De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009


1 6% voor privé-woning De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 3...
Author:  Damian de Wit

0 downloads 1 Views 2MB Size

Recommend Documents


HERSTELPLAN 31 maart 2009
1 2 3 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status ...

Periode van 1 juli 2009 tot 31 december 2009
1 stuk ingediend op 53-A ( ) Nr. 1 9 april 2010 ( ) Verslag van de Vlaamse Regering Jaarlijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement...

Overzicht jurisprudentie 1 november 2009 tot 31 december 2009 Jurisprudentie
1 36 grondzaken in de praktijk februari 2010 Overzicht jurisprudentie 1 november 2009 tot 31 december 2009 GRONDBELEID Door mr. F.M.A. van der Loo 1 1...

tot 1 december 2009 de regels voor telemarketing heeft overtreden. Oxxio heeft
1 Ons kenmerk: OPTAOPTA/COL/2011/201122_0V Zaaknummer: Datum: Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inzake...

m 31 december 2009
1 Collectieve arbeidsovereenkomst voor KPN Contact 1 juli 2008 t/m 31 december 2009 Koninklijke KPN N.V. Human Resources mei2 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De...

December 31, 2009
1 PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statements Untuk Tahun-tah...

December 31, 2009
1 Laporan Keuangan Financial Statements Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada For the Years Ended Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta December 31,...

December 31, 2009
1 Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statements Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, December 31, ...

Landelijke Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afbouw, 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009
1 Landelijke Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afbouw, 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009 Tussen de ondergetekenden: de Nederlandse Onde...

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE DIERHOUDERIJ. 1 juli 2007 tot en met 31 december 2009
1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE DIERHOUDERIJ Cao Dierhouderij 12 De cao voor de Dierhouderij is afgesloten tussen: - Land- en Tuinbouworgani...6% voor privé-woning De federale overheid voor Financiën heeft voor 2009 een doeltreffend herstelplan ontwikkeld. Deze actie loopt tot 31 december 2009. Nieuwbouw Bij de bouw van een nieuwe woning kunt u onder bepaalde voorwaarden van het verlaagde btw-tarief van 6% genieten op een schijf van maximaal 50 000 EUR. Het bedrag kan gespreid worden over meerdere facturen. De belangrijkste voorwaarden hierbij zijn dat de werken moeten uitgevoerd zijn door een geregistreerde aannemer en dat de bouwheer de woning gedurende 5 jaar hoofdzakelijk of uitsluitend als privé-woning zal gebruiken. Om deze premie te bekomen moet men bij een dienst die bevoegd is voor de BTW een verklaring indienen. De bouwheer moet zijn domicilie op het adres van de nieuwe woning hebben. Het formulier is ook verkrijgbaar via de site www.myminfin.be. Aankoop nieuwe privé-woning Op een schijf van 50 000 EUR kunt u onder bepaalde voorwaarden een verlaagd btwtarief van 6% bekomen. De woning mag vóór 1 januari 2009 wel niet in gebruik genomen zijn en de koper moet de woning gedurende 5 jaar als vaste privé-woning gebruiken. Afbreken en heropbouwen Ook de afbraak van een gebouw en de daaropvolgende opbouw tot een privé-woning kunnen tegen een btw-tarief van 6%. De afbraak en heropbouw moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer en de afbraak en heropbouw moeten samen één handeling vormen. Na de opbouw mag de woning alleen als privé-woning gebruikt worden. Voordat de BTW opeisbaar wordt (dus voor dienstvoltooiing, facturatie of betaling van een voorschot) moet de bouwheer bij het BTW-controlekantoor waar het gebouw gelegen is een verklaring en kopie van de bouwvergunning indienen. http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/downloads/current/vat-private-hous-flyer.pdf

Devlamynck Luc Otegemstraat 59 8550 Zwevegem www.dvl.be tel 056 75 83 37 fax 056 75 92 76 [email protected] cbfa 24 148 a-b

Inlichtingen Deze folder kan worden gedownload of besteld via de website: www.minfin.fgov.be → Publicaties of op het volgende adres: Federale Overheidsdienst FINANCIEN Dienst Communicatie North Galaxy Koning Albert II laan 33 - bus 70 1030 Brussel Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij:

Contactcenter Federale Overheidsdienst FINANCIEN 0257 257 57 (lokaal tarief ) elke werkdag van 8 tot 17 uur

6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting Verantwoordelijke uitgever:

Een doeltreffend herstelplan

Nadine Daoût - Dienst Communicatie - North Galaxy - Toren B24 Koning Albert II laan 33, bus 70 - 1030 Brussel

UN L’

CH T

Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009

IO N

FA IT

KT LA FORCE - EENDRACHT MAA

A M

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

6 % btw op een schijf van 50 000 euro bij nieuwbouw ■ Kan ik het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten op een schijf van

50 000 euro bij de bouw van een nieuwe woning?wooncomplexen die bestemd zijn voor de huisvesting van bejaarden, leerlingen en studenten, minderjarigen, daklozen, geestesgestoorde personen, personen met een mentale handicap, enz. en die geleverd en gefactureerd worden aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke personen die bejaardentehuizen, school- of universiteitsinternaten, jeugdbeschermingsinrichtingen, opvangtehuizen voor daklozen, psychiatrische verzorgingstehuizen, enz. beheren.

Bij de bouw van een nieuwe woning kunt u onder bepaalde voorwaarden op een schijf van maximaal 50 000 euro (exclusief btw) het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten. Dat bedrag kan gespreid worden over meerdere facturen voor eenzelfde goed (bijvoorbeeld als er voorschotfacturen zijn). De belangrijkste voorwaarden zijn: ●

De bouwwerken worden uitgevoerd en gefactureerd door een geregistreerd aannemer.Het werk in onroerende staat en de ermee gelijkgestelde handelingen hebben de oprichting van een nieuwe woning tot voorwerp.Het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt (art. 22 Btw-wetboek), valt vóór de eerste ingebruikneming van het gebouw.De bouwheer zal het goed gedurende ten minste 5 jaar hoofdzakelijk of uitsluitend als privéwoning gebruiken d.w.z. er zijn domicilie hebben tot 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming.

2

7

■ Hoe kan ik het verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw

■ Hoe kan ik het verlaagd btw-tarief van 6 % op een schijf van 50 000

genieten?

euro genieten?

Voordat de btw opeisbaar wordt (dus vóór de dienstvoltooiing, facturatie of betaling van een voorschot), dient de bouwheer bij het btw-controlekantoor waar het gebouw gelegen is een verklaring en een kopie van de bouwvergunning in. De verklaring vermeldt dat het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk zal worden gebruikt als privéwoning.

Verlaging van 12 % naar 6 % voor sociale huisvesting Het btw-tarief wordt verlaagd van 12 % naar 6 % voor de bouw van openbare sociale woningen in 2009.Voordat de btw opeisbaar wordt (dus vóór de facturatie of betaling van een voorschot) dient de bouwheer of zijn vertegenwoordiger bij een dienst die bevoegd is voor de btw met een speciaal daartoe bestemd formulier (Verklaring oprichting van een woning) een verklaring in. Volgens die verklaring zal het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden als vaste privéwoning van de bouwheer die er zijn domicilie zal hebben.Het formulier (121.1) is verkrijgbaar bij de diensten die bevoegd zijn voor de btw of via de site www.myminfin.be>Finform.

6 % btw op een schijf van 50 000 euro bij aankoop van een nieuwe privéwoning

■ Voor welke woningen geldt dit verlaagde btw-tarief van 6 %? ●

Privéwoningen die verhuurd worden door de provincies, de intercommunale vennootschappen, de gemeenten, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, enz.Privéwoningen die geleverd en gefactureerd worden aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) en die bestemd zijn om door deze centra als sociale woningen verkocht te worden.Privéwoningen die als sociale woning door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) geleverd en gefactureerd worden.

6

■ Kan ik het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten op een schijf van

50 000 euro bij de aankoop van een nieuwe woning? Bij de aankoop van een nieuwe privéwoning kunt u onder bepaalde voorwaarden op een schijf van maximaal 50 000 euro (exclusief btw) het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten.

3

Dat bedrag kan gespreid worden over meerdere facturen voor eenzelfde goed (bijvoorbeeld als er voorschotfacturen zijn).

Afbreken en heropbouwen tegen 6 % btw

De belangrijkste voorwaarden zijn:

■ Ik breek een oud gebouw af en bouw nadien op deze plek een nieuweDe woning mag vóór 1 januari 2009 nog niet in gebruik zijn genomen.De koper zal het goed gedurende ten minste 5 jaar hoofdzakelijk of uitsluitend als vaste privéwoning gebruiken d.w.z. er zijn domicilie hebben tot 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming van de woning door de koper.

privéwoning. Wat is het btw-tarief? De afbraak van een gebouw en de erop volgende heropbouw van een privéwoning kunnen onder bepaalde voorwaarden het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten. De belangrijkste voorwaarden zijn:

■ Hoe kan ik het verlaagd btw-tarief van 6 % op een schijf van 50 000De afbraak en heropbouw moet worden uitgevoerd en gefactureerd door een geregistreerde aannemer.De afbraak gaat gepaard met de wederopbouw en vormen samen één handeling.Na de uitvoering van de werken wordt de woning uitsluitend of hoofdzakelijk als vaste privéwoning gebruikt.

euro genieten? ●Voordat de btw opeisbaar wordt (dus vóór de levering, facturatie of betaling van een voorschot) dient de verkoper bij het bevoegde btw-controlekantoor met een speciaal daartoe bestemd formulier (Verklaring levering van een woning, vestiging, overdracht, wederoverdracht van een zakelijk recht op een woning) een verklaring in. Het bevoegde btw-controlekantoor is het kantoor waar de verkoper zijn woonplaats of zijn maatschappelijke zetel heeft. De verklaring vermeldt dat het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk zal worden gebruikt als vaste privéwoning van de koper die er zijn domicilie zal hebben. De koper moet de verklaring mee ondertekenen.

Deze btw-verlaging geldt tot 31 december 2009 op het hele Belgische grondgebied.

Het formulier (121.2) is verkrijgbaar in de lokale btw-kantoren of via de site www.myminfin.be>Finform.

4

5

Dat bedrag kan gespreid worden over meerdere facturen voor eenzelfde goed (bijvoorbeeld als er voorschotfacturen zijn).

Afbreken en heropbouwen tegen 6 % btw

De belangrijkste voorwaarden zijn:

■ Ik breek een oud gebouw af en bouw nadien op deze plek een nieuweDe woning mag vóór 1 januari 2009 nog niet in gebruik zijn genomen.De koper zal het goed gedurende ten minste 5 jaar hoofdzakelijk of uitsluitend als vaste privéwoning gebruiken d.w.z. er zijn domicilie hebben tot 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming van de woning door de koper.

privéwoning. Wat is het btw-tarief? De afbraak van een gebouw en de erop volgende heropbouw van een privéwoning kunnen onder bepaalde voorwaarden het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten. De belangrijkste voorwaarden zijn:

■ Hoe kan ik het verlaagd btw-tarief van 6 % op een schijf van 50 000De afbraak en heropbouw moet worden uitgevoerd en gefactureerd door een geregistreerde aannemer.De afbraak gaat gepaard met de wederopbouw en vormen samen één handeling.Na de uitvoering van de werken wordt de woning uitsluitend of hoofdzakelijk als vaste privéwoning gebruikt.

euro genieten? ●Voordat de btw opeisbaar wordt (dus vóór de levering, facturatie of betaling van een voorschot) dient de verkoper bij het bevoegde btw-controlekantoor met een speciaal daartoe bestemd formulier (Verklaring levering van een woning, vestiging, overdracht, wederoverdracht van een zakelijk recht op een woning) een verklaring in. Het bevoegde btw-controlekantoor is het kantoor waar de verkoper zijn woonplaats of zijn maatschappelijke zetel heeft. De verklaring vermeldt dat het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk zal worden gebruikt als vaste privéwoning van de koper die er zijn domicilie zal hebben. De koper moet de verklaring mee ondertekenen.

Deze btw-verlaging geldt tot 31 december 2009 op het hele Belgische grondgebied.

Het formulier (121.2) is verkrijgbaar in de lokale btw-kantoren of via de site www.myminfin.be>Finform.

4

5

■ Hoe kan ik het verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw

■ Hoe kan ik het verlaagd btw-tarief van 6 % op een schijf van 50 000

genieten?

euro genieten?

Voordat de btw opeisbaar wordt (dus vóór de dienstvoltooiing, facturatie of betaling van een voorschot), dient de bouwheer bij het btw-controlekantoor waar het gebouw gelegen is een verklaring en een kopie van de bouwvergunning in. De verklaring vermeldt dat het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk zal worden gebruikt als privéwoning.

Verlaging van 12 % naar 6 % voor sociale huisvesting Het btw-tarief wordt verlaagd van 12 % naar 6 % voor de bouw van openbare sociale woningen in 2009.Voordat de btw opeisbaar wordt (dus vóór de facturatie of betaling van een voorschot) dient de bouwheer of zijn vertegenwoordiger bij een dienst die bevoegd is voor de btw met een speciaal daartoe bestemd formulier (Verklaring oprichting van een woning) een verklaring in. Volgens die verklaring zal het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden als vaste privéwoning van de bouwheer die er zijn domicilie zal hebben.Het formulier (121.1) is verkrijgbaar bij de diensten die bevoegd zijn voor de btw of via de site www.myminfin.be>Finform.

6 % btw op een schijf van 50 000 euro bij aankoop van een nieuwe privéwoning

■ Voor welke woningen geldt dit verlaagde btw-tarief van 6 %? ●

Privéwoningen die verhuurd worden door de provincies, de intercommunale vennootschappen, de gemeenten, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, enz.Privéwoningen die geleverd en gefactureerd worden aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) en die bestemd zijn om door deze centra als sociale woningen verkocht te worden.Privéwoningen die als sociale woning door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s) geleverd en gefactureerd worden.

6

■ Kan ik het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten op een schijf van

50 000 euro bij de aankoop van een nieuwe woning? Bij de aankoop van een nieuwe privéwoning kunt u onder bepaalde voorwaarden op een schijf van maximaal 50 000 euro (exclusief btw) het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten.

3

6 % btw op een schijf van 50 000 euro bij nieuwbouw ■ Kan ik het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten op een schijf van

50 000 euro bij de bouw van een nieuwe woning?wooncomplexen die bestemd zijn voor de huisvesting van bejaarden, leerlingen en studenten, minderjarigen, daklozen, geestesgestoorde personen, personen met een mentale handicap, enz. en die geleverd en gefactureerd worden aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke personen die bejaardentehuizen, school- of universiteitsinternaten, jeugdbeschermingsinrichtingen, opvangtehuizen voor daklozen, psychiatrische verzorgingstehuizen, enz. beheren.

Bij de bouw van een nieuwe woning kunt u onder bepaalde voorwaarden op een schijf van maximaal 50 000 euro (exclusief btw) het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten. Dat bedrag kan gespreid worden over meerdere facturen voor eenzelfde goed (bijvoorbeeld als er voorschotfacturen zijn). De belangrijkste voorwaarden zijn: ●

De bouwwerken worden uitgevoerd en gefactureerd door een geregistreerd aannemer.Het werk in onroerende staat en de ermee gelijkgestelde handelingen hebben de oprichting van een nieuwe woning tot voorwerp.Het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt (art. 22 Btw-wetboek), valt vóór de eerste ingebruikneming van het gebouw.De bouwheer zal het goed gedurende ten minste 5 jaar hoofdzakelijk of uitsluitend als privéwoning gebruiken d.w.z. er zijn domicilie hebben tot 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming.

2

7

Inlichtingen Deze folder kan worden gedownload of besteld via de website: www.minfin.fgov.be → Publicaties of op het volgende adres: Federale Overheidsdienst FINANCIEN Dienst Communicatie North Galaxy Koning Albert II laan 33 - bus 70 1030 Brussel Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij:

Contactcenter Federale Overheidsdienst FINANCIEN 0257 257 57 (lokaal tarief ) elke werkdag van 8 tot 17 uur

6 % btw voor privéwoningen en sociale huisvesting Verantwoordelijke uitgever:

Een doeltreffend herstelplan

Nadine Daoût - Dienst Communicatie - North Galaxy - Toren B24 Koning Albert II laan 33, bus 70 - 1030 Brussel

UN L’

CH T

Maatregelen van kracht vanaf 1 januari tot en met 31 december 2009

IO N

FA IT

KT LA FORCE - EENDRACHT MAA

A M

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.