c. Leerling: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opleiding volgt c.q. organiseert


1 Algemene voorwaarden Instituut Kind in Beeld, waaronder vallen: Beelddenken in de praktijk, LEREN LEREN Methode, Team Toppers en Beelddenken in bedr...

0 downloads 3 Views 731KB Size

Recommend Documents


No documents


Algemene voorwaarden Instituut Kind in Beeld, waaronder vallen: Beelddenken in de praktijk, LEREN LEREN Methode, Team Toppers en Beelddenken in bedrijf d.d. oktober 2011 Artikel 1 – Definities en werking: 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. IKB: Instituut Kind in Beeld bv te Winkel (KvK 37084603) en de daarin behorende handelstakken: Beelddenken in de praktijk, LEREN LEREN Methode, Team Toppers en Beelddenken in bedrijf. b. Particulier: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opleiding wil gaan volgen, aanvraagt c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt. c. Leerling: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opleiding volgt c.q. organiseert. d. Opleiding: iedere opleiding, cursus en training die onder welke naam dan ook door IKB wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland. e. Kosten: De vergoeding c.q. het lesgeld dat de leerling aan IKB verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding. 2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffend het door leerlingen volgen van een opleiding bij IKB en een van haar handelstakken, zoals genoemd in punt 1a. 3 Alle informatie verstrekt door particulieren en leerlingen aan Instituut Kind in Beeld, is vertrouwelijk en zal als zodanig in vertrouwen behandeld worden. Artikel 2 – Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden: IKB geeft aan iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van de voorwaarden wenst te sluiten, verplicht inzage in de digitale versie van deze Algemene Voorwaarden. Indien gewenst kunnen deze Algemene Voorwaarden per mail worden toegezonden. Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten: 1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen IKB en een particulier komt uitsluitend tot stand door het verzenden van een inschrijfformulier voor de opleiding door de desbetreffende particulier en de daaropvolgende, schriftelijke, bevestiging van IKB aan de particulier, dat hij tot de opleiding is toegelaten. Na de totstandkoming van de overeenkomst heeft de particulier 14 dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kan de particulier zonder opgave van redenen de overeenkomst opzeggen. 2. Een door IKB gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, folder, een zogenaamde ‘open dag`, lezing of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerst lid van dit artikel is voldaan.3. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van IKB, is IKB gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, te verplaatsen naar een andere datum later in het jaar, dan wel deze te combineren met andere opleidingen of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de leerling. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk veertien lesdagen voor de eerst (les)dag van de opleiding plaats. 4. Indien IKB kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven en/of naar een latere datum te verplaatsen, heeft de leerling het recht om binnen zeven dagen na dagtekening van de mededeling van IKB door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden. 5. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van IKB als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust. Reeds betaald les- of cursusgeld wordt binnen 14 dagen teruggestort op de rekening van de leerling. Artikel 4 – Gevolgen van de overeenkomst: Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: `de overeenkomst’) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen: a. Inschrijving door de leerling voor een cursus is mogelijk via het aanmeldformulier op de website. IKB bepaalt aan de hand van de gevraagde criteria of de leerling mee mag doen aan de cursus en stelt de leerling hiervan binnen 7 dagen op de hoogte. De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als zowel IKB als de leerling de deelname bevestigen. De leerling is aan IKB verschuldigd de totale cursuskosten te voldoen voor de eerste dag van de cursus/opleiding. b. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 30 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van IKB of een e-mail met ontvangstbevestiging. De leerling is dan 25% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 45,00 voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 30 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk. Bij beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum van poststempel of datum binnenkomst e-mail. c. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 15 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van IKB. De leerling is dan 50% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 90,00 voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 15 dagen tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.

d.

e.

f.

g.

h.

i. j. k.

Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 15 dagen voor het begin van de opleiding of nadat de opleiding reeds is begonnen, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van IKB. De leerling is dan 100% van de kosten van de desbetreffende opleiding verschuldigd. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, c en d vindt plaats onder de opschortende voorwaarden dat de leerling tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van IKB. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen zeven dagen na verzenden van het aangetekend schrijven op de bankrekening van IKB is binnen gekomen, wordt de leerling geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde. Indien de leerling door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de leerling. Indien de leerling verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,00 voor administratiekosten verschuldigd, bovenop de nog uitstaande kosten. Indien de leerling na ene overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is IKB gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is: 1. de leerling de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen. 2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de leerling te ontbinden. 3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijk invordering. Indien IKB gebruik maakt van een of meer van de sub h genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan. Indien IKB overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de leerling, met een minimum van € 68,00. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de leerling overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallig betalingen de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 5 – Overige rechten en plichten van de leerling Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de leerling verplicht: a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding; b. de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door IKB ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben; c. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en andere leerlingen niet te hinderen; d. melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen en/of eventuele proefpersonen. De melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening. Artikel 6- Overige rechten en plichten van IKB: 1. IKB bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. IKB is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. IKB zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijk gronden gebruik maken. 2. IKB is bevoegd om een leerling (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien: a. de leerling zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 5 gedraagt; b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen of eventuele proefpersonen. Artikel 7 – Aansprakelijkheid 1. De leerling is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. IKB aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De leerling vrijwaart IKB voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medeleerlingen. 2. IKB aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de leerling of anderszins door de leerling meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de leerling in de (les)lokalen van IKB. 3. IKB is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de leerling overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van IKB. 4. De leerling vrijwaart IKB voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of aandoening.

Artikel 8 – overige bepalingen 1. Tegenover de leerling strekt de financiële administratie van IKB, blijkens een door IKB verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behouden door de leerling te leveren tegenbewijs. 2. Indien een leerling meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de opleiding(en) waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten. Artikel 9 - Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij IKB. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IKB. 2. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. 3. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf. Artikel 10 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden IKB is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de Nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing. Namens:

Instituut Kind in Beeld bv Bosstraat 107 1731 SC WinkelMarion van de Coolwijk DirectieLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.