DIE KERKORDE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK. met Reglemente, Beleid, Funksionele Besluite en Riglyne soos vasgestel deur die


1 DIE KERKORDE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK met Reglemente, Beleid, Funksionele Besluite en Riglyne soos vasgestel deur die Algemene Sinode ...
Author:  Josephus Wauters

144 downloads 786 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


DIE KERKORDE VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK met Reglemente, Beleid, Funksionele Besluite en Riglyne soos vasgestel deur die

Algemene Sinode in Oktober 2013

Saamgestel deur die Algemene Steunspan Regte van die Algemene Sinode

asook Besluite en Aantekeninge by die Artikels van die Kerkorde tesame met die Reglemente, Handleidings en Vorms soos vasgestel deur die

Sinode van die NG Kerk Vrystaat in Junie 2013

Saamgestel deur die Sinodale Kerkordekommissie / Sinodale Taakspan Kerkorde van die NG Kerk Vrystaat i

VOORWOORD VAN DIE ALGEMENE SINODE Die verskyning van Kerkorde 2013 verteenwoordig in meer as een opsig ’n historiese moment in die ontwikkeling van die kerkreg binne die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Die Algemene Sinode 2013 het besluit om ’n voorstel goed te keur vir voorlegging aan kerkrade en sinodes om die belydenisgrondslag van die Kerk te wysig. Die voorstel behels die uitbreiding van die belydenisgrondslag van die Kerk om ook die ekumeniese belydenisse en die Belydenis van Belhar in te sluit. Indien die vereiste goedkeuring van kerkrade en sinodes daarvoor verkry kan word, sal dit beteken dat Artikel 1 van die Kerkorde vir die eerste keer sedert die totstandkoming van die Algemene Sinode in 1962 gewysig word. Wat van besondere betekenis is, is die voorstel dat die uitbreiding van die Kerk se belydenisgrondslag sonder dwang geskied. Die onderskrywing van bykomende belydenisse of belydenisskrifte sal egter steeds volgens die quia-standpunt geskied. Dit beteken dat lidmate, ampsdraers en kerkvergaderinge dit as in ooreenstemming met die Woord van God sal bely. Gelegitimeerdes wat nie bykomende belydenisse of belydenisskrifte onderskryf nie, sal in terme van die Plegtige Legitimasieverklaring slegs gebonde gehou word aan die leer soos vervat in die drie algemene belydenisse en die drie Formuliere van Eenheid. In terme van Artikel 15.1 van die Kerkorde sal ouderlinge en diakens by bevestiging in die amp ook die vryheid hê om bykomende belydenisse of belydenisskrifte te onderskryf, al dan nie. Sonder onderskrywing kan daar geen verbintenis of binding wees nie, hetsy vir die kerkvergadering, hetsy vir die ampsdraer of lidmaat. Die toevoeging van ’n nuwe Artikel 2 tot die Kerkorde is eweneens van besondere belang. Dit volg op ’n uitgebreide verslag oor die Missionale Aard en Roeping van die NG Kerk wat voor die pasafgelope Algemene Sinode gedien het. Die nadenke hieroor het vanselfsprekende implikasies vir die Kerkorde. Die Kerkorde staan in diens van die Kerk en reflekteer die Kerk se identiteit, gebruike en ordereëlings. Die groei na ’n nuwe verstaan van die Kerk, naamlik dat die Nederduitse Gereformeerde Kerk deur die Drie-enige God geroep is om deel te neem aan die missie van God in die wêreld, moet dus neerslag vind in die Kerkorde. Die Algemene Steunspan Regte het dan ook opdrag van die Algemene Sinode ontvang om met die oog op die volgende vergadering die Kerkorde in sy geheel aan die hand van hierdie Verslag aan te pas. Dankie aan elke lid van die Algemene Steunspan Regte wat binne die kort bestek van twee maande die publikasie van die 2013-uitgawe van die Kerkorde moontlik gemaak het. ’n Besondere woord van dank aan ds Helgard Janse van Rensburg (skriba) en ds Hendrik van Zyl (hulpskriba) vir hulle reuse aandeel aan die tegniese versorging hiervan. DR JOHANN ERNST (AKTUARIUS) Algemene Sinode 2013 ii

VOORWOORD VAN DIE NG KERK VRYSTAAT “God is tog nie ‘n God van wanorde nie, maar van orde en vrede” “Alles moet gepas en ordelik geskied” 1 Kor 14:33, 40 Ons as gereformeerdes bely dat die Here Jesus Christus die Hoof van sy kerk is. Die kerk is daar waar gelowiges is en God se Woord verkondig word. Die Kerkorde kan nie losgedink of losgemaak word van die Woord self nie. Die Kerkorde en besluite is die afspraak wat gemeentes van die NG Kerk deur middel van die Algemene Sinode en sinodes met mekaar gemaak het oor die ordelike kanale waardeur die Woord van God sy vrye loop in en deur die hele NG Kerk moet neem. Dit bind ons moreel en kerkregtelik en kan nie eensydig deur ander kerkvergaderings verander of verontagsaam word nie. In jou hand hou jy Die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk soos aanvaar deur die Algemene Sinode 2013 met aanvullende besluite, aantekeninge, reglemente en vorms van die NG Kerk Vrystaat. U hou dus die volledige Kerkorde in u hand. Veranderende tye, die herstrukturerings wat plaasgevind het op beide Algemene Sinodale- en sinodale vlakke, asook die nuwe frekwensie van die vergaderings van die Algemene Sinode en sinodes, het nie alleenlik veroorsaak dat die Kerkorde ingrypend hersien is oor die afgelope paar jaar nie, maar het dit ook vir kommissies/taakspanne wat gemoeid is met die uitgee van die Kerkorde, baie moeilik gemaak. Dit het onder andere daartoe gelei dat alhoewel die Vrystaatse Sinode reeds in Junie 2013 vergader het, móés ons wag vir die publisering van die Kerkorde van die Algemene Sinode wat in Oktober 2013 vergader het sodat die jongste geldige besluite van beide vergaderings in ons kerkordeboek opgeneem kon word. U het waarskynlik kennis geneem daarvan dat die Vrystaatse Sinode 2013 aan die Sinodale Kerkordekommissie (SKOK) ‘n nuwe naam gegee het. Alhoewel die ou naam op sigself korrek was, het die afkorting van die naam meermale negatiewe reaksies en gesindhede teenoor die kommissie en die Kerkorde ontlok. Die nuwe naam Sinodale Taakspan Kerkorde (STK) sal na verwagting daartoe bydrae dat kerkvergaderings, ampsdraers en lidmate ‘n beter begrip sal hê vir die positiewe rol wat die taakspan graag wil vervul in die verstaan en toepassing van die Kerkorde tot heil van die NG Kerk en die eer van God. Daar is ook ernstig gepoog om die kerkordeboek meer gebruikersvriendelik te maak. Ons wys u graag op die volgende: • In die verlede het gebruikers die Kerkorde soms as “baie deurmekaar” beleef, want bepalings en inligting oor ‘n spesifieke saak was dikwels verspreid deur die hele boek. In die onlangse tyd is daar ernstig probeer om verwante sake sover moontlik bymekaar te groepeer. • Die eerste drie afdelings in die Kerkorde bevat die Kerkorde, Reglemente en die Beleid, Funksionele Besluite en riglyne van die Algemene Sinode. Die laaste drie afdelings bevat die Reglemente en Handleidings, Vorms en iii

Sinodale Reëlings van die Vrystaatse Sinode. Heel agter in die boek is ‘n indeks wat vir u tot hulp kan wees as u na bepaalde inligting soek. • Die Vrystaatse Sinode het enkele besluite en aantekeninge by van die Artikels van die Kerkorde. Dit is in blokke geplaas en kursief gedruk. Alle verwysings na geslag in hierdie boekie sluit beide geslagte in, tensy uitdruklik anders vermeld. Geteken deur die Sinodale Kommissie vir die Kerkorde (SKOK), NG Kerk Vrystaat 2009 – 2013.

Ds HM Janse van Rensburg Voorsitter: SKOK (nou STK)

Dr MGW de Kock Ondervoorsitter: SKOK (nou STK)

Dr NS Dicks Skriba: SKOK (nou STK)

Dr HJ Kleynhans

Prof PJ Strauss

Dr DH Botes

Ds RCH Kemp

iv

INHOUDSOPGAWE AFDELING A DIE KERKORDE HOOFSTUK 1 DIE BELYDENIS, AARD EN ORDE VAN DIE KERK

1

HOOFSTUK 2 DIE AMPTE VAN DIE KERK

5

Algemene bepalinge

5

Die bedienaars van die Woord

6

Ouderlinge en diakens

11

HOOFSTUK 3 DIE VERGADERINGE VAN DIE KERK

13

Algemene bepalinge

13

Besondere bepalinge

14

Die kerkraad

14

Die ring

16

Die sinode

18

Die Algemene Sinode

21

HOOFSTUK 4 DIE ARBEID VAN DIE KERK

23

Die openbare erediens

23

Die sakramente

24

Die Doop

24

Die Nagmaal

24

Die Jeugbediening

24

Die Herderlike sorg

25

Gemeentebediening

25

Gestuurdheid (Missio Dei)

25

Diens van barmhartigheid

26

Die Dienswerk van die gelowiges

27

Leer en aktuele sake

27 v

Rentmeesterskap

27

Diensverhoudinge

27

HOOFSTUK 5 KERKLIKE OPSIG, TUG EN DISSIPLINE

27

Doel en voorskrifte

27

Kerklike opsig en tug

28

Tugwaardige sondes

28

Lidmate, ampsdraers, gelegitimeerdes en werknemers

28

Kerklike dissipline

29

Tug- en dissiplinêre maatreëls

29

Appèl

30

Opheffing van tug- en/of dissiplinêre maatreëls

30

HOOFSTUK 6 BETREKKINGE VAN DIE KERK NA BUITE

31

Kerk en staat

31

Kerk, maatskappy en vrye vereniging

32

Kerk en onderwys

32

Kerk en ekumeniese betrekking

32

REGLEMENTE FUNKSIONERING VAN DIE ALGEMENE SINODE 1.

REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN (ASM)

33

2.

REGLEMENT VIR DIE BEDRYFSPAN (ASB)

35

3.

REGLEMENT VAN ORDE

36

4.

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN ARGIEF (ASA)

42

5.

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN BYBELVERTALING, - VERKLARING EN –VERSPREIDING (ASBV)

43

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN FONDSE EN BATES (ASFB)

45

7.

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN REGTE (ASR)

46

8.

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN PREDIKANTESAKE (ASP)

47

6.

vi

9.

REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN TEOLOGIESE OPLEIDING (ASTO)

50

BEDIENAARS VAN DIE WOORD 10.

REGLEMENT VIR DIE OPLEIDING EN LEGITIMASIE VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD

52

11.

REGLEMENT VIR DIE BEVOEGDHEID VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD, PROPONENTE EN EMERITI 64

12.

REGLEMENT VIR BEROEPING, BEVESTIGING, DEMISSIE EN EMERITAAT VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD

70

13.

REGLEMENT VIR VOLTYDS-ONBEPAALDE POSTE

78

14.

REGLEMENT VIR TENTMAKERPOSTE

79

15.

REGLEMENT VIR VASTE TERMYNPOSTE

81

16.

REGLEMENT VIR DIE VERLOF VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD

84

REGLEMENT VIR DIE BESTUUR VAN DIENSVERHOUDINGE BY WANGEDRAG, ONGESKIKTHEID EN ONVERMOË

87

17.

TUG, DISSIPLINE EN APPÈL 18.

REGLEMENT VIR TUG EN DISSIPLINE

93

APPÈL 19.

REGLEMENT VIR APPÈL OF BESWAAR

97

EIENDOM 20.

REGLEMENT VIR DIE REËLING VAN EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE

101

GEMEENTES 21.

REGLEMENT VIR DIE GESTUURDHEID VAN DIE NG KERK

112

22.

REGLEMENT VIR DIE VERHOUDING TOT ANDER KERKE EN GROEPE

118

REGLEMENT VIR DIE VERMEERDERING, KOMBINERING, EENWORDING EN SAMESMELTING VAN GEMEENTES

129

REGLEMENT VIR DIE PROSEDURE WAT GEMEENTES VOLG BY DIE VOORGESTELDE WYSIGING VAN BELYDENIS

136

23. 24.

vii

BELEID, FUNKSIONELE BESLUITE EN RIGLYNE DIE BELYDENIS EN ORDE VAN DIE KERK 1.

BYBEL

137

2.

BEGINSELS, BESLUITE, RIGLYNE EN HANDLEIDINGS

139

3.

GELOOFSWAARHEDE

140

4.

BELYDENIS VAN BELHAR

141

DIE AMPTE VAN DIE KERK 5.

BEDIENAAR VAN DIE WOORD: BEROEPSBRIEF EN PROSEDURES BY BEROEPING

142

BEROEPBAARHEID VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD BINNE DIE FAMILIE VAN NG KERKE

143

BEROEP VAN GELEGITIMEERDES UIT DIE KERKE VAN DIE NG KERKFAMILIE BUITE DIE GRENSE VAN SA NA DIE NG KERK

144

8.

KAPELANE

145

9.

LEGITIMASIE MET BEPERKTE OPDRAG

146

10.

OMRUILING VAN STANDPLASE

147

11.

BEDIENING IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDE

148

12.

BEDIENAARS VAN DIE WOORD

149

13.

BEDIENAAR VAN DIE WOORD: AFTREEOUDERDOM

150

6. 7.

DIE VERGADERINGE VAN DIE KERK 14.

NG KERKSEEL

150

15.

GELDIGHEID VAN BESLUITE

150

16.

TELEFOON-/ ELEKTRONIESE VERGADERINGS EN STEMWYSES

151

DIE SAKRAMENTE 17.

DOOP

151

18.

DOOP EN NAGMAAL: SAMEHANG VAN DIE SAKRAMENTE IN VERBONDS-TEOLOGIESE PERSPEKTIEF

156

19.

NAGMAAL

157

20.

RIGLYNE VIR DIE BEDIENING VAN DIE NAGMAAL BUITE DIE EREDIENS

159

BEDIENING VAN SAKRAMENTE DEUR PROPONENTE

159

21.

viii

DIE ARBEID VAN DIE KERK 22.

BELEID TEN OPSIGTE VAN VROUE IN DIE KERK

161

23.

VROUELESSENAAR

161

24.

BUITELANDSE BEDIENING

161

25.

KERKLIED

161

26.

OUTEURSREG EN SANGBUNDELS

163

27.

KERKLIKE LIDMAATSKAP

164

28.

KERKLIKE MEDIA

167

29.

RIGLYNE VIR FINANSIËLE BESTUUR SOOS GOEDGEKEUR DEUR DIE ALGEMENE SINODE 2002

168

RIGLYNE VIR VERGOEDING AAN WERKGEWERS

169

30.

KERKLIKE OPSIG EN TUG 31.

RIGLYNE VIR DIE BESLEGTINGVAN KERKLIKE GESKILLE

170

BETREKKINGE VAN DIE KERK NA BUITE 32.

DIE NG KERK EN DIE GRONDWET

171

33.

SUID-AFRIKAANSE HANDVES VAN GODSDIENSREGTE EN –VRYHEDE

171

KERKHERENIGING

175

34.

AKTUELE EN ETIESE SAKE 35.

BEDIENING VAN BEVRYDING

180

36.

EKOLOGIE

182

37.

GELOFTEDAG AS VERSOENINGSDAG

182

38.

GRONDHERVORMING EN LANDELIKE ONTWIKKELING

182

39.

HOMOSEKSUALITEIT

184

40.

HUWELIK EN SAAMWOON

185

41.

BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE OOR DIE VRYMESELARY

188

A TOT Z – BELEID VERWYSING

188

ix

AFDELING B REGLEMENTE EN HANDLEIDINGS (NG KERK VRYSTAAT) ALGEMEEN 1.

ORGANOGRAM VAN DIE SINODALE STRUKTUUR VAN DIE NG KERK VRYSTAAT (SOOS GOEDGEKEUR DEUR DIE VS SINODE IN 2013) 189

2.

REGLEMENT VAN ORDE: NG KERK VRYSTAAT

190

MODERAMEN EN SUB-TAAKSPANNE 3.

REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN

196

4.

REGLEMENT VIR DIE SINODALE TAAKSPAN KERKORDE (STK)

198

5.

REGLEMENT VIR DIE SINODALE TAAKSPAN AKTUELE EN LEERSTELLIGE SAKE (STALS)

199

REGLEMENT VIR DIE BESTUURSFORUM (SBF)

200

6.

FUNKSIONELE EENHEDE, DIENSTE EN FONDSE 7.

REGLEMENT VIR DIE EENHEID VIR ONDERSTEUNING

200

8.

REGLEMENT VIR DIE EENHEID VIR BEDIENINGSBEGELEIDING (EBB)

206

REGLEMENT VIR DIE EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS

207

10. REGLEMENT VIR DIE EENHEID VIR BARMHARTIGHEIDSDIENSTE

209

11. REGLEMENT VIR KERKLIKE FONDSE

211

9.

12. REGLEMENT VIR DIE TEOLOGIESE STUDENTE ONDERSTEUNINGSFONDS 221 13. REGLEMENT VIR DIE BEURSFONDS

222

14. HANDLEIDING VIR DIE SINODALE ARGIEF- EN INLIGTINGSDIENS

223

15. HANDLEIDING/REGLEMENT VIR KOMMUNIKASIE

239

AFDELING C KERKLIKE VORMS NG KERK VRYSTAAT VORM 1 - BEROEPSBRIEF VIR ’N BEDIENAAR VAN DIE WOORD

242

VORM 2 - BENOEMINGSBRIEF VIR PREDIKANTE IN SINODALE DIENS

245

VORM 3 - AKTE VAN BEVESTIGING

248

VORM 4A - AKTE VAN DEMISSIE

249 x

VORM 4B - AKTE VAN DEMISSIE BY EMERITERING

250

VORM 4C - AKTE VAN DEMISSIE VIR ’N PREDIKANT IN SINODALE DIENS 251 VORM 4D - AKTE VAN DEMISSIE BY AANVAARDING VAN ’N ANDER WERK MET BEHOUD VAN BEDIENINGSBEVOEGDHEID

252

VORM 4E - AKTE VAN DEMISSIE BY AANVAARDING VAN EMERITAAT WEENS SWAK GESONDHEID

253

VORM 5 - GELOOFSBRIEF VIR ’N VERGADERING VAN DIE SINODE

254

VORM 6 - GELOOFSBRIEF VIR ’N VERGADERING VAN DIE RING

256

VORM 7 - VERKLARING VAN DOOP

258

VORM 8 - VERKLARING VAN LIDMAATSKAP

259

VORM 9 – ATTESTAAT

260

VORM 10 - BEËINDIGING VAN LIDMAATSKAP

261

VORM 11 - VERKLARING DEUR ’N LIDMAAT UIT ’N ANDER KERK MET ’N NIE-GEREFORMEERDE BELYDENIS

262

VORM 12 - REKTIFIKASIE IN DIE DOOPREGISTER

263

VORM 13 - REKTIFIKASIE IN DIE BELYDENDE LIDMATEREGISTER

265

AFDELING D SINODALE REËLINGS D1

PLIGTE VAN ’N KERKRAAD

267

D2

PLIGTE VAN DIE KASSIER

269

D3

RIGLYNE VIR DIE IMPLEMENTERING VAN DIE BESLUIT OOR GEMEENTEGRENSE

270

ADVIES OOR REIS- EN TREKONKOSTE

271

D4

INDEKS 272

xi

DIE KERKORDE HOOFSTUK 1 DIE BELYDENIS, AARD EN ORDE VAN DIE KERK Artikel 1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in die Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die vyf Dordtse Leerreëls.

Voorgestelde nuwe Artikel 1 1.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God. 1.2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. 1.2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie. 1.3 Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied. (Die nuwe Artikel 1 word van krag, nadat al die sinodes afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid én twee derdes van alle Kerkrade elk met ’n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het (vergelyk Artikel 44.1 van die Kerkorde) en nadat die Algemene Sinode dit daarna met ‘n tweederdemeerderheidstem goedgekeur het (vergelyk Artikel 44.3 van die Kerkorde).

Aantekening by Artikel 1: Artikel 1 moet saam met Artikel 44 gelees word.

1

Artikel 2 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is deur God Drie-enig geroep om deel te neem aan die missie van God in die wêreld. Die Kerk word deur die Heilige Gees opgebou om God se eer te dien en verkondig die bediening van versoening en die heil van Christus.

Artikel 3 3.1 Waar die Woord van God eis dat in die gemeente van Christus alles welvoeglik en ordelik moet toegaan (1 Kor 14:40), word in die volgende artikels ’n aantal bepalinge gegee vir die lewe en werk van die Kerk met die oog op die volbrenging van haar taak en roeping ooreenkomstig die Heilige Skrif en die Belydenis. 3.2 Hierdie bepalinge handel oor die ampte in die Kerk, die vergaderinge van die Kerk, die werksaamhede van die Kerk, regering en tug van die Kerk en die betrekkinge van die Kerk na buite. 3.3 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk reël haar eie interne orde op grond van haar onvervreembare roeping en interne bevoegdheid as kerk van Jesus Christus en ook op grond van haar reg tot vryheid van godsdiens.

Besluite by Artikel 3: 3.1 Sinodale verband 3.1.1

Die sinodale verband van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat word saamgestel uit die Nederduitse Gereformeerde gemeentes in die Vrystaatprovinsie.

3.1.2

Elke Nederduitse Gereformeerde gemeente het vasgestelde grense en bestaan uit die volgende lidmate:

3.2 Gemeentegrense 3.2.1

die belydende lidmate wat binne die grense van die gemeente woonagtig is en wie se lidmaatskap deur die kerkraad in ooreenstemming met die kerklike bepalinge erken en aangeteken is;

3.2.2

die dooplidmate, dit wil sê gedoopte kinders van belydende lidmate wat binne die gemeentegrense woon en ander dooplidmate wie se domisilie in die gemeente is;

3.2.3

die nog ongedoopte kindertjies van belydende lidmate wat kragtens die verbond van God deel van die verbondsgemeente is; en

3.2.4

lidmate buite die gemeentegrense wat kragtens Besluit 3.5.3 hieronder erken word.

3.3 Duur van lidmaatskap 3.3.1

Die persone in 3.2 genoem bly lidmate van die Nederduitse gemeente totdat:

3.3.1.1

hulle deur skriftelike kennisgewing of voor ʼn kommissie van die kerkraad bevestig dat hulle hul verband met die Kerk verbreek en die kerkraad vervolgens hulle betrekking tot die gemeente as vervalle verklaar (Vorm 10); of

3.3.1.2

hulle van die gemeente afgesny word. 2

Gereformeerde

3.3.2

ʼn Lidmaat wat sy verband met die Nederduitse Gereformeerde Kerk verbreek om na ʼn nie-erkende kerk of ʼn sekte oor te gaan, kan alleen terugkeer na betoning van berou en moet, na ondersoek oor sy gehegtheid aan die leer van die Kerk en nadat bewys gelewer is dat die kategese voorheen deurloop is, voor die kerkraad of ʼn kommissie van die kerkraad belydenis van geloof aflê.

3.3.3

Wanneer ʼn lidmaat uit die familie van Nederduitse Gereformeerde Kerke aansoek doen om as lidmaat opgeneem te word, behoort die kerkraad in die oorweging van so ʼn aansoek ʼn deeglike gesprek met sodanige persoon te voer oor die Formuliere van Eenheid as die enigste belydenisgrondslag van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.

3.4 ʼn Lidmaat wat na ‘n ander gemeente vertrek 3.4.1

Waar ʼn lidmaat na ʼn ander gemeente vertrek, word op aanvraag en as die kerkraad dit goedvind, aan hom ʼn attestaat oorhandig op die vasgestelde vorm (Vorm 9) wat deur die bedienaar van die Woord of die skriba onderteken moet word. Hierdie attestaat moet binne ses maande na uitreiking by die kerkraad van die ander gemeente ingedien word.

3.4.2

Waar ʼn lidmaat reeds langer as ses maande vertrek het of waar daar by die opsieners beswaar bestaan om ʼn attestaat uit te reik, word ʼn bewys van lidmaatskap, onderteken deur die bedienaar van die Woord of die skriba van die kerkraad, uitgereik. ʼn Bewys van lidmaatskap word verkieslik aan die skriba van ʼn gemeente gestuur en nie aan die lidmaat wat vertrek persoonlik gegee nie.

3.4.3

ʼn Bewys van lidmaatskap moet onverwyld by die betrokke kerkraad ingedien word. Die oorkoms van sodanige lidmaat moet tydens die erediens deur afkondiging aan die gemeente bekend gestel word.

3.4.4

Die kerkraad het die reg en is verplig om die attestaat of bewys van lidmaatskap van elke lidmaat en bedienaar van die Woord wat as lidmaat by die gemeente aanmeld, aan te vra. Dit geld in besonder vir ʼn lidmaat wat in ʼn tugsaak betrokke is en weier om hom aan die tug te onderwerp op grond daarvan dat sy bewys van lidmaatskap nie ingedien is nie. ʼn Kerkraad is verplig om op aanvraag die attestaat of bewys van lidmaatskap uit te reik, en indien dit tevore uitgereik is, te vermeld wanneer en na welke gemeente dit aangestuur is.

3.4.5

Sodra ʼn lidmaat uit ʼn gemeente vertrek, verval sy lidmaatsvoorregte in die gemeente wat hy verlaat, tensy hy skriftelik met die bepaalde gemeente reëlings betreffende sy voortgesette lidmaatskap getref het.

3.4.6

Hy het geen lidmaatsregte in die nuwe gemeente voordat sy attestaat of bewys van lidmaatskap ingedien is nie.

3.5 Gemeentegrense 3.5.1

Die Algemene Sinode het besluit dat elke gemeente ʼn duidelik omskrewe grens moet hê as aanduiding van die primêre bedieningsgebied vir daardie gemeente. 3

3.5.2

Die Sinode erken dat daar bona fide redes kan wees waarom lidmate verkies om by ʼn ander gemeente as die geografiese gemeente in te skakel en bepaal dat sulke uitsonderingsmaatreëls op ‘n ordelike wyse moet geskied.

3.5.3

Die volgende dien as riglyn vir die ordelike hantering van lidmaatskap oor gemeentegrense heen:

3.5.3.1

Persone kan binne geografiese grense van ’n bepaalde gemeente intrek en lidmaatskap van daardie gemeente verlang.

3.5.3.1.1 Lidmate handig self hulle attestate by die nuwe gemeente in of versoek die administratiewe amptenaar van die gemeente om dit van die vorige gemeente aan te vra. 3.5.3.2. Persone kan binne die geografiese grense van ’n gemeente intrek en lidmaatskap van ’n ander gemeente verlang. 3.5.3.2.1 Gemeentes behoort nie sonder meer sulke lidmate te verwelkom as die motivering vir hulle keuse om in te skakel verband hou met slegte verhoudings tussen die persoon(-ne) en iemand anders in die gemeente vanwaar hulle kom nie. In so ’n geval moet die kerkraad waar hulle lidmate is deur pastorale begeleiding die saak hanteer en in die reine bring. 3.5.3.2.2 Gemeentes behoort net lidmate van buite hulle geografiese grense te aanvaar indien dit prakties moontlik is om sulke lidmate te bedien waar hulle woon en dit vir sulke lidmate prakties moontlik is om aktiewe lidmate te wees van die geloofsgemeenskap. (’n Uiterste voorbeeld illustreer dit: Dit sal bv onprakties en onaanvaarbaar wees as ’n lidmaat van Laingsburg sou besluit om by Roodepoort in te skakel. Die Kerkraad van Roodepoort sou in die geval van so ’n versoek om erkenning as lidmaat dit alleen kon aanvaar as die kerkraad die vermoë het om die lidmaat in Laingsburg te versorg en as die lidmaat in Laingsburg die vermoë het om in te skakel by die gemeente-aktiwiteite in Roodepoort.) 3.5.3.2.3 Lidmate versoek skriftelik die gemeente waar hulle wil inskakel om as lidmate aanvaar te word en verskaf die nodige dokumentasie soos attestate en doopbewyse waar nodig. Die gemeente wat so ’n aansoek ontvang kan lidmate help met die verkryging van hierdie dokumente. 3.5.3.2.4 Kerkrade wat ’n lidmaat van buite die gemeentegrense ontvang, gee daarvan kennis aan die kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon. 3.5.3.3. Persone kan binne die geografiese grense van ’n bepaalde gemeente intrek en verlang om lidmaat te bly van die gemeente waar hulle lidmaat was. 3.5.3.3.1 Kerkrade wat ’n lidmaat van buite die gemeentegrense ontvang, gee daarvan kennis aan die kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon. 3.5.3.4. Persone kan vir ’n tydperk lidmaat van ’n bepaalde gemeente wees (hetsy omdat hulle binne die grense woon of oor grense lidmaatskap bekom het) en besluit om lidmaat van ’n ander gemeente te word.

4

3.5.3.4.1 Lidmate moet die kerkraad waar hulle lidmaat is daarvan in kennis stel met opgaaf van redes. Indien die kerkraad bevind dat die redes vir verandering van lidmaatskap nie kwaadwillig is nie, kan die attestaat na die nuwe gemeente oorgeplaas word. 3.5.3.4.2 Indien laasgenoemde kerkraad besluit om die lidmaat wel te aanvaar, stel hy die oorspronklike gemeente daarvan in kennis dat hy die aansoek aanvaar het en dat hy, by ontvangs van die lidmaat se attestaat/bewys van lidmaatskap, volle verantwoordelikheid vir die lidmaat se versorging sal aanvaar. 3.5.3.5 3.6

Gemeentes en kerkrade weerhou hulle daarvan om lidmate binne ander gemeentes se grense te werf. Die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat het riglyne neergelê vir die implementering van die besluit oor gemeentegrense. (Kyk die Handelinge OVS 1995, bl 529.)

3.7 Kategoriale Gemeentes Die Sinode onderskryf die volgende beginsels in verband met kategoriale gemeentes: 3.7.1

Kategoriale gemeentes het steeds geografiese grense.

3.7.2

Ter wille van ordelikheid en die behoorlike opsig van kerkrade moet lidmate wat by ʼn kategoriale gemeente wil aansluit, dieselfde prosedure volg as wat die Algemene Sinode 1994 in verband met die oordrag van lidmaatskap oor gemeentegrense heen besluit het. (Handelinge 1994 bl 490, 491, 574).

3.7.3

Die ring moet ʼn kategoriale gemeente, net soos enige ander gemeente, se grense bepaal, desnoods in samewerking met ander ringe.

HOOFSTUK 2 DIE AMPTE VAN DIE KERK 2.1 Algemene bepalinge Artikel 4 4.1 Christus verrig al die dienswerk in sy kerk en koninkryk deur sy Woord en Gees. Hy doen dit ondermeer deur gebruik te maak van: 4.1.1 die dienswerk1 van die drie besondere ampte in die kerk, te wete: • dié van bedienaar van die Woord2, • dié van ouderling, • dié van diaken, om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk in die kerk en die wereld; én 1 2

Vergelyk Artikel 10 van die Kerkorde. “Bedienaar van die Woord” verwys na “leraar”, “evangeliedienaar” en “predikant” en het die begrippe ooreenstemmende betekenisse. Waar in hierdie Kerkordeboek na die manlike verwys word, sluit dit ook die vroulike in en omgekeerd, tensy spesifiek anders vermeld. 5

4.1.2 die dienswerk van al die gelowiges3. 4.2 Die drie besondere ampte is gelykwaardig, maar word in opdrag en werk onderskei. By die uitoefening van hulle roeping mag geen ampsdraer oor ander ampsdraers heerskappy voer nie, aangesien Christus die enigste Hoof, Koning en Meester van sy kerk is.

Artikel 5 Niemand mag in die kerk van Christus in een van die besondere ampte dien sonder dat die persoon • op wettige wyse beroep (of verkies) is, • die nodige approbasie verkry het, en • bevestig is nie.

2.2 Die bedienaars van die Woord Artikel 6 6.1 Vir die toelating tot die bediening van die Woord word vereis: 6.1.1 geskiktheid vir die amp4; 6.1.2 deeglike teologiese opleiding5; en 6.1.3 ondertekening van die legitimasieverklaring waarin die ondertekening van die Formuliere van Eenheid vervat is. 6.2 Die Algemene Sinode bepaal die vereistes vir die opleiding, die aard en die toesig daaroor en die plekke waar dit moet geskied op aanbeveling van die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding. 6.3 Die Algemene Kuratorium word saamgestel deur die Algemene Sinode volgens die Reglement vir die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding. 6.4 Wanneer meer as een sinode om historiese of ander redes by ’n plaaslike kuratorium betrokke is, reël die betrokke sinodes onderling die wyse waarop die kuratorium saamgestel word. Ander sinodes het die reg om op eie koste elk een verteenwoordiger in die kuratorium te benoem. 6.4.1 Die sorg vir, asook die beheer en toesig oor die opleiding van evangeliedienaars word deur ’n plaaslike kuratorium behartig. 6.4.2 Die plaaslike kuratorium is verantwoordelik vir die keuring, begeleiding, toesighouding oor, eksaminering en aanbeveling vir toelating tot die evangeliebediening van teologiese studente. Hierdie verantwoordelikhede kan namens die Kuratorium deur (’n) kommissie(s) van die kuratorium behartig word. 6.4.3 Die NG Kerkdosenteraad is meer bepaald vir die akademiese opleiding van die studente verantwoordelik.

3 4 5

Vergelyk die Kerkorde Artikel 55. Vergelyk die Reglement vir die Opleiding en Legitimasie van Bedienaars van die Woord, 4.1.1. Vergelyk die Reglement vir die Opleiding en Legitimasie van Bedienaars van die Woord, 4.1.2. 6

6.4.4 Een lid van die NG Kerkdosenteraad het met adviserende stem sitting in die plaaslike kuratorium. 6.5 Die kuratorium benoem ’n proponentskommissie wat bestaan uit soveel lede as wat hy nodig ag uit bevoegde persone voorgelê aan die kuratorium deur die onderskeie sinodes en wat nie noodwendig lede van die kuratorium hoef te wees nie. Die proponentskommissie het as opdragte: 6.5.1 Die keuring en aanbeveling by die kuratorium van kandidate ná voltooiing van hul teologiese studies. 6.5.2 Die afneem van colloquium doctum.

Artikel 7 Die verlening van bevoegdheid om as bedienaar van die Woord beroep te word, óf die beëindiging daarvan, geskied deur die Algemene Steunspan Predikantesake namens die Algemene Sinode.

Aantekening by Artikel 7: Vergelyk Reglement vir die Algemene Steunspan Predikantesake en Reglement vir die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti van die Algemene Sinode.

Artikel 86 8.1 ’n Bedienaar van die Woord word vir diens aan ’n gemeente beroep deur die kerkraad van die gemeente, met approbasie deur die gemeente en goedkeuring deur die ring. 8.2 ’n Bedienaar van die Woord word vir diens aan die kerkverband deur ’n kerkvergadering of sy gevolmagtigde benoem, met approbasie deur die kerkverband en goedkeuring deur die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie. 8.3 Die bevestiging van ’n bedienaar van die Woord vir diens aan ’n gemeente geskied nadat goedkeuring daartoe verleen is deur die ring of sy gevolmagtigde. 8.4 Die bevestiging van ’n bedienaar van die Woord vir diens aan die kerkverband geskied nadat goedkeuring daartoe verleen is deur die betrokke sinodale regs/kerkordekommissie. 8.5 Die bevestiging van ’n proponent geskied met handoplegging. 8.6 ’n Bedienaar van die Woord wat ’n beroep na ’n ander gemeente aangeneem het of ’n benoeming vir diens aan die kerkverband aanvaar het, ontvang ’n akte van demissie van die kerkvergadering in wie se diens gestaan is. 8.7 ’n Bedienaar van die Woord wat emeriteer, ontvang ’n akte van emeritaat.

Besluite by Artikel 8: 8.1

6

Die voorsitter van die beroepende vergadering gee aan die beroepene sowel as Die Kerkbode kennis van die beroep.

Vergelyk Reglement vir die Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat van Bedienaar van die Woord en Beleid, Funksionele Besluite en Riglyne, punt 5 7

8.2

Besware teen ʼn beroep word voor die tweede afkondiging skriftelik by die kerkraad ingedien.

8.3

Die ring sien toe dat die bepalings van die Sinodale Pensioenfonds nagekom is.

8.4

In die geval waar ʼn predikant of proponent uit die familie van Nederduitse Gereformeerde Kerke wat die Belhar-belydenis onderteken het, beroep word, moet hy opnuut verklaar dat hy die Formuliere van Eenheid as die enigste belydenisgrondslag van die Nederduitse Gereformeerde Kerk aanvaar alvorens hy in ʼn gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat bevestig word.

8.5

Die beroepene moet so gou as moontlik bevestig word.

8.6

Die verantwoordelikheid van die beroepende kerkraad teenoor die bedienaar van die Woord begin op die datum waarop hy in sy vorige gemeente demissie ontvang het. Dit geld ook in die geval waar ʼn bedienaar van die Woord na sy demissie maar vóór sy bevestiging sterf.

8.7

Die beroepende kerkraad dra die vervoerkoste van die beroepene en sy gesin, asook die verpakking en vervoer van sy meublement en boekery.

8.8

Die bevestiging geskied deur 'n bedienaar van die Woord in die plaaslike gemeente of die konsulent of, in geval van onvermydelike afwesigheid, deur ʼn ander bedienaar van die Woord binne kerkverband wat daarvoor deur die konsulent gevra word. Die beroepene kan ʼn bedienaar van die Woord van die Nederduitse Gereformeerde Kerk vra om ʼn bevestigingsrede te hou.

8.9

In die geval van ʼn proponent wat vir die eerste keer bevestig word, stuur die kerkraad sy Akte van Legitimasie aan die skriba van die Moderamen wat aan hom ʼn Akte van Bevestiging uitreik. (Vorm 3)

Artikel 9 9.1 Die amp van die bedienaar van die Woord fokus op die bediening van die Woord in al sy gestaltes. 9.2 Die bedienaar van die Woord is geroep om ’n volgeling van Christus te wees en sy lewe te wy in diens van die Here en sy kerk. 9.3 Die bedienaar van die Woord funksioneer in ’n gemeente, in die kerkverband en in die diens van die kerk in die wêreld. 9.4 In die gemeente aanvaar die bedienaar van die Woord verantwoordelikheid vir onderskeiding, die bestudering en verkondiging van die Woord van God, die bediening van die sakramente, die diens van die gebede en dissipelskap. Die bedienaar van die Woord is ook saam met die ander ampte verantwoordelik vir: • eredienste, • die opbou van die gemeente, • onderrig en toerusting van gelowiges vir hulle dienswerk, • die gemeente se dienswerk in die wêreld, • leiding en organisering van die gemeente, • uitoefening van Christelike liefde en tug, 8

• pastorale versorging, • kerkplanting, • die voortdurende ontwikkeling van bedieningsvaardighede. Die kerkraad onderskei en bepaal, saam met die bedienaar van die Woord, die wyse waarop dié verantwoordelikhede, in lyn met bepaalde begaafdhede, uitgeleef word en vervat dit in ’n diensooreenkoms. 9.5 Die bedienaar van die Woord neem ook deel aan die gesamentlike bediening van die kerkverband in die onderskeie kerklike vergaderinge en ekumeniese verhoudings. 9.6 As deel van die dienswerk van die kerkverband aan die wêreld tref die kerkverband reëlings oor wyses waarop die bedienaar van die Woord diensbaar is in die kerk en in die wêreld.

Artikel 10 ’n Bedienaar van die Woord mag geen ampspligte (vergelyk Artikel 9 van die Kerkorde) onder lidmate van ’n ander gemeente verrig sonder die toestemming van daardie kerkraad nie.

Artikel 11 11.1 ’n Bedienaar van die Woord kan die kerklike bediening slegs om ernstige en gewigtige redes verlaat. Die persoon hou op om bedienaar van die Woord te wees indien diens in die gemeente/kerkverband verlaat word om ’n ander betrekking te aanvaar. Die persoon kan egter vooraf van die Algemene Steunspan Predikantesake verlof ontvang om proponentsbevoegdheid te behou. 11.2 Sodanige behoud van bevoegdheid kan alleen verleen word indien die betrekking wat aanvaar word, ’n geestelike karakter dra wat regstreeks met die verkondiging van die Woord in verband staan en ten bate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk geag word. 11.3 Indien daar ander gewigtige redes is, kan sodanige behoud van bevoegdheid alleen verleen word indien die Algemene Steunspan Predikantesake, op grond van aanbevelings van die kerkraad en die ring, oordeel dat daar genoegsame bona fide redes7 is om ’n ander betrekking8 te aanvaar.

Artikel 12 12.1 Die bedienaar van die Woord word vir die uitvoering van die amp of bediening deur ’n kerkvergadering (kerkraad, ring, sinode, Algemene Sinode) in diens gestel. 12.2 Die bedienaar van die Woord is, as geroepene van die Here deur sy kerk, aan die Here én aan die betrokke kerkvergadering verantwoording verskuldig. 12.3 Die kerkvergadering gee aan die bedienaar van die Woord die respek en ondersteuning wat ’n geroepene van die Here en sy kerk in staat kan stel om die amp en bediening effektief uit te voer. 7

8

Bona fide redes is wanneer ’n bedienaar van die Woord bedank uit die werkkring sonder dat daar enigsins sprake is van dissiplinêre en/of tugoptrede. Redes kan inhou dat die bedienaar van die Woord vir die huidige nie die weg oopsien om voort te gaan met die bediening nie. Met die toekenning van proponentsbevoegdheid kan die volgende ook oorweeg word, naamlik: “dra die ander betrekking ’n geestelike karakter wat regstreeks met die verkondiging van die Woord in verband staan en ten bate van die Nederduitse Gereformeerde Kerk geag word”? 9

12.4 Indiensneming en diensbeëindiging geskied deur die betrokke kerkvergadering in wie se diens die bedienaar van die Woord staan. 12.5 Slegs persone wat die nodige ampsbevoegdheid het (vergelyk Artikel 7 van die Kerkorde) kan in ’n gemeente of in die kerkverband as bedienaar van die Woord dien. 12.6 Die bedienaar van die Woord se dienste word met onmiddellike effek beëindig by verlies van bevoegdheid ingevolge die Reglement vir die Reëling van die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti. 12.7 Die betrokke kerkvergadering kan die dienste van ’n bedienaar van die Woord in die volgende gevalle beëindig: 12.7.1 op grond van wangedrag; 12.7.2 op grond van gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering; 12.7.3 op grond van die gemeente of kerkverband se bedienings- en bedryfsvereistes.

Artikel 13 Die gemeente of kerkverband in wie se diens ’n bedienaar van die Woord staan, sien om na die persoon se geestelike, emosionele en fisieke behoeftes, is medeverantwoordelik vir die bedieningsontwikkeling en is verantwoordelik vir die lewensonderhoud soos ooreengekom9.

Artikel 14 14.1 ’n Bedienaar van die Woord emeriteer op die ouderdom soos deur die Algemene Sinode bepaal10. 14.2 ’n Bedienaar van die Woord wat weens verswakte gesondheid, ouderdom of andersins uit die diens tree en daarvoor kwalifiseer, ontvang die voordele volgens die bepalinge van die betrokke pensioenfonds. Daar behoort ook voldoende voorsiening gemaak te word vir die weduwee/wewenaar en wese van die bedienaar van die Woord. 14.3 ’n Emeritus kan, met goedkeuring van die ring, vir ’n bepaalde termyn en vir ’n bepaalde taak beroep word11. 14.4 ’n Emeritus wat weens verswakte gesondheid emeriteer het, moet eers weer beroepbaar gestel word deur die Algemene Steunspan Predikantesake.

Besluite by Artikel 14: 14.1 Neerlê van die bediening, Akte van demissie 14.1.1 Die aftree-ouderdom van alle leraars van gemeentes, predikante in sinodale diens en aan inrigtings verbonde, word op 65 jaar gestel. ʼn Leraar wat die ouderdom van 65 jaar bereik het, mag vir hoogstens ses maande na bereiking van sy 65ste verjaardag en met toestemming van die betrokke kerkvergadering/kommissie in sy diens aanbly. Die ring moet toesien dat gemeenteleraars binne ses maande na bereiking van die ouderdom 65 aftree 9

10 11

Vergelyk die A tot Z-beleid vervat in die Kerkordeboek of geplaas op die webblad van die NG Kerk www.ngkerk.org.za. Vergelyk Funksionele Besluite: Bedienaar van die Woord: aftreeouderdom. Vergelyk die Reglement vir Vaste Termynposte, 4. 10

14.1.2 Wanneer ʼn bedienaar van die Woord van voorneme is om die bediening neer te lê, is hy verplig om ten minste een maand voor die tyd skriftelik aan die kerkraad met opgaaf van redes van sy voorneme kennis te gee en ʼn afskrif van hierdie kennisgewing aan die ringskommissie voor te lê. 14.1.3 Die kerkraad verleen aan die bedienaar van die Woord op ʼn wettige gekonstitueerde vergadering van die kerkraad ʼn Akte van demissie (Vorm 4) mits die voorskrifte van die Kerkorde nagekom is en die ringskommissie of die kerkraad geen beswaar daarteen inbring nie. 14.1.4 Indien beswaar ingebring word, mag die kerkraad die verlening van die Akte van demissie uitstel. 14.1.5 Waar ʼn bedienaar van die Woord die bediening neerlê as gevolg van swak gesondheid of by aftree-ouderdom, geskied dit met behoud van bedieningsbevoegdheid en word aan hom ʼn Akte van demissie (Vorm 4) oorhandig.

14.2 Beroeping na emeritering 14.2.1 ʼn Bedienaar van die Woord wat met behoud van bedieningsbevoegdheid geemeriteer het en weer tot die bediening wil terugkeer, moet aan die ringskommissie binne wie se ressort hy woon, ʼn versoek rig en dokumentêr bewys dat hy begerig en in staat is om weer voltyds diens te aanvaar. Sy versoek moet vergesel wees van ʼn getuigskrif met betrekking tot sy leer en lewe, uitgereik deur die kerkraad binne wie se grense hy woon. 14.2.2 Genoemde kommissie gee van die toegestane aansoek kennis aan die skriba van die Moderamen.

14.3 Afsterwe van bedienaar van die Woord 14.3.1 Wanneer ʼn bedienaar van die Woord te sterwe kom en ʼn weduwee of wewenaar of afhanklike minderjarige kinders nalaat, het die naasbestaandes vir ʼn tydperk van 1 maand reg op die gehele onbeswaarde inkomste van die vakante predikantstandplaas met bewoning van die pastorie vir ʼn tydperk van 3 maande of van die huishuur, of van die huissubsidie wat by onderlinge reëling daarvoor ontvang mag word. Die reistoelae word nie in dié geval by die onbeswaarde inkomste gereken nie. Die verhuisingskoste word deur die kerkraad betaal. 14.3.2 Wanneer ʼn bedienaar van die Woord te sterwe kom en geen weduwee of wewenaar of minderjarige kinders nalaat nie, is bloedverwante en meerderjarige kinders wat van hom/haar afhanklik was en by hom/haar ingewoon het, geregtig op die bewoning van die pastorie en die lewensonderhoud vir 1 maand.

2.3 Ouderlinge en diakens Artikel 15 15.1 Ouderlinge en diakens onderskryf met hulle bevestiging hulle instemming met die Belydenis van die Kerk. 11

15.2 Daar behoort ’n gereelde aftrede van ouderlinge en diakens te wees. Die dienstyd van ouderlinge en diakens word deur die kerkraad gereël.

Besluite by Artikel 15: 15.1 Na elke verkiesing moet ʼn kerkraadslid opnuut bevestig word. 15.2 Dit word aanbeveel dat nadat ʼn kerkraadslid vier jaar aaneen gedien het, hy sover moontlik een jaar rus voordat hy weer verkies word. 15.3 Kerkraadslede word verkies volgens die Reglement van Orde (VS). 15.4 Die vergadering waarop ʼn kerkraadslid verkies moet word, moet aan die gemeente tydens die erediens op die Sondag voor die verkiesing bekend gemaak word. ʼn Persoon wat tot kerkraadslid verkies word, moet sonder versuim daarvan skriftelik kennis kry en sy verkiesing moet op twee agtereenvolgende Sondae tydens die openbare erediens afgekondig word. 15.5 ʼn Ongesensureerde lidmaat van die gemeente het die reg om beswaar teen ʼn verkose kerkraadslid voor die tweede afkondiging skriftelik by die voorsitter van die kerkraad in te dien, wat sonder versuim ʼn vergadering van die kerkraad belê om die beswaar te oorweeg. By die stigting van ʼn nuwe gemeente, moet ʼn beswaar teen ʼn verkose kerkraadslid voor die eerste Sondag na sy verkiesing, skriftelik by die konsulent ingedien word. 15.6 Waar ʼn beswaar gegrond bevind word, word die verkiesing nietig verklaar en moet die vakature so spoedig moontlik aangevul word. 15.7 ʼn Persoon wat tot kerkraadslid verkies is, moet binne agt dae na die tweede afkondiging skriftelik antwoord of hy die verkiesing aanvaar of bedank. By die bedanking moet redes vermeld word. 15.8 By afstigting moet ʼn verkose kerkraadslid voor die eerste Sondag na sy verkiesing deur die gemeente skriftelik antwoord of hy die verkiesing aanvaar of bedank. By bedanking moet redes vermeld word.

Artikel 16 16.1 Die amp of bediening van die ouderling is gerig op geestelike onderskeiding en leiding, versorging, bestuur en toesig, en omvat: 16.1.1 die toerusting van lidmate vir hulle dienswerk; 16.1.2 die regering van die gemeente; 16.1.3 die doen van huisbesoek; 16.1.4 die uitoefening van opsig en tug; 16.1.5 waaksaamheid oor die suiwerheid van die leer; 16.1.6 medeverantwoordelikheid vir die kategetiese onderwys; 16.1.7 die roeping om ander na Christus te lei; 16.1.8 die lei van eredienste waar die kerkraad en die ring daartoe vergunning gegee het12; 12

Vergelyk Artikel 48.3.5 van die Kerkorde. 12

16.1.9 dissipelskap; en 16.1.10 ander opdragte wat deur die kerkraad bepaal word in die lig van 16.1. 16.2 Die kerkraad bepaal met inagneming van Artikel 16.1.1 tot 16.1.10 van die Kerkorde die bedienings-verantwoordelikheid van elke ouderling.

Artikel 17 17.1 Die amp of bediening van die diaken is gerig op praktiese dienswerk. Dit begin in die erediens, en gaan vandaar uit na die gemeente en die wêreld waarin die lidmate leef. Die diakenamp omvat: 17.1.1 die toerusting van lidmate vir hulle dienswerk; 17.1.2 die opheffing, vertroosting en ondersteuning van almal wat in een of ander opsig barmhartigheidsdiens benodig; 17.1.3 die insameling en besteding van middele wat vir die diakonale werk nodig is; 17.1.4 die organisering en leiding van die barmhartigheidsbediening van die gemeente; 17.1.5 ander opdragte wat deur die kerkraad bepaal word in die lig van 17.1. 17.2 Die kerkraad bepaal met inagneming van Artikel 17.1.1 tot 17.1.5 van die Kerkorde die bedieningsverantwoordelikheid van elke diaken.

HOOFSTUK 3 DIE VERGADERINGE VAN DIE KERK 3.1 Algemene bepalinge Artikel 18 Daar is vier kerkvergaderinge: kerkraad, ring, sinode en Algemene Sinode.

Artikel 19 Die opsig oor, die regering van en die tug en/of dissipline in die Kerk word aan hierdie vergaderinge toevertrou.

Artikel 20 20.1 Die vergaderinge het, elkeen na sy eie aard en funksie, ’n kerklike gesag13 deur Christus aan hulle toevertrou. 20.2 Die gesag van die ring, na aanleiding van sy aard en funksie, oor die kerkraad is dieselfde as dié van die sinode en die Algemene Sinode, na aanleiding van elkeen se eie aard en funksie, oor die kerkverband. Artikel 21 Die kerkvergaderinge behandel sake vanuit kerklike perspektief, in die lig van die Woord van God en op kerklike wyse.

Artikel 22 22.1 In meerdere vergaderinge word alleen die sake behandel wat daar tuis hoort of daarheen verwys is deur mindere vergaderinge en wat nie in mindere vergaderinge afgehandel kon word nie. 13

Vergelyk Artikel 4 en 21 van die Kerkorde. 13

22.2 ’n Meerdere vergadering het die bevoegdheid om ’n saak wat ’n mindere vergadering moes afhandel onder die volgende omstandighede te hanteer: 22.2.1 waar ’n mindere vergadering nie bestaan nie; en 22.2.2 in die geval van onvermoë of wanbestuur by die mindere vergadering.

Artikel 23 23.1 Die besluite van vergaderinge of hulle gevolmagtigdes is bindend, maar daaroor kan in appèl na ’n meerdere vergadering of die meerdere vergadering se gevolmagtigde gegaan word.14

Aantekening by Artikel 23.1 Vergelyk Reglement vir Appèl of Beswaar van die Algemene Sinode. 23.2 Lidmate, ampsdraers en bedienaars van die Woord in diens van die kerkverband van die Nederduitse Gereformeerde Kerk mag hulle nie tot die burgerlike hof wend in hulle beswaar teen ’n kerkvergadering se besluit(e) nie, voordat hulle nie eers die kerklike middele tot hulle beskikking aangewend en uitgeput het nie.

Aantekening by Artikel 18 tot 23: Artikel 18 tot 23 moet saamgelees word. Elke kerklike vergadering het ʼn eie werkterrein en ʼn eie aard soos bepaal deur die Kerkorde en funksioneer met die gesag wat deur Christus verleen word. Die kerklike wyse kom primêr en wesenlik na vore waar die Skrif, die belydenis en Kerkorde in die beraadslaginge en besluite spreek. Dit lê in die aard van ʼn kerklike vergadering om te oorreed. 'n Meerdere vergadering behoort ʼn saak na ʼn mindere vergadering terug te verwys indien hy van oordeel is dat die saak nie na behore aandag ontvang het by die mindere vergadering nie.

Artikel 24 Die handelinge van elke vergadering word daagliks met Skriflesing en gebed begin en met danksegging beëindig.

Artikel 25 Elke vergadering het ’n voorsitter wat verantwoordelik is vir die leiding en ordelike verloop van die vergadering, en ’n skriba wat die handelinge van die vergadering opteken.

3.2 Besondere bepalinge 3.2.1 Die kerkraad Artikel 26 26.1 Elke gemeente het ’n kerkraad aan wie die opsig oor, die regering van en die tug en/of dissipline in die gemeente toevertrou is. 14

Vergelyk die Reglement vir Appèl of Beswaar, 1.1.2, 1.3 en 2 tot 6. 14

26.2 Die kerkraad bestaan uit al die bedienaars van die Woord, asook die ouderlinge en diakens15.

Besluit by Artikel 26: Die betrokke kerkvergadering wat ‘n besluit neem, bly die verantwoordelike en aanspreeklike instansie (tensy die vergadering buite sy bevoegdheid opgetree het, in welke geval die persone teenwoordig aanspreeklik word). ‘n Adviseur kan nie verantwoordelik gehou word nie, tensy daar moedswillige misleiding (mala fidé) van die vergadering was. Alle besluite van kerkregtelike aard moet met die STK uitgeklaar word.

Aantekeninge by Artikel 26: 26.1

Hierdie artikel moet saamgelees word met Artikels 20-25. Omdat die gemeente volledig kerk is, kan die kerkraad alle kerklike sake hanteer. Hy kan net nie die sake wat deur die Kerkorde aan meerdere vergaderings toegeken is, afhandel nie.

26.2

Die Buitengewone Sinode OVS 1998 het die volgende in verband met kerkrade besluit:“Aangesien gemeentes as komplete kerke saam kerkverband vorm, moet die vorming van ʼn nuwe kerkverband in die NG Kerkfamilie met al sy besonderhede (belydenisskrifte, kerkorde, toetrede van gemeentes, ringe en sinodes, stoflike aangeleenthede en al die ander sake vervat in die besluite van die Algemene Sinode van 1994) ook deur die kerkrade goedgekeur word.”

Artikel 27 27.1 ’n Kerkraad mag desentraliseer en aan gedesentraliseerde kerkrade16 duidelik omskrewe bevoegdhede gee wat aan die ring vir goedkeuring voorgelê word. 27.2 Vir die behartiging van die besondere werksaamhede aan die onderskeie ampte verbonde, mag die ouderlinge en diakens gereeld afsonderlik vergader.

Aantekeninge by Artikel 27: 27.1

Dit is wenslik dat ʼn kerkraad nie uit te min persone bestaan nie. Om hiërargie en ampsoorheersing uit te skakel behoort daar 'n gelyke getal ouderlinge en diakens te wees.

27.2

Indien ʼn hele kerkraad bedank, kan die ring deur middel van die ringskommissie die betrokkenes probeer oorreed om voort te gaan met hulle diens. Indien hierdie poging nie slaag nie, sou die aangewese weg wees om ʼn gemeentevergadering te belê om ʼn ander kerkraad te verkies.

Artikel 28 28.1 Die kerkraad vergader minstens vier keer per jaar. In buitengewone omstandighede en met die goedkeuring van die ring kan die kerkraad minder vergader. 15 16

Vergelyk Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 30. Gedesentraliseerde kerkrade word saamgestel uit die bedienaar(s) van die Woord, ouderlinge en diakens, aangewys deur die kerkraad. Met die term “gedesentraliseerde kerkraad” word enige groepering in die gemeente verstaan. 15

28.2 Die kerkraad kies jaarliks ’n voorsitter uit die bedienaar(s) van die Woord en ouderlinge. 28.3 Buitengewone vergaderings van die kerkraad word deur die voorsitter byeengeroep na oorlegpleging met die bedienaar(s) van die Woord, indien die voorsitter nie ’n bedienaar van die Woord van die gemeente is nie. 28.4 Indien die plaaslike bedienaar(s) van die Woord nie by ’n gewone of buitengewone kerkraadsvergadering teenwoordig kan wees nie óf indien die pos van bedienaar van die Woord vakant is, woon die konsulent of ’n ander bedienaar van die Woord (dienend óf geëmeriteerd), deur die ring of sy gevolmagtigde daartoe aangewys, die vergadering adviserend namens die ring by, met verslag aan die ring. Die persoon kan ook op versoek van die kerkraad as voorsitter optree.

3.2.2 Die ring Artikel 29 As uitdrukking van die kerkverband en met die oog op behoorlike kerklike dissipline, word naburige gemeentes onderling gegroepeer tot ringe. Hierdie groepering van gemeentes word van tyd tot tyd deur die sinode gedoen. Die ring vergader een maal per jaar of soos deur die betrokke sinode bepaal.

Besluite by Artikel 29: 29.1

Die ring vergader minstens een maal per jaar.

29.2

Ter wille van kontinuïteit verkies die ring uit sy lede ʼn skriba vir ʼn tydperk van drie jaar.

29.3

Die ring benoem by elke gewone vergadering soveel kommissies as wat hy nodig ag om sy opdragte uit te voer.

29.4

Die ring kies ʼn ringskommissie bestaande uit die skriba plus nog twee lede met drie sekundi.

29.5

Die ringskommissie berei die gewone en buitengewone vergaderings van die ring voor met voldoende kennisgewing aan die kerkrade.

29.6

Na afloop van die ringsitting hanteer die ringskommissie alleen sake wat deur die ring of die Kerkorde en reglemente aan hom opgedra is met verslag aan die volgende ringsitting.

29.7

'n Buitengewone vergadering van die ring word deur die voorsitter van die ringskommissie belê in opdrag van die ringskommissie of op skriftelike versoek van minstens twee kerkrade binne ringsverband, met opgaaf van redes.

Aantekeninge by Artikel 29: 29.1 Om aan die ring as uitdrukking van die kerkverband gestalte te gee en ten einde die gelykwaardigheid van gemeentes te bevorder, behoort die ring om die beurt in verskillende gemeentes te vergader. 16

29.2 Ringe behoort ter wille van afwisseling die plaaslike leraar of een van die plaaslike leraars as voorsitter te verkies. Sodoende word hiërargie teengewerk en kry al die leraars 'n beurt in die voorsitterskap van die ring. 29.3 Die skriba behartig die pligte soos bepaal in die Kerkorde en soos deur die ring en sinode aan hom opgedra.

Artikel 30 30.1 Die ring word saamgestel uit een bedienaar van die Woord en een ouderling/diaken as afgevaardigdes deur die kerkraad van elke gemeente binne die ringsgebied. Waar die pos vir bedienaar van die Woord vakant is, kan ’n ouderling/diaken in die plek van die bedienaar van die Woord afgevaardig word. 30.2 As ’n gemeente meer as een pos vir bedienaar van die Woord het, het die kerkraad die reg om meer bedienaars van die Woord en nog een ouderling/diaken vir elke bykomende bedienaar van die Woord af te vaardig, indien die sinode daartoe besluit. Waar in sodanige gemeente ’n pos vir bedienaar van die Woord vakant is, mag die kerkraad ’n ouderling/diaken vir die vakante pos afvaardig. 30.3 Vir elke afgevaardigde word ’n sekundus aangewys. ’n Ouderling/diaken mag as sekundus vir ’n bedienaar van die Woord optree. 30.4 Alle afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien wees.

Besluite by Artikel 30: 30.1

Elke kerkraad binne die ringsgebied vaardig sy bedienaar(s) van die Woord en een ouderling/diaken vir elke pos vir die bedienaar van die Woord af na die ringsvergadering. Waar ʼn gemeente nie ʼn bedienaar van die Woord het nie of die pos vir die bedienaar van die Woord vakant is, word 2 ouderlinge/diakens afgevaardig. ‘n Gelyke aantal sekundi word aangewys wat, indien nodig, in volgorde opgeroep word.

30.2

‘n Primarius en sekundus ouderling/diaken mag mekaar tydens die ringsitting vervang, behalwe tydens ʼn tugondersoek.

Artikel 31 Tot die werksaamhede van die ring hoort: 31.1 kerkvisitasie; 31.2 die opsig oor die gemeentes, om toe te sien dat kerkrade en gemeentes hulle roeping nakom; 31.3 advies en hulp aan kerkrade; 31.4 die stigting van nuwe gemeentes of ontbinding van gemeentes op versoek van Kerkrade en die reëling van gemeentelike grense17; 31.5 die behandeling van sake wat óf in eerste instansie óf op appèl voor die ringsvergadering gebring word;

17

Vergelyk die Reglement vir Vermeerdering, Kombinering, Eenwording en Samesmelting van Gemeentes. 17

31.6 die behartiging van die gemeenskaplike roeping en gesamentlike werksaamhede van die gemeentes binne die ring soos telkens deur die ring bepaal; 31.7 die opsig, tug en/of dissipline oor alle ouderlinge, diakens en bedienaars van die Woord, wat emeriti en proponente insluit, sonder om die opsig van die kerkraad oor sy ampsdraers uit te sluit (vergelyk Artikel 62.2 van die Kerkorde); 31.8 die aanwys van konsulente; 31.9 die toekenning van beperkte bevoegdheid op versoek van Kerkrade (vergelyk Artikel 48.3.5 van die Kerkorde).

Besluite by Artikel 31: 31.1

Tydens sy gewone jaarlikse vergadering benoem die ring minstens twee visitatore met sekundi, vir elke gemeente binne sy gebied. Die beginsels van afwisseling, kontinuïteit, ervaring en bekwaamheid moet in ag geneem word.

31.1.1 Met die oog op die pastorale versorging en die welsyn van die gemeente(s) besoek die visitatore die gemeente(s) en sy leraar(s) aan hulle toegewys minstens een keer per jaar. Die tyd van die besoek(e) word deur die ring bepaal. 31.1.2 Die visitasie handel oor die leer en lewe van die gemeente aan die hand van die vrae waarop die ring besluit, met dien verstande dat die volgende rubrieke aandag kry: die getroue uitvoering van die ampswerk; die handhawing van die gereformeerde leer; die nakoming van die Kerkorde en besluite van meerdere vergaderings en die geestelike op- en uitbou van die gemeente. 31.1.3 Een van die visitatore lei na die ringsitting ʼn erediens in die gemeente. By hierdie geleentheid praat hy ook oor die visitasie in die algemeen of oor sake waaroor met die kerkraad ooreengekom is. 31.2

Die ring benoem ʼn konsulent vir elke gemeente, iemand anders as ʼn bedienaar van die Woord van die gemeente.

Aantekeninge by Artikel 31: 31.1

ʼn Saak kan voor die ring gebring word by wyse van ʼn beskrywingspunt deur ʼn kerkraad of ʼn ongesensureerde lidmaat met die toestemming van die kerkraad.

31.2

ʼn Konferensie met die gasheergemeente kan tydens die ringsitting gehou word. Die spreker(s) en onderwerp van die konferensie word normaalweg deur die gasheerkerkraad in oorleg met die ringskommissie bepaal.

3.2.3

Die sinode

Artikel 32 Die sinode word saamgestel uit afgevaardigdes van gemeentes wat geografies ’n eenheid vorm en maklik vergader. Die groepering kan deur die Algemene Sinode/Algemene

18

Sinodale Moderamen gewysig word op versoek en met goedkeuring van die betrokke sinode(s)/sinodale kommissie(s).18

Artikel 33 33.1 Sinodes word op een van die volgende maniere, waaroor elke sinode self besluit, saamgestel: 33.1.1 uit een bedienaar van die Woord en een ouderling/diaken as afgevaardigdes deur die kerkraad van elke gemeente binne die sinodale gebied. Waar die pos vir bedienaar van die Woord vakant is, kan ’n ouderling/diaken in die plek van die bedienaar van die Woord afgevaardig word; óf 33.1.2 as ’n gemeente meer as een pos vir bedienaar van die Woord het, het die kerkraad die reg om meer bedienaars van die Woord en nog een ouderling/diaken vir elke bykomende bedienaar van die Woord af te vaardig, indien die sinode daartoe besluit. Waar in sodanige gemeente ’n pos vir bedienaar van die Woord vakant is, mag die kerkraad ’n ouderling/diaken vir die vakante pos afvaardig; óf 33.1.3 ’n gelyke aantal bedienaars van die Woord en ouderlinge/diakens uit elke ring in die sinodale gebied. Die sinode besluit op die wyse van afvaardiging en die aantal afgevaardigdes per ring. 33.2 Die teologiese opleiding word in adviserende hoedanigheid verteenwoordig deur ’n NG dosent van die Teologiese Fakulteit Stellenbosch en/of die Teologiese Fakulteit Pretoria en/of die Teologiese Fakulteit Bloemfontein. 33.3 Vir elke afgevaardigde word ’n sekundus aangewys. ’n Ouderling/diaken mag as sekundus vir ’n bedienaar van die Woord optree. 33.4 Afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien wees.

Besluite by Artikel 33: 33.1

Elke kerkraad binne die sinodale gebied vaardig ten minste een bedienaar van die Woord en een kerkraadslid af na die Sinode. Gemeentes met meer as een pos vir die bedienaar van die Woord kan na goeddunke soveel addisionele bedienaars van die Woord en ʼn kerkraadslid vir elke bedienaar van die Woord afvaardig, tot die totaal van die aantal poste vir die bedienaar van die Woord van die gemeente, met dien verstande dat hulle proporsioneel bykomend sal bydra tot die koste van die Sinode. ‘n Gelyke aantal sekundi word aangewys wat, indien nodig, in volgorde opgeroep word.

33.2

‘n Primarius en sekundus afgevaardigde mag mekaar tydens die sinode vervang, met dien verstande dat die afvaardigende kerkraad self vir die ekstra koste instaan.

Artikel 34 Die sinode vergader ten minste elke vier jaar, sover moontlik in die jaar na die gewone vergadering van die Algemene Sinode. 18

Die onderskeie sinodes het verskillende benaminge (bv. moderamen, diensraad, sinodale dienskommissie) vir die liggaam wat die funksies van die sinodale kommissie verrig. 19

Besluite by Artikel 34: 34.1 Die gewone vergadering van die Sinode word ten minste elke vier jaar gehou op ʼn plek en datum soos deur die Moderamen bepaal. 34.2 ʼn Buitengewone vergadering kan deur die Moderamen bepaal word óf regstreeks óf wanneer minstens vyf kerkrade uit verskillende ringe met opgaaf van redes daarvoor aansoek doen. 34.3

ʼn Gewone sowel as ʼn buitengewone vergadering van die Sinode word deur die skriba van die Moderamen deur middel van ʼn kennisgewing in Die Kerkbode byeengeroep.

Artikel 35 Tot die taak en bevoegdhede van die sinode hoort: 35.1 die opstel en wysiging van bepalings en reglemente vir die werksaamhede aan hom toevertrou, mits dit nie met die Kerkorde in stryd is nie; 35.2 die behartiging van die gemeenskaplike roeping en gesamentlike werksaamhede van die gemeentes in sy gebied, met inagneming van Artikel 22 en daarom ook Artikel 26, 31 en 43 van die Kerkorde. Die aard en omvang van hierdie sake word deur die sinode self bepaal; 35.3 die opleiding van bedienaars van die Woord soos deur Artikel 6 van die Kerkorde bepaal; 35.4 die opbou van die nodige fondse met die oog op eie werksaamhede en die finansiering van die Algemene Sinode volgens ’n aanvaarde formule; 35.5 die behandeling van alle sake wat in eerste instansie of by wyse van appèl voor hom gebring word; 35.6 die aanwysing van afgevaardigdes na die Algemene Sinode.

Besluit by Artikel 35: Ten einde te verseker dat die samestelling van die sinodale kommissies so verteenwoordigend moontlik van die hele kerk in die VS sal wees, moet bedienaars van die Woord of ouderlinge/diakens in een termyn verkieslik in nie meer as een kommissie van die Sinode dien nie.

Aantekeninge by Artikel 35: 35.1

Sending, barmhartigheidsdiens, ensovoorts (Artikel 35.4), is die primêre taak van die gemeente. Slegs waar die taak te groot is vir een of meer gemeentes of ringe, word die saak sinodaal hanteer. Die Sinode waak daarteen om werk na hom aan te trek wat by gemeentes of ringe tuishoort.

35.2

Die Sinode herbevestig die uitgangspunt dat die plaaslike gemeente volledig kerk is.

35.3

Die Sinode erken dat gemeentes met mekaar in sinodale verband oorleg pleeg oor sake wat nié volledig onder die toesig van kerkrade en ringe tuiskom nie. 20

Artikel 36 Die samestellende kerke of sinodes behou volle seggenskap oor hul eiendomme, finansies, werksaamhede, ensovoorts, wat hulle voor toetreding tot die algemene sinodale verband gehad het of daarna verwerf, behalwe die wat volgens die Kerkorde aan die Algemene Sinode oorgedra is of sal word, of deur die Algemene Sinode in trust gehou word.

Artikel 37 Dit staan die samestellende kerke vry om met behoud van alle regte, voorregte, besittings, naam, ensovoorts, uit die algemene sinodale verband te tree wanneer hulle so ’n stap voor God in die lig van sy Woord kan regverdig.

3.2.4 Die Algemene Sinode Artikel 38 38.1 Die Algemene Sinode bestaan uit ’n maksimum van 200 afgevaardigdes wat saamgestel word uit ’n gelyke aantal bedienaars van die Woord en ouderlinge/diakens van die sinodes. 38.1.1 Die eerste 100 afgevaardigdes word uit 10 persone per sinode saamgestel. 38.1.2 Die oorblywende 100 word proporsioneel volgens die aantal belydende lidmate van die sinodes saamgestel. 38.2 Die teologiese opleiding word in adviserende hoedanigheid verteenwoordig deur ’n NG dosent van elk van die teologiese fakulteite van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein. 38.3 Elke afvaardiging moet van ’n geloofsbrief voorsien wees.

Artikel 39 Die Moderatuur van die Algemene Sinode, bestaande uit ’n moderator, ’n assessor en ’n aktuarius, lei die Sinode (vergelyk Artikel 25 van die Kerkorde). Die algemene sekretaris tree op as skriba van die vergadering, met adviserende stem. Die Moderatuur word tydens die sinodesitting deur die moderators/voorsitters van die onderskeie sinodes bygestaan.

Artikel 40 40.1 Ter aanvang van die Algemene Sinode word die Moderatuur verkies vir die duur van die vergadering. 40.2 Lede van die Moderatuur kan nie vir meer as twee termyne in dieselfde posisie verkies word nie. 40.3 Voor die verdaging van die Algemene Sinode word die Algemene Sinodale Moderamen saamgestel19.

Artikel 41 Die afgevaardigde bedienaar van die Woord met die langste diens wat die oudste in jare is, open die vergadering en gaan voor totdat die moderator gekies is. Die algemene sekretaris help met die konstituering van die vergadering en die verkiesing van die moderator. 19

Vergelyk die Reglement vir die Algemene Sinodale Moderamen. 21

Artikel 42 42.1 Die Algemene Sinode besluit self wanneer die volgende Algemene Sinode byeenkom, met dien verstande dat die Algemene Sinode nie langer as vier jaar uitmekaar vergader nie. 42.2 Die Algemene Sinodale Moderamen roep ’n buitengewone Algemene Sinode byeen indien dit nodig geag word, óf op eie inisiatief, óf op versoek van een of meer sinodes.

Artikel 43 43.1 Tot die taak van die Algemene Sinode hoort: 43.1.1 dit wat uitdrukking gee aan die Kerk se gemeenskaplike identiteit in terme van Woord, Belydenis, Kerkorde, roeping en beleid; 43.1.2 dit wat die Kerk se nasionale en internasionale ekumeniese verhoudinge raak; 43.1.3 dit wat die Kerk se publieke getuienis op nasionale en internasionale gebied raak (vergelyk Artikel 67.4 van die Kerkorde)20; 43.1.4 die viering van die Kerk se onderlinge verbondenheid; 43.1.5 die aanwysing van die Bybelvertaling(s) wat amptelik gebruik moet word; 43.1.6 die vasstelling van die Belydenisskifte ooreenkomstig Artikel 44, die Kerkorde, die liturgiese formuliere en gebruike, die liederebundel(s) en die liturgiese grondlyne vir eredienste; 43.1.7 die vasstelling van die formele vereistes vir die opleiding van die bedienaars van die Woord; 43.1.8 die administrasie van vaste eiendom en fondse van die Algemene Sinode21; 43.1.9 die beheer oor algemene kerklike media; 43.1.10 die hantering van appèlsake wat voor die Algemene Sinode gebring word.

Artikel 44 44.1 Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied nadat elke sinode afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid én twee derdes van alle kerkrade22 elk met ’n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het. 44.2 Artikel 44.1 en 44.2 van die Kerkorde word gewysig nadat elke sinode afsonderlik met ’n tweederdemeerderheidstem ten gunste daarvan besluit het en die Algemene Sinode daarna met ’n tweederdemeerderheidstem ten gunste daarvan besluit. 44.3 Die Algemene Sinode mag, met uitsondering van Artikel 44.1 en 44.2 van die Kerkorde, die Kerkorde wysig of aanvul met ’n tweederdemeerderheidstem. 44.4 Sake in verband met leertug, leergeskille of geskille tussen sinodes en mindere vergaderinge kan by wyse van appèl voor die Algemene Sinode dien. In gevalle van leertug en leergeskille word ’n tweederdemeerderheidsbesluit vir die bekragtiging van die uitspraak van die Algemene Sinode vereis (vergelyk Artikel 65.2 van die Kerkorde). 20

21 22

’n Sinode/ring wat in ’n staat buite die Republiek van Suid-Afrika funksioneer, behartig die openbare getuienis en die verhouding en ooreenkomste met daardie staat en ander samelewingsverbande, namens die kerkverband. Hierdie Artikel moet saamgelees word met die Reglement vir die Reëling van Eiendomme, Goedere en Fondse. Vir die wyse waarop die besluit van kerkrade oor die verandering van die belydenisgrondslag van die NG Kerk hanteer word ten einde die instemming en approbasie van ten minste twee derdes van belydende lidmate van gemeentes met die besluit te verkry, vergelyk die Reglement vir die Prosedure wat Gemeentes volg by die Voorgestelde Wysiging van Belydenis. 22

44.5 Indien ’n tweederdemeerderheid nie verkry word nie, mag enige van die partye ’n verdere beroep op die afsonderlike sinodes doen. Die gesamentlike volstrekte meerderheid van stemme van die afsonderlike sinodes is dan beslissend.

Artikel 45 Die Algemene Sinode mag artikels van die Kerkorde, met die uitsondering van Artikel 44.1 en 44.2 van die Kerkorde, met ’n tweederdemeerderheidstem óf opskort óf daarvan vrystelling verleen.

Artikel 46 Die Algemene Sinode organiseer sy werksaamhede na behoefte.

Artikel 47 Die Algemene Sinode mag reglemente opstel met die oog op die uitvoering van Artikel 46 van die Kerkorde.

HOOFSTUK 4 DIE ARBEID VAN DIE KERK 4.1 Die openbare erediens Artikel 48 48.1 Die erediens is, onder die genadige werking van die Heilige Gees, die amptelike openbare samekoms van die gemeente tot ontmoeting met God en onderlinge gemeenskap van die heiliges onder leiding van die besondere ampte en deur die bediening van die Woord, die bediening van die heilige sakramente, die gebed, kerklied en dankoffers. 48.2 Die inrigting van die eredienste word deur die kerkraad vasgestel met gebruikmaking van die liturgiese grondlyne soos deur die Algemene Sinode vasgelê. 48.3 Die leiding van eredienste berus by een van die volgende persone: 48.3.1 die bedienaar van die Woord van die plaaslike gemeente, of in die persoon se afwesigheid: 48.3.2 die konsulent; 48.3.3 ’n ander bevoegde bedienaar van die Woord23 van gereformeerde belydenis wat deur die kerkraad daartoe uitgenooi is; 48.3.4 ’n student van ’n teologiese fakulteit van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (vergelyk Artikel 6.2 van die Kerkorde) wat, óf in ooreenstemming met die vereistes van die betrokke kuratorium en met toestemming van die kerkraad, deel van die praktiese opleiding in die gemeente ontvang, óf na voltooiing van die praktiese werk deur ’n kerkraad uitgenooi is; 48.3.5 ’n ouderling wat preekvergunning van die kerkraad en die ring ontvang het (vergelyk Artikel 4, 10 en 16.1.8 van die Kerkorde). 23

Onder ’n bevoegde bedienaar van die Woord wat eredienste kan lei, word verstaan ’n persoon met ampsbevoegdheid in die NG Kerk of ’n ander kerk van gereformeerde belydenis. Wanneer ’n kerkraad aan ’n persoon wat nie sodanig bevoeg geag word nie ’n uitnodiging rig om ’n erediens te lei, word daar strydig met die Kerkorde gehandel (Handelinge Algemene Sinode 1998, bl 409, 1.19.2.2). Vergelyk die Reglement vir die Verhouding tot ander Kerke en Groepe. 23

48.4 Prediking: 48.4.1 met die oog op die verkondiging van die volle raad van God moet die prediking deurgaans volle reg aan die kerklike jaar en die Belydenisskrifte laat geskied; en 48.4.2 die inhoud van die prediking moet steeds ’n verklaring en toepassing van die Heilige Skrif wees. 48.5 Die Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en Dordtse Leerreëls moet deurentyd sistematies in die prediking aan die orde gestel word.

4.2 Die sakramente Artikel 49 49.1 Die Doop24 Die heilige doop word deur ’n bedienaar van die Woord25 bedien met gebruikmaking van water en ’n goedgekeurde liturgiese formulier. Dit word, behalwe by hoë uitsondering26, in die amptelike openbare samekoms van die gemeente bedien.

49.2 Die Nagmaal 49.2.1 Die heilige nagmaal word minstens vier maal per jaar in elke gemeente gevier27. 49.2.2 Tot die heilige nagmaal word toegelaat: 49.2.2.1 belydende lidmate van die gemeente; 49.2.2.2 dooplidmate van die gemeente wat deur die kerkraad toegelaat is tot die heilige nagmaal28; 49.2.2.3 besoekers uit ander Nederduitse Gereformeerde gemeentes; 49.2.2.4 besoekers uit ander kerke29.

4.3 Die Jeugbediening Artikel 50 50.1 Die jeug as wesenlike deel van die gemeente is die verantwoordelikheid van die Kerk en hierdie verantwoordelikheid is onvervreembaar en onoordraagbaar. 50.2 Die bediening aan die jeug as verbondsjeug is ’n geïntegreerde deel van die omvattende gemeentelike bediening waarin God deur sy Woord tot die jeug kom deur verkondiging, onderrig, toerusting, herderlike sorg en dienswerk. Hierdie gemeentelike bediening geskied onder die leiding van die ampte aan en deur die jeug. 50.3 Die kinders van die gemeente, asook alle buitekerklikes wat belydende lidmate van die gemeente wil word, moet onderrig word in die Woord van God en die leer van die Kerk. Hierdie onderrig geskied met die oog op belydenisaflegging waardeur hulle deel in die volle regte en verantwoordelikhede van belydende lidmate. 50.4 Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis, word dit in kerkverband onderneem. 24 25 26 27 28 29

Vergelyk Funksionele Besluite: Doop. Vergelyk Artikel 48.3.1 tot 48.3.3 van die Kerkorde met voetnota. Die meriete van so ’n versoek word deur die kerkraad beoordeel. Vergelyk Funksionele Besluit: Nagmaal: gereelde viering van die nagmaal. Vergelyk Funksionele Besluit: Nagmaal: praktyk van toelating van kinders by die nagmaal. Vergelyk die Reglement vir die Verhouding tot ander Kerke en Groepe, 3.2.2.1 en 3.2.2.2. 24

Besluite by Artikel 50: 50.1

Katkisante wat nie bewys van hulle doop kan lewer nie, word gedoop met gebruikmaking van die Formulier vir die Openbare Belydenis van geloof en die bediening van die doop aan volwassenes.

50.2

Die openbare aflê van belydenis van geloof mag met die skriftelike verlof van die bedienaar van die Woord of betrokke kerkraad in ’n ander gemeente plaasvind waar die registrasie dan ook geskied.

4.4 Die Herderlike sorg Artikel 51 51.1 Die bedienaars van die Woord, ouderlinge en diakens moet herderlike sorg verleen aan alle lidmate van die gemeente, in besonder behoeftiges, siekes en oues van dae. Hulle moet besoek, bemoedig, vertroos en ondersteun word. Voorts moet lidmate voortdurend gewaarsku word teen valse leringe en dwalinge, teen wêreldsgesindheid en goddelose lewenspraktyke. 51.2 Die Christelike huwelik as ’n instelling van God moet heilig gehou word en Kerkrade moet hieroor die nodige herderlike toesig hou. 51.3 Kerkrade sien toe dat afgestorwe lede van die gemeente op ’n Christelike wyse begrawe/veras word.

4.5 Gemeentebediening Artikel 52 52.1 Die Kerk rig haar deur middel van gemeentebediening tot die lidmate ten einde die gemeente op te bou tot vervulling van sy dienswerk. 52.2 Die Kerk rig haar deur intensiewe gespesialiseerde gemeentebediening tot kerkvervreemdes wat formeel nog lidmate is ten einde hulle daadwerklik te bereik en hulle tot gemeenskap met Christus te bring. 52.3 Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis, word dit in kerkverband onderneem.

4.6 Gestuurdheid (Missio Dei) Artikel 53 53.1 Die missie van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is om lewe en volheid aan die wêreld te gee, en die kerk is in diens van God se missie. 53.2 Deur die Woord en Gees vergader God vir Hom ’n gemeente. Deur dié gemeente: • laat God sy Woord verkondig, • bring Hy die gemeenskap van heiliges uit alle nasies tot stand, • laat Hy diens aan die wêreld in nood lewer, • laat Hy sy opdrag om die skepping en lewe te bewaar sigbaar tot uitdrukking bring, en • word sy geregtigheid en versoening verkondig. Só laat Hy sy koninkryk kom. 25

53.3 Die gestuurde kerk bedien die evangelie in al sy dimensies aan mense wat die evangelie nie ken nie of daarvan vervreemd is. 53.4 Elke gemeente is ’n gestuurde gemeente en so elke lidmaat van die gemeente.

Besluite by Artikel 53: 53.1

Die Drie-enige God versamel, bou, roep en stuur die hele kerk, in al haar gestaltes (lidmate, gemeentes, kerklike verbande en bedieninge), as getuies van God se sending (Missio Dei) na die wêreld. In dié getuienis word die omvattende heil (vrede/sjaloom) met woord en daad bedien (Kolossense 1:20, 2 Korintiërs 5:18, Filippense 1:10-11).

53.2

Elke gemeente is geroep tot missionêre gemeente-wees in eie konteks, maar ook om onder leiding van en in die krag van die Heilige Gees betrokke te raak by diens- en getuienisprojekte in “Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld” (Handelinge 1:8). Dit sluit die uitstuur en ondersteuning van sendelinge en uitreik-groepe in.

53.3

Om te onderskei wat hierdie roeping tot gestuur-wees vir elke spesifieke konteks behels, behoort daar biddend saam geluister te word na die Woord en Gees, na mekaar en ander en na die nood in die wêreld.

53.4

Eenheid, versoening en geregtigheid is onontbeerlik vir die kerk se geloofwaardige getuienis in die wêreld (Efesiërs 4:3-6).

53.5

Getuienis word sover moontlik gedoen in vennootskap met ander, maar op weg na groter sigbare eenheid veral ook met susterkerke in die NG Kerkfamilie. Getuienis in vennootskap behels:Wedersydse erkenning en respek van die vennote se selfstandigheid.‘n Fokus op die vennote se gedeelde roeping tot getuienis in die betrokke konteks.Die uitbou van standhoudende verhoudinge, wat ook in geskrewe ooreenkomste vervat kan word.Wedersydse ondersteuning, inspraak, verantwoording, openheid en vertroue.Doelbewuste wegbeweeg van afhanklikheid en voorskriftelikheid.Vennootskappe is ‘n doelbewuste stap nader aan die eenwording binne die NG Kerkfamilie.

53.6

Die Eenheid vir Vennote in Getuienis staan in diens van gemeentes, ringe, sinodes en ander kerklike verbande se roeping tot diens en getuienis.

4.7 Diens van barmhartigheid Artikel 54 54.1 Die Kerk moet met priesterlike bewoënheid omsien na die armes en ander sorgbehoewendes deur hulle te help, te troos en geestelik op te hef. 54.2 Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis, onderneem die gemeentes in kerkverband barmhartigheidsbediening. 26

4.8 Die Dienswerk van die gelowiges Artikel 55 55.1 Die roeping van die Kerk in sy gestuurdheid na die wêreld (Missio Dei) impliseer die toegewyde dienswerk van elke gelowige. 55.2 Elke gelowige ontvang van die Here die gawes, die geleenthede en die krag van sy Gees om in hulle daaglikse lewe gestalte te gee aan God se liefde vir hierdie wêreld. 55.3 Met die oog hierop behoort die Kerk gelowiges toe te rus, te inspireer en te ondersteun. 55.4 Die Kerk skep geleenthede waar gelowiges betrek word by die uitbou van die Kerk en die uitbreiding van God se Koninkryk. 55.5 Dit staan gelowiges ook vry om ter wille van hulle dienswerk in die wêreld self aksies te begin en netwerke of vennootskappe te vorm om die Koninkryk te bevorder. 55.6 Die Kerk gee met gesonde oordeel haar seën en samewerking aan hierdie aksies, netwerke of vennootskappe wat ook in diens staan van die Missio Dei.

4.9 Leer en aktuele sake Artikel 56 Die Kerk beywer haar vir Skrifgefundeerde beskouinge ten opsigte van aktuele, leerstellige en etiese aangeleenthede en die bevordering van ’n sedelik gesonde openbare lewe.

4.10 Rentmeesterskap Artikel 5730 Elke kerkvergadering maak die nodige voorsiening vir die sorgvuldige beheer van die stoflike aangeleenthede van die Kerk en doen jaarliks verslag van sy rentmeesterskap aan die gemeente, ring, sinode of Algemene Sinode, soos die geval mag wees.

Besluit by Artikel 57: Rentmeesterskap word uitgeoefen volgens Reglement vir die Reëling van Eiendomme, Goedere en Fondse van die Algemene Sinode.

4.11 Diensverhoudinge Artikel 58 Werknemers, anders as bedienaars van die Woord in diens van ’n gemeente of die kerkverband, se diensverhouding word per diensooreenkoms gereël.

HOOFSTUK 5 KERKLIKE OPSIG, TUG EN DISSIPLINE Artikel 59 Doel en voorskrifte 59.1 Kerklike opsig word gehou en kerklike tug en dissipline uitgeoefen 30

Hierdie Artikel moet saam gelees word met die Reglement vir die Reëling van Eiendomme, Goedere en Fondse. 27

59.1.1 tot eer van God; 59.1.2 tot heil van die Kerk; 59.1.3 tot behoud van die sondaar; 59.2 volgens voorskrifte van 59.2.1 die Woord van God; 59.2.2 die Belydenisskrifte; 59.2.3 die Kerkorde en ander bepalings31 van die Kerk; 59.2.4 die diensooreenkoms.

Artikel 60 Kerklike opsig en tug 60.1 Die kerklike opsig en tug dra ’n geestelike karakter en pas by die kerk as ’n geloofsen ’n liefdesgemeenskap. Opsig en tug word dus op ’n kerklike wyse en met geestelike middele uitgeoefen. 60.2 Die amptelike uitoefening van die tug deur kerkvergaderinge of hulle gevolmagtigdes vervang nie die roeping van die gelowiges tot onderlinge vermaning nie, maar vul dit aan. 60.3 Amptelike kerklike opsig en tug is pastoraal-kerkregtelik van aard en moet uit ’n Bybelse en geestelike oogpunt billik en regverdig toegepas word. 60.4 Die kerklike opsig gaan oor die hele lewenswandel (leer en lewe) van al die lidmate (doop en belydend) van die gemeente, ampsdraers ingesluit.

Artikel 61 Tugwaardige sondes 61.1 Sondes wat tot tug lei, is sondes wat indruis teen die Woord van God en die Belydenis van die Kerk. 61.2 Sondes wat openbare aanstoot gee of wat na aanleiding van die voorskrifte van Matteus 18:15 - 17 onder die aandag van die Kerk kom, stel die oortreder(s) bloot aan ’n amptelike tugondersoek. 61.3 Wangedrag deur werknemers van die kerk in terme van diensverhoudinge kan ook tugwaardige sondes wees.

Artikel 62 Lidmate, ampsdraers, gelegitimeerdes en werknemers 62.1 Alle doop- en belydende lidmate van die gemeente val onder die opsig en tug van die kerkraad. 62.2 Alle ouderlinge, diakens, bedienaars van die Woord, emeriti en proponente staan onder die opsig en tug van die ring, sonder om die opsig van die kerkraad oor sy ampsdraers uit te sluit (vergelyk Artikel 31.7 van die Kerkorde). 31

Vergelyk die Reglement vir Tug en Dissipline. 28

62.3 Lidmate van die Kerk, wat as werknemers in diens van ’n gemeente of die kerkverband is, kan weens wangedrag getug word.

Artikel 63 Kerklike dissipline 63.1 Werknemers in diens van ’n gemeente of die kerkverband, kan in terme van hulle diensverhouding kerklik gedissiplineer word. 63.2 Kerklike dissiplinêre optrede is die gevolg van oortredings by die werkplek en het met die terme van die diensooreenkoms te doen. 63.3 Werknemers in diens van die kerkverband, staan onder die kerklike dissipline van die werkgewer. 63.4 Bedienaars van die Woord, emeriti en proponente in diens van ’n gemeente staan onder die kerklike dissipline van die ring.

Artikel 64 Tug- en dissiplinêre maatreëls 64.1 Die onderstaande tug- en/of dissiplinêre maatreëls kan deur ondersoekliggame toegepas word.

64.2 Dooplidmate 64.2.1 ’n bestraffing in ’n privaatgesprek of ter vergadering van die ondersoekliggaam; 64.2.2 sensuur wat bestaan uit onthouding van die nagmaal en/of weerhouding van die aflegging van belydenis van geloof; 64.2.3 afsnyding van die gemeente deur die gebruik van die betrokke formulier.

64.3 Belydende lidmate 64.3.1 ’n bestraffing in ’n privaatgesprek of ter vergadering van die ondersoekliggaam; 64.3.2 sensuur wat bestaan uit die onthouding van die sakramente en die opskorting van ander lidmaatregte; 64.3.3 afsnyding van die gemeente, nadat sensuur en voortgesette herderlike sorg nie tot berou gelei het nie, en deur die gebruik van die betrokke formulier.

64.4 Ouderlinge en diakens 64.4.1 ’n bestraffing in ’n privaatgesprek of ter vergadering van die ondersoekliggaam; 64.4.2 skorsing met of sonder onthouding van die sakramente en met of sonder opskorting van lidmaatregte totdat daar bewys van grondige berou is; 64.4.3 afsetting uit die diens met opskorting van lidmaatregte en onthouding van die sakramente

64.5 Bedienaars van die Woord, emeriti en proponente/werknemers met verslag aan die Algemene Steunspan Predikantesake in die geval van gelegitimeerdes 64.5.1 ’n bestraffing in ’n privaatgesprek of ter vergadering van die ondersoekliggaam, of ’n skriftelike waarskuwing deur die werkgewer; 29

64.5.2 skorsing vir ’n vasgestelde tydperk met een of meer van die volgende maatreëls: 64.5.2.1 opskorting van lidmaatregte; 64.5.2.2 onthouding van die sakramente; 64.5.2.3 gedeeltelike of volle weerhouding van lewensonderhoud en toelaes deur die werkgewer. 64.5.3 Indien die ondersoekliggaam nie oortuig is van die egtheid van die berou nie, kan hierdie skorsing verleng word. 64.5.4 Ontslag uit diens van die gemeente of uit diens van die kerkverband met een of meer van die volgende maatreëls: 64.5.4.1 opskorting van lidmaatregte vir ’n vasgestelde tydperk en/of totdat daar berou is; 64.5.4.2 onthouding van die sakramente vir ’n vasgestelde tydperk en/of totdat daar berou is; 64.5.4.3 kennisgewing aan die Algemene Steunspan Predikantesake dat die betrokke persoon se legitimasie vir ’n vasgestelde tydperk opgeskort word; 64.5.4.4 kennisgewing aan die Algemene Steunspan Predikantesake dat die betrokke persoon se legitimasie met onmiddellike effek beëindig word, wat die nietigverklaring van die Akte van Legitimasie beteken.

Artikel 65 Appèl32 65.1 Ooreenkomstig Artikel 23 van die Kerkorde kan daar teen die bevindinge en tug en/of dissiplinêre maatreëls van ondersoekliggame geappelleer word. 65.2 Oor leerstellige sake (vergelyk Artikel 44.4 van die Kerkorde) en oor die beëindiging van bevoegdheid (vergelyk Artikel 7 van die Kerkorde) kan tot by die Algemene Sinode geappelleer word. 65.3 Oor ander sake wat met die tug en/of dissipline verband hou, kan daar nie verder as die sinode geappelleer word nie.

Artikel 66 Opheffing van tug- en/of dissiplinêre maatreëls 66.1 Tugmaatreëls het berou en inkeer ten doel en word, met inagneming van Artikel 59.1 van die Kerkorde, opgehef in die geval van:

66.2 Lidmate 66.2.1 Wanneer ’n belydende lidmaat berou betoon nadat die persoon onder sensuur geplaas is, hef ’n ondersoekliggaam of kerkraad wat oortuig is van die egtheid van berou, die sensuur op. 66.2.2 Wanneer belydenis van geloof weerhou is, laat die kerkraad die dooplidmaat toe tot belydenisaflegging wanneer die ondersoekliggaam oortuig is van die egtheid van berou. 32

Vergelyk die Reglement vir Appèl of Beswaar. 30

66.2.3 Wanneer ’n lidmaat wat van die gemeente afgesny is, berou betoon en verlang om weer in die gemeente opgeneem te word, neem die kerkraad, indien oortuig van die egtheid van berou, die persoon weer in die gemeente op met die gebruik van die betrokke formulier. 66.2.4 By dooplidmate kan hierdie stap gepaard gaan met belydenisaflegging.

66.3 Ouderlinge en diakens 66.3.1 As die ring of sy gevolmagtigde kommissie as ondersoekliggaam oortuig is van die egtheid van berou, kan die skorsing opgehef word. 66.3.2 Ouderlinge en diakens wat afgesit is, kan dan weer verkies word tot die kerkraad.

66.4 Bedienaars van die Woord, emeriti en proponente 66.4.1 As die ring of sy gevolmagtigde kommissie as ondersoekliggaam/kerkverband as werkgewer oortuig is van die egtheid van berou, word die sensuur en skorsing as tug en/of dissiplinêre maatreël opgehef met verslag aan die Algemene Steunspan Predikantesake. 66.4.2 In geval van ontslag van ’n werknemer volgens Artikel 64.5.4 van die Kerkorde, moet die ring die opskorting van lidmaatregte en die onthouding van die sakramente ophef voor die Algemene Steunspan Predikantesake die legitimasie kan herstel. 66.4.3 Herstel in diens van die gemeente/kerkverband kan alleen geskied na suksesvolle appèl en indien die appèlliggaam so beslis. 66.4.4 ’n Gelegitimeerde wie se legitimasie deur tug- en/of dissiplinêre optrede beëindig is, kan slegs na colloquium doctum by ’n proponentskommissie en na aanbeveling van ’n kuratorium deur die Algemene Steunspan Predikantesake opnuut gelegitimeer word33. 66.4.5 In die geval van beëindiging van legitimasie deur tug- en/of dissiplinêre handeling as gevolg van ergerlike sondes/wangedrag soos owerspel, onsedelikheid, egskeiding, moord, meineed, diefstal of na beëindiging van legitimasie as gevolg van leerdwaling, mag toestemming tot legitimasie alleen by hoë uitsondering, nadat gunstige aanbevelings van alle betrokke kerkvergaderinge ontvang is, deur die Algemene Sinodale Moderamen op aanbeveling van die Algemene Steunspan Predikantesake, verleen word.

HOOFSTUK 6 BETREKKINGE VAN DIE KERK NA BUITE 6.1 Kerk en staat Artikel 67 67.1 In die lig van Romeine 13 erken die Kerk die staat as ’n dienaar van God tot ons beswil. Dit is God wat aan die staat die opdrag gegee het om die reg te handhaaf en die kwaaddoeners te straf. 33

Vergelyk die Reglement vir die Reëling van die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord en Proponente. 31

67.2 Die Kerk erken dat die staatsowerheid wat deur sy fisiese swaardmag in beheer van ’n bepaalde staatsgebied is, deur God beskik is en as sodanig eerbiedig moet word. Die norm vir die Kerk se deelname aan die publieke regsverkeer en uitoefening van burgerlike regte is die Woord van God. 67.3 Christus is die Hoof van die kerk. Daarom beskou die Kerk haar reg op vryheid van godsdiens, wat haar Bybels-profetiese getuienis teenoor die staatsowerheid en die wêreld waarin sy staan, insluit, as onvervreembaar. In die uitoefening hiervan maak sy aanspraak op die regsbepaalde beskerming van die owerheid. 67.4 Die Kerk nader staatsowerhede op alle vlakke op ’n ordelike wyse. Hierdie skakeling word gedoen deur haar erkende kerkvergaderinge of die kommissies wat hulle daarvoor aanwys. Skakeling oor sake wat die Kerk in haar algemene sinodale verband raak, geskied deur die Algemene Sinode se gevolmagtigde. Skakeling sonder ’n opdrag van die Algemene Sinode geskied deur die Algemene Sinodale Moderamen met verslag aan die Algemene Sinode (vergelyk Artikel 43.1.3 van die Kerkorde en die voetnota).

6.2 Kerk, maatskappy en vrye vereniging Artikel 68 Waar moontlik, verleen die Kerk steun aan maatskaplike, nie-kerklike organisasies wat op ’n positiewe Christelike basis georganiseer is en daarop gemik is om die Koninkryk van God te bevorder. Hierdie steun geskied vanuit ’n kerklike perspektief en op ’n kerklike wyse. Die vraag of ’n bepaalde organisasie kan aanspraak maak op die steun van die Kerk, hang af van sy grondslag en doelstellings en die uitlewing daarvan in die praktyk.

6.3 Kerk en onderwys Artikel 69 69.1 Die Kerk beywer haar daarvoor dat die Woord van God en Protestants-Christelike norme en waardes rigtinggewend sal wees in onderwys- en opvoedkundige instellings en ook vir die kultuuridioom waarin die onderwys plaasvind. 69.2 Die Kerk erken die interne bevoegdheid van onderwysinstellings om tipiese onderwysaangeleenthede (standaarde, leerinhoude, ensovoorts) te finaliseer. 69.3 Die Kerk beywer haar vir Christelike opvoeding en onderwys vir haar kinders en jongmense. Hierdie onderwys moet verantwoorde standaarde en leerinhoude insluit.

6.4 Kerk en ekumeniese betrekking Artikel 7034 70.1 Die Kerk streef daarna om deur middel van haar vergaderinge op ’n verantwoorde wyse met ander Christelike kerke en kerkgemeenskappe saam te werk of te assosieer, ’n gemeenskaplike boodskap uit te dra en saam te stry vir die behoud van Christelike lewensbeginsels.

34

Vergelyk die Reglement vir die Verhouding tot ander Kerke en Groepe. 32

70.2 Die Algemene Sinode bepaal die aard en graad van die samewerking met ander kerke of kerkgemeenskappe deur middel van ’n gewone meerderheidstem. Wanneer ’n kerk of kerkgemeenskap by die Algemene Sinode aansoek doen om in assosiasie met die Kerk te tree, word goedkeuring verleen wanneer met ’n tweederdemeerderheidstem ten gunste daarvan beslis is. Die aard en omvang van die assosiasie word deur die assosiasie-ooreenkoms gereël. 70.3 Die graad en wyse van samewerking of assosiasie word in elke geval bepaal deur die graad van ooreenstemming ten opsigte van belydenis, kerkregering, erediens en die siening van die Christelike lewenswandel van die betrokke kerk of kerkgemeenskap. 70.4 Die besluit oor ’n aansoek of beëindiging van lidmaatskap van ’n ekumeniese organisasie word geneem met ’n tweederdemeerderheidstem van die Algemene Sinode.

REGLEMENTE FUNKSIONERING VAN DIE ALGEMENE SINODE REGLEMENT 1 REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN VAN DIE ALGEMENE SINODE 1.

NAAM Moderamen van die Algemene Sinode (ASM).

2.

SAMESTELLING

2.1 Die Moderamen word soos volg saamgestel: 2.1.1 die lede van die Moderatuur wat tydens die Algemene Sinode verkies is; 2.1.2 vier addisionele lede met sekundi deur die Algemene Sinode verkies; en 2.1.3 een lid met sekundus uit elke sinode deur die sinode of sy gevolmagtigde genomineer en deur die Algemene Sinode verkies. 2.1.4 Die algemene sekretaris dien met adviserende stem in die Moderamen. 2.2 Die Moderamen se samestelling sluit in: 2.2.1 ten minste drie vroue waarvan 2.2.1.1 een ’n gelegitimeerde moet wees; en 2.2.1.2 twee nie-gelegitimeerdes moet wees. 2.3 Die Moderamen word verkies vir die termyn tot by die volgende gewone Algemene Sinode. 2.4 Moderatuurslede kan slegs twee volle termyne in dieselfde hoedanigheid dien. 2.5 Wanneer 'n vakature ten opsigte van 2.1.1 en 2.1.2 hierbo ontstaan, word die vakature by wyse van ’n verkiesing deur die Moderamen uit die afgevaardigdes na die vorige Algemene Sinode gevul, met inagneming van die vereistes onder 2.2 hierbo gestel.

33

2.6 Wanneer ’n vakature ten opsigte van 2.1.3 hierbo ontstaan, nomineer die betrokke sinode ’n ander lid en/of sekundus om by die eersvolgende vergadering van die Moderamen verkies te word. 2.7 ’n Sinode kan voor die volgende Algemene Sinode ’n lid en/of sekundus onder 2.1.3 hierbo verkies, vervang deur ’n ander lid en/of sekundus te nomineer wat deur die Moderamen verkies word. 2.8 Die kantoor van die Algemene Sinode behartig die sekretariaat van die Moderamen. 2.9 Die moderator van die vorige Algemene Sinode tree op as voorsitter van die Moderamen met die assessor as ondervoorsitter. Die aktuarius van die Algemene Sinode dien as aktuarius van die Moderamen.

3.

OPDRAG

3.1 Die Moderamen neem aanspreeklikheid vir leierskap en geestelike onderskeiding tussen sinodesittings met betrekking tot die sake wat met die taak van die Algemene Sinode (vergelyk Artikel 43 van die Kerkorde) ooreenkom en die opdragte wat die Algemene Sinode dienooreenkomstig aan die Moderamen gee. 3.2 Die Moderamen 3.2.1 bestuur die strategiese prioritisering van die Algemene Sinode; 3.2.2 wys algemene steunspanne en projekspanne aan indien dit nie tydens die Algemene Sinode in sitting geskied het nie; 3.2.3 koördineer en integreer tussen sinodesittings die werksaamhede van die Algemene Sinode op strategiese gebied aan die hand van Artikel 43 van die Kerkorde; 3.2.4 hanteer tussentydse sake met verslag aan die Algemene Sinode; 3.2.5 tree op as die ledevergadering van die Algemene Sinode se mediamaatskappye; 3.2.6 belyn die werksaamhede van die kerklike maatskappye en ander regsentiteite met die strategie en prioriteite van die Algemene Sinode; 3.2.7 adviseer die direksies van die mediamaatskappye rakende die aanstelling van die uitvoerende hoof en die redakteur van die Kerkbode; 3.2.8 werk ten nouste saam met die leierskapstrukture in die sinodes rondom kommunikasie en uitvoering van besluite; 3.2.9 keur, wanneer die Algemene Sinode spesiale volmag daartoe gee, reglemente en reglementwysigings vir die werksaamhede van die Algemene Sinode goed; 3.2.10 wys, soos vakatures mag ontstaan, lede van die Ouditkomitee aan, wanneer die Algemene Sinode nie in sitting is om dit te doen nie; 3.2.11 keur die begroting vir die werksaamhede van die Algemene Sinode goed op aanbeveling van die Bedryfspan, wanneer die Algemene Sinode nie in sitting is om dit te doen nie; en 3.2.12 keur die jaarlikse geouditeerde finansiële state en die bestuursbrief goed, wanneer die Algemene Sinode nie in sitting is om dit te doen nie.

4.

KONSTITUERING EN VERGADERINGS

4.1 Die Moderamen konstitueer by die verdaging van die Algemene Sinode. 34

4.2 Die Moderamen vergader minstens twee maal per jaar. Indien nodig, kan ook van die elektroniese vergaderingswyse gebruik gemaak word. Een van hierdie vergaderings is ’n uitgebreide vergadering met ’n maksimum van vyf bykomende lede uit elke sinode en op koste van die sinode.

5.

MODERATUUR

5.1 Die Moderamen brei die verkose Moderatuur uit met ten minste twee lede waarvan ten minste een ’n vrou en een ’n nie-gelegitimeerde moet wees. 5.2 Die Moderatuur tree as interimliggaam op tussen vergaderings van die Moderamen met die oog op tussentydse werk met verslag aan die Moderamen.

REGLEMENT 2 REGLEMENT VIR DIE BEDRYFSPAN VAN DIE ALGEMENE SINODE 1.

NAAM Bedryfspan van die Algemene Sinode (ASB).

2.

SAMESTELLING

2.1 Die Bedryfspan word deur die Algemene Sinode saamgestel uit 2.1.1 twee senior personeellede van die kantoor van die Algemene Sinode; 2.1.2 twee lede van die Algemene Steunspan Fondse en Bates; 2.1.3 twee lede van die Algemene Steunspan Regte; 2.1.4 twee lede van die Steundiens Menslike Hulpbronne; en 2.1.5 die algemene sekretaris. 2.2 Die Bedryfspan koöpteer kundige lede soos nodig. 2.3 Die kantoor van die Algemene Sinode behartig die sekretariaat van die Bedryfspan. 2.4 Die Bedryfspan kies ’n voorsitter en ondervoorsitter uit eie geledere.

3. 3.1 3.2

3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

OPDRAG Die Bedryfspan se opdrag is: die uitvoering van take/opdragte van die Algemene Sinode en die Algemene Sinodale Moderamen aan die Bedryfspan; die operasionele bestuur en koördinering van die bedryf en steundienste (administrasie, fondse en bates, regte, menslike hulpbronne en kommunikasie) van die Algemene Sinode; die bedryfsondersteuning van die strategiese werksaamhede van die Moderamen; die verlening van die dag-tot-dag bedryfsondersteuning aan die projekspanne van die Algemene Sinode; die koördinering van die werksaamhede van steundienste en steunspanne; die aanwysing van die lede van die steunspanne waar dit nie tydens die Algemene Sinode in sitting geskied het nie; die daarstel van ’n kantoor/kantore vir die werk van die Algemene Sinode; 35

3.8 die vasstel van beleid vir die Algemene Sinode se bedryfsondersteuningsisteem; 3.9 die finalisering van die begroting vir die werksaamhede van die Algemene Sinode in oorleg met die Steunspan Fondse en Bates; 3.10 die voorlegging van die begroting aan die Algemene Sinode vir goedkeuring, of voorlegging aan die Moderamen, wanneer die Algemene Sinode nie in sitting is om dit te doen nie; 3.11 die aanstelling van personeel in die kantoor van die Algemene Sinode in ooreenstemming met die personeelbeleid, op aanbeveling van die Steundiens Menslike Hulpbronne en in oorleg met die Steunspan Fondse en Bates; 3.12 die goedkeuring van die diensooreenkomste van personeel in ooreenstemming met die personeelbeleid en op aanbeveling van die Steundiens Menslike Hulpbronne; en 3.13 die vasstelling van die jaarlikse registrasiefooi vir gelegitimeerdes met die oog op die behoud van bevoegdheid.

4. VERGADERINGS 4.1 Die Bedryfspan vergader minstens eenmaal per kwartaal. 4.2 Die Bedryfspan het nie ’n dagbestuur nie.

REGLEMENT 3 REGLEMENT VAN ORDE 1.

OPENING EN KONSTITUERING

1.1 Die afgevaardigdes kom byeen op die plek en tyd soos vooraf deur die Moderamen bepaal. Die afgevaardigde bedienaar van die Woord met die langste diens wat die oudste in jare is, open die vergadering en gaan voor totdat die moderator verkies is. Die algemene sekretaris help met die konstituering van die vergadering en die verkiesing van die moderator. By ’n buitengewone Algemene Sinode tree die voorsitter van die Moderamen op as voorsitter. 1.2 Die berekening van die afvaardiging per sinode op grond van Artikel 38.1.2 van die Kerkorde geskied deur die Moderamen. Geloofsbriewe van afgevaardigdes moet die algemene sekretaris minstens drie maande voor die aanvang van die vergadering bereik. Gewysigde geloofsbriewe kan tot die aanvang van die vergadering ingedien word. By konstituering word die geloofsbriewe ter tafel geneem. By ’n buitengewone Algemene Sinode word geloofsbriewe en verslae ingedien soos deur die Moderamen bepaal en dien alleen die sake waarvoor die buitengewone Algemene Sinode byeengeroep is. 1.3 Die vergadering word deur die voorsitter as wettig gekonstitueer verklaar soos saamgestel uit die afgevaardigdes wie se geloofsbriewe ingedien is. Die meerderheid van die afgevaardigdes na die vergadering ingevolge Artikel 38.1 van die Kerkorde vorm die kworum. 1.4 Na konstituering van die Algemene Sinode word die Moderatuur verkies vir die duur van die vergadering. 36

1.4.1 Die verkiesing van die Moderatuur geskied uit afsonderlike nominasielyste. Die opneem en tel van die stemme word aan ’n kommissie/stemtellers opgedra wat vooraf deur die Projekspan Agenda Algemene Sinode benoem is. 1.4.2 Die Moderatuur van die Algemene Sinode bestaan uit ’n moderator, assessor en aktuarius. Die algemene sekretaris tree met adviserende stem as skriba van die vergadering op. Die Moderatuur word tydens die vergadering deur die moderators/ voorsitters van die onderskeie sinodes bygestaan. 1.4.3 Lede van die Moderatuur kan nie by meer as twee agtereenvolgende vergaderings gekies word om in dieselfde posisie te dien nie.35 Die persoon kan daarna wel in een van die ander posisies verkies word. 1.5 Die vergadering word met oop deure gehou, tensy die vergadering anders besluit. 1.6 Elke sittingsdag word op ’n gepaste wyse geopen met Skriflesing en gebed en afgesluit met gebed. 1.7 ’n Lid van die vergadering moet vooraf verskoning maak indien die persoon vir ’n deel van die vergadering afwesig gaan wees. ’n Sekundus kan in die persoon se plek verskyn. Geen lid mag sonder verlof die vergadering verlaat nie.

2.

STEMMING

2.1 Elke lid van die vergadering moet stem. Vir ’n beslissing word ’n volstrekte meerderheid van stemme van die aanwesige lede vereis, behalwe in die gevalle waar die Kerkorde ’n tweederdemeerderheid vereis (Artikel 44.1 tot 44.4 en 70.4). Die voorsitter het ’n gewone maar nie ’n beslissende stem nie. Persone wat die vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon, mag aan die bespreking deelneem, maar nie stem nie. 2.2 Die stemming oor persone geskied op geslote wyse en soos volg: 2.2.1 Eers word ’n nominasielys saamgestel. Elke stemgeregtigde lid mag persone nomineer, maar nie meer as die getal persone wat gekies moet word nie. 2.2.2 Uit die name in die nominasielys stem elke stemgeregtigde vir soveel name as die getal persone wat gekies moet word. 2.2.3 Die persoon op wie die meeste stemme verenig word, is verkies indien die getal stemme op die persoon uitgebring die volstrekte meerderheid van die aanwesige stemgeregtigdes uitmaak. 2.2.4 Indien ’n persoon/persone nie ’n volstrekte meerderheid van stemme kry nie, vind daar ’n verdere stemming plaas uit die name wat die hoogste getal stemme gekry het en saam ’n volstrekte meerderheid vorm. 2.2.5 Indien daar ’n staking van stemme is wat nie deur verdere stemming opgelos kan word nie, geskied die beslissing deur die lot. 35

Vanaf Algemene Sinode 2011 is hierdie voorskrif ook op die verkiesing van die aktuarius van toepassing. 37

2.3 Die stemming oor sake verloop soos volg: 2.3.1 Oor alle sake, wat nie algemene instemming ontvang nie, word daar gestem óf met opsteek van hande, óf in die geval van kontensieuse sake op ’n geslote stemwyse, indien die vergadering so besluit. Die meerderheid van stemme bepaal die besluit. 2.3.2 In die geval van ’n voorstel met amendemente, word die amendemente eers tot stemming gebring in opgaande orde vanaf die laaste amendement wat ingedien is en daarna die voorstel soos deur die aanvaarde amendement(e) gewysig. Slegs indien al die amendemente verwerp word, stem die vergadering oor die oorspronklike voorstel. 2.3.3 Na elke stemming oor ’n amendement of ’n voorstel word die uitslag van die stemming aangekondig – nie die getal stemme vir of teen die voorstel of amendement uitgebring nie, maar of dit aanvaar of verwerp is. 2.3.4 Dit staan ’n lid vry om met of sonder opgaaf van redes te laat notuleer dat die persoon met ’n besluit wat geneem is nie instem nie of dat die persoon nie teenwoordig was toe die besluit geneem is nie.

3.

BEHANDELING VAN SAKE

3.1 Die Projekspan Agenda Algemene Sinode deur die Moderamen saamgestel, stel die agenda vir die vergadering saam en dra sorg dat die agenda, indien enigsins moontlik, ses weke voor die vergadering in die hande van die afgevaardigdes gestel word. Vóór die vergadering word die agenda en ná die vergadering word die handelinge aan alle diensdoende bedienaars van die Woord van die Kerk, sowel as gemeentes, amptenare en belanghebbende instansies, gestuur. Die agenda en handelinge kan in gedrukte en/of elektroniese formaat versprei word. 3.2 Die verslag van die Projekspan Agenda Algemene Sinode word ter aanvang van die vergadering in behandeling geneem. 3.3 Die algemene sekretaris maak aantekeninge van sake wat op meer as een plek in die agenda voorkom en stel hierdie aantekeninge tot beskikking van die voorsitter. 3.4 By die behandeling van sake neem die voorsitter die orde in ag wat die geskikste voorkom. Die voorsitter dra die sake wat behandel moet word, duidelik voor, gee die nodige inligting en kan, as die saak dit vereis, wenke aan die hand doen om die vergadering te help om tot ’n beslissing te kom. 3.5 Die voorsitter neem ’n saak wat op meer as een plek in die agenda voorkom, op die mees sinvolle plek in behandeling en handel, indien enigsins moontlik, die saak daar af. Waar dieselfde saak elders voorkom en afgehandel is, word slegs die opskrif aangegee en deur middel van die betrokke bladsyverwysing aangedui waar dit reeds afgehandel is. 3.6 In gevalle wat op die orde van die vergadering betrekking het en waarvoor geen voorsiening in hierdie reglement gemaak word nie, handel die voorsitter volgens gebruik en eie oordeel. As enige lid teen hierdie handelswyse beswaar het, word dit aan die beslissing van die vergadering onderwerp.

38

3.7 Elke lid van ’n vergadering moet by deelname aan die bespreking die voorsitter aanspreek. 3.8 By die behandeling van sake is elke lid op ’n spreekbeurt geregtig, tensy die vergadering anders besluit. Niemand mag buite ’n toegekende spreekbeurt en/of sonder verlof van die voorsitter praat nie. As twee of meer lede gelyk opstaan, beslis die voorsitter wie die eerste aan die woord kom. 3.9 Geen lid van die vergadering is geregtig op meer as een spreekbeurt oor dieselfde saak nie, behalwe wanneer die persoon die aandag van die voorsitter wil vestig op ’n afwyking van die reglement van orde, óf met die verlof van die vergadering óf om as voorsteller repliek te lewer. 3.10 Die voorsitter het die reg om, wanneer na eie oordeel die saak onder behandeling genoegsaam bespreek is, dit aan die vergadering te stel of daar nie tot stemming oorgegaan kan word nie.

4.

VOORSTEL EN AMENDEMENT(E)

4.1 Die voorstel en die amendement(e) moet skriftelik ingedien en deur die voorsteller en die sekondant geteken word. Aanbevelings van ’n projekspan en ’n algemene of ’n tydelike steunspan word as voorstelle aan die vergadering voorgehou. Indien ’n tydelike steunspan ’n aanbeveling doen wat ’n aanbeveling van ’n projekspan of algemene steunspan raak, het die projekspan of die algemene steunspan die voorstel en moet die tydelike steunspan amendeer. Indien meer as een projek- of algemene steunspan ’n voorstel oor dieselfde saak voor die vergadering het, reël die voorsitter watter een die voorstel is. 4.2 Geen spreekbeurt mag aangevra word, of voorstel of amendement(e) dien, voordat die voorsitter die saak aan die orde stel nie. 4.3 ’n Voorstel of amendement wat reeds ter tafel is, mag nie sonder die verlof van die vergadering teruggetrek word nie. 4.4 Die indiener van ’n voorstel word beperk tot ’n spreekbeurt van 8 minute, met 5 minute tyd vir repliek, en ander sprekers tot 5 minute. Die vergadering mag in bepaalde gevalle van hierdie tydsbeperking afsien.

5.

MOSIE VAN ORDE

5.1 ’n Mosie van orde is ’n voorstel wat betrekking het op: 5.1.1 die volgorde waarin sake ter tafel moet kom; of 5.1.2 die opskorting van die bespreking van ’n bepaalde saak; of 5.1.3 die verwysing van ’n bepaalde saak; of 5.1.4 die afstap van ’n bepaalde saak. 5.2 ’n Ordemosie kan op enige tydstip gedurende die voortgang van die bespreking ingedien word. Daaroor word dadelik sonder bespreking gestem. Dit word egter aan die oordeel van die voorsitter oorgelaat om die mosie terug te hou as die voorsitter van mening is dat dit aangewend word om ’n behoorlike bespreking van die onderwerp te voorkom. 39

6.

BESKRYWINGSPUNTE EN VERSLAE

6.1 Alleen ’n kerkvergadering of sy gevolmagtigde en ’n kuratorium oor beleid ingevolge Artikel 6.2 van die Kerkorde mag beskrywingspunte by die Algemene Sinode indien. Beskrywingspunte wat hulle oorsprong by kerkrade of ringe het, word met ’n motivering na die betrokke sinode/sinodale kommissie/moderamen gestuur. 6.2 Die betrokke sinodale vergadering of sy gevolmagtigde neem die beskrywingspunt van ’n kerkraad of ring in behandeling en stuur die beskrywingspunt met bykomende kommentaar na die Algemene Sinode. 6.3 Beskrywingspunte is alleen ontvanklik as dit in ooreenstemming met Artikel 43 van die Kerkorde is en minstens drie maande voor die vergadering deur die algemene sekretaris ontvang is. 6.4 Beskrywingspunte van spoedeisende aard mag deur die vergadering in behandeling geneem word, indien die vergadering, na raadpleging en aanbeveling van die Tydelike Steunspan Regte, daartoe besluit. 6.5 Verslae van projek- en algemene steunspanne van die Algemene Sinode moet minstens drie maande voor die vergadering by die algemene sekretaris ingedien word. 6.6 Dringende sake wat in die drie-maande-tydperk voor die vergadering voorkom en deur projek- of algemene steunspanne behandel is, mag by wyse van addendumverslae, met verlof van die Projekspan Agenda Algemene Sinode, ter tafel gelê word. 6.7 Die Projekspan Agenda Algemene Sinode het die bevoegdheid om verslae deur die projek- en algemene steunspanne ingedien, te laat verkort, indien dit onnodig lank is. 6.8 Aanbevelings van projek- en algemene steunspanne wat wysigings aan die Kerkorde en reglemente behels, word in die agenda gemerk: Vir die aandag van die Tydelike Steunspan Regte. Hierdie voorstelle word dan voor die vergadering deur die Tydelike Steunspan Regte nagegaan vir kerkregtelik bevredigende formulerings sonder uitspraak oor die beginsel vervat in die voorstel. Tydens die behandeling van die betrokke voorstel in die projek- of algemene steunspan se verslag, lewer die Tydelike Steunspan Regte advies oor die kerkregtelike aspekte daaraan verbonde.

7.

TYDELIKE STEUNSPANNE, STEUNSPANNE

PROJEK-

EN

ALGEMENE

7.1 Tydelike steunspanne, soos deur die Projekspan Agenda Algemene Sinode aangewys, mag voor die aanvang van die vergadering met hulle werksaamhede begin. 7.2 Die benoeming van tydelike steunspanne gedurende die sitting van die Algemene Sinode word, op aanbeveling van die Moderamen, deur die vergadering met opsteek van hande gedoen. 7.3 Amptenare in diens van die sinodes en van die Algemene Sinode het sitting met adviserende stem in tydelike steunspanne (as afgevaardigdes of waarnemers wat op koste van sinodes teenwoordig is). 7.4 Beskrywingspunte wat betyds ontvang word, word deur die algemene sekretaris na die toepaslike projek- of algemene steunspanne verwys vir verslag aan die Algemene Sinode. Ander beskrywingspunte word deur tydelike steunspanne hanteer. Insenders van beskrywingspunte mag dit by die projek- of algemene steunspan toelig. 40

7.5 Tydelike steunspanne maak nie aanbevelings oor die verslae van projek- of algemene steunspanne nie, tensy daar ’n beskrywingspunt oor dieselfde saak is wat nuwe aspekte na vore bring, of wanneer ’n saak deur die vergadering na hulle verwys is. 7.6 Na afloop van die vergadering word opdragte uitgevoer en werksaamhede voortgesit deur projekspanne onder die strategiese leiding van die Moderamen, met ondersteuning van die Bedryfspan, steundienste (administrasie, fondse en bates, regte, menslike hulpbronne en kommunikasie), algemene steunspanne en die Kantoor van die Algemene Sinode. Projekspanne hanteer werksaamhede met ’n korter of ad hocleeftyd, terwyl algemene steunpanne werksaamhede van ’n meer durende of onbepaalde aard verrig. 7.7 Projek- en algemene steunspanne word tydens die Algemene Sinode deur die vergadering óf na afloop van die vergadering deur die Moderamen saamgestel. ’n Sameroeper word vir elke projek- en algemene steunspan aangewys, wat die aangewese lede vir die eerste vergadering byeenroep en die konstituering behartig. 7.8 Vakatures in projek- en algemene steunspanne wat tussen gewone vergaderinge van die Algemene Sinode ontstaan, word aangevul deur die Moderamen op aanbeveling van die betrokke projek- of algemene steunspan.

8.

REVISIE36

8.1 Besluite wat geneem is, mag alleen na voorafgaande kennisgewing en met die toestemming van die vergadering op ’n tyd deur die Moderatuur bepaal, in revisie geneem word. 8.2 Kennisgewing van revisie: 8.2.1 Revisie kan toegestaan word indien oortuigend aangevoer word dat 8.2.1.1 in die bespreking van die saak waarom dit gaan in die vergadering aan sekere aspekte daarvan glad nie of nie voldoende aandag gegee is nie; en/of 8.2.1.2 daar later inligting na vore gekom het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak. 8.2.2 Elke kennisgewing van revisie word na die Tydelike Steunspan Regte verwys. 8.2.3 Die aansoeker stel die rede(s) vir die aansoek om revisie aan die Tydelike Steunspan Regte. 8.2.4 Die Tydelike Steunspan Regte doen ’n aanbeveling aan die vergadering ten opsigte van elke kennisgewing van revisie. 8.2.5 Die vergadering beslis met meerderheidstem of die revisie toegestaan word. Indien toegestaan, word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering tot ’n ander besluit kom of die vorige besluit kan gehandhaaf word.

9.

NOTULE

9.1 Voorstelle word, soos skriftelik ingedien, genotuleer. 9.2 Alle voorstelle en amendemente, ook die wat nie aanvaar word nie, word in die notule opgeneem.

36

Vergelyk ook Reglement vir Appèl en Beswaar, 1.2. 41

9.3 Die notule van elke sittingsdag word deur ’n notulekommissie versorg en tydens die volgende sittingsdag deur die vergadering goedgekeur en deur die moderator en skriba onderteken. 9.4 Die notule van die laaste sittingsdag word deur die notulekommissie geredigeer en deur die Moderamen goedgekeur en onderteken. 9.5 Besluite van die Algemene Sinode (soos vervat in die Handelinge en die wysiging van die Kerkorde) tree in werking met die gedrukte en/of elektroniese publikasie van die Handelinge van die Algemene Sinode, tensy die Algemene Sinode anders besluit.

10. TOEGANG TOT MINDERE VERGADERINGE, AMPSADRAERS EN LIDMATE 10.1 Indien die Algemene Sinode beleidsbesluite neem, is hy bevoeg om die Kerk in haar geheel aan te spreek, dit wil se mindere kerkvergaderings, ampsdraers en lidmate. 10.2 Indien die Algemene Sinode beleidsbesluite neem wat opgevolg of in die praktyk uitgevoer moet word, werk die Algemene Sinode deur die samestellende sinodes.

11. SLUITING Die vergadering word op ’n wyse afgesluit waarop die Moderatuur besluit.

REGLEMENT 4 REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN ARGIEF 1.

NAAM Algemene Steunspan Argief (ASA).

2.

SAMESTELLING

2.1 Die termyn duur van sinodesitting tot sinodesitting. 2.2 Die Steunspan word saamgestel uit: 2.2.1 die argivaris of persoon belas met die argief uit elk van die kerkargiewe te Stellenbosch, Bloemfontein, Pietermaritzburg, Pretoria (Oostelike Sinode) en Windhoek, met die voorsitter of ander verteenwoordiger van elk van die betrokke argiefkommissies as sekundus; 2.2.2 een verteenwoordiger van die Gesamentlike Sinodale Kommissie van die NG Kerk van Transvaal, met sekundus; en 2.2.3 een kundige op die terrein van argiefwese, met sekundus. 2.3 Vakatures in die Steunspan word deur die Moderamen, op aanbeveling van die Steunspan, aangevul.

3.

OPDRAG

Die Steunspan se opdrag is die 3.1 formulering van ’n algemene argiefbeleid vir die Kerk; 3.2 advisering van die onderskeie sinodes se argiefkommissies oor die opstel van argiefreglemente en handleidings; 3.3 koördinering van werksaamhede van die argiewe van die onderskeie sinodes; 42

3.4 advisering van die onderskeie sinodes se argiefkommissies oor die toepassing van relevante wetgewing; 3.5 kontrolering of die onderskeie argiefbewaarplekke voldoen aan die standaardvereistes vir doelmatige en veilige bewaring van argivalia; 3.6 bewaring en ontsluiting van die Algemene Sinode se eie argivalia by die aangewese bewaarplek(ke); 3.7 opstelling van die In Memoriam-verslae oor amptenare/ampsdraers in diens van die Algemene Sinode; 3.8 bekendstelling van die geskiedenis van die Kerk as geheel; en 3.9 verslagdoening aan die Moderamen en die Algemene Sinode.

4.

VERGADERINGS

4.1 Die Steunspan vergader minstens een maal per jaar. 4.2 Die Steunspan kies by die eerste vergadering van sy termyn ’n voorsitter, ondervoorsitter en skriba. ’n Lid kan nie vir meer as twee termyne in dieselfde posisie verkies word nie. 4.3 Die Steunspan beskik nie oor ’n dagbestuur nie.

REGLEMENT 5 REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN BYBELVERTALING, -VERKLARING EN –VERSPREIDING 1.

NAAM Algemene Steunspan Bybelvertaling, -verklaring en –verspreiding (ASBV).

2.

SAMESTELLING

2.1 Die Steunspan word deur die Algemene Sinode of die Moderamen saamgestel uit 2.1.1 een Ou- en een Nuwe-Testamentikus van die NG Kerk deur elk van die NG Kerkdosenterade van die teologiese fakulteite Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein uit die huidige of vorige dosentekorps aanbeveel; en 2.1.2 twee bedienaars van die Woord van die NG Kerk in diens van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 2.2 Ander vakkundiges kan gekoöpteer word, maar die aantal teoloë en vakkundiges mag nie tien oorskry nie. 2.3 Die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suidelike Afrika (VGKSA) benoem op eie koste een Ou- en een Nuwe-Testamentikus uit die VGKSA se huidige of vorige dosentekorps met adviserende stem. 2.4 Ander lidkerke van die NG Kerkfamilie kan op eie koste en in adviserende hoedanigheid een Ou- en een Nuwe-Testamentikus benoem. 43

3.

OPDRAG

Die Steunspan 3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met die aanwysing van Bybelvertaling(s) wat amptelik gebruik moet word (vergelyk Artikel 43.1.5 van die Kerkorde); 3.2 neem inisiatief en adviseer die Algemene Sinode in verband met die publikasie van Bybelvertalings na aanleiding van die behoefte van lidmate; 3.3 dien as amptelike skakel tussen die NG Kerk en die Bybelgenootskap van Suid-Afrika ten opsigte van die werksaamhede van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, onder andere Bybelvertalingsprogramme, navorsing, publikasies en Bybelverspreiding; en 3.4 doen gereeld verslag aan die Algemene Sinode/Moderamen oor tersaaklike aangeleenthede asook oor die werk van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

4.

KONSTITUERING EN VERGADERINGS

4.1 Die Steunspan konstitueer so spoedig moontlik na aanwysing. 4.2 Indien dit nie moontlik is om saam op ’n plek te vergader nie, hanteer die aangewese sameroeper die konstituering op telefoniese of elektroniese wyse. 4.3 Die Steunspan vergader minstens twee keer tussen vergaderings van die Algemene Sinode. 4.4 Tussentydse vakatures word deur die Moderamen gevul op aanbeveling van die Steunspan.

5.

BEFONDSING Die Steunspan lê ’n begroting vir sy werksaamhede aan die Bedryfspan van die Algemene Sinode voor na oorlegpleging met die Algemene Steunspan Fondse en Bates.

6.

BEDIENAARS VAN DIE WOORD VAN DIE NG KERK IN DIENS VAN DIE BYBELGENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA

6.1 Die Algemene Sinode stel per ooreenkoms ’n aantal bedienaars van die Woord beskikbaar vir diens aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 6.2 Bedienaars van die Woord vir diens aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika word deur die Algemene Steunspan Bybelvertaling, -verklaring en -verspreiding formeel benoem en bevestig vir diens aan die kerkverband. 6.3 Bedienaars van die Woord in diens van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se diensverhouding word per diensooreenkoms tussen die betrokkenes en die Bybelgenootskap gereël. 6.4 Die vergoeding van bedienaars van die Woord in diens van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika geskied volledig deur die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 44

REGLEMENT 6 REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN FONDSE EN BATES 1.

NAAM Algemene Steunspan Fondse en Bates (ASFB).

2.

SAMESTELLING

2.1 Die Algemene Sinode of die Bedryfspan wys vir elke termyn tussen sinodesittings ’n Algemene Steunspan Fondse en Bates aan. 2.2 Die Steunspan word saamgestel uit een lid per sinode met sekundus deur die sinode of sy gevolmagtigde genomineer. 2.3 Sinodes kan op eie koste ’n bykomende lid met adviserende stem aanwys. 2.4 Die algemene sekretaris en die rekenmeester in die kantoor van die Algemene Sinode is ex officio lede van die Steunspan. 2.5 Die voorsitters van die komitees wat die Steunspan aanwys, woon die vergadering adviserend by. 2.6 Die Steunspan kies ’n voorsitter, ondervoorsitter en skriba uit eie geledere.

3.

OPDRAG

Die Steunspan 3.1 adviseer die Algemene Sinode in verband met die beleid wat gevolg moet word ten opsigte van finansiële bestuur, bates, beleggings, eiendomme en oudit; 3.2 stel jaarliks in oorleg met die Bedryfspan die begroting vir onderskeidelik die strategiese en operasionele werksaamhede van die Algemene Sinode op aan die hand van 3.2.1 Artikel 43 van die Kerkorde; 3.2.2 die Roepingsverklaring van die Algemene Sinode; 3.2.3 die prioriteite deur die Algemene Sinode gestel; 3.2.4 die begrotings- en beleggingsbeleid van die Algemene Sinode; en 3.2.5 die beskikbaarheid van fondse daarvoor. 3.3 hou toesig oor die besteding van fondse ten opsigte van al die werksaamhede van die Algemene Sinode, waaronder die administratiewe, personeel- en kapitale uitgawes; 3.4 tree in gesprek met die Ouditkomitee soos nodig; 3.5 kontroleer en bespreek die jaarlikse geouditeerde finansiële state en bestuursbrief van die Algemene Sinode en lê dit aan die Algemene Sinode/Moderamen vir goedkeuring voor; 3.6 lewer jaarliks insette aan die Steundiens Menslike Hulpbronne in verband met die riglyne vir die vergoedingspakket van bedienaars van die Woord; 3.7 beoordeel die finansiële implikasies by die vulling van vakatures in poste vir werknemers in algemene sinodale diens; 45

3.8 sien toe dat die Reglement vir Eiendomme, Goedere en Fondse uitgevoer word ten opsigte van die Algemene Sinode, die afsonderlike regsentiteite én trusts se fondse en bates; 3.9 tree op in alle regsgedinge of dispute oor eiendom, goedere en fondse sonder meer bepaalde lasgewing sowel eisend as verwerend ten behoewe van die Algemene Sinode na raadpleging van die Algemene Steunspan Regte; 3.10 stel in oorleg met die Algemene Steunspan Regte reglemente op vir geadministreerde fondse en lê dit vir goedkeuring voor aan die Algemene Sinode of die Moderamen wanneer die Algemene Sinode nie in sitting is nie; 3.11 wys sonder afstanddoening van aanspreeklikheid die nodige substeunspanne aan om gedelegeerde werksaamhede te onderneem, waaronder ’n substeunspan vir beleggings en ’n substeunspan vir eiendom; 3.12 wys elke twee jaar drie fidusiêre verantwoordelike persone aan soos vereis vir die Algemene Sinode as Openbare Weldaadorganisasie; en 3.13 sien toe dat die jaarlikse opgawe van inkomste aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) voorsien word soos deur die Belastingvrystellingseenheid van die SAID vereis.

4.

KONSTITUERING EN VERGADERINGS

4.1 Die Steunspan konstitueer so spoedig moontlik na aanwysing en vergader ten minste twee keer per jaar op nie-elektroniese wyse. 4.2 Indien nodig, kan bykomend van die elektroniese vergaderingswyse gebruik gemaak word.

REGLEMENT 7 REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN REGTE 1.

NAAM Algemene Steunspan Regte (ASR).

2.

SAMESTELLING

2.1 Die Algemene Steunspan Regte word deur die Algemene Sinode of die Moderamen saamgestel uit: 2.1.1 die aktuarius van die Algemene Sinode; 2.1.2 die aktuarius of ander regskundige van elk van die sinodes, met sekundus; 2.1.3 die bestuurder of ander lid van die Algemene Steunspan Predikantesake, met sekundus; en 2.1.4 een NG Kerk dosent in kerkreg aan een van die teologiese fakulteite te Stellenbosch, Pretoria of Bloemfontein, met sekundus. Indien ’n teologiese fakulteit nie verteenwoordig word nie en verlang dat sy NG Kerk dosent aan die werksaamhede van die Steunspan deelneem, kan sodanige dosent die vergaderinge van die Steunspan op koste van die fakulteit/kuratorium en met adviserende stem bywoon. 2.1.5 Die Steunspan kan een lid koöpteer. 46

3.

OPDRAG

3.1 Die Steunspan 3.1.1 gee advies in verband met die uitleg en toepassing van die Kerkorde, reglemente van die Algemene Sinode en algemene sinodale besluite, wat direk of na voorlegging van die aktuarius voor die Steunspan dien; 3.1.2 maak ’n studie van sake deur die Algemene Sinode na die Steunspan verwys en dien die Algemene Sinode/Moderamen met ’n verslag en aanbevelings in dié verband; 3.1.3 sien toe dat alle besluite van die Algemene Sinode wat wysigings aan die artikels van die Kerkorde en die reglemente van die Algemene Sinode meebring, op die juiste plekke ingevoeg, redaksioneel versorg en so spoedig moontlik gepubliseer word; 3.1.4 bring kerkregtelike ongerymdhede in algemene sinodale verband, wat onder sy aandag kom, onder aandag van die Moderamen met ’n aanduiding van die moontlike weg tot herstel; 3.1.5 tree op as appèlkommissie van die Algemene Sinode (vergelyk Artikel 23 en 43.1.10 van die Kerkorde en die Reglement vir Appèl of Beswaar) of wys uit eie geledere so ’n gevolmagtigde appèlliggaam aan om die appèl te hanteer; 3.1.6 bestudeer vooraf alle beskrywingspunte in verband met wysigings van die Kerkorde en die reglemente van die Algemene Sinode; 3.1.7 adviseer die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde(s) in gevalle waar die Algemene Sinode by die hof aangekla mag word; 3.1.8 wend doelbewuste pogings aan om kerklike sake uit die hof te hou en dra sorg dat sake wat wel in die hof beland, behoorlik verdedig word; 3.1.9 win in opdrag van die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde(s) regsadvies in; 3.1.10 hersien die Kerkorde en die reglemente van die Algemene Sinode en bedien die Algemene Sinode met voorstelle; en 3.1.11 doen verslag aan die Moderamen en die Algemene Sinode.

4.

KONSTITUERING EN VERGADERINGS

4.1 Die Steunspan konstitueer so spoedig moontlik na aanwysing en vergader hoogstens een maal per jaar. 4.2 ’n Dagbestuur word by konstituering saamgestel, bestaande uit die aktuarius as voorsitter, ’n ondervoorsitter, ’n skriba en ’n addisionele lid. Die dagbestuur vergader wanneer nodig. 4.3 Die Steunspan benoem substeunspanne na behoefte.

REGLEMENT 8 REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN PREDIKANTESAKE 1.

NAAM Die Algemene Steunspan Predikantesake (ASP). 47

2.

SAMESTELLING

2.1 Die Steunspan word deur die Algemene Sinode of die Moderamen aangewys en bestaan uit tien permanente lede (vergelyk 2.3.1 tot 2.3.5 hieronder) wat gesamentlik oor kundigheid en ervaring beskik op die terreine van begeleiding en versorging van bedienaars van die Woord, voortgesette bedieningsontwikkeling van bedienaars van die Woord, bestuur van diensverhoudinge, kerkreg en statutêre reg. 2.2 Minstens twee lede van die Steunspan moet afgevaardigdes na die Algemene Sinode wees. 2.3 Die Steunspan word saamgestel uit: 2.3.1 die verteenwoordiger van die Algemene Steunspan Regte, met sekundus; 2.3.2 die bestuurder van die Kantoor vir Predikantesake; 2.3.3 twee verteenwoordigers van teologiese opleiding (een uit die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding een van die Forum vir Voortgesette Bediendingsontwikkeling), met sekundi; 2.3.4 twee verteenwoordigers van predikantebegeleiding, met sekundi; en 2.3.5 vier kundiges, waarvan minstens twee nie-gelegitimeerdes moet wees, met sekundi. 2.3.6 Die Steunspan word, wanneer nodig, bygestaan deur een lid uit elke sinode, deur die betrokke sinode of sy gevolmagtigde aangewys, met sekundus. Wanneer die Steunspan ’n bevoegdheidsaangeleentheid hanteer, geskied dit waar moontlik in oorleg met die lid deur die betrokke sinode aangewys. 2.3.7 Die Steunspan kan twee addisionele lede koöpteer. 2.4 Die Kantoor vir Predikantesake hanteer die skribaat van die Steunspan. 2.5 Die voorsitter en ondervoorsitter word deur die Steunspan uit eie geledere aangewys. 2.6 Vakatures in die Steunspan word op aanbeveling van die Steunspan deur die Moderamen aangevul. 2.7 Die voorsitter, bestuurder en nog ’n lid deur die Steunspan aangewys, tree as dagbestuur op. 2.8 Die dagbestuur hanteer, in terme van die Steunspan se opdrag, alle administratiewe en spoedeisende sake met verslag aan die Steunspan. 2.9 Die Steunspan lewer verslag aan die Bedryfspan, Moderamen en die Algemene Sinode.

3.

WERKSTERREINE EN OPDRAG

3.1 Beleid Adviseer die kerkverband met die beleid wat verband hou met predikantesake. 3.2 Substeunspanne Die Steunspan verrig sy funksies deur middel van die volgende substeunspanne: 3.2.1 Bevoegdheidsaangeleenthede 3.2.1.1 Die verlening van bedieningsbevoegdheid (legitimasie) op aanbeveling van die kuratoria; 48

3.2.1.2 die opskorting of ontneming van bedieningsbevoegdheid op aanbeveling van ’n ring of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam; 3.2.1.3 die instandhouding van die bevoegdheidsregister; 3.2.1.4 die advisering van aansoekers en kerkvergaderinge oor die hantering van aansoeke om herstel van bevoegdheid en die vereistes wat daarvoor nagekom moet word; en 3.2.1.5 die verskaffing van tersaaklike inligting aan kerklike vergaderings en die Jaarboek oor bedieningsbevoegdheid van proponente, bedienaars van die Woord en emeriti. 3.2.2 Diensverhoudinge 3.2.2.1 Die gee van advies en leiding aan sinodes, ringe en kerkrade, in oorleg met die aktuarius van die Algemene Sinode én die aktuarius van die betrokke sinode, met die oog op eenvormige en gekoördineerde optrede ten opsigte van hantering van diensverhoudinge; 3.2.2.2 die samestelling en bywerk van die Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge; en 3.2.2.3 die jaarlikse aanbeveling van die riglyne vir vergoedingspakkette van bedienaars van die Woord aan in oorleg met die Algemene Steunspan Fondse en Bates. 3.2.3 Arbeidsregtelike Dienste 3.2.3.1 Die instandhouding van ’n persoonlike lêer waarin die bevindinge van alle tug-, dissiplinêre en appèlsake, waarby studente en gelegitimeerdes betrokke is, aangeteken word; 3.2.3.2 die gee van advies en leiding aan ondersoekliggame, in oorleg met die aktuarius van die Algemene Sinode én die aktuarius van die betrokke sinode, met die oog op eenvormige en gekoördineerde optrede ten opsigte van hantering van tug- en dissiplinêre ondersoeke, appèlsake en beslissings oor bedieningsbevoegdheid; 3.2.3.3 die verskaffing van opleiding en toerusting ten opsigte van arbeidsregtelike en gemeenregtelike aangeleenthede in tug- en/of dissiplinêre optrede en bevoegdheidsaansoeke; en 3.2.3.4 die gee van advies aan ondersoekliggame, in oorleg met die aktuarisse van die Algemene Sinode en die sinodes, 3.2.4 Standplaasverwisseling 3.2.4.1 Die gee van advies en leiding aan die sinodale predikantebegeleiers, sinodes, ringe, kerkrade en bedienaars van die Woord oor beleid ten opsigte van standplaasverwisseling; en 3.2.4.2 die verlening van hulp met passingsprosesse. 3.2.5 Predikantebegeleiding Die gee van advies en leiding, in oorleg met die sinodale predikante begeleiers, oor beleid ten opsigte van die implementering van die A tot Z-beleid, predikanteversorging en die mentorprogram. 3.2.6 Opleiding en VBO 3.2.6.1 Die lewering van jaarliks insette by die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding rakende behoeftes van opleiding aan studente; 49

3.2.6.2 die lewering van jaarliks insette by die Forum vir Bediendingsontwikkeling en diensverskaffers rakende bedieningsontwikkeling; en

Voortgesette voortgesette

3.2.6.3 die administrasie van krediete vir voortgesette bedieningsontwikkeling. 3.3 Sekretariaat Die sekretariaat van die Steunspan verrig die volgende funksies: 3.3.1 Die gereelde instandhouding van die bevoegdheidsregister; 3.3.2 die hantering van alle korrespondensie rakende die bevoegdheidsregister; en 3.3.3 die hantering van die skribaat van die Steunspan. 3.4 Begroting en Befondsing 3.4.1 Die begroting vir die Kantoor en werksaamhede van die Steunspan word deur die Algemene Steunspan Fondse en Bates én die Bedryfspan in samewerking met die Steunspan hanteer. 3.4.2 Die werksaamhede van die Kantoor, Steunspan en substeunspanne wat betrekking het op alle bevoegdheidsaangeleenthede, word befonds uit die registrasiefooi, wat slegs hiervoor aangewend mag word. Die jaarlikse registrasiefooi word deur die Bedryfspan op aanbeveling van die Steunspan en die Algemene Steunspan Fondse en Bates vasgestel. 3.4.3 Die Algemene Sinode begroot vir werksaamhede van die Steunspan wat op die terrein van die Algemene Sinode tuishoort.

4.

VERGADERINGS

4.1 Die Steunspan vergader minstens kwartaalliks waarvan een vergadering per jaar uitgebrei word met een verteenwoordiger uit elke sinode op koste van die sinode. 4.2 Die substeunspanne vergader soos nodig.

5.

KANTOOR VIR DIE STEUNSPAN

5.1 Die Steunspan: 5.1.1 neem ’n bestuurder in diens wat die Kantoor bestuur en die werksaamhede koördineer; en 5.1.2 skep ’n ondersteunde infrastruktuur vir die werksaamhede.

REGLEMENT 9 REGLEMENT VIR DIE ALGEMENE STEUNSPAN TEOLOGIESE OPLEIDING 1.

NAAM Algemene Steunspan Teologiese Opleiding (ASTO).

2.

SAMESTELLING Die Steunspan Teologiese Opleiding word saamgestel uit 50

2.1 twee verteenwoordigers van elk van die kuratoria te Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein, verkieslik die voorsitter en skriba, met sekundi; 2.2 een verteenwoordiger van elke sinode wat nie reeds in terme van 2.1 hierbo verteenwoordig is nie, met sekundus; 2.3 een verteenwoordiger van elk van die NG Kerkdosenterade aan die Teologiese fakulteite te Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein, verkieslik die voorsitter, met sekundus; 2.4 twee verteenwoordigers deur die Algemene Sinode of die Moderamen aangewys, waaronder ’n verteenwoordiger van die Algemene Steunspan Predikantesake, met sekundi; en 2.5 een verteenwoordiger van die Forum vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling, met sekundus. 2.6 Elke lidkerk van die NG Kerkfamilie kan op eie koste in adviserende hoedanigheid een verteenwoordiger benoem.

3.

OPDRAG

3.1 Die Steunspan 3.1.1 sien in die algemeen om na die teologiese opleiding en verdere bedieningsontwikkeling, en adviseer die Algemene Sinode in verband met die beleid wat gevolg moet word ten opsigte van teologiese opleiding en verdere bedieningsontwikkeling in die lig van die A tot Z-beleid; 3.1.2 koördineer en bespreek sake van gemeenskaplike belang vir die onderskeie teologiese fakulteite en die sentra vir verdere bedieningsontwikkeling soos deur die Algemene Sinode en/of die kuratoria na die Steunspan verwys, en gee daaroor leiding; 3.1.3 bepaal in oorleg met die kuratoria en NG Kerkdosenterade die minimum vereistes vir toelating tot die evangeliebediening en lê dit aan die Algemene Sinode vir goedkeuring voor; 3.1.4 sien in oorleg met die kuratoria toe dat die vereistes vir toelating tot die evangeliebediening in die NG Kerk in die akademiese programme aan die universiteit en/of in die programme van die sentra vir bedieningsontwikkeling geïmplementeer word; 3.1.5 verseker deur genoegsame kontrole en toepaslike optrede dat die teologiese opleiding by die onderskeie teologiese opleidingsentra geskik en gelykwaardig is; 3.1.6 bepaal die bestek vir colloquium doctum, waaraan die kuratoria uitvoering gee; 3.1.7 oefen in geval van verdienstelike aansoeke vir legitimasie ’n diskresie uit om ’n aanbeveling aan ’n kuratorium te maak ten opsigte van aanvullende studie en/of eksaminering met die oog op legitimasie; 3.1.8 beskik oor diskresionêre bevoegdheid rakende die vereistes vir die (aanvullende) opleiding van tweede loopbaan-aansoekers; 3.1.9 hou register van alle studente wat gekeur is vir die teologiese opleiding en voorsien die Algemene Steunspan Predikantesake van ’n afskrif daarvan; 51

3.1.10 ontvang verslae van kuratoria oor die verdere bedieningsontwikkeling van gelegitimeerdes by die onderskeie sentra vir verdere bedieningsontwikkeling en voorsien die Algemene Steunspan Predikantesake van afskrifte daarvan; 3.1.11 kompileer, sonder inhoudelike wysiging, die verslae van die onderskeie kuratoria met die oog op een samevattende verslag aan die Algemene Sinode; en 3.1.12 doen verslag aan die Moderamen en die Algemene Sinode.

4.

KONSTITUERING EN VERGADERINGS

4.1 Die Steunspan konstitueer so spoedig moontlik na aanwysing en vergader hoogstens twee maal per jaar. 4.2 ’n Dagbestuur word by konstituering saamgestel, bestaande uit ’n voorsitter, ’n ondervoorsitter en ’n skriba. 4.3 Die Steunspan kan substeunspanne benoem vir advies rakende enige aspek van teologiese opleiding.

BEDIENAARS VAN DIE WOORD REGLEMENT 10 REGLEMENT VIR DIE OPLEIDING EN LEGITIMASIE VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD 1.

PLEK WAAR EN OOREENKOMS MET DIE UNIVERSITEIT Teologiese opleiding in die NG Kerk geskied aan die teologiese fakulteite van en sentra vir bedieningsontwikkeling by die universiteite van Stellenbosch, Pretoria en Bloemfontein en word by wyse van skriftelike ooreenkoms tussen die betrokke sinode(s) en die universiteit bepaal, op voorwaarde dat dit nie in stryd is met die besluite van die Algemene Sinode soos in hierdie Reglement vervat nie.

2.

SAMESTELLING EN FUNKSIES VAN DIE ALGEMENE STEUNSPAN TEOLOGIESE OPLEIDING, DIE PLAASLIKE KURATORIUM EN SUBSTEUNSPANNE OF SUBKOMMISSIES

2.1 Algemene Steunspan Teologiese Opleiding Die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding is die steunspan van die Algemene Sinode wat oorhoofse verantwoordelikheid dra vir teologiese opleiding (vergelyk die Reglement vir die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding). 2.2 Plaaslike Kuratorium 2.2.1 Samestelling Die kuratorium word saamgestel uit verteenwoordigers van die sinode(s) binne wie se gebied die teologiese fakulteit geleë is. Die getal lede in ’n kuratorium word bepaal deur die betrokke sinode(s). Ander sinodes het die reg om op eie koste elk een verteenwoordiger in die onderskeie kuratoria te benoem. Een lid van die NG Kerkdosenteraad het sitting in die kuratorium. Indien die betrokke sinode(s) ’n bedienaar(s) van die Woord met opdrag teologiese opleiding benoem en vir diens aan die kerkverband bevestig het, dien hierdie persoon in die kuratorium. 52

2.2.2 Funksies Die kuratorium 2.2.2.1 gee uitvoering aan die Algemene Sinode se beleid én reglemente en die betrokke sinode(s) se bepalings en besluite vir teologiese opleiding; 2.2.2.2 is verantwoordelik vir die keuring, begeleiding, versorging, toesighouding oor, eksaminering en aanbeveling vir toelating tot die evangeliebediening van teologiese studente wat by die betrokke universiteit ingeskryf is en bedienaars van die Woord in die NG Kerk wil word; 2.2.2.3 voer onderhandelinge en sluit ooreenkomste met die universiteit oor die Kerk se vereistes vir, die aard van en die toesig oor teologiese opleiding; 2.2.2.4 benoem en stel teologiese dosente aan vir diens aan die kerkverband, of benoem dosente in die teologie wat met kerklike inspraak deur die universiteit aangestel word in ’n pos toegeken aan die Kerk, of akkrediteer dosente wat sonder kerklike inspraak deur die universiteit aangestel is; 2.2.2.5 sorg vir en hou toesig oor die verdere bedieningsontwikkeling van gelegitimeerdes binne die gebied van die betrokke sinode(s) in die lig van die A tot Z-beleid; en 2.2.2.6 werk saam met die ander kerklike vennote by die universiteit, die ander kuratoria van die Kerk, die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding en ander gereformeerde kerke op ekumeniese gebied om teologiese opleiding te bevorder en uit te bou. 2.3 Dagbestuur Elke kuratorium wys ’n dagbestuur aan ooreenkomstig die bepalings en/of reglemente van die betrokke sinode(s). 2.4 Substeunspanne of subkommissies Die kuratorium behartig die volgende funksies self of word in die uitvoering daarvan bygestaan en/of geadviseer deur substeunspanne of subkommissies: 2.4.1 Keuring 2.4.1.1 ’n Voornemende teologiese student word deur die ring met ’n gemotiveerde verslag as teologiese kandidaat by die kuratorium aangemeld. Die kuratorium word voorsien van ’n skriftelike verklaring deur die sturende gemeente dat die voornemende student ’n lidmaat van die gemeente is. Die kuratorium kan ook ’n student voorlopig toelaat in afwagting van die kennisgewing, verslag en/of verklaring. 2.4.1.2 Tot die keuringstaak van die kuratorium behoort die beoordeling van die verslag van die ring, die aanvanklike en verdere persoonlikheidsevaluering van die student, die verkryging van die student se instemming met die Kerk se verstaan van die amp van bedienaar van die Woord soos in die Woord, Belydenis, kerklike bepalinge, roepingsverklaring en beleid van die Algemene Sinode uitgedruk. 2.4.1.3 Die kuratorium ontmoet vóór die aanvang van teologiese studies die voornemende teologiese student, verkieslik saam met verteenwoordigers van die sturende gemeente en die ring. Die ontmoeting word benut vir gesprek oor die student se roepingsverstaan, geestelike groei, kerklike betrokkenheid, beskikbaarheid van studiebeurse en bedieningsmoontlikhede. 53

2.4.1.4 Gekeurde teologiese studente word tydens die formele inskrywing aan die universiteit deur die kuratorium bygestaan, van advies oor kursusaangeleenthede bedien en aan die Kerk se betrokkenheid by die teologie fakulteit bekendgestel. 2.4.1.5 Die kuratorium verleen jaarliks op grond van ’n skriftelike keuringsverslag toestemming aan teologiese studente om voort te gaan met hulle teologiese studie. 2.4.1.6 ’n Teologiese student se keuring kan deur die kuratorium opgeskort of beëindig word wanneer akademiese vordering, klasbywoning, gedrag en kerklike meelewing nie bevredigend is nie. 2.4.1.7 Die kuratorium doen jaarliks aan die sturende gemeente, die student se huidige gemeente, die betrokke ring(e) en die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding verslag oor die student se vordering. 2.4.1.8 Die keuring van ’n teologiese student aan een van die kerklik-goedgekeurde teologiese opleidingsentra kan deur die kuratorium na ’n ander kerklikgoedgekeurde teologiese opleidingsentrum oorgedra word, mits die nodige dokumentasie daarmee saamgaan en die ander kuratorium die keuring aanvaar. 2.4.1.9 Finale keuring vind by eksaminering voor legitimasie plaas. 2.4.2 Begeleiding, versorging en toesighouding 2.4.2.1 Die begeleiding van teologiese studente het ’n versorgingswaarde en ’n keuringsfunksie. Begeleiers doen jaarliks op grond van goeie persoonlike kontak met die teologiese student en aan die hand van ’n skriftelike verslag ’n aanbeveling met die oog op die voortsetting van die opleiding. 2.4.2.2 Die begeleiding en versorging van teologiese studente is ’n geïntegreerde proses waarin gemeente(s), die ring(e) en die kuratorium ’n eie bydrae lewer. 2.4.2.3 Die kuratorium begelei en versorg die teologiese student ten opsigte van akademiese ontwikkeling, spiritualiteitsvorming én persoonsontwikkeling. 2.4.2.4 Die kuratorium neem verantwoordelikheid vir die bedieningsgeskiktheid en bedieningsgereedheid van die teologiese student, waarby ingesluit word deurlopende professionele vorming en ’n praktiese gemeentejaar. 2.4.2.5 Die kuratorium stel ’n gedragskode vir teologiese studente op en hou toesig en oefen dissipline uit oor die student se nakoming van die gedragskode. 2.4.2.6 Die gemeente waar die teologiese student tydens opleiding lidmaat is, is verantwoordelik vir die pastorale versorging van en toesig oor die leer en lewe van die student. 2.4.3 Dissiplinering 2.4.3.1 Teologiese studente staan vir die duur van hulle opleiding onder die gesamentlike toesig van die kuratorium en die NG Kerkdosenteraad (vergelyk Artikel 6.3 van die Kerkorde en 2.5 hieronder). 2.4.3.2 As lidmate en ampsdraers in gemeentes staan teologiese studente, wat hulle leer en lewe betref, onder die toesig en tug van die kerkvergadering wat kerkordelik daarvoor verantwoordelik is. Die kuratorium kan die betrokke kerkvergadering daaroor raadpleeg. 2.4.3.3 Hierdie toesig hef nie die toesig van die universiteit oor teologiese studente op nie. 54

2.4.3.4 Die kuratorium wys vir ’n dissiplinêre ondersoek ’n gevolmagtigde ondersoekliggaam van minstens drie lede uit eie geledere en/of uit die betrokke sinode(s) se gebied aan. Die ondersoekliggaam kan kundiges as volwaardige lede koöpteer. 2.4.3.5 ’n Teologiese student kan tydens ’n dissiplinêre ondersoek deur ’n NG Kerklidmaat bygestaan word. 2.4.3.6 Die dissiplinêre ondersoek geskied in terme van die toepaslike voorskrifte van die Reglement vir Tug en Dissipline. 2.4.3.7 Die volgende dissiplinêre maatreëls kan deur die ondersoekliggaam opgelê word: 2.4.3.7.1 ’n bestraffing in ’n privaatgesprek of ter vergadering van die ondersoekliggaam; 2.4.3.7.2 die opskorting vir ’n vasgestelde tydperk van die student se keuring met die oog op legitimasie; of 2.4.3.7.3 die beëindiging van die student se keuring met die oog op legitimasie. 2.4.3.8 Die betrokke sinode(s) of sy/hulle gevolmagtigde(s) hanteer die appèl van ’n teologiese student teen ’n dissiplinêre maatreël(s). 2.4.4 Eksaminering en aanbeveling vir legitimasie 2.4.4.1 Elke kuratorium benoem ’n proponentskommissie ooreenkomstig die bepalings en/of reglemente van die bepaalde sinode(s). 2.4.4.2 Die proponentskommissie neem die proponentseksamen (vergelyk 6. hieronder) af en beveel die suksesvolle kandidate by die kuratorium aan vir legitimasie deur die Algemene Steunspan Predikantesake. 2.4.4.3 Die proponentskommissie is deurlopend betrokke by die proses van opleiding ten einde te verseker dat die opleiding beantwoord aan die behoeftes van die Kerk. 2.5 NG Kerkdosenteraad 2.5.1 Die NG Kerkdosenteraad word saamgestel uit die teologiese dosente deur die NG Kerk benoem aan die teologiese fakulteit van die universiteit en die sentrum vir bedieningsontwikkeling van die Kerk by die universiteit. 2.5.2 Die NG Kerkdosenteraad is saam met die kuratorium verantwoordelik vir die vorming van teologiese studente met die oog op die bediening in die NG Kerk en die ander lidkerke van die NG Kerkfamilie. 2.5.3 Die kuratorium word deur ten minste een lid, wat nie ’n aanstelling by die universiteit of sentrum vir bedieningsontwikkeling het nie, in die NG Kerkdosenteraad verteenwoordig.

3.

TEOLOGIESE DOSENTE

3.1 Benoeming, aanstelling en akkreditering 3.1.1 Die benoeming en aanstelling van teologiese dosente by universiteite waar bedienaars van die Woord vir die NG Kerk opgelei word, kan op een van twee maniere geskied: 3.1.1.1 Die universiteit kan ’n dosent aanstel na inspraak deur die Kerk soos bepaal in die ooreenkoms tussen die betrokke universiteit en die sinode(s). Die kuratorium benoem en bevestig sodanige dosent as teologiese dosent van die NG Kerk. 55

3.1.1.2 Die kuratorium kan, ná oorleg met die betrokke universiteit, ’n dosent aan die sentrum vir bedieningsontwikkeling benoem, aanstel en bevestig vir diens aan die kerkverband. Die universiteit word versoek om sodanige teologiese dosent te akkrediteer om ook as dosent aan die teologiese fakulteit op te tree. 3.1.2 In beide gevalle word die posbeskrywing en profiel bekendgestel in die Kerkbode. 3.1.3 Die benoeming en bevestiging van teologiese dosente in doseerposte wat deur die Kerk geskep en gevul word, geskied in terme van Artikel 8.2 en Artikel 8.4 van die Kerkorde. 3.1.4 Doseerposte wat deur die universiteit ingevolge ’n ooreenkoms aan die Kerk toegeken is, word gevul in terme van die reëls en kriteria deur die universiteit in oorleg met die Kerk bepaal, en word befonds soos tussen die universiteit en die Kerk ooreengekom. 3.1.5 Teologiese dosente aan die universiteit wat sonder die Kerk se inspraak aangestel is, kan deur die kuratorium as teologiese dosent geakkrediteer word. Slegs benoemde en geakkrediteerde dosente kan kerkspesifieke en kerkeie opleiding vir teologiese studente van die NG Kerk aanbied. 3.1.6 Die benoeming en akkreditering van teologiese dosente deur die kuratorium, word in die Kerkbode vir approbasie deur die kerkverband voorgelê. 3.1.7 Teologiese dosente wat deur die kuratorium benoem is, beskik oor die bevoegdheid van bedienaar van die Woord in die NG Kerk. Proponente word met handoplegging bevestig en verkry sodoende die bevoegdheid van bedienaar van die Woord. 3.2 Vereistes by benoeming 3.2.1 By die benoeming van teologiese dosente, word aan die volgende vereistes voldoen: 3.2.1.1 die persoon moet oor die bevoegdheid van bedienaar van die Woord of die bevoegdheid van proponent in die NG Kerk beskik; 3.2.1.2 die persoon moet oor die nodige akademiese kwalifikasies beskik en aan die ander posvereistes voldoen; 3.2.1.3 die persoon moet kerklik betrokke wees en oor genoegsame ondervinding in die kerklike bediening beskik; en 3.2.1.4 die persoon moet ’n onbetwyfelbare voorstander van die gereformeerde leer wees. 3.3 Dissiplinering 3.3.1 As lidmate en ampsdraers in gemeentes, staan teologiese dosente, wat hulle leer en lewe betref, onder die toesig en tug van die kerkvergadering wat kerkordedelik daarvoor verantwoordelik is. Die kuratorium kan die betrokke kerkvergadering daaroor raadpleeg. 3.3.2 Wanneer ’n klag teen of nadelige gerug oor ’n dosent by die kuratorium aangebring word, word dit deur die kuratorium aan die verantwoordelike ring oorhandig. Die kuratorium kan ook as klaer in ’n tugondersoek optree. Waar ’n ondersoekliggaam besluit om ’n teologiese dosent ’n tugmaatreël(s) in terme van Artikel 64 van die Kerkorde op te lê en sodanige tugmaatreël die teologiese dosent se diensverhouding by die universiteit beïnvloed, word ’n ooreenkoms rakende die voortgesette diens van die dosent tussen die Kerk en die universiteit daaroor aangegaan. 56

3.3.3 Die kuratorium hou toesig oor en is verantwoordelik vir die bestuur van die diensverhouding van teologiese dosente wat by ’n sentrum vir bedieningsontwikkeling vir diens aan die kerkverband aangestel is. Dit sluit dissiplinêre optrede deur die kuratorium in terme van die Reglement vir Tug en Dissipline teen sodanige teologiese dosent in. 3.3.4 Die universiteit hou toesig oor en is verantwoordelik vir die bestuur van die diensverhouding van teologiese dosente wat as personeel van die universiteit aangestel is. Die bepalings soos deur die universiteit in dié verband neergelê, geld vir dissiplinêre optrede. Waar dissiplinêre maatreëls deur die universiteit toegepas ’n teologiese dosent se diens aan die Kerk beïnvloed, word ’n ooreenkoms rakende die voortgesette diens van die dosent tussen die Kerk en die universiteit daaroor aangegaan. 3.3.5 Die kuratorium wys vir ’n dissiplinêre ondersoek teen ’n teologiese dosent van die NG Kerk ’n gevolmagtigde ondersoekliggaam van ten minste drie lede uit eie geledere en/of uit die betrokke sinode(s) se gebied aan. Die ondersoekliggaam kan kundiges as volwaardige lede koöpteer. 3.3.6 ’n Teologiese dosent kan tydens ’n dissiplinêre ondersoek deur ’n NG Kerklidmaat bygestaan word. 3.3.7 Die dissiplinêre ondersoek geskied in terme van die toepaslike voorskrifte van die Reglement vir Tug en Dissipline. 3.3.8 Die volgende dissiplinêre maatreëls kan deur die ondersoekliggaam opgelê word: 3.3.8.1 ’n bestraffing in ’n privaatgesprek of ter vergadering van die ondersoekliggaam; 3.3.8.2 die opskorting vir ’n vasgestelde tydperk van die dosent se voorreg om teologiese studente van die NG Kerk op te lei; of 3.3.8.3 die beëindiging van die dosent se voorreg om teologiese studente van die NG Kerk op te lei en die uiteindelike beëindiging van die Kerk se finansiële bydrae ten opsigte van die betrokkene, soos met die universiteit ooreengekom. 3.3.9 Die betrokke sinode(s) of sy/hulle gevolmagtigde(s) hanteer die appèl van ’n teologiese dosent teen ’n dissiplinêre maatreël(s). 3.3.10 Die kuratorium kan na behoorlike ondersoek besluit om die akkreditering van ’n teologiese dosent op te skort of te beëindig.

4.

VEREISTES VIR TEOLOGIESE OPLEIDING

4.1 Algemene vereistes 4.1.1 Die teologiese opleiding van die Kerk is primêr gefokus op die opleiding en vorming van bedienaars van die Woord vir die bediening van die Kerk. 4.1.2 Benewens hierdie hoofoogmerk hou die teologiese opleiding rekening met 4.1.2.1 die opleiding van teoloë wat die Kerk en evangelie kan dien deur te doseer, navorsing te doen en ander gespesialiseerde werk (soos Bybelvertaling) vir die Kerk te doen; 4.1.2.2 die opleiding vir ander ampte, dienste en bedieninge soos wat die Kerk dit nodig ag (soos jeugwerkers, pastorale werkers, evangeliste); en 57

4.1.2.3 die opleiding en toerusting van lidmate vir hulle dienswerk volgens hulle gawes binne en buite die gemeente. 4.1.3 In die gereformeerde tradisie neem teologiese opleidingsinstansies saam met gemeentes en die kerkverband verantwoordelikheid vir die opleiding vir die amp van bedienaar van die Woord in die Kerk. 4.1.4 In die opleiding van bedienaars van die Woord word aandag gegee aan die geïntegreerde vorming van kennis (logos), karakter (etos) en vaardighede en houdings (patos). Gereelde aandag word tydens teologiese opleiding aan ten minste die volgende by studente gegee: 4.1.4.1 geestelike lewe en geestelike dissiplines; 4.1.4.2 roepingsbewustheid; 4.1.4.3 psigiese gesondheid en persoonsgroei; 4.1.4.4 Bybelse en teologiese kennis en insig; 4.1.4.5 kontekstuele insig en oordeel; 4.1.4.6 verstaan van die Kerk en van die roeping en werking van gemeentes; en 4.1.4.7 vorming van spesifieke vaardighede wat vir die bediening nodig is. 4.1.5 Sinodes doen alles in hulle vermoë om die praktyk van verdere bedieningsontwikkeling goed te vestig en uit te bou. Teologiese en bedieningsopleiding is ’n bedieningslange taak en verantwoordelikheid en daarom vestig die NG Kerk ’n tradisie van bedieningslange leer by gelegitimeerdes van die Kerk. 4.2 Akademiese vereistes 4.2.1 Die NG Kerk vereis van sy studente ’n sesjarige opleiding in gereformeerde teologie, wat die verkryging van die gepaardgaande grade insluit. Hierdie sesjarige opleiding moet ten minste die suksesvolle voltooiing van Grieks II en Hebreeus II insluit. 4.2.2 Die akademiese vereistes vir toelating tot die evangeliebediening in die NG Kerk word deur die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding in oorleg met die kuratoria en die NG Kerkdosenterade geformuleer en deur die Algemene Sinode goedgekeur. Die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding en die kuratoria sien toe dat dié vereistes in die akademiese programme by die teologiese fakulteite en/of by die programme van die sentra vir bedieningsontwikkeling geïmplementeer word. 4.2.3 Kursusse, modules en/of programme word deur die universiteit in die volgende vakdissiplines aangebied: 4.2.3.1 Ou Testamentiese Wetenskap; 4.2.3.2 Nuwe Testamentiese Wetenskap; 4.2.3.3 Kerkgeskiedenis en Kerkreg/Ekklesiologie; 4.2.3.4 Dogmatiek en Etiek/Sistematiese Teologie; 4.2.3.5 Godsdiens- en Sendingwetenskap/Missiologie; en 4.2.3.6 Praktiese Teologie. 4.2.4 Spesialisering in ’n bepaalde studiegebied, insluitende ’n verhandeling oor ’n gespesialiseerde onderwerp, is ’n akademiese vereiste vir teologiese opleiding. 58

4.3 Bykomende vereistes 4.3.1 Die volgende is bykomende vereistes vir teologiese opleiding en toelating tot die evangeliebediening: 4.3.1.1 die suksesvolle eksaminering van die kandidaat se kennis van die Bybel en die Belydenisskrifte; 4.3.1.2 die suksesvolle evaluering van die kandidaat se taal- en kommunikasievaardigheid; 4.3.1.3 die gereelde bywoning van kursusse, modules en programme deur die universiteit en die sentrum vir bedieningsontwikkeling aangebied; 4.3.1.4 die suksesvolle voltooiing van die bedieningsvorming en die verpligte gemeentejaar ooreenkomstig die voorskrifte van die kuratorium en die NG Kerkdosenteraad; en 4.3.1.5 die geslaagde lewering van ’n proefpreek onder toesig van ’n dosent en ’n lid van die proponentskommissie in ’n gemeente tydens die finale studiejaar. 4.3.2 Kandidate wat toelating tot die evangeliebediening verlang, word verplig om ten minste drie jaar van die opleiding voltyds aan een van die kerklik-goedgekeurde teologiese opleidingsentra te voltooi. In die geval van tweedeloopbaanstudente en ander hoogs uitsonderlike gevalle kan die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding, op voorlegging van ’n kuratorium, hierdie vereiste ter syde stel. 4.3.3 Die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding beskik oor diskresionêre bevoegdheid rakende die vereistes vir die (aanvullende) opleiding van tweede loopbaan aansoekers en voorsien die kuratorium en die NG Kerkdosenteraad van die vereistes waaraan ’n bepaalde aansoeker moet voldoen.

5.

GEMEENTEJAAR

5.1 Opleiding in bedieningsvorming geskied tydens al die studiejare, maar in besonder tydens die finale studiejaar. 5.2 Gedurende die finale studiejaar werk studente vir hulle bedieningsvorming vanaf die begin van Februarie tot die einde van Oktober onder toesig van ’n gemeenteleraar én by ’n gemeente deur die kuratorium en die NG Kerkdosenteraad goedgekeur. 5.3 Teologiese studente onderteken die volgende onderneming voor die aanvang van die gemeentejaar: “Ek, die ondergetekende, onderskryf hiermee opreg en as voor die Here die leer soos vervat in die Formuliere van Eenheid van die gereformeerde kerke, naamlik die sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. Ek verklaar met my hele hart dat ek dit aanvaar en bely as in ooreenstemming met die Woord van God; dat ek die leer getrou sal handhaaf; dat ek my op die bevordering van godsdienskennis, Christelike sedes, orde en eendrag met alle ywer sal toelê; en ek verbind my om, sou dit bevind word dat ek teen enige gedeelte van hierdie verklaring en belofte gehandel het, my aan die uitsprake van die bevoegde kerkvergadering te onderwerp.” 5.4 Die kerkraad van die gemeente waar die teologiese student die gemeentejaar doen, voorsien die kuratorium en die NG Kerkdosenteraad vóór einde September van ’n verslag oor die praktiese opleiding. Die betrokke kuratorium en NG Kerkdosenteraad voorsien die pro forma vir hierdie verslag (vergelyk ook 6.2.7 hieronder). 59

6.

PROPONENTSEKSAMEN

6.1 Die proponentseksamen geskied aan die einde van die finale studiejaar of so gou doenlik daarna en word deur die proponentskommissie afgeneem. 6.2 Die ondersoek tydens die proponentseksamen geskied sover moontlik in die teenwoordigheid van die kandidaat en handel oor: 6.2.1 die kandidaat se roeping en beweegredes om bedienaar van die Woord te word; 6.2.2 die kandidaat se getuienis oor geloofsekerheid en die ervaring van die genade van God; 6.2.3 die kandidaat se lewensverhaal, wat sorg vir geestelike, fisiese en emosionele gesondheid insluit; 6.2.4 die kandidaat se getuienis oor die verstaan van die inhoud van ’n bedienaar van die Woord se ampswerk, wat bewussyn van gawes en groeigeleenthede insluit; 6.2.5 die kandidaat se bedieningsgeskiktheid en bedieningsgereedheid; 6.2.6 die kandidaat se spiritualiteitsvorming en persoonsontwikkeling, soos onder meer deur die deurlopende persoonlikheidsevaluering bepaal; 6.2.7 die inhoud van die verslag van die gemeente(s) waar die kandidaat tydens die gemeentejaar praktiese opleiding ondergaan het, onder meer die kandidaat se gemeentelike meelewing, gehegtheid aan die leer van die Kerk, voorbeeldigheid, onbesproke gedrag en getroue uitvoering van diensverpligtinge; 6.2.8 die inhoud van die verslag van die sentrum vir bedieningsontwikkeling oor die kandidaat se kerkeie opleiding, professionele vorming, kennis van die Bybel en die Belydenisskrifte en taal- én kommunikasievaardighede (vergelyk ook 4.3.1.1 en 4.3.1.2 hierbo); 6.2.9 die inhoud van die verslag van die gemeente waar die teologiese student tydens opleiding lidmaat is oor die kandidaat se leer en lewe; 6.2.10 die inhoud van die verslag van die dosent en die lid van die proponentskommissie oor die beoordeling van die kandidaat se proefpreek (vergelyk 4.3.1.5 hierbo); en 6.2.11 die inhoud van die verslag van die NG Kerkdosenteraad oor die kandidaat se akademiese kennis, gehegtheid aan die leer van die Kerk, aanwending van teoretiese akademiese kennis in die praktyk van die bediening en die suksesvolle voltooiing van die vereiste universiteitskursusse, -modules en -programme. 6.3 Die kuratorium beslis op aanbeveling van die proponentskommissie dat ’n kandidaat aan die neergelegde vereistes voldoen het en daarom by die Algemene Sinode vir legitimasie aanbeveel word (vergelyk Artikel 7 van die Kerkorde). 6.4 ’n Kandidaat wat deur die kuratorium afgewys word, kan weer op ’n tyd soos deur die proponentskommissie bepaal, vir eksaminering en moontlike toelating aanmeld. 6.5 Studente van die NG Kerk wat in die buiteland studeer het, lê die proponentseksamen af met die oog op legitimasie deur die Algemene Steunspan Predikantesake.

7.

COLLOQUIUM DOCTUM

7.1 Colloquium doctum word by die proponentskommissie afgelê deur 60

7.1.1 persone wie se terugkeer tot die evangeliebediening deur ’n sinode of sy gevolmagtigde by die kuratorium aanbeveel word; of 7.1.2 persone wat by ander kerke se opleidingsentra tot die evangeliebediening toegelaat is en begeer om bedienaars van die Woord in die NG Kerk te word. 7.2 Die volgende vereistes vir toelating na colloquium doctum word gestel vir persone wat tot die evangeliebediening in die NG Kerk wil terugkeer: 7.2.1 bewys van goeie sedelike gedrag deur middel van ’n getuigskrif van die kerkraad van die gemeente waarvan die kandidaat lidmaat is; 7.2.2 bewys dat die kandidaat deur die betrokke sinode of sy gevolmagtigde ondersoek is met betrekking tot sy persoonlike geloofsekerheid, persoonlike ondervinding van die genade van God, roepingsbewustheid en geskiktheid vir die evangeliebediening. 7.3 Die kuratorium verwys alle persone wat vir colloquium doctum aanmeld, vooraf vir persoonlikheidsevaluering. 7.4 Die volgende vereistes word gestel vir bedienaars van die Woord van gereformeerde kerke met wie die NG Kerk formele ekumeniese bande het, wat begeer om tot die evangeliebediening in die NG Kerk toegelaat te word: 7.4.1 Die bedienaar van die Woord in diens van ’n ander gereformeerde kerk dien skriftelik ’n gemotiveerde aansoek in by die kuratorium van een van die teologiese opleidingsentra van die NG Kerk. Hierdie aansoek word vergesel van die getuienis van 7.4.1.1 die ring van die NG Kerk binne wie se grense hierdie persoon as bedienaar van die Woord in die bediening staan of woon (indien nie meer in die aktiewe bediening nie); en 7.4.1.2 die kerk of gemeente van waaruit die persoon wil oorkom, indien wenslik of moontlik. 7.4.2 ’n Skriftelike onderneming rakende die inhandiging van lidmaatskap deur die aansoeker en ’n skriftelike bevestiging van die aanvaarding van lidmaatskap deur ’n gemeente van die NG Kerk word vereis alvorens verder gehandel kan word met die aansoek. 7.4.3 In die geval waar aanvullende opleiding vereis word, kan so ’n persoon eers na suksesvolle voltooiing van die aanvullende opleiding én na colloquium doctum deur die proponentskommissie by die kuratorium vir legitimasie aanbeveel word. 7.4.4 Indien geen verdere aanvullende opleiding vereis word nie, kan die persoon na colloquium doctum deur die proponentskommisie by die kuratorium vir legitimasie aanbeveel word. 7.5 Die volgende vereistes word gestel vir persone wat ’n volledige of gedeeltelike teologiese opleiding ondergaan het aan die opleidingsentra van gereformeerde kerke met wie die NG Kerk formele ekumeniese bande het: 7.5.1 Die persoon wat opleiding by ’n ander gereformeerde kerk se opleidingsentrum ondergaan het, dien skriftelik ’n gemotiveerde aansoek by die kuratorium van een van die teologiese opleidingsentra van die NG Kerk in. Hierdie aansoek word vergesel van ’n skriftelike bevestiging van lidmaatskap van ’n gemeente van die NG Kerk en die getuienis van die ring van die NG Kerk binne wie se grense hierdie persoon woon of lidmaat is. 61

7.5.2 In die geval waar aanvullende opleiding vereis word omrede die teologiese opleiding deur die NG Kerkdosenteraad en die kuratorium as nie-gelykstaande geag word met die opleiding wat die NG Kerk vir sy teologiese studente vereis, kan so ’n persoon eers na suksesvolle voltooiing van die aanvullende opleiding én na colloquium doctum deur die proponentskommissie by die kuratorium vir legitimasie aanbeveel word. 7.5.3 Indien geen verdere aanvullende opleiding vereis word nie, kan die persoon na colloquium doctum deur die proponentskommisie by die kuratorium vir legitimasie aanbeveel word. 7.6 Die volgende vereistes word gestel vir persone wat ’n volledige of gedeeltelike teologiese opleiding aan die opleidingsentra van nie-gereformeerde kerke, of aan opleidingsentra wat nie aan ’n kerk verbind is nie, ondergaan het: 7.6.1 Van persone wat ’n volledige of gedeeltelike teologiese opleiding aan inrigtings van nie-gereformeerde kerke gevolg het, of aan opleidingsentra wat nie aan ’n kerk verbind is nie, word verwag om die vereiste teologiese studie aan een van die kerklik-goedgekeurde teologiese opleidingsentra van die NG Kerk te voltooi. Die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding bepaal in oorleg met die betrokke kuratorium en die NG Kerkdosenteraad die ontbrekende opleiding. 7.6.2 Hierdie persone word as teologiese studente aan die universiteit en by die sentrum vir bedieningsontwikkeling beskou en die vereistes wat aan teologiese studente gestel word, is op hierdie persone van toepassing (vergelyk 4. hierbo). 7.7 Inhoud van colloquium doctum 7.7.1 Die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding bepaal die bestek vir colloquium doctum, waaraan die kuratoria uitvoering gee. 7.7.2 Die colloquium doctum is ’n ondersoek na die kandidaat se akademiese bekwaamheid, asook na die kandidaat se kennis van die gereformeerde teologie en gehegtheid aan die leer van die Kerk. Dié ondersoek kan mondeling of skriftelik geskied. 7.7.3 Die proponentskommissie voorsien die kandidaat van ’n voorgeskrewe bestek vir colloquium doctum, sodat onder andere die akademiese bekwaamheid en gehegtheid aan die leer van die Kerk aan die hand daarvan ondersoek kan word. 7.7.4 By bevredigende aflegging van colloquium doctum, word die kandidaat by die kuratorium vir beslissing aanbeveel. 7.8 Die kuratorium beslis op aanbeveling van die proponentskommissie dat ’n kandidaat aan die neergelegde vereistes voldoen het en daarom by die Algemene Sinode vir legitimasie aanbeveel word (vergelyk Artikel 7 van die Kerkorde). 7.9 ’n Kandidaat wat deur die kuratorium afgewys word, kan weer na ses maande by die kuratorium aanmeld vir colloquium doctum.

8.

LEGITIMASIE

8.1 ’n Verteenwoordiger van die Algemene Steunspan Predikantesake behartig namens die Algemene Sinode die legitimasie (vergelyk Artikel 7 van die Kerkorde). 62

8.2 Die legitimasie geskied by geleentheid van ’n openbare kerklike byeenkoms wat vir dié doel deur die kuratorium gereël word. Die legitimasie kan ook in uitsonderlike gevalle plaasvind tydens of na afloop van ’n vergadering van die kuratorium. 8.3 Goedgekeurde kandidate word met ’n gepaste woord, die aflegging van die Plegtige Legitimasieverklaring en die oorhandiging van die Akte van Legitimasie tot die evangeliebediening toegelaat. Die Akte van Legitimasie word onderteken deur twee lede van die Algemene Steunspan Predikantesake. 8.4 Die kandidaat antwoord op en onderteken die volgende Plegtige Legitimasieverklaring: “Ek, die ondergetekende, ................................................, oortuig van my roeping deur die Here en toegelaat tot die openbare bediening van die Woord in die Nederduitse Gereformeerde Kerk, verklaar hiermee voor die Here 1. dat ek glo dat die leer soos vervat in die drie algemene belydenisskrifte en die drie Formuliere van Eenheid - naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis (Confessio Belgica), die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls, ooreenkom met die Woord van God; 2. dat ek hierdie leer getrou sal verkondig en uitleef; 3. dat ek alle dwalinge wat met hierdie leer in stryd is, sal weerlê en alles in my vermoe sal doen om dit uit die Kerk te weer; 4. dat, indien ek later enige beswaar of ander insig oor die leer ontwikkel, ek dit nie sal leer of bevorder voordat ek dit aan ’n bevoegde kerkvergadering vir ’n beslissing voorgelê het nie; 5. dat ek my aan die orde van die NG Kerk sal hou; 6. dat ek, om beroep te word, volgens die Kerkorde en besluite van die Nederduitse Gereformeerde Kerk sal optree; 7. dat ek my op die uitbreiding van die Koninkryk van God sal toelê deur die bevordering van die kennis van, vertroue in en gehoorsaamheid aan die Drie-enige God; 8. dat ek myself verbind tot voortgesette bedieningsontwikkeling. Ek verbind my deur my handtekening tot al die voormelde.” 8.5 Gelegitimeerdes beskik oor die bevoegdheid van proponent in die NG Kerk. Die registrasie by die Algemene Steunspan Predikantesake en die jaarlikse aanmelding met die oog op die behoud van die bevoegdheid van proponent word gereël deur die Reglement vir die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti.

9.

BYKOMENDE SINODALE BEPALINGE Die betrokke sinode(s) wat verantwoordelikheid vir die teologiese opleiding by ’n kerklik goedgekeurde teologiese opleidingsentrum aanvaar het, kan na gelang van die plaaslike omstandighede en verhoudinge met die betrokke universiteit, eie of bykomende bepalinge neerlê, op voorwaarde dat dit nie in stryd is met die besluite van die Algemene Sinode soos onder meer in hierdie Reglement vervat nie. 63

REGLEMENT 11 REGLEMENT VIR DIE BEVOEGDHEID VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD, PROPONENTE EN EMERITI 1.

ALGEMENE UITGANGSPUNTE

1.1 Daar moet by elke aspek van die reëling van die bevoegdheid (wat verpligtinge en regte insluit) van bedienaars van die Woord, proponente en emeriti daarvan uitgegaan word dat dit Christus is wat sy kerk deur Sy Woord en die Heilige Gees regeer en dat Hy dit doen deur persone wat Hy daartoe roep, toerus en in sy diens stel. 1.2 Die bevoegdheid vir die uitvoering van die werk van die bedienaar van die Woord is nie geleë in bepaalde vermoëns of besondere kwaliteite, of ’n aparte geestelike stand wat beklee is met ’n blywende eer of mag en wat deur die daad van ordening verkry word nie. Daar bestaan nie so iets soos ’n ampsbevoegdheid wat aan die persoon kleef en aan sodanige persoon sekere regte en bevoegdhede verleen sonder dat die betrokkene die amp binne gemeentelike verband beklee nie. 1.3 ’n Persoon kan bedienaar van die Woord wees indien die persoon op wettige wyse beroep is, die nodige approbasie verkry het, en in ’n gemeente bevestig is (vergelyk Artikel 5 en 8 van die Kerkorde). Die amp van bedienaar van die Woord funksioneer dus binne gemeentelike verband met dien verstande dat persone in 2.3 hieronder genoem, naamlik diegene wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan die kerkverband, deur ’n gemeente beroep en in ’n gemeente in die amp bevestig kan word. Bedienaars van die Woord in diens van die kerkverband het beperkte ampsbevoegdheid en kan in terme van Artikel 9 van die Kerkorde slegs die bediening van Woord, die bediening van die sakramente en die diens van die gebede op uitnodiging van ’n gemeente behartig. Indien ’n bedienaars van die Woord in diens van die kerkverband óók as bedienaar van die Woord in ’n gemeente bevestig is, beskik daardie persoon oor volle ampsbevoegdheid.

2.

DIE BEVOEGDHEID VAN BEDIENAAR VAN DIE WOORD

2.1 Die volgende geld vir die verkryging van die bevoegdheid van bedienaar van die Woord: 2.1.1 ’n Bedienaar van die Woord is ’n persoon wat 2.1.1.1 die innerlike roeping van die Here ontvang het, 2.1.1.2 die teologiese opleiding volgens die voorskrifte van die Algemene Sinode deurloop het, 2.1.1.3 aan ’n ondersoek ten opsigte van leer en lewe en die geskiktheid vir die bediening onderwerp is, 2.1.1.4 gelegitimeer en beroepbaar gestel is, 2.1.1.5 deur ’n gemeente beroep of die kerkverband benoem is, en 2.1.1.6 in die amp of vir diens aan die kerkverband bevestig is. 2.2 Elke bedienaar van die Woord wat in ’n gemeente in die amp bevestig is, beskik oor volle ampsbevoegdheid en beklee die amp soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde. 64

2.3 Elke bedienaar van die Woord wat vir diens aan die kerkverband bevestig is, beskik oor beperkte ampsbevoegdheid (vergelyk 2.2 hierbo). Hierdie persone is 2.3.1 Bedienaars van die Woord wat deur die kerkverband benoem is om as NG Kerkdosente teologiese studente aan die kerklik-goedgekeurde teologiese opleidingsentra van die NG Kerk op te lei; 2.3.2 Bedienaars van die Woord wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan ringe, sinodes en die Algemene Sinode; en 2.3.3 Bedienaars van die Woord wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan instansies soos die Bybelgenootskap, die Kapelaansdienste of ander instansies wat deur die Algemene Sinode, of die Moderamen namens die Algemene Sinode, goedgekeur is. 2.4 ’n Proponent wat in terme van 2.3.2 en 2.3.3 hierbo benoem is, verkry nie die bevoegdheid van bedienaar van die Woord nie, maar behou die bevoegdheid van proponent. 2.5 Indien die man of vrou van ’n bedienaar van die Woord in diens van ’n gemeente of die kerkverband verplaas word, en dit meebring dat demissie verleen moet word, word die diensverhouding beëindig met die behoud van bevoegdheid van bedienaar van die Woord. 2.6 Persone wat ingevolge die Artikel 12.7.2 en 12.7.3 óf ingevolge die Reglement vir Vaste Termynposte óf ingevolge 2.5 hierbo demissie ontvang het, behou die bevoegdheid om bedienaar van die Woord te wees met dien verstande dat hulle hul jaarliks vóór 31 Maart by die Algemene Steunspan Predikantesake aanmeld met vermelding van die rede(s) waarom die bevoegdheid van bedienaar van die Woord steeds behou moet word. Hierdie aanmelding moet vergesel wees van ’n vertroulike aanbeveling oor die persoon se gemeentelike meelewing, uitgereik deur die kerkraad van die gemeente waar die persoon lidmaat is. Sodanige persone beskik oor beperkte ampsbevoegdheid en kan in terme van Artikel 9 van die Kerkorde slegs die bediening van Woord, die bediening van die sakramente en die diens van die gebede op uitnodiging van ’n gemeente behartig.

3.

DIE BEVOEGDHEID VAN PROPONENT

3.1 ’n Proponent is ’n persoon wat die vereiste teologiese opleiding deurloop het, gelegitimeer is en beroepbaar is. 3.2 Proponente mag op uitnodiging van ’n kerkraad die Woord tydens eredienste en ander geleenthede verkondig. 3.3 Persone wat op grond van Artikel 11 van die Kerkorde óf met die oog op verdere studie demissie ontvang het (vergelyk Reglement vir Verlof van Bedienaars van die Woord, 5.4 en 5.5), verloor die bevoegdheid van bedienaar van die Woord, maar behou die bevoegdheid van proponent. 3.4 Proponente wat die ouderdom van 60 jaar bereik het en hulle voornemens om nie weer voltyds in die bediening te staan nie skriftelik aan die Algemene Steunspan Predikantesake bekendgemaak het, word in die Kerkbode en in die Jaarboek bekendgestel as "nie beroepbaar nie". Hulle behou egter net soos proponente wat die normale aftree-ouderdom van 65 jaar bereik het, preekvergunning en kan dus op 65

uitnodiging van ’n gemeente die Woordbediening behartig. Persone wat reeds by legitimasie die normale aftree-ouderdom van 65 jaar bereik het, ontvang die bevoegdheid om beroep te word in terme van die Reglement vir Vaste Termynposte (vergelyk 4.). 3.5 Proponente moet hulle jaarliks vóór 31 Maart by die Algemene Steunspan Predikantesake aanmeld ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is vir beroeping. Hierdie aanmelding moet vergesel wees van ’n vertroulike aanbeveling oor die persoon se gemeentelike meelewing, uitgereik deur die kerkraad van die gemeente waar die persoon lidmaat is. 3.6 Aangesien proponente onder die opsig van die kerkraad staan, word dit van die kerkraad verwag om op die hoogte te bly met die posisie van proponente wat onder sy opsig val.

4.

DIE BEVOEGDHEID VAN EMERITUS

4.1 ’n Emeritus is ’n bedienaar van die Woord wat ingevolge Artikel 14 van die Kerkorde geëmeriteer het. 4.2 ’n Emeritus behou die bevoegdheid van bedienaar van die Woord en kan in terme van Artikel 9 van die Kerkorde die bediening van Woord, die bediening van die sakramente en die diens van die gebede op uitnodiging van ’n gemeente behartig. 4.3 ’n Emeritus is beroepbaar in terme van die Reglement vir Vaste Termynposte (vergelyk 4.) 4.4 ’n Emeritus kan voortgaan om as huweliksbevestiger op te tree. 4.5 Ter wille van die behoorlike instandhouding van die bevoegdheidsregister moet emeriti tot op ouderdom 70 jaarliks vóór 31 Maart by die Algemene Steunspan Predikantesake aanmeld.

5.

BEDIENINGSONTWIKKELING

5.1 In terme van die Plegtige Legitimasieverklaring is alle gelegitimeerdes van die Kerk verplig om voortgesette bedieningsontwikkeling te ondergaan. 5.2 Gelegitimeerdes moet, ter wille van hulle eie bedieningsontwikkeling en die welwese van die gemeente, inskakel by die mentorprogram van die Kerk.

6.

VERANDERING VAN TOEGEKENDE BEVOEGDHEID BEDIENAAR VAN DIE WOORD EN PROPONENT

VAN

6.1 Persone aan wie die Algemene Steunspan Predikantesake die bevoegdheid van bedienaar van die Woord, proponent of emeritus toegeken het, behou hierdie bevoegdheid, ook al sou die Algemene Sinode hierdie reglement wysig, mits die oorspronklike voorwaardes wat in hulle geval gegeld het, dieselfde bly. 6.2 Bedienaars van die Woord, proponente en emeriti van die Kerk wat leraar wil word in ’n ander denominasie van gereformeerde belydenis, kan vooraf by die Algemene Steunspan Predikantesake aansoek doen om beroepbaar te bly binne die NG Kerk terwyl die persoon in die ander denominasie werk. 66

6.3 Bedienaars van die Woord wat om bona fide redes37 die bediening wil verlaat, kan ’n aansoek rig aan die Algemene Steunspan Predikantesake wat deur die bedienaar van die Woord, die kerkraad en ring gemotiveer word. 6.3.1 Die Algemene Steunspan Predikantesake hanteer die aansoek. 6.3.2 Indien die aansoek suksesvol is, ontvang sodanige bedienaar van die Woord verlof om die bevoegdheid van proponent te behou. 6.3.3 Vir die behoorlike instandhouding van die bevoegdheidsregister moet sodanige persone jaarliks vóór 31 Maart by die Algemene Steunspan Predikantesake aanmeld.

7.

VERLIES VAN BEVOEGDHEID

7.1 Persone hou op om bedienaar van die Woord óf, waar van toepassing, emeritus te wees indien hulle 7.1.1 nie meer die werk verrig soos in 2.2 en 2.3 hierbo omskryf nie, behoudens 2.6 hierbo; 7.1.2 in ’n politieke bestuursliggaam dien of hulle as politieke kandidaat in ’n verkiesing vir enige vlak van regering beskikbaar stel; 7.1.3 hulle deur woord of daad van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente afskei; 7.1.4 ’n skriftelike bedanking by die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde ingedien het en dit aanvaar word (vergelyk 7.5 hieronder); 7.1.5 skriftelik aan die Algemene Steunspan Predikantesake kennis gee dat hulle die amp van bedienaar van die Woord neerlê, met kennisgewing aan die ring onder wie se opsig hulle val; 7.1.6 dit deur tughandeling verloor (vergelyk Artikel 64.5.4 van die Kerkorde). 7.2 Persone hou op om proponent te wees indien hulle 7.2.1 in ’n politieke bestuursliggaam dien of hulle as politieke kandidaat in ’n verkiesing vir enige vlak van regering beskikbaar stel; 7.2.2 hulle deur woord of daad van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente afskei; 7.2.3 skriftelik aan die Algemene Steunspan Predikantesake kennis gee dat hulle afstand doen van hulle bevoegdheid as proponent; 7.2.4 dit deur tughandeling verloor (vergelyk Artikel 64.5.4 van die Kerkorde). 7.3 Wanneer ’n persoon ophou om bedienaar van die Woord, proponent of emeritus te wees, word die volgende prosedure gevolg: 7.3.1 Die betrokke kerkvergadering stel die Algemene Steunspan Predikantesake van die verlies van bevoegdheid in kennis. 7.3.2 Die persoon besorg die Akte van Legitimasie via die skriba van die ring/ringskommissie aan die Algemene Steunspan Predikantesake terug. 7.3.3 Die Algemene Steunspan Predikantesake gee in die Kerkbode kennis van die verlies van bevoegdheid.

37

Bona fide redes is wanneer ʼn bedienaar van die Woord uit sy werkkring bedank sonder dat daar enigsins sprake is van tug- en/of dissiplinêre optrede. Redes kan inhou dat die bedienaar van die Woord vir die huidige nie die weg oopsien om met die bediening voort te gaan nie. 67

8.

HERTOELATING TOT DIE BEDIENING

8.1 Eertydse bedienaars van die Woord of proponente mag slegs langs die volgende weg weer gelegitimeer word: 8.1.1 Die persoon doen skriftelik aansoek by die ring onder wie se opsig gestaan word. 8.1.2 Hierdie ring ondersoek die aangeleentheid met inagneming van Artikel 66.4.5 van die Kerkorde. In die geval van ’n eertydse bedienaar van die Woord word die getuienis ingewin van al die kerkrade en ringe binne wie se gebied die persoon woonagtig was tydens en sedert die bevoegdheid verloor is. Getuienis kan ook van kerkrade en ringe ingewin word waar die persoon woonagtig was voordat daar uit die bediening getree is. In die geval van ’n eertydse proponent word sover moontlik die getuienis ingewin van al die kerkrade en ringe binne wie se gebied die persoon woonagtig was voor én nadat proponentsbevoegdheid verloor is. 8.1.3 Die ring voorsien die sinode/sinodale kommissie/moderamen binne wie se gebied die ring val, van al die tersaaklike stukke, ’n verslag en aanbevelings. 8.1.4 Die skriba van die sinode/sinodale kommissie/moderamen stuur die dokumentasie en die verslag aan die Algemene Steunspan Predikantesake met die oog op advies. 8.1.4.1 Wanneer ’n sinode/sinodale kommissie/moderamen die aansoek behandel, word die applikant ingevolge 7.2 van die Reglement vir die Opleiding en Legitimasie van Bedienaars van die Woord ter vergadering ondersoek met inagneming van die Artikel 66.4.4 en 66.4.5 van die Kerkorde. Indien die uitslag positief is, word die persoon na ’n proponentskommissie vir colloquium doctum verwys. In die geval van Artikel 66.4.5 van die Kerkorde word die applikant se aansoek na die Algemene Sinode/Moderamen verwys vir beslissing alvorens vir colloquium doctum aangemeld mag word (vergelyk 9. hieronder). 8.1.4.2 Wanneer ’n aansoek voor ’n sinode self gebring word, mag die applikant tydens die vergadering deur ’n kommissie ondersoek word, met inagneming van al die vereistes hierbo gestel. Indien die uitslag positief is, word ’n aanbeveling dienooreenkomstig voor die vergadering gelê. Indien die aanbeveling van die kommissie negatief is, mag die betrokke applikant die aansoek voor die volle vergadering verdedig of by ’n volgende sinode ’n nuwe aansoek indien. 8.1.4.3 Indien die sinodale kommissie die aansoek weier, word dit met opgawe van rede(s) skriftelik aan die applikant bekendgemaak. Teen die beslissing van die sinodale kommissie/moderamen mag die applikant by die sinode appèl aanteken, of by ’n latere geleentheid ’n nuwe aansoek indien. 8.1.4.4 Indien ’n applikant om redes wat volgens die oordeel van die vergadering aanvaarbaar is, versoek om nie ter vergadering te verskyn nie, word die aansoek in die persoon se afwesigheid behandel. 8.2 Nadat ’n kandidaat goedkeuring verkry het om aan te meld vir colloquium doctum, moet dit binne 18 maande geskied. 8.3 Na bevredigende colloquium doctum by die proponentskommissie, word die applikant by die Algemene Steunspan Predikantesake vir legitimasie aanbeveel. 68

8.4 Eertydse bedienaars van die Woord wat weer gelegitimeer word, beskik oor die bevoegdheid van proponent. Bevestiging in ’n gemeente na die aanname van ’n beroep geskied weer met oplegging van hande.

9.

HERTOELATING TOT DIE BEDIENING VAN PERSONE WAT IN ARTIKEL 66.4.5 GENOEM WORD

9.1 Waar ’n eertydse bedienaar van die Woord of proponent in terme van Artikel 66.4.5 van die Kerkorde aansoek om hertoelating tot die bediening doen, moet kerkvergaderinge bykomend aan die volgende aandag gee: 9.1.1 Daar moet duidelike getuienis van berou en bekering wees. 9.1.2 Daar moet voldoende getuienis wees dat die kerklike tug tot sy reg gekom het. 9.1.3 Daar moet genoegsame getuienis wees dat die hertoelating tot die bediening sonder skade vir die Kerk gedoen kan word. 9.1.4 Die tydsverloop, rugbaarheid, omvang van die skade, restitusie, herstel van verhoudinge, die heil van die Kerk, geskiktheid vir die bediening en doelbewuste weerhouding van die ampspligte van bedienaar van die Woord moet ook in oorweging geneem word.

10. HERTOELATING TOT DIE BEDIENING VAN PERSONE WAT DIE NG KERK VERLAAT HET 10.1 ’n Eertydse bedienaar van die Woord of proponent wat na ’n ander kerk of godsdienstige groep oorgegaan het, sedertdien weer lidmaat van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente geword het en begeer om weer tot die bediening van die Woord in die NG Kerk toegelaat te word, moet dieselfde prosedure volg soos in 8.1 tot 8.4 hierbo vermeld. 10.2 Die colloquium doctum word afgeneem in terme van 7.1 tot 7.3 en 7.7 tot 7.9 van die Reglement vir die Opleiding en Legitimasie vir Bedienaars van die Woord.

11. TOELATING TOT DIE BEDIENING VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD UIT ANDER KERKE 11.1 ’n Bedienaar van die Woord in diens van ’n gereformeerde kerk met wie die NG Kerk formele ekumeniese bande het, kan tot die evangeliebediening in die NG Kerk toegelaat word, indien voldoen word aan die vereistes gestel onder 7.4 van die Reglement vir die Opleiding en Legitimasie vir Bedienaars van die Woord.

12. VERTOË IN VERBAND MET BEVOEGDHEID 12.1 ’n Persoon wat deur ’n beslissing van die Algemene Steunspan Predikantesake rakende die persoon se bevoegdheid veronreg voel, kan met voorlegging van nuwe gegewens ’n beroep doen op ’n volgende vergadering van die Algemene Steunspan Predikantesake. 12.2 ’n Persoon wat nog steeds verontreg voel ten opsigte van die Steunspan Preikantesake se beslissing, kan ‘n verdere beroep doen op die Algemene Sinode/Moderamen. 12.3 ’n Persoon wie se bevoegdheid geraak word deur die kennisgewing van ’n ondersoekliggaam in ’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek (vergelyk Artikel 64.5.4.3 en 69

65.5.4.4 van die Kerkorde), kan skriftelike vertoë aan die Algemene Steunspan Predikantesake rig, voordat die Algemene Steunspan Predikantesake daaraan uitvoering gee.

13. BEVOEGDHEIDSREGISTER - FOOIE EN PUBLIKASIE 13.1 Benewens alle ander bepalings, moet elke persoon wat oor bevoegdheid beskik en dit wil behou, jaarliks vóór 31 Maart op die verlangde wyse by die Algemene Steunspan Predikantesake aanmeld. Elke aanmelding moet vergesel wees van die betaling van die voorgeskrewe registrasiefooi soos deur die Bedryfspan van die Algemene Sinode jaarliks vasgestel. 13.2 Die basiese inligting soos vervat in die bevoegdheidsregister word in die Jaarboek gepubliseer. In die Jaarboek word vir die onderskeie kategorieë voorsiening gemaak. Enige foutiewe inligting moet onverwyld deur die betrokke persoon of kerkvergadering onder aandag van die Algemene Steunspan Predikantesake gebring word. Regstellings geskied in die Kerkbode.

REGLEMENT 12 REGLEMENT VIR BEROEPING, BEVESTIGING, DEMISSIE EN EMERITAAT VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD 1.

ALGEMEEN

1.1 ’n Bedienaar van die Woord word beroep vir diens aan die gemeente of benoem vir diens aan die kerkverband (vergelyk Artikel 8.1 en 8.2 van die Kerkorde). 1.2 ’n Bedienaar van die Woord kan beroep, bevestig en uitgestuur word vir die gemeente se sending-/getuienisaksie of vir sending-/getuienisdiens saam met ander kerke of sendingorganisasies (vergelyk 2.5.1.2 en 2.8 van die Reglement vir die Sending/Getuienis van die NG Kerk). 1.3 Gelegitimeerdes van die ander lidkerke van die NG Kerkfamilie kan in die NG Kerk beroep en bevestig word, op voorwaarde dat 1.3.1 die beroepene aan die vereistes van die NG Kerk vir opleiding en legitimasie voldoen (vergelyk Funksionele Besluite: Beroepbaarheid van Bedienaars van die Woord binne die Familie van NG Kerke), of 1.3.2 die Algemene Steunspan Predikantesake op aanbeveling van die ring goedgekeur het dat die beroepene met beperkte opdrag bevestig kan word (vergelyk Funksionele Besluite: Beroeping met Beperkte Opdrag). 1.4 Gelegitimeerdes van ander gereformeerde kerke met wie die NG Kerk in terme van ’n bilaterale ooreenkoms in volle verhoudinge staan, kan met inagneming van spesifieke vereistes wat die NG Kerk stel, in die NG Kerk beroep en bevestig word (vergelyk 4.3.1 en 4.7.1 van die Reglement vir die Verhouding tot Ander Kerke en Groepe). 1.5 Die bepalings van hierdie Reglement is van toepassing by die beroeping, bevestiging, demissie en emeritaat van bedienaars van die Woord in voltyds-onbepaalde, tentmaker- en vaste termynposte. 70

2.

BEROEPING VIR DIENS AAN GEMEENTE

2.1 Die kerkraad van die gemeente beroep ’n bedienaar van die Woord vir diens aan die gemeente en kry daarvoor die goedkeuring van die lidmate van die gemeente en die ring. 2.2 Voordat die beroepsbrief afgestuur word, moet 2.2.1 die goedkeuring (approbasie) van die gemeente deur afkondiging verkry word; en 2.2.2 die ring of sy gevolmagtigde kommissie skriftelik bevestig dat daar aan al die kerklike vereistes vir die uitbring van die beroep voldoen is. 2.2.3 Besware teen ’n beroep of beroepene word by die betrokke ring of ringskommissie ingedien, wat dit volgens die bepalinge van die betrokke sinodale gebied hanteer (vergelyk ook 8. hieronder). 2.2.4 Indien nie aan die vereistes voldoen is nie, word die beroep deur die ring of sy gevolmagtigde ongeldig verklaar.

3.

BENOEMING VIR DIENS AAN KERKVERBAND

3.1 Die ring, sinode of Algemene Sinode se gevolmagtigde benoem ’n bedienaar van die Woord vir diens aan die kerkverband en kry daarvoor die goedkeuring van die kerkverband. 3.2 Voordat die benoemingsbrief afgestuur word, moet 3.2.1 die goedkeuring (approbasie) van die kerkverband deur bekendmaking van die benoeming in die Kerkbode verkry word; en 3.2.2 die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie of sy gevolmagtigde skriftelik bevestig dat daar aan al die kerklike vereistes vir die benoeming voldoen is. 3.2.3 Besware teen ’n benoeming of benoemde word by die betrokke sinode of sy gevolmagtigde ingedien, wat dit volgens die bepalinge van die betrokke sinodale gebied hanteer.

4.

PROSEDURE BY BEROEPING

4.1 Die kerkraad bepaal die posvereistes en kan die pos in die Kerkbode bekend stel. 4.2 Die kerkraad stel ’n groslys op een of meer van die volgende wyse saam: 4.2.1 lede van die kerkraad kan tydens die beroepsvergadering name op die groslys plaas; en/of 4.2.2 die ringskommissie en/of die Algemene Steunspan Predikantesake kan deur die kerkraad versoek word om vooraf name op die groslys te plaas; en/of 4.2.3 die lidmate van die gemeente kan versoek om by die skriba van die kerkraad name in te gee vir vooraf plasing op die groslys; en/of 4.2.4 die naam van die beroepende gemeente en die datum van die beroepsvergadering kan onder amptelike berigte in die Kerkbode geplaas word en gelegitimeerdes kan sodoende versoek word om hulle name tesame met ’n curriculum vitae aan die skriba van die kerkraad te stuur vir vooraf plasing op die groslys. 4.3 Die kerkraad van die beroepende gemeente kan aan gelegitimeerdes wie se name vooraf op die groslys geplaas is, ’n vraelys stuur waarin bedieningsgerigte vrae gestel word. 71

4.4 Die kerkraad kan ’n curriculum vitae aanvra van enige persoon wie se naam vooraf op die groslys geplaas is. 4.5 Vertroulikheid word gehandhaaf ten opsigte van die persoonlike inligting van diegene wie se name op die groslys geplaas is. 4.6 Indien die kerkraad van ’n pre-advieskommissie gebruik maak, word die name met die beskikbare inligting aan die kommissie voorgelê. 4.6.1 Die pre-advieskommissie bepaal aan die hand van die posvereistes wie die geskikte persone vir die pos is. 4.6.2 Die pre-advieskommissie lê die name van minstens drie geskikte persone in alfabetiese volgorde aan die kerkraad voor, tesame met al die ander name op die groslys. 4.6.3 Die pre-advieskommissie kan inligting oor persone wie se name op die groslys is, sonder beïnvloeding aan die kerkraad voorsien. 4.7 Op versoek van die kerkraad en met opgaaf van rede(s), kan die ring of sy gevolmagtigde goedkeuring verleen dat minder as drie (3) name op die groslys geplaas word. 4.8 Die beroeping vind op geslote stemwyse plaas en wel soos volg: 4.8.1 Die aanwesige kerkraadslede moet ’n kworum wees. 4.8.2 Elke lid van die vergadering moet stem. 4.8.3 Persone wat die vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon (waaronder die verteenwoordiger van die ring en die lede van die pre-advieskommissie wat nie kerkraadslede is nie), kan aan die bespreking deelneem, maar mag nie stem nie. 4.8.4 Die persoon op wie die meeste stemme verenig word, is verkies indien die getal stemme op die persoon uitgebring die volstrekte meerderheid van die aanwesige stemgeregtigdes uitmaak. 4.8.5 Indien ’n persoon nie ’n volstrekte meerderheid van stemme kry nie, vind daar ’n verdere stemming plaas uit die name wat die hoogste getal stemme gekry het en saam ’n volstrekte meerderheid vorm. 4.8.6 Indien daar ’n staking van stemme is wat nie deur verdere stemming opgelos kan word nie, geskied die beslissing deur die lot. 4.9 In gevalle waar die benoeming deur die kerkverband geskied, sien die kerkvergadering toe dat aan die toepaslike vereistes van hierdie gedeelte van die Reglement voldoen word.

5.

BEROEPSBRIEF

5.1 Die kerkraad stel die beroepsbrief op. 5.2 'n Verteenwoordiger van die ring, wat nie lidmaat van die betrokke gemeente is nie, adviseer die kerkraad in die opstel van die beroepsbrief. 5.3 In die geval van benoeming deur die kerkverband, word die advies deur die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie gegee. 72

5.4 Die beroepsbrief is die diensaanbod wat aan die hand van Artikel 9 van die Kerkorde die diensopdrag en in terme van Artikel 13 van die Kerkorde die diensvoordele van die beroepene omskryf. 5.5 In gevalle van benoeming deur die kerkverband, word die nodige aanpassings gemaak ten opsigte van die diensopdrag en diensvoordele. 5.6 Onderhandeling rakende beskikbaarheid vir die pos en enige diensvoorwaardes, kan slegs plaasvind nadat die beroep uitgebring is.

6.

KENNISGEWING VAN BEROEP

6.1 Die voorsitter van die kerkraadsvergadering gee dadelik aan die gelegitimeerde wat beroep is, kennis van die beroep wat uitgebring is. 6.2 Die Kerkbode word onverwyld deur die skriba in kennis gestel van die uitbring van die beroep (later ook van die aanneming of bedanking daarvan).

7.

GOEDKEURING VAN BEROEP

7.1 Waar ’n bedienaar van die Woord na ’n gemeente beroep word, word die naam van die beroepene op twee agtereenvolgende Sondae tydens die erediens aan die gemeente vir goedkeuring (approbasie) deur die gemeente bekendgemaak. 7.2 So gou doenlik na die laaste bekendmaking van die beroep en nadat die tyd vir besware verby is, lê die voorsitter van die kerkraad die betrokke stukke aan die skriba van die ring of sy gevolmagtigde voor. 7.3 Die ring of sy gevolmagtigde kontroleer of daar aan die volgende kerkordelike vereistes vir die uitbring van die beroep voldoen is: 7.3.1 skriftelike bevestiging van die Algemene Steunspan Predikantesake dat die beroepene na ’n gemeente van die Kerk beroepbaar is; 7.3.2 skriftelike bevestiging van die beroepene se huidige gemeente dat die persoon lidmaat is; 7.3.3 skriftelike bevestiging van die verteenwoordiger van die ring tydens die beroepsvergadering dat die korrekte kerkordelike prosedures gevolg is met die uitbring van die beroep; 7.3.4 die voltooide beroepsbrief behoorlik onderteken is deur die gevolmagtigdes van die kerkraad; 7.3.5 skriftelike bevestiging van die huidige ring onder wie se opsig die beroepene staan, dat daar geen tug en/of dissiplinêre ondersoek teen die beroepene hangende is nie en/of dat die persoon beroepbaar is; en 7.3.6 bevestiging deur die beroepende vergadering dat geen wettige beswaar teen die beroep uitgebring is nie. 7.4 Waar ’n benoeming deur die kerkverband gemaak word (vergelyk Artikel 8.2 van die Kerkorde), verkry die vergadering wat die benoeming maak die goedkeuring van die kerkverband deur bekendmaking van die benoeming in die Kerkbode en word die stukke genoem in 7.3.1 tot 7.3.6 hierbo aan die sinodale regs-/kerkordekommissie voorgelê vir goedkeuring. 73

7.5 Indien nie aan die vereistes voldoen is nie, word die beroep deur die ring of sy gevolmagtigde, of die benoeming deur die sinodale regs-/kerkordekommissie, ongeldig verklaar. 7.6 Sodra die beroep deur die ring of sy gevolmagtigde of die benoeming deur die sinodale regs-/kerkordekommissie goedgekeur is, word die beroepsbrief of benoemingsbrief aan die beroepene of benoemde gestuur vir oorweging van die beroep of benoeming. 7.7 Die beroepene het na ontvangs van die beroepsbrief ’n maksimum van veertien (14) dae om die beroep te aanvaar of te bedank, tensy uitstel daartoe deur die kerkraad verleen word.

8.

BESWARE TEEN BEROEP

8.1 Enige ongesensureerde belydende lidmaat van die beroepende gemeente, het die reg om tot 24 uur na die tweede afkondiging van die beroep, skriftelike beswaar met opgawe van rede(s) by die kerkraad in te dien. 8.2 Besware mag slegs gegrond wees op bepaalde klagtes teen die leer of lewe van die beroepene, of op grond van klagtes insake onreëlmatigheid in verband met die uitbring van die beroep. 8.3 Besware teen die beroep ingebring, word soos volg hanteer: 8.3.1 Die besware word by die skriba van die kerkraad ingedien, wat die voorsitter versoek om spoedeisend die kerkraad byeen te roep om die besware in behandeling te neem. 8.3.2 Indien die besware handel oor onreëlmatighede gedurende die beroepingsproses, verwys die kerkraad dit na die ring of sy gevolmagtigde vir beslissing. 8.3.3 Indien die besware handel oor die leer of lewe van die beroepene, doen die kerkraad navraag daaroor by die ring onder wie se opsig die beroepene staan. 8.3.4 Indien die besware ongegrond is, word voortgegaan met die beroep. 8.3.5 Indien dit blyk dat die besware gegrond is, word die beroep deur die ring of sy gevolmagtigde ongeldig verklaar. 8.3.6 Indien die ring die beroep ongeldig verklaar, gee die kerkraad aan die beroepene daarvan kennis met opgaaf van rede(s) en kan ’n ander beroep uitgebring word.

9.

DIENSOOREENKOMS

9.1 Na oorweging van die bepalings van die beroepsbrief en enige onderhandelinge daaromtrent, word die diensooreenkoms waarvolgens die bedienaar van die Woord in diens van die gemeente of die kerkverband gaan tree, finaal opgestel. 9.2 Die diensooreenkoms bevat inhoudelik die volgende: 9.2.1 Identifikasie van die partye. 9.2.2 Aanhef. 9.2.3 Diensomskrywing: Algemene diensverpligtinge (vergelyk Artikel 9 van die Kerkorde) met gepaardgaande spesifieke verwagtinge. 9.2.4 Vergoeding en byvoordele (vergelyk Artikel 13 van die Kerkorde). 9.2.5 Die wedersydse erkenning deur die partye dat hulle geskrewe ooreenkoms onderhewig is aan die bepalinge van die Kerkorde en die besluite van die Algemene Sinode en die betrokke sinode soos van tyd tot tyd gewysig. 74

9.2.6 Aanvangsdatum: 9.2.6.1 In die geval van bedienaars van die Woord in diens van gemeentes of in diens van die kerkverband, die datum van demissie uit die vorige gemeente of werkkring. 9.2.6.2 In ander gevalle waar ’n beroep aanvaar is, is die aanvangsdatum die datum van bevestiging of ’n datum van indienstreding soos ooreengekom. 9.2.7 ’n Verklaring deur die beroepene dat daar geen hangende of dreigende tughandeling teen die persoon is nie en dat persoon aan die Plegtige Legitimasieverklaring getrou sal bly. 9.2.8 Die partye se handtekeninge met getuies en datum van ondertekening as aanvaarding dat ’n diensooreenkoms tussen die partye tot stand kom. 9.3 Die finale diensooreenkoms van ’n bedienaar van die Woord in diens van ’n gemeente word deur die ring of sy gevolmagtigde en in geval van ’n bedienaar van die Woord in diens van die kerkverband deur die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie goedgekeur. Hierna word die finale ooreenkoms deur beide partye onderteken en kan die bevestiging plaasvind met inagneming van die ander vereistes vir bevestiging. 9.4 Hierdie diensooreenkoms kan van tyd tot tyd gewysig word met instemming van beide partye en skriftelike goedkeuring van die ring of sy gevolmagtigde in die geval van ’n bedienaar van die Woord in diens van ’n gemeente, of die betrokke sinodale regs/kerkordekommissie in die geval van ’n bedienaar van die Woord in diens van die kerkverband.

10. BEVESTIGING 10.1 Die bevestiging van ’n bedienaar van die Woord vir diens aan ’n gemeente geskied nadat: 10.1.1 die beroepende kerkraad die volgende stukke by die ring of sy gevolmagtigde ingedien het: 10.1.1.1 ’n afskrif van die getekende dienskontrak; 10.1.1.2 ’n afskrif van die beroepene se Akte van Demissie uit die vorige werkkring óf ’n getuigskrif van eervolle ontslag in die geval van diens aan ’n instansie buite die kerkverband óf die Akte van Legitimasie in die geval van ’n proponent wat beroep is; 10.1.1.3 ’n afskrif van die beroepene se attestaat van die vorige gemeente wat by die beroepende gemeente ingedien is; en 10.1.1.4 ’n skriftelike bevestiging van die pensioenkantoor dat die beroepene se pensioen in orde is. 10.1.2 die ring of sy gevolmagtigde kommissie skriftelik bevestig het dat aan die kerkordelik vereistes (vergelyk 10.1.1 hierbo) voldoen is. 10.2 Die bevestiging van ’n bedienaar van die Woord in diens aan die kerkverband geskied nadat: 10.2.1 die kerkvergadering wat die benoeming gemaak het of sy gevolmagtigde die volgende stukke by die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie ingedien het: 75

10.2.1.1 ’n afskrif van die getekende dienskontrak; 10.2.1.2 ’n afskrif van die benoemde se Akte van Demissie uit die vorige werkkring óf ’n getuigskrif van eervolle ontslag in die geval van diens aan ’n instansie buite die kerkverband óf die Akte van Legitimasie in die geval van ’n proponent wat beroep is; 10.2.1.3 ’n afskrif, indien van toepassing, van die benoemde se attestaat, uitgereik deur die vorige gemeente en ingedien by ’n (ander) gemeente van die NG Kerk; en 10.2.1.4 ’n skriftelike bewys van die pensioenkantoor dat die benoemde se pensioen in orde is. 10.2.2 die betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie skriftelik bevestig het dat aan die kerkordelike vereistes (vergelyk 10.2.1 hierbo) voldoen is. 10.3 Die skriba van die beroepende vergadering of die kerkvergadering wat die benoeming gemaak het, rig ’n uitnodiging aan al die bedienaars van die Woord in diens van die ringsgemeentes óf in diens van die breër kerkverband om die bevestiging by te woon. 10.4 Die bevestiging in ’n gemeente geskied deur ’n bedienaar van Woord in diens van die gemeente óf die konsulent of ’n ander bedienaar van die Woord met bevoegdheid in die NG Kerk deur die konsulent daartoe versoek. 10.5 Die bevestiging in die kerkverband geskied deur ’n bedienaar van die Woord met bevoegdheid in die NG Kerk deur die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde daartoe aangewys. 10.6 Die bevestiging van ’n proponent geskied met oplegging van hande waarmee die bevoegdheid van bedienaar van die Woord verkry word. 10.7 Die bevestiging vind so spoedig moontlik plaas nadat aan die kerkordelike vereistes voldoen is. 10.8 Die kerkraad of ander kerkvergadering stel die betrokke ring, die sinodale kantoor, die Algemene Steunspan Predikantesake en die Kerkbode onverwyld in kennis van die bevestiging, met vermelding van: 10.8.1 die basiese biografiese besonderhede van die persoon wat bevestig is; 10.8.2 die vorige gemeente/werkkring; 10.8.3 die datum waarop die bevestiging plaasgevind het; 10.8.4 die gemeente waarin die persoon bevestig is; 10.8.5 die naam van die persoon wat die bevestiging waargeneem het; 10.8.6 die moontlike verandering in bevoegdheid wat plaasgevind het. 10.9 In die geval van ’n proponent of ’n bevoegde bedienaar uit ’n ander gereformeerde kerk wat bevestig is, word: 10.9.1 die betrokke sinodale kantoor versoek om aansoek te doen om die aanstelling as huweliksbevestiger; en 10.9.2 die aktuarius van die sinode versoek om ’n Akte van Bevestiging uit te reik. 76

11. DEMISSIE 11.1 ’n Bedienaar van die Woord wat ’n beroep na ’n ander gemeente aangeneem het of ’n benoeming vir diens aan die kerkverband aanvaar het, stel die kerkraad of ander kerkvergadering skriftelik daarvan in kennis. 11.2 Die betrokke kerkvergadering in wie se diens die bedienaar van die Woord gestaan het, maak die bedienaar van die Woord op vererende wyse los van die gemeente of ander werkkring deur die uitreiking van die Akte van Demissie. 11.3 Die Akte van Demissie word onderteken deur die voorsitter en skriba van die betrokke kerkvergadering. 11.4 Die verlening van demissie geskied tydens ’n vergadering of erediens deur die voorsitter of ander lid van die betrokke kerkvergadering. 11.5 Demissie word verleen nadat: 11.5.1 die beroeps- of benoemingsbrief én die getekende nuwe diensooreenkoms aan die ring of sy gevolmagtigde/betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie voorgelê is; en 11.5.2 die ring of sy gevolmagtigde/betrokke sinodale regs-/kerkordekommissie skriftelike bevestiging ontvang het dat alle uitstaande verpligtinge teenoor die bedienaar van die Woord met betrekking tot vergoeding, verlof en ander diensvoordele nagekom is. 11.6 Die Akte van Demissie uitgereik deur ’n kerkraad, dien ook as attestaat vir oorplasing van lidmaatskap na die volgende gemeente. 11.7 ’n Bedienaar van die Woord wat uit diens van die gemeente of die kerkverband bedank, of weens tug- en/of dissiplinêre handeling uit diens van die gemeente of uit diens van die kerkverband ontslaan is (vergelyk Artikel 64.5.4 van die Kerkorde), ontvang by diensbeëindiging ’n dienssertifikaat.

12. EMERITAAT 12.1 Bedienaars van die Woord in diens van gemeentes of die kerkverband, moet by bereiking van ouderdom vyf-en-sestig (65) emeriteer. 12.2 Geen bedienaar van die Woord kan na emeritering in ’n voltyds-onbepaalde pos in diens wees nie (vergelyk Reglement vir Vaste Termynpos vir diens as emeritus tussen ouderdom 65 en 70). 12.3 Die ring, onder wie se opsig ’n bedienaar van die Woord by emeritering staan, reik aan die bedienaar van die Woord by emeritering die Akte van Emeritaat uit. 12.4 Die Akte van Emeritaat word onderteken deur die voorsitter en skriba van die ring. 12.5 Die skriba van die ring stel die betrokke sinodale kantoor, die pensioenkantoor, die Algemene Steunspan Predikantesake én die Kerkbode van die emeritering in kennis. 12.6 Die Akte van Emeritaat kan tydens ’n vergadering of erediens namens die ring oorhandig word. 77

REGLEMENT 13 REGLEMENT VIR VOLTYDS-ONBEPAALDE POSTE 1.

AARD

1.1 ’n Voltyds-onbepaalde pos vir ’n bedienaar van die Woord is ’n voltydse pos met ’n onbepaalde termyn. 1.2 ’n Bedienaar van die Woord in ’n voltyds-onbepaalde pos: 1.2.1 verrig die ampspligte van Artikel 9 van die Kerkorde in ’n gemeente soos in die diensooreenkoms vervat; 1.2.2 verrig die pligte in die kerkverband soos in die diensooreenkoms vervat; 1.2.3 ontvang volle lewensonderhoud van die gemeente of die kerkverband; 1.2.4 mag nie buite die kerkverband deeltydse diens aan ’n ander werkgewer lewer nie.

2.

SKEP VAN POS

2.1 Vanaf die stigting tot die ontbinding van ’n gemeente beskik die gemeente oor ’n pos vir bedienaar van die Woord wat óf voltyds óf deeltyds vir ’n onbepaalde óf bepaalde termyn gevul word. 2.2 Die vulling van die pos vir bedienaar van die Woord in die gemeente kan met die goedkeuring van die ring of sy gevolmagtigde vir ’n tyd opgeskort word, terwyl die kerkraad met die hulp van die ring of sy gevolmagtigde na ander wyses kyk waarop die gemeente bedien kan word (kombinering, eenwording of samesmelting). 2.3 Die beroeping van ’n bedienaar van die Woord vir die vulling van ’n voltydsonbepaalde pos in die gemeente, kan alleen geskied nadat die kerkraad die ring of sy gevolmagtigde oortuig het van die finansiële volhoubaarheid van die pos en die ring of sy gevolmagtigde daartoe goedkeuring verleen het. 2.4 Die ring of sy gevolmagtigde se goedkeuring word ook verlang by die vulling van ’n voltyds-onbepaalde pos by meerdere bediening in die gemeente. 2.5 Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad met die opstel van die diensooreenkoms. 2.6 Vergoeding en ander diensvoordele vir ’n voltyds-onbepaalde pos is in ooreenstemming met die sinodale riglyne vir die vergoedingspakket vir bedienaars van die Woord, tensy anders ooreengekom. 2.7 ’n Voltyds-onbepaalde pos is pensioendraend met die volgende vereistes: 2.7.1 ’n bedienaars van die Woord in voltyds-onbepaalde pos se pensioenbydraevlak word bereken volgens die ooreengekome bydraekategorie; 2.7.2 die werkgewer bepaal die werkgewerbydrae tot die Pensioenfonds aan die hand van die reëls van die Pensioenfonds; 2.7.3 die werkgewer se bydrae bepaal die ooreenstemmende bydraekategorie van die werknemer; en 2.7.4 die minimum bydraekategorie is 100%. 78

2.8 Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die beroepsbrief goedgekeur het, kan die kerkraad oorgaan tot beroeping. 2.9 By die skep van ’n voltyds-onbepaalde pos in die kerkverband, sien die betrokke kerkvergadering toe dat aan die toepaslike vereistes van hierdie Reglement voldoen word.

3.

BEROEPING EN BEVESTIGING

3.1 By die beroeping en bevestiging word uitvoering gegee aan die voorskrifte van Artikel 8 van die Kerkorde en die Reglement vir die Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat vir Bedienaars van die Woord. 3.2 ’n Bedienaar van die Woord wie se pos van ’n tentmakerpos of ’n vaste termynpos na ’n voltyds-onbepaalde pos verander word, se diensooreenkoms word dienooreenkomstig gewysig, goedgekeur en onderteken, sonder om weer beroep en bevestig te word.

4.

AFVAARDIGING NA MEERDERE VERGADERINGE ’n Bedienaar van die Woord in ’n voltyds-onbepaalde pos word na meerdere vergaderinge afgevaardig.

5.

DIENSBEËINDIGING

5.1 ’n Bedienaar van die Woord in ’n voltyds-onbepaalde pos tree by aanvaarding van ’n beroep of by bereiking van die normale aftree-ouderdom uit diens van die gemeente/kerkverband. 5.2 By diensbeëindiging/aanvaarding van emeritaat, stel die kerkvergadering die Algemene Steunspan Predikantesake daarvan in kennis.

REGLEMENT 14 REGLEMENT VIR TENTMAKERPOSTE 1.

AARD

1.1 ’n Tentmakerpos vir ’n bedienaar van die Woord is ’n deeltydse38 pos vir ’n onbepaalde termyn. 1.2 ’n Tentmakerpos vertoon die karakter van ’n gewone pos vir bedienaar van die Woord. ’n Tentmaker is ’n bedienaar van die Woord wat deeltyds, soos ooreengekom, die ampspligte van Artikel 9 van die Kerkorde vervul.

2.

SKEP VAN POS

2.1 Indien die gemeente ’n tentmakerpos vir ’n bedienaar van die Woord wil skep, of om finansiële of ander redes ’n bestaande voltydse39 pos in ’n tentmakerpos wil omskep, doen die kerkraad ’n gemotiveerde voorlegging aan die ring of sy gevolmagtigde. 38

39

Die begrip 'deeltyds' verwys na die bediening van ’n bedienaar van die Woord wat in ’n bepaalde gemeente bevestig is en wat volgens diensooreenkoms vir ’n vasgestelde gedeelte van sy tyd slegs ’n gedeelte van sy lewensonderhoud van die gemeente ontvang. Die begrip 'voltyds' verwys na die bediening van ’n bedienaar van die Woord wat in ’n bepaalde gemeente bevestig is en wat volgens diensooreenkoms sy volle lewensonderhoud van die gemeente ontvang. 79

2.2 Die ring of sy gevolmagtigde keur, met inagneming van die gemeente se bedieningsbehoeftes en finansiële omstandighede, die tentmakerpos goed. 2.3 Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad met die opstel van die diensooreenkoms. 2.3.1 Uitvoering word gegee aan die tersaaklike voorskrifte van Artikel 8 van die Kerkorde, die Reglement vir Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat van Bedienaars van die Woord, ander toepaslike bepalinge in reglemente40 en verbandhoudende besluite. 2.3.2 ’n Tentmakerpos kan nie geskep word om die bevoegdheid van bedienaar van die Woord te verkry of te behou nie, of om sitting in kerklike vergaderinge te verkry nie. 2.3.3 Gegewe die sinodale riglyne word in dieselfde gemeente in proporsionele terme gelykwaardigheid in diensvoordele gehandhaaf tussen ’n voltydse en deeltydse pos. 2.3.4 ’n Tentmakerpos is pensioendraend, onderworpe aan die volgende vereistes: 2.3.4.1 ’n bedienaar van die Woord in ’n tentmakerpos se pensioenbydraevlak word bereken volgens die ooreengekome bydraekategorie; 2.3.4.2 die werkgewer bepaal die werkgewerbydrae tot die Pensioenfonds aan die hand van die reëls van die Pensioenfonds; 2.3.4.3 die werkgewer se bydrae bepaal die ooreenstemmende bydraekategorie van die werknemer; 2.3.4.4 wanneer die bedienaar van die Woord as tentmaker beroep is en reeds by ’n ander wetlik goedgekeurde pensioenfonds ingeskakel is (dit sluit vrywillige annuïteitsfondse uit), is die minimum bydraekategorie 25%. 2.3.5 ’n Tentmakerpos het duidelik omskrewe bedieningsverpligtinge wat met die amp van bedienaar van die Woord in direkte verband staan. 2.4 Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die voorgestelde diensooreenkoms goedgekeur het, kan die kerkraad oorgaan tot beroeping. 2.5 By die skep van ’n tentmakerpos in die kerkverband, sien die betrokke kerkvergadering toe dat aan die toepaslike vereiste van hierdie Reglement voldoen word.

3.

BEROEPING EN BEVESTIGING

3.1 By die beroeping en bevestiging word uitvoering gegee aan die voorskrifte van Artikel 8 van die Kerkorde en die Reglement vir die Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat vir Bedienaars van die Woord. 3.2 ’n Bedienaar van die Woord wie se pos van ’n voltydse pos na ’n tentmakerpos verander word, se diensooreenkoms word dienooreenkomstig gewysig, goedgekeur en onderteken, sonder om weer beroep en bevestig te word. 40

Vergelyk onder meer 2.4.2 van die Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid en Onvermoë. 80

4.

AFVAARDIGING NA MEERDERE VERGADERINGE ’n Bedienaar van die Woord in ’n tentmakerpos word na meerdere vergaderinge afgevaardig.

5.

DIENSOOREENKOMS MET DIE ANDER WERKGEWER(S)

5.1 By die aangaan van ’n diensooreenkoms met ’n tentmaker, bepaal die kerkraad sy voorwaarde(s) vir die tentmaker se diens aan die ander werkgewer(s). 5.2 Die aangaan van alle toekomstige diensooreenkomste met ander werkgewers, moet vooraf deur die kerkraad goedgekeur word.

6.

DIENSBEËINDIGING

6.1 ’n Bedienaar van die Woord in ’n tentmakerpos tree by aanvaarding van ’n beroep of by bereiking van die normale aftree-ouderdom uit diens van die gemeente/kerkverband. 6.2 By diensbeëindiging/aanvaarding van emeritaat, stel die kerkvergadering die Algemene Steunspan Predikantesake daarvan in kennis.

REGLEMENT 15 REGLEMENT VIR VASTE TERMYNPOSTE 1.

AARD

1.1 ’n Vaste termynpos vir ’n bedienaar van die Woord is ’n pos met ’n omskrewe termyn (met ’n aanvangs- en einddatum) en ’n omskrewe taak. Na verstryking van die termyn en na voltooiing van die taak, termineer ’n vaste termynpos. 1.2 ’n Vaste termynpos kan voltyds of deeltyds gevul word.

2.

SKEP VAN POS

2.1 Indien die gemeente ’n vaste termynpos vir ’n bedienaar van die Woord wil skep, doen die kerkraad ’n gemotiveerde voorlegging aan die ring of sy gevolmagtigde. 2.2 Die ring of sy gevolmagtigde keur, met inagneming van die gemeente se bedieningsbehoeftes en finansiële omstandighede, die vaste termynpos goed. 2.3 Die ring of sy gevolmagtigde adviseer die kerkraad met die opstel van die diensooreenkoms. 2.3.1 Uitvoering word gegee aan die tersaaklike voorskrifte van Artikel 8 van die Kerkorde, die Reglement vir Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat van Bedienaars van die Woord, ander toepaslike bepalinge in reglemente en verbandhoudende besluite. 2.3.2 ’n Vaste termynpos kan nie geskep word om die bevoegdheid van bedienaar van die Woord te verkry of te behou nie, of om sitting in kerklike vergaderinge te verkry nie. 2.3.3 Gegewe die sinodale riglyne word in dieselfde gemeente gelykwaardigheid in diensvoordele gehandhaaf tussen ’n vaste termynpos en ’n pos vir ’n onbepaalde termyn. 81

2.3.4 ’n Vaste termynpos is: 2.3.4.1 nie pensioendraend nie, onderworpe aan die volgende voorwaardes: 2.3.4.1.1 indien die termyn minder of gelyk aan twaalf maande is; 2.3.4.1.2 wanneer die bedienaar van die Woord in ’n vaste termynpos beroep word en reeds by ’n ander wetlik goedgekeurde pensioenfonds ingeskakel is (dit sluit vrywillige annuïteitsfondse uit). 2.3.4.1.3 wanneer ’n emeritus by aanvaarding van ’n vaste termynpos reeds pensioen ontvang. 2.3.4.2 pensioendraend, onderworpe aan die volgende voorwaardes: 2.3.4.2.1 wanneer die termyn hernu word en die totale kontrakperiode twaalf maande oorskry, is die pos pensioendraend en moet pensioen ook terugwerkend betaal word vir die vorige kontrakperiode wat nie pensioendraend was nie; 2.3.4.2.2 ’n bedienaar van die Woord in ’n vaste termynpos se pensioenbydraevlak word bereken volgens die ooreengekome bydraekategorie; 2.3.4.2.3 die werkgewer bepaal die werkgewerbydraes tot die Pensioenfonds aan die hand van die reëls van die Pensioenfonds; 2.3.4.2.4 die werkgewer se bydrae bepaal die ooreenstemmende bydraekategorie van die werknemer; 2.3.5 ’n Vaste termynpos het duidelik omskrewe bedieningsverpligtinge wat met die amp van bedienaar van die Woord in direkte verband staan. 2.4 Nadat die ring of sy gevolmagtigde die pos en die voorgestelde diensooreenkoms goedgekeur het, kan die kerkraad oorgaan tot beroeping. 2.5 By die skep van ’n vaste termynpos in die kerkverband, sien die betrokke kerkvergadering toe dat aan die toepaslike vereiste van hierdie reglement voldoen word.

3.

BEROEPING EN BEVESTIGING

3.1 By die beroeping en bevestiging word uitvoering gegee aan die voorskrifte van Artikel 8 van die Kerkorde en die Reglement vir die Beroep, Bevestiging, Demissie en Emeritaat vir Bedienaars van die Woord. 3.2 ’n Bedienaar van die Woord wat in dieselfde gemeente om ’n vaste termynpos aansoek doen en in die pos aangestel word, word nie weer beroep en bevestig nie.

4.

EMERITI

4.1 ’n Emeritus kan tot op ouderdom 70 jaar, met goedkeuring van die ring of sy gevolmagtigde, in ’n vaste termynpos beroep word, waarna die emeritus finaal uit kerklike diens tree. ’n Emeritus kan nie na ouderdom 70 in ’n vaste termynpos aangestel word nie. 4.2 By bereiking van die normale aftree-ouderdom (65 jaar), moet geëmeriteer word sonder dat pensioen noodwendig geneem word. 82

4.3 ’n Emeritus kan weer diens in dieselfde gemeente aanvaar, slegs indien 4.3.1 ’n vaste termynpos volgens die voorgeskrewe prosedure geskep is (vergelyk 2.1 tot 2.5 hierbo); 4.3.2 alle verpligtinge by emeritaat nagekom is; 4.3.3 die persoon se mediese geskiktheid bepaal is; 4.3.4 ’n nuwe diensooreenkoms aangegaan word; 4.3.5 beroeping en bevestiging in die pos plaasgevind het; 4.3.6 bydraes tot die pensioenfonds voortgesit word, indien pensioen nie by emeritaat opgeneem is nie; en 4.3.7 die ander vereistes van hierdie reglement nagekom word. 4.4 ’n Emeritus wat by aanvaarding van ’n vaste termynpos reeds pensioen ontvang, is vrygestel van pensioenbydraes.

5.

TERMYN

5.1 Die termyn vir ’n vaste termynpos duur nie langer as drie jaar nie.41 5.2 By verstryking van die termyn, kan die pos vir ’n maksimum van twee jaar deur dieselfde of ’n ander bedienaar van die Woord gevul word, op voorwaarde dat die ring of sy gevolmagtigde instemming daartoe verleen en ’n nuwe diensooreenkoms tot stand kom.

6.

AFVAARDIGING NA MEERDERE VERGADERINGE ’n Bedienaar van die Woord in ’n vaste termynpos word na meerdere vergaderinge afgevaardig.

7.

DIENSBEËINDIGING EN BEHOUD VAN BEVOEGDHEID

7.1 ’n Bedienaar van die Woord in ’n vaste termynpos tree op datum van die verstryking van die termyn uit diens van die gemeente/kerkverband. 7.2 ’n Bedienaar van die Woord in ’n vaste termynpos kan vóór verstryking van die termyn weens wangedrag, ongeskiktheid en bedryfsvereistes uit diens van die gemeente/kerkverband ontslaan word (vergelyk die Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid en Onvermoë). 7.3 ’n Emeritus in ’n vaste termynpos se diens word beëindig nie later nie as die laaste dag van die maand waarin die ouderdom van 70 jaar bereik is. 7.4 By diensbeëindiging ná verstryking van die termyn, stel die kerkvergadering die Algemene Steunspan Predikantesake daarvan in kennis. 7.5 By diensbeëindiging ná verstryking van die termyn, word die bevoegdheid van bedienaar van die Woord/emeritus behou.

41

Verwagtinge moet nie geskep word dat die pos gekontinueer word nie. Diensooreenkomste moet nie na verstryking van die termyn stilswyend voortgesit word nie. 83

REGLEMENT 16 REGLEMENT VIR DIE VERLOF VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD 1.

ALGEMENE BEPALINGE

1.1 Die kerkraad of sy gevolmagtigde reël alle verlof waarop ’n bedienaar van die Woord in terme van die diensooreenkoms geregtig is. 1.2 Die bedienaar van die Woord doen op voorgeskrewe wyse by die kerkraad of sy gevolmagtigde aansoek om verlof te neem. Verlof, met die uitsondering van siekteverlof, kan slegs geneem word nadat die aansoek goedgekeur is. 1.3 Alle verlof wat geneem word, word genotuleer en in ’n verlofregister aangeteken wat elke ses maande deur die kerkraad en jaarliks deur die ring in sitting gekontroleer word. 1.4 Indien ’n bedienaar van die Woord in diens van die kerkverband is, word alle verlof gereël, goedgekeur en gekontroleer deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde as verteenwoordiger van die werkgewer. 1.5 Verlof is nie van een diensverhouding na ’n ander oordraagbaar nie.

2.

JAARLIKSE VERLOF

2.1 ’n Bedienaar van die Woord is geregtig op 42 kalenderdae dae jaarlikse verlof met volle besoldiging vir elke twaalf maande van diens in die gemeente/kerkverband, tensy anders ooreengekom is. 2.2 Jaarlikse verlof val ’n bedienaar van die Woord pro rata vanaf indienstreding toe. 2.3 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde en die bedienaar van die Woord kom ooreen wanneer die jaarlikse verlof geneem kan word. Indien ’n ooreenkoms nie bereik word nie, kan die kerkvergadering of sy gevolmagtigde besluit wanneer die bedienaar van die Woord verlof moet neem. 2.4 Jaarlikse verlof kan nie geneem word gedurende ’n tydperk van kennisgewing van diensbeëindiging nie. 2.5 Jaarlikse verlof word in die jaar waarin dit verdien is, geneem. Hoogstens 21 kalenderdae kan na die volgende jaar oorgedra word. Opgehoopte verlof word binne die eerste ses maande van die volgende jaar geneem. 2.6 Jaarliks moet minstens 21 kalenderdae aaneenlopende gewone verlof geneem word. 2.7 Gewone verlof is slegs op datum van diensbeëindiging uitbetaalbaar. Die pro rata gedeelte van die huidige jaar se ongebruikte verlof en die goedgekeurde opgehoopte verlof wat van die vorige jaar oorgedra is, kan tot ’n gesamentlike maksimum van 30 kalenderdae uitbetaal word. Uitbetaling geskied volgens heersende wetgewing.

3.

SIEKTEVERLOF

3.1 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde kan aan ’n bedienaar van die Woord siekteverlof met volle lewensonderhoud en toelaes toestaan. 84

3.1.1 Siekteverlof word bereken teen 120 kalenderdae en word in siklusse van drie jaar toegestaan. 3.1.2 In die geval van oorskryding van toegekende siekteverlof binne ’n siklus van drie jaar, kan ’n bedienaar van die Woord kies om beskikbare vakansieverlof aan te wend vir siekteverlof. Indien geen toegekende siekteverlof of vakansieverlof meer beskikbaar is nie en swak gesondheid steeds verhinder dat diensverpligtinge doeltreffend verrig kan word, kan die bedienaar van die Woord aansoek doen vir verdere siekteverlof. Indien die kerkvergadering die aansoek goedkeur, neem die kerkvergadering of sy gevolmagtigde ’n besluit oor vergoeding vir ’n ooreengekome tydperk en tref gepaste reëlings vir plaasvervangende diens. 3.1.3 By ’n aansoek om siekteverlof vir meer as 3 kalenderdae kan die kerkvergadering of sy gevolmagtigde aandring op ’n verslag van ’n geneesheer om te bepaal: 3.1.3.1 waarom die bedienaar van die Woord nie gesond genoeg is om diens te verrig nie; en 3.1.3.2 hoe lank die afwesigheid na verwagting sal duur alvorens normale diens hervat kan word. 3.1.4 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde sal die reg hê om op koste van die bedienaar van die Woord ’n mediese sertifikaat van ’n geneesheer aan die kerkvergadering voor te lê, voordat siekteverlof goedgekeur word. 3.1.5 Indien die siekteverlof 120 kalenderdae per drie jaar siklus oorskry, word die advies van die ring of sy gevolmagtigde ingewin met die oog op die voortgang van die bediening in die gemeente.

4.

VERLOF VIR BEDIENINGSONTWIKKELING

4.1 ’n Minimum van 6 en ’n maksimum van 12 kalenderdae verlof vir bedieningsontwikkeling per jaar word aan die bedienaar van die Woord toegeken, tensy anders ooreengekom. 4.2 Verlof vir bedieningsontwikkeling val ’n bedienaar van die Woord pro rata vanaf datum van indienstreding toe. 4.3 Verlof vir bedieningsontwikkeling word toegestaan nadat die kerkvergadering of sy gevolmagtigde die betrokke kursus/program goedgekeur het. 4.4 Verlof vir bedieningsontwikkeling kan nie oorgedra word na ’n volgende jaar nie.

5.

STUDIEVERLOF42

5.1 Studieverlof is ’n vergunning en die kerkvergadering en die bedienaar van die Woord moet in die lig van plaaslike omstandighede ooreenkom oor studieverlof. 5.2 Wanneer ’n kerkvergadering en die bedienaar van die Woord ooreenkom oor deeltydse studie, is die bedienaar van die Woord slegs geregtig op deeltydse vergoeding. 5.3 Wanneer ’n kerkvergadering en die bedienaar van die Woord ooreenkoms oor voltydse studie vir minder as ses maande, voorsien die bedienaar van die Woord vir die duur van die studietydperk in eie lewensonderhoud en is toelaes nie betaalbaar nie. 42

Vir volledige beskrywing van Studieverlof, vergelyk Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge, Hoofstuk 2, 15.7. 85

5.4 Indien voltydse studie langer as ses maande duur, is ’n bedienaar van die Woord verplig om demissie by die kerkvergadering te ontvang. 5.5 Die bedienaar van die Woord tref self reëlings met die Algemene Steunspan Predikantesake met betrekking tot behoud van proponentsbevoegdheid by demissie weens verdere studie. 5.6 Die bedienaar van die Woord is verplig om eers opgehoopte verlof te gebruik voordat die persoon kan aanspraak maak op studieverlof. ’n Bedienaar van die Woord kan aansoek doen om ’n terugskrywing van verlof wat vir toepaslike studie gebruik is, mits ’n kursus(se) wat vooraf deur die kerkvergadering goedgekeur is, suksesvol voltooi is.

6.

KRAAMVERLOF

6.1 ’n Vroulike bedienaar van die Woord is geregtig op ‘n maksimum van 4 maande kraamverlof wat soos volg toegestaan word, tensy anders ooreengekom: 6.1.1 ’n maksimum van 4 weke voor die verwagte datum van geboorte en ’n minimum van 6 weke na die geboorte kan geneem word; 6.1.2 volle lewensonderhoud en toelaes is vir die minimumtydperk van 10 weke (vergelyk 6.1.1) betaalbaar; en 6.1.3 die vergoedingskomponent vir die restant van die kraamverlof word tussen die bedienaar van die Woord en die kerkvergadering of sy gevolmagtigde onderhandel. 6.2 Aanwas van jaarlikse verlof vind tydens kraamverlof plaas.

7.

OPENBARE VAKANSIEDAE

7.1 ’n Bedienaar van die Woord is geregtig op openbare vakansiedae. Indien die bedienaar van die Woord ’n diensverpligting het, kom die persoon en die kerkvergadering of sy gevolmagtigde ooreen op ’n gepaste reëling. 7.2 Die gemeente/kerkverband en die bedienaar van die Woord kan met mekaar in die dienskontrak ooreenkom dat jaarlikse verlof nie verleng word met die openbare vakansiedae wat in die verlofsiklus val nie. 7.3 By gebrek aan ’n skriftelike ooreenkoms, word ʼn bedienaar van die Woord se verlof verleng met elke openbare vakansiedag wat in die verloftydperk val.

8.

VERLOF VIR GESINSVERANTWOORDELIKHEDE43 ’n Bedienaar van die Woord is, met die oog op gesinsverantwoordelikhede, geregtig op 3 dae menslikheidsverlof per jaar, wat nie oploopbaar is nie.

9.

SABBATSTYD44

9.1 Bedienaars van die Woord is bo en behalwe verlof, met goedkeuring van die kerkvergadering of sy gevolmagtigde, geregtig op sabbatstyd. 43

44

Verlof vir Gesinsverantwoordelikheid is in die volgende gevalle van toepassing: geboorte van kind, siekte van kind, of die dood van die werknemer se huweliksmaat, ouer, aanneemouer, grootouer(s), broer of suster, kind, aangenome kind of kleinkind. Bedienaars van die Woord wat in terme van hulle diensooreenkomste nog op langverlof geregtig is (wat nou uitfaseer) of langverlof vir ’n ander gelykwaardige diensvoordeel (soos verhoogde mediese- of pensioenvoordele) prysgegee het, is nie sonder meer op sabbatstyd geregtig nie. Daaroor moet opnuut onderhandel en ooreengekom word. 86

9.2 Die toekenning van sabbatstyd is onderhewig aan die volgende voorwaardes: 9.2.1 Na verloop van drie jaar in dieselfde werkkring, is ’n bedienaar van die Woord geregtig op 30 kalenderdae sabbatstyd. 9.2.2 Sabbatstyd kan nie opgehoop word nie. 9.2.3 Sabbatstyd word aaneenlopend geneem. 9.2.4 Gedurende sabbatstyd is die bedienaar van die Woord nie vir ampspligte in die gemeente of diens aan die kerkverband beskikbaar nie. 9.2.5 Die bedienaar van die Woord mag tydens sabbatstyd nie ’n ander werk doen waarvoor vergoeding ontvang word nie. 9.2.6 Sabbatstyd geskied met volle lewensonderhoud en toelaes. 9.2.7 Na die sabbatstyd gee die bedienaar van die Woord skriftelik terugvoer aan die kerkvergadering. 9.2.8 Sabbatstyd kan nie van een gemeente/werkkring na ’n ander oorgedra word nie. 9.2.9 Sabbatstyd is nie by diensbeëindiging uitbetaalbaar nie.

REGLEMENT 17 REGLEMENT VIR DIE BESTUUR VAN DIENSVERHOUDINGE BY WANGEDRAG, ONGESKIKTHEID EN ONVERMOË 1.

ALGEMENE UITGANGSPUNTE

1.1 Elke kerkvergadering het ’n gevolmagtigde wat die diensverhouding tussen die gemeente/kerkverband as werkgewer en die bedienaar(s) van die Woord as werknemer(s) bestuur. Die kerkvergadering se gevolmagtigde kan kundiges buite die gemeente/kerkverband betrek. 1.2 In alle gevalle van diensbeëindiging ingevolge Artikel 12.7 van die Kerkorde word aan die Algemene Steunspan Predikantesake kennis gegee van die bedienaar(s) van die Woord se diensbeëindiging. 1.3 Kerkvergaderinge moet, waar van toepassing in samewerking met die ring, vir elke bedienaar van die Woord ’n rekord hou waarin die aard van enige dissiplinêre oortreding, die optrede van die werkgewer ingevolge Artikel 12 van die Kerkorde en die rede(s) vir die optrede aangedui word.

2.

PROSEDURE (WYSE VAN OPTREDE)

2.1 Wangedrag45 2.1.1 ’n Tug- en/of dissiplinêre ondersoek teen ’n bedienaar van die Woord wat in diens van ’n gemeente is, geskied deur die ring of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam. 45

Wangedrag deur ’n bedienaar van die Woord as werknemer in diens van ’n gemeente/kerkverband, kan ook ’n tugwaardige sonde wees. Die term tug word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n bedienaar van die Woord as lidmaat en ampsdraer in verband met gemeentelike verhoudinge (leer en lewe) opgevoed, tot orde geroep en getug kan word. Die term dissipline word gebruik vir die kerklike handeling waarmee ’n bedienaar van die Woord as werknemer in verband met diensverhoudinge opgevoed, tot orde geroep en gedissiplineer kan word. ’n Tug- óf dissiplinêre ondersoek kan dus plaasvind, maar wanneer beide tug en dissipline ter sprake is, word daar na ’n tug- én dissiplinêre ondersoek verwys. 87

2.1.2 ’n Tugondersoek teen ’n bedienaar van die Woord wat in diens van die kerkverband is, geskied deur die ring of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam, onder wie se opsig die bedienaar van die Woord staan. 2.1.3 ’n Dissiplinêre ondersoek teen ’n bedienaar van die Woord wat in diens van die kerkverband staan, geskied deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam, in wie se diens die bedienaar van die Woord staan. 2.1.4 Indien die dissiplinêre ondersoek teen ’n bedienaar van die Woord ook ’n ondersoek na ’n tugwaardige sonde insluit, wys die betrokke ring in oorleg met die ander kerkvergadering ’n gevolmagtigde ondersoekliggaam aan, en bekragtig die ring die bevindinge en tugmaatreëls, terwyl die ander kerkvergadering die bevindinge en dissiplinêre maatreëls bekragtig. 2.1.5 In geval van tug- en/of dissiplinêre optrede weens wangedrag deur ’n bedienaar van die Woord, tree die ondersoekliggaam volgens Hoofstuk 5 van die Kerkorde en die Reglement vir Kerklike Tug en Dissipline op. 2.2 Gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering (ongeskiktheid) Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n formele ondersoek na die bekwaamheid of geskiktheid van ’n bedienaar van die Woord nodig is, word die saak op die agenda van die kerkraad geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure, met verslag aan en uiteindelike goedkeuring deur die ring: 2.2.1 Die kerkraad se gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, ondersoek sáám met die ring se gevolmagtigde, of ten minste drie lede van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde aangewys, die bekwaamheid of geskiktheid van die bedienaar van die Woord. Die vereistes vir ’n formele ondersoek is dieselfde as die vereistes vir ’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek (vergelyk Reglement vir Kerklike Tug en Dissipline), aangepas vir die formele ondersoek na bekwaamheid of geskiktheid. 2.2.2 Tydens die ondersoek kry die bedienaar van die Woord die geleentheid om sy/haar kant van die saak te stel en hom/haar te verweer teen die besware teen sy/haar diens. Die bedienaar van die Woord kan deur ’n NG Kerklidmaat bygestaan word. 2.2.3 Die besware oor ongeskiktheid of onbekwaamheid wat formeel ondersoek gaan word, moet skriftelik onder die aandag van die bedienaar van die Woord gebring word. 2.2.4 Indien bevind word dat die bedienaar van die Woord onbevredigende diens lewer, moet die aard van die onbevredigende diens en die vereistes waaraan die persoon moet voldoen, skriftelik onder die persoon se aandag gebring word. 2.2.5 Die kerkraad en ring se gevolmagtigdes doen alles in sy vermoë om deur toepaslike evaluering, toerusting, begeleiding (leiding en advies) en berading die betrokke bedienaar van die Woord te help om bevredigende diens aan die gemeente te lewer. 2.2.6 ’n Redelike tyd word toegelaat vir die bedienaar van die Woord om dienste te verbeter en te voldoen aan die vereistes wat die kerkraad aan die persoon gestel het, waarna die bedienaar van die Woord se dienslewering weer geëvalueer word. 2.2.7 Die kerkraad oorweeg ander wyses buiten diensbeëindiging om die aangeleentheid reg te stel. 88

2.2.8 Indien die kerkraad en ring se gevolmagtigdes tot die gevolgtrekking kom dat die onbekwaamheid of ongeskiktheid nie uit die weg te ruim is nie, kan die kerkraad die bedienaar van die Woord uit diens van die gemeente ontslaan. Diensbeëindiging weens gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering geskied met behoud van die bevoegdheid van die bedienaar van die Woord en die uitreiking van die Akte van Demissie. 2.2.9 In gevalle waar die bedienaar van die Woord in diens van die kerkverband is, versoek die kerkvergadering sy gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, om met die bystand van die sinodale regs-/kerkordekommissie die bekwaamheid of geskiktheid van die bedienaar van die Woord formeel te ondersoek. Dieselfde prosedure, uiteengesit in 2.2.2 tot 2.2.8 hierbo, en indien nodig aangepas, word gevolg. 2.3 Swak gesondheid of besering (ongeskiktheid) Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n bedienaar van die Woord weens swak gesondheid of besering nie meer sy/haar diensverpligtinge kan nakom nie, ondersoek die kerkraad se gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, bygestaan deur die ring se gevolmagtigde of ten minste drie lede van die laaste ringsvergadering deur die ring se gevolmagtigde aangewys, die omvang van die mediese ongeskiktheid. Die uiteindelike besluit(e) word aan die kerkraad en die ring vir goedkeuring voorgelê. 2.3.1 Indien die bedienaar van die Woord afwesig sal wees vir ’n tydperk wat onredelik lank is en die kerkraad nie verdere siekteverlof kan goedkeur nie (vergelyk Reglement vir die Verlof van Bedienaars van die Woord), word alle moontlike alternatiewe buiten ontslag ondersoek. In die geval van afhanklikheid, kan berading en rehabilitasie toepaslike stappe wees. 2.3.2 Wanneer alternatiewe ondersoek word, word daar gekyk na die aard van die diensverpligtinge, die duur van die afwesigheid, die erns van die siekte of besering en die moontlikheid van plaasvervangende diens. 2.3.3 In die geval van permanente ongeskiktheid, word die moontlikheid van veranderde diensverpligtinge en/of veranderde werksomstandighede en/of die beskikbaarheid van enige geskikte alternatiewe werk ondersoek ten einde die bedienaar van die Woord se ongeskiktheid te akkommodeer. 2.3.4 Tydens die ondersoek kry die bedienaar van die Woord die geleentheid om sy/haar kant van die saak te stel en om met voorstelle te kom. Die bedienaar van die Woord kan deur ’n NG Kerklidmaat bygestaan word. 2.3.5 Indien die bedienaar van die Woord tydens die uitvoering van ’n diensverpligting ernstig beseer of siek word, rus daar ’n swaarder plig op die gemeente/kerkverband om die ongeskiktheid van die bedienaar van die Woord te akkommodeer. 2.3.6 Die kerkraad kan, nadat alle moontlike alternatiewe ondersoek is, op billike gronde besluit om ’n bedienaar van die Woord weens swak gesondheid of besering uit diens van die gemeente te ontslaan. Diensbeëindiging weens mediese ongeskiktheid geskied met behoud van die bevoegdheid van bedienaar van die Woord en die uitreiking van die Akte van Demissie. 89

2.3.7 In gevalle waar die bedienaar van die Woord in diens van die kerkverband is, versoek die kerkvergadering sy gevolmagtigde wat die diensverhoudinge hanteer, om met die bystand van die sinodale regs-/ kerkordekommissie, die mediese ongeskiktheid van die bedienaar van die Woord formeel te ondersoek. Dieselfde vereistes, uiteengesit in 2.3.1 tot 2.3.6 hierbo, en indien nodig aangepas, word nagekom. 2.4 Die gemeente/kerkverband se bedienings- en bedryfsvereistes Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n gemeente om finansiële redes nie meer ’n bedienaar van die Woord kan bekostig nie, word die saak op die agenda van die kerkraad geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure met verslag aan en goedkeuring deur die ring: 2.4.1 Die kerkraad se gevolmagtigdes wat die diensverhoudinge en fondse hanteer, ondersoek, in samewerking met die ring se gevolmagtigde, die saak formeel. 2.4.2 Die kerkraad en ring se gevolmagtigdes bepaal die omvang van die finansiële probleem en wend daadwerklike pogings aan om oplossings te soek.46 2.4.3 Indien diensbeëindiging die enigste oplossing blyk te wees, pleeg die kerkraad en ring se gevolmagtigdes oorleg met die bedienaar(s) van die Woord wat waarskynlik deur die beoogde diensbeëindiging geraak sal word. 2.4.4 Die oorlegplegende partye poog om eenstemmigheid te bereik oor: 2.4.4.1 geskikte maatreëls om die diensbeëindiging te vermy, dit tot die minimum persone te beperk, die tydsberekening daarvan te verander en die nadelige gevolge daarvan te versag; 2.4.4.2 die metode van selektering van die bedienaar(s) van die Woord wie se dienste beëindig gaan word; en 2.4.4.3 voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket). 2.4.5 Die kerkraad en ring se gevolmagtigdes voorsien skriftelik aan die bedienaar(s) van die Woord met wie oorleg gepleeg word: 2.4.5.1 die redes vir die beoogde diensbeëindiging; 2.4.5.2 alternatiewe wat oorweeg is voordat diensbeëindiging voorgestel is en die redes waarom elk van die alternatiewe verwerp is; 2.4.5.3 die aantal bedienaars van die Woord wat waarskynlik geraak gaan word; 2.4.5.4 die voorgestelde metode van selektering van welke bedienaar(s) van die Woord se diens beëindig moet word; 2.4.5.5 die datum waarop die diensbeëindiging waarskynlik van krag sal word; 2.4.5.6 die voorgestelde voorsiening by diensbeëindiging (uittreeloon of skeidingspakket); 2.4.5.7 enige bystand wat die kerkraad beoog om aan te bied; en 2.4.5.8 die moontlikheid van ’n toekomstige beroep. 46

Voorbeelde is: voortgesette diens teen verminderde diensvoordele en -verpligtinge, tentmakerbediening, aanstelling in ’n ander pos, standplaasverwisseling en kombinasie. 90

2.4.6 Die betrokke bedienaar(s) van die Woord word geleentheid gebied om vertoë te rig oor enige aangeleentheid waaroor oorleg gepleeg word, en die kerkraad en ring se gevolmagtigdes oorweeg die vertoë en reageer daarop. Indien die kerkraad en ring se gevolmagtigdes nie daarmee eens is nie, word redes daarvoor verstrek. 2.4.7 Die kerkraad en ring se gevolmagtigdes selekteer die bedienaar(s) van die Woord wie se diens beëindig gaan word volgens maatstawwe waaroor die oorlegplegende partye ooreengekom het of wat, indien daar nie eenstemmigheid is nie, billik en objektief is. 2.4.8 By bereiking van ’n ooreenkoms en na ondertekening daarvan deur die oorlegplegende partye, beëindig die kerkraad die diens van die bedienaar(s) van die Woord. Indien daar nie eenstemmigheid is nie, besluit die werkgewer op billike en objektiewe wyse in die lig van die voorgeskrewe voorsiening. Diensbeëindiging weens bedryfsvereistes geskied met behoud van die bevoegdheid van bedienaar van die Woord en die uitreiking van die Akte van Demissie. 2.4.9 In gevalle waar die bedienaar van die Woord in diens van die kerkverband is, ondersoek die kerkvergadering se gevolmagtigdes wat die diensverhoudinge en fondse hanteer in oorleg met die sinodale regs-/ kerkordekommissie die saak formeel. Dieselfde vereistes, uiteengesit in 2.4.2 tot 2.4.8 hierbo, en indien nodig aangepas, word nagekom. 2.5 ’n Bedienaar van die Woord se diensverhouding kan ook weens tegnologiese (bv. gebrekkige rekenaarvaardigheid), strukturele (bv. oortollige poste by kombinering, eenwording of samesmelting van gemeentes) of soortgelyke behoeftes (bv. nood en oorlewing, werknemer se onaanpasbaarheid) van die gemeente/kerkverband beëindig word. 2.5.1 Indien ’n kerkraad of die betrokke ring oordeel dat ’n bedienaar van die Woord nie meer aan die bedieningsvereiste van die gemeente voldoen nie, word die saak op die agenda van die kerkraad geplaas vir hantering aan die hand van die volgende prosedure met verslag aan en goedkeuring deur die ring: 2.5.1.1 Die kerkraad se gevolmagtigdes wat die diensverhoudinge hanteer ondersoek, in samewerking met die ring se gevolmagtigde, die saak formeel. 2.5.1.2 Die kerkraad en ring se gevolmagtigdes bepaal die omvang van die bedryfsvereistes waaraan die bedienaar van die Woord nie voldoen nie en wend daadwerklike pogings aan om oplossings te soek. Dieselfde prosedure, uiteengesit in 2.4.3 tot 2.4.9 hierbo, en indien nodig aangepas, word gevolg. 2.6 Voorsiening In gevalle van diensbeëindiging geld die volgende reëlings met betrekking tot billike voorsiening: 2.6.1 Diensbeëindiging weens wangedrag 2.6.1.1 Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die Verlof van Bedienaars van die Woord. 2.6.1.2 In gevalle van summiere ontslag word behuisingsvoordele vir 30 dae na die ontslag voorsien.

91

2.6.1.3 In gevalle van ontslag op ’n datum soos besluit deur die kerkvergadering, word lewensonderhoud, toelaes en behuisingsvoordele voorsien soos ooreengekom tot op dié datum. 2.6.2 Diensbeëindiging weens gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering 2.6.2.1 In die geval van diensbeëindiging weens onbekwaamheid, ’n uittreeloon/ skeidingspakket gelyk aan ten minste twee weke se lewensonderhoud en toelaes vir elke voltooide jaar van aaneenlopende diens by die betrokke werkgewer, asook reëlings in verband met pensioendekking en die werkgewer se bydraes tot die mediese fonds en groepversekering vir hierdie periode. In die verband geld ’n minimum van 4 weke en ’n maksimum van 26 weke. 2.6.2.2 Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die Verlof van Bedienaars van die Woord. 2.6.3 Diensbeëindiging weens mediese ongeskiktheid 2.6.3.1 Wanneer ’n bedienaar van die Woord weens mediese ongeskiktheid daarvoor kwalifiseer, ontvang die persoon ongeskiktheidsvoordele volgens die bepalinge van die sinodale pensioenfonds (vergelyk Artikel 14 van die Kerkorde).47 2.6.3.2 In die geval waar ’n reglement wat ongeskiktheidsvoordele reël nie van toepassing is nie, ’n uittreeloon/skeidingspakket gelyk aan ten minste 2 weke se lewensonderhoud en toelaes vir elke voltooide jaar van aaneenlopende diens by die betrokke werkgewer, asook reëlings in verband met pensioendekking en die werkgewer se bydraes tot die mediese fonds en groepslewensversekering vir hierdie periode. In die verband geld ’n minimum van 4 weke en ’n maksimum van 26 weke. 2.6.3.3 Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die Verlof van Bedienaars van die Woord. 2.6.4 Diensbeëindiging weens die gemeente/kerkverband se bedienings- en bedryfsvereistes 2.6.4.1 In die geval van diensbeëindiging weens die gemeente/kerkverband se finansiële onvermoë of ander bedryfsvereistes, ’n uittreeloon/skeidingspakket gelyk aan ten minste twee weke se lewensonderhoud en toelaes vir elke voltooide jaar van aaneenlopende diens by die betrokke werkgewer, asook reëlings in verband met pensioendekking en die werkgewer se bydraes tot die mediese fonds en groepsversekering vir hierdie periode. 2.6.4.2 Die uitbetaling van alle uitstaande verlof ingevolge die bepalings van die Reglement vir die Verlof van Bedienaars van die Woord.

3.

APPÈL

3.1 In alle gevalle van diensbeëindiging het die bedienaar van die Woord die reg tot appèl ingevolge Artikel 23 van die Kerkorde en die Reglement vir Appèl of Beswaar. By diensbeëindiging ingevolge Artikel 12.7 van die Kerkorde word die bedienaar van die Woord oor die rede ingelig en herinner aan die reg tot appèl. 47

Kerkrade moet hulle voor die beëindiging van diens weens mediese ongeskiktheid vergewis van die bepalinge van die betrokke reglement. 92

3.2 In die geval van die verlies van bevoegdheid (indien van toepassing by Artikel 12.7.1 van die Kerkorde), het ’n bedienaar van die Woord die reg tot appèl na die Moderamen/Algemene Sinode (vergelyk Artikel 65.2 van die Kerkorde).

TUG, DISSIPLINE EN APPÈL REGLEMENT 18 REGLEMENT VIR TUG EN DISSIPLINE 1.

SAMESTELLING VAN DIE ONDERSOEKLIGGAAM

1.1 Ondersoeke na beweerde tugwaardige sondes en/of dissiplinêre oortredings word deur ’n ondersoekliggaam hanteer wat óf die kerkvergadering self kan wees óf ’n gevolmagtigde van die kerkvergadering. 1.2 Elke kerkvergadering met tug- en/of dissiplinêre verantwoordelikheid, besluit of die vergadering self die tug- en/of dissiplinêre ondersoeke gaan doen en of daar van ’n gevolmagtigde ondersoekliggaam gebruik gemaak gaan word. 1.3 Indien ’n kerkraad van ’n gevolmagtigde ondersoekliggaam gebruik maak om ’n tugen/of dissiplinêre ondersoek te doen, wys die kerkraad ’n ondersoekliggaam van ten minste vyf gemeentelede aan. Hierdie ondersoekliggaam word saamgestel uit minstens drie ouderlinge van die gemeente. Ander kundige lidmate van binne of buite die gemeente kan ook gekoöpteer word as volwaardige lede van die ondersoekliggaam. 1.4 Indien ’n ring van ’n gevolmagtigde ondersoekliggaam gebruik maak in ’n tugondersoek, wys die ring ’n ondersoekliggaam van ten minste vyf lidmate aan waarvan ten minste drie lede van die ringsvergadering moet wees. Ander kundige lidmate van binne of buite die ring kan ook gekoöpteer word as volwaardige lede van die ondersoekliggaam. 1.5 Indien ’n dissiplinêre én tugondersoek gedoen word, wys die ring in oorleg met die ander kerkvergadering ’n ondersoekliggaam aan wat uit ten minste vyf lede bestaan. Ander kundige lidmate van binne of buite die ring kan ook gekoöpteer word as volwaardige lede van die ondersoekliggaam. 1.6 ’n Kerkraadslid wat in ’n ondersoekliggaam dien en aan ’n ondersoek deelneem, behou sittingsreg in die ondersoekliggaam tot die ondersoek voltooi is, al verstryk die kerkraadslid se ampstermyn tydens die duur van die ondersoek. 1.7 Indien ’n situasie ontstaan waartydens óf die ondersoekliggaam óf die aangeklaagde/geïmpliseerde oordeel dat ’n regverdige en billike ondersoek nie kan plaasvind met die huidige samestelling van die ondersoekliggaam nie, het beide die reg om, met opgaaf van rede(s), aansoek te doen dat ’n ander ondersoekliggaam saamgestel word om die ondersoek te doen. 1.7.1 In geval van ’n ondersoek deur die kerkraad of sy gevolmagtigde, word die ring of sy gevolmagtigde versoek om ’n ander ondersoekliggaam aan te wys. 1.7.2 In geval van ’n ondersoek deur die ring of sy gevolmagtigde, word die sinode of sy gevolmagtigde versoek om ’n ander ondersoekliggaam aan te wys. 93

2.

AANBRING VAN KLAG, GERUG OF VERSLAG

2.1 Die tugwaardige sondes waarna in Artikel 61 van die Kerkorde en dissiplinêre oortredings waarna in Artikel 63 van die Kerkorde verwys word, kom op een van drie maniere voor die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde vir ondersoek: 2.1.1 deur ’n nadelige gerug; of 2.1.2 deur ’n skriftelike klag; of 2.1.3 deur ’n skriftelike verslag aan die kerkvergadering wat voortvloei uit amptelike werksaamhede van die gevolmagtigde van die kerkvergadering wat die diensverhoudinge hanteer.

3.

AANVANKLIKE VERSLAG

HANTERING

VAN

DIE

KLAG,

GERUG

OF

3.1 By ontvangs van ’n klag, gerug of verslag en vóórdat besluit word om dit te ondersoek: 3.1.1 word die kerkvergadering of die gevolmagtigde ondersoekliggaam gesuiwer van die persone oor wie die klag, gerug of verslag gaan, asook van die klaer of aanbringer van die gerug of verslag; 3.1.2 stel die kerkvergadering of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam eers vas of die klag, gerug of verslag tot ’n ondersoek na ’n beweerde tugwaardige sonde(s) en/of dissiplinêre oortreding(s) kan lei; en 3.1.3 probeer die kerkvergadering of die gevolmagtigde ondersoekliggaam eers om, waar toepaslik, die saak deur herderlike sorg, versoeningsaksie, of die hantering daarvan as ’n geskil, op te los. Indien so ’n proses nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die ondersoek voort. 3.2 Indien besluit word om ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding nie te ondersoek nie, moet die klaer of aanbringer van die gerug of verslag, asook die aangeklaagde/geïmpliseerde, skriftelik daarvan in kennis gestel word. 3.3 ’n Klag, gerug of verslag wat ontvang word, word nadat dit ter tafel geneem is, die besit van die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam en kan nie sonder toestemming van die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam teruggetrek word nie. 3.4 Indien ’n lidmaat of ampsdraer voor of tydens ’n ondersoek na aanleiding van ’n klag, gerug of verslag oor die persoon bedank, gaan die bevoegde kerkvergadering of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam voort om die ondersoek te doen, die nodige besluit(e) te neem en die Algemene Steunspan Predikantesake skriftelik daarvan in kennis te stel.

4.

OPSKRIFSTELLING VAN DIE AANKLAG

4.1 Indien besluit word om die beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding te ondersoek, word die aanklag waarteen die aangeklaagde/geïmpliseerde verwerend moet optree, deur die ondersoekliggaam op skrif gestel. 4.1.1 In die geval van ’n klag of gerug kan die ondersoekliggaam die klaer of die aanbringer van die gerug adviseer met betrekking tot die formulering van die aanklag. 94

4.1.2 In die geval van ’n verslag formuleer die ondersoekliggaam self die beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding wat ondersoek moet word. 4.2 ’n Geformuleerde aanklag wat ondersoek word, moet skriftelik die aard, plek en tyd van die beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding vermeld.

5.

BESORGING VAN DIE KLAGSKRIF Die klagskrif moet ’n redelike tyd vóór die aanvang van die ondersoek skriftelik aan die aangeklaagde/geïmpliseerde besorg word.

6.

DIE MOONTLIKHEID VAN STUITING

6.1 By beweerde ergerlike wangedrag48 deur ’n ampsdraer mag die ring of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam, na ontvangs van die klag, gerug of verslag, die aangeklaagde/geïmpliseerde in die diens stuit. Die betrokke kerkvergadering of ondersoekliggaam moet die aangeklaagde/geïmpliseerde ampsdraer vooraf skriftelik kennis gee van die voorneme om die persoon in die amp te stuit. Hierdie kennisgewing moet ’n kort en saaklike uiteensetting bevat van die beweerde ergerlike wangedrag en die aangeklaagde/geïmpliseerde uitnooi om skriftelike vertoë te rig voordat ’n besluit tot stuiting gefinaliseer word. 6.2 Hierdie stuiting geskied met kennisgewing aan die aangeklaagde/geïmpliseerde en die instansie in wie se diens die persoon staan. 6.3 Stuiting behels die opskorting van lidmaatsregte en ampsvoorregte. Stuiting is nie ’n tug- en/of dissiplinêre handeling of -maatreël nie, maar dien slegs om al die betrokkenes te beskerm en ’n vry en regverdige ondersoek moontlik te maak.

7.

DIE MOONTLIKHEID VAN ’N VOORLOPIGE ONDERSOEK

7.1 Die ondersoekliggaam kan ’n voorlopige ondersoek deur van sy lede laat doen. 7.1.1 Die lede wat die voorlopige ondersoek doen, berei ’n verslag voor vir die ondersoekliggaam wat tot ’n bevinding(e) oor die verdere ondersoek moet kom. 7.1.2 Die verslag moet slegs feitelike inligting betreffende die voorlopige ondersoek bevat, naamlik: 7.1.2.1 ’n beskrywing van die inhoud en verloop van die ondersoek; en 7.1.2.2 stawende skriftelike bewyse. 7.1.3 Die verslag bevat geen bevinding(e) na aanleiding van die ondersoek of aanbevelings betreffende skuld of onskuld en moontlike tug- en of dissiplinêre maatreëls nie. 7.2 Die verslag van die voorlopige ondersoek dien voor die ondersoekliggaam wat ’n bevinding(e) maak en besluite neem oor die verdere ondersoek van die aanklag(te). 7.3 Die vereistes vir die voorlopige ondersoek is dieselfde as dié vir die ondersoekliggaam wat tot die finale bevinding(e) en besluite moet kom. 7.4 Deelname aan ’n voorlopige ondersoek ontneem hierdie lede nie van sittingsreg in die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam nie. 48

Ergerlike wangedrag kan onder meer die volgende behels: owerspel, onsedelikheid, egskeiding, moord, meineed, diefstal en leerdwaling. 95

8.

VEREISTES VIR ’N TUG- EN/OF DISSIPLINÊRE ONDERSOEK

8.1 Ooreenkomstig Artikel 59.2 van die Kerkorde gee die kerkvergadering of sy gevolmagtigde aan die volgende uitvoering tydens die ondersoek: 8.1.1 Niemand met ’n botsende belang ten opsigte van die saak wat ondersoek word, mag deel wees van ’n ondersoekliggaam wat ’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek doen en besluite daaroor neem nie. 8.1.2 Die ondersoekliggaam word gesuiwer van die partye [die klaer(s), aanbringer(s) van die gerug of verslag, die aangeklaagde(s)], moontlike getuies, persone wat in die eerste of tweede graad aan die partye verwant is en ander persone wat een of ander persoonlike belang by die saak het. 8.1.3 Vergaderings wat tug- en/of dissiplinêre ondersoeke doen, is geslote vergaderings. 8.1.4 Klaer(s), aangeklaagde(s) en getuies moet voldoende geleentheid kry om hulle saak te stel. 8.1.5 Die partye is nie geregtig op iemand wat namens hulle optree nie, maar kan bygestaan word deur ’n NG Kerklidmaat van die eie of ’n ander gemeente. Indien die klag(te) van sodanige ergerlike aard is dat die aangeklaagde/geïmpliseerde uit diens van die gemeente/kerkverband ontslaan kan word, het die ondersoekliggaam die diskresie om regsverteenwoordiging aan die partye toe te staan. 8.1.6 Die ondersoek na ’n beweerde tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding vind deurentyd plaas in die teenwoordigheid van die klaer(s) en die aangeklaagde(s). Vrae deur al die aanwesiges kan oor en weer gestel word. Die betrokke ondersoekliggaam kan self ook getuies oproep en getuienis aanbied om tot ’n behoorlike bevinding in sy ondersoek te kom. Die partye self kan in die loop van die saak verdere getuienis aanbied om lig op die saak te werp. 8.1.7 Indien enige van die partye weier om voor die betrokke ondersoekliggaam te verskyn of die voortgang van die ondersoek verhinder, kan die ondersoekliggaam met opgaaf van rede(s) die ondersoek in afwesigheid van die party voortsit. 8.1.8 Die lede van ’n ondersoekliggaam wat tot ’n bevinding(e) en besluite in ’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek kom, moet almal vir die volle duur van die ondersoek teenwoordig wees. 8.1.9 Ná die aanhoor van die partye en die getuies, kom die ondersoekliggaam tot sy skriftelike bevinding(e). Indien ‘n aangeklaagde/geïmpliseerde aan ’n tugwaardige sonde en/of dissiplinêre oortreding skuldig bevind word, word getuienis eers ter versagting en verswaring aangehoor, alvorens daar op ’n tug- en/of dissiplinêre maatreël besluit word. 8.1.10 Die bevinding(e) oor skuld of onskuld en besluit(e) oor die toepassing van ’n tug en/of dissiplinêre maatreël(s) deur ’n kerkvergadering of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam, gaan met opgaaf van rede(s) gepaard.

9.

KOSTE

9.1 Die koste van ’n tug- en of dissiplinêre ondersoek is vir die rekening van die betrokke kerkvergadering, met dien verstande dat die partye self vir die koste van hulle getuies instaan. 96

10. KENNISGEWING AAN PREDIKANTESAKE

DIE

ALGEMENE

STEUNSPAN

10.1 In alle gevalle waar die kerkvergadering of sy gevolmagtigde ondersoekliggaam ’n tug- en of dissiplinêre maatreël teenoor ’n proponent, bedienaar van die Woord of emeritus toegepas het (selfs al het die persoon bedank, vergelyk 3.4 hierbo), word die sinodale regs-/kerkordekommissie én die Algemene Steunspan Predikantesake binne 14 dae deur die ondersoekliggaam voorsien van die skriftelike bevinding(e) en die besluit(e). 10.2 Die Algemene Steunspan Predikantesake word deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde skriftelik in kennis gestel indien ’n party appelleer teen die bevinding(e) en die besluit(e) van ’n ondersoekliggaam rakende ’n proponent, bedienaar van die Woord of emeritus. 10.3 Die Algemene Steunspan Predikantesake word onverwyld deur die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde in kennis gestel wanneer ’n tug- en of dissiplinêre maatreël opgehef word of ’n verdere tug- en/of dissiplinêre maatreël toegepas word rakende ’n proponent, bedienaar van die Woord of emeritus.

REGLEMENT 19 REGLEMENT VIR APPÈL OF BESWAAR 1.

REG TOT REVISIE, APPÈL, BESWAAR OF GRAVAMEN

1.1 Besluite van kerklike vergaderings is bindend, maar dit kan herroep, gewysig of vervang word by wyse van revisie, appèl, beswaar of gravamen. 1.1.1 Revisie behels die hersiening van ’n besluit tydens dieselfde of ’n volgende vergadering op versoek van ’n lid van die vergadering. 1.1.2 Appèl of beswaar behels ’n beroep op ’n meerdere vergadering wanneer ’n lidmaat en/of kerkvergadering verontreg voel oor ’n mindere kerkvergadering se besluit. 1.1.3 Gravamen word gebruik om op die Algemene Sinode ’n ernstige beroep te maak om ’n beslissing in sake die leer van die Kerk. 1.2 Besluite wat geneem is, mag alleen na vooraf kennisgewing deur ’n lid van die vergadering en met die toestemming van die vergadering, in revisie geneem word. Kennisgewing geskied óf tydens die vergadering waar die besluit(e) geneem is óf in die agenda vir die volgende vergadering. 1.2.1 Revisie kan toegestaan word indien oortuigend aangevoer word dat, in die bespreking van die saak waarom dit gaan, aan sekere aspekte daarvan glad nie of nie voldoende aandag gegee is nie en/of daar later inligting na vore gekom het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak. 1.2.2 Die aansoek om revisie word op skrif gestel, aan die vergadering voorgelê en die vergadering beslis met meerderheidstem of die revisie toegestaan word. Indien toegestaan, word die saak weer oopgestel vir bespreking en kan die vergadering tot ’n gewysigde of ander besluit kom of die vorige besluit kan gehandhaaf word of herroep word. 1.3 Die weg van kerklike appèl of beswaar na ’n meerdere vergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam kan deur ’n lidmaat volgens die voorgeskrewe prosedure gevolg word. 97

1.3.1 Die kerkvergadering of sy gevolmagtigde appèlliggaam, kan waar toepaslik, die saak éérs vir bemiddeling en versoening verwys (vergelyk Funksionele Besluite: Riglyne vir die Beslegting van Kerklike Geskille). 1.3.2 Indien geskilbeslegting nie die gewenste resultaat lewer nie, gaan die appèl of beswaar voort.

2.

APPÈL OF BESWAAR TEEN BESLUITE VAN DIE KERKRAAD

2.1 Lidmate van die gemeente wat ’n beswaar op grond van die Skrif, die Belydenis en/of die Kerkorde teen ’n besluit van die kerkraad het, kan binne die toegelate tyd (vergelyk 6.2 en 6.3 hieronder) skriftelik by die ring daarteen appelleer of beswaar aanteken. Die appellant of beswaarde gee daarvan kennis aan die kerkraad. 2.2 Die appèl- of beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die ring of sy gevolmagtigde appèlliggaam gestuur.

3.

APPÈL TEEN BESLUITE VAN DIE RING OF SY GEVOLMAGTIGDE

3.1 Lidmate of ’n kerkraad van ’n ringsgemeente wat ’n beswaar op grond van die Bybel, die Belydenis en/of die Kerkorde teen die besluit(e) van die ring of sy gevolmagtigde het, kan binne die toegelate tyd (vergelyk 6.2 en 6.3 hieronder) skriftelik by die sinode daarteen appelleer of beswaar aanteken. Die appellant of beswaarde gee daarvan kennis aan die ring. 3.2 Die appèl- of beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die sinode of sy gevolmagtigde appèlliggaam gestuur.

4.

APPÈL OF BESWAAR TEEN BESLUITE VAN DIE SINODE OF SY GEVOLMAGTIGDE

4.1 Lidmate of ’n kerkraad of ’n ring wat ’n beswaar op grond van die Bybel, die Belydenis en/of die Kerkorde teen die besluit(e) van die sinode of sy gevolmagtigde het, kan binne die toegelate tyd (vergelyk 6.2 en 6.3 hieronder) skriftelik by die Algemene Sinode daarteen appelleer of beswaar aanteken. Die appellant of beswaarde gee daarvan kennis aan die sinode. 4.2 Die appèl- of beswaarskrif wat later daarop volg, word aan die skriba van die Algemene Sinode gestuur. 4.3 Die beslissing van die Sinode of sy gevolmagtigde appèlliggaam is finaal ten opsigte van daardie aangeleenthede wat tot sy bevoegdheid behoort.

5.

APPÈL OF BESWAAR TEEN BESLUITE VAN DIE ALGEMENE SINODE OF SY GEVOLMAGTIGDE

5.1 Lidmate of ’n kerkraad of ’n ring of ’n sinode wat ’n beswaar op grond van die Bybel, die Belydenis en/of die Kerkorde teen die besluit(e) van die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde het, kan binne die toegelate tyd (vergelyk 6.2 en 6.3 hieronder) skriftelik by die Algemene Sinode se gevolmagtigde appèlliggaam (die Algemene Steunspan Regte ingevolge 3.1.5 van die Reglement vir die Algemene Steunspan Regte) of die eersvolgende Algemene Sinode daarteen appelleer of beswaar aanteken. Die appellant of beswaarde gee daarvan kennis aan die Moderamen of aan die Algemene Sinode. 98

5.2 Die appèl- of beswaarskrif wat later op die kennisgewing volg, word aan die skriba van die Algemene Sinode gestuur. 5.3 Ingevolge Artikel 44.4 van die Kerkorde kan sake in verband met leergeskille of geskille tussen sinodes onderling of tussen sinodes en mindere vergaderinge by wyse van appèl voor die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde appèlliggaam dien.

6.

HANTERING VAN KERKVERGADERINGE APPÈLLIGGAME

APPÈL OF

OF HULLE

BESWAAR DEUR GEVOLMAGTIGDE

6.1 Indien ’n kerkvergadering nie self ’n appèl of beswaar aanhoor nie, word ’n appèlliggaam van minstens drie lede deur die kerkvergadering aangewys om die appèl of beswaar te hanteer. Die appèlliggaam kan kundiges koöpteer. Die vergadering van die appèlliggaam is ’n geslote vergadering. 6.2 ’n Lidmaat of ’n kerkvergadering wat ’n appèlstuk of beswaarskrif wil indien, moet binne 21 dae nadat die vergadering se goedgekeurde notule beskikbaar gestel is, of nadat die bevindinge van ’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek bekend gemaak is, by die meerdere vergadering daarvan kennis gee. 6.3 Die appellant of beswaarde moet binne 21 dae nadat daar kennis van appèl of beswaar gegee is, in die appèlstuk of beswaarskrif aan die appèlliggaam ’n skriftelike uiteensetting van die gronde van/redes vir die appèl of beswaar (ter sake dokumentasie ingesluit) voorsien, anders verval die reg op appèl of beswaar. 6.4 In terme van Artikel 65.2 en 65.3 van die Kerkorde kan daar oor leerstellige sake en bevoegdheidsaangeleenthede van gelegitimeerdes tot by die Algemene Sinode geappelleer word. Oor ander sake wat met die tug verband hou, kan daar nie verder as die sinode geappelleer word nie. 6.5 Die skriba van die appèlliggaam verkry so gou moontlik nadat die gronde van/redes vir die appèl of beswaar ingedien is, die kerkvergadering wat die besluit(e) geneem het se skriftelike reaksie daarop (ter sake dokumentasie, waaronder alle dokumente, notules, transkripsies, ensovoorts, moet ingesluit word) en besorg dit aan die appèlliggaam. 6.6 Die indiener van die appèlstuk of beswaarskrif word by die indiening van die appèl of beswaar in kennis gestel dat, indien die appèl of beswaar van die hand gewys word, die uiteindelike koste49 van die saak van die appellant of beswaarde gevorder mag word, indien die betrokke appèlliggaam só besluit. Die indiener van die appèl of beswaar moet skriftelike instemming met die reëling betuig. Indien die appellant of beswaarde dit nie doen nie, verval die appèl of beswaar. Die appellant of beswaarde is geregtig om vooraf ’n aanduiding te kry van die beraamde koste. 6.7 Die appèlliggaam vergader binne 21 dae na die ontvangs van die appèlstuk of beswaarskrif en beslis so spoedig moontlik daaroor. 49

Die koste van ’n appèlsaak word beperk tot die billike koste verbonde aan die vergader-, reis-, duplisering- en administratiewe uitgawes. 99

6.8 Die appèlondersoek geskied op grond van die skriftelike uiteensetting van die appellant se appèlgronde of beswaarde se beswaarskrif (met ter sake dokumentasie) en op grond van die skriftelike reaksie van die kerkvergadering op die appellant se appèlgronde of die beswaarde se beswaarskrif (met ter sake dokumentasie). Die appèlliggaam kan versoek of verlof gee dat mondelinge getuienis deur die appellant of beswaarde en/of ’n verteenwoordiger(s) van die betrokke kerkvergadering aangehoor word.

7.

GRAVAMEN Benewens die reg van appèl of beswaar kan ’n lidmaat of ’n kerkvergadering wat beswaar op grond van die Skrif, die Belydenis en/of die Kerkorde teen ’n besluit van die Algemene Sinode het, die beswaar by wyse van ’n gravamen aan die Algemene Sinode voorlê. Indien die gravamen ontvanklik is, word dit vir oorweging aan die Algemene Sinode voorgelê.

8.

MIDDELE TOT BESKIKKING VAN ’N APPÈLLIGGAAM

8.1 Na oorweging van ’n appèl kan die appèlliggaam, met uitsondering van 8.2 hieronder, die appèl op een van die volgende wyses hanteer: 8.1.1 die appèl geheel of gedeeltelik toestaan en die besluit van die kerkvergadering ter syde stel of wysig; of 8.1.2 die appèl in geheel of gedeeltelik afwys en die besluit(e) van die kerkvergadering in geheel of gedeeltelik bekragtig. 8.2 Waar die appèl berus op wesenlike onreëlmatighede tydens die vergadering wat die besluit(e) geneem het, stel die appèlliggaam die besluit van die betrokke kerkvergadering ter syde. Die appèlliggaam kan ook die aangeleentheid na die betrokke kerkvergadering terugverwys om die appèl of beswaar van nuuts af te hanteer. Die kerkvergadering na wie die saak terugverwys is, wys ’n nuwe gevolmagtigde ondersoekliggaam daarvoor aan. 8.3 Indien die beswaar in ’n beswaarskrif gehandhaaf word, word die tersaaklike besluit(e) van die kerkvergadering ter syde gestel.

9.

BESLISSING VAN DIE APPÈLLIGGAAM

9.1 Die appèlliggaam kom tot ’n beslissing oor die appèl of beswaar en notuleer ook die rede(s) daarvoor. Die appellant of beswaarde en die kerkvergadering teen wie se besluit(e) geappelleer of beswaar aangeteken is, word skriftelik in kennis gestel van die beslissing en die rede(s) daarvoor. 9.2 Indien die appèl betrekking gehad het op die bevoegdheid van ’n gelegitimeerde, word die Algemene Steunspan Predikantesake binne 14 dae in kennis gestel van die beslissing van die appèlliggaam.

100

EIENDOM REGLEMENT 20 REGLEMENT VIR DIE REËLING VAN EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE 1.

ALGEMENE SINODALE EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE

1.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in algemene sinodale verband is ’n regspersoon en die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde(s) is sy orgaan. 1.2 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is dus eienaar van alle roerende en onroerende bates wat deur die Algemene Sinode beheer en verkry word en vaste eiendom word in die naam van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Algemene Sinode geregistreer. 1.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur die Algemene Steunspan Fondse en Bates ingevolge besluite van die Algemene Sinode. 1.3.1 Ten opsigte van die werksaamhede genoem in 1.3.4 hieronder administreer die Algemene Steunspan Fondse en Bates die eiendomme, goedere en fondse, met dien verstande dat die Steunspan die volgende stukke voorlê: 1.3.1.1 Aan die Algemene Sinode/Moderamen: Die reglemente en/of konstitusies van al die betrokke werksaamhede en/of regsentiteite wat aan die Steunspan verslag doen, asook enige wysigings daaraan. 1.3.1.2 Aan die Bedryfspan jaarliks: • goedgekeurde finansiële state van die vorige jaar; • die begroting vir die huidige jaar; en • bestuursinligting soos deur die Bedryfspan versoek. 1.3.2 Alhoewel die Algemene Sinode nie regsaanspreeklikheid aanvaar vir die werksaamhede en verpligtinge van afsonderlike regsentiteite (bv. maatskappye) waarvan die lede van die Moderamen die ledevergadering vorm óf die lede van die ledevergadering aanwys of laat aanwys nie, is dit vir die strategiese belyning en operasionele beplanning van die Kerk se werksaamhede noodsaaklik dat die gegewens genoem in 1.3.1.1 en 1.3.1.2 hierbo ten opsigte van die afsonderlike regsentiteite vir die Algemene Sinode beskikbaar moet wees. 1.3.3 Die Algemene Sinode, of die Moderamen wanneer die Algemene Sinode nie in sitting is nie, beslis in gevalle waar die Algemene Steunspan Fondse en Bates en ’n ander gevolmagtigde van die Algemene Sinode én/óf die Algemene Steunspan Fondse en Bates en ’n bepaalde regsentiteit waarvan die lede van die Moderamen die ledevergadering vorm of die lede van die ledevergadering aanwys of laat aanwys én/óf die afsonderlike regsentiteite onderling nie eenstemmigheid kan bereik nie. 1.3.4 Die bepalings in 1.3.1 tot 1.3.3 hierbo geld ten opsigte van die volgende: 1.3.4.1 fondse en werksaamhede van die Algemene Diensgroep Diens en Getuienis of sy opvolger50; 50

Die Algemene Sinode het in 2013 bevestig dat met die ontbinding van die Algemene Sinodale Sendingkommissie (ASSK) en die Algemene Kommissie vir Diens van Barmhartigheid (AKDB) volgens besluit van die Algemene Sinode in 2004, die Algemene Diensgroep Diensgetuienis (ADD) die gemagtigde orgaan van die Algemene Sinode as regspersoon geword het. 101

1.3.4.2 fondse en werksaamhede van die Algemene Diensgroep Gemeente-ontwikkeling of sy opvolger51; 1.3.4.3 fondse en werksaamhede bestuur of beheer deur die Algemene Steunspan Kerklike Media of sy opvolger52; 1.3.4.4 asook enige afsonderlike regsentiteit wat direk of indirek deur enige van die diensgroepe gelys in 1.3.4.1 en 1.3.4.2 hierbo, of taakspan gelys in 1.3.4.3 hierbo, bestuur of beheer is en steeds geag word onder beheer of besit van die Algemene Sinode te wees. Vir doeleindes van hierdie bepaling word ’n regsentiteit geag onder beheer of besit van die Algemene Sinode te wees, indien die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde direk of indirek die bevoegdheid het om minstens die helfte van die bestuurslede/direkteure of trustees van die betrokke regsentiteit aan te stel. 1.3.4.5 Indien geen opvolger reglementêr of andersins vir ’n diensgroep/taakspan genoem onder 1.3.4.1 tot 1.3.4.3 hierbo aangewys is nie, word die Moderamen geag die opvolger te wees53. 1.4 Onderhewig daaraan dat die inkomste en eiendom van die Algemene Sinode, met inbegrip van eiendom of inkomste wat deur enige gevolmagtigde van die Algemene Sinode bestuur word, nie aan enige persoon uitgekeer mag word nie, maar uitsluitlik aangewend mag word vir die beoefening van die aktiwiteite van die Algemene Sinode en die bevordering van die oogmerke waarvoor dit ingestel is en om tussentydse belegging te maak [met dien verstande dat niks wat hierin bepaal is, die betaling te goeder trou belet van redelike besoldiging (synde vergoeding wat nie oormatig is nie, inaggenome wat algemeen as redelik geag word in die sektor en met betrekking tot die diens gelewer) aan enige werknemer of beampte van die Algemene Sinode vir dienste wat sodanige persoon werklik aan die Algemene Sinode gelewer het nie], is die Algemene Steunspan Fondse en Bates bevoeg om in opdrag van die Algemene Sinode enige regshandeling wat verband hou met die beskikking, verkryging, ontvangs van testamentêre bemakings, vervreemding, beswaring of versekering van die betrokke bates te verrig met insluiting van die volgende: 1.4.1 Om oordrag van alle eiendomme, goedere of fondse van die ontbinde Raad van Kerke te ontvang; 1.4.2 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkry deur skenking, erflating, aankoop, huur of op enige ander wyse. 1.4.2.1 Alle skenkings en bemakings aan die Algemene Sinode word deur die Algemene Steunspan Fondse en Bates hanteer en bestuur. Wanneer skenkings en bemakings 51

52

53

Die Algemene Sinode het in 2013 bevestig dat met die ontbinding van die Algemene Jeugkommissie volgens besluit van die Algemene Sinode in 2004, die Algemene Diensgroep Gemeente-ontwikkeling (ADGO) die gemagtigde orgaan van die Algemene Sinode as regspersoon geword het. Die Algemene Sinode het in 2011 besluit dat die ledevergadering van die Bybel-Media Groep dieselfde personeel het as die personeel van die Moderamen van die Algemene Sinode van die NG Kerk en dat hierdie ledevergadering op aanbeveling van die uittredende direksies die lede van die onderskeie direksies aanwys. Die ledevergaderings konstitueer afsonderlik ooreenkomstig die statute van die onderskeie maatskappye. Vergelyk Funksionele Besluite: Bedryf van Kerklike Media. Die Algemene Sinode het in 2013 bevestig dat met die ontbinding van die Algemene Diensgroep Gemeenteontwikkeling (ADGO) en die Algemene Diensgroep Diensgetuienis (ADD), die Algemene Sinodale Moderamen die gemagtigde orgaan van die Algemene Sinode as regspersoon geword het. 102

volgens wetlike eise anders hanteer moet word, moet die korrekte voorskrifte nagekom word met verantwoording aan die Algemene Sinode. Die Algemene Sinode sal nie ’n skenking wat herroeplik op aandrang van die skenker is, vir ander redes as die wesenlike versuim om aan die aangewese oogmerke en voorwaardes van bedoelde skenking te voldoen (met inbegrip van enige wanvoorstelling met betrekking tot die belastingaftrekbaarheid daarvan ingevolge Artikel 18A van die Inkomstebelastingwet), aanvaar nie, met dien verstande dat ’n skenker nie enige voorwaarde mag oplê wat bedoelde skenker of enige verbonde persoon met betrekking tot bedoelde skenker in staat kan stel om enige direkte of indirekte voordeel uit die aanwending van die skenking te verkry nie. 1.4.2.2 Indien ’n skenking/bemaking vir ’n spesifieke doel gemaak word, moet dit ten behoewe van daardie gespesifiseerde doel aangewend word. 1.4.2.3 Indien ’n skenking/bemaking vir ’n goedgekeurde projek gedoen word, mag die betrokke projekspan dit daarvoor aanwend. 1.4.2.4 Indien ’n projekspan ’n skenking/bemaking wil aanwend vir ’n doel of projek waarvoor daar nog nie goedkeuring ontvang is nie, moet die advies en goedkeuring van die Algemene Steunspan Fondse en Bates én die Bedryfspan eers verkry word. 1.4.2.5 In geval die Algemene Steunspan Fondse en Bates én/óf die Bedryfspan nie goedkeuring gee nie, mag die projekspan hom na die Moderamen wend. 1.4.3 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkoop, te verruil, te verhuur, te skenk of op enige ander manier te vervreem, te verbind, in pand, as sekuriteit te gee, of op enige ander wyse te beswaar met dien verstande dat: 1.4.3.1 skenkings slegs gemaak mag word ter bevordering van die doelstellings van die Algemene Sinode óf aan teologiese studente óf aan bedienaars van die Woord, werknemers en amptenare in diens van kerkvergaderinge van die NG Kerk, asook aan godsdienstige, liefdadigheids- en/of opvoedkundige inrigtings wat ingevolge die bepalings van die Inkomstebelastingwet van belasting vrygestel is; 1.4.3.2 slegs sekuriteit gegee mag word vir die verpligtinge van die Algemene Sinode. 1.4.4 Om gelde onder sy beheer te belê en om sodanige beleggings te gelde te maak, op te vra, te kanselleer, te sedeer, te verander of andersins daarmee te handel met dien verstande dat beleggings slegs gemaak mag word: 1.4.4.1 by geregistreerde finansiële instellings, soos omskryf in Artikel 1 van die Wet op Finansiële Instellings (Belegging van Fondse), 1984 (Wet no. 39 van 1984); en/of 1.4.4.2 in aandele genoteer op ’n aandelebeurs soos omskryf in Artikel 1 van die Wet op Beheer van Aandelebeurse, 1985 (Wet no. 1 van 1985) omskryf; en/of 1.4.4.3 in die ander versigtige beleggings in finansiële instrumente en bates wat die Kommissaris: Suid-Afrikaanse Inkomstediens bepaal, na oorlegpleging met die Uitvoerende Beampte van die Raad op Finansiële Dienste en die Direkteur van Organisasies Sonder Winsoogmerk; 1.4.4.4 met dien verstande dat die Steunspan nieteenstaande bostaande beperkings: 1.4.4.4.1 ’n belegging (uitgesluit ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit) wat dit as ’n skenking, bemaking of erflating verkry, mag behou in die vorm waarin dit verkry is; 103

1.4.4.4.2 ’n belegging in die vorm van ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit (of enige bate in so ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit) wat dit as ’n skenking, bemaking of erflating voor 1 Januarie 2001 verkry het, mag behou of voortsit in die vorm waarin dit verkry is vir ’n tydperk van 5 jaar na 1 Januarie 2001. 1.4.5 Om gelde uit te leen op eerste verband oor vaste eiendom of ander sekuriteit wat hy mag goeddink aan teologiese studente, bedienaars van die Woord, werknemers en amptenare in diens van kerkvergaderinge van die NG Kerk, asook aan godsdienstige, liefdadigheids- en/of opvoedkundige inrigtings wat ingevolge die bepalings van die Inkomstebelastingwet van belasting vrygestel is. 1.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedere en fondse tree die Algemene Steunspan Fondse en Bates sonder meer bepaalde lasgewing sowel eisend as verwerend ten behoewe van die Algemene Sinode op ná raadpleging van die Algemene Steunspan Regte. 1.6 Ten einde hierdie handelinge te verrig, word alle stukke onderteken deur twee lede van die Algemene Steunspan Fondse en Bates wat daartoe deur die Algemene Sinode of die Moderamen gemagtig is. 1.7 Die Algemene Sinode het geen aanspraak op die eiendomme, goedere en fondse wat aan die samestellende sinodes, ringe of kerkrade behoort en onder aparte reglemente besit en beheer word nie. 1.8 Waar enige vaste eiendom aan die Algemene Sinode geskenk of nagelaat word ten behoewe van ’n werksaamheid of inrigting binne die gebied van ’n sinode, word dit met wedersydse instemming vir beheer en administrasie opgedra aan die betrokke sinode om vir die werksaamhede of inrigting aangewend te word. 1.9 Eiendomme wat voor die totstandkoming van die Algemene Sinode van die NG Kerk in gefedereerde verband gevestig was (soos byvoorbeeld die eiendomme onder die toesig en beheer van die Algemene Sondagskoolkommissie) het in 1962 met kerkvereniging die eiendomme van die NG Kerk in die algemene sinodale verband geword. Transportaktes van sodanige eiendomme wat op naam van die verskillende sinodes geregistreer staan, kan met die oog op besparing van oordragkoste, onveranderd bly. Enige handeling in verband met sodanige eiendomme geskied egter in terme van die bepalings van hierdie Reglement. Hierdie eiendomme kan verbind of vervreem word volgens die bepalings van die Kerkorde van die betrokke sinode in wie se naam dit geregistreer is, slegs nadat die Algemene Steunspan Fondse en Bates in oorleg met die Moderamen daaroor besluit het. 1.10 Die Algemene Sinode sal nie ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit bedryf nie, behalwe in die mate wat: 1.10.1 die bruto inkomste uit bedoelde besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit verkry, nie die bedrag of persentasie wat die Inkomstebelastingwet van tyd tot tyd mag toelaat, te bowe gaan nie; of 1.10.2 die onderneming of aktiwiteit: 1.10.2.1 integraal en direk verwant is tot die oogmerk van die Algemene Sinode; en 104

1.10.2.2 beoefen of uitgevoer word op ’n grondslag waarvan wesenlik die geheel gerig is op die verhaling van koste en wat nie onregverdige mededinging met betrekking tot belasbare entiteite tot gevolg sal hê nie. 1.10.3 die onderneming of aktiwiteit, indien nie integraal en direk verwant aan die oogmerk van die Algemene Sinode nie, van ’n toevallige aard is en wesenlik onderneem word met vrywillige bystand sonder vergoeding; of 1.10.4 die onderneming of aktiwiteit deur die Minister van Finansies by kennisgewing in die Staatskoerant goedgekeur is. 1.11 In geval van ontbinding van die Algemene Sinode moet alle eiendomme, goedere en fondse tussen die samestellende sinodes na verhouding van die getal belydende lidmate binne die gebied van elke sinode ten tye van die ontbinding verdeel word met dien verstande dat ’n sinode slegs in die verdeling van die Algemene Sinode se bates mag deel indien dit ingevolge Artikel 30 van die Inkomstebelastingwet, no. 58 van 1962, soos gewysig, goedgekeur is as Openbare Weldaadorganisasie.

2.

SINODALE EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE

2.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in sinodale verband is ’n regspersoon en die sinode of sy gevolmagtigde(s) is sy orgaan/organe. 2.2 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk Sinode van/in ............ is dus die eienaar van alle roerende en onroerende bates wat deur die sinode beheer en verkry word en vaste eiendom word in die naam van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Sinode van/in ............ geregistreer. 2.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur die sinode se gevolmagtigde wat die fondse en bates hanteer met verslag aan die sinode. 2.4 Onderhewig daaraan dat die inkomste en eiendom van die sinode, met inbegrip van eiendom of inkomste wat deur die sinode se gevolmagtigde(s) bestuur word, nie aan enige persoon uitgekeer mag word nie maar uitsluitlik aangewend mag word vir die beoefening van die aktiwiteite van die sinode en die bevordering van die oogmerke waarvoor dit ingestel is en om tussentydse beleggings te maak, [met dien verstande dat niks wat hierin bepaal is, die betaling te goeder trou belet van redelike besoldiging (synde vergoeding wat nie oormatig is nie, inaggenome wat algemeen as redelik geag word in die sektor en met betrekking tot die diens gelewer) aan enige werknemer of beampte van die sinode vir dienste wat sodanige persoon werklik aan die sinode gelewer het nie] is die gevolmagtigde soos in 2.3 hierbo aangedui, bevoeg om in opdrag van die sinode enige regshandeling wat verband hou met die beskikking, verkryging, vervreemding, beswaring of versekering van die betrokke bates te verrig met insluiting van die volgende: 2.4.1 Om eiendomme, roerend en/of onroerend te verkry deur skenking, erflating, aankoop, huur of enige ander wyse. 2.4.1.1 Alle skenkings en bemakings aan die sinode word deur die sinode se gevolmagtigde(s) hanteer en bestuur. Wanneer skenkings en bemakings volgens wetlike eise anders hanteer moet word, moet die korrekte voorskrifte nagekom word met verantwoording aan die sinode. Die sinode sal nie ’n skenking wat herroeplik op aandrang van die skenker is, vir ander redes as die wesenlike versuim om aan die 105

aangewese oogmerke en voorwaardes van bedoelde skenking te voldoen (met inbegrip van enige wanvoorstelling met betrekking tot die belastingaftrekbaarheid daarvan ingevolge Artikel 18A van die Inkomstebelastingwet), aanvaar nie, met dien verstande dat ’n skenker nie enige voorwaarde mag oplê wat bedoelde skenker of enige verbonde persoon met betrekking tot bedoelde skenker in staat kan stel om enige direkte of indirekte voordeel uit die aanwending van die skenking te verkry nie. 2.4.1.2 Indien ’n skenking/bemaking vir ‘n spesifieke doel gemaak word, moet dit ten behoewe van daardie gespesifiseer doel aangewend word. 2.4.2 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkoop, te verruil, te verhuur, te skenk of op enige ander wyse te vervreem, te verbind, in pand, as sekuriteit of as borge te gee, of op enige ander wyse te beswaar met dien verstande dat: 2.4.2.1 skenkings slegs gemaak mag word ter bevordering van die doelstellings van die sinode óf aan teologiese studente óf aan bedienaars van die Woord, werknemers en amptenare in diens van kerkvergaderinge van die NG Kerk, asook aan godsdienstige, liefdadigheids- en/of opvoedkundige inrigtings wat ingevolge die bepalings van die Inkomstebelastingwet van belasting vrygestel is; 2.4.2.2 slegs sekuriteit gegee mag word vir die verpligtinge van die sinode. 2.4.3 Om gelde onder sy beheer te belê en om sodanige beleggings te gelde te maak, op te vra, te kanselleer, te sedeer, te verander of andersins daarmee te handel met dien verstande dat beleggings slegs gemaak mag word: 2.4.3.1 by geregistreerde finansiële instellings, soos omskryf in Artikel 1 van die Wet op Finansiële Instellings (Belegging van Fondse), 1984 (Wet no. 39 van 1984); en/of 2.4.3.2 in aandele genoteer op ’n aandelebeurs soos omskryf in Artikel 1 van die Wet op Beheer van Aandelebeurse, 1985 (Wet no. 1 van 1985) omskryf; en/of 2.4.3.3 in die ander versigtige beleggings in finansiële instrumente en bates wat die Kommissaris: Suid-Afrikaanse Inkomstediens bepaal, na oorlegpleging met die Uitvoerende Beampte van die Raad op Finansiële Dienste en die Direkteur van Organisasies Sonder Winsoogmerk; 2.4.3.4 met dien verstande dat die sinode of sy gevolmagtigde(s) nieteenstaande bostaande beperkings: 2.4.3.4.1 ’n belegging (uitgesluit ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit) wat dit as ’n skenking, bemaking of erflating verkry, mag behou in die vorm waarin dit verkry is; 2.4.3.4.2 ’n belegging in die vorm van ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit (of enige bate in so ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit) wat dit as ’n skenking, bemaking of erflating voor 1 Januarie 2001 verkry het, mag behou of voortsit in die vorm waarin dit verkry is vir ’n tydperk van 5 jaar na 1 Januarie 2001. 2.4.4 Om gelde uit te leen op eerste verband oor vaste eiendom of ander sekuriteit wat hy mag goeddink aan teologiese studente, bedienaars van die Woord, werknemers en amptenare in diens van kerkvergaderinge van die NG Kerk, asook aan godsdienstige, 106

liefdadigheids- en/of opvoedkundige inrigtings wat ingevolge die bepalings van die Inkomstebelastingwet van belasting vrygestel is. 2.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedere en fondse tree die sinode se gevolmagtigde wat die fondse en bates hanteer, soos in 2.3 hierbo aangedui, sonder meer bepaalde lasgewing sowel eisend as verwerend ten behoewe van die sinode op na goedkeuring van die sinodale regs-/kerkordekommissie. 2.6 Die sinode sal nie ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit bedryf nie, behalwe in die mate wat: 2.6.1 die bruto inkomste uit bedoelde besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit verkry, nie die bedrag of persentasie wat die Inkomstebelastingwet van tyd tot tyd mag toelaat, te bowe gaan nie; of 2.6.2 die onderneming of aktiwiteit: 2.6.2.1 integraal en direk verwant is tot die oogmerk van die sinode; en 2.6.2.2 beoefen of uitgevoer word op ’n grondslag waarvan wesenlik die geheel gerig is op die verhaling van koste en wat nie onregverdige mededinging met betrekking tot belasbare entiteite tot gevolg sal hê nie. 2.6.3 die onderneming of aktiwiteit, indien nie integraal en direk verwant aan die oogmerk van die sinode nie, van ’n toevallige aard is en wesenlik onderneem word met vrywillige bystand sonder vergoeding; of 2.6.4 die onderneming of aktiwiteit deur die Minister van Finansies by kennisgewing in die Staatskoerant goedgekeur is. 2.7 In geval van ontbinding van die sinode moet alle eiendomme, goedere en fondse tussen die samestellende gemeentes na verhouding van die getal belydende lidmate in elke gemeente ten tye van die ontbinding verdeel word met dien verstande dat ’n ring slegs in die verdeling van die sinode se bates mag deel indien dit ingevolge Artikel 30 van die Inkomstebelastingwet no. 58 van 1962, soos gewysig, goedgekeur is as Openbare Weldaadorganisasie.

3.

RINGSEIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE

3.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in ringsverband is ’n regspersoon en die ringsvergadering of sy gevolmagtigde(s) is sy orgaan. 3.2 Die Nederduitse Gereformeerde Ring van ............ is dus die eienaar van alle roerende en onroerende bates wat deur die ring beheer en verkry word en vaste eiendom word in die naam van die Nederduitse Gereformeerde Ring van ............ geregistreer. 3.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur die ring se gevolmagtigde wat die fondse en bates hanteer met verslag aan die ringsvergadering. 3.4 Onderhewig daaraan dat die inkomste en eiendom van die ring, met inbegrip van eiendom of inkomste wat deur die ring se gevolmagtigde(s) bestuur word, nie aan enige persoon uitgekeer mag word nie maar uitsluitlik aangewend mag word vir die beoefening van die aktiwiteite van die ring en die bevordering van die oogmerke waarvoor dit ingestel is en om tussentydse beleggings te maak, [met dien verstande dat niks wat hierin bepaal is, die betaling te goeder trou belet van redelike besoldiging (synde vergoeding wat nie oormatig is nie, inaggenome wat algemeen as redelik geag 107

word in die sektor en met betrekking tot die diens gelewer) aan enige werknemer of beampte van die ring vir dienste wat sodanige persoon werklik aan die ring gelewer het nie] is die gevolmagtigde soos in 3.3 hierbo aangedui, bevoeg om in opdrag van die ring enige regshandeling wat verband hou met die beskikking, verkryging, vervreemding, beswaring of versekering van die betrokke bates te verrig met insluiting van die volgende: 3.4.1 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkry deur skenking, erflating, aankoop, huur of op enige ander wyse 3.4.1.1 Alle skenkings en bemakings aan die ring word deur die ring se gevolmagtigde(s) hanteer en bestuur. Wanneer skenkings en bemakings volgens wetlike eise anders hanteer moet word, moet die korrekte voorskrifte nagekom word met verantwoording aan die ring. Die ring sal nie ’n skenking wat herroeplik op aandrang van die skenker is, vir ander redes as die wesenlike versuim om aan die aangewese oogmerke en voorwaardes van bedoelde skenking te voldoen (met inbegrip van enige wanvoorstelling met betrekking tot die belastingaftrekbaarheid daarvan ingevolge Artikel 18A van die Inkomstebelastingwet), aanvaar nie, met dien verstande dat ’n skenker nie enige voorwaarde mag oplê wat bedoelde skenker of enige verbonde persoon met betrekking tot bedoelde skenker in staat kan stel om enige direkte of indirekte voordeel uit die aanwending van die skenking te verkry nie. 3.4.1.2 Indien ’n skenking/bemaking vir ‘n spesifieke doel gemaak word, moet dit ten behoewe van daardie gespesifiseerde doel aangewend word. 3.4.2 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkoop, te verruil, te verhuur, te skenk of op enige ander wyse te vervreem, te verbind, in pand, as sekuriteit of as borg te gee, of op enige ander wyse te beswaar met dien verstande dat: 3.4.2.1 skenkings slegs gemaak mag word ter bevordering van die doelstellings van die ring of aan teologiese studente óf aan bedienaars van die Woord, werknemers en amptenare in diens van kerkvergaderinge van die NG Kerk, asook aan godsdienstige, liefdadigheids- en/of opvoedkundige inrigtings wat ingevolge die bepalings van die Inkomstebelastingwet van belasting vrygestel is; 3.4.2.2 slegs sekuriteit gegee mag word vir die verpligtinge van die ring. 3.4.3 Om gelde onder sy beheer te belê en om sodanige beleggings te gelde te maak, op te vra, te kanselleer, te sedeer, te verander of andersins daarmee te handel met dien verstande dat beleggings slegs gemaak mag word: 3.4.3.1 by geregistreerde finansiële instellings, soos omskryf in Artikel 1 van die Wet op Finansiële Instellings (Belegging van Fondse), 1984 (Wet no. 39 van 1984); en/of 3.4.3.2 in aandele genoteer op ’n aandelebeurs soos omskryf in Artikel 1 van die Wet op Beheer van Aandelebeurse, 1985 (Wet no. 1 van 1985) omskryf; en/of 3.4.3.3 in die ander versigtige beleggings in finansiële instrumente en bates wat die Kommissaris: Suid-Afrikaanse Inkomstediens bepaal, na oorlegpleging met die Uitvoerende Beampte van die Raad op Finansiële Dienste en die Direkteur van Organisasies Sonder Winsoogmerk; 108

3.4.3.4 met dien verstande dat die ring of sy gevolmagtigde(s) nieteenstaande bostaande beperkings: 3.4.3.4.1 ’n belegging (uitgesluit ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit) wat dit as ’n skenking, bemaking of erflating verkry, mag behou in die vorm waarin dit verkry is; 3.4.3.4.2 ’n belegging in die vorm van ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit (of enige bate in so ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit) wat dit as ’n skenking, bemaking of erflating voor 1 Januarie 2001 verkry het, mag behou of voortsit in die vorm waarin dit verkry is vir ’n tydperk van 5 jaar na 1 Januarie 2001. 3.4.4 Om gelde uit te leen op eerste verband oor vaste eiendom of ander sekuriteit wat hy mag goeddink aan teologiese studente, bedienaars van die Woord, werknemers en amptenare in diens van kerkvergaderinge van die NG Kerk, asook aan godsdienstige, liefdadigheids- en/of opvoedkundige inrigtings wat ingevolge die bepalings van die Inkomstebelastingwet van belasting vrygestel is. 3.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedere en fondse tree die ring se gevolmagtigde soos in 3.3 hierbo aangedui, sonder meer bepaalde lasgewing sowel eisend as verwerend ten behoewe van die ring op, met goedkeuring van die ring of sy gevolmagtigde. Die ring word egter ten sterkste aanbeveel om in sodanige situasies die advies van die sinodale regs-/kerkordekommissie te verkry. 3.6 Die ring sal nie ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit bedryf nie, behalwe in die mate wat: 3.6.1 die bruto inkomste uit bedoelde besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit verkry, nie die bedrag of persentasie wat die Inkomstebelastingwet van tyd tot tyd mag toelaat, te bowe gaan nie; of 3.6.2 die onderneming of aktiwiteit: 3.6.2.1 integraal en direk verwant is tot die oogmerk van die ring; en 3.6.2.2 beoefen of uitgevoer word op ’n grondslag waarvan wesenlik die geheel gerig is op die verhaling van koste en wat nie onregverdige mededinging met betrekking tot belasbare entiteite tot gevolg sal hê nie. 3.6.3 die onderneming of aktiwiteit, indien nie integraal en direk verwant aan die oogmerk van die ring nie, van 'n toevallige aard is en wesenlik onderneem word met vrywillige bystand sonder vergoeding; of 3.6.4 die onderneming of aktiwiteit deur die Minister van Finansies by kennisgewing in die Staatskoerant goedgekeur is. 3.7 by die ontbinding van die ring, en die inlywing van die ring by ’n ander NG ring of ringe na goedkeuring deur die sinode, word die bates wat oorbly, na voldoening van al die ring se verpligtinge gegee of oorgemaak aan die ander ring(e) wat ingevolge Artikel 30 van die Inkomstebelastingwet goedgekeur is as Openbare Weldaadorganisasie(s).

4.

GEMEENTELIKE EIENDOMME, GOEDERE EN FONDSE

4.1 Elke gemeente is ’n regspersoon en die kerkraad of sy gevolmagtigde(s) is sy orgaan. 109

4.2 Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente ............ is dus die eienaar van alle roerende en onroerende bates wat deur die kerkraad beheer en verkry word en vaste eiendom word in die naam van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente ............ geregistreer. 4.3 Eiendomme, goedere en fondse word geadministreer deur die kerkraad met jaarlikse verslag aan die gemeente en ring. 4.4 Onderhewig daaraan dat die inkomste en eiendom van die gemeente nie aan enige persoon uitgekeer mag word nie maar uitsluitlik aangewend mag word vir die beoefening van die aktiwiteite van die gemeente en die bevordering van die oogmerke waarvoor dit ingestel is en om tussentydse belegging te maak, [met dien verstande dat niks wat hierin bepaal is, die betaling te goeder trou belet van redelike besoldiging (synde vergoeding wat nie oormatig is nie, inaggenome wat algemeen as redelik geag word in die sektor en met betrekking tot die diens gelewer) aan enige werknemer, lidmaat of beampte van die gemeente vir dienste wat sodanige persoon werklik aan die gemeente gelewer het nie] is die kerkraad bevoeg om enige regshandeling wat verband hou met die beskikking, verkryging, vervreemding, beswaring of versekering van die betrokke bates te verrig met insluiting van die volgende: 4.4.1 Om eiendomme, roerend en/of onroerend te verkry deur skenking, erflating, aankoop, huur of op enige ander wyse. 4.4.1.1 Alle skenkings en bemakings aan die gemeente word deur die kerkraad hanteer en bestuur. Wanneer skenkings en bemakings volgens wetlike eise anders hanteer moet word, moet die korrekte voorskrifte nagekom word met verantwoording aan die gemeente. Die kerkraad sal nie ’n skenking wat herroeplik op aandrang van die skenker is, vir ander redes as die wesenlike versuim om aan die aangewese oogmerke en voorwaardes van bedoelde skenking te voldoen (met inbegrip van enige wanvoorstelling met betrekking tot die belastingaftrekbaarheid daarvan ingevolge artikel 18A van die Inkomstebelastingwet), aanvaar nie, met dien verstande dat ’n skenker nie enige voorwaarde mag oplê wat bedoelde skenker of enige verbonde persoon met betrekking tot bedoelde skenker in staat kan stel om enige direkte of indirekte voordeel uit die aanwending van die skenking te verkry nie. 4.4.1.2 Indien ’n skenking/bemaking vir ‘n spesifieke doel gemaak word, moet dit ten behoewe van daardie gespesifiseerde doel aangewend word. 4.4.2 Om eiendomme, roerend en/of onroerend, te verkoop, te verruil, te verhuur, te skenk of op enige ander wyse te vervreem, te verbind, in pand, as sekuriteit of as borg te gee, of op enige ander wyse te beswaar met dien verstande dat: 4.4.2.1 skenkings slegs gemaak mag word ter bevordering van die doelstellings van die gemeente óf aan teologiese studente, bedienaars van die Woord, werknemers en amptenare in diens van kerkvergadering van die NG Kerk, asook aan godsdienstige, liefdadigheids- en/of opvoedkundige inrigtings wat ingevolge die bepalings van die Inkomstebelastingwet van belasting vrygestel is; 4.4.2.2 slegs sekuriteit gegee mag word vir die verpligtinge van die gemeente.

110

4.4.3 Om gelde onder sy beheer te belê en om sodanige beleggings te gelde te maak, op te vra, te kanselleer, te sedeer, te verander of andersins daarmee te handel met dien verstande dat beleggings slegs gemaak mag word: 4.4.3.1 by geregistreerde finansiële instellings, soos omskryf in Artikel 1 van die Wet op Finansiële Instellings (Belegging van Fondse), 1984 (Wet no. 39 van 1984); en/of 4.4.3.2 in aandele genoteer op ’n aandelebeurs soos omskryf in Artikel 1 van die Wet op Beheer van Aandelebeurse, 1985 (Wet no. 1 van 1985) omskryf; en/of 4.4.3.3 in die ander versigtige beleggings in finansiële instrumente en bates wat die Kommissaris: Suid-Afrikaanse Inkomstediens bepaal, na oorlegpleging met die Uitvoerende Beampte van die Raad op Finansiële Dienste en die Direkteur van Organisasies Sonder Winsoogmerk; 4.4.3.4 met dien verstande dat die kerkraad nieteenstaande bostaande beperkings: 4.4.3.4.1 ’n belegging (uitgesluit ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit) wat dit as ’n skenking, bemaking of erflating verkry, mag behou in die vorm waarin dit verkry is; 4.4.3.4.2 ’n belegging in die vorm van ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit (of enige bate in so ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit) wat dit as ’n skenking, bemaking of erflating voor 1 Januarie 2001 verkry het, mag behou of voortsit in die vorm waarin dit verkry is vir ’n tydperk van 5 jaar na 1 Januarie 2001. 4.4.4 Om gelde uit te leen op eerste verband oor vaste eiendom of ander sekuriteit wat hy mag goeddink aan teologiese studente, bedienaars van die Woord, werknemers en amptenare in diens van kerkvergaderinge van die NG Kerk, asook aan godsdienstige, liefdadigheids- en/of opvoedkundige inrigtings wat ingevolge die bepalings van die Inkomstebelastingwet van belasting vrygestel is. 4.5 In alle regsgedinge of dispute oor eiendomme, goedere en fondse tree die kerkraad sonder meer bepaalde lasgewing sowel eisend as verwerend en ten behoewe van die gemeente op. Die kerkraad word egter ten sterkste aanbeveel om in sodanige situasie die advies van die sinodale regs-/kerkordekommissie te verkry. 4.6 Die gemeente sal nie ’n besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit bedryf nie, behalwe in die mate wat: 4.6.1 die bruto inkomste uit bedoelde besigheidsonderneming of handelsaktiwiteit verkry, nie die bedrag of persentasie wat die Inkomstebelastingwet van tyd tot tyd mag toelaat, te bowe gaan nie; of 4.6.2 die onderneming of aktiwiteit: 4.6.2.1 integraal en direk verwant is tot die oogmerk van die gemeente; en 4.6.2.2 beoefen of uitgevoer word op ’n grondslag waarvan wesenlik die geheel gerig is op die verhaling van koste en wat nie onregverdige mededinging met betrekking tot belasbare entiteite tot gevolg sal hê nie; 4.6.3 die onderneming of aktiwiteit, indien nie integraal en direk verwant aan die oogmerk van die gemeente nie, van ’n toevallige aard is en wesenlik onderneem word met vrywillige bystand sonder vergoeding; of 111

4.6.4 die onderneming of aktiwiteit deur die Minister van Finansies by kennisgewing in die Staatskoerant goedgekeur is. 4.7 In geval van ontbinding van ’n gemeente sonder dat die gemeente by ’n ander gemeente van die NG Kerk ingelyf word, word die bates van die gemeente wat oorbly na voldoening aan al sy verpligtinge, gegee of oorgemaak aan ’n ander gemeente of inrigting, met doelstellings soortgelyk aan die van die gemeente en wat ingevolge Artikel 30 van die Inkomstebelastingwet no. 58 van 1962, soos gewysig, goedgekeur is as Openbare Weldaadorganisasie.

GEMEENTES REGLEMENT 21 REGLEMENT VIR GESTUURDHEID VAN DIE NG KERK 1.

DEFINISIE

1.1 Die missie van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees is om lewe en volheid aan die wêreld te gee, en die kerk is in diens van God se missie. 1.2 Deur die Woord en Gees vergader God vir Hom ’n gemeente. Deur dié gemeente: • laat God sy Woord verkondig, • bring Hy die gemeenskap van heiliges uit alle nasies tot stand, • laat Hy diens aan die wêreld in nood lewer, • laat Hy sy opdrag om die skepping en lewe te bewaar sigbaar tot uitdrukking bring, en • word sy geregtigheid en versoening verkondig. Só laat Hy sy Koninkryk kom. 1.3 Die gestuurde kerk bedien die evangelie in al sy dimensies aan mense wat die evangelie nie ken nie of daarvan vervreemd is. 1.4 Elke gemeente is ’n gestuurde gemeente en so elke lidmaat van die gemeente. 1.5 Gestuurdheid (missionale kerkwees) is die roeping van elke lidmaat asook van die plaaslike gemeente. Waar die omvang en ander omstandighede van die werk dit vereis, word dit in kerkverband van ringe en sinodes onderneem. 1.6 Waar binne een geografiese gebied meer as een kerkverband van die NG Kerkfamilie bestaan, word gestuurdheid in oorleg en samewerking met mekaar gedoen.

2. UITVOERING 2.1 Kerklike betrokkenheid by God se missie 2.1.1 Die kerk is in diens van God se missie. 2.1.2 Dit is die plig van die kerkraad om die gemeente te motiveer en toe te rus om as gestuurde gemeente betrokke te wees by die heilshandeling van God met die wêreld. Hierdie betrokkenheid sluit in persoonlike getuienis deur woord en lewe, die beoefening van geloofsgemeenskap, voorbidding, rentmeesterskap, die diens van barmhartigheid en die ywer vir reg en geregtigheid in die samelewing. 112

2.1.3 Vir die koördinering, stimulering en uitvoering van die getuienistaak benoem die kerkraad ’n gevolmagtigde wat die gestuurheid van die gemeente hanteer. 2.1.4 Elke kerkraad onderneem gestuurde dienswerk sowel binne as buite eie gemeentegrense na gelang van omstandighede. In alle gevalle geskied hierdie dienswerk in oorlegpleging met, en waar moontlik in samewerking met, ander lede van die NG Kerkfamilie (gemeente, ring of sinode) wat belang mag hê by die betrokke bedieninge. 2.1.5 Waar die omvang van die gestuurde dienswerk dit vereis, kan die kerkverband deur ring en sinode die kerkraad in die uitvoering van die dienswerk steun. 2.1.6 Die ring en sinode neem respektiewelik die verantwoordelikheid vir die gestuurde dienswerk in die rings- en sinodale gebied. 2.1.7 Waar gestuurde dienswerk buite die grense van die gemeente geskied, moet waar moontlik, skakeling en samewerking wees met ander gestuurde kerke en instansies wat reeds daar werksaam is. 2.1.8 Waar ’n sinode ’n gestuurde aksie begin met spontane bydraes van lidmate vanuit die Kerk as geheel (’n "geloofaksie"), moet ander sinodes wie se lidmate daarby betrokke word, ook in die saak geken word. 2.1.9 Die Algemene Sinode bepaal die beleid vir die gestuurdheid van die NG Kerk. 2.1.10 Deur middel van bedieninge op die terreine van byvoorbeeld mediese werk, onderwys, lektuurvoorsiening, tegniese hulpmiddels, sosio-ekonomiese opheffing, publieke getuienis teenoor die owerheid en missionêre barmhartigheidsdiens streef die NG Kerk daarna om die Koninkryk van God op omvattende wyse met woord en daad te dien.

2.2 Toerusting vir Gestuurdheid 2.2.1 Die NG Kerk aanvaar dit as taak en verantwoordelikheid om lidmate en ander werkkragte op te lei en toe te rus met die oog op eie gestuurde diens asook met die oog op beskikbaarstelling van werkkragte, waar verlang of benodig, vir gestuurde diens by ander lede van die NG Kerkfamilie. 2.2.2 Die opleiding en toerusting vir eie gestuurde diens en gestuurde diens by ’n lid van die NG Kerkfamilie geskied op die volgende wyse: 2.2.2.1 deur lidmate te aktiveer en te skool vir gestuurdheid met woord en daad; 2.2.2.2 deur gestuurde werkkragte op te lei en toe te rus vir ’n bepaalde deeltydse of voltydse diens waarvoor hulle ’n roeping het, of vir die dienswerk wat hulle gevra mag word om by ander lede van die NG Kerkfamilie te verrig; of 2.2.2.3 deur die opleiding van bedienaars van die Woord vir gestuurde diens op die volgende terreine: 2.2.2.3.1 die opbou van gemeentes tot gestuurde gemeentes; 2.2.2.3.2 die bediening op ’n bepaalde gestuurde bedieningsgebied; 2.2.2.3.3 die bediening as bedienaar van die Woord by ’n ander lid van die NG Kerkfamilie waarheen die persoon beroep mag word; 2.2.2.3.4 ’n bediening van spesialiteitswerk op bepaalde terreine by ’n ander lid van die NG Kerkfamilie, indien daarvoor ’n behoefte bestaan; en/of 2.2.2.3.5 ’n bediening in die wêreldsending. 113

2.3 Lidmate in diens van ander kerke en organisasies 2.3.1 Die NG Kerk keur dit goed dat lidmate hulle by kerke en sendingorganisasies wat vir die Kerk aanvaarbaar is, kan aansluit vir gestuurde diens, veral in ander wêrelddele, mits die Kerk se Belydenis nie in gedrang kom nie en die NG Kerk se beleid vir gestuurdheid daardeur gedien word. Vir hierdie soort diens word die volgende bepaal: 2.3.1.1 Die sinode of sy gevolmagtigde bepaal met watter kerke en organisasies ooreenkomste in dié verband aangegaan mag word. ’n Organisasie word geag ’n goedgekeurde organisasie te wees indien die werksaamheid van die organisasie ’n geestelike karakter dra, met die verkondiging van die Woord in regstreekse verband staan en ten bate van die NG Kerk geag word. 2.3.1.2 Wanneer lidmate begerig is om by ’n erkende kerk of organisasie te gaan werk, word ’n ooreenkoms met daardie kerk of organisasie aangegaan oor aangeleenthede soos lewensonderhoud, toelaes, pensioenvoorsiening, en kerklike lidmaatskap van en toesig oor die betrokke werker. 2.3.1.3 Lidmate wat begerig is om gestuurde dienswerk buite ’n diensterrein van die NG Kerk te doen, verkry, indien nodig, ’n buitelandse reisattestaat van hul kerkraad. 2.3.1.4 Lidmate wat voornemens of begerig is om by so ’n erkende kerk of organisasie in te skakel, tree met die betrokke sinode of sy gevolmagtigde in verbinding.

2.4 Basis waarop met ander kerke en organisasies saamgewerk word 2.4.1 Die kerke en organisasies moet van Protestants-Christelike belydenis wees. 2.4.2 NG Kerk werkers moet die vryheid hê om hul geloofsbeskouïng ooreenkomstig die Drie Formuliere van Eenheid uit te leef. 2.4.3 Lidmate moet eweneens die vryheid behou om in beskouinge waaroor daar verskille tussen gelowiges bestaan, hul eie standpunt daarop na te hou. 2.4.4 Die NG Kerk werkers moet getrou bly aan die Belydenis van die Kerk.

2.5 Gelegitimeerdes in diens van ander kerke en organisasies 2.5.1 Ten opsigte van hul bedieningsbevoegdheid is daar drie kategorieë waarvolgens gelegitimeerdes in gestuurde diens gebruik kan word: 2.5.1.1 Bedienaars van die Woord van die NG Kerk wat deur erkende kerke vir gestuurde diens beroep en bevestig54 word Hulle verkry bevoegdheid in die ander kerk, en verloor bevoegdheid in die NG Kerk. Hulle kan egter vooraf by die Algemene Steunspan Predikantesake aansoek doen om die opskorting van bevoegdheid in die NG Kerk. Terugkeer na die NG Kerk geskied na suksesvolle colloquium doctum by die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding en die herstel van proponentsbevoegdheid deur die Algemene Steunspan Predikantesake, op voorwaarde dat daar jaarliks nie later nie as 31 Maart by die Algemene Steunspan Predikantesake aangemeld is en die registrasiegeld betaal is. 54

Uitgestuurdes in diens van die kerkverband word deur die kerkvergadering of sy gevolmagtigde benoem en bevestig. 114

2.5.1.2 Bedienaars van die Woord en proponente van die NG Kerk wat deur kerkvergaderings of hul gevolmagtigdes beroep en uitgestuur word vir ’n eie gestuurde diens of vir gestuurde diens saam met ander kerke en/of organisasie Terwyl hulle lidmaatskap van die gemeente van die NG Kerk behou, deur die gemeente beroep en bevestig is én in diens van die gemeente/kerkverband bly, behou hulle die bevoegdheid van bedienaar van die Woord solank hulle met hierdie opdrag besig is. Indien hulle lidmaat van die ander kerk word en in diens van daardie kerk tree, kan hulle vooraf by die Algemene Steunspan Predikantesake aansoek doen om opskorting van bevoegdheid in die NG Kerk. Terugkeer na die NG Kerk geskied na suksesvolle colloquium doctum by die Algemene Steunspan Teologiese Opleiding en die herstel van proponentsbevoegdheid deur die Algemene Steunspan Predikantesake, op voorwaarde dat daar jaarliks nie later nie as 31 Maart by die Algemene Steunspan Predikantesake aangemeld is en die registrasiegeld betaal is. 2.5.1.3 Bedienaars van die Woord en proponente van die NG Kerk wat in diens van ’n organisasie tree ’n Bedienaar van die Woord of proponent wat in diens van ’n organisasie tree en daarom nie meer in diens van die NG Kerk of ander erkende kerk staan nie, kan vooraf by die Algemene Steunspan Predikantesake aansoek doen om die behoud van proponentsbevoegdheid. 2.5.2 Pensioenaandeel vir uitgestuurdes ’n Gemeente of die kerkverband wat ’n gelegitimeerde beroep/benoem, bevestig en uitstuur vir gestuurde diens saam met ander kerke en organisasies (vergelyk 2.5.1.2 hierbo), moet in belang van so ’n persoon deelhebber word van die Pensioenfonds.

2.5.3 Lewensonderhoud en toelaes vir uitgestuurdes ’n Gemeente of die kerkverband wat ’n proponent of bedienaar van die Woord vir ’n eie gestuurde aksie of vir gestuurde diens saam met ander kerke en/of organisasies beroep/benoem, bevestig en uitstuur (vergelyk 2.5.1.2 hierbo), kan die lewensonderhoud en toelaes vir die bedienaar van die Woord op een van die volgende wyses reël: 2.5.3.1 Die gemeente/kerkverband is verantwoordelik vir die volle lewensonderhoud en toelaes, waarby die pensioenbydrae ingesluit is. 2.5.3.2 Die gemeente/kerkverband is verantwoordelik vir ’n kontraktuele gedeelte van die lewensonderhoud en toelaes én die pensioenbydrae. 2.5.3.3 Die ander kerk of sendingorganisasies neem kontraktueel verantwoordelikheid vir die volle lewensonderhoud en toelaes, maar die gemeente/kerkverband bly verantwoordelik vir die pensioenbydrae. 2.5.4 Kerklike inskakeling van uitgestuurdes ’n Bedienaar van die Woord wat beroep, bevestig en uitgestuur word (vergelyk 2.5.1.2 hierbo), skakel as lidmaat en ampsdraers by die sturende gemeente in, onderhewig aan die volgende: 115

2.5.4.1 Indien dit vir ’n uitgestuurde onmoontlik is om sy lidmaatsregte en ampsvoorregte in die plaaslike gemeente uit te oefen, word die persoon met ’n reisattestaat aan die sorg en toesig van ’n ander gemeente toevertrou. 2.5.4.2 Die uitgestuurde staan egter steeds onder die tug en/of dissipline van die sturende gemeente. 2.5.4.3 Indien die uitgestuurde nie aan die kerkregering kan deelneem nie, wat die bywoning van kerkraadsvergaderinge en die afvaardiging na meerdere vergaderinge insluit, kan die ring daaraan vrystelling verleen en kan dit as sodanig in die diensooreenkoms opgeneem word.

2.6

Lidmaatskap en kerkverband

2.6.1 Gelowiges uit elke taal en nasie wat deur die gestuurde aksies van die NG Kerk vergader word en deur doop en belydenis lidmate van die kerk van Christus word, vorm met alle gelowiges ’n eenheid in die ware geloof in Christus as lidmate van sy liggaam. 2.6.2 Nuwe lidmate sal waar moontlik inskakel by ’n gemeente van die NG Kerkfamilie. By gebrek aan sodanige gemeente kan hulle, ná onderhandeling, by ’n ander kerk inskakel of kan daar, wanneer genoegsaam getalle bestaan, tot selfstandige gemeentevorming in die kerkverband oorgegaan word. 2.6.3 Ter wille van meer doeltreffende Woordbediening is dit wenslik dat elkeen "in sy eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het" (Handelinge 2:11). Daarom behoort daarvoor ruimte te bestaan dat Woordbediening en aanbidding kan geskied met inagneming van eiesoortige taal- en kultuuragtergrond en bedieningsbehoeftes. 2.6.4 Indien ’n bepaalde groep gelowiges dit mettertyd sou verlang en omstandighede dit regverdig, kan daar ruimte vir hulle geskep word om in eie gemeenteverband op te tree ooreenkomstig hul eie bedieningsbehoeftes binne die konteks van eie taal en kultuur, maar verkieslik word aansluiting gesoek by die bestaande kerk in die streek waarmee die kerk in die NG Kerkfamilie die nouste bande het. 2.6.5 Eie gemeentevorming impliseer ook die moontlikheid van eie breër verbande van ring en sinode. Hier sal faktore soos geografiese verwyderdheid, staatkundige bestel en die behoefte aan inkleding van die evangelie in eie kulturele konteks ’n rol speel. Voorop bly egter staan dat die eenheidsband met die bestaande Kerk in die NG Kerkfamilie in die streek sover moontlik behoue bly en steeds uitdrukking sal vind op die mees sinvolle en effektiewe wyse.

2.7

Die NG Kerkfamilie

2.7.1 Die NG Kerk aanvaar dat die eenheid van die kerk ’n onmisbare toetssteen is vir die egtheid en geloofwaardigheid van die kerk se getuienis in die wêreld (Kerk en Samelewing, par 83). 2.7.2 Daarom onderskryf die NG Kerk die ideaal van één kerkverband binne die NG Kerkfamilie (Kerk en Samelewing, par 236). 2.7.3 Met die oog op die opbou van die kerk tot gestuurde diens in die wêreld, onderskryf die NG Kerk die beginsel van wederkerige hulp en bystand ten opsigte van behoeftes binne die hele NG Kerkfamilie. 116

2.7.4 Solank die hele NG Kerkfamilie nog nie in een kerkverband verenig is nie, geld die volgende ten opsigte van die wedersydse beskikbaarstelling van werkkragte binne die NG Kerkfamilie: 2.7.4.1 Die NG Kerk kan bedienaars van die Woord vir ander lede beskikbaar stel as hulle dit versoek. Hierdie leraars word in ooreenstemming met die kerkordes en bepalinge van die onderskeie kerkverbande beroep en bevestig, of soos ooreengekom in die ooreenkomste tussen die betrokke sinodes. 2.7.4.2 Bedienaars van die Woord wat deur die NG Kerk beskikbaar gestel word en beroep en bevestig is in ’n ander kerkverband van die NG Kerkfamilie, se bevoegdheid en opsig en tug word bepaal deur die kerkorde van daardie kerkverband. 2.7.4.3 Die NG Kerk kan kundiges op die gebied van teologiese opleiding, jeugwerk, sending, evangelisasie, kerklike administrasie, diakonaat, ensovoorts op versoek van ’n ander lid van die NG Kerkfamilie vir tydelike diens in daardie kerkverband beskikbaar stel. Hulle posisie met betrekking tot die strukture van die ander kerkverband word by wyse van onderlinge ooreenkomste gereël. 2.7.4.4 Ander werkkragte uit die NG Kerk wat volgens ooreenkoms dienswerk in ’n lidkerk van die NG Kerkfamilie verrig, word lidmate van die betrokke kerk. In ’n gebied waar nie ’n gemeente van die NG Kerkfamilie bestaan nie, bly hulle lidmate van die NG Kerk.

2.8

Gesamentlike gestuurde diens

2.8.1 Die NG Kerk aanvaar gesamentlike gestuurde diens as verantwoorde benadering. Indien gestuurde diens in ’n gebied of land gedoen word waar daar reeds ’n Kerk uit die NG Kerkfamilie bestaan, word samewerking gesoek. 2.8.2 Indien die NG Kerk in ’n gebied of land werk waar daar nog nie ’n gemeente van een van die lidkerke van die NG Kerkfamilie is nie, kan die NG Kerk self of saam met ander lidkerke werkkragte beroep, bevestig en uitstuur. 2.8.3 Waar geleentheid tot gesamentlike gestuurde diens voorkom, kan gesamentlike diensgroepe vir gestuurde diens van die betrokke lidkerke van die NG Kerkfamilie in die lewe geroep word om verantwoordelikheid vir die werk te aanvaar. 2.8.4 Gesamentlike gestuurde diens word gereël volgens onderlinge ooreenkoms tussen die betrokke kerkvergaderinge of hulle gevolmagtigdes.

2.9

Skakeling met die owerheid

2.9.1 Die Kerk se roeping tot getuienis behels ook skakeling met die owerheid op alle vlakke oor aangeleenthede op die terrein van getuienis. 2.9.2 Skakeling met die owerheid geskied volgens Artikel 67 van die Kerkorde.

117

REGLEMENT 22 REGLEMENT VIR DIE VERHOUDING TOT ANDER KERKE EN GROEPE 1.

BEPALING VAN DIE VERHOUDING TOT ANDER KERKE EN GROEPE

1.1 Die Woord van God is die primêre maatstaf en basis by die bepaling van die NG Kerk se houding teenoor en verhouding tot ander kerke en godsdienstige groepe. 1.2 Hoe ’n kerk die Bybel verstaan, die hoofsaak van die boodskap van die Bybel interpreteer en dit op die lewe toepas, staan uitgedruk in die Kerk se belydenisskrif(te). 1.3 Die belydenisgrondslag wat die NG Kerk onderskryf en waaraan hy hom gebonde ag, is: 1.3.1 Die drie ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius, wat die NG Kerk met die meeste ander Christelike kerke deel. 1.3.2 Die drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls, wat die NG Kerk met ’n aantal gereformeerde kerke deel en wat die eiendomlike van die NG Kerk is. 1.4 Die NG Kerk se belydenisgrondslag is ondergeskik aan die Bybel en moet steeds daaraan getoets word. 1.5 Dit is nie voldoende dat ’n belydenis op papier staan of dat iemand dit op ’n stadium in die verlede onderskryf het nie. Daar moet ook gevra word of ’n bepaalde kerk en sy lidmate hulle daardeur gebonde ag en of die belydenis in ’n godvrugtige lewe konkreet word. 1.6 Die gesamentlike kriteria55 vir bepaling van die NG Kerk se houding teenoor en verhouding tot ander kerke en groepe is dus die wil van God Drie-enig soos in die Bybel weergegee, en weerspieël in • die belydenis, • die kerkorde, • die erediens, en • die Christelike lewenswandel, diens en getuienis.

2.

GROEPERINGE VAN DIE CHRISTENDOM

2.1 Om kerke en Christelike groepe in te deel, is moeilik omdat sekeres in meer as een kategorie pas en ander nêrens. Verder moet daar rekening gehou word met die feit dat kerke nie staties is nie, maar gedurig besig is om te verander en dat sekere kerke gekenmerk word deur ’n patroon van wyduiteenlopende modaliteite wat onder een struktuur gehuisves word. Oor die aard en graad van die NG Kerk se verhouding tot onderstaande kerke word deur die Algemene Sinode beslis (vergelyk ook 3.1.2, 3.1.4, 3.2 en 3.3 hieronder). 55

Vergelyk Agenda van die Algemene Sinode 1994, p 66, 14.2.1 tot 14.2.5 vir ’n bespreking van dié kriteria. 118

2.2 Hier word uitgegaan van die groot groeperinge van die Christendom soos dit in die geskiedenis ontvou het, naamlik: 2.2.1 Gereformeerde kerke Waaronder die Familie van NG Kerke, die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, die Afrikaanse Protestantse Kerk, die Presbiteriaanse Kerke (Uniting Presbyterian Church in Southern Africa, Evangelical Presbyterian Church), die Church of England in Southern Africa, die United Congregational Church of Southern Africa, die Volkskerk van Afrika, die Calvyn Protestantse Kerk en die Rynse Kerk. 2.2.2 Ander Protestantse kerke Waaronder die Lutherse kerke, die Anglican Church of Southern Africa (die Anglikaanse Kerk), die Methodist Church of Southern Africa, die Baptiste Kerke (in onderskeiding van die charismatiese baptiste kerke) en die Evangelies Gereformeerde Kerk. 2.2.3 Pinkster en Charismatiese kerke Die pinkstergroepe, byvoorbeeld die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika, die Volle Evangelie Kerk, die Pinkster Protestantse Kerk en die Assemblies of God. Charismatiese groepe, byvoorbeeld die Hatfield Christian Church/Centre en Rhema. Ander, byvoorbeeld die Kerk van die Nasarener, Lede in Christus en die Sewende Dag Adventiste.56 2.2.4 Nie-Reformatoriese Kerke Waaronder die Rooms Katolieke Kerk en die Oosters Ortodokse Kerke. 2.2.5 Afrika Onafhanklike Kerke 2.2.6 Ander groepe Waaronder die Jehovasgetuies, die Christian Science, die Church of Jesus Christ of the Latter Day Saints (die Mormone) en die Apostelkerke (die Ou Apostoliese Kerk, die Nuwe Apostoliese Kerk, die Apostel Eenheid, die Twaalf Apostels, ensovoorts).

3.

PRAKTIESE TOEPASSING VAN DIE KRITERIA

3.1 Samewerking met ander Christelike kerke 3.1.1 Die NG Kerk stel hom ten doel om op verantwoordelike wyse, sonder prysgawe van die eie standpunt, met ander Christelike kerke saam te werk ter bevordering van die Koninkryk van God. 3.1.2 Die graad en wyse van samewerking sal in elke geval bepaal word deur die graad van ooreenstemming ten opsigte van belydenis, kerkorde, erediens en die Christelike lewenswandel van die betrokke kerk (vergelyk 1.6 hierbo). 3.1.3 Ekumene moet deur alle kerkvergaderinge beoefen word te wete die Algemene Sinode, sinodes, ringe en kerkrade. Dit is nodig om te beklemtoon dat plaaslike ekumene op die agenda van elke kerkraad moet bly. 3.1.4 Die Algemene Sinode bepaal die beleid oor die aard en graad van ekumeniese verhoudinge (vergelyk Artikel 70 van die Kerkorde). 56

Hierdie twee kerke word vir praktiese redes hier geplaas. 119

3.2 Assosiasie 3.2.1 Nadat ’n formele aansoek ontvang en beoordeel is, kan die Algemene Sinode met ’n tweederdemeerderheidstem goedkeuring verleen dat ander kerke of kerkgemeenskappe (ingesluit gemeentes van ander kerke) in assosiasie met die NG Kerk tree. 3.2.2 Die graad en wyse van assosiasie word in elke geval bepaal deur die graad van ooreenstemming ten opsigte van belydenis, kerkorde, erediens en die Christelike lewenswandel, diens en getuienis van die betrokke kerk of kerkgemeenskap. 3.2.3 ’n Ander kerk of kerkgemeenskap se assosiasieverbintenis met die NG Kerk word in ’n assosiasieooreenkoms vervat. In hierdie ooreenkoms word wedersydse voorregte en verpligtinge uitgespel, waaronder die wyse waarop daar oor-en-weer in die kerkvergaderinge sitting geneem (waarnemend, adviserend of stemhebbend) en aan die vergaderinge deelgeneem word. Ander reëlings kan insluit: wedersydse erkenning van opleiding en legitimasie, oor-en-weer aanvaarding van lidmaatskap, kanselruiling met die bevoegdheid om sakramente te bedien, gesamentlike werksaamhede, finansiële verpligtinge, die wyse waarop die assosiasie kan oorgaan tot inlywing by die NG Kerk, die wyse waarop die assosiasie beëindig kan word, ens.

3.3 Verlening van kerklike voorregte sonder oordrag van lidmaatskap 3.3.1 Die doop 3.3.1.1 Die doop word aan kinders van lidmate van kerke uit die eerste vier groeperinge, wat nie die verbondsdoop verwerp nie, bedien, mits hulle skriftelike verlof daartoe van die betrokke kerkraad of instansie van die kerk waaraan hulle behoort, ontvang het. 3.3.1.2 Lidmate van kerke uit die eerste vier groeperinge wat nie die verbondsdoop verwerp nie, kan, met toestemming van hulle eie kerkraad en na die dooponderhoud, toegelaat word om saam met hulle eggenoot/eggenote, wat lidmaat van die NG Kerk is, by te staan by die doopbediening van hulle kinders en ook op die vrae te antwoord. 3.3.1.3 Lidmate van kerke wat die verbondsdoop verwerp, persone uit groepering 5 en 6, asook mense wat Christus bely, maar nie formeel aan ’n kerk behoort nie, kan na die dooponderhoud toegelaat word om saam met hulle eggenoot/eggenote, wat lidmaat van die NG Kerk is, by te staan by die doopbediening van hulle kinders sonder dat die vrae aan hulle gestel word en hulle daarop moet antwoord. 3.3.1.4 Die kerkraad van ’n NG gemeente kan aan lidmate toestemming verleen om hulle kinders in ’n gemeente van ’n kerk uit die eerste twee groeperinge (vergelyk 2.2.1 en 2.2.2 hierbo) te laat doop. 3.3.2 Die nagmaal 3.3.2.1 In gemeentes van die NG Kerk mag besoekers die nagmaal gebruik op voorwaarde dat hulle toegang en vrymoedigheid daartoe in hulle eie gemeentes het. 3.3.2.2 Die volgende sou as moontlike voorbeeld kon dien van ’n uitnodiging tot deelname aan die nagmaal: “Aangesien die kerk van Christus meer omvattend is as slegs hierdie gemeente word elkeen van u wat u persoonlike verlossing in Jesus Christus gevind het, in u eie gemeente toegang tot die nagmaal en vrymoedigheid daartoe het en wat u kan 120

vereenselwig met die leer oor die nagmaal, soos dit in die formulier aan u voorgehou is, uitgenooi om aan hierdie nagmaalsfees deel te neem. Wie egter die genadewerk van God minag en tog deelneem, eet en drink ’n oordeel oor hulleself.” 3.3.2.3 In ekumeniese verhoudinge op sowel gemeentelike as sinodale vlak word wedersydse toeganklikheid al dan nie van die betrokke kerke bespreek en dienooreenkomstige gedragswyses bepaal. 3.3.2.4 Lidmate van ’n NG gemeente kan op besoek in ’n ander kerk nagmaal gebruik indien daardie kerk dit toelaat. Lidmate behoort dus voortdurend ingelig te word oor die sin van die nagmaal en die implikasies wat dit het vir die wyse waarop ’n mens as nagmaalsgas in ander gemeentes en kerke optree. Hierdie inligting kan verskaf word deur die prediking, die inkleding van die liturgie en die kategese.

3.4 Oorkoms na ’n Nederduitse Gereformeerde Gemeente 3.4.1 Algemeen 3.4.1.1 Geloof in die God van die Heilige Skrif soos dit in die Formuliere van Eenheid tot uitdrukking kom, is die enigste voorwaarde om aan ’n NG gemeente as gemeente van Christus te behoort. 3.4.1.2 Lidmaatskap van alle NG gemeentes is oop vir enige gelowige wat die Belydenis van hierdie Kerk aanvaar. 3.4.1.3 Die opneem van lidmate uit ander kerke is in beginsel en praktyk ’n gemeentelike aangeleentheid wat onder die toesig van die kerkraad en in ooreenstemming met die kerkordelike bepalings plaasvind. 3.4.1.4 In elke geval waar iemand uit ’n ander kerk of groep na ’n NG gemeente wil oorkom/terugkom, moet ’n deeglike pastorale gesprek gevoer word oor alle aspekte van die leer en lewe van so iemand (vergelyk ook 1.6 hierbo) en oor die beweegredes vir die aansoek. 3.4.1.5 Tydens hierdie pastorale gesprek moet rekening gehou word met die feit dat nie alle lede van ’n bepaalde kerk dieselfde geestelike ingesteldheid en geestelike peil het of dieselfde opvattinge huldig nie. 3.4.2 Aanvaarding van doop 3.4.2.1 Die doop van persone uit ander kerke word aanvaar mits dit • geskied het in die Naam van die Drie-enige God Vader, Seun en Heilige Gees, • met water bedien is, en • bedien is deur ’n persoon wat afgesonder is vir die bediening van die Woord en die sakramente. 3.4.2.2 Die doop van persone wat in een van die Apostelkerke (waaronder die Ou Apostel Kerk, die Nuwe Apostel Kerk, die Apostel Eenheid en die Twaalf Apostels) gedoop is, word nie aanvaar nie. 3.4.3 Belydende lidmaatskap 3.4.3.1 In die pastorale gesprek met persone wat uit kerke uit die eerste twee groeperinge van kerke na ’n NG gemeente wil oorkom, word gelet op punte van verskil in leer en lewe sodat die persoon die leer van die NG Kerk heelhartig kan onderskryf. 121

3.4.3.2 Van persone uit kerke uit groepering 3 en 4 word naas die pastorale gesprek ook gedeeltelike of volledige onderrig met belydenis van geloof voor ’n kommissie van die kerkraad of voor die gemeente vereis. 3.4.3.3 Persone uit die vyfde en sesde groeperinge moet ’n deeglike kategese deurloop en openbare belydenis van geloof aflê.

4.

EKUMENIESE BELEID

4.1 Uitgangspunte vir die NG Kerk met betrekking tot ekumeniese verhoudinge Hierdie uitgangspunte moet saam gelees word met die volgende: (i) 1 tot 3 hierbo; (ii) Agenda Algemene Sinode 1994, p 66, 14.2.1-14.2.5; (iii) Die Ekumeniese Beleid, Agenda Algemene Sinode 1990, pp 61-64, Handelinge Algemene Sinode 1990, pp 546-549. 4.1.1 Die kerk van Christus is wêreldwyd één. 4.1.2 Die kerk van Christus is oor die grense van plek en tyd één. 4.1.3 Eenheid is ’n gawe aan en ’n roeping vir die kerk Hierdie taak word veral ook op plaaslike vlak volvoer – hier word die kragtigste getuienis van eenheid tot stand gebring. Plaaslike kerke streef daarna om met die ware kerk van Christus (NGB Artikel 29) saam te aanbid, te getuig en te werk. 4.1.4 Eenheid en verskeidenheid Eenheid is nie eendersheid nie. Die verskeidenheid van volke, tale, gebruike en kulture moet erken word. Ook die gevolglike ryk verskeidenheid in aanbidding, konfessionele uitdrukkings, formuliere en kerkstrukture. Die verskeidenheid mag egter nie tot geskeidenheid lei nie – dit is ’n verskeidenheid in die eenheid van Christus se kerk. 4.1.5 Eenheid in waarheid Kerke streef daarna om saam die waarheid van die Woord van die Here, wat nie ter wille van eenheid prysgegee moet word nie, te soek.

4.2 Die NG Kerk en ekumeniese verhoudinge, bilateraal en multilateraal (ekumenies) 4.2.1 Die NG Kerk (Algemene Sinode) wil aktief bilaterale (een-tot-een) verhoudinge met ander Christelike kerke (denominasies) aanknoop, handhaaf en bevorder, beide op nasionale en internasionale vlak. 4.2.2 Oor die kerke met wie bilaterale verhoudinge aangegaan word en die aard en graad van elke verhouding besluit die Algemene Sinode op onder meer aanbeveling van die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer. 4.2.3 Die NG Kerk wil ook sy roeping tot die eenheid van die kerk bevorder en handhaaf deur in nasionale en internasionale ekumeniese organisasies en liggame op ’n multilaterale vlak (ekumenies) met ander kerke en organisasies in verhouding te tree. 4.2.4 Oor die ekumeniese organisasies of liggame met wie in verbinding getree word, die aard en graad van die multilaterale verhoudinge besluit die Algemene Sinode op 122

aanbeveling van onder meer sy gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer.

4.3 Bilaterale kerklike verhoudinge Bilaterale kerklike verhoudinge met ander kerke (nasionaal of internasionaal) kan bestaan uit: • Volle verhoudinge. • Gedeeltelike verhoudinge. • Dialoogverhoudinge. • Insidentele kontakverhoudinge. 4.3.1 Volle verhoudinge (vergelyk 4.7.1 hieronder) 4.3.1.1 Volle verhouding met ’n ander kerk behels die volgende: • die stuur van afgevaardigdes na mekaar se sinodes; • die toelaat van leraars op mekaar se kansels; • die toelaat van mekaar se lidmate tot die nagmaalstafel; • gesamentlike optrede op terreine van gemeenskaplike verantwoordelikheid; • kommunikasie met mekaar oor sake van gemeenskaplike belang en kommer; • wedersydse opsig oor en sorg vir mekaar as kerke ten einde die eenheid van die kerk te bevorder; • die pastorale versorging van mekaar se lidmate wanneer hulle binne die grense van mekaar se kerke vestig; en • die wedersydse erkenning van mekaar se teologiese opleiding en gevolglike ooren-weer beroepbaarheid van leraars met inagneming van spesifieke vereistes wat ’n kerk kan stel. 4.3.1.2 Die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer, sien toe dat die bepalings rakende die volle verhouding met die ander kerk in ’n ooreenkoms beslag vind en nagekom word. 4.3.1.3 Die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer, bly op hoogte van ontwikkelinge in dié kerke met wie die NG Kerk volle verhoudinge het en lig die Algemene Sinode gereeld daaroor in. 4.3.1.4 Die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer, adviseer die Algemene Sinode oor die kerke met wie volle verhoudinge aangegaan en volgehou kan word. 4.3.1.5 Indien alle aspekte van ’n volle kerklike verhouding vanweë praktiese omstandighede nie gerealiseer kan word nie, kan volle verhoudinge ten opsigte van sommige aspekte aangegaan word. Die doel moet steeds volle verhoudinge ten opsigte van alle fasette wees. 4.3.2 Gedeeltelike verhoudinge (vergelyk 4.7.2 hieronder) 4.3.2.1 Die NG Kerk streef daarna om gedeeltelike kerklike verhoudinge na te streef en aan te gaan met kerke van gereformeerde oortuiging met wie die NG Kerk nie in volle verhouding staan nie. 123

4.3.2.2 Voorwaardes vir die aangaan van ’n gedeeltelike kerklike verhouding is: • Wedersydse erkenning van ’n gemeenskaplike basis in gereformeerde geloofsoortuiginge soos uitgedruk in reformatoriese belydenisskrifte. • ’n Wedersydse begeerte om ’n kerklike verhouding aan te gaan. 4.3.2.3 ’n Gedeeltelike verhouding word aangegaan met die veronderstelling dat dit tot ’n volle kerklike verhouding kan lei. 4.3.2.4 Samewerkingsooreenkomste, gesamentlike optrede ten opsigte van gemeenskaplike verantwoordelikhede, voortgaande kommunikasie oor sake van gemeenskaplike kommer en wedersydse sorg vir mekaar se lidmate, indien daartoe versoek, is moontlik met kerke met wie die NG Kerk in ’n gedeeltelike verhouding staan. 4.3.2.5 Die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer, identifiseer met verantwoording aan die Algemene Sinode die kerke met wie die NG Kerk gedeeltelike verhoudinge wil aangaan en is, indien nodig, namens die NG Kerk verantwoordelik vir die samewerkingsooreenkomste, gesamentlike optredes, voortgaande kommunikasie en die implementering van die wedersydse versorging van lidmate, indien daartoe versoek. 4.3.2.6 Die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer, adviseer die Algemene Sinode wanneer ’n gedeeltelike verhouding kan oorgaan in ’n volle verhouding. 4.3.3 Dialoogverhoudinge (vergelyk 4.7.3 hieronder) 4.3.3.1 Die NG Kerk streef daarna om deur die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer, in gereelde dialoog te tree met ’n wye verskeidenheid kerke wat nie noodwendig dieselfde belydenisgrondslag of standpunte het nie ten einde ingelig te word oor hulle kerklike lewe, verhoudinge en standpunte. 4.3.3.2 Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer, identifiseer die kerke en voer die gesprekke op ’n gereelde basis met verantwoording aan die Algemene Sinode. 4.3.3.3 Benewens dat die dialoog kan lei tot gedeeltelike of volle kerklike verhoudinge, kan die gesprekke ook op kort termyn die moontlikhede van samewerking, gesamentlike optredes en kommunikasie oor sake van gemeenskaplike kommer oorweeg en soos nodig verder voer. 4.3.4 Kontakverhoudinge (vergelyk 4.7.4 hieronder) 4.3.4.1 Die NG Kerk wil ook die roeping tot ekumene uitvoer deur na luid van behoeftes, omstandighede en geleenthede, insidentele kontak op te neem met ander kerke. 4.3.4.2 Die kontakverhoudinge word deur die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer, behartig met verantwoording aan die Algemene Sinode.

4.4 Multilaterale kerklike verhoudinge (vergelyk 4.7.5 hieronder) 4.4.1 Die NG Kerk wil sy ekumeniese roeping bevorder en uitbou deur: 4.4.1.1 deel te wees van ekumeniese organisasies waar die Kerk met ander gereformeerde kerke kan saamwerk; 124

4.4.1.2 deel te neem aan ekumeniese organisasies, geselskappe en verenigings wat die Kerk sal toelaat om die ekumeniese verantwoordelikhede wyd, effektief en doeltreffend na te kom; en 4.4.1.3 verhoudinge met ekumeniese organisasies te ontwikkel. 4.4.2 Oor die aard, graad en omvang van deelname aan ’n multilaterale ekumeniese organisasie, geselskap of vereniging, besluit die Algemene Sinode na ’n bestudering van die aard van ’n betrokke ekumeniese organisasie soos dit gevind en gedemonstreer word in die grondwet, basiese uitgangspunte, verklarings, aktiwiteite en optredes van elke organisasie. Die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer, adviseer die Algemene Sinode hierin. 4.4.3 Grade van betrokkenheid by multilaterale organisasies kan, wat die NG Kerk betref, die volgende behels: • volle lidmaatskap – dit wil sê volle deelname, verkiesbaarheid tot posisies, aanvaarding van medeverantwoordelikheid vir besluite en aksies. • waarnemerlidmaatskap – dit wil sê die Kerk neem net die handelinge en optredes van die betrokke organisasie waar, aanvaar nie verantwoordelikheid vir besluite en optredes nie en verteenwoordigers is ook nie verkiesbaar tot enige posisies nie.

4.5 Die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer 4.5.1 Die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer, word deur die Moderamen saamgestel en rapporteer aan die Algemene Sinode deur die Moderamen. 4.5.2 Ooreenkomstig die uitgangspunte van die NG Kerk vir ekumeniese betrekkinge en ander besluite van die Algemene Sinode, dra die Algemene Sinode dit op aan die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer om belangstelling in en verhoudinge met die kerk van Christus wêreldwyd (nasionaal en internasionaal) te handhaaf en te bevorder. 4.5.3 Die taak van die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer, is soos volg: 4.5.3.1 Met betrekking tot kerke met wie die NG Kerk in volle verhouding is (vergelyk 4.7.1 hieronder): • identifiseer kerke met wie die Algemene Sinode in volle verhoudinge kan tree en adviseer die Algemene Sinode daaroor; • handhaaf noue en voortgesette verhoudinge met dié kerke met wie die Algemene Sinode besluit het om in volle verhouding te tree; en • bly ingelig oor ontwikkelinge in dié kerke met wie die Algemene Sinode volle verhoudinge aangegaan het en lig ook die Algemene Sinode dienooreenkomstig in. • Benewens die normale spektrum van vol verhoudinge beveel die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer by die Algemene Sinode aan watter spesifieke soort vol verhoudinge met elke kerk aangegaan moet word. 125

4.5.3.2 Met betrekking tot kerke met wie die NG Kerk in gedeeltelike verhoudinge is (vergelyk 4.7.2 hieronder): • identifiseer kerke met wie die NG Kerk gedeeltelike verhoudinge wil aangaan en adviseer die Algemene Sinode daaroor; • inisieer en/of maak kontak met kerke met wie die NG Kerk gedeeltelike verhoudinge sou kon aangaan. In hierdie proses kan van die volgende gebruik gemaak word: ∗ uitnodigings dat daar wedersyds afgevaardigdes na mekaar se algemene sinodes (of die ekwivalent) gestuur word, waar die afgevaardigdes erken word en geleentheid kry om verteenwoordigers van die kerk te ontmoet. Die NG Kerk sou ook aan die afgevaardigde van die ander kerk geleentheid kon gee om kortliks groete oor te dra; ∗ indien daar nie van wedersydse ekumeniese afgevaardigdes gebruik gemaak word nie, kan daar per skrywe gekommunikeer word – verslag word aan die Algemene Sinode gedoen; ∗ daar kan ook wedersyds van persone of instellinge gebruik gemaak word wat per geleentheid by ’n kerk besoek kan aflê; ∗ die gereelde stuur van agendas, handelinge, die Kerkorde en ander amptelike dokumente aan die ander kerk; en ∗ weë te bedink waarop die NG Kerk tot diens kan wees en dit onder die aandag van die ander kerk(e) bring, soos byvoorbeeld geleenthede vir opleiding van bedienaars van die Woord en ander werkkragte, beskikbaarheid van onderrigmateriaal, of enige ander vorm van diens wat die NG Kerk sou kon lewer. Daar moet ook kennis geneem word van die dienste wat ander kerke sou kon lewer. 4.5.3.3 Met betrekking tot kerke met wie die NG Kerk in dialoog/kontak is (vergelyk 4.7.3 en 4.7.4 hieronder): In uitvoering van die standpunt van die NG Kerk om betrekkinge met ander kerke te bevorder en te handhaaf, gee die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer deur studie en kontak – soos die geleentheid hom voordoen – uitvoering aan die beleidstandpunt van die Kerk. Dit gebeur deur dialoog of ander vorme van kontak met: • kerke wat belangstel om een of ander vorm van verhouding aan te gaan; • kerke wat spesifiek met die NG Kerk ’n verhouding wil aangaan; • kerke wat hulle bande met die NG Kerk verbreek het of hulle om een of ander rede teruggetrek het uit ’n vorige verhouding; en • kerke van verskillende historiese of konfessionele agtergronde wat bereid is om sake van gemeenskaplike belang of oor sake wat opklaring verg, te praat of te kommunikeer. 4.5.3.4 Met betrekking tot multilaterale verhoudinge (vergelyk 4.7.5 hieronder): • dien as kontakliggaam van die NG Kerk met ekumeniese organisasies; en 126

• dien as die skakelligaam tussen die NG Kerk en dié ekumeniese liggame of organisasies met wie die NG Kerk betrekkinge het. Ten opsigte van hierdie liggame/organisasies moet die Algemene Sinode se gevolmagtigde wat die ekumeniese verhoudinge hanteer: ∗ hulle aktiwiteite bestudeer en die Algemene Sinode met ’n verslag en aanbevelings dien; en ∗ persone identifiseer wat die NG Kerk by die onderskeie organisasies/liggame verteenwoordig. • stel ondersoek in na verskillende ekumeniese organisasies, neem dit waar, bestudeer dit en doen daaroor aan die Algemene Sinode verslag.

4.6 Ekumene in ander staatkundige bedelings 4.6.1 Aan samestellende sinodes wat in state buite die Republiek van Suid-Afrika (bv Namibië) is, word die reg verleen om selfstandige ekumeniese verhoudinge aan te gaan en uit te bou binne die raamwerk van die besluite van die Algemene Sinode. 4.6.2 In die aanwysing van afgevaardigdes na ekumeniese liggame, moet die Algemene Sinode rekening hou met die feit dat die algemene sinodale verband in verskillende state funksioneer.

4.7 Die stand van sake van die NG Kerk se ekumeniese verhoudinge Onderstaande is die stand van sake in Oktober 2013. Die Moderamen van die Algemene Sinode (ASM) word gereeld op hoogte gehou van die toedrag van sake. 4.7.1 Kerke met wie die NG Kerk in vol verhoudinge staan (vergelyk 4.3.1 hierbo) 4.7.1.1 Die Familie van NG Kerke in Suid-Afrika naamlik die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika, die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika en die Reformed Church in Africa. 4.7.1.2 Die lede van die NG Kerkfamilie buite Suid-Afrika (volle verhoudinge word onderhandel kragtens besluit van die Algemene Sinode 2011) naamlik die Dutch Reformed Church in Botswana, Swaziland Reformed Church, Reformed Church in Zimbabwe, Reformed Church in Zambia, Church of Central Africa Presbyterian (Nkhoma Synod), Church of Central Africa Presbyterian (Harare Synod), Igreja Reformada em Moḉambique en Reformed Church of East Africa. 4.7.1.3 Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. 4.7.1.4 Christian Reformed Church in North America. 4.7.1.5 Christian Reformed Churches of Australia. 4.7.1.6 Reformed Church in Japan. 4.7.1.7 Christian Reformed Church in Sri Lanka. 4.7.1.8 Reformed Church in Hungary. 4.7.1.9 Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië. 4.7.1.10 Afrikaanse Christenkerk van Nieu-Seeland. 127

4.7.2 Kerke met wie die NG Kerk in gedeeltelike verhoudinge staan (vergelyk 4.3.2 hierbo) 4.7.2.1 Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, Volkskerk van Afrika en Calvyn Protestantse Kerk. 4.7.2.2 Gedeeltelike verhoudinge word kragtens besluite van die Algemene Sinode onderhandel met die Uniting Presbyterian Church in Southern Africa, Uniting Church in Australia, Church of Jesus Christ in Madagascar, Communauté Evangélique du Congo, Protestantse Kerk in Nederland, Verenigde Protestantse Kerk in België. 4.7.3 Kerke met wie die NG Kerk in dialoog is (vergelyk 4.3.3 hierbo) 4.7.3.1 Evangelische Kirche Deutschland. 4.7.3.2 Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika. 4.7.3.3 Methodist Church of Southern Africa. 4.7.3.4 Rooms-Katolieke Kerk van Suid-Afrika. 4.7.3.5 Anglican Church of South Africa. 4.7.3.6 Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (NT). 4.7.3.7 Federasie van Switserse Protestantse Kerke. 4.7.3.8 Presbyterian Church of Australia. 4.7.3.9 Presbyterian Church (USA). 4.7.3.10 Reformed Churches in New Zealand. 4.7.3.11 United Congregational Church in Southern Africa 4.7.4 Kerke met wie die NG Kerk in kontakverhoudinge is (vergelyk 4.3.4 hierbo) 4.7.4.1 Afrikaanse Protestantse Kerk. 4.7.4.2 Church of England in South Africa. 4.7.4.3 Rynse Kerk 4.7.5 Multilaterale verhoudinge (vergelyk 4.3.5 hierbo) Die NG Kerk is lid van die 4.7.5.1 Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) [World Communion of Reformed Churches (WCRC)]. 4.7.5.2 Gemeenskap van Gereformeerde Kerke in Afrika (GGKA) [Communion of Reformed Churches in Africa (CRCA)]. 4.7.5.3 Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK). 4.7.5.4 Council of Churches in Namibië. 4.7.5.5 The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA). 4.7.5.6 Conventus van Reformatoriese Kerke. 4.7.5.7 Tussenkerklike Raad (TKR). 4.7.5.8 All Africa Conference of Churches (AACC). 4.7.5.9 Die Algemene Sinode het die NG Kerk se lidmaatskap van die volgende liggame goedgekeur en dit is tans in proses van afhandeling: Wêreldraad van Kerke (WRK), World Reformed Fellowship (WRF) en Global Christian Forum (GCF). 128

REGLEMENT 23 REGLEMENT VIR DIE VERMEERDERING, KOMBINERING, EENWORDING EN SAMESMELTING VAN GEMEENTES 1. VERMEERDERING/AFSTIGTING VAN GEMEENTES 1.1 Algemene reëlings 1.1.1 Die uitbreiding van die Kerk en die gevolglike vermeerdering van gemeentes is die roeping en plig van ’n groeiende en lewenskragtige Kerk. 1.1.2 Indien ongesensureerde belydende lidmate oortuig is van die noodsaaklikheid van die stigting van ’n nuwe gemeente, moet hulle ’n skriftelike versoek tot die kerkraad rig. Die versoekskrif moet die volgende insluit: (1) ’n ondersoek na die lewensvatbaarheid van ’n nuwe gemeente, (2) moontlike plekke van aanbidding, (3) begroting, (4) voorstelle oor leierskorps vir die gemeente en die toerusting van leiers. 1.1.3 Indien die kerkraad oordeel dat daar genoeg rede vir die stigting van ’n nuwe gemeente is, gee hy verlof dat die lidmate wat die nuwe gemeente wil vorm, mag oorgaan tot gemeentestigting. Dit beteken ook dat die betrokke lidmate ’n ooreenkoms met die kerkraad onderteken om die nuwe gemeente te stig. 1.1.3.1 Die ooreenkoms om die nuwe gemeente te stig moet ook voorstelle bevat oor die wyse waarop die gemeente se bediening sal geskied en ook voorstelle oor die wyse waarop en wanneer ’n bedienaar van die Woord bekostig sal word. 1.1.3.2 Wanneer die kerkraad oortuig is van die wenslikheid van die stigting van ’n nuwe gemeente en dat dit lewensvatbaar is, stuur die kerkraad die versoekskrif en die ooreenkoms kragtens Artikel 31.4 van die Kerkorde saam met aanbevelings oor die volgende sake aan die skriba van die ring of die ring se gevolmagtigde: 1.1.3.2.1 die voorgestelde naam en grense van die nuwe gemeente; of 1.1.3.2.2 indien die gemeente nie geografies saamgestel word nie, die bedieningsfokus van die nuwe gemeente. Die bedieningsfokus sluit die volgende moontlike in: • kerkplanting in snelgroeiende gebiede of gebiede waar die sosio-ekonomiese omstandighede verander; • kerkplanting waar bestaande gemeentes nie meer aan bedieningsbehoeftes kan voldoen nie; • kerkplanting waar geen gemeente funksioneer nie; • kerkplanting waar bestaande gemeente(s) kwynend is soos blyk uit ’n dramatiese daling in lidmaatgetalle en ’n ernstige daling in finansiële vermoë van gemeente(s). 1.1.3.2.3 die ooreenkoms tot gemeentestigting; en 1.1.3.2.4 aanverwante sake wat die aandag van die ring moet geniet. 1.1.4 Wanneer by die ring aansoek gedoen word om die stigting van ’n gemeente, beoordeel die ring die ingekome stukke en indien die ring oordeel dat die nuwe gemeente in staat sal wees om te bestaan, word verlof tot gemeentestigting gegee. 129

1.1.5 Die stigting van ’n nuwe gemeente geskied deur die ring of die ring se gevolmagtigde op las van die ring tydens ’n vergadering waarvan vier (4) weke vooraf in die Kerkbode kennis gegee is, en waarheen die belanghebbendes uit die betrokke gemeente(s) opgeroep is. Die betrokke lidmate het deur die ondertekening van die ooreenkoms reeds die stigting van die gemeente goedgekeur en stem op hierdie vergadering nie weer oor die saak nie. 1.1.6 Tydens hierdie vergadering stel die ring of die ring se gevolmagtigde die grense van die gemeente so duidelik moontlik vas en gee ’n noukeurige beskrywing van die grense van reeds bestaande gemeentes wat met die grense van die nuwe gemeente saamval. Indien die ring of die ring se gevolmagtigde toestemming gee dat die nuwe gemeente nie geografies saamgestel word nie, word die bedieningsfokus van die nuwe gemeente so duidelik moontlik bepaal (vergelyk 1.1.3.2.2 hierbo). 1.1.7 Tydens hierdie vergadering wat onder leiding van die ring of die ring se gevolmagtigde staan, word die kerkraadslede van die nuwe gemeente met opsteek van hande verkies en wel deur die belydende lidmate wat deur hul handtekeninge reeds tot die stigting van die gemeente ooreengekom het. 1.1.8 Die bevestiging van hierdie kerkraadslede geskied sonder afkondiging van hul name deur die konsulent of op sy versoek deur ’n ander bedienaar van die Woord binne die kerkverband. Indien daar teen ’n persoon wat verkies is, beswaar ingebring word, word die persoon se bevestiging uitgestel totdat die saak deur die kerkraad ondersoek is. 1.1.9 Die kerkraad benoem een van sy lede as die bewaarder van die boeke en dokumente van die gemeente totdat ’n skriba en/of kassier benoem is. ’n Inventaris van die boeke en dokumente moet opgestel word en ’n duplikaat aan die konsulent oorhandig word. 1.1.10 Die koste van die ring(e) of die ring se gevolmagtigde(s) in verband met die stigting van nuwe gemeente(s) word deur die gemeente(s) gedra. 1.1.11 Indien die kerkraad op versoek van sy lidmate weier om voorbereidende stappe te doen of te laat doen met die oog op die stigting van ’n nuwe gemeente, het sodanige lidmate die reg om hulle na die ring met hul versoek te wend. ’n Afskrif van die versoekskrif met volle besonderhede moet minstens drie (3) weke voor die vergadering van die ring by die betrokke kerkraad vir kennisname ingedien word.

1.2 Wanneer meer as een gemeente en/of ring by die afstigting betrokke is 1.2.1 Indien dit blyk dat die beoogde nuwe gemeente uit gedeeltes van meer as een gemeente moet bestaan, terwyl die saak slegs deur lidmate van een gemeente aanhangig gemaak is, het die betrokke kerkraad die reg om die ander kerkraad(e) regstreeks om hul medewerking te nader. 1.2.2 Indien die aangrensende kerkraad(e) wat genader is, weier om voorbereidende stappe te doen of te laat doen met die oog op die stigting van ’n nuwe gemeente, het die betrokke kerkraad die reg om sy versoek aan die ring voor te lê. 1.2.3 Die ring(e) het die reg om te besluit dat maatreëls in die betrokke wyke van die gemeente(s) binne die grense van daardie ring(e) met die oog op moontlike afstigting getref word. 130

1.2.4 Waar die nuwe gemeente met lidmate uit gemeentes van meer as een ring gestig word, moet die betrokke ringe onderling besluit watter ring die stigting moet waarneem. 1.2.5 Wanneer die ring ’n opdrag tot stigting gee, moet die kerkraad dadelik die versoekskrif en ooreenkoms laat onderteken deur die lidmate wat deel van die nuwe gemeente wil wees. 1.2.6 Die kerkraad van elke gemeente wat deel van die nuwe gemeente uitmaak, moet die versoekskrif en die ooreenkoms saam met sy aanbevelings daaroor aan die ring voorlê.

1.3 Die ring kan self inisiatief neem 1.3.1 Waar ’n ring dit nodig ag, kan hy een of meer kerkrade opdrag gee om die stigting van ’n nuwe gemeente te ondersoek. Die ring kan ook aan sy gevolmagtigde opdrag gee om ’n kerkraad(e) te ontmoet en tot stigting van ’n nuwe gemeente(s) aan te spoor. 1.3.2 Ringe kan die stigting van ’n nuwe gemeente oor of binne bestaande gemeentegrense aanbeveel met inagneming van kategorieë, fokusgroepe, bedieningsverskeidenheid in omliggende gemeentes en bedieningsbehoeftes. 1.3.3 In buitengewone omstandighede kan ’n ring, wanneer geen kerkraad gevind kan word om ’n nuwe gemeente te stig nie, self poog om lidmate te vind wat oortuig is van die noodsaaklikheid van die stigting van ’n nuwe gemeente. Die ooreenkoms tot nuwe gemeentestigting word in sulke buitengewone omstandighede in die lig van 1.3 hierbo met die ring gesluit. 1.3.4 In buitengewone omstandighede kan die sinodale verband aan die ring opdragte gee om die stigting van ’n nuwe gemeente te ondersoek. Die sinodale verband kan in sulke omstandighede ’n kerkraad (e) ontmoet en tot stigting van ’n nuwe gemeente(s) aanspoor.

1.4 Kennisgewing van afstigting 1.4.1 Die skriba van die ringskommissie oorhandig aan die kerkraad van die nuwe gemeente ’n uittreksel uit die notule van die ring of die ring se gevolmagtigde, bevattende die naam van die gemeente, beskrywing van die grense of, indien toepaslik, omskrywing van die bedieningsfokus, name van kerkraadslede, aanbevelings genoem onder 1.1.3.2 hierbo, die naam van die konsulent en ander sake waarby die nuwe gemeente belang mag hê. 1.4.2 Die skriba van die ring of die ring se gevolmagtigde gee aan die skriba van die sinode se gevolmagtigde57 kennis van die stigting van die nuwe gemeente met vermelding van die grenslyne of, indien toepaslik, omskrywing van die bedieningsfokus, asook die name van die eerste lede van die kerkraad met die oog op publikasie in die Kerkbode. 1.4.3 Die skriba van die sinode of die sinode se gevolmagtigde gee aan die Registrateur van Aktes kennis van die stigting van die nuwe gemeente. 57

Die onderskeie sinodes het verskillende benaminge (bv. moderamen, diensraad, sinodale dienskommissie) vir die liggaam wat die funksies van die sinodale kommissie verrig. 131

1.4.4 Die naam van die nuwe gemeente word in die kennisgewing soos volg aangegee: Nederduitse Gereformeerde Gemeente ...................... 1.4.5 Indien dit by die vermeerdering van gemeentes sou blyk dat verteenwoordigers nie aangewys is vir die ondertekening van dokumente en stukke namens die nuwe gemeente vir doeleindes van uitvoering van stigting nie, moet sulke dokumente of stukke geteken word deur die voorsitter en skriba van ring of die ring se gevolmagtigde of die gevolmagtigde van die ring binne wie se grense die te stigte gemeente geleë is.

2.

KOMBINERING VAN GEMEENTES Kombinasie beteken dat twee of meer gemeentes, wat selfstandig voortbestaan, kontraktueel ooreenkomste met mekaar aangaan ter wille van die effektiewe evangeliebediening.

2.1 Prosedure vir kombinering 2.1.1 Die kerkraad stel ondersoek in na die moontlikheid van kombinasie as die kerkraad self oordeel dat dit nodig is of ook op versoek van ’n groep lidmate. 2.1.2 In alle gevalle van kombinasie word ’n geskrewe ooreenkoms opgestel en aan die betrokke kerkrade vir goedkeuring voorgelê. Indien van toepassing moet 2.4 van die Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid en Onvermoë in ag geneem word. Ten minste twee derdes van die kerkraadslede van elke betrokke kerkraad moet die ooreenkoms goedkeur. 2.1.3 Nadat die kerkrade die kombinasie-ooreenkoms goedgekeur het, word die ooreenkoms op twee (2) agtereenvolgende Sondae tydens die erediens aan elkeen van die betrokke gemeentes vir approbasie bekend gemaak, met vermelding dat besware daarteen binne sewe (7) dae na die laaste bekendmaking skriftelik by die skriba van die kerkraad ingedien moet word. 2.1.4 Nadat die gemeente approbasie verleen het, word die kombinasie-ooreenkoms aan die betrokke ring of die ring se gevolmagtigde vir goedkeuring en bekragtiging voorgelê. Nadat die ring die ooreenkoms bekragtig het, word dié ooreenkoms van krag of op ’n datum wat in die ooreenkoms bepaal word. 2.1.5 Die koste van die ring(e) of die ring(e) se gevolmagtigde(s) met betrekking tot die kombinasie van gemeentes, word deur die gemeente(s) gedra. 2.1.6 Indien die kerkraad weier om op versoek van ’n groep lidmate die moontlikheid van kombinasie te ondersoek, het die lidmate die reg om hulle tot die ring met hulle versoek te wend. ’n Afskrif van die versoekskrif moet minstens drie (3) weke voor die vergadering van die ring by die betrokke kerkraad vir kennisname deur die skriba van die ring of die ring se gevolmagtigde ingedien word. 2.1.7 Wanneer meer as een ring by kombinasie betrokke is, moet vooraf, na ooreenkoms deur die ringe, by die sinode aansoek gedoen word vir hergroepering van die betrokke gemeentes wat wil kombineer. 2.1.8 Die ring kan self die inisiatief neem en waar hy dit nodig ag, aan twee of meer kerkrade opdrag gee om kombinasie te ondersoek. Die ring kan ook aan sy gevolmagtigde opdrag gee om die betrokke kerkrade te ontmoet en tot kombinasie aan te spoor. 132

2.1.9 Die kombinasie-ooreenkoms kan in beraad met die ringe en approbasie van die gemeentes na wedersydse kennisgewing en ooreenkoms gewysig of beëindig word as al die betrokke kerkrade in hulle aparte vergaderings hulle goedkeuring daaraan heg. 2.1.10 Wanneer die gemeentes wat wil kombineer nie vakant is nie, kan daar nie tot kombinasie oorgegaan word voordat die betrokke bedienaar(s) van die Woord en die ring of die ring se gevolmagtigde tevrede is dat daar billike voorsiening vir die betrokke bedienaar(s) van die Woord gemaak is nie. 2.1.11 Die beroeping en demittering van ’n bedienaar van die Woord vir kombinasiegemeentes geskied op ’n gesamentlike vergadering van die betrokke kerkrade onder voorsitterskap van die konsulent van die gemeente waar die vergadering plaasvind. Vir die gemeentes in die kombinasie word ’n konsulent benoem. Die naam van die beroepene word op twee (2) agtereenvolgende Sondae tydens die erediens vir approbasie aan elke gemeente van die kombinasie bekend gemaak. 2.1.12 ’n Bedienaar van die Woord moet in een van die kombinasie-gemeentes bevestig word. 2.1.13 ’n Bedienaar van die Woord in kombinasie-gemeentes, word deur die gemeente wat die persoon beroep en bevestig het, afgevaardig na meerdere vergaderings. Die bedienaar van die Woord het egter as afgevaardigde net een stem. Elke kombinasiegemeente verkies en vaardig volgens voorskrif van die Kerkorde ook ’n ouderling/diaken af. 2.1.14 Die kombinasie-gemeentes is verplig om gesamentlik ’n aandeel in die Pensioenfonds vir die bedienaar van die Woord te hou. Alle ander koste met betrekking tot die bedienaar van die Woord moet in die ooreenkoms van kombinasie gereël word. 2.1.15 Die ooreenkoms met die bedienaar van die Woord kan, na wedersydse kennisgewing, gewysig of beëindig word, indien al die betrokke kerkrade, in hul aparte vergaderinge, hul goedkeuring daaraan heg. 2.1.16 Indien dit by die kombinering van gemeentes sou blyk dat verteenwoordigers nie aangewys is vir die ondertekening van dokumente en stukke namens die gemeentes vir doeleindes van uitvoering van ooreenkomste nie, moet sulke dokumente of stukke geteken word deur die voorsitter en skriba van die ring of die ring se gevolmagtigde of die gevolmagtigde van die ring in wie se gebied die kombinerende gemeentes geleë is.

3.

EENWORDING VAN GEMEENTES Eenwording beteken dat ’n gemeente wat nie langer selfstandig wil of kan voortbestaan nie, ontbind en dat die betrokke lidmate by ’n ander bestaande gemeente(s) ingelyf word.

3.1 Prosedure vir eenwording 3.1.1 Die kerkraad van die gemeente wat wil ontbind, moet ’n besluit tot ontbinding neem en die kerkraad(e) van die gemeente(s) waarby die betrokke lidmate ingelyf word, moet toestemming tot inlywing gee. Ten minste twee derdes van die dienende kerkraadslede van elke betrokke kerkraad moet ten gunste van eenwording besluit. 133

3.1.2 Die betrokke kerkrade moet oor die voorwaardes vir ontbinding en inlywing ooreenkom. Indien van toepassing moet 2.4 van die Reglement vir die Bestuur van Diensverhoudinge by Wangedrag, Ongeskiktheid en Onvermoë in ag geneem word. 3.1.3 Die ooreenkoms waartoe die kerkrade gekom het, moet vir approbasie op twee (2) agtereenvolgende Sondae by al die openbare eredienste van die betrokke gemeentes bekend gemaak word, met vermelding dat besware daarteen binne sewe (7) dae na die laaste bekendmaking skriftelik by die skriba van die kerkraad ingedien moet word. 3.1.4 Nadat die approbasie van die ongesensureerde belydende lidmate op dié wyse verkry is, word die ooreenkoms aan die betrokke ring(e) vir goedkeuring voorgelê. Nadat hierdie goedkeuring verkry is of op ’n datum wat in die ooreenkoms bepaal word, word die ooreenkoms van krag. 3.1.5 Aangesien hiermee ’n verandering van gemeentegrense geïmpliseer word, moet die ooreenkoms ’n duidelike omskrywing van grenslyne bevat. 3.1.6 Die betrokke ringskriba gee aan die skriba van die sinode of die sinode se gevolmagtigde kennis van die ontbinding van die gemeente, asook van die nuwe grenslyne van die inlywende gemeente(s). Die skriba van die sinode of die sinode se gevolmagtigde sorg vir die publikasie van bostaande feite in die Kerkbode. 3.1.7 ’n Afskrif van die ooreenkoms tussen die gemeentes word aan die skriba van die sinode of die sinode se gevolmagtigde op papier soos deur die argief voorgeskryf en in tweevoud gestuur. 3.1.8 Die kerkraad van die gemeente wat ontbind, gee aan die Registrateur van Aktes kennis van die ontbinding en van die oordrag van sy eiendomme. 3.1.9 Die dienende kerkraadslede van die gemeente wat ontbind, dien ook, indien dit so ooreengekom word, in die inlywende gemeente. 3.1.10 Die onroerende eiendomme van die ontbonde gemeente word, tensy anders ooreengekom, op die naam van die inlywende gemeente geregistreer en alle roerende goed van die ontbonde gemeente, met die regte en verpligtinge daaraan verbonde, gaan op die inlywende gemeente oor. 3.1.11 Die eenwording van gemeentes kan alleen plaasvind wanneer die gemeente wat ontbind, vakant is of indien nie, as daar vir die bedienaar(s) van die Woord, na die oordeel van die ring, billike voorsiening gemaak is. 3.1.12 Indien dit by die eenwording van gemeentes sou blyk dat verteenwoordigers nie aangewys is vir die ondertekening van dokumente en stukke namens ’n gemeente wat ontbind het vir doeleindes van uitvoering van ooreenkomste nie, moet sulke dokumente of stukke geteken word deur die voorsitter en skriba van die ring of die ring se gevolmagtigde of die gevolmagtigde van die ring binne wie se grense die ontbinde gemeente geleë was.

4.

SAMESMELTING VAN GEMEENTES Samesmelting beteken dat twee of meer gemeentes, wat nie langer selfstandig wil of kan voortbestaan nie, afsonderlik ontbind om saam een totaal nuwe gemeente te stig binne dieselfde geografiese gebied as waarbinne die onderskeie samestellende gemeentes aanvanklik voor ontbinding bestaan het. 134

4.1 Prosedure 4.1.1 Die kerkrade van die onderskeie samesmeltende gemeentes neem afsonderlik ’n besluit tot samesmelting. 4.1.2 Aan alle ongesensureerde belydende lidmate van die onderskeie samesmeltende gemeentes word aan die hand van ’n vraelys-stembrief geleentheid gebied om skriftelik aan te dui of hulle ten gunste van die samesmelting is al dan nie. 4.1.2.1 Die genoemde vraelys-stembrief word persoonlik en sonder enige stemwerwing deur die onderskeie kerkrade van die samesmeltende gemeentes aan elke ongesensureerde belydende lidmaat binne die bepaalde gemeente beskikbaar gestel. 4.1.2.2 Dit is elke lidmaat se eie verantwoordelikheid om toe te sien dat die persoon se voltooide vraelys-stembrief die kerkkantoor van die gemeente bereik vóór of óp die sperdatum wat deur die kerkraad bepaal is. 4.1.2.3 Goedkeuring moet van ’n meerderheid van die lidmate wat vraelys-stembriewe ingehandig het, verkry word alvorens met die proses van samesmelting voortgegaan kan word. 4.1.3 Nadat die goedkeuring van die lidmate volgens die prosedure onder 4.1.2. hierbo verkry is, kom die kerkrade afsonderlik én gesamentlik ooreen tot ’n samesmeltingsooreenkoms bevattende onder andere ’n duidelike grensbeskrywing van die nuwe gemeente, die posisie van die bedienaar(s) van die Woord en kerkraadslede in die nuwe saamgestelde gemeente en reëlings in verband met die hantering van die onderskeie gemeentes se bates (roerend en onroerend). Elke kerkraad benoem twee persone om namens die samesmeltende gemeente alle nodige dokumentasie te onderteken. 4.1.4 Die samesmeltingsooreenkoms word vir approbasie op twee (2) agtereenvolgende Sondae by al die openbare eredienste van die betrokke gemeentes bekend gemaak, met vermelding dat besware daarteen binne sewe dae na die laaste bekendmaking skriftelik by die skriba van die kerkraad ingedien moet word. 4.1.4.1 Lidmate wat wil beswaar maak, moet dit skriftelik met gemotiveerde opgaaf van rede(s) doen vóór die verstryking van die week eindigend na die tweede afkondiging. 4.1.4.2 Besware word aan die ring of die ring se gevolmagtigde voorgelê vir oorweging van die geldigheid daarvan. 4.1.5 Nadat approbasie verkry is, word die ooreenkoms aan die ring voorgelê vir goedkeuring. 4.1.5.1 Die skriba van die ring of die ring se gevolmagtigde gee kennis aan die skriba van die betrokke sinode of die sinode se gevolmagtigde. 4.1.5.2 Die kerkraad van die nuwe gemeente gee kennis aan die Registrateur van Aktes van die oordrag van eiendomme.

5.

KOMBINASIE VAN WERKSAAMHEDE VAN GEMEENTES, RINGE EN SINODES/GEMAGTIGDES VAN SINODES UIT VERSKILLENDE KERKVERBANDE Kombinasie beteken hier dat twee of meer kerkvergaderinge van verskillende kerkverbande, of gevolmagtigdes van kerkvergaderinge, as deel van die soeke na 135

kerklike eenheid in die NG Kerkfamilie, ten bate van die Koninkryk van God en as gelyke deelgenote van mekaar, kontraktuele ooreenkomste aangaan vir die uitvoering van sekere gemeenskaplike werksaamhede.

5.1 Praktiese en kerkregtelike riglyne 5.1.1 Die aspekte of saak ten opsigte waarvan die partye ’n kombinasie beoog, moet duidelik omskryf word. 5.1.2 ’n Skriftelike ooreenkoms word opgestel wat alle regte, pligte en verantwoordelikhede (insluitende finansies) van die partye duidelik omskryf. 5.1.3 Die Reglement vir die Reëling van Eiendomme, Goedere en Fondse moet by die opstel van die ooreenkoms in aanmerking geneem word. 5.1.4 Waar die standplaas of ander pos van ’n bedienaar van die Woord kragtens die beoogde kontrak in gedrang kan kom, moet Artikel 12 van die Kerkorde in ag geneem word. 5.1.5 Indien dit die bedoeling is dat die gekombineerde liggaam die reg sal hê om sake te hanteer soos die beroep en indiensstelling van ’n bedienaar van die Woord, moet aspekte soos konstituering, kworumvereistes, wyse van besluitneming, stemreg, befondsing, verantwoordelikheid vir die standplaas of aanstelling, pensioen, medies, administrasie, ens. noukeurig uitgeklaar word. 5.1.6 Die ooreenkoms moet dit duidelik stel dat die daarstelling van die gemeenskaplike doelwitte kragtens die kontraktuele ooreenkoms, nie die regte en verantwoordelikhede van die kontrakterende kerkvergaderinge of hulle gevolmagtigdes kan ophef of tot niet verklaar nie. 5.1.7 Die ooreenkoms kan voor die verstryking van die vasgestelde termyn gewysig of beëindig word, indien die betrokke partye, na wedersydse kennisgewing, in hulle afsonderlike vergaderinge hulle goedkeuring daaraan heg. 5.1.8 Die kontrakterende party val steeds onder die regering, opsig en tug van die verantwoordelike kerkvergadering.

5.2 Werkswyse 5.2.1 Die betrokke kerkvergaderinge as regspersone moet die skriftelike ooreenkoms afsonderlik in die onderskeie kerkvergaderinge goedkeur. 5.2.2 Nadat die kerkvergaderinge of hulle gevolmagtigdes onderling tot ’n ooreenkoms gekom het, moet die ring wat vir die opsig en tug van die bedienaar van die Woord in diens van die liggaam verantwoordelik gaan wees. Die betrokke liggaam neem self verantwoordelikheid vir die bestuur van die diensverhouding en vir enige dissiplinêre optrede teen die bedienaar van die Woord in diens van die liggaam.

REGLEMENT 24 REGLEMENT VIR DIE PROSEDURE WAT GEMEENTES VOLG BY DIE VOORGESTELDE WYSIGING VAN BELYDENIS 1.

Die kerkraad lê sy aanbeveling oor die voorstel van die Algemene Sinode oor die wysiging van belydenis éérs aan die gemeente voor vir die instemming van die belydende lidmate. Nadat die instemming van twee derdes van die lidmate verkry is, 136

finaliseer die kerkraad sy besluit met ʼn tweederdemeerderheid, waarna die finale besluit wéér op twee agtereenvolgende Sondae aan die gemeente vir approbasie voorgelê word. 2. Die kerkraad besluit om die instemming van die gemeente soos in 1 hierbo genoem, op een van die volgende twee wyses te verkry: 2.1 Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry tydens ’n gemeentevergadering wat die kerkraad met die belydende lidmate van die gemeente belê het en waarvan daar by die erediens(te) op vier (4) agtereenvolgende Sondae vooraf kennis gegee is van beide die vergaderdatum en die inhoud van die voorstel. By hierdie vergadering is twee waarnemers deur die ring of die ring se gevolmagtigde aangewys, teenwoordig. Die voorsitter en skriba van die kerkraad tree op as voorsitter en skriba van hierdie vergadering. 2.1.1 Lidmate wat ’n wettige verskoning het waarom hulle nie die betrokke gemeentevergadering kan bywoon nie, kan hul stem vooraf per geslote stembrief uitbring. Hierdie stemme word getel nadat die stemming op die gemeentevergadering uitgebring is. 2.2 Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry wat persoonlik en sonder enige stemwerwing deur die kerkraad aan elke ongesensureerde belydende lidmaat van die gemeente beskikbaar gestel word. Minstens veertien (14) dae moet na ontvangs toegelaat word vir die inhandiging van die stembrief. 2.2.1 Dit is die lidmaat se verantwoordelikheid om toe te sien dat die voltooide stembrief die kerkkantoor van die gemeente vóór of óp die sperdatum bereik. Die stemtelling vind plaas in die teenwoordigheid van twee waarnemers deur die ring of die ring se gevolmagtigde aangewys. 3. Die tweederdemeerderheid van die gemeente se instemming word bepaal deur die getal uitgebragte stemme. 4. Die kerkraad stel deurgaans alle pogings in werking om kerkskeuring te voorkom.

BELEID, FUNKSIONELE BESLUITE EN RIGLYNE DIE BELYDENIS EN ORDE VAN DIE KERK 1. BYBEL 1.1 Skrifgebruik en Skrifgesag Die Algemene Sinode keur die volgende verklaring goed en verwys dit na gemeentes en ringe vir bespreking: 1.1.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk bely, as kerk wat in die Gereformeerde tradisie staan, dat die Bybel die Woord van God is en dat dit daarom: 1.1.1.1

gesag het oor ons hele lewe, omdat dit aan ons betuig dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan die Here, sodat ons geroep word om in vertroue op Hom en in gehoorsaamheid aan Hom te leef;

1.1.1.2

betroubaar is, omdat ons vas glo dat God werklik is soos Hy Homself in die Skrif aan ons bekend maak: die Vader, Seun en Gees wat uit genade ons God is; 137

1.1.1.3

duidelik is, omdat die kerk hierin die helderheid van die evangelie van God se liefde en genade hoor;

1.1.1.4

voldoende is, omdat die Heilige Gees ons deur die Bybel alles leer wat ons hoef te weet om in God te glo en om sy wil te gehoorsaam (vergelyk NGB Artikel 7). Daarom bely ons steeds gelowig dat dié waarheid bo alles is. 1.1.2 Soos nog altyd vir die Gereformeerde tradisie, beteken hierdie belydenis vir ons nié: 1.1.2.1

dat die Bybel vereis dat ons ons denkvermoë, wat ’n gawe van God is, moet opoffer nie;

1.1.2.2

dat die Bybel gesien kan word as ’n eksakte handboek vir historiese of wetenskaplike kennis nie;

1.1.2.3

dat die hele Bybel so maklik is om te verstaan dat enige mens selfstandig en onmiddellik alles daarin kan begryp nie;

1.1.2.4

dat die Bybel vir ons die volle kennis oor alle aspekte van die werklikheid gee, sodat geen verdere menslike nadenke of navorsing nodig is nie. 1.1.3 Ons bely verder dat God deur die Heilige Gees die kerk deur die eeue in die waarheid van hierdie Woord lei. Dit beteken vir ons dat ons die Skrif as die lewende Woord van God hoor in gemeenskap met die Heilige Gees en met mekaar. Daarom was die kerke in die Gereformeerde tradisie nog altyd oortuig van die belangrikheid van ’n verantwoordelike interpretasie van die Skrif waardeur die kerk as geloofsgemeenskap onder leiding van die Heilige Gees soek na die waarheid, geregtigheid en barmhartigheid wat God deur sy Woord in ons tot stand bring. Hierdie oortuiging dat die kerk die Skrif moet interpreteer, blyk onder meer uit: 1.1.3.1

die klem wat van die begin af gelê is op ’n grondige kennis van die oorspronklike tale (Hebreeus, Grieks en Aramees) waarin die Bybel geskryf is, asook die soeke na die beste metodes vir verantwoordelike Skrifuitleg;

1.1.3.2

die beklemtoning dat die hele Skrif gelees moet word in die lig van die konteks waarin dit ontstaan het, sodat die tyd- en kultuurbetrokkenheid daarvan verreken kan word in die uitleg;

1.1.3.3

die soeke na reëls vir die uitleg van die Skrif (voorbeelde van sulke uitlegreëls uit ons tradisie is: dat die Skrif as totaliteit gelees moet word, dat Skrif met Skrif vergelyk moet word en dat die moeiliker dele in die lig van die makliker dele vertolk moet word en dat die Skrif uit sy hart, die evangelie van Jesus Christus, verstaan moet word);

1.1.3.4

die onderskeid wat in die uitleg van die Skrif gemaak is tussen verskillende dele van die Skrif wat ’n verskillende soort gesag het (byvoorbeeld die onderskeid tussen die historiese en normatiewe dele van die Skrif, asook die onderskeid tussen die kultiese en morele wetgewing);

1.1.3.5

die dankbare, maar kritiese luister na die manier waarop die Skrif in die geskiedenis van die kerk uitgelê is en in ons eie tyd deur medegelowiges in ons eie kerk en ander kerke uitgelê word; 138

1.1.3.6

die vestiging van kerklike praktyke vir die interpretasie van die Skrif, soos veral die prediking, maar ook kategese, Bybelstudie, teologiese studie en andere;

1.1.3.7

en veral ook in die daarstel van belydenisskrifte waarin die kerk streef om die hart van die Skrifboodskap duidelik te vertolk en gehoorsaam te aanvaar. 1.1.4 Hoewel die kerk in elke tyd anders mag oordeel oor die beste reëls en metodes vir verantwoordelike Skrifuitleg, bly dit vir ons ’n basiese oortuiging dat die belydenis van die Skrif as Woord van God nooit teenoor verantwoordelike Skrifuitleg staan nie. Die belydenis roep ons juis op om onsself, in gemeenskap met mekaar en met al die gawes wat God vir sy kerk gegee het, toe te lê op die soeke na die waarheid. 1.1.5 In die lig van hierdie belydenis glo ons dat God ook in die uitdagende tye waarin ons leef, sy kerk deur sy Woord en Gees in die waarheid sal lei. As Gereformeerdes verbind ons ons daartoe om, ook wat die komplekse leerstellinge en etiese kwessies van ons tyd betref, in hierdie oortuiging saam te soek na waarheid, geregtigheid en barmhartigheid. Ons glo dat hierdie soeke ’n ekumeniese strewe is, in verbondenheid met die kerk van alle eeue en die kerk dwarsoor die wêreld. Waar ons van mekaar verskil, glo ons dat ons in gesprek met mekaar moet bly, in die gebed dat God ons liefde al meer sal laat toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat ons die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom (Filippense 1:9-10).

1.2 Bybelsondag Die Algemene Sinode besluit die laaste Sondag in Augustus word as Bybelsondag in die Jaarboek van die NG Kerk aangeteken. (Handelinge AS 2002, p 570, pt7.4.1.2).

1.3 Nuwe Bybelvertalings Die Algemene Sinode wys lidmate en gemeentes daarop dat die 1933(1953)- en 1983 vertalings die Bybels in Afrikaans is wat amptelik deur die kerk vir gebruik in die erediens aanvaar is. Die Bybelvertalerspaneel van die Nuwe Afrikaanse Bybel (1983vertaling) is vooraf deur die betrokke kerke goedgekeur en hierdie Bybel is op 2 November 1983 as amptelike Bybel deur die NG Kerk aanvaar. Alternatiewe vertalings kan daarom baie waardevol en nuttig wees, maar behoort nie die amptelik goedgekeurde Bybel op die kansel te vervang nie. Dit sluit egter nie uit dat selfs in die erediens by geleentheid op verantwoordelike wyse na ander vertalings verwys kan word nie.

2. BEGINSELS, BESLUITE, RIGLYNE EN HANDLEIDINGS 2.1 As gereformeerdes aanvaar ons die Skrif as hoogste norm. 2.2 Uit die Skrif lei ons sekere beginsels af. 2.3 Wanneer ’n beginsel(s) en die daaruit voortvloeiende standpunt tot ’n geheel saamgevoeg word om ’n program/gedragslyn vir optrede in die kerklike lewe aan te dui, kan van ’n beleid gepraat word. 2.4 Daar kan tussen twee soorte besluite deur kerkvergaderings onderskei word, naamlik: (1) besluite wat gebiedend/voorskriftelik van aard is; en (2) besluite wat aanwysend/rigtinggewend van aard is. 139

2.4.1 Voorskriftelike besluite (waaronder Kerkorde, bepalings en reglemente) 2.4.1.1 Voorskriftelike besluite kom dikwels voor in die vorm van Kerkorde-artikels, bepalings by die Kerkorde en reglemente, maar besluite wat nie spesifiek aandui dat dit ’n "reglement" is nie, is nie daarom nie-voorskriftelik of van enige mindere gesag nie. ’n Spaarsamige gebruik van bewoordings soos "die sinode keur die volgende as reglement/riglyn/beleid goed" ten gunste van "die sinode besluit" sal help om groter duidelikheid te bring en sal voorkom dat "gewone" besluite gesien word as "mindere" besluite. 2.4.1.2 Alle besluite is voorskriftelik, tensy die woordgebruik of algemene samehang die teendeel aandui. 2.4.2 Aanwysende besluite (waaronder riglyne en handleidings) 2.4.2.1 Riglyne vir die uitvoering van 'n kerklike beleid word deur aanwysende besluite gegee. (Vergelyk DCG Fourie: Die Gesag van kerkvergadering in Die Kerkbode 24 Desember1980, p 805). 2.4.2.2 ’n Riglyn dui die weg aan waarlangs/wyse waarop ’n saak/beleid prakties toegepas of uitgevoer kan word. Daar is ruimte vir diskresie om aanpassings te maak, mits daar nie afgewyk word van die beginsels waarvan uitgegaan word of die beleid wat vasgelê is nie. (Tussen ’n riglyn en ’n leidraad is daar nie ’n werklike verskil nie). 2.4.2.3 ’n Handleiding is die uiteensetting van ’n reeks riglyne, reëls of prosedurestappe wat gevolg moet word by die hantering van ’n sekere soort saak. Waar ’n handleiding egter nie elke stap wat gevolg moet word voorskryf nie, kan daar ruimte vir aanwending van diskresie wees mits die doelwit wat gestel word bevredigend bereik word en geeneen van die neergelegde reëls oortree word nie. (Handelinge 1994, p 457, pt 2)

Besluite 2013 3. GELOOFSWAARHEDE 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Die Algemene Sinode herbevestig weereens die NG Kerk se standpunt oor die gesag van die Woord van God as enigste norm vir ons geloof. Die Algemene Sinode herbevestig weereens dat die NG Kerk die belydenisskrifte sien as normatief in die sin dat dit volgens die Skrif ons geloof bely. Die Algemene Sinode herbevestig dat die Skrif en Belydenis gelees moet word binne hulle historiese konteks en dat hulle met verantwoorde hermeneutiek vertolk sal word, sodat ons die leiding van die Gees vir ons tyd kan hoor. Die Algemene Sinode wys lidmate daarop dat ons met mekaar in gesprek sal tree voordat mense verdag gemaak word, of van leerdwaling beskuldig word, want verdagmaking en leuens is net soveel sonde as leerdwaling. Die Sinode besef dat baie lidmate geweldige onsekerhede op baie vlakke beleef en wil lidmate verseker van deernis met hulle situasie. Die Sinode wil ook lidmate en leraars daarop wys dat, juis wat ons van die Bybel en Belydenisskrifte as antwoord hierop glo, ons weerhou van fundamentalisme (aan die een kant) en vrysinnigheid/radikale sekularisme (aan die ander kant). (Handelinge 2013) 140

4. BELYDENIS VAN BELHAR Besluite 2011 4.1

4.2

4.3

4.4

Die Algemene Sinode besluit om die Belydenis van Belhar op kerkordelike wyse deel van die NG Kerk se belydenisgrondslag te maak en dra dit aan die Moderamen op om die nodige kerkordelike prosesse58 hieroor in werking te stel. Die Algemene Sinode volstaan met die besluit van 1998: "Die AS aanvaar dat die Belydenis van Belhar op sigself genome nie met die drie formuliere van eenheid in stryd is nie" en ook "aanvaar ter wille van die eenheidsproses en sy getuienis die wesenlike inhoud van die Belydenis van Belhar." Die Algemene Sinode wys daarop dat die NG Kerk in gesprek is met die VGKSA. Die gesprek word gefasiliteer deur die WGGK. In die gesprek word ook aandag gegee aan die teologiese inhoud van die Belydenis van Belhar. Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om, as deel van die proses, ’n deeglike studie te doen van die historiese, teologiese en kontekstuele relevansie van die Belhar Belydenis ten einde die volgende Algemene Sinode en alle kerkvergaderings te adviseer. (Handelinge 2011,p 105, pt 9, en p106, pt 13

Besluite 2013 4.5

Die Algemene Sinode stel die volgende wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde voor, vir voorlegging aan die kerkverband (gemeentes en sinodes), ooreenkomstig Art. 44 van die Kerkorde: - goedgekeur met tweederde meerderheid

Kerkorde Artikel 1: 1.1

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God.

1.2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. 1.2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie. 1.3

58

Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied.

Vergelyk die Kerkorde, Artikel 44.1, en die Reglement vir die Vermeerdering, Kombinering, Eenwording en Samesmelting van Gemeentes, en vir die Vorming van ‘n Nuwe Kerkverband, pt 6.

141

(Die nuwe Artikel 1 word van krag, nadat al die sinodes afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid én twee derdes van alle Kerkrade elk met ’n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het (vergelyk Artikel 44.1 van die Kerkorde) en nadat die Algemene Sinode dit daarna met ‘n tweederdemeerderheidstem goedgekeur het (vergelyk Artikel 44.3 van die Kerkorde). 4.6

Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om die kerkverband te lei in die besluitnemingsproses oor die voorgestelde wysiging van Artikel 1 deur in oorleg met die onderskeie sinodes ʼn roetekaart en tydraamwerk vir die aanvang, verloop en afhandeling van die proses te bepaal.

4.7

Die Algemene Sinode ontvang die materiaal en studiestukke met die oog op die Belydenis van Belhar vir gebruik in die kerkverband.

4.8

Die Algemene Sinode doen ʼn beroep op lidmate en vergaderinge om hierdie proses van besluitneming in ʼn gees van gebed, onderskeiding van die wil van God, en in wedersydse respek en liefde te onderneem.

DIE AMPTE VAN DIE KERK 5.

BEDIENAAR VAN DIE WOORD: BEROEPSBRIEF EN PROSEDURES BY BEROEPING [Vergelyk die Kerkorde, Artikel 7 (nou Artikel 8)]

5.1

Proforma vir ’n beroepsbrief en die finale diensooreenkoms.

5.1.1 Identifikasie van die partye. 5.1.2 Aanhef. 5.1.3 Diensomskrywing: Algemene diensverpligtinge (Artikel 9) met gepaardgaande spesifieke verwagtinge. 5.1.4 Vergoeding en byvoordele (Artikel 13). 5.1.5 Die wedersydse erkenning deur die partye dat hulle geskrewe ooreenkoms onderhewig is aan die bepalinge van die Kerkorde en die besluite van die Algemene Sinode en die betrokke sinode soos van tyd tot tyd gewysig. 5.1.6 Aanvangsdatum (a) in die geval van leraars in diens van gemeentes of in diens van die kerkverband, die datum van demissie. (b) in ander gevalle waar ’n beroep aanvaar is, is die aanvangsdatum die datum van bevestiging of ’n datum soos ooreengekom. 5.1.7 ’n Verklaring deur die beroepene dat daar geen hangende of dreigende tughandeling teen hom/haar is nie en dat hy/sy aan die plegtige legitimasie-verklaring getrou sal bly. 5.1.8 Die partye se handtekeninge met getuies en datum van ondertekening as aanvaarding dat ’n diensooreenkoms tussen die partye tot stand kom. 5.2 Besluite ter verduideliking van Artikel 7.1 tot 7.4 (nou Artikel 8.1 tot 8.4): 5.2.1. Hierdie beroeping vind plaas vanuit ’n groslys wat saamgestel is op die volgende wyse: 142

5.2.1.1

Die kerkraad van die beroepende gemeente stel die groslys saam en elke kerkraadslid het die reg om soveel name op die groslys te plaas as wat daar vakatures is en/of

5.2.1.2

Die kerkraad kan ook geskikte name van die ringskommissie en/of die Algemene Bevoegdheidsraad aanvra om die groslys aan te vul en

5.2.1.3

Die lidmate van die gemeente moet versoek word om by die skriba van die kerkraad/ pre-advieskommissie name in te gee vir plasing op die groslys en/of

5.2.1.4

Die kerkraad kan die naam van die beroepende gemeente en die datum van die beroepsvergadering onder amptelike berigte in die Kerkbode plaas. Bedienaars van die Woord en proponente kan dan indien hulle wil, vertroulik daarop reageer deur hulle name tesame met ’n curriculum vitae aan die kerkraad voor te lê. Kerkrade van beroepende gemeentes kan aan bedienaars van die Woord en proponente op die groslys ’n vraelys uitstuur waarin uitdruklike bedieningsgerigte vrae gestel word.

5.2.1.5

Die kerkraad het die reg om ’n curriculum vitae aan te vra van enige leraar of proponent wie se naam op die groslys verskyn. Beroeping geskied in die strengste vertroulikheid volgens die bepalings van elke sinode.

5.2.2. Indien die kerkraad van ’n pre-advieskommissie gebruik maak, word die beskikbare name aan die kommissie voorgelê wat daaruit minstens drie name kies en dit in alfabetiese volgorde aan die kerkraad voorlê tesame met al die ander name op die groslys. Enige lid van die kerkraad het die reg om ’n verdere naam op die groslys te plaas.

5.3

Besluit ter verduideliking van Artikel 7.5 (nou gewysig en opgeneem in Reglement vir die Beroeping, Bevestiging, Demissie en Emeritaat van Bedienaars van die Woord, punt 5.6): Enige vorm van onderhandeling met iemand wie se naam op die groslys verskyn, kan slegs plaasvind nadat ’n beroep op hom/haar uitgebring is. Kerkrade word daarop gewys dat hulle in hierdie verband nie verder kan gaan as waarvoor die besluite van die Algemene Sinode voor ruimte laat nie.

6.

BEROEPBAARHEID VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD BINNE DIE FAMILIE VAN NG KERKE

Besluite 1994 6.1

Die Algemene Sinode besluit dat Kerkorde Artikels 5 en 6 (nou Artikels 6 en 7), reglemente 3 en 4 (nou Reglement vir die Opleiding en Legitimasie van Bedienaars van die Woord en Reglement vir die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti) verbandhoudende besluite van die Algemene Sinode oor die opleiding, legitimasie en bevoegdheid van leraars in die Ned Geref Kerk geld vir die Ned Geref Kerkverband en is as sodanig ook bepalend vir die interpretasie van die besluit van die Algemene Sinode oor die erkenning van die opleiding en legitimasie van die ander lede van die Ned Geref Kerkfamilie asook die besluit oor die oor-enweer-beroepbaarheid van leraars binne die Familie van Ned Geref Kerke. 143

6.2

Die Algemene Sinode gee aan ringe opdrag om toe te sien dat by die goedkeuring van beroepe uit die Ned Geref Kerkfamilie daar aan die vereistes van die Ned Geref Kerk vir opleiding en legitimasie voldoen word. (Handelinge 1994, p 452, pt 2.8.6)

Besluite 2002 6.3

Die NG Kerk erken die opleiding en legitimasie van die NGKA, VGKSA en RCA op voorwaarde dat dit voldoen aan die vereistes wat die NG Kerk stel vir sy eie opleiding en legitimasie.

6.4

Indien die opleiding van 'n gelegitimeerde van die NGKA, VGKSA en RCA nie gelykwaardig is aan die vereistes wat die NG Kerk vir sy eie gelegitimeerdes stel nie, is so 'n persoon nie sonder meer beroepbaar in die NG Kerk nie.

6.5

Voldoen 'n gelegitimeerde van die NGKA, VGKSA en RCA nie aan die vereistes wat die NG Kerk vir gelegitimeerdes stel nie, sal sodanige persoon die nodige aanvullende kwalifikasies moet verkry ten einde beroep te kan word na 'n NG Gemeente of benoem te kan word in 'n pos in die NG Kerkverband.

6.6

Die Algemene Sinode het aan ringe opdrag gegee om toe te sien dat by die goedkeuring van beroepe uit die NG Kerkfamilie daar aan die vereistes van die NG Kerk vir opleiding, legitimasie en beroepbaarheid in die NG Kerk voldoen word. In terme van die nuutste Kerkorde (1998) keur die ring nie meer beroepe goed nie, maar kontroleer of daar aan al die kerkordelike vereistes voldoen is (Art 8.1.2).

6.7

Die Drie Formuliere van Eenheid moet as belydenisgrondslag van die NG Kerk aanvaar word alvorens predikante van die Familie van NG Kerke in 'n gemeente van die NG Kerk bevestig kan word. (Handelinge 2002, pp 336-337, pt 2.3.4)

Besluite 2013 7.

BEROEP VAN GELEGITIMEERDES UIT DIE KERKE VAN DIE NG KERKFAMILIE BUITE DIE GRENSE VAN SA NA DIE NG KERK Die Algemene Sinode bekragtig die (volgende) besluit van die Moderamen:

7.1

Na deeglike oorweging het die Moderamen soos volg besluit: Die Moderamen besluit om by die beroeping na ’n gemeente of ander werkkring van die NG Kerk buite die grense van Suid Afrika en Namibië, leraars van lidkerke van die NG Kerkfamilie in die buiteland met wie die NG Kerk in volle verhouding staan (vgl pt 4.7.1.2 van die Reglement vir die Verhouding tot Ander Kerke en Groepe), vry te stel van die akademiese vereiste ten opsigte van die suksesvolle voltooiing van Grieks II en Hebreeus II (vgl pt 4.2.1 van die Reglement vir die Opleiding en Legitimasie van Bedienaars van die Woord), op voorwaarde dat die leraar oor minstens ’n nagraadse kwalifikasie in die teologie beskik wat deur die betrokke lidkerk aanvaar word as voldoende vir legitimasie deur daardie kerk. Die ring waaronder die gemeente van die NG Kerk ressorteer wat die beroep uitbring, kontroleer of daar aan hierdie vereiste voldoen word alvorens die beroep goedgekeur word. Die Moderamen het 144

verder besluit dat hierdie reëling aan die Algemene Sinode voorgelê word vir bekragtiging. (Handelinge 2013)

8.

KAPELANE

Besluite 2002 8.1

8.2 8.3

8.4

8.5

Kapelane vir diens in die SANW, SAPD, DKD en NIA word as bedienaars van die Woord benoem deur die Algemene Sinode/Moderamen op aanbeveling van die Subkommissie vir Kapelaansdienste en verkry/behou op hierdie wyse predikantsbevoegdheid. Hierdie benoeming impliseer NIE dat die Algemene Sinodale verband enige huidige of toekomstige finansiële verantwoordelikheid teenoor kapelane het of dat enige diensooreenkoms tussen die kapelane en die Algemene Sinode tot stand kom nie. Kapelane kan ook na ’n gemeente beroep word. Die Subkommissie vir Kapelaansdienste kan gevra word om hierin behulpsaam te wees. Dit bly die gewenste keuse dat ’n kapelaan aan ’n gemeente gekoppel sal wees. Die keuse van die verbintenis aan ’n gemeente lê by die kapelaan self. Indien hy teen ’n verbintenis aan ’n gemeente besluit, moet hyself die groepversekeringspremie betaal. Kapelane wat graag gekoppel/beroep wil wees, maar dit vind om een of ander rede nie plaas nie, se premie moet deur die ring waarbinne hy/sy bly, gedra word of deur die sinode totdat hy/sy weer gekoppel word aan ’n gemeente of beroep word na ’n gemeente. Die Algemene Sinode besluit dat alle huidige kapelane deur ’n eenmalige besluit van die Algemene Sinode / Moderamen op voorlegging deur die Subkommissie vir Kapelaansdienste benoem word as kapelane vir die onderskeie kapelaansdienste en verkry/behou op dieselfde wyse as in punt 1 hierbo hulle predikantsbevoegdheid. (Handelinge AS 2002, p 568, pt 6.3.4 en p 569, pt 6.3.8.2).

Besluite 2007 KAPELAANSDIENSTE (vgl Agenda Deel I bl 99, A.2.1 Verslag van die Moderamen, 8.6

pt 4.4 asook Agenda Deel II bl 13) Die Algemene Sinode versoek gemeentes om, waar hulle genader word om ’n kapelaan aan die gemeente te koppel, dit ernstig te oorweeg.

8.7

Die Algemene Sinode verwys die behoefte aan bydraes van gemeentes ten bate van die Kapelaansfonds na sinodes.

8.8

Die Algemene Sinode versoek sinodes om kapelane wat binne hulle grense werk, te betrek by die verskillende dienskommissies van die sinode.

8.9

Die Algemene Sinode besluit om die Subkommissie vir Kapelaansdienste soos volg saam te stel: ’n verteenwoordiger van elk van die vier kerke van die NG Kerkfamilie en ’n benoemde kapelaan van elk van die vier afdelings van die Veiligheidsdienste (SAW, SAPD, Korrektiewe Dienste, Nasionale Intelligensie), op eie koste. Indien die hoofkapelaan(e) van die NG Kerkfamilie is, word hy/sy/hulle benoem - indien nie, 145

een van die leiersgroep van die betrokke afdeling wat ’n gelegitimeerde van die NG Kerkfamilie is. 8.10

Die Algemene Sinode besluit om ’n dienende kapelaan uit elk van die vier afdelings van die Veiligheidsdienste op die Diensgroep vir Diens en Getuienis te benoem.

8.11

Die Algemene Sinode besluit om voort te gaan met sy steun en betrokkenheid by die Veiligheidsdienste Christelike Adviesraad deur middel van sy verteenwoordiger op die Raad.

9.

LEGITIMASIE MET BEPERKTE OPDRAG

Besluite 2002 (soos gewysig in 2013) Die Algemene Sinode keur goed dat: 9.1

’n Aansoek om beroeping met beperkte opdrag vanaf ’n kerkraad, met goedkeuring van die plaaslike ring, aan die ATR (vanaf 2013 die Algemene Steunspan Predikantesake) gerig word.

9.2

Die gronde vir die aansoek, in terme van die vereistes van legitimasie (Art 5) deur die ATR (nou die ASP) beoordeel moet word alvorens die ATR (nou die ASP)’n besluit daaroor neem, met verslag aan die Algemene Sinode.

9.3

Dat die beperking slegs betrekking het op die opdrag van die kandidaat (dws ’n beperking van beroepbaarheid tot ’n besondere streek, of kategoriale bediening) en nie op bevoegdheid as sulks nie. (Volle predikantsbevoegdheid bly ’n vereiste).

9.4

Dat beroeping slegs mag plaasvind nadat die ATR (nou die ASP) skriftelike toestemming daartoe verleen het.

9.5

Kandidate uit nie-lidkerke van die NG Kerkfamilie colloquium doctum voor ’n Eksamenkommissie (nou Proponentskommissie) van die NG Kerk moet aflê en waar nodig gelegitimeer word. (Handelinge AS 2002, p 556, pt 1.3.3; ASM 12.06.2008; Handelinge AS 2013).

Besluite 2011 Beperkte bevoegdheid59 9.6 Persone wat oor beperkte bevoegdheid beskik, kan: 9.6.1 Net die Woord bedien (indien kwalifikasie dit toelaat) onder opsig en toesig van die kerkraad en ring 9.6.2 Diens van die gebede 9.6.3 Onderrig en toerusting 9.6.4 Opbou van die gemeente 9.6.5 Dienswerk in die gemeente 9.6.6 Leiding en organisering van die gemeente 9.6.7 Pastorale versorging. (Handelinge AS 2011, p 160 ) 59

Vergelyk die Kerkorde, Artikel 31.8. 146

10. OMRUILING VAN STANDPLASE Besluite 1994 10.1

Leraars wat weens buitengewone omstandighede daartoe verplig word of wat ’n omruiling van standplaas begeer, kan in oorleg met die betrokke kerkrade reëlings tref vir die omruiling van hulle standplase.

10.2

Sodanige reëlings moet in ’n geskrewe ooreenkoms deur die betrokke kerkrade goedgekeur word waarna dit vir goedkeuring aan die ring/ringskommissie voorgelê word.

10.3

Hierdie ooreenkoms tot omruiling moet eers deur die betrokke ringskommissies goedgekeur word voordat uitvoering daaraan gegee mag word.

10.4

Kennisgewing hiervan word in die amptelike blad van die Kerk gegee.

10.5

Die bepalings ten opsigte van die bevestiging van ’n leraar in ’n gemeente is ook hier van toepassing. (Handelinge 1994, p 516, pt 14)

Besluite 2002 10.6

Die NG Kerk aanvaar steeds die beroepstelsel as die normale en gewenste praktyk vir die plasing en wisseling van predikante.

10.7

In die lig van navorsing (Kerkspieël 6) moet erken word dat die groot oorvoorsiening van leraars en weinig vakatures, veroorsaak het dat die beroepstelsel tans nie die nodige gesonde rotasie van predikante te weeg bring nie. Daar is dus behoefte aan ’n aanvullende meganisme wat gesonde wisseling kan help bevorder.

10.8

Die Algemene Sinode het reeds die beginsel van standplaasruiling goedgekeur as ’n aanvullende meganisme (vgl oa. 1994). Standplaasruiling as ’n aanvullende stelsel kan help om die huidige probleme te hanteer, mits dit as volg gewysig word:

10.8.1 Die Algemene Sinode benoem ’n kommissie met die bevoegdheid om die omruiling van leraarstandplaas met verskillende sinodale gebiede te inisieer, te onderhandel en te finaliseer. Die Algemene Sinode adviseer sinodes om kommissies binne die Sinodale gebiede saam te stel wat standplaasruilings binne die streke kan inisieer, onderhandel en finaliseer. Die Algemene Kommissie word saamgestel met een verteenwoordiger van elke streeksinode. Die voorsitter van die ATPB tree op as sameroeper. 10.8.2 Die Algemene Sinode versoek die kommissie om binne die raamwerk van die volgende uitgangspunte riglyne op te stel vir die implementering van die stelsel: 10.8.2.1

Roeping: In die proses van standplaasverwisseling moet die roeping van die leraar en die werk van die Heilige Gees in ag geneem word. Hierdie proses word gesien as een van die maniere waarop die Here leraars na gemeentes kan roep.

10.8.2.2

Bona fides: Bedieningsvernuwing en persoonlike omstandighede dien (onder andere) as bona fide redes vir verwisseling. Die betrokke partye oorweeg die meriete van die saak. Dit gaan om bona fide redes vir verwisseling van standplase. Die proses mag bv. nie gebruik word om dreigende tughandeling te ontduik nie. 147

10.8.2.3

Ooreenkoms: Aangesien die leraar en kerkraad in ’n werksverhouding staan wat amptelik by wyse van Kerkordebepalings gereguleer word, sal dit in die handelinge rondom verwisseling van standplase verreken moet word. Die regte en voorregte van albei partye, die kerkraad en die leraar, sal in ag geneem moet word. Dit bied egter wel die geleentheid dat verwisseling by wyse van ooreenkoms gereël kan word (na analogie van Art.7 van die Kerkorde 1998). ’n Proses waarvolgens kerkrade en leraars ’n ooreenkoms tot verwisseling aangaan, waarvoor albei partye eienaarskap aanvaar, moet moontlik gemaak word.

10.8.2.4

Verwisseling: Die kerkverband en sinodale begeleiers dwing nie verwisseling af nie maar skep ’n geleentheid vir die partye tot verwisseling. Dit vervang nie die huidige beroepstelsel nie.

10.8.2.5

Die Kerkverband: Die kerkverband speel in die verband ’n bemiddelende en fasiliterende rol. Hier het ringe, sinodes en die Algemene Sinode elk ’n eie rol te vervul.

10.8.2.6

Beroeping: Die skriftelike ooreenkoms waartoe deelnemende partye kom om van standplaas te verwissel, is ’n geldige beroep en vereis nie ’n aparte beroepshandeling nie. Die ooreenkoms moet voor finale ondertekening vir twee agtereenvolgende Sondae vir approbasie aan die betrokke gemeentes voorgelê word. (Vergelyk die analogie in die Reglement vir die Vermeerdering, Kombinering, Eenwording en Samesmelting van Gemeentes, en vir die Vorming van ‘n Nuwe Kerkverband, punt 3.1.3)

10.8.2.7

Multilaterale verwisseling: In gevalle waar ’n bilaterale passing nie bewerkstellig kan word nie, sou multilaterale passings oorweeg kon word.

10.8.3 Ter wille van die verdere ondersteuning van die nuwe stelsel versoek die Algemene Sinode die kommissie om ondersoek in te stel na ’n sisteem waarvolgens alle predikante in die reël na 7 jaar in ’n gemeente op ’n standplaasverwisselingslys kom. Die kommissie lewer hieroor verslag met aanbevelings aan die Moderamen in die interim. (Handelinge AS 2002, p 444, pt 7.3.1).

11. BEDIENING IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDE

11.1 11.2

11.3 11.4

Die Algemene Sinode besluit om die volgende in die Kerkordeboek op te neem onder die funksionele besluite: Die status quo word gehandhaaf naamlik dat daar net drie soorte poste vir bedienaars van die Woord is, te wete voltyds-onbepaalde pos, tentmakerpos (deeltyds onbepaald) en vaste termynpos (voltyds of deeltyds). Waar in buitengewone omstandighede ʼn bedieningsbehoefte ontstaan wat nie deur punt 11.1 bevredig kan word nie, het die sinodale regs-/kerkordekommissie diskresie om op versoek van die ring aan ʼn gemeente toestemming te verleen om gebruik te maak van die dienste van ʼn emeritus ouer as 70 jaar. Hierdie reëling geld net vir ʼn jaar en moet daarna hersien word. Verslag van die gemeentelike bediening moet jaarliks deur die kerkraad en konsulent aan die ring gelewer word. (Handeling AS 2013) 148

12. BEDIENAARS VAN DIE WOORD 12.1 Jaarlikse aanmelding Die Algemene Sinode besluit dat alle dienende predikante jaarliks via hulle gemeenteskriba die skriba (bevoegdheidsregister) van die ATR moet inlig oor hulle huidige gemeente en posisie. (Handelinge AS 2002, p 562, pt 3.1).

12.2 Predikante A-Z Die Algemene Sinode 2007 het (met die uitsondering van hoofstuk 6) die A-Z Beleid aangaande Predikante goedgekeur. In hierdie dokument word volledig gehandel met Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO).

12.3 Besluite 2007 12.3.1 Die verlening van predikantsbevoegdheid is ʼn funksie van die Algemene Sinode. Die Sinode besluit dat homoseksuele gelegitimeerdes wat ʼn selibate lewenstyl beoefen tot die predikantsamp toegelaat word. 12.3.2 BEDIENINGSBEVOEGDHEID (vgl Agenda Deel I bl 326, A.3.4.1 Verslag van die Algemene Taakspan Regte pt 1.2.3 asook Agenda Deel II bl 23) Die Algemene Sinode besluit op versoek van die ATR om 'n klein taakspan van kundiges aan te wys en om daarvoor te begroot, met die doel om ’n omvattende ondersoek te doen na: 1. Alle sake rakende die toetrede tot die bediening en die behoud van bedienings bevoegdheid; 2. Die problematiek rondom die predikant “as werknemer van die kerkraad” aan die een kant en sy/haar ampsbevoegdheid kragtens sy legitimasie en bevestiging aan die ander kant; 3. Of daar seker bedieningstake (bv. Sakramentsbediening) slegs aan die bevestigde leraar toevertrou kan word en of sodanige take ook deur nie-bevestigde leraars uitgevoer mag word; 4. Die moontlikheid van verskillende kategorieë van predikante, beide wat opleiding, legitimasie en verantwoordelikhede betref; 5. Verdere sake deur die Algemene Sinode geïdentifiseer. 6. Hierdie ondersoek moet spoedeisend afgehandel word met verslag en afhandelingsbevoegdheid aan die Moderamen. 12.3.3 DOWE: TOELATING TOT DIE AMP (vgl Aanvullende Verslae bl 19 - 21, A.3.4.1 Algemene Taakspan Regte, pt 7) Die Algemene Sinode neem kennis dat AKTO aandag aan die saak gegee en na die kuratorium van Stellenbosch verwys het. Die ATR wys die skrywers daarop dat die moontlikheid van legitimasie met beperkings bestaan en dat die ATR elke aansoek op meriete oorweeg. 149

12.3.4 HUWELIKSBEVESTIGERS (vgl Agenda Deel I bl 287, A.3.2 Verslag van die Algemene Diensgroep vir Gemeente-Ontwikkeling pt 6.2 (vgl ook ADGO Bylaag 6 bl 313) asook Agenda Deel II bl 23) 1. Die Sinode besluit dat die huweliksdiens nie ’n gewone samekoms van die gemeente (erediens) onder leiding van die ampte is nie. Die persone by ’n huweliksluiting kom nie as gemeente van God met die oog op ’n openbare erediens saam nie. 2. Die Sinode besluit dat die leraar as individuele lerende ouderling pastoraal optree by die huweliksbevestiging en dat die toesig van die ander ampte nie noodsaaklik is nie. 3. Die Sinode beklemtoon dat die Bybelse eise met betrekking tot die huwelik suiwer moet weerklink met die huweliksvoorbereiding, -bevestiging en begeleiding binne die dampkring van die kerk as gemeenskap van die gelowiges. Gesien teen hierdie agtergrond kan die huwelik van belydende lidmate van ’n gemeente nie maar bloot deur enige persoon wat staatsregtelik daartoe bevoeg is, bevestig word nie. Dit bly die taak van die bevoegde bedienaar van die Woord. 4. Die Sinode besluit dat verdere ondersoek gedoen word oor ’n kerklike huweliksinseëning (geestelike ooreenkoms) as genoegsame verbintenis vir gelowiges om saam te woon en of die staat se wetlike ooreenkoms noodsaaklik is (Gesien teen die agtergrond van byvoorbeeld bejaardes wat verplig word om saam te woon omdat mediese en pensioenvoordele in ’n volgende staatsregtelike huwelik verbeur word).

13. BEDIENAAR VAN DIE WOORD: AFTREEOUDERDOM ‘n Bedienaar van die Woord wat die ouderdom van 65 jaar bereik, mag vir hoogstens 6 maande na die bereiking van sy 65ste verjaarsdag en met toestemming van die betrokke kerkvergadering/kommissie in sy diens aanbly. (Vergelyk die besluit Algemene Sinode 1986, Acta p 712, en die Reglement vir Vaste Termynposte, punt 4)

DIE VERGADERINGE VAN DIE KERK 14.

NG KERKSEEL

Die Algemene Sinode bevestig die volgende as sy standpunt tov die NG Kerkseel: Die kerkseel is die eiendom van die Algemene Sinode; dit is ’n seel van “amptelikheid” en is beperk tot die Algemene Sinode se werksaamhede; persone/instansies kan die seel slegs gebruik met die verlof van die Moderamen; hulle moet skriftelik daarvoor aansoek doen. (Handelinge AS 2002, p 568, pt 3.5.2).

15.

GELDIGHEID VAN BESLUITE

15.1

‘n Besluit van die Algemene Sinode tree in werking met die publikasie van die Handelinge van die Sinode tensy die Sinode anders besluit.

15.2 Die Kerkorde en Reglemente tree in werking by die publikasie daarvan. Vergelyk: Reglement van Orde, punt 9.5 (Handelinge AS 1994, p 426, pt 11.4) 150

16.

TELEFOON-/ ELEKTRONIESE VERGADERINGS EN STEMWYSES

16.1

Die Algemene Sinode keur die volgende advies van die ATR oor telefoonvergaderings en elektroniese stemwyse of -vergaderings goed: Telefoon- en elektroniese vergaderings vir die taakspanne (sluit diensrade/diensgroepe in) van die Sinode(s) is toelaatbaar vir die hantering van spoedeisende sake onder die volgende voorwaardes:

16.1.1 Die vereistes vir die telefoonvergadering is dieselfde as wat geld vir ’n gewone vergadering van die taakspan onder andere ten opsigte van kennisgewing, agenda, kworum en besluitneming. 16.1.2 Die notule van so ’n vergadering word by die volgende vergadering van die taakspan voorgelê vir goedkeuring. 16.2 Elektroniese stemwyse vir taakspanne van die sinodes is toelaatbaar onder die volgende voorwaardes: 16.2.1 Die Dagbestuur van die taakspan stel ’n verslag op in verband met die saak waaroor die taakspan besluit(e) wil neem. In die verslag word die sake waaroor en die manier waarop daar gestem moet word, duidelik aangedui. 16.2.2 Die verslag word elektronies aan al die lede van die taakspan versend. 16.2.3 Die elektroniese stemming se uitkoms is alleen geldig as die meerderheid van die lede hulle instemming met die voorstel wat voorgelê is vir stemming betuig het. 16.2.4 Die notule van so ’n stemming word by die volgende vergadering van die taakspan voorgelê vir goedkeuring. (Handelinge AS 2011, p 117, pt 5.1.8) 60

DIE SAKRAMENTE 17.

DOOP

17.1 Bediening van dooplidmate in skoolkoshuise (Handelinge 1990, p 605, punt 2.1.9.4)

17.2 Doop van kinders in pleegsorg Die Algemene Sinode besluit dat kinders in pleegsorg gedoop kan word en lê die volgende riglyne neer: 17.2.1 Die finale besluite berus by die betrokke kerkraad wat in alle gevalle moet waak teen die misbruik van die sakramente.

60

Vir die bediening van die sakramente vergelyk Artikel 49 van die Kerkorde.

151

17.2.2 Waar die doop van ’n kindjie gewoonlik die resultaat is van die besluite van ’n ouer(s) en ’n kerkraad, kom in die geval van ’n pleegkind ook ander instansies wat die pleegplasing bestuur, ter sprake. Daar kan eers tot die doop oorgegaan word nadat die kerkraad deur samesprekinge met pleegouers en die pleegsorginstansie homself daarvan vergewis het dat die betrokke pleegplasing na alle waarskynlikheid van ’n langtermyn aard is. (Handelinge 1994, p 474, punt 10.2.2.1)

17.3 Doop van Kinderhuiskinders 17.3.1 Die Algemene Sinode 2002 oordeel dat die besluit van die Algemene Sinode 1998 oor die bediening van die doop aan ’n kinderhuiskind ouer as 7 jaar wat dit begeer, die implikasie het dat ’n persoon of persone naas die eie, pleeg- of aanneemouer(s) by die doop op die formulier kan antwoord en vir die geestelike opvoeding van ’n kinderhuiskind verantwoordelikheid kan neem. Die moontlikheid bestaan dus dat ’n ongedoopte kinderhuiskind van 7 jaar en ouer, wie se kinderhuisplasing ’n min of meer permanente vorm aangeneem het, gedoop kan word. 17.3.2 Die Algemene Sinode handhaaf die besluit dat die kinderhuis of gemeente nie korporatief as pleegouer kan optree vir doeleindes van die aflê van en die uitvoering van die doopgelofte nie. Kerkrade kan wel, nadat die biologiese ouers, waar moontlik, daaroor geraadpleeg is, lidmate van die gemeente wat bereid is om verantwoordelikheid te neem vir die verbondsopvoeding, aanwys om as doopgetuies of geestelike voogde op die formulier te antwoord by die bediening van die doop aan ’n kinderhuiskind ouer as 7 jaar. 17.3.3 Die Algemene Sinode oordeel dat by die doop van en daarna by die nagmaalbediening aan ’n kinderhuiskind die begeerte eers van die kinderhuiskind self moet kom en dat kerkrade daarteen moet waak dat ander oorweginge nie ’n aanleidende rol speel nie. Net soos alle kinderhuiskinders bo 7 jaar nie sonder meer gedoop kan word nie, kan alle dooplidmate nie sonder meer tot die nagmaaltafel toegelaat word nie. Dit is dus nie besluite wat kerkrade sonder die uitgesproke begeerte van die ongedoopte of dooplidmate en sonder die versekering van behoorlike ouerlike of plaasvervangende begeleiding en sorg kan neem nie. (Handelinge AS 2002, p 567, punt 3.3.2).

17.4 Doop van kinders uit buiteland 17.4.1 As lidmate wat net tydelik in die buiteland woon, hul kind in ’n ander gemeente as hul tuisgemeente in Suid-Afrika wil laat doop, moet hulle die skriftelike toestemming van hul tuisgemeente verkry. 17.4.2 As lidmate wat permanent in die buiteland woon en daar by ’n gemeente inskakel, hul kind hier wil laat doop, is die prosedure soos volg: 17.4.2.1 Hulle moet toestemming van hul gemeente in die buiteland kry; 17.4.2.2 Daar word met hulle ’n doopgesprek gevoer. 152

17.4.3 As lidmate wat permanent in die buiteland woon nie daar by ’n gemeente kan inskakel nie, maar hier wil laat doop, word die volgende prosedure gevolg: 17.4.3.1

Die kerkraad van die gemeente waar hulle wil laat doop, vra hulle attestaat aan van die gemeente waar hulle lidmate was totdat hulle geëmigreer het;

17.4.3.2

Daar word met hulle ’n doopgesprek gevoer;

17.4.3.3

Hulle word tydens die gesprek gevra na die redes waarom hulle nie by ’n gemeente kan inskakel nie, en hulle word aangespoor om wel by ’n gemeente in die buiteland in te skakel. (Handelinge AS 2002, p 560, punt 5.1.2).

17.5 Doopgetuies Wanneer geeneen van die ouers geregtig is om op die doopvrae te antwoord nie, kan die kerkraad in oorleg met die ouers ’n doopgetuie(s) vind wat genoegsame waarborg kan bied vir ’n Christelike opvoeding van die dopeling.

17.6 Doop van verbondskinders Die kerkraad moet toesien dat die doop van verbondskinders so gou as moontlik aangevra en bedien word.

17.7 Doop van ‘n kind ouer as sewe jaar By die doop van ’n kind ouer as sewe jaar en voor belydenisaflegging: 17.7.1 moet die kerkraad daarvan oortuig wees dat die ouers/doopgetuies se gesindheid en meelewing tans reg is, en die kind wat gedoop moet word, moet in staat wees om, na gelang van die kind se bevatlikheid, 'n eenvoudige belydenis van instemming met die Christelike waarheid af te lê, tesame met 'n getuienis aangaande liefde tot en geloof in Jesus Christus. 17.7.2 Die eenvoudige belydenis word deur die kind slegs by die dooponderhoud afgelê. 17.7.3 Tydens die dooponderhoud word die kind voorberei op die vrae en antwoord slegs met 'n “ja”. Die vrae lui soos volg: 17.7.3.1 Glo jy dat die Bybel die Woord van God is ? 17.7.3.2 Glo jy dat God, die Vader, die Skepper van hemel en aarde is ? 17.7.3.3 Glo jy dat die Here Jesus Christus vir jou sondes gesterf het en dat Hy uit die dood opgestaan het, en het jy Hom lief ? 17.7.3.4 Glo jy dat die Heilige Gees in jou woon en jou lewe nuut maak ?

17.8 Doop van persone sestien jaar en ouer Persone sestien jaar en ouer wat nie gedoop is nie kan gedoop word na openbare belydenis van geloof. 153

17.9 Erkenning van doop Die doop van iemand uit 'n ander kerkverband word erken as dit geskied het in die Naam van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees; met water bedien is; en deur 'n persoon met bevoegdheid in die betrokke kerkverband bedien is.

17.10 Doop, herdoop en doopherinnering/doopherdenking (Handelinge 1998, bl 417, 10.5 en bl 469-470, 1.3.6)

Besluite 2011 17.11 Doop 17.11.1 Die Algemene Sinode bevestig ons gereformeerde oortuiging dat die Verbondsdoop uitdrukking gee aan die grondwaarheid van die Evangelie dat God se genade en trou te alle tye ons gelowige aanvaarding daarvan voorafgaan en selfs omsluit. 17.11.2 Die Algemene Sinode vra daarom kerkrade en predikante om die gereformeerde verstaan van die verbondsdoop met oortuiging en deernis te verduidelik en te bevestig, ook aan lidmate wat ander oortuigings oor die doop huldig. 17.11.3 Die Algemene Sinode gee terselfdertyd erkenning aan die feit dat Christelike kerke nie almal dieselfde Doopbeskouing huldig nie, maar dat ons nogtans saam met mekaar deel uitmaak van die Kerk van Christus. 17.11.4 Die Algemene Sinode gee dankbaar erkenning aan lidmate wat ten spyte van hulle ander verstaan van die doop steeds lojaal bly aan die kerkverband en wil hulle verseker dat hulle 'n geestelike tuiste in die NG Kerk het. 17.11.5 Die Algemene Sinode vra opreg verskoning vir lidmate wat op een of ander wyse rondom die doop seergekry het, en nooi hulle uit tot onderlinge gesprek waar daar op pastorale wyse saam oor die saak gesels en gebid kan word. 17.11.6 Die Algemene Sinode verseker lidmate wat die NG Kerk vanweë hulle doopverstaan verlaat het, dat die NG Kerk ’n geestelike tuiste wil wees vir alle kinders van die Here en nooi hulle hartlik uit om hulle regmatige plek in hulle plaaslike NG gemeente in te neem en saam te werk aan die koms van God se koninkryk.

17.12 Doopherdenking/herinnering 17.12.1

Vertrekpunte vir gesprek

17.12.1.1 Die Sinode is van oordeel dat die gesprek en beredenering oor die gereformeerde vertrekpunte van die doop deur die jare in die Nederduitse Gereformeerde Kerk deurdag is en ’n rykdom van teologie ontsluit. 17.12.1.2 Die Sinode bevestig weer dat die verbondsteologie sentraal staan in die beredenering van doopherdenking of -herinnering. 154

17.12.1.3 Die Algemene Sinode bevestig dat in gehoorsaamheid aan die verbondsbelofte van ouers, ouers en die kerk verantwoordelikheid moet aanvaar vir die verbondsonderrig (kategese) van hul gedoopte kinders sodat hulle gelei word tot ’n toe-eiening van die heil (belydenisaflegging) wat nie aan ’n bepaalde ouderdom gekoppel kan word nie (soos tans in die kerkorde vasgestel word), en versoek daarom die Taakspan Kategese om die plek, aard en ouderdom vir belydenisaflegging te ondersoek. 17.12.1.4 Die Sinode besluit om niks by te voeg tot die gesprek oor die doop, kindernagmaal en kategese nie, maar wel net te fokus op die opdrag oor doopviering. 17.12.2 Terminologie 17.12.2.1 Die Sinode besluit dat die kerk eerder die woorde doopherdenking of doopherinnering sal gebruik. 17.12.3

Riglyne vir die herdenking/herinnering

17.12.3.1 Die Sinode bevestig dat die heil altyd en in alle omstandighede gevier moet word. 17.12.3.2 Die Algemene Sinode wys lidmate daarop dat die gereelde viering van die nagmaal die primêre plek van viering is. 17.12.3.3 Die Algemene Sinode bevestig dat die doopherinnering/viering nie as ’n her/weerdoop interpreteer mag word nie, maar direk met die verbonds/Christelike doop saamhang. 17.12.3.4 Die Sinode besluit dat gemeentes aangemoedig word om geleenthede te skep waar doopherinnering of herdenking deel word van lidmate en gemeentes se verhaal. 17.12.3.5 Die Sinode beveel aan dat sakramentsviering ’n groter rol binne liturgie, kategese en die erediens sal speel. 17.12.3.6 Dit staan Kerkrade ook vry om toepaslike rituele te vestig wat die behoefte van sulke lidmate opvang om simbolies uitdrukking te gee aan hulle sterwe en opstanding saam met Christus. Hierdie rituele is nie Sakramente nie en vervang nie die Verbondsdoop nie. (Handelinge 2011, pp 163-164)

Besluite 2013 17.13 Doopherinnering / doopherdenking / samehang van sakramente 17.13.1 Die Algemene Sinode ontvang die verslag as teologiese standpuntinname oor doop en doopherinnering/ -herdenking. 17.13.2 Die Algemene Sinode beveel die verskillende liturgieë by die kerkverband aan. 17.13.3 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om moeite te doen om die groter geloofsgemeenskap by die doopprosesse in die gemeente te betrek en daarteen te waak om aparte doopdienste te hou. 155

17.13.4

17.13.5

Die Algemene Sinode versoek dat daar in die ontwikkeling van kategesemateriaal na ’n groter geïntegreerdheid tussen doop en belydenisaflegging gekyk sal word. Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om lidmate gereeld kans te gee om op ’n sinvolle wyse hulle doop op verskillende maniere te herdenk. (Handelinge 2013)

17.14 Doopherinnering en rituele 17.14.1 Hierdie beswaar (Beskrywingspunt (B.15 bl 301) (bl 90 aanbevelings)) word verwys na die Taakspan wat werk oor die samehang van die sakramente. 17.14.2 Die volgende formulerings word aan hierdie taakspan gestuur vir oorweging as reaksie op hierdie beswaarskrif: 17.14.2.1 Die Algemene Sinode neem kennis van hierdie beswaar van die gemeente oor doopherinnering, en gee die gemeente toe op die teologiese beredenering dat die doop en nagmaal nie deur ander geleenthede vervang mag word nie. Tog meen die Sinode dat die beswaar hoofsaaklik gegrond is op 'n interpretasie van 'n woord (“ritueel”) in die besluite wat die bedoeling daarmee ver te bowe gaan. Die formulering het bedoel dat daar toepaslike geleenthede geskep sal word vir viering van die heil in Christus. 17.14.2.2 Die Algemene Sinode het begrip daarvoor dat sommige lidmate en gemeentes op teologiese gronde ongemaklik is oor die besluite van die 2011-Sinode rondom die erkenning van kerkrade se hantering van doopvieringspraktyke as addisionele geleenthede. Derhalwe wil die Sinode kerkrade opnuut oproep om ondubbelsinnig die regsinnige gereformeerde teologie van die sakramente te leer en in gemeentes te praktiseer. 17.14.2.3 Die Algemene Sinode besluit om “dooprituele” te ontmoedig omdat doopherinnering deel is van elke doopgeleentheid. Lidmate moet leer leef uit hulle doop. Die Algemene Sinode besluit dat oor doop en nagmaal dieper gepreek en nagedink moet word – as viering van die heil in Christus. Die simboliek en eenvoud van die doop en nagmaal moet opnuut ontdek/ervaar word. 17.14.2.4 Lidmate wat die behoefte het om groot gedoop te word, of wat hulle reeds laat herdoop het, behoort pastoraal begelei te word om saam te soek na die belewing van die wonderlike genade en heil van God. Leraars behoort meer moeite te doen om in die bediening van die sakramente mense se behoefte aan troos en versekering aan te spreek. (Handelinge 2013)

18.

DOOP EN NAGMAAL: SAMEHANG VAN DIE SAKRAMENTE IN VERBONDS-TEOLOGIESE PERSPEKTIEF

18.1 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om in die viering van die sakramente die belydenis van die kerk voor oë te hou en die samehang van die twee sakramente te verreken. 156

18.2 Die Algemene Sinode moedig gemeentes aan om in die kategetiese onderrig die samehang van die sakramente uit te lig en die kardinale rol daarvan in die proses van geloofsformasie tot sy reg te laat kom. 18.3 Die Algemene Sinode moedig ouers aan om in hulle saamleef met hulle kinders die troosryke werklikheid van die sakramente na die oppervlak te laat kom in gesprek en lewensvoorbeeld in ooreenstemming met die doopbelofte. (Handelinge AS 2013)

19.

NAGMAAL

19.1 Oop of geslote (Handelinge 1994, p 434, punt 27.6)

19.2 Gereelde viering van nagmaal 19.2.1 Die Algemene Sinode bevestig ’n vorige besluit dat die volledige Christelike erediens beide Woordbediening en Nagmaalviering insluit. 19.2.2 Die Algemene Sinode moedig gemeentes weer eens aan om nader te beweeg aan die rigting van ’n weeklikse viering van die nagmaal. Die Algemene Sinode doen dit met die oortuiging dat dit die beste Bybelse praktyk is, dat die sakramente maniere is waarop God na ons kom en dat dit ook die Woordbediening kan versterk. 19.2.3 Die Algemene Sinode is daarvan oortuig dat die meer gereelde viering van die nagmaal ’n onbereikte ideaal sal bly indien die gemeente nie die geloofversterkende nut daarvan beleef nie. Gemeentes en liturge word aangemoedig om die volgende paar jaar besondere erns te maak met die inkleding van die nagmaal. 19.2.4 Die Algemene Sinode aanvaar dat wat betref die hoe van die viering van die nagmaal die gereformeerde tradisie nooit voorskriftelik was nie. Daar is in die gereformeerde tradisie byvoorbeeld verskillende praktyke rondom die kommunie van die gemeente gangbaar. Die Algemene Sinode handhaaf die beginsel van vryheid, en versoek gemeentes om hulle in hul besluite hieroor te laat lei deur die beginsels van die Skrif en die wens dat die gemeente opgebou en gestig sal word deur die viering van die nagmaal. (Handelinge AS 2002, p 537, punt 2.2.4.2).

19.3 Nagmaal in kleingroepe Aangesien daar by ’n toenemende aantal lidmate ’n behoefte is aan ’n nagmaalsbelewing in kleiner, meer intieme groepe, en daar geen Bybelse beswaar daarteen is nie, besluit die Sinode dat nagmaal voortaan ook in kleingroepe in die gemeente bedien mag word onder dieselfde voorwaardes as wat in die gemeentes as geheel geld. (Handelinge AS 2002, p 537).

19.4 Toelating van kinders tot Nagmaal 19.4.1 Die Algemene Sinode besluit dat 157

19.4.1.1 gedoopte kinders wat in Jesus Christus glo, 19.4.1.2 aan die vereistes van 1 Kor 11 voldoen, en 19.4.1.3 die begeerte het om nagmaal te gebruik tot die nagmaal toegelaat mag word. 19.4.2 Praktyk van toelating van kinders by die Nagmaal 19.4.2.1 Die Algemene Sinode besluit dat ter wille van die goeie orde en eenheid van die kerk die toelating van kinders tot die nagmaal op die volgende wyse geskied: 19.4.2.1.1 Kerkrade besluit wanneer die gemeente daarvoor gereed is. Die Algemene Sinode besluit om kerkrade te versoek om die gemeentes te begelei en toe te rus, en so tot gereedheid te voer vir toelating van kinders tot die gebruik van nagmaal as ’n gesinsmaal. Hierdie leiding moet op ’n pastorale wyse met groot liefde en toewyding gedoen word. 19.4.3 Ouers se verantwoordelikheid 19.4.3.1 Ouers het die verantwoordelikheid om hulle kinders voortdurend te begelei en te onderrig in die volle rykdom van die betekenis van die nagmaal, net soos kerkrade die plig het om volwassenes te begelei. 19.4.3.2

Dit is die verantwoordelikheid van elke kerkraad om spesifieke reëlings te tref oor die wyse waarop die toelating plaasvind.

19.4.3.3

Die Algemene Sinode beklemtoon dat ouers hulle kinders moet begelei met die oog op die kinders se deelname aan die nagmaal en om die besondere geleentheid te benut om saam met hulle kinders die nagmaal te gebruik.

19.4.3.4

Die Algemene Sinode versoek kerkrade om deurlopend aandag te gee aan die toerusting en begeleiding van ouers sodat hulle hulle kinders kan begelei in die deelname aan die nagmaal.

19.4.3.5

Die Algemene Sinode besluit:

19.4.3.5.1 By die toelating van kinders tot die nagmaal verval belydenisaflegging as toelatingsvoorwaarde vir die nagmaal. 19.4.3.5.2 Die praktyk van kategese en belydenisaflegging word gehandhaaf in ooreenstemming met die vorige besluite van die Algemene Sinode. (Handelinge 1998, p 432, 4)

19.5 Kinders aan die Nagmaalstafel 19.5.1 Die Algemene Sinode handhaaf sy besluit van 1998 dat gedoopte kinders wat in Jesus Christus glo, aan die vereistes van 1 Kor 11 voldoen, en die begeerte het om nagmaal te gebruik, tot die nagmaal toegelaat mag word. 19.5.2 Die Algemene Sinode keur die volgende aanbevelings van die Moderamen (Agenda 2002 bl 344) as beginsel-standpunt goed: 19.5.2.1

Kerkrade het ’n deurlopende verantwoordelikheid om doop- en belydende lidmate toe te rus en te begelei vir die Christelike leer en lewe. 158

19.5.2.2

Kerkrade het daarom ook ’n verantwoordelikheid om die besluit van die Algemene Sinode 1998 oor die toelating van kinders tot die nagmaal uit te voer. In hierdie proses moet daar deurlopende begeleiding van ouers en kinders plaasvind, omdat die ouers so ’n belangrike rol by die kind se sinvolle gebruik van die sakrament speel. Kerkrade kan hiervoor die prediking, kategese, die pastorale werk van predikant, ouderling en diaken en ander vorme van begeleiding, inligting en voorligting gebruik.

19.5.2.3

Met betrekking tot die toelating van dooplidmate tot die nagmaal tref elke kerkraad toepaslike reëlings in die lig van plaaslike omstandighede. Wykskerkraadslede en/of kategete kan ook in die opsig saam met die ouers betrek word. (Handelinge AS 2002, p 552: 15/16).

20.

RIGLYNE VIR DIE BEDIENING VAN DIE NAGMAAL BUITE DIE EREDIENS

20.1

Dit is die verantwoordelikheid van die plaaslike kerkraad om toe te sien dat die nagmaal ordelik en in ooreenstemming met die Skrif geskied.

20.2

Die nagmaal word, behalwe by hoë uitsondering, in ’n erediens bedien.

20.3

Die kerkraad besluit oor die bediening van die nagmaal in sulke uitsonderlike gevalle.

20.4

Die volgende algemene riglyne word deur die kerkraad gehandhaaf in die bediening van die nagmaal buite die erediens:

20.4.1 Die kerkraad evalueer die meriete van elke aansoek. 20.4.2 Die Woord moet bedien word. 20.4.3 Die ware betekenis van die nagmaal word verduidelik sodat bygeloof uitgeskakel kan word hetsy deur die formulier of andersins. 20.4.4 Minstens een ampsdraer, verkieslik die wyksouderling, woon die nagmaalbediening by. Waar moontlik word gereël dat ander medegelowiges dit ook bywoon sodat die gemeenskapskarakter van die nagmaal bewaar kan bly. (Handelinge 1994, p 514-515, 4.2)

21.

BEDIENING VAN SAKRAMENTE DEUR PROPONENTE

Besluite 1998 21.1

Die Algemene Sinode neem daarvan kennis dat die wyse waarop die amp van die bedienaar van die Woord in Kerkorde Artikel 9 en die van proponente in Reglement 4 punt 3 omskryf word, die indruk kan wek dat proponente ongeveer alle ampshandelinge in ‘n gemeente mag uitvoer, behalwe die bediening van sakramente en handelinge van kerkregering. Dit is ‘n foutiewe indruk vanweë die volgende redes: 21.1.1 ‘n proponent is nog nie georden nie en het dus nog nie die volle bevoegdhede van ‘n leraar nie wat dan ook die rede is waarom ‘n proponent nie die sakramente mag bedien nie, 159

21.1.2 ‘n proponent kan die funksies van Kerkorde 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 en 9.6 slegs op uitnodiging van ‘n kerkraad verrig, 21.1.3 ‘n proponent kan die funksies van KO 9.8, 9.9 en 9.10 slegs as lid van ‘n kerkraad – hetsy as bevestigde leraar of ouderling – uitoefen. 21.2

Die Algemene Sinode bevestig dat daar nie méér waarde aan die bediening van die sakramente bo die bediening van die Woord toegeken mag word nie.

21.3

Die Algemene Sinode wys egter daarop dat die verkondiging van die Woord deur proponente (wat nog nie in die amp van leraar in ‘n plaaslike gemeente bevestig is nie) nie as amptelike bediening van die Woord beskou moet word nie.

21.4

Die Algemene Sinode bevestig die gebruik van eeue wat ook in ander erkende kerke gehandhaaf word, dat proponente nie die bevoegdheid het om die sakramente te bedien nie. Dit impliseer dat slegs ‘n geordende (bevestigde) bedienaar van die Woord die sakramente mag bedien.

21.5

Die Algemene Sinode dra dit aan die Algemene Regskommissie op om Artikel 9 en Reglement 4 punt 3 van die Kerkorde so te herformuleer dat moontlike misverstande rondom die bevoegdheid van proponente uit die weg geruim kan word.

21.6

Die Algemene Sinode doen aan die hand dat, waar gemeentes vir ‘n langer termyn van die dienste van ‘n proponent as pastorale hulp gebruik maak, aanbeveel word dat hulle eerder die instelling van tentmakerbediening oorweeg. (Handelinge 1998, p 463, pt 1.7)

Besluite 2011 21.7 Proponentsbevoegdheid 21.7.1 Dit is ’n persoon wat aan bepaalde akademiese vereistes voldoen, wie gelegitimeer is en vir die breë kerkverband beskikbaar gestel is. ʼn Proponent beskik oor die volgende ampsbevoegdheid: 21.7.1.1 Die Woord bedien op uitnodiging en toesig van ʼn kerkraad 21.7.1.2 Liturgiese handelinge verrig tydens eredienste 21.7.1.3 Ander geestelike werk in ʼn gemeente verrig, bv jeugwerk ens. 21.7.2 ʼn Proponent beskik nie oor die volgende ampsbevoegdheid nie: 21.7.2.1 Bediening van sakramente 21.7.2.2 Om as huweliksbevestiger aangestel te word nie 21.7.2.3 Leiding van kerkraadsvergaderings (slegs nadat hy/sy verkies en bevestig is as ouderling). (Agenda 2011, p 34, pt 4.1.4.2. Vergelyk die Reglement vir die Reëling van die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti)

160

DIE ARBEID VAN DIE KERK 22.

BELEID TEN OPSIGTE VAN VROUE IN DIE KERK

22.1

Bediening aan vroue is (soos met alle ander lidmate) ‘n integrale deel van gemeentebediening waar vroue geïnspireer en bemagtig word sodat hulle, hul roeping en gawes voluit, tot eer van God en tot opbou van die liggaam van Christus, kan uitleef. 22.2 Deur unieke interaksie met die Woord en met mekaar word vroue 22.2.1 toegerus; 22.2.2 begelei op die pad van geestelike groei; 22.2.3 versorg; 22.2.4 en geleenthede vir diens geskep. 22.3

Die kerk skep en bevorder ’n ruimte vir die uitlewing van vroue se eiesoortige behoeftes en belange, deur aksies, groepe of bedieninge te inisieer, of netwerke en vennootskappe te vorm om spesifieke, geïdentifiseerde behoeftes aan te spreek.

22.4

Die ontwikkeling en benutting van vrouepotensiaal en -leierskap vind op alle terreine van die kerk se werksaamhede plaas. (Handelinge AS 2011, p 83, pt 18)

Besluite 2013 23. VROUELESSENAAR 23.1 Die Algemene Sinode besluit om die Vrouelessenaar se werksaamhede as prioriteit te aanvaar. 23.2 Die Algemene Sinode versoek die Vrouelessenaar om die netwerk van kundiges te koördineer en jaarliks byeen te bring. 23.3 Die Algemene Sinode keur goed dat die Vrouelessenaar namens die NG Kerk met vroue in ander kerke, die NG Kerkfamilie en vroue-organisasies skakel. 23.4 Die Algemene Sinode keur die Vrouelessenaar se betrokkenheid by die Reformatoriese Christenvroueforum goed. (Handelinge AS 2013)

24. BUITELANDSE BEDIENING Die besluite van die Algemene Sinode is op aanvraag by die Algemene Sekretaris beskikbaar.

25. KERKLIED Besluit 2002 25.1 Amptelike Liedbundel Die Algemene Sinode bevestig sy besluit dat die nuwe Liedboek van die Kerk die amptelike liedbundel van die NG Kerk is en doen ’n beroep op al die gemeentes om dit met ywer te benut. (Handelinge AS 2002, p. 536, pt 2.1.1.3). 161

Besluite 2011 25.2 FLAM 25.2.1 Die Algemene Sinode ondersteun die samestelling en werkswyse van Flam 25.2.2 Algemene Sinode moedig gemeentes aan om gebruik te maak van hierdie teologiese- en musikaal-gekeurde nuwe kontemporêre liedere

25.3 FLAM-MUSIEKUITGEWERS 25.3.1 Die Algemene Sinode ondersteun die samestelling en werkswyse van Flam Musiekuitgewers. 25.3.2 Gemeentes word aangemoedig om die lede van Flam uit te nooi om die liedere in hul gemeentes te kom bekendstel.

25.4 FLAM: PRODUKTE EN DIENSTE 25.4.1 Gemeentes en veral skribas word aangemoedig om so spoedig moontlik in te teken op Flam se nuusbrief om sodoende op hoogte te bly van nuwe geleenthede en produkte wat tot voordeel van die kerk kan wees. 25.4.2 Streek- en algemene sinodale vergaderings word aangemoedig om gebruik te maak van Flam se begeleidingsgroep tydens sinodesittings.

25.5 FLAM: WERKSAAMHEDE Die Algemene Sinode oorweeg dat die werksaamhede van Flam as ’n prioriteit in die kerk voortgesit moet word en indien wel, dat die nodige fondse, soos in die verlede, daarvoor opsy gesit moet word.

25.6 VONKK Die Algemene Sinode ondersteun die werkswyse van VONKK en moedig gemeentes aan om gebruik te maak van hierdie teologies- en musikaal-gekeurde nuwe klassieke liedere.

25.7 VONKK EN FLAM: CCLI Die Algemene Sinode versoek gemeentes om vir die gebruik van VONKK- en FLAM-liedere by CCLI te registreer en ook erns te maak met die noukeurige rapportering aan CCLI van die VONKK- en FLAM-liedere wat gebruik word.

25.8 VONKK CD en DVD Die Algemene Sinode moedig gemeentes en lidmate aan om die nuwe VONKK CD en DVD aan te koop en ook lidmate aan te moedig om dit te koop

25.9 VONKK: SAMEWERKING MET DIE NHKA Die Algemene Sinode ondersteun die samewerking wat tussen die NHKA en VONKK ontwikkel het en versoek VONKK om voort te bou aan hierdie samewerking. 162

25.10 VONKK en TAIZé Die Algemene Sinode ondersteun die samewerking wat tussen VONKK en die Taizégemeenskap ontwikkel het, asook internasionale skakeling en leiding op die verskillende vlakke en versoek VONKK om daarop voort te bou.

25.11 VONKK: LIEDERE VIR VONKK Die Algemene Sinode versoek lidmate, gemeentes, musici en liedskrywers om liedere wat aan die nodige kriteria voldoen aan VONNK te stuur sodat dit vir gebruik aan die breë kerk beskikbaar gestel kan word.

25.12 VONKK EN OOSTELIKE SINODE SE LIEDSKRYFKOMPETISIE Die Algemene Sinode ondersteun die liedskryfkompetisie wat deur die Oostelike Sinode en VONKK gereël word en moedig liedskrywers aan om daaraan deel te neem.

25.13 VONKK: WERKSAAMHEDE VAN VONKK Die Algemene Sinode keur dit goed dat die werksaamhede van VONKK as ’n prioriteit in die kerk voortgesit moet word. (Handelinge 2011, p 84, pt 23)

26.

OUTEURSREG EN SANGBUNDELS

26.1

Die Algemene Sinode betuig instemming met die besluit van die Moderamen, nl.

26.1.1 dat die algemeen-aanvaarde beginsel van tantieme by die gebruik van publikasies ook in die geval van kerklike sangbundels gehandhaaf word omdat dit onder andere die uitgewers geldelik in staat stel om voort te gaan om hierdie diens aan die kerk te lewer; 26.1.2 dat enige gemeente wat ’n seleksie van kerkliedere publiseer, hulle aan moontlike geregtelike vervolging blootstel; 26.1.3 dat gemeentes wat liedere op skerms wil vertoon, aan die volgende voorwaardes moet voldoen: 26.1.3.1 hulle moet verlof by die uitgewer kry om die betrokke kerklied te mag vertoon op skerms of vertoonapparaat; 26.1.3.2 gemeentes en ander kerklike gebruikers moet elektroniese pakkette of truprojektormateriaal, indien beskikbaar, vir die vertoon van liedere by die uitgewer aankoop; 26.1.3.3 gemeentes en ander kerklike gebruikers moet jaarliks ’n lisensiegeld aan die uitgewer betaal vir die voortgaande vertoonreg van kerkliedere wat self gereproduseer word. (Handelinge 1998, p 403, pt 2.5.4) 26.2

Die Algemene Sinode versoek:

26.2.1 gemeentes om nie onwettige bundels saam te stel uit bestaande bundels van die kerk of uit ander bundels nie; om waar dit wel bestaan, dit nie langer te gebruik nie; om kopieen outeursregte te eerbiedig; 163

26.2.2 gemeentes om die aangewese weg te volg vir die keuse en gebruik van nuwe of ander liedere en om nie ongekeurde liedere te sing nie. (Handelinge 1998, p 433, pt 6.5) 26.3

Die Algemene Sinode bevestig sy besluit dat die nuwe Liedboek van die Kerk die amptelike liedbundel van die NG Kerk is en doen ’n beroep op al die gemeentes om dit met ywer te benut.

26.3.1 die Algemene Sinode moedig gemeentes aan wat liedere elektronies projekteer, om te verseker dat die nodige lisensie(s) uitgeneem is en jaarliks hernu word. (Handelinge AS 2002, p 536, pt 2.1.1.3 en p 573, pt 8.3).

27. KERKLIKE LIDMAATSKAP Besluite 1998 27.1

Die Algemene Sinode bevestig dat dooplidmate en belydende lidmate op grond van die verbond volledig lidmate van die kerk is.

27.2

Die Algemene Sinode handhaaf die praktiese onderskeiding van dooplidmate en belydende lidmate om uitdrukking te gee aan die verskil in verantwoordelikhede rondom lidmaatskap.

27.3

Die Algemene Sinode besluit dat oordrag van lidmaatskap van een gemeente na ’n ander by wyse van attestaat sal geskied. Die attestaat is ’n getuigskrif van die kerkraad oor die lewe en leer van ’n belydende lidmaat tydens sy/haar verblyf in die gemeente. Die naam van ’n lidmaat wat gedoop is, word saam met dié van sy/haar ouer(s) op die attestaat vermeld. Indien dit nie moontlik is nie, word ’n doopattestaat uitgereik as getuienis dat die lidmaat gedoop is en, indien moontlik, te getuig oor die lewe en leer van die lidmaat.

27.4

Die Algemene Sinode besluit dat die kerkraad die attestaat van die lidmaat in ontvangs neem en die pastorale verantwoordelikheid vir die lidmaat moet aanvaar. As sodanig het die kerkraad toesig oor die lewe en leer van die lidmaat. Die kerkraad moet toesien dat die lidmaat aktief meeleef in die gemeente deur sy/haar gawes beskikbaar te stel tot opbou van die gemeente en die uitbou van die koninkryk van God in die wêreld. (Handelinge 1998, p 454, pt 4).

Besluite 2002 27.5

Die Algemene Sinode aanvaar die volgende uitgangspunte vir die hantering van kerklike lidmaatskap:

27.5.1 Insluiting in die verbond (soos deur die doop bekragtig) is die grond vir volledige lidmaatskap. 27.5.2 Lidmaatskap van ’n gemeente (nie noodwendig die een binne wie se geografiese grense gewoon word nie) is verpligtend. 27.5.3 By watter gemeente ingeskakel word, is primêr die verantwoordelikheid van die lidmaat. 164

27.5.4 Gemeentes bly geografies ingedeel sover die geografiese gebied verstaan word as daardie gebied waarvoor die gemeente die institusionele verantwoordelikheid aanvaar om daar die koninkryk van God op elke terrein te bevorder. 27.6 Die Algemene Sinode handhaaf die gebruik om gemeentes geografies af te baken. 27.7

Die Algemene Sinode besluit dat die formele aflegging van geloofsbelydenis ingeklee word as ’n getuienis van persoonlike geloof in Jesus Christus, onderskrywing van die Gereformeerde leer soos vervat in die Ou- en Nuwe Testament en die artikels van die Christelike geloof en gereedheid om leiding te neem in die gemeente.

27.8

Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Algemene Jeugkommissie om toe te sien dat die kategetiese materiaal doelgerig aandag gee aan leerstellinge en praktiese toerusting van lidmate om hulle diensverantwoordelikheid in die gemeente en gemeenskap te kan aanvaar.

27.9

Die Algemene Sinode besluit dat die onderskeid tussen doop- en belydende lidmaatskap nie dui op dubbele lidmaatskap nie, maar slegs ’n onderskeid in die proses van lidmaatskap ontwikkeling aandui.

27.10 Omdat die ontwikkeling na belydende lidmaatskap gepaard gaan met die gereedheid om meerdere verantwoordelikheid tot diens leiding in die gemeente te aanvaar, besluit die Algemene Sinode dat slegs belydende lidmate tot die ampte (diens, leierskap) gekies word. 27.11 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die AKG om ’n studie te doen oor die faktore wat ’n rol speel in die besluitnemingsproses van lidmate wanneer by ’n gemeente ingeskakel moet word. Aan die hand hiervan word die AKG opdrag gegee om so gou moontlik riglyne aan gemeentes beskikbaar te stel aan die hand waarvan lidmate gelei kan word om op verantwoordelike en sinvolle wyse by gemeentes in te skakel. 27.12 Die Algemene Sinode besluit om punte 3.2.2.1 tot 3.2.2.4 te aanvaar as praktiese riglyne vir die hantering van lidmaatskap en attestasie (vergelyk punt 27.17 hieronder, Agenda 2002, pp 309 en 311, en Agenda 2007, p 318). Die bewoording in die laaste paragraaf van 3.2.2.2 word vervang met: (1)

Kerkrade wat ’n lidmaat van buite die gemeentegrense ontvang, gee daarvan kennis aan die kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon. Dieselfde bewoording geld ook wat 3.2.2.3 betref.

(2)

Die ARK kry opdrag om die riglyne te integreer en in die Kerkorde op te neem in plek van die huidige beleidsbesluit 14.

Die Sinode besluit dat die praktiese hantering van attestate en spesifiek die prosedure met betrekking tot lidmaatskap oor grense heen, onmiddellik van krag is. 27.13 Lidmate van ander kerke wat versoek om in te skakel, word hanteer in terme van bestaande besluite van die Algemene Sinode. Waar sulke persone se doop erken word, kan hulle inskakel in die gemeente en deelneem aan die sakramente. 165

27.14 Die Algemene Sinode besluit om die volgende Begripverklaring oor kerklike lidmaatskap in Die Kerkorde op te neem: Die term kerklidmaat of lidmaat is ’n aanduiding van ’n bepaalde band tussen ’n gemeente en ’n indiwidu waarvolgens die gemeente van Jesus Christus die individu as deel van daardie gemeente se verbondsverhouding met die drie-enige-God aanvaar en waarvolgens die individu deelneem aan die diens van die gemeente aan God, medemens en skepping. ’n Dooplidmaat in hierdie verband is ’n lidmaat wat gedoop is, maar nog nie belydenis van geloof afgelê het nie. ’n Belydende lidmaat is ’n lidmaat wat in ’n erediens belydenis van geloof afgelê het. Hierdie onderskeiding dui nie op dubbele lidmaatskap nie, maar is slegs aanduiding van ’n lidmaat se gereedheid tot aanvaarding van meerdere verantwoordelikheid in leidinggewende verband in ’n gemeente as belydende lidmaat. 27.15 Die Algemene Sinode besluit dat belydende lidmaatskap deur ’n tughandeling beëindig kan word as uiterste stap van tug. So ’n persoon kan slegs deur belydenis van geloof weer belydende lidmaat word nadat die tug opgehef is. 27.16 Vanweë die implikasie van hierdie besluit van die Algemene Sinode in die lig van Art. 10 van die Kerkorde (1998) en die NGB art. 16, besluit die Algemene Sinode om die hele verslag van die Ad Hoc-kommissie vir Kerklidmaatskap (Agenda p 306311 punt 2.6) na die ARK te verwys om opnuut te kyk na al die aanbevelings. (Handelinge AS 2002, p 559, pte 2.6.4 en p 560).

Riglyne vir Praktiese hantering van lidmaatskap 27.17 Persone kan binne geografiese grense van ’n bepaalde gemeente intrek en lidmaatskap van daardie gemeente verlang. 27.17.1 Lidmate handig self hulle attestate by die nuwe gemeente in of versoek die administratiewe amptenaar van die gemeente om dit van die vorige gemeente aan te vra. 27.18 Persone kan binne die geografiese grense van ’n gemeente intrek en lidmaatskap van ’n ander gemeente verlang. 27.18.1 Gemeentes behoort nie sonder meer sulke lidmate te verwelkom as die motivering vir hulle keuse om in te skakel verband hou met slegte verhoudings tussen die persoon(-ne) en iemand anders in die gemeente vanwaar hulle kom nie. In so ’n geval moet die kerkraad deur pastorale begeleiding die saak hanteer en in die reine bring. 27.18.2 Gemeentes behoort net lidmate van buite hulle geografiese grense te aanvaar indien dit prakties moontlik is om sulke lidmate te bedien waar hulle woon en dit vir sulke lidmate prakties moontlik is om aktiewe lidmate te wees van die geloofsgemeenskap. (’n Uiterste voorbeeld illustreer dit: Dit sal bv. onprakties en onaanvaarbaar wees as ’n lidmaat van Laingsburg sou besluit om by Roodepoort in te skakel. Die kerkraad van Roodepoort sou in die geval van so ’n versoek om erkenning as lidmaat dit alleen kon aanvaar as die kerkraad die vermoë het om die lidmaat in Laingsburg te versorg en as die lidmaat in Laingsburg die vermoë het om in te skakel by die gemeente-aktiwiteite in Roodepoort.) 166

27.18.3 Lidmate versoek skriftelik die gemeente waar hulle wil inskakel om as lidmate aanvaar te word en verskaf die nodige dokumentasie soos attestate en doopbewyse waar nodig. Die gemeente wat so ’n aansoek ontvang kan lidmate help met die verkryging van hierdie dokumente. 27.18.4 Kerkrade wat ’n lidmaat van buite die gemeentegrense ontvang, gee daarvan kennis aan die kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon. 27.19 Persone kan binne die geografiese grense van ’n bepaalde gemeente intrek en verlang om lidmaat te bly van die gemeente waar hulle lidmaat was. 27.19.1 Kerkrade wat ’n lidmaat van buite die gemeentegrense ontvang, gee daarvan kennis aan die kerkraad van die gemeente waar die lidmaat woon. 27.20 Persone kan vir ’n tydperk lidmaat van ’n bepaalde gemeente wees (hetsy omdat hulle binne die grense woon of oor grense lidmaatskap bekom het) en besluit om lidmaat van ’n ander gemeente te word. 27.20.1 Lidmate moet die kerkraad waar hulle lidmaat is daarvan in kennis stel met opgaaf van redes. Indien die kerkraad bevind dat die redes vir verandering van lidmaatskap nie kwaadwillig is nie, kan die attestaat na die nuwe gemeente oorgeplaas word. (Handelinge AS 2002, p 559)

28. KERKLIKE MEDIA DIE BEDRYF VAN KERKLIKE MEDIA 28.1 INLEIDING Die Bybel-Media Groep van Maatskappye ("die Groep") hanteer die bedryf van kerklike media.

28.2 ORGANISASIE 28.2.1 Die Groep bestaan uit die volgende Artikel 21-maatskappye: Bybel-Media, BybelMedia Handel en die Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk. 28.2.2 Die ledevergaderings van die Groep het dieselfde personeel as die personeel van die Moderamen van die Algemene Sinode van die NG Kerk en wys op aanbeveling van die uittredende direksies die lede van die onderskeie direksies aan. Die ledevergaderings konstitueer afsonderlik ooreenkomstig die statute van die onderskeie maatskappye. 28.2.3 Die ledevergaderings van die Groep sal so gou as moontlik ná elke gewone sitting van die Algemene Sinode die lede van die direksies van die Groep aanwys. Die direksies word saamgestel soos wat die aktes en statute van die onderskeie Artikel 21-maatskappye bepaal. Lede sal kollektief oor bewese kundigheid beskik ten opsigte van mediabehoeftes en mediabeleid asook van die bestuur en finansies van die mediabedryf. 28.2.4 Ander persone wat by die kerklike media-aktiwiteite of kommunikasie-aktiwiteite betrokke is, kan op uitnodiging direksievergaderings bywoon. 167

28.3 OPDRAG Die Direksies 28.3.1 voer hulle opdrag uit ooreenkomstig die bepalings van die aktes en statute van die onderskeie Artikel 21-maatskappye van die Groep; 28.3.2 streef daarna dat die evangelie in sy volle omvang en toegepas op alle lewensbehoeftes aan almal gebring word deur gebruikmaking van geskikte media; 28.3.3 verseker dat hierdie bediening op ’n doeltreffende, ekonomiese en ekumeniese wyse plaasvind; 28.3.4 sal strategieë daarstel om met die kerkverband in gesprek te wees oor mediabehoeftes; 28.3.5 toesien dat doeltreffende kanale vir die kommunikasie van kerklike inligting beskikbaar is; 28.3.6 doen aan die ledevergadering verslag oor die stand van die kerklike mediabediening; 28.3.7 stel die uitvoerende hoof van die Groep en die redakteur van die amptelike lyfblad van die NG Kerk aan, ná advies van die Moderamen tov die kortlys van benoemdes vir die onderskeie poste. (Handelinge AS 2013)

29.

RIGLYNE VIR FINANSIËLE BESTUUR SOOS GOEDGEKEUR DEUR DIE ALGEMENE SINODE 2002

29.1 Riglyne vir bestuur van kerklike fondse Riglyne en voorskrifte vir die bestuur van kerklike fondse word weergegee in die Kerkorde Artikels 43.1.8 en 57, die Reglement vir die Algemene Taakspan Fondse en die Reglement vir die Reëling van Eiendomme, Goedere en Fondse. 29.2 Riglyne vir bedryfsinstansies van en in belang van die kerk Die volgende riglyne word goedgekeur vir die bestuur van bedryfsinstansies wat aan diensgroep, taakspan of kommissies van die Algemene Sinode verslag doen: 29.2.1 Alle werksaamhede diensgroepe, taakspanne en kommissies wat opgeneem is in die begroting van die Algemene Sinode se fondse word deur die betrokke kommissie onder leiding en toesig van die ATF bedryf en bestuur. 29.2.2 Diensgroepe, taakspanne of kommissies wat oor die vermoë beskik om selfstandig fondse te genereer, hetsy deur handelsaktiwiteite en/of beleggingsinkomste en selfonderhoudend is (geen fondse vanaf die Algemene Sinode bekom nie) en voldoen aan die reglemente van die Algemene Sinode ten opsigte van eiendomme en finansies, administreer en bestuur hulle eie fondse en doen jaarliks verslag aan die ATF met die nodige stawende dokumente soos finansiële state, begrotings, toekenningsbeleid, ens. Hierdie kommissies doen selfstandig verslag aan die Algemene Sinode. 29.3 Bestaande ooreenkomste of reglemente (Aktes van oprigting en statute) ten opsigte van Artikel 21-maatskappy en ander tipe regsentiteite, word gehonoreer. Bogenoemde instansies wat ’n noue verbintenis met die NG Kerk het en aan die kerk 168

29.4

29.5

29.6

29.7

30.

dienste lewer, behoort ook jaarliks verslag te lewer aan die Moderamen (ASM) en ATFB met die voorsiening van die nodige finansiële inligting. Indien ’n kerklike kommissie of instansie ’n Artikel 21-maatskappy of ander regsentiteit wil vorm moet dit in noue samewerking en met die goedkeuring van die Moderamen (ASM) geskied. Enige oordrag van fondse of beleggings van een kerklike kommissie of werksaamheid, aan ’n ander kommissie, instansie of sinode, behoort met die nodige samewerking en konsultasie van die ATF te geskied. Die gebruik van die naam van die kerk deur Artikel 21-maatskappy en ander instansies, behoort nie sondermeer toegelaat te word nie vanweë die latente risiko’s wat dit vir die Kerk skep (vergelyk besluit Algemene Sinode 1990 Handelinge bl. 638 pt 8). Ten opsigte van korporatiewe bestuur verwag die Algemene Sinode dat kerklike instansies aan die hoogste standaarde en norme sal voldoen (bv die Riglyne van die King-Kommissie 2002).

RIGLYNE VIR VERGOEDING AAN WERKGEWERS

Besluite 2002 30.1

Vanweë die aard van die NG Kerk as ’n kerkverband en nie net losstaande gemeentes nie, kan van kerkrade en gemeentes verwag word om hulle leraars en ook kerkraadslede beskikbaar te stel vir diens in die kerkverband (ring, sinode en Algemene Sinode).

30.2

Wanneer ’n predikant ’n buitengewone deel van sy/haar dienstyd in die diens van die kerkverband bestee, kan die kerkraad en die betrokke kommissie(s) met mekaar in gesprek tree oor kompenserende vergoeding aan die kerkraad of moontlike ander reëlings – die kerkraad of die betrokke kommissie neem die inisiatief. Onderhandelinge oor kompenserende vergoeding moet vroegtydig gereël word.

30.3

Vergaderinge en kommissies van die kerkverband moet toesien dat die werk wat deur ’n predikant in kerkverband gedoen word nie ten koste van sy/haar gemeentewerk geskied nie. Indien dit wel gebeur, moet die kommissie(s) eers ’n poging aanwend om die werk te verdeel alvorens daar om kompenserende vergoeding gevra word en met ’n behoorlike motivering die nodige goedkeuring verkry word.

30.4

Kommissies kan in oorleg met die verantwoordelike kommissie reël om ’n spesiale vergoeding aan ’n persoon te betaal vir die verrigting van besondere dienste aan ’n kommissie. Hiervoor moet voorsiening gemaak word in die begroting van die kommissie.

30.5

Waar nodig, behoort persone wat dienste vir ’n kommissie van die kerkvergadering lewer, deur die kerkvergadering van ’n administratiewe infrastruktuur voorsien te word, waaronder die vergoeding vir sekretariële dienste, fotokopiëerkoste, telefoonen fakskostes.

169

30.6

Billike vergoeding vir reis- en verblyfkoste en daggelde aan persone wat in kommissies van die kerkverband dien, behoort betaal te word. (Handelinge AS 2002, p 570, pt 8.10.2.3).

Besluit 2011 30.7 Fondse: inkoop van dienste Die Algemene Sinode besluit om die inkoop van dienste tot uitgawes van funksionarisse te beperk. Leraars wat vir bepaalde dienswerk verkies word, moet dit binne die riglyn van 10% van hulle tyd aan die kerkverband uitvoer. Taakspanne (nou Steunspanne) van die Algemene Sinode moet so funksioneer dat hulle hulle personeel binne hierdie riglyn aanwend. (Handelinge 2011, p 110, pt 23)

KERKLIKE OPSIG EN TUG 31.

RIGLYNE VIR DIE BESLEGTING VAN KERKLIKE GESKILLE

31.1

Ampsdraers en lidmate poog allereers om onderlinge konflik op ’n persoonlike en pastorale wyse op te los.

31.2

’n Kerkvergadering kan, waar konflik onder sy aandag kom, persone benoem om die oplossing daarvan te begelei.

31.3

Oplossing word bereik wanneer:

31.3.1 ’n alternatief as oplossing vir die probleem gevind is wat vir al die betrokkenes aanvaarbaar is, of 31.3.2 die betrokkenes ooreenkom om ruimte vir mekaar te maak om van mekaar te kan verskil en met mekaar versoen. 31.4

In die hantering van konflik geld onder meer die volgende:

31.4.1 Duidelikheid moet verkry word oor die presiese aard en omvang van die konflik. 31.4.2 Alle betrokkenes moet volle geleentheid kry om hulle siening van die saak te stel. 31.4.3 Die begeleier(s) tree altyd so op dat hy/sy nie by die konflik betrokke raak nie. 31.4.4 Alle betrokkenes behoort hulle volle samewerking te gee om ’n oplossing te bereik. 31.4.5 Die begeleiers rapporteer aan die kerkvergadering wat hulle benoem het. 31.4.6 ’n Kerkvergadering kan ook ’n ander kerkvergadering vra om die hantering van die konflik oor te neem. (Handelinge 1998, p 462, pt 2.10) 170

BETREKKINGE VAN DIE KERK NA BUITE 32.

DIE NG KERK EN DIE GRONDWET Agenda AS 2007, Deel I, p 99, A.2.1 Verslag van die Moderamen pt 3.4.2 (vergelyk ook Moderamen Bylaag 1, p 111, asook Agenda Deel II, p 13) Die Algemene Sinode keur die dokument “Die NG Kerk en die Grondwet” goed as beleidstuk van die NG Kerk. Dit geld ook as uitgangspunt vir die werk van die Parlementêre Lessenaar.

33.

SUID-AFRIKAANSE HANDVES VAN GODSDIENSREGTE EN VRYHEDE (Soos onderskryf op 21 Oktober 2010)

Aanhef 33.1 AANGESIEN mense die inherente waardigheid, vermoë en behoefte het om te glo en hulle oortuigings in ooreenstemming met hulle basiese geloofstekste, -leerstellings of -tradisies te organiseer; en 33.2 AANGESIEN hierdie vermoë en behoefte mense se lewens bepaal en waardig is om beskerm te word; en 33.3 AANGESIEN geloofsoortuigings die hele lewe, insluitende die staat, omvat, en die grondwetlike erkenning en beskerming van die reg op vryheid van godsdiens en gewete ’n belangrike meganisme is waardeur die verhouding tussen die staat en godsdiens billik gereguleer word, en 33.4 AANGESIEN godsdiensinstellings daarop geregtig is om binne ’n regstaat erkenning, beskerming en samewerking te geniet as instellings wat gesag oor hulle eie sake het; en 33.5 AANGESIEN erken word dat regte die ooreenstemmende plig op almal in die samelewing lê om die regte van ander te eerbiedig; en 33.6 Aangesien die staat deur sy regeringsinstellings die verantwoordelikheid het om regverdig, konstruktief en onpartydig te regeer in belang van almal in die samelewing; en 33.7 AANGESIEN geloofsoortuigings ons begrip van geregtigheid, liefde, meegevoel, kulturele diversiteit, demokrasie, menswaardigheid, gelykheid, vryheid, regte en verpligtinge kan verdiep, asook ons begrip van die belangrikheid van gemeenskap en verhoudings in ons lewens en in die samelewing, en daarom in almal se belang kan wees; en 33.8 Aangesien die erkenning en effektiewe beskerming van die regte van godsdiensgemeenskappe en -instellings sal bydra tot ’n gees van wedersydse respek en verdraagsaamheid tussen die mense van Suid-Afrika; en

171

DAAROM WORD die volgende Suid-Afrikaanse Handves van Godsdiensregte en Vryhede hiermee aangeneem: 33.9 Elke persoon het die reg om volgens hulle eie godsdienstige of filosofiese oortuigings (hierna oortuigings) te glo en te kies watter geloof, wêreldbeskouing, godsdiens, of godsdiensinstelling om te onderskryf, daarby te affilieer of daaraan te behoort. 33.10 Niemand mag gedwing word om te glo, wat om te glo of wat om nie te glo, of teen hulle oortuigings te handel nie. 33.10.1 Elke persoon het die reg om van geloof, godsdiens, oortuiging of godsdiensinstelling te verander, of ’n nuwe godsdiensgemeenskap of godsdiensinstelling te vorm. 33.10.2 Elke persoon het die reg dat hulle oortuigings redelik geakkommodeer word. 33.10.3 Elke persoon het die reg om op grond van hulle oortuigings te weier om (a) bepaalde pligte uit te voer, of deel te neem aan sekere handelinge of dit indirek te assisteer, byvoorbeeld van militêre of opvoedkundige aard, of (b) bepaalde dienste te lewer of daarvoor te verwys, insluitende mediese of verwante (insluitende farmaseutiese) dienste of prosedures. 33.10.4 Elke persoon het die reg dat hulle godsdienstige of ander oortuigings in ag geneem word by die ontvangs of weerhouding van mediese dienste. 33.10.5 Geen persoon mag aan enige vorm van dwang of indoktrinasie onderwerp word wat hulle godsdiens, geloof of wêreldbeskouing kan vernietig, verander of in gevaar stel nie. 33.11 Elke persoon het die reg op die staat se onpartydigheid en beskerming met betrekking tot godsdiens. 33.11.1 Die staat moet ’n positiewe en veilige omgewing vir die uitlewing van godsdiensvryheid skep, maar mag nie ’n spesifieke geloof, godsdiens of oortuiging bevorder of onregmatig bevoor- of benadeel nie en mag niemand indoktrineer met betrekking tot godsdiens nie. In die goedkeuring van enige plan vir die ontwikkeling van grond moet die staat godsdienstige behoeftes in ag neem. 33.11.2 Daar mag teen niemand op grond van hulle geloof, godsdiens, oortuigings of godsdienstige affiliasie onbillik gediskrimineer word nie. 33.12 Onderworpe aan die plig van redelike akkommodasie en die behoefte aan die lewering van noodsaaklike dienste, het elke persoon die reg op die private of openbare, en individuele of gesamentlike beoefening of uitlewing van hulle oortuigings, wat die lees en bespreking van gewyde tekste, belydenis, verkondiging, aanbidding, gebed, getuienislewering, orde, kleredrag, voorkoms, dieet, gebruike, rituele en pelgrimstogte, en die onderhouding van gewyde dae, rusdae, feeste en seremonies kan insluit maar nie daartoe beperk is nie. 33.12.1 Elke persoon het die reg op private toegang tot heilige plekke en begraafplekke relevant vir hulle godsdienstige of ander oortuigings. Sodanige toegang, en die bewaring van sodanige plekke, moet ooreenkomstig die reg gereguleer word en met behoorlike inagneming van eiendomsregte. 172

33.12.2 Elke persoon het die reg om met ander te assosieer, en godsdienstige en ander verenigings, -instellings en -genootskappe te stig, in stand te hou en daarby aan te sluit, godsdienstige samekomste en ander gesamentlike aktiwiteite te reël en plekke van aanbidding, waarvan die heiligheid eerbiedig moet word, daar te stel en te onderhou. 33.12.3 Elke persoon het die reg om binne die land en internasionaal met individue en instellings oor godsdienstige en ander sake te kommunikeer; en te reis, hulle te besoek, met hulle te vergader en in verhoudings of assosiasies met hulle te tree. 33.12.4 Elke persoon het die reg op enkelgeloof godsdiensbeoefening en godsdienstige uitdrukking en handelinge in staats- en staatsondersteunde instellings, solank sulke beoefening, uitdrukking en handelinge reëls nakom wat deur die toepaslike openbare gesag gemaak is, en solank dit op ’n billike grondslag geskied en die bywoning daarvan vry en vrywillig is. 33.13 Elke persoon het die reg om tradisies en stelsels van godsdienstige persone-, huweliks- en familiereg wat met die Grondwet strook, te onderhou. Wetgewing wat met die Grondwet strook, mag aangeneem word om huwelike wat kragtens enige tradisie, of ’n stelsel van godsdiens-, persone- of familiereg, aangegaan is, te erken, of om stelsels van persone- of familiereg kragtens enige tradisie, of wat nagevolg word deur persone wat ’n besondere godsdiens aanhang, te erken. 33.14 Elke persoon het die reg op vryheid van uitdrukking met betrekking tot godsdiens. 33.14.1 Elke persoon het die reg om (a) op godsdienstige gronde standpunte na buite in te neem en aan openbare debat deel te neem, (b) godsdienstige publikasies en ander materiaal te produseer en te versprei, en (c) akademiese navorsing en verwante handelinge te onderneem in ooreenstemming met hulle oortuigings. 33.14.2 Elke persoon het die reg om hulle oortuigings met ’n ander gewillige persoon te deel. 33.14.3 Elke godsdiensinstelling het die reg op toegang tot openbare media, welke toegang billik gereguleer moet word. 33.14.4 Elke persoon het die reg op godsdienstige waardigheid, wat insluit om nie op grond van hulle geloof, godsdiens, oortuigings of godsdienstige handelinge geviktimiseer, bespot of belaster te word nie. Geen persoon mag haat wat op godsdiens gebaseer is en wat aanhitsing tot dreigende geweld of om fisiese skade te berokken, uitmaak, verkondig nie. 33.15 Elke persoon het die reg om ooreenkomstig hulle godsdienstige of filosofiese oortuigings opgevoed te word, of hulle kinders daarvolgens op te voed of te laat opvoed. 33.15.1 Die staat, wat enige openbare skool insluit, het die plig om hierdie reg te respekteer en ouers hieroor in te lig en te raadpleeg. Ouers mag hulle kinders van skoolaktiwiteite of -programme onttrek wat strydig met hulle godsdienstige of filosofiese oortuigings is. 33.15.2 Elke openbare opvoedkundige instelling mag ’n bepaalde godsdienstige of ander etos aanneem, so lank dit op ’n billike, vry en vrywillige en nie-diskriminerende basis beoefen word, en met behoorlike inagneming van die regte van minderhede. 173

33.15.3 Elke private opvoedkundige instelling wat op die basis van ’n bepaalde godsdiens, filosofie of geloof daargestel is, mag sy godsdienstige of ander oortuigings met alle kinders deel wat by daardie instelling geregistreer is, en mag weier om enige ander godsdiens of oortuiging te bevorder, te onderrig of te beoefen. Kinders wat by die instelling geregistreer is (of hulle ouers) en wat nie die godsdienstige of ander oortuigings onderskryf wat in daardie instelling beoefen word nie, doen afstand van hulle reg om nie aan die godsdienstige handelinge van die instelling deel te neem nie. 33.16 Elke persoon het die reg om op ’n vrywillige grondslag godsdienstige onderwys, opleiding en onderrig te ontvang en te verskaf. Die staat mag sodanige onderwys, opleiding en onderrig subsidieer. 33.17 Elke godsdiensinstelling het die institusionele reg op godsdiensvryheid. 33.17.1 Elke godsdiensinstelling het die reg om (a) hulle eie belydenisse, leerstellinge en kerklike ordes vas te stel, (b) oor alle leerstellige en kerkordelike sake self te besluit en, (c) in ooreenstemming met die beginsels van verdraagsaamheid, billikheid en verantwoordingspligtigheid, hulle eie interne sake te reël, insluitende organisatoriese strukture en prosedures, die bevestiging, diensvoorwaardes, dissiplinering en ontslag van ampsdraers en lede, die aanstelling, diensvoorwaardes en ontslag van werknemers en vrywillige werkers, en lidmaatskapvereistes. 33.17.2 Elke godsdiensinstelling word erken en beskerm as ’n instelling wat gesag het oor sy eie sake en teenoor wie die staat, deur sy regeringsinstellings, die verantwoordelikheid het om regverdig, konstruktief en onpartydig te regeer in belang van almal in die samelewing. 33.17.3 Die staat, insluitende die regbank, moet die gesag van elke godsdiensinstelling oor sy eie sake eerbiedig en mag nie leerstellige en kerkordelike sake reguleer of voorskryf nie. 33.17.4 Die vertroulikheid van die interne sake en kommunikasie van godsdiensinstellings moet eerbiedig word. Die gepriviligieerde aard van enige godsdienstige kommunikasie wat met die verwagting van vertroulikheid gemaak is, moet in regsprosesse eerbiedig word sover die belang van geregtigheid dit toelaat. 33.17.5 Elke godsdiensinstelling is onderworpe aan die reg van die land. ’n Godsdiensinstelling moet enige nie-nakoming van ’n wet wat uit die uitoefening van die regte in hierdie Handves spruit, kan regverdig. 33.18 Die staat mag aan godsdiensinstellings wat as regspersone kwalifiseer belasting-, liefdadigheids- en ander voordele toestaan. 33.19 Elke persoon het die reg om vir godsdienstige doeleindes en in die bevordering van hulle doelstellings, vrywillige finansiële en ander vorme van ondersteuning en bydraes te werf, te ontvang, te bestuur, toe te wys en te spandeer. Die vertroulikheid van sulke ondersteuning en bydraes moet eerbiedig word. 33.20 Elke persoon het die reg om op godsdienstige of ander gronde en in ooreenstemming met hulle etos, en ongeag of geregtigheids-, ontwikkelings-, welsyns- en liefdadig174

heidswerk in die gemeenskap te doen, liefdadigheids- en welsynsorganisasies te stig, te onderhou en daartoe by te dra, en fondse vir hierdie doel te werf, te ontvang, te bestuur, te versprei en te spandeer.

34. KERKHERENIGING Besluite 2004, 2007 en 2011 34.1

Die besluite geneem in 2004, 2007 en 2011 is opgeneem in die notules van die onderskeie vergaderinge van die Algemene Sinode en was volledig opgeneem in die Kerkorde 2011, pp 135-146.

Besluite 2013 34.2 THE ROAD MAP TO CHURCH REUNIFICATION: DRC – URCSA REQUIREMENTS Spirituality Discernment Obedience Commitment Capacity Innovation Consent Mandatory power Timeous Co-operation Delegation Inclusiveness Co-ownership Vision Communicative intent Expertise Purposeful Credibility

Stage 1: Point of departure. Signing of Memorandum of Agreement by Executives and ratification by General Synods. End of stage 1: October 2013 Stage 2: Formal decision taken by General Synods or General Synodical Commission mandated by General Synod to start the church orderly process to church reunification. An urgent effort to be made to get the two other churches in the DRC-family on board before proceeding to stage 3. Stage 3: Convene joint meetings of the churches’ Executives, Moderatures and/or Synodical Commissions and continue to do so. Stage 4: General Synods of the churches mandate the following commissions to act on their behalf ad interim: (a) The Leadership of the Churches (Executive, Moderamen and/or General Synodical Commission) to take preliminary or in principle decisions on behalf of the Church and report back to General Synod; (b) The Steering Committee for Church Reunification constituted by a majority of members not acting in the Leadership. The Steering Committee must be composed to ensure continuity and credibility, to maintain objectivity and to dispose of persuasiveness; (c) The Task Teams, among a Church Order Commission responsible for the drafting of an Common Set of Rules (Tussenorde) for the Churches see foot note, the Concept Church Order for a Reunited Church and the obtaining of legal advice from a Panel of Legal Advisors. The principles already agreed on in the Memorandum of Agreement must be contained in the Concept Church Order (organic synodical-presbyterial structure, missional structure, 175

diversity of language and culture, unification of congregations, presbyteries and synods, the autonomy of the local congregation combined with the authority of the presbytery, synod and General Synod and the confessional basis with the inclusion of the Belhar Confession). Stage 5: Convene a joint General Synod, take joint decisions regarding church reunification and related issues, and ratify decisions by own General Synod. First joint General Synod may coincide with a General Ministers Conference. First General Synod shall be a celebration and festive occasion. In future general synodical meetings will take place on the same date and at the same venue. Joint decisions will be taken and be ratified as soon as possible afterwards in own meeting. Stage 6: Report back to the General Synods (jointly and seperately) on the Common Set of Rules, on proposed amendments to the existing Church Orders to make church reunification church orderly and legally possible, and on the Concept Church Order. General Synods take the decision to approve, apply and later to amend the Common Set of Rules. The Common Set of Rules has authority over the Churches’ own Church Order on a spelled out issue. Stage 7: All Synods and Congregations enjoy the opportunity to respond to the content of the Concept (Draft) Church Order by making their proposal and/or accepting it in principle. A time frame is set within which to respond. The final draft for the Concept Church Order is approved by the Churches’ Synods and Church Councils/Consistories, with the approbation/consent of the members of the Congregation. A time frame is set for this action. The decision of each Church Council and Synod, taken in terms of the applicable Church Order, is conveyed to existing General Synods of the Church. Stage 8: The General Synod of the Church takes a final decision to reunite and approve the Concept Church Order with a two-thirds majority. The General Synod of the Church takes the necessary transitional decisions regarding the transfer of activity, property, funds, etc. The General Synod of the Church takes a decision to dissolve the General Synod as meeting (not as juristic person, that may continue to exist) and appoints delegates to a Conventus and the General Synod of the Reunited Church. Stage 9: The Conventus convenes on the date and time set forth by the Steering Commission. Report back from the General Synods of the Churches is given and the Church Order of the proposed Reunited Church is approved. Stage 10: The General Synod of the Reunited Church is constituted. FOOT NOTE: COMMON SET OF RULES 1. The Common Set of Rules is provided to serve the process of reunification and represents an important phase in the process of the churches to know each other, while experiencing and growing together in unity, reconciliation and justice. 2. The Common Set of Rules is a set of church orderly provisions which gives a legal base to cooperation between the churches on the road to reunification. 176

3. The Common Set of Rules does not remove/abrogate the articles, regulations or rules of the churches. The articles, regulations or rules stated in the church order are applicable as they stand, except in case where the common set of rules specifically makes room for exceptions.

34.3 VERDERE BESLUITE OOR KERKHERENIGING 34.3.1 Die Algemene Sinode is dankbaar oor die vordering in die gesprek en verhouding met die VGKSA en onderskryf die werk van die Moderamen in die verband. 34.3.2 Die Algemene Sinode keur die Memorandum van Ooreenkoms met die VGKSA sover dit kerkordelik en regtens haalbaar is. 34.3.3 Die Algemene Sinode keur die roetekaart vir ’n kerkherenigingsproses goed sover dit kerkordelik en regtens haalbaar is. 34.3.4 Die Algemene Sinode bevestig dat sinodes, ringe en gemeentes hulle selfstandigheid en verantwoordelikheid ten opsigte van besluitneming en bedieningstrukture in ‘n nuwe kerkverband mag behou. 34.3.5 Die Algemene Sinode keur die beoogde Algemene Predikantekonferensie goed en versoek die kerkverband om dit moontlik te maak vir leraars om teenwoordig te wees. 34.3.6 Die Algemene Sinode keur die daarstel van ’n Loodskomitee vir Kerkhereniging en ‘n Taakspan vir ‘n Tussenorde en Konsepkerkorde goed, en dra die samestelling daarvan aan die moderamen op. 34.3.7 Die Algemene Sinode spreek weereens sy wens uit dat al vier kerke van die NG Kerkfamilie in een kerkverband moet tuiskom en dra dit aan die Moderamen op om in die onderhandelinge met die VGKSA asook die NGKA en die RCA alles moontlik te doen om dit moontlik te maak. (Handelinge 2013)

34.4 TEOLOGIESE OPLEIDING EN KERKHERENIGING Vir volledige agtergrond en verdere besluite vergelyk Agenda 2013, pp 266-268.

PRAKTYKVOORSTELLE 34.4.1

VOLTYDSE EERSTELOOPBAANSTUDENTE

34.4.1.1 Keuring van studente word in die lig van die A tot Z-Handleiding uitgebou (Nota: die NG Kerk se keuringspraktyk is tans nie in lyn met die praktyke van meeste hoofstroomkerke nie. In baie gevalle is daar ’n keuringsjaar wat studente eers moet voltooi in ’n gemeente voordat hulle in aanmerking kom vir keuring). 34.4.1.2 Teologiese studente wat gekeur word deur die kuratoria (kyk 11.1 Agenda 2013) met die oog op die bediening in die NG Kerk word beskou as “Teologiese Kandidate”. Vir die duur van hulle studies is hulle onder toesig van die betrokke kuratorium en die NG Dosenteraad. Vir hulle pastorale versorging is hulle onder toesig van die kerkraad van die gemeente waar die studente lidmate is (vgl Reglement 10: 2.4.2.6 en 2.4.3.1). 177

34.4.1.3 Teologiese kandidate deurloop van die begin van hulle studies ’n program van kerklike bedieningsvorming olv die kuratoria. Die suksesvolle voltooiing hiervan en die verwerwing van ’n kerklike toekenning is ’n voorwaarde vir legitimasie. Die kerklike bedieningsvorming geskied gelyklopend met die akademiese studies aan die universiteit. 34.4.1.4 Die akademiese vereistes is: 34.4.1.4.1 Vierjarige B-graad in teologie aan die geakkrediteerde fakulteite wat Grieks II en Hebreeus II insluit (Nota: studente sou na voltooiing hiervan geakkrediteer kon word as kerklike dienswerkers en dan diens lewer in die kerk en later hulle studies voortsit indien hulle so verkies (kyk 11.1 – Akademiese Opleiding). 34.4.1.4.2 Eenjarige MDiv. By ’n instelling waar die MDiv oor 2 jaar strek, vorm die gemeentejaar (pt 34.4.1.4.3 hieronder) deel van die MDiv-program. 34.4.1.4.3 ’n Gemeente- of afrondingsjaar (hierdie jaar word onder leiding van die Kuratorium en in oorleg met die Teologiese Fakulteit aangebied). 34.4.2 DEELTYDSE TWEEDELOOPBAANSTUDENTE 34.4.2.1 Agtergrond 34.4.2.1.1 Die NG Kerk staan verleë met betrekking tot die posisie van tweedeloopbaanstudente. Die vereistes soos in die betrokke Reglement van die Kerkorde gestel, het tot gevolg dat dit uiters moeilik is vir hierdie persone om as proponente gelegitimeer te word. Met die geïntegreerde kursus beteken dit meestal dat hulle ses jaar voltyds by US, UP of UVS moet kom studeer. Voorheen was dit moontlik vir ’n voornemende proponent om net vir 4 jaar by een van die kerk se drie fakulteite te kom studeer nadat hulle oor ’n graad beskik het wat Grieks II en Hebreeus II ingesluit het, of ‘n graad waarby die grondtale toegevoeg is. 34.4.2.1.2 Die Algemene Sinode moet deur die Algemene Kuratorium verantwoordelikheid vir hierdie nuwe situasie aanvaar. Daar sal gekyk moet word na die nodige sielkundige toetse, kerklike begeleiding, akademiese vereistes (soos aangedui), beurse, jaarlikse persoonlike kontak (bv tydens ’n saamtrek van die betrokkenes). Daar sal aan die Algemene Kuratorium groter diskresie verleen moet word met betrekking tot die handhawing van standaarde en die gevolglike voorskryf van die studie en studiemateriaal. 34.4.2.2 Huidige reëling 34.4.2.2.1 Daar moet kennis geneem word van die bestaande reëling (soos dit veral tans op Stellenbosch geld): tweedeloopbaanstudente wat reeds ’n teologiese agtergrond het by wyse van ’n graad in hierdie verband, word ingeskryf vir ’n Nagraadse Diploma in Teologie – met ander woorde vir studie waar een jaar se studie erken word. Die Diploma behels nie dat daar klas geloop word nie – werkstudie moet gedoen word en eksamen afgelê word. Die studie van die grondtale moet aanvullend gedoen word. 34.4.2.2.2 Uiteindelik, na afhandeling van die grondtale en die nagraadse diploma in teologie, moet die MDiv voltooi word asook die gemeentejaar (Nagraadse Diploma in Kerklike Bediening).

178

34.4.2.2.3 In die geval van studente wat nie oor enige teologiese kwalifikasies beskik nie moet die volledige kursus vir 6 jaar gevolg word. 34.4.2.3 Voorgestelde werkswyse Om hierdie uitdaging van tweedeloopbaanstudente aan te spreek, word die volgende werkswyse voorgestel: 34.4.2.3.1 Nadat die gemeente en ring hulle insette rondom die betrokke kandidaat gelewer het, word aansoek by die Algemene Kuratorium gedoen wat in elke geval moet beoordeel welke akademiese vereistes erken en aanbeveel kan word. In hierdie geval kan akademiese erkenning geskied ten opsigte van grade behaal by byvoorbeeld TEE, Unisa, moontlik Hugenote Kollege, ens. Die Algemene Kuratorium word versoek om na ’n alternatiewe deeltydse nagraadse opleiding (moontlik ’n Nagraadse Diploma of Honneurs) te ondersoek en te beding met ons akademiese vennote. 34.4.2.3.2 Kerklike begeleiding van hierdie studente moet, soos in die geval van ’n voltydse student, geskied en hulle behoort jaarliks saamgetrek te word (moontlik by ’n sentrale punt) waar daar behoorlike onderhoude gevoer kan word en kerklike vorming kan plaasvind. 34.4.2.3.3 Die program van kerklike bedieningsvorming (vergelyk pt 34.4.1.3), behoort aangepas te word vir wat toepaslik vir elke persoon is met die oog op die verwerwing van die kerklike diploma. 34.4.2.3.4 Die Algemene Kuratorium tref reëlings om die residensie in die MDiv-jaar so sinvol as moontlik te maak. 34.4.2.3.5 Die gemeentejaar geskied soos in die geval van die voltydse student. 34.4.2.3.6 Na ’n deeglike keuring van tweedeloopbaanstudente word dit op ‘n register aangebring en volg die nodige begeleiding. Sodanige persoon word dan aangedui as ’n “teologiese kandidaat”. 34.4.2.3.7 Dit moet in gedagte gehou word dat deeltydse studie vir tweede loopbaanstudente normaalweg baie langer duur as voltydse studie. 34.4.2.3.8 Bogenoemde voorstelle kom daarop neer dat die bestaande vereiste van 3 jaar residensiële studie verminder word na ’n verpligte 1 jaar residensiële studie. 34.4.2.3.9 Waar die Kerk tot hiertoe nie veel finansiële uitgawes aangegaan het met betrekking tot die begeleiding van hierdie soort student nie, is dit ’n situasie wat beslis om verandering vra. 34.4.3 KERKLIKE “DIENSWERKERS” 34.4.3.1 Uitgangspunte 34.4.3.1.1 Kerklike dienswerkers is persone wat as geroepenes voltyds (in uitsonderlike gevalle deeltyds) in diens van gemeentes werk, maar nie geordende predikante is nie. 34.4.3.1.2 Kerklike dienswerkers word geakkrediteer deur die Algemene Kuratorium. Hulle word deur die gemeentes bevestig as ouderlinge of diakens. As sodanig staan hulle onder die toesig van die ring. 34.4.3.1.3 Kerklike dienswerkers sluit onder andere jeugwerkers, gemeenskapswerkers en evangeliste in. 34.4.3.1.4 Die Algemene Sinode keur die akkreditering van kerklike dienswerkers goed. 179

34.4.3.1.5 Die Algemene Sinode verwys dit na die Algemene Kuratorium om verder te besin oor die aard van toepaslike akkreditering. Die Algemene Kuratorium tree met die Algemene Bevoegdheidsraad in gesprek oor die erkenning van hierdie akkreditering en doen verslag aan die ASM met die oog op afhandeling en implementering.

AKTUELE EN ETIESE SAKE 35. BEDIENING VAN BEVRYDING Besluite 2011 35.1

Die Algemene Sinode bely met blydskap die oorwinning van Jesus Christus oor al die manifestasies van die duiwel, bose magte, boosheid en kwaad in hierdie wêreld.

35.2

Die Algemene Sinode aanvaar dat hierdie oorwinning in baie gevalle nog nie ten volle sigbaar is nie, dat ons dikwels oorweldig is deur hierdie boosheid wat groter is as onsself, ook juis weens die swakheid van die mens, die verleiding van die sonde en die gebroke werklikheid.

35.3

Die Algemene Sinode aanvaar daarom dat ons as kinders van God nog steeds in ’n geestelike stryd gewikkel is teen die boosheid in al sy manifestasies in die wêreld, maar veral teen die kwaad wat in elke mens skuil.

35.4

Die Algemene Sinode bevestig weer eens dat dit van uiterste belang is dat die kerk sal leef vanuit die geloofsperspektief dat, hoewel die Bose gelowiges steeds bedreig soos ’n brullende leeu en versoek soos ’n engel van die lig, die bose deur die lewe, sterwe en opstanding van Jesus en die uitstorting van God se Gees oorwin en aan bande gelê is.

35.5

Daarom meen die Algemene Sinode dat enige sogenaamde bediening van bevryding wat die geloofswaarheid oor die lewe en werk van Jesus en die Gees van God misken, geen bediening van die evangelie is nie en ook geen vryheid bring nie.

35.6

Die Algemene Sinode moedig daarom alle gelowiges aan om deur die krag van die Heilige Gees (in die gees van die oorwinning van Jesus) die boosheid die stryd aan te sê deur spesifiek te fokus op die genadige verlossingswerk van Christus, sodat die kerk die ware kenmerke van Evangeliese gehoorsaamheid (liefde, genade, vergifnis en versoening) sal vertoon.

35.7

Die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid dat daar ’n wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, en daar is ruimte vir lidmate wat die Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders interpreteer.

35.8

Die Algemene Sinode oordeel dat die getuienis van leraars en lidmate van die NG Kerk dat hulle in hulle bediening wel mense teëgekom het van wie hulle oortuig was dat hulle deur bose magte of demone gedemoniseer was – en ook hulle getuienis dat ’n bediening van bevryding baie van hierdie mense van kwellings, vreesagtigheid, haat teenoor God en sy gebod bevry het – nie sonder meer afgewys moet word nie. Die Sinode aanvaar dat daar verskillende interpretasies is oor die werklikheid al dan nie van gedemoniseerdheid. Dit geld ook vir die interpretasie oor wie en wat agter bepaalde bevrydinge lê. 180

35.9

In die lig daarvan is dit die oordeel van die Algemene Sinode dat ’n bediening van bevryding as ’n buitengewone bedieningshandeling onder bepaalde voorwaardes toegelaat sou kon word eerder as om dit geheel en al te verbied. Die voorwaardes waaronder so ’n bediening toegelaat sou kon word, hou in dat:

35.9.1 die bediening van bevryding as ’n buitengewone bediening beoefen sal word en nie as deel van ’n roetine-pastoraat nie; 35.9.2 dit onder toesig van en met rapport aan die kerkraad en die ring gedoen word; 35.9.3 die persoon ook vir mediese evaluering verwys moet word. Daar rus ’n swaar verantwoordelikheid op persone wat so ’n bediening beoefen om mense nie skade te berokken deur siekte (onder meer psigiatriese versteurings) as besetenheid of gedemoniseerdheid te behandel nie; 35.9.4 daar met sorg gewaak word teen ’n animistiese verstaan van die skepping en teen die neiging om te dink daar skuil magiese kragte in sekere voorwerpe; teen lang konfronterende gesprekke met bose magte, asook teen die gepaardgaande triomfalisme wat straal uit sensasionele byeenkomste van bevryding; 35.9.5 daar verreken moet word dat die Gees van Christus in mense wat aan Christus behoort en sy Naam bely, leef. Bedieningspraktyke wat die algenoegsaamheid van die werk van Christus minag en daarmee die gereformeerde belydenis van die volkome verlossingswerk van die genadige God in Jesus op die spel plaas, word afgewys. 35.10 Die Algemene Sinode besef dat die verskillende kulture in ons land ons duidelik bewus gemaak het van die veel-fasettige aard van die siening oor die Bose; dat daar kontekste is waarin daar ’n werklike vrees vir eksterne bose magte is wat baie mense se lewens oorheers en dat hierdie lewenservaring ernstig opgeneem behoort te word. Die Algemene Sinode moedig daarom sy eie ampsdraers en lidmate aan, wat in sulke kontekste werk, om op verantwoorde wyse besondere aandag hieraan te gee met die doel om die radikale verlossingswerk van Christus met oorgawe te verkondig. (Handelinge 2011, pp 97-98, pt 18)

Besluite 2013 35.11 Die AS vervang die huidige punt 7 van die 2011-besluit met die verbeteringsvoorstel (aangepas) wat die Oostelike Sinode in hul beswaarskrif stel, te wete: Die AS aanvaar die werklikheid dat daar ʼn wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is lidmate wat die persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar, en daar is lidmate wat die nie-persoonlike aard van die duiwel en demone aanvaar. Albei standpunte erken die realiteit van die bose. 35.11.1. In die lig van al die onderwerpe wat gedien het by leerstellige- en aktuele sake by die Algemene Sinode van 2013 is die behoefte baie duidelik identifiseer aan ʼn indringende gereformeerde hermeneutiek wat verantwoordbaar en prakties toepaslik is. 35.11.2. In die lig van ons luisterproses wil ons aanbeveel dat die Algemene taakspan vir leerstellige- en aktuele sake bruikbare materiaal (Bybelstudiemateriaal) uitbring met praktiese voorbeelde aangaande die lees, verstaan en vertolking van skrif en belydenisskrifte ten opsigte van leer- en etiese sake. 181

35.11.3. Die bestaande besluite van die kerk oor Skrifgesag en Skrifgebruik en vertolking van belydenisskrifte moet daarin gereflekteer word. 35.11.4. Dit moet aan elke sinode beskikbaar gestel word vir bespreking en gesprekvoering. Die Sinode oordeel dat die bewering in die beskrywingspunt van Vryheid-Wes nie reg is dat daar in besluite van die Sinode afgewyk word van ons Gereformeerde geloof in die krag van God se Woord wat mense bevry nie. Die standpunt van die Sinode propageer nie allerlei slagspreuke of formules vir bevryding nie. (Handelinge AS 2013)

36. EKOLOGIE 36.1

Die Algemene Sinode aanvaar die dokument Ter wille van die aarde en haar bewoners as ’n raamwerkdokument. 36.2 Die Algemene Sinode moedig lidmate, gemeentes, ringe en sinodes aan om in hulle funksionering en bedieninge: 36.2.1 ’n leefwyse van eenvoud te omhels wat minder druk sit op die omgewing en aktief mee te werk aan die ontwikkeling van so ’n leefwyse, eerstens vir onsself maar ook vir alle mense. 36.2.2 temas rondom die omgewing en leefstylverandering deel te maak van die liturgie, kategese en ander vorme van gemeentewees. 36.2.3 ’n profetiese stem te laat hoor ten opsigte van die uitbuiting van natuurlike bronne en praktyke wat klimaatsverandering bevorder. 36.2.4 ekumenies in gesprek te tree met ander geloofsgroeperinge en nieregeringsorganisasies ten einde die bewaring van die omgewing te bevorder. 36.3 Die Algemene Sinode dra dit aan die Taakspan Ekologie op om ’n standpuntinname ten opsigte van hidrobreking te formuleer en via die Moderamen aan die kerkverband deur te gee. (Handelinge 2013)

37. GELOFTEDAG AS VERSOENINGSDAG (Handelinge 1994, pp 437, 560 en 694)

38. GRONDHERVORMING EN LANDELIKE ONTWIKKELING OPDRAG GRONDHERVORMING EN LANDELIKE ONTWIKKELING (A.12.11.2 Grondhervorming, landelike ontwikkeling en landbou bl 243 pt 1.3) 38.1

Dit is geen onbekende feit dat die grondkwessie en restitusie, behoud en verkryging van eiendomsreg, werksgeleenthede en lone, voedselsekerheid en veiligheid in die brandpunt staan nie. 38.2 Die volgende sake en gebeure het die afgelope maande die intensiteit van hierdie kwessies en die gesprek daaroor verhoog: 38.2.1 Druk op die staat om grondhervorming te versnel en grond te onteien sonder behoorlike of enige vergoeding. 38.2.2 Die regerende party se eeufeesviering van die Natives Land Act van 1913. 38.2.3 Die voortgesette gewelddadige wyse waarop plaasaanvalle uitgevoer word en die onvermoë om die spiraal van geweld te deurbreek. 182

38.2.4 Stakings en gewelddadige betogings wat uitgeloop het op ontwrigtende optrede, saakbeskadiging en lewensverlies. 38.2.5 Die statutêre verhoging van die minimumloon vir plaaswerkers en werksgeleenthede wat daardeur verlore gaan. 38.2.6 Onsekerheid oor die uiteindelike uitkoms van die regering se Groenskrif oor grondhervorming, waarop die regering nie op 19 Junie 2013, soos vooraf gesê is, amptelik gereageer het nie. 38.2.7 Die uitspraak in die Konstitusionele Hof oor Minerale Regte op 18 April 2013 wat verreikende implikasies vir die kwessie van grondonteiening en die toepassing van Artikel 25 van die Grondwet het. 38.2.8 Bevoordeeldes van grondrestitusie wat met mekaar in hofsake gewikkel is oor die verkryging van private eiendombesit waar grond steeds in kommunale of staatsbesit bly. 38.2.9 Tradisionele leiers se onwilligheid om kommunale grond te verdeel en sodoende die uitvoering van die Security of Tenure Act van 1997 en die Land Tenure Security Act van 2010 verhinder. 38.2.10 Die volgehoue vernietiging van landbougrond deur mynbedrywighede en die nienakoming van wetsvoorskrifte wat dit probeer verhinder. 38.3 ’n Groot deel van die landbougemeenskap is lidmate van die NG Kerk. Afgesien daarvan dat die Kerk ’n profetiese verantwoordelikheid teenoor die owerheid het, het die Kerk ook ’n pastorale verantwoordelikheid teenoor sy lidmate. 38.4 Die kompleksiteit van grondhervorming en die impak daarvan op die landbousektor en landelike ontwikkeling, moet nie onderskat word nie. Talle rolspelers is by ’n verskeidenheid van sake betrokke. Standpunte loop dikwels uiteen. Dit sal ’n groot fout wees as die Kerk oningelig en veralgemenend te werk gaan in die nakoming van sy profetiese en pastorale verantwoordelikheid. Die Kerk wil aan God se kant staan as dit kom by die waarheid, geregtigheid, billikheid en menswaardigheid. Die Kerk wil veral ’n stem wees vir diegene wat nie oor die mag of middele beskik om vir hulleself te praat nie.

38.5

38.6

38.7

38.8

GRONDHERVORMING, LANDELIKE ONTWIKKELING EN LANDBOU (A.12.11.2 Grondhervorming, landelike ontwikkeling en landbou bl 248 pt 5 ): Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om binne die raamwerk van die verslag voort te gaan om op so veel as moontlike vlakke versoening en sinvolle oplossings te bemiddel. Die Algemene Sinode verwys die verslag na die onderskeie sinodes om dit na goeddunke en binne konteks op die tafel van gemeentes te plaas, in die hoop dat dit die NG Kerk se sinvolle bydrae op voetsoolvlak/gemeentevlak sal verhoog. Die Algemene Sinode versoek die Moderamen om, as NG Kerkfamilie en ekumeniese vennote, die aangeleenthede in die verslag waaroor ernstige kommer heers dringend met die Nasionale Regering op te neem. Die Algemene Sinode is diep verontrus oor die morele verval in die land, maar veral binne die landbousektor (vergelyk Agenda 2013, pp 246-247, punt 4.6.1.4). Dit behoort as ’n prioriteit binne die NG Kerkfamilie hanteer te word – met 'n duidelik geformuleerde uitkomsgebaseerde omkeer-strategie. 183

38.9

Die Algemene Sinode is diep verontrus oor die impak wat veral bogrondse mynbedrywighede in sekere vrugbare dele van die land op die landbou en die omgewing het en doen 'n beroep op die regering om deur streng wetstoepassing en volhoubare gemeenskapsontwikkeling ’n einde daaraan te maak. 38.10 Die Algemene Sinode doen 'n beroep op lidmate in die landbousektor om die gesinsen familielewe van hulle werkers te koester, hulle onderwys te verseker en kerklik met hulle mee te leef. 38.11 Die Algemene Sinode versoek sy Taakspan vir Ekologie om die moderamen dringend met advies oor hidrobreking te voorsien met die oog op standpuntformulering. (Handelinge AS 2013)

39.

HOMOSEKSUALITEIT

Besluite 2007 39.1

Die Bybel is ons uitgangspunt en in ons nadenke oor homoseksualiteit soek ons eerlik na maniere om die Bybelse waardes betekenisvol binne die konteks te interpreteer.

39.2

Ons aanvaar die liefde van Christus as die enigste geldige grondhouding waarop verhoudinge binne die geloofsgemeenskap gebaseer word. Alle mense is geskep na die beeld van God; die verlossing in Christus is vir alle mense en die Gees is uitgestort op alle gelowiges. Daarom aanvaar ons die menswaardigheid van alle mense.

39.3

Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se liefde en hulle word op grond van hulle doop en geloof as lidmate van die kerk van Christus aanvaar. Onder lidmaatskap word verstaan toegang tot die sakramente, toegang tot die ampte en onderworpenheid aan die kerklike tug.

39.4

Die Algemene Sinode herbevestig die besluit van 2004 dat, volgens ons verstaan van die Bybel, slegs die verbintenis tussen een man en een vrou as ʼn huwelik beskou kan word.

39.5

Die Algemene Sinode bevestig ook die besluit van 2004 dat sowel heteroseksuele as homoseksuele promiskuïteit ten sterkste veroordeel word.

39.6

Die Algemene Sinode besluit dat, in die lig wat ons tans het, homoseksuele verbintenisse en huwelike nie as ʼn alternatief vir die huwelik aanvaar kan word nie.

39.7 Die verlening van predikantsbevoegdheid is ʼn funksie van die Algemene Sinode. Die Sinode besluit dat homoseksuele gelegitimeerdes wat ʼn selibate lewenstyl beoefen tot die predikantsamp toegelaat word. 39.8 Die Algemene Sinode erken die diskresie van Kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in gemeentes in die gees van Christelike liefde te hanteer. 39.9 Die Algemene Sinode verklaar dat die besluit van 8 punte insake homoseksualiteit as ‘n eenheid aan die Algemene Sinode gestel is en dat hierdie besluit as ‘n eenheid gelees en verstaan moet word. (Handelinge AS 2007, pp 204-205, pte 12.2 en 12.3) 184

Besluite 2013 (soos geamendeer) Die Algemene Sinode 39.10 bevestig dat die besluit van 2007 oor homoseksualiteit geneem is na ʼn deeglike eksegetiese en teologiese studie. 39.11 gee opdrag aan die ASM om in voortsetting van die 2007 verslag oor homoseksualiteit ʼn studie te doen oor die status van selfdegeslagverhoudings in die lig van die Skrif en Gereformeerde tradisie. 39.12 besluit dat homoseksuele en heteroseksuele studente wat hulle voorberei vir die bediening in die NG Kerk, aan dieselfde Christelik-etiese standaarde moet voldoen met die oog op legitimasie. 39.13 verbind hom ook in die hantering van die saak aan die waardes van die seisoen van menswaardigheid. (Handelinge AS 2013)

40. HUWELIK EN SAAMWOON Besluite 2011 40.1

Die Algemene Sinode neem kennis van die verslag en spreek sy waardering uit vir die kommissie se eerlike poging om verantwoordelik met hierdie kontekstuele saak om te gaan.

40.2

Die Algemene Sinode besef dat die huwelik soos ons dit vandag ken die produk van eeue se ontwikkeling is. Daarom kan sommige huweliksgebruike soos in die Bybel beskryf, byvoorbeeld leviraatshuwelike en die vrou as besitting, nie sonder meer dien as riglyne vir hoe Christelike huwelike vandag behoort te wees nie.

40.3

Die Algemene Sinode erken dat saamwoonverhoudings (wat die seksuele insluit) vandag ʼn werklikheid in die samelewing is. Daar is verskillende redes waarom mense saamwoon. Sommige mense woon saam omdat hulle seksuele eksklusiwiteit nie as ’n belangrike aspek van ’n verhouding beskou nie. Hierdie verhoudings is weens die nie-permanente en selfsugtige aard daarvan, eties onaanvaarbaar.

40.4

Die Algemene Sinode is bewus daarvan egter dat daar ander redes is waarom ander pare saamwoon. Sommige woon saam met die argument dat hulle die huwelik hoog ag en daarom seker wil maak dat hulle in alle opsigte by mekaar pas, ook wat die seksuele betref, voordat hulle trou. Hierdie verhoudings reflekteer in baie opsigte die Bybelse waardes van liefde, respek en eksklusiwiteit en kan dus nie sonder meer afgewys word nie.

40.5

Die Algemene Sinode is nogtans daarvan oortuig dat die historiese ontwikkeling van die huwelik in die Bybel en in die geskiedenis vir ons duidelike riglyne bied van wat ’n Christelike huwelik is: ’n vaste, formele ooreenkoms tussen twee persone van die teenoorgestelde geslag om hulle lewens in alle opsigte met mekaar te deel in ’n lewenslange verbintenis waarin seksualiteit ‘n eksklusiewe karakter dra, geseën of bevestig deur die kerk, gesluit in die teenwoordigheid van getuies, sover as moontlik in die gemeenskap van gelowiges en verkieslik erken deur die staat as ’n wettige huwelik. 185

40.6

Die Algemene Sinode oordeel dat, in die lig van bostaande, gelowiges met reg die huwelik ’n gawe van God noem en dat seksuele gemeenskap buite so ’n vaste, formele ooreenkoms nie aan Christelike riglyne voldoen nie.

40.7

Die Algemene Sinode beskou die reëlings van mediese fondse en pensioenskemas wat voordele van mense ontneem wanneer hulle na die dood van ’n eggenoot/eggenote weer in die huwelik tree, as eties problematies en onderneem om nogeens met die betrokke owerhede hieroor in gesprek te tree.

40.8

Die Algemene Sinode wil mense wat in ʼn etiese saamwoonverhouding leef en dus die Christelike norme vir die huwelik uitleef, aanmoedig om die verbintenis nog vaster te maak deur die kerklike en staatkundige aspekte ook in plek te kry.

40.9

Bostaande besluite word nie afsonderlik nie, maar deurgaans as ’n eenheid beskou oor die kerk se standpunt ten opsigte van die saamwoon van ongetroudes.

40.10 Die Algemene Sinode aanvaar dat al die implikasie rondom die bevestiging van ’n enkel kerklike huweliksverbintenis nog nie uitgeklaar is nie en daarom op hierdie stadium nie ten gunste van so ’n reëling nie.

40.11.HUWELIK EN SAAMWOON: PASTORALE VERSORGING Die Sinode versoek leraars om in pastorale hantering van pare-in-verhouding, hulle met deernis te begelei van onvolledige verbintenisse na die omvattende, Bybelse verbintenis van die Christelike huwelik, en hierdie ideaal nooit af te water nie.

40.12 HUWELIK: ROL EN PLEK 40.12.1 Die Algemene Sinode bevestig die plek en waarde van die Christelike huwelik in die kerk en die gemeenskap en motiveer leraars en lidmate om die duursaamheid daarvan te bevorder. 40.12.2 Die Algemene Sinode versoek leraars en lidmate om gesonde huwelike aktief te bevorder en moeite te doen met huweliksvoorbereiding en huweliksverryking, omdat die idee en praktyk van huwelike verskraal het. 40.12.3 Die Algemene Sinode motiveer gemeentes om jaarliks op die tweede Sondag van Februarie wêreldhuweliksdag te vier.

40.13 HUWELIK EN SAAMWOON: OPDRAGTE 40.13.1 Die Algemene Sinode verwys vir ondersoek na ’n kommissie die vraagstuk van die veranderende seksuele raamwerk en seksuele waardes van ons gemeenskappe. 40.13.2 Die Algemene Sinode word versoek om ’n huwelikskursus te ontwikkel wat aan die jeug en ander vrywillig bedien word in die jaar na belydenis aflegging. Die oorsprong van huweliksprobleme word dan aangespreek en word die simptome (soos saamwoon) voorkom. Tans is die leiding vir die huwelik nie voldoende nie en word voorbeelde van ouers en die media slaafs nagevolg. 40.13.3 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Moderamen om weë te soek waarin daar met die staat en ander rolspelers in gesprek getree word om wyses te vind waar daar nie teen persone gediskrimineer word op grond van die voortgaande voordele verbonde aan mediese fondse en pensioenskemas nie. (Handelinge 2011, pp 96-97, pt 17) 186

Besluite 2013 40.14 Die Algemene Sinode probeer om tans die volgende perspektiewe ten opsigte van saamwoonverhoudings te stel in die besef dat dit saamhang met omvattende sake soos die huwelik, egskeiding en seksuele etiek van gelowiges, wat deurlopend met deernis en sensitiwiteit deur die kerk onderskei en begelei moet word. Die verskillende punte hieronder moet daarom deurgaans met mekaar in verband gelees word. 40.15 Die Algemene Sinode besef dat die huwelik soos ons dit vandag ken die produk van eeue se ontwikkeling is. Daarom kan sommige huweliksgebruike soos in die Bybel beskryf, byvoorbeeld leviraatshuwelike en die vrou as besitting van die man, nie sonder meer dien as riglyne vir hoe Christelike huwelike vandag behoort te wees nie. 40.16 Die Algemene Sinode is daarvan oortuig dat die historiese ontwikkeling van die huwelik in die Bybel en in die geskiedenis vir ons duidelike riglyne bied van wat ’n Christelike huwelik is: ’n vaste, formele ooreenkoms tussen twee persone van die teenoorgestelde geslag om hulle lewens in alle opsigte met mekaar te deel in ’n lewenslange verbintenis waarin seksualiteit 'n eksklusiewe karakter dra, geseën of bevestig deur die kerk, gesluit in die teenwoordigheid van getuies, sover as moontlik in die gemeenskap van gelowiges en verkieslik erken deur die staat as ’n wettige huwelik. 40.17 Die Algemene Sinode oordeel dat, in die lig van bostaande, gelowiges met reg die huwelik ’n gawe van God noem en dat seksuele gemeenskap buite so ’n vaste, formele verbintenis/verhouding nie aan Christelike riglyne voldoen nie. 40.18 Die Algemene Sinode is daarvan bewus dat saamwoonverhoudings (wat die seksuele insluit) vandag ʼn werklikheid in die samelewing is. Daar is verskillende redes waarom mense saamwoon. Sommige mense woon saam omdat hulle seksuele eksklusiwiteit nie as ’n belangrike aspek van ’n verhouding beskou nie. Hierdie verhoudings is weens die nie-permanente en selfsugtige aard daarvan, eties onaanvaarbaar. 40.19 Die Algemene Sinode is egter bewus daarvan dat daar ander redes is waarom sommige pare saamwoon. Sommige woon saam met die argument dat hulle seker wil maak dat hulle in alle opsigte by mekaar pas, voordat hulle trou. Van hierdie verhoudings streef in sekere opsigte na die Bybelse waardes van liefde, respek en eksklusiwiteit. Tog is dit minder as wat die Christelike verstaan van die huwelik verwag en word dit ontmoedig. 40.20 Die Algemene Sinode wil mense wat in 'n saamwoonverhouding leef, aanmoedig om die verbintenis nog vaster te maak deur die kerklike en staatkundige aspekte in plek te kry. 40.21 Die Algemene Sinode beskou die reëlings van mediese fondse en pensioenskemas wat voordele van mense ontneem wanneer hulle na die dood van ’n eggenoot/eggenote weer in die huwelik tree, as eties problematies en onderneem om nogeens met die betrokke owerhede hieroor in gesprek te tree. 40.22 Die Algemene Sinode aanvaar dat al die implikasies rondom die bevestiging van ’n enkel kerklike huweliksverbintenis nog nie uitgeklaar is nie en is daarom op hierdie stadium nie ten gunste van so ’n reëling nie. (Handelinge AS 2013) 187

41. BESLUITE VAN VRYMESSELARY 41.1 41.2

41.3

DIE

ALGEMENE

SINODE

OOR

DIE

Die Algemene Sinode herbevestig sy sterk afwysing van daardie beginsels in Vrymesselary wat onbybels is. Die Algemene Sinode versoek kerkrade om Vrymesselaars op 'n simpatieke wyse daarop te wys dat die kerk nie anders kan as om te sê dat die beginsels van die Vrymesselary onversoenbaar is met die beginsels van die evangelie nie. Daarom word op hulle 'n ernstige beroep gedoen om hulleself in die lig van hulle gewete af te vra of hulle lidmaatskap van die organisasie met hulle lidmaatskap van die kerk en bekleër van die ampte versoen kan word. Dit is die verantwoordelikheid van die kerkraad om die Bybelse vereistes vir die ampte konsekwent toe te pas. (Handleiding AS 1990: p 71-74)

A TOT Z - BELEID Beskikbaar op die amptelike webblad van die NG Kerk: Algemene Sinode, dokumente.

188

AFDELING B : REGLEMENTE EN HANDLEIDINGS VAN DIE SINODE VAN DIE NG KERK VRYSTAAT ALGEMEEN 1.

ORGANOGRAM VAN DIE SINODALE STRUKTUUR VAN DIE NG KERK VRYSTAAT (SOOS GOEDGEKEUR DEUR DIE VS SINODE IN 2013)

189

2.

REGLEMENT VAN ORDE: NG KERK VRYSTAAT

1.

OPENING EN KONSTITUERING Die afgevaardigdes kom byeen op die plek en tyd soos vooraf bepaal.

1.1 Die afgevaardigde leraar met die langste diens, wat die oudste in jare is, soos vooraf deur die betrokke skriba aangewys, gaan by rings- en sinodale vergaderings voor in Skriflesing, gebed en konstituering, en tree as waarnemende voorsitter op totdat die vergadering sy eie voorsitter verkies het. 1.2 By meerdere vergaderings neem die afgevaardigdes hulle plekke in soos aangedui deur die Ontwerpspan. 1.3 Die geloofsbriewe van afgevaardigdes moet in die geval van ‘n gewone vergadering van die sinode minstens drie maande voor die aanvang van die vergadering in die hande van die skriba wees. Die geloofsbriewe word voor die aanvang van die vergadering deur die Sinodale Taakspan Kerkorde (STK) of sy gevolmagtigde verteenwoordigers nagegaan, goedgekeur en met die konstituering voorgehou, waarna die voorsitter die vergadering as wettig gekonstitueer verklaar met uitsluiting van die afgevaardigdes oor wie se geloofsbriewe daar twyfel bestaan of wat nie in orde is nie. 1.4 By meerdere vergaderings word, nadat die vergadering gekonstitueer is, ooreenkomstig die Reglement van Orde en onder leiding van die waarnemende voorsitter genoem in 1.1 hierbo, eers 'n voorsitter verkies (wat die leiding van die vergadering oorneem), daarna 'n ondervoorsitter in die geval van 'n sinode (wat as voorsitter optree wanneer die voorsitter afwesig is, hom daartoe versoek of in die vergadering 'n spreukbeurt waarneem) en 'n skriba. 1.5 By elke gewone vergadering van die sinode word twee lede van die vergadering onderskeidelik tot voorsitter en ondervoorsitter verkies. Die voorsitter en ondervoorsitter kan nie vir langer as vier jaar/een termyn in dieselfde posisie verkies word nie. 1.6 Op 'n buitengewone vergadering van die sinode of ring neem die voorsitter van die Moderamen of Ringskommissie die leiding in die konstituering van die vergadering, waarna die vergadering sy eie voorsitter kies vir die afhandeling van die geslote agenda. 1.7 'n Vergadering van die ring en die sinode word met oop deure gehou, tensy die betrokke vergadering anders besluit. 1.8 'n Vergadering van die kerkraad word slegs met oop deure gehou waar die kerkraad in 'n betrokke geval so besluit. 1.9 Elke sittingsdag word, soos vooraf gereël, met gebed geopen en gesluit. 1.10 'n Kerkvergadering is slegs wettig wanneer meer as die helfte van die lede teenwoordig is. 1.10.1 Die lede van 'n kerkvergadering is verplig om die vergadering by te woon en, indien hulle verhinder word, daarvan kennis te gee. 1.10.2 Geen lid mag sonder verlof van die voorsitter 'n vergadering verlaat nie. 190

2.

BEHANDELING VAN SAKE

2.1 By die voorbring van sake neem die voorsitter die orde in ag wat vir hom die geskikste voorkom. Hy stel die sake wat behandel moet word aan die orde, gee by die behandeling, indien nodig, geleentheid vir toeligting en kan, as die saak dit vereis, wenke aan die hand doen om die vergadering te help om tot 'n beslissing te kom, en bring sy stem gelyktydig uit saam met die ander lede. 2.2 As die stemme staak, beslis die voorsitter wat naas sy gewone ook 'n beslissende stem het. Die voorsitter mag die lot gebruik in plaas van sy beslissende stem te gee. In 'n saak van kerklike opsig en tug word by staking van stemme uitspraak in die guns van die aangeklaagde gegee. 2.3 In gevalle wat op die orde van die vergadering betrekking het en waarvoor geen voorsiening in die reglement gemaak word nie, handel die voorsitter volgens gebruik en eie oordeel. As enige lid teen hierdie handelswyse beswaar het, word dit aan die oordeel van die vergadering onderwerp. 2.4 Elke lid van 'n vergadering moet by deelname aan die bespreking die voorsitter aanspreek. 2.5 Elkeen moet hom, sowel by skriftelike as mondelike voordrag van alle beledigende, haatlike of onbehoorlike uitdrukkings, asook van alles wat in stryd is met die agting van 'n kerkvergadering, weerhou.

3.

BESKRYWINGSPUNTE, LAATSTUKKE EN VERSLAE

3.1 ʼn Beskrywingspunt vir behandeling deur die ring kan deur die kerkraad of ‘n ongesensureerde lidmaat met goedkeuring van die kerkraad ingestuur word. Hierdie beskrywingspunt moet drie weke voor die aanvang van die ringsitting in die hande van die skriba van die ringskommissie wees. 3.2 ʼn Beskrywingspunt vir behandeling deur die sinode mag ingedien word deur ‘n permanente kommissie, eenheid of taakspan van die sinode, ‘n ring en ‘n kerkraad. Hierdie beskrywingspunt moet minstens vier maande voor die aanvang van die vergadering in die hande van die skriba van die Moderamen wees. Onderhewig aan hierdie bepalings het ‘n ongesensureerde lidmaat die reg om ‘n versoekskrif by die kerkraad in te dien vir deursending na die sinode. Alle beskrywingspunte word na die verantwoordelike kommissies verwys om verslag aan die sinode te doen. 3.3 Laatstukke wat voor en tydens die vergadering van die sinode ingedien word, word na die Tydelike Taakspan vir die Kerkorde verwys om daaroor te beslis, waarna dit na die verantwoordelike eenhede/taakspanne verwys word om verslag aan die sinode te doen. 3.4 Op elke gewone vergadering van die sinode moet verslae ingedien word deur al die permanente kommissies, eenhede en taakspanne van die sinode sowel as die verteenwoordigers van die sinode in verskillende rade en liggame. Hierdie verslae moet minstens drie maande voor die aanvang van die sinode in die hande van die skriba van die Moderamen wees.

4.

MOSIE VAN ORDE

4.1 Nadat 'n saak grondig bespreek is, het 'n lid van die vergadering die reg om by wyse van 'n mosie van orde, wat nie die wese van die saak onder bespreking raak nie, maar 191

slegs die reëling van die werksaamhede van die vergadering, voor te stel dat die bespreking beëindig en oor die saak gestem word, of dat daar van die saak afgestap, of dat die vergadering verdaag of dat die orde waarin sake behandel moet word, verander word. Oor hierdie mosie, indien gesekondeer, moet sonder enige verdere bespreking dadelik gestem word, maar die voorsitter het die reg om die mosie tydelik terug te hou indien die saak na sy oordeel nie genoegsaam bespreek is nie.

5.

SPREEKBEURT

5.1 By die behandeling van 'n saak voor 'n vergadering het elke lid die reg om sy mening uit te spreek tensy die vergadering anders besluit. 5.1.1 Niemand mag buite sy beurt of anders as met verlof van die voorsitter praat nie. 5.1.2 Indien twee of meer lede gelyktydig opstaan, beslis die voorsitter wie die eerste aan die beurt kom. 5.1.3 Waar 'n lid van die kerkvergadering hom volgens die oordeel van die voorsitter of volgens die besluit van die vergadering onordelik gedra, moet die voorsitter hom tot orde roep en as die vergadering so besluit, 'n apologie weens sy woorde of gedrag binne 'n vasgestelde tyd van hom eis. Weier hy om hom hieraan te onderwerp, word daar aantekening van sy woorde en dade gemaak en word hy as 'n wederstrewer van die Kerkorde deur die bevoegde kerkvergadering behandel. 5.2 'n Lid van die vergadering mag nie meer as een maal oor dieselfde saak praat nie, behalwe wanneer hy die aandag van die voorsitter wil vestig op 'n afwyking van die reglement van orde, of wanneer hy as voorsteller van sy reg tot repliek gebruik maak. 5.2.1 Die voorsitter het die reg om, wanneer na sy oordeel die saak onder behandeling genoegsaam bespreek is, dit aan die vergadering te stel of laasgenoemde nie tot stemming wil oorgaan nie.

6.

VOORSTEL

6.1 Elke lid van die vergadering het die reg om oor enige saak wat onder behandeling is 'n voorstel in te dien wat dadelik gesekondeer moet word voordat hy dit toelig, anders verval die voorstel. In 'n vergadering van die ring of die sinode moet die voorstel en die amendement(e) skriftelik ingedien en deur die voorsteller en die sekondant geteken word voordat die voorsteller dit toelig. 6.2 Geen spreekbeurt mag aangevra word, of voorstel of amendement deur die voorsitter ontvang word, voordat hy die saak aan die orde stel nie. 6.3 Die voorsteller of sekondant van 'n voorstel wat reeds ter tafel gelê is, mag dit nie sonder verlof van die vergadering terugtrek nie. 6.4 'n Aanbeveling in die verslag van 'n sinode of tydelike kommissie word onmiddellik as 'n voorstel in behandeling geneem en het nie weer 'n voorsteller of sekondant nodig nie. Dit geld nie waar die aanbeveling oor 'n beskrywingspunt gaan nie. 6.5 By afwesigheid van die insender van 'n voorstel of 'n beskrywingspunt mag die vergadering die voorstel tog in behandeling neem indien hy dit as gewens beskou. 6.6 In die geval van voorstelle en amendemente, word die amendemente eers tot stemming gebring in opgaande orde vanaf die laaste wat ingedien is, en daarna die voorstel soos 192

deur die aanvaarde amendemente gewysig. Na elke stemming kondig die voorsitter die uitslag aan.

7.

STEMMING

7.1 Elke lid van 'n vergadering moet stem. Niemand mag buite stemming bly nie behalwe om gewigtige redes wat deur die vergadering beoordeel moet word. 7.2 Wanneer daar vir persone gestem word, geskied dit met geslote stemming (kyk pt 9.1 hieronder). Oor omstrede sake kan daar ook met 'n geslote stemming beslis word. Persone wat die vergadering in adviserende hoedanigheid bywoon, mag aan die bespreking deelneem, maar nie stem nie. 7.3 In ‘n vergadering word oor 'n saak met 'n volstrekte meerderheid van stemme besluit, dit wil sê meer as die helfte van die lede wat teenwoordig is, behalwe in die gevalle waar die Kerkorde ‘n tweederde meerderheid vereis (Artikel 44.1 en 44.2 en 68.4) en waar die bepalings van hierdie sinode by die artikels van die Kerkorde gewysig, geskrap of aangevul word. 7.4 Dit staan 'n lid vry om met of sonder opgaaf van redes te laat aanteken dat hy met 'n besluit wat geneem is nie instem of dat hy nie teenwoordig was toe die besluit geneem is nie.

8.

REVISIE

8.1 'n Besluit wat in 'n meerdere vergadering geneem is, mag alleen na voorafgaande kennisgewing tydens die vergadering en met toestemming van die vergadering aan die einde van die vergadering in hersiening geneem word indien die insteller oortuigend kan aanvoer dat: 8.1.1 in die bespreking van die saak waarom dit gaan in die vergadering, aan sekere aspekte daarvan glad nie of nie voldoende aandag gegee is nie; of wanneer 8.1.2 daar later inligting na vore gekom het wat hersiening van die besluit noodsaaklik maak. 8.2 'n Besluit van die kerkraad mag met 'n gewone meerderheidstem aan die einde van die vergadering of tydens 'n latere vergadering (met vooraf kennisgewing) in hersiening geneem word. 8.3 Die prosedure vir revisie is soos volg: 8.3.1 Kennis word volgens 8.1 of 8.2 hierbo gegee dat revisie aangevra sal word. 8.3.2 Wanneer die aansoek vir revisie aan die orde gestel word, moet die lid van die vergadering wat dit aanvra, saaklik aantoon waarom 'n herbespreking van die betrokke besluit nodig is. 8.3.3 Nadat die lid van die vergadering wat revisie aanvra, saaklik die noodsaaklikheid vir die revisie aangetoon het, besluit die vergadering sonder verdere bespreking met opsteek van hande of hy die betrokke saak weer wil bespreek of nie. 8.3.4 As die vergadering besluit dat hy wel die betrokke saak weer oopstel vir bespreking moet die persoon wat revisie vra die vergadering onmiddellik met 'n voorstel dien wat soos gewoonlik sekondeer moet word. Indien die voorstel aanvaar word, vervang dit die vorige besluit van die vergadering. 193

9.

VERKIESING VAN AMPSDRAERS

9.1

Die verkiesing van die voorsitter, ondervoorsitter, skriba en hulpskriba van die sinode, die voorsitter en skriba van die ring, die primarii en sekundi van die Moderamen, die primarii en sekundi van die ringskommissie, die afgevaardigdes na die ring en die sinode, kerkraadslede en ook die beroeping van bedienaars van die Woord moet deur volstrekte meerderheid van stemme van die aanwesige stemgeregtigdes en per geslote stemming geskied. In die geval van kerkraadslede kan kerkrade egter, indien hulle dit verkies, sonder geslote stemming kerkraadslede kies.

9.2

By die verkiesing/beroeping geld die volgende:

9.2.1

Vir die beroeping van 'n bedienaar van die Woord:

9.2.1.1 Die groslys word deur die kerkraad saamgestel volgens 9.3.1 hieronder. 9.2.1.2 'n Lidmaat van die gemeente het die reg om by die skriba van die kerkraad 'n naam in te gee vir plasing op die groslys. 9.2.1.3 Die kerkraad mag van 'n pre-advieskommissie gebruik maak vir die insameling van inligting oor genomineerdes volgens die riglyne van die Algemene Sinode. 9.2.1.4 Beroeping geskied volgens die prosedure in 9.3 hieronder. 9.3

Vir die verkiesing van kerkraadslede:

9.3.1

Die groslys word deur die kerkraad saamgestel met dien verstande dat elke stemgeregtigde nie meer persone per stembriefie mag nomineer as die getal poste waarvoor gestem moet word nie.

9.3.2

Nadat die groslys saamgestel is, word dit aan die hand van die volgende riglyne gesuiwer:

9.3.2.1 Genomineerdes moet godvrugtige, kundige en ongesensureerde lidmate van die Ned. Geref. Kerk wees, en hulle name moet voor bevestiging in die Lidmateregister van die gemeente ingeskryf wees. 9.3.2.2 By die verkiesing van ampsdraers mag daar vooraf hoegenaamd geen afspraak of propaganda wees nie. 9.3.3

Uit die groslys, nadat dit gesuiwer is, plaas elke stemgeregtigde net soveel name op die stembriefie as die getal persone wat verkies moet word. Alle stemgeregtigdes moet aan die stemming deelneem.

9.3.4

Die persoon wat by hierdie eerste stemming die hoogste getal stemme en daarby die volstrekte meerderheid verkry het, is wettig verkies.

9.3.5

As een of meer van die benodigde getal persone nie 'n volstrekte meerderheid verkry het nie, word daar weer 'n stemming gehou uit die name wat die meeste stemme verkry het en wat gesamentlik 'n volstrekte meerderheid uitmaak. Wie by hierdie stemming 'n volstrekte meerderheid verkry het, is verkies.

9.3.6

As die stemme by die eindstemming staak, moet die lot tussen die twee name beslis. 194

9.3.7

Die kerkraad mag van 'n pre-advieskommissie gebruik maak vir die insameling van inligting oor genomineerdes.

10. KOMMISSIES 10.1

Tydelike kommissies, soos deur die Ontwerpspan aangewys, mag voor die aanvang van die meerdere vergaderings met hulle werksaamhede begin.

10.2

Lede van 'n tydelike kommissie/taakspan/eenheid word vooraf deur die Ontwerpspan of tydens die vergadering deur die voorsitter benoem. Ingeval die benoeming nie die goedkeuring van die meerderheid van die vergadering wegdra nie, vind die verkiesing deur die vergadering op die voorgeskrewe manier plaas.

10.3

Die samestelling van ‘n permanente kommissie/taakspan/eenheid met uitsondering van die Moderamen, die Begrotingskommissie en die Ringskommissie word gedoen deur die ring of sinode op aanbeveling van ‘n kommissie wat uit die voorsitters van bestaande permanente kommissies/taakspanne/eenhede saamgestel is. Indien die voorsitter van ‘n kommissie/taakspan/eenheid verhinder word om die betrokke kommissie/taakspan/eenheid op die ring/sinode te verteenwoordig, tree die skriba van die kommissie/taakspan/eenheid in sy plek op. In die geval van die sinode vergader die Kommissie vir kommissies onder voorsitterskap van die ondervoorsitter van die sinode. Enige lidmaat mag in kommissies/taakspanne/eenhede van die ring of die sinode benoem word.

10.4

Tydelike kommissies/taakspanne/eenhede maak nie aanbevelings oor die verslae van permanente kommissies/taakspanne/eenhede nie, tensy daar 'n beskrywingspunt oor dieselfde saak is wat nuwe aspekte na vore bring, of wanneer die saak deur die vergadering na hulle verwys is.

10.5

'n Tydelike kommissie/taakspan/eenheid tree af nadat sy verslag deur die vergadering aangehoor en afgehandel is. 'n Permanente kommissie/taakspan/eenheid tree af op die volgende byeenkoms van die vergadering wat hom benoem het en nadat sy verslag afgehandel is. In albei gevalle is die lede herkiesbaar.

10.6

'n Persoon wat op 'n kommissie/taakspan/eenheid benoem is, kan alleen om gewigtige redes, wat die vergadering moet beoordeel, van sy pligte onthef word. Vakatures in sinodale kommissies/taakspanne/eenhede wat tussen sinodes ontstaan, word aangevul deur die betrokke sinodale kommissie/taakspan/eenheid of instansie waaruit die verteenwoordiger moet kom.

10.7

Elke sinodale kommissie/taakspan/eenheid stel sy eie huishoudelike reglement op in ooreenstemming met die Kerkorde, waarin die werkwyse van die kommissie/taakspan/eenheid duidelik omlyn word. Huishoudelike reglemente word deur die sinode goedgekeur en is altyd ter insae by die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning, NG Kerk Vrystaat en by die skriba van die bepaalde kommissie/taakspan/eenheid.

10.8

Die Sinodale Komissie vir Vrouelidmate het die reg van verteenwoordiging op die ooreenstemmende kommissies van die kerkraad, ring en sinode.

11. NOTULE 11.1

Die skriba is verplig om, onder deurlopende desimaal genumereerde paragrawe met aanduidende opskrifte, aan te teken wat in die vergadering behandel word, die besluite 195

woordeliks oor te neem, die notule vervolgens uit te brei en nadat dit goedgekeur en onderteken is, die opdragte wat daaruit voortvloei, uit te voer en die stukke te onderteken. 11.2

In die geval van 'n kerkraadsvergadering is die besluite, hoewel die notule eers op die volgende vergadering geteken word, dadelik van krag en mag die besluite onmiddellik uitgevoer word. Meerdere vergaderings se besluite is onmiddellik van krag.

11.3

Indien die sinode dit nodig ag om vir die skriba tydens die vergadering hulp te verleen, kan hy een of meer persone deur verkiesing daartoe aanwys.

11.4

In ʼn meerdere kerkvergadering word met die notule gehandel soos besluit deur die vergadering.

11.5

Die notule van 'n kerkraadsvergadering word op die volgende vergadering goedgekeur en deur al die lede wat teenwoordig is, onderteken. Die notule van 'n kerkraadsvergadering kan aan die lede vooraf gestuur word. Sake van vertroulike aard wat persone raak en hulle in die verleentheid kan stel, moet nie in die notulegedeelte wat uitgestuur word, opgeneem word nie, maar moet in 'n vertroulike notule op die kerkraadsvergadering gelees en goedgekeur word.

11.6

'n Verbetering van geringe aard word in dieselfde notule aangebring, maar 'n ingrypende of materiële verbetering word in die notule van die volgende vergadering opgeneem met verwysiging na die bladsy waarop die besluit voorkom en met aantekening van die bladsy waarop die verbetering in die jongste notule aangebring is.

12. SLUITING 12.1

Elke vergadering word ten minste met gebed afgesluit deur die voorsitter of iemand deur hom/haar daartoe versoek.

MODERAMEN EN SUB-TAAKSPANNE 3. REGLEMENT VIR DIE MODERAMEN 1.

NAAM

Die Moderamen

2.

SAMESTELLING

Die Moderamen 2.1 word saamgestel uit agtien lede, naamlik die voorsitter, die ondervoorsitter en die skriba soos deur die sinode verkies, plus nog vyf kerkraadslede wat ter vergadering deur die sinode verkies word (waarvan ten minste drie nie-gelegitimeerdes moet wees), plus twee verteenwoordigers wat deur elk van die vier eenhede aangewys word. Drie sekundi vir die kerkraadslede en drie sekundi vir die leraars word ter vergadering van die sinode aangewys. Die Sinodale Taakspan Kerkorde (STK) en Sinodale Taakspan Aktuele en Leerstellige Sake (STALS) wys elk een verteenwoordiger aan; en 2.2 vul self alle vakatures uit die sekundi aan. Eenhede vul vakatures aan wat ontstaan by hulle afgevaardigdes. 196

3.

OPDRAG

Die Moderamen 3.1 funksioneer as ʼn kommissie van die Sinode, dit is, hy ontvang sy opdragte van en lewer verslag aan die Sinode; 3.2

hanteer alle spoedeisende sake wat op die terrein van die Sinode lê en nie by ander kommissies/eenhede/taakspanne van die Sinode tuishoort nie, met verslag aan die Sinode;

3.3

bemiddel spoedeisende sake wat op die terrein van die Sinode lê wat wel by kommissies/eenhede/taakspanne tuishoort, maar waar die kommissies met mekaar in botsing kom en nie self die saak kan oplos nie;

3.4

hanteer aangeleenthede wat verband hou met visioenering, publieke getuienis, eksterne kommunikasie, belydenisvorming en kerkeenheidsprosesse;

3.5

hanteer appèlle soos omskryf in Die Kerkorde (Die Kerkorde 2013, Artikel 23 en die Reglement vir Appèl of Beswaar);

3.6

roep ʼn buitengewone sinode byeen na aanleiding van besluit 34.2 by Artikel 34 van Die Kerkorde;

3.7

behandel aansoeke vir hertoelating tot die bediening in terme van Artikel 66.4 van Die Kerkorde en punt 8 en 9 van die Reglement vir die Bevoegdheid van Bedienaars van die Woord, Proponente en Emeriti;

3.8

ontvang en oorweeg, naas die Sinode, beskrywingspunte en ander sake vir behandeling deur die Algemene Sinode61 (Die Kerkorde 2013, die Reglement van Orde, punt 6.1);

3.9

bepaal die onderwerp en sorg vir die aanwysing van ʼn spreker/s vir die Broederlike Onderhoud tydens die sinode;

3.10

skryf dank- en biddae na die eis van omstandighede uit;

3.11

wys verteenwoordigers aan om by bepaalde geleenthede namens die NG Kerk Vrystaat op te tree;

3.12

hanteer ekumeniese sake wat nie reeds aan ‘n ander kommissie van die sinode toegewys is nie;

3.13

maak gebruik van sy Interimkomitee wat bestaan uit die voorsitter, die ondervoorsitter en die skriba wat deur die Sinode verkies is om spoedeisende sake, wat nie kan oorstaan na ‘n gewone of buitengewone vergadering van die Moderamen nie, af te handel met verslag aan die Moderamen;

3.14

beskik oor twee permanente taakspanne, naamlik die Sinodale Taakspan Kerkorde en die Sinodale Taakspan Aktuele en Leerstellige Sake, wat naas hulle deurlopende opdragte die Moderamen in sy besluitneming bystaan met advies; en

61

Benewens die reg van appèl of beswaar kan ‘n lidmaat of ‘n kerkvergadering wat beswaar op grond van die Skrif, die Belydenis en/of die Kerkorde teen ‘n besluit van die Algemene Sinode het, die beswaar by wyse van ‘n gravamen aan die Algemene Sinode voorlê. Vergelyk die Reglement vir appèl of beswaar, pt 7. 197

3.15

wys ʼn Ontwerpspan vir die sinode aan wat:

3.15.1 in samewerking met die skriba van die Moderamen as taakspan van die Moderamen werk; 3.15.2 die lede van die Ontwerpspan moet saamgestel word uit kundige lede wat deur die Moderamen aangewys word; en 3.15.3 al die sake wat deur die sinode behartig moet word in die Agenda vervat en toesien dat dit gedruk, gebind en betyds aan die afgevaardigdes besorg word.

4.

KONSTITUERING EN VERGADERINGS

4.1 Die Moderamen konstitueer so spoedig moontlik na aanwysing en vergader soos nodig.

4.

REGLEMENT VIR DIE SINODALE TAAKSPAN KERKORDE (STK)

1.

NAAM

Sinodale Taakspan Kerkorde (STK).

2.

SAMESTELLING

Die Taakspan 2.1 word deur die Sinode saamgestel; en 2.2 kan kundige lede koöpteer wanneer nodig.

3.

OPDRAG

Die Taakspan 3.1 gee advies aan kerkvergaderings, kerklike kommissies/taakspanne en lidmate in verband met die uitleg en toepassing van die Kerkorde, reglemente van die Algemene Sinode en algemene sinodale besluite, asook die Kerkorde van die Vrystaat Sinode en sinodale besluite wat direk of na voorlegging van die voorsitter van die STK voor die Taakspan dien (navrae moet behalwe by hoë uitsondering skriftelik gerig word en adviese moet ook sover moontlik op skrif gestel word); 3.2 bewaar die korrespondensie en adviese en besorg dit aan die kerkargief; 3.3 maak ’n studie van sake wat deur die Sinode/Moderamen na die Taakspan verwys is en dien die Sinode/Moderamen met ’n verslag en aanbevelings in dié verband; 3.4 sien toe dat alle besluite van die Algemene Sinode en die Vrystaat Sinode wat wysigings aan die besluite, aantekeninge, reglemente van die Kerkorde Vrystaat meebring, op die juiste plekke ingevoeg, redaksioneel versorg en so spoedig moontlik gepubliseer word; 3.5 bring kerkregtelike ongerymdhede in sinodale verband, wat onder sy aandag kom, onder aandag van die Moderamen/die betrokke kerkvergadering met ’n aanduiding van die moontlike weg tot herstel; 3.6 win, in opdrag van die Sinode of sy gevolmagtigde(s), regsadvies in; 198

3.7 hersien die Kerkorde en die reglemente van die Vrystaat Sinode en bedien die sinode met voorstelle; 3.8 doen verslag aan die sinode; en 3.9 nomineer een van sy lede (normaalweg die voorsitter as primarius asook ‘n sekundus) as verteenwoordiger van die NG Kerk Vrystaat in die Algemene Taakspan Regte (ATR) wat deur die Moderamen van die Algemene Sinode (ASM) saamgestel word.

4.

KONSTITUERING EN VERGADERINGS

Die Taakspan 4.1 konstitueer so spoedig moontlik na aanwysing en vergader soos nodig; en 4.2 wys ’n dagbestuur aan, bestaande uit ‘n voorsitter, ’n ondervoorsitter en ’n skriba. Die Dagbestuur vergader wanneer nodig.

5.

REGLEMENT VIR DIE SINODALE TAAKSPAN AKTUELE EN LEERSTELLIGE SAKE (STALS)

1.

NAAM

Sinodale Taakspan Aktuele en Leerstellige Sake (STALS).

2.

SAMESTELLING

Die Taakspan 2.1 word deur die Sinode saamgestel; en 2.2 kan addisionele lede koöpteer of navorsers aanwys om spesifieke take te verrig.

3.

OPDRAG

3.1 As subkomitee van die Moderamen bedien die STALS die Moderamen/Sinode van die Vrystaat met Skrifgefundeerde inligting oor bepaalde sake waartoe hulle opdrag kry, of gee aandag aan dringende sake, gee inligting deur en wys tendense uit. Die Taakspan tree dus reaktief, aktief en pro-aktief op. 3.2 Die Taakspan 3.2.1 reël jaarliks ‘n geleentheid waartydens leraars en ander belangstellendes substansiële teologiese gesprekvoering kan hê; 3.2.2 beheer en verantwoord die fondse deur die Sinode aan die Taakspan toevertrou; en 3.2.3 is verantwoordelik vir die beskikbaarstelling van inligting op ‘n wyse wat maklik toeganklik is vir belangstellendes.

4.

KONSTITUERING EN VERGADERINGS

Die Taakspan 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

konstitueer na elke gewone vergadering van die sinode; kies sy eie voorsitter; vul vakatures aan na behoefte; kan sub-taakspanne na behoefte benoem; en bepaal sy frekwensie van vergaderings na behoefte en soos die begroting dit toelaat. 199

6. REGLEMENT VIR DIE SINODALE BESTUURSFORUM (SBF) 1. NAAM Die Sinodale Bestuursforum (SBF).

2. SAMESTELLING EN VERGADERINGS Die Forum 2.1 word saamgestel uit die uitvoerende amptenaar van elk van die sinodale eenhede en die skriba van die Moderamen. Die SBF mag sy geledere aanvul op ‘n ad hoc-basis na die eis van omstandighede, deur kundiges te koöpteer. Die forum kan ad hoc-taakspanne aanstel soos nodig; 2.2 vergader te minste vier keer per jaar; en 2.3 kies ‘n voorsitter en ondervoorsitter wat jaarliks roteer. Die skribaat word deur die Kerkkantoor hanteer.

3. WERKSWYSE 3.1 Elke sinodale eenheid behou sy selfstandigheid en beheerfunksies, met sy eie opdrag en verantwoording aan die Sinode, soos dit hoort in ‘n sinodaal-presbiteriale kerkregering, maar funksioneer nie op ‘n eiland nie. 3.2 Die SBF probeer om die bestuursfunksies (uitvoerende funksies) binne die sinodale werksaamheid te koördineer, koste-effektiwiteit te bevorder, die uitvoering van sinodale werksaamhede te belyn en samewerking te bevorder. Ten einde dit te bereik word die sinodale eenhede en die Moderamen dienooreenkomstig geadviseer. 3.3 Sinodale eenhede moet enige werksaamhede wat ander eenhede wesentlik beïnvloed of raak by die SBF op die sakelys plaas. 3.4 Die SBF het die spesifieke opdrag om konsensus te probeer verkry oor die toedeling van die sinodale begroting en dit in die vorm van ‘n beleidsdokument aan REO en die Moderamen beskikbaar te stel vir goedkeuring. 3.5 Die SBF het geen besluitnemingsbevoegdheid nie en funksioneer op ‘n konsensusbasis. Waar konsensus nie bereik word nie en die sinodale werksaamhede as geheel wesentlik daardeur benadeel word, word die saak na die Moderamen verwys.

4. KOSTES Elke eenheid betaal sy eie kostes uit eie fondse. Gesamentlike projekte se koste word op ‘n billike wyse verdeel soos ooreengekom.

5. ONTBINDING Alleen die Sinode kan die Forum ontbind.

FUNKSIONELE EENHEDE, DIENSTE EN FONDSE

7.

REGLEMENT VIR DIE EENHEID VIR ONDERSTEUNING

Die Sinodale Kerkkantoor, onder bestuur van ʼn lidmaat van die NG Kerk Vrystaat, genoem die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning, is verantwoordelik vir die doelmatige behartiging 200

van die administrasie van die sinodale fondse en eiendomme, sowel as aanverwante werksaamhede van die Kerk, aan die hand van ʼn bestuurshandleiding.

1.

WOORDOMSKRYWING

Tensy uit die samehang anders blyk, sluit woorde en uitdrukkings in hierdie reglement wat die manlike geslag aandui, ook die vroulike geslag in, het woorde in die enkelvoud ook op die meervoud betrekking en omgekeerd en beteken:

1.1 “ADMINISTRASIE VAN ‘N FONDS” een of meer van die volgende handelinge wat deur die Sinodale Kerkkantoor verrig word met betrekking tot ‘n fonds: • Invordering en ontvangs van geld; • Belegging en opvraging van geld; • Boekhoukundige verantwoording van geld; • Uitbetaling van geld ingevolge ʼn besluit van ʼn sinodale instelling wat beheer het oor die betrokke fonds; • Regshandelinge met betrekking tot onroerende eiendom kragtens ʼn besluit van ʼn sinodale instelling wat beheer het oor die betrokke fonds;

1.2 “BEHEER VAN ’N FONDS” die bevoegdheid aan ʼn bepaalde sinodale instelling verleen deur die Kerkorde of deur ʼn besluit van ʼn ander sinodale instelling om te beslis oor die aanwending van ʼn fonds;

1.3 “’N FONDS” geld en onroerende eiendom wat deur ʼn sinodale instelling, gemeente of ring vir ʼn bepaalde omskrewe doel beheer word en wat kragtens sinodale besluit aan die betrokke sinodale instelling, gemeente of ring toegeken word, of wat op enige ander wyse deur die betrokke sinodale instelling, gemeente of ring verkry word;

1.4 “SINODALE INSTELLING” ʼn Sinodevergadering, ʼn kommissie, ʼn ampsdraer of ander persoon of groep persone wat handelinge verrig wat handelinge van die NG Kerk Vrystaat is, maar sluit in hierdie Reglement nie ʼn gemeente of ʼn ring, of kommissies en ampsdraers van ʼn gemeente of ʼn ring, in nie;

1.5 “SINODALE KERKKANTOOR” die kantoor in klousule 2.2 bedoel; en

1.6 “DIREKTEUR: EENHEID VIR ONDERSTEUNING” die persoon bedoel in Klousule 9 van hierdie Reglement.

2.

DOELSTELLING EN SAMESTELLING

2.1

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is verantwoordelik vir doeltreffende en betroubare administrasie van alle fondse, vir die beheer oor alle fondse wat aan die Raad van Eenheid vir Ondersteuning toevertrou is en vir alle ander funksies wat in verband staan met sodanige administrasie en beheer. 201

2.2

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning beheer, ten einde sy verantwoordelikhede ingevolge Klousule 2.1 bedoel na te kom, die Sinodale Kerkkantoor en bevoegde handelinge van die Sinodale Kerkkantoor word geag handelinge van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning te wees.

2.3 Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is ʼn eenheid van die Sinode van die NG Kerk Vrystaat en is verantwoordelik vir die Rentmeesterskap van die Sinode kragtens Kerkorde Artikel 57. Die Raad word saamgestel op die wyse soos deur die Sinode bepaal: 2.3.1 Onderhewig aan 2.3.2 benoem die Sinode, ingevolge Kerkorde Artikel 35, op sy gewone vergadering die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 2.3.2 die benoeming in 2.3.1 bedoel, vind plaas onderhewig daaraan dat die Eenheid saamgestel word uit: vyf (5) lede deur die Sinode aangewys, waaruit die voorsitter verkies word; kundiges/persone wat onder andere die volgende dissiplines verteenwoordig: rekeningkundig, regte, ekonomie en menslike hulpbronne; en • een (1) lid elk uit die volgende: Eenheid vir Vennote in Getuienis, Eenheid vir Barmhartigheidsdienste, Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en die Moderamen. 2.3.3 Die lede van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning tree uit nadat die gemelde eenheid se verslag afgehandel is op die eersvolgende sinodesitting na die benoeming in Klousule 2.3.1 bedoel, met dien verstande dat die uittredende Raad van Eenheid vir Ondersteuning se lede dan weer, volgens die diskresie van die betrokke sinode, benoem kan word. • •

2.4

Tussentydse vakatures van lede deur die Sinode aangewys in die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, word gevul deur die Moderamen.

2.5.

Benewens die persone in Klousule 2.3 bedoel, vorm die volgende persone ook deel van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning:

2.5.1 die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning, asook die Hoofrekenmeester, elk in amptelike hoedanigheid en slegs in adviserende hoedanigheid. 2.6

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning kan ʼn dagbestuur van minstens drie lede verkies om werksaamhede in die interimtydperk, tussen vergaderings van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, af te handel, met dien verstande dat die Dagbestuur volledig en deurlopend verslag van sodanige werksaamhede aan die Raad van Eenheid vir Ondersteuning doen.

3.

ALGEMENE WERKSAAMHEDE

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning 3.1

vergader ten minste vier maal per jaar, welke vergadering gehou word volgens die voorskrifte, mutatis mutandis, van die Reglement van Orde;

3.2

verrig sy werksaamhede ingevolge die bevoegdheid aan hom verleen deur die Kerkorde (insluitende hierdie reglement) en deur die besluite van bevoegde sinodale instellings van die NG Kerk Vrystaat;

3.3

doen verslag aan die Sinode in die jaar waarin ‘n sinodesitting plaasvind; 202

3.4

verskaf finansiële advies aan sinodale instellings, gemeentes en ringe op versoek of wanneer die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, dit nodig ag;

3.5

is verantwoordelik vir die administrasie en beheer van fondse soos in Klousule 2.1 bedoel;

3.6

word beperk, nieteenstaande enige ander bepalings van hierdie reglement, in die administrasie van fondse van die Eenheid vir Barmhartigheidsdienste tot die aangeleenthede wat in Klousule 1.1.1 Reglement vir Kerklike Fondse en 3.4 van hierdie reglement beskryf word;

3.7

beman die Sinodale Kerkkantoor ingevolge Klousule 7 van hierdie Reglement;

3.8

is verantwoordelik vir die bestuur van die Sinodale Kerkkantoor deur voldoende reëlings te tref indien die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning nie sy pligte kan behartig nie, of as sy pos vakant raak, totdat die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning weer sy pligte kan behartig, of totdat ʼn ander Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning benoem is;

3.9

ondersoek (in oorleg met die Ringsfinansiële Kommissie) in diepte die omstandighede van ʼn gemeente wat agterstallig raak met oorbetaling van sinodale verpligtinge. Na bevind van sake hanteer hyself die situasie of neem dit op met die betrokke ring, die Sinodale Kerkkantoor of Sinode; en

3.10 is verantwoordelik vir die beheer en administrasie van alle studiefondse van die NG Kerk Vrystaat soos deur die reglemente van die onderskeie fondse bepaal.

4.

ADMINISTRASIE VAN FONDSE

4.1

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning doen verslag:

4.1.1

aan elke eenheid, op ʼn maandelikse basis, oor die stand van alle fondse onder die betrokke eenheid se beheer en wel in sodanige vorm as waaroor ooreengekom is; en

4.1.2

oor die administrasie van fondse op die wyse in klousule 3.3 bedoel, met dien verstande dat die eenheid wat beheer het oor ʼn betrokke fonds, indien nodig, tydens sodanige verslagdoening toeligting gee oor die wyse waarop die fondse aangewend word.

4.2

Geen uitbetalings uit of namens ʼn bepaalde fonds word gedoen

4.2.1

as die betrokke fonds uitgeput is nie, tensy vooraf reëlings tot bevrediging van die raad van eenheid vir ondersteuning getref is; en

4.2.2

tensy die skriba van die betrokke kommissie of sy gevolmagtigde verteenwoordiger skriftelike opdrag tot sodanige uitbetaling gegee het nie.

4.3

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het toegang tot alle boeke, notules, sakelyste, bewysstukke, titelbewyse, rekeninge en ander dokumente van welke aard ookal wat met die administrasie van fondse te doen het en wat nie in sy besit of onder sy beheer is nie.

4.4

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning neem ʼn waarborgpolis uit vir ‘n bedrag soos van tyd tot tyd bepaal teen verliese as gevolg van bedrog of oneerlikheid van lede van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning of personeellede van die Sinodale Kerkkantoor wat geld van fondse ontvang of hanteer en die jaarlikse premie op sodanige waarborgpolis word uit die Kerkkantoorfonds betaal. 203

5.

BELEGGINGS EN LENINGS

5.1

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het die bevoegdheid om geld in Klousule 1.1.1 Reglement vir Kerklike Fondse bedoel na goeddunke te belê teen sekuriteit van ʼn eerste of verdere verband oor vaste eiendom wat in die Vrystaat geleë is, met dien verstande dat daar op geen stadium sodanige belegging gemaak word teen sekuriteit van ʼn verband wat in voorrang rangeer na ʼn ander verband as ʼn verband ten gunste van die NG Kerk Vrystaat nie.

5.2

Enige verbeterings op die eiendom in 5.1 bedoel moet omvattend verseker word deur die verbandgewer kragtens ʼn toereikende versekeringspolis wat aan die NG Kerk Vrystaat sedeer is.

5.3

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het die bevoegdheid om die geld in Klousule 1.1.1 Reglement vir Kerklike Fondse bedoel aan kerkrade, permanente ander eenhede van die sinode en kerklike sinodale inrigtings te leen teen sekuriteit van skulderkenningsbewyse, mits die Raad van Eenheid vir Ondersteuning homself bevredigend daarvan vergewis het dat sodanige lening die minimum risiko vir die NG Kerk Vrystaat inhou.

5.4

Alle verbande, lenings, beleggings soos in 5.1 en 5.3 bedoel, word in die naam van die NG Kerk Vrystaat gedoen.

5.5

Toestemming tot kansellasie, sessie, ontheffing, substitusie, gedeeltelike afbetaling en enige ander dokumente waarvan die bepalings op verbande en ander beleggings betrekking het, word, onderhewig aan Klousule 5.7, deur die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning onderteken.

5.6

Alle onroerende eiendom wat deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning administreer word, word in die naam van die NG Kerk Vrystaat (of in die naam van die Sinodale Pensioenfonds van die NG Kerk Vrystaat, na gelang van die geval), geregistreer.

5.7

Behoudens Klousule 5.5 word alle dokumente wat ten doel het om die onroerende eiendom in 5.6 bedoel te transporteer, te verbind, te vervreem, te verdeel, te bewaar of op enige ander wyse daarmee te handel, deur die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning en deur twee lede van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning onderteken.

5.8

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het die bevoegdheid om geld by gemeentes, ringe of ander kerklike liggame te leen op sodanige voorwaardes as wat die Raad van Eenheid vir Ondersteuning mag bepaal en die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het die bevoegdheid om sodanige lenings te verseker deur onroerende eiendom van die NG Kerk Vrystaat met ‘n verband te beswaar.

6.

FINANSIERING VAN DIE SINODALE KERKKANTOOR

6.1

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning bepaal van tyd tot tyd ʼn administrasiefooi vir die administrasie van ʼn fonds en betaal sodanige fooi uit die betrokke fonds aan die Kerkkantoor oor.

6.2

Die lopende koste vir die instandhouding van die Sinodale Kerkkantoor word uit die Kerkkantoorfonds in 6.1 bedoel betaal, met dien verstande dat, indien die Kerkkantoorfonds nie in staat is om die gemelde lopende koste voldoende te dek nie, 204

aanvullende bedrae vir sodanige doel uit die Fanie Naudé Trustfonds vir Kerkkantoor Administrasie beskikbaar gestel word.

7.

PERSONEEL VAN DIE SINODALE KERKKANTOOR

7.1

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning stel die volgende personeellede aan en bepaal hul salarisse en diensvoorwaardes:

7.1.1

Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning, met dien verstande dat die Raad van Eenheid vir Ondersteuning slegs ʼn Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning aanstel indien die Sinode of die Moderamen die opdrag daarvoor gee soos in 9 bedoel.

7.1.2

Die Hoofrekenmeester, Ondersteuning.

7.1.3

Addisionele personeellede, op aanbeveling van die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning.

7.2

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het die bevoegdheid om enige lid, amptenaar of personeellid wat onder sy toesig werk, in sy diens te stuit terwyl ʼn ondersoek na gemelde persoon se werk gedoen word.

7.3

Personeellede se vergoeding en diensvoorwaardes word vasgestel ooreenkomstig die menslike hulpbronbeleid en soos van tyd tot tyd kontraktueel ooreengekom in hul dienskontrakte.

7.4

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is ʼn deelhebber soos bedoel in die Reglement vir die Sinodale Pensioenfonds en het die bevoegdheid om sy verpligtinge met betrekking tot werknemers wat begunstigdes van die Sinodale Pensioenfonds is, ingevolge gemelde Reglement na te kom.

8.

OUDIT

8.1

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning stel ʼn geoktrooieerde ouditeur of ouditeure aan om fondse wat hy administreer te oudit en elke sodanige aanstelling duur vir ʼn tydperk soos deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning bepaal en gemelde ouditeure word uit die verskeie eenhede se fondse vergoed.

8.2

Die opdrag aan die ouditeure in 8.1 bedoel is om gereeld en deurlopend die boeke, rekenings en alle tersaaklike dokumente in verband met fondse wat deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning administreer word, na te sien en om jaarliks ʼn volledige geouditeerde verslag oor die administrasie van gemelde fondse aan die Raad van Eenheid vir Ondersteuning te oorhandig.

9.

op

aanbeveling

van

die

direkteur:

Eenheid

vir

DIREKTEUR: EENHEID VIR ONDERSTEUNING

Die Sinode of Moderamen stel ‘n Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning aan, of gee opdrag aan die Raad van Eenheid vir Ondersteuning om ‘n Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning aan te stel. Die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning 9.1

moet ʼn toegewyde lidmaat van die NG Kerk wees;

9.2

verrig sy werksaamhede ingevolge die bevoegdheid aan hom verleen deur die Kerkorde (insluitende hierdie Reglement) en deur besluite van bevoegde sinodale instellings van die NG Kerk Vrystaat, asook soos uiteengesit in die bestuurshandleiding; 205

9.3

tree op as skriba van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning en is verantwoordelik vir die doeltreffende en betroubare vergaderingsadministrasie met betrekking tot die werksaamhede van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning;

9.4

sien toe dat noukeurig boekgehou word van alle gelde wat deur die kantoor ontvang word, deponeer dit onmiddellik tot krediet van die betrokke fonds by ʼn goedgekeurde finansiële instelling soos deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning bepaal en doen slegs betalings soos in Klousule 1.1.4 Reglement vir Kerklike Fondse bedoel;

9.5

is verantwoordelik vir die doeltreffende invordering van alle sinodale verpligtinge deur verskuldigde sinodale instellings, gemeentes en ringe;

9.6

sien toe dat die nodige registers en vorms vir die administratiewe werksaamhede van die Kerk op datum is en by die Sinodale Kerkkantoor verkrygbaar is;

9.7

se besoldiging en diensvoorwaardes word kontraktueel ooreengekom in ʼn dienskontrak;

9.8

reël die werksaamhede in die Sinodale Kerkkantoor en stel pligstate vir elke personeellid op;

9.9

verleen, op versoek, hulp aan bedienaars van die Woord, kerkrade en ringe indien moontlik;

9.10 het as gevolmagtigde van die Sinode die bevoegdheid om enige regsgeding aanhangig te maak en gepaste regstappe te neem in verband met die fondse wat deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning administreer word; 9.11 stuur jaarliks aan ringskribas die betrokke ringstukke en ontvang dit terug, sien die ringstukke wat op finansiële aangeleenthede betrekking het na, sien toe dat die nodige formele regstellings daaraan gemaak word en oorhandig dit aan die Argief- en Inligtingsdiens na afhandeling; en 9.12 is Hoofbeampte van beide die Sinodale Pensioenfonds en die Amptenare Pensioenfonds van die NG Kerk Vrystaat, asook Hoofsekretaris van die Helpmekaar Vrystaat.

8. 1.

REGLEMENT VIR DIE BEDIENINGSBEGELEIDING (EBB)

EENHEID

VIR

NAAM

Eenheid vir Bedieningsbegeleiding (EBB).

2.

SAMESTELLING

2.1 Die Eenheid word bestuur deur ’n Raad vir die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding (REBB). 2.2 Die REBB word deur die Sinode saamgestel op advies van die REBB. 2.3 Tussentydse vakatures word deur die REBB gevul. 2.4 Die lede van die REBB word bepaal deur die kritiese prestasie areas (KPA’s) binne die Eenheid. 2.5 Die uitvoerende amptenaar in die kantoor van die EBB dien ampshalwe in die REBB. 2.6 Kundiges kan van tyd tot tyd vir die onderskeie KPA’s gekoöpteer word. 206

3.

OPDRAG EN BEVOEGDHEDE

Die Eenheid 3.1 voer opdragte van die Sinode en ander werksaamhede uit met verslag van al sy werksaamhede aan die Sinode; 3.2 adviseer die Sinode in verband met die roeping en beleid wat gevolg moet word ten opsigte van bedieningsbegeleiding; 3.3 dra sorg vir elkeen van die genoemde KPA’s en wil daardeur inisiatief neem en leiding gee ten opsigte van die hulpverlening, versorging en begeleiding/bemagtiging van gemeentes en predikante (en gesinne) deur die werksaamhede van die EBB; 3.4 hanteer skakeling soos nodig en kan in die uitvoering van sy funksie en ter ondersteuning van ringe en gemeentes spesifieke projekte deur taakspanne loods wat ten doel het om die werksaamhede van ringe en gemeentes te stimuleer; 3.5 bepaal die behoeftes van gemeentes en leraars en ontwikkel ‘n netwerk van dienste en praktiese bedieningshulp en nuwe produkte om die behoeftes effektief aan te spreek; 3.6 behartig die toekenning van finansiële hulp aan gemeentes uit die Gemeente Ondersteunings- en Uitbreidingsfonds (GOUF); 3.7 kontrakteer met diensverskaffers om die nodige VBO-geleenthede vir gemeenteleiers daar te stel; 3.8 beheer en verantwoord die fondse deur die Sinode aan die Eenheid toevertrou; en 3.9 verteenwoordig die NG Kerk in die Vrystaat in die Algemene Sinode soos en wanneer nodig.

4

KONSTITUERING EN VERGADERINGS

Die REBB 4.1 konstitueer na elke gewone vergadering van die Sinode; 4.2 kies sy eie voorsitter en ondervoorsitter; 4.3 se skribaat word behartig deur die uitvoerende amptenaar in die kantoor van die EBB. 4.4 vul vakatures aan na behoefte. 4.5 kan taakspanne na behoefte benoem. 4.6 bepaal sy frekwensie van vergaderings en die REBB en taakspanne vergader na behoefte en soos die begroting dit toelaat.

9.

REGLEMENT VIR DIE EENHEID VIR VENNOTE IN GETUIENIS

1.

NAAM

Eenheid vir Vennote in Getuienis (Vennote in Getuienis)

2.

BENADERING

Getuienis is die wesenlike roeping van die kerk in al haar gestaltes en in haar gerigtheid op die wêreld. As omvattende Woordbediening vloei getuienis voort uit die sending van God Drie-enig (missio Dei) en geskied langs die kanale van verkondiging, gemeenskap, diens en 207

aanbidding. Dit is die getuienis van die heil in Christus en staan in diens van die herstel van die omvattende vrede (sjaloom) in en tussen mense, in gemeenskappe en in die skepping. Getuienis word meestal in vennootskap met gemeentes, kerke en ander instansies gedoen. Met vennootskap word veral ‘n formele, standhoudende verhouding tussen samewerkende partye bedoel en dit word gekenmerk deur wedersydse respek en ondersteuning, medeseggenskap en ‘n gedeelde roeping. Vennootskappe sluit egter ook netwerke, ekumeniese- en ander vorme van samewerking in. Vennootskapsverhoudinge met susterkerke is ‘n doelbewuste stap na groter eenwording.

3.

OPDRAG EN BEVOEGDHEDE

Die Eenheid 3.1

se primêre fokus is die ondersteuning van gemeentes in hul roeping tot diens en getuienis, deur middel van programme, toerusting, inligting, skakeling en die fasilitering van vennootskappe met die oog op effektiewe diens en getuienis;

3.2

lewer deur middel van studie, beplanning, inligting, koördinering en begeleiding ʼn bydrae tot die uitbou van die getuieniskarakter (missionêre dimensie en -intensie) van gemeentes en die kerkverband;

3.3

beplan, begelei, koördineer en behartig die vennootskappe van die sinodale verband met gemeentes, meewerkende kerke en instansies met die oog op getuienis;

3.4

bou die vennootskapsverhoudinge met die susterkerke in die NG Kerkfamilie uit met die oog op groter kerkeenheid;

3.5

voer die opdragte van die Sinode uit en lewer verslag aan die volgende sinode;

3.6

lewer ʼn bydrae tot die effektiewe publieke getuienis van die kerkverband;

3.7

beheer en administreer die sinodale begroting vir Vennote in Getuienis en die fondse en bates waarvoor Vennote in Getuienis verantwoordelik is;

3.8

neem verantwoordelikheid vir die diensverhoudinge met alle personeel in diens van Vennote in Getuienis asook die pastorale versorging van personeel en hul gesinne; en

3.9

verteenwoordig die NG Kerk Vrystaat in die toepaslike sinodale liggame en in gesamentlike strukture met susterkerke en ander instansies.

4.

FUNKSIONERING

4.1.

Raad

4.1.1 Die Eenheid vir Vennote in Getuienis word bestuur deur ‘n Raad wat bestaan uit • ses (6) lede wat deur die Sinode van die NG Kerk Vrystaat benoem word, op aanbeveling van die bestaande Raad; • die Uitvoerende Amptenaar in adviserende hoedanigheid; en • ‘n maksimum van drie (3) kundige lede wat in adviserende hoedanigheid vir spesifieke werksaamhede/take koöpteer kan word. 4.1.2 Gedurende die reses tussen sinodesittings word vakatures op die Raad gevul met persone wat deur die Moderamen, op aanbeveling van die Raad vir Vennote in Getuienis, aangewys word. 208

4.1.3 Die Raad tree op as beherende instansie vir die Eenheid vir Vennote in Getuienis. Dit gee visionêre leiding, beplan strategies, prioritiseer werksaamhede, keur die interne begroting goed, koördineer die werksaamhede van die taakspanne en vennootskappe, neem verantwoordelikheid vir die diensverhoudinge van personeel in diens van Vennote in Getuienis en lewer verslag aan die Sinode.

4.2. Taakspanne, Projekspanne en Vennootskappe ‘n Verskeidenheid van Taakspanne (staande komitees), Projekspanne en Vennootskappe neem verantwoordelikheid vir die verskillende arbeidsterreine, programme of projekte, met verslag aan die Raad. Elk van die strukture word gevorm na die eis van die praktiese omstandighede en sluit doelbewus verteenwoordigers van die susterkerke of meewerkende partye in.

4.3. Uitvoerende amptenaar Die Uitvoerende Amptenaar van die Eenheid vir Vennote is ‘n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wat uitvoering gee aan al die opdragte van die Raad van die Eenheid vir Vennote in Getuienis en die werksaamhede van die eenheid koördineer. Hy/sy lewer verslag van werksaamhede aan die Raad.

5.

KONSTITUERING EN VERGADERINGS

5.1

Die Raad van die Eenheid vir Vennote in Getuienis konstitueer na elke gewone sinodesitting.

5.2

Die Raad vergader ten minste vier (4) keer per jaar.

5.3

Die taakspanne, projekspanne en vennootskappe vergader soos nodig.

5.4

Verteenwoordigers van die taakspanne, projekspanne en vennootskappe kom een (1) keer per jaar saam vir gesamentlike besinning oor die werksaamhede.

10. REGLEMENT VIR DIE BARMHARTIGHEIDSDIENSTE 1.

EENHEID

VIR

GRONDSLAG

Die grondslag vir die werk is deur die Sinode van die NG Kerk Vrystaat soos volg bepaal: 1. Die Here Jesus sit sy priesterlike werk na sy hemelvaart in die kerk en die wêreld voort. 2. Dit is die roeping van elke gelowige om die nood van sy medemens raak te sien en homself en sy besittings diensbaar te stel aan Christus om daarin te voorsien. 3. Die gemeentes van die NG Kerk Vrystaat aanvaar dit as deel van hulle wesenstaak om deur hulle barmhartigheidsbediening ‘n instrument in die hand van die Here te wees en doen hierdie werk plaaslik, asook in rings- en sinodale verband.

2.

BARMHARTIGHEIDSDIENSTE IN GEMEENTES

Die barmhartigheidsbediening van gemeentes word gedoen onder toesig van elke plaaslike kerkraad wat die nodige strukture daarstel (bv ‘n Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid of iets dergelyks) en befondsing voorsien. Die kerkraad wys ook verteenwoordigers aan op die beheerrade en direksies van die onderskeie subprogramme en staande komitees van ENGO en NG Welsyn Vrystaat, waar die konstitusies van sulke 209

ondernemings dit vra. Die kerkraad maak na goeddunke gebruik van die maatskaplike werkers en ander dienste verskaf deur die Eenheid vir Barmhartigheidsdienste.

3.

BARMHARTIGHEIDSDIENSTE IN RINGE

Die barmhartigheidsbediening van ringe word gedoen onder toesig van elke plaaslike ring wat die nodige strukture daarstel (bv ‘n Kommissie vir die Diens van Barmhartigheid of iets dergelyks) en befondsing voorsien. Die ring wys ook verteenwoordigers aan op die beheerrade en direksies van die onderskeie subprogramme en staande komitees van ENGO en NG Welsyn Vrystaat waar die konstitusies van sulke ondernemings dit vra. Die ring maak na goeddunke gebruik van die maatskaplike werkers en ander dienste verskaf deur die Eenheid vir Barmhartigheidsdienste.

4.

ENGO

NG Maatskaplike Dienste – Vrystaat (NGMD), handeldrywende as ENGO (‘n nieregeringsorganisasie met ewigheidswaarde) is ‘n geregistreerde Welsynsorganisasie (NPO 002-671). Al die werksaamhede vorm subprogramme van ENGO. Instansies het histories op ‘n verskeidenheid van maniere volgens ooreenkoms subprogramme van ENGO geword en die verband kan weer deur ENGO verbreek word volgens die bepalings van die tersake ooreenkoms of waar dit in beste belang is van die dienswerk. Die programme wat ENGO aanbied is die vakkundige-, professionele- en residensiële hulparm vir die barmhartigheidsdienste wat in gemeentelike-, rings- en sinodale verband gedoen word. Dit behels afhanklikheidsorg, bejaardesorg, gestremdesorg, gesins- en gemeenskapsorg, kindersorg, siekesorg, wetsoortredersorg en ander programme waarvoor daar van tyd tot tyd ‘n behoefte bestaan. Vanuit die ENGO-kantoor word bestuurs-, administratiewe- en vakkundige leiding en begeleiding gegee ten opsigte van verskillende subprogramme van ENGO, buro-dienste verskaf waar dit benodig word en personeel-voorsorgfondse bestuur en bedryf. Die Kantoor behartig ook binne sy konteks eksterne skakeling, kommunikasie, konsultasie, onderhandeling en litigasie. Die hoofbestuur van ENGO word saamgestel soos wat die geregistreerde konstitusie dit vereis, naamlik een verteenwoordiger van elk van die subkomitees van ENGO, ‘n verteenwoordiger van die Sinode en twee gekoöpteerde lede.

5.

NEGEMADI

NeGeMaDi is ‘n opleidingsinstansie van ENGO en KwaZulu Natal CMR wat geregistreer is by die Health and Welfare Seta. Vir administratiewe en statutêre doeleindes is NeGeMaDi se bestuur geregistreer as ‘n staande komitee van NG Welsyn Vrystaat. Die bestuur van Negemadi is dieselfde persone wat op die staande komitee dien en word aangewys deur ENGO se hoofbestuur.

6.

NG WELSYN VRYSTAAT

Alle kapitale bates wat gebruik word vir die professionele barmhartigheidsfunksie van die NG Kerk in die Vrystaat, asook Lofdal Wonings vir begunstigdes van die SPF, is geplaas in ‘n maatskappy, naamlik NG Welsyn, Vrystaat. Vir plaaslike werksaamhede, kantore en inrigtings word staande komitees aangewys in oorleg met die kerkrade, besture en gemeenskap. Elke staande komitee bestuur die bates van die plaaslike werksaamheid. In 210

sommige gevalle is dit beter dat eiendomme in ‘n aparte nutsmaatskappy geplaas word, hoofsaaklik ter wille van die bestuur van risiko en om aanspreeklikheid te beperk. In sulke gevalle is NG Welsyn een van die direkteure. Die Maatskappy is hoofsaaklik ‘n houer van die bates wat vir die formele barmhartigheidsdienste gebruik word en hulle hooffunksie is om toe te sien dat die bates behoorlik in stand gehou word en aangewend word vir die doel waarvoor dit oorspronklik geskep is, asook dat dit nie onnodig belas word of onregmatig vervreem word nie. Die direksie van sewe lede word aangewys soos bepaal in die Memorandum van Inkorporasie, naamlik deur ‘n ledevergadering wat bestaan uit afgevaardigdes van die onderskeie staande komitees. Die Sinode wys een lid aan op die ledevergadering.

7.

HELPCOR TRUST

Helpcor Trust is ’n fondsinsamelinsorganisasie vir geregistreerde NGO’s. Dit het Artikel 18-vrystelling en kan dus belastingsertifikate uitreik aan donateurs. Die Vrystaat Sinode wys een lid vir die Trust aan. Die ander lede word in ooreenstemming met die trustakste deur ENGO aangewys.

8.

OUDITKOMITEE

Die groep van regspersone wat onder die vaandel van die Eenheid vir Barmhartigheidsdienste vaar, funksioneer onder die wakende oog van ‘n onafhanklike ouditkomitee wat ingevolge die King 3-verslag gemandateer is. Die hooffunksies van die Ouditkomitee is die oorsig oor die rekeningkundige integriteit van die groep en risikobestuur. Die Komitee se mandaat is om die onderskeie besture, rade, direksies en komitees te adviseer ten opsigte van enige gebreke wat hulle geïdentifiseer het of verbeterings wat hulle voorstel. Indien enige ongerymdhede geïdentifiseer word, het hulle die bevoegdheid om die stappe wat hulle meen nodig is, te neem. Die Komitee word deur ENGO se bestuur aangewys en moet onafhanklike lede en die eksterne ouditeur insluit.

9.

HUGENOTE KOLLEGE

Die Hugenote Kollege (HK) in Wellington is ‘n opleidingsinstansie vir kerklike dienswerkers. ENGO is die kerkregtelike skakel tussen die HK en die Vrystaat Sinode.

10. TRANSORANJE INSTITUUT VIR BUITENGEWONE ONDERWYS TOIBO is ‘n inisiatief van die drie “Afrikaanse susterskerke”. Hulle bedryf vier skole in Suid-Afrika vir kinders met spesiale leerbehoeftes, in die Vrystaat die Martie Du Plessis Skool. Die NG Kerk in die Vrystaat wys ‘n verteenwoordiger aan op die Raad van TOIBO en op die beheerraad van Martie Du Plessis Skool.

11. REGLEMENT VIR KERKLIKE FONDSE 1.

WOORDOMSKRYWING

Tensy uit die samehang anders blyk, sluit woorde en uitdrukkings in hierdie Reglement wat die manlike geslag aandui, ook die vroulike geslag in, het woorde in die enkelvoud ook op die meervoud betrekking en omgekeerd en beteken: 211

1.1 “ADMINISTRASIE VAN ‘N FONDS” een of meer van die volgende handelinge wat deur die Sinodale Kerkkantoor verrig word met betrekking tot ʼn fonds: •

invordering en ontvangs van geld;belegging en opvraging van geld;boekhoukundige verantwoording van geld;uitbetaling van geld ingevolge ʼn besluit van ʼn sinodale instelling wat beheer het oor die betrokke fonds;regshandelinge met betrekking tot onroerende eiendom kragtens ʼn besluit van ʼn sinodale instelling wat beheer het oor die betrokke fonds;

1.2 “BEHEER VAN ’N FONDS” de bevoegdheid aan ʼn bepaalde sinodale instelling verleen deur die Kerkorde of deur ʼn besluit van ʼn ander sinodale instelling om te beslis oor die aanwending van ‘n fonds;

1.3 “’N FONDS” geld en onroerende eiendom wat deur ʼn sinodale instelling, gemeente of ring vir ʼn bepaalde omskrewe doel beheer word en wat kragtens sinodale besluit aan die betrokke sinodale instelling, gemeente of ring toegeken word of wat op enige ander wyse deur die betrokke sinodale instelling, gemeente of ring verkry word;

1.4 “SINODALE INSTELLING” ʼn sinodevergadering, ʼn eenheid, ʼn ampsdraer of ander persoon of groep persone wat handelinge verrig wat handelinge van die NG Kerk Vrystaat is, maar sluit in hierdie Reglement nie ʼn gemeente of ʼn ring, of kommissies en ampsdraers van ʼn gemeente of ʼn ring, in nie;

1.5 “SINODALE KERKKANTOOR” die kantoor in Klousule 2.2 bedoel;

1.6 “REGLEMENT VIR DIE SINODALE PENSIOENFONDS” die Reglement vir die Sinodale Pensioenfonds van die NG Kerk Vrystaat;

1.7 “REGLEMENT VIR DIE SINODALE BYSTANDSFONDS” die Reglement vir die Sinodale Bystandsfonds van die NG Kerk Vrystaat;

1.8 “REGLEMENT VIR ONDERSTEUNING”

DIE

RAAD

VAN

EENHEID

VIR

die Reglement vir die Raad van Eenheid vir Ondersteuning; en

1.9 “DIREKTEUR: EENHEID VIR ONDERSTEUNING” die persoon bedoel in Klousule 9 van die Reglement vir die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 212

2.

OOGMERK MET EN ONDERSKEIDING TUSSEN KERKLIKE FONDSE

2.1

Die doel van kerklike fondse is om aan lidmate van die Kerk geleentheid te gee om op georganiseerde en verantwoordelike wyse voorsiening te maak vir finansiële ondersteuning vir die instandhouding van die openbare erediens, vir die hulp aan hulpbehoewendes en vir kerklike werksaamhede in gemeente-, rings- en sinodale verband.

2.2

Onderskeid word in hierdie Reglement getref tussen

2.2.1 gemeentelike fondse soos in Klousule 3 beskryf; 2.2.2 ringsfondse soos in Klousule 4 beskryf; en 2.2.3 sinodale fondse soos in Klousule 5 tot 46 beskryf.

3.

VERPLIGTINGE VAN GEMEENTES MET BETREKKING TOT FONDSE

3.1

Elke kerkraad handel met gemeentelike fondse volgens die voorskrifte van Bylae 2.

3.2

Elke kerkraad bepaal self die bedrag wat gehef word ten opsigte van huweliksgelde.

3.3

Reiskoste soos in 5.5 bedoel van afgevaardigdes na ʼn ringsvergadering word deur die betrokke kerkraad betaal na goedkeuring en ondertekening van eise vir sodanige reiskoste deur die ringskriba.

3.4

Kerkrade betaal alle kollektes, bydraes en ander geldelike verpligtinge ingevolge herdie Reglement sonder versuim aan die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning - in alle gevalle vóór 20 November.

3.5

Gemeentes hou spesiale kollektes, benewens kollektes soos in hierdie Reglement bedoel, soos van tyd tot tyd deur die Sinode bepaal en betaal gemelde spesiale kollektes sonder versuim aan die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning.

4.

RINGSFONDSE

Die Ringskriba en Ringskommissie handel met die ringsfondse volgens die voorskrifte van die Kerkorde en onroerende eiendom van die ring word geregistreer volgens die voorskrifte van Kerkorde Artikel 57.

5.

DIE SINODALE FONDS

5.1

In die jaar waarin die Sinode van die NG Kerk Vrystaat vergader, maak elke gemeente ʼn bydrae tot die Sinodale Fonds vir ʼn bedrag per afgevaardigde van die gemeente na die sinode soos van tyd tot tyd deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning bepaal.

5.2

In die jaar waarin die Algemene Sinode vergader, maak elke gemeente ʼn bydrae tot die Sinodale Fonds vir ʼn bedrag soos van tyd tot tyd deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, in oorleg met die betrokke kommissie van die Algemene Sinode, bepaal.

5.3

Die doel van die Sinodale Fonds is om administrasiekoste, koste vir gewone en buitengewone samekomste van meerdere kerkvergaderings, koste verbonde aan die werksaamhede van die Moderamen, die ringskommissies en sinodale instellings te 213

betaal, met dien verstande dat eenhede wat beheer oor eie fondse het, se koste uit sodanige eie fondse betaal word. 5.4

Die koste in 5.1 bedoel sluit in reiskoste, daggelde van lede, bodes en tydelike werkers, honoraria, reis- en verblyfkoste van getuies indien die betrokke kerkvergaderings so besluit en enige ander koste waartoe die Sinode of die Moderamen van tyd tot tyd mag besluit.

5.5

Reiskoste word betaal teen ʼn vasgestelde tarief soos van tyd tot tyd deur die Sinode bepaal.

5.6

Indien afgevaardigdes kerklike vergaderings buite die sinodale gebied bywoon, word reiskoste in die diskresie van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, met inagneming van die meriete van die omstandighede, betaal.

5.7

Indien ʼn eenheid van die Sinode genoodsaak is om ‘n gesamentlike vergadering buite die grense van die sinodale gebied met ʼn soortgelyke kommissie van ʼn ander sinode te hou, word die betrokke eenheid van die sinode deur nie meer as twee lede verteenwoordig nie.

5.8

ʼn Lid van ʼn meerdere kerkvergadering ontvang nie betaling vir die koste van sy terugreis wanneer hy die betrokke vergadering voor die sluiting daarvan sonder verlof verlaat, of wanneer hy reeds voor sy vertrek na die vergadering bewus daarvan is dat hy nie teenwoordig sal wees by ten minste die helfte van die tydsduur van die betrokke vergadering nie, met dien verstande dat hierdie Klousule 5.8 nie van toepassing is in gevalle waar verlof tot afwesigheid deur die vergadering gegee word weens siekte, of ander dringende omstandighede nie.

5.9

Die daggelde van lede van die Sinode (verblyfkoste), die Moderamen en ander eenhede deur die Sinode benoem, word betaal soos van tyd tot tyd deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning bepaal, met dien verstande dat daggelde van lede van die Sinode per sittingsdag telkens deur die Sinode volgens heersende omstandighede bepaal word.

5.10

ʼn Jaarlikse honorarium word aan die Moderator en die Skriba van die Moderamen betaal.

5.11

Tydens sinodesittings word ʼn honorarium vir die tydperk van die betrokke vergadering aan een of meer tydelike assistentskribas (die notulekommissie) betaal.

5.12

Die honoraria soos in 5.10 en 5.11 bedoel, word van tyd tot tyd deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning volgens die eis van omstandighede bepaal en word uit die Sinodale Fonds betaal.

6.

SINODALE GROEPLEWENSVERSEKERINGSKEMA

6.1

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning behartig administratiewe en koördinerende funksies met betrekking tot die groeplewensversekeringskema waarvan werknemers van gemeentes en van die NG Kerk Vrystaat lid is.

6.2

Die voorgeskrewe premie, soos van tyd tot tyd namens die lede beding, is maandeliks aan die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning betaalbaar met dien verstande dat die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning alternatiewe wyses van betaling mag voorskryf. 214

6.3

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is nie aanspreeklik teenoor lede van die groeplewensversekeringskema vir enige versuim van die onderskrywer van die groeplewensversekeringskema om sy verpligtinge teenoor lede na te kom nie.

7.

MEDIESE SKEMA

7.1

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is verantwoordelik vir administratiewe en koördinerende funksies met betrekking tot die mediese fonds waarvan werknemers van gemeentes en van die NG Kerk Vrystaat lid is.

7.2

Die voorgeskrewe premie van elke lid is maandeliks aan die begin van elke maand direk aan die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning betaalbaar, met dien verstande dat die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning alternatiewe wyses van betaling mag voorskryf.

7.3

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning is nie aanspreeklik teenoor lede van die mediese skema vir enige versuim van die onderskrywer van die mediese skema om sy verpligtinge teenoor lede na te kom nie.

7.4

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning bepaal van tyd tot tyd, indien dit na sy oordeel tot voordeel van die lede is, dat van mediese fonds verwissel word.

7.5

Alle predikante van die NG Kerk Vrystaat is volgens besluit van die Sinode verplig om aan die skema deel te neem.

8.

SINODALE EEUFEESGEDENKSAALFONDS

Die Sinodale Eeufeesgedenksaalfonds word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.

9.

GREY OPVOEDINGSFONDS

9.1

Die Grey Opvoedingsfonds word beheer deur die Sinode of die Moderamen, na gelang van die geval en word geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, met dien verstande dat die Raad van Eenheid vir Ondersteuning die bevoegdheid het om toekennings van studielenings aan studente te doen en die voorwaardes vir sodanige toekennings te bepaal. Die doel van die Grey Opvoedingsfonds is die bevordering van onderwys, hoofsaaklik van hoër onderwys in die Vrystaat en die ondersteuning van hulpbehoewende studente.

9.2

10. ANDER STUDIEFONDSE 10.1 Benewens die fondse in Klousules 15, 16, 17, 18 en 19 bedoel, beheer en administreer die Raad van Eenheid vir Ondersteuning ook ander Studiefondse wat ten doel het om lenings of beurse aan studente beskikbaar te stel. 10.2 Die Reglemente, soos van tyd tot tyd gewysig (waar nodig), van die studiefondse soos in 20.1 bedoel, word deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning bepaal en is ter insae by die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning.

11. KERKKANTOORFONDS 11.1 Die Kerkkantoorfonds word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. Kragtens Klousule 6.1 van die Reglement vir die Eenheid vir Ondersteuning, het die Raad die bevoegdheid om na sy diskresie, ʼn administrasiefooi 215

te hef met betrekking tot enige fonds waarvan hy die administrasie behartig en om sodanige administrasiefooi aan die Kerkkantoorfonds te betaal. 11.2 Die doel van die Kerkkantoorfonds is om die koste te boek te stel van die Sinodale Kerkkantoor.

12.

DIE FANIE NAUDÉ ADMINISTRASIE

TRUSTFONDS

VIR

KERKKANTOOR-

12.1 Die Fanie Naudé Trustfonds vir Kerkkantoor-administrasie word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 12.2 Die doel van die Fanie Naudé Trustfonds vir Kerkkantooradministrasie is om by te dra tot die lopende koste van die Sinodale Kerkkantoor ten einde die Sinode en gemeentes 'n bydrae tot die Kerkkantoorfonds te spaar.

13. FONDS VIR DIE DIENS VAN BARMHARTIGHEID 13.1 Fonds vir die Diens van Barmhartigheid word beheer deur die Eenheid vir Barmhartigheidsdienste en word op ʼn beperkte wyse soos bedoel in Klousule 3.6 van die Reglement vir die Eenheid vir Ondersteuning, geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 13.2 Elke gemeente maak jaarliks ʼn sinodale bydrae tot die Sinodale Fonds vir die Eenheid vir Barmhartigheidsdienste. 13.3 Die Sinodale Fonds vir die Eenheid vir Barmhartigheidsdienste kan aangevul word deur skenkings en erflatings.

14. HULPFONDS VIR SINODALE PENSIOENFONDS 14.1 Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Sendelinge Pensioenfonds. 14.2

Die Sendelinge Pensioenfonds word deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning geadministreer wat die geld van die fonds jaarliks aan die Sinodale Pensioenfonds betaal. (Sendelinge is deelhebbers van die Sinodale Pensioenfonds soos enige ander deelhebber).

14.3

Die kollekte word in die Sinodale Pensioenfonds gestort om voorsiening te maak vir kostes wat deur die Sinodale Pensioenfonds aangegaan moet word, in belang van die lede. Dit bespaar lede die koste.

15.

FONDS VIR GEESTELIKE BEARBEIDING VAN STUDERENDE JEUG

15.1 Die Fonds vir Geestelike Bearbeiding van Studerende Jeug word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 15.2 Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Fonds vir Geestelike Bearbeiding van Studerende Jeug en maak ook jaarliks ʼn sinodale bydrae tot gemelde fonds.

16.

DIE FONDS VIR DIE BYBELGENOOTSKAP VAN SA

16.1

Elke gemeente hou jaarliks, tydens die herdenking van die kerkhervorming, ʼn kollekte vir die Fonds vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

216

16.2

Die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning betaal geld aan die fonds in 16.1 bedoel, gereeld aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika oor.

17.

FONDS VIR TEOLOGIESE OPLEIDING

17.1 Die Fonds vir Teologiese Opleiding word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 17.2 Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Fonds vir Teologiese Opleiding. Die Fonds word aangewend vir kostes van verteenwoordigers op die kuratoria van Pretoria en Stellenbosch. Die balans gaan na die Beursfonds vir Teologiese Studies.

18.

DIE FONDS VIR DIE TEOLOGIESE FAKULTEIT UV

18.1

Die Fonds vir Die Teologiese Fakulteit UV word beheer deur die Kuratorium en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.

18.2

Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Fonds vir Die Teologiese Fakulteit UV en maak ook ‘n prorata-bydrae.

19.

FONDS VIR DOWES EN BLINDES (OOK GENOEM TOIBO)

19.1

Die Fonds vir Dowes en Blindes word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.

19.2

Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Fonds vir Dowes en Blindes. Die kollekte word verdeel en oorbetaal aan die Trans Oranje Instituut vir Buitengewone Onderwys en die Inrigting vir Dowes en Blindes te Worcester.

20.

DIE HELPMEKAAR STUDIEFONDS

20.1

Die Helpmekaar Studiefonds word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning volgens die voorskrifte van die Helpmekaar Studiefonds se reglement wat ter insae by die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning beskikbaar is.

20.2 Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Helpmekaar Studiefonds.

21.

DIE TEOLOGIESE STUDENTE-ONDERSTEUNINGSFONDS

21.1

Die Teologiese Studente-Ondersteuningsfonds word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning volgens die voorskrifte van die Reglement vir die Teologiese Studente-Ondersteuningsfonds.

21.2

Elke gemeente hou Ondersteuningsfonds.

22.

BEDIENINGSFONDS

22.1

Die Bedieningsfonds word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.

jaarliks

ʼn

kollekte

vir

die

Teologiese

Studente-

22.2 Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Bedieningsfonds.

23.

GEMEENTELIKE ONDERSTEUNINGS- EN UITBREIDINGS-FONDS

23.1

Die Gemeentelike Ondersteunings- en Uitbreidingsfonds word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 217

23.2 Elke gemeente hou jaarliks twee kollektes vir die Gemeentelike Ondersteunings- en Uitbreidingsfonds. 23.3

Hierdie fonds word aangewend vir behoeftige gemeentes wat voor 31 Maart van ‘n gegewe jaar by die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding vir finansiële hulp aansoek doen.

24.

KOLPORTASIEFONDS

24.1

Die Kolportasiefonds word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.

24.2 Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Kolportasiefonds. 25.

BEDIENINGSFONDS VIR MIDDESTADSGEMEENTES

25.1 Die Bedieningsfonds vir Middestadsgemeentes word deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding beheer en deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning geadministreer. 25.2 Elke gemeente hou jaarliks twee kollektes vir die Bedieningsfonds vir Middestadsgemeentes.

26.

FONDS VIR BEDIENING ANDREW MURRAY

26.1 Die Fonds vir Bediening Andrew Murray word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 26.2 Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Fonds vir Bediening Andrew Murray. Die Andrew Murray gemeente word gesubsidieer uit dié fonds. 27.

FONDS VIR VENNOOTSKAPPE: NGKA VRYSTAAT

27.1 Die Fonds vir Vennootskappe: NGKA Vrystaat word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 27.2 Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Fonds vir Vennootskappe: NGKA Vrystaat en maak ook jaarliks ʼn sinodale bydrae tot gemelde fonds. 27.3 Die Fonds vir Vennootskappe: NGKA Vrystaat kan aangevul word uit skenkings en erflatings. 28.

FONDS VIR VENNOOTSKAPPE: LESOTHO

28.1

Die Fonds vir Vennootskappe: Lesotho word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.

28.2

Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Fonds vir Vennootskappe : Lesotho en maak ook jaarliks ʼn prorata-bydrae tot gemelde fonds.

29.

FONDS VIR MIDDESTAD- EN ARBEIDSBEDIENING

29.1 Die Fonds vir Middestad- en Arbeidsbediening word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 29.2 Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Fonds vir Middestad- en Arbeidsbediening en maak ook jaarliks ʼn sinodale bydrae tot gemelde fonds. 218

29.3 Die Fonds vir Middestad- en Arbeidsbediening kan aangevul word deur insamelings onder beheer van die Eenheid vir Vennote in Getuienis. Die fondse word aangewend, onder andere vir Middestadsbediening (TAS – Torings van Hoop, Argief en Shepherd).

30.

FONDS VENNOOTSKAPPE: REFORMED CHURCH IN ZAMBIA (RCZ)

30.1 Fonds Vennootskappe: RCZ word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 30.2 Elke gemeente hou jaarliks, tydens Nagmaal, ʼn kollekte vir die Vennootskappe: Reformed Church in Zambia en maak ook jaarliks ʼn prorata-bydrae tot gemelde fonds. 30.3 Die Fonds Vennootskappe : RCZ word aangevul uit skenkings en erflatings. 31.

FONDS VIR OPLEIDING VAN TEOLOGIESE STUDENTE

31.1 Die Fonds vir Opleiding van Teologiese Studente word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en geadministreer deur die die Raad vir Eenheid en Ondersteuning. 31.2 Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Fonds vir Opleiding van Teologiese Studente. 31.3 Die Fonds vir Opleiding van Teologiese Studente word aangewend vir bydraes vir die voortsetting en ondersteuning van Vennootskappe: NGKA Vrystaat.

32.3 WÊRELDSENDINGFONDS 32.1

Die Wêreldsendingfonds word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.

32.2 Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Wêreldsendingfonds. 33.3 33.1

FONDS VIR BEDIENING KERKJEUG Die Fonds vir Bediening Kerkjeug word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.

33.2 Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Fonds vir Bediening Kerkjeug.

34.3 FONDS VIR GEESTELIKE BEARBEIDING VAN NASKOOLSE JEUG EN MULTIKULTURELE BEDIENING 34.1

Die Fonds vir Geestelike Bearbeiding van Naskoolse Jeug en Multikulturele Bediening word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.

34.2

Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Fonds vir Geestelike Bearbeiding van Naskoolse Jeug en Multikulturele Bediening. Die werk is saamgevoeg met Studentebearbeiding.

35.3

DIE SINODALE PENSIOENFONDS (SPF)

35.1 Die Sinodale Pensioenfonds word deur ʼn Raad van Trustees geadministreer volgens die voorskrifte van die Reglement vir die Sinodale Pensioenfonds. Die Direkteur: 219

Eenheid vir Ondersteuning is ampshalwe die Hoofbeampte van die Sinodale Pensioenfonds. 35.2 36.3

Elke deelhebber soos bedoel in die Reglement vir die Sinodale Pensioenfonds kom sy verpligtinge na volgens die voorskrifte van gemelde Reglement.

FONDS VIR EREDIENSKOMMISSIE

36.1 Die Fonds vir Eredienskommissie word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 36.2 Elke gemeente maak jaarliks ʼn bydrae van R350 tot die Fonds vir Eredienskommissie. 37.3

FONDS VIR VROUELIDMATE

37.1 Die Fonds vir Vrouelidmate word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 37.2 Elke gemeente hou jaarliks ‘n kollekte tydens Moedersdag vir die Fonds vir Vrouelidmate.

38.3

BEURSFONDS VIR TEOLOGIESE STUDIE

38.1

Die Beursfonds vir Teologiese Studie word beheer en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning volgens die voorskrifte van die Reglement vir die Teologiese Studente-ondersteuningsfonds en die Reglement vir die Beursfonds.

38.2

Elke gemeente hou jaarliks ʼn kollekte vir die Beursfonds vir Teologiese Studie en gemeentes word versoek om, benewens gemelde kollekte, ook ʼn ruim bydrae tot gemelde fonds te maak.

39.3

FONDS VIR HOSPITAALBEDIENING

39.1

Die Fonds vir Hospitaalbediening word beheer deur die Eenheid vir Barmhartigheidsdienste en word geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.

39.2

Elke gemeente maak jaarliks ʼn bydrae van R50.00 tot die Fonds vir Hospitaalbediening.

40.3

FONDS VIR BEARBEIDING VAN GEVANGENES

40.1

Die Fonds vir Bearbeiding van Gevangenes word beheer deur die Eenheid vir Barmhartigheidsdienste en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.

40.2

Elke gemeente, na sy keuse, hou jaarliks ʼn kollekte vir die Fonds vir Bearbeiding van Gevangenes of maak jaarliks ʼn bydrae uit gemeentefondse tot gemelde fonds.

41.3 41.1

FONDS VIR GEMEENTEBEDIENING Die Fonds vir Gemeentebediening word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning.

41.2 Elke gemeente maak jaarliks ʼn sinodale bydrae tot die Fonds vir Gemeentebediening. 220

42.3

FONDS VIR PREDIKANTEBEGELEIDING

42.1 Die Fonds vir Predikantebegeleiding word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 42.2 Elke gemeente, na sy keuse, hou jaarliks ʼn kollekte vir die Fonds vir Predikantebegeleiding, of maak jaarliks ʼn bydrae uit gemeentefondse tot gemelde fonds.

43.3

VENNOOTSKAPPE: NGKA VRYSTAAT (BOTSHABELO)

43.1 Die Vennootskappe: NGKA Vrystaat Botshabelo word beheer deur die Eenheid vir Vennote in Getuienis en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 43.2 Elke gemeente na sy keuse, hou jaarliks ʼn kollekte vir die Vennootskappe: NGKA Vrystaat Botshabelo, of maak jaarliks ʼn bydrae uit gemeentefondse tot gemelde fonds.

44.3

FONDS VIR JONK VRYSTAAT

44.1 Die Fonds vir die JONK Vrystaat word beheer deur die Eenheid vir Bedieningsbegeleiding en geadministreer deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning. 44.2 Elke gemeente hou jaarliks, tydens die biddag vir kategese gedurende Augustus, ʼn kollekte vir die Fonds vir JONK Vrystaat, maak ook jaarliks ʼn bydrae tot gemelde fonds soos van tyd tot tyd deur JONK Vrystaat bepaal op grond van die aantal kinders in die betrokke gemeentes se kategeseskool. 45.3

VERDERE FONDSE

45.1

Die Sinode bring van tyd tot tyd verdere fondse tot stand soos benodig vir kerklike werksaamhede, welke fondse beheer en geadministreer word soos deur die Sinode bepaal. Die fondse word deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning geadministreer.

12.

REGLEMENT VIR DIE TEOLOGIESE STUDENTEONDERSTEUNINGFONDS

1.

ʼn Aansoek om ʼn studielening moet aan die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning gerig word en moet hom bereik voor 31 Augustus elke jaar.

2.

Die toekenning van ʼn studielening geskied deur die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, in oorleg met die Kuratorium.

3.

By oorweging van ʼn aansoek word hulp verleen aan:

3.1. Verdienstelike minder vermoënde studente, wat hulle vir die Evangeliebediening aan die Teologiese Fakulteit, Universiteit van die Vrystaat, wil bekwaam. 3.2 Voorkeur word gegee aan die aansoeke van verdienstelike en minder vermoënde studente wie se ouers in die Vrystaat woonagtig is. 4. ʼn Applikant is verplig om elke jaar opnuut aansoek te doen en terselfdertyd bewys van vordering met sy kursus te lewer. 221

5. ʼn Persoon wat ondersteuning uit dié fonds ontvang, moet ʼn skuldbewys, soos deur die Sinodale Kerkkantoor opgestel, onderteken en hom verbind om die lening wat hy ontvang in twaalf gelyke jaarlikse paaiemente na voltooiing van sy teologiese studie terug te betaal. Sodanige lening is rentevry vir die tydsduur van die teologiese studie en vir nog twaalf jaar ná voltooiing daarvan. Gedurende laasgenoemde tydperk moet die lening in gelyke jaarlikse paaiemente terugbetaal word. ’n Bedienaar van die Woord wat ʼn lening uit hierdie fonds ontvang het, is geregtig daarop om na ses jaar in die evangeliebediening en nadat hy gereeld elke jaar ʼn twaalfde deel (dit wil sê die helfte) van sy totale lening terugbetaal het, aanspraak te maak op kwytskelding van die res van die lening. 6.

Terugbetaling geskied in oorleg met die formule van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning, in terme van die bepalings van die Nasionale Kredietwet.

7.

Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning kan sodanige stappe neem as wat die hy nodig ag indien ʼn persoon in gebreke bly om sy lening, volgens bepaling van hierdie reglement, terug te betaal. In bepaalde omstandighede kan die Raad selfs gedeeltelike of algehele kwytskelding van die lening verleen met verslag aan die Sinode of Moderamen.

8.

Indien ʼn student sy studie staak of ʼn bedienaar van die Woord die bediening neerlê of evangeliewerk wat los staan van die NG Kerk onderneem voordat die skuld vereffen is, mag die Raad van Eenheid vir Ondersteuning dadelik rente op die verskuldigde bedrag bereken. Die Raad van Eenheid vir Ondersteuning het in sulke gevalle die reg om die hele verskuldigde bedrag in een of meer paaiemente terug te eis.

9.

Aan die Sinode moet gereeld oor die Fonds verslag gedoen word.

10. Slegs ʼn student wat lidmaat van die NG Kerk-familie is, kom in aanmerking vir toekenning van ʼn studiebeurs uit hierdie fonds. Omdat dit ʼn voorwaardelike vrye beurs is, moet die persoon aan wie die beurs toegeken word, ʼn voorwaardelike skuldbewys, soos deur die Sinodale Kerkkantoor voorsien, onderteken.

13.

REGLEMENT VIR DIE BEURSFONDS

1.

ʼn Aansoek om ‘n studiebeurs en korrespondensie in verband daarmee moet gerig word aan die Direkteur: Eenheid vir Ondersteuning en moet hom voor 31 Augustus bereik. ʼn Aansoek moet vergesel wees van twee vraelyste van goeie sedelike gedrag en vordering: een van die predikant van die gemeente waar die applikant woon en een van die hoof van die inrigting waar hy/sy studeer. Hy/sy moet ook voldoen aan die vereistes van die A-Z Handleiding.

2.

By oorweging van ʼn aansoek word hulp verleen aan:

2.1. verdienstelike, minder vermoënde studente wat hulle vir die Evangeliebediening aan die Teologiese Fakulteit, Universiteit van die Vrystaat wil bekwaam. 2.2. voorkeur word gegee aan die aansoeke van verdienstelike en minder vermoënde studente wie se ouers in die Vrystaat woonagtig is. 3.

ʼn Student wat sy/haar teologiese studie aan die Universiteit van die Vrystaat onderneem, kwalifiseer vir ʼn studiebeurs uit dié fonds.

4.

Slegs ʼn student wat lidmaat van die NG Kerk-familie is, kom in aanmerking vir toekenning van ʼn studiebeurs uit hierdie fonds. Omdat dit ʼn voorwaardelike vrye 222

beurs is, moet die persoon aan wie die beurs toegeken word, ʼn voorwaardelike skuldbewys, soos deur die Sinodale Kerkkantoor voorsien, onderteken. 5.

ʼn Beurs word na gelang van die behoefte van die applikant en op meriete vir ses (6) studiejare toegeken. ʼn Student uit ʼn ander provinsie wat aan die Universiteit van die Vrystaat studeer, kwalifiseer ook vir ʼn beurs, maar by oorweging van ʼn aansoek geniet ʼn student wie se ouers in die Vrystaat woonagtig is, voorkeur (kyk pt 2.2 hierbo).

6.

ʼn Applikant is verplig om elke jaar opnuut aansoek te doen en terselfdertyd bewys van vordering met sy/haar kursus te lewer.

7.

Uitbetaling van ʼn beurs geskied halfjaarliks deurdat die klasgelde vir die betrokke semester regstreeks aan die Universiteit van die Vrystaat oorbetaal word. Die balans word aan die student oorbetaal.

8.

ʼn Beurs is voorwaardelik nie-terugbetaalbaar, maar sal terugwerkend as gewone terugbetaalbare studielening (teen 5% rente per jaar gedurende studiejare en 8% rente per jaar daarna, of soos van tyd tot tyd bepaal mag word) beskou word, indien:

8.1 die betrokke student op een of ander stadium van kursus verander; 8.2 die kursus om een of ander rede nie voltooi nie; 8.3 na voltooiing van die kursus nie tot die aktiewe bediening in die NG Kerk toetree nie of vier jaar in diens van die NG Kerk was nie. 8.4 Terugbetaling geskied in ooreenstemming met die formule van die Raad van Eenheid vir Ondersteuning in terme van die bepalings van die Nasionale Kredietwet. 9

Indien ʼn student hom/haar wangedra of onder normale omstandighede nie bevredigend vorder nie, word verdere uitbetaling gestaak en reeds uitbetaalde bedrae geld onmiddellik as ʼn gewone terugbetaalbare studielening met rente soos hierbo aangedui, beskou.

10

ʼn Student verbeur die toekenning vir die jaar wat volg op die jaar waarin hy/sy, onder normale omstandighede, nie sy/haar eksamen geslaag het nie.

11

ʼn Studiebeurs is nie beskikbaar indien ʼn persoon na voltooiing van sy/haar teologiese kursus verder gaan studeer nie.

14. HANDLEIDING VIR INLIGTINGSDIENS

DIE

SINODALE

ARGIEF-

EN

1. HANDLEIDING VIR DIE SINODALE ARGIEF- EN INLIGTINGSDIENS In ooreenstemming met die karakter van die kerk het haar Argief- en Inligtingsdiens primêr ʼn kerklike doelstelling en grondslag. Dit is verder op ’n teologies-wetenskaplike en ’n sekulêr-wetenskaplike diens ingestel. 6.2.1 Hierdie arbeid bou die geheue van die kerk uit en stel die kerk in staat om haar funksies op ’n kerklik-verantwoordelike wyse voort te sit. 7.2.1 Die versameling, bewaring en gebruik van argiefmateriaal beteken die hantering van getuienisse oor die handelinge van God drie-enig in en deur sy kerk in ’n bepaalde gebied. 8.2.1 In hierdie verband beteken argiefmateriaal: dié dokumente of alle ander materiaal wat inligting oor gemeentes, ringe, sinodes en hulle kommissies, sowel as kerklike inrigtings 223

wat binne hulle grense val, bevat. Dit behels alle skriftelike inligting van die NG Kerk Vrystaat. 9.2.1 As sodanig staan die argief- en inligtingdiens as ʼn gesistematiseerde inligtingsbron in diens van die kerk en haar verskillende kennisvelde, met besondere klem op die teologie en meer bepaald die geskiedenis van die kerk. 10.2.1 In hierdie verband kan die waarde van museummateriaal nie onderskat word nie. Hierdie materiaal (kulturele aspekte, mondelinge oorleweringe ensovoorts) kan bydra tot ʼn meer volledige verstaan en beskrywing van die kerk. 11.2.1 Derhalwe beywer die argief- en inligtingsdiens hom daarvoor om gemeentes op te skerp om: 5.11.1 sodanige materiaal vir die plaaslike kerk te bewaar en uit te stal; en 5.11.2 hierdie materiaal aan die Argief te skenk vir veilige bewaring.

2. IMPLEMENTERING VAN DIE ARGIEF- EN INLIGTINGSBELEID IN DIE NG KERK VRYSTAAT 2.1 Algemeen Vir die doelmatige argiefwerksaamheid het kerkrade, ringe, sinodes en ander argieflewerende instansies die volgende verantwoordelikhede: 2.1.1 die voorsiening van goedversorgde en gedokumenteerde inligting met gebruikmaking van die voorgeskrewe riglyne vir liassering soos deur die Argief opgestel; 2.1.2 die gebruikmaking van netjiese en leesbare skrif in ʼn ink wat nie maklik verbleik of uitgewis kan word nie; 2.1.3 goeie tikwerk met ʼn helder swart tiklint; 2.1.4 rekenaaruitdrukke van ʼn goeie letterkwaliteit (nie ligte of vinnige druk “draft” nie), of laserdruk; 2.1.5 die gebruik van duursame papier, verkieslik A4-formaat van 120 gram of meer (nie dun en/of aaneenlopende rekenaarpapier nie); 2.1.6 tik- of skryf- of drukwerk verkieslik op albei kante van die papier met ʼn oop ruimte van ongeveer 3 cm aan weerskante van die teks; 2.1.7 die volledige datering, ondertekening en/of parafering en stempel van alle dokumente soos die Argief dit vereis; 2.1.8 die inagneming van die noodsaaklikheid van ruimtebesparing in die Argief deur die stelselmatige vernietiging van efemere materiaal soos deur die Argivaris/Argiefkommissie bepaal; 2.1.9 die inlewering van argiefmateriaal by die sinodale argief onder die dekking van ’n behoorlike oorplasingslys en waar nodig, met vermelding van wat ontbreek; en 2.1.10 duidelike aanduiding en opdrag te gee ten opsigte van dokumente wat geslote moet bly en waartoe toestemming deur die Sinode / Sinodale Kommissie / Ring / Kerkraad of Argiefskeppende instansie verkry moet word voordat dokumente verskaf of geopen kan word. 224

2.2 Die Taakgroep vir Argief- en Inligtingsdiens het reg van koöpsie en is belas met: 2.2.1

die nodige advies aan die Sinode vir die voorsiening van ʼn doelmatige argiefbewaarplek en kundige personeel;

2.2.2

die nodige leiding aan die Sinode insake die versameling, versorging, bewaring en gebruik van argiefmateriaal en implementering en benutting van die rekenaar in dié verband;

2.2.3

reëlings om argiefmateriaal van kerkrade, ringe, sinodes, kerklike kommissies en inrigtings in die sinodale argiefbewaarplek te versamel vir bewaring;

2.2.4

die verkryging van belangrike publikasies vir die argief;

2.2.5

die toesig oor die werk van die argief- en inligtingsbeampte, as uitvoerende beampte én die argiefpersoneel;

2.2.6

die opstel van ʼn verslag oor die werk in die argief- en inligtingskantoor aan elke vergadering van die Sinode, plus ’n begroting van inkomstes en uitgawes aan die betrokke eenhede en Sinode; en

2.2.7

die finale beslissing oor die moontlike vernietiging van efemere stukke.

3. ARGIEF- EN INLIGTINGSBEAMPTE Die Sinode of Raad van die Eenheid vir Ondersteuning benoem ʼn Argief- en Inligtingsbeampte wat: 3.1

alle dienste op sy/haar terrein op ʼn deeglike en wetenskaplike wyse uitbou;

3.2

alle take in verband met die versameling, bewaring, ontsluiting, navorsing en publikasies vervul, met die verantwoordelikheid om:

3.2.1

kerkrade, ringe, die Sinode en kerklike eenhede argiefbewus te maak en op die inlewering van die betrokke materiaal by die betrokke sinodale argiefbewaarplek aan te dring;

3.2.2

aan te dring op die vervanging en/of verbetering van argiefmateriaal wat nie aan die voorskrifte van hierdie handleiding en/of aan die algemeen aanvaarde argiefvereistes voldoen nie;

3.2.3

aanwinste skriftelik te erken;

3.2.4

sover moontlik alle beskadigde stukke vakkundig te laat herstel;

3.2.5

mettertyd alle argiefmateriaal volgens ʼn aanvaarde beginsel te laat inbind;

3.2.6

toe te sien dat alle bande, bundels, lêers en ander argiefstukke stelselmatig genumereer en op inventaris geplaas word;

3.2.7

toe te sien dat die nodige indekse en inventarisse vir argiefstukke opgestel word;

3.2.8

teen navorsingsfooie uittreksels uit argiefstukke te voorsien;

3.2.9

die noodsaaklikheid van die versigtige hantering van argiefstukke by navorsers tuis te bring;

3.2.10 toe te sien dat argiefmateriaal nie uit die argief gaan nie; 3.2.11 toe te sien dat geslote stukke slegs met toestemming van die argieflewerende instansie (Sinode / Moderamen / ring / kerkraad) geopen/beskikbaar gestel kan word; 225

3.3

ʼn vakkundige op die terrein van die argiefwetenskap moet wees en ʼn grondige kennis van die kerk moet hê, maar nie ʼn leraar hoef te wees nie;

3.4

by die Sinode se pensioen- en mediese fonds ingeskakel word;

3.5

aan elke gewone vergadering van die Raad van die Eenheid vir Ondersteuning oor sy/haar werk verslag doen;

3.6

sinodale vergaderinge met ʼn adviserende stem bywoon;

3.7

’n student op sy/haar arbeidsterrein moet bly en die nodige in-diens-opleiding in sy/haar departement behartig;

3.8

rekordbeheer binne die sinodale gebied toepas wat behels die leiding met betrekking tot:

3.8.1

argiefwaardige- en efemere stukke;

3.8.2

’n liasseerstelsel;

3.8.3

die besorg van argiefmateriaal aan die sinodale argiefbewaarplek; en

3.9

deur sporadiese besoeke of werkswinkels in die argiefbewaarplek, leiding aan predikante, die betrokke gemeentelike amptenare en kerkraadskommissies gee met betrekking tot kerklike argiefwese.

3.10 Indiening van “In Memoriam”-verslag: 3.10.1 Elke Sinodale Argief- en Inligtingskantoor skakel aan die begin van elke kalenderjaar met die betrokke pensioenfondse van die sinode/s wat hulle bedien met die sterftekennisgewings van die voorafgaande jaar. 3.10.2 Die kantoor maak dan ’n lys van die sinodes waarin die oorledene gedien het. 3.10.3 ʼn Kopie van dié lys word voor 31 Januarie van elke jaar aan al die betrokke sinodes se skribas (of persoon verantwoordelik vir die “In Memoriam”-verslag) gestuur waar die persoon in diens was.

4. DIE MODERAMEN, SINODALE KOMMISSIES EN ANDER KERKLIKE INSTANSIES 4.1 Die lede van die Moderamen (skriba), skribas van alle sinodale eenhede, sinodale amptenare wat verantwoordelikheid beklee by diensaksies, verenigings, inrigtings, institute, byeenkomste, maatskappye, trusts, pensioenfondse, skemas, kerkkantore, rade en dies meer, moet van tyd tot tyd soos in hierdie handleiding gestel, alle argivalia by die Argief inlewer of daarmee handel soos onderling met die Argief- en Inligtingsbeampte ooreengekom. Dit behels behoorlike ondertekende, geparafeerde, gedateerde en genumereerde agendas, notules en bylaes, sistematies en argivalies korrek geliasseerde korrespondensie, aktes, registers, finansiële stukke, alle stukke wat betrekking het op die interne funksionering en kronologie van werksaamhede, statistiek en gegewens, manuskripte, aantekeninge en dies meer. 4.2 Die skriba van die Sinode het die verantwoordelikheid om so gou moontlik ná elke sinodesitting die gepubliseerde Agenda, Handelinge en Kerkorde aan die Argief vir bewaring te besorg. 226

5. DIE RING Die ring benoem ʼn Argief- en Inligtingskommissie wat moet toesien dat: 5.1

die ring oor ʼn doeltreffende argiefstelsel beskik waarby ingesluit is afskrifte van die ring en ringskommissies se notules, stukke in verband met die ring se administrasiefonds en ’n doelmatige liasseersisteem (en korrespondensie indien nodig), asook die nodige geriewe daarvoor;

5.2

daar aan al die argivaliese vereistes vir dokumentêre materiaal voldoen word, waarby die nasien van die afskrifte van dooplidmate- en lidmateregisters, wat voor elke ringsitting van die betrokke ringsgemeentes ontvang is, ingesluit word;

5.3

binne twee maande na elke ringsitting die oorspronklike notules van die vergadering, asook alle bylaes, verslae en gemeentelike stukke wat voor die ring gedien het, asook alle korrespondensie vir die betrokke ringsjaar (indien moontlik), onder dekking van die voorgeskrewe inventarisvorm (met vermelding van wat ontbreek), aan die Argief gestuur word;

5.4

alle stukke wat vir verbetering/aanvulling/vervanging terugverwys is, so gou moontlik na ontvangs en noukeurige kontrolering deur die Ringskommissie aan die Argief gestuur word;

5.5

die argief van die gasheergemeente tydens ringsittings nagegaan word;

5.6

in samewerking met die sinodale Argief- en Inligtingsbeampte aan kerkraadsargiefkommissies leiding gegee word met betrekking tot die ordening, bewaring en uitbouing van die gemeente-argief, die vernietiging van efemere stukke, die inlewering van gemeentelike argivalia by die sinodale argiefbewaarplek en alle ander verpligtinge;

5.7

die ringskriba behoorlik ingelig is oor sy verpligtinge soos beliggaam in die argiefhandleiding;

5.8

handtekeninge onder aan notules en verslae volledig is en ’n duidelike eenheid met die notule en verslae vorm;

5.9

volledige verduidelikings verstrek word waar verslae en ander dokumente nie volledig onderteken kon word nie;

5.10 alle oorspronklike stukke, onder meer notules, verslae en korrespondensie by die ringskriba vir ordening en versending na die Argief ingelewer word; 5.11 alle verslae en notules duidelike en volledige opskrifte het met vermelding van die naam van die betrokke sinodale gebied, ring, gemeente, kommissie, diensaksies en dies meer, asook die datum van die vergadering en/of verslag; 5.12 ringsnotules en verslae korrek en deurlopend genumereer word; 5.13 ringstukke in die volgorde van die inventaris georden word en daarop afgemerk word (met vermelding van wat ontbreek), voordat dit aan die Argief versend word; 5.14 die nodige besonderhede oor die ring jaarliks aan die samesteller van die Jaarboek gestuur word; 5.15 ʼn besluiteregister tydens die ringsvergadering opgestel word; 5.16 ʼn indeks op ringsbesluite bygehou word; 227

5.17 wanneer ’n nuwe ringskriba benoem word, alle materiaal insake die ring deur die uittredende ringskriba aan die nuwe ringskriba oorhandig word; 5.18 stukke in verband met buitengewone vergaderings/ringsittings óók aan die Sinodale Argiefbewaarplek oorgedra word; en 5.19 geslote dokumente duidelik gemerk word en opdrag gegee is aan Argief- en Inligtingskantoor vir sluiting van dokumente en slegs geopen mag word met toestemming van die spesifieke ring.

6. DIE KERKRAAD Elke kerkraad benoem ʼn Argiefkommissie waarvan die skriba-kassier, skriba of saakgelastigde ampshalwe lid is en wat moet toesien dat 6.1

die gemeente oor ʼn doeltreffende argiefstelsel beskik, waarby ingesluit is ʼn doelmatige, geordende liasseersisteem en inventaris, asook die nodige geriewe daarvoor;

6.2

dat daar aan al die kerklike en argivaliese vereistes vir die betrokke materiaal en dienste voldoen word;

6.3

die handelinge van die kerkraad, sy kommissies, diensaksies en ander gemeentelike vergaderings in ʼn behoorlike, goed versorgde en argivalies aanvaarbare notuleboek, of notule-lêer aangeteken en die betrokke bylaes daarby gevoeg word;

6.4

museummateriaal versamel en versorg word;

6.5

dooplidmaat-, lidmaat- en huweliksregisters op datum gehou en versorg word;

6.6

alle ander belangrike argiewe, byvoorbeeld konsistorieboeke, aankondigingsboeke, duplikate van uitgaande briewe en die oorspronklike inkomende briewe, behoorlik versorg en bewaar word;

6.7

regstellings, wysigings of versuimde inskrywings in die registers korrek aangebring word nadat die aansoeke met die nodige bewysstukke, deur die kerkraad en Argief goedgekeur is;

6.8

gemeentelike verslae volgens die kerklike bepalings opgestel en op die bestemde tyd aan die ring of sy kommissies besorg word;

6.9

sorgvuldig gekontroleerde, gekorrigeerde, geparafeerde en ondertekende afskrifte van die dooplidmaat- en lidmaatregisters en ook die oorspronklike kerklike huweliksregister op bepaalde tye op voorgeskrewe blaaie aangebring en via die ring na die sinodale argiefbewaarplek gestuur word;

6.10 al bogenoemde argiefmateriaal, asook enige ander waartoe ooreengekom is, vir veilige bewaring, versorging en oordeelkundige gebruik deur navorsers aan die sinodale argiefbewaarplek toevertrou word; 6.11 alle stukke wat deur die ring/ringskommissie vir verbetering/aanvulling/vervanging na gemeentes terugverwys is, binne vier weke na die vergadering in die verlangde toestand aan die ringskriba besorg word; 6.12 skriftelike en mondelinge oorkondes wat 'n bydrae kan lewer tot die getuienis van die handelinge van God met sy kerk, bewaar en aan die sinodale argiefbewaarplek besorg word; en 228

6.13 sorgdra dat geslote dokumente duidelik gemerk word en opdrag gegee is aan Argiefen Inligtingskantoor vir sluiting van dokumente en slegs geopen mag word met toestemming van die spesifieke kerkraad.

7. REGISTERS 7.1 ALGEMEEN 7.1.1 Gegewens moet deeglik nagegaan word voordat ʼn inskrywing in enige register gemaak word. 7.1.2 Die name en vanne van persone en die name van gemeentes moet volledig en korrek verstrek word. Afkortings soos BFN vir Bloemfontein en PE vir Port Elizabeth en populêr-gebruikte, maar nie-amptelike name soos "Groote Kerk" vir Kaapstad en "Bosmanstraatkerk" vir Pretoria is ontoelaatbaar. Die korrekte name verskyn in die Kerk se Jaarboek. 7.1.3 Ten einde die juiste geboortedatum en die spelling van die name vir inskrywing in die register te verseker, moet die ouer(s) by die aanmelding vir die doop die dokument toon wat by die registrasie van die kind se geboorte uitgereik is. Dooplidmate moet voor belydenisaflegging ’n doopseël inlewer. 7.1.4 Datums word volgens die agtsyferstelsel in die orde van die dag, maand, jaar geskryf, byvoorbeeld 3 April 1978 as 03.04.1978 en 15 November 1977 as 15.11.1977. 7.1.5 Geen herhalingstekens soos "do" of "ditto" is toelaatbaar nie. 7.1.6 Inskrywings geskied in alfabetiese orde (dit wil sê alle vanne wat met dieselfde letter begin, moet saam gegroepeer word). Vanne soos Van der Merwe en Van Rensburg kom onder die letter V, maar ʼn van soos Janse(n) van Rensburg, waar die Janse(n) ʼn deel van die van uitmaak en die betrokke persoon dit self so gebruik, kom onder J. 7.1.7 Inskrywings moet genommer word. 7.1.8 Ter wille van ruimtebesparing word daar normaalweg geen reël tussen twee inskrywings in die dooplidmaat- of lidmaatregister oopgelaat nie. Hoogstens mag daar tussen registrasies wat met verskillende letters van die alfabet begin, ʼn reël oopgelaat word. 7.1.9 Om dieselfde rede begin die inskrywings van elke volgende nuwe jaar of termyn nie telkens op ʼn nuwe bladsy nie, maar hulle word slegs deur die ooplaat van ’n reël, met of sonder die toevoeging van die jaartal, aangedui of geskei. Dit is van toepassing op die oorspronklike handgeskrewe- en afskrifteregisters. 7.1.10 Inligting wat in die opmerkingskolom van die dooplidmateregister verstrek word, moet verklarend wees ten opsigte van buitengewone omstandighede wat die kerkregtelike posisie van die doopouers, dopeling of bedienaar van die doop raak, of wat op die wese en implikasie van die sakrament betrekking het. 7.1.11 Waar die vader of moeder byvoorbeeld nie ʼn belydende lidmaat van ʼn gemeente is nie, of om ’n ander rede nie by die doop teenwoordig is nie, moet die dooplidmateregister aandui dat die betrokke ouer nie die doopbelofte afgelê het nie. In so ʼn geval word met die opmerking “vader/moeder lê alleen belofte af” volstaan. Dit geld ook waar ʼn ouer oorlede is, of die ouers geskei is. Die name moet ingeskryf word met die nodige opmerking in die opmerkingskolom. 229

7.1.12 Waar by ʼn registerinskrywing addisionele inligting van nut kan wees, mag dit in die opmerkingskolom aangeteken word, selfs al maak die handleiding nie spesifiek daarvoor voorsiening nie, hoewel die gestelde riglyn hierbo en in 7.1.13 eerbiedig moet word. 7.1.13 As algemene reël geld dat niks vermeld mag word wat lasterlik is of ʼn stigma dra nie. Opmerkings soos "buite-egtelik", "vader onbekend" of "enkelouer" is heeltemal ontoelaatbaar. 7.1.14 “ Rektifikasie” beteken om ʼn fout in die register, byvoorbeeld Johannis tot Johannes, of 20 April tot 21 April reg te stel. “Naamsverandering” beteken om ʼn bepaalde voornaam of van byvoorbeeld PETRUS deur HERMANUS of CONRADIE deur NIENABER, soos dikwels by aanneming gebeur, te vervang. “Versuimde registrasie” beteken dat iemand se naam nie in die register ingeskryf is nie. Dit moet reggestel word deur die aanbring van versuimde inligting in die betrokke registers. 7.1.15 Aansoeke in verband met rektifikasie word in tweevoud op die voorgeskrewe vorms (Vorm 12 of Vorm 13) en met die nodige bewysstukke/stawende dokumente ingedien by die kerkraad van die gemeente waar versuim plaasgevind het, of by foutiewe inskrywing by die kerkraad waar lidmaat tans geregistreer is. 7.1.16 Ten opsigte van ʼn regstelling en naamsverandering, is die vereiste bewysstukke/stawende dokumente onder andere ʼn identiteitsdokument. Vir ʼn versuimde inskrywing moet skriftelike verklarings verkry word van twee betroubare en ongesensureerde lidmate, doopouers uitgesluit, dat die betrokke persoon wel gedoop is of belydenis afgelê het, plus ʼn doop- of lidmaatskap-kaart/boekie. 7.1.17 ʼn Skriftelike verklaring deur die leraar wat die doop waargeneem het, vergesel van ’n afdruk van die betrokke bladsy in die doopkladboekie, kan in die geval van ʼn versuimde doopinskrywing in plaas van bogenoemde verklaring ingelewer word. In die geval van versuimde lidmaatinskrywing is ʼn verklaring deur die betrokke leraar plus die lidmaatkaart, in plaas van die verklarings, aanvaarbaar. 7.1.18 Nadat die kerkraad die aansoek op ʼn wettig gekonstitueerde vergadering nagegaan en goedgekeur het, word dit én die bewysstukke met ʼn aanbeveling na die Sinodale Argief- en Inligtingskantoor verwys en na goedkeuring, word een van die vorms na die betrokke kerkraad vir die nodige rektifikasie teruggestuur. 7.1.19 Die skriba van die kerkraad bring die goedgekeurde wysiging in die oorspronklike register aan en die Sinodale Argief- en Inligtingskantoor sien toe dat dit op die afskrifte aangebring word. 7.1.20 Geen skrappinge in die register is toelaatbaar nie, maar die juiste besonderhede word met rooi bo die foutiewe gegewens, wat in alle gevalle met rooi onderstreep word, ingeskryf. In die opmerkingskolom word daar ook met rooi aangeteken: "Argief goedg. .........................(datum)". Die amptenaar wat die wysiging aanbring, parafeer dit. 7.1.21 By versuimde registrasie word ná goedkeuring deur die Argief, die inskrywing in die register van die lopende jaar en in die gemeente waar die versuim plaasgevind het, 230

gedoen. ’n Verduidelikende opmerking in die opmerkingskolom (vers. reg. Arg goedg. en die datum) word aangebring, tesame met ’n verwysingsnota in die register by die jaar waar die inskrywing moes plaasvind. 7.1.22 ’n Skryffout wat in die lopende jaar begaan is of enige ander geval waar rektifikasie nodig is, moet direk reggestel en deur die registerhouer geparafeer word. In die afskrifte word die korrekte besonderhede dan sonder meer oorgeskryf. 7.1.23 Alle wysigings en/of aanvullings word in die huidige gemeente gedoen, BEHALWE IN DIE GEVAL VAN VERSUIMDE REGISTRASIE. Dit word by die gemeente gedoen waar die versuimde registrasie plaasgevind het en nadat die naam in die register ingeskryf is, word ʼn oorplasing gedoen na die huidige gemeente.

7.2 DIE DOOPLIDMAATREGISTER 7.2.1

VOORNAAM EN VAN

7.2.1.1 Die dooplidmaat word geregistreer onder die van soos dit op sy/haar identiteitsdokument verskyn. 7.2.1.2 Die dooplidmaat se van word eerste ingeskryf en daarna die volledige voorname. 7.2.1.3 Slegs die moeder se nooiensvan word saam met haar volle voorname ingeskryf en nie haar getroude van nie, maar as haar nooiensvan en haar getroude van dieselfde is, word "geb" duidelikheidshalwe na haar van geskryf, byvoorbeeld "Dippenaar (geb Dippenaar)". 7.2.1.4 Alle voorname van ouers en dooplidmate word voluit geskrywe. 7.2.2

BUITE-EGTELIKE KIND

7.2.2.1 Die dooplidmaat word langs die gewone weg geregistreer. Slegs die nooiensvan en voornaam van die moeder word ingeskryf. Indien dit ʼn weduwee of geskeide vrou is, word haar getroude van in hakies langsaan aangebring, byvoorbeeld (nou Nel). Die reël vir die vader se naam word oopgelaat. 7.2.2.2 Indien die biologiese ouers ná die doop trou, word die dooplidmaat se van by die Departement van Binnelandse Sake verander. Daarna word daar aansoek om rektifikasie gedoen, sodat die dooplidmaat se van verander kan word om met dié van die biologiese vader ooreen te stem. Die vader se naam en van word ook ingeskryf. 7.2.3

AANGENOME KIND

7.2.3.1 Waar ʼn dooplidmaat voor die doopbediening aangeneem is, word die dooplidmaat onder die van van die aannemende ouers ingeskryf. Die name van die aannemende ouers word voluit in die ouerkolom aangeteken. 7.2.3.2 Indien die kind na die doopbediening aangeneem word en hy/sy dus ’n ander van kry, word aansoek om rektifikasie by die argief gedoen, met die nodige bewyse van aanneming en verandering van van. Na goedkeuring word in die opmerkingskolom aangedui “arg. goedg. en die datum”. Die name van die aannemende ouers word aangeteken, maar die name van die oorspronklike ouer(s)/biologiese ouer(s), mag onder geen omstandighede geskrap word nie. Met die aanbring van die nodige veranderings word die ou van van die kind in rooi onderstreep en die nuwe van word in rooi net bokant die ou van aangeteken. Die skriba parafeer daarnaas. 231

Ter wille van die alfabetiese orde in die registers moet ’n verwysing in rooi van die nuwe van, na die ou van in die betrokke registers gemaak word, byvoorbeeld VAN DER MERWE, JOHANNES kyk JOOSTE, JOHANNES. By die uitreik van ’n doopseel word die name van die aannemende ouers ingevul. 7.2.4

VOLWASSE DOOP

7.2.4.1 In die geval van ʼn volwassene wat by belydenisaflegging gedoop word, word die inskrywing in die register vir belydende lidmate gedoen. (Dit is nie nodig om die naam in die dooplidmaatregister óók aan te bring nie). 7.2.4.2 In die opmerkingskolom van die register vir belydende lidmate word aangeteken: "Na belydenis gedoop". 7.2.4.3 Die inskrywing van ʼn getroude vrou geskied onder haar nooiensvan met die huidige van tussen hakies, byvoorbeeld (nou Nel). 7.2.5

BY HERTROUE

7.2.5.1 In die geval waar ʼn weduwee of geskeide vrou weer trou en die kinders uit die vorige huwelik nog gedoop moet word, word die kinders geregistreer onder naam van die natuurlike (biologiese) vader, met die opmerking "oorlede op....." of "geskei op....." wat die geval mag wees en die moeder se naam en nooiensvan. 7.2.5.2 Alleen indien die huidige vader langs geregtelike weë die kind(ers) op sy naam laat oorplaas het, met ander woorde wettiglik aangeneem het, kan die kinders by die doop onder sy naam geregistreer word. In so ʼn geval moet die dokumentêre bewys (aannemingsdokument) aan die betrokke kerkraad voorgelê word. 7.2.5.3 Indien so ’n aanneming eers ná die doop plaasvind, moet langs die voorgeskrewe weg aansoek om naamsverandering in die dooplidmaatregister gedoen word. 7.2.6

DOOPGETUIES

7.2.6.1 Die inskrywing van die name van doopgetuies word ontmoedig omdat dit geen kerklike doel dien nie. 7.2.6.2 Minstens die eerste naam van die doopgetuie word voluit geskryf. Die nooiensvan van die vrou word ingeskryf met haar getroude van in hakies. 7.2.7

DOOP IN ’N ANDER GEMEENTE In die geval waar met toestemming van die plaaslike kerkraad die doop in ʼn ander gemeente bedien word, registreer die registerhouer die doop in die dooplidmaatregister, maar reik gelyktydig ’n bewys van dooplidmaatskap uit wat aan die gemeente waar die dopeling woonagtig is, gestuur word vir registrasie in dié gemeente se dooplidmaatregister. Die registerhouer wat die dooplidmaatskap oorplaas, skryf in die VERTREKKOLOM die naam van die gemeente en die datum.

7.2.8

VERTREK NA ’N ANDER GEMEENTE (OORPLASING) Wanneer 'n dooplidmaat met of sonder sy/haar ouers na 'n ander gemeente vertrek, reik die registerhouer ʼn bewys van dooplidmaatskap uit wat in die nuwe gemeente ontvang, afgelees en in die dooplidmaatregister ingeskryf word. Die geboortedatum en datum van doop en die naam van die leraar wat die doop waargeneem het, moet ook op die uitgereikte dooplidmaatskap verskyn. 232

7.2.9

DOOP VAN KINDERHUISKIND

7.2.9.1 Name van ouers: In alle gevalle word die name van die biologiese ouers ingevul. 7.2.9.2 In die opmerkingskolom word die kerkraadsbesluit en datum aangedui. 7.2.9.3 Die name van die lidmate van die gemeente wat bereid is om verantwoordelikheid te neem vir die verbondsopvoeding en deur die kerkraad aangewys is om as doopgetuies of geestelike voogde op die formulier te antwoord by die bediening van die doop aan ’n kinderhuiskind ouer as sewe jaar, moet in die kerkraadsbesluit genoem word. 7.2.9.4 Die name van die geestelike voogde kan in die volgende twee reëls, direk onder die name van die biologiese ouers ingevul word. 7.2.10 DOOP VAN KINDERS UIT DIE BUITELAND 7.2.10.1 As lidmate wat net tydelik in die buiteland woon, hul kind in ʼn ander gemeente as hul tuisgemeente in Suid-Afrika wil laat doop, moet hulle die skriftelike toestemming van hul tuisgemeente verkry. 7.2.10.2 As lidmate wat permanent in die buiteland woon en daar by ʼn gemeente inskakel, hul kind hier wil laat doop, is die prosedure soos volg: 7.2.10.2.1 Hulle moet toestemming van hul gemeente in die buiteland kry. 7.2.10.2.2 Daar word met hulle ʼn doopgesprek gevoer. 7.2.10.3 As lidmate wat permanent in die buiteland woon nie daar by ʼn gemeente kan inskakel nie, maar hier wil laat doop, word die volgende prosedure gevolg: 7.2.10.3.1 Die kerkraad van die gemeente waar hulle wil laat doop, vra hulle attestaat aan van die gemeente waar hulle lidmate was totdat hulle geëmigreer het. 7.2.10.3.2 Daar word met hulle ʼn doopgesprek gevoer. 7.2.10.3.3 Hulle word tydens die gesprek gevra na die redes waarom hulle nie by ʼn gemeente kan inskakel nie en hulle word aangespoor om wel by ʼn gemeente in die buiteland in te skakel. 7.2.11 DOOP VAN KINDERS IN PLEEGSORG 7.2.11.1 Waar die dopeling voor die doopbediening in pleegsorg geneem is, word die dopeling onder sy/haar eie van ingeskryf, terwyl die name en van, van die pleegouers voluit in die ouerkolom verskyn. Die kerkraadsbesluit, datum en opmerking: “doopouers is pleegouers”, word in die opmerkingskolom aangedui. 7.2.11.2 Waar die kind ná die doopbediening wettig aangeneem word, word aansoek om rektifikasie met die voorlê van die nodige bewyse gedoen. 7.2.12 DOOP VAN KINDERS OUER AS SEWE JAAR Rekenskap word gegee ten opsigte van die doop van kinders ouer as sewe jaar deur die kerkraadsbesluit en datum in die opmerkingskolom aan te dui. 7.2.13 DOOP VAN KINDERS UIT ANDER KERKE In die opmerkingskolom moet van die doop van kinders uit ander kerke rekenskap gegee word. Die kerkraadsbesluit en datum word in die opmerkingskolom aangedui. 233

7.3 DIE BELYDENDE LIDMAATREGISTER 7.3.1

AFLEGGING VAN GELOOFSBELYDENIS

7.3.1.1 Die datum van belydenisaflegging en die geboortedatum van die lidmaat word in die onderskeie kolomme ingeskryf. Wanneer die lidmaat na ʼn ander gemeente vertrek, moet die geboortedatum op die uitgereikte attestaat/lidmaatbewys verskyn. 7.3.1.2 Wanneer ʼn vrou belydenis aflê, word dit onder haar nooiensvan in die register aangeteken en dié van behou sy deurgaans in die lidmateregisters van al die gemeentes waaraan sy mag behoort en hoeveel male sy ook al mag trou. Dit kan alleen verander word as sy haar nooiensvan wettig laat verander en dan ook aansoek doen om rektifikasie in die belydende lidmatregister. Waar ʼn vrou uit ʼn ander gemeente of kerk kom en haar getroude van verskyn op die lidmaatbewys/attestaat/verklaring, moet sy nogtans onder haar nooiensvan aangeteken word. Telkens word haar geldende getroude van in hakies bygevoeg, byvoorbeeld "(nou Odendaal)". 7.3.2

OORGEKOM/VERTREK

7.3.2.1 In die geval van ʼn lidmaat wat by wyse van attestaat of lidmaatbewys uit ʼn ander gemeente oorkom, word die naam van die betrokke gemeente in die regte kolom ingeskryf. Die datum waarop die naam van die lidmaat in die erediens afgelees word/op aankondigings verskyn, word in die register as datum van aankoms aangeteken. 7.3.2.2 In die geval van ʼn vertrekkende lidmaat word die datum wanneer en die gemeente waarheen hy vertrek, in die onderskeie kolomme ingeskryf op die plek waar die naam oorspronklik in die register ingeskryf is. 7.3.2.3 Waar ’n persoon uit ʼn ander kerk, gereformeerde of ʼn nie-gereformeerde kerk of ʼn sekte oorkom, vorm 11 voltooi het en na die voorgeskrewe prosedure (kyk Kerkorde Algemene Sinode 2013, Reglement vir die Verhouding tot ander Kerke en Groepe), lidmaat van die gemeente word, word die korrekte naam van die vorige kerk of sekte in die kolom VAN WAAR geskryf en in die opmerkingskolom word die kerkraadsbesluit en datum aangeteken. 7.3.2.4 Waar ʼn getroude vrou by wyse van attestaat of bewys van lidmaatskap oorkom, word haar name en nooiensvan soos dit op die attestaat/bewys van lidmaatskap voorkom, in die register geskryf. Waar ʼn getroude vrou uit een van die susterskerke na ʼn NG gemeente oorkom, word haar nooiensvan en name aangeteken soos dit op die ingelewerde sertifikaat verskyn. Die huidige van word tussen hakies geskryf. 7.3.2.5 Aangesien ʼn predikant se Akte van Demissie ook sy attestaat is, word sy bevestigingsdatum as die datum van sy oorkoms aangeteken. 7.3.3

VERLIES VAN LIDMAATSKAP EN HERREGISTRASIE

7.3.3.1 Indien verlies van lidmaatskap gedurende die jaar van oorspronklike registrasie geskied, word in die opmerkingskolom aangeteken: "Lidm.sk verval, K'raadbesl of KR...(datum)". 7.3.3.2 Indien verlies van lidmaatskap buite die jaar van oorspronklike registrasie geskied, word dit by die oorspronklike inskrywing in die opmerkingskolom met verwysing na die kerkraadsnotule en datum aangeteken. Met vermelding van die naam, jaar 234

van inskrywing en kerkraadsnotuledatum, word die saak per brief aan die Argief oorgedra vir aantekening in die registerafskrif. 7.3.3.3 As die naam van die kerk waarheen die persoon oorgegaan het, bekend is, moet dit in die "waarheen"-kolom aangeteken word. 7.3.3.4 Wanneer ’n persoon weer lidmaat word, of dit by wyse van belydenisaflegging of oorkoms is, word hy/sy opnuut weer ingeskryf, met vermelding van die kerkraadsbesluit en datum in die opmerkingskolom. 7.3.3.5 Wanneer ʼn persoon ʼn gemeente verlaat sonder om by ʼn ander kerk aan te sluit, word in die opmerkingskolom geskryf: "Lidmaatskap verval, KR en datum". Wanneer hy weer ná berou na die kerk terugkeer, moet hy weer belydenis van geloof aflê en moet dit op die gewone manier in die register aangeteken word. 7.3.4

LIDMAATSKAP ONOPSPOORBAAR Waar die kerkraad tevrede is dat ’n lidmaatsertifikaat onopspoorbaar is en die lidmaat ’n verklaring ingedien het, word in die opmerkingskolom ingeskryf: "K'raadbesl. of KR ..........(datum)".

7.4 DIE HUWELIKSREGISTER 7.4.1 In elke gemeente word die huwelike wat daar bevestig word in ʼn huweliksregister aangeteken. Daarvoor word die kerklike huweliksaantekeningboek, verkrygbaar by die NG kerkkantoor in Bloemfontein, gebruik. 7.4.2 Hierdie register word deur die kerkraad se argiefkommissie gekontroleer. Aan die einde van die register, net na die laaste inskrywing, word twee handtekeninge van die Argiefkommissie aangebring. 7.4.3 In die kolom "geboorteplek" moet die plek van geboorte ingevul word en nie RSA nie. 7.4.4 Die inskrywing van ʼn weduwee/geskeide dame word soos volg gedoen: "huidige getroude van” en in hakies daarna die nooiensvan, byvoorbeeld “Botha Amelia (geb. Verster)”. (Inligting hier ingevoeg volgens SKAI besluit 11/05/2007). 7.4.5 Rekenaaruitdrukke word aanvaar, mits dit op papier van 120 gram of meer gedruk is.

7.5 STERFTEREGISTER Wanneer ’n lidmaat te sterwe kom, word “oorlede” en die datum in die opmerkingskolom teenoor die lidmaat se naam in die lidmaatregister aangeteken. Dit geld ook ten opsigte van dooplidmate.

7.6. REGISTERAFSKRIFTE 7.6.1

Alle afskrifte moet ʼn korrekte en getroue weergawe van die oorspronklike registerinskrywings wees. As ʼn register egter gebrekkig aangelê is, beteken dit nie dat die gebreke in die afskrifte herhaal moet word nie. Die gegewens in die register moet met ander woorde in hulle korrekte vorm oorgeskryf of getik word. Die Argiefkommissie van die kerkraad moet die afskrifte nagaan •

deur al die besonderhede in die dooplidmaatregister met dié in die doopkladboek te vergelyk;

235deur die name in die belydende lidmaatregister met die attestate/bewyse van lidmaatskap en die lys van name van persone wat belydenis afgelê het, te vergelyk;deur die teenblaaie van die lidmaatsertifikaat- en attestaatboeke met die lidmaatregister te vergelyk; endeur die besonderhede in die afskrifte noukeurig met dié in die registers te vergelyk.

Die parafering en handtekening van die Argiefkommissie beteken dat die afskrifte nagegaan, waar nodig gekorrigeer en uiteindelik as korrek gesertifiseer is. Alle wysigings moet ook geparafeer word. 7.6.2

Op die voorblad verskyn slegs die naam van die gemeente en die tydperk waaroor die afskrifte strek. Die naam van die gemeente en die jaartal word verder op elke bladsy aangedui.

7.6.3

Lê die binneblaaie soos ʼn boek oop. Begin met die inskrywings op die agterkant van die eerste blad en gaan dan voort soos dit in die register voorkom. Nommer die bladsy sodat wanneer die "boek" ooplê, die twee bladsye dieselfde nommer kry.

7.6.4

Daar mag geen bladsy tussenin oopgelaat word nie. Moet dus nie elke letter van die alfabet op ʼn nuwe bladsy begin nie. Hoogstens mag daar tussen die name wat met verskillende letters van die alfabet begin, ʼn reël oopgelaat word.

7.6.5

Geen gewone regstelling mag bo-oor ʼn skryffout van die registerhouer aangebring word nie. Die fout moet met rooi onderstreep en die regstelling in rooi daarbo ingeskryf word. Alle regstellings word geparafeer. LW: ʼn Gewone regstelling of korreksie is geen wysiging of rektifikasie nie.

7.6.6

Op die laaste bladsy van die afskrifte, en net onder die laaste inskrywing, sertifiseer die Argiefkommissie van die kerkraad dat die afskrifte ʼn korrekte en getroue weergawe van die oorspronklike register is. Elke binnebladsy word ook regs onder deur die kommissie klein en netjies geparafeer.

7.6.7

Voltooide afskrifte moet nie opgerol of gevou word nie en word in 'n groot koevert aan die ring se argiefkommissie besorg.

7.6.8

Die Ringsargiefkommissie moet ʼn maand of meer voor die ringsitting vergader om al die afskrifte na te gaan. In gevalle waar dit nie in orde is nie, kan die afskrifte vir korreksie aan die kerkrade teruggestuur word sodat dit by die ringsvergadering reeds in orde is.

7.6.9

Die kerkraad se argiefkommissie moet toesien dat alle stukke wat deur die meerdere vergaderings vir verbetering/aanvulling/vervanging na hulle kerkraad terugverwys is, binne vier weke na afloop van die betrokke ringsvergadering in die verlangde toestand aan die ringskriba terugbesorg word.

7.6.10 Waar die argief- en museummateriaal van die gasheergemeente by ʼn ringsitting nagegaan word, moet die Ringsargiefkommissie veral aan die volgende materiaal aandag gee: 236

• • • • • • • • • • • • • • • •

notules (kerkraad, kommissies, gemeentelike aksies) verslae van kerkraadskommissies dooplidmaat- en belydende lidmaatregisters attestate en lidmaatbewyse teenblaaie van attestate/lidmaatbewyse en doopseëls uitgereik huweliksregisters konsistorieboeke kerkraadsregisters aankondigingsboeke verlofregister korrespondensie liassering foto's plakboeke foto-albums museumuitstallings, ensovoorts

7.7 REKENARISERING VAN REGISTERS Gemeentes is vry om te rekenariseer met dien verstande dat die Argief se aanwysings gevolg word. LW: Al sou daar van rekenarisering gebruik gemaak word, moet daar nogtans ’n oorspronklike (handgeskrewe) register bygehou word vir die belydende lidmate en dooplidmate.

7.8. ELEKTRONIESE OORPLASING VAN LIDMAATSKAP Elektroniese oorplasing van lidmaatskap mag elektronies per e-pos/faks aangevra en oorgeplaas word, mits dit op 'n amptelike vorm/briefhoof is en opgevolg word met die oorspronklike oorplasing.

7.9. ELEKTRONIESE BEWARING 7.9.1 Die praktyk om dokumente wat elektronies geskep, is slegs elektronies te bewaar, word nie aanbeveel nie. 7.9.2 Kommissies van die Algemene Sinode, sinodes, ringe, kerkrade, inrigtings en alle argiefskeppende instansies word versoek om, naas die elektroniese bewaring van dokumente, alle dokumentasie - notules en ander argivalia - in gedrukte vorm te bewaar en volgens die goedgekeurde riglyne vir bewaring (Agenda Algemene Sinode 1998, bl 142) na die sinodale argiefbewaarplekke oor te plaas.

7.10 INDIENING VAN REGISTERAFSKRIFTE Registerafskrifte kan op die volgende wyse ingedien word: 7.10.1 Afskrifte op die voorgeskrewe registerblaaie. 7.10.2 Rekenaaruitdrukke van lidmaatregisters vir doop- en belydende lidmate volgens voorskrif en op 120 gram papier. 7.10.3 Voltooide afskrifte moet nie opgerol of gevou word nie.

237

7.10.4 Die Ring sien toe dat al die afskrifte voor die ringsitting nagegaan word. Afskrifte word waar nodig vir korreksies aan die Kerkraad teruggestuur vir regstelling voor die ringsvergadering. 7.10.5 Die Kerkraad moet toesien dat alle stukke wat deur die Ring vir verbetering/ aanvulling/vervanging na die Kerkraad terugverwys is, binne vier weke na afloop van die betrokke ringsvergadering in die verlangde toestand aan die ringskriba terugbesorg word.

7.11 STANDAARDAFKORTINGS VIR GEBRUIK IN REGISTERS Met die oog op die beperkte ruimte in registers beskikbaar, is die volgende lys deur die Algemene Sinode (1998) goedgekeur: AGS Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika Afr Afrikaans(e) AP Kerk Afrikaanse Protestantse Kerk Arg Argivaris/Argief Art Artikel Ass of God Assemblies of God Bapt Kerk Baptistekerk Bel Belydenis van Geloof Bep Bepaling Bl Bladsy Ch of Eng SA Church of England in Southern Africa Cong Church Congregational Church CPSA Church of the Province of South Africa (Anglikane) Dupl Duplikaatinskrywing Ev Geref Kerk Evangeliese Gereformeerde Kerk Fout Foutiewe Inskrywing Gel Gelofte Gem Gemeente GKSA Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Ingel Ingelewer lnskr Inskrywing KO Kerkorde KR Kerkraad/Kerkraadsbesluit/Kerkraadsgoedkeuring/kerkraadsnotule Kaap Wes- en Suid-Kaapland Lm/Lid Lidmaat/Lidmaatsertifikaat/Lidmaatskap Luth Kerk Lutherse Kerke Meth Kerk Methodist Church Nasar Kerk Kerk van die Nasarener in Afrika Nam Namibië NGKA Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika N Kaap Noord-Kaapland N Tvl Noord-Transvaal NG Kerk Nederduitse Gereformeerde Kerk NH Kerk Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika Oos-Kaap Oos-Kaapland Oos O Kerk Oosterse Ortodokse Kerk 238

O Tvl OVS Oorl P PPK Presb Kerk RCA RKK Reg SD Adven Skr Skrift Toest VGKSA V Ver Verl Vers Vers reg Vol Ev Kerk W Tvl

Oos-Transvaal Oranje-Vrystaat Oorlede Pagina (bladsy) Pinkster Protestantse Kerk Presbiteriaanse Kerk Reformed Church in Africa Roomse Katolieke Kerk Registrasie/Register Sewende Dag Adventiste Kerk Skriba Skriflelik Toestemming Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika Van Verander Verloor(e) Versuim(de) Versuimde registrasie Volle Evangelie Kerk Wes-Transvaal

Die Algemene Sinode aanvaar "NG Kerk" as standaardafkorting vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk (in plaas van Ned Geref Kerk). Die Algemene Sinode het op die volgende riglyne in dié verband besluit: • Erkende afkortings word gebruik. • Amptelike afkortings van die name van kerke en instansies word gebruik. • Indien daar nie ʼn afkorting vir ʼn bepaalde woord of naam is nie, stel die kommissie sy eie lys afkortings vir gebruik saam.

7.12 LIDMAATSKAP OOR GEMEENTEGRENSE Vergelyk die Kerkorde Algemene Sinode 2013, Funksionele Besluit 27.

15. HANDLEIDING/REGLEMENT VIR KOMMUNIKASIE 1. DOEL Kommunikasie in die Vrystaat Sinode gaan oor die verspreiding van algemene inligting rondom werksaamhede op sinodale- en gemeentelike vlak en tweedens oor pro-aktiewe en aktiewe beeldbou, na binne en buite rondom die kerk se werksaamhede en aksies (deur middel van liefde, genade, omgee, luister, vergifnis en diens) en ook om Christus se koninkryk in hierdie wêreld te vergestalt. Dit behels die volgende: 1. Bekendstelling van die dag tot dag werksaamhede van die Sinode en gemeentes. 2. Deurgee van inligting rondom aktuele, leerstellige- en etiese kwessies soos nodig, bv wanneer daartoe versoek deur STALS. 3. Skep en instandhouding van netwerke en vennootskappe in die plaaslike media-wêreld. 239

REDE Kommunikasie lei tot betrokkenheid, vennootskap, gemeenskaplikheid, ondersteuning en weerbaarheid.

bou

van

verhoudings,

WERKSWYSE 3.1 KANTOOR Daar is ‘n voltydse kantoor wat op weeksdae vanaf 08:00 – 16:00 deur ‘n beampte beman word. Die kantoor beskik oor ‘n goed toegeruste rekenaar (nuutste programme, onbeperkte internettoegang, ensovoorts), drukker/skandeerder, telefoon, asook ‘n kamera om die veeldoelige funksies te verrig. Die kantoor beskik vanaf 2011 oor sy eie begroting wat maandeliks deur die finansiële amptenare, asook Kommunikasiebeampte, gekontrolleer word. Daar moet streng by begrote bedrae vir ‘n finansiële jaar gehou word.

3.2 VRYPOS Dit is ‘n weeklikse elektroniese nuusbrief (nie ‘n gespreksforum nie), wat na alle intekenare gestuur word (dit verskyn nie gedurende die skoolvakansies nie). Hierdie intekenare bestaan uit gemeentes en leraars in die Vrystaat (in ringsverband gegroepeer), Algemene Sinode personeel, ander sinodes van die NG Kerk, nuusbriefopstellers, NG lidmate, lede van die media, Teologiese Fakulteit, ENGO, emeriti, ander belangstellendes, ensovoorts. Die doel van die Vrypos is om: •

alle nuus van plaaslike aard in kerklike verband oor te dra;amptelike verklarings van die kerk deur die Moderamen van die Vrystaat- en Algemene Sinode, oor te dra; ennuuswaardige artikels/inligting van ander sinodes, asook in koerante soos Rapport en Volksblad, te bestudeer en indien daar tersaaklike artikels ensovoorts is wat op die kerk van toepassing is, kan dit ook in die betrokke week se nuusbrief geplaas word as ‘n artikel, of as skakel na die berig op die betrokke koerant se webwerf.

Geen reaksie op berigte in die media word in Vrypos geplaas nie. Geen toere, van watter aard ook al, word in Vrypos geadverteer nie. Vrypos kan aan enige belangstellende gestuur word. In elke Vrypos is daar geleentheid om uit te teken, met ander woorde om verspreiding na ‘n betrokke adres op aanvraag te kanselleer. Daar word ook in elke Vrypos geleentheid gegee vir nuwe intekenare om te registreer.

3.3 WEBWERF VAN DIE NG KERK VRYSTAAT Dié webblad sluit aan by die amptelike webwerf van die NG KERK en dien as ‘n gesig van die kerk in die Vrystaat.

3.4 INSTANDHOUDING VAN DATABASISSE Die volgende databasisse word deur die kommunikasiebeampte hanteer en in stand gehou: •

Jaarboek van die NG KerkDatabasis van die NG Kerk (webblad)Kassierslys 240E-posadresseSMS-bondelsPersoneel InligtingstelselSinodale PensioenfondsledeGroeplewensversekering

3.5 REDIGERING VAN VERSPREIDING

SINODALE

INLIGTINGSTUKKE

VOOR

3.6 DAARSTELLING EN HANDHAWING VAN GOEIE VERHOUDINGS MET SEKULÊRE MEDIA 3.7 DEURLOPENDE BEELDBOU, SINODALE GELEENTHEDE

VERAL

TYDENS

OPENBARE

TEN SLOTTE Deur middel van kommunikasie, op verskeie maniere, word daar altyd gepoog om God deur alles te verheerlik, om gemeentes/leraars/lidmate, ensovoorts, betrokke te kry, om te sorg dat dit as ‘n tipe bediening dien sodat mense bewus kan raak van die verskillende aksies van die kerk en daardeur ook ‘n bepaalde beeld en identiteit na buite uit te dra.

241

AFDELING C : KERKLIKE VORMS VAN DIE SINODE VAN DIE NG KERK VRYSTAAT VORM 1 BEROEPSBRIEF VIR ’N BEDIENAAR VAN DIE WOORD Beroep uitgebring deur die _______________________________________________________________ (naam en adres van gemeente) en gerig aan _______________________________________________________________ (naam en adres van beroepene) AANHEF: Genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en van die Here Jesus Christus! Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente ________________________ het genoeë om u in kennis te stel dat u tot herder en leraar van hierdie gemeente beroep is, sodat u hier alles kan kom doen wat van ’n herder en leraar volgens die Woord van God, die Kerkorde en ander bepalinge van die Nederduitse Gereformeerde Kerk verwag kan word. DIENSAANBOD: Dit is vir die Kerkraad van ................................................................. (naam van gemeente) ’n voorreg en ’n vreugde om met vrymoedigheid vir u 'n voltydse pos / tentmakerpos / vaste termynpos* as bedienaar van die Woord van die gemeente aan te bied, terwyl ons terselfdertyd ook biddend die vertroue uitspreek dat u hierdie diensaanbod (beroep) gunstig sal oorweeg. Die kerkraad onderneem namens die gemeente dat aan u die nodige agting en liefde bewys sal word en lojale samewerking en ondersteuning verleen sal word sodat u in die vervulling van u taak aangemoedig kan word en ook daarin vreugde kan ervaar. POSBESKRYWING: U sal die verantwoordelikheid aanvaar om binne die gemeente die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde uit te voer. Die volgende spesifieke pligte sal deur u nagekom word: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 242

LEWENSONDERHOUD: Die Kerkraad onderneem om met betrekking tot u lewensonderhoud uitvoering te gee aan die bepaling van Artikel 13 van die Kerkorde. Die volgende is in hierdie opsig van belang: (a) U totale vergoedingspakket beloop R .................... per jaar. Hierdie pakket sal jaarliks met inagneming van die aanbevole skale van die Algemene Steunspan Predikantesake (ASP), Algemene Steunspan Fondse en Bates (ASFB) en die Raad van die Eenheid vir Ondersteuning (REO) aangepas word. Die pakket kan na u behoefte binne die raamwerk van en onderworpe aan tersaaklike wetgewing en sinodale besluite, gestruktureer word. (b)

U verlof word gereël volgens die Reglement vir die Verlof van Bedienaars van die Woord van die Algemene Sinode en met inagneming van die gemeente se personeelbeleid.

(c)

Die staande besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van die NG Kerk Vrystaat is van toepassing met betrekking tot u deelname aan die pensioenfonds, mediese skema en ander sinodale skemas en fondse.

(d)

Huisvesting: ’n Vry woning word u aangebied / U kan ook ’n keuse uitoefen om u eie huisvesting te bekom in welke geval die kerkraad ’n spesifieke ooreenkoms met u sal aangaan*.

DIENSBEËINDIGING: Diensbeëindiging, anders as deur aanvaarding van ’n beroep, word gereël deur Artikels 11, 12 en 14 van die Kerkorde en met inagneming van die spesifieke besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van die NG Kerk Vrystaat oor 65 jaar as verpligte aftree-ouderdom. FINALISERING VAN OOREENKOMS: Indien u hierdie aanbod positief oorweeg, is die Kerkraad bereid om deur middel van onderhandeling ’n diensooreenkoms ingevolge hierdie aanbod met u te finaliseer, voordat u die beroep aanvaar. Finale reëlings oor die datum van bevestiging sal getref word tydens hierdie onderhandelinge. WYSIGINGS: Hierdie diensooreenkoms kan van tyd tot tyd gewysig word met instemming van beide partye en skriftelike goedkeuring van die ring of sy gevolmagtigde kommissie. VERBINTENIS TOT ONDERWERPING AAN DIE GESAG VAN DIE KERKVERBAND: Met die ondertekening van hierdie aanbod of ander ooreenkoms wat hieruit voortvloei verklaar ons ................................................................ (naam van gemeente) as werkgewer dat ons ons neerlê by bepalings van die Kerkorde en besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van die NG Kerk Vrystaat soos van tyd tot tyd gewysig, asook toepaslike wetgewing en personeelbeleid van die betrokke kerkvergadering. 243

Geteken te _________________________op hierdie ____________ dag van _________ GETUIES: 1. _____________________________ 2. _____________________________ ________________________________ VOORSITTER : KERKRAAD (NAMENS WERKGEWER) VERBINTENIS TOT ONDERWERPING AAN DIE GESAG VAN DIE KERKVERBAND: Met die ondertekening van hierdie aanbod of ander ooreenkoms wat hieruit voortvloei verklaar ek ................................................................................................................... (naam van beroepene) as werknemer dat ek my neerlê by bepalings van die Kerkorde en besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van die NG Kerk Vrystaat soos van tyd tot tyd gewysig, asook toepaslike wetgewing en personeelbeleid van die betrokke kerkvergadering. VERKLARING DEUR BEROEPENE/BENOEMDE: Ek_.......................................................................................................... (volle name) verklaar hiermee dat daar geen hangende of dreigende tughandeling teen my is nie en bevestig by hernuwing dat ek getrou sal bly aan die legitimasieverklaring wat ek onderteken het en wat ek aanvaar as kode vir optrede deur ʼn predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Ek neem kennis van die diensaanbod van ________________________________________ (naam van die gemeente) en versoek hiermee dat verdere onderhandelinge gevoer sal word met die oog op die finalisering van ’n diensooreenkoms. Geteken te _______________________op hierdie ______________ dag van _________ GETUIES: 1. _____________________________ 2. _____________________________ ________________________________ BEROEPENE * Skrap dit wat nie van toepassing is nie

244

VORM 2 BENOEMINGSBRIEF VIR PREDIKANTE IN SINODALE DIENS

Beroep uitgebring deur die _______________________________________________________________ (naam van die betrokke sinodale kommissie/eenheid/Moderamen) en gerig aan _______________________________________________________________ (naam en adres van beroepene) AANHEF: Genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en van die Here Jesus Christus! Die Sinode/Moderamen van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat het genoeë om u in kennis te stel dat u tot predikant in sinodale diens met opdrag ....................................................................................................... benoem is met al die verantwoordelikhede wat die gemelde arbeid volgens die Woord van God, die Kerkorde en ander bepalinge van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van u verwag*. DIENSAANBOD: Dit is vir die Sinode/Moderamen/Eenheid ’n voorreg en ’n vreugde om met vrymoedigheid die pos van predikant in sinodale diens met opdrag ............................................................. vir u aan te bied, terwyl ons terselfdertyd ook biddend die vertroue uitspreek dat u hierdie diensaanbod (beroep) gunstig sal oorweeg*. POSBESKRYWING: U arbeid word verrig onder toesig van die Eenheid _________________________________ (naam van eenheid) ooreenkomstig die voormelde Kerkorde, en ook ooreenkomstig ander besluite van die Sinode of die betrokke eenheid in verband met u dienswerk. LEWENSONDERHOUD: Die Sinode/Moderamen/Eenheid onderneem om met betrekking tot u lewensonderhoud uitvoering te gee aan die bepaling van Artikel 13 van die Kerkorde. Die volgende is in hierdie opsig van belang*: (a) U totale vergoedingspakket beloop R..................... per jaar. Hierdie pakket sal jaarliks met inagneming van die aanbevole skale van die Algemene Steunspan Predikantesake (ASP), Algemene Steunspan Fondse en Bates (ASFB) en die Raad van die Eenheid vir Ondersteuning (REO) aangepas word. Die pakket kan na u behoefte binne die raamwerk van en onderworpe aan tersaaklike wetgewing en sinodale besluite, gestruktureer word. 245

(b)

U verlof word gereël volgens die Reglement vir die Verlof van Bedienaars van die Woord van die Algemene Sinode en met inagneming van die Sinode se personeelbeleid.

(c)

Die staande besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van die NG Kerk Vrystaat is van toepassing met betrekking tot u deelname aan die pensioenfonds, mediese skema en ander sinodale skemas en fondse.

(d)

Huisvesting: ’n Vry woning word u aangebied / U kan ook ’n keuse uitoefen om u eie huisvesting te bekom in welke geval die Sinode/Moderamen ’n spesifieke ooreenkoms met u sal aangaan*.

DIENSBEËINDIGING: Diensbeëindiging anders as deur aanvaarding van ’n beroep, word gereël deur Artikels 11, 12 en 14 van die Kerkorde en met in agneming van die spesifieke besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van die NG Kerk Vrystaat oor 65 jaar as verpligte aftreeouderdom. FINALISERING VAN OOREENKOMS: Indien u hierdie aanbod positief oorweeg, is die Sinode/Moderamen bereid om deur middel van onderhandeling ’n diensooreenkoms ingevolge hierdie aanbod met u te finaliseer, voordat u die beroep aanvaar*. Finale reëlings oor die datum van bevestiging sal getref word tydens hierdie onderhandelinge. WYSIGINGS: Hierdie diensooreenkoms kan van tyd tot tyd gewysig word met instemming van beide partye en skriftelike goedkeuring van die Sinodale Taakspan Kerkorde of sy gevolmagtigde. VERBINTENIS TOT KERKVERBAND:

ONDERWERPING

AAN

DIE

GESAG

VAN

DIE

Met die ondertekening van hierdie aanbod of ander ooreenkoms wat hieruit voortvloei verklaar ons die _............................................................................................................. (naam van die Eenheid/Moderamen) as werkgewer dat ons ons neerlê by bepalings van die Kerkorde en besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van die NG Kerk Vrystaat soos van tyd tot tyd gewysig, asook toepaslike wetgewing en personeelbeleid van die betrokke kerkvergadering. Geteken te ____________________ op hierdie ____________ dag van ________________ GETUIES: _____________________________ _____________________________ ________________________ (NAMENS WERKGEWER) 246

VERBINTENIS TOT KERKVERBAND:

ONDERWERPING

AAN

DIE

GESAG

VAN

DIE

Met die ondertekening van hierdie aanbod of ander ooreenkoms wat hieruit voortvloei verklaar ek ..................................................................................................................... (naam van beroepene) as werknemer dat ek my neerlê by bepalings van die Kerkorde en besluite van die Algemene Sinode en die Sinode van die NG Kerk Vrystaat soos van tyd tot tyd gewysig, asook toepaslike wetgewing en personeelbeleid van die betrokke kerkvergadering. VERKLARING DEUR BEROEPENE/BENOEMDE: Ek ..................................................................................................................................._ (volle name) verklaar hiermee dat daar geen hangende of dreigende tughandeling teen my is nie en bevestig by hernuwing dat ek getrou sal bly aan die legitimasieverklaring wat ek onderteken het en wat ek aanvaar as kode vir optrede deur ’n predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Ek neem kennis van die diensaanbod van die _____________________________________ (naam van die Eenheid/Moderamen) en versoek hiermee dat verdere onderhandelinge gevoer sal word met die oog op die finalisering van ’n diensooreenkoms. Geteken te ____________________op hierdie _____________ dag van ________________ GETUIES: ____________________________ ____________________________ ________________________________ BEROEPENE * Skrap dit wat nie van toepassing is nie

247

VORM 3 AKTE VAN BEVESTIGING Aangesien ___________________________________________________________ op ___________________________ in ooreenstemming met al die betrokke bepalings deur _________________________________ met oplegging van hande bevestig is tot herder en leraar van die gemeente ______________________________ binne die gebied van die Ring van _________________________, word hiermee verklaar dat die bevestigde die bevoegdheid van bedienaar van die Woord in die Nederduitse Gereformeerde Kerk het en deel in al die voorregte en verpligtinge aan die amp verbonde. Die Sinode bid die bevestigde die rykste seën van God toe in die uitoefening van hierdie heilige en heerlike amp ooreenkomstig die Woord, Belydenis en Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Gegee te ________________________________ op _____________________________ ________________________ SKRIBA : MODERAMEN

248

VORM 4A AKTE VAN DEMISSIE Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente _________________________ het die stukke in verband met die beroep van die broer / suster _______________________________________na die gemeente_________________ gesien, en getuig hiermee in waarheid dat hy/sy hom/haar gedurende sy/haar verblyf in ons midde onberispelik in leer en wandel op ʼn wyse wat ʼn bedienaar van die Woord waardig is, gedra het. Op sy/haar versoek demitteer die Kerkraad hom/haar op eervolle wyse van sy/haar band met die Kerkraad en gemeente van_________________________ en oorhandig aan hom/haar hierdie Akte van Demissie wat ook dien as sy/haar attestaat, en wens hom/haar daarby van harte toe dat hy/sy in sy/haar nuwe werkkring met veel vrug mag arbei en steeds die ryke seën van die Here mag geniet. Die broer/suster word vergesel deur sy/haar eggenoot/eggenote ___________________________________________en die volgende belydende lidmate ___________________________________________________________________________ en die volgende dooplidmate: ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Gegee op ___________________ deur die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente ___________________________________ en hiermee onderteken deur die lede van die Kerkraad. Ouderlinge: Diakens: ________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________ 249

VORM 4B AKTE VAN DEMISSIE BY EMERITERING Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde gemeente _________________________ het in oorleg met die Ringskommissie van die Ring van _____________________________ die vereiste stukke wat betrekking het op die emeritering van broer/suster __________________________________________________ (volle name) as herder en leraar van die gemeente in orde gevind, en demitteer hom/haar op sy/haar versoek hiermee ooreenkomstig die bepalings van die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat op eervolle wyse van sy/haar diens in die gemeente. Hy/Sy word van harte toegewens dat die rus na sy/haar jarelange dienswerk in die kerk van die Here vir hom/haar nuttig en genoeglik sal wees, en dat hy/sy steeds die rykste seëninge van die Here in die toekoms sal ondervind. Gegee deur die Kerkraad op hierdie ___________ dag van die maand _______________ in die jaar _______ en geteken deur die lede van die Kerkraad. Ouderlinge:

Diakens:

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________ 250

VORM 4C AKTE VAN DEMISSIE VIR ’N PREDIKANT IN SINODALE DIENS Die Sinode/Moderamen van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat het die stukke gesien en in orde gevind wat betrekking het op die beroeping van die broer/suster ______________________________________________________ tans predikant in sinodale diens met opdrag ________________________________________ en demitteer gemelde broer/suster hiermee op eervolle wyse van sy/haar diens in genoemde betrekking, wens hom/haar van harte toe dat hy/sy in sy/haar nuwe hoedanigheid met veel vrug mag arbei aan die saak van Christus en voortdurend die seëninge van God tot sy tydelike en ewige heil mag ondervind. Geteken te ____________________ op ______________________ deur die lede van die Moderamen. _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

251

VORM 4D AKTE VAN DEMISSIE BY AANVAARDING VAN ’N ANDER WERK MET BEHOUD VAN BEDIENINGSBEVOEGDHEID Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde gemeente _________________________ het in oorleg met die Ringskommissie van die Ring van __________________________die vereiste stukke wat betrekking het op die emeritering van broer/suster ________________________________________________ (volle name) as herder en leraar van die gemeente in orde gevind, en demitteer hom/haar op sy/haar versoek hiermee ooreenkomstig die bepalings van die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat op eervolle wyse van sy/haar diens in die gemeente, met behoud van sy/haar bedieningsbevoegdheid as bedienaar van die Woord in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Die rykste seëninge van die Here word hom/haar in sy/haar nuwe werk van harte toegebid. Gegee deur die Kerkraad op hierdie _________ dag van die maand __________________ in die jaar ______ en geteken deur die lede van die Kerkraad. Ouderlinge:

Diakens:

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________ 252

VORM 4E AKTE VAN DEMISSIE BY AANVAARDING VAN EMERITAAT WEENS SWAK GESONDHEID Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde gemeente _________________________ het in oorleg met die Ringskommissie van die Ring van __________________________die vereiste stukke wat betrekking het op die emeritering van broer/ suster________________________________________________________ weens swak gesondheid as herder en leraar van die gemeente in orde gevind. Hiermee word hy/sy op sy/haar versoek, ooreenkomstig die bepalings van die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Vrystaat, op eervolle wyse van sy/haar diens in die gemeente gedemitteer. Hy/Sy word verbetering van sy/haar gesondheid en die seën van die Here toegebid. Gegee op hierdie ________________ dag van die maand ____________________ in die jaar _______ en geteken deur die lede van die Kerkraad. Ouderlinge:

Diakens:

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________

_________________________________

___________________________________ 253

VORM 5 DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK VRYSTAAT GELOOFSBRIEF VIR ’N VERGADERING VAN DIE SINODE Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde gemeente _________________________ verklaar hiermee dat hy op sy wettig gekonstitueerde vergadering, gehou op __________________________ die volgende persone verkies het as sy afgevaardigdes na die vergadering van die Sinode wat in ___________________________________ (plek) op____________________________ (datum) sitting neem. DIE LERAAR/S (name voluit): 1. _______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ DIE OUDERLING(E)/DIAKEN(S) (name voluit en dui amp(te) aan asseblief) 1. ________________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ SEKUNDI (name voluit en dui amp(te) aan asseblief) 1. ________________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ 6. ________________________________________________________________________ 7. ________________________________________________________________________ 8. ________________________________________________________________________

254

Besluite by Art 33: 1. Elke kerkraad binne die sinodale gebied vaardig ten minste een bedienaar van die Woord en een kerkraadslid af na die Sinode. Gemeentes met meer as een pos vir die bedienaar van die Woord kan na goeddunke soveel addisionele bedienaars van die Woord en ʼn kerkraadslid vir elke bedienaar van die Woord afvaardig, tot die totaal van die aantal poste vir die bedienaar van die Woord van die gemeente, met dien verstande dat hulle proporsioneel bykomend sal bydra tot die koste van die Sinode. ‘n Gelyke aantal sekundi word aangewys wat, indien nodig, in volgorde opgeroep word. 2. ‘n Primarius en sekundus afgevaardigde mag mekaar tydens die sinode vervang, met dien verstande dat die afvaardigende kerkraad self vir die ekstra koste instaan. GETEKEN DEUR: 1. Die Voorsitter van die Kerkraad: ________________________________________ 2. Lede van die vergadering: Ouderlinge:

Diakens:

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

VOLTOOI ASSEBLIEF: DIE KWORUM VIR HIERDIE VERGADERING VAN DIE KERKRAAD OF SENTRALE KERKRAAD IS: ............................... 255

VORM 6 DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK VRYSTAAT GELOOFSBRIEF VIR ’N VERGADERING VAN DIE RING Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde gemeente ________________________ verklaar hiermee dat hy op sy wettig gekonstitueerde vergadering gehou op __________________________ die volgende persone verkies het as sy afgevaardigdes na die vergadering van die Ring van ______________________________________ wat te ____________________ op ____________________ en volgende dae gehou word. DIE LERAAR/S (name voluit): 1. _______________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ DIE OUDERLING(E)/DIAKEN(S) (name voluit en dui amp(te) aan asseblief) 1. ________________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ SEKUNDI (name voluit en dui amp(te) aan asseblief) 1. ________________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________ 6. ________________________________________________________________________ 7. ________________________________________________________________________ 8. ________________________________________________________________________

256

Besluite by Art 30: 1. Elke kerkraad binne die ringsgebied vaardig sy bedienaar(s) van die Woord en een ouderling/diaken vir elke pos vir die bedienaar van die Woord af na die ringsvergadering. Waar ʼn gemeente nie ʼn bedienaar van die Woord het nie of die pos vir die bedienaar van die Woord vakant is, word 2 ouderlinge/diakens afgevaardig. ‘n Gelyke aantal sekundi word aangewys wat, indien nodig, in volgorde opgeroep word. 2. ‘n Primarius en sekundus ouderling/diaken mag mekaar tydens die ringsitting vervang, behalwe tydens ʼn tugondersoek. GETEKEN DEUR: 1. Die Voorsitter van die Kerkraad: ________________________________________ 2. Lede van die vergadering: Ouderlinge:

Diakens:

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________

VOLTOOI ASSEBLIEF: DIE KWORUM VIR HIERDIE VERGADERING VAN DIE KERKRAAD OF SENTRALE KERKRAAD IS: ............................... 257

VORM 7 VERKLARING VAN DOOP (indien attestasie al verval het) Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente _________________________ verklaar hiermee dat dit uit die Dooplidmaatregister van die gemeente blyk dat ____________________________________________________ op___________________ die sakrament van die doop ontvang het. ____________________________ Voorsitter/Skriba van die kerkraad Uitgereik te ________________________ Datum___________________________

258

VORM 8 VERKLARING VAN LIDMAATSKAP (indien attestasie al verval het) Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente _________________________ verklaar hiermee dat die volgende persone tot op ____________________ lidmate van die gemeente was : BELYDENDE LIDMAAT(E): Volle name

Geboortedatum

1. .................................................................................... ..................................................... 2. .................................................................................... ...................................................... 3. ................................................................................. .................................................... 4. ................................................................................. .................................................... 5. ................................................................................. .................................................... DOOPLIDMAAT(E): Volle name

Geboortedatum

1.

...............................................................................

...................................................

2.

...............................................................................

...................................................

3. ................................................................................ ................................................... 4. ................................................................................ .................................................... 5. ................................................................................ .................................................... Die kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente _________________________ word hiermee versoek om die bogenoemde persone onder sy herderlike sorg en opsig op te neem. Die adres van bogenoemde(s) in u gemeente: ____________________________________ __________________________________________________________________________ Namens die Kerkraad uitgereik op _____________________ _____________________________ Voorsitter/Skriba van die kerkraad

259

VORM 9

ATTESTAAT HEIL DIE LESER Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente __________________________ getuig hiermee dat die volgende persone belydende lidmate van die bogenoemde kerk is, en sover dit aan die Kerkraad bekend is, suiwer in leer en onberispelik in lewenswandel is: Volle name

Geboortedatum

1.

............................................................................. .....................................................

2.

............................................................................. ......................................................

3. ............................................................................... ...................................................... 4. ............................................................................... ...................................................... 5. ............................................................................... .................................................... Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente __________________________ word versoek om die genoemde lidmate as sodanig te erken, onder u herderlike sorg en opsig op te neem en tot die gebruik van die sakramente toe te laat. Genoemde lidmaat(e) word vergesel van die volgende dooplidmate wat ook aan u herderlike opsig toevertrou word: Volle name

Geboortedatum

Doopdatum

1.

............................................................ ....................................

.........................

2.

............................................................ ....................................

.........................

3. ...........................................................

....................................

.........................

4. ..........................................................

....................................

.........................

5. ...........................................................

....................................

.........................

Na die beste van ons wete is die adres van bogenoemde in u gemeente: ________________ __________________________________________________________________________ Namens die Kerkraad uitgereik op ______________________________________________ ___________________________ Voorsitter/Skriba van die kerkraad 260

VORM 10 BEËINDIGING VAN LIDMAATSKAP Die Kerkraad van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente _________________________ verklaar hiermee dat _________________________________________________________ tot op (datum) _________________________________ lidmaat van hierdie gemeente was en dat sy/haar band met die Nederduitse Gereformeerde Kerk hiermee verbreek is. Namens die Kerkraad uitgereik op ___________________________________________

___________________________ Voorsitter/Skriba van die kerkraad

261

VORM 11 VERKLARING DEUR ’N LIDMAAT UIT ’N ANDER KERK MET ’N NIE-GEREFORMEERDE BELYDENIS Ek, die ondergetekende ______________________________________________________ verklaar hiermee in die teenwoordigheid van die bedienaar van die Woord en ʼn ouderling dat ek die leer van die Nederduitse Gereformeerde Kerk van harte onderskryf. Ek neem my voor om deur God se genade by dié leer te bly, die sonde te verlaat en ʼn Christelike lewe te lei. Daarby onderwerp ek my aan die kerklike opsig en, in geval ek my misgaan, aan die kerklike tug. _________________________ Handtekening _________________________ VDM

________________________ Ouderling

Plek: ____________________

Datum: __________________

262

VORM 12 REKTIFIKASIE IN DIE DOOPLIDMAATREGISTER LET WEL: 1. 2. 3. 4.

Hierdie aansoek moet in duplikaat by die betrokke kerkraad ingelewer word. Dit moet vergesel wees van behoorlike bewysstukke. Na goedkeuring en voltooiing deur die kerkraad, word die vorms tesame met die voorgeskrewe bedrag na die Argief gestuur. Na goedkeuring deur die Argief, word een vorm na die kerkraad teruggestuur.

Adres applikant: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Voorsitter van die Kerkraad NG Gemeente ________________________________________ Ondergetekende doen hiermee aansoek vir die volgende verandering/ laatinskrywing in u dooplidmaatregister: VOLLE NAAM VAN DOOPLIDMAAT (soos tans in register) _____________________ ______________________________________________________________________ GEBOORTEDATUM: _______________________ DOOPDATUM: ________________ DATUM OORGEKOM: __________________________________________________________________________ VADER: __________________________________________________________________ MOEDER: _________________________________________________________________ DIE VOLGENDE VERANDERING(E) MOET AANGEBRING WORD (volledig en duidelik in hoofletters): __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ OM DIE VOLGENDE REDES: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 263

__________________________________________________________________________ _________________________ Handtekening van applikant _________________________ Datum

GOEDKEURING VAN KERKRAAD Die Kerkraad het op sy vergadering van ______________________________ die aansoek oorweeg en beveel aan dat die Argief die verandering goedkeur. Die Kerkraad het die volgende bewysstukke voor hom gehad: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _________________ Datum

___________________ Skriba van Kerkraad

NB Bewysstukke moet ook aan die Argief voorsien word.

BESLUIT VAN DIE ARGIEF Die Argief het soos volg besluit: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________ Datum

________________________ Argief of verteenwoordiger

264

VORM 13 REKTIFIKASIE IN DIE BELYDENDE LIDMAATREGISTER LET WEL: 1. Hierdie aansoek moet in duplikaat by die betrokke kerkraad ingelewer word. 2. Dit moet vergesel wees van behoorlike bewysstukke. 3. Na goedkeuring en voltooiing deur die kerkraad, word die vorms tesame met die voorgeskrewe bedrag na die Argief gestuur. 4. Na goedkeuring deur die Argief, word een vorm na die kerkraad teruggestuur. Adres applikant: _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Voorsitter van die Kerkraad NG Gemeente_______________________________________________ Ondergetekende doen hiermee aansoek vir die volgende verandering / laatinskrywing in u lidmaatregister: VOLLE NAAM VAN LIDMAAT (soos tans in register) ____________________________ __________________________________________________________________________ DATUM BELYDENIS AFGELÊ: ___________________________________________ DATUM OORGEKOM: ____________________________________________________ DIE VOLGENDE VERANDERING(E) (volledig en duidelik in hoofletters):

MOET

AANGEBRING

WORD:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ OM DIE VOLGENDE REDES: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 265

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________________ Handtekening van applikant __________________________ Datum

GOEDKEURING VAN KERKRAAD Die Kerkraad het op sy vergadering van __________________________________ die aansoek oorweeg en beveel aan dat die Argief die verandering goedkeur. Die Kerkraad het die volgende bewysstukke voor hom gehad: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________ Datum

___________________________ Skriba van Kerkraad

NB Bewysstukke moet ook aan die Argief voorsien word.

BESLUIT VAN DIE ARGIEF Die Argief het soos volg besluit: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________ Datum

________________________ Argief of verteenwoordiger

266

AFDELING D SINODALE REËLINGS Die Sinode van die NG Kerk Vrystaat het die volgende reëlings getref ter wille van ʼn eenvormige en ordelike afhandeling van sake binne die sinodale gebied van die Vrystaat:

D1 PLIGTE VAN ’N KERKRAAD Die pligte van ʼn kerkraad behels die volgende: 1. Die opsig oor die bediening van die Woord en die sakramente, die beslissing oor wie tot die kansel en die gebruik van die sakramente toegelaat word, die handhawing van die liturgiese orde, die kategese, openbare aflê van belydenis van geloof, die huisbesoek, die uitoefening van tug en die behandeling van ingekome stukke. 2. Die waaksaamheid oor die gereelde en tydige indiening en uitreiking van attestate en bewyse van lidmaatskap. 3. Die aandring op die kerklike bevestiging van die huwelik as instelling van goddelike oorsprong en die handhawing van die besluit van die Algemene Sinode met betrekking tot die hertrou van geskeides. 4. Die vasstelling van bidure, die waarneming van dank- en biddae in die algemeen en meer in besonder die tweede Sondag in Februarie as dankdag, die tweede Sondag in September as Dag van Verootmoediging en Gebed en die herdenking van die kerkhervorming. 5. Die behartiging van die godsdienstige en bevordering van die burgerlike onderwys van die jeug in die gemeente, asook die bevordering van die werksaamhede van die Kerk. 6. Die voorsiening in die behoeftes van die hulpbehoewendes, die weduwees en die wese. 7. Voorsiening vir die lewensonderhoud van die bedienaar van die Woord na onderhandeling volgens sinodale skaal, soos aanbeveel deur die Algemene Steunspan Fondse en Bates, asook die voorsiening van ‘n doelmatige woning en ‘n geskikte vervoermiddel of ‘n vervoertoelaag. 7.1. By die vasstelling van lewensonderhoud moet kerkrade erkenning verleen aan vorige diens van predikante in kerklike en nie-kerklike diens op ʼn basis van ten minste een kerf vir elke twee jaar. 7.2. In die bepaling van die aanvangskerf wat aan proponente betaal word, moet rekening gehou word met die aantal jare ander diens wat verrig is. Inkremente moet vir hierdie jare toegeken word afgesien daarvan of die diens voor of na legitimasie plaasgevind het. 7.3. Waar ʼn proponent in ʼn gemeente bevestig word, word sy/haar diensbonus gedurende die eerste jaar vanaf die datum van ordening tot by sy/haar verjaarsdag op ʼn proratabasis bereken. 7.4. Die kerkraad is verplig om te sorg vir die behoorlike vervoer van die bedienaar(s) van die Woord nadat die ring vasgestel het wat die reisvoorsiening in die bepaalde gemeente, binne die vervoertoelae deur die Sinode bepaal, moet wees. Hierdie 267

ringsbesluit is bindend vir elke gemeente. Die bedienaar van die Woord is dan verantwoordelik vir alle vervoeruitgawes ter uitvoering van sy ampspligte. Voorsiening vir reiskoste kan ook soos volg wees: 7.4.1. Die gebruik van ʼn behoorlike en doelmatige vervoermiddel deur die kerkraad voorsien, onderhewig aan die volgende voorwaardes: 7.4.1.1. dat die kerkraad alle koste dra vir alle gebruik van die voertuig binne die gemeentegrense; 7.4.1.2. dat die kerkraad toestem dat die voertuig gebruik kan word vir ander amptelike ritte in belang van die gemeente of van die kerk in breër verband buite die gemeentegrense met dien verstande dat reiskoste wat uit die sinodale fondse verhaal kan word, in die gemeentekas inbetaal moet word; en 7.4.1.3. dat die bedienaar van die Woord die motor vir privaatdoeleindes ook mag gebruik mits hy self die brandstof voorsien. Alle ander lopende uitgawes bly te alle tye die verantwoordelikheid van die kerkraad. 7.4.2.

Die ring kan besluit, na raadpleging of op versoek van ʼn kerkraad, dat ʼn gemeente as reistoelaag die sinodale tarief per kilometer kan bepaal. Hierdie reistoelaag moet deur die bedienaar van die Woord maandeliks opgevra word met voorlegging van ʼn verduidelikende reisstaat vir die betrokke maand.

7.5. Die behartiging van die stoflike aangeleenthede van die gemeente onder die volgende bepalinge: 7.6. Alle fondse, eiendomme en kerkgoedere van die gemeente moet regtens in die kerkraad van sodanige gemeente gevestig wees, wat die reg het om soveel van sy regte as hy gerade ag aan een of meer van sy lede oor te dra, moet geregistreer word op naam van “Die Nederduitse Gereformeerde gemeente ………..” en die kerkraad moet die gemeente in alle regsgedinge verteenwoordig as eiser of as verweerder; 7.7. Stukke wat op die geldelike administrasie betrekking het, word geteken deur die voorsitter van die kerkraad, nadat hy deur die kerkraad daartoe gemagtig is of deur ʼn ander persoon of persone wat deur die kerkraad daartoe volmag verkry het. 7.8. Die Kerkraad stel ʼn kassier aan wat verkieslik ʼn lidmaat van die Nederduitse Gereformeerde Kerk moet wees en wat hom/haar aan die voorskrifte van die pligte van die kassier en besluite van die kerkraad en Sinode moet hou. 7.9. Die gemeente se ouditeur mag nie op die kerkraad se Finansiële Kommissie dien nie. 8.

Die waarneming van kollektes en insamelings wat deur die Sinode bepaal word.

9.

Die hou van dooplidmaat- en lidmaatregisters.

10. Die uitreiking van sertifikate of attestate en die opvraging daarvan uit ʼn ander gemeente. 11. Die opstel van huishoudelike reglemente, indien nodig, wat nie in stryd met die bestaande Kerkorde is nie. 12. Die hou van die volgende vergaderings: 12.1. Die hou van minstens vier gewone vergaderings elke jaar waarvan ʼn deel van ten minste een vergadering in die vorm van ʼn broederlike onderhoud moet wees. In 268

buitengewone omstandighede en met die goedkeuring van die ring kan die kerkraad minder vergader. Hierdie vergaderings moet tydens die erediens op die Sondag voor die vergadering aan die gemeente bekend gemaak word 12.2. Die hou van buitengewone vergaderings wat deur die voorsitter self of op die skriftelike versoek van minstens twee lede met opgaaf van redes bepaal moet word. Die agenda van ʼn buitengewone vergadering mag slegs die saak waarvoor hy byeengeroep is, bevat. 13. Die erkenning op sy vergaderings van die voorsitterskap van die verkose voorsitter volgens die besluit van die Sinode. 14. Die indeling van die gemeente in wyke/groepe met die oog op die uitvoering van die ampspligte van ouderlinge en diakens. 15. Die benoeming van ʼn skriba wat die notule hou, alle registers, kerkboeke en dokumente sorgvuldig in die argief van die gemeente in ʼn brandvrye kluis bewaar, en bewyse van doop- en lidmaatskap namens die kerkraad uitreik. Indien die skriba nie ʼn lid van die kerkraad is nie, maak sy/haar teenwoordigheid dit nie tot ʼn oop vergadering nie. 16. Die verskaffing van alle gevraagde inligting aan die ring, die Sinode of hul kommissies/eenhede. 17. Die waarneming van die derde Sondag voor die aanvang van die sinode as ʼn dag van voorbidding vir hierdie vergadering. 18. Die kerkraad moet op ʼn wettig gekonstitueerde vergadering vir elke vergadering van die ring en van die sinode die volgende opdragte nakom: 18.1. Die afvaardiging van die bedienaar(s) van die Woord en (‘n) primarius ouderling(e)/diaken(s). Vir elke primarius word ʼn sekundus aangewys. Die geloofsbrief van die afvaardiging moet deur al die lede van die vergadering onderteken word. 18.2. Die indiening by die ring van die vorms wat deur al die lede van die vergadering of deur ʼn gevolmagtigde kommissie van die kerkraad onderteken word. 18.3. Die indiening van beskrywingspunte asook versoekskrifte, indien enige.

D2

PLIGTE VAN DIE KASSIER

Die kassier moet benewens ander bepalings wat die kerkraad mag maak hom/haar aan die volgende voorskrifte hou: 1.

Hy/sy is belas met die ontvangs en veilige bewaring van alle gelde wat in die gemeente ingesamel en gehef word. Alle gelde moet so spoedig moontlik, na ontvangs daarvan, in die rekening van die kerkraad by ʼn bank inbetaal word.

2.

Hy/sy word deur die kerkraad voorsien van die nodige stel boeke of rekenaarstelsel vir die getroue en noukeurige aantekening van alle gelde wat ontvang en uitbetaal is.

3.

Hy/sy voer opdragte van die kerkraad uit met betrekking tot die invordering van die bates en die betaling van die skulde van die kerkraad en gee minstens twee maal per jaar verslag van die stand van die kerklike fondse. Een keer per jaar, voor die einde van Februarie, moet ʼn volledige geouditeerde staat van alle fondse asook ʼn 269

ouditeursverslag deur ʼn geoktrooieerde rekenmeester oor die voorafgaande boekjaar (Januarie – Desember) aan die kerkraad voorgelê word. 4.

Hy/sy moet vir elke gemagtigde uitbetaling ʼn behoorlike bewysstuk of kwitansie kry en vir alle gelde wat ontvang word, kwitansies in duplikaat uitreik. Alle dokumente word jaarliks vir oudit aan ‘n geoktrooieerde rekenmeester voorgelê.

5.

Hy/sy moet in oorleg met die kerkraad sorg dra dat alle geboue en brandbare los goedere van die gemeente behoorlik teen brand- en stormskade verseker is.

6.

Hy/sy moet toesien dat alle gelde, geldelike boeke en state, asook die dokumente soos transportaktes, ensovoorts, in veilige bewaring gehou word.

7.

Hy/sy moet minstens een keer per maand al die sinodale kollektes en trustgelde aan die Direkteur van Administrasie en Finansies van die Sinode stuur en ook toesien dat die geldelike verpligtinge van die gemeente teenoor die Sinode jaarliks nie later as 20 November nagekom word nie.

8.

Hy/sy moet die bepalings van die Reglement vir Kerklike Fondse in ag neem.

D3

RIGLYNE VIR DIE IMPLEMENTERING VAN DIE BESLUIT OOR GEMEENTEGRENSE

Die Sinode van die NG Kerk Vrystaat besluit in verband met die implementering van die besluit van die Algemene Sinode met betrekking tot aansoek om lidmaatskap van persone buite die grense van die gemeentes, dat die volgende riglyne sal geld. 1.

Gemeentegrense moet steeds gehandhaaf word en dus ook deur alle betrokkenes eerbiedig word. Lidmaatskap oor gemeentegrense heen moet dus as hoë uitsondering beskou word en kerkrade moet hulle vooraf deeglik vergewis van bona fide redes.

2.

In die toepassing van die besluite van die Algemene Sinode moet die eer van God en die welsyn van en orde in die kerk voorop gaan en nie die keuses van mense nie. Terselfdertyd moet die geestelike heil van die betrokke lidmate/gesin ook verreken word.

3.

Kerkrade moet daarteen waak dat daar nie enige sprake is van lidmaatwerwing binne die grense van ander gemeentes, of 'n doelbewuste poging om lidmate uit ander gemeentes te lok deur byvoorbeeld die inrigting van die erediens nie. So iets sou geheel in stryd met die gees van die besluit wees en sou onder geen omstandighede tot eer van die Koning van die kerk kan wees nie.

4.

Elke geval moet op eie meriete beoordeel word teen die agtergrond van die omstandighede van die individu/gesin en die betrokke gemeente.

5.

Dit moet duidelik verstaan word dat dit die prerogatief van die betrokke kerkraad is om te besluit of hulle aan 'n gemeentelid toestemming sal verleen om by 'n ander gemeente om lidmaatskap aansoek te doen.

6.

Daar behoort met lidmate wat sodanige aansoeke indien, 'n pastorale gesprek gevoer word waar hulle onder andere daarop gewys word:

6.1 dat die Here ook 'n doel het met die plek van ons verblyf en dat dit bepaalde geestelike voordele vir die gemeente en die lewe van die lidmaat/gesin inhou; 270

6.2 dat die keuse ten opsigte van lidmaatskap van 'n bepaalde gemeente 'n saak van ernstige gebed behoort te wees; en 6.3 dat hulle lidmaatskap binne die klein intieme geografiese eenheid van die wyk (waar hulle woon) 'n unieke geleentheid skep vir die onderlinge steun en die beoefening van die gemeenskap van die gelowiges. 7.

Kerkrade moet seker maak dat lidmate wel by 'n ander gemeente inskakel en behoort dus met die gemeente waar die lidmaat wil inskakel, vooraf te skakel.

8.

Wanneer 'n kerkraad 'n aansoek om lidmaatskap van persone buite die grense van die gemeente oorweeg, moet daar vooraf deeglik rekening gehou word met die volgende realiteite:

8.1 so 'n persoon moet ten volle in die struktuur van die gemeente geakkommodeer kan word byvoorbeeld ten opsigte van indeling in 'n wyk, pastorale versorging deur die ampte, ensovoorts; 8.2 so 'n persoon moet ook geredelik aan die gemeentelike lewe kan deelneem – so byvoorbeeld sou afstande van die kerkkompleks deeglik in berekening geneem moet word; en 8.3 So 'n persoon moet ook ten volle kan deel in die aktiwiteite van die geografiese wyk, byvoorbeeld wyksbyeenkomste, wyksbidure ensovoorts. 9.

Elke kerkraad, in die lig van genoemde riglyne en teen die agtergrond van die besondere omstandighede, moet elke individuele geval op meriete beoordeel.

D4 ADVIES OOR REIS- EN TREKONKOSTE Die Sinode besluit om die volgende besluit van die Algemene Sinode as advies aan kerkrade deur te gee: Die Algemene Sinode adviseer dat kerkvergaderings eenmalig, soos by diensaanvaarding, die reis- en trekonkoste van leraars en kerkamptenare by uitdienstreding weens die bereiking van die ouderdomsgrens of as gevolg van siekte – of van sy naasbestaandes in geval van sy afsterwe in sy dienstyd – vanaf sy standplaas of plek van dienslewering na sy plek van aftrede waar hy of sy naasbestaandes hulle gaan vestig, sal dra (Notule Sinode, 1995 p. 243, pt 2.9)

271

INDEKS A tot Z-beleid Verwysing ........................................................................................................................... 188 Afsterwe van leraar Inkomste en pastorie-gebruik vir naasbestaandes ................................................................. 11 Akte van demissie By neerlê van bediening ........................................................................................................ 11 Algemene Diensgroep Diens en Getuienis Fondse ................................................................................................................................. 101 Algemene Sinode Algemene sekretaris - skriba ................................................................................................. 37 Bedryfspan - opdrag .............................................................................................................. 35 Bedryfspan - samestelling ..................................................................................................... 35 Bedryfspan - vergaderings .................................................................................................... 36 Behandeling van sake............................................................................................................ 38 Beskrywingspunte en verslae ................................................................................................ 40 Besluite - uitleg en toepassing .............................................................................................. 47 Buitengewone vergadering ................................................................................................... 22 Datum van vergadering ......................................................................................................... 22 In werking tree van besluite .................................................................................................. 42 Kerkorde - tweederdemeerderheidstem ................................................................................ 23 Moderamen - konstituering en vergaderings ........................................................................ 34 Moderamen - opdrag ............................................................................................................. 34 Moderamen - samestelling .................................................................................................... 21 Moderamen - vul van vakature ............................................................................................. 33 Moderatuur ............................................................................................................................ 21 Moderatuur - uitbreiding ...................................................................................................... 35 Moderatuur - as interimliggaam ............................................................................................ 35 Moderatuur - dienstermyne ............................................................................................. 21, 33 Moderatuur - samestelling .................................................................................................... 37 Moderatuur - verkiesing .................................................................................................. 21, 36 Mosie van orde ...................................................................................................................... 39 Notule .................................................................................................................................... 41 Notule - in werking tree van besluite .................................................................................. 150 Ontbinding .......................................................................................................................... 105 Opening ................................................................................................................................. 21 Opening en konstituering ...................................................................................................... 36 Opstel van reglemente ........................................................................................................... 23 Revisie................................................................................................................................... 41 Samestelling .................................................................................................................... 21, 33 Sluiting .................................................................................................................................. 42 Stemming .............................................................................................................................. 37 Steunspanne .......................................................................................................................... 40 Taak ....................................................................................................................................... 22 Toegang tot mindere vergaderinge, ampsdraers en lidmate ................................................. 42 272

Uittrede uit ............................................................................................................................ 21 Verteenwoordiger(s) van teologiese opleiding ..................................................................... 21 Voorstel en amendement(e) .................................................................................................. 39 Algemene Steunspan Argief Opdrag ................................................................................................................................... 42 Samestelling .......................................................................................................................... 42 Vergaderings ......................................................................................................................... 43 Algemene Steunspan Bybelvertaling, -verklaring en -verspreiding Bedienaars van die Woord van die NG Kerk in diens van die Bybelgenootskap van SA 44 Befondsing ............................................................................................................................ 44 Konstituering en vergaderings .............................................................................................. 44 Opdrag ................................................................................................................................... 44 Samestelling .......................................................................................................................... 43 Algemene Steunspan Fondse Konstituering en vergaderings .............................................................................................. 46 Opdrag ................................................................................................................................... 45 Samestelling .......................................................................................................................... 45 Algemene Steunspan Fondse en Bates Besigheidsonderneming of handelsaktiwiteite.................................................................... 104 Ontbinding van die Algemene Sinode ................................................................................ 105 Reglement, naam, samestelling, opdrag.............................................................................. 101 Regsgedinge of dispute ....................................................................................................... 104 Regspersoon ........................................................................................................................ 102 Skenkings en/of bemakings ................................................................................................ 102 Algemene Steunspan Predikantesake Begroting en befondsing ....................................................................................................... 50 Kantoor.................................................................................................................................. 50 Kennisgewing van diensbeëindiging .................................................................................... 87 Registrasiefooi ...................................................................................................................... 50 Samestelling .......................................................................................................................... 48 Vergaderings ......................................................................................................................... 50 Verlening van bevoegdheid .................................................................................................. 68 Werksterreine en opdrag ....................................................................................................... 48 Algemene Steunspan Regte ................................................................................................. 104 Konstituering en vergaderings .............................................................................................. 47 Opdrag ................................................................................................................................... 47 Samestelling .......................................................................................................................... 46 Algemene Steunspan Teologiese Opleiding Konstituering en vergaderings .............................................................................................. 52 Opdrag ................................................................................................................................... 51 Samestelling .................................................................................................................... 50, 52 Ampte in die kerk Besondere ampte ..................................................................................................................... 5 Dienswerk van die gelowiges ................................................................................................. 6 Gelykwaardigheid van die ampte ............................................................................................ 6 Vereistes vir diens in die besondere ampte ............................................................................. 6 273

Ander Christelike kerke en groepe Assosiasie ............................................................................................................................ 120 Dialoogverhoudinge - omvang............................................................................................ 124 Doop - aanvaarding van ..................................................................................................... 121 Doop - bediening ................................................................................................................. 120 Ekumeniese beleid .............................................................................................................. 122 Gedeeltelike verhoudinge - omvang ................................................................................... 123 Groeperinge van die Christendom ...................................................................................... 118 Kontakverhoudinge - omvang ............................................................................................. 124 Multilaterale kerklike verhoudinge ..................................................................................... 124 Nagmaal - gebruik ............................................................................................................... 120 Oorkoms na NG Kerk ......................................................................................................... 121 Oorkoms uit......................................................................................................................... 121 Samewerking met ................................................................................................................ 119 Stand van sake van die NG Kerk se ekumeniese verhoudinge (groeperinge) .................... 127 Volle verhoudinge - omvang.............................................................................................. 123 Appèl Appél of beswaar - omskrywing van .................................................................................... 97 Appèlkommissie van die Algemene Sinode ......................................................................... 47 Beslissing van appèlliggaam ............................................................................................... 100 Bevindinge, tug- en/of dissiplinêre maatreëls ....................................................................... 30 Gravamen/beswaarskrif ...................................................................................................... 100 Hantering van ........................................................................................................................ 99 Leerstellige sake .................................................................................................................... 30 Middele tot beskikking van appèlliggaam .......................................................................... 100 Na die Algemene Sinode....................................................................................................... 22 Op grond van die Skrif, die Belydenis of die Kerkorde...................................................... 100 Reg tot ................................................................................................................................... 97 Teen besluite van die Algemene Sinode/sy gevolmagtigde.................................................. 98 Teen besluite van die kerkraad.............................................................................................. 98 Teen besluite van die ring/sy gevolmagtigde ........................................................................ 98 Teen besluite van die sinode/sy gevolmagtigde .................................................................... 98 Argief- en Inligtingsdiens Argief- en Inligtingsbeampte .............................................................................................. 225 Belydende lidmaatregister - aflegging van geloofsbelydenis ............................................. 234 Belydende lidmaatregister - lidmaatskap onopspoorbaar ................................................... 235 Belydende lidmaatregister - oorgekom/vertrek................................................................... 234 Belydende lidmaatregister - verlies van lidmaatskap en herregistrasie .............................. 234 Dooplidmaatregister ............................................................................................................ 231 Dooplidmaatregister - aangenome kind .............................................................................. 231 Dooplidmaatregister - buite-egtelike kind .......................................................................... 231 Dooplidmaatregister - by hertroue ...................................................................................... 232 Dooplidmaatregister - doop in 'n ander gemeente .............................................................. 232 Dooplidmaatregister - doop van kinderhuiskind ................................................................. 233 Dooplidmaatregister - doop van kinders in pleegsorg ........................................................ 233 Dooplidmaatregister - doop van kinders ouers as sewe jaar ............................................... 233 274

Dooplidmaatregister - doop van kinders uit ander kerke .................................................... 233 Dooplidmaatregister - doop van kinders uit die buiteland .................................................. 233 Dooplidmaatregister - doopgetuies ..................................................................................... 232 Dooplidmaatregister - vertrek na 'n ander gemeente .......................................................... 232 Dooplidmaatregister - volwasse doop ................................................................................. 232 Dooplidmaatregister - voornaam en van ............................................................................. 231 Elektroniese bewaring ......................................................................................................... 237 Elektroniese oorplasing van lidmaatskap ............................................................................ 237 Huweliksregister ................................................................................................................. 235 Implimentering van die beleid ............................................................................................ 224 Indiening van registerafskrifte ............................................................................................ 237 Inhandiging van argivalia.................................................................................................... 226 Lidmaatskap oor gemeentegrense ....................................................................................... 239 Registerafskrifte .................................................................................................................. 235 Registers .............................................................................................................................. 229 Rekenarisering van registers ............................................................................................... 237 Rektifikasie in die belydende lidmaatregister (vorm) ......................................................... 265 Rektifikasie in dooplidmaatregister (vorm) ........................................................................ 263 Standaardafkortings vir gebruik in registers ....................................................................... 238 Sterfteregister ...................................................................................................................... 235 Argief- en Inligtingsdiens Handleiding vir ................................................................................................................... 223 Attestaat Uitreiking en aanvraging van .................................................................................................. 3 Bedienaar van die Woord Aftreeouderdom ............................................................................................................ 10, 150 Akte van Bevestiging .............................................................................................................. 8 Algemene uitgangspunte by beroeping ................................................................................. 70 Ampspligte onder lidmate van 'n ander gemeente .................................................................. 9 Approbasie van gemeente en goedkeuring van ring ............................................................... 7 As huweliksbevestiger ........................................................................................................ 150 Bedieningsontwikkeling........................................................................................................ 66 Beëindiging van bevoegdheid ................................................................................................. 7 Behoud van bevoegdheid ........................................................................................................ 9 Benoeming vir diens aan kerkverband .................................................................................. 71 Beroep - beroepsbrief ............................................................................................................ 72 Beroep - besware teen ........................................................................................................... 74 Beroep - diensooreenkoms .................................................................................................... 74 Beroep - goedkeuring van ..................................................................................................... 73 Beroep - kennisgewing van ................................................................................................... 73 Beroep - onderhandelinge ................................................................................................... 143 Beroep - proforma vir beroepsbrief .................................................................................... 142 Beroep - rol van die ring/sy gevolmagtigde ............................................................................ 7 Beroep van buite die grense van SA na die NG Kerk ......................................................... 144 Beroepbaarheid binne familie van NG Kerke ..................................................................... 143 Beroeping - prosedure ........................................................................................................... 71 275

Beroeping vir diens aan 'n gemeente .................................................................................... 71 Bevestiging............................................................................................................................ 75 Demissie ................................................................................................................................ 77 Deur ’n kerkraad beroep..................................................................................................7, 143 Diens in/aan die kerkverband .................................................................................................. 9 Diensaanbod ................................................................................................................ 242, 245 Diensbeëindiging ........................................................................................................ 243, 246 Diensooreenkoms - wysiging ............................................................................................. 246 Diensooreenkoms - finalisering .................................................................................. 243, 246 Diensooreenkoms - wysiging .............................................................................................. 243 Diensverhoudinge met werkgewer........................................................................................ 87 Doopbediening ...................................................................................................................... 24 Emeritaat ............................................................................................................................... 77 Erkenning van opleiding en legitimasie in die NG Kerkfamilie......................................... 144 Goedkeuring van/beswaar teen 'n benoeming....................................................................... 71 Goedkeuring van/beswaar teen 'n beroep ............................................................................. 71 Gronde vir diensbeëindiging ................................................................................................. 10 Herderlike sorg ...................................................................................................................... 25 In diens van die kerkverband .................................................................................................. 7 Indiensneming en diensbeëindiging ...................................................................................... 10 Kennisgewing van voorneme om af te tree ........................................................................... 11 Lewensonderhoud ....................................................................................................... 243, 245 Omruiling van standplase.................................................................................................... 147 Omvattende versorging ......................................................................................................... 10 Onbevredigende diens ........................................................................................................... 88 Opleiding - waar.................................................................................................................... 52 Opleiding en VBO ................................................................................................................ 49 Opsig en tug .......................................................................................................................... 18 Pligte ....................................................................................................................................... 8 Posbeskrywing ............................................................................................................ 242, 245 Predikantebegeleiding ........................................................................................................... 49 Respek en ondersteuning ........................................................................................................ 9 Standplaasverwiseling ........................................................................................................... 49 Trekkoste by uitdienstreding/afsterwe ................................................................................ 271 Uitreik van akte van demissie/emeritaat ................................................................................. 7 Uittrede weens ouderdom of verswakte gesondheid............................................................. 10 Verbintenis tot onderwerping aan die gesag van die kerkverband ............................. 243, 247 Vereistes vir die toelating tot die bediening............................................................................ 6 Verlaat van die diens ............................................................................................................... 9 Verlening van bevoegdheid .................................................................................................... 7 Bedienaars van die Woord Afsterwe van ......................................................................................................................... 11 Aftree-ouderdom ................................................................................................................... 10 Akte van demissie ................................................................................................................. 10 Beroeping na emeritering ...................................................................................................... 11 Bevestiging.............................................................................................................................. 8 276

Bevestiging deur ..................................................................................................................... 8 Neerlê van bediening ............................................................................................................ 10 Bediening van bevryding Besluite oor ......................................................................................................................... 180 Bedieningsontwikkeling van gelegitimeerdes Sorg en toesig oor ................................................................................................................. 53 Verslae .................................................................................................................................. 52 Belydenis Besluite re Belydenis van Belhar ........................................................................................ 141 Formuliere van Eenheid...........................................................................................1, 118, 121 Prosedure wat gemeentes volg by voorgestelde wysiging .................................................. 136 Voorgestelde nuwe Artikel 1 .......................................................................................... 1, 141 Wysiging van ............................................................................................................ 1, 22, 136 Belydenis van Belhar Aanvaarding van wesenlike inhoud .................................................................................... 141 Besluit om dit deel van belydenisgrondslag te maak .......................................................... 141 Opdrag tot studie van .......................................................................................................... 141 Belydenisaflegging Geen bewys van doop ........................................................................................................... 25 In ander gemeente ................................................................................................................. 25 Beroep Besware teen 'n ....................................................................................................................... 8 Beroepbaarheid Van predikante binne die familie van NG Kerke ................................................................ 144 Beroeping Belharbelydenis ....................................................................................................................... 8 Kennisgewing aan beroepene in Kerkbode ............................................................................. 7 Na emeritering - prosedure ................................................................................................... 11 Uit NG Kerkfamilie ................................................................................................................ 8 Verantwoordelikheid van kerkraad ......................................................................................... 8 Vervoerkoste ........................................................................................................................... 8 Beroepsbrief Bepalinge van ...................................................................................................................... 142 Pro forma............................................................................................................................. 142 Beskrywingspunt Aan die ring en aan die sinode ............................................................................................ 191 Indiening van......................................................................................................................... 18 Beursfonds Reglement vir die Beursfonds ............................................................................................. 222 Bevoegdheid van bedienaars van die Woord en proponente Algemene uitgangspunte ....................................................................................................... 64 Bedieningsontwikkeling........................................................................................................ 66 Beperkte bevoegdheid ........................................................................................................... 64 Bevoegdheid van emeritus .................................................................................................... 66 Bevoegdheid van proponente ................................................................................................ 65 Bevoegdheidsregisterfooie .................................................................................................... 70 277

Hertoelating tot die bediening ............................................................................................... 68 Jaaarlikse aanmelding ........................................................................................................... 65 Jaarlikse aanmelding ....................................................................................................... 66, 70 Opskorting of ontneming van bevoegdheid .......................................................................... 49 Verandering van bevoegdheid .............................................................................................. 66 Verlening van bevoegdheid .................................................................................................. 48 Verlies van bevoegdheid ....................................................................................................... 67 Vertoë ivm bevoegdheid ....................................................................................................... 69 Bevoegdheid van predikante en proponente Jaarlikse aanmelding voor 30 Junie .................................................................................... 149 Buitelandse bediening Besluite oor ......................................................................................................................... 161 Burgerlike hof Wend tot ................................................................................................................................ 14 Bybel Bybelsondag ........................................................................................................................ 139 Nuwe vertalings .................................................................................................................. 139 Skrifgebruik en Skrifgesag.................................................................................................. 137 Colloquium doctum Afneem van ........................................................................................................................... 60 Bestek .................................................................................................................................... 51 Hertoelating tot die bediening ............................................................................................... 68 Diakens Ampspligte ............................................................................................................................ 13 Diens van Barmhartigheid Algemene omskrywing ......................................................................................................... 26 Diensbeëindiging Billike voorsiening .............................................................................................................. 134 Voorsiening ......................................................................................................................... 133 Weens gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering ................................................ 92 Weens gemeente/kerkverband se bedienings- en bedryfsvereistes....................................... 92 Weens mediese ongeskiktheid .............................................................................................. 92 Weens wangedrag ................................................................................................................. 91 Diensverhoudinge .......................... vergelyk: Opsig, tug en dissipline asook Tug en dissipline Advies deur Algemene Steunspan Predikantesake ............................................................... 49 Algemene uitgangspunte ....................................................................................................... 87 Billike voorsiening by diensbeëindiging............................................................................... 91 Diensbeëindiging - reg van appèl.......................................................................................... 92 Prosedure by gebrekkige bedieningsvaardigheid of dienslewering ...................................... 88 Prosedure by gemeente/kerkverband se bedienings- en bedryfsvereistes ............................ 90 Prosedure by swak gesondheid of besering .......................................................................... 89 Prosedure by wangedrag ....................................................................................................... 87 Werknemers anders as bedienaars van die Woord................................................................ 27 Dienswerk van gelowiges ....................................................................................................... 27 Doop Aanvaarding van doop van ander kerke .............................................................................. 121 278

Bediening in die erediens ...................................................................................................... 23 Belydenisaflegging van nie-gedoopte ................................................................................... 25 Deur wie bedien .................................................................................................................... 24 Doopgetuies ........................................................................................................................ 153 Doopherinnering en rituele ................................................................................................. 156 Erkenning van doop uit ander kerkverband ........................................................................ 154 Herdenking/herinnering .............................................................................................. 154, 155 Kind ouer as sewe jaar ........................................................................................................ 153 Kinderhuiskinders ............................................................................................................... 152 Kinders in pleegsorg ........................................................................................................... 151 Kinders in skoolkoshuise .................................................................................................... 151 Kinders uit die buiteland ..................................................................................................... 152 Kinders van lidmate van ander kerke .................................................................................. 120 Met gebruikmaking van ........................................................................................................ 24 Oordoop of Herdoop ........................................................................................................... 154 Persone ouer as sestien jaar ................................................................................................. 153 Verbondsdoop ..................................................................................................................... 154 Doop en nagmaal Samehang van sakramente .................................................................................................. 156 Dooplidmate Tug ........................................................................................................................................ 28 Eenheid vir Barmhartigheidsdienste Barmhartigheidsdienste in gemeentes ................................................................................. 209 Barmhartigheidsdienste in ringe ......................................................................................... 210 ENGO.................................................................................................................................. 210 Grondslag ............................................................................................................................ 209 Helpcor Trust ...................................................................................................................... 211 Hugenote Kollege ............................................................................................................... 211 NEGEMADI ....................................................................................................................... 210 NG Welsyn Vrystaat ........................................................................................................... 210 Ouditkomitee....................................................................................................................... 211 Transoranje Instituut ........................................................................................................... 211 Eenheid vir Bedieningsbegeleiding Konstituering en vergaderings ............................................................................................ 207 Opdrag en bevoegdhede ...................................................................................................... 207 Samestelling ........................................................................................................................ 206 Eenheid vir Ondersteuning Administrasie van fondse .................................................................................................... 203 Algemene werksaamhede ................................................................................................... 202 Beleggings en lenings ......................................................................................................... 204 Direkteur ............................................................................................................................. 205 Doelstelling en samestelling ............................................................................................... 201 Finansiering van sinodale kerkkantoor ............................................................................... 204 Oudit.................................................................................................................................... 205 Personeel van die sinodale kerkkantoor .............................................................................. 205 Woordomskrywing.............................................................................................................. 201 279

Eenheid vir Vennote in Getuienis Benadering .......................................................................................................................... 207 Funksionering...................................................................................................................... 208 Konstituering en vergaderings ............................................................................................ 209 Opdrag en bevoegdhede ...................................................................................................... 208 Eenwording van gemeentes ................................................................................................. 133 Definisie .............................................................................................................................. 133 Prosedure vir ....................................................................................................................... 133 Reglement, algemene omskrywing en prosedure ............................................................... 148 Eiendomme, goedere en fondse Algemene Sinodale ............................................................................................................. 101 Gemeentelike ...................................................................................................................... 109 Riglyne vir finansiële bestuur ............................................................................................. 168 Sinodale............................................................................................................................... 105 Van die ring ......................................................................................................................... 107 Ekologie Besluite oor ......................................................................................................................... 182 Ekumene Algemene Sinode se gevolmagtigde ................................................................................... 125 Alle kerkvergaderinge ......................................................................................................... 119 Beleid .................................................................................................................................. 122 Graad van samewerking of assosiasie ................................................................................... 33 In ander staatkundige bedelings .......................................................................................... 127 Kerk en ekumeniese betrekkinge .......................................................................................... 32 Lidmaatskap van ekumeniese organisasie ............................................................................ 33 Emeriti Opsig en tug .......................................................................................................................... 18 Emeritus ouer as 70 Bediening in buitengewone omstandighede ....................................................................... 148 Eredienste Inrigting van .......................................................................................................................... 23 Leiding van ........................................................................................................................... 23 Sakramente ............................................................................................................................ 23 Geloftedag as Versoeningsdag Besluite oor ......................................................................................................................... 182 Geloofsbrief Sinode, minstens drie maande ............................................................................................. 190 Geloofswaarhede Fundamentalisme en vrysinnigheid .................................................................................... 140 Gesag van die Woord .......................................................................................................... 140 Plek van belydenisskrifte .................................................................................................... 140 Gemeente Eiendomme, goedere en fondse .......................................................................................... 109 Gemeentebediening ................................................................................................................ 25 Gerig tot ................................................................................................................................ 25 Gemeentes 280

Eenwording ......................................................................................................................... 133 Kombinering ....................................................................................................................... 132 Samesmelting ...................................................................................................................... 134 Geskil Beslegting............................................................................................................................ 170 Gestuurdheid Basis van samewerking met ander kerke/organisasies ....................................................... 114 Bedienaars van die Woord van NG Kerk deur erkende kerke beroepbevestig ................... 114 Bedienaars van die Woord/proponente beroep en uitgestuur ............................................. 115 Bedienaars van die Woord/proponente in diens van sendingorganisasie ........................... 115 Definisie .............................................................................................................................. 112 Gelegitimeerdes in diens van ander kerke/organisasies ...................................................... 114 Gesamentlike sending/getuienis .......................................................................................... 117 Kerklike betrokkenheid by God se missie .......................................................................... 112 Kerklike inskakeling van uitgestuurdes .............................................................................. 115 Lewensonderhoud en toelaes .............................................................................................. 115 Lidmaatskap en kerkverband .............................................................................................. 116 Lidmate in diens van ander kerke/organisasies................................................................... 114 NG Kerkfamilie................................................................................................................... 116 Pensioenaandeel .................................................................................................................. 115 Skakeling met owerheid ...................................................................................................... 117 Toerusting vir ...................................................................................................................... 113 Gestuurdheid (Missio Dei)..................................................................................................... 25 Gravamen ............................................................................................................................. 100 Omskrywing van ................................................................................................................... 97 Grense Bona fide redes........................................................................................................................ 4 Duidelik omskrewe gemeentegrense ...................................................................................... 3 Kategoriale gemeentes ............................................................................................................ 5 Lidmaatskap oor ...................................................................................................................... 3 Riglyn vir lidmaatskap oor grense heen .................................................................................. 4 Vasgestelde ............................................................................................................................. 2 Grondhervorming en landelike ontwikkeling Besluite oor ......................................................................................................................... 182 Herderlike sorg Afgestorwe lede van die gemeente ....................................................................................... 25 Deur die besondere ampte ..................................................................................................... 25 Huwelik ................................................................................................................................. 25 Hertoelating tot die bediening Persone wat die NG Kerk verlaat het .................................................................................... 69 Persone wat in Art 66.4.5 genoem word ............................................................................... 69 Homoseksualiteit Besluite oor ................................................................................................................. 149, 184 Huwelik en saamwoon Besluite oor ......................................................................................................................... 185 Opdragte .............................................................................................................................. 186 281

Jeugbediening ......................................................................................................................... 24 Kapelane Besluite oor ......................................................................................................................... 145 Kategese Belydenisaflegging maar nie gedoop .................................................................................... 25 Kategoriale gemeentes Beginsels onderskryf deur Sinode........................................................................................... 5 Kerkhereniging Padkaart na kerkhereniging (NGK en VGKSA) ................................................................. 175 Teologiese opleiding ........................................................................................................... 177 Kerklied Amptelike liedbundel .......................................................................................................... 161 FLAM .................................................................................................................................. 162 Outeursreg ........................................................................................................................... 163 VONKK .............................................................................................................................. 162 Kerklike fondse Ander studiefondse ............................................................................................................. 215 Bedieningsfonds .................................................................................................................. 217 Bedieningsfonds vir Middestadsgemeentes ........................................................................ 218 Beursfonds vir Teologiese studie ........................................................................................ 220 Die Sinodale Fonds ............................................................................................................. 213 Fanie Naudé Trustfonds ...................................................................................................... 216 Fonds vir Bearbeiding van Gevangenes.............................................................................. 220 Fonds vir Bediening Andrew Murray ................................................................................. 218 Fonds vir Bediening Kerkjeug ............................................................................................ 219 Fonds vir die Bybelgenootskap SA..................................................................................... 216 Fonds vir Diens van Barmhartigheid .................................................................................. 216 Fonds vir Dowes en Blindes ............................................................................................... 217 Fonds vir Eredienskommissie ............................................................................................. 220 Fonds vir Geestelike Bearbeiding van Naskoolse Jeug en Multikulturele Bediening ........ 219 Fonds vir Geestelike Bearbeiding van Studerende Jeug ..................................................... 216 Fonds vir Gemeentebediening ............................................................................................ 220 Fonds vir Hospitaalbediening ............................................................................................. 220 Fonds vir JONK VS ............................................................................................................ 221 Fonds vir Middestads- en Arbeidsbediening ...................................................................... 218 Fonds vir Opleiding van Teologiese Studente .................................................................... 219 Fonds vir Predikantebegeleiding ......................................................................................... 221 Fonds vir Teologiese Fakulteit UV ..................................................................................... 217 Fonds vir Teologiese Opleiding .......................................................................................... 217 Fonds vir Vennootskappe Lesotho.....................................................................................218 NGKA VS.......................................................................................................................218 RCZ.................................................................................................................................219 NGKA VS (Botshabelo) ................................................................................................221 Fonds vir Vrouelidmate ...................................................................................................... 220 Gemeentelike Ondersteunings- en Uitbreidingsfonds ........................................................ 217 Grey Opvoedingsfonds ....................................................................................................... 215 282

Helpmekaar Studiefonds ..................................................................................................... 217 Hulpfonds vir Sinodale Pensioenfonds ............................................................................... 216 Kerkkantoorfonds................................................................................................................ 215 Kolportasiefonds ................................................................................................................. 218 Mediese skema .................................................................................................................... 215 Oogmerk en onderskeiding tussen fondse .......................................................................... 213 Ringsfondse ......................................................................................................................... 213 Sinodale Eeufeesgedenksaalfonds ...................................................................................... 215 Sinodale Groeplewensversekeringskema ............................................................................ 214 Sinodale Pensioenfonds ...................................................................................................... 219 Teologiese Studente Ondersteuningsfonds ......................................................................... 217 Verpligtinge van gemeentes ................................................................................................ 213 Wêreldsendingfonds............................................................................................................ 219 Woordomskrywings ............................................................................................................ 211 Kerklike media Opdrag aan direksies ........................................................................................................... 168 Organisasie van ................................................................................................................... 167 Kerkraad Aantal vergaderings per jaar ................................................................................................. 15 Bedanking van hele kerkraad ................................................................................................ 15 Buitengewone vergaderings .................................................................................................. 16 Desentraliseer ........................................................................................................................ 15 Konsulent .............................................................................................................................. 16 Samestelling .......................................................................................................................... 15 Verantwoordelikheid en taak ................................................................................................ 14 Verkiesing van kerkraadslede ............................................................................................. 194 Verkiesing van voorsitter ...................................................................................................... 16 Kerkraadslid Dienstermyn .......................................................................................................................... 12 Kerkvergaderinge Aanspreeklikheid .................................................................................................................. 15 Aanwysende besluite........................................................................................................... 140 Aard en gesag ........................................................................................................................ 13 Behandeling van sake............................................................................................................ 13 Besluite bindend .................................................................................................................... 14 Beswaar teen besluite en die burgerlike hof ......................................................................... 14 Elektroniese stemwyse ........................................................................................................ 151 Kworum .............................................................................................................................. 190 Oop en/of geslote ................................................................................................................ 190 Opening en afsluiting ............................................................................................................ 14 Rolle van voorsitter en skriba ............................................................................................... 14 Telefoon-elektroniese vergaderings .................................................................................... 151 Verantwoordelikheid van ...................................................................................................... 13 Vier kerkvergaderinge........................................................................................................... 13 Voorskriftelike besluite ....................................................................................................... 140 Kerkvisitasie 283

Erediens na visitasie/ringsitting ............................................................................................ 18 Inhoud ................................................................................................................................... 18 Kombinasie van gemeentes Reglement, algemene omskrywing en prosedure ............................................................... 148 Kombinasie van werksaamhede van gemeentes, ringe, sinodes, ens Definisie .............................................................................................................................. 135 Praktiese en kerkregtelike riglyne ....................................................................................... 136 Kombinering van gemeentes ............................................................................................... 132 Definisie .............................................................................................................................. 132 Prosedure vir ....................................................................................................................... 132 Kommunikasei Webwerf van die NG Kerk VS ........................................................................................... 240 Kommunikasie Handleiding ......................................................................................................................... 239 Instandhouding van databasisse .......................................................................................... 240 Kantoor................................................................................................................................ 240 Vrypos ................................................................................................................................. 240 Konflik Beslegting............................................................................................................................ 170 Konsulent Benoeming van ..................................................................................................................... 18 Kerkraadsvergaderings.......................................................................................................... 16 Kuratorium Eksamenkommissie............................................................................................................. 146 Leer en Aktuele Sake Algemene omskrywing ......................................................................................................... 27 Legitimasie Behartig deur ......................................................................................................................... 62 Plegtige verklaring ................................................................................................................ 63 Legitimasie met beperkte opdrag Aansoek om......................................................................................................................... 146 Beperkte bevoegdheid ......................................................................................................... 146 Leraar ................................................................................... Kyk by: Bedienaar van die Woord Lidmaatskap Oor gemeentegrense heen ....................................................................................................... 3 Oordrag ............................................................................................................................... 164 Oorkoms na 'n Nederduitse Gereformeerde gemeente ....................................................... 121 Riglyne vir lidmaatskap oor gemeentegrense ..................................................................... 270 Riglyne vir praktiese hantering van .................................................................................... 166 Uitgangspunte en hantering ................................................................................................ 164 Lidmate Buite gemeentegrense ............................................................................................................. 2 Duur van lidmaatskap ............................................................................................................. 2 Lidmaatskap oor grense heen .................................................................................................. 3 Lidmaatsvoorregte .................................................................................................................. 3 Oorkoms uit NG Kerkfamilie ................................................................................................. 3 284

Terugkeer na NG Kerk ............................................................................................................ 3 Tug ........................................................................................................................................ 28 Vertrek na ander gemeente ..................................................................................................... 3 Wie is lidmate?........................................................................................................................ 2 Maatskappy en vrye vereniging ............................................................................................ 32 Moderamen Bepaal plek en datum van Sinode ......................................................................................... 20 Verkiesing van personeel .................................................................................................... 194 Verslae vir Sinode ............................................................................................................... 191 Voorsitter by buitengewone Sinodesitting .......................................................................... 190 Mosie van Orde Reg daartoe ......................................................................................................................... 191 Nagmaal Bedien buite die erediens .................................................................................................... 159 Bediening in die erediens ...................................................................................................... 23 Gereelde viering .................................................................................................................. 157 In kleingroepe ..................................................................................................................... 157 Oop of geslote ..................................................................................................................... 157 Toelating van kinders .......................................................................................................... 157 Tot die heilige nagmaal word toegelaat ................................................................................ 24 Uitnodiging vir besoekers ................................................................................................... 120 Viering in die gemeente ........................................................................................................ 24 NG Kerk en die Grondwet Handves van Godsdiensregte en -vryhede .......................................................................... 171 NG Kerk Vrystaat Samestelling ............................................................................................................................ 2 NG-Kerkdosenteraad Samestelling en verantwoordelikheid ................................................................................... 55 Notule Voorskrifte .......................................................................................................................... 195 Onderwys Kerk en onderwys ................................................................................................................. 32 Ontbinding van gemeentes .................................................................................................. 133 Opleiding en legitimasie van bedienaars van die Woord Ooreenkoms met die universiteit .......................................................................................... 52 Opsig, tug en dissipline ............................................................ Kyk ook na: Tug en dissipline Aard ....................................................................................................................................... 28 Arbeidsregtelike dienste deur die Algemene Steunspan Predikantesake.............................. 49 Doel en voorskrifte................................................................................................................ 27 Kerklike dissipline ................................................................................................................ 29 Oor lidmate, ampsdraers, gelegitimeerdes en werknemers................................................... 28 Opheffing van tug- en/of dissiplinêre maatreëls ................................................................... 30 Tug- en dissiplinêre maatreëls - belydende lidmate.............................................................. 29 Tug- en dissiplinêre maatreëls - dooplidmate ....................................................................... 29 Tug- en dissiplinêre maatreëls - gelegitimeerdes .................................................................. 29 Tug- en dissiplinêre maatreëls - ouderlinge en diakens ........................................................ 29 285

Tugwaardige sondes .............................................................................................................. 28 Orde Eis tot ordelikheid ................................................................................................................... 2 Reël van eie interne orde ......................................................................................................... 2 Ouderlinge Ampspligte ............................................................................................................................ 12 Lei van eredienste ................................................................................................................. 12 Ouderlinge en diakens Afgevaardigdes na vergaderinge ......................................................................................... 133 Afgevaardigdes na vergaderinge ..................................................................................... 17, 19 Afkondiging van verkiesing .................................................................................................. 12 Beswaar teen 'n verkosene .................................................................................................... 12 Dienstermyn .......................................................................................................................... 12 Dienstermyn .......................................................................................................................... 12 Gereelde aftrede .................................................................................................................... 12 Opsig en tug .......................................................................................................................... 18 Verkiesing volgens Reglement van Orde.............................................................................. 12 Outeursreg Liedboek.............................................................................................................................. 163 Sangbundels ........................................................................................................................ 163 Plaaslike Kuratorium Funksies ................................................................................................................................ 53 Samestelling .......................................................................................................................... 52 Predikant.............................................................................. Kyk by: Bedienaar van die Woord Prediking Belydenisskrifte .................................................................................................................... 24 Kerklike jaar .......................................................................................................................... 24 Proponent As huweliksbevestiger ........................................................................................................ 160 Bevestig met handoplegging ................................................................................................... 7 Opsig en tug .......................................................................................................................... 18 Ouer as 60 jaar ...................................................................................................................... 65 Sakramentsbediening .................................................................................................. 159, 160 Woordbediening .................................................................................................................. 160 Reglement van Orde Behandeling van sake.......................................................................................................... 191 Beskrywingspunte en verslae .............................................................................................. 191 Kommissies ......................................................................................................................... 195 Mosie van orde .................................................................................................................... 191 Notule .................................................................................................................................. 195 Opening en konstituering .................................................................................................... 190 Sluiting ................................................................................................................................ 196 Spreekbeurt ......................................................................................................................... 192 Stemming ............................................................................................................................ 193 Tydelike Kommissies .......................................................................................................... 195 Verkiesing van ampsdraers ................................................................................................. 194 286

Voorstel ............................................................................................................................... 192 Relgement van Orde Revisie................................................................................................................................. 193 Rentmeesterskap .................................................................................................................... 27 Reglement vir die Reëling van Eiendomme, Goedere en Fondse......................................... 27 Revisie Omskrywing van ................................................................................................................... 97 Wanneer en prosedure ......................................................................................................... 193 Ring Aantal vergaderings per jaar ................................................................................................. 16 Afwisseling van voorsitterskap ............................................................................................. 17 Benoeming van konsulent ..................................................................................................... 18 Beroeping en Sinodale Pensioenfonds .................................................................................... 8 Beskrywingspunt ................................................................................................................... 18 Buitengewone vergadering ................................................................................................... 16 Eiendomme, goedere en fondse .......................................................................................... 107 Goedkeuring by die vul van voltyds-onbepaalde pos ........................................................... 78 Groepering van gemeentes .................................................................................................... 16 Kommissies ........................................................................................................................... 16 Konferensie met gemeente .................................................................................................... 18 Opsig en tug .......................................................................................................................... 18 Ouderling/diaken as sekundus vir bedienaar van die Woord ................................................ 17 Ringskommissie se bevoegdheid .......................................................................................... 16 Rol by diensverhoudinge tussen bedienaar van die Woord en kerkraad ........................ 88, 90 Samestelling .......................................................................................................................... 17 Samestelling - ampsdraers .................................................................................................... 17 Taak by skep van tentmakerpos ............................................................................................ 80 Taak by skep van vaste termynpos ....................................................................................... 81 Taak by vermeerdering/afstigting van gemeentes .............................................................. 131 Vergaderplek ......................................................................................................................... 16 Verkiesing en opdrag van ringskommissie ........................................................................... 16 Verkiesing van ampsdraers ......................................................................................... 190, 194 Verkiesing van skriba............................................................................................................ 16 Werksaamhede ...................................................................................................................... 17 Ringskommissie Verkiesing van ...................................................................................................................... 16 Ringskonferensie Bepaal deur ........................................................................................................................... 18 Sakramente ...................................................................................... Kyk by: Doop of Nagmaal Samesmelting van gemeente ................................................................................................ 134 Samesmelting van gemeentes Definisie .............................................................................................................................. 134 Prosedure vir ....................................................................................................................... 135 Reglement ........................................................................................................................... 148 Sending/getuienis.................................................................................... Kyk na: Gestuurdheid Sinodale Bestuursforum 287

Kostes .................................................................................................................................. 200 Samestelling en vergaderings.............................................................................................. 200 Werkswyse .......................................................................................................................... 200 Sinodale Taakspan Aktuele en Leerstellige Sake Opdrag ................................................................................................................................. 199 Samestelling ........................................................................................................................ 199 Sinodale Taakspan Altuele en Leerstellige Sake Konstituering en vergaderings ............................................................................................ 199 Sinodale Taakspan Kerkorde Konstituering en vergaderings ............................................................................................ 199 Opdrag ................................................................................................................................. 198 Samestelling ........................................................................................................................ 198 Sinode Behoud van seggenskap ........................................................................................................ 21 Buitengewone vergadering ................................................................................................... 20 Eiendomme, goedere en fondse .......................................................................................... 105 Kennisgewing in Die Kerkbode ............................................................................................ 20 Moderamen - opdrag ........................................................................................................... 197 Moderamen - samestelling .................................................................................................. 196 Ouderling/diaken as sekundus vir bedienaar van die Woord ................................................ 19 Samestelling .......................................................................................................................... 19 Samestelling - ampsdraers .................................................................................................... 19 Samestelling - gemeentes ...................................................................................................... 18 Samestelling van kommissies/taakspanne ............................................................................ 20 Taak en bevoegdhede ............................................................................................................ 20 Vergader ten minste elke vier jaar ........................................................................................ 19 Verkiesing van ampsdraers ......................................................................................... 190, 194 Verteenwoordiger(s) van teologiese opleiding ..................................................................... 19 Skriba van die Moderamen Kennis van beroeping na emeritering ................................................................................... 11 Kennisgewing van Sinode in Die Kerkbode ......................................................................... 20 Verslae vir Sinode ............................................................................................................... 191 Staat Skakeling met ........................................................................................................................ 32 Staatsowerheid se swaardmag ............................................................................................... 32 Vryheid van godsdiens .......................................................................................................... 32 Standplaas Omruiling ............................................................................................................................ 147 Stigting van nuwe gemeentes .............................................................................................. 148 Tentmakerpos Aard ....................................................................................................................................... 79 Afvaardiging na meerdere vergaderings ............................................................................... 81 Beroeping en bevestiging ...................................................................................................... 80 Diensbeëindiging .................................................................................................................. 81 Diensooreenkoms met ander werkgewer(s) .......................................................................... 81 Pensioen ................................................................................................................................ 80 288

Skep van pos ......................................................................................................................... 79 Teologiese dosente Benoeming, aanstelling en akkreditering ........................................................................ 53, 55 Dissiplinering ........................................................................................................................ 56 Teologiese opleiding Akademiese vereistes ............................................................................................................ 58 Algemene vereistes ............................................................................................................... 57 Bykomende vereistes ............................................................................................................ 59 Gemeentejaar ........................................................................................................................ 59 Proponentseksamen ............................................................................................................... 60 Teologiese student Begeleiding, versorging en toesighouding ............................................................................ 54 Dissiplinering ........................................................................................................................ 54 Eksaminering en aanbeveling vir legitimasie ....................................................................... 55 Keuring.................................................................................................................................. 53 Teologiese Studente Ondersteuningsfonds Reglement vir ...................................................................................................................... 221 Toelating tot die bediening Bedienaars van die Woord uit ander kerke ........................................................................... 69 Tug en dissipline ................................................................... vergelyk: Opsig, tug en dissipline Aanbring van klag, gerug of verslag ..................................................................................... 94 Aanvanklike hantering van die klag, gerug of verslag.......................................................... 94 Besorging van die klagskrif .................................................................................................. 95 Kennisgewing aan die Algemene Steunspan Predikantesake ............................................... 97 Kennisgewing aan sinodale regs-/kerkordekommissie en ASP ............................................ 97 Koste ..................................................................................................................................... 96 Moontlikheid van stuiting ..................................................................................................... 95 Moontlikheid van voorlopige ondersoek .............................................................................. 95 Opskrifstelling van die aanklag............................................................................................. 94 Samestelling van ondersoekliggaam ..................................................................................... 93 Vereistes vir 'n tug- of dissiplinêre ondersoek ...................................................................... 96 Tydelike Kommissies Samestelling ........................................................................................................................ 195 Vaste termynpos Aard ....................................................................................................................................... 81 Afvaardiging na meerdere vergaderings ............................................................................... 83 Beroeping en bevestiging ...................................................................................................... 82 Diensbeëindiging en behoud van bevoegdheid ..................................................................... 83 Emeriti tot ouderdom 70 ....................................................................................................... 82 Emeritus in dieselfde gemeente ............................................................................................ 83 Pensioen ................................................................................................................................ 82 Skep van pos ......................................................................................................................... 81 Termyn .................................................................................................................................. 83 Vergoeding Aan werkgewers vir diens in kerkverband .......................................................................... 169 Inkoop van dienste .............................................................................................................. 170 289

Verlies van bevoegdheid Bedanking ............................................................................................................................. 67 Kennisgewing........................................................................................................................ 67 Politieke betrokkenheid......................................................................................................... 67 Tug ........................................................................................................................................ 67 Verlof van bedienaars van die Woord Algemene bepalinge .............................................................................................................. 84 Jaarlikse verlof ...................................................................................................................... 84 Kraamverlof .......................................................................................................................... 86 Openbare vakansiedae........................................................................................................... 86 Sabbatstyd ............................................................................................................................. 86 Siekteverlof ........................................................................................................................... 84 Studieverlof ........................................................................................................................... 85 Uitbetaling by diensbeëindiging ..................................................................................... 84, 87 Vir bedieningsontwikkeling .................................................................................................. 85 Vir gesinsverantwoordelikheid ............................................................................................. 86 Vermeerdering/afstigting van gemeentes Algemene reëlings............................................................................................................... 129 Kennisgewing van ............................................................................................................... 131 Volledig kerk Plaaslike gemeente ................................................................................................................ 20 Voltyds-onbepaalde pos Aard ....................................................................................................................................... 78 Afvaardiging na meerdere vergaderings ............................................................................... 79 Beroeping en bevestiging ...................................................................................................... 79 Diensbeëindiging .................................................................................................................. 79 Skep van pos ......................................................................................................................... 78 Vroue in die kerk Beleid .................................................................................................................................. 161 Vrouelessenaar .................................................................................................................... 161 Vrymesselary Besluite oor ......................................................................................................................... 188 Wysiging van belydenis Beroep op lidmate en vergaderinge .................................................................................... 142 Opdrag aan Moderamen re die proses................................................................................. 142

290

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.