DIPLOMOV A PRACE DIVCICH CASOPISU

1 , FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ustav českého jazyka a teorie komunikace,, DIPLOMOV A PRACE JAZYK DÍVEK A GIRL...

0 downloads 43 Views 5MB Size

Recommend Documents


No documents
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ,

Ustav

českého

jazyka a teorie komunikace

,

,

DIPLOMOVA PRACE JAZYK DÍVEK A GIRLS PODLE ČESKÝCH DIVCICH CASOPISU ,

v

,

v

o

(Girls' Language in Czech Girls' Magazines) počet znaků:

195 858 (bez příloh)

Autorka práce: Kateřina Kadlecová Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Akademický rok: 2006/2007

Děkuji doc. PhDr. Karlu Šebestovi, CSc.,

za podporu a vedení při tvorbě této práce

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Jazyk Dívek a Girls podle dívčích časopisů

vypracovala

samostatně

českých

a že jsem uvedla všechny

použité prameny a literaturu. ,

/ri

1//i4~~'/ ,0i;!iz~-I//

15. prosince 2006 v Praze

Práce vznikla s podporou výzkumného jako lidská činnost, její produkt a faktor

i:;eřina Kadlecová

záměru

MSM 0021620825 - Jazyk

Vysoká škola: Univerzita Karlova Katedra/Ustav: Ustav

českého

Fakulta: Filozofická fakulta

jazyka a teorie komunikace

Skolní rok: 2005/2006

ZADÁNI DIPLOMOVÉ PRÁCE (PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

pro:

Kateřinu

Kadlecovou

obor: Ceský jazyk a literatura

Název tématu: Diskurz

českých časopisů

pro dívky

Zásady pro vypracování Diplomantka provede lingvistickou, resp. kritickou analýzu diskurzu několika dívčích časopisll vydávaných v ČR v současné době: čas. Cosmogirl, Bravo girl, Dívka a Top pro Dívky, a to částečně kontrastivně - v porovnání s diskurzem a jazykem časopisu pro dospělé ženy podobného zaměření (Marianne). ledním, i když ne výlučným předmětem zájmu diplomantky budou (očekávané) stopy feministického diskurzu v analyzovaných časopisech. Postup: 1) Studium relevantní odbomé literatury (kritická analýza diskurzu; feministická lingvistika, stylistika a rétorika; jazyk mládeže a médií pro mládež) 2) Upřesnění postupu práce, shromáždění materiálu, excerpce 3) Analýza jednotlivých titull'!; srovnání výsledků 4) Shmutí výsledků, závěry

Rozsah grafických prací: Rozsah prúvodní zprávy: 108 000 znakl! Seznam odborné literatury: Eckert, P. - McConnell-Ginet, S.: Language and Gender. Cambridge: University Press 2003. Eco, U.: Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda 1995. Eco, U.: The Limits Of lnterpretation. B1oomington & Indianapolis: Indiana University Press 1994. Fairclough, N.: Language and Power. Londýn a New York: Longman Group UK 1989. Ferguson, M.: Forever Feminine (Women's Magazines and the Cult of Femininity). Hampshire: Gower Publishing Company 1985. Fowler, R.: Discourse and Ideology in the Press. London a New York: Routledge 1991. Goffman, E.: Gender Advertisements. Cambridge: Harvard University Press 1979. Hermes, J.: Reading Women's Magazines. Cambridge: Polity Press 1995.

Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Datum zadání diplomové práce: Listopad 2005 Termín odevzdání diplomové práce: ZS 2006

L. S.

JAZYK DÍVEK A GIRLS PODLE ČESKÝCH DÍVČÍCH ČASOPISŮ

OBSAH

1.

Úvod

3

2.

Mediální trh: pozice COSMOgirl!, BravoGIRL!, Dívky a Top dívky

5

3.

2.1

Porevoluční vývoj na trhu dívčích časopisů v ČR

2.2

Ceny, náklad, inzerce,

3.1

Pravidelné rubriky a agenda setting

9

3.2

Užívané žámy

13

3.3

Žánry jedinečné a typické: "Osvětový fotopříběh", reklanmí komiks a "fotoromán" 14

3.3.1

Základní charakteristiky a vnitřní

3.3.2

Analýza jazyka a ideologie

16

3.3.2.1 Fotoromán v BravoGIRL!

17

3.3.2.2 Jazyk fotorománu

18

3.3.2.3 Technické provedení fotorománu

21

3.3.2.4 Osvětový

členění

22

fotopříběh

komiksu

15

3.3.2.5 Reklamní komiksy Love Trap

23

Závěr

25

27

Jazyk a styl 4.1

Specifika komunikační situace

27

4.2

Jazyk žen, pro ženy a o ženách

28

4.3

Jazyk

4.4

6.

6

9

dívčích časopisů

31

4.3.1

Spisovnost a nespisovnost

32

4.3.2

Syntaktická rovina

34

4.3.3

Slovní zásoba a styl

36

4.3.3.1 Role

5.

čtenost

Témata a žánry

3.3.3

4.

5

anglicismů

Kontext a intertextovost

45 48

50

Jak to vidí dívky šetření

- metodologie

50

5.1

Dotazníkové

5.2

Výsledky výzkumu

51

Ideologie pro zvané konzumenty

63

7.

6.1

Struktura ideologií

66

6.2

Konzumerismus

67

6.3

Antifeminismus, antiemancipace, kult

6.4

Argumentace

74

6.5

Úvodník jakožto ideologická brána do časopisu

75

Dívčí časopis:

69

těla

pomocník ve výchově, kamarádka, nebo

škůdce?

82

Resumé

84

Summary

85

Literatura

86

Přílohy:

I.

Formulář

dotazníku

II. Tabulka výsledků dotazníkového

šetření

III. KódovaCÍ kniha IV. Tabulky a grafy

2

Úvod

1.

Touto prací bych

chtěla přispět

se popsat, jaký jazyk tyto předpokládaného

časopisy

k lepšímu poznání diskurzu (případně

užívají a zda

publika, jaký ideologický potenciál tyto

určeny.

čtyř nejčtenějších

Popíšu nejprve postavení

mají, jakými

přijímá věková

prostředky

skupina dívek,

a typických témat a

žánrů.

Poukážu na nestandardní jazykové

v textech a s pomocí rozsáhlého dotazníkového

šetření

samy dívky. Posléze použiji poznatky získané na

zjistím, jak takové

základě

českém

periodik pro dívky na

některých

trhu, vymezím jejich publikum jako sociální skupinu a pozastavím se u výjimečných

Pokusím

jak) se liší od jazyka jejich

časopisy

manipulace disponují a jak obsahy, témata a formu jejich textů jíž jsou

dívčích časopisů.

prostředky

prostředky

užité

vnímají

lingvistického rozboru k praktické

analýze ideologie, již provedu s využitím metod kritické analýzy diskurzu. V roce 1972 Robin Lakoff napsala Language and the Woman 's Place, článek

o sociální roli žen a o tom, jak tuto roli

spoluurčuje přirozený

průlomový

jazyk. Z tohoto

článku

pak vznikla stejnojmenná monografie. Její obsah by se dal zjednodušeně shrnout takto: Ženy užívají jiný jazyk než muži - a tento jazyk nejen odráží, ale i produkuje žen ve chod

společnosti. Právě

světa

a

ovlivňuje

jazyk, jeho struktury a

realitu. To by si

způsob

měli čtenáři

podřízené

jejich užití je tím, co

postavení

spoluurčuje

efemérních tiskovin, jako jsou deníky a

časopisy, v jejichž prospěch nyní zejména mladí lidé přestávají číst knihyl, uvědomit v co nejranějším věku rozumět jazyku

- koncept mediální výchovy mládeže by

měl naučit děti

a mladé lidi

médií a prohlédnout jeho manipulativní strategie.

Subkultura

čtenářek českých dívčích časopisů tvoří

jednolitou komunitu

smyslu "komunity sdílející pravidla pro vedení a interpretaci

řeči

mluvčích

ve

a pravidla interpretace

nejméně jedné jazykové variety,,2 (Hymes 1972: 54). To je dáno tím, že tyto dívky mají

mnoho

společných

sociologických

rysů

a

faktorů,

které je sjednocují:

např.

národnost (s marginálními slovenskými, vietnamskými a romskými výjimkami), rasu (o Romkách, Vietnamkách nebo časopisů

nikde nemluvilo ani nebyly zobrazovány),

"koníčků",

věk,

předpokládanými

se ve zkoumaných vzorcích

společné

zájmy (nikoli ve smyslu

spíš ve smyslu "zajímání se"), podobný vztah kjazyku (užívání totožných

přezdívek, vtipů

a pozdravů ze strany čtenářek i redakce - Ahojky,

"rebelní" atd. - všechny

I

černoškách

pubertální

příklady

z CosmoGirl!

č.

CéGéčko,

Cosmo, rebelky,

712005, str. 7) a v neposlední

řadě

i

Blíže k této problematice viz např. Macurová 2005.

"A community sharing rules Jor the conduct and interpretation oj speech, and rules Jor the interpretation oj at least one linguistic variety, " 2

3

společensky utvářenou

příslušnost

rodovou

čtenářek dívčích časopisů

- gender. Tuto

ženského, chápeme" nikoli jako

příslušnost něco,

s

čím

k pohlaví, v

případě

jsme se narodili, ani

jako něco, co máme, ale jako něco, co děláme - co předvádíme ,,3 (Eckert - McConnell-Ginet

2003: lO).

Dívčí časopisy rozhodně čtenářčino povědomí

o vlastním genderu potvrzují a

vymezují roli genderu také tím, že jej neustále konfrontují s genderem jeho stereotypními charakteristikami. Jak mohla stát rodů

učebnicí

hranic a možností, moci a

mužským, a

v knize Language and Gender, která by se

mediální a sociální výchovy pro mládež, její

je systém alokací, založených na

zákazů,

uvádějí

opačným,

dohodě pohlaví,

podřízenosti.

dvě

"Uspořádání

autorky:

systém práva povinností, svobod a

Tento systém je podporován konvencemi,

ideologií, emocemi a touhou a sám tyto sociální struktury podporuje.

,,4

(Eckert - McConnell-

Ginet 2003: 34) Mládež ve

věkovém

čtenářek dívčích časopisů,

rozmezí 10-18 let, tedy v tomtéž, v jakém je

poprvé vidí své místo v sociální

heterosexuálním trhu, tedy být co napomáhají a zejména tento ovlivňují

účel

nejatraktivnější

sledují.

Zároveň

i jejich jazyk - a já otevírám

zmíněnému ovlivňování skutečně

svůj

struktuře

právě většina

a snaží se

pro druhý gender - tomu

uspět

na tzv.

dívčí časopisy

se snahou o ovlivňování myšlení dívek však

výzkum kritickou hypotézou, že k obojímu

dochází a že je ve svých důsledcích škodlivé.

3 "Gender is not something we are born with, and not something we have, but something we do - something we pe/form." 4 "The gender order is a system of allocation, based on sex-c1ass assignment, ofrights and obligations, freedoms and constraints, limits and possibilities, power and subordination. It is supported by - and supports - structures of convention, ideology, emotion and desire."

4

2.

Mediální trh: pozice COSMOgirl!, BravoGIRL!, Dívky a Top dívky

2.1

Porevoluční vývoj na trhu dívčích časopisů v ČR

Mezi

nejprodávanější

dívčí

časopisy

BravoGIRL!, Dívku (oba tituly vydává

společnost

Praha) a COSMOgirl! (Stratosféra). Ty jsou

současném

na

českém

zařadit

trhu lze

Bauer Media), Top dívky (Axel Springer

samozřejmě

doplňovány

mnoha dalšími,

například od září 2005 vycházejícím magazínem Šťastná třináctka (nakladatelství Egmont)

nebo Sweet 17 (Mediaron). vyčleňují

čtenářů

a jejich věkem. Za

dívčí časopisy

titulů

čtenářů, přirozeným

čtenářkám

vykají a objevují se v nich témata vdavek,

domácnosti, která nejsou mladým dívkám ani

čtrnáctideník

primárně určena.

času

rodem/genderem

poněvadž

jejich

mateřství, vaření

Mezi typické

nebo

dívčí časopisy

W.i.t.ch. (nakladatelství Egmont), který se sice specializuje na dívky

od devíti let, ale je zaměřen zcela monotematicky na

čarodějnictví

v Česku zcela neobvyklou technologií manga komiksů), monotematické

volného

už tedy nelze jednoznačně považovat

Yellow (vydavatelství Hachette-Filipacchi) nebo Joy (Burda),

redaktorky svým

nepatří

se ze skupiny ostatních tzv.

tématy, která zpracovávají, cílovou skupinou

potenciálních např.

Dívčí časopisy

měsíčníky

pro nejmenší

holčičky

(toto téma zprostředkovává ani

fanzin Barbie nebo

Víly a Princezna (vše nakladatelství

Egmont). Časopisy samy hovoří o cílové skupině, již chtějí svými texty zasáhnout, v podkladech

pro inzerenty primárně

zveřejňovaných

na internetu. COSMOgirl!,

orientovaného na bulvární tisk,

například

měsíčník

vydavatelství Stratosféra

sám sebe popisuje jako

pro všechny mladé rebelky. Je to ten nejlepší návod, jak seznamování a přitom nepoznat nudu. Cosmogirls jsou

přežít

hvězdy

"skvělý měsíčník

dospíváni, školu,

každé

třídy! ".

rodiče,

Jeho cílovou

skupinou pak jsou" dívky ve věku 15 až 22 let z rodin s průměrným a vyšším přijmem ,,5. Časopis BravoGIRL! chce zasáhnout dívky ve věku 12-17 let a sám se v textu pro inzerenty

profiluje pomocí COSMOgirl!. inzerenty

podobně emocionálně

Měsíčník

střízlivější

vypjatého slovníku jako výše

Dívka vzhledem ke své cílové

jazyk,

ačkoli

skupině

zmíněný měsíčník

15-19 let volí v textu pro

ani on se nevzdal prvoplánových marketingových

sloganů

(" Chceš být v obraze? Tak čti Divku! ,(6). Top dívky hovoří o cílové skupině svých čtenářek

pouze poměrně neurčitě jako o "nácti!etých ,,7 (tj. 11-19 let starých dívkách).

Obojí viz na www.stratosfera.czlinzerce. Všechny údaje týkající se BravoGIRL! a Dívky viz na www.bauermedia.cz. 7 Podklady pro inzerenty v Top dívce viz na www.axe1sprinecf.cz!.

5 6

5

První

číslo

červnu

Dívky vyšlo v

vydavatel a v říjnu 1994 se od

původní

roku 1991

(Křeček

odštěpil

Dívky

Top magazín pro dívky (posléze

Magazín pro top dívky, od srpna 2003 dodnes Top dívky), který je německého časopisu

Dívka mutací

Madchen

(č. Děvče). Současná

Marie Písecká byla na této pozici již v roce 1999,

časopis

změnil

1999: 12), posléze se

je tedy

stejně

jako kdysi celá

šéfredaktorka Top dívky

zřejmě

v jazyce a základní

tematické linii konzistentní. Čtrnáctideník BravoGIRL! vychází podle informací archivu Národní knihovny od ledna roku 1996, COSMOgirl! od ledna 2000. Dívčí

časopisy

standardně (např.

jsou

ve výzkumech

čtenosti

na internetových

stránkách Unie vydavatelů ČR - www.uvdt.cz - nebo na stránkách vydavatelů samotných) řazeny

do skupiny Tituly pro mládež, která se

Dívčí časopisy

totiž podle mého názoru

zčásti

představují

kryje se skupinou Tituly životního stylu.

jakousi

líheň čtenářek

ženských

časopisů,

snad spíše těch exkluzivních (Cosmopolitan, Elle, Marianne, Harper's Bazaar).

2.2

Ceny, inzerce, náklad,

čtenost

Čtrnáctideník BravoGIRL! stál v červenci roku 2005 23 Kč a měl i s oběma listy

obálky 52 stránek,

měsíčník

COSMOgirl!

č.

7/2005 stál 49,90(100 stránek),

č.

712006

měsíčníku Top dívkl stálo 40 Kč (84 stránek) a Dívka Č. 712005 46 Kč (90 stránek). Lze tedy říci,

že

poměr

cena/stránka je u všech

časopisů přibližně

stejný. Podle dostupných

údajů

z července 2006 (www.uvdLcz) zaplatili inzerenti v obou červencových číslech BravoGIRL! dohromady 1 423 000stránky, na nichž je namísto

a zaplnili 9,1 tiskové strany na 12 tzv. spotech, tedy

částech

redakčního

712006

firmy inzerovaly za 1 612 970 spotů)obsahu

(9 str., 9

a v časopise Top dívky za 1 450 000

nečekaně

nízké oproti ženským exkluzivním

alespoň čtvrtina

zveřejněna

spotů),inzerce, v COSMOgirl!

v Dívce za 1 096 000

(10,5 str., 14

časopisů,

spotů).Č.

(6,6 str., 11

Procento inzerce je

v nichž je inzertní

částí třetina

nebo

stran. Vyšší je podíl reklamy i v běžných ženských časopisech.

Následující údaje o z www.uvdt.cz.

9

průzkumu

1. a 2., resp. 2. a 3. v průzkumu UVDT

čtenosti časopisů

pro mládež (viz níže tabulku) byly získány

se zúčastnilo 14959, resp. 14972 respondentů a jedná se o období

čtvrtletí

roku 2006. Validita

například

zcela

chyběly

těchto údajů

informace o

je podle mého názoru sporná -

čtenosti některých prokazatelně

Údaj z téhož měsíce roku 2005 bohužel nemám k dispozici, redakce se rozhodla nezapůjčit mi archiv svých a v knihovnách již kompletní ročník nebyl dostupný. 9 Údaje na www.uvdt.cz jsou dostupné jen pro jeden měsíc, archiv dat běžně přístupný není. Zvolila jsem údaje ze stejného měsíce, v jakém vyšel sledovaný Top dívky, viz výše. 8

čísel

6

velmi oblíbených médií (např. hudebního časopisu Filter, vycházejícího od května 2005 10 , nebo

nejčtenějšího českého

zprávě

sportovního magazínu Hattrick). Navíc je ve

o metodice

výzkumu uvedeno, že "cílovou skupinou, tj. skupinou osob, které jsou předmětem výzkumu, jsou osoby, občané České republiky, ve věku 12-79 let trvale bydlící na území České věku

republiky" (www.uvdt.cz). což zcela eliminuje dívky ve dívčích časopisů. Věkové

6-11 let, potenciální

čtenářky

omezení výzkumu z obou stran je myslím zcela proti smyslu

výzkumu Unie vydavatelů ČR - výhody tohoto věkového omezení zřejmě neexistují a mezi jednoznačné

nevýhody

patří

vysoké zkreslení

věku

a v prvních

pěti ročnících

čtení

prakticky nedělá nic jiného.

výsledků:

základní školy a mnoho

mnoho

důchodců

Čtenost titulů pro mládež, 1. a 2. čtvrtletí r. 2006

Bravo Dívka Bravo Girl! ABC Top dívky Popcorn Cosmogirl

Jakje patrné z tabulek,

čtenářů měsíčně

BravoGIRL! s 217 000

10

a

čtenářů

výrazně

průzkumu

(dle

na jedno vydání,

zaostává

měsíčník

kromě

(zdroj: www.uvdt.cz)

PN

360000 274000 212000 186000 175000 101 000 80000

NEOVĚŘOVÁN

(zdroj: www.uvdt.cz)

PN 80747 47743 55311 56574 54273 33792 NEOVĚŘOVÁN

stejné, počet

je jednoznačně

časově

80 let

76030 46655 54848 55770 53416 35235

pořadí časopisů zůstává

všech o málo zvýšil. Podle tohoto

čtenářů

věku přes

Čtenost 349000 284000 217000 207000 196000 122000 90000

Bravo Dívka Bravo Girl! ABC Top dívky Popcorn Cosmogirl

s 196000

ve

již v předškolním

Čtenost

Čtenost titulů pro mládež, 2. a 3. čtvrtletí r. 2006

Dívka s 284 000

dětí čte

bližšího

čtenářů

se po

čtvrt

roce u

nejčtenějším dívčím časopisem

průzkumu),

souměřitelný

následuje

čtrnáctideník

je s nimi ještě stále Top dívky

COSMOgirl!, který

čte

90000 lidí

měsíčně

Údaje mohly chybět proto, že časopis nedosahoval čtenosti 25 000 čtenářů měsíčně, což však není příliš Další podmínkou bylo, že médium musí být v provozu po celou dobu výzkumu. Protože Filter

pravděpodobné.

7

(počet

jeho

čtenářů

tedy nedosahuje ani

třetiny počtu čtenářů

Dívky). Tento stav je

poměrně

zvláštní, vezmeme-li v potaz velký reklamní potenciál a vzájemnou provázanost (odkazování, vzájemné

doporučování,

dvou desítek

časopisů

reklamy jednoho

časopisu

na druhý

zveřejňované

zdarma)

téměř

vydavatelství Stratosféra, z jehož dílny COSMOgirl! pochází. Po sedmi

letech existence COSMOgirl! je nutné hledat známosti a zakotvenosti

vycházel už od května 2005,

časopisu

měl

příčiny

tohoto stavu jinde než v nedostatečné

na českém trhu.

by být do výzkumu zahrnut.

8

3. Témata a žánry

3.1

Pravidelné rubriky a nastolování agendy!! Vzhledem k obecnému úpadku schopnosti a vůle číst knihy!2 se příležitostní čtenáři a

čtenářky

obracejí k

četbě

periodik, a to zejména časopisů. Ty jsou schopny,

čtenářů, spoluvytvářet

realitu, v níž daný

mluvy, chování a jiné

vnějškové

přemýšlení

dominantního kódu, ale i na zaujímá

téměř

žije,

ovlivňovat

projevy osobnosti, ale do

prostřednictvím

- a to

čtenář

ideologického

základě spoluúčasti

určité, obtížně

oblékání,

prokazatelné míry i

působení přirozeného

Přejímáme

u mladších

způsob

nejen jeho

obrazové složky

polovinu celkové plochy magazínu.

hlavně

jazyka jakožto

časopisu,

která mnohdy

zde koncept agenda-setting

(nastolování agendy/témat) mediálních teoretiků M. McCombse aD. Shawa - ti se domnívají, čem

že média rozhodují tím, o

naplňovat veřejný

píší a jak o tom píší, která témata budou

diskurz. Recipienti médií sice nemusejí souhlasit s obsahy tak, jak jim je média

předkládají,

ale rozhodně o nastolených tématech přemýšlejí. Ta témata z obsahu největší

měrou,

časopisu,

u nichž se

předpokládá,

že

čtenářský

bývají popsána formou sousloví nebo krátkých

vět

zájem

přitáhnou

na obálkách (v

žurnalistickém slangu tzv. titulkách, tedy titulních stranách) v podobě tzv. anoncí (obdoby televizních týkají

titulků

většinou

"headlinů"

neboli

čtyř magazínů

ve zpravodajských relacích). U všech

lásky, druhého pohlaví a vzhledu - pokud ne, pak avizují materiál o celebritě.

Z hlediska postoje

mluvčího

slovesa ve větných upoutávkách se

bývají anonce ve

často

objevují v 2.

formě vět

osobě

oznamovacích a tázacích,

singuláru, zejména tehdy, jde-li o čtenářku;

návody nebo rady. Anonce jsou tedy adresné, cílené na jedinou konkrétní přísudky

v 1.

se

osobě

plurálu, odkazují na druhou stranu

podavatelce-redaktorce, a slovesa v 1. redakce odesílají samy

čtenářky.

osobě

komunikačního

singuláru zase

často

jsou-li

schématu, tedy k

provázejí

příběhy,

které do

Podívejme se, jak anonce na obálkách vypadají, když

kurzívou zvýrazníme kontaktní a apelové prvky

naznačující

přijemcem, případně

podavatele, a tučně zvýrazníme všechny

identifikující osobu přijemce

zmínky týkající se vzhledu a tvůj

f1irtovací styl?

opačného

Změníme tě

v sexy

či

vztah mezi podavatelem a

pohlaví na obálce COSMOgir1!

kočku (Proměny,

č.

712005: Jaký je

které zvládneš za 15 minut), Vaše

nastolování agendy neboli agenda setting je" hypotéza o vlivu, resp. účinku médií na obsahy myšlení a a politického diskurzu, podle nížjsou média schopna (nezáměrně, ale i záměrně) exponovat určité události a současně určovat pořadí důležitosti exponovaných událostí" (Reifová a kol. 2004: 16) 12 Blíže k této problematice viz např.: Macurová, A: Co čteme - ajacíjsme. In: Čmejrková, S., Svobodová, 1. (eds.); In: Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, 2006. II

veřejného

9

příběhy (Přítel

můj

se uškrtil

vlastní kluk a

hvězdy

teď

při

sexu,

Oněměla

jsem po školní

šikaně, Před

tátou

se nenávidí), Letní horoskop pro tebe (Kolik lásek tizachránil

předpověděly

na letošní prázdniny?), 10 her k vodě (na které sbaUš každého kluka), Jak se ty a tvůj

miláček

držíte a co to o vás ve

Zcela

zřetelně

vidíme

skutečnosti říká? monotematičnost

a

schematičnost

Podobné výsledky, pokud jde o jazykové prostředky apelující na časopisy, ačkoli

zkoumané

ostatních liší tím, že na obálce činí

čtenářku,

prostředků.

vykazují i zbylé

tři

k tematickému hledisku je nutno poznamenat, že se v jejich

anoncích objevují i jména celebrit, televizních

BravoGIRL! tak

kontaktních

ze všech

nezveřejňuje

nejčastěji

seriálů

nebo

receptů.

COSMOgirl! se od

jména a obrázky celebrit, o nichž referuje.

- zdá se, že tuto praxi

přejala

od

časopisu

Bravo,

zaměřeného na populární scénu, jejž v Česku i v mateřském Německu vydávají stejné společnosti

jako jeho pendant určený

speciálně

dívkám: Ah byl v porotě! Angehna Jolie. Kam

dává svoje peníze?J3. Stejná je praxe Dívky (božský Orlando; hercova fotografie je i na titulu) Vondráčková,

i Top dívky (Lucka

Ashley Simpson). BravoGIRL! použila na obálce navíc dva

anglické výrazy - stars a poster, Dívka nabízí Dárek: Trendy set - náramek a prstýnek a Top dívky dokonce užila anglickou frázi, jejíž význam nemusí být všem částečně vysvětlující

up! (následuje angličtiny,

sedmi lety J.

Křeček

totéž. Oba

rozdělení původního časopisu

časopisy

významně

například

přičemž obě

obsahově

častěji

naplněné

se automaticky počítá.

neliší

dvě

(Křeček

1999: 45). Dnes,

nezávislá média,

můžeme říci

velmi podobným obsahem - Top

používá anglické výrazy, a to nejen v názvech rubrik. Tak

rubrice Dívky Hvězdná Dívka tematicky

Film (v ní pravidelná nebe,

Dívka na

mají zcela totožné rubriky

dívky však mnohem

čtyř časopisů,

konstatoval, že se tehdejší Top pro dívky a Super dívka

(dnešní Top dívky a Dívka) tematicky nijak dvanáct let po

jasný: Push it

titulek Zkrášlující triky pro tvá prsa!). Se znalostí

jak zjistíme později i z obsahu článků všech

Před

čtenářkám

součást

plně

odpovídá rubrika Top dívky Stars &

rubriky Starnews sleduje stejné

podrubriky mají místo na samém

odpovídá Zábava & Magie; rubrikám

Věrná

dění

jako v Dívce

počátku časopisu);

Hvězdné

rubrice Tvoje Dívka

Dívka a Zamilovaná Dívka rubrika Top

dívky Love & Psycho; Módní Dívka a Krásná Dívka mají pendant v rubrice Móda, Beauty & Fit. Ani v jednom sledovaném magazínu se nemluví o věrnosti, šetření

a

obecně

vdavkách, partnerské

o tématech jinak souvisejících s dospělostí. I dnes lze souhlasit

s výsledky Křečkovy obsahové analýzy v tom, že "oba

13

mateřství,

časopisy věnují přes tři čtvrtiny

svého

Všechny příklady jsou voleny z obálek červencových čísel jednotlivých časopisů.

10

prostoru úzce vymezené skupině témat: Jak zlepšit dívčí vzhled, jak získat správného partnera ajak s ním sexuálně žít" Všechny

(Křeček

čtyři časopisy

1999: 67).

mají stejné schéma - prakticky v každém

čísle

jakéhokoli

z nich najdeme smutný příběh čtenářky (až na to, že jako problémy jsou zde popisovány l4 anorexie , drogy, zneužívání a psychické l5 nebo fyzické problémyl6, neliší se tyto příběhy svou formou

příliš

od podobných

příběhů čtenářek

Jackie aj., kde se však píše o rozvodech nebo prožít si katarzi

při

častém

z časopisů pro ženy typu Psáno životem,

finančních

happyendu nebo se

s humornými historkami ze života, které mají časopisů

poučit);

především

čtenářky

dopisy a

příležitost

mají

příběhy čtenářek

pobavit a suplují popovídání

čtenářky

možnost publikovat svou vlastní tvorbu, kterou je téměř výhradně velmi neumělá milostná lyrika l7 ; novinky ze života celebrit, které mají funkci informační, ale především zábavní l8 ; krátké i delší materiály týkající se zevnějšku s kamarádkou; v každém z

mají

krizích;

a jeho úprav, zpravidla doprovázené skrytou reklamou projekt jsou myslím stránky s příběhy o

určitých

nepříjemných

nebo

dívkám přihodily a o nichž samy píší, a strašidelné příběhy, příběhy

komodit. Tematicky zajímavý směšných

rovněž

z per

čtenářek

v rubrice Tajemno v COSMOgirl!, Akta X v Top dívce). Dívky se

oblíbeným táborovým "vyvoláváním

duchů"

kolektivní strach

situacích, které se (Strašidelné

zřejmě

podněcují

rády bojí a

(charakteristika

"Ráda se bojíš" je tu vyzdvihována jako lichotivá a je redaktorkami popisována jako norma"Bojíš se ráda? My jo! Proto musíme na plné

děsu

a

běsu @" -

Noční

hlídku. " - COSMOgirl! 9/2005;

"Příběhy

COSMOgirl! 9/2005), což podporuje jednu ze zásadních genderových

binárních opozic a stereotypů, které jsou základem nerovnosti šancí příslušníků obou pohlaví: kluci se nebojí a nebrečí a ochraňují holky, které se naopak bojí a brečí. Zde uvádím jen pro ilustraci rubriky COSMOgirl! 7/2005, následované který je jim

věnován.

S mírnými

obměnami

počtem

stran,

toto schéma, které prozrazuje vysokou míru

kontaktu s publikem a reference "živých lidí" v anketách a vlastních materiálech

čtenářů,

ale

Např. v Top dívky 7/2006, str. 40 Např. o důsledcích šikany v COSMOgirl! 7/2005, str. 54, 55. 16 Např. o invaliditě v BravoGIRL! 15/2006, str. 18, 19 17 Nejvíce prostoru dává hlasům svých čtenářek časopis Top dívky. Vč. 7/2006 byly texty z per čtenářek na 18 14

15

stranách z celkových 82 - dívky posílaly vtipy, vzkazy, názory, otázky, připomínky, inzerci, krátké příběhy i vlastní literární tvorbu. 18 "Drby" jsou pravidelnou součástí všech dívčích magazínů a evokují reálnou konverzaci skupiny dívek, pro které je většinou "drbání" přirozenou součástí života. Existuje rozdíl mezi ženskými a mužskými drby? Podle mého názoru a zkušenosti pouze terminologický. Jeho podstata je přibližně taková jako podstata rozdílu mezi výrazy omdlít a zkolabovat Gak uvádí Tannen, 1991: 241; anglicky to faint a to pass out): jev je zcela stejný, jen se pro jeho postižení použijí dvě různá slova podle toho, zda je agentem situace muž, nebo žena. Stejně jako muži neomdlívají, ale kolabují, ani nedrbou, jen vedou l'eči (gossip vs. shoptalk; shoptalk je anglický výraz pro mužskou verzi drbů, která na rozdíl od ženské varianty samozřejmě není bez ohledu na obsah a priori negativně hodnocena - blíže viz in Eckert - McConnell-Ginet 2003: 99).

11

na druhou stranu i zálibu redakcí ve zcela

odosobněných

sledování trendů, platí i v ostatních třech zkoumaných

tématech jako nakupování a

časopisech.

COSMOgir1! 7/2005: Úvodník 0,5, Obsah 1,5, Pošta 1, Nástěnka 3, Trapasy 2, Letní horoskop 7, StarGIRL! 1+8 (Letní akce 1, Naostro 2, Šatník celebrit 2, Hudební recenze 1, Filmy

měsíce

1, Hlasuj 1), ShopGIRL! 1+12 (4x jinak 2, Cosmoboutique 2,

Beauty 2), SouIGIRL! 1+ 16

(Tvůj příběh

Proměna

6,

zůstat

2,

2, Reportáž 2, bez názvu 2, Rozejít, nebo

Tvoje duše 2, Jak na něj 2, Test 2, Cestománie 2), CosmoBOY! 1+16 (Anketa 2, bez názvu 2, Manuál 2, Testík 2,

Příběh

lásky, o které sníte 2, Fotoromán 6), CGStyle! 5+4 - celostránkové

fotografie modelky bez názvu a Beauty - celostránkové fotografie GoGIRL! 2

(Adresář

nalíčených obličejů,

1, Tajemno 1).

Pozornost věnovaná vzhledu a příslušníkům mužského pohlaví oproti koníčkům, vzdělání

a jiným formám osobnostního rozvoje je

pohybuje v mezích

přiměřených dívčímu věku

trvalost vztahu. Velmi typické jsou pro tyto

zřejmá.

např. skutečným

Získávání partnera se

- neobjevují se narážky na svatbu nebo

časopisy

hlasy

příslušníků opačného

pohlaví,

které vyjadřují, jaké by dívky měly být19, což dívky samy mohou vnímat jako imperativ a bez přemýšlení

tyto požadavky plnit,

oblíbencem (v terminologii 26-27) jsou

zvlášť

dívčích časopisů

dvěma účastníkům

finále

české

Jaký typ holek se ti líbí?, Je pro tebe odpovídá dvanáctka V

čísle

pokud jsou

chlapců

vyřčeny (ačkoli zprostředkovaně)

idolem).

Například

televizní

soutěže

důležitá věrnost?

na anketní otázku Cov COSMOgir1!

č.

jejich

712005 (str.

SuperStar položeny otázky jako

atd; v COSMOgir1!

dokáže odpudit na

č.

912005 zase

dívčím

vzhledu?

12/2005 (str. 58-59) mladí fotbalisté z jednoho týmu popisují ideální dívku; vzhledem

ke svému postavení jako fotbalisté, tj. jedni z potenciálně nejbohatších partnerů a "idolové" se sportovními postavami, dostali Tak se vztah

naplňuje

příležitost

se v časopise

i typická role muže-hrdiny a jeho

roztleskávačky

vyjádřit

- u dívek mají vysoký kredit.

podpůrkyně

a obdivovatelky, "klasický

a sportovce zdůrazňuje roli ženy podporující muže, který pozdvihuje

čest

a dobré jméno instituce ,,20 (Eckert - McConnell-Ginet 2003: 27). Status quo dále podporuje i fakt, že

dívčí časopisy

ignorují

lesbičky

a jiné menšiny,už názorové, nebo rasové - jsou

určeny dívčímu

mainstreamu, hlavnímu, jednolitému, nespecifickému proudu s podobným životním stylem21 založeným zejména na konzumaci čehokoli, nikoli na invenci. totožný přístup zaujímají i ženské časopisy typu Cosmopolitan, Elle a Marianne, když dávají prostor známým ve fejetonu jemně nebo explicitněji naznačují, jak mají podle nich ideální ženy vypadat; v Elle se pravidelně objevuje fejeton nebo povídka Maxima E. Matkina 20 " The classic pairing oj the cheerleader and the Jootball player emphasizes the role oj the Jemale supporting the male, as the latter upholds the honor oj the institution. " 21 Životní styl je zpravidla popisován jako jednotka skládající se z tzv. AIOs - activities, interests, opinions (aktivity, zájmy, názory). 19

mužům, kteří

12

3.2

Užívané žámy

Klasifikaci stylových literárních

žánrů.

svých vlastností

Tyto

vědy

přiřazeny

útvarů

žánrů

nabízí poetika a genologie - teorie

analyzují texty a konfrontují je s jinými, které byly na

k žánrům, a pomocí srovnávání text

publicistice (i beletrii) se žámy obecně

neboli

často překrývají

hlavně

specificky reportáže

čtenářek dívčích časopisů ještě samostatně

počítaly

epistolární formy, protože dívky čtenářek

necestuje) neobvyklé:

s tím, že dívky neudrží déle pozornost. Proto jim nabízejí kratší

útvary žánru zprávy, recenze, návodu, povídky nebo

a zájem

zpráva,

jsou však rozsáhlejší textové útvary typu fejetonu nebo cestopisné

skupina

jako by redaktorky

článek, rozšířená

cestopisná, epistolární formy, fejetony" (Osvaldová 2002: 74); pro

dívčí časopisy

(věková

V dnešní

a kombinují. V periodikách pro ženy se

objevuje" editorial, rozhovor, informativní a analytický

reportáž -

žámově určují.

základě

čtou příběhy

básně.

Velký prostor získávají

právě

svých vrstevnic velmi rády (viz tabulku Témata

v oddíle 5 této práce), snad protože jim suplují rozhovory s kamarádkami.

Všechny materiály včetně úvodníku22 jsou pak podstatně kratší než u exkluzivních ženských měsíčníků. Genderově

orientovaná literární

vědkyně

1. Hermes považuje ženské

časopisy

za

"rozostřený žánr23 " (Hermes 1995: 6); žám pak podle ní "může zastupovat soubor konvencí,

kód dohodnutý mezi komunikátorem a recipienty, který

utváři

tvorbu

sděleni

i

očekávání

24

čtenářů " (Hermes 1995: 7). Nesouhlasím s tímto pojetím ženského exkluzivního, tím méně dívčího časopisu jako časopisů

totožné

žánru.

např.

navzájem, manipulační

Ačkoli

je uvnitř dívčího

časopisu

(i ve

skupině některých dívčích

BravoGIRL! a COSMOgir1!) užíván prakticky jednolitý jazyk a

strategie a ideologie, jednotlivé texty se liší ve

žámech (podle Hermes nejspíš subžámech). jednotným,

jazykově

souvisejících

textů

kompaktním

Dívčí časopis

komplexním

funkčních

stylech i

je podle mého názoru ideologicky

komunikátem,

souborem

vzájemně

a fotografií/ilustrací, které jsou voleny s ohledem na zájem disperzního,

avšak v rámci sociálních charakteristik vcelku jednolitého publika vyžadujícího specifickou komunikační

strategii.

O žánrovém rozdílu mezi úvodníkem a editorialem viz in Kadlecová 2006: 69, případně v kapitole 6.5 této práce, Úvodník jakožto ideologická brána do časopisu. 23 "blurred genre" 24 "can be taken to stand Jor a collection oj conventions, an agreed code between communicator and audience that shapes both the production process and the expectations oj the readers" 22

13

obzvlášť

Podívejme se nyní blíže na fotoromán, časopisy téměř

nezbytný a jen

zřídkakdy

dívčí

zajímavý žáru, který je pro

zřídka

jej nalezneme v jiných periodicích (velmi

v časopisech pro mládež jako Bravo, typicky též v erotických magazínech j ako stimulátor). Žánry jedinečné a typické: "Osvětový fotopříběh", reklamní komiks a "fotoromán"

3.3

Fotoromán25 , "osvětový fotopříběh26 " a reklamní komiks jsou útvary, které nepravidelně

vycházejí v

časopise

pro mládež Bravo a v dívčích

COSMOgirl! Dívce nebo Top dívce.

Obzvlášť

fotoromán

tvoří

časopisech

BravoGIRL!,

důležitou

velmi

takřka

a

nedílnou součást dívčích časopisů 27 . Všechny útvary vycházejí z klasického komiksu. vlastně běžný

Reklamní komiks je

krátký komiks, v němž

estetické funkce funkce persvazivní. Fotoromán a

převažuje

osvětový příběh

namísto

s komiksem sdílejí kromě

všechny jeho základní charakteristiky a technické postupy (viz níže) výtvarných technik fotografií. Komiks od fotorománu a osvětového

příběhu

zejména užití stylizované ilustrace v prvním a neumělecké fotografie v druhém to, že komiks je samostatné médium narativních a

kompozičních postupů),

jiného média,

ačkoli

je

obsahově

fotoromán nevyskytuje,

zřejmě

i

(vnitřně

členěné

umělecké,

nahrazení

tedy odlišuje případě,

ucelený.

Samostatně, nezačleněný

proto, že sám o sobě neposkytuje

by byly nenahraditelné nebo neopakovatelné. Nemá

ale i

na žáruy s využitím množství

zatímco fotoromán se objevuje pouze jako

formálně

téměř

uměleckou

čtenáři

do

součást

časopisu,

se

žádné prožitky, které

hodnotu, není originální ani

pokud jde o formální zpracování, ani v případě fabule, syžetu nebo kompozice; nabízí však jednoduchý, ideologické

nenáročný příběh, vyznění,

tematická

což jeho existenci v časopise pro mládež náplň

opravňuje.

Jeho

i lexikální a syntaktická výstavba zcela korespondují

s náplní časopisu. Tyto heterogenní komunikátl 8 se v dívčích časopisech objevují v takové míře

(zejména v BravoGIRL!

časopisu) zřejmý

nejspíš

kvůli

občas přesahuje

prostor jim

věnovaný

15 % celkové plochy

tomu, aby mohl být obsah snáze "zkonzumován" - projevuje se zde

ústup obliby rozsáhlejších prozaických

celků

a příklon ke sledování

obrázků,

zejména

v podobě filmu. 25 Název fotoromán je velmi zavádějící - přesněji jde o příběh nebo snad povídku, ale rozhodně ne o románjedná se totiž o dílo bez jakýchkoli literárních kvalit a ambicí, v němž se ve velké většině případů nemění chronologická rovina, aktéry příběhu jsou tři nebo čtyři psychologicky zcela nevykreslené postavy víceméně bez vlastností atd. 26 Tento název je pracovním terminem, který vystihuje jak techniku provedení, tak žáru a účel krátkého komunikátu, jenž se v druhé polovině roku 2005 objevoval v měsíčníku Dívka a čtrnáctideníku BravoGIRL! jako speciální projekt informující o antikoncepci. 27 Přesné údaje o počtu jednotlivých útvarů v jednotlivých titulech viz na str. 24 této práce.

14

V následujících oddílech bude blíže tři zmíněné

útvary. Jejich

příklady

představen

komiks jakožto inspirace pro všechny

budou posléze podrobeny rozboru jazyka a ideologie, jíž

jsou nositeli.

3.3.1

Základní charakteristiky a vnitřní

členění

komiksu

Komiks je médiem, které je dlouhodobě velmi populární a v Česku dnes dokonce díky zvýšení kupní síly obyvatel a vzniku specializovaných vydavatelství zažívá po svém vrcholu v 60. letech renesanci, i když

zřejmě

pro klesající oblibu knih a na jejich úkor. Již

v průběhu celého 20. století pronikal do výtvarného naplňují

Lichtenstein), beletrie (tzv. graphic novels

umění

(pop art - Andy Warhol, Roy

všechny rysy románu),

populárně-naučné

literatury (životopisný komiks o Alvaru Aaltovi, popularizace myšlenek Sigmunda Freuda aj.), filmu

(ať

už jde o filmové adaptace graphic novels, jako je Hellboy, X-men, Spiderman,

Batman aj., nebo o komiksovou estetiku

kolorování pouze

některých

klíčových

hereckého projevu napodobujícího hrdinů

- jako v případě staršího

Sin City), reklamy a obaly

převedenou

výrobků

včetně

kreslených sekvencí,

míst v políčku/framu, mono chromatismu, ale i

přehnané

českého

na plátno

grimasy a nerealistické pohyby kreslených

filmu Kdo chce zabít Jessii nebo povídkové koláže

(na zubní pastu Tutti frutti již

před

15 lety, Xtraman

České spořitelny v Dívce č. 1012005 na str. 59 aj.), módy (návrhářské kolekce, obrázky

komiksové hrdinky Emily) ... a samozřejmě i do

tištěných

a elektronických médií.

Komiks je definován jako "heterogenní komunikát, na

němž

spolupracuje text a

netext, které tvoří dohromady jeden kohezní a koherentní celek"z9 (Zeman 1996: 199) nebo přesněji

jako "série kreseb nebo obrázkový seriál, který vypráví příběh

nebo dobrodružného obsahu s pomocí

jde o promluvy v tzv. bublinách komiksu primární a dominantní,

osvětový fotopříběh

(obláčcích),

ačkoli

se podle Zemana stal kresleným

obrázků,

komického

ale i s použitím textu promluv" (ibid.),

nebo pod obrázkem. Grafická složka je v

verbální složku komiks

příběhem.

obyčejně

nemůže

zcela postrádat - to by

Na rozdíl od filmu nemá komiks, fotoromán ani

verbální mluvenou, hudební a ruchovou složku, ale jen obrazovou a

verbální psanou, které musí výše

zmíněné

nahrazovat - to je dalším znakem heterogennosti

těchto útvarů.

Komiksy se obvykle člení podle rozsahu na:

28 Heterogenní komunikáty kombinují několik kódů - v našem případě vizuální kód a přirozený jazyk v jeho psané formě. 29 Tato definice vystihuje i podstatu našich tří zkoumaných útvarů.

15

a) comic strips (tento termín lze příběhy

o zpravidla

přeložit

jako komiksové proužky), což jsou krátké kreslené

třech políčcíchlframechlobrázcíchlvinětách, důležité

obrazovou, což je pro komiks

obsahující složku verbální i často

už z jeho definice - viz níže. Jsou

publikovány

v denním tisku. povídku/příběh

b) komiksovou kratší

podobě

objevuje jako

jako satiricko-ironický

- jednostránkový až

součást společenských

komentář

několikastránkový

a zájmových

časopisů,

- povídku, jejíž složkou.

Může

nebo reklamní komiks),

příběh

takto

může

případně

v nichž slouží bud'

naplňuje

k aktuálním událostem, a

zpravodajské i publicistické žurnalistiky, nebo jakožto ucelený přesvědčuje (osvětový

útvar, který se ve své

tak požadavky

příběh

nahrazuje dnes už

informuje a

méně běžný

útvar

být velmi zjednodušený, navíc doprovozený obrazovou

se jednat i o samostatné umělecké dílo.

c) graphic novels - komiksové romány Comic strips

čtenářům

rozsáhlejší komiksové

příběhy

poskytují deníky jako

Hospodářské

novmy, 24 hodin a].,

(až celostránkové) již mnoho let publikuje

např. společenský

týdeník Reflex a nyní i jeho kulturní příloha Ex.

3.3.2

Jazyk a ideologie

Nyní se

zaměříme

osvětového

na konkrétní analýzu fotorománu,

a

či

podobnou

ideologii (tento pojem chápeme bez jeho negativních konotací, tedy jako soubor

představa

reklamního komiksu v

dívčích časopisech.

fotopříběhu

Zjistíme, zda nesou odlišnou, stejnou

hodnocení, který ovlivňuje naše vnímání, jednání a chování) jako - ty podporují patriarchální

vidění světa,

dívčí časopisy jakožto

konzumerismus, vnímání

těla

celek

a tzv. body image jako

zboží a produktu (viz kap. 6 Ideologie pro zvané konzumenty). Po rozboru jazyka, zejména lexikálních

prostředků,

zjistíme, zda jsou uvedené žurnalistické kvazižánry

součástí

tzv.

corporate identity (celistvé totožnosti) neboli jednotného ducha uvedených časopisů 3o , nebo zda stojí zvlášť.

30 Nedílnou součástí časopisů jsou například některé reklamy, jimž se obrazová i textová část přizpůsobuje. Nejeuže jsou inzerované produkty nabízeny jako ceny v soutěžích; v ženských časopisech bývá standardem, že jsou tyto výrobky zmiňovány i v redakčních textech.

16

3.3.2.1 Fotoromán v BravoGIRL! (Zdroj: BravoGir1! z 27. 10. 2005, str. 20-24) Trampoty s krásou - to je název stejně

s verbální složkou, která je

pětistránkového

jako u komiksu

komiksové standardy adaptované fotorománem které je v kurzívě a je

umístěno

prostředníci přímé řeči,

buď

jsou

jednající osoby - ty zobrazují postavy - ty

kulaté s dvěma

naznačují přímou řeč.

vyžadují ukotvení do

času

přítomna

patří

políčkem,

přemýšlení,

jako Alan Moore, jehož složité

příběhem

pod tím

fotorománu, tedy série fotografií jako narativ i

přímá řeč.

i grafické odlišení písma

vypravěče,

které komentuje. Takzvané bubliny, tedy

obláčky směřujícími

k hlavě, a ne k ústům

nebo hranaté s ostrou šipkou

směřující

k ústům

S některými komiksy (zejm. u velmi "epických"

příběhy

Mezi

autorů

typu Prométhey, Top Ten, Watchmen aj. zpravidla společný

a prostoru) má tento fotoromán

i úvod stojící

před

spolu s představením hlavních postav.

Perex3 ! sloužící jako úvod nese velmi jednoznačné ideologické poselství: "Proč jsou kluci tak povrchní a záleži jim jen na tom, jak holky vypadaji? A jsou opravdu všichni stejni? Martina má sto chuti vyzkoušet, po čem kluci vlastně touži ... " Úvodní otázka je formulována

tak, že s tvrzením" kluci jsou tak (tak slouží jako

příslovečné určení dělá

mnoho) povrchni a záleži jim jen (totalizující výraz jen

míry s významem tolik,

ze všech

kluků

osobnosti

sjediným zájmem - ženskou krásou) na tom, jak holky vypadaji" zachází jako s absolutně

pravdivým faktem, tj. není postavena jako otázka lze

odpovědět

doplňovací.

zjišťovací

(Jsou kluci povrchni ... ?), na niž

Ano nebo Ne podle toho, zda ji považujeme za pravdivou, ale jako otázka

To má

zřejmě

vyprovokovat pozornou

čtenářku,

která se

může

rozhodnout, zda

tuto ideologii kontradikce 32 (Fowler 1991), která staví mladé muže a jejich vlastnosti na opačný

pól než mladé ženy,

stejní?" dostaneme

dvou

uměle

- dívkou a

chuti vyzkoušet, po

Na druhou, následující otázku "A jsou opravdu všichni

očekávanou odpověď

nastavených dvěma

přijme.

"protivníků",

chlapci. čem

Komentář

kluci

vlastně

až na konci

dívek a

příběhu

chlapců,

-

půjde

o happyend a

reprezentovaných

si zaslouží i poslední

věta

smíření

třemi představiteli

perexu ("Martina má sto

touži ... "), která je aluzí na americký film z roku 2000

31 Perex je "v žurnalistické terminologii označení zlomu části textu přes dva nebo i několik sloupců, do nichž jsou článek nebo stať jinak rozděleny. Většinou se jedná o stručný úvod k dalšímu textu, který obsahuje základní informace". (Osvaldová, B.; Halada, J. a kol. 1999: 127) 32 Ideologie kontradikce se podle anglického lingvisty R. Fowlera objevuje zejména v textech o menšinách (názorových, sociálních, etnických, ale i genderových aj.). V lexiku je zdůrazněna negativita toho, o čem se referuje, a marginalita a individuálnost popisovaného. Fowler uvádí, že ideologii kontradikce obsahuje každá reference o skupině "těch druhých" - tak se vyhraňujeme "my" proti "nim".

17

Po

čem

ženy touží. Populární herec a symbol mužnosti Mel Gibson se zde zkouší vžít do

ženské role nejprve změnit vnější

převlečením

šatů

se do ženských

identitu, takže aluze je

naplněna

stejně

-

jako naše hrdinka se snaží

nejen odkazem na název filmu, ale i

podobností syžetu. Argument tohoto fotorománu zní: dívka, která se

nelíčí

a

dobře

neobléká,

je ošklivka, která nikoho nezajímá (nejlépe v obrázku 50 - Martina: "A ty jsi mi dokázal, že s ošklivkou, i kdyby byla lajn a podpořena

Tato ideologie je

měla

jasně

srdce na dlani, se zahazovat nebudeš! ").

tím, že "odvážná experimentátorka" Martina se na konci

fotorománu se svým vyvoleným setkává už zase nalíčená a oblečená podle poslední módy. Hlavní hrdinkou fotorománu je šestnáctiletá Martina v dívčích

časopisech

identifikaci přírody

čtenářek

uveden vždy za

křestním

s postavou), která" nemá

(věk

jménem v závorce,

důvod stěžovat

si na

je u všech

fotorománů

zřejmě kvůli přispění

svůj

k

vzhled, protože je od

atraktivní ", ale štve ji, že ji její přítel" bere jen jako módní doplněk a víc ho snad ani

nezajímá ". Stereotypní role na pólech Dobra a Zla představují Tomáš (17) a Jirka (16). To, že

je mladší chlapec

představen

jako

někdo,

komu jde jen o vzhled, a starší (který je jednou

dokonce zobrazen sedící nad knihou!) naopak jako typická demonstrace

"zmoudření věkem",

která

zároveň

všichni povrchní - s tím souvisí i fakt, že všechny nevěrohodnosti

nedokreslenosti a celkové

člověk

tři

se zájmem o Martininu duši, je implikuje, že mladší muži jsou

hlavní postavy

a zkratkovitosti

kvůli

své charakterové

příběhu působí

spíše jako

typizované role a soubory představ než jako skuteční lidé33 .

3.3.2.2 Jazyk fotorománu

Stejně

jako s celkovým

laděním časopisu

tematicky konvenuje

příběh

fotorománu,

v němž hrají roli pouze vztahy, a to zejména k opačnému pohlaví, a péče o vzhled, je i jazyk přizpůsoben jazyku

publika. Zní tak, jak si autor fotorománu (který vůbec není jmenován, což

ukazuje na neoriginalitu a v dívčích

časopisech

žádné

zaměnitelnost redakční

tohoto útvaru;

kromě

úvodníku

materiály podepsány, atribuce je

ostatně

zřetelná

nejsou

jen u autorek

kosmetických, sexuálních a jiných poraden) představuje mluvu starších teenagerů. Objevují se zde tedy vulgarismy, kolokvialismy, nespisovnost i módní výrazy, ale jen v tzv. bublinách, tedy jako

součásti přímé řeči

zdůraznění

33

emocí a

postav. Repliky jsou velmi

podpoření

konfrontační,

konfrontace a rozporu (a zvýšení

velice

často

jsou pro

dynamičnosti scénáře)

Obrázek označený v našem fotorománu číslem 60 ukazuje dokonce telepatii - Martina a Tomáš stojí

v objetí a nad každým visí tzv. myšlenková bublina, přičemž jedna reaguje na druhou: "Konečně kluk, který mě má snad opravdu rád!", myslí si Martina, zatímco Tomáš jí v myšlence odpoví: ,,0 tom nepochybuj!"

18

užívány

věty

zvolací a tázací (podle postoje

zprostředkováno

jako popisky v hranatých

mluvčího).

rámečcích

Pásmo

vypravěče,

pod jednotlivými fotografiemi, je zcela

spisovné. Tento ostrý předěl mezi využíváním spisovné a nespisovné většinu

typický i pro velkou

včetně

dnešní beletrie

češtiny

fotorománu,

uvědomili

rozčleníme

je

pochopitelně

té cílené na mládež (vyjma

experimentátory s jazykem typu J. Topola, 1. Douskové, J. Jíchy nebo P. Abychom si

které je technicky

typy nestandardnosti lexikálních

Hůlové).

prostředků

v tomto

je podle sedmi kritérií, jak navrhuje Kraus (2004: 111). Slova a

sousloví uvedeme v tom slovním tvaru, v jakém figurují v textu. použijeme jejich charakteristiky uvedené ve Slovníku spisovné

češtiny

Při

klasifikaci slov

pro školu a

veřejnost

(Filipec a kol.: 2000), pokud jsou slova ve slovníku uvedena.

1. opozice na ose

časové:

a) archaismy - O b) neologismy - sexice (sexy dračice?)

2. opozice na ose místní: regionalismy - O; dialektismy - O

3. osa sociální stratifikace: slang -

kotě

(oslovení dívky); vostrá; týpek (zde hodnotící, jinde

neutrální); argot - O

4. osa hovorovost (H) - knižnost (K): knižní výrazy - O; hovorové - .. .já odpoledne našla; Hele, sledujte!; Ta je fakt vostrá! Čau, krásko, teda tobě to ale dneska sekne!; ... Chápeš? No jasně

že jo; Teda ... ty jsi fakt

úplně

mimo; No to si

děláš

srandu; No a co s tim? Hej,

kotě,

zpomal!

5. osa pojmovost - expresivnost: pojmy - O; expresivní výrazy - S nějakým obludou v pravěkým ohozu;

Pojď

protetického v před (místo

skvělé,

rodiče);

(pravopis je u slov ohoz a pojď nelogicky podle spisovné normy, bez

počátečním

o a s vyloučeným

stejné); teda; no a co; každýmu;

němým

j) s náma pokecat!

vymóděná;

Skvělý,

stejný

telka; gympl; naše (ve smyslu

risknout; proboha; puberťáků; fakt; ksichtik; do pytle

vulgarismy a depreciativa:

blbečci;

buran; huso

anglicismy: outjitu (2x); baby; super (3x); sorry; fakt (o nadužívání 4.3.3.1 Role

anglicismů

viz kap.

anglicismů)

germanismy: ksichtik

19

funkční:

6. osa

termíny - O; slova básnická - O; hovorová a nespisovná - viz ad 4. a 5.;

publicismy - O

7. osa normativní (výrazy vhodné nebo nevhodné): Když se Martina hádá s Jirkou,

říká:

"Nejsem žádná Barbíe a ani nechci být, jasný? ", zatímco on odpovídá nA co má bejt? ".

Spisovný tvar slovesa být je použit pro propagaci "vznešené" myšlenky, ale protože předpokládáme,

(podle interdialektu užitého v tomto fotorománu

česká

že všechny postavy jsou

Češi hovořící převážně obecnou češtinou) mládež v afektu při běžném hovoru spisovně

nemluví, následuje adjektivum s nespisovnou koncovkou jasný, nahrazující

větu

je ti to

jasné?, zatímco kolokviální obrat A co má bejt je užit tak, jak se v Česku v subkultuře

mládeže skutečně mluví.

Jazyk fotorománu v COSMOgirl! 7/2005 s názvem Tajemství lesa pod Kašperkem zmíněný

vykazuje velmi podobné charakteristiky jako výše s tím rozdílem, že se v jeho znaménka než

tečka

-

přímých řečech

nejčastěji

otazník,

v ještě vyšší

vykřičník

znázorňující,

míře

tři tečky.

prostředkem

nabité emocemi (dobrodružství v lese). Dalším samohlásky

a

fotoromán v BravoGIRL!, jen objevují jiná

interpunkční

To odpovídá tématu, které je emocionality jsou znásobené

že slova byla vyslovena velmi nahlas nebo dokonce zvolána -

Počkééj. AÚÚú . .Áááá. Ježíš néé (použití božího jména ve smyslu zaklení naznačuje, že jsou dívčí časopisy, stejně čtenářů,

vykřičníky. Devětkrát

znaménko složené z nejčastěji

různých

Č.

prvků

-

prostředek vyjádření

např.

cílové

minimálně

43. (O vztahu

současné době

:-) nebo

nebo zesílení

čtenářek

ke

skupině věřících

evidentními zvoláními již

:-0

velmi populární

Tzv. smajlíky se

komičnosti,

712006 se jich na 92 stranách (z nichž je cca

obálky vyskytuje

smajlíkům

těmito

se objevuje tzv. smajlík, v

typografických

objevují jako neverbální

nadsázky - v Dívce

ke

české časopisy neurčené speciálně

psány ateisty pro ateisty). Zajímavé je, že za

nenásledují

včetně

jako veškeré

čtvrtina

smajlíkům

ironie nebo reklamních)

viz tabulku Postoj

v oddíle 5 této práce.) Neobvyklé je užití 5. pádu slova lom (bohužel

chybně):

jedna z postav při hledání zatopeného lomu volá "Lom, halóóól Loml" (COSMOgirl! 7/2005: 81), přičemž správný tvar oslovení má znít lome, Použita jsou tato expresiva:

roštěnky

ačkoli

jde o neživotné maskulinum.

(užito dvakrát mužskou postavou), ty bláho,

debilní,

pitomečku

nemůže

být prašivé neboli stižené prašivinou, jedná se o

ztrouchnivělé). vypravěče), ať

(oba vulgarismy z úst

dívčí

postavy), pivka, na prašivý záměnu

Nespisovnost v pásmu postav (a v jednom

větvi (dřevo

se slovem práchnivé, tedy

případě

- "Jo, jo" - i v pásmu

už jde o lexikum, nebo morfologii, je zcela shodná s nespisovností ve

20

ačkoli někdy

fotorománech Bravo GIRL ! (viz výše),

bezdůvodně

postavy

mluví i

spisovně

("No asi nám nic jiného nezbývá. "). Jednou do textu vstupuje metatextová rovina v podobě vysvětlivky

(" *KPZ =

narušuje plynulost dříve

děje

krabička

a

používanému zcela

poslední záchrany :-)" - COSMOgirl! 7/2005: 81), která

naznačuje,

že se

počítá

samozřejmě (stejně

s tím, že dnešní mládež neporozumí slovu

je tomu u slova grál, na jehož význam se ptá

jedna dívčí postava druhé: "Hele, co je to grál?" " Ňákej pohár? Nevím. "). Ideologie se v tomto fotorománu se zcela banálním syžetem a faktickými nesmysly (zloděj

zakopává sekerou

O) do lesní půdy pohár, který je po vyhrabání uložen ve zcela čisté

látce) projevuje na str. 85 v pásmu rozdíl v ženském a mužském opět

zde tedy zřetelným

nezapře

žebříčku

" Napětí střídá euforie a

začíná

s ideologií kontradikce,

naznačenou

ochranitelský komplex. Denisa začátku

se projevovat

hodnot. ( ... samozřejmě fór, holky :-) )" Setkáváme se

už na

počátku při představování

rozvržením rolí: " Ondra - umí vázat lodní uzel a přesně se

trampy. Ze četla."

vypravěče:

často

se jí

podaří

Průvodce

:-). Niky - dobrá duše výletu.

vyjadřovat.

postav

Adam -

zvrtnout si kotník a nesnáší

zálesáka

četla

sice dávno, ale

Muži jsou definováni svými silnými stránkami a tím, co umí, ženy svými

neschopnostmi a emocemi, které pociťují.

Zmínění

ochranitelského komplexu navíc

upevňuje

genderový stereotyp bezmocné ženy a muže-ochranitele. Ve fotorománech se setkáváme s množstvím rutinních expreSlV, která napodobují mluvu mládeže. Z lexikálního hlediska jsou texty netypické pro psanou zachytíme jazykovou aktualizaci v podobě nezvykle jsou v pásmu

vypravěče

koncovky a tvary slov. spíše v pásmu

ve velké Věty

vypravěče.

většině

utvořeného

češtinu, občas

slova. Morfologie i lexikum

spisovné, v pásmu postav jsou užívány nespisovné

jsou velkou

většinou

jednoduché, se

souvětími

se setkáváme

Stavba vět je velmi jednoduchá, slovosled je objektivní. Z hlediska

stylového se mi textová složka fotorománu jeví jako zcela nezaj ímavá.

3.3.2.3 Technické provedení fotorománu

Fotoromány i komiksy v dívčích čtvercová políčka a bud' pravoúhlé políčka

se

občas

34

dostane do jiného

,

časopisech

mají normovaná, tj. obdélníková nebo

nebo počítačem nakreslené oválné bubliny. Přes hranici záběru např. "oříznutá"

hlava postavy z políčka jiného

(např. BravoGIRL! z 13. 10.2005: 21), ale to je jediný nalezený experiment. Úhel záběru je

standardní, postavy jsou snímány (nebo kresleny)

zepředu, výjimečně

je užit detailní

záběr

na

34 Ty kupř. francouzský komiksový teoretik Groensteen jednoznačně preferuje, poněvadž se prý do nich vejde víc textu (Groensteen 2005: 93).

21

jinou

část těla

obličej

než

větší

nutno obsáhnout

nebo

záběr

z podhledu nebo naopak nadhledu (to zejména pokud je

skupinu lidí seskupených

např.

kolem stolu nebo jiného centrálního

bodu, který musí být vidět). Lettering u

dívčích časopisů

osvětového fotopříběhu alespoň

uvedeni. Barvy bublin a

tří

vyhrazené

ohraničení

zprostředkujícím hlasům

žádné takové nebyly. Aby byla

fotorománů

zkoumaných

útvarů

tak chybí

počítači.

U

jde o podobné písmo jako v běžně tvoří

každou složku

nejsou v žádném z

případů

černé ohraničení

jsou vždy stejné -

Stejně

bubliny - nemohou tedy být významotvorné. tradičně

dílem, je zpracován na

U komiksu, zejm. graphic novel,

komplexního komunikátu jiný autor, ale u autoři vůbec

uměleckým

imituje rukopis, u

časopisu.

publicistických textech

není

např.

a bílé

zubaté obrysy bublin,

televize, rádia aj. - ve zkoumaném materiálu

komunikační

situace co

nejsrozumitelnější,

jsou obrázky

zpravidla očíslované (nikoli v COSMOgirl!). V COSMOgir1! se v rubrice

Tvůj příběh.

text nikoho příběhu",

neměl

nepravidelně

objevuje krátký fotoromán podle dopisu

Do fotorománové formy bývá zřejmě převeden proto, že by jako pouhý

šanci zaujmout, ale na druhou stranu uspokojuje touhu publika po "lidském

navíc podaném samotnou

čtenářkou,

což je z hlediska

Název útvaru v COSMOgir1! 1112005 zní: Kluk kámošky sice na

počítači,

=

ale fontem, který vypadá jako rukopis, a

věrohodnosti

velmi

důležité.

tabu? Úvod k příběhu je napsán zároveň

je nadepsaný jako dopis

Milá CosmoGIRL! a podepsán Katka. Na konci fotorománu, krátkého čtenářka

čtenářky

příběhu,

který

vylíčila

v dopise, stojí otázka: Má Katka své nejlepší kámošce zalhat? A následují dva

sloupce textu s nadpisem CGI radí, v nichž redaktorky nabízejí prakticky tak nutí

čtenářky přijmout svůj

obraz

svůj

pohled na situaci, a

světa.

3.3.2.4 Osvětový fotopříběh

Na páté tiskové

straně

v měsíčníku Dívka (10/2005; tentýž i v BravoGIRL! 21/2005)

je celostránkový fotoromán se všemi svými typickými znaky až na perex a úvodní postav, které chybí jak je

řečeno

zřejmě

z

důvodu

nedostatku prostoru. Jedná se o tzv. "speciální projekt",

zcela dole na konci stránky.

Příběh

je totiž reklamou na hormonální

antikoncepci, ale nelze jej nazvat inzercí, protože nepropaguje žádnou Podle mého názoru jde o komiks poslání, které je součástí "Hrdiny",

kteří

rysy ani vzhled nejsou

vzdělávací

přímé řeči

nebo

osvětový, čemuž

značku,

jen

přístup.

napovídá i jakési envoi,

postavy v posledním políčku.

však mohou být zcela důležité

představení

zaměnitelní

s kýmkoli jiným a jejichž povahové

(sympatické je, že na rozdíl od

běžných fotorománů

nebyli 22

vybráni co

nejatraktivnější

čtyři teenageři, dvě

dvěma

lidé, ale zcela průměrné "vzorky populace" s akné a brýlemi), jsou

dívky a dva chlapci. Jedna z dívek se snaží v sedmidenní pauze mezi nechtěl

baleními antikoncepce unavit svého chlapce, aby se s ní

neotěhotněla.

Druhá dívka

zprostředkuje závěrečné poučení,

ví, že i

nestyďte

při

se o tom se svým klukem bavit,

předepsat:)

Je to

sdělení):

redakční

jej

pilulky dokonale ochrání. Takže holky,

překonejte

obavy z gynekologa a nechte si je

osvětového

projektu není ani zdaleka tak pestrý jako jazyk fotorománu:

kolektiv a je zcela

vydělen

z jednotné narativní struktury

celku. Použitý jazyk lze charakterizovat jako obecnou češtinu, prostředků

je i

z bublin: Jsem uvolňovačka;

Jako

součástí češtiny úplně

ačkoli

časopisu

jako

velká většina lexikálních

spisovné. Té však neodpovídají následující

přímé řeči

a slova

hotovej, Eva se asi zcvokla ... ; vejšlap; nemoh' jsem se hejbat;

pošlu ji k šípku; šáhne. záběry

tohoto

osvětového fotopříběhu

pro poslání příběhu figurantů

vůbec důležité.

tváří, maximálně

jsou použity detaily

polodetaily. Nikdy nevidíme celou postavu žádného z

nebo spíš

"Každá dívka

úplně přirozené. www.antikonce12ce.cz"

Jazyk tohoto netvořil

tě antikoncepční

týdenní pauze

výpovědním

které je prvním

celkem nesoucím rysy persvaze (a tedy vypadajícím jako reklamní přece

milovat a ona

aktérů

- protože to, jak vypadají, není

Mimika "herců" je křečovitá, což

ostatně

platí i u

"herců"

ve fotorománech.

3.3.2.5 Reklamní komiksy Love Trap

tři

V seriálu na sebe navazujících reklam na výrobcem je firma Chupa Chups, se setkáváme se jejichž obrázky a

stručná

charakteristika

druhy parfému Love Trap, jehož

třemi

předchází

kamarádkami (jinak Chupetkami),

samotnému jednostránkovému

BravoGIRL! 21/2005) nebo dvoustránkovému

(např.

říkají

a že zažívají svá dobrodružství

Chupetky, že jsou tři (bohužel nikoli

ploše komiksu,

připomínají

Hlavní hrdinky jsou psychicky pokud možno co s nimi co Andy -

největší počet

"třídní

čtyři)

Dívka 1012005)

příběhu.

(např.

Tím, že si

společně

a na

Rychlé šípy, Foglarovy příběhy party čtyř chlapců. opět

velmi

největší

zjednodušeně

popsané tak, aby pokrývaly fyzicky i

spektrum podob a charakterových

rysů

ženy - tj. aby se

dívek mohl identifikovat. Stereotyp" něžné, romantické blondýnky"

princezny"; Kristýny, což je "divoška - živá a odvážná

ráda provokuje ", a Petry, která je

"věčně

rozesmátá

hnědovláska ",

černovláska,

která

zhruba odpovídá vágní

typizaci žen v pornočasopisech, telenovelách a jiných formách populární a masové kultury. O jejich postavách se nemluví, protože se samo sebou

předpokládá,

že budou štíhlé - v dívčích

23

časopisech

se nestává, že by byla na fotografii dívka

zrovna neilustruje příběh o

dietě

nebo

úspěšném

Grafická stránka tohoto útvaru lettering je proveden a hlavy postav obrázků,

běžným

silnější

postavy, pokud ovšem fotografie

zhubnutí.

připomíná

komiks ze všech jmenovaných nejvíce:

bezserifovým tiskovým fontem, který evokuje rukopis, bubliny

přecházejí přes

hranice

políček,

objevují se i citoslovce vepsané

mimo bubliny (Crrrrrr, FFFI FFFFI aj.), a komiks je i

zobrazeny jsou stíny postav, jsou použity výřezy z fotografií

přímo

do

zajímavě výtvarně ztvárněn:

(lahvičky

parfému) a

zřejmá

je i

snaha o zobrazení pohybu znázorněním jeho trajektorií atd. Řeč vypravěče se v těchto příbězích

omezuje jen na

přestavení tří

hlavních postava na perex; pod

verbální složka je tak situována do bublin a

obrázků

políčky

chybí. Celá

formě

citoslovcí a

samotných (tam ve

nápisů, jež jsou součástí diegeze - jako např. ŠKOLA na štítu budovy nebo text dopisu" Ty si čekej

na prince a nás nech

OK? K +P ").

čarovat,

Úkolem komiksu je inzerovat parfémy, které proto hrají v každém příběhu hlavní roli. Tématem všech pouze pomocí Perex

dílů

seriálu je snaha hlavních hrdinek "ulovit" jednoho ze

mohu si

-

vůně.

uvádějící

do

příběhu

a

připomínající děj předchozího

s hovorovými prvky ("mezi Chupetkami to předváděli").

tří spolužáků

Jazykové

odskočit? "),

slovosled a parcelace

prostředky

zakomponování textu populární head v obrázku chlapce

točícího

ale

"mohli se přetrhnout, jak se

děj

odehrává ve škole ("Prosím,

jsou spisovné, pokud se

"Se

spisovně,

pěkně zaskřípalo",

i nespisovné, pokud spolu výpovědi:

dílu je psán

hovoří

mládež. Zajímavý je subjektivní

můžou přetrhnout. Kašpaři."

české písně

a intertextový odkaz -

On My Head: nápis When Tm standing on my

se na hlavě. Nespisovné jazykové

v morfologii - vemte; dobrý džíny; bude to fakt

skvělý;

prostředky

se objevují jak

bysme; tak v lexiku - bonžúúúr,

Frantíci (ve smyslu Francouzi); bezva; wow (2x); bachááál II.

Kvantitativní údaje o fotorománech a reklamních a dívčích časopisech

komiksech ve sledovaných

(vzorek časopisů byl zvolen zcela náhodně)

BravoGIRL! 15/2005 1 fotoromán 21/2005 1 fotoromán

osvětových

Spěchat

"Osvětový

Nečekaná změna

se má pomalul (5 stran)

fotoromán" Lovestory: Pauza na týden (1 strana), 1

(5 stran), 1 reklamní komiks Love Trap (1 strana)

2212005: 1 reklamní komiks Love Trap, 1 fotoromán Trampoty s krásou (6 str.)

Top dívky 712006: 1 fotoromán Ulovené štěstí (8 stran) COSMOgirl! 712005 1 fotoromán Tajemství lesa pod Kašperkem (6 stran)

24

10/2005: O 11/2005: 1 krátký fotoromán podle dopisu

čtenářky

v rubrice

Tvůj příběh:

Kluk

kámošky = tabu? čtenářky

12/2005: 1 krátký fotoromán podle dopisu

v rubrice

Tvůj příběh:

Co

dokáže závist 7/2005: 1 rekl. komiks Xtraman (Česká spořitelna - 0,5 strany)

Dívka

"Osvětový

10/2005: 1

fotoromán" Lovestory: Pauza na týden (1 strana), 1

reklamní komiks Love Trap (Chupa Chups parfém - 2 strany), 1 rekl. komiks Xtraman (Česká spořitelna - 0,5 strany)

3.3.3

Závěr

Heterogenní komunikáty jsou jak pro důležitou součástí. Ačkoli

redakční,

tak pro inzertní stránky

časopisů

velmi

očekávají

a některé se jim věnují jako prvnímu materiálu z čísla. Jazyk redakčních textů:

podobný jako jazyk všech terminologii a cizím slovům

pravidelně

nevycházejí

užívá

prostředky

kromě běžných anglicismů,

čtenářky

jako seriál,

těchto útvarů

obecné

češtiny

dívčích

je

je velmi

a vyhýbá se

pro mluvu dnešní mládeže typických

(caol, trendy aj.). Řeč postava vypravěče je ve velké většině stylově i útvarově odlišena promluvy "v bublinách" jsou zpravidla nespisovné, s přítomnými expresivy, augmentativy a vulgarismy. Jazyk sledovaných tropy, figury nebo dokonce zajímavý - estetické

útvarů

nebyl z hlediska estetických

rčení, přísloví,

prostředky

prakticky

prostředků,

jako jsou

citace z děl tzv. krásné literatury aj., nijak chyběly.

Stereotypnost jazyka je

podpořena

jednolitostí témat a vyjadřovaných myšlenek. Na rozdíl od svých

pendantů určených dospělým

ideje feminismu a emancipace, tím nenáročných

velmi

dívčí časopisy

pak ve fotorománech,

nepodporují

intelektuálně

zcela

útvarech. Objevuje se zde však fowlerovská ideologie kontradikce, a to dokonce

explicitně

v obou rozsáhlých fotorománech (Trampoty s krásou a Tajemství hradu pod

Kašperkem); v ní jsou proti problematika

méně

ženám

nastíněná

sobě stavěny

skupina dívek a skupina

chlapců.

Kult krásy a jeho

v Trampotách s krásou a adorace vzhledu a konzumerismu

v inzertních komiksech Love Trap jsou propagujících antikoncepci.

Přesto

překvapivě

zcela ignorovány ve

lze souhlasit s J. Baudrillardem, když

fotopříbězích

(ačkoli

z pozice

25

muže) tvrdí, že "pro ženy se krása stala absolutnim, až náboženským imperativem ,,35 (Baudrillard 1999: 132).

35

Alespoň

pro

čtenářky dívčích časopisů.

"For women, beauty has become an absolute, religious imperative. "

26

4.

Jazyk a styl

4.1

Specifika komunikační situace

Všechny analyzované komunikáty. Komunikát je (popř.

časopisy

přitom

jsou z hlediska studia komunikace komplexními

termín

označující

výsledek komunikace, tedy jazykový

i mimojazykový) projev, a jeho komplexnost se projevuje tím, že je vystavěn za použití

několika kódů (přirozený

jazyk, obrazová složka atd.). Podle Jakobsonova

modelu (1960) se verbální komunikace skládá z šesti kontextu, kontaktu a kódu - nebo,

vyjádřeno

McQuai11999: 72 ad.). V této kapitole se všech zmíněných

faktorů,

časopisů

Lasswellovy formule účinkem

(blíže viz in

na vlastnosti a praktickou realizaci z úhlu

jež zkoumá stylistika.

reklamy) a

příjemcem

může

z binárních OpOZIC: komunikace veřejná

neverbální,

průkopnické

češtiny

(2002: 390),

při

charakterizování

situace, což jev našem případě interakce mezi podavatelem (autorky-redaktorky tvůrci

a

sdělení, příjemce,

podavatele,

kanálem s nějakým

zaměříme

Jak navrhuje Encyklopedický slovník komunikační

parafrází

někdo říká někomu něco nějakým

z roku 1948,

faktorů:

komunikačního

(čtenářky

časopisů)

komunikátu, vycházíme

být interpersonální nebo masová, verbální nebo

nebo soukromá, oficiální nebo neoficiální, psaná nebo mluvená,

probíhající v jednom kódu nebo probíhající ve více kódech, kontaktní nebo distantní. Vzhledem k masovému, disperznímu, velmi prakticky neznají, jsou časopisy

dívčí časopisy

komunikují se

k dekódování, jak komunikace prostředky,

čtenářkami,

prostřednictvím

verbálně-neverbální

které

publiku, jehož

či méně

majícími více

prostřednictvím

a probíhá ve více kódech. a

členové

produkční

komunikační

ke

čtenářkám

k neschopnosti reakci bude

Ačkoli

vzájemně

pól

pragmatickou kompetenci

své obrazové složky, je jejich Ačkoli

jsou v textu používány

komunikačního

situace, jde o komunikaci

schématu a snaží se

veřejnou,

rysy mluvenosti) a neoficiální, nepodléhající prakticky žádným striktním bylo nutné dodržovat.

se

typickým produktem masové komunikace. Protože

textu, tak

přibližují recepční

navodit dojem soukromosti

početnému

jsou v textu

často

a to psanou (s

pravidlům,

která by

používány kontaktní fráze, jako jsou otázky

nebo jejich oslovení, probíhá komunikace na distantní bázi, vzhledem čtenářek okamžitě

dopřána

reagovat (nebo reagovat

pozornost) a vzdálenosti

podavatelů

vůbec, neurčí-li

a příjemců v

čase

redakce, že jejich

a prostoru.

27

4.2

Jazyk žen, pro ženy a o ženách Že muži a ženy užívají jazyk různým způsobem, je řečeno již v úvodní kapitole této

práce. Nyní zmíníme hlavní specifika ověříme,

zda

předpoklady

přisuzovaná

jazyku žen a v následujících kapitolách

genderových lingvistek o užívání

těchto prostředků

platí i ve

zkoumaných dívčích časopisech 36 . Česky psaná monografie o Jazyce žen zatím neexistuje a také průkopnických

odborných studií je k dispozici poskrovnu, jakkoli téma ženy a jazyka (zejména jazyka referujícího o ní) je v médiích zahraniční

často

otevíráno.

Závěry českých

lingvistické a sociologické literatury prakticky neliší,

prací se od konstatování přičemž

navíc

přibližují

zvláštnosti jazyka žen a o ženách v české kulturní situaci. Čeština má jakožto flektivní jazyk sadu mužských a ženských koncovek, výrazy popisující tutéž profesi muže a u ženy se mnohdy liší (letuška vs. stevard, servírka vs. v

angličtině, němčině

živých bytosti vždy

charakteristiku u

číšník)

a

stejně

jako

a mnoha jiných jazycích je "ženský rod [je] v oblasti pojmenováni

příznakový

rodu, mužský rod je

či

- feminina v oblasti pojmenováni

nepřiznakový:

maskulina maji jak funkci

označuji

rodově

bytosti ženského

specifickou, mužskou,

tak rodově neutrálni, generickou, kdy označuji lidské bytosti vůbec" (Čmejrková 1997: 147). A slovník žen samotných se

samozřejmě

ženy hovoří - jazyk a realita se

jako v kterémkoli jazyce odvíjí od témat, o nichž

vzájemně ovlivňují.

Robin Lakoff v knize Language and the Woman 's Place

upozorňuje

na

přesycení

jazyka žen tzv. mitigators (v doslovném překladu jsou to "utišující prostředky"; jedná se tedy o konejšení,

zmírňování

prázdnými diskurzivními

částicemi

co, viš jak, že jo) aj. Díky působí řeč

sdělení

dopadu

na

příjemce)

- sort oj, 1 think (v

těmto prostředkům

nebo empty discourse particles,

češtině např. poněkud,

myslím si, viš

hezitace a oslabení dopadu významu

žen jako triviální a bezmocná, oslabuje pozici

řečnice

výpovědi

a implikuje, že ženy nemají

reálnou moc 37 . Dalším typickým rysem jsou intenzifikující příslovce míry užívaná jak redaktorkami, tak

čtenářkami

v epistolárních útvarech -

maximálně citlivě, maximálně užit

13); fakt dobrý,

36

totálně

(BG 21/2005: 9, resp. 17);

vážně

super, fakt

hodně těžká,

totálně odbourala

(BG 21/2005:

nabitý (TD 712006: 32); fakt k zblázněni,

děsně

leze na nervy (BG

Při uvádění příkladů v celém oddíle Jazyk a styl budu kvůli přehlednosti a stručnosti užívat namísto plných

názvů časopisů jen následující

zkratky: BravoGIRL! = BG, COSMOgirl! = CG, Dívka = D, Top dívky = TD. Rozdíly mezi řečí mužů a žen byly odjakživa populárním tématem laických rozhovorů. V 70. letech se spolu s tzv. komunikačním obratem a začátkem zkoumání všech článků komunikačního vzorce začala touto problematikou z různých hledisek zabývat i akademická obec. Nejznámější publikací ozřejmující zejména konverzační situace je bestseller Deborah Tannen You Just Don 't Understand (česky Ty mi prostě nerozumí§) z r. 1990 nebo Male Made Language od Dale Spender, kniha o jazyce mužů z r. 1980. 37

28

2112005: 31), obecně

"před

rokem jsem

emoce v jazyce. I

tě strašně moc četla

české

ženy

zjemňují

amerických tzv. tag questions - "Možná by ti 12); "To je ale

zákeřnost, viď?"

a

úplně milovala"

(CG 9/2005: 7) aj. - a

svá tvrzení pomocí ekvivalentu anglických a chtěl něco říct

i on, nemyslíš?" (BG 21/2005:

(BG 15/2005: 31); pomocí užití

řečnických

otázek - Mohli

bychom jít ke stolu? - namísto pobídek, které by mohly být pochopeny jako rozkazy, protože Pojďme

mají podobnou nebo totožnou gramatickou formu příslovci

míry,

nepřesnostmi

nebo

nepřímostí,

ke stolu;

deminutivy a eufemismy,

Hlavním rysem jazyka žen je "powerlessness ,,38

křestním

stejně

jménem a

otázkou,

přílišnou zdvořilostí.

bezmocnost (Eckert - McConnell-Ginet

-

2003: 158). Záleží ovšem na interpretaci: to, že se šéfredaktorky všech podepisují pod úvodníky jen

odpověďmi

o

sobě

zmíněných časopisů

referují i ostatní redaktorky,

navíc mnohdy pomocí hypokoristika - domácké podoby daného jména (Míša - CG 912005: 3; Irenka, Alík, Honzík, Zuzka aj. - D 712005: 3), čtenářkami

může

být pro

někoho

znak solidarity se

a sympatická skromnost, pro jiného nedostatek autority, kterou samy

statusově připisují

a jakou by muž-šéfredaktor nikdy

nepřipustil, alespoň

ne v

sobě

českém

mediálním prostředí. Oproti

zmíněné

podle všeho mnoho

tendenci k

vulgarismů

tendence je dlouhodobá, ale tvořit

tzv.

sprostě

dnes

stvořit

spíš

některé

- a

přesto

mužům:

zdrobňování

a obrušování hran používají mladé dívky

pronikly i na stránky

se ještě stále

přiznává

dívčích časopisů.

privilegium mluvit a psát a

Pasoliniho filmy nebo Celinovy knihy by jen

žena. "Lakoff a další

viděly

stěží

Tato

obecně

mohla byť i

mužské výsadní privilegium užívat kletby jako

okrádání žen o jazykové zdroje, které potřebují použít ,,39 (Eckert - McConnell-Ginet 2003: 182). Jaké jiné emoce tedy

dívčí časopisy vyjadřují?

Pokud se za

nebo frustraci objevuje pravidelně tzv. smajlík - :0) © 712005: 12) nebo pokud se tzv.

vytečkují

®40

výpovědí vyjadřující hněv

("My máme zatím smůlu. :( "- D

charakteristická písmena ve vulgarismech ("Jsem

s***ka." - D 7/2005: 10; "Když nejde o život, tak jde o h. .. " D 10/2005: 4), podporují tak redaktorky snahu otupit hrany emocím, které ženám

konsenzuálně nepříslušejí,

a

představují

tak pro dívky vzor v jejich (ne)užívání. 38 Používání zdrobnělin, které prokazatelně oslabují nebo zcela inhibují konflikty a implikují nedostatek síly a moci: Eckert a McConnell-Ginet např. uvádějí zdrobnělinu sufragette, původně sujJragist (česky sufražetka), která byla vytvořena jen proto, aby umenšila a znevážila ženské snahy o získání volebního práva. České homosexuální ženy se také začínají bránit pojmenování lesbička a přiklánějí se k nezdrobnělému lesba. 39 "LakojJ and others have seen gender privilege in access to profanity as depriving women of resources they need. " 40 Tzv. smajlíky se nejčastěji objevují jako neverbální prostředek vyjádření nebo zesílení komičnosti, ironie nebo nadsázky. V CG 712005 na str. 4 v obsahu čísla, kde je vždy zmíněn nadpis každého článku s nevětným nebo jedno- až dvouvětým komentářem, je smajlíků celkem devět, a přitom mohou být ve všech případech vypuštěny bez změny významu - např. Kluci nemají šanci!:-j, Romantické modýlky pro všechny cestovatelky :-j, Jak ho hledala, sváděla a sbalila pěkně den po dni :-j ...

29

Jak zjistíme z dívčích sobě např.

referují samy o novinářkách

časopisů,

to, že dnešní ženy

jako o expertech,

novinářích

nepřechylují

a profesionálech, a nikoli expertkách,

a profesionálkách, lze klást za vinu situaci v médiích

magazínu firmy Marks & Spencer pro podzim 2006 v redakci zastávají

dvě

názvy svých profesí a

obecně

například zjišťujeme,

ženy, Renata a Petra; názvy funkcí však překvapivě

editor, nikoli šéfredaktorka a editorka - blíže viz in Kadlecová 2007).

(v tiráži módního že nejvyšší funkce znějí

šéfredaktor a

Dívčí časopisy

nejsou

výjimkou. Zejména měsíčník Top dívky užívá všeobecná mužská zájmena nebo mužský rod i pro agens ženského pohlaví - "Ty jsi ten, kdo označuje čtenářku,

- zájmeno ten zde

pragmatik? ", ptá se L. pragmatička? ";

Vondráčkové

TD 7/2006: 55);

udělá

prvni krok a oslovi ho" (TD 7/2006: 26)

k níž se text obrací. "Jsi spiš romantik nebo romantička L

Top dívky (namísto "Jsi spiš

sloupkařka

Olga pak o

sobě

nebo

v CG 9/2005 píše "Já nejsem

žádný velký historik" (CG 9/2005: 11). Zajímavá situace nastala, když bylo nutné popsat

ženskou hrdinku pomocí maskulina, protože alternativní femininum stejného významu a zabarvení neexistuje. Redaktorky se z nějakého substantivy

příslušejícími

ke vzoru

město,

důvodu,

kvůli

snad

koncovce shodné se

rozhodly, že budou s tímto maskulinem zacházet

jako s neutrem: Za vším stála Daniela - takové jejich kápo (BG 21/2005: 18). v textech užívány ženské sady koncovek u sloves v minulém

Přirozeně

jsou

čase.

Pokud jde o přechylování příjmení cizinek a Češek s cizojazyčným přijmením, všechny

čtyři časopisy

nechávají tato

příjmení

v původní nesklonné

podobě,

tedy bez

české

koncovky -ová. Ženy s cizojazyčným příjmením se podle genderové lingvistky Jany Valdrové (konzultantky a autorky Genderové tiskové a českého

projektu tohoto druhu) mohou cítit nemile

zaskočeny,

podobě;

přechylování

však v médiích - ale nikoli v analyzovaném vzorku

legislativy na

agentury gitA, prvního

když vidí v tisku své jméno

v přechýlené

navíc mají podle

české

informační

nepřechýlené

jméno právo. Bez

dívčích časopisů

- dochází

k významovým nejasnostem typu Mauresmo porazila Hingis (deník 24 hodin aj.) u nichž nedokážeme vinou objektem řešit

výpovědi,

pomocí

respektovat

českého

volného slovosledu bez kontextu

tedy která tenistka

kodifikačních příruček:

(předpokládaný)

zvítězila

je

třeba

určit,

co je subjektem a co

a která prohrála. Tuto problematiku nelze

snažit se o systémový a citlivý

názor nositelky daného

přístup

a

příjmení.

Mezi dalšími rysy jazyka dívek lze uvést jistou afektovanost a "zvýšenou expresivitu, aktualizaci ve po

originalitě,

vyjadřováni, metaforičnost, hyperboličnost,

ironii, jazykovou

tvořivost

a snahu

hravost a vtip" (Jirsová, Prouzová, Svozilová: Charakteristické rysy mluvy

mládeže, 1964 - cit. podle Hegerová 2001: 10) - konkrétní

příklady

viz níže. Tyto faktory se

projevují zejména v lexiku a slovotvorbě. Podle S. Čmejrkové jsou emoce obsažené v textech 30

těchto časopisů z řádu" upřímnosti předstírané, simulované" (Čmejrková 2005: 49). Lze tak

usuzovat podle toho, že působí nepřirozeně

a

prostředky

afektovaně

nesoucí emoce jsou používány velice např.

-

nestřídmě,

což

v jednosloupku o herci Ewanu McGregorovi

v rubrice Drby (odhadem 80 slov, D 7/2005: 4) najdeme na velmi malé ploše mnoho emocemi nabitých

výrazů:

příklady hromadění

dívčího slangu

drsanku,

trapnej,

emocemi nabitých shodných

vážně

přívlastků

rozbrečel.

divný,

Typickými

a všeho, co se v aktuální verzi

právě "nosí", jsou úvodníky M. Kovářové veG: hrozní pozéři, děsnou

41

šíleně

děsí, křičel,

šílí, šílenství, fakt

cool,

skutečné

lůzra,

drsanky, totálního

nudná snobka, kolosální pitomost,

pompézní závěr (vše eG 10/2005: 3).

4.3

Jazyk

Jazyk

dívčích časopisů

dívčích časopisů

zmíněné

výše

rysy jazyka žen potvrzuje. kteří

výrazným znakem jazyka dospívajících lidí,

specifická slovní zásoba. S dávkou velkorysosti lze

hovořit

přejímek z angličtiny, výrazů cizojazyčných, zdrobnělých,

způsob

obecně

Celkově

nespisovných.

psaní, který by se podobal

běžné

lze

říci,

že

mezi sebou navzájem komunikují, je o tom, že jazyk mladých je

spisovného, hovorového až nespisovného jazyka s velkým zastoupením

slangových a

"Obecně

směsí

neologismů, hlavně

familiárních, zhrublých, vulgárních,

se redaktorky (..) snaží o ležérní a nenucený

neformální komunikaci mezi dospívajícími lidmi."

(Havránková 2005: 7). Velmi typickou

větou,

charakteristických pro jazyk žen, je

"Koupání,

randění

struktury je nesena

z cirkusáckého slangu, viz češtině

(pův.

Hubáček

a

hlavně

utvořenými

z francouzštiny),

mnoho výše

červencového čísla

leitmotiv

fesťáků

nespisovně

derivováno ze substantiva rande

vobecné

nevětný

na pláži, spousta dvěma

nahromaděno

v níž je

- žádný

slovy -

učení,

eG (7/2005: 3):

jó!!!" Mluvnost

substantivum

randění

2003: 57) vzniklo abreviací ze slova festival a

vžitá. Adjektivum v 4. (nebo 1.)

pádě

singuláru rodu projevů

formě

obě

středního

nespisovnosti a

expresivní interjekce jó (ve významu sláva, hurá) ve spojení s třemi jazyk tolik typickou expresivitu, tentokrát ve

rysů

je

substantivumfesťák (původně zřejmě

s nespisovnou koncovkou -ý je jedním z nejběžnějších

dívčí

zmíněných

jsou

žádný silně

vykřičníky značí

pro

exklamace.

41 Slang chápeme pro potřeby této práce jako slangismy a profesionalismy mající za úkol jednak "pojmenovat nové jevy skutečnosti, jednak nově pojmenovat už pojmenované jako projev snahy o vyjádření variability afektivního života, která se jeví jako smysl pro hravost a exkluzivnost" (Hubáček 2003: 3).

31

dívčích časopisů

se ve své diplomové práci Jazyková analýza

dívčích

(FF UK, 2001) zabývala i H. Hegerová, která analyzovala celý ročník 1997

časopisu

Jazykem časopisů

BRAVOGirl! a ročník 1999 Super Dívky.

Proč

volila právě tyto dva

časopisy

s právě

ročním

odstupem, není známo. I ona konstatuje, že redaktorky jazyk adolescentek napodobují a zároveň zpětně ovlivňují. Často mísí styly, a to podle žánru, tématu a jiných kritérií - činí tak účelově.

zcela

Studentka Hullmann (2003) dokonce ve své práci dokládá na

německých časopisů

Amica a Amico, jak jedna autorka od základu

příkladech

změnila svůj

výrazový

repertoár a komunikační strategii, když psala pro mužské publikum, a nikoli jako obvykle pro ženské. Je velmi předsudkům ně

jazyk

čtenáře

pravděpodobné,

daným

vědomím

těchto časopisů

že chlapci

časopisy určeny

toho, že jsou tyto

Přímé

ne akceptovatelný.

prakticky neexistují,

nečtou dívčí časopisy

stejně

jako v naší

ekvivalenty

kultuře

nejen

kvůli

tematice a

dívkám, ale i proto, že je pro

dívčích časopisů

pro mužské

neexistují chlapecké varianty panenek

pro muže 42 . Stejně staří chlapci zřejmě čtou časopisy pro mládež určené pro obě pohlaví (Bravo a Popcom), zájmové "tituly

počítačových

časopisy

o

"informačních

a

časopisů

muže Maxim, Esquire a Redhot. ze své podstaty nejsou

jsou

převzaty

Dívčí časopisy

určeny klukům:

z www.uvdt.cz) - ti starší pak

než chlapci? Protože už od

izolují

nejen

způsobu

časopisů,

ale

dětství

časopisy

pro

podporují genderovou separaci už jen tím, že dívčí

skupinu a akceptují a

stereotypy spojené s mladými ženami a muži (viz níže). A

konzumnímu

technologiích",

her" a "technických hobby", tituly "motoristické" nebo "sportovní"

(všechny názvy kategorií

časopisů

komunikačních

více

čtou,

proč

šíří

genderové

dívky mají k dispozici víc

a navíc je

třeba

je vychovávat ke

života, protože to jednou budou ony, kdo bude rozhodovat o nákupu

zřejmě

i jiných komodit, a budou to

právě

ženy, kdo bude držet v rukou

rodinný rozpočet a chodit častěji nakupovat. Podívejme se nyní blíže na morfologickou, lexikální a syntaktickou stránku v dívčích

4.3.1

časopisech.

Spisovnost a nespisovnost

Jazyk všech zkoumaných češtiny

dívčích časopisů

je

zčásti

nespisovný a i

při

užití spisovné

vykazuje známky hovorovosti a mluvnosti, neformálnosti. To se projevuje v lexiku,

ale typicky zejména v morfologii. 42

textů

Ačkoli

se jedná o publicistický

funkční

styl, jehož

Samozřejmě máme už od roku 1961 mužské panenky typu Kena (výrobce Mattel), ale hrají s nimi jen dívky. (Zdroj: www.dollreference.com)

opět

32

doménou by

měla

podle stylistických zvyklostí být oblast spisovné

dívčí časopisy dělaly při

takovou

komunikační

češtiny

užití útvaru obecné

Nejčastější

tvarů

odchylky od

nelze

chybu. Ony jen sledují a

funkci, která užití nespisovnosti

zabavit (a až ve druhé řadě informovat a poučit)

češtiny,

přímo

vyžaduje:

říci,

chtějí

chtějí

že by

naplnit

zaujmout a

čtenářku.

vyžadovaných

kodifikačními příručkami

se objevují v

hláskosloví a tvarosloví, avšak ne vždy, nesystémově a nepravidelně. Často užívaný vzor nespisovnosti a v řeči

nepřímé

třeba

vulgarismů

i

(dodržováno

ve Sparku a Hattricku) ačkoli

v nadpisech, v

třístránkovém

říci,

že pro

k navození vdívčí

časopisy

Chtělo

nespisovnost není

řeči,

by to jinej

může účes,

příznaková

čtenářek

a

obecně

časopisů

být napsán

spisovnost a kultivovanost

spisovně

konkrétně třeba

Gak je tornu

např.

ale jakej ... , BG 21/2005: 8-10). Nelze však

- její užití má vždy autentičnosti,

důvod.

Užívá se jí zejména

setkáme se s ní tedy

hlavně

epistolárních formách, v rozhovorech, reportážích

a v poradnách, které nejsou vedeny odborníky důvěryhodnost

zásadně

nedodržují. Nebrání se užívání nespisovnosti

atmosféry a k zvýšení

na dopisy

avšak

v hudebních a ve sportovních magazínech,

celý následující text

materiálu

důvěrné

odpovědích

např.

v přímé

(těm

pro

zrněnu

spisovná

čeština zaručuje

a prestiž). Postoj k nespisovnosti a její kvantita jsou u všech sledovaných

prakticky stejné.

Obecněčeské

prvky v textech

Výskyty jednotlivých

jevů

dívčích časopisů;

jsou

pochopitelně

po typu jevu následují

mnohem

četnější

ilustrační příklady.

než jen ve vypsaných

příkladech.

é>ý -od koupenýho

Diáře, připravený

chlupatý blikátko (TD 712006: 7); [je to] dost hustý

(CG 712006: 3);jinýho, podruhý, starý dobrý pravidlo,

opuštěnýho,

hezký

věci

(BG 21/2005:

12); ve kterým, podruhý (obojí D 712005: 8) á>ý - Moji kluci jsou mý koťátka, svý koťátka (TD 7/2006: 6) -ma místo -mi - s holkama (CG 7/2006: 3); před

vánočníma

prázdninama,

těma křovinama

(BG 21/2005: 19, resp. 20); prázdninama (D 7/2005: 22); realistickýma poznámkami, s nima, s váma (obojí TD 7/2006: 55)

-ema místo -i - s kámošema (BG 2112005: 17) -em místo -eme -

potřebujem

(TD 712006: 7); neoblafnem (TD 712006: 3)

-jou místo -jí v 3. os. pl. préz. sloves 3.

třídy

- rozbijou (2x; BG 2112005: 19)

elize koncového -í po -j- u sloves ve 3. os. I. - prodávaj (TD 7/2006: 7); neřešej

nebrečej,

nedávaj,

(BG 21/2005: 17); nemaj, lítaj (obojí v TD 7/2006: 55)

33

- vynechání iniciačního j- ve tvarech

přítomného času

slovesa být - seš (TD 712006: 26);

typické je také užití hyperkorektního tvaru by jsme (TD 712006: 55) nebo dokonce nespisovného bysme namísto bychom (BG 21/2005: 24; D 712005: 3),

případně

jsi se místo

ses (BG 21/2005: 35; D 7/2005: 56) - 1. a 2.

třída

sloves bez slabičného -I v příčestí minulém - nevyskytlo se

- gramatická neshoda u

vzájemně závislých větných členů

- byly tam

čísla

(TD 712006: 55);

realistickýma poznámkami (TD 712006: 54); Daniela - takovéjejich kápo (BG 21/2005: 18)

- diftongizace - ý>ej - fajnovej (TD 7/2006: 12); jinej, jakej, takovej - ale hned v následujících dvou

větách

žádný (nom. sg. mask.),

skvělých

(BG 21/2005: 9); chabej, vejšlap, kterej (BG 21/2005: 17); 8); takovej, prej (obojí

(BG 2112005: 8); dokonalej

skvělej,

jedinej (obojí D 712005:

eG 10/2005: 90).

-lexikální - né, jo (TD 7/2006: 54) Stejně

jako v ostatních jazykových rovinách, i v morfologii se

nichž nelze posoudit, zda jsou

způsobeny

nějakou

gramatiky: "Pozvi na ní

často

objevují chyby, u

snahou o užití nespisovnosti, nebo neznalostí

známou celebritu" (TD 7/2006: 6); "nepustili Ji

z nemocnice" (TD 7/2006: 40); svoJi

zpátečni

adresu (TD 7/2006: 7); koukám na naši i

anglickou ligu (TD 712006: 55); Relity show VyVolení si mohla sledovat (TD 712006: 32); obrané pochody (D 712005: 39) ... Také kterém ztvárnil

jazyka

zbabělého

obecně; řeší

českého

skloňování

Parise. " - D 7/2005: 15) je

antických jmen (" ...filmu Troja, ve častým

uživatelů českého

problémem

jej seznam antických jmen v jakémkoli vydání akademických Pravidel

pravopisu.

Mezi další odchylky od morfologické normy, jež tentokrát nelze hodnotit jako nespisovné, spíše jako zajímavé,

patří např.

dnes

časté

užití genitivu substantiva namísto

posesivního adjektiva - Petry problém (BG 21/2005: 10).

4.3.2

Syntaktická rovina

Syntaktická stavba a lexikálními mládež

často

prostředky,

textů dívčích časopisů

se snaží, v souladu s morfologickými

evokovat mluvenost, autentickou

dostává. Velmi

často

komunikační

jsou používány v přímých

řečech

situaci, do níž se

kontaktové

prostředky

jako oslovení, 2. osoba sg. u sloves (nejsi, mixuj, namíchej, budeš, dozvíš se aj. - vše CG 1012005: 4), osobní a

přivlastňovací

zájmena odkazující ke

čtenářce

(ti, vás, tvé - vše CG

1012005: 4) nebo kontaktová citoslovce. Články jsou emocionálně velmi vypjaté, avšak nikoli

svým obsahem, jen formou. Za

běžnými

oznamovacími

větami

nacházíme

častěji

než

tečky

34

vykřičníky,

otazníky jsou pak

otazníkem mají v nečeká odpověď

časté

dívčích časopisech

zejména díky interogativní

řečnickým

otázkám

komunikační

(věty ukončené

funkci jen

občas;

nikdo

u výpovědí typu Pěkný modýlek, ne? - BG 21/2005: 42), ve fotorománechje dialogičnost

pak podporována

měl děj

(aby

vět

spád, užívá se mnoha často

Jak je pro jazyk žen typické, nadužívají se

osobní a

zvolacích a tázacích).

přivlastňovací

zájmena a deixe.

Častější než komplikovaně vystavěná složitá souvětí o několika větách vedlejších jsou věty

jednoduché a kratší protože si postavy v nedokončují

samy

souvětí

výpovědí,

s jednoduchou stavbou. Objevuje se i parcelace

příbězích stejně běžné

myšlenky,

jako lidé

vzájemně

skákají do

jsou také aposiopese

zejména k přerušování a navazování popisu

dějové

řeči

autoři

a

nebo postavy

(neukončené výpovědi;

linie pod jednotlivými

a

užívají se

políčky příběhu

ve

fotorománu).

Příklady

typických syntaktických jevů z fotorománu v BravoGIRLt (BG 21/2005: 20-24):

Kontaktové prostředky: Tak, holky, zatím čau; Ty bláho (2x); Hele (2x); Šup; Hej Věty

podle postoje

v pásmu postav

mluvčího

končily tečkou

v pásmu postav, (.) pouhé 4

dialogičnost:

věty, vykřičníkem

v pětistránkovém fotorománu

(t) 92

vět,

otazníkem (?) 50

vět

a aposiopesemi bylo 59 vět Řečnické otázky, dialogičnost, přitakávací výrazy: Počkejte na nás nahoře u lanovky, jo?;

Ondra je formát, že to takhle něco

zařídil,

plácneš, jasný?; Nechci nic

co?; Je z něj

uspěchat,

čím

dál

hezčí

kluk, co?; A ne že před ním

chápeš!; Kdyžjá si upocená

nepřijdu

zrovna moc

atraktivní, víš?; Nemáte hlášenou nějakou nehodu na kolech, že ne?! aj. Nadměrné

používání deixe: (následující

hrozně krásně!

Jezdíš sem

často?

věty

na sebe

bezprostředně

navazují) Tady je tak

Byl jsem tu párkrát v zimě lyžovat a asi dvakrát jsme tu

s Márou lítali po horách na kolech. Je to tady pohádkový ... Mám nápad! někdo

Nechtěl

bytady

nakrmit jako princeznu? a mnoho dalších

Parcelace: Jo, to

věřím, Simčaje zlatíčko ...

Ale nejsi sám, komu se líbí, je ti to jasný?; Hm ...

Lucka není můj typ ... To spíš Simona ... aj. Aposiopeze: Stále ale neví, jak na to ... ; ... nedívá se napravo nalevo ... ; její láska ale dostane nečekaně nafrak ... ;

... baví ho i temperamentní Lucka aj.

Jako hovorové

působí

i asertivní

věty

se složeným slovesným tvarem v 1.

s vynechaným tvarem pomocného slovesa být: VidíŠ,.i!i ti

říkala,

osobě

že se jim nic nestalo ... ; Já

skoro celou noc nespal ... Jak už bylo apelují

přímo

na

řečeno

výše, velmi

čtenářku. Takřka

časté

je užití sloves v 2.

osobě

singuláru,

bez výjimek jsou tyto apelativní tvary sloves

věty

tedy

přítomny

35

návodů, receptů

v textech tzv. poraden, u praktických převážně tělesného cvičení,

jednotného

čísla

je

zevnějšku (stříhání, líčení)

úpravy

naplněn např.

a pracovních

celý dvoustránkový materiál

týkajících se osobě

aj. Slovesy ve druhé

Střih

& šmik! (TD 712006: 30,

čtyřstránkový

31), tutorial Když se blíží první rande (BG 21/2005: 12, 13), líčení

postupů,

Velký manuál

- Kamufláž (D 10/2005: 40-43) nebo návod Jak na to: Tetování hennou (CG 7/2005:

48). Tuto

manipulační

techniku

konkrétní dívky (proto

právě

"svádění" čtenářky

pomocí apelování, oslovení

singulár, a ne plurál), používají velmi

často

přímo

všechny

jedné čtyři

časopisy.

Ve zkoumaném vzorku se p." pocházející z

angličtiny

často

hlavně o psychice konkrétně

V syntaxi, pokud nemluvíme Někdy

zasáhla katasrofická (sic!) situace

přeci

obětí postižených

Občas

se setkáme i se syntaktickým jevem

která je

chybně, nejednoznačně

Vinou volného slovosledu v dochází

češtině

při nepřechylování

nářadí

části

a

osobně přiložil

ruku k dílu. "

dvojitého spojovacího výrazu za

věta připojená

záměny

fonnulovaná:

jen dochází: "Diddyho ale natolik

hurikánem, že zaprvé sáhl na své konto a

(BG 21/2005: 4) Domnívám se, že užití pouze jedné následuje-li

nebylo o tenisu (BG

o interpunkci, lze málokdy hodnotit daný jev

uvolnil z nij hezkých pár dolárků, ale nakonec sáhl i na

zvlášť

vůbec

vazba "být 06.

(BG 1512005: 35).

však k určitým pochybením

prvé - za druhé je chyba,

současné češtiny,

(it is about something): to by pak už

21/2005: 42);jinakje všechno

jako chybu.

objevuje typický jev

pomocí odporovací spojky ale.

agenta-subjektu a patienta-objektu

"Kočky

tu chytají cikády" (CG 1012005: 57).

není patrné, kdo zde chytá koho. K podobným

cizích ženských

věty,

příjmení (např.

záměnám

Mauresmo porazila Hingis).

Nejen v rozhovorech se pak objevuje spíše hovorová vazba když ... , tak ... ("Když to pochopí, tak to umíte" nebo "A když o 54), která se

při

něčem

editování textu

moc vyprávíte, tak se to pak nestane" - obojí TD 7/2006:

obyčejně

upravuje ("Když to pochopí, umíte to" aj.). neshodě

dochází k hyposyntaktickým chybám, tedy k závislých

větných členů,

jako

např.

u

věty"

(TD 7/2006: 54) - zde se neshodují u

gramatických kategorií

vzájemně

... tak to vyrovnávám realistickýma poznámkami"

přívlastku

shodného a

předmětu

protože nejsou sjednoceny použité útvary, tj. spisovná a nespisovná

4.3.3

Někdy

gramatické kategorie,

čeština.

Slovní zásoba a styl

Jak bylo výše tak z nespisovných

zmíněno,

výrazů

slovník užívaný

(v anglofonním

dívčími časopisy je

prostředí

složen jak ze spisovných,

tzv. standard a vernacular language).

Novou slovní zásobu a její substandardní rysy popisuje slovník

neologizmů

Nová slova

36

v češtině, jehož charakteristika slov postihuje lexikální

věnovat

a vyzdvihuje jevy a trendy, kterým

vystupuje rozsáhlé přejimáni slova slovnich spojeni z prostředi

slovotvorných prostředků, jako jsou

např.

dotvářeni

domácích

protějšků

adaptaci

přejímek.

češtiny při

přiležitostně tvořených

angličtiny,

předchozích:

"Do

dále rychlost šiřeni

do širšího úzu a také využiváni takových Neméně

anti-, mini-, maxi-, mega-, giga-.

nápadné

k přejimkám a využiváni možnosti slovotvorného systému Příznačná

je

rovněž

tendence k užíváni neutrálnich,

slov. " (Nová slova v češtině 2002: 13)

dívčích časopisů

Styl

výborně

v letech 1996-2002

nebo jsem je zmínila v kapitolách

slov z profesniho, slangového ap.

je

češtiny

do

atypičnost současných dívčích časopisů

se v této kapitole budu blíže popředi

přibylých

je nekultivovaný - kdybychom se vrátili

zpět

k Ciceronovi na

půdu klasické rétorikl 3 , museli bychom tento styl označit jako prostý (tenuis). V dopisech čtenářek

a leckdy i v redakčních materiálech se objevuje styl subjektivní a

texty se

vyznačují vnitřní

heterogenností. Z hlediska

dívky označit jako publicistický. člení

Brněnský

kritéria

dělení

stylistiky lze styl

dělení

přesvědč ovací (Příruční nepřesné,

velmi

- žánr (zpráva, úvaha, interview) a

zaměřený

na ochranu kožešinových nemůžeme

(diskutuje se zde o formách ochrany), (poslední

věty

zní:

"Proč

trápit nevinná

zviřata?

V novější publikaci (Encyklopedický slovník publicistického stylu na zpravodajský a k tradičnímu

dělení

žurnalistických

z nejdůležitějších publicistických definujme styl

dívčích

žánrů

časopisů

estetizujících a individualizujících

je

zvířat,

mu

češtiny

styl ještě

vnitřně

mluvnice

češtiny různá

protože se zde mísí

článek

pro

Navíc se

Krása s pachuti smrti

velký persvazivní potenciál

strašně

krutý!" (D 712005: 49). dělení

2002: 459) již Jelínek nabízí

což se jeví jako nevhodné vzhledem

na zpravodajské a publicistické (jedním

komentář).

Ponechejme tedy tato

jako publicistický, s velkou mírou prostředků,

časopisů

je hlavně úvahový a analytický

upřít

To je fakt

komentářový,

žánrů

dialogický,

komunikační záměr (přesvědčit).

tyto styly vzájemně prolínají: i pokud bychom předpokládali, že (D 7/2005: 46-49),

funkční

stylistik M. Jelínek tento

na zpravodajský, úvahový, interviewový a

2001: 725), což je podle mého názoru

funkční

někdy

dělení

stranou a

aktualizačních,

módních klišé, slangu napodobujícího

dívčí

sociolekt a publicismů. V našem vzorku

dívčích časopisů

se velmi

často

a

pravidelně

objevuje nespisovnost,

která souvisí zejména s určitými žánry (rozhovor, dopis, fotoromán, úvodník, naopak nebývá v populárně

naučných článcích

o kosmetice aj.) a je zcela

v čtenářkách navozovala pocit, že užívání nespisovnosti má v

právě reálně hovoří

očích čtenářek

odlišit a

zřetelně

užívána

právě

proto, aby

s kamarádkou. Domnívám se, že

upřednostnit dívčí časopisy před

ostatní

37

literaturou a

zároveň

znázornit neobvyklost a rebelii, která má z časopisů

vyzařovat.

dívkách spisovnost zatím nikdo nevyžadoval (mimo oblast školy, tam navíc společensky

spisovnou,

češtiny

prestižní variantu

stylu (v širším slova smyslu) mladých dívek

Po

nedůsledně)

a

budou používat až v zaměstnání. Navíc ke

patří nekonvenčnost

a experimenty s vizáží;

v rámci zachování corporate identity (koherentní image nebo snad kognitivní konsonance) experimentují i s jazykem (blíže viz Eckert - McConnell-Ginet 2003: 306, kap. Stylistic Practice). Hovorovost a nespisovnost v lexiku se pohybuje v intencích nenápadných a obvyklých hovorových slov až ke alespoň často

slovům

nespisovným,

výrazně

expresivním. Z první kategorie uvedu

užívané tvary zájmena tenhle (TD 7/2006: 6 - tímhle, téhle), šmrnc (TD 7/2006:

14), vybodne, holt (BG 21/2005: 17), z druhé např. kontaktní výraz bacha 44 (TD 712006: 9), pitomečky

(TD 712006: 6). V oblasti slovotvorby se pak setkáváme s univerbizací,

zkracováním, nespisovnými sufixy

(-ář,

předponami

-ák aj,

super-, mega-, pidi- aj.),

intenzifikací nebo expresivitou. Univerbizace

může

být

vysloveně

nespisovná, a

přínosnou

i pro oblast spisovné, standardní

pobavení,

rozšířením

lexika o neobvyklý prvek:

Univerbizace je však především -

kraťasy

češtiny,

(TD 712006: 9);

častý jev,

kopačky

přesto

protože

ji

může

volňásci =

někdy

lze považovat za

být aktualizací, zdrojem

volné šaty (TD 7/2006: 9).

jehož výsledky jsou běžnou

součástí

obecné

(ve smyslu konec vztahu; D 7/2005: 22);

češtiny

opalovačky

(plavky na opalování; dvakrát in TD 7/2006: 10) nebo krepák (krepový papír; BG 2112005: 31). Zkracování jednoslovných pojmenování, hovorovou

češtinu

typické.

kámoši

(např.

712006:

3);překvápko,

20, 35); profi

Nečastější

BG 21/2005: 3);

(např.

neva (2x,

dlouhých apelativ, je pro obecnou i

zachycené jevy jsou kámoška

časák (např. např.

příliš

(např.

2x D 7/2005: 8); stopro

BG 2112005: 4, resp. 8); bezva

TD 712006: 12);

příznivá (např.

(např.

CG

BG 2112005: 19 i

TD 7/2006: 30). Užívají se i iniciálové zkratky typu MTR (mámrád/a;

např. TD 7/2006: 12). Často bývají zkracována slova, která označují předměty a jevy pro

dívky typické a atraktivní, aby byl

zdůrazněn

emocionální, blízký vztah dívek k nim: brigošky

(TD 712006: 3); žvejku (TD 7/2006: 54); základce (BG 2112005: 18); cígo, cigáro (obojí D 7/2005: 9);

šampáňa

dalších zkrácených

(D 7/2005: 10). Nutno poznamenat, že výše

výrazů

používají všechny

čtyři časopisy

zmíněná

ve zhruba stejné

slova a mnoho míře

a stejným

Klasická rétorika rozlišuje v literatuře styl vznešený, střední a prostý (stylus gravis, mediocris a tenuis). Tento obecněčeský germanismus klasifikuje Slovník spisovné češtiny (2000: 24) jako podstatné jménomaskulinum. Vzhledem k tomu, že neexistují tvary v jiném než čtvrtém pádě, chápala bych jej raději jako citoslovce. 43

44

38

způsobem,

tj. v materiálech

informačně vzdělávacích,

které nejvíce publikuje Dívka,

méně,

a

naopak v materiálech se zábavní funkcí více. Dívčí časopisy

se ve své neutrální

často

velice

formě

(2x),

zdrobněliny,

zdají být nelichotivá a týkají se zdrobnělin

7/2006: 10). Doslova k explozi tvářička

používají

světloučkým

částečkami,

(2x),

dochází ve

zejména pokud jde o slova, která

těla

-

např. zadeček, plavečky

článcích

cvičení či

o

nosík, karamelkový (3x),

(TD

kosmetice:

lehoučkým,

lehounké,

třpytečky

(vše TD 7/2006: 10; kosmetická dvoustrana 14-15). Jazyk dívek se vysokou

frekvencí

zdrobnělin vyznačuje,

proto jsou ve všech analyzovaných

časopisech

užívány na

každé stránce. Z nejčastějších jmenujme následující slova, resp. jejich tvary tak, jak byly užity v textu: trendy modýlky (BG 21/2005: 3) a modýlky 7/2006: 18), kulaťoučká,

šatičky, soupravičky rysů

Jako jeden z typických

obecně (např.

BG 21/2005: 30, TD

(vše TD 7/2006) ...

jazyka žen se uvádí subjektivita, expresivita, k níž

superlativ: "ten 21/2005: 12);

čárky

(koordinace) je v

nejúžasnější,

maximálně

boží, totální

ekvivalentem k

úplně

prostředkem

obvyklým jevem.

Příklady

kluk, jakého jsi kdy potkala" (BG

s mega- aj. jako první

částí

českým

je výraz

intenzifikace je kvantifikace absolutní

přidávání

-

přiřazování

střih, totálně měnit, maximálně důležitý

stopro (eG 7/2006: 3), na 100 % (BG 21/2005: 12), násobení samohlásek nebo

superlativů

paralelního

v pohodě (eG 9/2005: 3). Ryze

apelativům-složeninám

21/2005: 4). Dalším

dívčích časopisech

nejkrásnější

nejsladší a

7/2006: 54); grandiózní pipka;

se setkáváme i s hromaděním

superlativů prostřednictvím

intenzifikace vlastností a kumulace pomocí spojky a nebo

často

i

míře, nevůle

intenzifikace/superlativizace, snaha popsat každou vlastnost v její nejvyšší porovnat ji s jinou, být objektivní. Velmi

patří

případně

v

(vše TD

a spisovným

veleúspěšný

(BG

pravděpodobnosti:

současné době

populární

(znázorňující

kvantity diakritickým znaménkem

násobení vlastnosti nebo hodnocení obsažené ve výrazu, v němž se jev vyskytuje, nebo ve výrazu následujícím), aby bylo patrné, že obdivně

nebo jinak

citově zabarveně:

při

fonetické realizaci by výraz

zněl

dlouze, tedy

dóóóst efektní (eG 7/2005: 4); móóóc (eG 9/2005: 9);

Nééééé!, Pomód (BG 21/2005: 23); Sýýýýýr! (BG 21/2005: 42); hurááá (D 7/2005: 3); hrůzzza,

hrrrr (TD 7/2006: 54).

Nespisovné první

části

složenin,

latiny) nebo vzniklé díky ludismu, zvýšenou míru

určité

vlastnosti -

přejaté

měly zřejmě původně některá

tři

se objevují v

v každém jednotlivém

čísle

(nejčastěji řečtiny

za úkol aktualizovat,

vyjádřit

a

jinak

z nich jsou prakticky sup erl ativa, nahrazují delší

vazbu adjektiva/adverbia se substantivem (typ dívčích časopisech

z různých cizích jazyků

rozličných

největší

+ kamarád = megakámoš). V dnešních

formách, ale

celkově poměrně často (minimálně

jakéhokoli z nich): megastydlín (BG 21/2005: 13); ultramini,

39

případně

supersexy (obojí CG 7/2005: 4); meganudle (CG 9/2005: 11);

slouží jako samostatný přívlastek: super

časák

první

část

složeniny

(eG 9/2005: 7); obr úleva (TD 7/2006: 54);

mega poprsí (BG 15/2005: 35),pidi plavečky, pidi cu líček (TD 7/2006: 11, resp. 30).

Nejrozsáhlejší skupinou lexikálních

prostředků,

které se

nějak

odchylují od normy

(nikoli od spisovné; expresivita není na spisovnost nijak vázána), jsou expresiva, která "vyjadřují citový, hodnotící a volní vztah mluvčího ke sdělované skutečnosti" (ESČ 2002:

131). Jak bylo překvapivé,

řečeno

výše, jazyk žen je velmi emocionální a evaluativní, proto není

že se expresiva v časopisech vyskytují nad čtenářů

zejména v dopisech

přímých

a

řečech

běžnou

míru psané publicistiky - a to

v rozhovorech a fotorománech, tedy

v "autentickém" jazyce mládeže. Uvádíme jen vybrané příklady pro ilustraci. KakofonnÍ expresivum - odprejskly (BG 21/2005: 19). Hypokoristika - Míša (tak o

sobě bezvýhradně

(spíše depreciativní hypokoristikon

utvořený

referuje šéfredaktorka eG)

x

Maurerka

z příjmení si zvolila k sebeprezentaci

herečka

Michaela Maurerová, která má pravidelnou rubriku v BG); ve fotorománech nebo ve podpisů

se o

se s hypokoristiky setkáváme

zúčastněných

referuje

pravidelně

rovněž neformálně

-

- v neformálních Simča,

celebrit -

tato

tendence

se

objevuje

časopisu

expresivitě

tohoto postupu mají

alespoň

pouze

způsobem,

čtenářky

křestních

obecně

v žurnalistice

s infotainmentem, tedy snahou podávat informace zábavnějším Díky familiárnosti a

situacích

Mára, Ondra, Lucka (BG 21/2005:

20-24). Dalším typickým rysem je užívání hypokoristik (nebo v případě

komunikačních

formě

a

jmen)

souvisí

a bulvarizací tisku.

nabýt pocitu, že redaktorky

znají hvězdy osobně a mají právo je soudit; Brit (o Britney Spears; BG 21/2005: 42);

Jenn (o Jennifer Aniston); Kelly nechce za katr; Keira nezná

mluvčího;

Kylie má rakovinu,

Plešounek Natalie, Krásná Joss, Olsenky aj. (vše v rubrice Star Drby D 7/2005: 9, 10, 11). Deminutiva - fotky z zpráviček

mamča,

kalbiček

(D 7/2005: 9); vtípky (BG 21/2005: 3);

(BG 21/2005: 12); koketka,

motýlky (2x),

34, 35); klídek,

minichatička, ložnička, zlatíčko

pantoflíčky, kytička,

barvičky, človíček

zprávičky,

resp.

(BG 21/2005: 20-24);

motýlka (BG 21/2005: 31); partičky (BG 21/2005:

(BG 21/2005: 39);

hadříky,

modýlky (BG 21/2005: 40);

modýlek, prádélko (BG 21/2005: 42); fo tečky (D 7/2005: 11); trapásky (eG 10/2005: 4 i eG

9/2005: 10); Ahojky (2x), Cosmíku,

osůbka

(eG 9/2005: 7).

Augmentativa -jak tě ovine svýma tlapama (o klukovi; eG 7/2006: 3);

21/2005: 19); padejte (ve smyslu běžte; BG 21/2005: 20);

něco

ať blbě nečumíš

(BG

plácneš (ve smyslu povíš; BG

21/2005: 20); pokecat (BG 21/2005: 35); spoďáry (2x; BG 21/2005: 42).

40

Kletby a tzv. profánní výrazy - kruci (D 7/2005: 22). Vulgarismy -

pitomečky

(TD 7/2006: 6); pitomce (BG 21/2005: 18); blbý (BG 21/2005: 23);

pitomost (BG 21/2005: 35).

Depreciativa (slova hanlivá, znevažující) - caparty, babinec, šminky (2x; BG 21/2005: 18); nekňuba

(BG 21/2005: 22);

keců

(BG 21/2005: 23);

mamině (BG

21/2005: 42).

Eufemismy -fenku Maude musel dát pryč (tj. utratit nebo prodat; D 7/2005: 15); tam dole @

(v oblasti genitálií; D 7/2005: 56). Dysfemismy - hubu (o

člověku;

BG 21/2005: 19); hulí (D 7/2005: 9); blbínovi (TD 7/2006:

54). Dětská

ťunťa

(lalická) slova -

prostředky

Lexikální

makačku, mákněte, klíďo,

pohlaví),

vypařili

(BG 21/2005: 18).

obecné

češtiny:

bombovej, Ondra je formát, ty bláho, co je to za

teda, zmáknu, balí (ve smyslu snaží se získat

příslušníka opačného

jste se, zdejchneš se, frajeřil jsem (BG 21/2005: 20-24);

nezapomeň

se na

nq dokonale ohodit (toto slovo se vyslovuje [vohod'it] a napsané bez protetického " v" působí

komicky,

stejně

jako

např.

opruz - BG 21/2005: 30); normálka (BG 21/2005: 34);

klíďo

(BG

21/2005: 35); ségra, holky (D 7/2005: 11); ahojky (CG 10/2005: 91,92 aj.). Jako expresivní lze smát se), jehož obrovské dívčích časopisů vůbec

označit

rozšíření

i neverbální znak tzv. smajlíka (z angl. smile na stránkách všech

čtyř

sledovaných

nehodnotí jako negativní jev (vadilo jen

dvěma

tabulku v oddíle 5.2 této práce). Tyto smajlíky, sestavené z dvojtečky, závorky koncové v rozhovorech, Vondráčkovou,

(úsměv)

občas

nebo

počáteční (zamračení)

prakticky za každou

odpovědí

TD 7/2006: 54). Domnívám se, že

úsměv;

magazínů čtenářky

z 50 dotázaných; viz

pomlčky/malého

"o" a

se opakují nejen v článcích, ale i

(viz rozhovor se zpěvačkou a herečkou L. působí

velice

rušivě

a

odvádějí

pozornost méně

od toho, že autorka není schopna popsat emoce obsažené v použitém smajlíku jiným, schematickým způsobem. Moderní novotvary užité v Slovníku nespisovné

polistopadových např.

češtiny

dívčích časopisech

(Maxdorf 2006),

slovníků neologismů

lze zachytit

případně

téměř

vždy v aktuálním

v novějším ze dvou velkých

Nová slova v češtině (Academia 2002).

Patří

mezivychytávka (TD 7/2006: 14, D 7/2005: 26), láskování (TD 7/2006: 16), šibnutý (TD

7/2006: 55), chceš ho

zaháčkovat?

(obrazné pojmenování - ve smyslu ulovit, lapit na

háček

jako rybu), vytočená, trapasy a úlety (vše CG 7/2006: 3), vymazlená 45 ložnička (BG 21/2005:

45

Tedy" výborná, ve vynikajícím stavu" - Slovník nespisovné češtiny (2006: 387) označuje toto slovo jako slangu současné mládeže.

součást

41

21), vysmáté cedulky (BG 21/2005: 42), hustá 46 (D 712005: 9), kalby (D 712005: 10), prudí

(CG 9/2005: 10), pruda; Hod' to do klidu (obojí 7x; D 7/2005: 59), storky, zprudilo (CG 1012005: 4), ujetý barvy na vlasy (CG 1012005: 9).

Na vrcholu popularity bylo na podzim roku 2005, kdy vyšla zkoumaného vzorku, expresivní slovo

fičák,

většina časopisů

ze

mající zažité ekvivalenty ve slovech hukot,

rachot - ve významu frazému To je hustý, tj. To je ale neobvyklá situace. Toto slovo

zpopularizoval, ne-li vymyslel, jeden ze

soutěžících

v televizní reality-show VyVolení, kterou

v druhé polovině roku 2005 vysílala televize Prima. V časopisech bylo překvapivě použito jen soutěží

v materiálu, který s uvedenou VyVolených s názvem

Tojefičák; "

souvisel - v obrázkové koláži o

obecněčeská,

interdialekt obecná moravština. Z hlediska sociálního

vejšku,

částečně

před písemkou

712006: 55);

se

překrývá

však

lze

říci,

že dívky mají

se studentským slangem: v žákovský, mezi

~

svůj

jít na

(BG 21/2005: 34); intru (= internátu; BG 2112005: 18); našrotila (TD

interslangpařiči,

podprdu (obojí TD 7/2006).

nesrozumitelnosti pro

původně

nejsou užívány ani dialekty, ani

rozrůznění

Argot (neboli laicky žargon) není vzhledem ke své případné

z

Tak tojefičák" (BG 2112005: 7).

Slovní zásoba z hlediska teritoriálního je

vlastní slang -

soutěžících

některé čtenářky

argotické, dnes už

obecně

v

původní

kryptické funkci, a tudíž

dívčích časopisech

žádoucí. Užívají se

známé výrazy: Kelly nechce za katr (D 712005: 9);

"melounů"

(BG 21/2005: 4; slovo stojí v textu v uvozovkách,

kontextově

odlišilo od svého spisovného homonyma

zřejmě

označujícího

aby se i jinak než

druh ovoce); pozor na

"cajty" (policisty; BG 2112005: 17); lohnu (ukradnu; BG 2112005: 19);

kaček

(ve smyslu

korun; TD 712006); zabásli mě(CG 1012005: 3). Užitý jazyk je z hlediska synchronnosti/diachronnosti historismy, archaismy nebo knižní výrazy se v dívčích

bezvýhradně

časopisech

soudobá

čeština;

nevyskytují. Pokud jsou

užity výrazy, které autorky z důvodu neznalosti nepovažují za prvky z oblasti soudobé spisovné (nebo i nespisovné)

češtiny

nebo nejsou schopny si je

útvarově zařadit, uvádějí

je

v závorkách: Údajně totiž" kul pikle" i na šíleně smutnou princeznu (s velmi neobvyklou vazbou kout pikle na 4. p.; BG 21/2005: 4);

Znič "beďary";

Ve škole už ses asi

"aklimatizovala " (obojí CG I 012005: 3); "rajcovní" (CG 912005: 4). Neologismů,

v časopise mnoho a

zejména z oblasti technologií a módy a přejatých většinu

hlavně

z nich již jako neologismy nevnímáme, protože

z angličtiny, je předměty

jimi

46 Slovníkové heslo říká, že tento často používaný interslangismus je" nespecifické hodnocení něčeho výrazného, neobvyklého, překvapujícího, event. něčeho, co bude mít vážné následky". (Slovník nespisovné češtiny 2006: 149)

42

předměty

popisované jsou nejen pro sociální skupinu dívek Zajímavější

DVD aj.).

nepříliš časté

kreativity

TD 7/2006: 12); volňásci

je kategorie ať

okazionalismů

a

ludismů,

už redaktorek, nebo dívek samotných:

oči čičiči

(TD 7/2006: 14);

telefůnek

potřeby

denní

vzniklých např.

(internet, web, prostřednictvím

sexice, dopejsek (obojí mňamka,

(D 7/2005: 8);

vzkazník,

(D 7/2005: 4). můžeme

Otázkou je, zda slovní zásobu autorek

považovat za pestrou. Dobrého frekvenční

argumentu bychom se dobrali, pokud bychom sestavili jakýsi úzký z korpusu všech

redakčních textů

jednotlivých časopisů. Bez věkem

použitá slovní zásoba je z obou stran limitována textů

recipientek i produktorek nenáročným

skutečností,

jen poznamenat, že

předpokládaných vzděláním

a

že tyto

časopisy

musejí být psané čte,

stylem, aby se odlišily od jiných tiskovin, které potenciální publikum

protože musí (tj. zejména od stylem věcně

a také

něj můžeme

slovník

učebnic

- proto texty

dívčích časopisů

nejsou nikdy psány

informačním).

Žádný z časopisů neuveřejňuje jména autorek jednotlivých příspěvků, s výjimkou úvodníků

a

dopisů čtenářek.

považovány za

zaměnitelné

Texty jsou tedy již svými

a nehodnotné, nikdo zapůvodci

není

a jejich

zodpovědný,

nadřízenými

nikdo

neručí

za

kvalitu, relevanci a pravdivost informací - za takovouto záruku je v žurnalistice považován společné

podpis autora. Texty jsou vedeny dialogicky; intersubjektivita je založena na kognitivní

mapě

podavatele a příjemce - nejen na sdílené kolektivní zkušenosti dospívání, ale

i společném jazyce a stylu vyjadřování. Dopisy čtenářek dopisů čtenářek

styl

dopisů

zřejmě

ve všech

časopisech

podléhají jazykové úpravě redakce (jazyk

je velmi podobný jazyku redaktorek, navíc v těchto textech nejsou chyby a

v jednotlivých

časopisech

je

poměrně

homogenní). Jako potvrzení tohoto faktu

poslouží anketa v měsíčníku Top dívky (7/2006: 16), v níž je mladým odpovědích připsáno

prostředků

z různých

užívání zcela nejednotných útvarů

neužili: od kultivovaných kolokvialismům jo,

komunikačních

a vrstev

českého

výrazů

typu jmenuji se, je-li,

mužům

v jejich

strategií a výrazových

jazyka, jež by v běžném hovoru zcela či,

udělám-li,

jistě

miluji ke

skejt (v různých tvarech 3x), do tý, bejt, zamilovanej (vše TD 7/2006: 16).

Použito je i genderově nekorektní a navíc

chybně

citované klišé mé dr!:!:hé polovičky

(hovoří

se samozřejmě o ženě, zde namísto mé drahé polovičky). Pokud jde o klišé v právě

dívčích časopisech,

politické debaty způsobily explozi výrazu

zajímavé jsou

výpůjčky

umět si představit

z jazyka politiky:

(umíš si představit, že tohle

by mohl být ON? - BG 21/2005: 12). Jako další klišé chápu i výrazy den "D", maximum informací (BG 21/2005: 17) nebo obrazná pojmenování a ustálené obraty Lucka si

tajně

43

brousí zuby na Marka, na své si přijde i horská služba, má v patách Marka (BG 2112005: 20, větných prefabrikátů

a

dvoustraně dívčího časopisu:

ty

22). Podívejme se, kolik ustálených slovních spojení, floskulí, lexikalizovaných metafor lze najít na jediné, na to máš, sny se stanou

skutečností,

co se kde šustne, jsem z toho

na

tobě

zůstaň

moct oči nechat,

úplně

učitele

náhodně

vybrané

neztrácej hlavu, stinné stránky, neznamená konec

mají na háku,

vyzařovala

se zastaví, budou

z tebe dobrá nálada, máš vyhráno,

sama sebou, jsi především sama sebou, ulovit kluka, zamilovaná až po uši, hlavou řeč, krůčekpo krůčku

neprorazíš, hodit za hlavu, hodit s ním

figury se

příliš

neužívají, a pokud se vyskytnou, není jejich užití

motivováno estetickou funkcí (tak je tomu Nevinně

třeba

pravděpodobně primárně

sexy" - eG 912005: 3). Jazyková kreativita se projevuje spíše v ludismu než

- eG 912005: 3, nebo již

zmíněné oči čičiči

klasickou opozici poeta natus vs. poeta doctus, nadané, nikoli

poučené

článku, ačkoli

součástí

souvislost mezi danou

Gnómické

věty,

funkci - vzbuzují svou 21/2005: 42 zní název

lidová věky

nadpisu

větou

rčení,

omalovátka místo malovátka, tedy

patří

důležitého

perexu nebo jiného

nebo výrazem a celým textem přísloví

tradovanou moudrostí ve

převážně

textů dívčích časopisů

autorky

mají jak

někdy

funkční,

není zcela

tak estetizující

čtenářkách důvěru. Např.

oděvu,

odlišnosti od

běžné

Někdy

přenáší,

"vyřídí

otravy levou zadní"

přísloví

zřejmě

z

redaktorky kladou

a rčení,

Můžeš

taky

nějakým

svou troškou do mlýna" na tzv. message boards (BG 2112005: 42),

zde

např.

přídavným/podstatným jménem: "dřou

uvaří"

bohužel ne doslova";

slovní zásoby, do uvozovek -

velmi neobvykle -

v BG

"Kdo chce kam, pomozme mu tam ...

aneb Copak se nám to tady klube?!", veG se objevilo "Nic není tak horký, jak se to

(obojí eG 9/2005: 4).

místa

obrazového jednostránkového materiálu o spodním prádle

celebrit, které jim vykukuje zpod svrchní vrstvy

(eG 9/2005: 3), "Láska hory

mezi

jsou užívána rčení a přísloví - když už

článku,

pranostiky a

představíme

- TD 712006: 14; pokud si

Relativně často

nebo školené).

je autorka použije, pak bývají

rčení

tropy a

u oxymoronu v názvu "Fashion story:

prostřednictvím běžných uměleckých prostředků (např.

zřejmá.

zeď

(vše BG 21/2005: 34, 35).

prostředky dívčí časopisy rozhodně nehýří: tradiční

Estetizujícími jazykovými

líčidla

vzhůru, čas

mimo, stát si za svým, hlavu

světa,

důvodu pociťované

vzkazem

čtenářky

zase

přispět občas

"se

užijí

ve spojení se slovesem namísto s obvyklým

až do morku kostí" (eG 1012005: 9).

Stylová pochybení, k nimž v dívčích

časopisech občas

dochází, lze

rozčlenit

do

následujících kategorií: a) nepochopení nebo neznalost sémantiky daného výrazu - z toho pramení pleonasmy, např.

sobecký egocentrický jedinec (BG 21/2005: 19);

44

b)

chybně utvořené

slovo -

"poštědřila mě dalšími

správně

urážkami" (eG 1012005: 9) -

by bylo uštědřila mi další urážku. Čtenářka však použila distributivní předponu po-, předmět

užívanou, pokud je

čísle

v množném

(pozavírat okna). Sedmý pád

zřejmě

pochází ze smíšení vazby s obdobným spojením stejného významu obdarovala

(zasypala c)

mě)

vychýlení zurážkami;

větné

vazby - Díky chladu se póry stáhnou,

kůže

se prokrví a ta pak

vypadá pevně a svěže (TD 712006: 19); d)

logická pochybení - Tentokrát jsme sejich zeptali na tyhle otázky (TD 7/2006: 16)na otázky se ptát nelze, lze je jen pokládat.

Jakmile začneš pochybovat o tom, že to nedokážeš - zde je pochybujeme, že

něco

dokážeme - tato chyba

chybně

připomíná

použit druhý zápor: častá

velmi

žurnalistická

pochybení při užívání spojky aniž (BG 2112005: 35).

Potom si je sama pro sebe nahlas ekvivalentem používaným ve školním protiklad ke slovu nahlas, nelze

přečti

prostředí

číst zároveň

(BG 2112005: 35) - sama pro sebe je pro

četbu

potichu, v duchu. Jde tedy o

nahlas a sama pro sebe. Pokud to tak nebylo

myšleno, je ve větě navíc bud' zájmeno si, nebo sama - mají zde zcela totožnou funkci.

4.3.3.1 Role

anglicismů

Anglicismem rozumíme "jazykový prvek přejatý z angličtiny do jiného jazyka nebo

podle angličtiny vytvořený ,,47. Anglicismy jsou "trendy" a "sexy", navozují dojem vzdělanosti, akčnosti

a fundovanosti toho, kdo je používá, jsou nositeli

společenské

prestiže.

Kdo je zná a užívá, dává tím najevo, že jde s dobou. Žádný časopis pro mládež se bez anglicismů neobejde nejen v Česku, ale např. ani v Německu (viz Hullmann 2003). Pravidelně

se objevují v názvech rubrik všech

čtyř

zmíněných

Shop GlRL I, SouIGlRLI, CosmoBOYI, CGStylel, GoGlRLI zní nevýstižné zněly

české

ekvivalenty. Pokud by

měly

dívka. Ztrácíme tak možnost využít ve složeninách kompozitum

např.

atraktivněji

Sta rGlRLI, než fádní a

postihovat stejný smysl jako anglické názvy,

by nejspíše Tvé celebrity, Tvé nákupy, Tvá duše, Tví kluci,

česko-anglické

časopisů:

NákupyGlRLI

část

působí

názvu

Tvůj

styl a snad Aktivní

časopisu, neboť

hybridní

neesteticky a navíc neplní ani jedno

z kritérií používaných pro kodifikaci a posuzování jazykové správnosti " fa u nenoremm,, nesystemove ne nk cm,48 .

českého

výrazu - je

V

47

48

Akademický slovník cizích slov z r. 1997, heslo anglicismus. Více viz in Daneš 1979: 79-91.

45

Anglicismy jsou podle mého názoru

součástí

a produktem dnešní internacionalizace

komodit souvisejících s ideologií konzumerismu, jejich užívání je obvyklé v jazyce reklamy a domnívám se, že na recipienty působí jako vítaná aktualizace, která pochopitelně proniká i do běžné

mluvy ve významu parole (typický příklad je citoslovce Wau - TD 712006: 6, které je

zřejmě přejato

angličtiny

z americké

Zároveň

a jejího wow).

anglicismy zastírají pravou

skutečnostem

podstatu popisovaného a dodávají zcela banálním

lesk kosmopolitismu:

málokterá čtenářka odhalí v názvu rubriky shopGlRL! primitivní pobídku Nakupuj!, líčidel

anglicismů

případně

tak

a jejich ceny.

Některé

jsou užívány proto, že mají na poli módní žurnalistiky hodnotu

tennínů,

náplní rubriky Beauty nebývá Krása, ale spíš obrázky z

stejně

jsou

součástí

odvětví (např.

slangu nebo profesní mluvy v popisovaném

fashion

story - CG 7/2005: 4; nebo skejt, Kickflip McTwist, Frontside Rock'n 'RoUs, fošnu, skejtovat-

ve

článku

o skateboardistovi, D 10/2005: 14) - proto se

užívá ve zvýšené

míře

anglicismů

nepatří

charter, fakt a super, které jsou

a jsou již zcela vžité: jde

nahromaděny

v závěrečných

třeba

o výrazy mobil, internet,

třech větách

7/2005. Anglicismy, vzešlé z analytického jazyka, omezují flektivnost adjektiva top, fér, trendy, sexy nebo super jsou nesklonná a kjejich musí přispět až druhá, Zajímavá je zkoumaných

rovněž

skutečnost,

časopisů.

vůbec aktivně

jmenná,

část

Další dva zvolily jeho Ačkoli

hodnotí toto slovo na str. 60 jako

stylově

úvodníku CG!

češtiny: často

začlenění

č.

užívaná

do celku

české

sousloví. součástí

že anglické slovo girl je

nepoužívá.

mládež

časopisech

v souvislosti s módou, kosmetikou a muzikou. Používány jsou však i

anglicismy, které do slangu

věty

v dívčích

český

čtyř

ekvivalent dívka, který však samotná češtiny

Slovník spisovné

neutrální,

názvu dvou ze

zřejmě

jediný

pro školu a

veřejnost

důvod, proč nepřešlo

do

skupiny slov knižních, je absence jeho spisovného ekvivalentu - slovo holka je podle Slovníku spisovné

češtiny

pro školu a

veřejnost

(2000: 98) hovorové, expresivní a v určitém

kontextu dokonce hanlivé. Dva z časopisů tedy mají ve svém názvu slovo, kterému nerozumějí

všechny

zásobě části

publika.

čtenářky,

a další dva zase výraz, který

zřejmě

chybí v aktivní slovní

Protože v češtině neexistuje monografie o dnešních anglicismech, bude naše Rozdělíme

kategorizace pouze pracovní.

anglicismy na

a) anglické výrazy v

českém

textu, respektující pravidla anglické gramatiky;

b) anglické výrazy v

českém

textu,

přizpůsobené

flektivní

češtině;

c) anglické výrazy transkribované tak, jak se vyslovují; d) kalky a anglické pádové,

předložkové

e) anglickým slovosledem a větosledem

a souslovné vazby; ovlivněná větná

syntax; 46

f) anglické výpovědi.

a) Anglické výrazy v super

49 ,

českém

textu, respektující pravidla anglické gramatiky: sexy (3x),

trendy, top, kompozita push-up podprsenka a make-up tip, bronzer (3x), beauty,

sunshine look, crazy, cool (2x) (vše TD 7/2006: 3); slova super, trend a celebrita (a slova z nich odvozená) jsou velmi nadužívaná a objevují se prakticky na každé stránce - super

moderního, super

účes,

super muziku, super mobil, super letní koktejl (TD 7/2006: 30-33);

super kluka (BG 2112005: 17); trendy sety (D 10/2005: 6); trend, celebrit, baby (BG 21/2005: 42); OK, sorry (BG 21/2005: 22); cool (BG 21/2005: 34); trendy (BG 21/2005: 40 i D 7/2005: 13 a 26); song book, fashion story, funny, salon beauty, beauty story (vše D 712005: 4); eool,

super (obojí D 712005: 8); fakt (4x, D 712005: 11, 12); OK (D 10/2005: 22, 25). Všechny dívčí časopisy

také používají módní slova s koncovkou -ing. Ta

ekvivalenty, jež se však nepoužívají,většinou

mají

české

už pro svou nevýstižnost a neobvyklost/nemodernost,

nebo protože jde o slova delší nebo o sousloví, jež nejsou jazykově ekonomická.

b) Anglické výrazy v

českém

hybridní kompozitum v dopise

textu,

čtenářky

přizpůsobené

flektivní

češtině:

love-přívěsek

(TD 712006); trendové (TD 712006: 3);

-

skejťácké

(BG 2112005: 40); suprová (D 1012005: 6) aj.

c) Anglické výrazy transkribované tak, jak se vyslovují: spešl, šoking, wau (vše TD 712006: 3; spešl i CG 10/2005: 91); supr (BG 21/2005: 34);fajn (2x; BG 2112005: 20,21)jako

přídavné

jméno

či příslovce

je v

češtině

již dlouho vžité; "džouky"

nezvyklosti je tento výraz v uvozovkách; D 7/2005: 83);

d) Kalky a anglické pádové,

předložkové

lůzra

(kvůli

své

(CG 1012005: 3).

a souslovné vazby: kompozita vzniklá jako kalk

- dlouhodržící tužkou, dlouhodržící make-up (obojí je kalk z anglického sousloví stejného významu long lasting). Zajímavý je smyslu být moderní: i

předložka

pro ve

Teďjsemfakt

větě

česko-anglický přísudek

jmenný se sponou být in ve

in!, není úplně in (obojí BG 21/2005: 9). Domnívám se, že

"Co chystáš pro nejbližší

měsíce"

(TD 712006: 40) byla použita

vlivem anglické vazby pIan for (tj. pro)forthcoming months.

e) Anglickým slovosledem a slovesných vazeb:

"udělej

větosledem ovlivněná větná

syntax: Anglicismy u sloves a

si cestu hluboko sama do sebe" (TD 7/2006: 22); oblíbená vazba

být o 6. p. - "to by pak už vůbec nebylo o tenisu" (BG 21/2005: 42); "jinak je všechno

hlavně

o psychice" (BG 1512005: 35). "Pokud do sebe liješ light colu ve velkém, zadrž!" (eG

1012005: 59) - vanglickém slovosledu by šlo o colu light, ale v

češtině

je typické

49 Jako první část složenin bylo do češtiny super přejato z latiny; pokud však jde o adjektivum, jak je tomu v dívčích časopisech většinou, jde o anglicismus.

47

bezpříznakové

přívlastku

používání

podmětem/předmětem ~

shodného

vobjektivním

light je sice nesklonný výraz, ale

přesto

před

slovosledu

přívlastek

jej považuji za

shodný. 1) Anglické

výpovědi:

znalost cizího jazyka, dívky.

Výpovědi

věty

Celé

v

angličtině

bezpodmínečně

bez

českého překladu,

tj. apelující na

čtenářčinu

nutnou k pochopení významu, používá nejvíce Top

jako Sunshine look!, Push it up!, Beauty news, Help me! nebo Wanted! (vše

v TD 712006: 3) jsou sice krátké, ale slova z nich

přesto

nemusejí být bez kontextu zcela

jasná. nejčastěji

Bezesporu

jazyků

užívané anglicismy jsou slova sexy a trendy. Pokud jde o

výpůjčky

z jiných

nejčastěji

slova rande (a slova z

než z

angličtiny,

něj

7/2006 na

straně

19 hned šestkrát ve

Anderson

(např.

BG 1512005: 35).

s přítelkou (ve

slovenštině

bezprostředně

výrazy se

nejsou

příliš časté.

randěnz),

odvozená jako randit, třech

Z francouzštiny se užívají

šik, dekolt (dekolt v TD

odstavcích), au-pair (TD 712006: 3), a la Pamela

Nejvýraznější,

v

češtině

nekodifikovaný slovakismus

s priateľkou) uvedla Dívka (D 712005: 22). Je

váží k hlavním

tématům časopisu

(na rozdíl od

zřejmé,

např.

že tyto ~

adieu

z fr.;

TD 712006: 11).

4.4

Kontext a intertextovost

Bulharská sémioložka J. Kristeva definuje intertextovost jako" interakci vytváří uvnitř umísťuje "

na texty

čte

textu a poznávacímu subjektu ukazuje, jak text

(cit. podle

Homoláč

dříve vytvořené.

1996: 12)

~

jde tedy o návaznost smyslu nebo struktury textu

Intertextovost v užším významu, tj. podle G. Genetta faktickou a

v podobě citátu, aluze nebo plagiátu. Pojmem citát se chápe části

formálně

přesná

čtenář

v textu nalézá)

reprodukce textu nebo

v textu jiném, na původní text neboli pretext navazujícím, která musí být i

nemusí být

významově.

určen

Aluze zatím je

kontextově

její zdroj. Její funkcí je podle

určit

a interpretovat aluzi na

Homoláče

základě

uzavřena

zapojena v textu navazujícím na pretext a

vyvolat v recipientovi potřebu konfrontovat MT s PT" a posléze

která se

historii a jak se do ní

doslovnou přítomnost textu v jiném textu, vkládá autor do textu (nebo ji

jeho

textů,

"ukázat na existenci jiných

(Homoláč

1989: 293)

~

textů

a

tedy rozpoznat

konfrontace textu navazujícího s textem

původním.

Na rozdíl od ženských exkluzivních Cosmopolitan,

dívčí časopisy

časopisů,

mezitextové navazování

jako je

například

takřka vůbec

Marianne nebo

neužívají.

Příčinou může

48

článků nevědí přesně,

být to, že autorky

na jaká

díla/skutečnosti

literární, tak i neliterární) mohou odkazovat, protože znalosti věku

mohou v závislosti na účelem

(protože aluze

může

předpokládaných čtenářek

za

časopisy

si ji mohou dovolit používat, protože jejich cílovou skupinou jsou ženy se

demokratizace a všeobecné srozumitelnosti obsahu

středními

potenciální inzerenty, zatímco vzdělání.

je

překážkou při

příklady

nebo spíše vyššími dívčí časopisy

Dekódování mezitextových

vyžaduje pozorné

čtení

citátů

příjmy,

jsou

odkazů může

a klade nároky na

užívání

čtenářčin

a aluzí v dívčích

určeny

být

miláška (TD 712006: 12; v dopise svůj

čtenářky) ~

prsten obluda Glum;

Důkaz

~

exkluzivní ženské středním

a

jak můžeme zjistit z propozic pro všem dívkám bez ohledu na

náročnou

myšlenkovou operací,

intelekt a vzdělanost. Zdá se, že

časopisech.

Jmenujme tedy

intertextuality, která se redaktorkám jevila jako pro

nazývala

se

velmi lišit. Další možnost je, že intertextualita není užívána

záměrně

vyšším vzděláním a se

být jak

právě

to

alespoň některé

čtenářky přijatelná:

svého

aluze na knihu nebo film Pán prstenů, kde tak

místo

slipů

:-) (D 712005: 61)

~

citát sloganu

reklamy na deodorant Old Spice; Nejela jsem sem jako Mistr Proper (na otázku, zda jde mýt nádobí, odpoví hrdinka přirovnáním s užitím aluze na název mycího

prostředku;

21), Nehulíme, uvidíme ~ aluze na název filmu Zahulíme, uvidíme; Kam vítr, tam

na

rčení

článku

o

kam vítr, tam odloučení

plášť

BG 21/2005: kouř ~

(obojí D 712005: 9); Navždy a daleko (D 1212005: 44)

~

aluze

nadpis

zamilovaných párů, který je motivován názvem amerického romantického

filmu z roku 1992.

49

5.

Jak to vidí dívky

5.1 Dotazníkové šetření - metodologie

(dříve označovaná

Mediální komunikace

příjemce sdělení.

složky - podavatele a

dvě

nezbytné

zejména jevům a

záměrům

jako komunikace masová) má

Dosud jsem se

věnovala

na straně produkce; série padesáti rozsáhlých dotazníků 5o by měla naznačit, jaký přístup zaujímá k počet

dívčím časopisům

dotazníků

proměnných

v celém

a kýžené reprezentativnosti

věkovém

předvýzkumu

zejména

čtenářky. Ideálně

by

měl

být

vyšší, avšak v rámci proporcionalizace jednotlivých systemizujících

nejpřesněji přirozené členění věk

jejich publikum nebo potenciální

výsledků

(zkoumaný vzorek by

celé zkoumané populace, tj. zahrnovat

spektru potenciálních

čtenářek, různou

míru

různé

měl

respektovat co

typy sídel,

vzdělání

rozličný

atd.) jsem se po

rozhodla pro 50 pečlivě zvolených respondentek. Tento počet je poměrně nízký

kvůli náročnému

údajů,

vyhodnocování kvalitativních

tabulek, a které jsem proto

většinou

které nelze kvantifikovat do Odpovědi

pouze citovala, aby nedošlo ke zkreslení.

v dotaznících jsem tedy zpracovala metodou kvantitativní analýzy pomocí softwaru SPSS (zejména na otázky

uzavřené,

hodnotící pomocí škály, kategorizující) i kvalitativní analýzy

(otázky otevřené). Problematika, na niž jsem se nastolovanou názorovými textům časopisů

předpoklad,

vůdci

nejvíce, je zájem o jednotlivá témata / agendu

(opinion leadery) a jevy související s porozuměním

a subjektivním hodnocením jejich kvalit. Mezi hlavní hypotézy

že dívky

čtoucí dívčí časopisy

které zmíněné

časopisy nečtou,

šířit

vytvářet,

a snad i

zaměřila

a že

nebo mu

aktivně

disponují užívají

poněkud

dívčí

jinou slovní zásobou než ty,

slang, který

alespoň rozumějí. Sběr

patřil můj

dat byl

dívčí časopisy

uskutečněn

pomáhají

v průběhu

2006 a výběr respondentů a zpracování byly provedeny důsledně v souladu s výše

září

zmíněnými

kritérii.

50

Přesné znění otázek v dotazníku a vyhodnocení odpovědí v softwaru SPSS (Statístical Package for the Social

Sciences) je k dispozici jako dotazníkového

šetření,

příloha

v

závěru

této práce v oddílech I.

Formulář

dotazníku, II. Tabulka

výsledků

III. Kódovací kniha a IV. Tabulky a grafy.

50

Výsledky výzkumu 51

5.2

Výzkumu byly podrobeny pouze dívky, které mohou být nebo jsou časopisů

zastoupený věk

věkovou

a reprezentují věk

je 11 let

(pět

skupinu, na niž se tyto

časopisy zaměřují.

Nejnižší

respondentek), nejvyšší 23 let (jedna respondentka) a průměrný

sledovaného vzorku je 14,84 let, což se blíží

podkladech pro inzerenty

čtenářkami dívčích

uvádějí

jako

část

věku

15 let, který ve svých portfoliích a

cílové skupiny všechny

Podívejme se nyní na tabulky a grafy identifikující

bydliště

čtyři

sledované

a studijní

časopisy.

zaměření (neboť

všechny respondentky dosud studují):

Bydliště

Tab. 1 -

hlavní krajské

město město město

vesnice celkem

frekvence 13 1 24 12 50

procenta 26,0 2,0 48,0 24,0 100,0

20

hlavni mesto

krajske mesto

mesto

vesnice

03BYDLlSTE

Tab. 2 -

Studium/zaměstnání

základní škola gymnázium jiná střední škola stř. odbor. učiliště vysoká škola celkem 51

frekvence procenta procenta 27 54,0 9 18,0 11 22,0 1 2,0 2 4,0 50 100,0

zodpovězených procenta

54,0 18,0 22,0 2,0 4,0 100,0

- kumulace 54,0 72,0 94,0 96,0 100,0

Všechny v textu zmíněné výsledky jsou detailně popsány v příloze IV. Tabulky a grafy.

51

20

10

C

::J

O

O

O zakladni skola

jina stredni skola gymnazium

vysoka skola

stredni odborne ucil

04STUDZAM

Sloupek Frekvence udává, kolik respondentek položenou otázku ano / zaškrtlo odpovědí

z celkového

z platných

odpovědí (může

v takovém

případě

počtu

příslušné

dotazníků;

Procenta ze

města

součet

hodnot z

Podle tabulek

Č.

Dvě

č.

1) žije v hlavním

někdy

z uvedených

čtyř. Přesto

přílohu

č.

městě,

2 % v krajském, 48 % v sídlišti se

2 zjistíme, že všechny respondentky stále

týdně.

střední

školu a ve 2 %

IV. Tabulky a grafy) 58 % respondentek zná (ve

držely v rukou) všechny

COSMOgir1! 2 % a jiný

číslo

který

respondentky studují vysokou školu.

7 a 8 (viz

smyslu, že je

týdně

zodpovězených

tak, že 26 % respondentek (tj. 13 z padesáti zkoumaných, jak vidíme ve

a 24 % na vesnici. Z tabulky

tedy lx

-

pokud nezkoumáme hodnocení na škále typu určitě ano - spíše ano atd.

odborné učiliště.

pravidelně,

zodpovězena

předchozích řádků,

studují, a to v 54 % základní školu, 18 % gymnázium, 22 % jinou střední

udávají procenta

se stát, že v některém z dotazníků nebude otázka

sloupci Frekvence v tabulce statutem

zodpovězených

není tento "nulový" výsledek do sloupce Procenta

důležitý,

Zjišťujeme

ve všech dotaznících na

okénko; sloupek Procenta procento stejných

zahrnut); sloupec Procenta - kumulace pak uvádí pro nás není

odpovědělo

čtyři

sledované

40 % dívek uvedlo, že tyto

časopisy,

dalších 30 % zná

časopisy nečte,

nebo

alespoň

tři

ne

Dívku čte 28 % respondentek, BravoGIRL! 18 %, Top dívky 16 %,

dívčí časopis

nebo hned

tři

14 % respondentek. Jak mnoho respondentky

ze

čtyř

uvedených

čtou celkově?

čte alespoň

jedenkrát

Podívejme se na tabulku

3, jak dívky subjektivně hodnotily, do jaké míry rády čtou:

52

Tab. 3 - Obliba

čtení

frekvence procenta procenta - kumulace 1 2,0 2,0 jen občas 7 14,0 16,0 16 docela ano 32,0 48,0 hodně 21 42,0 90,0 opravdu 4 8,0 98,0 vůbec

náruživě

chybl celkem

1 50

2,0 100,0

100,0

chybejici odpoved vubec opravdu naruzive jen obcas

hodne

docela ano

Z tabulky lze tedy sedm (14 %)

čte

jen

vyčíst

občas.

respondentek (42 %) a opravdu pak 22 % respondentek

toto: pouze jediná respondentka uvedla, že

nečte vůbec,

Docela rádo

čte

náruživě čtyři

(8 %). Na otázku týkající se pravidelného

odpovědělo,

že

alespoň

16 respondentek (32 %),

jednou

týdně otevře

hodně čte

jak knihu, tak

a

21

čtení

časopis

a

novmy. Respondentky měly dále za úkol v dotaznících zakroužkovat, která témata je v dívčích časopisech

nejvíce zajímají nebo by je potenciálně zajímala, kdyby tyto

časově poměrně náročnou odpovědi jedenačtyřiceti

časopisy četly.

otázkou se nezabývaly všechny respondentky,

z nich (tedy 82 % z celkového

počtu

přesto

Touto známe

50 respondentek):

53

Tab. 4 - Zájem

čtenářek

o předkládaná témata

Zájem/Téma

Ano

Neutrální Ne

Hvězdy

19 (38 %) 10 (20 %) 12 (24 %)

Móda

26 (52 %)

8 (16 %)

7 (14 %)

Kosmetika

27 (54 %)

6 (12 %)

8 (16 %)

Diety

12 (24 %)

8 (16 %) 21 (42 %)

Sex a kluci

24 (48 %)

7 (14 %) 10 (20 %)

Kultura

19 (38 %) 11 (22 %) 11 (22 %)

Test

26 (52 %)

3 (6 %)

12 (24 %)

Horoskopy

34 (68 %)

3 (6 %)

4 (8 %)

Dopisy

21 (42 %) 10 (20 %) 10 (20 %)

Fotoromán

18 (36 %) 10 (20 %) 13 (26 %)

Povídky

10 (20 %) 11 (22 %) 20 (40 %)

Z tohoto přehledu vyplývá, že respondentky hodnotily jako témata nebo žánry, které je v časopisech zajímají nejvíce, horoskopy (jako téma, které je zajímá přednostně nebo je docela zajímá, je uvedlo 68 % respondentek), materiály týkající se kosmetiky a účesů (54 %), články

a fotografie z oblasti módy, ale i kvízy (shodně 52 %). Větší zájem bych předpokládala

u materiálů referujících o sexu a opačném pohlaví - zajímají podle výsledků dotazníkového šetření

jen 48 % respondentek. To však může být dáno tím, že se respondentky za tento svůj

zájem stydí, a proto jej v dotazníku neidentifikují, nebo už naopak o tématu vše

vědí

díky

lepšímu informačnímu zdroji, internetu. Nejmenší zájem respondentek vzbuzují články o dietách a cvičení (toto téma spíše nebo vůbec nezajímá 42 % respondentek), což může být důkazem přesycenosti

a nadbytečnosti tohoto přehnaně medializovaného tématu; nezajímají je

ani povídky a básně, které do redakce zasílají jejich vrstevnice (tyto mnohdy nepříliš kvalitní literární útvary nezajímají 40 % respondentek). Tradičně úspěšný žáru fotorománu dnes překvapivě

nezajímá celých 26 % respondentek.

Podíváme-li se do přílohy IV. blíže na tabulky (tzv. crosstabs) popisující oblibu jednotlivých témat v závislosti na věku čtenářek, zjistíme například, že móda zajímá respondentky již od 11 let a tematika kosmetiky a účesů zaujala všech pět jedenáctiletých a pět

ze sedmi dvanáctiletých respondentek. Téma opačného pohlaví a sexu začíná

respondentky zajímat v jejich 13 letech, v 11 a 12 letech polovinu respondentek zajímalo,

54

polovinu nikoli (v 11 letech 2 ano, 1 neutrální, 2 ne; v 12 letech 3 ano, 1 neutrální, 3 ne). Články z oblasti kultury zajímají spíše respondentky starší 20 let, které se naopak vůbec

nezajímají o příběhy a dopisy ostatních čtenářek a o fotoromán. Velice které

důležitou součástí

dívčí časopisy

výzkumu byla schopnost

porozumět

značně rozšířený

používají a které lze identifikovat jako

mládeže. Tabulky s výsledky zkoumání tohoto jevu na konkrétních takto

52

vybraným

příkladech

výrazům,

interslang vypadají

:

Tab. 5 -

Porozumění

ano ne ano a používá toto slovo ne a používá toto slovo chybl celkem

slovu vychytaný frekvence 20 10 14

Z této tabulky lze připravený)

procenta procenta - kumulace 40,0 40,0 20,0 60,0 28,0 88,0

1

2,0

90,0

5 50

10,0 100,0

100,0

například vyčíst,

že význam slova vychytaný (tj. kvalitní,

dobře

zná 68 % respondentek (v dotazníku musely uvést synonymum daného slova a

sousloví, v němž je možné slovo použít), z čehož jej 28 %

aktivně

používá, zatímco 22 %

respondentek (tedy 11 dívek) slovo nezná a jedna respondentka, tedy ona 2 %, je používá

ne a používá toto sl

ano

ano a používá

ne

52

Více viz v příloze IV. Tabulky a grafy.

55

v nesprávném nebo jiném než konvenčním významu53 . Výrazu vymazlený (dobře vypadající, příjemný)

naopak nerozumí celých 70 % respondentek a pouhých 16 % ano, z

čehož

6 %

výraz používá. Slovu pochystat (připravit) rozumí 32 % a nerozumí 50 % respondentek (zbylé odpovědi chybějí), výrazu týpek (" muž, chlapec; neutrální, někdy hanlivé ,,54) rozumí 68 %

respondentek a z toho jej rovná polovina používá, naopak nerozumí mu 20 % dotázaných a 2 % jej používají

chybně.

Sousloví ta je vostrá chápe 62 % dotázaných a z toho 14 % jej

používá, 24 % mu naopak nerozumí. S poměrně

sexice (kontext napovídá významu sexy zcela evidentní, a

přesto

dračice),

překvapivým

kde jsou souvislost se sexem a ženský rod

nebylo 42 % respondentek význam tohoto neologismu

odhadnout (44 % se to naopak

podařilo). Největším překvapením

pro velmi moderní anglicismus outjit (" vhodný

oděv, oblečení,

tvořený kombinací oblečení, bot a doplňků ,,55) -

respondentek, zatímco 66 % špatně",

výsledkem se setkáváme u

neporozumělo

však pro

šaty; celkový vzhled

uvádělo

většina

z

těchto

interpretace důsledek.

někoho

synonyma typu "vypadá

"nemoderní, nudné ", "není v módě" - tedy výrazy významu užívanému výrazu sprd'ák (vynadání)

byl výsledek

správně mu porozumělo jen 16 %

významu a

Obecněalespoň

porozumělo

přesně opačného.

jen 50 %, 34 % nikoli (avšak

34 % byla schopna identifikovat, že jde o jev negativní, nežádoucí -

zněly "průšvih

"pěkný průser", "průser"

",

Slovo vopruz (nuda;

něco nepříjemného)

aj., byla tedy

zaměňována příčina

za

chápe 82 % respondentek a z toho 28 % je

používá, nerozumí mu naopak 10 % dotázaných. Výrazu má to tak hozený (tj. chápe to takto) rozumělo

bez kontextu pouhých 16 % dotázaných, naopak 66 % nikoli, výraz to je fakt

hustě

vymazlenej týpek (to je opravdu moc hezký kluk) dekódovalo podle konvenčního významu 42 % respondentek a 44 % nikoli 56 , vžitý výraz celebrita zná 86 % respondentek (z toho 26 % je řadí

do své aktivní slovní zásoby) aj en 2 % ne. Ačkoli

v dotaznících

nebo autenticitu testovaných většinou

chyběla

kolonka vyhrazená subj ektivnímu názoru na estetiku

výrazů,

mnoho dívek

proto, aby odůvodnily,

vyjadřovat;

proč

mělo potřebu

se k

výrazům vyjadřovat,

tento bod dotazníku nezodpoví: "Dál se k tomu odmítám

zdají se mi tyto výrazy naprosto zastaralé a nechápu jak je

poslouchat. " (respondentka ve

věku

někdo může

15 let); "Kdo vymejšlel ty slova?" (14 let); "Takhle

53 Význam některých ze zkoumaných slov lze dohledat v publikacích Nová slova v češtině J a 2 či Slovník nespisovné češtiny, avšak většinou je nutno odhadnout přibližný význam z konkrétního použití v časopise, nejlépe ověřit na jiném užití daného slova v sousloví (lze provést v Českém národním korpusu) a poté tento význam konfrontovat s významem, který slovu přikládají respondentky. 54 Slovník nespisovné češtiny 2006: 363. 55 Nová slova v češtině 2 2002: 311. 56 U výrazu tohle je fakt hustě vymazlenej týpek došlo k velkému významovému nepochopení, když jedna dvanáctiletá respondentka odhadla význam takto: "tohle je fakt rozmazlenej hlupák".

56

Celkově

máme mluvit my?" (12 let). výrazy pro tak

různorodé

že lze slovník těchto

publikum,

časopisů

četbou dívčích magazínů

tedy můžemeuž jde o

říci,

věk,

že

dívčí časopisy

vzdělanostní či

nebo o

chápat jen tehdy, zvyká-li si na něj některých časopisů

nebo

používají slangové

čtenářka

sociální zázemí,

nácvikem -

častou

pro mládež (Bravo, Popcorn), jejichž

lexikum je obdobné. Čtrnáctiletá respondentka, která vyplnila dotazník číslo 37, například uvedla, že zná všechny se, že z

právě

na

základě

čehož čtyři označila

čtyři

časopisů

dívčí časopisy

toho znala z dvanácti

za

součást č.

která vyplnila dotazník z

zkoumané

16,

výrazů

čte pravidelně dívčí

čte

testovaných na

Top dívky. Domnívám

porozumění

Třináctiletá

své aktivní slovní zásoby.

pro mládež Bravo, Popcorn a

hned deset,

respondentka z Prahy,

BravoGIRL!, Dívku, Top dívky a navíc

ještě

Sweet 17; zná význam všech sledovaných slov

až na jediné, navíc osm z těchto dvanácti slov je čtenářka dívčí časopisy nečte,

a pravidelně

součástí

její aktivní slovní zásoby. Pokud

je schopna porozumět jen některým, zpravidla zcela náhodným

slovům.

V kvalitativní zejména na to, který si

měly

části

dotazníku jsem se ptala potenciálních

proč čtou (případně nečtou) dívčí časopisy,

v dotazníku

přečíst,

čtenářek dívčích časopisů

jak by charakterizovaly úvodník,

zda jim na textu úvodníku

něco

vadilo a zda jsou schopny

z kontextu porozumět všem v něm použitým výrazům. Z odpovědí na otázku, nejčastěji uváděné důvody

proč

respondentka

pro a proti.

čte

nebo

nečte dívčí časopisy,

Některé odpovědi

uvedu jen proto, abychom si

povšimli, jak jazyk respondentek, dívek z potenciálního publika mohli jej konfrontovat s jazykem výrazy typické pro

dívčí

vyplňování

užívaly ve

výrazům

zcela spisovného, formálního a češtinu.

vybraným z

Zřejmě

dobře

vypadá, a

napodobuje. Vazby a

Při

oficiálně působícího

se tak stalo díky tématu

dívčích časopisů,

aby je samy v odpovědích použily. případech

který jej

dívčích časopisů,

slang nebo jinak zajímavé podtrhávám; je s podivem, že dívky

nespisovnou a leckdy vulgární zkoumaným

dívčích časopisů,

jsem vybrala

dotazníku

dotazníků

a

které respondentky "navedly" k tomu,

citování zachovávám

stejně

jako v předchozích

gramatické a syntaktické chyby a přepisy.

Proč čtu dívčí časopisy

V obhajobách

(33

odpovědí)

četby dívčích časopisů obecně

dominovaly

odpovědi,

které napovídají

eskapistickým tendencím publika, snaze po užití a gratifikaci mediálního obsahu, ukojení touhy po

zábavě.

Pokud

čtenářky čtou

tyto

pouze o informace, které jim pomáhají k nivelizaci

názorů, představ

časopisy

včlenit

za

účelem

získání informací, pak jde

se do konzumní

společnosti

a

směřují

i vzhledu recipientek.

57

Důvody

samy: "Protože nemám co

dělat

něco

a abych se

dozvěděla.

možná

" (14 let;

podobný názor má i dalších pět respondentek); "Protože tam jsou ty nejhustší

věci

a

hlavně

nemám co

dělat,

trapný. " (14 let) - odsudek a na druhou stranu pochvala v jedné

ale je to všechno dost

výpovědi

je jevem typickým

pro mládež v pubertě; emoce obsažené v lexiku (ty nejhustší věci, dost trapný) se uvádějí jako jeden ze základních znaků jazyka žen, navíc zde "Protože se ráda dozvím

něco

zdůrazněný

nízkým věkem respondentky; pět

nového. " (13 let; stejný názor má i

11, 12, 14, 16 a 17 let, dvanáctiletá se

vyjádřila

pomocí v dnešní

době

dívek, jimž je

nadužívané vazby

pocházející z angličtiny "Je to o tom se dozvědět něco nového! "; Pro zábavu

čte dívčí časopisy

mnoho respondentek,

dívek od 11 do 16 let: "Ráda si někdy přečtu Jedenáctiletá respondentka

něco

odpověděla

věci!!!"

na otázku týkající se blízkých

vztahů například

kámošů.

tak

odpovědělo

osm

o módě a baví mě to. " (14 let); významově vyprázdněnou

na otázku

"Protože tam jsou docela cool

explicitně

Tatáž dívka je "nakažena" jazykem

floskulí

dívčích časopisů,

uvádí: "No já mam fakt spoustu dobrejch

Mam jednu fakt dobrou partu a v partě

víceméně vůdkyně

sem!!! Stýkám se se

spoustou supa kámošů!!" Když tato dívka vysvětluje významy zkoumaných slov57 , činí tak následovně:

"vychytaný = hustý cool; týpek =

který užívá, vypadá jako parodie jazyka obsažené v přívlastcích ani anglicismy

ňákej

cool kluk?!; celebrita = star. " Jazyk,

dívčích časopisů (upozorňuji

- nechybí tu nespisovnost, emoce

zejména na výrazy cool a supa -

rapperskou variantu anglického lexému super z rejstříku jazyka ebonics, specifické Afroameričanů,

nyní typickou zejména pro tzv. gangsta speech, tedy

vrstev populace, kriminálních

živlů

a lidí,

kteří

se tak stylizují).

řeč

spodních sociálních

Dívčino vyjadřování, ačkoli

posuzujeme na velmi malé ploše, postrádá pestrost a je velmi stereotypní. zkoumaná slova,

části

populace nesrozumitelná, slovy ze zcela stejného

Podívejme se také na množství a

obzvlášť

exklamačních interpunkčních

Rovněž

Vysvětlovat

nemá smysl.

znamének, která jsou v řeči žen

pomocí pěti vět, za každou následuje vykřičník;

další respondentky uvádějí jako motiv pro

po informacích a zábavu: "Zajímá mě

mě svět

čtení dívčích časopisů

modelinku a bavízájem, touhu

fotoromány. " (12 let);

zajímají. " (11 let); "Jsou tam docela dobrý rady." (13 let); "Protože

zajímají módní typy, návrhy na let); "Abych

rejstříku

je

dívek velmi nadužívána. Když jedna patnáctiletá respondentka v dotazníku

vysvětluje, proč dívčí časopisy čte,

"Protože

řeči

měla větší přehled

účesy,

ráda

čtu

fotoromán a novinky ze

světa

celebrit. " (16

v módě, muzice a také proto, abych si mohla vyzkoušet

testy. " (16 let); "Protože se u toho odreaguji. " (17 let); "Zajímá

mě světnějaké

celebrit, muzika, ale

58

i zajímavé

oblečení.

" (16 let); "Protože naplnění

doklad praktického

mě zajímaj problémy

tzv. rituálového modelu komunikace - komunikace meZI

podavatelem a publikem je zejména členů

vzájemného kontaktu soutěže.

kluky, kvízy a

ostatních holek. " (17 let; zde je

prostředkem

sdílení informací, sdružování se a

sociální skupiny); "Protože zde najdu tipy na krásu a jak na

Už jsem 6x vyhrála. " (17 let);

"Přijde

mi

zbytečné

si tyto

časopisy

kupovat, ale když se mi náhodou dostanou do ruky, prohlížím si hlavně obrázky. " (23 let) Je

třeba ještě

poznamenat, že sedm mladších dívek (11 a 12 let) v dotaznících uvedlo,

že spíše než zkoumané časopisy čtou Witch a Št'astnou třináctku.

Proč nečtu dívčí časopisy

Příčiny

toho, že

odpovědí)

(18

některé

"Informace v nich obsažené jsou

respondentky

nedůležité

deset dotázaných), "použitý slovník často

nesympatické" (20 let).

(16 let a další let).

Poměrně

dvě),

že

no •

časopisy nečtou,

osoby v nich vyzdvihované jsou mi dívčí časopisy" moc

respondentky tvrdí, že je

.je to pořád stejný. vyjadřují

jsou následující:

a nezajímavé" (20 let; podobný názor má dalších

mě výrazně rozčiluje,

Některé

rezolutní názory

dívčí

Třeba

úplně stupidní"

rubrika Trapasy, ta je

i jedny z nejmladších

nebaví"

čtenářek:

(15

"Protože tam sou

jenom samí keci a nepravdiví drby" (12 let); "Protožeje to BUL VAR ajsou tojen výmysly" (12 let); nějaká

"Divčí časopisy nečtu,

holka ve 14

otěhotněla

myslím si, že to je potprůměrný bulvár. Jo a časopis

a jestli by jí ten

číst

si o tom jak

mohl poradit co s tim, tak to si umim

najít stokrát lepší zabavu" (15 let); "Jsem totiž normálni holka, né zmalovaná holka jenž sedí u paneláku nebo za nim a nemá žádnou smysluplnou aktivitu, sport,

či konička

(hobby)" (21

let). Zajímavé je, že z

důvodu

svého

příliš

některé

respondentky samy sebe

vysokého nebo naopak

mám dojem, že jsem této

četbě

příliš

vyčleňují

nízkého

věku: nečtou časopisy,

už jaksi odrostla, a tak to radši přenechám

jsou zejména lidi okolo 13 - 15 let" (15 let) nebo naopak Dívky tedy vědí, že

z ideální cílové skupiny

četba těchto magazínů nějak

"Ještě mě

těm, co

"jelikož

to baví, což

nezajímaji" (12 let).

souvisí s věkem a sebepojetím.

Hodnocení úvodníku v COSMOgirl! Respondentky si

měly přečíst

z předepsaných šesti adjektiv

označit

v rámci dotazníku úvodník libovolný

počet

tak, aby

měsíčníku

vyjádřily

COSMOgir1! a

jeho kvality. Dívky

mohly případně vhodné a výstižné adjektivum samy dopsat. 57

Viz bod 8 přílohy 1. Formulář dotazníku.

59

Za vtipný

označilo

úvodník 13 respondentek, za opravdový sedm, za nesrozumitelný

14, za jednoduchý 23, za nepravděpodobný 16 a za dobře napsaný 14. rozmístěny poměrně rovnoměrně

Věkové

kategorie byly

dobře

napsaný, opravdový

ale nesrozumitelný považují úvodník také dívky sedmnáctileté,

za jednoduchý a

nepravděpodobný jej

na všech šesti adjektivech - za

považují i nejmladší respondentky. Do škály adjektiv

doplnily každá po jednom z následujících

výrazů:

čtyři

respondentky

odpudivý, strašný, velice trapné,

nezajímavý. Z tabulek týkajících se srozumitelnosti, kvality a reálnosti úvodníku v čtenářek

přílohu

(viz

líčené

události v úvodníku neodpověděla).

IV. Tabulky a grafy) vyplývá, že pouze 36 %

kritického

přitom

za

všech

přitažlivé

elementy

těchto

sedm dívek

tedy v očích respondentek nepředstavují známku kvality

čte dívčí časopisy pravidelně;

přinejmenším

nejčastěji

měli

ocenit schopnost

dějovou

úvodníku, který však podle časopisech.

přečíst

2x, abych pochopila, o

dovolí

někdo

čem

považují tedy podobné texty

standardní. Ostatní respondentky

nesrozumitelnost,

ve zkoumaných

neděje,

přeskakovala

kpobavení" (16 let);

uváděly

banálnost,

chatrnou

mě kvalitativně patří

k průměru

jako rušivé

kompozici běžné

je), nepoužívání

odstavců

a když už, nejni to nic, co by

produkce

a to, že si takovou hloupost některá

mě nějak

slova" (17 let);

zaujalo" (15 let);

nesouvisle z události na událost naprosto jinou, ale jinak

"špatně

se to

čte"

"obsah, slovní zásoba" (19 let); ,,0

a

"Vadí mi jazyk, nesrozumitelnost textu (musela jsem

otisknout v časopise" (20 let); "nesrozumitelnost,

"skoro nic se tam "redaktorka

ze slov, 8 % na

dívky napsat, zda jim na úvodníku něco vadilo, sedm z nich uvedlo, že nic

nebo

nevěrohodnost úvodníků

Dívčí časopisy

neporozumělo některému

v textu, 8 %

a stopy mediální výchovy.

měly

Když -

slovům

ne pravdivosti nebo reálnosti - zde bychom nejspíš

čtení

že se

Text se líbil 44 % dotázaných, 56 % se nelíbil. Celých 84 % respondentek se

otázku neodpovědělo. vůbec

čtenářek věří,

jeho

staly, zatímco 62 % se domnívá, že nikoli (jedna respondentka

domnívá, že porozumělo všem

a už

očích

(15 let);

čem

"chtělo

článek

by to trochu rozvinout" (18 let);

to bylo? Nechápu ... " (14 let, dívka, která

dívčí

časopisy čte);

"Sou to kecy, nesrozumitelný, divný" (14 let); "No,je to takový nesrozumitelný,

najednou sou

někde

a pakjinde" (14 let);

"Vůbecjsem

to nepochopila, nevidím v tom žádnou

zápletku" (14 let); "Evík - divé předělání jména, hyn - nevím co to je" (12 let); " ... děj,

přijde

mi moc nevěrohodný" (16 let); "Děj je přeházený" (17 let); "Četla jsem ho asi 5x a nemůžu pochopit spíše si představit co se odehrálo na

,třídní slezině'"

(14 let).

A která konkrétní slova byla respondentkám nesympatická? "Své roky, šílená ";

"pipinka, blinkám -

při čtení

neslišela" (17 let);

"Třídní

textu se u nich zadrhávám "; "hyn -

slezina? To se používalo

před

ještě

sem to nikdá

30 lety?" (14 let); jedna 60

šestnáctiletá respondentka

nerozuměla

slovu

soustrastně, dvě

dívky neznaly výraz potupa,

jedna dvanáctiletá slovo antikoncepce; "pipinka - protože když to vidím napsaný, vypadá to hrozně"

vadil

(16 let; výraz pipinka, charakterizující podle kontextu

čtyřem

respondentkám).

Například

zřejmě

mladou a naivní dívku,

význam zastaralého germanismu hyn

dotázané odhadly jen díky kontextu ("hyn - to slovo vidím poprvé") a vůbec. Některé

článku

respondentky naopak lexikum

čtyři

některé

jej nepochopily

hájily a jako argument

uváděly

jeho

jednotnost: "Do toho textu se ta slova hodila, byla ze slovníku tý údajný osoby" (15 let); "Ne, všechna slova do stylu

článku

zapadají" (15 let).

Poslední otázka se týkala

několika

slov, která jsou v úvodníku

(jednalo se o výrazy své roky, nezapomenu, šílená, zadarmo, divný, nevlastní, zvýrazněná, nevědělo

ze

zvýrazněných

"chce

zdůraznit

důležitost

soustrastně,

17 respondentek.

vzorečky,

Dvě

antikoncepci, blinkám, pipinka,

Vánoce :-)).

důležitá

podle nich

povšimli ", bez udání něco

fakta ". Dalších zdůrazněna prostě

přesnějšího důvodu.

některá

pět

respondentek nespecifikovalo

jen proto, "abychom si jich více

Další respondentky se domnívaly, že "podle nich se

jako osnova ", "to snad ani význam nemá ", "možná proto, aby to bylo

Domnívám se, že slova byla

důležitá v

našem hovoru ".

zvýrazněna

hned

kvůli několika

z uvedených

faktorů; důležité

myslím je, že mnohé dívky vidí i v grafickém prvku, jakým je

zvýraznění, určitý

význam a

strategii.

Postoj k nespisovnosti a tzv.

smajlíkům

Jak lze snadno odhadnout, mladá generace nevykazuje, výzkumu, žádné známky puristické

jsou tato slova

další respondentky upozornily na to, že

zajímavijší" a "že je dívky používají a že jsou tak nijak

komunikační

Proč

slov jsou nespisovná, a spolu s dalšími 14 dívkami se domnívaly, že autorka

slov, která jsou podle nich

text orientuje,

ochotně,

tučně zvýrazněná

připomínky

předpojatosti vůči smajlíkům

alespoň

podle našeho

ani konzervativní nebo dokonce

k nespisovnosti. Naopak to jsou na ploše

dívčích časopisů prostředky

oblíbené, a to zejména proto, že je respondentky samy běžně užívají.

Tab. 6 - Postoj ke

smajlíkům

ano, vadí mi hodně nevnímám je

frekvence 2 7

procenta procenta - kumulace 4,0 4,0 14,0 18,0

61

spíš mi nevadí mi nevadí celkem

6 35 50

vůbec

12,0 70,0 100,0

Tab. 7 - Postoj k nespisovnosti v frekvence 2 4 21 5 11 6

ano, vadí mi hodně spíš mi vadí nevšímám si jí spíš mi nevadí vůbec mi nevadí časopisy, které čtu, nespisov. neužívají chybí celkem

že jim smajlíky nevadí vadí

hodně,

dívčích časopisech

procenta procenta - kumulace 4,0 4,0 8,0 12,0 42,0 54,0 10,0 64,0 22,0 86,0 12,0 98,0

1 50

Otázku týkající se

30,0 100,0

2,0 100,0

100,0

smajlíků zodpověděly

vůbec,

všechny dotázané. Plných 70 % z nich tvrdí,

a dalším 12 % také spíš nevadí. Pouze

a jedna z nich tento názor vysvětluje následujícím

dvě

dívky uvedly, že jim

způsobem:

"To je to samí jako

kdyby sme byli ve školce a neuměli psát takže místo toho kreslíme obrázky" (15 let). Nespisovnost v

dívčích časopisech

posoudilo 49 respondentek, z toho vadí

hodně

4%

a spíše ano 8 % - konzervativní postoj má tedy celkem 12 % respondentek. 42 % si vůbec

nespisovnosti

nevšímá; 1O % spíše nevadí a 22 %

vůbec

nevadí - liberální postoj tedy

k problematice jazykové správnosti zaujímá 32 % respondentek. Celých 12 % respondentek se domnívá, že

časopisy,

jako

zmíněných

nějž

se

určitá

čtou,

42 % nespisovnost

míra

zdůvodnily svůj

které

nespisovnost neužívají, ale je možné, že tyto dívky prostě

příznakovosti přece

postoj zejména

nevnímají, jen

nesoustředí

očekává.

prostřednictvím

již

se na ni

při čtení

to

člověk pochytá

uplně divný

a pak třeba ani neví, jak se

slova" (12 let); "I když je to

překonaného

estetického kritéria, které

mi to" (16 let). Naopak nespisovnost jako

přirozená,

přirozený"

moderní a mladému

(12 let);

"Neřešim

(12 let); "Je to moderní

mluvím

třeba

dívčích časopisů

člověku

to (mluvim

časák,

řeknou spisovně"

dívčí časopis

textu, u

Dívky, kterým vadí nespisovnost,

leckdy sklouzlo až k purismu: "Protože kazí jazyk dospívajícím dívkám" (20 let);

ty výrazy

stejně

"Zbytečně

(17 let); "Protože sou

(pro mládež), nehodí se to, nelíbí se

byla v

odpovědích kladně

hodnocena

vlastní: "protože je to normál" (13 let); "je to

stejně)"

(14 let);

"Některá

spisovná slova neznám"

tak se vším všudy =)" (17 let); "Je to podobné jako když

s kamarádkou" (16 let), "protože je to mluva naše a rozumím jí" (17 let).

62

6.

Ideologie pro zvané konzumenty

Výrazné

spolupůsobení

implikuje přítomnost více co máme 7)

dělat

čtenářka

či méně

dívčích

skryté ideologie. Vidí ji však

časopisech

čtenářky?

jednoznačně

"Nehustíte do nás,

a co nesmíme, "vyznává se v psaní s nadpisem Pomáháte nám! (CG 10/2005:

Michaela v pravidelné rubrice Dopis

kosmetiky v hodnotě 1 000 úroveň

persvazivní funkce v

Kč.

Snad

současný

měsíce

odměněna balíčkem

a je po zásluze

koncept mediální výchovy ve školách zvedne

mediální gramotnosti do takové míry, že

čtenářky dívčích časopisů

dokáží kriticky

číst

mezi řádky. Prosazování ideologie ve všech médiích bez rozdílu však bude pokračovat. potřeby

této práce chápat tak, jak je definuje T. A. van Dijk,

společenské

systémy idejí, hodnot nebo ustanovení, dodržovaných

Ideologie budeme pro tedy jako "politické nebo

opravňovat

skupinami nebo jinými kolektivy. Jejich úkolem je organizovat nebo

akce

skupiny,,58 (Dijk 2000: 3). Ideologie jsou součástí sociální struktury a společenské kognice; jsou

vyjadřovány

a reprodukovány (pokud ne

slovu jakožto nositeli a

prostředku

přímo

utvářeny)

ustavovány a

diskurzem - o

získávání moci již bylo napsáno mnoho (V. Havel, E.

Canetti, G. Adler). Proto je nutné

věnovat

se ideologii až poté, co jsou analyzovány

příznakové jazykové prostředky.

Ideologie závisejí na

přesvědčeních

recipientů

svých

i

těch, kteří

je prosazují, a jsou

tedy" opodstatněním sociálního přesvědčení sdíleného sociální skupinou ,,59 (van Dijk 2000: 49). Kdo má

přesvědčení

a vyznává hodnoty, ten má i názory, což jsou stavební kameny

ideologií. Ideologii sdílejí

členové neostře

prostupujících sociálních skupin - býváme identit,

často vzájemně

časopisů

společnost

působí

uvědomit, působit

stavu

uzpůsobovat

femininita, asertivita jako

které ideologie nejsou v textu

vně

sexismus a

čtenářky dívčích

nadřazenost mužů

skupiny nemají význam a jejichž úkolem je

k snazšímu ovládání, způsob

členy

boje s nejistotou).

explicitně přítomny,

už jenom proto, že nejsou popírány

společnosti:

a

z nich, takže máme více

množství ideologií. Na

třídní nadřazenost,

aj.), a ideologie s účelem rezistence, které

egalitářství,

větší

překrývajících

se

dvojí ideologie: globální, které mají vliv na celou

(konzumerismus, kapitalismus,

pouze stmelovat, a tudíž

vzájemně

většinou členy několika

konfliktních, a sdílíme

podle mého názoru

oddělených,

např.

ale

skupiny (zdánlivé

Důležité

přesto

na

je

rovněž

čtenáře

zobrazováním a popisováním

si

mohou

skutečného

šovinismus, xenofobie, pasivní rasismus (ignorování národnostních a

58 "ldeologies are usually defined as political or social systems oj ideas, values or prescriptions oj groups or other collectivities, and have the Junction oj organising Ol' legitimating the actions oj the group. " 59 " ... the Joundation oj the social beliefs shared by a social group "

63

rasových menšin, vyhýbání se stranou

zůstávají

v

tématům

multikulturalismu, jiných etnik a národností). Zcela

dívčích časopisech

klasické politické ideologie jako konzervativismus, Zároveň

liberalismus aj. - politika se zde totiž neobjevuje ani jako vedlejší téma. domnívám, že

dívčí časopisy

se

podporují ateismus, už jen tím, že nemluví o existenci boha a

náboženství 6o . Přesvědčení

dělí

pro ideologii se podle van Dijka

na jednotlivá (závislá na kontextu,

konkrétní, týkající se jednotlivostí) a všeobecná (abstraktní,

přítomná

Pro podporu jakýchkoli ideologií je ideální prostředí, v němž není a názorem - to jsou prostředků

objevují

právě dívčí časopisy,

i v materiálech, v nichž by být

především

jako argumenty pro

bez ohledu na kontext).

zřejmá

hranice mezi faktem

ve kterých se vyskytuje mnoho hodnotících

neměly,

něco

jako je

nebo proti

např.

zpráva. I zde se ideologie

něčemu.

Ideologie o

sobě

samých

zpravidla referují pozitivně 61 ajejich zastánci pochopitelně také věří, že jejich ideologie je tou správnou, a kontrolu

iracionálně

určité

ji sledují. Víra v ideologii

být

skupiny, a i když socioložka Crane tvrdí, že

různých interpretací pro jeden mediální obsah

jsou

může

čtenářky dívčích časopisů

schopny

číst

62

stejně

veřejnost

má k dispozici mnoho

(Crane 2001: 207), zůstává otázkou, nako1ik

texty jako

otevřené

(dle Ecovy terminologie) a

interpretovat je pomocí jiného než dominantního kódu, k němuž nedostatku zkušeností s texty a přirozeným

tak pokusem o sociální

světem

přirozeně směřují kvůli

a kvůli vlastní nezralosti a nejistotě.

Genderové lingvistky Eckert a McConnell-Ginet popisují

případ

psychologické studie

Caro1 Gilligan a jejího týmu, který zkoumal psychiku dívek v období puberty. Roku 1990 byly v soukromé škole Emmy Willard zkoumány mladé dívky a zjistilo se, že na prahu dospělosti opravdu ztratí sebejistotu a jsou mnohem méně asertivní 63 . Do protikladu jsou ve zmiňované

krizi

studii

sebedůvěry

stavěny

mladé

Afroameričanky,

které stereotyp

křehké

dívky

nesplňují

a

z různých důvodů neprožívají.

Redaktorky

dívčích časopisů

osobnostní krizi dívek

vědí

ovšem o této

věkem

a genderem

(samy ji prožívaly), takže ji na jednu stranu

podporují a zneužívají jejích

důsledků,

léčí,

způsobené

malé

na druhou stranu

když se snaží dívkám vnutit takový náhled na

svět,

Lexikální prostředky tematicky související s náboženstvím se v dívčích časopisech občas objevují jako citoslovce (Bože, já mám hlad! - BG 21/2005: 22; Proboha! - BG 21/2005: 24) - věřící redaktor/editor/čtenář by tyto jevy zřejmě považoval za braní božího jména nadarmo. 61 Samy o sobě referují většinou pomocí slov filozofie, principy, přesvědčení nebo víra - slovo ideologie neužívají, protože má již zmíněné negativní konotace. 62 " The content oj the media is subject to a variety oj interpretations by the public. " 63 ,,[n a study oj girls attending the private Emma Willard School in the eastern US, psychologist Caral Gilligan and her colleagues (. ..) Jound that as they appraached adolescence, girls become less sure oj themselves, less assertive, more deJerential, and generally lost the sense oj agency that they had had as children. The girls'crisis oj confidence has become a Jamous gender construct - a kind oj developmental imperative Jor girls. " (EckertMcConnell-Ginet 2003: 48) 60

64

který vyhovuje vydavateli a dospělosti,

normálnosti nebo

inzerentům

a podporuje status quo.

Předstírají

průměrnosti,

ale všechny tyto jevy ve

skutečnosti

že dívkám podsouvají nutnost vypadat jako

dospělé prostřednictvím způsobu

rezistenci

vůči

podporují tím,

oblékání,

líčení

se i chování, a svými texty nivelizují jejich jednání i jazyk.

Způsoby přesvědčování

přítomného přímo

s pomocí

v textu lze klasifikovat na podsouvání

populum nebo ad baculum: "Pudr používají snad všichni světových

vizážistek a ani

oční

můžeš

("

stíny si

tobě

by

nejsou sice

podpořit

přímo prostředky

prostřednictvím výrobků jsou čtenáři

argumentů

ad

včetně profesionálních maskérů

a

(sic!) jeden cestovní vzorek v kabelce "), rady

vybrat ") a příkazy (vyber, zvol,

v D 10/2005: 42). Ideologie lze časopisy

neměl chybě

(často

určitě si

ho pořiď; všechny příklady viz

i kladením sugestivních otázek v interview.

propagandy, ale jsou skrytou i

přiznanou

Dívčí

reklamou;

nabízeny a slibovány identity a role.

O apelové a kontaktní funkci zájmen ty a vy a jejich

tvarů

jsme již

hovořili

v oddíle

týkajícím se témat dívčích časopisů: S. Čmejrková nadužívání těchto zájmen oslovujících imaginárního/zamýšleného čtenáře popisuje jako "syntetickou personalizaci" (Čmejrková 1997: 151), jejímž

prostřednictvím

mají dívky pocit, že redaktorka promlouvá

k nim, že je pojímá jako individua. Tento známý persvazivní recipienta, spojovaný dnes ideologickou zbraní,

stejně

především

jako

třeba

prostředek

oslovování

s řečí reklamy, médií a politiky, je

vyvolávání paniky ("Alergie je záludná.

výhradně

důležitou

Přepadnout tě

může kdykoli a kdekoli/"; D 7/2005: 43). Jak píše Čmejrková ve své studii o jazyce dívčích časopisů,

" sugestivní jazyk na ni

(rozuměj

dívku, pozn. K. K.) vykonává

poměrně značný

nátlak" (Čmejrková 1997: 152). Brněnský stylistik M. Jelínek dokonce tvrdí, že ideologické

jazykové faktory se podílejí na individuálním stylu podavatele a jejich přemíra znamená vznik samostatného

funkčního

stylu - ideologického: "Jestliže však chápeme vyjevování jisté

ideologie jako objektivní cíl komunikace,

z objektivních zařazuje.

stylů,

který se

umísťuje

můžeme

do blizkosti

Subjektivní ideologické styly se

ideologické styly považovat za jeden

stylů funkčních

vyznačují výběrem

nebo dokonce se meziprostředků

se

lexikálních

sémantikou posunutou tak, aby vyhovovala dané ideologii, jistým souborem v některých případech (Příruční

mluvnice

polemickými

češtiny

prostředky

idiomů

a

sloužícími k potírání jiných ideologií."

2001: 721)

Apelativnost textu navíc

ještě

znásobuje užívání

častých

oslovení

(Slečno

rockerko,

slečno kosmopolitko, slečno technařko (eG 7/2005: 24); Ahoj holky!!! Čauky rebelky! - (eG

7/2005: 7; v rubrice Pošta z (Dáš si cígo?;

Dostaň,

dopisů

samotných

čtenářek);

volba slovesných

co chceš!; Test: Jaký jsi živel? - názvy po

sobě

tvarů

2. os. sg.

následujících

článků

eG 7/2005: 4), volba tvarů osobního zájmena ty a přivlastňovacího zájmena tvůj (nechceme65

"kazit"; který [osud] je ten

tvůj?

- eG 7/2005: 4), zdánlivá exkluzivnost a čteš

- máš unikátní možnost (díky tomu, že Zajímavé je, že

přes

dívčích časopisech

časopisů

nejčastěji

v klubu"

TD 7/2006: 32).

vůči něčemu

a

přes

všechna omezení, která

ideologií reprezentovanými hodnotami svoboda.

jde o svobodu nakládání s jazykem, svobodu oblékání, stylu i smýšlení,

svobodnou organizaci volného z

časopis;

neustálou rezistenci

s sebou ideologie nesou, je mezi V

tento

"členství

času.

Redaktorky jsou v rolích spolubojovnic. V žádném

se nehovoří o nutnostech a pravidlech, která musí být

dlouhodobě

respektována.

6.1 Struktura ideologií

Podle van Dijka je odpovědí

třeba

si

při

dekonstrukci ideologií klást

určité

otázky. Pomocí

na ně pak získáme analytický portrét konkrétní ideologie, ale i obraz

jež ji podporuje,

případně

členů

skupiny,

rozsah šířenÍ.

Strukturu ideologie tedy budujeme prostřednictvím

odpovědí

na následující otázky:

"Členství - Kdo jsme? Odkud jsme? Jak vypadáme? Kdo k nám patří? Kdo se může stát členem

skupiny?

Aktivity - Co děláme? Co se od nás očekává? Proč jsme tady? Cíle -

Proč děláme právě toto?

Co chceme dělat?

Hodnoty/Normy - Jaké hlavní hodnoty uznáváme? Jak hodnotíme sami sebe a ty ostatní? Co by se

(ne)mělo dělat?

Postavení a vztahy skupiny - Jaké je naše postavení ve

společnosti?

Kdo jsou naši

nepřátelé,

naši oponenti? Kdo je jako my a kdo je jiný? Zdroje - Jaké jsou základní sociální zdroje, kterými naše skupina disponuje nebo by je

měla

mít k dispozici? ,,64 (Dijk 2000: 69, 70) Odpovíme-li že

členy

disperzní,

stručně poměrně

na otázky

při

zkoumání ideologie v dívčích

časopisech,

zjistíme,

homogenní a rozsáhlé subkultury, jež je pod vlivem ideologie,

kterou zároveň sama podporuje, jsou dívky, čtenářky dívčích časopisů. Čtou tyto časopisy, protože

chtějí zůstat členkami

budou znát

určité

prostředkují; proč

skupiny nebo se teprve

informace a respektovat více tyto

časopisy čtou,

začlenit,

či méně

prostřednictvím

toho, že

skryté pokyny, které jim

časopisy

a to

nastínily dívky samy v oddíle 5 této práce. Mezi jimi

64 "Membership: Who we are? Where are we from? What do we look like? Who belongs to us? Who can become a member ofthe group? Activities: What do we do? What is expected ofus? Why are we here? Goals: Why do we do this? What do we want to realize? Values/Norms: What are our main values? How do we evaluate ourselves and others? What should (not) be done? Position and group relation: What is our sodal position?

66

uznávané a

časopisy

propagované hodnoty

patří

kroku s módou a odpovídající partner. Ve

zejména udržovaný fyzický vzhled, držení

společnosti

je skupina dívek marginalizovaná,

protože nedisponuje prakticky žádnou reálnou mocí (nevlastní majetek, nemá volební právo). Potenciálními

"nepřáteli"

sociální status, tedy všichni

6.2

zdánlivě

jsou všichni, kdo se mocí zaštítit mohou nebo mají dospělí.

Jako "jiní" se vymezují mužští vrstevníci

těchto

vyšší

dívek.

Konzumerismus Dívčí časopisy vybízejí své čtenářky ke konzumu. Činí tak prostřednictvím redakčních

textů

i obrovského množství inzerce (tzv. ATL - Above the Link - reklama; viz kap. 2.2 této

práce). Ta v drtivé

většině případů

a ze stránek jí vyhrazených

propaguje

přechází

oblečení,

reklama více

či méně skrytě

zboží inzerujících (avšak i jiných) firem nabízeno jako postavení,

určité

mobilní telefony, obuv a kosmetiku na stránky

prostředek

společnosti

píše D. erane ve své

kde je

společenského

k dosažení

stylovosti a duševní rovnováhy (spokojenosti). O

identitu jedince a jeho postavení ve

redakční,

důležitosti oblečení

průkopnické

pro

monografii

Fashion And Its Social Agendas. Class, Gen der, And Identity In Clothing (Móda a její společenské

role.

Třida,

gender a identita v oblékáni; 2001), v níž potvrzuje, že "móda

měla

pro ženy vždy sociální podtext a způsob oblékání je vždy sociálně motivovaný ,,65 (erane 2001: 19). Není strategie

těžké

uhodnout,

dívčích časopisů

proč

se mladé dívky vší silou snaží vypadat

dobře,

a

proč

tedy je

- inzerovat komodity a doufat v jejich nákup - nanejvýš logická:

"Móda pozdvihne i bezvýznamného jedince tím, že z něj

udělá příslušnika

sociálni skupiny,

ztělesněni jednotného ducha ,,66 (Simmel 1957: 548, cit. podle erane 2001: 17).

V BG 2112005: 40,41 tak je například na sousloví je pro sociální

čtenářky časopisu mimořádně

skupině

-

skejťákům

dvoustraně

nazvané

Skejťácké

šílenství (toto

atraktivní: nabízí jim jak příslušnost k uznávané

- tak odchýlení od normality a všednodennosti - šílenství)

zobrazeno 11 modelek ve velmi drahém oblečení tří značek 67 . Snad ani rodiče čtenářek by nebyli ochotni si koupit

džiny" za 2 890

Kč,

"růžové

triko s dlouhým rukávem" za 1 390

pokud by jim nebyla nabídnuta

výměnou

hodnota. V perexu se s nutností vychvalování zboží meziza koupi zboží

řádky počítá:

nebo "seprané nějaká přidaná

"Prkna jsou

prostě

Who are our enemies, our opponents? Who are like us, and who are difJerent? Resources: What are the essentia! soda! resources that our group has Ol' needs to have?" 65 "Fashion has a!ways had a soda! agendaJor women, and clothil1g behavior is a!ways sodally motivated." 66" Fashion raises even the unimportant individua! by making him the representative oj a class, the embodiment oj a joint spirit. " 67 Mambo, Insight a Rip Curl- jakkoli je název poslední jmenované firmy na této dvoustraně uveden osmkrát jako Ripl Curl, jde stále o tutéž značku.

67

v kurzu. A co teprve ty trendy hadříky, které k nim patří! Džiny, trika, mikiny... Skejťácké

modýlky a

doplňky můžeš

nosit kamkoliv" (BG 21/2005: 40). Zde je nabízena prostřednictvím hadřiky, skejťácké

slangu (prkna) a jazyka populárního mezi mládeží (v kurzu, trendy, oblečení,

modýlky) modernost, pestrost a variabilita

hlavně příslušnost

ale

ke

skejťákům,

z jejichž řad nezřídka pocházejí vysnění "idolové" čtenářek dívčích časopisů. Původkyně textů

se prezentují jako

důvěrnice, rádkyně

a

znalkyně.

persvaze dovedena ve Speciálním (tedy reklamním, jakkoli graficky ani

K extrému je

obsahově

prakticky

není k poznání od redakčních materiálů; pozn. K. K.) projektu v BG 21/2005: 37 - imperativy působí

zde použitévýhrůžně:

"Na konec, a to si pamatuj, je potřeba

správným krémem. (. . .) Tím správným pro tebe je matujici Young (145 čehokoliv ...

Kč).

( .. .) Pamatuj si

" Donucovacím

hlavně,

prostředkem

že k úpravě

hydratačni

účesu

k nákupu je v mnoha

" V červenci začiná cestovatelská sezona, a proto se ti

určitě

v podobě želvy od firmy Samsonite. "(D 712005: 54) V této

tim

emulze Nivea Visage

stači

ti

ošetřit tvářičku

vždycky jen troška

případech

i falešná kauzalita:

bude hodit veselá objemná taška, větě

je

kromě zřetelné

propagace

výrobku jedné firmy mimo plochu vyhrazenou inzerci, což je ovšem v magazínech pro ženy a dívky zcela začátku

běžný

skutečně začíná. čtenářka

v souvislosti s koncem

nehodilo by se psát o

května,

kdy ve

většině

destinací

českých turistů

Pomocí falešné příčiny - protože začíná sezona, kup si tašku Samosonite - je

nucena ke konzumu hic et nunc.

Samozřejmě

nedokážeme vliv ideologie a zobrazovaných komodit na

kvantifikovat a stále agendu,

číslo červencové,

turistické sezony (tedy nikoli cestovatelské - nic takového neexistuje, cestovatelé celoročně)

cestují

jev, lživá informace: protože je

před

přiřazovanou

k

sebou máme" otázku, zdali a jak ženy chápou

oblečeni

v tiskovinách referujicich o

módě,

čtenářky přesně

rozličnou

a rozsah

sociálni

přijimáni

nebo

odmitáni těchto obrazů jako důležitých ke konstruováni jejich vlastniho vzhledu ,,68 (Crane

2001: 19). H. Hegerová

rovněž

sleduje v

dívčích časopisech" tendenci

k demokratizaci a

marketizaci mediálniho diskurzu" (2001: 84). Pokud se "marketizaci mediálniho diskurzu"

myslí stav, kdy jsou jazykové prostředky v dívčích jejich prostřednictvím prodalo co nejvíc zboží,časopisech

už ve

formě

užívány zejména proto, aby se materiálních

statků,

nebo idejí,

souhlasím.

68

6.3 Antifeminismus, antiemancipace, kult těla

Na rozdíl od exkluzivních

časopisů

pro ženy nešíří

těchto

a feminismu. Tematika typická pro mediální prezentaci přístupy

mezi pohlavími,

většinou ještě osobně

dívčí časopisy

ideologii emancipace

ideologií jako platové rozdíly čtenářek

k domácímu násilí, porozvodové spory nebo kariéra se

netýká, a tudíž prodůležitá

není

ani zajímavá. Navíc by feminismus

nebo emancipace zcela popřely smysl článků, které radí, jak na opačné pohlaví. Časopisy dívkám neustále podsouvají, že nejdůležitější ze všeho je vypadat dobře. Top dívky (7/2006: 6) úspěch

například

referuje o úspěšné

a zabývá se jen jejím potenciálním

Rolins vydává novou desku a navíc na léto kočka!

plážová

střílet

změnila

ale zcela ignoruje její profesní

u druhého pohlaví.

"Zpěvačka

svou image! Kluci bacha,

Teď

vztahu se sportovcem a poslední TD pak o dívkách velmi

často

větou

jde o

Hovoří

týkalo její nové desky nebo její profese.

sexy

bezvadně

to vypadá, že její miláček bude místo do hokejových

ctitelů @" Ačkoli

do davu

Dara

přichází

Dara si nechala prodloužit blond vlasy a tancováním si

vymodelovala a zpevnila postavičku. branek

úspěchem

ženě,

zpěvačku,

není

zmíněno

zcela nic, co by se

se jen o vzhledu s pozitivními konotacemi, o

je podporován stereotyp žárlivého partnera. Zejména

referuje jako o kočkách.

Často se diskutuje o tom, zda dívčí časopisy podporují v dívkách sklony k mentální

anorexii nebo bulimii tím, že zobrazují

příliš

hubené modelky, píší

zkoumaném vzorku byla více než desítka rozsáhlých reportáží varování (dotazy

před

poruchami

čtenářek

příjmu

potravy a v poradnách

69

často

nebo analytických článků­

věnujících

se problematice výživy

zodpovídají až na výjimku - Michaelu Maurerovou z BG -

se dotazy na toto téma stále objevují. diskusních fórech

časopisů

Většinou

nebo ve vlastních

to jsou

článcích

o dietách aj. Ve

právě čtenářky,

lékařky

a

lékaři)

které si v různých

navzájem radí: "Nehrajte si se svým

životem jen proto, abyste byly štíhlé!" (TD 7/2006: 40) Občas

se však v

není v pořádku:

časopisech

"Kvůli

hodiny okukovat macaté sport, za druhé je mezi by

měly

tomu

objeví zmínka implikující, že mít nadváhu / normální váhu

přece

zadečky?"

řádky řečeno,

chodí chlapi na tenis! Kde jinde by mohli

nekonečné

(BG 21/2005: 42). Za prvé je zde degradován ženský že tenistky (tedy

špičkové sportovkyně,

jejichž postavy

být s ohledem na životosprávu a podíl svalové hmoty dívkám dávány za vzor spíše

než postavy modelek) jsou macaté, tedy tlusté. Dívky s nadváhou jsou prezentovány jako 68 " ... the question whether and how women perceive the various social agenda attached to clothing in the fashion press and the extent to which they accept Ol' reject these images as meaningful for the construction of their own appearances " 69 Zejména v Top dívky: Já jím, jen to nepolykám (TD 612006); "Chci zase žít!" (TD 712006) ...

69

znevýhodněné

a diskriminované,

případně

se samy zesměšňují: "Mají tedy vůbec tlustší holky

nijakou výhodu?" "Když jdu v létě na tobogán, tak mi to mnohem rychleji jede @" (Modelka versus boubelka; D 10/2005: 18, 19). Obezita je jako handicap ("Mám vychytaný udělat kočku.

dokážu

s námětem

cvičení,

věci,

jednoznačně

vnímána jako nestandardní a

který můžu nosit a který ne. A myslím si, že ze sebe

" D 1012005: 19). Propagace kultu

diet nebo kosmetiky. I když jsou

těla

články

součástí

je

každého

t!!lsJ!.

článku

informativní a popularizují

ochranu před sluncem, vkrádá se do nich přebujelá touha po kráse (zde ovšem jako výstraha): krásně

"Má touha po

opáleném

těle

opalování" nebo hyperbolizace "Bez 45). Jen o

několik

vůbec neřešila

byla tak velká, že jsem

moře

a

sluníčka

stránek dál redaktorky nutí dívky do

krém na

totiž nedokážu žítI" (obojí D 712005: "předvádění

se v minisukních, tílku a

plavkách" (D 7/2005: 55). Top dívky podporuje archetypy ženy a muže tak, že prezentuje dívky jako roboty jednající podle

předem připraveného

nich jako o zboží: Do kavárny Okamžitě se

nastartuje

tvůj

povelu pro

přijde dobře

určitou

situaci. Banalizuje city a referuje o

vypadající kluk. "Toho musím mít, " myslíš si.

automatický flirtovací program: olízneš si rty, prohrábneš si vlasy

a dáš hlavu trochu na stranu. (TD 712006: 26) Časopis dívky prakticky nutí, aby takto jednaly: pokud nebudou, "pak se nediv, pokud odejde s jinou holkou ". Stereotypy jako

"pokud budeš mít ale nejistý bezmocný

dívčí pohled, přijde jim

to moc roztomilé " (obojí TD

712006: 26) podporují archetyp slabé, nemohoucí ženy, vyžadující ochranu. Dívky se zde přetvářce

a stylizaci do role sexuální loutky,

případně člověka,

se chovat podle velmi femininních, tj. antifeministických sebevědomé

ženské

klukům nahánějí

strach.

Chtějí

čtenářek

užito

včetně

předpisů

(" Upřímně

může

může

stavět

do

podřízené

zdát sexy).

kterého oslovíte, je deset

depreciativa ženská, které

Ideologický náboj mají i brané velmi

vážně

logických pravd

role, a pokud tak

Ostře protichůdně působí

bodů.

nečiní,

sebevědomé

ženy v

očích

sebevědomá

pak jen proto, že se to

výzvy k přehnané

asertivitě:

být

opačnému

"Za kluka,

Kdo nasbírá víc, vyhrává. " (TD 712006: 26). zdánlivě

nevinné texty: vtipy. Ty totiž, nepodložené a

jako axiomy, které nelze dokázat, ale (podobně

řečeno, příliš

být sexy" TD 712006: 26; toto

a priori diskvalifikuje - zdá se, že podle redaktorek Top dívky žena

nesmí, musí se pohlaví

skutečně

který nic nedokáže, nebude-li

být tvojí skálou, oporou a ochranitelem a

ne se vedle tebe cítit malí. Ale trošku tvrdší chování konstatování bylo

učí

jako u pranostik,

přísloví,

přesto

často

z nich vychází mnoho zcela

gnómických frází a

pořekadel),

nevybízejí k zamyšlení. Čtenář je prostě přijme a zasměje se jim, což však zdaleka nevyváží jejich

manipulační

přítomné

potenciál, ideologii kontradikce,

neoprávněné

generalizace a typicky

argumenty ad hominem (dehonestace popisované osoby, fiktivního protivníka),

70

k

směšnosti

předpojatá

(ironizace) nebo

slova. Pokud pak vtipy

ženy užívají (autorky v

dívčích časopisech)

dívčích časopisů),

zřejmě něco

není

vtipů

Jedním z takových 21/2005: 4 je

namířen

proti ženám samy

a jiné ženy se jim pravděpodobně

smějí (čtenářky

v pořádku se ženským sebepojetím jako celkem. obecně.

je parafrázovaný bonmot charakterizující ženy

herečce

proti

zaměřené

V BG

Tori Spelling, která se po roce manželství rozvedla.

Autorka krátkého odstavce o ní referuje jako o chudince Tori a píše, že" vzhledem k tomu, že Tori sama netuší, proč se vlastně rozvádí, je nám víc líto chudáka Charlieho. Tori

co chce, a nedá pokoj, dokud to nedostane!" Je v budoucnosti

přispěje

odstavců

přívlastku

přívlastek

nečekaně

hereččiným

u chudinky Tori

řadě uvědomit

neví,

(a k tomu snad

aktuálně zaváděna

do škol), že

nezakládá na znalosti situace a je zdůvodnilo, proč

případě

se o ní

vlastně

autorka použila argument ad

chudáka Charlieho: dovolává se soucitu

a poukazuje na Charlieho malost (v odstavci se o

spisovatel Charlie Shanian byl Stejný

většinou vůbec

na malé ploše, referovat. V tomto

misericordiam a ad verecundiam u čtenářek

se

zejména proto, aby událost skandalizovalo a aby

byť

musí,

si v první

mediální výchova, jejíž koncepce je

hodnocení autorek podobných přítomno

třeba

prostě

něm hovoří

jen v tom smyslu, že

větě

však není agentem).

manželem - v žádné

CA co vedlo chudinku Tori, že požádala tak náhle a

o rozvod? ") je naopak argumentem ad hominem a také argumentem k

směšnosti,

ironizujícím. Dalším vtipem podporujícím Proč je

nadřazenost mužů

v

dívčích očích

BEZVA narodit se jako kluk? (-: (D 7/2005:20).

naznačuje,

že jde o

"Tvé přijmení ti

zlehčení

zůstane

až do smrti" a "Dokážeš si sám

může přijmout

schopné

pochopitelně

to ženino) a

otevřít zavařovací

Všudypřítomný

bodů

materiálu

smajlík sice

opět

a hyperbolu, ale teze "Nemusíš s sebou všude nosit kabelku ",

generalizující, nepravdivé (žena si jako muž

je 14

po

neoprávněně

otevřít

sklenici s marmeládou" jsou

svatbě může

své

příjmení

nechat,

stejně

dehonestující (ne všechny ženy nejsou

sklenici a ne všichni muži to dokáží). Podobným nositelem

ideologie je např. i bonmot, který pomocí vtipu a zdánlivé nepodloženou generalizaci - na otázku "Máte

raději

logičnosti

zastírá

neoprávněnou

a

blondýny, nebo brunetky?" odpovídá

Jarda - 26 let; prý profesionální sportovec: "Blondýnky. Protože jsou jako mercedes. Každý by ho

chtěl,

ale málokdo si ho

může

dovolit" (D 10/2005: 19).

Nekorektní je z hlediska genderu i obrazné pojmenování ženy jako drahé žena není

polovička

pojmenování polovičky

polovičky

-

muže, je to samostatná bytost a nejen feministky mohou chápat

hezčí polovička

nebo drahá

polovička

(BG 15/2005: 39),

případně

druhé

(TD 7/2006: 16) jako degradaci a dehonestaci.

71

Jak referují

dívčí časopisy

V duchu

dívčího

samy o sobě a svých textech?

sociolektu užívá

časopis

pro reference o svých obsazích atraktivní

přívlastky. Často však materiál popisovaný např. slovem ulítlý, případně cool (Cool babča -

D 1012005: 11) nebo crazy svým obsahem neodpovídá významu (skandalizující nebo zábavná) jsou užívána

hlavně

transparentní a nemá za úkol popsat podstatu

věci,

příběhy"

přívlastku

- adjektiva

jako lákadlo, které však není zcela

spíš na ni

čtenářku

nalákat: "vaše ulítlé

(BG 21/2005).

Jak referují dívčí

časopisy

o svých

čtenářkách

a o ženách

obecně?

Čtenářky COSMOgirl! jsou rebelkami jak očích redakce, tak ve svých vlastních. Výraz svůj

rebelka ztratil tolikerým užitím

povstalectvím, aktivitou; je sémanticky

význam i konotace s odbojem, vyprázdněný,

prakticky synonymem slova holka. V dopisech rebelka nechápou

tradičně,

stal se v prostředí

některých čtenářek

dívčích časopisů

je znát, že význam slova

obyčejná

viz následující oxymóron: jsem

neobyčejností,

10/2005: 8). Ajak má správná čtenářka CG vypadat? Recept je snadný:

18letá rebelka (CG

"Pět

rebelek nahodilo

sexy styl, jsou z nich kočky" (CG! 712006: 3).

Jako

kočky

Kam či je zase

vidí ženy i BravoGIRL!: lichotivou charakteristiku použila např. ve frázi "z

kočka"

užití dehonestujících zvířeti

(BG 21/2005: 9). Ve vzorku

výrazů

pro

části

ženského

časopisů

těla, někdy

(,,Jsi snad žába? :-)" - D 1012005: 4; případně lvice,

jsem nenašla ani jeden

se však objeví kočka

přirovnání

příklad

ženy ke

- viz výše).

Pokud jde o ikonické zobrazení, tedy fotografie žen, postupují všechny zkoumané

dívčí časopisy

velmi

obdobně.

Na obálce

zveřejní

jedinou ženu (s

pěti

čtyři

výjimkami 7o

ve vzorku všech titulů za období půl roku); většinou jde o zcela neznámou modelku ve věku odpovídajícím vyšší hranici zahraniční hvězda

věku předpokládaného

publika.

Někdy

se objeví

česká

nebo

populární kultury - SuperStar Míša Nosková na obálce BravoGIRL!

22/2005 (pro obálku tohoto

časopisu

Angelina J olie na obálce Dívky

Č.

č.

ve sledovaném vzorku pózovalo 8 celebrit), respektive 10/2005 (Dívka naopak celebrity

před obyčejnými

70 Modelka je natolik neznámá, že se její jméno objevuje jen v jednom ze tří sledovaných časopisů, zatímco jméno fotografa titulní strany je pokaždé na vertikále při hřbetu nebo švu časopisu zmíněno. To, že modelka nemá jméno (na rozdíl od modelek v exkluzivních časopisech pro ženy, kde je jméno vždy uvedeno - ve čtyřech ze šesti čísel uvedla jméno své "Cover Girl" i CG!), může z ideologického hlediska značit nepodstatnost a záměnnost modelčiny individuality. Otázka je, jak potom takový časopis zachází s individualitou čtenářčinou.

72

modelkami preferuje: slavní se objevili na všech šesti obálkách). Dívky i celebrity jsou řezem

zobrazeny bud' ve velkém detailu, detailu, polodetailu nebo polocelku (s kyčlí)

a nikdy není postava

vidět

celá, protože za

s genderovně nekorektním zobrazováním

nejdůležitější

oddělených částí

je pokládán

ženského

těla

pod oblastí

obličej

(srovnej

jakožto komodity

mající za účel "prodat" bud' výrobek, nebo ženu samu - mj. in Goffman 1979). Modelky mají většinou

odhalená ramena, a to i u zimních

čísel,

na jejichž obálkách však dominují

svetry, nebo jsou v plavkách. Vždy jsou dokonale

nalíčené

a ve

sladěných

Seduktivní metody vyzývavého pohledu a stereotypních grimas (ruka na

čepice

a

barvách.

rozevřených

rtech,

vyplazený jazyk s piercingem, našpulené rty) jsou užívány i na publikum stejného pohlaví, jakkoli jiným referencím o romantickém nebo dokonce sexuálním vztahu dvou osob stejného pohlaví se dívčí

Jak referují

časopisy

vyhýbají.

dívčí časopisy

o mužích?

Tato kapitolka by sociologovi vydala na celou studii s názvem Jak si představuje

dívka

svého partnera. Atributy, které jsou v dívčích

mužům zřejmě nejčastěji,

jsou následující:

nejúžasnější,

nejsladší,

současná

mladá

časopisech připisovány nejkrásnější,

krásným,

skvělým (BG 21/2005: 12). Částečně se vymyká snad jen měsíčník Dívka, na němž je v tomto časopisy

ohledu velmi znát, že je cílen na starší dívky než jazyk ve srovnání s ostatními myšlenku jako

např.

třemi časopisy

a

ostatní: užívá podstatně

občas uveřejní

v souvislosti s muži

"Pro všechny holky je krása a inteligence až na druhém

střízlivější

převratnou místě

- za

slušností a dobrým chováním. (( (D 10/2005: 23). Nerovnost mezi muži a ženami podporuje fakt, že se pro popsání chlapce, který se dívce líbí, v

dívčích časopisech

význam - kultovní

a zejména v dopisech

předmět pravěkých

čtenářek

užívá slovo idol. To

náboženství, modla -

rozšířilo

svůj původní

na výraz pro uctívanou

osobu (" ... zjistit, jak se můj idol jmenuje " - CG 10/2005: 3). Že dívky vzhlížejí k celebritám, je

tradiční

a pochopitelné

(Adresář

tvých

podobně

21/2005: 3). Zdá se však, že vzhlížejí redakci nebo ve svých příbězích modlila, abych "Můj

aspoň

nepotkala

idol se s ostatními

samozřejmě jsme

se

rovněž

obě přiblížily

i ke svým

tvých

vrstevníkům,

idolů

- obojí BG

které v dopisech

popisují pomocí nálepky/kategorie idol: "tak jsem se

někoho

škodolibě

hvězdných idolů, Adresář

známého, nejlépe svého idola (( (CG 1012005: 11);

smál"; "Nebyl to sice

k našim

idolům;

můj

idol" (obojí D 1012005: 10);

zjistily jsme, že se nelíbáme s idoly (obojí

D 1212005: 17).

73

6.4 Argumentace

Argumentace je

součástí

velmi staré disciplíny, rétoriky, a dnes ji chápeme jako

"soubor operací, které vyhledávají výchozí tvrzení jistá, (zdůvodnění,

relevantní (platná) pro odvození závěru,

jehož cílem je partnera

řeči přesvědčit

argumentace chápána ve smyslu hádání se,

děje předkládají

nebo

ospravedlnění, popř.

obecně přijímaná,

vyvrácení)

určitého

Ačkoli

laicky je

a ovlivnit" (Kraus 2004: 34).

pření

dívčích časopisů. Autoři

monologických textech

věrohodná

se dvou nebo více osob, totiž ve snaze zapojit

můžeme

čtenářku

co nejvíce do

stanoviska vybízející ke konfrontaci a ve snaze o zjednodušení,

diskreditaci popisované osoby

či

ji najít i v

senzačnost,

jevu nebo o prostou manipulaci používají tzv. fallacia, tedy obecně

klamné nebo falešné argumenty. Argumentace je cenným nástrojem ideologie a prostředkem

k získání moci (nebo, jak se domnívají marxisté a neomarxisté, k udržení příkladů

nastolení hegemonie), proto bylo mnoho

argumentů zmíněno

či

již v předchozí

kapitole. Podívejme se

například,

jak

argument falešné (nebo jako v tomto nenormálního, ale pro miliardáře

není právě

návrhář

běžné,

zmíněné

příčiny:

neoprávněnou

"Pro normálního smrtelníka nic návrháře,

a tudíž

a hrál si na

tesaře,

rapera, podnikatele, módního

věta

hřebíků

díky užití falešné kauzality -

spojovacího výrazu a tudíž - tvrdí, že miliardář.

generalizaci a

veleúspěšný

prostřednictvím

raper, podnikatel a módní

Taková osoba navíc není "normální smrtelník";

této sociální exkluze je bud' jeho údajné, neprokázané bohatství, nebo jeho profese. Je vedlejší, zda má tato formulace vést

úspěchu či neběžná

jediné)

užívají

aby se chopil kladívek, prken a

musí být nutně v důsledku

důvodem

případě

veleúspěšného

nemyslíš?" (BG 21/2005: 4). Tato důsledkového

dívčí časopisy

čtenářky

k adoraci

peněz

tři

nebo

zda má podporovat myšlenku, že existují "lepší lidé", u nichž je manuální práce

- žádná ze

zmíněných

tezí není doložena. Potvrdit ji mají naopak

čtenářky;

k tomu

slouží formulace tvrzení jako otázky, ovšem spíš řečnické. O argumentech ad hominem, ad misericordiam a ad verecundiam stojí více v předchozí kapitole, kde je také doloženo jejich užití. falešné, není jejich užití v životě natolik společnosti

Ačkoli

příliš "nebezpečné". Dívčí časopisy

nedůležité,

že tyto argumenty nemívají na

velký dopad, netýkají-li se již

zmíněné

totiž

jsou tyto argumenty tzv. většinou

veřejné

referují o tematice

blaho, rozhodování

problematiky kultu

těla,

či

stav

feminismu nebo

konzumerismu.

74

6.5 Úvodník jakožto ideologická brána do časopisu

čtenářkami

Podívejme se nyní na to, jak se svými

prostřednictvím

úvodníku

komunikují Top dívky a COSMOgirl! (Dívka a BravoGIRL! pravidelné úvodníky nemají). Pomocí analýzy diskurzu zjistíme ideologické vstupní branou do ideologického prostoru komunikát

vyznačující

působení

časopisu,

textu úvodníku, který je můžeme

jejž

vlastně

považovat za komplexní

se pravidelností, seria1itou a názorovou homogenností

napříč

jednotlivými čísly daného měsíčníku, případně čtrnáctideníku. Úvodník je umístěn v případě straně časopisu

Top dívky i COSMOgir1! na první šéfredaktorka a jeho styl odpovídá editoria1ů,

které stojí na stejném

redakčnímu

místě

hned vedle obsahu, píše ho vždy

jazyku. Tyto úvodníky se zcela liší od např.

a mají stejnou funkci

v českých týdenících

Reflexu nebo Týdnu. Rozdíl mezi úvodníkem a editoria1em jakožto žánry popisuje v Encyklopedii praktické žurnalistiky B. Osvaldová: zatímco úvodník je "druh (někdy

zaujímající zásadní

je "v

ich-formě

morální) stanovisko k nějakému aktuálnímu problému ", editoria1

psaná promluva šéfredaktora ke

mísící prvky úvodníku,

článku

komentáře,

ale také

čtenářům

otevřeného

s informacemi o obsahu

čísla,

dopisu" (Encyklopedie praktické

žurnalistiky 1999: 198). Úvodník v dívčích časopisech má tematicky i formálně blízko

k fejetonu, nese totiž běžný

příběh

kromě

a

pozdravu a podpisu je zejména v CG! použitelný i jako

materiál. Úvodník se vyznačuj e tím, že užívá prakticky stejné jazykové prostředky jako ostatní

texty

časopisu,

zaujmout,

jen v poněkud

případně

zautomatizovaných smyslu

časopisy

dívčí

překvapit

výrazů,

přejít

do

běžného

nebo ohromit. To se projevuje zejména kombinací

nebo objevení

užívání a

nějakého

masově

týče

jazykového

rozšířit. Stejně

se

proto, aby věděly, co je módní a stylové v oblasti

komunitu, i co se

čtenářky bezprostředně

musí své

které dívky znají z běžné denní komunikace, a aktualizací ve

neotřelých přirovnání

potenciá1

zhuštěnější formě, neboť

užívání jazyka. Jen pokud

čte

oblečení,

mládež

prostředku,

který má

jako dívky sledují tyto sjednocují tyto magazíny

časopisy,

ví, co je v jazyce

"trendy" - knihy poskytují jazykové prostředky poměrně zastaralé a vázané zejména na oblast spisovné

češtiny,

zatímco magazíny se kodifikací omezovat nemusejí a jejich užívání

nespisovného jazyka s prvky řeči typické pro mládež je mládež obecně

čte

- totiž proto, aby

rozuměla

svým

může

být jeden z hlavních

vrstevníkům

srozumitelným a v jazykové komunitě (sociální

právě

faktorů, proč

a mohla k nim promlouvat

subkultuře)

užívaným kódem.

75

BravoGirl! a Dívka,

časopisy

vydávané vydavatelstvím Europress, úvodníky

nemají. Dívka sice na své první textové

straně

vůbec

má rubriku s názvem Editorial, ta však nikdy

neposkytuje jeden ucelený útvar s typickou grafickou úpravou nebo

alespoň

trochu

vzájemně

podobnou tematikou. Krátké texty, které na této stránce jsou, však zcela korespondují s užitím jazyka a

přesvědčovacími

praktikami

úvodníků

ve zbylých dvou

dívčích časopisech

(viz

dále). COSMOgirl! a Top dívky mají

tři

části

ustálené

výrazně

editorialu:

typograficky

provedený pozdrav (eG! vždy Čau!, TD zase Ahoj I), fotografii šéfredaktorky, většinou velmi silně

stylizovanou, která zaujímá v případě COSMOgir1! zhruba

jenž je

věnován

textové složce, a

šéfredaktorčin rukopisně

COSMOgirl! jde o hypokoristikon Míša, zcela důvěrnosti

navození pocitu

třetinu

až polovinu prostoru,

vyvedený podpis. V případě

jistě kvůli přiblížení

- domáckou podobou jména

říkáme

skupině

se cílové

osobně

tomu, koho

a

známe.

Šéfredaktorka Top dívky zase k podpisu namalovala kočičku - obrázky jako součást podpisu, jak je známe upřímnou,

zřejmě

např.

z podpisu Václava Havla nebo Vladimíra Párala, mají navodit něhož

osobní atmosféru. Pozdrav i podpis evokují osobní dopis, u

proto, že by muselo zahrnovat slovo

něco osobnějšího, například zřejmě přehnané

čtenářky,

skutečnosti

ale ve

kamarádky, což je zase vzhledem ke

srdečnou

a

chybí oslovení

by zde

mělo

komunikační

stát spíš

situaci zcela

a nepravdivé.

Úvodníky obou časopisů jsou vždy narativní a monotematické, vždy jsou psány z úhlu pohledu šéfredaktorky, v ich-formě. Popisují

šéfredaktorčiny

střední

v jakém

školy (tedy zážitky prožité ve

vždy stojí

nějaké

poselství

či doporučení,

souvisí s marketingovou stránkou nebo

podpoření

věku,

ideologických

které by

časopisu, ať

cílů

ostatních

teď

zážitky, a to ze

jsou

čtenářky).

měla čtenářka

už jde o vyhlášení

textů časopisu,

současnosti

V závěru

i ze

úvodníků

následovat. Zpravidla

soutěže

o ceny (TD 712006),

jež lze shrnout do makroilokuce

typu Buď sama sebou, Cestuj aj. (CG! 712005, CG! 1012005). Úvodník v Top dívky

Úvodník v TD 7/2006 vypráví o sedmikilometrové" túře" podniknuté šéfredaktorkou, jež sama sebe hyperbolicky popisuje jako autenticitu je volena obecná

čeština,

křehotinku,

která není na

automatické fráze jsou psány naopak

ready-made, prefabrikované sentence typu "Prázdniny, které zážitky a dobrodružství jako

přírodu

stvořené!"

nebo

prázdniny ... "). Jazyk je afektovaný a imituje

"Přeji

běžnou

zvyklá. Pro

spisovně

právě začínají,

(typické

jsou pro nové

vám i s celou redakcí krásné

mluvu kamarádek, také kompozice je

76

velmi jednoduchá, lineární s občasnými kontaktní frází cílenou slovesa

povyprávět, zřejmě

přímo

odbočkami,

jak tomu bývá u konverzace. Text začíná

které Slovník spisovné chybně

češtiny

-

pohovořit

si, poreferovat o 6. p.; zde ovšem sloveso

spOjeno se 4. pádem, což

nezmiňuje,

z roku 2000

nepatřičná

je

povyprávět (předpona

na recipientky: Tohle vám musím

se mi zdá

odvozena od slov s podobným významem typu popovídat si,

stejně

povyprávět

není zvratné, a navíc je

jako v případě diskutovat 4. p. považuji za kontaminaci,

smíšení slovesa s pádovou vazbou náležející slovesu s podobným významem). literární neobratnost

umocňuje

po- u

hned následující

věta

použití 7. pádu u substantiva působí velmi zastarale.

mělo

Všechno Stejně

být

Autorčinu

překvapením,

jako v případě eG! jsou

v níž

některá

slova zvýrazněná, na rozdíl od ní opravdu ta, která jsou pro smysl článku důležitá. Pro Top dívku jsou více než pro ostatní slova,podobě

typické anglicismy a anglická

už transkribovaná dle výslovnosti (spešl, šoking - 712006: 3), nebo v originální

Gen v obsahu

příslovce

dívčí časopisy

čísla

712006 je jich 23). V úvodníku je však jediný anglicismus - vžité

fajn. Ani módní výrazy typu trendy, super, trendové, sexy (vše v obsahu

čísla,

712006: 3) se v úvodníku neobjevují, pouze výrazy" v pohodějsem ... ", " ... mi přišlo marný". Obecná

čeština

se v oblasti morfologie projevuje typicky: koncovkou -m namísto

spisovného -me u 1. os. plurálu sloves v přítomném v koncovkách

různých tvarů

čase

(,,Kdy už tam budem? "), -ý místo -é

adjektiv (žádný stánky; o perníkový chaloupce; pěkný kecy; bylo

to fantastický; zážitky, který by

mě normálně

nepotkaly; do turistickýho oddílu) a krácením

koncovkového -í- v -ím v 1. os. singuláru sloves v přítomném

čase

na -im

neběžím,

nehlásím. Další nespisovné lexikum se omezilo na zkrácené adjektivum bezva a netypické pocucávala jsem (neologismus podobného typu jako povyprávět). Syntax byla spisovná a slovosled a větosled objektivní, jako hovorové hodnotím dvojí spojení

věty

hlavní a

věty příslovečné důsledkové

emocionálnost a vypjatost z jeho 37 věta

textů

nevětných celků, vět

v a

dívčích časopisech souvětí končilo

pomocí vazby když ... , tak... Zvýšená se v tomto úvodníku projevila i tím, že

celkem 17

vykřičníkem, přičemž

jen jedna

byla rozkazovací, jedna pak přací a zbylých 15 zvolacích. Pokud bychom tento úvodník brali jako normu

dívčího

chování nebo dokonce jako

jeho maximu, museli bychom konstatovat snižování vlastní intelektuální kapacity prostřednictvím

infantilnosti - "Byla jsem z toho trošku nervózní, takholky z redakce

vybavily novým Čtyřlístkem (na odreagování pro případ nezvladatelné hysterie) a kompasem ", "v lese NEJSOU

vůbec

žádný stánky s

občerstvením ",

neschopnosti a

nedostatečnosti - " ... moje obavy byly na místě. Šli jsme na TÚRU Prý 7 kilometrů ... " aj.

Jako zcela nutná se jeví

potřeba dobře

vypadat i na

výletě

v lesích: " ... když jsem si malovala 77

řasy,

cukala mi ruka, jako by do ní šlo 220V!" Velmi hojná jsou i superlativa a

intenzifikátory, typické pro jazyk žen (ženský genderlekt; viz Čmejrková 1997): všechno mělo být

překvapením,

takže jsem

totálně, vůbec

žádný,

vůbec

netušila,

minimálně,

vůbec

maximální výkon, NIKDO,

ne, fantastický, maximální dávka legrace. V textu se vyskytly i dva tzv.

smajlíky, jejichž popularita je na vzestupu díky komunikaci

prostřednictvím

sms a

e-mailů,

pak mezitextové navazování, citace z animovaného filmu pro nejmenší Myšák Stuart Liule, a odkaz vně diegetickou rovinu: Díky, O užití estetických

Péťo!.

prostředků

časopisů

v jazyce ženských

jsem

podrobněji

psala

v knížce Ženské časopisy pro pokročilé: literární interpretace a kritická analýza diskurzu měsíčníku

přítomna i občas

Marianne (2006). Došla jsem tehdy k závěru, že "v publicistických textech jsou obrazná pojmenování, kterých by pro jejich

běžnost

krásná literatura již neužila;

se setkáme s přirovnáními a metaforami, které jsou banální a neplní fakticky svou

zamýšlenou roli, tedy

56). To

jistě

občerstvit,

platí pro ostatní

pobavit a redakční

mentálně

inspirovat

časopisů;

materiály

čtenáře"

(Kadlecová 2006:

v úvodníku Top dívky však

najdeme i zajímavá přirovnání: pohybovala jsem se jako figurka z lega; ruka mi cukala, jako by do ní šlo 220V (namísto 220 V), a hyperboly: " ... když stojím na pařezu, tak mám když do

mě narazí

moucha, tak mám

v poloze srny v křeči ". V tomtéž výrazy:

"Prostě stálo

Text je dvě

vám musím

obě

článku

však najdeme i

pět

bezvědomí

chyb v interpunkci a balastní

kontaktní, navozuje dojem konverzace, na níž

mají prostor pro

povyprávět ", uprostřed

odstavci už se objevují slovesa v 2. pište,

"jsem místo do spánku upadla do

a

to za to!"

poměrně

strany, které

modřinu! ",

závrať

vyjádření.

textu stojí

osobě

Hned na

věta

počátku

"tak si to

skutečně

participují

zmíněná

fráze" To

stojí

představte"

a v posledním

plurálu (nejde však o vykání): napište nám, pošlete,

nezapomeňte.

Úvodník v COSMOgirl!

Text úvodníku

eG je zhruba o polovinu kratší než texty úvodníků TD, proto budeme

analyzovat dva, a to z čísel 712005 a 1012005. Červencový úvodník má prázdninové téma, říjnový

popisuje zkušenosti šéfredaktorky z jejích

formě

a spisovnou

prčic,

krucinál) a tři

(Takovou nám

Kontakt se

češtinou.

vč.

pokutu.).

let. Oba jsou psány v ich-

712005 obsahuje kolokvialismy jen v přímé

věty začínají částicí

napařili

čtenářem

Text

středoškolských

no. Jedna věta v přímé

Obecněčeský

navazuje jen předposlední

je

věta

nevětný

řeči

tzv.

řeči

(do

má subjektivní slovosled

přídatný

(pomocí přísudku v 2.

výraz No osobě

jasně!

singuláru) -

78

"Za vztah na dálku

můžeš

leda takový, kdy vás

dělí

v dnešní

době plné mobilů,

oceán nebo

Sibiř.

" V této

charterů

internetu a levných větě

považovat

také najdeme hovorové anaforické

odkazování pomocí spojky kdy namísto spojovacího výrazu ve kterém. Styl materiálu je typicky publicistický,

převážně

minulého a na konci se

zároveň

zařadit

několik

jen

málo

spisovný, z přítomného

s tzv. posláním vrací

výrazů: děcek,

uchechtat,

opět

času

do

napařili

přechází

přítomného.

zvýrazněná. Ačkoli

slova v úvodnících jsou někdy vyznačena tučně

(substantiva jsou

zvýrazněna

pozéři,

slova a sousloví

rezignovali. Slovo

pozéři

vykřičníky.

děj klíčová.

předchází,

na háku, vkrádala, zkoušely, lžích,

poměrně neběžné

a

určuje

V čísle 10/2006 jsou

a sousloví na háku jsou módní a mládeží

slova vkrádala a plíživě jsou

Mezi hovorové lze

jde o slova plnovýznamová

i s předložkou, která je

jejich gramatické kategorie), nejsou to slova pro

do

(pokutu), v tu ránu mi to došlo,

fakt, super. V textuje oproti úvodníku TD jediný tzv. smajlík ajen tři Některá

vypravěčka

často

plíživě,

tedy tučně

prostší,

užívané výrazy,

výrazy pocházející z útvaru spisovné

češtiny,

slova zkoušely, lžích a prostší jsou zcela běžná, slovo rezignovali je původem cizí. Úvodník nese zřejmé rysy mluvnosti a také jevy typické pro jazyk žen (ale zejména pro jazyk určený ženám - tyto kategorie se nemusejí vždy krýt), jejž charakterizuje: časté

užívání zájmen, ich-forma - všechny editorialy v

časopisech

jsou psány v

ich-formě

a přinášejí

dívčích

a tzv. exkluzivních ženských

příběh/zkušenost/pohled

šéfredaktorky, která je

pod textem podepsána. Tento editorial není výjimkou, a proto jsou osobní a zájmena v něm užitá tato: já, kontaktové

prostředky,

ideologických

poselství

mě, můj,

např.

v

jeho, mu, moje,

adresátů

oslovení

dívčích

mě,

časopisech

přivlastňovací

mé, ty, to, svým, tvým. řečeno,

- jak už bylo

nejsou

přímo

osloveny,

adresátky

protože je

problematické kategorizovat a zevšeobecnit, shrnout pod jeden název tak širokou (i když názorově, věkově

eG je však

a sociálně

často

zřejmě nepříliš

(a v druhé

polovině ročníku

úvodníku) užívána druhá osoba autor-adresát, aby byla

čtenářka

čísla

komunikačního

2005 vždy

minimálně

jednou v každém

jednotného, aby byl navozen okamžitý osobní kontakt

vtažena adresnými otázkami a pokyny do

proto, aby mohl být užit rozkazovací do

heterogenní) skupinu respondentek. V úvodnících

způsob

děje

u sloves, a aby tak bylo možno vpravit

procesu pokyny, jak se chovat a jak myslet. Už na obálce

č.

zřejmě

a

i

efektivně

10/2006 je

palcovými kapitálkami vysázen nejdůležitější titul ,,Jak budeš vypadat nejlíp na celé škole" a hned pod ním další: "Namaluj si

uhrančivé

linky, zkombinuj sexy

nejnevinniijší make-up!" V editorialu samotném je kontaktním "Hustý, co? ", která následuje

k přitakání. Následuje

věta

vzápětí

"Nečekej

po

vylíčení příběhu

žádný pompézní

hadříky

a

vyčaruj

prostředkem řečnická

a

závěr

sugestivně

otázka

nutí

čtenářku

( .. .) ", která je

přímým

79

čtenářky

kontaktováním konkrétní osobou, které je celý "Stejně jako

se

časopis exkluzivně věnován.

zevšeobecňující

v užití druhé osoby

zájmen poslední věta článku: expresivita -

Poté

nemůžeš donekonečna přetvařovat před

nejsi". To je však možná ozvláštnění

- ta se tak necítí být

často

je

(stejně

"Tobě a

vyjádřena

ale zde jsou použita jen jako

tvým

kámošům

názvů

dělat

svým klukem a

přímo

lůzr

něco,

je díky užití

určitě trvat

nebude!"

původně určitý

význam,

určuje,

zda mají

šíleně

drsanku,

cool, totálního

transkripce -

ačkoli

je

zřejmé,

k nepochopení významu

kvůli

že

české "tělo"

dívčí

jsou pro COSMOgir1! i ostatní

velmi typické, zejména pokud jde o substantiva Beauty, Body aj., které jako

rubrik vypadají líp než prosté

co

adresné, jen je tu

zesílení významu substantiva, které děsnou

ze sebe

Adresnější

to tak dlouho ale

hodnotícími adjektivy, která mají

prostředky

jedinečnou

další kontaktní formule -

jako u typu" nenaděláš nic ").

kolosální pitomost. Anglicismy typu cool a

časopisy

přichází

publika, ale

tvrzení, které nemusí být

konotace negativní, nebo pozitivní - hrozní pozéři, lůzra,

součástí

součástí

nebo "krása". Zvláštní je však nesjednocená

"kůl" rozhodně

není tak cool a u losera zase

může

dojít

zkomolení výslovnosti. Dlužno poznamenat, že slova cool a

loser jsou mládeží opravdu hodně užívána a že jejich české jednoslovné ekvivalenty prakticky

neexistují. Dalšími expresivními výrazy jsou v úvodníku CG 10/2005 mít na háku, zautomatizované kluky obecněčeské

výrazy kámoška, divadýlko, autorčina

neobvyklé slovo drsanky výjimečně

neřeším

původu speciálně,

moderní

generace užívala výraz

expresivní pozdrav papa a

drsňačky.

Mendělejevova

rčení

běžné

a hustý, co?, exklamace bože!,

třeťák, kámošům,

objevily i termíny mitochondrie a

obecněčeské

tabulka

V tomto úvodníku se prvků

a slova cizího

kuriózní, pompézní, rezignovat.

Zajímavé je, že šéfredaktorka-autorka používá jazyk mládeže (tedy jazyk mládeže tak, jak by

měl

vypadat podle ní, avšak

své chování kdysi, ale věc,

komentář

je napsán v neutrální

nejkrkolomnější způsoby,

zřejmě

ne tak, jak vypadá přináší

v závorce, který

formě

("Přitom

jak zjistit, jak se

reálně)

její "dnešní,

tehdy, pokud popisuje dospělácký"

pohled na

když si vzpomenu, jak jsem vymýšlela ty

můj

idol jmenuje a kde bydlí, a poté se

večer

vkrádala do jeho paneláku, abych mu hodila milostný dopis do schránky ... bože! "J. Na rozdíl

od šéfredaktorky TD se šéfredaktorka CG nechává fotografovat pro každé zásadně

"v akci" a

důvěryhodnosti

většinou

v souvislosti s tématem úvodníku, což dodává

a zajímavosti a úvodník působí

Ideologická funkce agendu a pomocí výše

znovu,

příběhu

na

uzavřeně, kompaktně.

úvodníků dívčích časopisů spočívá

zmíněných

číslo

jazykových

prostředků

zejména v tom, že nastolují

podsouvají

čtenářkám určité

80

hodnocení sociálních jevů a mínění

a

ovlivňuje

přístupy

k nim. Ideologie obsažená v úvodnících

rozhodování skupiny

čtenářek

a

prostřednictvím

utváří veřejné

skupinové

či

interpersonální komunikace i celé sociální skupiny potenciálních recipientek. Otázka je, zda dívky

přejímají

celé myšlenkové koncepty (a tudíž i

předpřipravené

pravdy), nebo spíše jen

témata, o nichž později diskutují a názory na ně si utvářejí už samy.

81

Dívčí časopis:

7.

Dívčí časopisy

zdánlivě

pomocník ve

výchově,

kamarádka, nebo

se na první pohled zdají být

sociálně

všechny dívky bez ohledu na jejich sociální

egalitářské

škůdce?

spravedlivé, protože sjednocují

příslušnost

vzdělání;

nebo

už jen tím, že promlouvají ke všem stejným jazykem, jazykem

samotnými dívkami. Tento jazyk má,

stejně

jako jazyk žen

obecně,

pěstovaným

velký emocionální náboj,

je velmi dynamický a obsahuje mnoho

neologismů, okazionalismů, slangismů

přejatých

výsledků

z

nerozumějí

Až čtenářek

angličtiny.

Jak jsme zjistili z

jsou

dotazníkového

šetření,

a

výrazů

ani samy dívky

všem výrazům sociolektu, který je jejich subkultuře přisuzován. při

bližším zkoumání zjistíme, že tyto

časopisy

preferují

určité

(asertivitu) a diskriminují ty, které je nemají, zobrazují spíše

kosmetiku) dostupné jen vyšším majetkovým nemohou dovolit, a nutí špici hodnotového

čtenářky

žebříčku

třídám

a

sociálně

vlastnosti svých

předměty (oblečení,

stigmatizují dívky, které si je

ke konzumnímu chování tím, že zbožní atributy zobrazují na

a propagují

přímou

souvislost konzumního chování s vyšším

sociálním statutem. Pokud bychom

měli

posuzovat kvalitu

časopisu

a jeho jazyka a stylu podle použitého

typu papíru a ceny jednoho výtisku, jak velmi neobvykle a do jisté míry

neoprávněně činí

J.

Hoffmannová (2005: 79fl, museli bychom časopisy hierarchizovat následovně: COSMOgir1!, Dívka, Top dívky, BravoGIRL!. Hodnotíme-li jazykovou tradičními

metodami, má

v tom, že je

určen

měsíčník

a tematickou pestrost

třem časopisům

nesporné výhody

standardnější, méně

expresivní jazyk

Dívka oproti ostatním

staršímu publiku. Používá proto

úroveň

(zejména v materiálech, kde persuazivní funkce nehraje výraznou roli, jako jsou např. profily umělců

a slavných osobností), jeho texty nesou více informací a podíl textu oproti obrazové

složce je výrazně vyšší než u zbylých tří. Jak lze zjistit

prostřednictvím

obsahové analýzy,

dívčí časopisy

informace, které napomohou dívkám orientovat se jak v konzumním prostředí

efemérní.

(vegetariánství, ochrana Dívčí časopisy

věnovanému příspěvkům

i mnoho informací o

však deformují mediální obraz

dívčí

agendu a vybírají si z příspěvků 71 " ...

vrcholový sport), avšak

světě,

tak v alternativním

většina materiálů

je zcela

také mohou díky amaterizaci žurnalistiky, tzn. vysoké

interakce a velkému prostoru útvarům, zprostředkovat

přírody,

nabízejí cenné rady a

dění uvnitř

samotných

čtenářek

míře

a epistolárním

subkultury mládeže. Do velké míry

subkultury samotné redaktorky časopisů tím, že nastolují

čtenářek

jen ty, které jim ideologicky vyhovují (redaktorky

až po ty mnohem levnější tiskoviny, jejichž úroveň vyjadřování je rovněž mnohem lacinější a celkem (Hoffmannová 2005: 79)

nepolaytě bulvární"

82

tedy

působí při

rozhodování o možnostech publikace materiálu jako poslední instance, tzv.

gatekeepeři). Neměli

bychom tedy

jejich mediálního obrazu, na redakce

časopisů,

němž

současné

dívky posuzovat,

případně

se samy podílejí jen malou

měrou

odsuzovat na

a který

základě

vytvářejí

nejen

ale i velmi mocní inzerenti.

Pokud je primární funkcí

dívčích časopisů

nikoli informovat a kultivovat, ale bavit, a

pokud přistoupíme na to, že jsou spíše prostředky eskapismu72 , než aby byly užívány utilitárně, způsob

tedy s nějakou vizí, za

aktivity ve volném

také mohou nečekejme,

částečně

že budou ve

čase

určitým účelem,

nebo dokonce jako

suplovat funkci

rodičů

větší míře naplňovat

či

funkci

lze jejich součást

četbu

dívkám

mentální hygieny.

kamarádky.

Rozhodně

vzdělávací, případně

doporučit

jako

Dívčí časopisy

však od nich

sloužit kultuře (a to

i jazykové) a plnit podobnou funkci jako krásná literatura.

72

tedy snahy o únik z reálného světa do světa fiktivního, který staví před recipienta pouze pseudoproblémy a a nechává ho psychicky relaxovat

kvaziřešení

83

Resumé

Tato práce pojednává o Jazyce a ideologii v dívčích COSMOgirl!, Dívka a Top dívky. Popisuje pozici čtrnáctideníku

analyzuje pro stylu

na ně

českém

mediálním trhu a

následně

těchto

praktická

nepřítomnost

časopisů

časopisů

a

intertextuality. Poté práce na

časopisy předkládán

a

porozumění

příslušných připisován

textu,

mediálních

obsahů

ideologie a argumentace

je konstatována a

základě

přístupu,

ztotožňují

dotazníkového

do jaké míry se dívky

s jazykem, jenž jim je

jako jejich vlastní sociolekt. Zkoumána je zejména

přístup

češtině

k nespisovné

témata a subjektivní hodnocení formátu

obhajujícími a odmítajícími

-

jazyka dívek (a

anglicismy, neologismy,

četnými příklady. Rovněž

pomocí kvalitativního i kvantitativního (SPSS)

- potenciální recipientky

předkládaná

a jednoho

na obsah

zvláště

- expresivita a emocionalita tzv. genderlektu a

okazionalismy a slangismy jsou doloženy

schopnost

měsíčníků

zaměřuj e

se

jazyka určeného dívkám) a tendence k obohacování lexika

šetření zjišťuje

tří

BravoGIRL!,

typické žámy (fotoromán aj.). Následuje lingvistická analýza jazyka a popis

těchto časopisů

vysvětlena

časopisech

četbu těchto časopisů.

dívčích časopisů,

smajlíkům,

a tzv.

zájem o

dívčího časopisu, doplněné důvody

Poslední

částí

práce pak je analýza

propagace konzumerismu, hédonismu, kapitalismu

a antifeministické tendence - to vše je doloženo zejména na příkladech úvodníků Top dívky a COSMOgirl! V závěru práce konstatujeme, že úkolem čtenářky

sdružovat

a

upevňovat

dívčích časopisů

sociální vazby v disperzním publiku

model komunikace a podporují princip eskapismu) nežli informovat. formulář

dotazníku (I), kompletní

přehled údajů

je spíše bavit a

(naplňují

Přílohami

rituálový

práce pak je

získaných pro kvantitativní analýzu (II),

kódovací kniha (III) a tabulky a grafy získané zpracováním

výsledků

dotazníku v programu

SPSS (N).

84

Summary

This study deals with language and ideology in girls' magazines BravoGIRL!, COSMOgirl!, Dívka (Girl) and Top dívky (Top Girls). It describes the position ofthese three monthlies and one semi-monthly on the Czech media market and then it focuses at the content and specific genres ofthese magazines (namely, photostories). The linguistic analysis ofthe used language and style follows; the expressivity and emotionality of the so called genderlect and especially of the girls' speech (and a speech meant for girls) and the tendenci es towards enriching the lexicon of these magazines with anglicisms, neologisms, occasionalisms and slang are exemplified. It is also explained why intertextuality becomes so rare in the texts. In addition, I offer results of a questionnaire (50 enquirees), which uses both qualitative and quantitative (evaluated by the SPSS software) methods. It reveals how much the girls, potential inforrnants of the media messages, perceive the language of those magazines which is made to be and pretends to be their own sociolect. The ability to understand the text is questioned here, and so are the acceptation of profane language and so-called smileys, interest in topics offered and subjective evaluating of the gir1s' magazines with both rejecting and supporting the reasons for reading them. The last part of this study is the analysis of ideology and argumentation in these magazines - the adoration of consumerism, hedonism, capitalism and antifeminist tendencies. This analysis is done mostly on the sample of editorials of Top dívka and COSMOgirl! At the end we realize that girls' magazines' function is rather to entertain, bring the readers together and strengthen the social bounds in the dispersed public, then to infoTIl1. They are replenishing the ritual model of communication and support the escapism more than anything else. The thesis inc1udes following attachments: the questionnaire (I), the complete results gathered for the quantitative analysis (II), the list of variables (III) and tab les and graphs made by the SPSS software (IV).

85

Literatura

Akademický slovních cizích slov. Praha: Academia, 1997. BAUDRILLARD, J. The Consumer Society: Myths and Structures. Londýn: Sage, 1999. CRANE, D. Fashion And Its Social Agendas. Class, Gender, And Identity In Clothing. Chicago: University ofChicago Press, 2001. ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - řeč ajazyk. Praha: ISV, 2000. ČMEJRKOV Á, S. Jazyk pro druhé pohlaví. In DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. ČMEJRKOV Á, S. Persvazivnost a upřímnost. In Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2005, s. 46-53. ČMEJRKOV Á, S.; HOFFMANOVÁ, J. a kol. Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003.

ČMEJRKOV Á, S.; SVOBODOVÁ, 1. (eds.). Oratio et ratio. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005.

DANEŠ, F. Postoje a hodnotící kritéria při kodifikaci. In KUCHAŘ, J. (ed.).In Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. Praha: Academia, 1979, s. 79-91. DIJK, T. A. VAN. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London : Sage Pub1ications, 2000. ECKERT, P.; McCONNELL-GINET, S. Language and Gender. Cambridge: University Press, 2003. ECO, U. The Limits OJ Interpretation. Bloomington and Indianapo1is : Indiana University Press, 1994.

Encyklopedický slovník češtiny. Brno: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. FAIRCLOUGH, N. Language and Power. Londýn a New York: Longman Group UK, 1989. FERGUSON, M. Forever Feminine (Women 's Magazines and the Cult oj Femininity). Hampshire : Gower Pub1ishing Company, 1985. FILIPEC, J. a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veFejnost. Praha: Academia, 2000. FOWLER, R. Discourse and Ideology in the Press. London a New York: Routledge, 1991. GOFFMAN, E. Gender Advertisements. Cambridge: Harvard University Press, 1979. GRICE, P. Logic and conversation. Berkeley: University of Ca1ifornia, 1967. GROENSTEEN, T. Stavba komiksu. Brno: Host, 2005. HAVRÁNKOVÁ, K. Prostě super! In Literární noviny 12/2005. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2005, s. 7. HEGEROVÁ, H. Jazyková analýza dívčích časopisů. Diplomová práce studentky ÚČJaTK FF UK : Praha, 2001. HERMES, J. Reading Women 's Magazines. Cambridge: Polity Press, 1995. HOFFMANOVÁ, J. Jak přesvědčit ženy? Strategie a prostředky persvaze v ženských časopisech. In Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2005, s. 79-86. HOFFMANOVÁ, J. Stylistika a ... Praha: Trizonia, 1997. HOMOLÁČ, J. Aluze v slovesných textech uměleckých (Úvaha pojmoslovná). In: Slovo a slovesnost. Praha, 1989,č.4,s.288-294. HOMOLÁČ, J. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Univerzita Karlova, 1995.

86

HUBÁČEK, J.: Výběrový slovník českých slangů. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, 2003.

HULLMANN, B. Zu unterschiedlichen Vervendung von Sprache in Frauen- und Miinnerzeitschriften am Beispiel von Amica und MensHealth. Essen : Linguistik-Server Essen, 2003 [cit. 2006-08-08]. Dostupný z WWW: . HYMES, D. Models ojthe interaction oj language and sociallije. In Gumperz, J.; Hymes, D. (eds.). Directions in sociolinguistics : The ethnography oj communication. Blackwell : 1972, s. 35-71. JIRÁK, J.; KOPPLOV Á, B. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. KADLECOV Á, K. Ženské časopisy pro pokročilé. Literární interpretace a kritická analýza diskurzu měsíčníku Marianne. Liberec: Bor, 2006. KADLECOVÁ, K. Žena ohrožena. In Přítomnost 1/2007. Praha : Vydavatelství Martina Jana Stránského, 2007. KRAUS, J. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004. KŘEČEK, J. Svět dívky a dívky (Obsahová analýza časopisů Super dívka a Top Magazín pro dívky). Diplomová práce studenta IKSŽ FSV UK: Praha, 1999.

MACUROVÁ, A. Co čteme - a jací jsme. In ČMEJRKOV Á, S.; SVOBODOVÁ, 1. (eds.). Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005. McQUAIL: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. Nová slova v češtině 1. Slovník neologizmů. Praha: Academia, 1998. Nová slova v češtině 2. Slovník neologizmů. Praha: Academia, 2004. OSVALDOVÁ, B.; HALADA, J. a kol. Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 1995. OSVALDOVÁ, B. Česká média ajeminismus. Praha: Libri/Slon, 2002. PRÁZovÁ, 1. Čtenář tištěných médií. Teoretický nástin k výzkumu čtenáře. Rigorózní práce doktorandky IKSŽ FSV UK : Praha, 2002. Příruční

mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 200 I.

REIFOVÁ, 1. a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. Revue pro média září 2004.

č.

9. Média a gen der. Brno: FSS MU a Spolek přátel pro vydávání

časopisu

Host,

SGALL, P.; HRONEK, J. Čeština bez příkras. H&H : Praha, 1992. Slovník nespisovné češtiny. Praha: Maxdorf, 2006. SPENDER, D. Man Made Language. Routledge & Kegan Paul: Londýn, 1980. ŠEBESTA, K. interní materiály kurzu Analýza věcných textů, vyučovaného v zimním semestru akademického roku 200412005; ústní podání TANNEN, D. Youjust don 't understand. New York: Ballantine Books, 1991. VLASÁKOVÁ, K. Anglicismy v současné publicistice. Bakalářská práce. Brno: Vydavatelství Marek Konečný,2005.

WOLF, N. The Beauty Myth. London : Vintage, 1991. ZEMAN, J. Komiks jako specifický typ sémioticky heterogenních Uniwersytet Opolski, 1996, s. 199-203.

komunikátů.

In Tekst a styl. Opole :

Genderads.com. Acts. Education. Activism. Dostupný z WWW: [cit. 2004-09-02] . Unie vydavateli'! Č'R. Dostupný z WWW: [cit. 2006-06-12].

87

Webové stránky české http://www.axelspringer.cz/.

sekce

vydavatelství

Axel

Springer.

Dostupný

z WWW:

Webové stránky Vydavatelství Bauermedia. Dostupný z WWW: http://www.bauermedia.cz/. Webové stránky Vydavatelství Stratosféra. Dostupný z WWW: http://www.stTatosfcra.cz/inzcrcc/.

88

J.

Formulář

dotazníku

DOTAZNÍKČ ................. ..

Milá čtenářko, výsledky tohoto dotazníkového

šetření

použiji jako

součást

diplomové práce a

odborných publikací (grant řešený docentem Karlem Šebestou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Týká se časopisů BravoGlRL!, COSMOgirl!, Dívka a Top dívky a obecně jazyka dívek a jazyka, jaký dívčí

časopisy

u dívek předpokládají.

Vyplnění

dotazníku je zcela anonymní a dobrovolné.

Vaše osobní údaje: Věk (doplňte číslici)

.............. let

Bydliště (zaškrtněte

platnou variantu):

Studuji:

hlavní město

o

krajské město

O

město

O

vesnIce

O

základní školu

O

gymnázium

O

jinou střední školu

O

střední

O

vysokou školu

O

pracuJI

O

Popište, nakolik jste obklopená přáteli. Máte členkou

odborné učiliště

hodně stejně důležitých přátel?

party? Pokud ano, má vaše parta vůdkyni nebo

vůdce?

Máte

Jste

méně přátel, třeba

jen pár, ale dobrých? Stýkáte se převážně s jednou nejlepší kamarádkou? Nebo nemáte skoro žádné přátele? ................................................................................... .

Mezi moje zájmy patří:

1. Znám (tj. v minulosti jsem někdy držela v ruce) tyto z uvedených

BravoGIRL!

O

COSMOgir1!

O

Dívka

O

Top dívky

O

Jiné dívčí

časopisy

(jaké?)

neznám žádný dívčí

2.

Pravidelně (minimálně

O.......................................... ..

časopis

lx týdně)

O

čtu

tyto uvedené

BravoGIRL!

O

COSMOgir1!

O

Dívka

O

Top dívky

O

jiný dívčí nečtu

časopisů:

časopisy:

časopis

(jaký?)

O............................................ .

žádný dívčí

časopis

O (pokud

dívčí časopisy nečtete,

pak

prosím přeskočte otázky č. 3 a 6)

3. K

dívčím časopisům

se dostávám takto:

kupují mi je rodiče

O

kupuji si je sama z kapesného

O

půjčuji

si je od kamarádky

O

půjčuji

si je v knihovně

O

jinak (jak?)

O............................................... ..

4. Jak moc ráda

5.

čtu:

vůbec

o

jen občas

O

docela ano

O

hodně

O

opravdu náruživě

O

Pravidelně alespoň

jednou za týden

čtu:

dívčí časopisy

O

jiné časopisy (j aké?)

O................................................................. .

noviny (jaké?)

O................................................................. .

knihy (kolik měsíčně? jaké například?)

O................................................ .

komiksy (jaké?)

O................................................................. .

6. V dívčích

časopisech mě

škole, tj. 1 - zajímávůbec mě

nezajímá, 5 -

zajímají (zakroužkuj na škále 1-5: známkování jako ve

nejvíc, 2 - docela nezajímá,zajímá, 3 -

čtu

jen

občas,

4 - spíšenečtu):

novinky ze života hvězd

1

2

3

4

5

módní tipy

1

2

3

4

5

líčení,

1

2

3

4

5

a rady pro štíhlou linii, diety

1

2

3

4

5

o klucích a sexu

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

testy a kvízy

1

2

3

4

5

horoskopy

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

fotoromán

1

2

3

4

5

povídky a básničky

1

2

3

4

5

jiné ................................................................... 1

2

3

4

5

kosmetika a účesy

cvičení články

rozhovory a

články

o

kultuře

dopisy a příběhy ostatních

(filmu a muzice)

čtenářek

vr v . ? .................................................................... .. ne o proc necVt) u drIVCI casoplsy. 7. Procv ctU (b v

8.

Přečtěte

v

si uvedené výrazy. Ke každému do

jaké slovo se s ním

může

řádku

pojit. Mezi zadanými výrazy podtrhněte slova, která sama

používáte. Pokud nevíte, co slovo znamená, napište k (například:

suprová

vypište, co podle vás znamená a

= skvělá

němu

otazník.

nebo senzační, suprová kámoška nebo suprová muzika)

vychytaný ........................................................................................... . vyrnazlený ......... , .............. , .............. , .................................................. . pochystat. ........................................................................................... . týpek ................................................................................................ . ta je vostrá ...................................................................... , ................... .. seXlce ................................................................................................. . outfit. ................................................................................................. . sprd'ák ................................................................................................ . vopruz ................................................................................................. . má to tak hozený ......................................................................................... . tohle je fakt

hustě

vymazlenej týpek .................................................................. .

celebrita ................................................................................................... .

9. Vadí vám v textu tzv. smajlíky? (-: Pulo, vadí mi

o

hodně

O

Spíš mi vadí Nevnímám je, ani si jich při

čtení

nevšimnu

O

Spíš mi nevadí

O

Vůbec

O

mi nevadí

10. Vadí vám v Ano, vadí mi

dívčích časopisech

hodně

nespisovnost (zelený

trÍčo

a podprda,je to fakt pruda)?

O proč? ........................................................................... ..

Spíš mi vadí

O proč? ............................................................................ .

Nevšímám sijí

O

Spíš mi nevadí

o proč?

Vůbec

O proč? .... , ...................................................................... ..

mi nevadí

............................................................................ .

Časopisy, které čtu, nepoužívají nespisovnou češtinu

O

11. Přečtěte následující úvodník:

Čau! na střední jsem proseděla v lavici vedle kluka. Jmenoval se Honza a nikdy na něj

Své roky

nezapomenu. Získal si důsledně

spolužačka

šílená

ochotně dělil.

naopak

hned první hodinu, když

přečuhující

mi nestrkal

nepřekonatelnárohy

sešitů

Seděli

kluci

sobě

přece

zpátky na tu mojí

půlku,

poloviny a

v

čemž

byla

učebnice

musel

něco vědět. potupě.

viděl

Ve

v mém

baťohu

skutečnosti

antikoncepci. On, jehož tatínek byl

to byl Kinedryl, ale

přiznat,

doučím

Jedinkrát jsem souhlasila, že ho

že v autobuse

matiku - což bylo

zoufalství, protože já málem propadala, ale pořád mé znalosti o něco převyšovaly ty jeho.

jsme dole ve

úplně

dvě přesný

Sám totiž prakticky žádné nenosil. Když jsme jeli na první školní výlet, na

blinkám, by se rovnalo té nejhorší

samo o

učebnic

lavici na

Karolína ze základky. Honza se se mnou o prostor pro

týden k Orlíku, rozhlásil mezi klukama, že gynekolog, o tom

a

nerozdělil

hyn,

sama, já ti to

studovně, přišla

něco koketně

případně

k nám taková pipinka z nižšího ročníku, ze které byli všichni naši

zabreptala,

doma zkontroluju.

načež Teď

Honza povídá: "Hele, ségra, to už musíš dostudovat se musím

věnovat Evičce!"

a

odkráčel.

půl

Za

roku

přišel s návrhem, jestli bych nezašla k nim na večeři. Že je Evíkovi divný, že mě tam ještě nikdy

nepotkala. Dodal, že bych mohla chodit k tátovi do ordinace a že by mi dával zadarmo antikoncepce ... Později

ten

Včera jsme měli třídní

večer

jsem mu

nevěřícně

vzorečky

slezinu a Honza s sebou přivedl Evíka. Už z dálky na mě mrkal. špitla do ucha: "Hele, a to jí

pořád

není divný, že se jmenuju

jinak?" Načež Honza na celou místnost povídá: "Ale ona přece ví, že seš nevlastní, že jsme se ale jméno máš po skočila

Jak pak

nevěnoval

tetě

sedět

"Tetě

z okna." Evík na

pozornost, nebo je to

nezapomněla, vyřiď

Jo,

Amále."

Amále?" povídám

zkoprněle.

mě přes stůl soustrastně

nepřekvapilo.

Chvíli jsem

tátovi, že se zítra stavím pro ty

"Té, co

vychovávala do

že se události v textu

zmíněné skutečně

staly?

buď

antikoncepce zadarmo. Už mi došly."

Míša Kovářová, šéfredaktorka

Věříte,

let.

a pak povídám: "Jo, abych

vedle kluka má něco do sebe. Krásný skoro Vánoce (-:!

Líbil se vám text?

ujali,

tří

mrknul, nikdo z ostatních nám

seděla mlčky

vzorečky

ANO O

NEO

ANO O

NEO

Jak byste úvodník nejspíš charakterizovala?

Můžete

vtipný, opravdový, nesrozumitelný, jednoduchý,

Vadí vám ne textu

něco?

Zarazila vás v textu

Rozuměla

podtrhnout i více variant.

nepravděpodobný, dobře

Pokud ano, popište co. Pokud ne, ponechte

nějaká

slova? Pokud ano,

jste všem slovům?

proč?

napsaný, ................ .

řádky

prázdné.

............................................................ .

ANOD

NE D (kterým?) .............................. .

Co podle textu znamená "kluci z ní byli hyn"? ...................................................................... .

Proč

jsou podle vás

některá

slova v textu

zvýrazněná?

DĚKUJU vÁM, ŽE JSTE DOTAZNÍK VYPLNILA.

......................................................... .

II.

Tabulka

výsledků

dotazníkového šetření

vek by st vz za eas ete ko ob pra za mo ko ev se ku te ho do f po p- p_v p-p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

23 20 17 16 17 15 16 15 21 18 19 14 14 12 12 13 12 15 15 14 14 14 14 15 12 11 12 11 11 11 12 11 12 13 16 14 14 14 14 15 15 16 16

3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3

12/12/06 09:35:53

5 2 2 2 2 2 3 2 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3

1 1 2 3 1 1 1 3 2 1 1 9 9 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 2 3 4 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 3

1 3 2 3 1 1

4 3 2 4 2 1 1 4 9 2 2 4 4 5 1 2 1 5 2 2 3 3 2 2 1 4 4 5 3 2 1 1 5 1 3 2 3 4 3 4 2 3 1

14 6 3 3 9 6 9 3 14 6 5 1 13 6 2 4 14 6 9 4 13 6 9 3 14 6 9 2 14 6 3 4 6 6 9 4 9 6 9 4 14 6 9 9 14 14 6 5 14 14 6 5 9 9 9 2 13 9 9 2 14 13 6 4 14 14 2 4 14 6 9 3 13 6 5 4 14 6 9 3 14 9 6 3 14 13 3 3 14 2 6 4 14 6 9 4 13 6 9 4 14 4 6 5 14 6 9 4 13 3 6 3 4 5 4 4 8 8 4 2 13 8 6 3 13 3 1 3 13 9 6 4 13 3 2 3 13 8 6 3 14 6 9 2 14 4 4 4 13 12 6 3 13 1 2 4 14 3 6 4 14 6 1 5 14 1 3 4 13 1 1 4

8 10 8 12 12 8 12 8 10 11 8 10 10 9 9 10 7 10 11 10 11 8 11 12 12 11 10 1 8 1 1 1 1 1 1 3 7 10 8 11 10 12 8

1 9 9 2 3 3 3 3 3 9 9 1 1 1 1 1 1 9 3 9 1 1 2 9 3 1 2 1 1 3 3 1 1 2 1 3 1 3 1 3 9 1 2

1 9 9 1 3 3 2 3 2 9 9 1 1 1 1 2 1 9 3 9 1 1 1 9 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 9 1 2

1 9 9 1 3 3 2 3 2 9 9 1 1 1 1 2 1 9 3 9 1 1 1 9 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 9 1 2

3 9 9 2 3 3 1 3 2 9 9 3 3 1 3 3 3 9 3 9 1 1 3 9 3 2 3 3 2 1 3 2 3 1 1 3 1 2 2 2 9 1 3

2 9 9 2 3 3 2 2 2 9 9 1 1 1 3 1 1 9 3 9 1 1 1 9 3 3 3 1 1 3 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 9 1 1

1 9 9 1 2 2 1 2 1 9 9 1 1 1 3 3 3 9 3 9 2 2 1 9 3 1 1 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 1 9 1 1

3 9 9 1 3 1 1 3 1 9 9 1 2 1 1 1 1 9 3 9 1 1 1 9 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 3 3 1 3 1 9 3 1

1 9 9 1 2 1 1 2 3 9 9 1 3 1 1 1 1 9 3 9 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1

33 99 99 2 1 33 33 32 22 33 99 99 11 2 1 1 1 13 13 11 99 33 99 1 1 1 1 2 1 99 11 1 1 13 12 22 12 2 1 1 1 12 1 1 1 1 33 33 1 1 23 12 99 13 12

3 9 9 1 3 2 2 2 1 9 9 2 1 1 3 2 3 9 3 9 2 3 1 9 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 9 2 1

3 1 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 9 9 1 1 1 1 2 2 1 2 9 1 3 3 3 9 1 1 3 3 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 9 1 2 1 2 9 9 2 9 2 2 2 2 2 2 9 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2

3 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 9 9 2 2 2 9 9 1 9 2 2 1 2 2 2 9 2 1 2 1 9 2 2 1 2 2

1/4

II. Tabulka výsledků dotazníkového šetření

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

12/12/0609:35:53

p- p- p_s p- p_s p- p_h p- p_c srn nes kval real po 4 2 2 1 2 3 2 2 1 3 4 1 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1 3 1 1 1 4 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 5 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 6 1 1 1 2 2 1 2 2 1 4 4 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 3 2 2 5 3 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 3 1 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 5 6 1 9 9 1 1 4 2 2 1 1 1 1 2 6 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 4 9 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5 4 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 5 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 5 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 9 1 2 3 3 1 3 3 5 5 3 3 1 1 1 3 4 4 3 2 3 3 5 3 3 3 2 2 1 9 9 2 1 1 1 9 1 6 9 9 1 1 1 3 1 1 2 9 3 9 1 3 5 6 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 1 3 1 2 2 2 2 1 5 5 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 5 5 3 1 9 9 2 2 1 9 9 9 9 9 9 9 3 3 2 1 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 3 2 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 5 1 9 1 1 1 9 9 9 1 1 5 5 9 9 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 4 2 2 5 2 1 9 1 2 2 2 1 1 1 2 2 5 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 9 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 2 2 1 5 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 9 5 2 2 1 1 9 9 3 1 9 1 9 9 9 9 9 3 3 9 9 9 9 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 5 2 9 2 2 2 1 3 3 1 2 1 3 2 1 3 5 3 2 2 1 3 1 1 3 1 5 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 1 1 2 1 1 5 5 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 5 5 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 3 2 2 1 4 3 1 2 2 1 3 2 2 3 5 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 5 1 2 1 1 1 1 5 4 1 2 2 1 2 1

2/4

II. Tabulka

výsledků

dotazníkového

šetření

vek by st vz za eas ete ko ob pra za mo ko ev se ku te ho do f po p- p_v p-p 44 45 46 47 48 49 50

17 16 16 17 17 17 17

3 4 3 3 4 3 3

12/12/0609:35:53

3 3 3 3 3 3 3

3 2 1 9 3 3 2

4 2 2 2 2 2 2

14 13 14 14 14 14 14

3 1 6 5 14 8 9

6 1 9 2 5 2 2

2 3 4 2 3 3 4

13 1 13 13 4 10 11

2 2 9 2 1 2 2

2 1 9 1 1 1 1

3 1 9 1 1 1 1

3 1 9 1 3 1 3

1 1 9 1 1 1 1

3 2 9 3 2 3 1

1 1 9 2 3 3 1

1 3 9 1 1 2 1

2 1 2 1 99 32 33 22 11

1 3 9 3 3 2 1

3 3 3 3 9 1 4

3 1 2 2 9 9 2

1 2 2 2 9 9 2

3/4

II. Tabulka

44 45 46 47 48 49 50

12/12/0609:35:53

výsledků

dotazníkového

šetření

p- p- p_s p- p_s p- p_h p- p_c sm nes kval real 3 3 1 2 3 3 2 1 3 5 5 1 1 1 3 1 9 1 1 1 2 1 1 5 3 2 2 3 1 3 1 1 3 2 2 3 5 5 1 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 5 5 1 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 5 3 2 9 1 1 5 5 1 9 9 9 9 9 9 2 2 4 4 2 1 3 2 2 2 3 5 3 1

po 1 1 1 1 1 1 1

4/4

III. KódovaCÍ kniha Dotazníkové

šetření

-

dívčí časopisy,

jejich čtenářky a jazyk

identifikač1lí proměnné:

kód

číslo

OlcrSDOT 02VEK

2

věk

číselný

dotazníku

recipientky 9

číselný údaj missing

systemizujícíproměnné:

3

03BYDLISTE

bydliště

Studium/zaměstnání

04STUDZAM

4

05VZTAHY

5 Vztahy s vrstevníky

06ZAJMY

6 Zájmy recipientky

I 2

hlavní město krajské město

3

město

4 9

veSnIce missing

I základní škola 2 gymnázium 3 jiná střední škola 4 střední odborné učiliště 5 vysoká škola 6 zaměstnání 9 missing 1 hodně přátel 2 málo přátel 3 parta 4 vůdkyně party 5 žádní přátelé 9 missing

2 3 4 5

9 07CAS

7 Časopisy, které recipientka zná

dva a více čtyři a více šest a více osm a více jeden missing

1 BravoGIRL! 2 COSMOgirl! 3 Dívka 4 Top dívky 5 Jiné

dívčí časopisy

6

Žádné

7

BGaCG

8

TDaD

9

BGaD

10

CGaD

II

CGaTD

12

TDaBG

13

Tři

14

Všechny (plus

z nich případně

další)

99 missing

08CTE

8

Pravidelně (minimálně

lx

týdně) čte

údaj

I BravoGIRL!

2 COSMOgirl! 3 Dívka 4 Top dívky 5 Jiný dívčí

časopis

6

Žádný

7

BGaCG

8

TDaD

9

BGaD

10

CGaD

II

CGaTD

12

TDaBG

13

Tři

14

Všechny (+ příp. další)

z nich

99 mlssmg

09KOUPE

9K

dívčím časopisům

se dostává takto

I Kupují jí je

rodiče

2 Kupuje si je z kapesného 3 Půjčuje od kamarádky 4

Půjčuje

si je v knihovně

5 Jinak 9 missing

100BLlCT

10 Obliba

čtení

I

vůbec

2 jen

občas

3 docela ano 4 hodně 5 opravdu

náruživě

9 missing

IIPRAVCT

11 Pravidelná

četba (alespoň

lx

týdně)

1 dívčí

časopis

2 dívčí

časopisy

(2 a víc)

3 jiný časopis 4 jiné

časopisy

(2 a víc)

5 noviny 6 víc

titulů

novin (2 a víc)

7 knihy - žánr dívčí romány 8 knihy - ostatní 9 komiksy 99 missing

zájem 12ZAJSTAR

12 novinky ze života hvězd

I ano

hodnoty I a 2 v dotaz.

2 neutrální 3 ne

hod. 3

hodnoty 4 a 5 v dot.

9 missing 13MODA

13 módní tipy

1 ano

2

2 neutrální 3 ne 9 missing 14KOSM

14 kosmetika a účesy

1 ano 2 neutrální 3 ne 9 rnissing

15DIETY

15

cvičení,

diety

1 ano 2 neutrální 3 ne 9 missing

16KLUSEX

16

články

1 ano

o klucích a sexu

2 neutrální 3 ne 9 missing 17KULT

články

17 rozhovory a

o kultuře

1 ano 2 neutrální 3 ne 9 missing

18TEST

1 ano

18 testy a kvízy

2 neutrální 3 ne 9 missing 19HOR

I ano

19 horoskopy

2 neutrální 3 ne 9 missing 20DOP

20 dopisy a příběhy ostatních

čtenářek

I ano 2 neutrální 3 ne 9 missing

21FOT

I ano

21 fotoromán

2 neutrální 3 ne 9 missing 22POV

22 povídky a básničky

1 ano 2 neutrální 3 ne 9 missing

porozumění

23POROI

23

textu

porozumění

vychytaný

I ano

správná odpověď

2 ne

chybná odpověď

3 ano a používá toto slovo 4 ne a používá toto slovo 9 missing

3

24POR02

24

porozumění

vymazlený

I ano 2 ne 3 ano a používá toto slovo 4 ne a používá toto slovo 9 missing

25POR03

25

porozumění

pochystat

I ano 2 ne 3 ano a používá toto slovo 4 ne a používá toto slovo 9 missing

26POR04

26

porozumění

týpek

I ano 2 ne 3 ano a používá toto slovo 4 ne a používá toto slovo 9 missing

27POROS

27

porozumění

taje vostrá

I ano 2 ne 3 ano a používá toto slovo 4 ne a používá toto slovo 9 missing

28POR06

28

porozumění

sexice

I ano 2 ne 3 ano a používá toto slovo 4 ne a používá toto slovo 9 missing

29POR07

29

porozumění

outfit

I ano 2 ne 3 ano a používá toto slovo 4 ne a používá toto slovo 9 missing

30POR08

30 porozumění sprd'ák

I ano 2 ne 3 ano a používá toto slovo 4 ne a používá toto slovo 9 missing

31POR09

31

porozumění

vopruz

1 ano 2 ne 3 ano a používá toto slovo 4 ne a používá toto slovo 9 missing

32PORIO

32 porozumění má to tak hozený

I ano 2 ne 3 ano a používá toto slovo 4 ne a používá toto slovo 9 missing

4

33PORII

33 poroz. to je fakt

hustě

vymazlenej týpek

I ano

2 ne 3 ano a používá toto slovo 4 ne a používá toto slovo 9 missing 34PORI2

34 porozumění celebrita

I ano 2 ne

3 ano a používá toto slovo 4 ne a používá toto slovo 9 missing

35SMAJL

35 Vadí v textu smajlíky

I Ano, vadí mi

hodně

2 Spíš mi vadí

3 Nevnímámje 4 Spíš mi nevadí 5

Vůbec

mi nevadí

9 missing 36NESPIS

36 Postoj k nespisovnosti

I Ano, vadí mi

hodně

2 Spíš mi vadí 3 Nevšímám sijí 4 Spíš mi nevadí 5

Vůbec

mi nevadí

6 Časopisy, které čtu, nespis. neužívají 9 missing

37KVAL

37 Postoj ke

kvalitě

úvodníku

I Ano

2Ne

9 missing

38REAL

38

Věříte,

že text popisuje reálné události?

I Ano

2 Ne 9 missing

39POR

39

Porozumění

všem

slovům

I Ano 2Ne 9 missing

5

IV. Tabulky a grafy 02

Valid

věk

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 Total

respondentek I potenciálních

Frequency 5 7 2 10 7 7 7 1 1 1 1 1 50

Percent 10,0 14,0 4,0 20,0 14,0 14,0 14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 100 O

čtenářek

Valid Percent 10,0 14,0 4,0 20,0 14,0 14,0 14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 100 O

Cumulative Percent 10,0 24,0 28,0 48,0 62,0 76,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0

Mezní hodnoty věku, průměr, stat. odchylka

N 02VEK Valid N (Iistwise)

50 50

Minimum 11

Maximum 23

Mean 14,84

Std. Deviation 2,65

03BYDLlSTE

Valid

hlavni mesto krajske mesto mesto vesnice Total

Frequency 13 1 24 12 50

Percent 26,0 2,0 48,0 24,0 100 O

Porozumění

Valid

ano ne ano a používá toto slovo ne a používá toto slovo missing Total

Valid Percent 26,0 2,0 48,0 24,0 100 O

Cumulative Percent 26,0 28,0 76,0 100,0

slovu vychytaný

Frequency 20 10 14 1 5 50

Percent 40,0 20,0 28,0 2,0 10,0 100 O

Valid Percent 40,0 20,0 28,0 2,0 10,0 100 O

Cumulative Percent 40,0 60,0 88,0 90,0 100,0

Porozumění

Valid

ano ne ano a používá toto slovo missing Total

Frequency 5 35 3 7 50

Porozumění

Valid

ano ne ano a používá toto slovo missing Total

slovu vymazlený

ano ne ano a používá toto slovo ne a používá toto slovo missing Total

Frequency 14 25 2 9 50

Valid

ano ne ano a používá toto slovo missing Total

Frequency 24 12 7 7 50

Valid Percent 28,0 50,0 4,0 18,0 100 O

Cumulative Percent 28,0 78,0 82,0 100,0

Percent 34,0 18,0 34,0 2,0 12,0 100 O

Valid Percent 34,0 18,0 34,0 2,0 12,0 100 O

Cumulative Percent 34,0 52,0 86,0 88,0 100,0

Percent 48,0 24,0 14,0 14,0 100 O

Valid Percent 48,0 24,0 14,0 14,0 100 O

Cumulative Percent 48,0 72,0 86,0 100,0

slovu sexice

Freguen~

ano ne ano a používá toto slovo missing Total

Percent 28,0 50,0 4,0 18,0 100 O

sousloví ta je vostrá

Porozumění

Valid

Cumulative Percent 10,0 80,0 86,0 100,0

slovu týpek

Frequency 17 9 17 1 6 50

Porozumění

Valid Percent 10,0 70,0 6,0 14,0 100 O

slovu pochystat

Porozumění

Valid

Percent 10,0 70,0 6,0 14,0 100 O

21 21 1 7 50

Percent 42,0 42,0 2,0 14,0 100 O

Valid Percent 42,0 42,0 2,0 14,0 100 O

Cumulative Percent 42,0 84,0 86,0 100,0

Porozumění

Va lid

ano ne ano a používá toto slovo ne a používá toto slovo missing Total

Frequency 6 31 2 2 9 50

Porozumění

Valid

ano ne ano a používá toto slovo ne a používá toto slovo missing Total

ano ne ano a používá toto slovo missing Total

Valid

ano ne ano a používá toto slovo missing Total

Porozumění

Valid

Cumulative Percent 12,0 74,0 78,0 82,0 100,0

Percent 42,0 30,0 8,0 4,0 16,0 100 O

Valid Percent 42,0 30,0 8,0 4,0 16,0 100 O

Cumulative Percent 42,0 72,0 80,0 84,0 100,0

Percent 54,0 10,0 28,0 8,0 100 O

Valid Percent 54,0 10,0 28,0 8,0 100 O

Cumulative Percent 54,0 64,0 92,0 100,0

sousloví má to tak hozený

Frequency 7 33 1 9 50

sousloví to je fakt

ano ne ano a používá toto slovo missing Total

Valid Percent 12,0 62,0 4,0 4,0 18,0 100 O

slovu vopruz

Frequency 27 5 14 4 50

Porozumění

Percent 12,0 62,0 4,0 4,0 18,0 100 O

slovu sprd'ák

Frequency 21 15 4 2 8 50

Porozumění

Valid

slovu outfit

Frequency 19 22 2 7 50

Percent 14,0 66,0 2,0 18,0 100 O

hustě

Valid Percent 14,0 66,0 2,0 18,0 100 O

Cumulative Percent 14,0 80,0 82,0 100,0

vymazlenej týpek

Percent 38,0 44,0 4,0 14,0 100 O

Valid Percent 38,0 44,0 4,0 14,0 100 O

Cumulative Percent 38,0 82,0 86,0 100,0

Porozumění

Valid

ano ne ano a používá toto slovo missing Total

Postoj k tzv.

Valid

slovu celebrita

Frequency 30 1 13 6 50

Percent 60,0 2,0 26,0 12,0 100 O

Valid Percent 60,0 2,0 26,0 12,0 100 O

Cumulative Percent 60,0 62,0 88,0 100,0

smajlíkům

ano, vadi mi hodne Nevnímám je Spíš mi nevadí Vůbec mi nevadí Total

Frequency 2 7 6 35 50

Cumulative Percent 4,0 18,0 30,0 100,0

Percent 4,0 14,0 12,0 70,0 100 O

Valid Percent 4,0 14,0 12,0 70,0 100 O

2 4 21 5 11

Percent 4,0 8,0 42,0 10,0 22,0

Valid Percent 4,0 8,0 42,0 10,0 22,0

Cumulative Percent 4,0 12,0 54,0 64,0 86,0

6

12,0

12,0

98,0

1 50

2,0 100 O

2,0 100 O

100,0

Postoj k nespisovnosti

Frequen~

Valid

Ano, vadí mi hodně Spíš mi vadí Nevšímám si jí Spíš mi nevadí Vůbec mi nevadí Časopisy, které čtu, nespis. neužívají missing Total

50~~~~~~----------~------------------------~

40

30

20

......

10

c

Q) ()

"-

cf

O Ano, vadí mi hodni

Nevšímám si jí

Spíš mi vadí

Vůbec

Spíš mi nevadí

mi

nevadí~

mlsslng

Easopisy, které étu,

36NESPIS 37KVAL . Líbil se vám text úvodníku CosmoGIRL!?

Valid

Frequency 22 28 50

ano ne Total

Percent 44,0 56,0 100 O

Valid Percent 44,0 56,0 100 O

Cumulative Percent 44,0 100,0

38REAL . Popisuje podle vás text reálné události?

Valid

ano ne missing Total

Frequency 18 31 1 50

39POR .

Valid

ano ne missing Total

Percent 36,0 62,0 2,0 100 O

Porozumění slovům·

Freguency 42 4 4 50

Percent 84,0 8,0 8,0 100 O

Valid Percent 36,0 62,0 2,0 100 O

Cumulative Percent 36,0 98,0 100,0

subjektivní

Valid Percent 84,0 8,0 8,0 100 O

Cumulative Percent 84,0 92,0 100,0

04STUDZAM - Studium Procenta zodpovězený

Frekvence 27 9 11 1 2 50

základní škola gymnázium jiná střední škola střední odborné učiliště vysoká škola Celkem

Procenta 54,0 18,0 22,0 2,0 4,0 100 O

Procenta kumulace 54,0 72,0 94,0 96,0 100,0

ch 54,0 18,0 22,0 2,0 4,0 100 O

08CTE - Četba časopisů (1x týdně)

Valid

BravoGIRL! COSMOgirl! Oivka Top divky Jiny divci casopis Zadny TO a O BG a O TO a BG tři z nich všechny (plus případně další) Total

Frequency 4 1 5 3 1 20 4 5 1 2

Percent 8,0 2,0 10,0 6,0 2,0 40,0 8,0 10,0 2,0 4,0

Valid Percent 8,0 2,0 10,0 6,0 2,0 40,0 8,0 10,0 2,0 4,0

Cumulative Percent 8,0 10,0 20,0 26,0 28,0 68,0 76,0 86,0 88,0 92,0

4

8,0

8,0

100,0

50

100 O

100 O

07CAS - Zná tyto

Valid

Top divky Zadne TO a O BG a O tři z nich všechny (plus případně jiné) Total

časopisy

Frequency 1 1 1 3 15

Percent 2,0 2,0 2,0 6,0 30,0

Valid Percent 2,0 2,0 2,0 6,0 30,0

Cumulative Percent 2,0 4,0 6,0 12,0 42,0

29

58,0

58,0

100,0

50

100 O

100 O

11 PRAVCT - Pravidelná

Valid

divci casopis jiný časopis jiné časopisy (2 a víc) knihy - žánr dívčí romány knihy - ostatní komiksy časopisy, noviny i knihy časopisy a knihy noviny a knihy časopisy a noviny Total

četba

(1 x

týdně)

Frequency 8 1 1

Percent 16,0 2,0 2,0

Valid Percent 16,0 2,0 2,0

Cumulative Percent 16,0 18,0 20,0

2

4,0

4,0

24,0

9 2 11 7 6 3 50

18,0 4,0 22,0 14,0 12,0 6,0 100 O

18,0 4,0 22,0 14,0 12,0 6,0 100 O

42,0 46,0 68,0 82,0 94,0 100,0

Obliba

Valid

vubec jen obcas docela ano hodne opravdu naruzive missing Total

Frequency 1 7 16 21 4 1 50

čtení

Percent 2,0 14,0 32,0 42,0 8,0 2,0 100 O

Valid Percent 2,0 14,0 32,0 42,0 8,0 2,0 100 O

Cumulative Percent 2,0 16,0 48,0 90,0 98,0 100,0

38REAL - Reálnost úvodníku

Valid

ano ne missing Total

Frequency 18 31 1 50

Percent 36,0 62,0 2,0 100 O

39POR - Subjektivní pocit

Valid

ano ne missing Total

Frequency 42 4 4 50

Valid Percent 36,0 62,0 2,0 100 O

porozumění

Percent 84,0 8,0 8,0 100 O

Cumulative Percent 36,0 98,0 100,0

úvodníku

Valid Percent 84,0 8,0 8,0 100 O

Cumulative Percent 84,0 92,0 100,0

37KVAL - Kvalita úvodníku

Valid

Obliba

ano ne Total

čtení

Frequency 22 28 50

Percent 44,0 56,0 100 O

Valid Percent 44,0 56,0 100 O

Cumulative Percent 44,0 100,0

chybejici odpoved vubec opravdu naruzive

jen obcas

.

~!'.

. "-'."

hodne

''':<

- - - - - - - - - \ ~.)~,

,..

....

...

., '

",

~

docela ano

.

13MODA

Valid

ano neutrální ne missing Total

Frequency 26 8 7 9 50

Percent 52,0 16,0 14,0 18,0 100 O

Valid Percent 52,0 16,0 14,0 18,0 100 O

Cumulative Percent 52,0 68,0 82,0 100,0

14KOSM

Valid

ano neutrální ne missing Total

Frequency 27 6 8

9 50

Percent 54,0 12,0 16,0 18,0 100 O

Valid Percent 54,0 12,0 16,0 18,0 100 O

Cumulative Percent 54,0 66,0 82,0 100,0

15DIETY

Valid

ano neutrální ne missing Total

Frequency 12 8 21 9 50

Percent 24,0 16,0 42,0 18,0 100 O

Valid Percent 24,0 16,0 42,0 18,0 100 O

Cumulat've Percent 24,0 40,0 82,0 100,0

16KLUSEX

Valid

ano neutrální ne missing Total

Frequency 24 7 10 9 50

Percent 48,0 14,0 20,0 18,0 100 O

Valid Percent 48,0 14,0 20,0 18,0 100 O

Cumulative Percent 48,0 62,0 82,0 100,0

17KULT

Valid

ano neutrální ne missing Total

Frequency 19 11 11 9 50

Percent 38,0 22,0 22,0 18,0 100 O

Valid Percent 38,0 22,0 22,0 18,0 100 O

Cumulative Percent 38,0 60,0 82,0 100,0

18TEST

Valid

ano neutrální ne missing Total

Frequency 26 3 12 9 50

Percent 52,0 6,0 24,0 18,0 100 O

Valid Percent 52,0 6,0 24,0 18,0 100 O

Cumulative Percent 52,0 58,0 82,0 100,0

19HOR

Valid

ano neutrální ne missing Total

Frequency 34 3 4 9 50

Percent 68,0 6,0 8,0 18,0 100 O

Valid Percent 68,0 6,0 8,0 18,0 100 O

Cumulative Percent 68,0 74,0 82,0 100,0

20DOP

Valid

ano neutrální ne missing Total

Frequency 21 10 10 9 50

Percent 42,0 20,0 20,0 18,0 100 O

Valid Percent 42,0 20,0 20,0 18,0 100 O

Cumulative Percent 42,0 62,0 82,0 100,0

21FOT

Valid

ano neutrální ne missing Total

Frequency 18 10 13 9 50

Percent 36,0 20,0 26,0 18,0 100 O

Valid Percent 36,0 20,0 26,0 18,0 100 O

Cumulative Percent 36,0 56,0 82,0 100,0

22POV

Valid

ano neutrální ne missing Total

Frequency 10 11 20 9 50

Percent 20,0 22,0 40,0 18,0 100 O

Valid Percent 20,0 22,0 40,0 18,0 100 O

Cumulative Percent 20,0 42,0 82,0 100,0

Case Processing Summary - Crosstabs

Valid N 02VEK * 12ZAJSTAR 02VEK * 13MODA 02VEK * 14KOSM 02VEK * 15DIETY 02VEK * 16KLUSEX 02VEK * 17KULT 02VEK * 18TEST 02VEK * 19HOR 02VEK * 20DOP 02VEK * 21FOT 02VEK * 22POV

Percent

N

Cases Missing Percent

Total N

50

100,0%

O

,0%

50

100,0%

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1000%

O O O O O O O O O O

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 0%

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1000%

02VEK * 12ZAJSTAR Crosstabulation Count 12ZAJSTAR neutrální ne

ano 02VEK

Total

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

4 4 1 6

1 1 1

2 1

3 4

missing

Total

1 2 2 4 1 1

1 3 1 1 1 1 1

1 1 19

Percent

10

12

9

5 7 2 10 7 7 7 1 1 1 1 1 50

02VEK * 13MODA Crosstabulation Count

ano 02VEK

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

3 5 1 7 1 4 4

13MODA neutrální ne 2

missing

Total 5 7 2 10 7 7 7 1 1 1 1 1 50

2 1 1 2 1

1 3

1 3 1 1

1

1 1 1 1 1 26

Total

8

7

9

02VEK * 14KOSM Crosstabulation Count 14KOSM neutrální ne

ano 02VEK

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

5 5 1 7 4 4

1 1 1 2

missil1Q

Total 5 7 2 10 7 7 7 1 1 1 1 1 50

1 2 3

1 3 1 1 1 1

2

1 1 1 27

Total

6

8

9

02VEK * 15DIETY Crosstabulation Count

ano 02VEK

Total

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

1 1 1 3 4 2

15DIETY neutrální ne 3

2 1 1

missing 1 6 1 4 3 1 4

Total

1 3 1 1 1 1 1

1 12

8

1 21

9

5 7 2 10 7 7 7 1 1 1 1 1 50

02VEK * 16KLUSEX Crosstabulation Count

ano 02VEK

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

2 3 2 7 1 4 5

Total

24

16KLUSEX neutrální ne 1 1

1 2

1 1 7

Total

missitl9 2 3 2 2 1

1 3 1 1 1 1 1

10

9

5 7 2 10 7 7 7 1 1 1 1 1 50

02VEK * 17KULT Crosstabulation Count

ano 02VEK

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

1 3

Total

17KULT neutrálni ne 3

missi~

Total

1 4 2

6 1 5 1

3 2 1 2

3

1 3 1 1 1 1 1

1 1 19

11

11

9

1

5 7 2 10 7 7 7 1 1 1 1 1 50

02VEK * 18TEST Crosstabulation Count

ano 02VEK

Total

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

3 6 2 5 2 5 2

18TEST neutrální ne 1

missing

1

3 2 1 3

3

1 12

1

Total

1 1 1 3 1 1 1 1 1

1 26

9

5 7 2 10 7 7 7 1 1 1 1 1 50

02VEK * 19HOR Crosstabulation Count 19HOR neutrální ne

ano 02VEK

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

5 7 2 8 2 5 4

missing

1 1 1

1

Total 5 7 2 10 7 7 7 1 1 1 1 1 50

1 3 1 1 1 1 1

2

1 1 34

Total

3

4

9

02VEK * 20DOP Crosstabulation Count

ano 02VEK

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

4 6 2 4 1 3 1

Total

21

20DOP neutrální 1 1

missing

ne

3 1 2 2

2 2 1 3

10

1 1 10

Total 5 7 2 10 7 7 7 1 1 1 1 1 50

1 3 1 1 1 1 1

9

02VEK * 21 FOT Crosstabulation :::ount

I ano 02VEK

Total

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

2 4 1 6 3 2

18

21FOT neutrální 3 1

missing

ne

2 2 2

2 1 3 2 1 2

10

1 1 13

Total

1 3 1 1 1 1 1

9

5 7 2 10 7 7 7 1 1 1 1 1 50

02VEK * 22POV Crosstabulation Count 22POV neutrální ne 2

ano 02VEK

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

Total

Porozumění

1 3 2 2 1

11

1 20

2 2 3 2

missinfL

3 5 1 4 2 1 3

1 3 1 1 1 1 1

1 10

9

slovu vychytaný

missing ne a používá toto

ano

ano a používá

ne

Total 5 7 2 10 7 7 7 1 1 1 1 1 50

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.