De vijf V s van interim-management


1 In gesprek De vijf V s van interim-management Met terugkerende regelmaat komen vragen of discussies op over interim-management. Vaak zijn het aloude...
Author:  Katrien Beckers

0 downloads 5 Views 145KB Size

Recommend Documents


No documents


In gesprek

De vijf V’s van interim-management

Met terugkerende regelmaat komen vragen of discussies op over interim-management. Vaak zijn het aloude thema’s die aanleiding geven om de positie van de interim-manager kritisch onder de loep te nemen: tarifering, integriteit of de poging het vak te duiden. Is het een vak? Als de meningen al verdeeld zijn over de toegevoegde waarde van een interim-manager, wat is die dan van een bureau? Vragen die uitnodigen tot een gesprek met bureaus die allen vanuit hun specifieke expertise een eigen kijk op interim-management hebben. Het wordt interessant te ontdekken waar de overeenstemming ligt.

N

Nog voor de zomervakantie 2018 losbarst, die nu de

leiderschap? Zo ja, waar zit die waarde dan?

historie ingaat als lang en heet, treft een gemêleerd

Een ieder is het erover eens dat er een globale

gezelschap elkaar op de Zuidas in Amsterdam. Han

ordening bestaat waarmee interim management

Mesters van ABN AMRO faciliteert het gezelschap

opdrachten zich kenmerken: versterken, vervangen

dat bestaat uit vertegenwoordigers van bureaus die

en veranderen. Hoewel er bureaus zijn die alle drie

met elkaar gemeen hebben dat zij allen een vorm van

type opdrachten aannemen, richten de aanwezigen

interim management aanbieden (zie kader). Hugo-

zich met hun dienstverlening meer op veranderop-

Jan Ruts van ZiPconomy is gespreksleider. Samen

drachten.

met Michel van Buren van BLMC is hij aanjager

Sjaak: ‘Wij hebben hard afscheid genomen van de

van een eerste verkenning naar de mogelijkheden

eerste twee soorten opdrachten. Dat zijn capaciteits-

van een Challenge voor interim-managers, waarover

vraagstukken, niets mis mee, maar dat is in de kern

later meer.

iets anders dan interim management.’ Ook de anderen zijn het erover eens dat interim ma-

De drie V’s van Versterking, Vervanging, Verandervragen

nagement zich daarin ook niet onderscheidt, maar wel in veranderopdrachten toegevoegde waarde kan leveren.

76

Na een introductieronde duikt het gezelschap al

Als een organisatie tijdelijk versterking zoekt of ver-

snel in de inhoud rond de centrale vraag: Is interim

vanging om een langdurig verlof op te vangen, ligt er

management het nog waard om apart genoemd of

meestal geen ander vraagstuk dan de invulling van de

benoemd te worden in termen van management en

positie. De organisaties gaan, gedreven door capaci-

Woord: Joke Twigt Beeld: Xiang Gao

M&C 4 2018

teit, denken in termen van inkoop en simpelweg een

speelt, dan gaan we niet leveren. De werving van de

standaard functieprofiel matchen met een persoon die

interim-manager heeft immers al plaatsgevonden

de gevraagde ervaring kan leveren. Voor capaciteits-

binnen ons bureau. Onze toegevoegde waarde zit in

vraagstukken kan dit werken, maar de beweging die

het feit dat we een goede selectie kunnen maken en

ontstaat, is dat verandervragen ook via inkoopdesks

daarmee de beste kandidaat te leveren.’

of marktplaatsen lopen. Douwe meent dat dit ten

Een eerste gezamenlijke conclusie is hiermee getrok-

koste van de kwaliteit gaat en ook geen recht doet aan

ken. Het is de taak van een bureau om buiten derge-

de waarde van het bureau. Want het bureau kan door

lijke methoden te blijven en, zoals Albert het uitdrukt

middel van een zorgvuldige selectie leveren wat vaak

‘het bestaansrecht van een bureau te vergroten’.

doorslaggevend is voor het succes van de matching,

Dat bestaansrecht wordt verdiend door de toege-

namelijk de juiste persoonlijkheid. Michel stelt dat het

voegde waarde die een bureau levert in het selectie-

vak dit ook aan zichzelf te wijten heeft. ‘We hebben

proces van een interim-manager duidelijk(er) neer

ons niet voldoende geprofileerd en duidelijk gemaakt

te zetten. Maar als de markt meent dat change en

dat verandermanagement geen capaciteitsvraagstuk

veranderkundige competenties van iedereen zijn,

is. Het is dan ook logisch dat HR alle interim invullin-

hoe onderscheidt de selectie van een bureau zich

gen als één behandelt met eenzelfde selectiemethode.’

dan? Michel maakt een mooie vergelijking met een

De collega’s beamen dit, maar doen overwegend niet

therapeut in gedragsverandering: ’Afhankelijk van de

mee aan dergelijke selectiemethoden. Albert is stellig:

ernst van je probleem of persoonlijke vraagstuk kom

‘Als wij geen ruimte krijgen om contact op te nemen

je terecht bij een maatschappelijk werker, psycholoog

met de opdrachtgever en te inventariseren wat er

of psychiater. En zo is het ook met organisatievraag-

M&C 4 2018

77

stukken. Afhankelijk van hoe belangrijk de gewenste

behoefte hebben aan samenzijn? Douwe merkt dat

verandering is, kiest een organisatie voor het beste

de interim-manager het idee goed vindt, maar de

en dat is een zorgvuldig geselecteerde interim-mana-

praktijk anders is. In de waan van een opdracht ‘ver-

ger. Een bureau zet zich hierbij neer als een betrouw-

geet’ de interim-manager reflectie te zoeken, ook al is

bare partner in het proces van bepalen wat nodig is

kennis en kunde voorhanden binnen zijn bureau. Een

en vervolgens selecteren.’

interim-manager is geneigd snel naar oplossingen te gaan. Hoewel de anderen dit wel herkennen, zien

De V’s van Vertrouwen en Verbinding in de driehoek opdrachtgever, interim-manager, bureau

Albert en Sjaak juist een toename van de behoefte om bij een community willen horen. Wellicht kan dit verklaard worden door de kennisintensieve sectoren waarin hun bureaus zich bewegen. Beide bureaus

Dit betekent per definitie dat de relatie cruciaal is.

kennen een inner circle van interimmanagers, die

Zowel die met de opdrachtgever als die met de

hiervoor zelfs een jaarlijkse contributie betalen. Deze

interim-manager. Inzoomend op de relatie met de op-

interim-managers investeren letterlijk in de relatie-

drachtgever, geeft Douwe aan dat als zijn bureau tijd

driehoek en zijn bereidwillig daarvoor te betalen. Voor

krijgt om een goede oplossing en interim-manager

niets gaat de zon op. Wat zij terugkrijgen, zijn inhou-

te vinden er sprake is van een vertrouwensrelatie. De

delijke kennissessies en persoonlijke begeleiding van

anderen beamen dit volmondig, waarmee een vierde

coaching, intervisie tot een drijfverenprofiel. De leden

V wordt geïdentificeerd, die van vertrouwen. Door te

van een community staan vooraan bij opdrachten,

investeren in de relatie, ook op momenten dat er geen

maar krijgen geen garantie daarop. Dat zou immers

actueel vraagstuk leeft, wordt vertrouwen verkregen.

de zuivere selectie van het bureau bezoedelen.

Het bureau wordt een partner in plaats van een leve-

‘Door te investeren in de en soms zelfs met interpersoonlijke vraagstukken van relatie, ook op momenten een klant. Dan ontstaat een hele andere relatie dan die van leverancier. ‘Eén die,’ geeft Sjaak aan, ‘je het lef dat er geen actueel geeft om soms niet te leveren omdat je niet de juiste vraagstuk leeft, wordt kandidaat in je eigen kring hebt. Dan kun je echt spreken over wederzijds vertrouwen.’ vertrouwen verkregen.’ rancier en komt in de gelegenheid om te sparren, mee te denken met de ontwikkelingen van de organisatie

Op welke manier gaat een bureau de relatie aan met

78

de interim-manager? De onderlinge mening van de

Het gesprek over de relatie met de interim-manager

heren verschilt niet, maar wel de invulling hiervan.

leidt tot de vaststelling van een vijfde V, namelijk die

Ze halen even de “verenigingsdrang” van de interim-

van verbinding. Het lijkt een jeukwoord, maar toch

manager, of eigenlijk het gebrek hieraan, aan. De

menen de aanwezigen dat deze V in zoveel aspecten

zoveelste poging om interim-managers te verenigen

van interim management terugkomt: de verbinding

is met de Kenniskring Society Quintessence van Nive

met elkaar om een langdurige relatie aan te gaan,

(vereniging van managers) niet gelukt. Ook deze

zonder knellende banden als exclusiviteitsbedingen

kenniskring is na een kleine twee jaar recent gestopt.

en de verbinding in de opdrachtomgeving. Als een

Moeten we concluderen dat interim-managers geen

interim-manager die aan durft te gaan met de interne

M&C 4 2018

Michel van Buren

omgeving en de mensen daarin, in plaats van met de buitenwereld en met zichzelf, leidt dat tot succes.

DE PARTICIPANTEN

Michel vult aan dat een interim-manager eigenlijk een gespleten persoonlijkheidsprofiel heeft: hij of zij heeft

Michel van Buren is algemeen directeur van BLMC,

minder behoefte om ergens langdurig bij te horen,

experts in supply chain. Sjaak Lekkerkerker is di-

dus oppervlakkig acteren ligt op de loer. Eigenbelang

recteur Interim Management van hetzelfde bureau.

laten prevaleren is not done. De interim-manager

Albert Allmers is directeur van Finance Factor, exe-

is dienend aan het belang van de ander en daarin is

cutive finance professionals. Douwe Wijbenga is di-

verbindend handelen een sleutel. Maar verbinding

recteur Werving & Search en Interim Management

zoeken en vinden wordt niet makkelijker in de huidige

van Leeuwendaal, actief in het publieke domein

tijdgeest van hybride arbeidsconstructies, constateert

overheid, zorg en onderwijs. Han Mesters, Sector

het gezelschap. Steeds meer wordt gewerkt met een

Banker zakelijke dienstverlening ABN AMRO

flexibele schil van medewerkers, kortdurende inzet

initieert onderzoeken en studies naar de HR/flex/

van mensen op projecten en dus lossere verbindingen.

detacheringsmarkt en typeert zich daarmee als voe-

De interim-manager moet meebewegen en het effect

der van de sector. Hugo-Jan Ruts is initiatiefnemer

op het resultaat steviger borgen.

en editor-in-chief van ZiPconomy, een onafhankelijk kennisplatform en community met als doel

Een Interim Challenge

eigenzinnige meningen over de flexibilisering van organisaties & de markt voor interim professionals

Dus toch een schaap met vijf poten? Al pratend over

bij elkaar te brengen: online & offline.

de eigenschappen van de interim manager, komt de gedachte aan de ideale interim manager op. Niet toevallig. Want BLMC kent sinds twee jaar de Interim Challenge Supply Chain. Een verkiezing van de interim-manager van het jaar. Michel: ‘Het succes van een interim-manager hangt, in tegenstelling tot wat veel opdrachtgevers denken, niet alleen af van kennis en ervaring, maar voor een groot deel van zijn of haar persoonlijkheid. Die bepaalt of men ook in staat is de voorgestelde

Sjaak Lekkerkerker

veranderingen te realiseren.’ Een verkiezing op basis van een business case is dan een bruikbare kapstok om de kwaliteiten van de interim-manager aan op te hangen en zichtbaar te maken. Maar, zo menen de anderen, door de sectorale aanpak (supply chain) is zo’n verkiezing een druppel op een gloeiende plaat. Zou het verbreden van een dergelijke verkiezing recht doen aan het vak en de positie van de interim-manager in algemene zin en daarmee een betere matching bevorderen?

‘De interim-manager moet meebewegen en het effect op het resultaat steviger borgen.’ M&C 4 2018

79

In gesprek

Albert Allmers

Douwe Wijbenga

Met deze vragen komt de discussie terug bij

Han Mesters

Hugo-Jan Ruts

Een zesde V

waar het gesprek mee begon: hoe organisaties hun selectie-proces rond het inhuren van inte-

Is interim management iets van mannen? Welnee, al-

rim managers vormgeven? Want laten we eerlijk

lang niet meer. Menig vrouw is actief in dit vakgebied,

zijn; een discussie daarover is broodnodig. De

maar inderdaad lijkt het alsof vrouwen geen aandeel

uitkomsten van een Challenge (wie wint) zullen

hadden in dit gesprek. Niets is minder waar. De auteur

een HR-afdeling niet zozeer boeien, maar wel de

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager

elementen die leiden tot de uitkomsten. Want

en zette het vak op de kaart in haar periode als bestuurs-

deze elementen zullen in elke business case, dus

lid van de voormalige NIVM (Nederlandse Vereniging

ook die van het organisatievraagstuk waarvoor

voor Interim-managers). Zij maakte de overstap naar

op dat moment een interim-manager gezocht

sociaal ondernemerschap. Maar de liefde voor het vak is

wordt, van belang zijn. Als de meerwaarde van de

nog onverminderd aanwezig, hoewel zij nu aan de zijlijn

interim-manager is om bij te dragen aan de ver-

staat. Een soort grensrechter, maar haar ‘oordeel’ is een

betering en verandering van een organisatie, dan

stuk objectiever. Daarom schrijft zij er graag over. Zij

is het voor HR-functionarissen vaak lastig deze

zat aan tafel, nam ook deel aan het gesprek en tekende

elementen te vertalen naar het selectieproces. En

ondertussen dit gesprek voor u op.

precies daar ligt nu de rol en meerwaarde van het bureau, constateren de heren tevreden. Want wie

---

kan dat beter doen dan de branche zelf? De vijf

Joke Twigt

V’s richten de aandacht op de inhoud van het vak en de positie van de interim-manager. ‘Misschien is de interim-manager wel toe aan een andere benaming’, suggereert Douwe. Het idee van een Interim Challenge prikkelt, kriebelt en roept op tot verdieping. Reden temeer om elkaar opnieuw te ontmoeten. De heren spreken af voor het late 80

najaar en beloven u: dit wordt vervolgd.

M&C 4 2018

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.