BS DE MHEYSTER. Mgr. Nolensstraat JL Hoensbroek. Wegwijzer naar de toekomst


1 BS DE MHEYSTER Mgr. Nolensstraat JL Hoensbroek Wegwijzer naar de toekomst 12 een school van 23 INHOUDSOPGAVE De Mheyster, Wegwijzer naar de toekomst...
Author:  Christa Smet

1 downloads 69 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


BS DE MHEYSTER Mgr. Nolensstraat 29 6431 JL Hoensbroek

Wegwijzer naar de toekomst………………………………

1

een school van…

2

INHOUDSOPGAVE De Mheyster, Wegwijzer naar de toekomst…... 1

2

3

4

5

6

7

ONS SCHOOLPLAN................................................................................................................... 5 ...................................................................................................................................................... 6 Doel schoolplan ........................................................................................................................... 7 Samenhang .................................................................................................................................. 7 Totstandkoming........................................................................................................................... 7 Relatie met andere documenten ............................................................................................... 7 Vaststelling................................................................................................................................... 8 ONZE ALGEMENE GEGEVENS ................................................................................................. 9 School........................................................................................................................................... 9 Bevoegd gezag ............................................................................................................................. 9 ONZE CONTEXTGEGEVENS ................................................................................................... 10 Korte inleiding ........................................................................................................................... 10 Landelijk beleid .......................................................................................................................... 10 Bestuursbeleid ........................................................................................................................... 11 Schoolomgeving ........................................................................................................................ 11 ONS FUNDAMENT EN ONZE KEUZES.................................................................................... 12 Onze identiteit ........................................................................................................................... 13 Onze missie ................................................................................................................................ 14 Onze visie ................................................................................................................................... 16 Analyse algemeen ..................................................................................................................... 18 Analyse specifiek ....................................................................................................................... 19 Strategische keuzes ................................................................................................................... 23 ONZE OPDRACHT................................................................................................................... 26 Inleiding ..................................................................................................................................... 26 Wettelijke opdracht van het onderwijs .................................................................................... 26 5.1.1 Ononderbroken ontwikkeling ................................................................................ 26 5.1.2 Brede ontwikkeling ................................................................................................. 26 5.1.3 Pluriforme samenleving ......................................................................................... 28 5.1.4 Kerndoelen/referentieniveaus ............................................................................... 28 5.1.5 Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. ................................................... 29 5.1.6 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen ............................................................... 30 5.1.7 Sponsoring .............................................................................................................. 31 ONZE KWALITEITSZORG ........................................................................................................ 32 Inleiding ..................................................................................................................................... 33 Voorwaarden van onze kwaliteitszorg ..................................................................................... 33 Huidige kwaliteit m.b.t. resultaten ........................................................................................... 36 De inrichting van onze kwaliteitszorg....................................................................................... 38 ONS PERSONEEL .................................................................................................................... 39 7.1 Personeelsbeleid op MOVARE-niveau .......................................................................... 40

3

7.2 Personeelsbeleid op schoolniveau ................................................................................ 40 7.3 Wat een handelingsgerichte aanpak vraagt van leerkrachten ......................................... 41 7.4 Wat boeiend onderwijs vraagt van leerkrachten .............................................................. 42 8 ONZE FINANCIËN ................................................................................................................... 44 Inleiding ..................................................................................................................................... 45 De inrichting van ons financiële systeem ................................................................................. 45 9 ONZE MEERJARENPLANNING ............................................................................................... 46 Inleiding ..................................................................................................................................... 47 Overzicht strategische keuzes in de schoolplanperiode 2015-2019 ...................................... 47

4

1 ONS SCHOOLPLAN

Het doel van ons onderwijs is een lege geest vervangen door een open geest.

5

6

1.1 Doel schoolplan Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes deze school maakt voor de schoolplanperiode 2015-2019. In deze keuzes is rekening gehouden met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van onze school. Die omgevingsfactoren benoemen we in hoofdstuk 3. Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met ons onderwijs en hoe we dat in de praktijk vorm zullen geven.

1.2 Samenhang Dit schoolplan bestaat uit verschillende onderdelen. Het spreekt voor zich dat die een grote mate van samenhang vertonen en uiteindelijk gericht zijn op het creëren van goede voorwaarden voor de uitvoering van kwalitatief sterk onderwijs. Ontwikkelen en bewaken van de in dit plan beschreven kwaliteit van het onderwijs beschouwen wij als de allerbelangrijkste opdracht van onze school. In hoofdstuk 9 beschrijven we de cyclische werkwijze die we hanteren om dit te realiseren. Alle geplande veranderingen worden kort samengevat in hoofdstuk 8: de meerjarenplanning. Deze meerjarenplanning en de ontwikkelingen in de loop van de tijd zijn richtinggevend voor gedetailleerde actieplannen, die jaarlijks opgesteld worden. Op die manier zijn we transparant naar al onze stakeholders.( zie H 9.2.)

1.3 Totstandkoming Op basis van het voorgaande schoolplan en nieuwe inzichten heeft de school richting gegeven aan de schoolontwikkeling voor de komende jaren. De analyse van deze gegevens, afgezet tegen de geformuleerde missie en visie resulteert in een aantal strategische keuzes, die naar het oordeel van het team leidend en richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen. Het schoolteam en directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van dit schoolplan in de komende vier jaar. Deze verantwoordelijk ligt in de uitvoerende kant bij het team en in de coördinerende kant bij de directie. De MR heeft het schoolplan ingezien en meegedacht over een aantal onderdelen. Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door middel van de evaluatie van het jaarplan.

1.4 Relatie met andere documenten De schoolgidsen in de periode 2015-2019 worden samengesteld op basis van de inhouden van het schoolplan. In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze school: - - School-Zelf-Evaluatie( IB-er) - - Schoolondersteuningsprofiel - - Schoolveiligheidsplan

7

1.5 Vaststelling Het schoolplan is vastgesteld in de teamvergadering d.d. ……………………. ………………………………….. directeur

De MR heeft instemming verleend met het schoolplan d.d. …………………… …………………………………… voorzitter van de MR.

Het schoolplan is vastgesteld door MOVARE als schoolbestuur d.d. …………… ……………………………………. Voorzitter CVB Movare

8

2 ONZE ALGEMENE GEGEVENS School Naam school:

RK Basisschool De Mheyster

Adres school:

Mgr. Nolensstraat 29,

Postcode:

6431 JL

Plaats:

Hoensbroek

Telefoon:

045-5214594

Directeur:

Dhr. J. van Baal

E-mail directie:

[email protected]

Intern begeleider :

Mw. M. Ronden en schaduw ib-er : N. Leenen - Smeets

Website:

www.bsdemheyster.nl

Peuterspeelzaal :

De Paddestoel

Voorzitter MR :

Dhr. Ch. Claessens

Samenwerkingsverband :

PO 31.06 Samenwerkingsverband Heerlen e.o.

Bevoegd gezag Onderwijsstichting MOVARE College van Bestuur: dhr. drs. R.S.T. (Ryszard) Kruszel - voorzitter mevr. J.P.G.M. (Kiki) Huijnen-Becks MLC - lid

Telefoonnummer:

045-5498765

E-mail:

[email protected]

Website:

www.movare.nl

Aantal scholen:

52

Aantal leerlingen:

11.839

9

3 ONZE CONTEXTGEGEVENS

Gelukkig zijn idealen nog steeds gratis.

3.1 Korte inleiding Bij het opstellen van het schoolplan 2015-2019 kan geen enkele school zijn ogen sluiten voor allerlei ontwikkelingen die plaats vinden of plaats gaan vinden. Ze zullen invloed hebben op de manier waarop het onderwijs op onze school gestalte krijgt. We benoemen deze ontwikkelingen en zullen er, indien voor onze school relevant, bij de specifieke hoofdstukken op terugkomen.

3.2 Landelijk beleid Landelijk gezien zijn een aantal ontwikkelingen aan te duiden die invloed hadden, hebben of krijgen op de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Op een rijtje: a. b. c. d. e. f. g. h.

Passend Onderwijs Bestuursakkoord Leraar 2020 Schoolleidersregister Veranderend onderwijstoezicht Kwaliteitszorg en audits Vernieuwing van kerndoelen Stimuleringsregeling muziekonderwijs

10

i. Wetenschap en technologie j. Overheveling buitenonderhoud scholen k. CAO 2014

3.3 Bestuursbeleid Onderwijsstichting MOVARE is bezig met een herinrichting van haar organisatie om te komen tot wat aangeduid wordt als: “MOVARE 2.0” Het centrale motto daarbij is: “Scholen Voorop”. Die herinrichting is gebaseerd op nieuwe financiële kaders en gaat o.a. gepaard met: -

Een realistische inzet van onderwijspersoneel. Een realistische inzet van kantoorpersoneel. Een heroverweging van eerder ingezette projecten, zoals Euregioschool, Combifunctionaris en Opleiden in School. Een andere organisatie-inrichting, waarbij meer bevoegdheden op schooldirectieniveau worden gelegd.

Een en ander is verwoord in het Bestuursformatieplan.

3.4 Schoolomgeving Ook plaatselijk en regionaal zijn er ontwikkelingen die hun invloed hebben. We noemen in elk geval: a. De regierol mbt jeugdzorg ligt bij de gemeente en in dit kader werken we samen. b. De relatie met het Samenwerkingsverband Heerlen e.o. bij de uitvoering van Passend Onderwijs c. Het vormen van scholenclusters, bestaande uit: Bs de Regenboorg, Bs Hoensbroek zuid, Bs De Vlieger en Bs De Voeëgelsjtang, bij de uitvoering van Passend Onderwijs. Deze samenwerking is beschreven in het uitvoeringsdocument “Van Eiland naar Wijland”, dat als bijlage is toegevoegd. d. De samenwerking met de kindpartners in de nieuwe schoolomgeving van BMV Aldenhof. Peuterspeelzaalwerk Heerlen en Humanitas. e. De samenwerking met de cliënten van Radar. Mensen met een beperking die sinds de start in het nieuwe gebouw hun plek hebben gekregen f. Het nieuwe gebouw waarin de school per 10 juli 2015 haar intrek heeft genomen. g. Verandering van populatie leerlingen en hun ouders

11

4 ONS FUNDAMENT EN ONZE KEUZES

Het geheim van vooruitkomen, is beginnen met lopen. Dit hoofdstuk beschrijft de basis van waaruit wij werken. We beschrijven hier vanuit welke opvattingen het onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op de visie van het schoolteam en de conclusies die we als school getrokken hebben uit de verzamelde gegevens en de informatie over nieuwe en te verwachten ontwikkelingen. Daarnaast is een analyse uitgevoerd met betrekking tot het onderwijs op onze school. Dat heeft geresulteerd in het benoemen van stimulerende en belemmerende factoren, die aangeven waar onze aangrijpingspunten richting toekomst liggen. Verderop in dit hoofdstuk zijn die aangrijpingspunten schematisch weergegeven.

12

4.1 Onze identiteit Wie zijn wij? Identiteit en waarden. Wij gaan uit van de eigenheid en de gelijkwaardigheid van alle leerlingen. De waarden plezier-rust-ontwikkeling-veiligheid-loyaliteit en samenwerken zijn de uitgangspunten voor ons dagelijks werk. Respect, vertrouwen, zorgen voor elkaar, geborgenheid bieden en kindvriendelijk is een leidraad voor alle leerkrachten. Als professionals gaan wij uit van ons morele besef, wie willen we als mens zijn. De katholieke gerichtheid krijgt bij ons op school op de volgende manieren een herkenbare invulling. 

M.b.t. sturende waarden -Je bent waardevol, wat je ook kunt en niet kunt Je hoeft niet perfect te zijn, dat is niemand Onze school is een gemeenschap We gaan respectvol met elkaar om

M.b.t. levensbeschouwelijke ontwikkeling We begeleiden en ondersteunen kinderen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens lessen komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende religies (onder andere de joodse en christelijke) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren en aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft de leerlingen houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.M.b.t. de rol van vieringen

Vieringen versterken onze school als gemeenschap. De volgende vieringen hebben een vaste plaats in onze school: a. b. c. d. e. f.

Sint Maarten, kerkdienst gevolgd door optocht en Sint Maartensvuur waarbij de kinderen van de communieklas assisteren. Sint Nicolaas, bezoek aan de groepen 1 t/m 4. Groepen 5, 6, 7 en 8 surprisemiddag. Kerstviering, paasviering. Carnaval, uitroepen van prins en prinses Carnaval op 11 nov. Aandacht voor het feest en zijn historie, afsluiting met een carnavalsfeest op de vrijdag voor carnaval in onze aula. Communieviering voor de leerlingen van groep 4 met daaraan gekoppeld diverse vieringen ter voorbereiding en afsluiting. Vormselplechtigheid voor de leerlingen van groep 8. Voorbereiding vindt plaats op school na afloop van de lessen.

De katholieke gerichtheid betekent niet dat onze school er is in dienst van de kerk. Wij verlenen wel loyaal medewerking aan kerkelijke plechtigheden als communie en vormsel, maar voor het overige neemt onze school haar eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn in onze opvatting en uitdraging open en niet overtuigend. Open in de zin van waardering voor andere opvattingen en ook open in de zin van eventuele keuze die het kind later in zijn leven wil maken. Die openheid komt ook tot uiting in het toelatingsbeleid dat we hanteren. Onze school biedt plaats aan ieder kind, ongeacht de gelovige of niet-gelovige achtergrond. We gaan er daarbij vanuit dat de katholieke grondslag van de school gerespecteerd wordt als ouders hun kind(eren) als leerling aanmelden.

13

4.2 Onze missie Het begrip missie heeft te maken met ons bestaansrecht. Waarom doen we wat we doen? Waarvoor staan we? Wat zijn onze waarden? Waarom zijn we er en wat willen we met ons onderwijs betekenen voor de buurt, de regio en de samenleving als totaliteit? Wij hebben de kern van onze missie in de volgende zin gegoten: *Openstaan voor onderwijsvernieuwingen met een kritische blik. Het kind staat centraal en we streven een constructieve samenwerking met leerlingen, ouders en externen na. *Belangrijk is ook dat ouders zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden bij de opvoeding van hun kinderen. *We geven onderwijs op maat en werken opbrengstgericht met een gevarieerd onderwijsaanbod door o.a. gebruik te maken van moderne ICT-middelen. *Ons onderwijs is gericht op het verwerven van kennis en sociale vaardigheden om te kunnen functioneren in een steeds veranderende maatschappij met respect voor anderen, materialen en milieu. *Zich creatief uit kunnen drukken. *Hoge opbrengsten om de toekomstmogelijkheden van elk kind te vergroten. *Het ontwikkelen van talenten. *Persoonlijke ontwikkeling. *Ontwikkeling als totaal persoon. *Structuur en een uitdagende leeromgeving creëren.

De Mheyster: “Wegwijzer naar de toekomst” School is dus gericht op het leggen van een basis voor de verdere ontwikkeling van de aan onze zorgen toevertrouwde leerlingen. Door de aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Het gaat op onze school dus niet alleen om kennis (taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek), maar ook om vaardigheden (gymnastiek, spel, dans, tekenen, handvaardigheid) en gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling). En dat binnen een context waarin het woord SAMEN een belangrijke rol speelt en een focus ligt bij de basisvakken lezen, rekenen en taal. School biedt een prettige, veilige omgeving voor kind en leerkracht, waar iedereen zich gewaardeerd mag voelen. We doen dat door de leerlingen serieus te nemen en hen te leren op te komen voor zichzelf met daarbij ook oog te hebben voor de ander. - Autonomie houdt in dat de leerling zichzelf iemand vindt; dat hij eigen besluiten kan nemen; dat hij niet het slachtoffer is van dingen buiten zijn macht. - Relatie verwijst naar ‘erbij horen’. De leerling heeft het gevoel welkom te zijn in de klas bij de betreffende docent; het gevoel onderdeel uit te maken van een groep en in die groep een plekje gevonden te hebben. - Competentie wil zeggen dat de leerling zich bekwaam voelt, dat hij in de klas de indruk heeft dat hij kan wat er van hem gevraagd wordt; dat hij zin heeft in het leren van iets nieuws en het geleerde weer wil inzetten bij nieuwe onderwerpen.

14

Deze basisbehoeften willen wij de komende schoolplanperiode nadrukkelijk terug zien op de volgende manier:

Teamniveau

Klasniveau

Relatie Werken aan gezamenlijke visie Werken aan een professionele cultuur

Houden aan gedragscode(In het Veiligheidsplan) Kinderen behandelen als kleine mensen: niet kleineren, uitschelden, uitlachen. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wenst te worden Kinderen veel coöperatief laten werken. Het sociale aspect is altijd de hoofd- of bijbedoeling Meten van sociaal-emotionele gevoelens van leerlingen Concreet stappen ondernemen bij onveilig gevoel, bv. pesten, faalangst, onzekerheid Invoeren van gedragsregels Voeren van kindgesprekken

Werken aan communicatie Geven en ontvangen van feedback,, etc. Houden aan gedragscode

Competentie Leerkrachten bevestigen in wat goed gaat Leerkrachten taken geven die bij hun talenten passen Leerkrachten medeverantwoordelijk maken voor hun ontwikkeling door gebruik te maken van een bekwaamheidsdossier Leerkrachten medeverantwoordelijk maken voor hun ontwikkeling door werkgesprekken Leerkrachten ruimte bieden om binnen een cluster (groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8) samen te overleggen en voor te bereiden Leerkrachten te coachen door externen en internen Communicatieve competentie vergroten door gerichte aandacht op teamniveau

Leerlingen bevestigen in wat goed gaat Leerlingen aanspreken op eigen niveau Leerlingenondersteuning richten op wat het kind wel kan Coöperatief leren gebruiken om eigen bijdrage te vergroten Meervoudige Intelligentie gebruiken als hulpmiddel om talenten te ontwikkelen ICT inzetten om van informatie, kennis te maken

Autonomie Leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor hun taken Wij dragen samen de verantwoording voor de hele school

Kinderen hebben iets te kiezen: invoeren van weektaken voor zelfstandig werken ICT inzetten om van informatie, kennis te maken

15

4.3 Onze visie Visie heeft te maken met beelden en verwachtingen richting toekomst. “WEGWIJZER NAAR DE TOEKOMST” Wat willen we creëren ? Gericht op wat wij kinderen mee willen geven in een sfeer van rust-plezier- veiligheid, loyaliteitsamenwerken en ontwikkeling. Dat betekent in de praktijk dat: De leerlingen de kans krijgen om talenten te ontwikkelen. Alle leerlingen succesvol zijn en zich veilig voelen. Alle leerlingen goede relaties hebben en zich competent voelen. Alle leerlingen goed kunnen samen werken om van elkaar te leren. Leerkrachten in staat zijn om kwaliteitsonderwijs te realiseren om alle leerlingen optimaal voor de toekomst voor te bereiden. De school is een veilige leeromgeving met een rijk aanbod. Ouders voelen zich welkom op onze school, ondersteunen en begeleiden hun kinderen samen met de leerkrachten tot een maximale ontplooiing. De school werkt samen met andere scholen, om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. Samen met andere scholen in Hoensbroek bieden wij een dekkend aanbod voor alle leerlingen uit de omgeving. De blik naar buiten levert voor ons de volgende perspectieven op: a. Een wereld die razendsnel verandert, hierdoor is het voorbereiden van onze leerlingen op de toekomst een vaak moeilijke opdracht. b. Moderne media, die in de wereld van het kind een steeds belangrijkere rol spelen. c. Belang van het vak techniek. d. Opbrengstgerichtheid met grote aandacht voor leerresultaten bij de kernvakken in het basisonderwijs. e. Passend onderwijs als belangrijk thema voor het hele onderwijsveld. f. Tevens stimuleren we het vak techniek en zullen de methodes voor de zaakvakken vernieuwd worden. g. Ook willen we een veilige school/schoolomgeving gebaseerd op onze normen en waarden. h. Ervoor waken dat door de druk van de kernvakken het creatieve vergeten gaat worden. Waar gaan we dus voor: - Creativiteit: het bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren. - Kritisch denken: het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening. - Probleemoplosvaardigheden: het (h)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen. - Communiceren: het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. - Samenwerken: het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen. - Digitale kennis: het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT. - Sociale en culturele vaardigheden: het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. - Zelfregulering: het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.

16

In de praktijk betekent dat voor onze school dat we ons in ieder geval richten op: -

een nog steviger plek voor ICT in ons onderwijsaanbod. Met name het gebruik van digitale schoolborden, digiboards speelt een prominente rol binnen het didactisch handelen van al onze leerkrachten.

-

het invoeren van tablets in de groepen.

-

het verder opwaarderen van het vak techniek, dat gezien de populatiekenmerken een prominenter plaats in ons onderwijsaanbod zal krijgen.

-

het borgen van de leesprestaties van onze leerlingen door de opgedane kennis via het leesverbeteringsproject van het CPS in de praktijk te gebruiken.

-

de bewuste keuze om in de eerste vier leerjaren van onze basisschool taal- en rekenontwikkeling een belangrijke plek te geven.

-

het gebruik van coöperatieve werkvormen bij ons onderwijs.

In algemene zin willen we dus een school zijn die haar leerlingen ondersteunt om alles uit hun mogelijkheden te halen, mede door een eigentijds aanbod en een eigentijdse aanpak, waardoor bij alle belanghebbenden (kinderen, ouders, gemeente, stichting, inspectie) een positief beeld heerst. Die eigentijdsheid en toekomstgerichtheid uit zich in de methodes, de instructie en de werkvormen die we gebruiken. Wat is naar ons inzicht nodig om te bereiken waarvoor we willen gaan: a. b. c. d. e.

Onderwijskundig leiderschap dat professionele ontwikkeling stimuleert. Onderwijskundig leiderschap met specifieke aandacht voor leerkrachtontwikkeling door klassenconsultaties en een regelmatige gesprekscyclus. Continue leerkrachtontwikkeling. Kwaliteitszorg die systematisch en cyclisch van aard is. Een pedagogisch-didactische aanpak van leerkrachten die zich kenmerkt door: -

activiteit en zelfstandigheid van leerlingen het stellen van ambitieuze doelen doelgerichte lesaanpak doelgerichte jaarprogrammering effectieve inzet van tijd effectief klassenmanagement

De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs jaarlijks in een jaarplan toetsen.

17

4.4 Analyse algemeen Voor onze globale analyse van het krachtenveld waarbinnen wij als school opereren, verwijzen we naar de website www.scholenopdekaart.nl Daar kunt u ons schoolvenster opzoeken dat belangrijke informatie verstrekt over: -

aantal leerlingen voedingsgebied schoolprofiel schooltijden resultaten schooladvies plaatsing in voortgezet onderwijs tevredenheid van leerlingen relatie ouders en school samenwerking met peuterspeelzaal personeelskenmerken

18

4.5 Analyse specifiek Het team van deze school heeft individueel stimulerende en belemmerende factoren over ons zelf, onze doelgroep en de omgeving waarin we opereren genoteerd. Deze factoren zijn in onderstaand schema ondergebracht en hebben concrete acties tot gevolg. Deze acties zijn te beschouwen als onze strategische keuzes.

Stimulerend

Belemmerend

Het schoolteam

Het schoolteam

o Didactisch sterk o Professioneel

o Snel veranderende teamsamenstelling door samenvoeging/uitstroom en uitbreiding.

o Betrokken en enthousiast o Handelen vanuit het kind o Opbrengstgericht o Ontwikkelingsbereid o Verantwoordelijkheidsgevoel o Goede samenwerking

o Uitstroom van personeel kan verlies van expertise tot gevolg hebben waardoor de schoolontwikkeling belemmerd wordt

Kansen/Aangrijpingspunten

Het schoolteam o Leren van elkaars kwaliteiten en specialismen o Teamleren, samen leren van en met elkaar o Sterke controlebehoefte

o Nieuwe CAO

o Goede en evenwichtige verdeling/aanpak nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen vertaald in een meerjarenplanning

o Veel vrouwen in verhouding tot mannen

o Filtering van activiteiten buiten het lesprogramma

o Vastgestelde missie en visie

o Personeelsbeleid gericht op goede verdeling in leeftijdsopbouw en man/vrouw verhouding

o Humor en plezier o Warm pedagogisch klimaat

o Kritisch kijken naar de expertisebehoefte van de school

o Specifieke kwaliteiten

-

o Opbrengsten op niveau houden door inzet van

LB Gedrag LB techniek LB Cultuur LB Rekenspecialist( in opleiding) LB Leesspecialist 2x LA Diverse persoonlijke specialisaties

- Handelingsgericht werken - Directe instructiemodel - Zelfevaluatie op school-, groepsen individueel niveau

- Scholing op maat - Gerichte aanschaf methodes aan de hand van een meerjarenplanning - Gerichte doelen stellen naar aanleiding van zelfevaluatie

19

Stimulerend

Belemmerend

De Kinderen

De Kinderen

o Positieve houding t.o.v. school en leren

o Sociale problematiek neemt toe o Te veel zorgleerlingen in één groep

o Welbevinden positief (op basis van SEO lijsten)

o De snelle veranderende samenstelling van de groepen in de laatste 2 jaren

o Respectvolle houding

Kansen/Aangrijpingspunten

De Kinderen o Ontwikkeling en scholing van het team richten op expertise die nodig is om zorgleerlingen te begeleiden o Passend verrijkend onderwijs zoeken voor (hoog)begaafde leerlingen o Aanschaffen van een genormeerd instrument om welbevinden en zelfbeeld te meten(Viseon) o Leerlingenquete

Stimulerend

Belemmerend

De Ouders

De Ouders

o Ouders zijn redelijk betrokken bij de school: - MR - Ouderraad - Hulpouders - Ondersteuning groepsactiviteiten o Ouders waarderen de open communicatie vanuit de school

o Veel ouders werken (parttime) o Soms nog onduidelijkheid in taakstelling ouderraad en medezeggenschapsraad o Veranderende houding van groep ouders in de omgang met de leerkracht

Kansen/Aangrijpingspunten

De Ouders o Open en duidelijke communicatie naar het team toe o Gedragscode actualiseren o Ouders betrekken bij activiteiten in de school o MR levert een positief kritische bijdrage aan het beleid van de school o Oudertevredenheidsonderzoek.

20

Stimulerend

Belemmerend

Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod

o Kerndoel dekkend aanbod vanuit de lesmethodes

o Aantal verouderde methodes zaakgebieden

o Veel gebruik van gastleerkrachten, excursies en projecten om het onderwijs betekenisvol te maken

o Nog te weinig aandacht voor techniekonderwijs o Het onder druk staan van de expressievakken o Het grote belang van de kernvakken(tijdsinvestering) o

Kansen/Aangrijpingspunten

Onderwijsaanbod o Methodes planmatig vervangen o Inzet materiaal voor techniekonderwijs o Vernieuwing methodieken van de zakvakken o Afspraken maken over coöperatief klassenmanagement en deze borgen o Uniformiteit in maken van groepsplannen o Gebruik van het directe instructiemodel o Gebruik van dag- en weektaken o Gebruik van coöperatieve werkvormen

Stimulerend

Belemmerend

Omgeving

Omgeving

Omgeving

o Nieuwbouw met haar werkplekken

o Stagnatie in afwerken nieuwbouw

o Samenwerking met de gemeente

o Klimaat binnen de groepen

o Bewaken van afspraken vastgelegd in visie brede school o Optimaal gebruikmaken van nieuwe leeromgeving

o Samenwerking met de participanten binnen het gebouw

o Financiële mogelijkheden aanschaf meubilair

o Komst van een park met haar mogelijkheden voor beweging

o Financiële mogelijkheden voor vernieuwing

o Korte lijnen naar diverse verenigingen

o Oppervlakte speelplaats.

21

Kansen/Aangrijpingspunten

Stimulerend

Belemmerend

Het gebouw

Het gebouw

Kansen/Aangrijpingspunten

Het gebouw

o Nieuwbouw aangepast aan de eisen van deze tijd

o Gezamenlijk gebruik van de ruimtes

o Regelmatig overleg met partners binnen de Aldenhof

o Brede school door: - Basisschool De Mheyster - Peuterspeelzaal De Paddenstoel - Naschoolse opvang Humanitas - Plek voor mensen met een beperking vanuit RADAR

o Niet alle mogelijkheden van gebouw worden nu nog benut

o Uitbreiden en aankleding verwerkingsruimtes

o Speelzaal is volledig bezet voor gymlessen en dus niet beschikbaar voor andere activiteiten

o Tijdelijk gebruikmaken van andere ruimtes binnen de BMV

o Grote verwerkingsruimte

o Door groei nu al ruimtegebrek

o Inpandige sportzaal

o Oppervlakte van de lokalen

o Eigen “theaterzaal”

22

4.6 Strategische keuzes De bovenstaande analyse vormt mede de basis voor onze eerder gemaakte keuzes en voor de keuzes die we voor de komende 4 jaar gestalte willen gaan geven. Belangrijke ontwikkelingen die in gang gezet zijn:

Actie/Doel Er zijn bij de start van schooljaar 2015-2016 8 leerkrachten met een LB functie. Deze leerkrachten worden ingezet t.b.v. de versterking van de leiding, de professionalisering van leerkrachten en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Iedere LB-er heeft daarbij een specifiek aandachtsgebied. Van groot belang is dat iedere functie duidelijk in een document beschreven wordt.

Resultaat

-

Bredere spreiding van verantwoordelijkheid Bijdrage aan professionalisering leerkrachten Verbetering kwaliteit onderwijs Duidelijkheid omtrent de functies van de lb-ers

Actie/Doel

Het optimaliseren van de leesprestaties van onze leerlingen door de opgedane kennis via het leesverbeteringsproject van het CPS in de praktijk te borgen.

Resultaat

- Professioneler leesonderwijs - Aandacht voor het leggen van een fundament in de groepen 1 en 2 - Betere leesopbrengsten in de groepen 3 t/m 8 -

Actie/Doel

Aandacht voor het veranderende gedrag van leerlingen en hun ouders t.a.v. de leerkracht. Versterken van de communicatietechnieken van leerkrachten. Het kunnen omgaan met deze verandering.

Resultaat

- Goed functionerend gedragsprotocol - Duidelijkheid omtrent het verwachtingspatroon van leerkrachten – ouders en

leerkrachten - Communicatief sterke personeelsleden. - Nog veiligere leer-werkomgeving -

23

Actie/Doel

In het schooljaar 2015-2016 is er een nieuwe intern begeleider gekomen. Deze zal eerst inzicht moeten krijgen in de huidige zorgstructuur en vanuit daar gaan handelen.

Resultaat

- N.a.v. teamvergadering heeft de intern begeleider inzicht in de zorgstructuur. Wat

willen de collega’s borgen en wat verdient aanbeveling? Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. het groepsoverzicht in combinatie met Parnassys. Inzicht in het werken “het kan zonder groepsplan”. Proeftuintjes uitgezet m.b.t. “het kan zonder groepsplan”. Resultaten proeftuintjes zijn gedeeld met het team. Besluit genomen over het werken met groepsplannen of “het kan zonder groepsplan”. - Voor het vak spelling wordt een van de twee opties verder uitgewerkt. -

Actie/Doel

Bij ons digitaal onderwijs is het gebruik van smartboards geoptimaliseerd. In alle groepen is het onderdeel van het didactische repertoire van onze leerkrachten.

Resultaat

- Bijdrage aan professionalisering leerkrachten - Eigentijds onderwijs -

Actie/Doel

Het optimaal gebruik maken van de tablet binnen het onderwijsaanbod schoolbreed.

Resultaat

- Bijdrage aan professionalisering leerkrachten - Eigentijds onderwijs - Meer differentiatie binnen het onderwijsaanbod -

Actie/Doel

Duidelijke focus op eindopbrengsten die tenminste op of boven het landelijk gemiddelde liggen. Hierbij gebruik makend van een evaluatie-aanpak binnen ons onderwijs.

Resultaat

- Structurele aandacht voor zelfevaluatie middels Cito LOVS - Vanuit Cito Entreetoets conclusies trekken en prioriteiten stellen - Inzetten van hulpmiddelen als voorbereidingstoetsen en huiswerkopdrachten

24

Belangrijke ontwikkelingen die de komende 4 jaar aangepakt worden:

1

Ontwikkelen en vaststellen van veiligheidsbeleid. In ons schoolveiligheidsplan beschrijven wij hoe wij zorgdragen voor de veiligheid op school. Daarbij zien wij veiligheid als meer dan alleen de fysieke veiligheid van kinderen, leerkrachten, vrijwilligers, stagiaires, ondersteunend personeel (hierna te noemen “medewerkers”), leerlingen, ouders of verzorgers en andere bezoekers van de school. Ook de sociale veiligheid moet te allen tijde gewaarborgd worden. In het overzicht strategische keuzes ( zie hoofdstuk 9) is de tijdsplanning aangeduid. Voor verdere informatie verwijzen we naar de bijlagen.

2015-2019

2

2015-2019

3

2015-2019

4

2015-2019

5

2015-2019

6

2015-2019

7

2015-2019

8

2015-2019

9

2015-2019

10

2015-2019

11

2015-2019

12

2015-2019

25

5 ONZE OPDRACHT Inleiding In dit hoofdstuk geven we aan hoe we vorm geven aan het onderwijs op onze school en maken daarbij duidelijk hoe we invulling geven aan de wettelijke opdrachten van het basisonderwijs.

5.1 Wettelijke opdracht van het onderwijs In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs. In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze wettelijke eisen.

5.1.1 Ononderbroken ontwikkeling Artikel 8 lid 1 van de WPO geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

Op onze school geven we hieraan als volgt vorm:

Om in beginsel een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen is onze school klassikaal ingericht. Binnen die klassikale structuur zijn er zeker mogelijkheden om een eigen 5.1 leertempo kansen te geven. Ook kunnen er in uitzonderlijke gevallen klassen worden overgeslagen. Binnen die klassikale structuur zorgen methodes voor de leerlijnen. Hierdoor zijn de voorwaarden geschapen om een onderwijsleersituatie te scheppen die het mogelijk maakt dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op alle aspecten van hun ontwikkeling. Deze aspecten betreffen onder andere de verstandelijke, sociale, motorische, emotionele en creatieve ontwikkeling.

5.1.2 Brede ontwikkeling Artikel 8 lid 2 WPO geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Dit geven wij op de volgende wijze vorm:

Onze school werkt aan een brede ontwikkeling omdat alleen zo kinderen goed voorbereid worden op hun toekomst. “ De Mheyster: Wegwijzer naar de toekomst” In ons onderwijs zijn daarom een aantal richtingwijzers ingebed: Actief zijn, initiatieven nemen en plannen maken De begrippen ‘actie' en ‘initiatieven' wijzen op het actieve aandeel van kinderen in hun eigen ontwikkeling. Dat stimuleren wij in onze lessen. Communiceren en taal. Communicatie wil zeggen dat kinderen contacten aangaan met anderen en daarbij meerdere communicatievormen gebruiken. Niet alleen verbale, maar ook non-verbale; d.m.v. bijvoorbeeld gelaatsuitdrukkingen, gebaren en lichamelijk contact

26geven partners boodschappen aan elkaar door: bv. genegenheid, respect, afkeer, schrik. Taal is dus een wezenlijk communicatiemiddel. Samen spelen en samen werken. Samen spelen en werken zijn sociale activiteiten. In al die sociale activiteiten leren kinderen van de voorbeelden in handelingen, taal of oplossingen voor problemen, die ze van anderen zien. Verkennen van de wereld. Ontwikkeling is geleidelijk ingroeien in de wereld. Kinderen zijn meestal geïnteresseerd in hun wereld en zijn erop uit daar deel van uit te maken; dat maakt dat er van ontwikkeling sprake kan zijn. Het is van belang dat kinderen de houding en de vaardigheden ontwikkelen waarmee ze zich in de omringende wereld oriënteren: interesse, behoefte om te onderzoeken en te experimenteren. Vragen stellen, informatieve bronnen raadplegen, methoden bedenken voor de oplossing van een probleem zijn voorbeelden van gewenste vaardigheden. Daarnaast gaat het om het leren deelnemen aan de sociaal-culturele werkelijkheid. Uiten en vormgeven. Bij uiten en vormgeven gaat het erom de kinderen te helpen om hun gevoelens, ervaringen, gedachten en ideeën te uiten. Dat kan door te spelen, door te bewegen en te dansen, door te praten en te vertellen, door beeldend te vormen zoals tekenen, boetseren, door dingen of constructies te maken, door teksten te maken en te schrijven. Dit is in emotioneel en sociaal opzicht van belang. Voorstellingsvermogen en creativiteit. Voorstellingsvermogen is je in gedachten voorwerpen, gebeurtenissen en situaties voorstellen. Eerst, in het stadium van het aanschouwelijk denken, hebben kinderen objecten en situaties direct zichtbaar en tastbaar nodig om daarover te praten en te denken. Naarmate ze meer voorstellingen of mentale beelden van de wereld om hen heen hebben opgebouwd, zijn ze ook steeds meer in staat om op basis daarvan te denken en te handelen. Omgaan met symbolen, tekens en betekenissen. Representerende activiteiten dragen bij aan de denkontwikkeling doordat het kind zich ervan bewust is dat de representatie niet hetzelfde is als de werkelijkheid maar daarnaar verwijst. Deze functie vormt de spil van alle bewuste denkactiviteit en is de basis van de leeractiviteit. Voor een deel bestaat onze cultuur uit abstracte grafische tekens, zoals letters, cijfers, schema's, modellen of statistieken. Kinderen kunnen de betekenissen daarvan (later) leren begrijpen als ze (eerder) veel ervaringen met concrete representaties hebben opgedaan. Zelfsturing en reflectie. We spreken van zelfcontrole als het gaat om het uitvoeren van een taak of opdracht zonder de directe aanwezigheid of de controle van de opdrachtgever. Het is een vorm van controle waarin het kind in staat is zich niet af te laten leiden door allerlei prikkels van buitenaf en zich aan de uitvoering van de taak of opdracht te houden zoals die vooraf is vastgesteld of afgesproken. Onderzoeken, redeneren en probleemoplossen. Dit zijn cognitieve kwaliteiten die te maken hebben met strategisch handelen en met vooruitdenken op nieuwe situaties en gebeurtenissen. Onderzoeken is een basishouding; kinderen moeten er actief op uit zijn situaties te onderzoeken, te analyseren en te begrijpen. Het impulsieve spontane handelen maakt geleidelijk aan plaats voor bewust handelen, waarin kinderen zich oriënteren voor ze aan de uitvoering beginnen.

Ontwikkelen is als zeilen. Ook met tegenwind kun je vooruit gaan.

27

5.1.3 Pluriforme samenleving Artikel 8 lid 3 WPO geeft aan: Het onderwijs gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal.

Daar zorgen we op onze school op de volgende manier voor:

Onze school is voor iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond toegankelijk. De verschillende achtergronden maken van de school een ontmoetingsplaats waar de kinderen (en de ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. Wij zijn van mening dat de kinderen mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen een multiculturele samenleving. Leven in een wereld van wederzijds respect.

5.1.4 Kerndoelen/referentieniveaus Voor het primair onderwijs zijn er wettelijk verankerde kerndoelen. Deze vormen een aanbodverplichting en zijn als globale streefdoelen geformuleerd en bieden veel ruimte voor schooleigen keuzes. Op dit moment wordt in opdracht van de staatssecretaris onderzocht of de kerndoelen voldoende richting en ruimte bieden voor het aanleren van digitale geletterdheid (waaronder mediawijsheid) en de overige 21e eeuwse vaardigheden. Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus Rekenen en Taal een specifiekere beschrijving van de onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die leraren kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren.

Ons leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus. Wij werken met de volgende methodes/leerlijnen om de eindtermen te behalen: Rekenen Taal en spelling Leren lezen Technisch lezen Begrijpend lezen Schrijven Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Natuuronderwijs Sociaal Emotioneel Bewegingsonderwijs Muziekonderwijs Verkeersonderwijs Informatieverwerking Groep 1 en 2

Pluspunt Versie 3 Taalactief versie 4 Veilig leren lezen Estafette 2 Nieuwsbegrip XL/Goed Gelezen Pennenstreken Take it easy Bij de tijd(wordt vernieuwd) Wereld van Verschil Argusclou Zumokaarten Basislessen bewegingsonderwijs Muziek moet je doen VVN werkbladen Blitz Schatkist/ Pluspunt rekenen

.

28

5.1.5 Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Artikel 8 WPO geeft aan: T.a.v. van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Onze leerlingenzorg vindt plaats binnen 4 belangrijke kaders: a. b.

Het rijksbeleid inzake Passend Onderwijs. Het Ondersteuningsplan 2014-2018 van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. Het beleid van Movare inzake passend onderwijs zoals verwoord in de notitie “Van eiland naar wijland”. Ons school specifieke schoolondersteuningsprofiel.

c. d.

Wanneer we bij ons op school over leerlingenzorg spreken, bedoelen we de zorg voor álle leerlingen op onze school. We denken daarbij meer in termen van afstemming en minder in termen van hulpverlening. Hieronder volgen de belangrijkste uitgangspunten en kenmerken van onze leerlingenzorg: a.

Wij bieden op onze school Passend Onderwijs aan alle leerlingen die binnen ons schoolondersteuningsprofiel passen. Dit ondersteuningsprofiel wordt gepubliceerd op onze vernieuwde website De IB-er is verantwoordelijk voor de leerling ondersteuning die met de beschikbare middelen zo lang als kan op school gegeven wordt en organiseert passende ondersteuning (lichte of zware ondersteuning) volgens de procedures van het Samenwerkingsverband Heerlen e.o., waarbij onze school is aangesloten. Kortom, alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden.

b.

In het ondersteuningsproces van onze school wordt handelingsgericht en planmatig gewerkt. Het proces start bij de signalering door een leerkracht of door de ouders van een ondersteuningsbehoefte bij een leerling en eindigt op het moment dat passend onderwijs voor deze leerling gerealiseerd is.

c.

Ons proces van handelingsgericht werken (HGW) bevat de volgende stappen: -

-

Verzamelen van gegevens uit toetsen, observatie, en gesprekken met leerlingen/ouders in een groepsoverzicht. Het groepsoverzicht biedt beknopt en bondig zicht op de geplande vaardigheidsgroei per leergebied, de groei van de leerlingen op meerdere toets momenten en hoe het actueel staat met de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerlingen belemmeren en bevorderen. Signaleren van de leerlingen die zich niet conform de verwachtingen of prognose ontwikkelen. Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in subgroepen. Doelgericht opstellen van een groepsplan op basis van de clustering. Uitvoeren en evalueren van het groepsplan. Afsluiten met groepsbesprekingen. Monitoren en evalueren. Twee maal per jaar vindt een evaluatie plaats of de leerlingen hun geplande vaardigheidsgroei bereikt hebben.

29

d.

Voor het realiseren van Passend Onderwijs is de keuze gemaakt voor nauwe samenwerking tussen scholen en partijen die betrokken zijn bij de ondersteuningsprocessen. Die samenwerking krijgt voor ons gestalte in een clusterstructuur van scholen. Het gaat binnen deze scholenclusters om kennis delen en leren van elkaar, waardoor het vakmanschap vergroot kan worden. Onze school maakt deel uit van scholencluster 4. Er vindt op gezette tijden een overleg tussen directies en Interne begeleiders van de clusterscholen plaats. BS Hoensbroek Zuid BS De Regenboog BS De Vlieger BS De Voeëgelsjtang

e.

Onze leerlingenzorg richt zich niet alleen op het helpen bij problemen, maar zeker ook op het voorkomen van problemen. Zorgpreventie is voor onze school van groot belang. Goed onderwijs is daarbij de krachtigste factor. De professionaliteit van de leerkrachten speelt bij deze preventieve zorg een sleutelrol. Effectieve instructie en effectief klassenmanagement met een stevige pedagogisch-didactische basis en een positieve grondhouding zijn daarbij gevraagd. Die positieve grondhouding van de leerkracht zorgt er voor dat een kind zich ook met zijn beperkingen veilig en geaccepteerd voelt.

f.

Binnen het kader van deze preventieve gerichtheid speelt de toenemende samenwerking met onze Peuterspeelzaal “De Paddestoel” ook een belangrijke rol. Al bij de aanmelding en eerste weken op onze school willen we zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de ontwikkeling van leerlingen. Het zwaartepunt van de begeleiding van leerlingen ligt daarom bewust in de onderbouw.

5.1.6 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig zieke kinderen. Een uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden behandeld. Het gaat dus om die kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig ziek thuis zijn.

In deze gevallen organiseren wij als school contacten met het zieke kind om ervoor te zorgen dat het leerproces zo goed mogelijk doorloopt. Dat kan op allerlei manieren plaatsvinden. Het zieke kind kan worden bezocht door de groepslera(a)r(en) en medeleerlingen en/of op bepaalde tijden volgens afspraak de school bezoeken. Als dit om medische redenen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van bv. video-opnamen in de klas en/of thuis, telefonisch contact met klasgenootjes en evt. contact met behulp van e-mail en webcam. Het spreekt vanzelf, dat brieven, kaartjes en tekeningen een belangrijke rol spelen in het onderhouden van het contact tussen onze school en het zieke kind. Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden van zijn. Veel hangt af van de medische behandeling en de draagkracht van kind, ouders en school. De school kan deze activiteiten natuurlijk alleen in goed overleg met de ouders van het zieke kind uitvoeren. We realiseren ons, dat de ouders van een langdurig ziek kind een moeilijke periode doormaken en dat er op verschillende gebieden veel van hen wordt gevraagd. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een ziekenhuis wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern begeleider van de school contact op met de ouders om de situatie door te spreken. De school ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak. (wel of niet met externe begeleiding). De school blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens het uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats

30

5.1.7 Sponsoring Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolplan aan te geven welk beleid ze voeren met betrekking tot sponsoring.

Onze school onderschrijft dit convenant en beschouwt het als bijlage bij dit schoolplan. De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsering moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. Tevens zijn de volgende principes van kracht: - Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen; - Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid; - De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen; - De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.

31

6 ONZE KWALITEITSZORG

Als je hoofd verbonden is met je hart kunnen je handen en voeten de meest wonderlijke dingen doen.

32

Inleiding Als wij het hebben over kwaliteitszorg bedoelen we dat we op een gestructureerde manier de goede dingen nog beter proberen te doen. Dat beter doen is onze collectieve ambitie. Het gaat in de kern om vijf vragen: a. b. c. d. e.

Doen wij de goede dingen? Doen wij die dingen ook goed? Hoe weten wij dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen wij met die wetenschap

6.1 Voorwaarden van onze kwaliteitszorg Data verzamelen Kwaliteit moet blijken. Daarom verzamelen onze leerkrachten de gegevens over de ontwikkeling van onze leerlingen tot en met het einde van de basisschool. Daarmee bezitten wij een schat aan informatie. Om het onderwijs te verbeteren (op leerling-, groeps- en schoolniveau) willen we leren nog beter gebruik te maken van deze uitkomsten. We willen ons scholen om de uitkomsten te analyseren, te begrijpen en te vertalen naar concrete voorstellen voor verbetering. Op deze manier wordt het afnemen van toetsen een hulpmiddel om ons onderwijsproces te verbeteren. Kwaliteit moet ook blijken als het gaat om het personeel. Daarom verzamelt de directie gegevens over de ontwikkeling van het personeel. Deze gegevens worden onderdeel van het bekwaamheidsdossier. Onze school maakt daarbij gebruik van het door Movare gepropageerde Cupella-systeem. Relatie personeelsbeleid Kwaliteitszorg heeft een directe relatie met integraal personeelsbeleid. De kwaliteit staat en valt immers met de mensen voor de klas. Binnen de school willen we daarom beter worden door continue te werken aan een sfeer waarin we met elkaar over de resultaten van het onderwijs kunnen spreken, elkaar feedback kunnen geven en waar plaats is voor coaching Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven. In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren. Eerst geven we aan welke aspecten deel uitmaken van onze zorg voor kwaliteit. Vervolgens wordt uiteengezet op welke wijze we ervoor zorgen dat al deze aspecten in onderlinge samenhang een compleet en evenwichtig kwaliteitssysteem vormen. Inventarisatie gegevens Om gegevens te verzamelen, maken we gebruik van de volgende middelen: 

Gesprekken met leerkrachten. Doel van de gesprekken is het vergroten van de kwaliteit van onderwijs en het welbevinden van de medewerkers.Gesprekken met de directie. Het functioneren van de directie wordt formeel besproken op MOVARE-niveau.Gesprekken met de directie. Op schoolniveau krijgen alle leerkrachten de kans om zgn. tip-top-gesprekken met de directie te voeren. Feedback is voor de directie belangrijk voor het persoonlijke ontwikkelingsproces.

33Klassenbezoeken (aan de hand van kijkwijzers)CITO-LOVSMethodegebonden toetsenUitstroom voortgezet onderwijsRisicoprofiel Movare-monitorOnderwijsinspectie

Daarnaast willen we in de volgende schoolplanperiode de kwaliteitszorg uitbreiden door: 

Leerlingtevredenheidspeilingen

    

Personeelstevredenheidspeilingen Oudertevredenheidspeilingen Externe kwaliteitsaudits

Periodisering We realiseren ons dat we de gegevens moeten analyseren en interpreteren, dat we verbeteringen moeten plannen en realiseren en na verloop van tijd weer opnieuw moeten meten. De kwaliteitszorg van onze school is daarom een cyclisch proces, waarbij we gebruik maken van de zgn. PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act).

INK-model Het meten (en weten) van gegevens is nog geen kwaliteitszorg. We willen ook beoordelen of we met deze instrumenten voldoende informatie verzamelen. Daarom maken we gebruik van het INK-model om te bezien of de verzamelde informatie robuust genoeg is.

34

x

x

x

Personeel

x

x

x

Leiderschap en management Cultuur en klimaat Middelen en voorzieningen Management van processen Waardering door personeel Waardering door leerlingen Waardering door ouders Waardering door de maatschappij Eindresultaat

x

x

x

x

x x x

x

Tevredenheidspeiling

Toezicht inspectie

x

x

x

Risicoprofiel MOVARE

Resultaten VO

Methode gebonden toetsen

CITO

Klassenbezoeken

Gesprekken met personeel Visie en beleid

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

Uit het schema blijkt dat alle aandachtsvelden van het INK-model aan de orde komen. De informatieve dekking is dus voldoende.

PersoneelsWaardering    beleid personeel   Management Doelen en Waardering Leer van   Leiderschap  strategie ouders/leerl. opbrengsten processen   Inzet Waardering     middelen omgeving 

Organisatie

 Resultaten  Leren en verbeteren 

35

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hiervoor beschreven kwaliteitszorgsysteem. De werkzaamheden zijn onder andere: -

het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteitszorg. het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang. het vastleggen en bewaken van teamafspraken. het creëren van draagvlak. het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren. het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het systematisch geven van feedback).

Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten voor de kwaliteit van het onderwijs op de school als geheel. Dit vanuit de opvatting, dat ontwikkelend onderwijs slechts mogelijk is, als er sprake is van een professionele cultuur. Kenmerkend daarvoor zijn: ontwikkelend vakmanschap, betrokkenheid,verantwoordelijkheid, niet alleen voor de eigen taak, maar voor het onderwijs op de school als totaliteit; bereidheid tot reflecteren op eigen handelen. Onze school maakt zijn maatschappelijke taak waar door goede contacten te onderhouden met voor ons onderwijs relevante collega scholen, instanties, verenigingen en overige organisaties. Over de activiteiten, die we in dit kader doen en de effecten, die dat ons inziens oplevert, leggen we verantwoording af naar de betreffende instanties en ons bestuur en de ouders. Het voorgaande schetst het kader en de sfeer van waaruit wij kwaliteitszorg vorm geven.

6.2 Huidige kwaliteit m.b.t. resultaten Voor een goed inzicht in de resultaten van onze school maken wij, naast de aanbevelingen uit het laatste inspectiebezoek, gebruik van het Cito Leerling Volg Systeem en de MOVARE-monitor. Inspectiebezoek begin 2013: Algemene conclusie: De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs voor wat betreft de opbrengsten op orde is en voor de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg grotendeels op orde is, waarbij er ook een aantal indicatoren uit beide aspecten als goed beoordeeld. De indicatoren waarbij de inspectie niet tot een voldoende waardering kan komen, worden herkend door de directeur en intern begeleider en zijn al onderwerp van ontwikkeling. Specifiek gaat het om de kwaliteit van de hulpvraag van zorgleerlingen en om de zelfevaluatie van het onderwijsleerproces. Cito LOVS Leerlingenresultaten brengen wij in beeld met methode gebonden toetsen en gestandaardiseerde toetsen van het leerlingvolgsysteem Cito. De school maakt gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem voor de groepen 1 tot en met 8. Door het afnemen van deze toetsen worden gegevens verzameld om de onderwijsbehoeften van de leerlingen in beeld te krijgen. De groepsanalyse wordt na aanleiding van de toetsen vastgelegd in het groepsplan. Door het werken met een groepsplan en effectiever les te geven streven we kwaliteitsverbetering en opbrengstverhoging na.

36

Movaremonitor: De monitor bevat o.a. gegevens omtrent de eindtoetsopbrengsten, de tussenopbrengsten van het Cito LVS, het pedagogisch/didactisch handelen van onze leerkrachten en in- uit- en doorstroom van onze leerlingen. Onderstaand treft u onze gegevens aan.

37

6.3 De inrichting van onze kwaliteitszorg Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het schoolplan het richtinggevend document bij de kwaliteitsverbetering. Daarnaast gebruiken we het jaarlijks op te stellen actieplan om vinger aan de pols te houden en het schoolontwikkelingsplan bij te stellen. Beide documenten hangen nauw met elkaar samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus. De directeur stelt samen met het schoolteam jaarlijks een evaluatieplan op (als onderdeel van het actieplan) voor evaluatie van de beleidsdoelen. Evaluatie van de leerresultaten zijn een vast onderdeel van dit plan. De evaluatie van de beleidsresultaten die m.b.v. het jaarlijkse actieplan worden nagestreefd gebeurt aan de hand van de volgende instrumenten (afhankelijk van de aard van het na te streven resultaat): - Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en schooldoelstellingen worden gerealiseerd. Daarnaast vinden klassenbezoeken plaats in het kader van het geven van feedback op het onderwijsgedrag. - Functionerings- en beoordelingsgesprekken waarin ook is de leeropbrengsten van de betreffende groep aan de orde komen. - Interviews met ouders, leerlingen en leden van het bevoegd gezag. - Evaluaties (bijvoorbeeld d.m.v. korte vragenlijstjes) van oudercontacten en ouderavonden. - Toetsinstrumenten om leerresultaten vast te stellen. Het jaarlijkse actieplan wordt ieder jaar opgesteld met behulp van onderstaand voorbeeldschema:

Ontwikkeldoel

Beschrijving aanpak

Optimalisering en

- O.l.v. de IB-er zal er gezocht 2015-2016

uniform maken van de

worden naar een beter

groepsoverzichten.

functionerend

Tijd

Evaluatie

Vervolgstap

Juni 2016

-Invoering voor alle vakgebieden.

groepsoverzicht dat door ieder op dezelfde wijze gebruikt zal worden. - Niet alle vakgebieden tegelijk. Invoering van onze

-In juni is de nieuwe

nieuwe Taalmethode

taalmethode aangeschaft deze

2015-2016

1e dec. 2015

-Methodekeuze

2e juni 2016

Aardrijkskunde of

dient over de gehele lijn op

Geschiedenis

een juiste en een zorgvuldige wijze te worden ingevoerd. Invoering

-als opvolger van DotCom start 2015-2016

Sept 2015

-verdere invoer van de

administratie/registra

de school per september 2015

Okt 2015

leerlingen registratie

tie programma

met nieuwe administratie en

Nov.2015

binnen Parnassys.

Parnassys.

registratieprogramma van

Mrt 2016

Parnassys. Iedere leerkracht zal

Juni 2016

hierin geschoold worden m.b.v. sessie o.l.v. de Ib-er. Beginnend met absenties, en beoordelingen

38

7 ONS PERSONEEL

Bij elke ontwikkeling draait het om het vinden van een goede balans.

39

7.1

Personeelsbeleid op MOVARE-niveau

De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van ons onderwijs. Op bovenschools niveau is het personeelsbeleid beschreven in een integraal personeelsbeleidsplan. Daarin is ook opgenomen op welke manier we de wettelijke eis vormgeven met betrekking tot evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende taken. In dat personeelsbeleidsplan zijn de keuzes verwoord zoals die op MOVARE-niveau zijn gemaakt over aspecten als: a. b. c. d. e. f.

Taakbeleid Formatie Wet Bio Nascholing Begeleiding nieuwe leerkrachten De invulling cao 2014

Voor nadere informatie verwijzen we naar de bijlagen.

7.2 Personeelsbeleid op schoolniveau Op onze school streven we collegialiteit en professionaliteit na. Dat uit zich in gedrag als:     

Het openlijk delen van successen, mislukkingen en fouten Het tonen van respect voor elkaars mening Het praten mét elkaar in plaats van over elkaar Open staan voor feedback Het constructief analyseren en bekritiseren van praktijken en procedures.

Een aantal jaren geleden is in het onderwijs de zgn. functiemix ingevoerd. Die functiemix zorgt bij leerkrachten voor LA- en LB-functies. Bij ons op school is het belangrijkste verschil tussen een LA- en LB-functie dat een LB-leerkracht (startende) collega’s begeleidt, bijdraagt in de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen, een eigen specialisme heeft en hier als inhoudelijk klankbord voor optreedt, behoeften tot verbetering van bepaalde processen kan signaleren en analyseren en ook nieuwe methodes (in de breedste zin van het woord) kan implementeren. Ons team beschikt op dit moment over de volgende LB functionarissen: - Gedrag - Techniek - Lezen - Cultuur - Taal/Spelling - Rekenen(hiervoor is een leerkracht gestart met een speciale opleiding) ‘Levenslang leren’ is op onze school een kernattitude voor alle betrokkenen. Uitgangspunt bij te maken scholingskeuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals verwoord in dit schoolplan. Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven wordt is, dat gebruik gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit kan niet alleen invulling krijgen binnen het team, maar zeker ook in samenwerking met collega’s van andere scholen.

40

Om bij die competentie-ontwikkeling van onze leerkrachten de vinger aan de pols te houden, zijn 6 zaken qua personeelsbeleid in onze school structureel verankerd. a. b. c. d. e. f.

Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en schooldoelstellingen worden gerealiseerd. Klassenbezoeken in het kader van competentie-ontwikkeling door het geven van feedback op het onderwijsgedrag. Functionerings- en beoordelingsgesprekken waarin ook de leeropbrengsten van de betreffende groep aan de orde komen. De persoonlijke competentie-ontwikkeling, die vastgelegd wordt in het zgn. Cupellasysteem. Het opvangen en begeleiden van nieuw beginnende leerkrachten Het jaarlijks opstellen van de nascholingsactiviteiten.

7.3 Wat een handelingsgerichte aanpak vraagt van leerkrachten Om te komen tot het geven van een les wordt de gedachtegang dat de methode leidend is, omgedraaid. De vraag is wat kinderen nodig hebben, zodat ze in ontwikkeling blijven. De methode wordt een middel dat wordt aangepast naar de praktijk. Daarvoor is het van belang dat leerkrachten:  optimale kennis van de leerlijnen van de methode(vakgebied),  de doelen van de leerlijnen voor ogen hebben,  de leerlijn voor hun schooljaar kunnen opdelen in 2delen in een groepsplan,  daarbij gebruik maken van toetsgegevens en onderwijsbehoeften van kinderen, welke worden verzameld in een groepsoverzicht,  daarin convergent differentiëren(in drie groepen) zodat leerstof niet op frustratieniveau (aanpak 1) of onder beheersingsniveau (aanpak 3) wordt aangeboden,  daarmee aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd afstemmen op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen  daarvoor de organisatie van de les vormgeven door het directe instructiemodel toe te passen  de doelen uit het groepsplan weten te vertalen naar de dag- en weekplanning  de voortgang van leerlingen bewaken en verantwoorden, dit beschrijven en aanpassen waar nodig  de evaluatie van het groepsplan gebruiken om het volgende groepsplan op te stellen, zodat de leerlijn in stand blijft  leerlingen waarbij de aanpak 1 (verlengde instructie, minimumprogramma) niet voldoende basis biedt om de leerlijn te blijven volgen kunnen helpen met een handelingsplan om deze basis te verstevigen  voor leerlingen waarbij de convergentie differentiatie, aangevuld met opeenvolgende handelingsplannen niet leidt tot het kunnen volgen van de leerlijn, vanaf groep 6, zo nodig met een ontwikkelingsperspectief nieuwe afwijkende einddoelen en tussendoelen formuleren, zodat deze leerlingen wel in ontwikkeling blijven door passend aanbod van leerstof  per kind doelen stellen op basis van het LOVS en bespreken wat hiervoor nodig is met de leerling (in aanpak 1 en 3)

41

7.4 Wat boeiend onderwijs vraagt van leerkrachten Kinderen leren wanneer de leerstof boeiend gebracht wordt. De kinderen van 2015 zijn vluchtiger, meer gericht op prikkels. Hun maatschappij is hierop gericht. De media die ze gebruiken zorgen voor veel prikkels, weinig diepgang, weinig duurzaamheid. Deze kinderen zitten wel in onze klassen en kunnen het niet meer opbrengen om langdurig te luisteren of door te werken aan één taak. Het is aan ons om te zorgen voor variatie, beweging, activeren van de hersenen. Betekenisvol leren: Daarvoor is het van belang dat leerkrachten:  Niet alleen het boek inzetten als leermiddel, maar ook dingen doen of de klas inhalen.  Met kinderen kijken naar beelden van echte gebeurtenissen via beelden op het smartboard. Coöperatief samenwerken: Kinderen die werken met coöperatieve taken zijn meer actief betrokken, zijn gedwongen samen te werken aan een groepsresultaat, werken met wisselende partners, leren te spreken voor de kleine groep en de grote groep. Leren de leraar aan te spreken op verantwoordelijkheden. Daarvoor is het van belang dat leerkrachten:  Regelmatig inzetten van coöperatieve werkvormen, weten waarvoor ze bedoeld zijn en hoe ze georganiseerd worden  Weten waar ze andere coöperatieve werkvormen kunnen vinden om deze toe te passen als dat mogelijk is. *Verantwoordelijk voor materialen, verantwoordelijk voor rust en stilte, verantwoordelijk voor de taak, verantwoordelijk voor de tijd. De kinderen worden regelmatig door de leerkracht gevraagd hun taak uit te oefenen. Er wordt regelmatig met de kinderen gereflecteerd op de taken. Inzetten van Energizers om de mentale accu op te laden. Veilige omgeving Daarvoor is het van belang dat leerkrachten:  kinderen respectvol benaderen (geen kinderen belachelijk maken voor de groep)  kinderen benaderen op een voor hen passende manier (dus soms ook mopperen)  complimenten geven.  niet het ongewenste gedrag benoemen maar het gewenste gedrag  zuinig zijn met straf,  gedrag bespreken met kinderen en kinderen hierin een rol geven  open staan voor signalen van kinderen  humor inzetten en waarderen  de relatie met kinderen in stand houden en belangrijk vinden  een open samenwerkingsrelatie met ouders nastreven; hen bevragen naar welbevinden en gedrag thuis, op de club, op school  Bij signalering van pesten meteen de IB -er betrekken om het pestprotocol te doorlopen  Signalen uit het leerlingvolgsysteem voor sociale competenties (SCOL) bespreken met kind en ouders en passende van daaruit onderwijs-of ondersteuningsbehoeften formuleren

42

Autonomie Naast een gevoel van competentie (ik kan iets) en relatie (ik hoor erbij) is er behoefte aan autonomie (ik kan het zelf). Daarvoor is het van belang dat leerkrachten:  Kinderen alle taken laten uitvoeren die ze zelf aankunnen, dit niet voor hen doen. Het argument dat ze niet zelfstandig genoeg zijn houdt zichzelf in stand  Kinderen fouten laten maken en ze door reflectie daarvan laten leren  Kinderen werk laten plannen in een dag-weektaak of een planbord  Kinderen huiswerk laten maken dat ze zelf aankunnen, zonder hulp van ouders

43

8 ONZE FINANCIËN

44

Je hoeft geen geld te hebben om voor anderen waardevol te zijn.

8.1 Inleiding Als het gaat om financieel beleid staan we in 2015 op een kruispunt. De organisatieverandering van MOVARE betekent dat de verdeling van de middelen vanaf 1-8-2015 op een andere manier geschiedt. Twee zaken zijn hierbij van belang: a. Het financiële jaar loopt gelijk met het schooljaar b. Scholen beschikken over een eigen schoolbegroting

8.2 De inrichting van ons financiële systeem Vanuit de rijksoverheid wordt een Lumpsumvergoeding gegeven, gerelateerd aan het leerlingaantal. Binnen MOVARE is een verdeling van deze inkomsten gemaakt in een bestuursdeel, een deel voor personele inzet en personeelsbeleid op de individuele scholen (zie formatieplan) en een deel voor het materiële beleid zowel op bestuurs- als op schoolniveau. De financiële afdeling van MOVARE draagt zorg voor de bewaking van de budgetten en een juiste administratie. In het onderstaande schema is e.e.a. nog eens uiteen gezet:

Wat doet de school

Wat doet het bestuurLeerlingenadministratie in ParnassysFinanciële administratieInitiëren van personeelsmutatiesPersoneelsadministratieVerlofregistratieVerslagleggingDeclaratie van onkostenBudgetbewaking en terugkoppelingVerwerking ingekomen facturenBegeleiden van directie of administratiefEventueel registreren van medegebruikBank mutaties verantwoordenKasmutaties verantwoordenBudgetbewaking

personeel

45

9 ONZE MEERJARENPLANNING

Gebruik je verleden als springplank, niet als hangmat.

46

9.1 Inleiding In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van onze veranderingsonderwerpen in de komende schoolplanperiode. Die onderwerpen zijn eerder beschreven in hoofdstuk 4 onder punt 4.6 waarbij we zo concreet mogelijk hebben aangegeven welke resultaten we t.a.v. deze onderwerpen in de komende 4 jaren beogen. Op basis van dit meerjarenoverzicht wordt jaarlijks een gedetailleerd actieplan opgesteld. Bij de opstelling van zo’n actieplan wordt uiteraard ook rekening gehouden worden met de resultaten van het voorgaande schooljaar.

9.2 Overzicht strategische keuzes in de schoolplanperiode 2015-2019 Onderwerp 1

 Identiteit Herijken Missie/visie – verhaal school Zichtbaar maken visie/missie

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

X X

X X

X X

X X

X X X

X

X

2 Aanbod leerstof -Borging technisch Lezen en VVL -Invoering nieuwe Taalmethode -Invoering nieuwe techniek methode Oriëntatie zaakvakken Aardrijkskunde/ geschiedenis. -Oriëntatie invulling Expressievakken -Invoering nieuwe “vorm” Expressievakken -Oriëntatie nieuwe rekenmethode

X X X X X

3 Leertijd - Bewaking leertijd alle vakgebieden om “ondersneeuwen” te voorkomen.

X

X

X

X

Kwaliteiszorg

X

X

X

X

Pedagogisch Klimaat -Aandacht sociaal-emotionele ontwikkeling -Reflectie en feedback handelen leerkracht

X X

X X

X X

X X

Didactisch handelen -Klassenmanagement versterken -Uniformiteit van het handelen bevorderen.

X X

X X

X X

X X

4

5

6

47

7 Kindontwikkeling en begeleiding -Uniformiteit groepsplannen en borging -Ontwikkelen begeleiding kinderen met gedragsproblemen -Aandacht voor hoogbegaafdheid -Uitwerking schoolondersteuningsprofiel -Aandacht dyslexie en dyscalcullie -Aanpak rapportage leerlingen via Parnassys

X X

X X

X

X X

X X X X

X X X

X X X

X X X

8. Professionalisering -Taakomschrijving La en Lb functies -Teamleren -Inzet speciale leerkracht rekenen -Invulling schaduw IB en ICT

X X X X

X X X

X X

X X

Integraal personeelsbeleid -Cupalla bekwaamheidsdossier -Gespekkencyclus -Taakbeleid volgens Cupella -Lerarenregister

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X

X X

X X X

X

X

X

X

X

X X X X

X X X X

X X X X

9

10 Communicatie

-Contacten peuterspeelzaal(VVE) -Contacten Humanitas BSO -Optimaliseren website -Optimaal gebruik maken van ISY -Instellen van ouder-info-avonden -Open communicatie ouders -Communicatie met partners in de BMV Aldenhof -Tevredenheidsonderzoek breed

X X

11. Schooladministratie X X X X

-Overstap DotCom – Parnassys -Bron -LOVS -LDOS -Uitbreiden gebruik Parnassys

48

12 Ontwikkelen en vaststellen van veiligheidsbeleid

-Invulling geven aan begrip sociale veiligheid -Invulling geven aan begrip fysieke veiligheid -Evaluatie sociale veiligheid -Evaluatie fysieke veiligheid -Opstellen jaarplan.

49

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.