- van de heer Dominiek Lootens-Stael

7

- de M. Dominiek Lootens-Stael

7

aan de heer Jean-Luc Vanraes, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,

à M. Jean-Luc Vanraes, ministre du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

betreffende "de verklaringen van de minister ten gunste van de opvang van nieuwe migranten in Brussel".

concernant "les déclarations du ministre en faveur de l'accueil de nouveaux migrants à Bruxelles".

- van mevrouw Danielle Caron

10

- de Mme Danielle Caron

aan de heer Charles Picqué, ministerpresident van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,

à M. Charles Picqué, ministre-président du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

betreffende "de lagere dividenden van de Gemeentelijke Holding voor 2011".

concernant "la diminution des dividendes du holding communal pour 2011".

Toegevoegde dringende vraag van mevrouw Anne Dirix, betreffende "de gevolgen voor de gemeenten van de verlaging van de dividenden die Dexia via de Gemeentelijke Holding heeft verspreid".

10

Question d'actualité jointe de Mme Anne Dirix,

10

10

concernant "les conséquences pour les communes de la baisse de dividendes distribués par Dexia via le holding communal".

___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

Toegevoegde dringende vraag van mevrouw Sophie Brouhon,

06-05-2011

10

betreffende "de gevolgen voor de 19 gemeenten en voor het Brussels Gewest van de lagere dividenden van Dexia".

- van mevrouw Martine Payfa

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

4

Question d'actualité jointe de Mme Sophie Brouhon, concernant "les conséquences de la baisse de dividendes de Dexia pour les dix-neuf communes et pour la Région bruxelloise".

15

- de Mme Martine Payfa

15

aan de heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,

à M. Christos Doulkeridis, secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Logement et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

betreffende "de buitensporige huurprijs die een OVM oplegt aan een sportclub".

concernant "le loyer disproportionné imposé par une SISP à un club de sport".

- van de heer Vincent De Wolf

18

18

- de M. Vincent De Wolf

aan de heer Benoît Cerexhe, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek,

à M. Benoît Cerexhe, ministre du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargé de l'Emploi, de l'Économie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique,

betreffende "het ontbreken van directie bij Innoviris sinds 2004".

concernant "l'absence Innoviris depuis 2004".

- van de heer Vincent De Wolf

10

18

de

direction

à

- de M. Vincent De Wolf

aan de heer Charles Picqué, ministerpresident van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,

à M. Charles Picqué, ministre-président du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

betreffende "de stappen van de ministerpresident in het kader van de denktank over de impact van een grotere regionalisering op de werking van de lokale politie".

concernant "les démarches du ministreprésident concernant le groupe de réflexion relatif à l'impact d'une régionalisation accrue sur le fonctionnement de la police locale".

18

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

5

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

- van mevrouw Olivia P'tito

06-05-2011

19

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

- de Mme Olivia P'tito

aan mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting,

à Mme Evelyne Huytebroeck, ministre du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargée de l'Environnement, de l'Énergie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,

betreffende "het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de niet-omzetting van de REACH-verordening betreffende de chemische producten".

concernant "l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à la nontransposition du règlement REACH sur les produits chimiques".

- van mevrouw Céline Fremault

20

- de Mme Céline Fremault

aan mevrouw Brigitte Grouwels, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,

à Mme Brigitte Grouwels, ministre du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargée des Travaux publics et des Transports,

betreffende "de ingebrekestelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de gemeente Ukkel betreffende het trameindpunt aan de Churchillrotonde".

concernant "la mise en demeure adressée par la commune d'Uccle à la Région de Bruxelles-Capitale concernant le terminus tram au rond-point Churchill".

GEHEIME STEMMINGEN

22

SCRUTINS SECRETS

GEHEIME STEMMINGEN MET HET OOG OP DE VOORDRACHT VAN EEN DUBBELTAL VAN KANDIDATEN VOOR ZEVEN VACANTE MANDATEN VAN LID VAN HET MILIEUCOLLEGE

SCRUTINS SECRETS EN VUE DE LA PRÉSENTATION D'UNE LISTE DOUBLE DE CANDIDATS À SEPT MANDATS VACANTS DE MEMBRE DU COLLÈGE D'ENVIRONNEMENT

(Art. 79 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen)

(Art. 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement)

19

20

22

NAAMSTEMMINGEN

26

VOTES NOMINATIFS

26

- over het geheel van het ontwerp van ordonnantie betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (nrs A-144/1 en 2 - 2010/2011).

26

- sur l'ensemble du projet d'ordonnance relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières (nos A-144/1 et 2 2010/2011).

26

___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

6

- over het geheel van het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (nrs A-24/1 en 2 G.Z. 2009).

27

- sur l'ensemble de la proposition d'ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures (nos A24/1 et 2 - S.O. 2009).

27

- over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Emmanuel De Bock tot mevrouw Brigitte Grouwels, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende "de liberalisering van de taxisector en het principe van wederzijdse erkenning ingevolge het arrest van het Hof van Beroep van 8 maart 2011" en van de toegevoegde interpellatie van de heer Didier Gosuin betreffende "de betoging van de Brusselse taxi's op 30 maart 2011".

28

- sur les ordres du jour déposés en conclusion de l'interpellation de M. Emmanuel De Bock à Mme Brigitte Grouwels, ministre du gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargée des Travaux publics et des Transports, concernant "la libéralisation du secteur des taxis et le principe de reconnaissance mutuelle à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel du 8 mars 2011" et de l'interpellation jointe de M. Didier Gosuin, concernant "la manifestation des taxis bruxellois du 30 mars 2011".

28

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

7

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

VOORZITTERSCHAP: MEVROUW FRANÇOISE DUPUIS, VOORZITTER. PRÉSIDENCE : MME FRANÇOISE DUPUIS, PRÉSIDENTE. _____ - De vergadering wordt geopend om 14.31 uur.

- La séance est ouverte à 14h31.

VERONTSCHULDIGD

EXCUSÉS

Mevrouw de voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

Mme la présidente.- Ont prié d'excuser leur absence :

- mevrouw Isabelle Molenberg ;

- Mme Isabelle Molenberg ;

- de heer Aziz Albishari.

- M. Aziz Albishari.

DRINGENDE VRAGEN

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de dringende vragen.

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les questions d'actualité.

DRINGENDE VRAAG VAN DE DOMINIEK LOOTENS-STAEL

HEER

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. DOMINIEK LOOTENS-STAEL

AAN DE HEER JEAN-LUC VANRAES, MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET FINANCIËN, BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN EXTERNE BETREKKINGEN,

À M. JEAN-LUC VANRAES, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES FINANCES, DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RELATIONS EXTÉRIEURES,

betreffende "de verklaringen van de minister ten gunste van de opvang van nieuwe migranten in Brussel".

concernant "les déclarations du ministre en faveur de l'accueil de nouveaux migrants à Bruxelles".

Mevrouw de voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à M. LootensStael.

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Tijdens het RTL-TVI-programma Controverses van vorige

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- Lors de l'émission "Controverses" de RTL-TVI de

___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

zondag pleitte de minister onomwonden voor extra migratie vanuit de Maghreblanden naar Brussel. Hij verwees hierbij naar de Verenigde Staten, die dankzij immigratie groot zijn geworden. In dit land bestaat er sinds het begin van de jaren zeventig een immigratiestop, die helaas nooit werd toegepast, ook niet door de opeenvolgende regeringen met de liberalen aan de macht, met alle gevolgen vandien. In Brussel is meer dan de helft van de bevolking vreemdeling. De resultaten zijn zichtbaar: verpaupering, verloedering, een immense werkloosheid enzovoort. U pleit voor extra immigratie vanuit de Maghreblanden om zogenaamd de knelpuntberoepen in te vullen, terwijl minister Cerexhe met Vlaanderen onderhandelt om het Brusselse werkloosheidsprobleem op te lossen via de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Dat werd hoog tijd. U doet dat op een ogenblik dat elders in Europa de oogkleppen zijn afgevallen en men heeft ingezien dat de multiculturele droom in feite een nachtmerrie is geworden. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy en David Cameron zeggen dat de multiculturele samenleving een fiasco is. Worden de standpunten over die immigratie gedragen door de voltallige regering? Denkt u door extra migratie van ongeschoolden het hoge werkloosheidsprobleem in Brussel op te lossen dan wel te versterken?

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

8

dimanche dernier, vous avez exprimé sans détours votre position en faveur de l'accueil à Bruxelles de nouveaux migrants issus des pays du Maghreb. Vous avez cité l'exemple des États-Unis, qui doivent leur ascension à l'immigration. Notre pays a pourtant adopté au début des années 70 des mesures visant à stopper l'immigration, qui n'ont malheureusement jamais été suivies d'effet. La moitié de la population bruxelloise est d'origine étrangère, ce qui entraîne un phénomène visible de paupérisation, de dégradation et d'énorme chômage. Vous défendez l'idée d'accueillir de nouveaux migrants des pays du Maghreb pour remplir les fonctions critiques, au moment où le ministre Cerexhe négocie avec la Flandre pour résoudre le problème du chômage bruxellois via le marché du travail en Flandre. De plus, vous tenez de tels propos au moment où les oeillères sont en train de tomber ailleurs en Europe et où Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et David Cameron affirment que la société multiculturelle est un fiasco. Vos positions sur l'immigration sont-elles partagées par l'ensemble du gouvernement ? Pensez-vous pouvoir résoudre le problème du taux de chômage très élevé des personnes non qualifiées en renforçant l'immigration ?

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vanraes heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à M. Vanraes.

De heer Jean-Luc Vanraes, minister.- U vervalt in het oud zeer van uw vorige partij: puur populisme. De technieken kennen we: informatie achterhouden en vervalsen.

M. Jean-Luc Vanraes, ministre (en néerlandais).Vous tombez dans les vieux travers de votre précédent parti, c'est-à-dire le pur populisme, dont les techniques sont bien connues, à savoir détourner et falsifier l'information.

Informatie achterlaten: In het begin van het interview heb ik duidelijk gezegd dat wat de immigratie betreft alle achterpoortjes moeten worden dichtgemaakt en dat misbruik van de wetgeving moet worden vermeden. De leugen: Ik heb in het midden gelaten vanwaar de immigratie moet komen. Ik heb niet gezegd dat ze van de Maghreblanden moet komen. Ik heb gezegd dat immigratie goed kan zijn voor de economie en ik heb daarbij inderdaad verwezen naar de Verenigde Staten waar dat effectief vijftig jaar

Détournement de l'information : j'ai clairement dit au début de l'interview que toutes les failles devaient être comblées et la législation respectée en matière d'immigration. Les mensonges : je n'ai jamais dit que l'immigration devait provenir des pays du Maghreb. Par contre, j'ai effectivement déclaré que l'immigration pouvait avoir un effet bénéfique sur l'économie, en renvoyant à l'exemple des États-Unis.

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

9

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

geleden zo was. Ik moet helaas herhalen dat u vervalt in een oud zeer. Uw partij, het Vlaams Blok, is voor dit soort uitspraken veroordeeld geweest. Als u zich verder blijft amuseren met leugens te verspreiden, zullen we opnieuw procedures moeten voeren en dan kunt u weer een nieuwe naam zoeken voor uw partij. Ik heb in het interview uit eigen naam gesproken en ik sta nog altijd achter wat ik daar gezegd heb. Ik denk niet dat de visie van de regering daaraan tegengesteld is.

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

Votre parti, le Vlaams Blok, a été condamné pour des propos semblables. Si vous continuez à vous amuser à propager des mensonges, nous devrons à nouveau lancer des procédures à votre encontre et vous devrez une fois encore choisir un nouveau nom pour votre parti. Je me suis exprimé en mon nom lors de cette interview, mais je ne pense pas avoir trahi la vision du gouvernement. (Applaudissements)

(Applaus) Mevrouw de voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à M. LootensStael.

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Het antwoord van de minister begint met loze beschuldigingen aan mijn adres. Ik denk niet dat ik hier iets verkeerds heb gesteld. Wanneer u een vraaggesprek houdt op de televisie als lid van de regering mag de kijker veronderstellen dat, wanneer het om nogal controversiële standpunten gaat, die eerst werden doorgepraat met de regering, want een standpunt als dit is toch voor Brussel van bijzonder groot belang.

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).Lorsque vous vous exprimez à la télévision en tant que membre du gouvernement, le téléspectateur peut supposer que les positions passablement controversées que vous défendez, qui sont d'une importance cruciale pour la Région bruxelloise et ses habitants, ont été débattues préalablement au sein du gouvernement.

Is er extra migratie naar Brussel nodig van eerder waar dan ook? Ik heb niet gezegd dat dat vanuit de Maghreb moet zijn. De minister kan zich daarachter proberen te verschuilen. Wij stellen vast dat we hier nu zitten met de hoogste werkloosheidscijfers van heel Europa. Ik denk dan ook niet dat de grote roep naar extra immigratie op dit ogenblik aan de orde is. Integendeel, maar daarover heb ik u niets horen zeggen, er zou beter eens gekeken worden naar het onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vooral dan misschien bij de Franse Gemeenschap. Daarover zou beter eens op Controverses worden gepraat, maar misschien vindt u dat minder sympathieke standpunten om ten aanzien van een Franstalig televisiepubliek te verkondigen. Ik ben ervan overtuigd dat u de standpunten die u bij Controverses heeft vertolkt, in De Zevende Dag wel achterwege zou laten.

La question est de savoir si l'immigration - quelle que soit sa provenance - est une bonne chose pour Bruxelles, compte tenu de notre taux de chômage, qui est le plus élevé de toute l'Europe. Il vaudrait mieux s'occuper de l'enseignement dans notre Région, principalement du côté de la Communauté française. Il vaudrait mieux aussi parler des vrais remèdes pour remplir les offres d'emploi dans les fonctions critiques.

Mijn vraag blijft dus of bij een dergelijk controversieel standpunt dat van bijzonder groot belang is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor de inwoners ervan het niet wenselijk is dat zulks eerst ___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

10

wordt doorgepraat binnen de regering. De vraag is of het niet wenselijk is om over daadwerkelijke remedies voor het invullen van vacatures in de knelpuntberoepen te spreken. Mevrouw de voorzitter.- Het betreft hier een dringende vraag!

Mme la présidente.- Il s'agit ici d'une question d'actualité !

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Ik ben niet van de Parti Socialiste.

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- Je ne suis pas membre du parti socialiste.

Mevrouw de voorzitter.- Dat heeft er niets mee te maken.

Mme la présidente (en néerlandais).- Cela n'a rien à voir.

(Rumoer)

(Rumeurs)

De heer Jean-Luc Vanraes, minister.- Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

M. Jean-Luc Vanraes, ministre (en néerlandais).La vérité finit toujours pas rattraper le mensonge.

DRINGENDE VRAAG DANIELLE CARON

QUESTION D'ACTUALITÉ DANIELLE CARON

VAN

MEVROUW

DE

MME

AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET PLAATSELIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, OPENBARE NETHEID EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTREPRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET SITES, DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT,

betreffende "de lagere dividenden van de Gemeentelijke Holding voor 2011".

concernant "la diminution des dividendes du holding communal pour 2011".

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW ANNE DIRIX,

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME ANNE DIRIX,

betreffende "de gevolgen voor de gemeenten van de verlaging van de dividenden die Dexia via de Gemeentelijke Holding heeft verspreid".

concernant "les conséquences pour les communes de la baisse de dividendes distribués par Dexia via le holding communal".

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW SOPHIE BROUHON,

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME SOPHIE BROUHON,

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

11

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

betreffende "de gevolgen voor de 19 gemeenten en voor het Brussels Gewest van de lagere dividenden van Dexia".

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

concernant "les conséquences de la baisse de dividendes de Dexia pour les dix-neuf communes et pour la Région bruxelloise".

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à Mme Caron.

Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Het probleem van de dividenden van de Gemeentelijke Holding is brandend actueel. De Brusselse gemeenten hebben, met uitzondering van SintLambrechts-Woluwe, geld in de Gemeentelijke Holding gepompt om Dexia uit de nood te helpen. In ruil voor die injectie hebben zij cumulatief preferente aandelen A gekregen die geacht worden een dividend op te brengen, of op zijn minst een rente van 13%. Volgens de media zou de rente dit jaar echter maar 7% bedragen.

Mme Danielle Caron.- La question des dividendes du holding communal est tout à fait d'actualité, puisque ce matin même, le ministre des pouvoirs locaux de la Région wallonne a fait des propositions pour les communes de Wallonie. J'aurais voulu connaître la situation pour les communes bruxelloises, étant donné que toutes, à l'exception de Woluwe-Saint-Lambert, ont souscrit à une injection en cash pour aider la banque Dexia. En échange, le holding avait donné des titres cumulatifs de type A, censés rapporter des dividendes, ou à tout le moins un intérêt de 13%.

De Waalse minister voor Plaatselijke Besturen heeft de gemeenten een renteloos voorschot voorgesteld dat overeenstemt met de winstderving, en heeft beslist dat de derde schijf die aan Dexia moet worden toegekend minstens met een jaar kan worden uitgesteld.

Malheureusement, d'après des articles parus dans la presse ce mardi, ces titres ne rapporteraient en fin de compte qu'un intérêt de 7%.

Is er overleg met de Gemeentelijke Holding gepland?

Monsieur le ministre-président, allez-vous prendre les mêmes mesures que celles prises en Région wallonne, où le ministre en charge des pouvoirs locaux a prévu de pouvoir donner une avance sans intérêt équivalente au manque à gagner, et que la troisième tranche qui devait être octroyée à Dexia puisse être reportée au moins d'une année ?

De Gemeentelijke Holding heeft de overeenkomst niet nageleefd. Kan het gewest daartegen actie ondernemen?

En sera-t-il de même pour les communes de la Région bruxelloise ? La Région bruxelloise fera-telle une avance ou autre chose ?

Wordt in dit dossier de nodige transparantie gehanteerd?

Une concertation avec le holding communal est-elle prévue ? Cette convention n'ayant pas été respectée, pouvons-nous, en tant que pouvoir régional, rappeler qu'elle doit l'être ? Pouvons-nous intervenir ?

Zal het gewest dezelfde maatregelen nemen ten aanzien van de Brusselse gemeenten?

Y a-t-il moyen d'obtenir toute la transparence voulue dans ce dossier ? Je me rappelle les débats qui ont eu lieu dans certains hémicycles communaux et ailleurs pour savoir s'il fallait intervenir, et si oui, à quelle concurrence, et s'il fallait recourir à un emprunt, que cela soit du côté de la Région ou des communes, pour obtenir du cash... Tous ces questionnements ont fait l'objet de longues discussions entre les partisans, les opposants et les indécis. ___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

12

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dirix heeft het woord voor haar toegevoegde dringende vraag.

Mme la présidente.- La parole est à Mme Dirix pour sa question d'actualité jointe.

Mevrouw Anne Dirix (in het Frans).- Bij de herkapitalisatie van de Gemeentelijke Holding werd een dividend van 13% beloofd. Dit jaar zal het dividend maar 7% bedragen. Volgens deskundigen is dit nog maar een eerste stap en zullen de dividenden in de toekomst verder dalen.

Mme Anne Dirix.- Je voulais vous interroger à la suite de l'annonce faite par la presse cette semaine de la diminution importante des dividendes de Dexia à destination des communes. En effet, lors de la recapitalisation du holding communal, il avait été promis un dividence de 13%. Or, on le voit passer cette année à 7%. Dans les milieux avertis, on dit que ceci n'est que la première étape de la diminution des dividendes de Dexia.

Het lijkt dus niet om een tijdelijk, maar om een structureel probleem te gaan. Wat zal het gewest doen om de gemeenten te helpen?

Que compte faire la Région pour aider les communes à faire face à cette difficulté qui s'avère non pas occasionnelle, mais bien structurelle ? Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Brouhon heeft het woord voor haar toegevoegde dringende vraag.

Mme la présidente.- La parole est à Mme Brouhon pour sa question d'actualité jointe.

Mevrouw Sophie Brouhon.- In 2009 heeft het Brussels Gewest de negentien gemeenten gevraagd om deel te nemen aan de herkapitalisatie van Dexia. Op papier leek de operatie zeer interessant, met een gegarandeerd rendement van 13%. Naar verluidt zal het rendement dit jaar slechts 7% bedragen. De gemeente Schaarbeek heeft deze week aan de alarmbel getrokken. Volgens Dexia is een en ander echter volledig in overeenstemming met de gemaakte afspraken.

Mme Sophie Brouhon (en néerlandais).- En 2009, la Région a demandé aux communes de participer à la recapitalisation de Dexia. Or, il s'avère que le rendement garanti annoncé de 13% ne sera que de 7% cette année. C'est la commune de Schaerbeek qui a tiré la sonnette d'alarme.

Welke gevolgen heeft dit lagere rendement voor de Brusselse gemeenten? Welke gemeenten komen hierdoor in financiële moeilijkheden? Zetelt er een vertegenwoordiger van het Brussels Gewest in de raad van bestuur van Dexia? Zo ja, welke houding heeft betrokkene dan aangenomen bij de stemming? Welke houding neemt de regering als toezichthoudende overheid aan ten opzichte van de gemeenten die in nauwe schoentjes komen?

Quelles conséquences ce rendement moins élevé a-til pour les communes bruxelloises ? Quelles sont les communes mises de la sorte en difficulté ? La Région est-elle représentée au conseil d'administration de Dexia ? Dans l'affirmative, quelle était sa position lors du vote ? Quelle est la position du gouvernement, en tant qu'autorité de tutelle, à l'égard des communes en difficulté ?

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué.

De heer Charles Picqué, minister-president (in het Frans).- Tussen het dividend van 13% (ruim 8 miljoen euro) en het bedrag dat gestort zal worden, namelijk 3,67 miljoen euro, ligt een verschil van ongeveer 4,4 miljoen euro.

M. Charles Picqué, ministre-président.- La situation est connue. Il y a un écart de 4,4 millions d'euros entre ce qui devait constituer le dividende de 13% (un peu plus de 8 millions) et les 3.670.000 euros qui seront versés.

De meest getroffen gemeenten zijn Anderlecht, Elsene, Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Gillis. De Gemeentelijke Holding heeft er zich evenwel toe

Anderlecht, Ixelles, Molenbeek, Saint-Gilles et Schaerbeek sont les communes les plus concernées. Le holding s'est néanmoins engagé à compenser, lors

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

13

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

verbonden om bij de volgende dividendenuitkering de verliezen te compenseren. Wij zullen dit dossier nauwlettend volgen.

des prochains octrois de dividendes, les pertes occasionnées. Nous serons donc attentifs à l'évolution de Dexia et du holding.

(verder in het Nederlands)

(poursuivant en néerlandais)

Het spreekt vanzelf dat we op een vergadering met de vertegenwoordigers en de verantwoordelijken van de holding de cijfers hebben onderzocht. Uit de cijfers blijkt dat de holding niet in staat is om die dividenden toe te kennen.

Il ressort des chiffres, que nous avons évidemment examinés avec les représentants et les responsables du holding, que celui-ci n'est pas en mesure d'attribuer ces dividendes. (poursuivant en français)

(verder in het Frans) Het is te vroeg voor het gewest om een compensatie te garanderen. In dat geval zou het gewest, als de Gemeentelijke Holding na enkele jaren zoals beloofd een compensatie zou geven, de gestorte bedragen moeten recupereren. Die zouden meer bedragen dan 13% per jaar. De cruciale vraag is of het gewest dit budgettair aankan. We kunnen beter eerst wachten op de besprekingen over de begrotingsaanpassing. Wel kunnen we de gemeenten 'immuniseren' voor deze verliezen, op voorwaarde dat ze de plannen naleven om de 30 miljoen euro te innen die nodig zijn om hun begrotingstekorten weg te werken. Voor verdere maatregelen moeten we afwachten hoe de situatie bij Dexia en de Gemeentelijke Holding evolueert.

Il me semble prématuré d'évoquer une éventuelle compensation garantie par la Région. Si le holding réalisait ce qu'il a promis, c'est-à-dire compenser quelques années plus tard, cela supposerait que la Région récupérerait les montants versés, supérieurs aux 13% annuels. Mais là n'est pas le problème. La question cruciale consiste en l'examen, lors de notre ajustement budgétaire, de la possibilité d'une initiative en ce sens. Attendre l'ajustement budgétaire et les discussions me paraît sage avant de nous prononcer. Par contre, au bénéfice des communes, nous pouvons déjà considérer comme acquise l'immunité de cette perte (relative) dans l'observation du respect des plans destinés à percevoir les 30 millions pour combler leurs déficits budgétaires, inscrits au budget de la Région. La situation budgétaire de la Région est telle qu'il me semble préférable d'attendre l'ajustement budgétaire avant de se prononcer sur ce sujet après avoir pu observer l'évolution de la situation de Dexia et du holding. Nous devrons savoir s'il existera une probabilité sérieuse de rattrapage pour les années futures.

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à Mme Caron.

Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- U moet met de andere gewesten samenwerken om meer transparantie te verkrijgen over de operaties van de Gemeentelijke Holding. Kan het wel door de beugel dat zij de afspraken niet naleeft? Moeten de gewesten daar niet tegen optreden?

Mme Danielle Caron.- Il est important d'organiser une concertation avec les deux autres Régions afin d'arriver à davantage de transparence sur les opérations du holding Dexia. Elle nous laisse perplexes : peut-on prévoir, promettre, établir des conventions et, peut-être, ne pas les respecter par la suite ? Est-ce bien logique ? Une action commune ne devrait-elle pas être menée avec les deux autres Régions ?

___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

14

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Dirix heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à Mme Dirix.

Mevrouw Anne Dirix (in het Frans).- Dank voor uw antwoord.

Mme Anne Dirix.- Je remercie le ministre-président pour sa réponse.

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Brouhon heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à Mme Brouhon.

Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- De helft van de dividenden moeten dus later gecompenseerd worden. Dat is veel. Heeft het gewest een vertegenwoordiger in de raad van bestuur die in de gaten kan houden of de Gemeentelijke Holding haar beloften wel nakomt?

Mme Sophie Brouhon.- Il me reste quelques interrogations sur ce rattrapage de Dexia : il s'agit de la moitié des dividendes, donc la moitié du pourcentage, ce qui implique un fameux rattrapage. La Région est-elle représentée au conseil d'administration pour garantir le respect des engagements et voter contre les décisions du holding, dans le cas où ces engagements ne seraient pas respectés ?

Wachten op de begrotingsaanpassing klinkt logisch, maar dat betekent wel dat de gemeenten tot volgend jaar in onzekerheid blijven. Is er geen andere oplossing?

Ensuite, attendre le contrôle budgétaire marque sans doute une prudence bien de mise, sauf que la Région bruxelloise n'effectue pas de contrôle budgétaire avant la fin de l'année. Ce serait donc laisser les communes dans une totale incertitude jusqu'à l'année prochaine. N'y aurait-il pas une autre attitude à adopter ?

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué.

De heer Charles Picqué, minister-president (in het Frans).- De werking van de gemeenten komt niet meteen in het gedrang. Daarom kunnen we beter wachten tot we een duidelijker beeld hebben van onze eigen budgettaire situatie.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Il n'y a pas d'autre attitude à prendre. Vous l'avez encore constaté hier lors de mon exposé, la situation n'est pas telle qu'elle pourrait mettre en péril le fonctionnement des communes. La réponse est négative. Nous n'envisagerons cette question que lorsque nous aurons une vision exacte de nos problèmes ou de nos éclaircies budgétaires.

De Gemeentelijke Holding heeft open kaart gespeeld over de redenen voor haar beslissing. Wij hebben permanent contact met de andere gewesten over dit dossier. In de toekomst zullen we moeten nagaan wat de gemeenten van plan zijn met de Gemeentelijke Holding. In elk geval is er voldoende informatie en transparantie. De raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding kende de gewesten trouwens een vetorecht toe. Daardoor kunnen we beslissingen blokkeren die tegen onze belangen ingaan.

Concernant l'autre question, le holding a joué cartes sur table en venant nous trouver pour nous montrer les raisons de cette situation. Nous avons des contacts permanents avec les deux autres Régions à ce sujet. La question plus générale qui se posera à l'avenir concerne les intentions des communes à l'égard du holding. C'est une question plus large. De toute manière, l'information circule et la transparence est garantie. D'ailleurs, le conseil d'administration du holding a décidé d'octroyer un droit de veto aux Régions. Cela devrait nous

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

15

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

permettre d'éviter des initiatives ou des décisions contraires à nos intérêts. Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à Mme Caron.

Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- De banksector ondergaat nog altijd veel wijzigingen. Het is niet altijd mogelijk om over alle informatie te beschikken.

Mme Danielle Caron.- Je sais qu'il n'est pas toujours possible d'avoir toutes les informations à ce sujet. Il est vrai aussi que le monde bancaire bouge encore beaucoup.

U zegt dat er voldoende transparantie is en dat het gewest een vetorecht heeft in de raad van bestuur. Hopelijk beschikt het gewest over voldoende informatie om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Voor de gemeenten ligt dat vaak anders.

Vous nous dites que la transparence est garantie. J'espère que c'est le cas pour nos porte-parole, puisque nous avons un droit de veto, en tant que Région. Je ne suis pas sûre que nous disposions toujours de tous les renseignements pour prendre les meilleures décisions. C'est ce que j'ai vécu au niveau communal.

Wat bedoelt u met het 'immuniseren' van de gemeenten voor deze verliezen?

Peut-être faudrait-il expliquer en commission des Affaires intérieures ce que signifie l'immunisation des pertes. Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué.

De heer Charles Picqué, minister-president (in het Frans).- De regering helpt de gemeenten om hun tekort weg te werken, maar alleen op voorwaarde dat ze een herstelplan volgen. Dat herstelplan komt nu in het gedrang doordat de gemeenten een deel inkomsten verliezen. Daarom zullen wij bij onze controle het ontbrekende dividend als ontvangen beschouwen.

M. Charles Picqué, ministre-président.- L'octroi de montants aux communes décidé par le gouvernement pour combler leur déficit est assorti d'une condition. Elles doivent respecter un plan, qui est perturbé par les réductions de leurs recettes. Nous immuniserons, ou neutraliserons, si vous préférez ce terme, les résultats de cette réduction de recettes dans l'examen des plans remis par les communes.

DRINGENDE VRAAG MARTINE PAYFA

QUESTION D'ACTUALITÉ MARTINE PAYFA

VAN

MEVROUW

DE

MME

AAN DE HEER CHRISTOS DOULKERIDIS, STAATSSECRETARIS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST MET HUISVESTING EN BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP,

À M. CHRISTOS DOULKERIDIS, SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DU LOGEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE,

betreffende "de buitensporige huurprijs die een OVM oplegt aan een sportclub".

concernant "le loyer disproportionné imposé par une SISP à un club de sport".

___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

16

Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- Toen ze haar vraag indiende, gaf mevrouw Payfa toe dat ze niet wist in welke mate de regering bevoegd is voor deze kwestie.

Mme la présidente.- Au moment de déposer sa question, Mme Payfa a admis ne pas être en mesure de déterminer la responsabilité exacte de notre gouvernement dans ce dossier.

Mevrouw Payfa heeft het woord.

La parole est à Mme Payfa.

Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- Verschillende Brusselse openbare vastgoedmaatschappijen beheren sportinfrastructuur.

Mme Martine Payfa.- En Région bruxelloise, plusieurs sociétés immobilières de service public (SISP) disposent d'infrastructures sportives.

Sportclubs zijn belangrijk voor het preventiebeleid. De openbare vastgoedmaatschappij Floréal onderhandelt al drie maanden met de rugbyclub van Watermaal-Bosvoorde over het huurcontract van de terreinen en gebouwen. Het huidige contract verloopt namelijk op 31 augustus 2011. Er is dringend een oplossing nodig voor het volgende seizoen.

Les clubs sportifs doivent être considérés comme des outils de prévention. Or, depuis trois mois, la société Floréal négocie avec le club de rugby local. Celui-ci, qui gère une équipe de 400 jeunes, verra son bail locatif arriver à échéance au 31 août 2011. Les responsables s'y sont pris à temps, mais il y a urgence, car ils doivent organiser les saisons sportives 2011-2012 avec les fédérations.

Aanvankelijk eiste de vastgoedmaatschappij de duizelingwekkende huurprijs van 35.000 euro per jaar. De rugbyclub huurde het terrein de afgelopen tien jaar voor 1.000 euro per jaar. Na de vergadering van 3 mei stelde de huisvestingsmaatschappij een jaarlijkse huurprijs van 19.000 euro voor.

Le premier prix proposé par cette SISP était en dehors de toute réalité, puisqu'il s'élevait à 35.000 euros par an ! Or, le club de rugby local occupe ce terrain depuis dix ans, avec un bail locatif de 1.000 euros annuels... Après la réunion du 3 mai, le loyer proposé a été ramené à 19.000 euros.

De raad van bestuur van Floréal heeft weinig realiteitsbesef. Een dergelijke huurprijs is veel te hoog voor een lokale sportclub. De gebouwen verkeren trouwens in slechte staat en zijn aan renovatie toe.

J'ignore si les membres du conseil d'administration de cette société vivent dans un autre monde, mais ils sont en tout cas en dehors des réalités de la Région bruxelloise. Un tel loyer ne peut être supporté par ce club sportif, d'autant que les infrastructures sont vétustes. Les vestiaires se trouvent d'ailleurs dans un bâtiment qui est, depuis dix ans, en attente de rénovation.

Bent u op de hoogte van het probleem? Overweegt u om de raad van bestuur tot de orde te roepen, zodat hij een redelijke huurprijs vraagt?

Dès lors, en tant que secrétaire d'État exerçant la tutelle sur la société régionale du logement et, en second degré, sur les sociétés immobilières de service public, avez-vous été alerté de cette situation ? Envisagez-vous d'intervenir pour raisonner le conseil d'administration de cette SISP, soit en prolongeant le bail d'un an, soit en fixant un loyer en ligne avec les prix pratiqués en Région bruxelloise ?

Mevrouw de voorzitter.- De heer Doulkeridis heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à M. Doulkeridis.

De heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris (in het Frans).- Helaas kan ik deze kwestie alleen maar

M. Christos Doulkeridis, secrétaire d'État.Malheureusement, je dois me référer à mes

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

17

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

benaderen vanuit mijn bevoegdheid inzake sociale huisvesting. Het betreft een overeenkomst met de openbare vastgoedmaatschappij Floréal, een coöperatieve vennootschap waarvan de aandeelhouders de huurders zelf zijn. Het gewest heeft dus geen zeggenschap over die vastgoedmaatschappij en is bovendien geen eigenaar van het terrein. Wij hebben zelfs geen vertegenwoordiger binnen die vastgoedmaatschappij. Ik heb ze niettemin gevraagd om de gesprekken voort te zetten en zich niet tot het eerste het beste scenario te beperken. Deze kwestie valt eerder onder het sportbeleid.

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

compétences formelles, selon lesquelles je ne peux aborder cette question que sous l'angle du logement social. En l'occurrence, il s'agit d'une convention qui existe avec une SISP, une société coopérative dont les actionnaires sont leurs propres locataires. Cette société n'appartient pas à la Région et le terrain non plus. Nous n'avons même pas de représentant au sein de cette SISP pour pouvoir intervenir de manière directe. J'ai été alerté de la situation en cours au Boitsfort Rugby Club. Je comprends et partage votre inquiétude quant au rôle que ce club joue en Région bruxelloise par rapport à la jeunesse qui le fréquente. J'ai demandé à la SISP de poursuivre la discussion et de ne pas s'arrêter au premier scénario développé dans le cadre de leurs négociations. Je n'ai pas d'autre marge de manoeuvre pour les contraindre à s'aligner ou à changer de direction. Cela relève davantage de la politique sportive de la Région.

Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- Of onder preventie.

Mme Martine Payfa.- Ou de la prévention.

De heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris (in het Frans).- Het gaat om preventie als de betrokkenen in de sociale woningen wonen of ermee verbonden zijn.

M. Christos Doulkeridis, secrétaire d'État.- Il s'agit de prévention si on parle du public qui fréquente les logements sociaux ou qui est lié aux logements sociaux.

Wij betreuren deze situatie, maar noch het gewest, noch de gemeente heeft een vertegenwoordiger binnen Floréal.

Comme nous n'avons pas d'actionnaires au sein de la société Floréal, tout comme la commune d'ailleurs, nous nous retrouvons à égalité face à cette situation que nous regrettons tous les deux.

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Payfa heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à Mme Payfa.

Mevrouw Martine Payfa (in het Frans).- Wij vragen al tientallen jaren om op zijn minst vertegenwoordigd te zijn in de algemene vergadering. Dat werd altijd geweigerd. De dialoog met deze openbare vastgoedmaatschappij verloopt bijzonder moeilijk.

Mme Martine Payfa.- Je remercie M. le secrétaire d'État. Nous demandons depuis des dizaines d'années d'être présents à tout le moins à l'assemblée générale de cette SISP. Cela nous a toujours été refusé. Le dialogue a toujours été très compliqué avec cette société.

Ik zal de minister bevoegd voor Sport interpelleren. Hij zal het misschien jammer vinden dat dit terrein niet wordt gebruikt.

J'interrogerai le ministre en charge des Sports à ce sujet. Il pourrait regretter que ce terrain reste vide.

___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

DRINGENDE VRAAG VINCENT DE WOLF

VAN

06-05-2011

DE

HEER

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

18

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. VINCENT DE WOLF

AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET TEWERKSTELLING, ECONOMIE, BUITENLANDSE HANDEL EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,

À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE, COMMERCE EXTÉRIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE,

betreffende "het ontbreken van directie bij Innoviris sinds 2004".

concernant "l'absence de direction à Innoviris depuis 2004".

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener wordt de dringende vraag geacht te zijn ingetrokken.

Mme la présidente.- En l'absence de l'auteur, la question d'actualité est considérée comme retirée.

DRINGENDE VRAAG VINCENT DE WOLF

HEER

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. VINCENT DE WOLF

AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET PLAATSELIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, OPENBARE NETHEID EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTREPRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET SITES, DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT,

betreffende "de stappen van de ministerpresident in het kader van de denktank over de impact van een grotere regionalisering op de werking van de lokale politie".

concernant "les démarches du ministreprésident concernant le groupe de réflexion relatif à l'impact d'une régionalisation accrue sur le fonctionnement de la police locale".

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener wordt de dringende vraag geacht te zijn ingetrokken.

Mme la présidente.- En l'absence de l'auteur, la question d'actualité est considérée comme retirée.

De heer Benoît Cerexhe, minister (in het Frans).In ieder geval bedank ik de heer De Wolf omdat ik mij voor niets heb moeten verplaatsen. Ik vraag mij af hoe hij zou reageren als ik hetzelfde zou doen.

M. Benoît Cerexhe, ministre.- En tout cas, je remercie M. De Wolf de m'avoir fait me déplacer pour rien. Quelle attitude aurait-il eue si j'avais fait de même à son encontre ?

Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- Als de heer De Wolf zich eerst tot de pers richt en dan pas een parlementaire vraag stelt, dan wordt het moeilijk voor de minister om zijn vraag te beantwoorden.

Mme la présidente.- Je me garderai bien de provoquer M. De Wolf, mais je suis persuadée que s'adresser à la presse avant de poser la question ici, selon la logique du système, était délicat. Il est en

VAN

DE

DU DE DE DU LA

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

19

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

effet difficile, pour le ministre, de répondre dans de telles conditions. Vous pouvez lui rapporter mes propos.

DRINGENDE VRAAG OLIVIA P'TITO

VAN

MEVROUW

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME OLIVIA P'TITO

AAN MEVROUW EVELYNE HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET LEEFMILIEU, ENERGIE EN WATERBELEID, STADSVERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN HUISVESTING,

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE ET DU LOGEMENT,

betreffende "het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de niet-omzetting van de REACH-verordening betreffende de chemische producten".

concernant "l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à la nontransposition du règlement REACH sur les produits chimiques".

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à Mme P'tito.

Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Gisteren werd België door het Hof van Justitie van de Europese Unie veroordeeld voor het niet tijdig omzetten van de REACH-verordening.

Mme Olivia P'tito.- La Cour européenne de justice a décidé de condamner la Belgique hier matin, pour non-transposition du règlement relatif à REACH. Je n'entrerai pas dans le détail, mais les Régions sont ici visées.

Nochtans werd het desbetreffend ontwerp van ordonnantie op 26 november laatstleden aangenomen. Liep de strafprocedure al en kon ze niet meer worden stopgezet? Wat zijn de gevolgen voor het gewest? Wanneer krijgen we een overzicht van de richtlijnen en verordeningen die nog moeten worden omgezet?

Je m'en étonne car le 26 novembre dernier, notre parlement a bien adopté le projet d'ordonnance relatif à cette transposition. La procédure était-elle en cours et la machine européenne n'a-t-elle pas pu être arrêtée à temps ? Par ailleurs, quelles sont les conséquences pour la Région bruxelloise ? Sontelles financières ? Enfin, disposerons-nous un jour d'une vue d'ensemble des directives et règlements qui restent à transposer ? Je reviendrai sur ce dernier point en commission, car il me paraît important d'éviter que ce genre de situation se reproduise.

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à Mme Huytebroeck.

___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het Frans).- Het zou inderdaad nuttig zijn om een overzicht te maken van de nog om te zetten richtlijnen. De meeste hebben betrekking op het leefmilieu. De strafprocedure liep al toen we het ontwerp van ordonnantie hebben aangenomen. De ordonnantie is inmiddels in werking getreden, waardoor we geen sanctie riskeren. Als de Europese Commissie het gewest vraagt of het zijn wetgeving heeft aangepast, dan zullen we aantonen dat de omzetting gebeurd is. Deze keer is er dus geen reden tot ongerustheid.

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

20

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Nous pourrons effectivement faire le point sur les directives européennes qui restent à transposer à Bruxelles. Vous savez comme moi que c'est dans le domaine de l'environnement qu'elles sont les plus nombreuses. Comme vous l'avez deviné, nous n'avons pas pu arrêter la procédure en cours. La Cour de justice s'est basée sur l'état de transposition au moment de son avis motivé, c'est-à-dire le 22 décembre 2009. Depuis, nous avons adopté le projet d'ordonnance, qui a été signé le 9 décembre et est entré en vigueur le 17 décembre 2010. Nous sommes donc en ordre et nous ne courons aucun risque de sanction. Dans les prochaines semaines, la Commission européenne nous enverra un courrier nous demandant comment la Région s'est conformée à l'arrêt qui vient d'être rendu et nous lui répondrons que la transposition a été effectuée. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, cette fois-ci en tout cas.

Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik vrees dat het probleem zich wel zal stellen bij de omzetting van andere richtlijnen.

Mme Olivia P'tito.- J'imagine que des problèmes se poseront pour d'autres directives. Je remercie en tout cas la ministre pour ces éclaircissements. Ayant entendu l'information hier matin à la radio et sachant que le parlement avait procédé à la transposition, j'avais été très surprise.

DRINGENDE VRAAG VAN CÉLINE FREMAULT

MEVROUW

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME CÉLINE FREMAULT

AAN MEVROUW BRIGITTE GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET OPENBARE WERKEN EN VERVOER,

À MME BRIGITTE GROUWELS, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,

betreffende "de ingebrekestelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de gemeente Ukkel betreffende het trameindpunt aan de Churchillrotonde".

concernant "la mise en demeure adressée par la commune d'Uccle à la Région de BruxellesCapitale concernant le terminus tram au rond-point Churchill".

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à Mme Fremault.

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

21

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Op 28 april jongstleden heeft de gemeenteraad van Ukkel beslist om het gewest in gebreke te stellen in het dossier van de Churchillrotonde. De gemeente vraagt het gewest of de MIVB om een einde te maken aan de gevaarlijke situatie op dat plein. Ondanks de talloze borden en barrières die het gewest heeft geplaatst, blijven de MIVB-reizigers de rotonde oversteken. Ik ontken niet dat het om gevaarlijk gedrag gaat, maar volgens het gewestelijk actieplan inzake verkeersveiligheid omvat de bescherming van de zwakke weggebruikers ook "de afwezigheid van hindernissen die de voetganger ertoe aanzetten risico's te nemen bij het oversteken". Twee jaar na de aanleg van de Churchillrotonde zijn de veiligheidsproblemen nog altijd niet weggewerkt.

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

Mme Céline Fremault.- Le jeudi 28 avril dernier, le conseil communal d'Uccle a adopté à l'unanimité l'envoi d'une mise en demeure à la Région bruxelloise à propos du dossier du rond-point Churchill. Selon les différentes versions relayées par les médias, il y est demandé à la Région ou à la STIB de mettre fin à la dangerosité de la situation. Malgré la pose de panneaux et de barrières par la Région, de nombreux usagers de la STIB continuent en effet, à traverser à cet endroit. Je ne nie pas qu'il s'agit de comportements dangereux, mais comme l'explique le récent Plan d'action régional de protection en matière de sécurité routière : "Protéger les usagers vulnérables, c'est aussi supprimer les contraintes exagérées pour le piéton qui le pousseraient à prendre des risques".

Bent u op de hoogte van deze ingebrekestelling? Welk gevolg zult u hieraan geven? Hoe zit het met het project om de eindhalte te verplaatsen naar het Vanderkindereplein?

Deux ans après l'aménagement du rond-point Churchill, et bien que celui-ci ait toute sa raison d'être sur le plan de la mobilité, de nombreuses questions en matière de sécurité des usagers se posent. Êtes-vous au courant de cette mise en demeure ? Comment comptez-vous y répondre sur le plan juridique ? Où en est le projet de déplacement du terminus vers la place Vanderkindere ?

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à Mme Grouwels.

Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het Frans).- Ik heb inderdaad kennis genomen van de brief die de gemeente Ukkel naar de MIVB heeft gestuurd. Ik zal binnenkort een vertegenwoordiger van de gemeente ontmoeten.

Mme Brigitte Grouwels, ministre.- J'ai effectivement pris connaissance de la lettre qu'a adressée la commune d'Uccle à la STIB. Je rencontrerai les autorités communales compétentes prochainement ; le rendez-vous est déjà planifié.

Tijdens die ontmoeting zal het dossier Vanderkindere aan bod komen. Het gaat om een zeer ingewikkeld dossier, dat niet alleen betrekking heeft op het openbaar vervoer. Er moeten ook andere werken worden uitgevoerd met betrekking tot de bomen, de fietspaden enzovoort.

Le dossier Vanderkindere figurera à l'ordre du jour de cette rencontre. Ce projet est fort complexe, car il dépasse le simple aspect des transports publics. Il concerne en effet aussi d'autres aménagements tels que ceux des arbres, des pistes cyclables, etc. C'est de tout cela et des différentes options que nous discuterons lors de cette réunion.

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het woord.

Mme la présidente.- La parole est à Mme Fremault.

Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Ik dank de minister voor haar snelle reactie. Gelijkaardige situaties dreigen zich echter ook op andere plaatsen

Mme Céline Fremault.- Je remercie la ministre pour sa prompte réaction. Cette prise de conscience de la dangerosité de cette situation au quotidien

___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

22

voor te doen, zoals aan de Louizaflessenhals en op het Flageyplein. De weggebruikers moeten beter beschermd worden tegen de gevaren van het verkeer.

permettra, je l'espère, d'avancer rapidement. C'est d'autant plus important que ces situations tendent à se reproduire, au goulet Louise ou à Flagey, par exemple. Les usagers doivent être davantage préservés des dangers quotidiens de la circulation.

- De vergadering wordt geschorst om 15.07 uur.

- La séance est suspendue à 15h07.

- De vergadering wordt hervat om 16.02 uur.

- La séance est reprise à 16h02.

GEHEIME STEMMINGEN

SCRUTINS SECRETS

GEHEIME STEMMINGEN MET HET OOG OP DE VOORDRACHT VAN EEN DUBBELTAL VAN KANDIDATEN VOOR ZEVEN VACANTE MANDATEN VAN LID VAN HET MILIEUCOLLEGE

SCRUTINS SECRETS EN VUE DE LA PRÉSENTATION D'UNE LISTE DOUBLE DE CANDIDATS À SEPT MANDATS VACANTS DE MEMBRE DU COLLÈGE D'ENVIRONNEMENT

(Art. 79 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen)

(Art. 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement)

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de geheime stemmingen met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor zeven vacante mandaten van lid van het Milieucollege, overeenkomstig artikel 79 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les scrutins secrets en vue de la présentation d'une liste double de candidats à sept mandats vacants de membre du Collège d'environnement, conformément à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Enerzijds gaat het om de benoeming van een lid om mevrouw Carole Billiet op te volgen, wier tweede mandaat ten einde is gelopen op 26 mei 2009, en om de benoeming van drie leden om de heren Yves Teughels, Stéphane Filleul en Renaud Zauwen op te volgen, wier eerste mandaat ten einde is gelopen op 26 mei 2010.

D'une part, il s'agit de procéder à la nomination d'un membre en vue de succéder à Mme Carole Billiet, dont le second mandat est arrivé à échéance le 26 mai 2009, et de nommer trois membres en vue de succéder à MM. Yves Teughels, Stéphane Filleul et Renaud Zauwen, dont le premier mandat est arrivé à échéance le 26 mai 2010.

Anderzijds moeten drie nieuwe mandaten ingevuld worden overeenkomstig artikel 79 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, zoals gewijzigd door artikel 79, § 4, van de

D'autre part, il s'agit de pourvoir à trois nouveaux mandats conformément à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, tel que modifié par l'article 79, § 4, de l'ordonnance

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

23

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

ordonnantie van 5 maart 2009, dat bepaalt dat het Milieucollege nu uit negen deskundigen bestaat.

du 5 mars 2009, qui prévoit que le Collège d'environnement est désormais composé de neuf experts.

Ik herinner u eraan dat, conform artikel 1 van het besluit van de Executieve van 3 juni 1993, ten minste één lid van het Milieucollege houder moet zijn van het diploma van doctor of licentiaat in de rechten en dat ten minste één ander lid houder moet zijn van het diploma van burgerlijk ingenieur of van landbouwingenieur.

Je vous rappelle que, conformément à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 3 juin 1993, au moins un membre du Collège d'environnement doit être titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en droit et au moins un autre doit être titulaire du diplôme d'ingénieur civil ou d'ingénieur agronome.

De stembriefjes en de lijst van de kandidaten werden rondgedeeld.

Les bulletins de vote, ainsi que la liste des candidats, vous ont été distribués.

Ik stel voor de secretaris die zitting heeft in het Bureau ermee te belasten het aantal stemmers te controleren en de stemmen te tellen met een van de andere secretarissen, bijvoorbeeld mevrouw Caroline Persoons en de heer René Coppens.

Je vous propose de charger le secrétaire siégeant au Bureau de vérifier le nombre de votants et de dépouiller le scrutin avec deux des autres secrétaires, par exemple Mme Caroline Persoons et M. René Coppens.

Eerste kandidaten

Premier(e)s candidat(e)s

Mevrouw de voorzitter.- Wij gaan over tot de geheime stemmingen met het oog op de voordracht van de eerste kandidaten voor de zeven vacante mandaten van lid van het Milieucollege.

Mme la présidente.- Nous procédons aux scrutins secrets en vue de la présentation des premier(e)s candidat(e)s aux sept mandats vacants de membre du Collège d'environnement.

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekend stembriefje in de stembus te komen deponeren.

À l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne.

Op elk stembriefje moet een stem worden uitgebracht voor zeven kandidaten. Elk stembriefje waarop meer dan zeven stemmen zijn uitgebracht, zal als ongeldig worden beschouwd.

Chaque bulletin doit comporter un scrutin en faveur de sept candidats. Tout bulletin qui comportera plus de sept scrutins sera considéré comme nul.

Ik nodig de secretaris uit om tot de naamafroeping over te gaan.

J'invite M. le secrétaire à procéder à l'appel nominal.

Tot naamafroeping wordt overgegaan.

Il est procédé à l'appel nominal.

Mevrouw de voorzitter.- Heeft iedereen zijn stembriefje in de stembus gedeponeerd?

Mme la présidente.- Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne ?

Ik verklaar de stemming voor gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

Tot telling van de stemmen wordt overgegaan.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

UITSLAG VAN DE STEMMING

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

24

RÉSULTAT DU VOTE

Aantal uitgebrachte stemmen: 82 Blanco en ongeldige stemmen: 5 Aantal geldige stemmen: 77

Nombre de voix émises : 82 Votes blancs et nuls : 5 Nombre de votes valables : 77

Voor de heer Aerts Sven: 74 stemmen

Pour M. Aerts Sven : 74 votes

Voor de heer Berckmans Patrick: 1 stem

Pour M. Berckmans Patrick : 1 vote

Voor mevrouw Body Dominique: 1 stem

Pour Mme Body Dominique : 1 vote

Voor de heer Boodts Michiel: 74 stemmen

Pour M. Boodts Michiel : 74 votes

Voor de heer De Doncker Jean-Christophe: 75 stemmen

Pour M. De Doncker Jean-Christophe : 75 votes

Voor de heer De Keye Jan : 2 stemmen

Pour M. De Keye Jan : 2 votes

Voor de heer Dubois Maarten: 2 stemmen

Pour M. Dubois Maarten : 2 votes

Voor de heer Filleul Stéphane: 73 stemmen

Pour M. Filleul Stéphane : 73 votes

Voor mevrouw Haegeman Annik: 75 stemmen

Pour Mme Haegeman Annik : 75 votes

Voor de heer Hanique Pascal: 2 stemmen

Pour M. Hanique Pascal : 2 votes

Voor de heer Khassime Olivier: 70 stemmen

Pour M. Khassime Olivier : 70 votes

Voor de heer Ryckalts Thomas: 3 stemmen

Pour M. Ryckalts Thomas : 3 votes

Voor de heer Vandaele Arne: 3 stemmen

Pour M. Vandaele Arne : 3 votes

Voor de heer Zauwen Renaud: 72 stemmen.

Pour M. Zauwen Renaud : 72 votes.

De heer Aerts, de heer Boods, de heer De Doncker, de heer Filleul, de heer Khassime, de heer Zauwen en mevrouw Haegeman, die de volstrekte meerderheid van stemmen en het grootst aantal stemmen halen, zijn dus aangewezen als eerste kandidaten voor de vacante mandaten van lid van het Milieucollege.

MM. Aerts, Boodts, De Doncker, Filleul, Khassime, Zauwen et Mme Haegeman, qui obtiennent la majorité absolue de voix et le plus grand nombre de scrutins sont désigné(e)s comme premier(ère)s candidat(e)s aux mandats vacants de membre du Collège d'environnement.

Tweede kandidaten

Second(e)s candidat(e)s

Mevrouw de voorzitter.- Wij gaan over tot de geheime stemmingen met het oog op de voordracht

Mme la présidente.- Nous procédons aux scrutins secrets en vue de la présentation des second(e)s

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

25

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

van de tweede kandidaten voor de zeven vacante mandaten van lid van het Milieucollege.

candidat(e)s aux sept mandats vacants de membre du Collège d'environnement.

Ik herinner u eraan dat de stemmen uitgebracht voor een kandidaat die reeds als eerste kandidaat is voorgedragen als nietig zullen worden beschouwd, alsook elk stembriefje waarop meer dan zeven stemmen zijn uitgebracht.

Je vous rappelle que seront considérés comme nuls les scrutins émis en faveur d'un candidat déjà présenté en qualité de premier candidat, ainsi que tout bulletin qui comportera plus de sept scrutins.

Ik nodig de secretaris uit om tot de naamafroeping over te gaan.

J'invite M. le secrétaire à procéder à l'appel nominal.

Tot naamafroeping wordt overgegaan.

Il est procédé à l'appel nominal.

Mevrouw de voorzitter.- Heeft iedereen zijn stembriefje in de stembus gedeponeerd ?

Mme la présidente.- Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne ?

Ik verklaar de stemming voor gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

Tot telling van de stemmen wordt overgegaan.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

UITSLAG VAN DE STEMMING

RÉSULTAT DU VOTE

Aantal uitgebrachte stemmen: 85 Blanco en ongeldige stemmen: 7 Aantal geldige stemmen: 78

Nombre de voix émises : 85 Votes blancs et nuls : 7 Nombre de votes valables : 78

Voor de heer Asmanis de Schacht Pierre-Alexandre: 73 stemmen

Pour M. Asmanis de Schacht Pierre-Alexandre : 73 votes

Voor de heer Berckmans Patrick: 3 stemmen

Pour M. Berckmans Patrick : 3 votes

Voor mevrouw Body Dominique: 77 stemmen

Pour Mme Body Dominique : 77 votes

Voor de heer Debaeke Pierre: 76 stemmen

Pour M. Debaeke Pierre : 76 votes

Voor de heer De Gyns Thibaut: 1 stem

Pour M. De Gyns Thibaut : 1 vote

Voor de heer De Keye Jan: 1 stem

Pour M. De Keye Jan : 1 vote

Voor de heer Dimitrova Vessela: 1 stem

Pour Mme Dimitrova Vessela : 1 vote

Voor de heer Dubois Maarten: 71 stemmen

Pour M. Dubois Maarten : 71 votes

Voor de heer Hanique Pascal: 1 stem

Pour M. Hanique Pascal : 1 vote

___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

26

Voor de heer Huybrechts Philippe: 1 stem

Pour M. Huybrechts Philippe : 1 vote

Voor de heer Lacasse Sacha: 77 stemmen

Pour M. Lacasse Sacha : 77 votes

Voor de heer Ryckalts Thomas: 75 stemmen

Pour M. Ryckalts Thomas : 75 votes

Voor de heer T'Sas Christophe: 2 stemmen

Pour M. T'Sas Christophe : 2 votes

Voor de heer Vandaele Arne: 73 stemmen.

Pour M. Vandaele Arne : 73 votes.

Mevrouw Body, de heer Asmanis de Schacht, de heer Debaeke, de heer Dubois, de heer Lacasse, de heer Ryckalts en de heer Vandaele, die de volstrekte meerderheid van stemmen en het grootst aantal stemmen halen, zijn dus aangewezen als tweede kandidaten voor de vacante mandaten van lid van het Milieucollege.

Mme Body, MM. Asmanis de Schacht, Debaeke, Dubois, Lacasse, Ryckalts et Vandaele, qui obtiennent la majorité absolue de voix et le plus grand nombre de scrutins sont désigné(e)s comme second(e)s candidat(e)s aux mandats vacants de membre du Collège d'environnement.

NAAMSTEMMINGEN

VOTES NOMINATIFS

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over het geheel van het ontwerp van ordonnantie betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (nrs A-144/1 en 2 2010/2011).

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance relative à la gestion de la sécurité des infrastructures routières (nos A-144/1 et 2 - 2010/2011).

Tot stemming wordt overgegaan.

Il est procédé au vote.

UITSLAG VAN DE STEMMING

RÉSULTAT DU VOTE

85 leden zijn aanwezig. 85 antwoorden ja.

85 membres sont présents. 85 répondent oui.

Hebben ja gestemd:

Ont voté oui :

Fouad Ahidar, Els Ampe, Françoise Bertieaux, Sfia Bouarfa, Dominique Braeckman, Sophie Brouhon, Danielle Caron, Michèle Carthé, Mohammadi Chahid, Philippe Close, Michel Colson, René Coppens, Anne-Charlotte d'Ursel, Mohamed Daïf, Bianca Debaets, Emmanuel De Bock, Olivier de Clippele, Jean-Claude Defossé, Julie de Groote, Carla Dejonghe, Céline Delforge, Johan Demol, Serge de Patoul, Brigitte De Pauw, Paul De Ridder,

Fouad Ahidar, Els Ampe, Françoise Bertieaux, Sfia Bouarfa, Dominique Braeckman, Sophie Brouhon, Danielle Caron, Michèle Carthé, Mohammadi Chahid, Philippe Close, Michel Colson, René Coppens, Anne-Charlotte d'Ursel, Mohamed Daïf, Bianca Debaets, Emmanuel De Bock, Olivier de Clippele, Jean-Claude Defossé, Julie de Groote, Carla Dejonghe, Céline Delforge, Johan Demol, Serge de Patoul, Brigitte De Pauw, Paul De Ridder,

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

27

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

Caroline Désir, Alain Destexhe, Vincent De Wolf, Bea Diallo, Anne Dirix, Hervé Doyen, Willem Draps, André du Bus de Warnaffe, Françoise Dupuis, Ahmed El Khannouss, Ahmed El Ktibi, Nadia El Yousfi, Hamza Fassi-Fihri, Béatrice Fraiteur, Céline Fremault, Didier Gosuin, Anne Herscovici, Alain Hutchinson, Jamal Ikazban, Cécile Jodogne, Zakia Khattabi, Marion Lemesre, Dominiek Lootens-Stael, Vincent Lurquin, Annemie Maes, Bertin Mampaka Mankamba, Gisèle Mandaila, Alain Maron, Herman Mennekens, Pierre Migisha, Jacques Morel, Ahmed Mouhssin, Catherine Moureaux, Anne-Sylvie Mouzon, Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Mahinur Ozdemir, Emin Özkara, Olivia P'tito, Martine Payfa, Caroline Persoons, Yaron Pesztat, Arnaud Pinxteren, Philippe Pivin, Joël Riguelle, Elke Roex, Jacqueline Rousseaux, Françoise Schepmans, Fatoumata Sidibe, Viviane Teitelbaum, Freddy Thielemans, Eric Tomas, Barbara Trachte, Jef Van Damme, Walter Vandenbossche, Elke Van den Brandt, Gaëtan Van Goidsenhoven, Vincent Vanhalewyn, Greet Van Linter, Rudi Vervoort.

Caroline Désir, Alain Destexhe, Vincent De Wolf, Bea Diallo, Anne Dirix, Hervé Doyen, Willem Draps, André du Bus de Warnaffe, Françoise Dupuis, Ahmed El Khannouss, Ahmed El Ktibi, Nadia El Yousfi, Hamza Fassi-Fihri, Béatrice Fraiteur, Céline Fremault, Didier Gosuin, Anne Herscovici, Alain Hutchinson, Jamal Ikazban, Cécile Jodogne, Zakia Khattabi, Marion Lemesre, Dominiek Lootens-Stael, Vincent Lurquin, Annemie Maes, Bertin Mampaka Mankamba, Gisèle Mandaila, Alain Maron, Herman Mennekens, Pierre Migisha, Jacques Morel, Ahmed Mouhssin, Catherine Moureaux, Anne-Sylvie Mouzon, Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Mahinur Ozdemir, Emin Özkara, Olivia P'tito, Martine Payfa, Caroline Persoons, Yaron Pesztat, Arnaud Pinxteren, Philippe Pivin, Joël Riguelle, Elke Roex, Jacqueline Rousseaux, Françoise Schepmans, Fatoumata Sidibe, Viviane Teitelbaum, Freddy Thielemans, Eric Tomas, Barbara Trachte, Jef Van Damme, Walter Vandenbossche, Elke Van den Brandt, Gaëtan Van Goidsenhoven, Vincent Vanhalewyn, Greet Van Linter, Rudi Vervoort.

Bijgevolg neemt het parlement het ontwerp van ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

En conséquence, le parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement.

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over het geheel van het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (nrs A-24/1 en 2 - G.Z. 2009).

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble de la proposition d'ordonnance modifiant la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures (nos A-24/1 et 2 - S.O. 2009).

Tot stemming wordt overgegaan.

Il est procédé au vote.

UITSLAG VAN DE STEMMING

RÉSULTAT DU VOTE

85 leden zijn aanwezig. 85 antwoorden ja.

85 membres sont présents. 85 répondent oui.

Hebben ja gestemd:

Ont voté oui :

Fouad Ahidar, Els Ampe, Françoise Bertieaux, Sfia Bouarfa, Dominique Braeckman, Sophie Brouhon,

Fouad Ahidar, Els Ampe, Françoise Bertieaux, Sfia Bouarfa, Dominique Braeckman, Sophie Brouhon,

___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

28

Danielle Caron, Michèle Carthé, Mohammadi Chahid, Philippe Close, Michel Colson, René Coppens, Anne-Charlotte d'Ursel, Mohamed Daïf, Bianca Debaets, Emmanuel De Bock, Olivier de Clippele, Jean-Claude Defossé, Julie de Groote, Carla Dejonghe, Céline Delforge, Johan Demol, Serge de Patoul, Brigitte De Pauw, Paul De Ridder, Caroline Désir, Alain Destexhe, Vincent De Wolf, Bea Diallo, Anne Dirix, Hervé Doyen, Willem Draps, André du Bus de Warnaffe, Françoise Dupuis, Ahmed El Khannouss, Ahmed El Ktibi, Nadia El Yousfi, Hamza Fassi-Fihri, Béatrice Fraiteur, Céline Fremault, Didier Gosuin, Anne Herscovici, Alain Hutchinson, Jamal Ikazban, Cécile Jodogne, Zakia Khattabi, Marion Lemesre, Dominiek Lootens-Stael, Vincent Lurquin, Annemie Maes, Bertin Mampaka Mankamba, Gisèle Mandaila, Alain Maron, Herman Mennekens, Pierre Migisha, Jacques Morel, Ahmed Mouhssin, Catherine Moureaux, Anne-Sylvie Mouzon, Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Mahinur Ozdemir, Emin Özkara, Olivia P'tito, Martine Payfa, Caroline Persoons, Yaron Pesztat, Arnaud Pinxteren, Philippe Pivin, Joël Riguelle, Elke Roex, Jacqueline Rousseaux, Françoise Schepmans, Fatoumata Sidibe, Viviane Teitelbaum, Freddy Thielemans, Eric Tomas, Barbara Trachte, Jef Van Damme, Walter Vandenbossche, Elke Van den Brandt, Gaëtan Van Goidsenhoven, Vincent Vanhalewyn, Greet Van Linter, Rudi Vervoort.

Danielle Caron, Michèle Carthé, Mohammadi Chahid, Philippe Close, Michel Colson, René Coppens, Anne-Charlotte d'Ursel, Mohamed Daïf, Bianca Debaets, Emmanuel De Bock, Olivier de Clippele, Jean-Claude Defossé, Julie de Groote, Carla Dejonghe, Céline Delforge, Johan Demol, Serge de Patoul, Brigitte De Pauw, Paul De Ridder, Caroline Désir, Alain Destexhe, Vincent De Wolf, Bea Diallo, Anne Dirix, Hervé Doyen, Willem Draps, André du Bus de Warnaffe, Françoise Dupuis, Ahmed El Khannouss, Ahmed El Ktibi, Nadia El Yousfi, Hamza Fassi-Fihri, Béatrice Fraiteur, Céline Fremault, Didier Gosuin, Anne Herscovici, Alain Hutchinson, Jamal Ikazban, Cécile Jodogne, Zakia Khattabi, Marion Lemesre, Dominiek Lootens-Stael, Vincent Lurquin, Annemie Maes, Bertin Mampaka Mankamba, Gisèle Mandaila, Alain Maron, Herman Mennekens, Pierre Migisha, Jacques Morel, Ahmed Mouhssin, Catherine Moureaux, Anne-Sylvie Mouzon, Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Mahinur Ozdemir, Emin Özkara, Olivia P'tito, Martine Payfa, Caroline Persoons, Yaron Pesztat, Arnaud Pinxteren, Philippe Pivin, Joël Riguelle, Elke Roex, Jacqueline Rousseaux, Françoise Schepmans, Fatoumata Sidibe, Viviane Teitelbaum, Freddy Thielemans, Eric Tomas, Barbara Trachte, Jef Van Damme, Walter Vandenbossche, Elke Van den Brandt, Gaëtan Van Goidsenhoven, Vincent Vanhalewyn, Greet Van Linter, Rudi Vervoort.

Bijgevolg neemt het parlement het voorstel van ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan de regering worden voorgelegd.

En conséquence, le parlement adopte la proposition d'ordonnance qui sera soumise à la sanction du gouvernement.

(Applaus)

(Applaudissements)

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Emmanuel De Bock tot mevrouw Brigitte Grouwels, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, betreffende "de liberalisering van de taxisector en het principe van wederzijdse erkenning ingevolge het arrest van het Hof van Beroep van 8 maart 2011" en van de toegevoegde interpellatie van de heer Didier Gosuin betreffende "de betoging van de Brusselse taxi's op 30 maart 2011".

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les ordres du jour déposés en conclusion de l'interpellation de M. Emmanuel De Bock à Mme Brigitte Grouwels, ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, concernant "la libéralisation du secteur des taxis et le principe de reconnaissance mutuelle à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel du 8 mars 2011" et de l'interpellation jointe de M. Didier Gosuin, concernant "la manifestation des taxis bruxellois du 30 mars 2011".

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

29

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

Twee moties werden ingediend:

Deux ordres du jour ont été déposés :

- een gemotiveerde motie werd ingediend door de heer Didier Gosuin, de heer Emmanuel De Bock en mevrouw Viviane Teitelbaum.

- un ordre du jour motivé a été déposé par MM. Didier Gosuin, Emmanuel De Bock et Mme Viviane Teitelbaum.

- de eenvoudige motie wordt voorgesteld door de heer Philippe Close, de heer Aziz Albishari, de heer Hervé Doyen, mevrouw Carla Dejonghe en mevrouw Annemie Maes.

- l'ordre du jour pur et simple est proposé par MM. Philippe Close, Aziz Albishari, Hervé Doyen, Mmes Carla Dejonghe et Annemie Maes.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

L'ordre du jour pur et simple ayant la priorité de droit, je mets cet ordre du jour aux voix.

De heer Gosuin heeft het woord voor een stemverklaring.

La parole est à M. Gosuin pour une explication de vote.

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- In de commissie is gebleken dat noch de oppositieleden noch de meerderheidsleden zich kunnen vinden in de kleuren die de regering voorstelt. Het gaat immers niet om de kleuren van Brussel en Europa, namelijk geel en blauw.

M. Didier Gosuin.- Au terme de discussions très contrastées en commission, il est apparu, tant dans l'opposition que dans la majorité, que la solution retenue par le gouvernement suscitait la réprobation. Celle-ci consiste à fixer des couleurs différentes de celles de Bruxelles et de l'Europe, des couleurs différentes du jaune et du bleu, donc.

Met deze motie vragen wij de regering om haar besluit in te trekken of op zijn minst een moratorium in te voeren. Ik stel vast dat de meerderheidspartijen weigeren ons te volgen en een eenvoudige motie hebben ingediend waarmee zij hun vertrouwen aan de regering schenken. Het besluit van mevrouw Grouwels wordt dus het besluit van de meerderheid. De Brusselse taxi's zullen niet in het geel en het blauw kunnen rijden, terwijl dit de kleuren van Brussel en Europa zijn. (Applaus bij de MR)

Cette situation m'a incité à soumettre au vote une résolution à adresser au gouvernement pour qu'il retire cet arrêté ou, à tout le moins, pour qu'il y mette un moratoire. Je constate que les partis de la majorité refusent de nous suivre et déposent un ordre du jour pur et simple qui accorde la confiance au gouvernement. En d'autres termes, tous les partis et tous les parlementaires qui s'apprêtent à signer cette motion de confiance s'approprient cet arrêté, qui cessera donc d'être celui de Mme Grouwels pour devenir le leur. À l'avenir, il sera donc interdit aux taxis bruxellois d'arborer le jaune et le bleu, qui sont pourtant les couleurs de Bruxelles et de l'Europe. (Applaudissements sur les bancs du MR)

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ahidar heeft het woord voor een stemverklaring.

Mme la présidente.- La parole est à M. Ahidar pour une explication de vote.

De heer Fouad Ahidar.- Ik wil het hebben over de kwaliteit van het debat. Het is heel jammer dat er niemand van de regering aanwezig is.

M. Fouad Ahidar (en néerlandais).- Pour la qualité du débat, je déplore l'absence des membres du gouvernement.

___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

30

Het is de tweede maal dat de taxichauffeurs alles blokkeren.

C'est la deuxième fois que les chauffeurs de taxi bloquent tout.

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord voor een stemverklaring.

Mme la présidente.- La parole est à M. Vervoort pour une explication de vote.

De heer Rudi Vervoort (in het Frans).- De heer Gosuin heeft het over het verschil tussen een gemotiveerde en een eenvoudige motie. Maar eigenlijk maakt dat hier niet veel uit: wie gelooft dat we dit conflict met een motie kunnen oplossen, maakt zichzelf iets wijs.

M. Rudi Vervoort.- J'ai écouté avec intérêt M. Gosuin nous expliquer les tenants et aboutissants de ce que sont un ordre du jour pur et simple et un ordre du jour motivé, et nous dire qui est responsable de quoi. Aujourd'hui, les dupes sont sans doute ceux qui imaginaient qu'au travers du vote d'un ordre du jour, un conflit - sur lequel je n'ai pas à me prononcer ici - allait être résolu.

(Rumoer) Je moet een duidelijk onderscheid maken tussen de wetgevende en de uitvoerende macht. Het parlement stemt over ordonnanties, niet over besluiten. (Rumoer) Ik zetel al twaalf jaar in dit parlement, en er wordt altijd gestemd over eenvoudige moties omdat die van rechtswege voorrang hebben op gemotiveerde moties. Mijnheer Gosuin, dat was ook zo toen uw partij in de regering zat. De taxisector heeft het recht om tegen een besluit te protesteren, maar dat zou voor de kantoren van de regering of de bevoegde minister moeten gebeuren en niet hier. De MR gijzelt de sector en spiegelt de chauffeurs verkeerde zaken voor. (Applaus bij de meerderheid) (Rumoer)

(Rumeurs) Jusqu'à preuve du contraire, il y a dans un régime parlementaire, un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif. On parle d'un arrêté. Or, ici, nous ne votons pas des arrêtés, mais des ordonnances. (Rumeurs) Tous les vendredis, nous votons des ordres du jour purs et simples contre des ordres du jour motivés, majorité contre opposition. Cela fait douze ans que je siège ici et je n'ai jamais vécu une seule fois un autre type de vote que celui-là, y compris à l'époque où M. Gosuin faisait partie de la majorité. Il était aussi membre du gouvernement et nous l'avons soutenu à bout de bras, lui et sa majorité. C'est prendre en otage un mouvement, certes légitime. Ce n'est pas ici qu'il faut manifester. Il faut le faire au siège du gouvernement ou de la ministre concernée, mais pas devant le parlement. Il s'agit d'un détournement d'un mouvement. On a fait croire des choses qui ne sont pas, et ce n'est pas à l'honneur du MR. (Applaudissements sur les bancs de la majorité) (Rumeurs)

Mevrouw de voorzitter.- Rustig, mijnheer Gosuin. Kunnen we overgaan tot de stemming?

Mme la présidente.- Je ne vois pas pourquoi il faut crier. M. Gosuin, pouvons-nous voter ?

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Uiteraard.

M. Didier Gosuin.- Mais bien sûr !

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de stemming over de eenvoudige motie.

Mme la présidente.- Nous procédons maintenant au vote nominatif sur l'ordre du jour pur et simple.

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

31

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

Tot stemming wordt overgegaan.

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

Il est procédé au vote.

UITSLAG VAN DE STEMMING

RÉSULTAT DU VOTE

85 leden zijn aanwezig. 59 antwoorden ja. 26 antwoorden neen.

85 membres sont présents. 59 répondent oui. 26 répondent non.

Hebben ja gestemd:

Ont voté oui :

Els Ampe, Sfia Bouarfa, Dominique Braeckman, Danielle Caron, Michèle Carthé, Mohammadi Chahid, Philippe Close, René Coppens, Mohamed Daïf, Bianca Debaets, Jean-Claude Defossé, Julie de Groote, Carla Dejonghe, Céline Delforge, Johan Demol, Brigitte De Pauw, Paul De Ridder, Caroline Désir, Bea Diallo, Anne Dirix, Hervé Doyen, André du Bus de Warnaffe, Françoise Dupuis, Ahmed El Khannouss, Ahmed El Ktibi, Nadia El Yousfi, Hamza Fassi-Fihri, Céline Fremault, Anne Herscovici, Alain Hutchinson, Jamal Ikazban, Zakia Khattabi, Dominiek Lootens-Stael, Vincent Lurquin, Annemie Maes, Bertin Mampaka Mankamba, Alain Maron, Herman Mennekens, Pierre Migisha, Jacques Morel, Ahmed Mouhssin, Catherine Moureaux, Anne-Sylvie Mouzon, Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Mahinur Ozdemir, Emin Özkara, Olivia P'tito, Yaron Pesztat, Arnaud Pinxteren, Joël Riguelle, Freddy Thielemans, Eric Tomas, Barbara Trachte, Walter Vandenbossche, Elke Van den Brandt, Vincent Vanhalewyn, Greet Van Linter, Rudi Vervoort.

Els Ampe, Sfia Bouarfa, Dominique Braeckman, Danielle Caron, Michèle Carthé, Mohammadi Chahid, Philippe Close, René Coppens, Mohamed Daïf, Bianca Debaets, Jean-Claude Defossé, Julie de Groote, Carla Dejonghe, Céline Delforge, Johan Demol, Brigitte De Pauw, Paul De Ridder, Caroline Désir, Bea Diallo, Anne Dirix, Hervé Doyen, André du Bus de Warnaffe, Françoise Dupuis, Ahmed El Khannouss, Ahmed El Ktibi, Nadia El Yousfi, Hamza Fassi-Fihri, Céline Fremault, Anne Herscovici, Alain Hutchinson, Jamal Ikazban, Zakia Khattabi, Dominiek Lootens-Stael, Vincent Lurquin, Annemie Maes, Bertin Mampaka Mankamba, Alain Maron, Herman Mennekens, Pierre Migisha, Jacques Morel, Ahmed Mouhssin, Catherine Moureaux, Anne-Sylvie Mouzon, Marie Nagy, Mohamed Ouriaghli, Mahinur Ozdemir, Emin Özkara, Olivia P'tito, Yaron Pesztat, Arnaud Pinxteren, Joël Riguelle, Freddy Thielemans, Eric Tomas, Barbara Trachte, Walter Vandenbossche, Elke Van den Brandt, Vincent Vanhalewyn, Greet Van Linter, Rudi Vervoort.

Hebben neen gestemd:

Ont voté non :

Fouad Ahidar, Françoise Bertieaux, Sophie Brouhon, Michel Colson, Anne-Charlotte d'Ursel, Emmanuel De Bock, Olivier de Clippele, Serge de Patoul, Alain Destexhe, Vincent De Wolf, Willem Draps, Béatrice Fraiteur, Didier Gosuin, Cécile Jodogne, Marion Lemesre, Gisèle Mandaila, Martine Payfa, Caroline Persoons, Philippe Pivin, Elke Roex, Jacqueline Rousseaux, Françoise Schepmans, Viviane Teitelbaum, Jef Van Damme, Gaëtan Van Goidsenhoven, Fatoumata Sidibe.

Fouad Ahidar, Françoise Bertieaux, Sophie Brouhon, Michel Colson, Anne-Charlotte d'Ursel, Emmanuel De Bock, Olivier de Clippele, Serge de Patoul, Alain Destexhe, Vincent De Wolf, Willem Draps, Béatrice Fraiteur, Didier Gosuin, Cécile Jodogne, Marion Lemesre, Gisèle Mandaila, Martine Payfa, Caroline Persoons, Philippe Pivin, Elke Roex, Jacqueline Rousseaux, Françoise Schepmans, Viviane Teitelbaum, Jef Van Damme, Gaëtan Van Goidsenhoven, Fatoumata Sidibe.

Bijgevolg neemt het parlement de motie aan.

En conséquence, le parlement l'adopte.

___________________________________________________________________________________________________________ Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

(2010-2011) – Nr. 25 Namiddagvergadering

06-05-2011

N° 25 – (2010-2011) Séance de l’après-midi

32

Mevrouw de voorzitter.- De plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is gesloten.

Mme la présidente.- La séance plénière du parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est close.

Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping door de voorzitter.

Prochaine séance plénière sur convocation de la présidente.

- De vergadering wordt gesloten om 16.54 uur.

- La séance est levée à 16h54.

_____

_____

________________________________________________________________________________________________________________________

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Plenaire vergadering – Integraal verslag Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Séance plénière – Compte rendu intégral

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.