CTOUCH Services & Training B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven


1 CTOUCH Services & Training B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiern...
Author:  Philomena Meijer

0 downloads 20 Views 28KB Size

Recommend Documents


No documents


CTOUCH Services & Training B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven

Publicatierapport 2015

Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 6410.9879

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d.28 juni 2016

Ondertekening directie voor akkoord

Eindhoven, 28 juni 2016

CTOUCH Holding B.V. Namens deze,

F.C. Barlinckhoff

INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015

1 3 6

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming)

31 december 2015

14 september 2015

ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa

210.258

-

239.671 24.572 336.612

1

600.855

1

811.113

1

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

(1)

-1-

31 december 2015

14 september 2015

PASSIVA (2)

Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Overige reserves

1 426

1 -

427

1

Voorzieningen

552.561

-

Kortlopende schulden

258.125

-

811.113

1

-2-

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN

Groepsverhoudingen De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan CTOUCH Holding B.V. te Eindhoven aan het hoofd staat.

Consolidatie In de jaarrekening van CTOUCH Holding B.V. zijn de financiële gegevens geconsolideerd met de volgende groepsmaatschappijen: - CTOUCH Europe B.V.; - CTOUCH B.V.; - CTOUCH Services & Training B.V..

Verbonden partijen De volgende partijen zijn verbonden met de rechtspersoon: - Oase B.V. - Droomdaris B.V. - Kalkoest B.V. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Voorraden Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

-3-

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overige voorzieningen Garantieverplichtingen De voorziening garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting voortvloeien uit de per balansdatum lopende garantieverplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en diensten. Ten laste van de voorziening komen de kosten die voortvloeien uit het honoreren van garantieclaims.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende en kortlopende schulden Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

-4-

Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs van de omzet De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten.

Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

-5-

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA 1. Vorderingen en overlopende activa Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan één jaar.

PASSIVA 2. Eigen vermogen 31-12-2015

31-12-2014

Geplaatst kapitaal Geplaatst en volgestort zijn 100 gewone aandelen nominaal € 0,01

1

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € -.

Overige reserves Het ingehouden deel van het resultaat over 2015 bedraagt € 426.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

Fiscale eenheid De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting van CTOUCH Holding B.V.; op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

-6-

1

OVERIGE TOELICHTINGEN Personeelsleden Bij de vennootschap was in 2015 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam.

-7-

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.