Daniel Procházka, starosta


1 Milí čtenáři, ani jsme se nenadáli a máme polovinu prázdnin za námi. Někdo již absolvoval dovolenou, v&yac...
Author:  Břetislav Hruška

0 downloads 17 Views 13MB Size

Recommend Documents


No documents

__________________________________________________________________________________

Milí čtenáři, ani jsme se nenadáli a máme polovinu prázdnin za námi. Někdo již absolvoval dovolenou, výlety či návštěvy zajímavých míst, druzí to teprve plánují. V naší obci se i v tomto prázdninovém období provádí množství práce, která jde (alespoň doufám) vidět na každém kroku. Zatímco stavební firma RAIL – Illík, s.r.o. Opava pokračuje na objektu Domu služeb, oprava komunikace (ul. Krátká) a chodníků se připravuje. Předpoklad zahájení prací je směřován na srpen. Jakmile budou k dispozici podrobnější harmonogramy stavebních prací, budeme je Vám, občanům obce prezentovat s předstihem. Omezí totiž do značné míry jízdu a pohyb v těchto lokalitách a bude nezbytné, abychom ruku v ruce vše zvládli bez problémů. V minulém zpravodaji jsem Vás informoval o pronájmu rodinného domu na ul. Hlavní č.p. 25. Zastupitelstvo obce již tento pronájem projednalo a obec vyhlásila záměr pronájmu. Budete-li mít zájem, informujte se na našem úřadě. Předpokládám, že v průběhu srpna již bude k dispozici volná plocha v technickém dvoře na odložení stavební suti, určené k recyklaci. Odběr bude povolen pouze z domácností a v přiměřeném množství. Je vyloučeno, aby se do technického dvora dovážela stavební suť od stavebních firem a ve větším množství. K tomu slouží jiné zařízení. Děkuji za pochopení. V souvislosti s provozem technického dvora opětovně žádám občany, aby neodkládali jakýkoliv materiál či odpady nebo stavební suť před vrata technického dvora nebo kdekoliv v jeho blízkosti. Začíná se tento nešvar množit a hlavně zneužívat možnosti naší obce vůči místním občanům, a tyto možnosti nejsou všude !!! Tento nešvar se bude řešit monitoringem technického dvora formou kamerového systému, který nám viníky odhalí. Jinak to bohužel nejde. Poslední červnová sobota patřila v naší obci Odpustu. Tuto nejvýznamnější akci letos organizovali místní hasiči, kteří si připravili bohatý program – hlavní i doprovodný. I přesto, že jsem se Odpustu nezúčastnil osobně (z rodinných důvodů), ohlasy byly skrze pozitivní. Věřím, že si každý návštěvník našel to své a z Odpustu odcházel s dobrým pocitem naplněnosti (ať už břicha či srdce). Na dálku moc děkuji otci Janu Szkanderovi a otci Karlovi Hanslíkovi za odslouženou mši svatou a místním hasičům, rodinným příslušníkům a kamarádům, stejně tak i zaměstnancům obce, za přípravu a hladký průběh Rohovského Odpustu 2018 ! V pondělí 2. července se uskutečnilo tradiční diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé. Letošního setkání se z naší obce zúčastnilo rekordně málo dětí a dospělých. Je to velká škoda, jde totiž vždy o velmi hezkou akci a událost. Tak snad to bude příští rok lepší. O týden později přivítalo hlučínské náměstí Festival kultury a hlučínských řemesel. Program, který trval pět hodin, nabídl početné divácké veřejnosti krásné písně, tance a vystoupení hlučínských souborů. K tomu všemu bohaté občerstvení a speciality, které doplnila nabídka domácích výrobků. Naši obec „zastupovala“ mj. paní Anna Pospěchová s ručně pletenými výrobky a já ji moc děkuji za její ochotu a účast na festivalu. Závěrem chci tradičně poděkovat za jakoukoliv pomoc, spolupráci, cenné rady, ale i kritická slova a do dalších dnů Vám všem přeji krásné prožití druhé poloviny prázdnin bez úhony a pevné zdraví.

Daniel Procházka, starosta __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2 OZNÁMENÍ OBCE ROHOV o záměru pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce v souladu ust. § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nemovitost v k.ú. Rohov, zapsanou na LV č. 336, a to: pozemek parc. č. 3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je

dvoupodlažní rodinný dům Rohov, Hlavní č.p. 25 s podsklepením za účelem bydlení. Doba nájmu: doba určitá na 1 rok s možností prodloužení Výměra pozemku parc. č. 3: 339 m2 Užitná plocha nemovitosti dle znaleckého posudku: 132,51 m2 Spotřeba energií (elektřina, voda, plyn) je aktuálně vedena na obec, platby energií budou převedeny na nájemce. Vybavení: kuchyňská linka, plynový kotel. K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na Obecním úřadu v Rohově vždy v úředních dnech, popř. poštou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru. Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. Záměr pronajmout nemovité věci byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 46/2 bod 4 ze dne 04. 07. 2018. Daniel Procházka, starosta obce __________________________________________________________________________________________

Informace o jednání - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rohov Informujeme občany, že v zasedací místnosti OÚ Rohov stále probíhají projednání umístění pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy, která byla zahájena v roce 2015. Pozemková úprava se dotýká pozemků, které jsou mimo zastavěné území obce. Každý dotčený vlastník obdrží pozvánku se soupisem pozemků a s přehlednou situací. Pokud se nebudete moci jednání zúčastnit, je možno se zhotovitelem akce domluvit náhradní termín. Kontakty jsou uvedeny v pozvánce. _________________________________________________________________________________________

STATISTIKA - evidence obyvatel za 1. pololetí 2018 Od začátku roku 2018: Přihlášení občané k trvalému pobytu : 5 Odhlášení občané z trvalého pobytu: 4 Zemřelí občané : 2 (2 muži) Narozené děti : 3 (2 holčičky a 1 chlapeček) Sňatky: 3 Počet obyvatel k 1.7.2018: 594

Společenská kronika – měsíc červen 2018 Jubilanti – 60 let 1 občan 70 let 1 občanka

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci proveden ve středu 1. srpna 2018 ! __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3 ROHOVSKÝ ODPUST 2018 Největší obecní akce – ROHOVSKÝ ODPUST – se uskutečnil v areálu Kučakovec v sobotu 30. června 2018. Oslavy zahájila v 15 hodin slavnostní bohoslužba pod širým nebem, celebrovaná otcem Janem Szkanderou a otcem Karlem Hanslíkem. Po jejím skončení otevřela program dechovka Rohovanka, která zahrála k poslechu. Následovalo vystoupení žáků ze ZŠ Sudice, které vystřídal klaun pro děti. Odpoledne zpříjemnilo vystoupení folklorního souboru Srubek ze Štěpánkovic, který působí na scéně již od roku 1978 a letos tak slaví kulaté výročí založení. V horní části areálu Kučakovec program zpestřili svým vystoupením chlapci z Parkoour Jam Prajzská. Na pódiu se objevil také host – Luboš Boček, rodák ze Strahovic, který zazpíval písně z repertoáru Karla Gotta a s úspěchem si střihli s rohovským rodákem duet „Lady Carneval“. Po setmění oblohu osvětlil krásný ohňostroj. Večerní program proběhl od 20 hodin pod taktovkou kapely Impuls z Ostravy. Na své si přišly také děti - během celého odpoledne byly pro ně připraveny zábavné atrakce - skákací hrady, malování na obličej, jízda na poníku, cukrová vata. Pro všechny bylo zajištěno organizátory akce - místními hasiči bohaté občerstvení.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4

Festival kultury Hlučínska již podesáté! Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 8. července již podesáté Festival kultury a hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo na náměstí několik stovek diváků, kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu známých českých i zahraničních písní. Na úvod přivítala návštěvníky Hasičská dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich písní se náměstí začalo plnit prvními návštěvníky. Následovalo úvodní slovo, kterého se ujali předseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera a místopředseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta města Hlučín Mgr. Pavel Paschek. Poté již následoval bohatý program, ve kterém dále vystoupily dechové kapely Kobeřanka, Hlučíňanka a Dolnobenešovská Galánečka. Pěvecká vystoupení se střídala s těmi tanečními v podání Bolatických seniorek, souborů Slunečnice z Kobeřic, Vřes z Vřesiny, Bobrů z Bolatic nebo seniorek ze Závady. Publikum si svými výkony získaly také mažoretky MK Ballerisimo Hlučín a Klub sportovního tance při KD Hlučín. Ani letos nechyběl v programu folklorní soubor Vlašanky z Bohuslavic. Důstojnou tečku za festivalem tentokrát učinila country kapela Pozdní sběr z Vřesiny. Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit také regionální výrobky a potraviny od místních producentů a řemeslníků. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků a poskytnuté ceny do Hasičská dechová hudba z Bolatic s rohovskými sólisty soutěže, městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení prodejních stánků, Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě obcím a městům Hlučínska a Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok opět na shledanou! Lenka Osmančíková, manažerka Sdružení obcí Hlučínska

Stánek s rohovským pivem Rohan Stánek s prodejem ručních výrobků _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5 Ochrana osobních údajů – GDPR, změny z pohledu občana S velkou pravděpodobností snad každý z nás v průběhu několika posledních měsíců něco alespoň zaslechl o změnách v ochraně osobních údajů, které začaly platit v závěru května tohoto roku. Pro poněkud dlouhý název „Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se u nás vžila více zkratka GDPR (z anglického General Data Protection Regulation). Co GDPR přináší nového pro občany, to se dočtete v několika následujících odstavcích. Samotné nařízení GDPR vstoupilo v planost v pátek 25. května 2018 ve všech zemích EU. Tím došlo ke sjednocení názvosloví a nástroje, stanoven dozorový orgán, stanoveny jasná pravidla pro práci s osobními údaji a především jasně vymezena práva osob, kterých se osobní údaje týkají (tzv. subjektů údajů). Tolik úvodem, prakticky lze říci, že GDPR přináší jen několik málo novinek v porovnání se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který platil doposud. Ono i velmi často zmiňované právo na výmaz, bylo totiž už v tomto zákoně obsaženo. Asi největší novinkou je zakotvení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů. Co přináší a s čím se na něj můžete obrátit, si vysvětlíme dále. Co je to vlastně osobní údaj? Osobní údaj je takový údaj, na základě kterých lze jedince přímo či nepřímo identifikovat, týká se však jen žijících osob. Z pohledu GDPR hovoříme o dvou typech osobních údajů. Prvním jsou tzv. běžné osobní údaje (jméno a příjmení, věk a datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, pohlaví, občanství, stav, adresa (bydliště i pracoviště), IP adresa, rodné číslo, IČ, DIČ nebo jiný identifikátor vydaný státem, fotografie). Dále existují tzv. citlivé osobní údaje, které vyžadují zvláštní způsob ochrany při práci s nimi. Jedná se o údaje vázané na zdravotní stav, etnický a rasový původ, náboženské vyznání, sexuální orientaci, genetické a biometrické informace, politické názory, členství v odborech, tresty a odsouzení, osobní údaje dětí (na veškeré údaje o dětech je nahlíženo jako na citlivé, za děti jsou aktuálně považovány osoby mladší 16 let). Ještě krátce k tomu, co se myslí zpracováním osobních údajů. Jednoduše řečeno je tím myšlena jakákoliv operace s osobními údaji např. ukládání, nahlédnutí, vyhledávání. Jaká máme práva při nakládání s osobními údaji? Každému z nás náleží jistá práva při nakládání s osobními údaji, ale také povinnosti. Stejně jako ten, komu my své osobní údaje poskytneme má povinnost zabezpečit je tak, aby nedošlo k jejich odcizení, máme my povinnost uvádět pravdivé údaje a případné změny hlásit. Jako občan, člověk, fyzická osoba, mám právo na přístup ke svým osobním údajům – to znamená, že se mohu dotázat, jestli o mě shromažďuje daná instituce (soukromá společnost) nějaké osobní údaje a případně jaké. Máte právo na přenositelnost osobních údajů (např. do zahraničí). Pokud zjistíme, že údaje, které o nás jsou vedeny, jsou chybné, máme právo na opravu a v případě odvolání souhlasu se zpracováním také na výmaz osobních údajů. Výmaz ovšem není možné provést v případě plnění dalších zákonných povinností (archivace) a již uskutečněných akcí (publikované dokumenty). Výmazem se rozumí to, že vaše osobní údaje budou smazány z databáze a již nebudou používány v budoucnu. Pokud máte podezření, že s vašimi osobními údaji je nakládáno nesprávně či neoprávněně, máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů. Na situace, kdy není možné provést výmaz, pamatuje tzv. právo na omezení zpracování – znamená to, že vaše osobní údaje budou např. archivovány, ale již nebudou dále používány. K jejich výmazu dojde po pominutí všech zákonných podmínek. Všechna tato práva můžete jako občané uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů. Zákonná lhůta na odpověď na dotaz je 30 dní, v ojedinělých a zvlášť náročných případech se může lhůta na odpověď prodloužit.

Osobní údaje a obce V 95 procentech případů mají obce a města ke zpracování osobních údajů zákonný důvod, ke zbylým 5 % je potřeba souhlasu, avšak existují zde jistá specifika. Při zpracování osobních údajů na základě zákona nelze požadovat výmaz, a to z důvodu archivace, je možné žádat pouze o omezení zpracování např. na základě toho, že jsme se odstěhovali. Přenositelnost osobních údajů je v případě těch zpracovávaných na základě zákona také automatická a není o ni třeba žádat. Obce zpracovávají zejména tyto agendy: Ekonomické agendy (účetní

__________________________________________________________________________________________

6 doklady, smlouvy, dary, žádosti, stížnosti, povolení (např. kácení dřevin), Evidence např. majitelů psů, majitelů popelnic ,…,přihlašovací lístky k trvalému pobytu a další agenda matriky. Jak je to s blahopřáním v místním rozhlase k životnímu jubileu? Pokud budou chtít rodinní příslušníci popřát svým blízkým k narozeninám v místním rozhlase, není nutný souhlas oslavence. Ten by bylo potřeba získat pouze v případě, kdy tato blahopřání uveřejňuje obec sama ze své vlastní iniciativy. To platí i v případech, kdy chce obec uveřejnit jméno jubilanta v obecním zpravodaji (i zde je potřebný souhlas, protože je obsaženo jméno a věk). Co s fotografiemi z akcí pořádaných v obci uveřejněných ve zpravodajích nebo na webových stránkách? Zde se jedná o tzv. reportážní fotografii na základě zpravodajské licence a není zde nutné udělení souhlasu. To by se změnilo pouze v případě, kdy by pod fotografií byla uvedena jména vyfotografovaných osob, zde už je souhlas potřeba.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu V případě, kde není zákonný důvod, musíme se zpracováním osobních údajů poskytnout souhlas, jinak se jedná o neoprávněné nakládání s daty, kdy může ÚOOÚ udělit pokutu a my jako dotčení se v určitých případech můžeme domáhat náhrady škody. Souhlas se zpracováním osobních údajů se týká osob starších 16 let. Kromě jiného musí být srozumitelný a přizpůsobený mentálním schopnostem jedince, aby bylo jasné, k čemu souhlas uděluje. Souhlas musí obsahovat jednoznačnou totožnost správce (toho, komu souhlas udělujeme), účel zpracování osobních údajů, vymezení dat, která poskytujeme, poučení o možnosti odvolat souhlas, příp. informaci o době, na kterou souhlas udělujeme. Rodičům je tato situace jistě známá, ať už z vítání občánků nebo v mateřských a základních školách. Tady se souhlasy udělovaly i v minulosti, nyní se jen mírně upraví a zpřesní jejich forma. Jelikož se jedná o údaje o dětech, musí s nimi být nakládáno zvláště opatrně (patří do kategorie citlivých údajů). Po dovršení 16 let věku (plánuje se snížení hranice na 13 let), již budou moci souhlas se zpracováním udělit také tyto osoby bez souhlasu zákonného zástupce. Osobní údaje ve vztahu k zaměstnanci a rozesílání hromadných e-mailů, dopisů a reklamních sdělení Váš zaměstnavatel má také obdobné zákonné povinnosti jako obec ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně či finančnímu úřadu, dochází zde však ke drobným, avšak pro zaměstnance důležitým změnám. Zaměstnavatel má právo bez vašeho souhlasu uveřejnit vaše jméno, funkci, pracovní e-mail, telefon a adresu pracoviště na svých materiálnech (např. webových stránkách). Pokud by však chtěl uveřejnit i vaši fotografii, soukromý telefon nebo e-mail, již potřebuje váš souhlas (nově si jej musí vyžádat). V případě, že se nacházíte v situaci, kdy některý z těchto údajů (fotografie) již uveřejněna je a vám to nevyhovuje, požádejte svého zaměstnavatele o jeho odstranění. Ten vám musí vyhovět, jelikož nemá váš souhlas, ovšem pouze v případech, kdy je to technicky možné. Doplňme, že pro zpravodaje soukromých subjektů platí obdobná pravidla jako v případě zpravodajů obcí. Vztahuje se na ně zpravodajská licence a souhlas s uveřejněním je nutný pouze v případě, kdy např. k fotografii je připojeno i jméno vyfotografované osoby. Rozesílání hromadných reklamních sdělení je možné považovat za jeden z důvodů, proč došlo k celoevropské úpravě nakládání s osobními údaji. Jistě to znáte, kdysi jste se někde zaregistrovali a teď vám i několikrát týdně chodí různé reklamní nabídky. Obtěžuje vás to? Odvolejte souhlas! Všechny (nejen internetové) obchody s prodejci si musí od 25. května 2018 vyžádat váš nový souhlas nejen se zpracováním osobních údajů, ale také se zasíláním reklamních sdělení, a to po přihlášení k uživatelskému účtu. Chcete zůstat zaregistrovaní, ale reklamní sdělení vás obtěžují? Praxe ukázala, že obchodníci udělení souhlasu rozdělili na dvě části, kdy v první dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů a v druhé se zasíláním reklamních sdělení. Můžete tak souhlasit se zpracováním osobních údajů, reklamní sdělení nechcete, a obchodník vám je zasílat nebude. Pokud chcete požádat o výmaz z databáze, podejte žádost (písemně nebo e-mailem) pověřenci pro ochranu osobních údajů dané společnosti, příp. na běžnou korespondenční nebo e-mailovou adresu. Žádost si uchovejte pro případ porušení ze strany obchodníka, pak můžete snadno podat podnět k prošetření k Úřadu pro ochranu osobních údajů, který jej prošetří a případně udělí pokutu za neoprávněné nakládání s osobními daty.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a s čím se na něj obracet? Pro obce vyplynula s nařízením nová povinnost – zřídit pozici pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pak dohlíží na to, že s osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením, příp. upozorňuje na

__________________________________________________________________________________________

7 nedostatky a navrhuje nápravná opatření. Komunikuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů, zajišťuje odpovědi na žádosti fyzických osob a vede vlastní evidenci. Na pověřence se jako občan můžete obracet s žádostmi a dotazy v případě uplatnění svých práv (na přístup k osobním údajům, přenositelnost, opravu, omezení zpracování a výmaz), příp. také na řešení jiných situací v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Co říci závěrem? Osobní údaje a jejich ochrana jsou důležitou součástí každodenního života nás všech. To si uvědomují i starostové obcí mikroregionu Hlučínska-západ, kteří se rozhodli agendu GDPR řešit společně právě na úrovni mikroregionu. V rámci Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ tak na pozici pověřence pro ochranu osobních údajů působí od dubna 2018 Mgr. Kamil Nečas (mobil: (+420) 777 093 685, e-mail: [email protected]), a to celkem pro 10 členských a 6 nečlenských obcí a měst a jejich příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ aj.), celkem tedy 40 subjektům pomáhá s ochranou osobních údajů nás všech, navrhuje opatření, která by ji měla ještě zlepšit, zodpovídá dotazy při problémech se zpracováním osobních údajů. Samozřejmě se na něj můžete obracet i Vy – občané. Sdílení pověřence pro ochranu osobních údajů bylo finančně podpořeno z projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, a to až do 30. 6. 2019, dále bude pokračovat financování z vlastních zdrojů. Další informace odění z mikroregionu Hlučínska-západ naleznete na našich webových stránkách http://www.hlucinsko-zapad.cz. Zpracoval: Mgr. David Adamec, manažer Centra společných služeb Hlučínska-západ ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ Z obecní kroniky – stalo se před 60 lety v roce 1958 … Od jara bylo započato s bouráním budovy Místního národního výboru (MNV). Pekárna byla ponechána a větší část budovy byla vystavěna od základu a do konce roku i zastřešena. Stavba však do konce roku ukončena nebyla. Byla budována svépomocí, ale částka určená Okresním národním výborem (ONV) nestačila a byla jím přislíbena část na konečné úpravy a dokončení. Kancelář MNV byla přestěhována do kanceláře Jednotného zemědělského družstva (JZD) v č. p. 11. V JZD začala výstavba drůbežárny pro odchov 600 ks drůbeže, která byla dokončena do září. V květnu byla provedena oprava Hostince. Byla vyměněna okna a sál byl vymalován. Venkovní fasáda byla obnovena. V září byly vyměněny telefonní dráty na lince přes Rohov. V tomto roce byla dokončena výstavba některých rodinných domků na novém sídlišti (Hasenberg), kde byla také vybudována obecní veřejná studna o průměru 2 m a hloubce 8 m. V dubnu a květnu začala Myslivecká společnost vysazovat smrky a olše „v druhé pískovně“ a podél potoka Slaný. Při výsadbě značně pomohla škola. V listopadu vysázelo JZD u drůbežárny švestky. Učitelé a žáci za pomoci JZD upravili prostranství před pomníkem Rudé armády směrem ke Strahovicím, paní Běláková tam vysázela květiny. Ve školní zahradě bylo vysázeno 10 švestek. Odvody se konaly v Hlučíně za účasti odvedenců z Rohova, u odvodu byl ročník 1939. Branci nastupovali k základní vojenské službě 1. října. V mateřské škole začal školní rok s 36 žáky zaměstnaných matek. Škola byla organizována jako dvojtřídka, v 1. třídě bylo 29 žáků a ve 2. třídě bylo 23 žáků. Počasí: první týden v červenci trvaly silné deště s bouřkami, zbytek měsíce se vyznačoval teplým a slunným počasím, teploty až okolo 30 C. Též srpen byl suchý a horký, v týdnu od 25. do 31. srpna se počasí zhoršilo, nastaly přeháňky. Průměrná mzda dělníka dosáhla v tomto roce 1310 Kčs. Pro čtyřčlennou rodinu bez zaměstnání matky je to mzda velmi skromná a neodpovídající životní úrovni. Na stravu potřebuje tato rodina 1000 – 1200 Kčs. Svátek sv. Petra a Pavla 29. června připadl na neděli, v tento den se slavil odpust. V jiná léta bylo vždy pěkně, ale letos po celý den silně lilo. Dopoledne v 10 hodin byla slavná mše svatá v místní kapli, sloužil ji pan farář Josef Konečný ze Sudic. Již 26.6. přijel zábavný podnik s kolotočem, houpačkami a střelnicí, ale pro silné deště neměl ani tržby. Během roku se uskutečnilo v obci 75 osvětových podniků a akcí a shlédlo je 3043 občanů – jednalo se o přednášky, 4x vystoupily divadelní soubory, konalo se 6 tanečních zábav. 10. dubna byl Osvětové besedě přidělen ONV televizor zn. Rekord v hodnotě 2900 Kčs, který byl ponechán ve škole, aby žáci mohli zejména v nedělní dopoledne vidět pořady pro děti. Přicházelo průměrně 25 dětí a 10 dospělých za týden…________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

8 Chudobky - Pověsti a báchorky z Hlučínska je název nové knihy spisovatelky Anny Malchárkové. Kniha by se mohla zařadit jako první dílo, které obsahuje soubor dochovaných pověstí z území Hlučínska. V písemné formě se mnoho pověstí nedochovalo a pokud ano, jsou to jen kratičké zmínky. Větší část z nich zůstala v ústním podání a jejich konečná podoba záležela na umění jednotlivého vypravěče. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část jsou pověsti, vtáhnou vás do zaniklých tvrzí a hradů, budete hledat poklady, dovíte se o propadlých zámcích, podivném zmrtvýchvstání, chodbách pod zemí, zbojnících a také o věčné lidské touze po spravedlnosti. V druhé části zase dáte průchod fantazii. V báchorkách se dočtete o hastrmanech, bludičkách, raráškovi, ohnivém psu, Moře, která dusila lidi a také o místech, kde se tyto bytosti zdržovaly. Autorce se podařilo zmapovat podstatnou část území Hlučínska, kde se nějaká pověst nebo báchorka ještě dochovala. Naši předkové jim věřili, výměnou generací se ale postupně vytrácely. A proto použijeme slova autorky: „Co bylo - vám přiblíží čtení mezi řádky. Co zbylo – to jsou jen dávno zapomenuté pověsti a báchorky. Co přetrvá - názvy vsí a měst, některá místa a snad i kniha napsaná pro zachování nehmotného dědictví Hlučínska.“ Ilustrovaná kniha obsahuje 34 pověstí a báchorek, čerpaných jednak z historických pramenů, ale i z dochovaného lidového vyprávění. Pro zájemce bude v prodeji na podzim, ihned po vydání. _____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ Okénko z historie …..

Na fotografii :

ročník narození 1941 s paní učitelkou.

Poznáte je ???

☺.

__________________________________________________________________________________________

ČIŠTĚNÍ AUT interiérů a exteriérů, AUTOSERVIS Petr Pospěch, Rohov Na Kopci 159, tel.: 775 425 056 __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

9 ___________________________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOV Výlet do Chuchelné Dne 14. 6. 2018 jsme s dětmi navštívili krásy okolí Chuchelné. Naší první zastávkou bylo místní dětské hřiště, kde si děti pohrály a zaskotačily. Další zastávkou byla kaple a kostel, kde jsme mohli nahlédnout. Prošli jsme areálem rehabilitačního ústavu a na závěr navštívili místní mateřskou školku. Školka má velkou zahradu s velkým výběrem aktivit. Na koloběžkách a odrážedlech si děti prověřily své dovednosti, zahrály si fotbal a vyzkoušely houpačky, skluzavku a jiné atrakce. Některé děti si velmi rychle našly kamarády. Výlet byl pro děti velmi zajímavý.

Návštěva MŠ z Bělé Dne 20. 6. 2018 k nám zavítaly děti a paní učitelky z Mateřské školy z Bělé. Na "Kučakovci" jsme pro ně připravili různé aktivity a také malé překvapení - hasiči ze Sudic nám přijeli ukázat nové hasičské auto. Ukázali nám vybavení auta, děti si vyzkoušely hasičskou helmu, oblek, vnitřní část vozu, ale největší zábavou bylo stříkání z proudnice. Ukázka se dětem velmi líbila a my se těšíme na další setkání.

Výlet do MŠ Strahovic Dne 26. 6. 2018 jsme navštívili vesnici Strahovice. První zastávkou bylo fotbalové hřiště, kde jsme se mohli proběhnout a zakopat si s fotbalovým míčem. Potom jsme cestou nahlédli do místní kaple a na dětské hřiště, kde si děti vyzkoušely všechny průlezky, ale nejvíc je zaujal kolotoč. Nakonec jsme navštívili místní mateřskou školu. S novými kamarády si děti na školní zahradě pohrály a na různých atrakcích rozvíjely svou zvídavost a fyzickou zdatnost. Počasí nám přálo a tak toto krásné dopoledne jsme si pořádně užili. 28. 6. 2018 ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY Každý rok se před začátkem prázdnin loučíme s dětmi, které od září nastoupí do 1. třídy základní školy. Celé dopoledne naši předškoláci plnili různé úkoly, nechybělo malé pohoštění a zábava pro všechny děti. Našim budoucím prvňáčkům jsme předali pamětní list, pohádkovou knížku a malý dáreček na rozloučenou. Přejeme jim ve škole hodně úspěchů. Rozloučení se zúčastnil také pan starosta, který obdaroval děti pamětním listem, knížkou a drobnostmi. MŠ Rohov

________________________________________________________________________________________________

10 OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE ___________________________________________________________________________________________________

Rozloučení se žáky 9. třídy na OÚ Sudice Na Obecním úřadě v Sudicích proběhlo rozloučení se žáky 9. třídy Základní školy v Sudicích, kteří ukončili základní školní docházku. Z obce Rohov to bylo 5 dívek a 4 chlapci.

___________________________________________________________________________________________________

Rozloučení s předškoláky v MŠ Rohov 28. června 2018 Zavřela se vrátka školky, odcházejí kluci, holky. Teď aktovky na záda, jdem do školy, paráda ! Budeme si zpívat, hrát, z učení se radovat. Rozloučení s dětmi, které zasednou po prázdninách do školních lavic, proběhlo ve čtvrtek 28. června v mateřské škole za účasti starosty obce. Každé z šesti dětí obdrželo od obce pamětní list, pamětní knížku z mateřské školy a malé dárečky. Přejeme dětem správné vykročení do života školáka, hodně štěstí, dobrých známek a hezkých zážitků ve škole ! ___________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Zpráva o činnosti žáků Spartak Rohov 14.6. jsme jako nejlepší tým okresu Opava (starších přípravek) hráli krajské finále, kterého se zúčastnily nejlepší týmy okresu Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava, Nový Jičín a Opava. Zápasy se hrály v tréninkovém centru MFK Vítkovice. Po celý turnaj naši hráči předváděli výborné výkony a zcela zaslouženě turnaj vyhráli. Tímto turnajem jsme ukončili jednu z nejúspěšnějších sezón našich žáků a dokázali, že nejlepší žáci jsou v Rohově. Novinky před novou sezónou Na sezónu 2018/2019 máme opět přihlášeny dva týmy. Jeden bude složený z hráčů ročník narození 2006 a mladší a bude hrát v počtu 1+7. Už pomalu chceme připravovat hráče na velký fotbal a tak postupným přidáváním hráčů se tomu blížíme. Své domácí zápasy budeme hrát v neděli v 10:30 hod. Druhý tým se bude skládat z hráčů narozených v roce 2008 a mladší. Tento tým bude ještě hrát klasicky 1+5 a své zápasy odehraje v pátek v 17:00 hodin. Martin Halfar __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

„ ROHOVSKÝ STRASSENFEST „ SE LETOS NEKONÁ !!! SDH Rohov informuje občany, že v letošním roce se nebude z organizačních důvodů konat tradiční akce „Rohovský Strassenfest„. ________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

11

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

12

Oznámení MUDr. Šimek nebude ordinovat na Zdravotním středisku v Kobeřicích : od 30.7. - 10.8.2018 včetně Zástup : MUDr. Hrubá, Štěpánkovice, Tel.: 553 675 136

-----------------------------------------------------Nebude se ordinovat na dětském Zdravotním středisku v Kobeřicích : od 24.7. - 3.8.2018 včetně Zástup : MUDr. Kerlinová, Kravaře, Tel.: 553 672 299 Ordinační hodiny: 24.7.-27.7. úterý a čtvrtek od 8 – 10.30 hod. středa 12.30 – 14.30 hod. pátek 9.30 – 12 hod. 30.7. – 3.8. ordinace od 8 – 10.30 hod. ____________Rohovský zpravodaj – vydává Obec Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov, IČO: 00635499 Tel.:, fax: 553 761 091 –e-mail: [email protected] - náklad 200 ks Evidenční číslo : MK ČR E 15754 – vytiskl Obecní úřad Rohov

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.