CS Návod k použití 2 Varná deska LT Naudojimo instrukcija 22 Kaitlentė PL Instrukcja obsługi 42 Płyta grzejna HK956970FB


1 CS Návod k použití 2 Varná deska LT Naudojimo instrukcija 22 Kaitlentė PL Instrukcja obsługi 42 Płyta grzejna HK956970FB2 2 OBS...
Author:  Martin Esterka

0 downloads 93 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


CS LT PL

Návod k použití Varná deska Naudojimo instrukcija Kaitlentė Instrukcja obsługi Płyta grzejna

2 22 42

HK956970FB

2

www.aeg.com

OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................4 3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................6 4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9 5. TIPY A RADY................................................................................................... 12 6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 14 7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 14 8. INSTALACE......................................................................................................17 9. TECHNICKÉ INFORMACE.............................................................................. 19 10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 20

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací: www.aeg.com Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registeraeg.com Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič: www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Upozornění / Důležité bezpečnostní informace Všeobecné informace a rady Poznámky k ochraně životního prostředí Zmĕny vyhrazeny.

ČESKY

1.

3

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob •

• • •

• • •

Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části jsou horké. Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat. Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru. Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace •

• •

Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků. Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním. Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár.

4

www.aeg.com• •

• • •Oheň se nikdy nesnažte uhasit vodou, ale vypněte spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí rouškou. Nepokládejte věci na varnou desku. Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu. K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru. Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem a nespoléhejte na detektor nádoby. Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2.1 Instalace UPOZORNĚNÍ! Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba. • • • • • • • •

Odstraňte veškerý obalový materiál. Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte. Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem. Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku. Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice. Utěsněte výřez v povrchu pomocí těsniva, abyste zabránili bobtnání z důvodu vlhkosti. Chraňte dno spotřebiče před párou a vlhkostí. Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod oknem. Zabráníte tak převržení horkého nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či okna.Pokud je spotřebič instalován nad zásuvkami, ujistěte se, že prostor mezi dnem spotřebiče a horní zásuvkou zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu. Spodek spotřebiče se může silně zahřát. Zajistěte instalaci samostatného nehořlavého panelu, který bude zakrývat spodek spotřebiče. Ujistěte se, že je mezi pracovní deskou a přední stranou spotřebiče umístěného pod ní prostor pro proudění vzduchu alespoň 2 mm. Záruka nekryje škody způsobené nedostatečným prostorem pro proudění vzduchu.

2.2 Připojení k elektrické síti UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ČESKY

• • • •• • • • •

• •

• • •

Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem. Spotřebič musí být uzemněn. Před každou údržbou nebo čištěním je nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě. Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován správně. Volné a nesprávné zapojení napájecího kabelu či zástrčky (je-li součástí výbavy) může mít za následek přehřátí svorky. Použijte správný typ napájecího kabelu. Elektrické kabely nesmí být zamotané. Ujistěte se, že je nainstalována ochrana před úrazem elektrickým proudem. Použijte svorku k odlehčení kabelu od tahu. Dbejte na to, aby se elektrické přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče nebo horkého nádobí, když spotřebič připojujete do blízké zásuvky. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel nebo síťovou zástrčku (je-li součástí výbavy). Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na autorizované servisní středisko nebo elektrikáře. Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů. Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ní síťovou zástrčku. Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku. Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení,5

pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnící jističe a stykače. Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.

2.3 Použití spotřebiče UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí zranění, popálení či úrazu elektrickým proudem. • • • • • • • • • • • •Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál (je-li přítomen), štítky a ochrannou fólii. Tento spotřebič používejte v domácnosti. Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté. Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru. Po každém použití nastavte varnou zónu do polohy „vypnuto“. Nespoléhejte se na detektor nádoby. Na varné zóny nepokládejte příbory nebo pokličky. Mohly by se zahřát. Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou. Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu. Pokud je povrch spotřebiče prasklý, okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte tak úrazu elektrickým proudem. Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k indukčním varným zónám blíže než na 30 cm. Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může olej vystříknout. UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchuTuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji, držte plameny a ohřáté předměty mimo jejich dosah.

6

www.aeg.com

• •Páry uvolňované velmi horkými oleji se mohou samovolně vznítit. Použitý olej, který obsahuje zbytky potravin, může způsobit požár při nižších teplotách než olej, který se používá poprvé. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky. UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

• • •

• • •Nepokládejte horké nádoby na ovládací panel. Nenechte vyvařit vodu v nádobách. Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly varné nádoby či jiné předměty. Mohl by se poškodit jeho povrch. Nezapínejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob. Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii. Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo nádoby s poškozeným dnem mohou způsobit poškrábání sklokeramiky nebo skla. Tyto předměty při přesouvání na varné desce vždy zdvihněte. Tento spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným účelům, například k vytápění místností.

2.4 Čištění a údržba • • • • •

Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu. Před čištěním spotřebič vypněte a nechte ho vychladnout. Před prováděním údržby spotřebič odpojte od elektrické sítě. K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru. Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2.5 Likvidace UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu či udušení. • • •

Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.

2.6 Obsluha • •

Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko. Používejte výhradně originální náhradní díly.

3. POPIS SPOTŘEBIČE 3.1 Uspořádání varné desky 1 1

1 1

2

1 1

1 Indukční varná zóna 2 Ovládací panel

ČESKY

3.2 Rozvržení ovládacího panelu 1

2

3

4

5

17

6

7

16

15 14

8 9

10 11

12

13

K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté. Sen‐ Funkce zorové tlačít‐ ko

Poznámka

1

ZAP/VYP

Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.

2

Blokování tlačítek / Dětská bezpečnostní pojistka

Slouží k zablokování a odblokování ovláda‐ cího panelu.

3

STOP+GO

Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.

4

Chef

Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.

-

Displej nastavení teploty

Ukazuje nastavení teploty.

-

Ukazatele časovače var‐ ných zón

Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.

-

Displej časovače

Ukazuje čas v minutách.

8

CountUp Timer

Ukazuje zapnutou funkci.

9

Odpočítávání času / Minut‐ Ukazuje zapnutou funkci. ka

5 6 7

Kontrolka varné zóny.

Ukazuje, pro kterou zónu je nastavená te‐ plota.

-

Ukazuje nepřítomnost nádobí na varné zóně, nevhodné nádobí nebo příliš malý průměr dna nádobí.

12

Bridge

Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.

13

-

Slouží k nastavení funkce časovače.

14

-

Slouží k volbě varné zóny.

10 11

7

8

www.aeg.com

Sen‐ Funkce zorové tlačít‐ ko /

15 16 17

-

Poznámka

-

Slouží ke zvýšení nebo snížení času.

Funkce posílení výkonu

Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.

Ovládací lišta

Slouží k nastavení teploty.

3.3 Displeje nastavení teploty Displej

Popis Varná zóna je vypnutá. Varná zóna je zapnutá.

-

Je zapnutá funkce STOP+GO. Je zapnutá funkce Automatický ohřev. Je zapnutá funkce Funkce posílení výkonu. + číslice

Došlo k poruše.

/

OptiHeat Control (Třístupňový ukazatel zbytkového tepla): pokračovat ve vaření / uchovat teplé / zbytkové teplo.

/

Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní pojistka. Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není žád‐ ná nádoba. Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.

3.4 OptiHeat Control (Třístupňový ukazatel zbytkového tepla) UPOZORNĚNÍ! / / Nebezpečí popálení zbytkovým teplem. Ukazatel zobrazuje úroveň zbytkového tepla.

Indukční varné zóny vytvářejí teplo potřebné k vaření přímo ve dně varné nádoby. Sklokeramická varná deska se ohřívá teplem nádoby.

ČESKY

9

4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

4.1 Zapnutí a vypnutí

Stiskněte ovládací lištu u požadovaného nastavení teploty nebo posuňte prstem po ovládací liště až k požadovanému nastavení teploty.

Stisknutím na jednu sekundu varnou desku zapnete nebo vypnete.

4.2 Automatické vypnutí

0

3

5

8 10

14 P

Tato funkce varnou desku automaticky vypne v následujících případech: • • •• •

všechny varné zóny jsou vypnuté, po zapnutí varné desky jste nenastavili teplotu, něco jste rozlili nebo položili na ovládací panel na déle než 10 sekund (pánev, utěrka, atd.). Ozve se zvukový signál a varná deska se vypne. Odstraňte všechny předměty, nebo vyčistěte ovládací panel. se deska se příliš zahřeje (např. když se vyvaří obsah nádoby). Před dalším použitím varné desky je nutné nechat varnou zónu vychladnout. použijete nevhodné nádoby. Symbol se rozsvítí a za dvě minuty se varná zóna automaticky vypne. po určité době nevypnete varnou zónu nebo nezměníte nastavení

teploty. Po určité době se rozsvítí a varná deska se vypne. Vztah mezi nastavením teploty a dobou, po níž se varná deska vypne: Nastavení teploty ,1-3

Varná deska se vypne po 6 hodinách

4-7

5 hodinách

8-9

4 hodinách

10 - 14

1,5 hodině

4.3 Nastavení teploty Nastavení nebo změna teploty:

4.4 Použití varných zón Nádobu položte na kříž / čtverec, který je označen na povrchu varné desky. Zakryjte celý kříž / čtverec. Indukční varné zóny se automaticky přizpůsobují velikosti dna nádoby. S velkými nádobami můžete vařit na dvou varných zónách zároveň.

4.5 Funkce Bridge Tato funkce spojí obě varné zóny, které pak fungují jako jedna. Tuto funkci můžete použít pro nádobí větší než 260 mm. Nejprve nastavte teplotu pro jednu z varných zón. Zapnutí funkce: stiskněte . Teplotu nastavíte nebo změníte stisknutím jednoho z ovládacích snímačů. Vypnutí funkce: stiskněte . Varné zóny fungují opět nezávisle. Když k vaření používáte pouze jednu varnou zónu z páru, doporučujeme používat zadní varnou zónu. Když používáte velké nádoby, doporučujeme je také položit v blízkosti zadní varné zóny.

4.6 Automatický ohřev Zapnete-li tuto funkci, lze tak dosáhnout potřebné teploty za kratší dobu. Tato funkce nastaví na určitou dobu nejvyšší

10

www.aeg.com

teplotu a pak ji sníží na správné nastavení.

Tuto funkci vypnete takto:

Aby bylo možné funkci zapnout, varná zóna musí být chladná. Zapnutí funkce pro varnou zónu: (rozsvítí se ). Ihned stiskněte stiskněte požadované nastavení teploty. Po třech sekundách se zobrazí

Tato funkce dodá indukčním varným zónám více elektrické energie. Funkci lze zapnout pro indukční varnou zónu pouze na omezenou dobu. Poté se indukční varná zóna automaticky přepne na nejvyšší teplotu. Viz část „Technické informace“.

4.8 Funkce Chef Tato funkce zapne všechny varné zóny a automaticky u nich spustí funkci Bridge. Tato funkce nastaví stejnou teplotu, kterou jste posledně nastavili. Při prvním zapnutí se levý pár zón ,

prostřední pár se nastaví na stupeň

a

.

Zapnutí funkce: stiskněte . Rozsvítí se kontrolka. Všechny varné zóny pracují devět minut. Pokud zůstanou varné zóny prázdné, rozsvítí se symbol . Po devíti minutách zazní zvukový signál a prázdné

.

Nejprve zvolte varnou zónu, poté zvolte funkci.Volba funkce časovače je možná pouze u zapnutých varných zón po nastavení jejich teploty.

.

časovače Zapnutí funkce: stiskněte a nastavte čas (00 - 99 minut). Když kontrolka varné zóny začne blikat pomaleji, odpočítává se čas. Kontrola zbývajícího času: zvolte varnou zónu pomocí . Kontrolka varné zóny začne blikat rychleji. Na displeji se zobrazí zbývající čas. Změna času: zvolte varnou zónu pomocí

. Stiskněte

nebo

.

Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu pomocí a stiskněte . Zbývající čas se bude odpočítávat až do 00. Kontrolka varné zóny zhasne. Jakmile uplyne nastavený čas, zazní zvukový signál a začne blikat 00. Varná zóna se vypne.

.

Chcete-li s touto funkci pokračovat, postupujte takto: pro přidání či přesunutí nádoby na vypnutý pár varných zón stiskněte

Odpočítávání času Tuto funkci můžete použít k nastavení délky zapnutí varné zóny při jednom vaření.

je tato funkce zapnutá, rozsvítí se

Vypnutí funkce: změňte nastavení teploty.

varné zóny se nastaví na

Když je tato funkce vypnutá, zjištění nádoby trvá dvě minuty.

, dokud se nerozsvítí opakovaně kontrolka požadované varné zóny. Když

.

pravý pár se nastaví na stupeň

Nastavte teplotu na nebo nechte varné zóny vypnout pomocí Odpočítávání času. Kontrolka zhasne.

Nastavení varné zóny: stiskněte

Zapnutí funkce pro varnou zónu:

nastaví na stupeň ohřevu4.9 Časovač

4.7 Funkce posílení výkonu

. Rozsvítí se

Stisknutím vypnete tuto funkci pro vámi zvolené varné zóny a pro tento pár varných zón ponecháte poslední nastavení teploty. Kontrolka zhasne.

.

Vypnutí funkce: změňte nastavení teploty.

stiskněteVypnutí zvukové signalizace: stiskněte .

ČESKY

CountUp Timer (Měřič času) Tato funkce slouží ke sledování doby provozu varné zóny. Nastavení varné zóny (jestliže je zapnutá více než jedna varná zóna): stiskněte opakovaně , dokud se nerozsvítí kontrolka požadované varné zóny. Když je tato funkce zapnutá, rozsvítí se

.

Zapnutí funkce: stiskněte zhasne a rozsvítí se

. Symbol

.

Kontrola délky provozu varné zóny: . Kontrolka zvolte varnou zónu pomocí varné zóny začne blikat rychleji. Na displeji se zobrazí délka provozu zóny. Během první minuty se na displeji zobrazuje čas v sekundách. Po první minutě se na displeji zobrazuje čas v minutách.

Tato funkce nevypne funkce časovače. Zapnutí funkce: stiskněte se

nebo

zhasne a rozsvítí se

. Symbol .

Pokud jsou zapnuté dvě funkce současně, displej nejprve zobrazí funkci CountUp Timer. Minutka Když je varná deska zapnutá, ale není zapnutá žádná varná zóna (na displeji

. Rozsvítí

. Rozsvítí se

Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se předchozí nastavení teploty.

4.11 Blokování tlačítek Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací panel lze zablokovat. Zabráníte tak náhodné změně nastavení teploty. Nejprve nastavte tepelný výkon. Zapnutí funkce: stiskněte sekundy se rozsvítí zapnutý.

. Na čtyři

.Časovač zůstane

Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí se předchozí nastavení teploty. Funkci také vypnete vypnutím varné desky.

Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu a stiskněte

4.12 Dětská bezpečnostní pojistka Tato funkce brání neúmyslnému použití varné desky. Zapnutí funkce: pomocí zapněte varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na čtyři sekundy stiskněte . Pomocí

. Rozsvítí se

varnou desku vypněte.

nastavení teploty je zobrazeno ), můžete tuto funkci použít jako Minutku.

Funkci vypnete takto: pomocí zapněte varnou desku. Nenastavujte

Zapnutí funkce: stiskněte

teplotu. Na čtyři sekundy stiskněte

. Stiskněte

nebo časovače a nastavte čas. Jakmile uplyne nastavený čas, zazní zvukový signál a začne blikat 00.

Rozsvítí se vypněte.

Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte

pomocí

Tato funkce nemá žádný vliv na provoz varných zón.

4.10 STOP+GO Tato funkce přepne všechny zapnuté varné zóny na nejnižší teplotu. Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit tepelné nastavení.

. Pomocí

.

varnou desku

Vyřazení funkce na jedno vaření: zapněte varnou desku.

Rozsvítí se

.

11

. Na čtyři sekundy

stiskněte . Do 10 sekund nastavte teplotu. Nyní můžete varnou desku použít. Když varnou desku vypnete pomocí

, funkce se opět zapne.

12

www.aeg.com

4.13 OffSound Control (Vypnutí a zapnutí zvukové signalizace)Vypněte varnou desku. Na tři sekundystiskněte

. Displej se rozsvítí a

zhasne. Na tři sekundy stiskněte

.

nebo . Stisknutím Rozsvítí se časovače zvolte jedno z těchto nastavení: •• •

- zvuková signalizace je vypnutá

- zvuková signalizace je zapnutá • Pro potvrzení volby vyčkejte, než se varná deska automaticky vypne.

Každá fáze má maximální elektrické zatížení 3 700 W. Tato funkce rozděluje výkon mezi varné zóny zapojené do stejné fáze. Funkce se zapne, když celkové elektrické zatížení varných zón zapojených do jedné fáze přesáhne 3 700 W. Tato funkce snižuje výkon pro ostatní varné zóny zapojené do stejné fáze. Displej varných zón se sníženým výkonem se mění v rozmezí dvou úrovní.

Když je tato funkce nastavena na , uslyšíte zvukovou signalizaci pouze když: • • • •

stisknete Minutka chladne Odpočítávání času chladne něco položíte na ovládací panel.

4.14 Funkce Řízení výkonu •

Varné zóny jsou seskupeny podle umístění a počtu fází ve varné desce. Viz obrázek.

5. TIPY A RADY UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

5.1 Nádobí U indukčních varných zón vytváří silné elektromagnetické pole teplo v nádobách velmi rychle. Indukční varné zóny používejte s vhodnými nádobami. Materiál varných nádob •

vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel, nerezová ocel, sendvičová dna nádob (označeno jako vhodné výrobcem). • nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán. Nádoba je pro indukční varnou desku vhodná, jestliže:

• •

se malé množství vody na indukční varné zóně nastavené na nejvyšší teplotu velmi rychle ohřeje. magnet přilne na dno nádoby. Dno nádoby musí být co nejrovnější a nejsilnější.

Rozměry nádoby Indukční varné zóny se do určité míry automaticky přizpůsobí velikosti dna nádoby. Výkon varné zóny závisí na průměru varné nádoby. Nádoby s menším než minimálním průměrem přijímají pouze část výkonu vytvářeného varnou zónou. Viz část „Technické informace“.

5.2 Zvuky během používání Jestliže slyšíte:

ČESKYpraskání: nádobí je vyrobeno z různých materiálů (sendvičová konstrukce). • pískání: používáte varnou zónu na vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z různých materiálů (sendvičová konstrukce). • hučení: používáte vysoký výkon. • cvakání: dochází ke spínání elektrických přepínačů. • syčení, bzučení: pracuje ventilátor. Tyto zvuky jsou normální a neznamenají žádnou závadu varné desky.

5.3 Öko Timer (Ekologický časový spínač)

13

zazní signál odpočítávání času. Rozdíl mezi dobou provozu závisí na nastavené teplotě a délce vaření.

5.4 Příklady použití varné desky Vztah mezi nastavením teploty a spotřebou energie příslušené varné zóny není přímo úměrný. Když zvýšíte nastavení teploty, nezvýší se úměrně spotřeba energie dané varné desky. To znamená, že varná zóna se středním nastavením teploty spotřebuje méně než polovinu svého výkonu. Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.

Za účelem úspory energie se topný článek varné zóny sám vypne dřív, než Nastavení te‐ ploty -1

Vhodné pro:

Čas (min)

Tipy

Udržení teploty hotového jídla.

dle potřeby

Nádobu zakryjte pokličkou.

1-3

Holandská omáčka, rozpouště‐ 5 - 25 ní: másla, čokolády, želatiny.

Čas od času zamíchejte.

1-3

Zahuštění: nadýchané omel‐ ety, míchaná vejce.

10 - 40

Vařte s pokličkou.

3-5

Dušení jídel z rýže a mléčných jídel, ohřívání hotových jídel.

25 - 50

Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže, mléčná jídla během ohřívání občas zamí‐ chejte.

5-7

Podušení zeleniny, ryb, masa.

20 - 45

Přidejte několik lžic tekutiny.

7-9

Vaření brambor v páře.

20 - 60

Použijte max. ¼ l vody na 750 g brambor.

7-9

Vaření většího množství jídel, 60 - 150 Až 3 l vody a přísady. dušeného masa se zeleninou a polévek.

9 - 12

Mírné smažení: plátků masa dle nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐ potřeby ho masa, kotlet, masových kro‐ ket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih.

V polovině doby obraťte.

14

www.aeg.com

Nastavení te‐ ploty

Vhodné pro:

Čas (min)

Tipy

12 - 13

Prudké smažení, pečená bramborová kaše, silné řízky, steaky.

5 - 15

V polovině doby obraťte.

14

Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), fritování hranolků. Vaření velkých množství vody. Funkce posílení výkonu je zapnutá.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

6.1 Všeobecné informace • • • • •

Varnou desku po každém použití očistěte. Nádoby používejte vždy s čistou spodní stranou. Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu nemají vliv na funkci varné desky. Použijte speciální čisticí prostředek vhodný na povrch varné desky. Použijte speciální škrabku na sklo.cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota může varnou desku poškodit. Speciální škrabku přiložte šikmo ke skleněnému povrchu a posunujte ostří po povrchu desky. Odstraňte po dostatečném vychladnutí varné desky: skvrny od vodního kamene, vodové kroužky, tukové skvrny nebo kovově lesklé zbarvení. Vyčistěte varnou desku vlhkým hadříkem s malým množstvím mycího prostředku. Po vyčištění varnou desku osušte měkkým hadrem.

6.2 Čištění varné desky •

Okamžitě odstraňte: roztavený plast, plastovou folii nebo jídlo obsahující

7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

7.1 Co dělat, když... Problém

Možná příčina

Varnou desku nelze zapnout Varná deska není zapojena ani používat. do elektrické sítě nebo není připojena správně.

Řešení Zkontrolujte, zda je varná deska správně zapojena do elektrické sítě. Viz schéma zapojení.

ČESKY

Problém

15

Možná příčina

Řešení

Je uvolněná pojistka.

Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka. Pokud se pojistka uvolňuje opako‐ vaně, obraťte se na autorizo‐ vaného elektrikáře. Zapněte varnou desku zno‐ vu a maximálně do 10 se‐ kund nastavte teplotu.

Stiskli jste dvě nebo více senzorových tlačítek sou‐ časně.

Stiskněte pouze jedno sen‐ zorové tlačítko.

Je zapnutá funkce STOP +GO.

Viz část „Denní používání“.

Na ovládacím panelu je vo‐ da nebo skvrny od tuku.

Vyčistěte ovládací panel.

Ozve se zvukový signál a varná deska se vypne. Když je varná deska vypnu‐ tá, ozve se zvukový signál.

Zakryli jste jedno nebo více senzorových tlačítek.

Odstraňte předmět ze sen‐ zorových tlačítek.

Varná deska se vypne.

Něčím jste zakryli senzorové Odstraňte předmět ze sen‐ zorového tlačítka. tlačítko .

Nerozsvítí se Ukazatel zbyt‐ kového tepla.

Varná zóna byla zapnutá jen Jestliže byla varná zóna krátkou dobu, a není proto zapnutá dostatečně dlouho, horká. aby byla horká, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Funkce Automatický ohřev nefunguje.

Varná zóna je horká.

Nechte varnou zónu dosta‐ tečně vychladnout.

Je nastavena nejvyšší teplo‐ Nejvyšší stupeň teploty má ta. stejný výkon jako funkce. Nastavení teploty kolísá me‐ Je zapnutá funkce Řízení zi dvěma nastaveními. výkonu.

Viz část „Denní používání“.

Senzorová tlačítka se zahřívají.

Je-li to možné, na zadních varných zónách používejte velké nádoby.

Nádoba je příliš velká nebo jste ji postavili příliš blízko ovládacích prvků.

Při dotyku senzorových tlačí‐ Zvuková signalizace je vyp‐ tek nezazní žádný zvukový nutá. signál. Rozsvítí se

.

Je zapnutá funkce Automa‐ tické vypnutí.

Zapněte zvukovou signaliza‐ ci. Viz část „Denní používání“. Vypněte varnou desku a znovu ji zapněte.

16

www.aeg.com

Problém

Možná příčina

Řešení

Rozsvítí se

.

Je spuštěna funkce Dětská bezpečnostní pojistka nebo Blokování tlačítek.

Viz část „Denní používání“.

Rozsvítí se

.

Na varné zóně není žádná nádoba.

Na varnou zónu postavte ná‐ dobu.

Nádoba není vhodná.

Použijte vhodnou nádobu. Viz část „Tipy a rady“.

Průměr dna nádoby je pro varnou zónu příliš malý.

Použijte varné nádoby se správnými rozměry. Viz část „Technické infor‐ mace“.

Nádoba nezakrývá kříž / čtverec.

Zakryjte celý kříž / čtverec.

Porucha varné desky.

Varnou desku na chvíli od‐ pojte z elektrické sítě. Vy‐ pojte pojistku v domácí elek‐ troinstalaci. Opět ji připojte.

Zobrazí se

a číslo.

Jestliže se opět rozsvítí, obraťte se na autorizované servisní středisko. Rozsvítí se

.

Elektrické zapojení je ne‐ správné. Napájecí napětí je mimo rozsah.

Požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instalaci zkontroloval.

Rozsvítí se

.

U varné desky došlo k chybě, protože se vyvařila voda z nádoby. Je zapnutá funkce Automatické vypnutí a a ochrana před přehřátím varných zón.

Vypněte varnou desku. Od‐ straňte horkou nádobu. Po přibližně 30 sekundách var‐ nou zónu opět zapněte. Po‐ kud byl problém ve varné nádobě, chybové hlášení se přestane zobrazovat. Ukaza‐ tel zbytkového tepla se může nadále zobrazovat. Nechte varnou nádobu dos‐ tatečně vychladnout. Zkon‐ trolujte, zda lze varnou ná‐ dobu použít s varnou de‐ skou. Viz část „Tipy a rady“.

ČESKY

Problém Rozsvítí se

.

Možná příčina

Řešení

Chladicí ventilátor je zablo‐ kovaný.

Zkontrolujte, zda nějaké předměty neblokují chladicí

17

ventilátor. Jestliže se opět rozsvítí, obraťte se na autorizované servisní středi‐ sko. Rozsvítí se

.

Elektrické zapojení je ne‐ Požádejte kvalifikovaného správné. Varná deska je elektrikáře, aby instalaci připojena pouze k jedné fázi. zkontroloval. Viz schéma za‐ pojení.

7.2 Když nenaleznete řešení... Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na autorizované servisní středisko. Uveďte údaje z typového štítku. Uveďte rovněž kód ze tří číslic a písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné desky) a chybové hlášení, které se zobrazuje. Ujistěte se, že jste varnou

desku používali správným způsobem. Pokud ne, budete muset návštěvu technika z poprodejního servisu nebo prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce. Informace o servisním středisku a záručních podmínkách jsou uvedeny v záruční příručce.

8. INSTALACE UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

8.1 Před instalací spotřebiče Před instalací varné desky si z typového štítku opište níže uvedené informace. Typový štítek je umístěn na spodní straně varné desky.

Sériové číslo ............................

8.2 Vestavné varné desky Vestavné varné desky se smějí používat pouze po zabudování do vhodných vestavných modulů a pracovních ploch, které splňují příslušné normy.

8.3 Připojovací kabel •

Varná deska se dodává s připojovacím kabelem.Poškozený síťový kabel vyměňte za síťový kabel tohoto typu (nebo vyšší): H05BB-F Tmax 90°C. Obraťte se na místní servisní středisko.

8.4 Montáž těsnění 1. Očistěte pracovní desku kolem místa výřezu. 2. Dodaný těsnicí proužek nalepte na spodní hraně varné desky podél vnějšího okraje sklokeramického povrchu. Nenatahujte jej. Konce těsnicího proužku musí být umístěny uprostřed na jedné straně varné desky. 3. Když těsnicí proužek nařežete na příslušnou délku, přidejte několik milimetrů. 4. Oba konce těsnicího proužku přitlačte k sobě.

18

www.aeg.com

8.5 Montáž

min. 500mm min. 50mm

min. 2mm

min. 2 mm A

min. 2 mm B

< 20 mm

B

> 20 mm min. 500 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

A 12 mm 28 mm 38 mm

A

min 30 mm

min. 500 mm A 12 mm 28 mm 38 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

min. 38 mm min. 2 mm R 5mm

min. 55mm

+1 490+1mm 880 mm

ČESKY

19

min. 12 mm min. 2 mm

8.6 Ochranná skříň

Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední prostor o šířce 2 mm pro proudění vzduchu a instalovat ochranné dno přímo pod varnou deskou. Ochranná skříň nemusí být v některých zemích v nabídce. Obraťte se na svého místního dodavatele. Ochrannou skříň nelze použít, pokud varnou desku instalujete nad troubou.

9. TECHNICKÉ INFORMACE 9.1 Typový štítek Model HK956970FB Typ 58 GCD E9 AU Indukce 11.1 kW Sér. č. ................. AEG

PNC 949 595 076 01 220 - 240 V 50 - 60 Hz Vyrobeno v Německu 11.1 kW

20

www.aeg.com

9.2 Technické údaje varných zón Varná zóna

Nominální vý‐ Funkce posíle‐ kon (maximální ní výkonu [W] nastavení te‐ ploty) [W]

Délka chodu funkce Funkce posílení výko‐ nu [min]

Průměr nádoby [mm]

Levá přední

2 300

3 200

10

125 - 210

Levá zadní

2 300

3 200

10

125 - 210

Uprostřed vpředu

2 300

3 200

10

125 - 210

Uprostřed vza‐ du

2 300

3 200

10

125 - 210

Pravá přední

2 300

3 200

10

125 - 210

Pravá zadní

2 300

3 200

10

125 - 210

Výkon varných zón se může nepatrně lišit od údajů uvedených v této tabulce. Mění se na základě materiálu a průměru varných nádob.

Pro dosažení nejlepších výsledků vaření používejte nádoby, které nejsou větší než průměr uvedený v tabulce.

10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST 10.1 Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014 Označení modelu

HK956970FB

Typ varné desky

Vestavná varná deska

Počet varných zón

3

Technologie ohřevu

Indukční deska

Délka (D) a šířka (Š) varné zóny

Vlevo

L 39.4 cm W 22.5 cm

Délka (D) a šířka (Š) varné zóny

Uprostřed

L 39.4 cm W 22.5 cm

Délka (D) a šířka (Š) varné zóny

Vpravo

L 39.4 cm W 22.5 cm

Spotřeba energie varné zó‐ Vlevo ny (elektrické pečení)

178,7 Wh / kg

Spotřeba energie varné zó‐ Uprostřed ny (elektrické pečení)

181,8 Wh / kg

Spotřeba energie varné zó‐ Vpravo ny (elektrické pečení)

181,8 Wh / kg

ČESKY

Spotřeba energie varné de‐ sky (EC electric hob)

180,8 Wh / kg

EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 2: varné desky - metody pro měření výkonu10.2 Úspora energieBěhem každodenního pečení můžete ušetřit energii, budete-li se řídit níže uvedenými radami.

Při ohřevu vody používejte pouze takové množství, které potřebujete.

21

Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami. Před zapnutím varné zóny na ni položte varnou nádobu. Na menší varné zóny postavte menší varné nádoby. Postavte nádobu přímo na střed varné zóny. Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.

11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Recyklujte materiály označené

určené k likvidaci. Spotřebiče označené

symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

22

www.aeg.com

TURINYS 1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 23 2. SAUGOS INSTRUKCIJA..................................................................................24 3. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................26 4. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 29 5. PATARIMAI...................................................................................................... 32 6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 34 7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 34 8. ĮRENGIMAS......................................................................................................37 9. TECHNINĖ INFORMACIJA.............................................................................. 39 10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 40

PUIKIEMS REZULTATAMS Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:

Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos: www.aeg.com Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui: www.registeraeg.com Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui: www.aeg.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis. Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris. Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija Bendroji informacija ir patarimai Aplinkosaugos informacija Galimi pakeitimai.

LIETUVIŲ

1.

23

SAUGOS INFORMACIJA Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga •

• • •

• • •

Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę. Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomenduojame jį įjungti. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros darbų. Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai • • •Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista naudojimo metu. Nelieskite kaitinimo elementų. Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema. Neprižiūrimas maisto gaminimas ant kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą. Niekada negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo apdangalu.

24

www.aeg.com

• •

• • • •

Nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių. Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti. Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti. Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę naudodamiesi jos valdikliais ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi. Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs, prietaisą išjunkite, kad nepatirtumėte elektros smūgio. Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.

2. SAUGOS INSTRUKCIJA 2.1 Įrengimas ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo. • • • • • • • •• •

Nuimkite visas pakavimo medžiagas. Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso. Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija. Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių. Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugines pirštines. Apsaugokite nupjautus paviršius hermetiku, kad jie nuo drėgmės neišbrinktų. Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų ir drėgmės. Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų ir po langu. Atidarant duris ar langus, jie gali nuversti įkaitusius prikaistuvius nuo prietaiso. Jeigu prietaisas įrengiamas virš stalčių, įsitikinkite, ar tarp prietaiso apačios ir viršutinio stalčiaus yra pakankamai vietos orui cirkuliuoti. Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po prietaisu įrenkite nedegią pertvarą, kad nebūtų prieigos prie apačios. Užtikrinkite, kad tarp darbastalio ir prietaiso būtų laisvas 2 mm

ventiliavimo tarpas. Garantija neapima žalos, atsiradusios dėl nepakankamo ventiliavimo tarpo.

2.2 Elektros prijungimas ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros smūgio pavojus. • • • •• • • • •

Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuotas elektrikas. Šis prietaisas turi būti įžemintas. Prieš atlikdami bet kokį veiksmą, patikrinkite, ar prietaisas atjungtas nuo maitinimo. Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų lentelėje, atitinka jūsų elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į elektriką. Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo elektros maitinimo laido ar kištuko (jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti. Naudokite tinkamą elektros maitinimo laidą. Pasirūpinkite, kad elektros laidai nesusipainiotų. Patikrinkite, ar įrengta apsauga nuo elektros smūgių. Ant laido naudokite įtempimą mažinančią sąvaržą. Patikrinkite, kad maitinimo laidas ar kištukas (jeigu taikytina) neliestų

LIETUVIŲ

• •

• • •karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių, kai jungiate prietaisą į netoli esančius lizdus Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų. Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko (jeigu taikytina) ar maitinimo laido. Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį aptarnavimo centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą. Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių. Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti. Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko. Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko. Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius. Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.

• • • • • • •• • •

Prieš naudodami pirmąkart, išimkite visas pakuotės medžiagas, nuimkite etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu taikytina). Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje. Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių. Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.

Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą, kaitvietę išjunkite. Nepasitikėkite prikaistuvių detektoriumi. Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti. Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens. Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti. Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Taip išvengsite elektros smūgio. Naudotojai, turintys širdies stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių kaitviečių, kai prietaisas veikia. Kai dedate maistą į karštą aliejų, aliejus gali ištikšti. ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir sprogimo pavojus• •2.3 Naudojimas ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižaloti, nudegti arba gauti elektros smūgį.

25

Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti lengvai užsiliepsnojančių garų. Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite atsargūs, kad liepsna arba įkaitę daiktai jų neuždegtų. Įkaitusio aliejaus garai gali savaime užsiliepsnoti. Naudotas aliejus, kuriame yra maisto likučių, gali užsiliepsnoti esant žemesnei temperatūrai nei aliejus, kuris yra naudojamas pirmą kartą. Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų. ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti prietaisą.

• • • •

Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant valdymo skydelio. Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių prikaistuvių. Būkite atsargūs, kad ant prietaiso nenukristų daiktai arba prikaistuviai. Jie gali pažeisti paviršių. Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius prikaistuvius.

26

www.aeg.com

• •Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos. Indai iš ketaus, aliuminio arba su sugadintais dugnais gali subraižyti stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius indus nuo maisto gaminimo paviršiaus reikia patraukti, juos visada kelkite, o ne traukite. Šis prietaisas skirtas tik maistui gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.

2.4 Valymas ir priežiūra • • • • •

Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo. Išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti prieš valant. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prieš atlikdami techninės priežiūros darbus. Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu. Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius

ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

2.5 Seno prietaiso išmetimas ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti arba uždusti. • • •

Norėdami sužinoti, kaip tinkamai išmesti seną prietaisą, susisiekite su atitinkama savivaldybės įstaiga. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo. Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite jį.

2.6 Techninė priežiūra • •

Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą. Naudokite tik originalias atsargines dalis.

3. GAMINIO APRAŠYMAS 3.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas 1 1

1 1

2

1 1

1 Indukcinė kaitvietė 2 Valdymo skydelis

LIETUVIŲ

27

3.2 Valdymo skydelio išdėstymas 1

2

3

4

5

17

6

7

16

15 14

8 9

10 11

12

13

Prietaisą valdykite jutiklių laukais. Rodiniai, indikatoriai ir garso signalai parodo, kurios funkcijos veikia. Juti‐ Funkcija klio laukas

Pastaba

1

ĮJUNGTA / IŠJUNGTA

Įjungia ir išjungia kaitlentę.

2

Užrakinimas / Vaikų sau‐ gos įtaisas

Užrakina / atrakina valdymo skydelį.

3

STOP+GO

Įjungia ir išjungia funkciją.

4

Chef

Įjungia ir išjungia funkciją.

-

Kaitinimo lygio rodmuo

Rodo kaitinimo lygį.

-

Kaitviečių laikmačio indika‐ Rodo, kuriai kaitvietei nustatote laiką. toriai

-

Laikmačio ekranas

Rodo laiką minutėmis.

8

CountUp Timer

Rodo, kad veikia funkcija.

9

Atgalinės atskaitos laikma‐ Rodo, kad veikia funkcija. tis / Minučių skaitlys

5 6 7

Kaitvietės indikatorius.

Rodo, kuriai kaitvietei nustatėte kaitinimo lygį.

-

Rodo, kad ant kaitvietės nėra prikaistuvio, prikaistuvis netinkamas arba per mažas pri‐ kaistuvio dugnas.

12

Bridge

Įjungia ir išjungia funkciją.

13

-

Parenka laikmačio funkciją.

14

-

Parenka kaitvietę.

10 11

28

www.aeg.com

Juti‐ Funkcija klio laukas /

15 16 17

-

Pastaba

-

Pailgina arba sutrumpina laiką.

Galingumo funkcija

Įjungia ir išjungia funkciją.

Valdymo juosta

Nustato kaitinimo lygį.

3.3 Kaitinimo lygių rodmenys Ekranas

Aprašymas Kaitvietė išjungta. Kaitvietė veikia.

-

STOP+GO funkcija veikia. Automatinis įkaitinimas funkcija veikia. Veikia Galingumo funkcija. + skaitmuo

Įvyko veikimo triktis.

/

OptiHeat Control (3 veiksmas. Likusio karščio indikatorius) : gamina‐ mas maistas / palaikoma šiluma / likęs karštis.

/

Užrakinimas /Vaikų saugos įtaisas funkcija veikia. Prikaistuvis netinkamas arba per mažas, arba neuždėtas ant kait‐ vietės. Automatinis išjungimas funkcija veikia.

3.4 OptiHeat Control (3 veiksmas. Likusio karščio indikatorius) ĮSPĖJIMAS! / / Pavojus nusideginti dėl likusio karščio. Indikatorius rodo likusio karščio lygį.

Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio pagrindą. Stiklo keramikos paviršius įšyla dėl likusio prikaistuvio karščio.

LIETUVIŲ

29

4. KASDIENIS NAUDOJIMAS ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

4.1 Įjungimas ir išjungimas

Palieskite valdymuo juostą ties tinkamu kaitinimo lygiu arba pirštu lieskite valdymo juostą, kol pasieksite tinkamą kaitinimo lygį.

Lieskite 1 sekundę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte kaitlentę.

4.2 Automatinis išjungimas

0

3

5

8 10

14 P

Ši funkcija automatiškai išjungia kaitlentę, jeigu: • • •• •

visos kaitvietės yra išjungtos; įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo lygio; kažką išliejote arba padėjote ką nors (puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo skydelio ilgesniam laikui nei 10 sekundžių. Pasigirsta garso signalas ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą arba nuvalykite valdymo skydelį; kaitlentė perkaista (pvz., jeigu kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite, kol kaitvietė atauš, prieš vėl naudodami kaitlentę; naudojate netinkamus prikaistuvius. Užsidega simbolis ir po 2 minučių kaitvietė išsijungia automatiškai; neišjungėte kaitvietės arba nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam

ir kaitlentė tikro laiko užsidega išsijungia. Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko, po kurio kaitlentė išsijungia:

4.4 Kaitviečių naudojimas Prikaistuvį uždėkite ant kryželio / kvadrato ant jūsų gaminimui naudojamo paviršiaus. Visiškai uždenkite kryželį / kvadratą. Indukcinės kaitvietės prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio dugno dydį. Galite gaminti naudodami didelį prikaistuvį ant dviejų kaitviečių vienu metu.

4.5 Funkcija Bridge Ši funkcija sujungia dvi kaitvietes ir jos veikia kaip viena. Šią funkciją galite naudoti didesniems kaip 260 mm skersmens prikaistuviams. Pirmiausiai nustatykite vienos kaitvietės kaitinimo lygį. Norėdami įjungti funkciją: palieskite

Kaitlentė išsijun‐ gia po

. Norėdami nustatyti arba pakeisti kaitinimo lygį, palieskite vieną iš valdymo jutiklių.

6 valandų

Norėdami išjungti funkciją: palieskite

4–7

5 valandų

8–9

4 valandų

10–14

1,5 valandos

Kai naudojate tik vieną iš poros kaitviečių, rekomenduojame naudoti galinę kaitvietę. Taip pat kai naudojate didelį prikaistuvį, rekomenduojame jį dėti arti galinės kaitvietės.

Kaitinimo lygis , 1–3

4.3 Kaitinimo lygis Norėdami nustati ar pakeisti kaitinimo lygį:

. Kaitvietės veikia atskirai.

4.6 Automatinis įkaitinimas Jeigu suaktyvinsite šią funkciją, per trumpesnį laiką pasieksite reikalingą kaitinimo lygį. Įjungus šią funkciją, tam

30

www.aeg.com

tikram laikui nustatomas didžiausia kaitinimo lygis, o vėliau mažinamas iki reikiamo kaitinimo lygio.

Norėdami išjungti šią funkciją: •

Palieskite , kad išjungtumėte pasirinktų kaitviečių funkciją ir paliktumėte šiai kaitviečių porai paskutinę kaitinimo lygio nuostatą. Indikatorius užgęsta.Nustatykite kaitinimo lygį į arba palaukite, kol Atgalinės atskaitos laikmatis išjungs kaitvietes. Indikatorius užgęsta.

Kaitvietė turi būti šalta, kad galėtumėte įjungti šią funkciją. Norėdami įjungti šią funkciją kaitvietei: palieskite ( užsidega). Nedelsdami palieskite tinkamą kaitinimo lygį. Po 3 sekundžių užsidega

.

Kai funkcija išjungta, puodų aptikimo trukmė yra 2 minutės.

Norėdami išjungti funkciją: pakeiskite kaitinimo lygį.

4.7 Galingumo funkcija

4.9 Laikmatis

Ši funkcija padidina indukcinių kaitviečių galią. Indukcinei kaitvietei šią funkciją galima įjungti tik ribotam laikui. Po to indukcinė kaitvietė automatiškai grįžta į aukščiausią kaitinimo lygį.

Atgalinės atskaitos laikmatis Šią funkciją naudokite kaitvietės vienai maisto gaminimo trukmei nustatyti. Pirmiausiai nustatykite kaitvietę, o po to – funkciją.Laikmačio funkciją galima pasirinkti tik įjungtoms kaitvietėms ir nustačius kaitinimo lygį.

Žr. skyrių „Techninė informacija“. Norėdami įjungti šią kaitvietės funkciją: palieskite

Norėdami nustatyti kaitvietę: lieskite

. Užsidega

.

pakartotinai tol, kol įsijungs reikiamos kaitvietės indikatorius. Kai ši funkcija yra

Norėdami išjungti funkciją: pakeiskite kaitinimo lygį.

įjungta, įsijungia

Norėdami įjungti funkciją: palieskite

4.8 Funkcija Chef Ši funkcija įjungia visas kaitvietes ir automatiškai visoms joms įjungia Bridge funkciją. Šia funkcija nustatomas tas pats kaitinimo lygis kaip ir buvo nustatytas paskutinį kartą. Pirmą kartą suaktyvinus kaitinimo lygį kairioji kaitviečių pora nustatoma ties lygiu, vidurinioji pora – ties o dešinioji pora – ties

.

lygiu,

Norėdami pamatyti likusį laiką: kaitvietę nustatykite, naudodami . Kaitvietės indikatorius pradeda greitai mirksėti. Ekrane rodomas likęs laikas. Norėdami pakeisti laiką: kaitvietę

lygiu.

nustatykite, naudodami

Norėdami įjungti funkciją: palieskite Įsijungia indikatorius. Visos kaitvietės veikia 9 minutes. Jeigu kaitvietės yra simbolis. Po 9 tuščios, užsidega minučių girdimas garsinis signalas ir tuščios kaitvietės nustatomos į

laikui nustatyti (00–99 laikmačio min.). Kai kaitvietės indikatorius pradeda lėtai mirksėti, pradedama atgalinė laiko atskaita.

.

Norėdami vėl įjungti šią funkciją: palieskite , kad pridėtumėte arba perkeltumėte prikaistuvius ant išjungtų kaitviečių poros.

.

arba

. Palieskite

.

Norėdami išjungti funkciją:su nustatykite kaitvietę ir palieskite . Likęs laikas skaičiuojamas atgal iki 00. Kaitvietės indikatorius užgęsta. Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso signalas ir mirksi 00. Kaitvietė išsijungia.

LIETUVIŲ

Norėdami išjungti garsą: palieskite

.

CountUp Timer (laiko skaičiavimo pirmyn laikmatis) Galite naudoti šią funkciją, jeigu norite sužinoti, kiek laiko kaitvietė veikia.

Norėdami įjungti funkciją: palieskite .

pakartotinai tol, kol įsijungs reikiamos kaitvietės indikatorius. Kai ši funkcija yra . ir atsiranda

užsidega.

Norėdami išjungti funkciją: palieskite . Užsidega ankstesnis kaitinimo lygis.

4.11 Užrakinimas Galite užrakinti valdymo skydelį, kai kaitvietės veikia. Taip galima išvengti atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.

Norėdami įjungti funkciją: palieskite . Užgęsta simbolis

Veikiant funkcijai kaitinimo lygio keisti negalima. Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.

Norėdami nustatyti kaitvietę (jeigu veikia daugiau kaip 1 kaitvietė): lieskite

įjungta, įsijungia

31

.

Norėdami pamatyti, kiek laiko veikia kaitvietė: kaitvietę nustatykite,

Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.

. Kaitvietės indikatorius naudodami pradeda greitai mirksėti. Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaitvietė. Pirmą minutę ekrane rodomas laikas sekundėmis. Po pirmos minutės ekrane rodomas laikas minutėmis.

. užsidega 4 sekundėms.Laikmatis lieka įjungtas.

Norėdami įjungti funkciją: palieskite

Norėdami išjungti funkciją:su nustatykite kaitvietę ir palieskite . Užgęsta simbolis

arba

ir atsiranda

.

4 sekundes. Įsižiebs kaitlentę su

.

Norėdami išjungti funkciją: įjunkite . Kaitinimo lygio

4 sekundes. Įsižiebs kaitlentę su .

ir palaikykite

. Išjunkite

nenustatykite. Palieskite

. Palieskite arba , kad nustatytumėte laiką. Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso signalas ir mirksi 00.

Funkcija nustato visas veikiančias kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.

. Kaitinimo lygio

nenustatykite. Palieskite

kaitlentę su

Norėdami įjungti funkciją: palieskite

4.10 STOP+GO

4.12 Vaikų saugos įtaisas

kaitlentę su

).

Ši funkcija neturi poveikio kaitviečių veikimui.

Išjungus kaitlentę, išjungiama ir ši funkcija.

Norėdami įjungti funkciją: įjunkite

Minučių skaitlys Galite naudoti šią funkciją kaip minučių skaitlį, kai kaitlentė yra įjungta ir kaitvietės neveikia (kaitinimo lygio ekrane

Norėdami išjungti garsą: palieskite

. Užsidega ankstesnis kaitinimo lygis.

Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė nepradėtų veikti atsitiktinai.

Jeigu dvi funkcijos veikia vienu metu, ekrane pirmiausiai rodoma funkcija CountUp Timer.

rodoma

Norėdami išjungti funkciją: palieskite

ir palaikykite

. Išjunkite

.

Norėdami nepaisyti funkcijos tik vienam maisto gaminimui: įjunkite kaitlentę su

.

įsižiebia. Palieskite ir

4 sekundes palaikykite . Per 10 sekundžių nustatykite kaitinimo lygį. Kaitlentę galima naudoti. Kai išjungiate kaitlentę su

, funkcija vėl veikia.

32

www.aeg.com

4.13 OffSound Control (Garso signalų išjungimas ir įjungimas) Išjunkite kaitlentę. Palieskite ir 3 sekundes palaikykite . Ekranas įsijungia ir išsijungia. Palieskite ir palaikykite

3 sekundes. Įsižiebs

arba . Palieskite laikmatį, kad pasirinktume vieną iš šių: •

– garso signalai išjungti

• • • • •

– garso signalai įjungti • Norėdami patvirtinti pasirinkimą, palaukite, kol kaitlentė automatiškai išsijungs.

Kiekvienos fazės maksimali elektros apkrova yra 3 700 W. Ši funkcija paskirsto galią tarp kaitviečių, prijungtų prie tos pačios fazės. Ši funkcija įsijungia, kai bendra kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės, elektros apkrova viršija 3 700 W. Ši funkcija sumažina galią kitoms kaitvietėms, prijungtoms prie tos pačios fazės. Kaitvietės, kurios galia yra sumažinta, kaitinimo lygio rodmuo kinta tarp dviejų lygių.

Kai funkcija yra nustatyta ties , garso signalai girdimi tik tuo atveju, kai: • • • •

paliečiate ; Minučių skaitlys išsijungia Atgalinės atskaitos laikmatis išsijungia kažką padėjote ant valdymo skydelio.

4.14 Funkcija Galios valdymas •

Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą ir kaitlentės fazių skaičių. Žr. paveikslėlį.

5. PATARIMAI ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

5.1 Prikaistuviai Indukcinių kaitviečių striprus elektromagnetinis laukas labai greitai įkaitina prikaistuvius. Indukcinėms kaitvietėms naudokite tinkamus prikaistuvius. Prikaistuvių medžiaga •

tinkama: ketus, plienas, emaliuotas plienas, nerūdijantis plienas, daugiasluoksnis dugnas (su atitinkamu gamintojo ženklu).netinkama: aliuminis, varis, žalvaris, stiklas, keramika, porcelianas. Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei, jeigu: • •

nedidelis kiekis vandens labai greitai užverda ant kaitvietės, nustatytos aukščiausiu kaitinimo lygiu; ant prikaistuvio dugno prikimba magnetas. Prikaistuvio dugnas turi būti kuo storesnis ir lygesnis.

Prikaistuvių matmenys Indukcinės kaitvietės prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio dugno dydį iki tam tikros ribos. Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei minimalaus skersmens prikaistuvis

LIETUVIŲ

gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos galios. Žr. skyrių „Techninė informacija“.

5.2 Triukšmo lygis naudojimo metu Jeigu girdite: •

traškėjimą: indai pagaminti iš skirtingų medžiagų (sumuštinio principu). • švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę didelę galią ir prikaistuvius, pagamintus iš skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių principu). • dūzgimas: naudojate didelę galią. • spragsėjimas: elektrinis perjungimas. • šnypštimas, gaudimas: veikia ventiliatorius. Šis triukšmas yra normalus ir nereiškia kaitlentės gedimo.

33

išsijungia anksčiau, nei pasigirsta atgalinės laiko atskaitos garso signalas. Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo lygio ir maisto gaminimo trukmės.

5.4 Maisto gaminimo pavyzdžiai Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis kaitinimo lygis nėra tiesiogiai proporcingas kaitvietės energijos sąnaudų padidėjimui. Tai reiškia, kad kaitvietė, veikianti vidutiniu kaitinimo lygiu, naudoja mažiau nei pusę savo galios. Duomenys lentelėje yra tik orientacinio pobūdžio.

5.3 Öko Timer (Ekonominis laikmatis) Energijos taupymo tikslais kaitvietės kaitinimo elementas automatiškai Kaitinimo ly‐ gis -1

Naudojimas:

Laikas (min.)

Patarimai

Išlaikykite pagamintą maistą šiltą.

jeigu re‐ Uždenkite prikaistuvį dangčiu. ikia

1–3

„Hollandaise“ padažas, lydy‐ 5–25 mas: sviestas, šokoladas, žela‐ tina.

Retkarčiais pamaišykite.

1–3

Tirštinimas: purūs omletai, kepti kiaušiniai.

10–40

Gaminkite uždengę prikaistu‐ vius.

3–5

Tinka virti ryžius ir gaminti pie‐ niškus patiekalus, taip pat šil‐ dyti pagamintus patiekalus.

25–50

Verdant ryžius, vandens turi būti dvigubai daugiau nei ry‐ žių; gamindami pieno patieka‐ lus, juos kartkartėmis pamai‐ šykite.

5–7

Daržovių gaminimas garuose, žuvis, mėsa.

20–45

Įpilkite kelis valgomuosius šaukštus skysčio.

7–9

Bulvių virimas garuose.

20–60

Gamindami 750 g bulvių, nau‐ dokite daugiausia ¼ l van‐ dens.

34

www.aeg.com

Kaitinimo ly‐ gis

Naudojimas:

Laikas (min.)

Patarimai

7–9

Tinka gaminti didesnius maisto 60–150 kiekius, troškinius ir sriubas.

9–12

Neintensyvus kepimas: tinka kepti eskalopus, veršienos muštinius, kotletus, pyragėlius su įdaru, dešreles, kepenėles, miltų, sviesto ir pieno mišinius, kiaušinius, blynus, spurgas.

jeigu re‐ Patiekalo gaminimo laikui įpu‐ ikia sėjus, apverskite.

12–13

Intensyvus kepimas, smulkiai supjaustytos paskrudintos bulvės, nugarinės žlėgtainis, bifšteksas.

5–15

14

Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mė‐ są), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.

Iki 3 l skysčio ir ingredientai.

Patiekalo gaminimo laikui įpu‐ sėjus, apverskite.

Tinka virti didelį kiekį vandens. Įjungta galingumo funkcija.

6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

6.1 Bendroji informacija • • • • •

Valykite kaitlentę po kiekvieno panaudojimo. Visada naudokite prikaistuvius, kurių dugnas švarus. Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant paviršiaus neturi įtakos kaitlentės veikimui. Naudokite specialius, kaitlentei valyti tinkamus valiklius. Naudokite specialią, stiklui skirtą grandyklę.

6.2 Kaitlentės valymas •

Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį plastiką, plastikinę foliją ir maistą,

7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.kurio sudėtyje yra cukraus. Kitaip šie nešvarumai gali sugadinti kaitlentę. Specialią grandyklę prie stiklo keraminio paviršiaus pridėkite smailiu kampu ir stumkite ašmenis paviršiumi. Kaitlentei pakankamai ataušus pašalinkite: kalkių nuosėdas, vandens dėmes, riebalų dėmes, metalo spalvos dėmes. Kaitlentę valykite drėgnu skudurėliu ir nedideliu valymo priemonės kiekiu. Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite minkštu audiniu.

LIETUVIŲ

35

7.1 Ką daryti, jeigu.. Problema

Galima priežastis

Atitaisymo būdas

Kaitlentės negalima įjungti arba valdyti.

Kaitlentė neprijungta arba netinkamai prijungta prie elektros tinklo.

Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐ kamai prijungta prie elektros tinklo. Žr. prijungimo sche‐ mą.

Suveikė saugiklis.

Patikrinkite, ar veikimas su‐ triko dėl perdegusio saugi‐ klio. Jeigu saugiklis pakarto‐ tinai suveikia, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Dar kartą įjunkite kaitlentę ir nustatykite kaitinimo lygį per mažiau nei 10 sekundžių.

Vienu metu palietėte 2 arba daugiau jutiklių laukų.

Lieskite tik vieną jutiklio lau‐ ką.

Veikia funkcija STOP+GO.

Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐ jimas“.

Ant valdymo skydelio yra Nuvalykite valdymo skydelį. vandens arba riebalų dėmių. Pasigirsta garso signalas ir Kažką padėjote ant vieno ar‐ Nuimkite daiktą nuo jutiklio kaitlentė išsijungia. ba kelių jutiklio laukų. laukų. Kai kaitlentė yra išjungta, gir‐ dimas garso signalas. Kaitlentė išsijungia.

Kažką uždėjote ant jutiklio lauko

.

Nuimkite daiktą nuo jutiklio lauko.

Likusio karščio indikatorius neįsijungia.

Kaitvietė neįkaitusi, nes veikė pernelyg trumpai.

Jeigu kaitvietė veikė pakan‐ kamai ilgai ir jau turėtų būti įkaitusi, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo cen‐ trą.

Neveikia funkcija Automati‐ nis įkaitinimas.

Kaitvietė yra karšta.

Palaukite, kol kaitvietė pak‐ ankamai atvės.

Nustatytas didžiausias kaiti‐ nimo lygis.

Esant didžiausiam kaitinimo lygiui, galia yra tokia pati kaip ir funkcijos.

Kaitinimo lygis keičiamas tarp dviejų lygių.

Veikia funkcija Galios valdy‐ mas.

Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐ jimas“.

Jutiklių laukai įkaista.

Per didelis prikaistuvis arba jis yra per arti valdiklių.

Jeigu galima, didelius pri‐ kaistuvius dėkite ant galinių kaitviečių.

36

www.aeg.com

Problema

Galima priežastis

Atitaisymo būdas

Liečiant jutiklių laukus ne‐ skamba garso signalas.

Signalai yra išjungti.

Įjunkite garso signalus. Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐ jimas“.

Įsijungia

.

Veikia Automatinis išjungi‐ mas.

Išjunkite ir vėl įjunkite kai‐ tlentę.

Įsijungia

.

Veikia funkcija Vaikų saugos Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐ įtaisas ar Užrakinimas. jimas“.

Įsijungia

.

Ant kaitvietės neuždėtas pri‐ kaistuvis.

Uždėkite prikaistuvį ant kait‐ vietės.

Netinkamas prikaistuvis.

Naudokite tinkamą prikais‐ tuvį. Žr. skyrių „Patarimai“.

Prikaistuvio dugno skersmuo Naudokite tinkamo dydžio yra per mažas kaitvietei. prikaistuvius. Žr. skyrių „Techninė informa‐ cija“.

Įsijungia

ir skaičius.

Prikaistuvis neuždengia kry‐ želio / kvadrato.

Visiškai uždenkite kryželį / kvadratą.

Kaitlentėje aptikta klaida.

Kuriam laikui atjunkite kai‐ tlentę nuo maitinimo tinklo. Atjunkite namo elektros sky‐ dinėje esantį saugiklį. Vėl jį įjunkite. Jeigu vėl rodoma , kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo cen‐ trą.

Įsijungia

.

Netinkamas elektros prijun‐ gimas. Netinkama maitinimo įtampa.

Paprašykite kvalifikuoto elektriko patikrinti instaliaci‐ ją.

Įsijungia

.

Kaitlentėje aptikta klaida, nes užkaistas tuščias pri‐ kaistuvis. Taip pat veikiaAu‐ tomatinis išjungimas apsau‐ ga nuo kaitviečių perkaitimo.

Išjunkite kaitlentę. Nuimkite karštą prikaistuvį. Maždaug po 30 sekundžių vėl įjunkite kaitvietę. Jeigu problema bu‐ vo prikaistuvis, klaidos pra‐ nešimas išnyks. Likusio kar‐ ščio indikatorius gali likti. Palaukite, kol prikaistuvis pakankamai atvės. Patikrin‐ kite, ar jūsų prikaistuvis tinka kaitlentei. Žr. skyrių „Patarimai“.

LIETUVIŲ

Problema Įsijungia

.

37

Galima priežastis

Atitaisymo būdas

Užblokuotas aušinimo venti‐ liatorius.

Patikrinkite, ar daiktai neblo‐ kuoja aušinimo ventiliator‐ iaus. Jeigu vėl rodoma , kreipkitės į įgaliotąjį techni‐ nio aptarnavimo centrą.

Įsijungia

.

Netinkamas elektros prijun‐ gimas. Kaitlentė prijungta tik prie vienos fazės.

7.2 Jeigu negalite rasti sprendimo... Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą. Pateikite duomenis iš techninių duomenų lentelės. Taip pat nurodykite stiklo keramikos kaitlentės triženklį raidžių ir skaičių kodą (jis yra stiklo

Paprašykite kvalifikuoto elektriko patikrinti instaliaci‐ ją. Žr. prijungimo schemą.

paviršiaus kampe) bei rodomą klaidos pranešimą. Patikrinkite, ar tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne, aptarnavimo centro ar atstovo apsilankymas bus apmokestintas, nepaisant garantinio laikotarpio. Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir garantijos sąlygos pateiktos garantijos brošiūroje.

8. ĮRENGIMAS ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.

8.1 Prieš įrengiant Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite žemiau informaciją iš techninių duomenų plokštelės. Techninių duomenų plokštelę rasite kaitlentės apačioje.

Serijos numeris.........................

8.2 Integruojamos kaitlentės Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti naudojamos tik po to, kai jos bus įrengtos tinkamame standartus atitinkančiame paviršiuje.

8.3 Prijungimo kabelis •

Kaitlentė pateikiama su elektros laidu.Apgadintą elektros kabelį pakeiskite šiuo (arba geresniu) elektros kabeliu: H05BB-F Tmax 90°C. Kreipkitės į vietos techninio aptarnavimo centrą.

8.4 Sandariklio tvirtinimas 1. Nuvalykite stalviršį aplink išpjautą plotą. 2. Priklijuokite pateiktą sandariklio juostą prie apatinio kaitlentės krašto, išilgai išorinio stiklo keramikos krašto. Nepertempkite jos. Įsitikinkite, ar sandariklio juostos galai yra vienos kaitlentės pusės viduryje. 3. Pridėkite kelis mm ilgio, kai pjaunate sandariklio juostą. 4. Pastumkite abu sandariklio juostos galus kartu.

38

www.aeg.com

8.5 Įrengimas

min. 500mm min. 50mm

min. 2mm

min. 2 mm A

min. 2 mm B

< 20 mm

B

> 20 mm min. 500 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

A 12 mm 28 mm 38 mm

A

min 30 mm

min. 500 mm A 12 mm 28 mm 38 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

min. 38 mm min. 2 mm R 5mm

min. 55mm

+1 490+1mm 880 mm

LIETUVIŲ

39

min. 12 mm min. 2 mm

8.6 Apsauginė pertvara

Jeigu naudojate apsauginę pertvarą (papildomą priedą), 2 mm tarpas priekyje oro srautui ir apsauginės grindys tiesiai po kaitlente nereikalingos. Kai kuriose šalyse apsauginės pertvaros priedo gali būti neįmanoma įsigyti. Kreipkitės į savo vietinį tiekėją. Jeigu kaitlentė įrengiama virš orkaitės, apsauginės pertvaros naudoti negalima.

9. TECHNINĖ INFORMACIJA 9.1 Techninių duomenų plokštelė Modelis HK956970FB Tipas 58 GCD E9 AU Indukcija11.1 kW Ser. Nr. ................ „AEG“

PNC 949 595 076 01 220–240 V 50–60 Hz Pagaminta Vokietijoje 11.1 kW

40

www.aeg.com

9.2 Kaitviečių techniniai duomenys Kaitvietė

Vardinė galia Galingumo (didžiausias funkcija (W) kaitinimo lygis) (W)

Galingumo funkcija did‐ žiausia trukmė (min)

Prikaistuvio skersmuo (mm)

Kairioji priekinė

2 300

3 200

10

125–210

Kairioji galinė

2 300

3 200

10

125–210

Vidurinė prie‐ kinė

2 300

3 200

10

125–210

Vidurinė galinė

2 300

3 200

10

125–210

Dešinioji prie‐ kinė

2 300

3 200

10

125–210

Dešinioji galinė

2 300

3 200

10

125–210

Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos ir matmenų.

Norėdami pasiekti optimalių maisto gaminimo rezultatų, naudokite prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis nei nurodytas lentelėje.

10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS 10.1 Informacija apie gaminį pagal ES direktyvą 66/2014 Modelio identifikatorius

HK956970FB

Kaitlentės tipas

Įmontuojama kaitlentė

Maisto gaminimo sričių skaičius

3

Kaitinimo technologija

Indukcija

Maisto gaminimo srities il‐ gis (I) ir plotis (P)

Kairioji

L 39.4 cm W 22.5 cm

Maisto gaminimo srities il‐ gis (I) ir plotis (P)

Vidurinioji

L 39.4 cm W 22.5 cm

Maisto gaminimo srities il‐ gis (I) ir plotis (P)

Dešinioji

L 39.4 cm W 22.5 cm

Maisto gaminimo srities en‐ Kairioji ergijos sąnaudos („EC electric“ maisto gaminimas)

178,7 Wh/kg

Maisto gaminimo srities en‐ Vidurinioji ergijos sąnaudos („EC electric“ maisto gaminimas)

181,8 Wh/kg

LIETUVIŲ

Maisto gaminimo srities en‐ Dešinioji ergijos sąnaudos („EC electric“ maisto gaminimas)

181,8 Wh/kg

Kaitlentės energijos sąnau‐ dos (EC electric hob)

180,8 Wh/kg

EN 60350-2. Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai

10.2 Energijos taupymas Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų, kasdien gamindami galėsite sutaupyti energijos. •

Kai šildote vandenį, naudokite jo tik tiek, kiek reikia.

• • • • •

41

Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite dangčiais. Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami kaitvietę. Mažesnius prikaistuvius dėkite ant mažesnių kaitviečių. Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant kaitvietės vidurio. Maistui pašildyti arba išlydyti naudokite likusį karštį.

11. APLINKOS APSAUGA Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

42

www.aeg.com

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 43 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 44 3. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 47 4. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 49 5. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 53 6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 55 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 56 8. INSTALACJA.................................................................................................... 59 9. DANE TECHNICZNE........................................................................................61 10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 62

Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania techniczne ułatwiające życie – nie wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą dokumentacją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia. Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:

Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu: www.aeg.com Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową: www.registeraeg.com Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia: www.aeg.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych. Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny. Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Ostrzeżenie / Przestroga – Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ogólne informacje i wskazówki Informacje dotyczące środowiska naturalnego Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

POLSKI

1.

43

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych •

• • •

• • •

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają. Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, zaleca się, aby ją włączyć. Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych. Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem.

44

www.aeg.com

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa •

• •• •

• •

Urządzenie oraz jego nieosłonięte elementy nagrzewają się podczas pracy do wysokiej temperatury. Nie dotykać elementów grzejnych. Nie sterować urządzeniem zewnętrznym zegarem ani niezależnym układem zdalnego sterowania. Pozostawienie bez nadzoru potraw zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może być przyczyną pożaru. Nie gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem gaśniczym. Nie przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni gotowania. Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów metalowych, takich jak sztućce lub pokrywki do garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać. Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych. Po zakończeniu używania płyty należy wyłączyć pole grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać na działaniu układu wykrywania obecności naczyń. Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2.1 Instalacja OSTRZEŻENIE! Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana osoba.

• • • •

Usunąć wszystkie elementy opakowania. Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia. Postępować zgodnie z instrukcją instalacji załączoną do urządzenia. Zachować minimalne odstępy od innych urządzeń i mebli.

POLSKI

• •Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Zawsze używać rękawic ochronnych. Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie blatu przed wilgocią za pomocą odpowiedniego uszczelniacza. Zabezpieczyć spód urządzenia przed dostępem pary i wilgoci. Nie instalować urządzenia przy drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie to możliwości strącenia gorącego naczynia z urządzenia przy otwieraniu okna lub drzwi. Instalując urządzenie nad szufladami, należy zapewnić wystarczająco dużo miejsca między dolną częścią urządzenia a górną szufladą, aby umożliwić prawidłowy obieg powietrza. Spód urządzenia może się mocno nagrzewać. Pod urządzeniem należy zamontować niepalną płytę, uniemożliwiającą dostęp do urządzenia od spodu. Pozostawić 2 mm przestrzeni wentylacyjnej między blatem roboczym a przednią częścią zamontowanego pod nim urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych brakiem odpowiedniej przestrzeni wentylacyjnej.

2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. • • • •

Wszystkie połączenia elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk. Urządzenie musi być uziemione. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.• • • • •

• •

• • •

45

Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Luźny lub niewłaściwy przewód zasilający bądź wtyczka (jeśli dotyczy) może być przyczyną przegrzania styków. Użyć odpowiedniego przewodu zasilającego. Nie dopuszczać do splątania przewodów elektrycznych. Upewnić się, że zostało zainstalowane zabezpieczenie przed porażeniem prądem. Przewód zasilający należy przymocować obejmą w celu jego mechanicznego odciążenia. Podczas podłączania urządzenia do gniazda sieciowego upewnić się, że przewód zasilający lub jego wtyczka (jeśli dotyczy) nie będzie dotykać rozgrzanych elementów urządzenia lub naczyń Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy. Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi. Zarówno dla elementów znajdujących się pod napięciem, jak i zaizolowanych części, zabezpieczenie przed porażeniem prądem należy zamocować w taki sposób, aby nie można go było odłączyć bez użycia narzędzi. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby w zainstalowanym urządzeniu wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna. Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane, nie wolno podłączać do niego wtyczki. Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich wyłączników obwodu zasilania: wyłączników automatycznych, bezpieczników topikowych (typu wykręcanego – wyjmowanych z oprawki),

46

www.aeg.comwyłączników różnicowo-prądowych (RCD) oraz styczników. W instalacji elektrycznej należy zastosować wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie urządzenia od zasilania na wszystkich biegunach. Wyłącznik obwodu musi mieć rozwarcie styków wynoszące minimum 3 mm.

2.3 Eksploatacja OSTRZEŻENIE! Zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała, oparzeniem, porażeniem prądem. •

• • • • • • • • • •

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć z niego wszystkie elementy opakowania, etykiety i folię ochronną (jeśli dotyczy). Urządzenia należy używać w warunkach domowych. Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne są drożne. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Po każdym użyciu wyłączyć pole grzejne. Nie polegać na działaniu układu wykrywania obecności naczyń. Nie kłaść sztućców ani pokrywek naczyń na polach grzejnych. Mogą one się one silnie rozgrzać. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą. Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów. Jeśli na powierzchni urządzenia pojawią się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Pozwoli to uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Gdy urządzenie jest włączone, użytkownicy z wszczepionym rozrusznikiem serca nie powinni zbliżać się do indukcyjnych pól grzejnych na odległość mniejszą niż 30 cm. Podczas wkładania żywności do gorącego oleju może on pryskać.

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarem i wybuchem •

• • •

Pod wpływem wysokiej temperatury tłuszcze i olej mogą uwalniać łatwopalne opary. Podczas podgrzewania tłuszczów i oleju nie wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani rozgrzanych przedmiotów. Opary uwalniane przez gorący olej mogą ulec samoczynnemu zapłonowi. Zużyty olej zawierający pozostałości produktów spożywczych ma niższą temperaturę zapłonu niż świeży olej. Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami. OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie uszkodzenia urządzenia.

• • •

• • •Nie stawiać gorących naczyń na panelu sterowania. Nie dopuszczać do wygotowania się potraw. Nie dopuszczać do upadku naczyń lub innych przedmiotów na powierzchnię urządzenia. Może to spowodować jej uszkodzenie. Nie włączać pól grzejnych bez naczyń ani z pustymi naczyniami. Nie kłaść na urządzeniu folii aluminiowej. Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze zniszczonym spodem mogą spowodować zarysowanie szkła lub szkła ceramicznego. Dlatego nie należy przesuwać ich po powierzchni gotowania. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przyrządzania potraw. Nie wolno go używać do innych celów, takich jak np. ogrzewanie pomieszczeń.

2.4 Konserwacja i czyszczenie •

Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia, należy regularnie ją czyścić.

POLSKIPrzed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i zaczekać, aż ostygnie. Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej. Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie stosować produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

• • •• •

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowej utylizacji urządzenia, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.

2.6 Serwis •2.5 Utylizacja

Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, który naprawi urządzenie. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

OSTRZEŻENIE! Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała lub uduszeniem.

3. OPIS URZĄDZENIA 3.1 Układ powierzchni gotowania 1 1

1 1

1 1

1 Indukcyjne pole grzejne 2 Panel sterowania

2

3.2 Układ panelu sterowania 1

2

3

4

5

17

47

6

7

16

15 14

8 9

13

10 11

12

48

www.aeg.com

Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach. Pole Funkcja czujni‐ ka

Uwagi

1

WŁ. / WYŁ.

Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.

2

Blokada / Blokada urucho‐ mienia

Blokowanie/odblokowanie panelu sterowa‐ nia.

3

STOP+GO

Włączanie i wyłączanie funkcji.

4

Chef

Włączanie i wyłączanie funkcji.

-

Wskazanie mocy grzania

Pokazuje ustawienie mocy grzania.

-

Wskaźniki funkcji zegara dla poszczególnych pól grzejnych

Wskazują, dla którego pola ustawiono czas.

-

Wyświetlacz zegara

Pokazuje czas w minutach.

8

CountUp Timer

Informuje o działaniu funkcji.

9

Wyłącznik czasowy / Min‐ utnik

Informuje o działaniu funkcji.

Wskaźnik pola grzejnego.

Informuje, dla którego pola ustawiono moc grzania.

-

Informacja o braku naczynia na polu grzej‐ nym, użyciu nieprawidłowego naczynia lub zbyt małej średnicy dna naczynia.

12

Bridge

Włączanie i wyłączanie funkcji.

13

-

Wybór funkcji zegara.

14

-

Wybór pola grzejnego.

-

Przedłużanie lub skracanie czasu.

Funkcja Power

Włączanie i wyłączanie funkcji.

Pasek regulacji

Ustawianie mocy grzania.

5 6 7

10 11

/

15 16 17

-

3.3 Wskazania ustawień mocy grzania Wskazanie

Opis Pole grzejne jest wyłączone.

POLSKI

Wskazanie

49

Opis Pole grzejne jest włączone.

-

Włączona jest funkcja STOP+GO. Włączona jest funkcja Automatyczne podgrzewanie. Włączona jest funkcja Funkcja Power. + cyfra

Nieprawidłowe działanie.

/

OptiHeat Control (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego): goto‐ wanie / podtrzymywanie ciepła / ciepło resztkowe.

/

Włączona jest funkcja Blokada / Blokada uruchomienia. Na polu grzejnym umieszczono nieodpowiednie lub zbyt małe naczy‐ nie bądź nie umieszczono na nim żadnego naczynia. Włączona jest funkcja Samoczynne wyłączenie.

3.4 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego) OSTRZEŻENIE! / / Występuje zagrożenie poparzenia ciepłem resztkowym. Wskaźnik pokazuje poziom ciepła resztkowego.

Indukcyjne pola grzejne wytwarzają ciepło potrzebne do gotowania potraw bezpośrednio w dnie naczyń. Powierzchnia ceramiczna jest nagrzewana przez ciepło pochodzące z naczyń.

4. CODZIENNA EKSPLOATACJA OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.4.1 Włączanie i wyłączanie Dotknąć na 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć płytę grzejną.4.2 Samoczynne wyłączenie Funkcja ta powoduje samoczynne wyłączenie płyty grzejnej, gdy: • •

wszystkie pola grzejne są wyłączone, po włączeniu płyty grzejnej nie zostanie ustawiona moc grzania,panel sterowania został zalany lub od ponad 10 sekund znajduje się na nim przedmiot (garnek, ściereczka itp). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się. Należy usunąć przedmiot lub wyczyścić panel sterowania. płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu (np. gdy wygotowała się zawartość naczynia). Przed ponownym użyciem płyty grzejnej odczekać, aż pole grzejne ostygnie. użyto nieodpowiednich naczyń. Wyświetla się symbol i po upływie 2 minut pole grzejne wyłącza się samoczynnie.

50

www.aeg.comnie wyłączono pola grzejnego lub nie zmieniono mocy grzania. Po pewnym

czasie wyświetla się i płyta grzejna wyłącza się. Zależność między ustawieniem mocy grzania a czasem, po jakim wyłącza się płyta grzejna: Ustawienie mocy grzania

Płyta grzejna wy‐ łącza się po

4-7

5 godz.

8-9

4 godz.

10 - 14

1,5 godz.

Najpierw należy ustawić moc grzania jednego z pól grzejnych. Aby włączyć funkcję: dotknąć . Aby ustawić lub zmienić ustawienie mocy grzania, należy dotknąć jeden z czujników sterowania. Aby wyłączyć funkcję: dotknąć . Pola grzejne będą działać niezależnie od siebie.

6 godz.

,1-3

Z funkcji tej można korzystać, gotując w naczyniach o średnicy przekraczającej 260 mm.

4.3 Ustawianie mocy grzania Aby wybrać lub zmienić ustawienie mocy grzania: Dotknąć paska regulacji w miejscu odpowiadającym wybranej mocy grzania lub przesunąć palec wzdłuż paska regulacji w miejsce odpowiadające wybranej mocy grzania.

Korzystając tylko z jednego pola grzejnego z pary pól grzejnych, zaleca się używanie tylnego pola grzejnego. Także gotując w dużym naczyniu zaleca się postawienie go obok tylnego pola grzejnego.

4.6 Automatyczne podgrzewanie Włączenie tej funkcji pozwala w krótszym czasie uzyskać potrzebną moc grzania. Funkcja ta uruchamia na pewien czas maksymalną moc grzania, a następnie obniża ją do właściwego poziomu. Aby możliwe było włączenie tej funkcji, pole grzejne musi być zimne.

0

3

5

8 10

14 P

Aby włączyć funkcję dla pola grzejnego: dotknąć

(wyświetli się

). Szybko dotknąć właściwego ustawienia mocy grzania. Po upływie

4.4 Używanie pól grzejnych Ustawić naczynie na krzyżyku/kwadracie znajdującym się na polu grzejnym, które ma być użyte do gotowania. Zakryć cały krzyżyk/kwadrat. Indukcyjne pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości dna naczyń. Można stosować duże naczynia, ustawiając je jednocześnie na dwóch polach grzejnych.

4.5 Funkcja Bridge Funkcja ta łączy dwa pola grzejne, by działały, jak jedno pole grzejne.

trzech sekund wyświetli się

.

Aby wyłączyć funkcję: zmienić ustawienie mocy grzania.

4.7 Funkcja Power Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom grzejnym dodatkową moc. Funkcję tę można włączyć dla indukcyjnego pola grzejnego tylko przez ograniczony czas. Po upływie tego czasu indukcyjne pole grzejne automatycznie przełącza się na maksymalną moc grzania. Patrz rozdział „Dane techniczne”.

POLSKI

Najpierw wybrać pole grzejne, a następnie funkcję.Wybór funkcji zegara jest możliwy dla pól grzejnych, które są włączone i dla których ustawiono moc grzania.

Aby włączyć funkcję dla pola grzejnego: dotknąć

. Włączy się

.

Aby wyłączyć funkcję: zmienić ustawienie mocy grzania.

Wybór pola grzejnego: dotknąć

4.8 Funkcja Chef Funkcja powoduje uruchomienie wszystkich pól grzejnych i automatyczne uruchomienie dla nich funkcji Bridge. Po uruchomieniu funkcji wybierane jest takie samo ustawienie mocy grzejnej, jakie było wybrane ostatnim razem. Przy pierwszym włączeniu dla lewej pary pól grzejnych ustawiany jest poziom dla środkowej pary poziom prawej pary poziom

,

, a dla

.

Aby włączyć funkcję: dotknąć . Zaświeci się wskaźnik. Wszystkie pola grzejne będą działać przez 9 minut. Jeśli pola grzejne pozostaną puste, wyświetli

kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik odpowiedniego pola grzejnego. Gdy ta funkcja jest włączona, wyświetla się symbol

.

na Aby włączyć funkcję: dotknąć zegarze, aby ustawić czas (00-99 minut). Gdy zacznie wolno migać wskaźnik pola grzejnego, rozpocznie się odliczanie czasu. Aby wyświetlić pozostały czas: ustawić pole grzejne, dotykając . Wskaźnik pola grzejnego zacznie szybko migać. Wyświetlacz wyświetli pozostały czas. Aby zmienić czas: ustawić pole grzejne,

się symbol . Po upływie 9 minut rozlegnie się sygnał dźwiękowy i puste pola grzejne zostaną przestawione na

Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole

poziom

grzejne za pomocą

.

Aby wznowić działanie funkcji: dotknąć , aby postawić naczynie lub przestawić je na wyłączoną parę pól grzejnych.. Dotknąć

dotykając

lub

.

, a następnie

dotknąć . Wartość pozostałego czasu zmniejszy się do 00. Wskaźnik pola grzejnego zgaśnie. Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać wskazanie 00. Pole grzejne wyłączy się.

Aby wyłączyć funkcję: •

51

Dotknąć , aby wyłączyć funkcję dla wybranych pól grzejnych i przywrócić ostatnio ustawioną moc grzania dla tej pary pól. Wskaźnik wyłączy się.

Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:

Ustawić moc grzania na poziomie lub pozwolić, aby funkcja Wyłącznik czasowy wyłączyła pola grzejne. Wskaźnik wyłączy się.

CountUp Timer (Stoper) Funkcja ta służy do kontrolowania czasu pracy pola grzejnego.

Gdy funkcja jest wyłączona, czas działania funkcji wykrywania naczyń wynosi 2 minuty.

4.9 Zegar Wyłącznik czasowy Funkcja ta służy do określenia czasu pracy pola grzejnego w danym cyklu gotowania.

dotknąć

.

Aby wybrać pole grzejne (jeżeli włączone jest więcej niż 1 pole grzejne): dotknąć kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik odpowiedniego pola grzejnego. Gdy ta funkcja jest włączona, wyświetla się symbol

. .

Aby włączyć funkcję: dotknąć Zniknie symbol

i pojawi się

.

52

www.aeg.com

Aby dowiedzieć się, jak długo działa pole grzejne: ustawić pole grzejne, dotykając . Wskaźnik pola grzejnego zacznie szybko migać. Na wyświetlaczu pojawi się czas działania pola grzejnego. W ciągu pierwszej minuty czas na wyświetlaczu pokazany jest w sekundach. W ciągu kolejnych minut czas na wyświetlaczu pokazany jest w minutach. Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole grzejne za pomocą lub

dotknąć pojawi się

, a następnie

. Zniknie symbol

Minutnik Funkcji tej można używać jako minutnika, gdy płyta grzejna jest włączona, ale nie pracują pola grzejne ). .

Dotknąć lub zegara, aby ustawić czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać wskazanie 00. Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy: dotknąć

Gdy włączone są pola grzejne, istnieje możliwość zablokowania panelu sterowania. Zapobiega to przypadkowej zmianie ustawienia mocy grzania. Najpierw należy ustawić moc grzania. sekundy zaświeci się pozostanie włączony.

. Na 4

.Zegar

Aby wyłączyć funkcję: dotknąć . Włączy się poprzednie ustawienie mocy grzania.

Jeśli działają dwie funkcje jednocześnie, na wyświetlaczu najpierw pokazana jest funkcja CountUp Timer.

Aby włączyć funkcję: dotknąć

4.11 Blokada

Aby włączyć funkcję: dotknąć i

.

(wskazanie mocy grzania:

Aby wyłączyć funkcję: dotknąć . Włączy się poprzednie ustawienie mocy grzania.

.

Wyłączenie płyty grzejnej powoduje również wyłączenie tej funkcji.

4.12 Blokada uruchomienia Funkcja ta zapobiega przypadkowemu uruchomieniu płyty grzejnej. Aby włączyć funkcję: włączyć płytę grzejną za pomocą Wyświetli się

na 4 sekundy.

. Wyłączyć płytę grzejną .

za pomocą

Aby wyłączyć funkcję: włączyć płytę grzejną za pomocą

Funkcja nie ma wpływu na działanie pól grzejnych.

. Nie ustawiać

mocy grzania. Dotknąć

. Nie ustawiać

mocy grzania. Dotknąć Wyświetli się

na 4 sekundy.

. Wyłączyć płytę grzejną

4.10 STOP+GO

za pomocą

Funkcja ta służy do przestawiania wszystkich włączonych pól grzejnych na najniższą moc grzania.

Aby tymczasowo wyłączyć funkcję na czas jednego cyklu gotowania:

Gdy działa ta funkcja, nie można zmienić ustawienia mocy grzania.

. Dotknąć na 4 Wyświetli się sekundy. W ciągu 10 sekund ustawić moc grzania. Teraz można używać płyty grzejnej. Po wyłączeniu płyty grzejnej za

Funkcja nie blokuje funkcji zegara. Aby włączyć funkcję: dotknąć Włączy się

.

.

.

włączyć płytę grzejną za pomocą

pomocą aktywna.

.

funkcja będzie ponownie

POLSKI

4.13 OffSound Control (Wyłączanie i włączanie dźwięku) Wyłączyć płytę grzejną. Dotknąć sekundy. Wyświetlacz włączy się i wyłączy. Dotknąć

• na 3

na 3 sekundy.

• •

lub . Dotknąć Wyświetli się zegara, aby wybrać jedno z następujących ustawień:– sygnały dźwiękowe są wyłączone

• – sygnały dźwiękowe są włączone Aby potwierdzić wybór, należy zaczekać, aż urządzenie wyłączy się automatycznie.

53

faz podłączonych do płyty grzejnej. Patrz rysunek. Maksymalne obciążenie każdej fazy wynosi 3700 W. Funkcja rozdziela moc między pola grzejne podłączone do tej samej fazy. Funkcja włącza się, gdy łączna moc pól grzejnych podłączonych do jednej fazy przekracza 3700 W. Funkcja zmniejsza moc pozostałych pól grzejnych podłączonych do tej samej fazy. Wskazanie dla pól o zmniejszonej mocy grzania zmienia się w zakresie dwóch poziomów.

Gdy dla funkcji wybrane jest ustawienie , dźwięki będą emitowane tylko gdy: • • • •

nastąpi dotknięcie Minutnik zakończy odliczanie czasu Wyłącznik czasowy zakończy odliczanie czasu na panelu sterowania zostanie położony jakiś przedmiot.

4.14 Funkcja Zarządzanie energią •

Pola grzejne są pogrupowane zgodnie z umiejscowieniem i liczbą

5. WSKAZÓWKI I PORADY OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

5.1 Naczynia Silne pole elektromagnetyczne generowane przez indukcyjne pole grzejne nagrzewa naczynie w bardzo krótkim czasie. Do gotowania na indukcyjnych polach grzejnych należy używać wyłącznie odpowiednich naczyń.

Materiał, z którego wykonane są naczynia •

odpowiedni: żeliwo, stal, stal emaliowana, stal nierdzewna, dno wielowarstwowe (odpowiednio oznaczone przez producenta). • nieodpowiedni: aluminium, miedź, mosiądz, szkło, ceramika, porcelana. Naczynie nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej, jeśli: •można szybko zagotować niewielką ilości wody w naczyniu postawionym na polu grzejnym ustawionym na maksymalną moc. magnes przywiera do dna naczynia.

54

www.aeg.com

Dno naczynia powinno być możliwie jak najgrubsze i płaskie. Wymiary naczyń Indukcyjne pola grzejne w pewnym stopniu dopasowują się automatycznie do średnicy dna naczyń. Sprawność pola grzejnego zależy od średnicy dna naczynia. Naczynie o średnicy dna mniejszej niż minimalna pochłania tylko część energii generowanej przez pole grzejne. Patrz rozdział „Dane techniczne”.

5.2 Hałasy podczas pracy Jeżeli słychać: • •

• •

odgłos trzaskania: naczynie jest wykonane z różnych materiałów (konstrukcja wielowarstwowa). gwizd: pole grzejne ustawione jest na wysoką moc grzania, a naczynie jest wykonane z różnych materiałów (konstrukcja wielowarstwowa). odgłos brzęczenia: ustawiona jest wysoka moc grzania. odgłos klikania: odbywa się przełączanie obwodów elektrycznych.

Ustawienie Zastosowanie: mocy grzaniaodgłos syczenia, brzęczenia: uruchomiony jest wentylator. Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i nie świadczą o usterce urządzenia.

5.3 Öko Timer (Zegar eko) Aby oszczędzać energię, grzałka pola grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi sygnał wyłącznika czasowego. Różnica w czasie pracy urządzenia zależy od ustawionego poziomu mocy grzania oraz czasu gotowania.

5.4 Przykłady zastosowania w gotowaniu Zależność między ustawieniem mocy grzania a poborem mocy przez pole grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie mocy grzania nie powoduje proporcjonalnego zwiększenia poboru mocy przez pole grzejne. Oznacza to, że przy ustawieniu średniej mocy grzania pole grzejne wykorzystuje mniej niż połowę swojej mocy. Dane przedstawione w tabeli mają wyłącznie charakter orientacyjny.

Czas (min)

Wskazówki

Podtrzymywanie temperatury ugotowanych potraw.

zależnie Przykryć naczynie. od potr‐ zeb

1-3

Sos holenderski, roztapianie: masła, czekolady, żelatyny.

5 - 25

1-3

Ścinanie: puszystych omletów, 10 - 40 smażonych jajek.

Gotować pod przykryciem.

3-5

Gotowanie ryżu lub potraw mlecznych, podgrzewanie go‐ towych potraw.

25 - 50

Wlać przynajmniej dwukrotnie więcej płynu niż ryżu; potrawy mleczne mieszać od czasu do czasu.

5-7

Gotowanie na parze warzyw, ryb, mięsa.

20 - 45

Dodać kilka łyżek wody.

-1

Mieszać od czasu do czasu.

POLSKI

55

Ustawienie Zastosowanie: mocy grzania

Czas (min)

Wskazówki

7-9

Gotowanie ziemniaków na parze.

20 - 60

Użyć maksymalnie ¼ litra wo‐ dy na 750 g ziemniaków.

7-9

Gotowanie większej ilości składników, potraw duszonych i zup.

60 - 150 Do 3 litrów wody + składniki.

9 - 12

Delikatne smażenie: eskalop‐ ków, cordon bleu z cielęciny, kotletów, bryzoli, kiełbasek, wątróbki, zasmażek, jajek, na‐ leśników, pączków.

zależnie Obrócić po upływie połowy od potr‐ czasu. zeb

12 - 13

Intensywne smażenie np. 5 - 15 placków ziemniaczanych, polę‐ dwicy, steków.

14

Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mię‐ so duszone w sosie własnym), smażenie frytek.

Obrócić po upływie połowy czasu.

Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja Power jest włączona.

6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

6.1 Informacje ogólne • • • • •

Czyścić płytę grzejną po każdym użyciu. Należy zawsze używać naczyń z czystym dnem. Zarysowania lub ciemne plamy na powierzchni nie mają wpływu na działanie płyty grzejnej. Stosować odpowiednie środki przeznaczone do czyszczenia powierzchni płyty grzejnej. Używać specjalnego skrobaka do szkła.

6.2 Czyszczenie płyty grzejnej •

Usuwać natychmiast: stopiony plastik, folię oraz zabrudzenia zpotraw zawierających cukier. W przeciwnym razie zabrudzenia mogą spowodować uszkodzenie płyty grzejnej. Przyłożyć specjalny skrobak pod ostrym kątem do szklanej powierzchni i przesuwać po niej ostrzem. Usunąć, gdy płyta grzejna wystarczająco ostygnie: ślady osadu kamienia i wody, plamy tłuszczu, metaliczne odbarwienia. Przetrzeć płytę grzejną wilgotną szmatką z dodatkiem detergentu. Po wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną do sucha miękką ściereczką.

56

www.aeg.com

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

7.1 Co zrobić, gdy... Problem

Prawdopodobna przyczy‐ na

Nie można uruchomić płyty grzejnej lub sterować nią.

Płyta grzejna nie jest podłąc‐ Sprawdzić, czy płyta grzejna zona do zasilania lub jest jest prawidłowo podłączona podłączona nieprawidłowo. do zasilania. Patrz schemat połączeń. Zadziałał bezpiecznik.

Rozwiązanie

Sprawdzić, czy przyczyną nieprawidłowego działania jest bezpiecznik. Jeżeli na‐ dal będzie następowało wyz‐ walanie bezpiecznika, nale‐ ży skontaktować się z wyk‐ walifikowanym elektrykiem. Ponownie uruchomić płytę grzejną i w ciągu maksymal‐ nie 10 sekund ustawić moc grzania.

Dotknięto równocześnie dwóch lub więcej pól czujni‐ ków.

Dotknąć tylko jednego pola czujnika.

Włączona jest funkcja STOP Patrz rozdział „Codzienna +GO. eksploatacja”. Na panelu sterowania znaj‐ dują się plamy tłuszczu lub woda.

Wyczyścić panel sterowania.

Rozlegnie się sygnał dźwięk‐ Zakryto jedno lub więcej pól owy i urządzenie wyłączy czujników. się. Gdy płyta grzejna jest wyłąc‐ zona, rozlega się sygnał dźwiękowy.

Usunąć przedmiot z pól czuj‐ ników.

Płyta grzejna wyłącza się.

Zdjąć przedmiot z pola czuj‐ nika.

Położono przedmiot na polu czujnika

.

POLSKI

Problem

Prawdopodobna przyczy‐ na

Rozwiązanie

Wskaźnik ciepła resztkowe‐ go nie pojawia się.

Pole grzejne nie jest gor‐ ące, ponieważ działało zbyt krótko.

Jeśli pole działało wystarc‐ zająco długo, aby było gor‐ ące, należy skontaktować się z autoryzowanym punk‐ tem serwisowym.

Funkcja Automatyczne podgrzewanie nie działa.

Pole jest gorące.

Należy zaczekać, aż pole ostygnie.

57

Ustawiono maksymalną moc Maksymalna moc grzania grzania. jest równa mocy uruchamia‐ nej funkcji. Moc grzania przełącza się między dwoma poziomami.

Włączona jest funkcja Zar‐ ządzanie energią.

Patrz rozdział „Codzienna eksploatacja”.

Pola czujników nagrzewają się.

Naczynie jest zbyt duże lub ustawione zbyt blisko ele‐ mentów sterowania.

Jeśli to możliwe, duże nac‐ zynia należy ustawiać na tyl‐ nych polach.

Brak sygnałów dźwiękowych Sygnały dźwiękowe są wy‐ podczas dotykania pól czuj‐ łączone. ników na panelu.

Włączyć sygnały dźwiękowe. Patrz rozdział „Codzienna eksploatacja”.

Wyświetla się

.

Włączona jest funkcja Sa‐ moczynne wyłączenie.

Wyłączyć płytę grzejną i włączyć ją ponownie.

Wyświetla się

.

Włączona jest funkcja Bloka‐ Patrz rozdział „Codzienna da uruchomienia lub Bloka‐ eksploatacja”. da.

Wyświetla się

.

Brak naczynia na polu grzej‐ Postawić naczynie na polu nym. grzejnym. Użyto nieodpowiedniego naczynia.

Użyć odpowiedniego naczy‐ nia. Patrz rozdział „Wskazówki i porady”.

Średnica dna naczynia jest za mała w stosunku do pola grzejnego.

Stosować naczynia o odpo‐ wiednich wymiarach. Patrz rozdział „Dane tech‐ niczne”.

Naczynie nie zakrywa krzy‐ żyka / kwadratu.

Zakryć cały krzyżyk / kwa‐ drat.

58

www.aeg.com

Problem Wyświetla się ba.

oraz licz‐

Prawdopodobna przyczy‐ na

Rozwiązanie

W płycie grzejnej wystąpiła usterka.

Odłączyć płytę grzejną od zasilania na pewien czas. Odłączyć bezpiecznik w do‐ mowej instalacji elektrycznej. Podłączyć ponownie. Jeżeli wskazanie pojawi się po‐ nownie, należy skontakto‐ wać się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Wyświetla się

.

Podłączenie do sieci elek‐ trycznej jest nieprawidłowe. Napięcie zasilania jest poza zakresem.

Skontaktować się z wykwali‐ fikowanym elektrykiem, który sprawdzi instalację.

Wyświetla się

.

Płyta grzejna sygnalizuje błąd, ponieważ zawartość naczynia wygotowała się. Działa Samoczynne wyłąc‐ zenie oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem pól grzejnych.

Wyłączyć płytę grzejną. Zdjąć gorące naczynie. Po upływie około 30 sekund po‐ nownie włączyć pole grzejne. Jeśli powodem było naczynie, komunikat o błęd‐ zie zniknie. Wskaźnik ciepła resztkowego może pozostać włączone. Należy zaczekać, aż naczynie ostygnie. Sprawdzić, czy naczynie jest przeznaczone do płyty grzej‐ nej. Patrz rozdział „Wskazówki i porady”.

Wyświetla się

.

Wentylator chłodzący zablo‐ kował się.

Upewnić się, że żaden przedmiot nie blokuje wenty‐ latora chłodzącego. Jeżeli wskazanie pojawi się ponownie, należy skontakto‐ wać się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Wyświetla się

.

Podłączenie do sieci elek‐ trycznej jest nieprawidłowe. Płytę grzejną podłączono tyl‐ ko do jednej fazy.

7.2 Jeśli nie można znaleźć rozwiązania... Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym zakresie nie jest możliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub

Skontaktować się z wykwali‐ fikowanym elektrykiem, który sprawdzi instalację. Patrz schemat połączeń.

autoryzowanym punktem serwisowym. Należy podać dane z tabliczki znamionowej. Należy również podać składający się z trzech znaków kod szkła ceramicznego (umieszczony w rogu powierzchni szkła) oraz wyświetlany

POLSKI

komunikat o błędzie. Należy upewnić się, że płyta grzejna była użytkowana prawidłowo. W przeciwnym razie interwencja pracownika serwisu lub sprzedawcy może być płatna nawet w

59

okresie gwarancyjnym. Informacje dotyczące obsługi klienta oraz warunków gwarancji znajdują się w broszurze gwarancyjnej.

8. INSTALACJA •

OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

8.1 Przed instalacją Przed przystąpieniem do instalacji płyty grzejnej należy zapisać poniższe informacje umieszczone na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej części płyty grzejnej.

Numer seryjny ...........................

8.2 Płyty grzejne do zabudowy Płyt grzejnych do zabudowy wolno używać dopiero po ich zamontowaniu w odpowiednich szafkach lub blatach roboczych spełniających wymogi stosownych norm.

8.3 Przewód zasilający •

Płytę grzejną wyposażono w przewód zasilający.

8.5 Montaż

min. 500mm min. 50mm

min. 2mm

W celu wymiany uszkodzonego przewodu należy użyć następującego przewodu zasilającego (lub przewodu o lepszych parametrach): H05BB-F Tmax 90°C. W tym celu należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.

8.4 Mocowanie uszczelki 1. Oczyścić blat wokół obszaru wycięcia. 2. Przykleić dostarczoną w komplecie taśmę uszczelniającą wokół dolnej krawędzi płyty grzejnej, wzdłuż zewnętrznej krawędzi szkła ceramicznego. Nie naciągać taśmy. Styk końców taśmy uszczelniającej powinien znaleźć się pośrodku jednego z boków płyty grzejnej. 3. Przycinając taśmę uszczelniającą na długość, należy dodać kilka milimetrów. 4. Docisnąć do siebie oba końce taśmy uszczelniającej.

60

www.aeg.com

min. 2 mm A

min. 2 mm B

< 20 mm

B

> 20 mm min. 500 mm

min 30 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

A 12 mm 28 mm 38 mm

A

min. 500 mm A 12 mm 28 mm 38 mm

B 57 mm 41 mm 31 mm

min. 38 mm min. 2 mm R 5mm

min. 55mm

+1 490+1mm 880 mm

min. 12 mm min. 2 mm

POLSKI

8.6 Kaseta ochronna

61

Po zamontowaniu kasety ochronnej (wyposażenie dodatkowe), nie ma konieczności pozostawienia 2 mm przestrzeni wentylacyjnej z przodu, jak i montażu przegrody zabezpieczającej bezpośrednio pod płytą grzejną. Wyposażenie dodatkowe w postaci kasety ochronnej może być niedostępne w niektórych krajach. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z miejscowym dostawcą. W przypadku montażu płyty grzejnej nad piekarnikiem nie można stosować kasety ochronnej.

9. DANE TECHNICZNE 9.1 Tabliczka znamionowa Model HK956970FB Typ 58 GCD E9 AU Moc indukcyjna 11.1 kW Nr seryjny ................. AEG

Numer produktu 949 595 076 01 220-240 V, 50-60 Hz Wyprodukowano w Niemczech 11.1 kW

9.2 Parametry pól grzejnych Pole grzejne

Moc znamio‐ nowa (maksy‐ malna moc grzania) [W]

Funkcja Power [W]

Funkcja Power maksymalny czas [min]

Średnica nac‐ zynia [mm]

Lewe przednie

2300

3200

10

125 - 210

Lewe tylne

2300

3200

10

125 - 210

Środkowe przednie

2300

3200

10

125 - 210

Środkowe tylne

2300

3200

10

125 - 210

Prawe przednie

2300

3200

10

125 - 210

Prawe tylne

2300

3200

10

125 - 210

Moc pól grzejnych może w niewielkim zakresie odbiegać od wartości podanych w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów naczynia oraz materiału, z którego zostało wykonane.

W celu uzyskania optymalnych efektów gotowania należy stosować naczynia o średnicy nie większej niż podano w tabeli.

62

www.aeg.com

10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 10.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą UE 66/2014 Oznaczenie modelu

HK956970FB

Typ płyty grzejnej

Płyta grzejna do zabudowy

Liczba obszarów grzejnych

3

Technika grzania

Płyta indukcyjna

Długość (L) i szerokość (W) pola grzejnego

Lewe

L 39.4 cm W 22.5 cm

Długość (L) i szerokość (W) pola grzejnego

Środkowe

L 39.4 cm W 22.5 cm

Długość (L) i szerokość (W) pola grzejnego

Prawe

L 39.4 cm W 22.5 cm

Zużycie energii przez pole grzejne (EC electric cook‐ ing)

Lewe

178,7 Wh/kg

Zużycie energii przez pole grzejne (EC electric cook‐ ing)

Środkowe

181,8 Wh/kg

Zużycie energii przez pole grzejne (EC electric cook‐ ing)

Prawe

181,8 Wh/kg

Zużycie energii przez płytę grzejną (EC electric hob)

EN 60350-2 – Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część 2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech funkcjonalnych

10.2 Oszczędzanie energii Stosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli oszczędzać energię podczas codziennej eksploatacji. •

Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile jest potrzebne.

180,8 Wh/kg

• • • • •

W miarę możliwości należy zawsze przykrywać naczynia pokrywką. Przed włączeniem pola grzejnego należy postawić na nim naczynie. Mniejsze naczynia należy stawiać na mniejszych polach grzejnych. Naczynia należy stawiać bezpośrednio na środku pola grzejnego. Ciepło resztkowe można wykorzystać do podtrzymywania ciepła potraw lub roztapiania składników.

11. OCHRONA ŚRODOWISKA Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia

recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz

POLSKI

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu

*

ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

63

867317495-A-502014

www.aeg.com/shop

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.