Cultuurhistorie in Beekdalen


1 Cultuurhistorie in Beekdalen2 Presentatie Natuur Cultuur Wat is cultuurhistorie Landschapsherstelplan Anloerdiepje3 Natuur Cultuur...
Author:  Ludo Adam

0 downloads 2 Views 4MB Size

Recommend Documents


Natuurpotenties in Drentse beekdalen
1 Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential...

Preadvies Beekdalen Heuvellandschap
1 Preadvies Beekdalen Heuvellandschap Joop Schaminée, Camiel Aggenbach, Ben Crombaghs, Martin de Haan, Patrick Hommel, Fons Smolders, Wilco Ver...

Cultuurhistorie in Winterswijk
1 Cultuurhistorische waarden analyse voor het plangebied Steengroeve en omgeving met koppeling naar ecologische waarde en het historische verhaal Cult...

Cultuurhistorie in kaart gebracht
1 Cultuurhistorie in kaart gebracht Een onderzoek naar het provinciaal cultuurhistorisch beleid Provincie Noord-Holland NOTA VAN BEVINDINGEN Amsterdam...

Cultuurhistorie in kaart gebracht
1 Cultuurhistorie in kaart gebracht Een onderzoek naar het provinciaal cultuurhistorisch beleid Provincie Zuid-Holland NOTA VAN BEVINDINGEN Amsterdam,...

Pilotstudie herstel veenvormende zeggenbegroeiingen in beekdalen
1 Pilotstudie herstel veenvormende zeggenbegroeiingen in beekdalen KWR augustus 20102 Pilotstudie herstel veenvormende zeggenbegroeiingen in beekdalen...

Cultuurhistorie in het bosbeheer
1 Cultuurhistorie in het bosbeheer Een inventarisatie van historische boselementen in twee Drentse bosgebieden MARTIJN BÜaSTEN EN MARK VAN BENTHE...

Cultuurhistorie in kaart gebracht
1 Cultuurhistorie in kaart gebracht Een onderzoek naar het provinciaal cultuurhistorisch beleid Provincie Flevoland NOTA VAN BEVINDINGEN Amsterdam, ma...

Cultuurhistorie in Buitengebied Bunschoten
1 Cultuurhistorie in Buitengebied Bunschoten2 3 Cultuurhistorie in Buitengebied Bunschoten 18 januari 2016 Projectnummer4 5 I n h o u d s o p g a v e ...

Cultuurhistorie in gemeentehuis
1 Azewijn, Beek, Beek, Braamt, Didam, Didam, s-heerenberg, s-heerenberg, Kilder, Kilder, Lengel, Lengel, Loerbeek, Loil, Loil, Nieuw-Dijk, Stokkum, Ve...Cultuurhistorie in Beekdalen

Presentatie • • •

Natuur <> Cultuur Wat is cultuurhistorie Landschapsherstelplan Anloerdiepje

Natuur <> Cultuur

Wat is cultuurhistorie Van Dale Geschiedenis van de beschaving CH in RO: De sporen van vroegere menselijke activiteiten in het landschap

Wat is Cultuurhistorie 1 Gebouwen 2 Archeologie (bodem) 3 Historische geografie (hist landschap, samenhangen) 4 Historische ecologie 5 Aardkunde

Wat is Cultuurhistorie Cultuurhistorie in visie SBB Cultuurhistorie heeft ‘betrekking op de geschiedenis van het menselijke gebruik en de daarbij behorende elementen, patronen en structuren’

Cultuurhistorie Waarom van belang? Ethisch (wortels, onvervangbaar) wetenschappelijk   

Educatief Economisch Ecologisch Esthetisch Indentiteit

Waardering van CH Verschillende waarden: Samenhang Uniciteit/Zeldzaamheid Kenmerkendheid Gaafheid Binnen SBB ook: Landschapsniveau Tijdsdiepte Eigen verhaal Systeem en biodiversiteit

Basis voor waardering 

 

Literatuur Kaarten Kennis en ervaring Staatsbosbeheer medewerkers Alterra / directie Kennis RACM Provincie Andere terreinbeheerders Externe experts

Diversiteit

Droogmakerijen

Duinontginningen

Kampontginningen

Middeleeuwse agrarische veenontginningen

Veenkoloniën

Heideontginningen

Rivierterrasontginningen

Lössontginningen

Zeekleipolders

Rivierkleiontginningen

Niet ontgonnen

Verschillende tijdsdiepten

Diversiteit

Regionale types

Landgoederen

Verdedigingslinies

Staatsbosbeheer geschiedenis

Omgang met Cultuurhistorie Amoveren (sloop) Niets doen (verval, ruine) Behoud (beheer) Herstel (restaureren) Reconstructie 

Gebieden Waardering > parels Waar nodig herstelplannen: (Historisch) onderzoek Waarderen Kiezen Visie en beheerplan

Herstelplan Anloerdiepje

Opbouw Herstelplan 

Anloerdiepje

  

Gebiedsbeschrijving Inventarisatie Visie Inrichting en beheer Kosten en planning voor uitvoering Communicatie

Anloerdiepje

1812

Anloerdiepje

1896

Anloerdiepje

Anloerdiepje

Gebiedsbeschrijving •

Anloerdiepje

• • • •

Bovenloop Drentsche Aa systeem Onderdeel esdorpenlandschap Gaafheid en samenhang van belang Beekdalen ruggengraat Dr Aa Hydro: verval Anloerdiepje 7 meter

Gebiedsbeschrijving • •

Anloerdiepje

• • • • • •

Nu: Omsloten met houtwallen Relatief jong, ca 1848 (markescheiding) Daarvoor gemeenschappelijk gebruik Rond 15e/16e eeuw van bos naar weide en hooilanden 1848 Markescheiding: Verdeling gronden, verbetering waterafvoer, aanleg wegen Kleinschalige Percelering Komst kunstmest (plm 1900) en prikkeldraad (plm 1940) > verandering landschap Gespaard in RvK

Landschapsvisie Dr Aa

Kernkwaliteiten Anloerdiepje 

Anloerdiepje

  

Verkaveling, laddervorm Oude bossoorten en struiken in houtwallen Samenhang Burgvallen Natte schraallanden (ecol.) Beslotenheid groene kamers Gave bodemprofiel

Basis herstelplan Visie: Besloten landschap met doorkijk naar velden Beekloop schoon, smal, ondiep, slingerend Vooral brongebied open, vernat en begraasd Meer benedenstrooms: hooien en licht begreppelen Broekbos breidt niet uit

Beeldbepalend > Vooral beplantingen, houtwallen zijn dragers en behoeven herstel > Ook andere elementen wel beschreven.

Maatregelen      

Bovenstrooms behoud kamers Benedenstrooms doorzichten (elzen kappen) Beekpeil geleidelijk opzetten (takken/bomen) Herstel brongebied met slenken en blauwgraslanden Deel greppels laten verlanden (vernatten) Hooibeheer in groenlanden (evt met naweide) Herstel dobbes Herstel zichtlijn naar kerk Herstel landhekken Uitdunnen beplantingen op wallen Rasters goed plaatsen in voet wal Herstel wallichamen

Anloerdiepje

Voorbeeld hersteld wallichaam

Anloerdiepje

Voorbeeld hersteld wallichaam, jr later

Anloerdiepje

Voorbeeld structuurrijke singel

Anloerdiepje

Voorbeeld structuurrijke singel

Anloerdiepje

Verschillen van bron tot benedenloop

Anloerdiepje

Verschillende typen houtwallen in beekdalen

   

Ligging buitenkant beekdal, paralel aan beek, meestal (zand-) weg, sloot greppel Steile, hoge wal (hoger dan dwarswal) Gemengde boomlaag, oa eik, op kruin van wal Goed ontwikkelde struiklaag, oa meidoorn, hazelaar, sleedoorn, hulst Kruidlaag, oa bosanemoon, dalkruid, grote muur Beheer: regelmatig afzetten

Anloerdiepje

Verschillende typen houtwallen in beekdalen

   

Ligging in beekdal, dwars op beek, perceelscheiding, sloot greppel, raster Steile wal (lager dan grenswal) Boomlaag, vooral eik op kruin van wal, els en wilg op veen Vaak overgang zand > veen (hoog > laag) Goed ontwikkelde struik- en kruidlaag Beheer: regelmatig afzetten

Anloerdiepje

Verschillende typen houtwallen in beekdalen

  

Ligging evenwijdig aan beek, Iets lager dan grenswal) Boomlaag, vooral eik en els Goed ontwikkelde struik- en kruidlaag Beheer: regelmatig afzetten

Anloerdiepje

Verschillende typen houtwallen in beekdalen

 

Ligging zowel evenwijdig aan en dwars op de beek Elzen met of zonder ondergroei Regelmatig afzetten (vaker dan eik)

Anloerdiepje

Verschillende typen houtwallen in beekdalen

  

Ligging aan bosrand Vooral eik, ook berk/els Goed ontwikkelde struik en kruidlaag Regelmatig afzetten

Anloerdiepje

Verschillende typen houtwallen in beekdalen

Oude grillige solitaire elzen langs/aan de beek die beekloop markeren 

Anloerdiepje

Verschillende typen houtwallen in beekdalen

   

Ligging aan esrand Steil, hoog wallichaam, greppel Vooral eik Goed ontwikkelde struik en kruidlaag Regelmatig afzetten (hakhout)

Anloerdiepje

Inzet beheer houtwallen in beekdalen

Anloerdiepje

Inzet beheer houtwallen in beekdalen

Anloerdiepje

Inzet beheer houtwallen in beekdalen

Anloerdiepje

Inzet beheer houtwallen in beekdalen

Anloerdiepje

Inzet beheer houtwallen in beekdalen

Anloerdiepje

Inzet beheer houtwallen in beekdalen

Anloerdiepje

Inzet beheer houtwallen in beekdalen

Anloerdiepje

Dwarsprofiel houtwallen in beekdalen

Houtwallen, bestaande situatie

Ecologische waarden

Cultuurhistorische waarden

Ontwerpplan

Fasering Herstel Houtwallen

Ervaring opdoen, monitoren, bijstellen Monitoren: Landschappelijk (open <> dicht, zichtlijnen) Cultuurhistorisch (oa verkaveling, paden, beleving) Toestand wallichamen (structuur beplanting, wal zelf) Ecologisch > bos, wal en hooiland vegetaties Dobbes (verlanding) Water (kwantiteit en kwaliteit)

Naar buiten

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.