CULTUURBELEIDSPLAN JETTE


1 CULTUURBELEIDSPLAN JETTE2 Cultuurbeleidsplan Jette Inhoud 1. Proces van de cultuurbeleidsplanning p Beschrijving van de communicatie- en participati...
Author:  Damian Smits

0 downloads 1 Views 108KB Size

Recommend Documents


CULTUURBELEIDSPLAN
1 CULTUURBELEIDSPLAN STAD DEINZE Goedgekeurd op de gemeenteraadszitting d.d. 20 december2 23 DEEL 1 STERKTEZWAKTEANALYSE VAN DE CULTURELE EN MAATSCHAP...

Gemeente Jette. Jaarverslag Gemeente Jette Wemmelsesteenweg Jette
1 2 3 Gemeente Jette Jaarverslag Gemeente Jette Wemmelsesteenweg Jette4 5 V E R S L A G VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN over het bestuur...

Gemeente Jette. Jaarverslag Gemeente Jette Wemmelsesteenweg Jette
1 Gemeente Jette Jaarverslag Gemeente Jette Wemmelsesteenweg Jette2 3 GEMEENTE JETTE V E R S L A G VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN over ...

Cultuurbeleidsplan
1 Cultuurbeleidsplan Gemeente Pepingen Ninoofsesteenweg Pepingen 12 23 Inhoudstafel 1. Situatieschets p Maatschappelijke context p Gemeentebestuur p G...

Cultuurbeleidsplan
1 Gemeente Kortenberg stelt voor Cultuurbeleidsplan Cultuur Kleurt Kortenberg2 Voorwoord Het proces van cultuurbeleidsplanning Beschrijving van de com...

CULTUURBELEIDSPLAN
1 CULTUURBELEIDSPLAN ANALYSE VAN DE CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE In het vorige cultuurbeleidsplan werd een uitvoerige situatieschets opgenom...

CULTUURBELEIDSPLAN RUISELEDE
1 CULTUURBELEIDSPLAN RUISELEDE Werkingsverslag en verantwoordingsnota 2010 Gemeentebestuur Ruiselede Markt Ruiselede T 051/ F 051/2 Voorwoord In 2010 ...

Gemeentebestuur Jette Wemmelsesteenweg Brussel (Jette)
1 Gemeentebestuur Jette Wemmelsesteenweg Brussel (Jette) REGLEMENT OP HET KLEDINGFONDS Genomen door de gemeenteraad op 30 mei 1979, kracht van uitwerk...

CULTUURBELEIDSPLAN STEENOKKERZEEL
1 CULTUURBELEIDSPLAN STEENOKKERZEEL2 CULTUURBELEIDSPLAN STEENOKKERZEEL3 VOORWOORD Bij de start van de nieuwe legislatuur zijn we onmiddellijk gestart ...

100% JETTE JETTENAREN OVER JETTE. VU: Sven Gatz - Grondwetlaan Jette
1 VU: Sven Gatz - Grondwetlaan Jette JETTE 100% JETTENAREN OVER JETTE2 WAT JETTENAREN ZEGGEN OVER JETTE? 23 In dit boekje laat ik negen trotse Jettena...CULTUURBELEIDSPLAN JETTE 2003-2007

1

Cultuurbeleidsplan Jette 2003-2007 Inhoud 1.

Proces van de cultuurbeleidsplanning 1.1. Beschrijving van de communicatie- en participatie-acties 1.1.1. De stuurgroep: het Voorlopig Overlegorgaan 1.1.2. Het Nederlandstalige culturele leven 1.1.3. De Franstalige culturele actoren 1.1.4. De Niet-Belgen 1.1.5. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.2. Synergie met andere beleidsplannen

p. 4 p. 4 p. 4 p. 5 p. 7 p. 7 p. 7 p. 8

2.

Situatieschets 2.1. De maatschappelijke context 2.1.1. De Brusselse context 2.1.2. Sociaal-demografische kenmerken 2.1.3. Sociaal-economische gegevens 2.1.4. Geografische gegevens 2.1.5. Onderwijs 2.2. Het cultuurbeleid en het culturele veld 2.2.1. Gemeentelijke diensten 2.2.2. Gemeenschapscentrum Essegem 2.2.3. Het verenigingsleven 2.2.4. Atelier 340 2.2.5. Danscentrum Jette 2.2.6. Erfgoed 2.2.7. Het Magritte-huis

3.

Gemotiveerde conclusies van de analyse

4.

Visie op cultuur en cultuurbeleid

p. 21

5.

Algemene en concrete doelstellingen 5.1. Jette, dynamiek tussen hoofdstad en rand 5.2. Jette en Brussel, iedereen kent er zijn weg 5.3. Jette vormt zich 5.4. Jette, sociaal-cultureel trefpunt voor een breed publiek 5.5. Jette, culturele trekpleister 5.6. Jette, broeikas van cultuur

p. 23 p. 23 p. 24 p. 25 p. 26 p. 28 p. 29

p. 10 p. 10 p. 10 p. 10 p. 10 p. 11 p. 11 p. 12 p. 12 p. 13 p. 14 p. 16 p. 16 p. 16 p. 16 p. 18

2

5.7.

8.

De gemeente als performante organisatie

p. 29

6.

Beleidsinstrumenten en middelen 6.1. Beleidsinstrumenten en concretisering van de doelstellingen Jette, dynamiek tussen hoofdstad en rand Jette en Brussel, iedereen kent er zijn weg Jette vormt zich Jette, sociaal-cultureel trefpunt voor een breed publiek Jette, culturele trekpleister De straten, pleinen, parken en gebouwen als podium Jette, broeikas van cultuur De gemeente als performante organisatie 6.2. Beleidsmiddelen 6.2.1. Subsidies voor de uitvoering van het CBP 6.2.2. Infrastructuur

p. 31 p. 31 p. 31 p. 32 p. 33 p. 34 p. 37 p. 38 p. 39 p. 40 p. 41 p. 41 p. 42

7.

Afspraken omtrent implementatie, evaluatie en bijsturing 7.1. Algemeen 7.2. Implementatie 7.2.1. Externe implementatie 7.2.2. Interne implementatie 7.3. Evaluatie en bijsturing

p. 43 p. 43 p. 45 p. 45 p. 46 p. 48

Bijlagen

p. 49

3

Hoofdstuk 1 Proces van de cultuurbeleidsplanning 1.1. Beschrijving van de communicatie- en participatieacties Voor Jette onderscheiden zich de volgende stappen in het beleidsplanningsproces: Voorbereiding en samenstelling: 1.1.1. De stuurgroep: het voorlopig overlegorgaan Het voorlopig overlegorgaan telt 16 leden en heeft als taak de opmaak van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan te begeleiden. De samenstelling van het voorlopig overlegorgaan vormt het instrument bij uitstek om te discussiëren over het cultuurbeleidsplan en de participatie eraan. Dit is de samenstelling van het voorlopig overlegorgaan: Burgemeester Hervé Doyen, schepen van de Franse gemeenschap Lucien Vermeiren, Schepen van de Vlaamse gemeenschap Werner Daem (tevens voorzitter van het Voorlopig Overlegorgaan), gemeentesecretaris Paul-Marie Empain, vertegenwoordigers van het gemeenschapscentrum Essegem: Herman Van den Nest (voorzitter), Marc Absolon (centrumverantwoordelijke), Peter Marjee, Jean-Marc Bergiers, Jan Didden en Lydia Van Rompaey, vertegenwoordigers van de dienst Vlaamse gemeenschap van de gemeente Jette: Theo Bossuyt (adviseur en cultuurbeleidscoördinator van de gemeente Jette), Marianne Pladet (diensthoofd) en Michel Walgraeve (secretaris van het Voorlopig Overlegorgaan), vertegenwoordigers van de gemeentelijke Nederlandstalige openbare bibliotheek: Ija Van Malderen (voorzitster van het beheersorgaan) en Marc Mombersschepers (bibliothecaris), en tot slot Wies Jespers (cultuurbeleidscoördinator van de VGC). Ook werden én worden op de vergaderingen van het voorlopig overlegorgaan deskundigen uitgenodigd (Nederlandstalige gemeenteraadsleden van de democratische partijen, mensen uit het jeugdwerk, uit het artisteieke veld…).

4

1.1.2. Het Nederlandstalige culturele leven: a. de culturele huizen De cultuurbeleidscoördinator zetelt als waarnemend lid in het beheersorgaan van de gemeentelijke Nederlandstalige openbare bibliotheek. In dit beheersorgaan zetelen behalve de bibliothecaris en personeelsleden van de dienst Vlaamse gemeenschap van de gemeente Jette ook vertegenwoordigers van verschillende Nederlandstalige verenigingen. Zij werden op diverse vergaderingen van het beheersorgaan geïnformeerd over het decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid en de gevolgen hiervan voor Jette. De afgevaardigden van de verenigingen werden op die manier uitgenodigd om alvast na te denken over het cultuurbeleid in de gemeente en werden geïnformeerd over de gang van zaken. Ook is er een maandelijks overleg met de voorzitter, de ondervoorzitter en de centrumverantwoordelijke van het gemeenschapscentrum Essegem, de schepen van de Vlaamse gemeenschap, personeelsleden van de dienst Vlaamse gemeenschap en de cultuurbeleidscoördinator. Tijdens deze vergaderingen worden visies over de verschillende beleidsdomeinen uitgewisseld, waardoor toekomstige - gezamenlijke projecten een groter draagvlak krijgen. Ook werd de directrice van de Nederlandstalige gemeentelijke Muziekacademie ‘Maurice Van de Moortel’ in een intern overleg betrokken bij de opmaak van het cultuurbeleidsplan.

b. het verenigingsleven Afgevaardigden van de verenigingen zijn gecontacteerd en geraadpleegd bij het verloop van het beleidsplanningsproces (zie hoger). Ook op de vergaderingen van de raad van beheer van het gemeenschapscentrum Essegem werd advies gegeven bij de opmaak (zie bijlage) Het is in elk geval de bedoeling om in de mate van het mogelijke alle - of toch zoveel mogelijk - geïnteresseerde verenigingen aan bod te laten komen. De gemeente erkent trouwens ten volle het belang van de Nederlandstalige verenigingen als primaire stem in het cultuurbeleid. De gemeente wenst dan ook door middel van een continu en gestructureerd overleg met alle Nederlandstalige verenigingen de participatie van het verenigingsleven aan het beleid te bevorderen.

c. bevoorrechte en externe getuigen Naast de deskundigen die uitgenodigd worden op de vergaderingen van het Voorlopig Overlegorgaan, werd een aantal Jettenaren en externe getuigen in een persoonlijk

5

gesprek gepolst naar hun visie en indruk van cultuur en het cultuurbeleid in Jette. De getuigen werden geselecteerd op basis van hun professionele en/of persoonlijke ervaringen in het Jetse of Brusselse maatschappelijke leven in het algemeen en het culturele veld in het bijzonder. Het werken met bevoorrechte en externe getuigen is nooit exhaustief. De gemeente blijft mensen aanspreken die een bepaalde ervaring en achtergrond hebben en zodoende kunnen bijdragen tot een bredere visievorming en projectwerking.

d. de gemeentelijke diensten Overleg met gemeentelijke diensten zoals Handel & Animatie, Communauté française, Informatie en Sociale zaken zorgt ervoor dat dit beleidsplan gedragen wordt door de interne gemeentelijke diensten en hun politieke verantwoordelijken.

e. de bevolking Het communicatie- en participatieproces van het cultuurbeleidsplan is opgebouwd volgens een stappenplan. Bij de opmaak van het plan zijn vooral de culturele actoren, betrokken diensten en het middenveld geïnformeerd en geraadpleegd. Zo werd ook de nadruk gelegd op informatieverstrekking naar de bevolking toe. Deze werd over het cultuurbeleid en de opmaak van het cultuurbeleidsplan geïnformeerd via het gemeentelijk informatieblad ‘Jette-Info’ en het maandblad ‘Gazet van Jette’ van het gemeenschapscentrum Essegem. Elke geïnteresseerde kan via deze weg en op eenvoudige aanvraag een exemplaar van het cultuurbeleidsplan bekomen. Een eerste versie van het plan werd op 11.1.2002 door de schepen van de Vlaamse gemeenschap voorgesteld n.a.v. de nieuwjaarsreceptie van en in het gemeenschapscentrum Essegem. Op 5.7.2002 werd een tweede, meer uitvoerige, versie voorgesteld aan de bevolking door de schepen van de Vlaamse gemeenschap tijdens de 11 juli-viering in het gemeentehuis. Een algemene bevraging van de bevolking wordt gepland voor 2003, onder de vorm van een ‘open adviesraad’. In volgende fases wordt dan de communicatie en participatie zo diep mogelijk onderbouwd.

1.1.3. De Franstalige culturele actoren Een van de meest kenmerkende aspecten van een Brusselse gemeente is de tweetaligheid. Samenwerking stimuleren bij verschillende culturele organisaties in de gemeente houdt ook in dat biculturele samenwerking tussen de dienst Vlaamse en de dienst Franse gemeenschap aangemoedigd wordt. Als lid van het voorlopig overlegorgaan is de schepen van Franse gemeenschap betrokken bij de opmaak van het cultuurbeleidsplan. Recent - gezamenlijk - georganiseerde initiatieven zoals ‘Bal

6

Moderne’ (in 2001) en de overzichtstentoonstelling met werk van de lokale kunstschilder Luc Van Cauter en beeldhouwster Bea Van Isterdael (in 2002) verdienen dan ook navolging. Aan deze succesrijke initiatieven verleenden ook het gemeenschapscentrum Essegem en z’n Franstalige tegenhanger Centre Armillaire hun medewerking.

1.1.4. De Niet-Belgen Een omvangrijke bevolkingsgroep, die haast niet aan bod is gekomen bij de opmaak van dit beleidsplan, bestaat uit Niet-Belgen. Op relatief korte termijn dient ook deze groep actief betrokken te worden bij de uitwerking van het cultuurbeleidsplan, zodat hun medewerking verzekerd is bij de opmaak van het volgende beleidsplan.

1.1.5. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest a. de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) De VGC heeft als opdracht de uitvoering van het decreet op het lokaal cultuurbeleid in de 19 Brusselse gemeenten te begeleiden. Dit behoort tot het takenpakket van de cultuurbeleidscoördinator van de VGC. Voor een eerste informatiesessie nodigde Collegevoorzitter Robert Delathouwer de Vlaamse schepenen en hun medewerkers uit op 22.01.2002. De omzendbrief van 24.12.2001 werd er toegelicht. Essentieel waren de bakens die werden uitgezet voor afstemming van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan op het VGC-cultuurbeleidsplan. Op 2.5.2002 volgde een nieuwe informatievergadering waar naast de schepenen, de voorzitters en medewerkers van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum Essegem werden uitgenodigd. Er werd een geactualiseerde versie van de omzendbrief van 24.12.2001 besproken. De VGCcultuurbeleidsplannen werden toegelicht voor de schepenen en hun medewerkers op 9.7.2002 en er werd met hen overlegd op 5.9.2002.

b. de negentien gemeenten Vergaderingen met de reeds aangestelde cultuurbeleidscoördinatoren van de gemeenten Schaarbeek, Anderlecht, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek en Jette leidden tot een ruimer kader van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan. Deze vergaderingen krijgen in de toekomst een structureel kader, wanneer meerdere Brusselse gemeenten van het decreet gebruik kunnen maken. Samenwerking over de gemeentelijke grenzen heen wordt gestimuleerd.

1.2. Synergie met andere beleidsplannen

7

Op gemeentelijk niveau De visies en plannen die in dit beleidsplan ontwikkeld worden, staan niet op zichzelf maar hebben een directe samenhang met andere belangrijke beleidsontwikkelingen. Dit beleidsplan geeft uitvoering aan het Vlaams decreet inzake het lokaal en integraal cultuurbeleid en het convenant dat naar aanleiding ervan afgesloten werd tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het basisdocument voor de opmaak van het beleidsplan is een bundeling van (sneuvel)teksten die op 11.1.2002 en op 5.7.2002 voorgesteld werd door schepen van de Vlaamse gemeenschap Werner Daem (zie 1.1.2. - e: de bevolking). Deze bundel kadert eveneens binnen het Algemeen Beleidsprogramma van het Gemeentebestuur van Jette. De schepen van Vlaamse gemeenschap en de cultuurbeleidscoördinator zijn ook nauw betrokken bij de opmaak van het bibliotheekbeleidsplan 2003-2007 van de Jetse gemeentelijke Nederlandstalige openbare bibliotheek. De afstemming van de twee beleidsplannen is nauwgezet opgevolgd. Het uitvoeringsbesluit van het decreet stelt in art. 5 § 2 dat ‘voor de gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad de culturele infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in aanmerking kan worden genomen, op voorwaarde dat het gebruik ervan wordt geregeld in een overeenkomst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met de gemeente’, zoals geregeld in het convenant. De inrichtende macht van het gemeenschapscentrum Essegem is de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het cultuurbeleidsplan is afgestemd op het beleidsplan van de cultuurcentra van de VGC. Op gemeenschapsniveau Het cultuurbeleidsplan schrijft zich in in het landelijk niveau, de Vlaamse Gemeenschap en het Intermediaire Brusselse niveau, de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De VGC is op Brussels niveau de geprivilegieerde partner voor het lokale cultuurbeleid. De wil groeit binnen de VGC om nauwere samenwerkingsverbanden met de lokale besturen op touw te zetten. Jette wil daarin een actieve partner zijn. Het Cultuurbeleidsplan Jette 20032007 is daarmee afgestemd op de volgende beleidsplannen van de VGC. De VGC-beleidsbrief ‘Cultuur-2002’ is het basisdocument voor de vier VGCbeleidsplannen voor 2003 tot 2005: Cultuur, Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, Streekgericht Bibliotheekbeleid en Cultuurcentrum. De beleidsbrief ‘Cultuur-2002’ beschrijft de tien basisprioriteiten van het huidige VGC-cultuurbeleid: - Cultuur is van en voor iedereen - De VGC bouwt mee aan het cultureel imago van Brussel - De gemeentebesturen als hefboom voor een lokaal cultuurbeleid: een bibliotheekvoorziening en één gemeenschapscentrum - Informatie als basis voor culturele participatie en ontvoogding - Een gezicht geven aan de stadscultuur - Het sociaal-cultureel werk zoekt plaats voor de nieuwe vrijwilliger - Levenskwaliteit verhogen via levenslang leren - Interculturele uitwisseling als cultureel kapitaal 8

-

Betrokkenheid vraagt inspraak Impulsen voor duurzame culture infrastructuur

Deze visie op het beleid wordt via het strategisch plan in het tweede deel van de beleidsbrief omgezet in doelstellingen per beleidsdomein. De respectievelijke beleidsplannen stemmen zich af op deze tien basisprioriteiten en de doelstellingen van hun beleidsdomein. Verder zijn ook de VGC-beleidsplannen Jeugd en Sport belangrijk voor de synergie met het cultuurbeleidsplan van Jette. Voor al deze beleidsplannen zijn volgende elementen van afstemming van strategisch belang voor het Jetse Cultuurbeleidsplan: - communicatie- en informatiestrategieën - programmatorische afspraken die de cultuurparticipatie en het levenslang leren verhogen - samenwerkingen met de VGC en de Franstalige gemeenschap - de plaats van het vrijwilligerswerk - samenwerkingen met het gemeenschapscentrum, in het bijzonder rond infrastructuur - de biculturele en interculturele uitwisseling - inspraak en advies van de betrokken organen

Hoofdstuk 2 Situatieschets 2.1. De maatschappelijke context 2.1.1. De Brusselse context Als gemeente binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent Jette alle voor- en nadelen binnen een hoofdstedelijke context: werkloosheid, kansarmoede, vervuiling, eenzaamheid, maar ook een enorme culturele diversiteit, levendigheid, nabijheid… De sociologische impact van Brussel door haar aanbod op het gebied van wonen, werken, gezondheidszorg, winkelen, studeren, recreatie en cultuur, deint ver uit tot buiten de grenzen van de 19 gemeenten.

9

Typerend voor Brussel is de tweetaligheid en de numerieke meerderheid van de Franstalige gemeenschap. Het communautair klimaat heeft decennia lang de werking van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel bepaald. Niet dat alle doelstellingen ruimschoots behaald zijn, maar taalproblemen bepalen niet meer de dagelijkse agenda. Waar vroeger de verschillen en geschillen beklemtoond werden, is er bij beide gemeenschappen stilaan de neiging te kijken naar de overeenkomsten om tot vruchtbare samenwerking te komen.

2.1.2. Sociaal-demografische kenmerken Jette telt 40.909 inwoners. Samenwerkingsverbanden met organisatoren uit andere culturen zijn voor ons een vanzelfsprekendheid in een multiculturele lokale gemeenschap. Met dit cultuurbeleidsplan willen we ons alvast richten tot de Jettenaren die zich specifiek door de Nederlandse cultuur aangesproken voelen én tot diegenen die er occasioneel kennis willen mee maken. De studie ‘Over Brusselse Vlamingen en het Nederlands in Brussel’ van Rudi Janssens (als bijlage) schetst dienaangaande nuttige en bijkomende informatie.

2.1.3. Sociaal-economische gegevens Jette ligt op amper vijf kilometer van het centrum van Brussel. Het is ‘een oud dorp, ingehaald door de stad’, maar men wist er niettemin het evenwicht tussen het woonkarakter en de economische activiteit te bewaren. De Spiegelwijk is elke zondag gastheer voor één van de grootste markten van het Brussels gewest. Op het Koningin Astridplein is er ook een dagelijkse markt. Grootste werkgever op het grondgebied van Jette is het AZ-VUB. Ook de hoofdzetel van Artsen Zonder Grenzen is op Jetse bodem gevestigd. Nog dit: Jette kampt zoals de meeste Brusselse gemeenten - met een ernstig tekort in de gemeentekas. Dit zal de komende jaren nog meer z’n weerslag hebben op de werking van de gemeentediensten.

2.1.4. Geografische gegevens Jette heeft een oppervlakte van 504 hectare, waarvan 117 hectare parken en bossen. Deze groene long in het noordwesten van Brussel wordt gevormd door het Garcetpark, Het Huybrechtspark, het Jeugdpark, het gewestelijk Koning Boudewijnpark, het Laarbeekbos en het Dielegembos. Door de gemeente heen lopen welgeteld 54 kilometer en 583 meter wegen.

2.1.5. Onderwijs

10

In Jette zijn er naast de gemeentescholen nog flink wat andere onderwijsinstellingen: SintPieterscollege, Heilig-Hartschool, Sint-Michielsschool, Rijksbasisschool Ganshoren-Jette, KTA, Erasmushogeschool… 21 kleuterscholen: 13 in het gemeentelijk onderwijs (7 Nederlands- en 6 Franstalige), 7 in het vrij onderwijs (3 Nederlands- en 4 Franstalige), 1 in het gemeenschapsonderwijs (Nederlandstalig). 18 afdelingen in het lager onderwijs: 10 in het gemeentelijk onderwijs (3 Nederlands- en 7 Franstalige), 8 in het vrij onderwijs (3 Nederlands- en 5 Franstalige). 6 afdelingen in het secundair onderwijs: 4 in het vrij onderwijs (1 Nederlands- en 3 Franstalige), 1 in het gemeenschapsonderwijs (Nederlandstalig), 1 in het net van de Communauté française (Franstalig). 4 afdelingen in het hoger onderwijs: Erasmushogeschool Brussel - departementen Gezondheidszorg en Lerarenopleiding, VUB-faculteit Geneeskunde & Farmacie (allemaal Nederlandstalig). 2 afdelingen voor sociale promotie: Audiovisueel centrum - Gemeentelijke taalleergangen (Nederlandstalig), Enseignement de promotion sociale (Franstalig).

2.2. Het cultuurbeleid en het culturele veld 2.2.1. Gemeentelijke diensten Nederlandstalige diensten Dienst Vlaamse gemeenschap Deze staat in voor Nederlandse cultuur, Nederlandstalig onderwijs, jeugd en senioren (organisatie van culturele evenementen, administratieve omkadering, ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente naar de verschillende partners). Zoals in het verleden blijft de Jeugdtak van deze dienst vrijetijdsbestedingen en andere projecten ontwikkelen en ondersteunen waarbij jongeren worden betrokken in het leven van de gemeente. Initiatieven tot het bevorderen van de pedagogische ontwikkeling van jongeren om hen gevoelig te maken voor het gemeenschapsleven en het milieu

11

vertrekken vanuit de afdeling onderwijs. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op de Jetse Kinderboerderij. Deze ligt aan de rand van het Koning Boudewijnpark, en initieert jonge stedelingen in ecologie en natuurbescherming. Gemeentelijke Nederlandstalige openbare bibliotheek Deze is een samensmelting van de Nederlandstalige afdeling van de gemeentelijke bibliotheek en de vrije openbare bibliotheken ‘Ons Boekenheem’ en ‘Dielegem’, met als motor de gemeente Jette. De Jetse bibliotheek werd in 1980 als eerste van de toenmalige Brusselse Agglomeratie erkend volgens de normen van het openbaar bibliotheekdecreet van de Vlaamse Gemeenschap. Sinds 1995 beschikt de bibliotheek over een nieuwbouw en een stuk verbouwde bibliotheek met in totaal 584m² uitleenruimte en een polyvalent lokaal van 120m². De bibliotheek is volledig geautomatiseerd en telt 4.453 leners (waarvan 1.907 inwoners - 43% - uit het werkgebied). Jaarlijks worden 100.648 titels uitgeleend (43.947 in de volwassenenafdeling, 36.719 in de jeugdafdeling en 19.982 in de audiovisuele afdeling). De gemeentelijke Nederlandstalige muziekacademie Maurice Van de Moortel De muziekacademie werd opgericht op 1 september 1969. De academie telt 225 leerlingen (kinderen en volwassenen) die samen ingeschreven zijn voor 34 vakken, verspreid over een muziekafdeling, een afdeling woord en een afdeling dans. I.s.m. de VGC worden voor kinderen van 5 tot 8 jaar ook de reeksen creatief musiceren, vioolinitiatie en woordspelen aangeboden. Nog in de lokalen van de academie kunnen kinderen en volwassenen terecht in het kunstatelier van vzw ‘Magie Art Promo’ (tekenen, striptekenen en beeldhouwen).

Verder werkt de academie nauw samen met andere Brusselse academies (o.a. met de academie van Sint-Agatha-Berchem wordt de concertreeks Kreatief Jong Brussel Musiceert georganiseerd). Ook i.s.m. culturele centra en verenigingen worden activiteiten zoals aperitiefconcerten en workshops georganiseerd.

Franstalige diensten Service Communauté française Deze dienst staat in voor Franse cultuur, jeugd en senioren (Franstalig onderwijs/Instruction publique is een dienst op zich). De dienst verzorgt de administratieve omkadering, ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente naar de verschillende partners.

Franstalige bibliotheken Jette kent twee Franstalige bibliotheken: Bibliothèque Mercier en Bibliothèque de Naeyer’.

12

Centre culturel Armillaire Dit centrum heeft een gevarieerd aanbod: theater, muziek, kindervoorstellingen, workshops…

Tweetalige diensten Dienst Animatie & Handel Deze dienst organiseert welbepaalde activiteiten: jaarmarkt, rommelmarkten, zondagsmarkt, kerstmarkt... Dit in samenwerking met de gemeentelijke vzw ‘Handel & Jetse Jaarmarkt’. Dienst Sport & Franstalige jeugd De tweetalige Sportdienst omvat tevens de dienst Franstalige jeugd. Sociale Zaken Deze tweetalige dienst organiseert o.a. i.s.m. de VGC de speelpleinanimatie tijdens de schoolvakantie.

2.2.2. Gemeenschapscentrum Essegem De VGC is de inrichtende overheid van het gemeenschapscentrum Essegem. Zij bepaalt het inhoudelijk kader van de werking en zij stelt personeel, financiën en infrastructuur ter beschikking. De gemeenschapscentra vormen een netwerk van lokale pluralistische instellingen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Hun missie bestaat erin de leefkwaliteit van de stad te bevorderen. De maatschappelijke betrokkenheid wordt door elk gemeenschapscentrum, op basis van de lokale realiteit, op eigen creatieve wijze ingevuld. Gemeenschapscentrum Essegem is een thuishaven voor alle Jettenaren. In de eerste plaats voor de Nederlandstaligen, maar alle anderstalige medeburgers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Zij kunnen er voor de volgende diensten terecht: - Onthaal, informatie en dienstverlening aan de burgers en de verenigingen - Culturele productie, spreiding en uitstraling - Educatie en permanente vorming - Gemeenschapsvorming. Concrete acties zijn ondermeer de zondagse familievoorstellingen, het uitgebreide cursusaanbod, het Samenlevingsinitiatief, het jeugdatelier, Expo-Essegem, de schoolvoorstellingen en de grote receptieve werking, publicatie van de Gazet van Jette en de Infogids Nederlandstalig Jette. De Jetse gemeenschapsraad is de koepel van het Nederlandstalig verenigingsleven. Deze raad is samengesteld uit afgevaardigden van alle Vlaamse verenigingen en onafhankelijken. Uit deze raad wordt trouwens de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum Essegem gekozen.

13

2.2.3. Het verenigingsleven Jette kent een vijftigtal verenigingen aangesloten bij de gemeenschapsraad. Het betreft verenigingen voor volksontwikkeling, voor 3de leeftijd, jeugd, amateuristische kunstbeoefening, sport, para- en postscolaire verenigingen en sociale verenigingen: Verenigingen voor volksontwikkeling: - Davidsfonds Jette-Centrum - Davidsfonds Jette-Dielegem - CSC August Vermeylenkring - Willemsfonds - KAV Sint-Pieter - KAV Sint-Jozef - Sociaal-culturele Vereniging van Liberale Vrouwen - Gezinsbond - VTB-VAB Jette - De Speegelmanne - Vakantiegenoegens - KWB Jette - Belgische Postuur-Canarieclub - De Jetse Poralieën

Verenigingen voor 3de leeftijd: - Vlaamse Bond van Gepensioneerden Jette - Mensen Met Tijd - KBG Jette - LBG ‘De Vrede’ Jette Jeugdverenigingen: - VVKSM De Klauwaert Jette - Vzw El Collectif - Vzw Rockardinal Verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening: - Koninklijke Filharmonie - Vlaamse Verenigingen Jetse Muzikanten - Thidelo-Koor - Koninklijke Toneel- en Taalkring De Violier - Volkskunstgroep De Meigraaf - De Bloemelaars Sportverenigingen: - Scrabbleclub Ypsilon - Vzw Sport en Spel

14

-

Volle Gas Vlaamse Wandelklub Jetse Tennisclub Vlaamse Voetbalvereniging vzw Ritterklub Jetse Schaakclub

Para- en postscolaire verenigingen: - Oudercomité Sint-Michielsschool - Oudercomité Heilig-Hartschool - Oudervereniging van de Moraal (OVM Jette) - Vzw Windekind - Vriendenkring school Van Asbroeck - Vriendenkring Gemeentelijke Muziekacademie M. Van de Moortel - Oudervereniging Poelbos - Oudervereniging Sint-Pieterscollege Sociale verenigingen: - Jets Hulpbetoon - Psycho-sociaal Centrum Primavera - Gezondheidspastoraal - Werkgroep Broederlijk Delen

2.2.4. Atelier 340 Dit onafhankelijk kunstencentrum werd opgericht in 1979 met de bedoeling de beeldhouwen de driedimensionale kunst in binnen- en buitenland te bestuderen en te promoten. Atelier 340 organiseert naast manifestaties buiten de eigen lokalen 3 à 4 spraakmakende tentoonstellingen per jaar in de gebouwen langs de Rivierendreef. Drie soorten expo’s komen in aanmerking: overzichts-, thema- en confronterende tentoonstellingen. Telkens publiceert het centrum hierbij postkaarten en een rijkelijk geïllustreerde catalogus in vier talen. 2.2.5. Danscentrum Jette Sinds kort bieden de voormalige gebouwen van Brouwerij Taymans (Van Huynegemstraat 30-32) onderdak aan Danscentrum Jette. Zo krijgt dit industriële gebouw, dat deel uitmaakt van het gemeentelijk patrimonium, een nieuwe bestemming. Danscentrum Jette (dat de medewerking krijgt van de VGC en de gemeente Jette) organiseert een doorlopend programma cursussen hedendaagse dans, een programma dat aangevuld en in verbinding gebracht wordt met lessen hiphop, Afrikaanse dans, percussie, folkloristische dans uit de Balkan… Via de samenwerking met professionele dansers en het organiseren van evenementen, bals en concerten, is het de bedoeling om dans een bewust onderdeel te laten zijn van het dagdagelijkse leven. Het doel is om in Jette een uitwisseling te bekomen tussen mensen met verschillende leeftijden en interesses.

15

2.2.6. Erfgoed Het Wit Huis (Woestelaan 183) werd in 1927 gebouwd in art-decostijl, in opdracht van schrijver Jef Mennekens. Architect van dienst was Joseph Diongre, die ook voor het volledige interieur van het gebouw tekende. Het huis wordt momenteel nog steeds bewoond door familie van de opdrachtgever. In 1984 werd het Wit Huis als beschermd monument opgenomen. Andere vermeldenswaardige gebouwen in Jette zijn o.a. het voormalig gemeentehuis, het station, de OLV van Lourdesgrot, het oud Pannenhuis en de voormalige abtswoning van de Abdij van Dielegem.

2.2.7. Het Magritte-huis Het René Magritte Museum is gevestigd in het huis waar de beroemde, surrealistische kunstenaar vierentwintig jaar gewoond en gewerkt heeft. Na drie jaar Parijs keerden René en Georgette Magritte in juli 1930 terug naar Brussel, en huurden een appartement in de Essegemstraat 135. Magritte betrok er het gelijkvloers, had er een tuin en bouwde in 1932 aan de achterzijde van die tuin Studio Dongo, waar hij publiciteitsontwerpen realiseerde. Enige jaren later liet hij de keuken verbouwen en voegde er ook een badkamer aan toe. In de eetkamer, tevens atelier, schilderde hij meestal. Op deze plek zou hij vrijwel de helft van al zijn schilderijen en gouaches realiseren. In deze bescheiden ruimte speelde zich Magrittes meest creatieve periode af, wat leidde tot talloze meesterwerken. Diverse motieven in de woning werden door de kunstenaar in zijn schilderijen verwerkt: bv. Het schuifvenster, de schoorsteen en de dubbele glazen deuren in het salon; de trap met hoofdbaluster in de hal; de deurkrukken en slotplaatjes; de lantaarnpaal voor de gevel. In de Essegemstraat 135 was ook het hoofdkwartier van de Belgische surrealisten gevestigd. De vrienden rond de schilder vergaderden er wekelijks en organiseerden er allerlei happenings. Het resultaat van hun ontmoetingen waren talrijke subversieve activiteiten, boeken, tijdschriften en pamfletten. Magritte beleefde in het huis zijn periode Renoir, zijn periode Vache, een opdracht voor een grote muurschildering in Knokke, onderhandelingen over exposities in musea en contacten met marcands, in de eerste plaats de Amerikaanse galerist Lolas. Op de eerste en tweede verdieping van het museum worden al deze activiteiten via originele werken, documenten, objecten, brieven en foto’s duidelijk gemaakt. Op de derde verdieping krijgt men een beeld van de mansardekamer van de schilder te zien. Het huis telt negentien kamers, waarvan zeventien door het publiek bezocht kunnen worden. Deze woning, die Magritte in 1954 verliet, werd tussen 1993 en 1999 gerestaureerd en ingericht als museum. Ze is bedoeld als een permanente hommage aan een van de meest geniale kunstenaars aller tijden.

16

Hoofdstuk 3 Gemotiveerde conclusies van de analyse Jette, dynamiek tussen hoofdstad en rand Door de jaren heen heeft Jette zich steeds gemanifesteerd als een gemeente waar het aangenaam wonen en leven is. Deze vaststelling vormt meteen de grootste aantrekkingskracht van de gemeente. Het is een plek waar iedereen wel het gevoel heeft dat alles binnen handbereik ligt, ook het culturele aanbod. Bovendien is Jette van zowat overal perfect bereikbaar met het openbaar vervoer. En omgekeerd, natuurlijk. Anderzijds heeft Jette willens nillens de stempel gekregen van een wat ingedommelde, verouderde gemeente. Veel Jettenaren hebben zich voor hun cultuurbeleving in het verleden vaak gericht naar het centrum van Brussel én de Rand. Vandaag is er een zichtbare kentering aan de gang. Het gemeenschapscentrum Essegem werkt aan uitbreiding en diversificatie van het cultureel en gemeenschapsvormend aanbod, de dienst Vlaamse gemeenschap van de gemeente komst steeds vaker naar buiten met boeiende activiteiten voor een brede waaier van de bevolking en de bibliotheek is de enkel lokale bekendheid stilaan flink voorbij. Voor kunst- en cultuurbeleving mag de Nederlandstalige Jettenaar dan nog altijd graag het centrum van Brussel opzoeken, het is een feit dat lokale initiatieven (al dan niet met overschrijdend karakter) ook wel gesmaakt worden. Wie er de Nederlandstalige culturele kalenders in Jette op naleest, ontdekt bijna iedere dag een interessante activiteit. Ook de Franstalige culturele actoren hebben een zeer sterk uitgebouwd cultureel aanbod in Jette. Tussen beide taalgemeenschappen is er echter te weinig

17

wisselwerking om het programma van beiden te ontsluiten voor een groter publiek. Biculturele initiatieven zoals Rockardinal, Jazz Jette June en Afro-Disiac slagen er echter wel in om de taalbarrière te doorbreken en verdienen dan ook navolging. Net zoals in de overige Brusselse gemeenten is ook in Jette het Nederlands als voertaal niet altijd en overal vanzelfsprekend. Toch heeft de Vlaamse Jettenaar het gevoel dat het hier allemaal nog wel best meevalt. De vele geleverde inspanningen (ook de op lokaal vlak door het gemeenschapscentrum Essegem gevoerde Joker-actie ‘Jette spreekt alle talen’) en het groter geworden zelfbewustzijn van vele Nederlandstaligen speelt hierin een belangrijke rol. Niettemin moet men waakzaam blijven en taalhoffelijkheid aan de dag blijven leggen. Een doorgedreven culturele openheid kan alvast een instrument zijn om hieraan tegemoet te komen.

Ook de structurele ondersteuning van de VGC aan het Jetse cultuurleven mag niet vergeten worden. Bovendien kan een structurele dialoog tussen de gemeente en de VGC bijdragen tot een sterke lokale dynamiek. Men moet er dan wel op letten dat de slagkracht en autonomie van het gemeentelijk cultuurbeleid niet in grote mate gaan afhangen van de relatie van het gemeentebestuur ten opzichte van de VGC.

Kinderen, jongeren en studenten De dienst Sociale zaken van de gemeentelijke overheid organiseert i.s.m. de VGC speelpleinen voor kinderen en jongeren. Daarnaast is er het aanbod van het gemeenschapscentrum Essegem aan kleuter-, sport- en creaweken. Beide initiatieven kunnen rekenen op een grote respons. Essegem heeft tevens een door de VGC erkend jeugdatelier met wekelijkse activiteiten op woensdag en zaterdag. Ook de door de dienst Vlaamse Gemeenschap op reguliere basis georganiseerde filmvoorstellingen vallen in de smaak bij het jonge publiek. Het gemeentelijk jeugdbeleid moet echter nog structureel uitgebouwd worden. De gemeente en het gemeenschapscentrum Essegem willen hieraan verhelpen door in eerste instantie opnieuw een jeugdraad op te richten en een jeugdwerker aan te werven. In tweede instantie moet het mogelijk zijn om opnieuw een nieuw jeugdhuis uit de grond te stampen. Dit zal zich voor de jongeren op termijn vertalen naar een grotere participatie en een identificatieproces met de gemeente. De aanwezigheid van twee belangrijke colleges, de Erasmushogeschool (departementen Gezondheidszorg en Lerarenopleiding) en de VUB-faculteit geneeskunde & Farmacie zorgt voor een relatief sterke instroming van Vlaamse studenten. Deze aanwezigheid vertaalt zich echter niet naar een participatie in het culturele leven. De link met de studenten blijkt moeilijk te leggen, hoewel dit in Jette toch wel een belangrijke doelgroep kan zijn. Dankzij een betere communicatie en doelgerichte participatie-initiatieven kunnen studenten integraal deel uitmaken van cultuur in Jette en er zich mee vereenzelvigen. Een aanhoudende vervreemding tussen studenten en gemeente is een bedreiging voor de ontwikkeling van een progressief cultuurbeleid.

Gekleurde gemeente 18

Als gemeente in het hoofdstedelijk gewest is er in Jette een belangrijke groep allochtonen (7% van de bevolking). Het Nederlandstalige culturele aanbod is vandaag te weinig geënt op de vele nationaliteiten die de gemeente telt. Door middel van dialoog, structurele steun en doelgericht aanbod kan deze leegte in het cultuurbeleid ingevuld worden. Indien er te weinig initiatieven op maat worden genomen kan er immers geen sprake zijn van integratie en respect. In een lokaal cultureel beleid heeft iedereen een stem.

Sociale dimensie Ook Jette kent kansarmen en sociaal zwakkere doelgroepen onder de bevolking, die niet altijd de weg naar het bestaande aanbod vinden. Er moeten stapsgewijs grotere inspanningen gedaan worden om het cultuuraanbod voor iedereen toegankelijk te maken. Alle relevante instellingen en organisaties moeten hierbij betrokken worden.

De verenigingen Uit een bekend onderzoek van de VUB en de KUL (Elchardus, Hooghe en Huyse, 2001) wordt bevestigd dat de democratiserende rol van verenigingen zeker niet is uitgespeeld. Zij leggen de link tussen burger en politiek en zijn kweekvijvers van democratie en vertrouwen in de maatschappij. Zij vergroten het vertrouwen in de instellingen, de buurtbetrokkenheid en het veiligheidsgevoel. Het Nederlandstalig verenigingsleven in Jette mag een voorbeeld zijn van deze onderzoeksresultaten. Gemeenschapsvorming in een grootstedelijke context ligt echter niet voor de hand. Doelgerichte evenementen en projecten kunnen de gemeenschapszin versterken en de grenzen tussen verenigingen overschrijden. Initiatieven van de gemeentelijke overheid en het gemeenschapscentrum Essegem kunnen impulsen geven aan het middenveld. Een overstijging van de eigen werking en een bundeling van krachten zal nieuw publiek en de nodige dynamiek met zich meebrengen.

19

Hoofdstuk 4 Visie op cultuur en cultuurbeleid Jette wil voor iedereen een thuis in de stad zijn. Een thuis voor bewoners, buren en passanten. Je omgeving waarderen betekent in de eerste plaats je omgeving kennen. Respect voor elkaars taal en achtergrond verkrijg je door een grondige kennis erover. Door met elkaar samen te werken en door te leren van elkaar. Het cultuurbeleid in Jette is gericht op alle doelgroepen. Het is voor iedereen transparant en gericht op de buitenwereld. Cultuur houdt ook denken én communicatie in. Cultuurbeleid houdt dus ook keuzes binnen dit denken in en keuzes naar communicatie toe. Het is gericht op een verhoging van de kwaliteit van het aanbod, de ontwikkelingsmogelijkheden, de verspreiding, de participatiegraad en de uitstraling. Je eigen culturele identiteit en die van je buur kunnen lezen als een open boek geeft de kans om een algemene betrokkenheid mogelijk te maken. Jette wil iedereen de kans bieden om een eigen culturele achtergrond op te bouwen. Vanuit die competentie ontstaat emancipatie, een brede en relativerende blik op de dingen. De gemeentelijke overheid wil samen met de andere Nederlandstalige culturele actoren een progressief cultuurbeleid voeren. Progressief betekent voor ons: - bevorderen van het kritisch denken - kansen bieden om zich te ontplooien en te participeren aan cultuur - iedereen moet een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van zijn of haar gemeenschap - mensen mondig maken in het uitdrukken van een eigen opinie Sociaal-cultureel werk in de buurten en vormingswerk zijn vanuit deze optiek even belangrijk als cultuur met de grote C. Cultuur moet aansluiten bij de belevingswereld van alle lagen van de bevolking. Het wegwerken van achterstanden is één van de doelstellingen van het sociaal-cultureel werk. Bijzondere drempelverlagende inspanningen moeten geleverd worden om die groepen te bereiken die anders niet door het aanbod aangesproken worden.

20

Een progressief cultuurbeleid betekent ook het stimuleren van een artistieke bedrijvigheid waarbij de kunstenaar de samenleving een kritische spiegel voorhoudt. Een cultuur die de samenleving voortdurend bevraagt en prikkelt. Een cultuur die vanuit een maatschappijkritische visie vooruitloopt op nieuwe ontwikkelingen. Kunst spreekt het individu in ons aan, cultuur brengt ons weer samen. Jette kiest voor een progressief cultuurbeleid dat creativiteit stimuleert, mensen aan het denken zet en de samenleving voortdurend bevraagt. Projectmatige en doelgerichte initiatieven vinden zo dicht mogelijk plaats bij de burger, bij voorkeur op de straten en de pleinen, dichtbij de huizen. Cultuurbeleving brengt mensen samen. Cultuur versterkt het netwerk van verenigingen en dus de totale samenleving. Door de verdere uitbouw van een publieksgericht, kwalitatief en dynamisch programma wil Jette een sociale en culturele trekpleister zijn. Cultuur legt linken over alle individuele sectoren heen. Cultuur werkt dus grensoverschrijdend. Het continue spanningsveld over domeinen heen is een voorwaarde voor een dynamische culturele bedrijvigheid. Een spanningsveld van contrasten. Spelen met authenticiteit én eigenzinnigheid.

21

Hoofdstuk 5 Algemene en concrete doelstellingen Dit hoofdstuk behandelt de algemene en concrete doelstellingen van het cultuurbeleidsplan. De tekst dient dus gelezen te worden als de gewenste situatie waarnaar wij streven.

5.1. Jette, dynamiek tussen hoofdstad en rand Jette wil een gezicht geven aan de stadscultuur, om de continue impuls naar stedelijke vervreemding en eenzaamheid tegen te gaan. Een gericht onthaalbeleid, een duidelijk profiel van de Nederlandstalige instellingen en partners, taalhoffelijkheid en een samenwerking en openheid tussen alle partners zijn daarin de eerste stappen. 5.1.1. Nieuwkomers worden goed onthaald en geïnformeerd Een gastvrij onthaal is voor iedereen prettig. De Nederlandstalige inbreng moet kwaliteitsvol verzekerd worden. Het onthaalbeleid en de middelen daaromtrent van alle partners, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige, dient op elkaar afgestemd te worden. Zo is elke nieuwe inwoner perfect op de hoogte van het culturele aanbod en de culturele instellingen in de gemeente. 5.1.2. Een veelvoud van open (t)huizen De gemeentelijke Nederlandstalige openbare bibliotheek en het gemeenschapscentrum Essegem vervullen hun taak als ontmoetingscentrum. Ze zijn bij uitstek geprofileerd als open huizen en zijn hierbij gericht op een veelvoud van culturen, subculturen en individuen. Zo kan elke Nederlandstalige er zich thuisvoelen. De overzichtelijkheid en het duidelijke profiel van de actoren versterkt de culturele identiteit. 5.1.3. Respect voor elkaars verscheidenheid (biculturaliteit, interculturaliteit en openheid zijn meerwaarden) Communautaire geschillen staan niet op de dagelijkse agenda van de beleidsactoren. Het gebruik van het Nederlands wordt door de gemeentelijke overheid correct toegepast, op basis van respect voor elkaars taalverscheidenheid en culturele verscheidenheid. Aandacht gaat niet enkel naar biculturele, maar ook naar multiculturele verscheidenheid. In een gemeente met nietBelgen tonen de gemeente en de actoren respect voor de verscheidenheid, en voeren ze een open beleid naar de niet-Belgen en nieuwe Belgen toe, gericht op een optimale betrokkenheid. De dienstverlening naar de bevolking toe is optimaal en gestoeld op dit respect. Een van de pijlers

22

van dit cultuurbeleidsplan is de openheid naar de Franstalige en anderstalige culturele actoren van de gemeente en de bereidheid tot een projectmatige samenwerking. De projectmatige biculturele en multiculturele samenwerking waar dit beleidsplan op oogt kan tot een structureel samenwerkingsverband leiden in de volgende legislatuur. 5.1.4. Groepsgeest van de lokale Nederlandstalige actoren Door middel van samenwerking en gestructureerd overleg zijn de lokale Nederlandstalige actoren optimaal op elkaar ingespeeld. Door afstemming van hun actieplan, bundeling van krachten op het gebied van communicatie en participatie en respect voor en kennis van elkaars visie, bereiken zij optimaal de beoogde doelen en een groter doelpubliek.

5.2. Jette en Brussel, iedereen kent er zijn weg Informatie en communicatie zijn sleutelwoorden binnen een efficiënt cultuurbeleid. Ervoor zorgen dat iedereen de kanalen kent en niet verloren loopt binnen zijn eigen gemeente is één van de kernopdrachten van het cultuurbeleid. Er zijn nog te veel 'geheime tuinen' in Jette en Brussel, plekken en voorzieningen die niet door iedereen gekend zijn. Iedereen moet zijn weg kunnen vinden in het enorme Brusselse aanbod. 5.2.1. De Jettenaar is op de hoogte van wat reilt en zeilt in de gemeente De gemeente en het gemeenschapscentrum Essegem spelen een intermediaire rol wat betreft de cultuurcommunicatie in de gemeente. Door middel van het benutten van de nieuwe media zorgen zij voor een optimale communicatie naar de burger toe, zowel wat betreft de eigen activiteiten als de activiteiten van de culturele actoren. Op een efficiënte en eigentijdse wijze brengen beide de inwoners op de hoogte van culturele en algemene informatie. Beide zullen als partner een algemeen communicatiebeleid uitwerken. De informatiefunctie van de gemeentelijke Nederlandstalige openbare bibliotheek en het gemeenschapscentrum Essegem wordt verder uitgebouwd. Experimenten worden gestart om tot nieuwe communicatietechnieken te komen en een groter publiek te bereiken. Bestaande technieken worden bijgewerkt.

5.2.2. De Jettenaar is op de hoogte van wat reilt en zeilt in Brussel Door middel van een gestructureerde samenwerking met de VGC-diensten zorgt Jette voor een duidelijke communicatie van het Brusselse aanbod naar de burger toe. Het gemeentelijk niveau is het meest geschikt om te communiceren met de burger. Zeventig procent van de contacten tussen burger en overheid gebeurt in de gemeente. De gemeente participeert aan de VGC-acties omtrent cultuur- communicatie. Jette toont initiatief om ook binnen de VGC zijn stem te laten horen en te participeren aan het beleid van de VGC op het gebied van lokaal cultuurbeleid. Een samenwerking van de bibliotheek met het Streekgericht Bibliotheekbeleid zorgt voor een doorstroming van informatie.

23

5.2.3. De Brusselaar is op de hoogte van wat reilt en zeilt in Jette Jette staat bekend als een culturele gemeente op een regionaal niveau: iedereen kent het kwaliteitsvolle aanbod en neemt eraan deel. Een structurele samenwerking tussen de 19 gemeenten op het gebied van cultuurcommunicatie rond eigen evenementen, naast het bestaande netwerk van de gemeenschapscentra, kan hierbij aangewezen zijn.

5.3. Jette vormt zich Culturele competentie verrijkt ieder van ons. Door het organiseren van cursussen, workshops en opleidingen bieden de Jetse culturele actoren kansen tot zelfontplooiing, emancipatie en het ontwikkelen van een kritische blik. ‘Kennis van cultuur’ maakt van iedereen een actieve deelnemer aan een open maatschappij. Jette valoriseert deze kennis van cultuur en maakt ze breder en toegankelijker. Met het nieuwe decreet op het sociaal-cultureel werk wordt ook het landschap van de niet-formele educatie hertekend. De gemeentelijke overheid en het gemeenschapscentrum Essegem bouwen verder aan de ontplooiing van waardevolle en nieuwe initiatieven. Nauwere samenwerking en onderlinge afstemming tussen de culturele actoren en de onderwijsinstellingen zijn essentieel. 5.3.1. De Jettenaar is aangemoedigd tot levenslang leren in zijn gemeente Informatie over cursussen en opleidingen stroomt door tot verschillende lagen van de bevolking. De gemeentelijke overheid verhoogt de levenskwaliteit door het promoten van levenslang leren en vervult hierin een duidelijke doorverwijsfunctie naar alle partners. Zowel het kunstonderwijs, het secundair onderwijs, en het hoger onderwijs zijn in de gemeente aanwezig, alsook de talrijke cursussen in het gemeenschapscentrum Essegem en de taalleergangen in het audiovisueel centrum. Er is tevens een duidelijke doorverwijzing naar zowel de Franstalige als Nederlandstalige instellingen. 5.3.2. Het aanbod is voor iedereen toegankelijk, geactualiseerd en afgestemd op de gebruiker De drempel tot deelname wordt laag gehouden en kritisch geëvalueerd. De kansen op ontmoeting worden gecreëerd door ook in te spelen op de aanwezigheid van andere culturen in Jette. Een lokale werking heeft het voordeel van kleinschaligheid, wat een persoonlijke aanpak mogelijk maakt. Het aanbod is klant- en gebruiksvriendelijk door een persoonlijke service en een continue actualisatie. Door middel van publieksparticipatie is het aanbod afgestemd op de wensen en behoeften van de gebruiker. De kwaliteit van informatiebemiddeling is gegarandeerd. 5.3.3. Het aanbod is degelijk ondersteund Er is een optimale samenwerking tussen de actoren. De gemeentelijke overheid ondersteunt en promoot de educatieve omkadering van het gemeenschapscentrum Essegem, de bibliotheek en de muziekacademie.

24

5.4. Jette, sociaal-cultureel trefpunt voor een breed publiek Culturele participatie in een gemeente is een constant werkproces en vereist flexibiliteit van alle lokale partners. De doelstelling is eenvoudig, maar er zijn flink wat manieren om tot dit doel te komen. Een structurele samenwerking en een afstemming van alle partners naar een gezamenlijk beleid dringt zich hiermee op. Kernbegrippen zijn hier openheid en durven proberen. 5.4.1. De Jettenaar neemt actief deel De gemeentelijke overheid en het gemeenschapscentrum Essegem ondersteunen grote en kleine cultuurspreidingsactiviteiten - zoals wijkanimaties en festivals - als laagdrempelige vormen van cultuurbeleving en gemeenschapsvorming. De gemeentelijke overheid en het gemeenschapscentrum Essegem creëren kansen voor het individu en voor groepen. Ze leveren een bijdrage aan de harmonische opbouw van de plaatselijke samenleving. De gemeentelijke overheid en het gemeenschapscentrum Essegem brengen een grote bijdrage aan de betrokkenheid van de lokale partners en hun leden en participanten door inspraak binnen verschillende beleidsdomeinen. Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd. Het activeringsprogramma dat de publieksparticipatie in Jette wil verhogen vertrekt in principe van een projectmatige aanpak. Dit wil zeggen: a. gelimiteerd in de tijd, waardoor een beperkt engagement gevraagd wordt van de betrokken doelgroepen; b. inspraak wordt geconcretiseerd, er worden m.a.w. voor specifieke doelgroepen attractieve en concrete doelen vooropgesteld, die in een beperkte tijdsperiode kunnen gerealiseerd worden; c. er is een persoonlijke benadering van de projectpartners. waardoor de individuele betrokkenheid verhoogt. WERKVORMEN 5.4.1.1. Het verenigingsleven De gemeente en het gemeenschapscentrum Essegem willen de bestaande werkingen van verenigingen consolideren. Zij zijn het 'cement' van de samenleving, en vertalen snel de levende problematiek van hun vele leden. Voor vele Brusselse Nederlandstalige verenigingen is het niet altijd evident werken. Ook zij ondervinden moeilijkheden om 'jong bloed' in huis te halen. Het lange termijnengagement van een vereniging valt vaak niet te rijmen met de keuze voor gevarieerde en wisselende vormen van cultuurbeleving, het 'cultuurshoppen'. Bij jongeren zijn vooral sportvereningen en jeugdverenigingen het populairst. Het feit dat Jette nog slechts één enkele Nederlandstalige jeugdvereniging meer heeft, duidt het probleem des te meer. 5.4.1.2. Jeugdwerk en jeugdcultuur Jette wil een kind- en jongerenvriendelijke gemeente zijn. Het gemeentelijk jeugdbeleid valt volgens de verdeling van de bevoegdheden binnen het Schepencollege onder de bevoegdheid van enerzijds de schepen van Vlaamse gemeenschap (Nederlandstalige jeugd) en anderzijds van de schepen van Sport & Jeugd (Franstalige jeugd). VGC en Cocof moeten als actieve partners meestappen in een nieuw gemeentelijk jeugdbeleid. Voorbeeld: Muziek is een belangrijk onderdeel van jeugdcultuur. Er kan hierop ingespeeld worden in de vorm van evenementen.

25

SPECIFIEKE DOELGROEPEN 5.4.1.3. Studenten De gemeente wil de studenten meer betrekken in het sociale en culturele leven van Jette. Ze betrekt de studenten in het cultuurbeleid door een actieve participatie en communicatie en door samenwerking met de lokale aanspreekpunten van de studenten. 5.4.1.4. Senioren Senioren zijn aangewezen personen om een cultuurbeleid mee uit te bouwen. Naast veel vrije tijd beschikken zij over ervaring en expertise. De talenten van de bereidwilligen worden opgespoord en gevaloriseerd. De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt vaak evenementen in bejaardentehuizen. De gemeente wil hierin verder gaan door de senioren ook naar de culturele instellingen te krijgen, niet alleen door een aanbod dat ook op hen is afgestemd, maar tevens door een doelgerichte communicatie en inspraak in het cultuurbeleid. 5.4.1.5. Werklozen en kansarmen Een uitbreiding van namiddagactiviteiten kunnen een manier zijn om deze doelgroep te betrekken in het sociaal-culturele leven. Samen met het gemeenschapscentrum Essegem wil de gemeente in deze behoefte voorzien. 5.4.1.6. Niet-Belgen en nieuwe Belgen Door een open instelling van de actoren voelen anderstaligen zich betrokken bij de diverse werkingen en vinden zij hun gading in het aanbod. Wederzijdse samenwerkingsinitiatieven, zowel bij de autochtone als de allochtone verenigingen, worden gestimuleerd. 5.4.2. Het sociaal-culturele leven bloeit door inspraak Participatie vereist betrokkenheid en inspraak. Jette beschikt over instrumenten die geoptimaliseerd kunnen worden om iedereen zijn stem te laten horen in het cultuurbeleid. De gemeenschapsraad en de commissie cultuurbeleidsplanning (nu nog voorlopig overlegorgaan) zijn de officiële gemeentelijke adviesorganen voor Nederlandse Cultuur. 5.4.3. Vrijwilligers kenners van hun vak 'Het sociaal-cultureel werk blijft de plek bij uitstek waarin de vrijwilliger zowel producent, beheerder als consument, doel en middel is. Het sociaal-cultureel werk is van en voor de vrijwilliger, zij het dat dit werk de laatste jaren in toenemende mate professioneel omkaderd werd', aldus de VGC-Beleidsbrief Cultuur-2002, p.16. Jette erkent en valoriseert de waarde van vrijwilligers als drijvende kracht achter het sociaalcultureel leven. Jette erkent het belang en de problematiek van het vrijwilligerswerk en onderneemt initiatieven om de waardering van de gemeente te laten blijken.

5.5. Jette, culturele trekpleister

26

5.5.1. Ondersteuning van de lokale culturele instellingen De prioriteit van het cultuurbeleid is de bestaande werkingen consolideren en ondersteunen. 5.5.1.1. De gemeentelijke Nederlandstalige openbare bibliotheek De gemeente ondersteunt de werking van de Jetse gemeentelijke Nederlandstalige openbare bibliotheek. De - volledig geautomatiseerde - bibliotheek moet ook in de toekomst de noodzakelijke ondersteuning krijgen om de collectievorming, informatievoorziening en dienstverlening uit te breiden volgens de behoeften. De verantwoordelijkheden van de gemeente en het beheersorgaan zijn duidelijk omschreven. De dagelijkse werking is continu en transparant, en wordt in al zijn facetten ondersteund door de gemeentelijke diensten. 5.5.1.2. Het gemeenschapscentrum Essegem Het gemeenschapscentrum Essegem is een volwaardige partner binnen het gemeentelijk cultuurbeleid. De gemeente erkent en ondersteunt de doelstellingen van het beleidsplan van het gemeenschapscentrum Essegem. Als koepel van de Nederlandstalige verenigingen van Jette is het gemeenschapscentrum Essegem een ontmoetingsplek voor iedereen geïnteresseerd in Nederlandstalige cultuur. Het biedt een gevarieerd cultureel aanbod, gericht op elkeen, geïnteresseerd in Nederlandse cultuur. De gemeente steunt het gemeenschapscentrum Essegem in het bijzonder: - in initiatieven met een wijkgerichte aanpak - in initiatieven met een regionaal karakter - in initiatieven om een groter potentieel van jongeren aan te spreken - in communicatiestrategieën - door middel van werkingsgelden. 5.5.2. De ganse gemeente een podium Bij sommige culturele initiatieven is de gemeente de actor van het gebeuren. Met name bij culturele gebeurtenissen op het vlak van toegepaste kunsten, literatuur en muziek wil de gemeente een pro-actief beleid voeren. Het actieterrein is hierbij bij uitstek de wijken, straten, parken en gebouwen (openbaar en privé) van Jette.

5.5.3. De VGC-cultuurwaardebon Nog te weinig groepen maken actief gebruik van de VGC-cultuurwaardebon. Nochtans is dit een middel bij uitstek om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. De gemeente promoot dit middel bij een zo breed mogelijk publiek, vooral naar kansarmen toe. Artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voorziet immers het recht voor iedereen om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te nemen aan de wetenschappelijke vooruitgang (…) en de vruchten daarvan. Bij toepassing van deze tekst garandeerd artikel 23 5° van de Belgische Grondwet aan iedereen het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

27

De VGC-cultuurwaardebon moet ook gebruikt kunnen worden bij gemeentelijke cultuurevenementen in samenwerking met het gemeenschapscentrum Essegem. 5.5.4. De gemeente heeft respect voor wat ze in huis heeft Een erfgoedbeleid als culturele en toeristische trekpleister in een hoofdstedelijke omgeving: de gemeente zorgt voor een optimaal behoud van het erfgoed. Het erfgoed is geïnventariseerd en informatie over het erfgoed is toegankelijk voor een breed publiek.

5.6. Jette, broeikas van cultuur Creatief talent krijgt alle kansen tot ontplooiing in de gemeente. De gemeente ondersteunt hierin de initiatieven van de lokale partners. De gemeente profileert zich als broeikas voor jong talent op productief vlak. Acties naar en met vrijetijdskunstenaars worden ondersteund, opgezet en gestimuleerd. De amateurkunsten in Jette verdienen alle kansen en zijn belangrijke deelnemers in het cultuurbeleid. Het behoud en de bevordering van de dynamiek van de amateurkunsten is de basis van de gemeentelijke ondersteuning. Vrijetijdskunstenaars krijgen voldoende respons vanuit de gemeente en krijgen de mogelijkheid hun werk te tonen en te laten horen. Evenementen en initiatieven waar een actieve wisselwerking ontstaat tussen amateurkunsten en professionele kunsten worden ondersteund.

5.7. De gemeente als performante organisatie 5.7.1. Het beleid is gericht op een bestendiging van de lokale culturele actoren Transversale lijn doorheen dit beleidsplan is de bestendiging van de dagelijkse werking van de lokale culturele partners. Dit is de prioriteit van het cultuurbeleidsplan gedurende deze legislatuur.

5.7.2. Het beleid en de organisatie zijn transparant en coherent De participatie en communicatie tussen de actoren op het beleidsniveau gebeurt optimaal door een gelijkwaardige representatie binnen de opgezette werkgroepen en het voorlopig overlegorgaan (dat later zal uitgroeien tot de commissie cultuurbeleidsplanning. De adviesstructuren zijn representatief voor de bevolking. Alle culturele actoren rekenen op een stem in het beleid.

5.7.3. De gemeentelijke diensten laten zich kenmerken door deskundigheid, professionaliteit en betrokkenheid Een klantvriendelijke aanpak is een voorwaarde voor een cultuurbeleid binnen al zijn facetten. Een gerichte bijscholing van mandatarissen, beheerders en medewerkers verhoogt de slagkracht en de betrokkenheid van de dienst Vlaamse gemeenschap en de lokale actoren.

28

Hoofdstuk 6 Beleidsinstrumenten en middelen 6.1. Beleidsinstrumenten en concretisering van de doelstellingen ALGEMEEN: Jette, dynamiek tussen hoofdstad en rand (5.1.) CONCREET: Nieuwkomers worden goed onthaald en geïnformeerd (5.1.1.) - De gemeentelijke overheid brengt jaarlijks (n.a.v. de Jetse jaarmarkt) de gids ‘Leven te Jette Vivre à Jette’ uit. Deze bevat naast een commercieel en informatief gedeelte ook een culturele klapper waarin o.a. alle Nederlandstalige verenigingen aan bod komen. Elke nieuwe

29

-

-

inwoner krijgt deze brochure wanneer hij of zij zich voor inschrijving aanbiedt op de gemeente. Gemeenschapscentrum Essegem brengt jaarlijks haar ‘Infogids, Nederlandstalig Jette’ uit. Hierin is informatie terug te vinden over werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, gezondheid, welzijn, overheid… De gemeente organiseert jaarlijks een onthaaldag voor nieuwe inwoners. Het gemeenschapscentrum Essegem wordt hierin betrokken. Ook de gemeentelijke dienst Vlaamse gemeenschap werkt hieraan mee en verstrekt elke nieuwe inwoner een onthaalpakket met o.a. het volledige culturele aanbod. De gemeente en het gemeenschapscentrum Essegem organiseren de jaarlijkse 11 juliviering.

Indicator: alle nieuwe inwoners kennen het algemene aanbod van de gemeente. CONCREET: Een veelvoud van open (t)huizen (5.1.2.) - De gemeente werkt samen met de betrokken instellingen wat betreft een efficiënt communicatiebeleid. - Alle betrokken instellingen spelen hun profiel uit van ontmoetingscentrum. - Iedereen die met vragen zit omtrent gemeentelijke (en andere) problematiek kan elke voormiddag terecht bij de dienst Vlaamse gemeenschap. De dienst helpt waar kan of stuurt door naar de juiste persoon of dienst indien nodig (ombudsfunctie). - De polyvalente zaal van de bibliotheek biedt gemiddeld vier keer per week plaats aan een door de dienst Vlaamse gemeenschap van de gemeente georganiseerde culturele activiteit. Ook andere diensten en het gemeenschapscentrum Essegem maken steeds vaker gebruik van de polyvalente zaal. - Het gemeenschapscentrum Essegem is tevens een n i formatiepunt voor de burger. Deze laatste kan er terecht met vragen over gemeenschapsbevoegdheden zoals cultuur, welzijn, onderwijs en gezondheid. Bovendien heeft Essegem een receptieve functie voor verenigingen en derden. Indicator: de instellingen staan bekend om hun openheid en gezelligheid. Het aantal leden en participanten stijgt. CONCREET: Respect voor elkaars verscheidenheid: biculturaliteit, interculturaliteit en openheid zijn meerwaarden, (5.1.3.) - Continu toezicht op de taalhoffelijkheid. - Zorgen voor een optimale klantvriendelijkheid van de gemeentelijke instellingen. - Het gemeenschapscentrum Essegem werkt haar actie ‘Joker van Jette’ verder uit. - Er zijn projectmatige samenwerkingen op het vlak van biculturele en multiculturele evenementen. Indicator: iedereen wordt op de gemeente gelijkwaardig behandeld. CONCREET: Groepsgeest tussen de lokale Nederlandstalige actoren (5.1.4.) - Er is een grote samenwerking tussen de actoren binnen verschillende beleidsdomeinen.

30

Indicator: Regelmatig overleg tussen de lokale Nederlandstalige actoren.

Algemeen: Jette en Brussel, iedereen kent er zijn weg (5.2.) CONCREET: De Jettenaar is op de hoogte van wat reilt en zeilt in de gemeente (5.2.1.) - ‘Leven te Jette - Vivre à Jette’ bevat, naast algemene gemeentelijke informatie, een pagina voor de lokale culturele actoren. Deze in alle bussen verdeelde brochure (22.000 exemplaren) bevat naast een handelsregister een overzicht van alle Nederlandstalige verenigingen en een beknopte agenda met de belangrijkste Nederlandstalige culturele evenementen en informatie over die evenementen. - De gemeentelijke website wordt uitgebouwd. Het bevat een apart luik Vlaamse gemeenschap/Nederlandse Cultuur, waar op een eigentijdse en cultureel verantwoorde manier het hele aanbod uitgebreid wordt toegelicht. - De ‘Infogids, Nederlandstalig Jette’ van het gemeenschapscentrum Essegem bevat informatie over werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, gezondheid, welzijn, overheid… - De website van het gemeenschapscentrum Essegem is een rijke informatiebron voor alles wat het culturele leven in Jette betreft. - Door een degelijke communicatie onderling voorzien de gemeente en het gemeenschapscentrum Essegem de functie van informatiebemiddeling op een optimale wijze. Informatie over elkaars activiteiten wordt degelijk verspreid via het gemeentelijk informatieblad ‘Jette-Info’ en ‘Gazet van Jette’, het maandblad van gemeenschapscentrum Essegem. - Initiatieven worden opgezet om nieuwe doelpublieken in Jette te bereiken. - Het adressenbestand wordt continu geactualiseerd door een doelgerichte samenwerking van de culturele actoren. Indicator: een algemene bekendheid onder een breed publiek van de culturele actoren en activiteiten. Dit resulteert in een groter publieksbereik bij culturele activiteiten. CONCREET: De Jettenaar is op de hoogte van wat reilt en zeilt in Brussel (5.2.2.) - De kwaliteit van de informatiebemiddeling verhogen door deelname van personeel aan aangepaste opleidingen, waardoor de medewerkers beter ondersteund worden. - Informatie op maat verstrekken door het aanbieden van informatiepakketten, afgestemd op de noden van de gebruikers. - De gemeente werkt samen met de dienst communicatie van de VGC, waardoor informatie snel doorstroomt. - Samenwerking van de Brusselse gemeenten op het gebied van communicatiestrategieën. Culturele evenementen in andere gemeenten worden degelijk gecommuniceerd. Indicator: er is een grotere vraag naar informatiebemiddeling van het Brusselse aanbod. CONCREET: De Brusselaar is op de hoogte van wat reilt en zeilt in Jette (5.2.3.) - De gemeente werkt samen met de dienst communicatie van de VGC, waardoor informatie snel doorstroomt. 31

-

Samenwerking van de Brusselse gemeenten op het gebied van communicatiestrategieën. Culturele evenementen in Jette worden degelijk gecommuniceerd naar andere gemeenten toe. Samenwerking van de gemeente met Cultuurnet Vlaanderen wat betreft cultuurcommunicatie.

Indicator: culturele evenementen met een regionaal karakter worden via de nodige kanalen gecommuniceerd en krijgen voldoende persbelangstelling. ALGEMEEN: Jette vormt zich (5.3.) CONCREET: De Jettenaar is aangemoedigd tot levenslang Ieren in zijn gemeente (5.3.1.) - Bij levenslang leren niet zozeer de nadruk leggen op de werkgelegenheidsfactor, maar eerder op de sociale factor als deel van een positieve zelfontplooiing, door middel van een afstemming en planning van het aanbod op de rechtstreekse vragen van gebruikers; dit houdt een continue evaluatie in van het aangeboden materiaal met inspraak van de gebruikers. Het doel is een positieve leerattitude op te bouwen, die op termijn uitgroeit tot een positieve leerhabitus. - De gemeente voert in samenwerking met het gemeenschapscentrum Essegem een duidelijk communicatiebeleid over het cursusaanbod, waarbij ze initiatieven ontwikkelt die zich in het bijzonder richten naar doelgroepen die momenteel moeilijk bereikt worden (dit door middel van strategische samenwerkingsverbanden): - Nederlandstaligen: communicatiestrategieën opbouwen en optimaliseren; deze vanzelfsprekende doelgroep wordt onvoldoende bereikt gezien de Brusselse context; - kansarmen en niet-Belgen: projecten en communicatie in samenwerking met het gemeenschapscentrum Essegem en het audiovisueel centrum; - senioren: communicatie- en inspraakinitiatieven in samenwerking met de seniorenverenigingen en de dienst 3de leeftijd van de gemeente; - kinderen en jongeren: Gemeenschapscentrum Essegem breidt het jeugdatelier uit met een tienerwerking; - Franstaligen: nauwe samenwerking met de Franstalige bibliotheken en het Centre Culturel Armillaire op het gebied van communicatie, tevens met het oog op een gemeenschappelijke profilering; - Onderwijs: het aanbod van nieuwe media en strips van de bibliotheek kenbaar maken via introductiebezoeken én het cursusaanbod in gemeenschapscentrum Essegem duidelijk communiceren in samenwerking met de aanspreekpunten van de studenten. Indicator: meer cursisten in een degelijke omkadering. CONCREET: Het aanbod is voor iedereen toegankelijk , geactualiseerd en afgestemd op de gebruiker (5.3.2.) - De gemeente voert acties om de VGC-cultuurwaardebon te promoten. - Een infonetwerk wordt uitgebouwd voor de verspreiding van het cursusaanbod in de gemeente en de Brusselse gemeenten. - De gemeente gaat verder met de automatisering van de bibliotheek en de ontsluiting van de collectie, wat de autonomie van de gebruikers ten goede komt. - Het ondersteunen van cursussen die in het verlengde van de werkingen liggen.

32

-

Deelname aan aangepaste opleidingen waardoor de medewerkers van de betreffende diensten en het gemeenschapscentrum Essegem beter ondersteund worden in de informatiebemiddelende rol. Informatie op maat verstrekken door het aanbieden van informatiepakketten afgestemd op de noden van het publiek.

Indicator: een verhoogde participatie van bepaalde doelgroepen (kansarmen, werklozen, jongeren ...) aan het culturele aanbod. Bezoekers worden begeleid in hun keuze door een degelijk opgeleid team van medewerkers. CONCREET: Het aanbod is degelijk ondersteund (5.3.3.) - De gemeente ondersteunt en promoot de educatieve omkadering van de cursussen. Indicator: meer cursussen. ALGEMEEN: Jette, sociaal-cultureel trefpunt voor een breed publiek (5.4.) CONCREET: De Jettenaar neemt actief deel (5.4.1.) - Wijkanimaties en straatfeesten met een culturele dimensie. - Sociaal-culturele evenementen rekenen op een gemeentelijke bijdrage wat betreft logistieke en administratieve omkadering, in het bijzonder die evenementen met een wijkgerichte en publiekwervende aanpak. Indicator: meer sociaal-culturele evenementen in het straatbeeld. CONCREET: Het sociaal-culturele leven bloeit door een sterke ondersteuning (5.4.2.) Het verenigingsleven - De gemeente staat het gemeenschapscentrum Essegem bij in de logistieke en administratieve omkadering van de Nederlandstalige verenigingen. - De verenigingen krijgen via de gemeenschapsraad structurele inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid. Indicator: een degelijke ondersteuning, met mogelijk een kwantitatieve stijging van het aantal leden en een kwalitatieve toename van de initiatieven van het verenigingsleven als gevolg. Jeugdwerk en jeugdcultuur - De gemeente voert een ondersteunend jeugdbeleid. Het ondersteunt initiatieven van het gemeenschapscentrum Essegem op het gebied van kinder- en jongerencultuur, en heeft een intermediërende functie naar de scholen toe. - De gemeente wil jongeren een stem geven in het cultuurbeleid. Een jeugdraad wordt in samenwerking met het gemeenschapscentrum Essegem opgericht. Deze jeugdraad moet ook inspraak krijgen in het cultuurbeleid. - De gemeente of het gemeenschapscentrum Essegem werven met steun van de VGC een jeugdwerker aan.

33

-

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om i.s.m. de VGC opnieuw een Nederlandstalig jeugdhuis uit de grond te stampen. De gemeente ondersteunt de initiatieven binnen het beleidsdomein Jeugd van de VGC; in het bijzonder initiatieven van de Brusselse jeugdcentra, de vzw Jeugd en Stad, en het Vertoog. De gemeente werkt rond muzikale projecten met jongeren. De gemeente betrekt de basisscholen en het secundair onderwijs in de projectwerking naar kinderen en jongeren. De scholen zijn op termijn partners in het cultuurbeleid. Het gemeenschapscentrum Essegem werkt verder aan uitbreiding en diversifiëring van haar erkend jeugdatelier.

Indicator: Jongeren hebben een vaste stek in de gemeente. Ze voelen zich gewaardeerd. Het ontstaan van nieuwe jeugdverenigingen hier het gevolg van zijn. Studenten - In samenwerking met de bibliotheek en het gemeenschapscentrum Essegem organiseert de gemeente een jaarlijkse onthaaldag voor studenten, waarin ze een duidelijk zicht krijgen op het culturele aanbod van de gemeente. - Projectmatige samenwerking met de lokale studentenverenigingen op het gebied van culturele evenementen: parcours van evenementen, tentoonstellingen en andere media doorheen de gemeente tot op de campus langs de Laarbeeklaan. Indicator: een grotere identificatie van de studenten met Jette, wat resulteert in een grotere deelname aan de sociale en culturele evenementen in de gemeente. Senioren - Talenten van de ervaren senioren worden opgespoord en gevaloriseerd door middel van vrijwilligerswerk en inspraak. - De seniorenvereniging wordt opgewaardeerd door middel van projectmatige samenwerking met de gemeente, de bibliotheek en het gemeenschapscentrum Essegem. - De gemeente blijft namiddagactiviteiten organiseren voor een brede laag van de bevolking in samenwerking met de bibliotheek en het gemeenschapscentrum Essegem. Indicator: een grotere deelname van senioren aan het sociaal-culturele gebeuren. Werklozen en kansarmen - De gemeente organiseert namiddagactiviteiten voor een brede laag van de bevolking in samenwerking met de bibliotheek en het gemeenschapscentrum Essegem. Indicator: een grotere participatie van de doelgroep.

Niet-Belgen en nieuwe Belgen - De gemeente zorgt voor een efficiënt cultuurcommunicatiebeleid naar nieuwe Belgen en nietBelgen toe. - De gemeente ondersteunt initiatieven van het gemeenschapscentrum Essegem en de bibliotheek met het oog op een culturele integratie van allochtonen.

34

- De gemeente betrekt allochtone verenigingen en organisaties in het gemeentelijke cultuurbeleid. Indicator: een grotere culturele integratie en participatie van de allochtone gemeenschap.

CONCREET: Het sociaal-culturele leven bloeit door inspraak (5.4.3.) - De gemeenschapsraad en de commissie cultuurbeleidsplanning (nu nog voorlopig overlegorgaan) begeleiden de cultuurbeleidscoördinator en de gemeentelijke diensten in de uitvoering van het cultuurbeleidsplan. - Er wordt een jaarlijks gezamenlijk overleg gepland tussen de Dienst Vlaamse gemeenschap en de Raden van Beheer van het gemeenschapscentrum Essegem en de bibliotheek. - Er wordt een jaarlijkse open adviesraad rond cultuurbeleid in de gemeente gepland, georganiseerd door het gemeenschapscentrum Essegem, de bibliotheek en de Dienst Vlaamse gemeenschap. Deze open adviesraad richt zich tot iedereen geïnteresseerd in cultuur. Indicator: een breed participatievlak in het cultuurbeleid.

CONCREET: Vrijwilligers, kenners van hun vak (5.4.4.) - De gemeente participeert aan het debat van de VGC rond de toekomst en valorisering van vrijwilligers. - Senioren worden gevaloriseerd als potentiële vrijwilligers met ruime ervaring, en worden ingezet in het culturele leven van de gemeente. Er is hiermee een overleg met betrokken diensten en de seniorenverenigingen om een aanbod voor vrijwilligers uit te werken. - De gemeente volgt de initiatieven en beleidsdoelstellingen op van de VGC. Indicator: een stijging van het vrijwilligerswerk en daarmee een versterking van het verenigingsleven.

ALGEMEEN: Jette. culturele trekpleister (5.5.) CONCREET: Ondersteuning van de lokale culturele instellingen (5.5.1.) 1. De Jetse Gemeentelijke Nederlandstalige Openbare Bibliotheek - De gemeente ondersteunt de dagelijkse werking van de bibliotheek. - De gemeente blijft zorgen voor een duidelijke signalisatie van de bibliotheek. - De gemeente ondersteunt communicatiestrategieën van de bibliotheek, teneinde de werking over een breed publiek bekend te maken. - De dienst Vlaamse gemeenschap betrekt optimaal de bibliotheek in het gemeentelijk cultuurbeleid. Naast het maandelijkse overleg van de cultuurbeleidscoördinator met de bibliothecaris, zetelt de cultuurbeleidscoördinator in het beheersorgaan van de bibliotheek. - De gemeente ondersteunt culturele initiatieven van de bibliotheek. - De gemeente ondersteunt de uitbreidingsactiviteiten van de bibliotheek.

35

-

De gemeente ondersteunt de initiatieven van het Streekgericht Bibliotheekbeleid en de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek. De gemeente voorziet in een continue bijscholing van de bibliotheekmedewerkers. Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 september 2002 onderschrijft de gemeente het Bibliotheekbeleidsplan 2003-2007 (zie bijlage) en de initiatieven die eruit voortvloeien.

2. Het gemeenschapscentrum Essegem De gemeentelijke overheid erkent de dagelijkse werking van het gemeenschapscentrum Essegem door: - een maandelijks overleg van de cultuurbeleidscoördinator met de centrumverantwoordelijke en de cultuurfunctionaris van het gemeenschapscentrum Essegem, waarbij concrete problemen wat de dagelijkse werking worden besproken en waar steeds naar een gezamenlijke oplossing wordt gestreefd. - logistieke en administratieve ondersteuning van de activiteiten van het gemeenschapscentrum ondersteuning van de communicatieen informatiestrategieën van het gemeenschapscentrum Essegem en volwaardige opname van het aanbod van het gemeenschapscentrum Essegem in de gemeentelijke informatiekanalen, zoals het gemeentelijke informatiebald en de website. - De gemeentelijke dienst Vlaamse gemeenschap betrekt het gemeenschapscentrum Essegem optimaal in het gemeentelijk cultuurbeleid. De cultuurbeleidscoördinator wordt op elke bijeenkomst van de Raad van Bestuur uitgenodigd als adviserend lid en voor de relevante aspecten van de werking. - De gemeente ondersteunt de functie van ontmoetingscentrum van het gemeenschapscentrum Essegem. - De gemeente werkt samen met het gemeenschapscentrum Essegem een actief onthaalbeleid uit. - De gemeente ondersteunt het gemeenschapscentrum Essegem in de uitwerking van een geactualiseerd en efficiënt adressenbestand. - De gemeente subsidieert jaarlijks het gemeenschapscentrum Essegem.

4. Muziekacademie Maurice Van de Moortel - Projecten van de muziekacademie kunnen rekenen op een logistieke en administratieve steun van de gemeente. - De gemeente ondersteunt communicatiestrategieën van de academie. Indicator: Door een optimale samenwerking van deze partner met de gemeente zijn er meer strategische samenwerkingsverbanden en meer gezamenlijke projecten.

ALGEMEEN: De straten, pleinen, parken en gebouwen als podium (5.5.2)

36

-

-

De gemeentelijke dienst Vlaamse gemeenschap en het gemeenschapscentrum Essegem organiseren en coördineren culturele evenementen, in het bijzonder op het vlak van beeldende en toegepaste kunsten, literatuur en muziek. De gemeentelijke dienst Vlaamse gemeenschap en het gemeenschapscentrum Essegem organiseren of ondersteunen tentoonstellingen in de Abdij van Dielegem, de polyzaal van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum Essegem.

Indicator: een toename van culturele evenementen in het straatbeeld met een uitgesproken lage drempel.

CONCREET: De VGC-cultuurwaardebon (5.5.3.) - Bij elk evenement waar de VGC-cultuurwaardebon kan worden voor gebruikt wordt het gebruik van de VGC-cultuurwaardebon aangemoedigd en gepromoot. Indicator: een stijging van het gebruik van de VGC-cultuurwaardebon van de VGC in de gemeente. CONCREET: De gemeente heeft respect voor wat ze in huis heeft (5.5.4.) - Jette is betrokken bij regionale evenementen rond erfgoed, zoals de Open Monumentendagen. - Op de gemeentelijke website krijgt erfgoed een afzonderlijk, aan cultuur gelinkt, luik. - Jetse evenementen rond erfgoed worden degelijk gecommuniceerd naar de bevolking toe. - Er is een optimale doorstroming van informatie over het Brusselse erfgoed, en de evenementen rond erfgoed op Brussels niveau. Indicator: het Jetse erfgoed is bekend bij een groot deel van de Brusselse bevolking. Dit resulteert in een hoger bezoekersaantal. ALGEMEEN: Jette, broeikas van cultuur (5.6.) -

-

Verenigingen die zich op het domein van cultuurproductie begeven, kunnen rekenen op logistieke en projectgerichte administratieve gemeentelijke steun, in samenwerking met het gemeenschapscentrum Essegem. Initiatieven van het gemeenschapscentrum Essegem op het vlak van cultuurproductie, rekenen op een uitgebreide communicatieve ondersteuning. De gemeente wil voor gemeentelijke repetitielokalen zorgen, waar jonge muziekliefhebbers terecht kunnen. De gemeente zorgt voor een huishoudelijk reglement. Een werkgroep, opgebouwd uit gemeentelijke ambtenaren en (beroeps)muzikanten, start het project. De gemeente blijft ook in de toekomst tentoonstellingskansen geven aan jonge kunstenaars. Een werkgroep, bestaande uit gemeentelijke ambtenaren en lokale gevestigde kunstenaars zorgt voor de selectie van de jonge kunstenaars.

37

-

-

Acties naar en met vrijetijdskunstenaars worden ondersteund, opgezet en gestimuleerd, in samenwerking met verenigingen en het gemeenschapscentrum Essegem. De gemeente ondersteunt in het bijzonder kunstproductie waar een actieve wisselwerking ontstaat tussen de amateurkunsten en de professionele kunsten. - De gemeente voorziet in logistieke, promotionele, infrastructurele en administratieve omkadering tot bevordering van de amateurkunsten, in samenwerking met het gemeenschapscentrum Essegem. Initiatieven zoals 'De week van de amateurkunsten', georganiseerd door het VCA, kunnen ook in de toekomst op de volle medewerking van de gemeente rekenen. De gemeente voorziet een kruisbestuiving van de amateurkunsten met de professionele kunsten d.m.v. een aangepaste programmatie.

Indicator: meer kunstproductie in Jette

ALGEMEEN: De gemeente als performante organisatie (5.7) CONCREET: Het beleid is gericht op een bestendiging van de lokale culturele actoren (5.7.1.) - Optimale communicatie en participatie van de lokale culturele actoren aan de uitvoering van het cultuurbeleidsplan (zie alg. doelst. 5). CONCREET: Het beleid en de organisatie is transparant en coherent (5.7.2.) - De adviesstructuur is representatief voor de bevolking. - Beleidsplanning wordt optimaal gecommuniceerd naar de bevolking d.m.v. de gemeentelijke informatiekanalen. CONCREET: De gemeentelijke diensten laten zich kenmerken door deskundigheid, professionaliteit en betrokkenheid (5.7.3.) - Degelijke bijscholingen van de medewerkers, beheerders en mandatarissen. - Opvolging van het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, Cultuur Lokaal.

38

6.2. Beleidsmiddelen 6.2.1. Subsidies voor de uitvoering van het CBP De VGC zal, in overeenstemming met het decreet op het lokaal cultuurbeleid en in overleg met de betrokkenen, subsidies aan de gemeenten toekennen ter ondersteuning van hun lokaal cultuurbeleid. Bij de toekenning en verdeling van de 300.000 euro van de VGC wordt per gemeente een percentage van het bevolkingsaantal van de meest recente officiële bevolkingscijfers genomen. Dit percentage wordt bekomen door het door de Vlaamse Gemeenschap aan de VGC toegekende cijfer (300.000 euro) te delen door een honderdste van het totale bevolkingscijfer van het hoofdstedelijk gewest. M.a.w. worden de uitvoeringssubsidies voor de ondersteuning van bijzondere en vernieuwende initiatieven berekend aan 1 euro per inwoner, naar de 30 %-regel in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dit resulteert in een meerjarenbudget 2003-2007. Op basis van het aantal inwoners op 31 december 2001 levert dit een jaarlijkse subsidie van 12.463 euro voor de termijn van dit beleidsplan. Termijn Uitvoeringssubsidies cultuurbeleidsplan 2002 Opmaak cultuurbeleidsplan 2003 12.463 euro* 2004 12.463 euro* 2005 12.463 euro* 2006 12.463 euro* 2007 12.463 euro* Totaal 62.315 euro* Gelet op doelstelling ‘de transparantie en coherentie van het cultuurbeleid’ (5.7.3.), besteedt de gemeente de uitvoeringssubsidies van het cultuurbeleidsplan integraal aan bijzondere en vernieuwende initiatieven ter bevordering van het gemeenschapsleven. Met name gericht op de concrete doelstelling 'Het sociaal-culturele leven bloeit door een sterke ondersteuning' (5.4.2.) besteedt de gemeente jaarlijks een nog vast te stellen bedrag aan bijzondere en vernieuwende initiatieven in samenwerking met de verenigingen, het gemeenschapscentrum Essegem en de bibliotheek ter bevordering van het sociaal-culturele leven, en in het bijzonder van het gemeenschapsleven. Deze activiteiten worden in het jaarlijks actieverslag opgenomen. Alle projecten voor het betreffende werkjaar dienen opgenomen te worden in het actieverslag.

39

6.2.2. Infrastructuur Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan en het basisdossier voor de ontwikkeling van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan zijn beleidsmiddelen in een gemeentelijk infrastructureel beleid. Het cultuurbeleidsplan wil zich inschrijven in het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan, ondermeer in de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke culturele infrastructuur (die ter beschikking van de Jetse bevolking moet staan). Binnen de budgettaire ruimte duiden het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad de beleidsoriëntaties voor Nederlandse Cultuur aan met betrekking tot - investeringssubsidies voor o.m. jeugdlokalen (jeugdhuis), en nieuwe lokalen voor de muziekacademie, - onderhoud, verbouwing en uitrusting van de gemeentelijke culturele infrastructuur, - determineren van nieuwe projecten via herbestemming van gemeentelijke infrastructuur (bijvoorbeeld met de bedoeling om er repetitielokalen in te huisvesten). Wat de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Essegem betreft, verwijzen we naar het convenant (zie bijlage). In uitvoering van het uitvoeringsbesluit art. 5 § 2 van het decreet wordt de infrastructuur van het gemeenschapscentrum Essegem op basis van de bepalingen van artikel 2 van het convenant ter beschikking gesteld van de gemeente. De modaliteiten voor het ter beschikking stellen van de culturele infrastructuur worden in overleg tussen betrokkenen (vzw Gemeenschapscentrum Essegem, gemeente en VGC) op basis van de realisatie van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan jaarlijks vastgelegd en als bijlage van deze overeenkomst overeengekomen. Het gemeentebestuur en het gemeenschapscentrum Essegem zullen in het gemeentelijk cultuurbeleidsplan streven naar optimale samenwerkingsvormen van de diverse culturele actoren in de gemeente, om aldus een geïntegreerd cultuuraanbod samen te stellen. Gemeentelijke activiteiten in het gemeenschapscentrum Essegem in het kader van de uitvoering van het cultuurbeleidsplan worden in het jaarlijkse actieplan opgenomen. Deze activiteiten zijn de optimale samenwerkingsvorm tussen de gemeente en het gemeenschapscentrum Essegem, en bij elke gemeentelijke activiteit in het gemeenschapscentrum Essegem is er grondig overleg met en goedkeuring van het beleidsorgaan van het gemeenschapscentrum Essegem. De gemeentelijke activiteiten zijn primair gericht op de bestendiging van de werking van het gemeenschapscentrum Essegem en het gemeenschapsleven, en de aanwezigheid van Nederlandse cultuur in het algemeen.

40

HOOFDSTUK 7 Afspraken omtrent implementatie, evaluatie en bijsturing 7.1. Algemeen Dit beleidsplan werd opgemaakt volgens de regelgeving uitgewerkt in het decreet op het lokaal cultuurbeleid, het uitvoeringsbesluit en het ministerieel besluit over de opmaak en structuur van het beleidsplan. In uitvoering van het decreet bij het collegebesluit van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een overeenkomst uitgewerkt die het gebruik regelt van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Essegem door het gemeentebestuur voor de uitvoering van een Nederlandstalig cultuurbeleid. Op basis van het Cultuurbeleidsplan Jette 20032007 worden ter uitvoering overeenkomsten gesloten met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap. Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan wordt bij de Vlaamse Gemeenschap ingediend, en wordt vooraf voor advies getoetst aan het grootstedelijk cultuurbeleidsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap op het lokaal cultuurbeleid biedt de gemeente een reële hefboom om met de VGC de dialoog aan te gaan over het voeren van een plaatselijk cultuurbeleid. Aan de basisvoorwaarden voor een lokaal cultuurbeleid is voldaan en de twee culturele voorzieningen, het gemeenschapscentrum Essegem en de bibliotheek, zijn prioritair geïntegreerd in dit cultuurbeleidsplan.

Dit is de verdere timing: 2003 18 maart 2003: ontwerp van cultuurbeleidsplan goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen 26 maart 2003: ontwerp van cultuurbeleidsplan goedgekeurd door de gemeenteraad 14 mei 2003: ontwerp van cultuurbeleidsplan indienen bij de VGC ontwerp van cultuurbeleidsplan indienen bij de VG 1 juni 2003: start looptijd eerste cultuurbeleidsplan actieplan indienen bij de VGC en de VG

2004

41

1 juni 2004: werkingsverslag 2003 en actieplan 2004 indienen bij de VGC en de VG 2005 1 juni 2005: werkingsverslag 2004 en actieplan 2005 indienen bij de VGC en de VG aanvang tweede helft looptijd beleidsplan: evaluatie en bijsturing van het cultuurbeleidsplan indienen bij VGC en VG 2006 1 juni 2006: werkingsverslag 2005 en actieplan 2006 indienen bij de VGC en VG 2007 1 juni 2007: werkingsverslag 2006 en actieplan 2007 indienen bij de VGC en VG 1 november 2007: Cultuurbeleidsplan Jette 2008-2013 indienen bij de VGC 1 december 2007: Cultuurbeleidsplan Jette 2008-2013 indienen bij de VG

7.2. Implementatie 42

Cultuurbeleid en cultuurbeleving dienen op krachtdadige wijze deel te worden van het maatschappelijke en sociaal-culturele weefsel van de gemeente. Binnen een gemeentelijke context dienen ze uit te groeien tot primordiaal beleidsterrein. 7.2.1. Externe implementatieacties Er worden op een actieve en ludieke wijze diversie informatie- en wervingscampagnes op touw gezet om de verenigingen, burgers en actoren kennis te geven van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan. Volgende acties zijn gepland voor 2003: - Een gemeenschappelijk forum/open adviesraad van het gemeenschapscentrum Essegem, de bibliotheek, en de dienst Vlaamse gemeenschap waarbij elke organisatie leden, sympathisanten en geïnteresseerden uitnodigt voor hun analyse, reactie en voorstellen voor een lokaal kwalitatief en integraal cultuurbeleid. - Cultureel volksfeest op het Kardinaaal Mercierplein naar aanleiding van het bekendmaken van het cultuurbeleidsplan. Natuurlijk officiële toespraken van de betrokkenen, maar vooral veel ambiance en cultuur (naar analogie met het in het verleden georganiseerde ‘Jettepret’). - Een cultuurbeleidsplan is enkel een praktisch werkinstrument als het voor iedereen transparant is. Dit geldt bij uitstek voor het cultuurbeleidsplan van de gemeente zelf. Jette brengt een overzichtelijke brochure uit voor alle inwoners van Jette met wat het cultuurbeleidsplan concreet inhoudt. - Het gemeentebestuur en de diverse plangroepen zullen een persbijeenkomst organiseren waarbij de lokale en regionale pers wordt uitgenodigd.

Continue implementatie: - De gemeentelijke website is een werkinstrument: het cultuurbeleidsplan, het beleidsplan van het gemeenschapscentrum Essegem en het bibliotheekbeleidsplan worden beschikbaar gesteld. Een link op de website met alle betrokken actoren zorgt voor een doorstroming van informatie voor alle geïnteresseerden. - In het gemeentelijke infoblad ‘Jette-Info’ en het maandblad van het gemeenschapscentrum Essegem ‘Gazet van Jette’ krijgt Nederlandse cultuur een pagina met info over de geplande activiteiten. - Bovendien worden als de gelegenheid zich voordoet in het gemeentelijk informatieblad de mogelijkheden voor de bevolking geschetst om te participeren in het gemeentelijk cultuurbeleid. - Aan de verenigingen wordt een oproep gedaan om het cultuurbeleidsplan en de implicaties daarvan voor de verenigingen op de bestuursvergaderingen toe te lichten.

7.2.2. Interne implementatieacties

43

De interne implementatieacties krijgen de opdracht het in dit plan opgevatte strategische cultuurbeleid deel te laten uitmaken van de interne organisatiestructuur en organisatiecultuur van de gemeente als openbaar bestuur. De professionele culturele actoren De professionele culturele actoren kennen het cultuurbeleidsplan en de implicaties voor de werking, en zijn betrokken bij een continue evaluatie en bijsturing: - In de eerste plaats de Nederlandstalige, met de dienst Vlaamse gemeenschap, het gemeenschapscentrum Essegem en de bibliotheek. - Tevens de Franstalige culturele actoren, met de Dienst Communauté française, de bibliotheken ‘Mercier’ en ‘de Naeyer’ en het Centre Culturel Armillaire. Daartoe worden volgende concrete acties op verschillende niveaus ondernomen: - Maandelijks vergaderen de cultuurbeleidscoördinator, de bibliothecaris, de centrumverantwoordelijke en de cultuurfunctionaris van het gemeenschapscentrum Essegem. - Het cultuurbeleidsplan wordt door de cultuurbeleidscoördinator in een persoonlijk gesprek voorgesteld aan de Franstalige culturele actoren. - Jaarlijks presenteert de cultuurbeleidscoördinator de werkingsverslagen en de actieplannen aan de culturele Nederlandstalige actoren.

De advies- en beheersorganen van de instellingen De cultuurbeleidscoördinator woont de Raden van Beheer van het gemeenschapscentrum Essegem en de bibliotheek bij. Deze raden hebben een primordiale adviesfunctie in de uitvoering van het cultuurbeleidsplan. De leden van de Raad van Beheer kennen de implicaties van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan door een uitvoerige en gerichte implementatie en participatie. Door beleidsplanning als een vast agendapunt op te nemen op alle bestuursvergaderingen worden de organen nauw betrokken bij de eerste-lijns-beleidsvoering. Een actieve betrokkenheid en inspraak doet het engagement van de leden toenemen.

De gemeentelijke adviesorganen voor Nederlandse Cultuur Er zijn twee officiële gemeentelijke adviesorganen: de gemeenschapsraad en de commissie cultuurbeleidsplanning (nu nog voorlopig overlegorgaan). De gemeenschapsraad is een officieel adviesorgaan bij de uitvoering van het cultuur- beleidsplan. De commissie cultuurbeleidsplanning is het tweede adviesorgaan bij de uitvoering van het cultuurbeleidsplan en komt door haar kleine ledensamenstelling regelmatiger bijeen. Het wordt samengesteld na goedkeuring van het cultuurbeleidsplan door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap. De Commissie wordt naar de geest van het decreet (artikel 56) samengesteld uit: - de culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publiek, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente; - alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;

44

- deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente - via tijdelijke overlegstructuren betrekt de gemeente de ruimere bevolking al dan niet door bemiddeling van de adviesraden.

7.3. Evaluatie en bijsturing Cultuurbeleidsplanning is een continu proces. Dat betekent dat de evaluatie bij wijze van spreken vandaag begint. Tijdens de opmaak van dit cultuurbeleidsplan ervaarden de ondervraagden cultuurbeleid vaak als iets immaterieel en vaag, en ver-van-mijn-bed. Het is de bedoeling van dit plan om gaandeweg verenigingen, geïnteresseerden en burgers wegwijs te maken in dit domein.

45

Hun opmerkingen en evaluaties zullen een krachtige rol spelen in de tussentijdse evaluatie én de opmaak van het Cultuurbeleidsplan Jette 2008-2013. De commissie cultuurbeleidsplanning maakt een jaarlijkse evaluatie van het cultuurbeleidsplan vóór het opstellen van het jaarlijkse actieplan, en adviseert in de tussentijdse evaluatie en bijsturing van dit cultuurbeleidsplan.

Gezien om gevoegd te worden bij het ontwerpcollegebesluit nr. 03/217 van 22 mei 2003 houdende de evaluatie over de afstemming van het Beleidsplan Cultuur 2003-2007 van de gemeente Jette op het VGC -Beleidsplan Cultuur 2003-2005, in het kader van het decreet van 13 juli 2001, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 2002 en van 20 december 2002, houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

De Collegeleden,

Jos CHABERT

Guy VANHENGEL

Robert DELATHOUWER

46

HOOFDSTUK 8 Bijlagen 1. Gemeenteraadsbeslissing van 19.12.2001 houdende de intentieverklaring om een beleidsplan op te stellen 2. Gemeenteraadsbeslissing van 27.02.2002 houdende de goedkeuring van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeente Jette 3. Gemeenteraadsbeslissing van 25.09.2002 houdende de goedkeuring van het bibliotheekbeleidsplan 2003-2007 4. Advies van Gemeenschapscentrum Essegem bij brief van 31.01.2003 gericht aan Schepen Werner Daem 5. Gunstig advies inzake het ‘cultuurbeleidsplan Jette 2003-2007’ uitgebracht door het voorlopig overlegorgaan op 10 maart 2003 6. Gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2003 houdende de goedkeuring van het ‘cultuurbeleidsplan Jette 2003-2007’ 7. Studie Rudi Janssens ‘Over Brusselse Vlamingen en het Nederlands in Brussel’

47

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.