DOLCKÝ OBČASNÍK. Starosta občanům


1 VYDÁVÁ OÚ DOLCE možná i sníh petardy na Silvestra Vážení spoluobčané Dolců, dovolte mi, abyc...
Author:  Jan Bárta

0 downloads 24 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents
možná i sníhpetardy na Silvestra

Č. 4 Prosinec 2014

Starosta občanům Vážení spoluobčané Dolců, dovolte mi, abych Vás v tento předvánoční čas poprvé oslovil jménem svým i jménem kolegů z obecního zastupitelstva a z tohoto místa poděkoval za důvěru, kterou jste nám svými hlasy projevili. Jak mnozí jistě víte, nejsem rodák, obec mě oslovila a rozhodl jsem se zde usadit. Pravdou je, že se ze mě stal „Dolečák“ tělem i duší a budu se snažit dělat pro obec vše, co bude v mých silách, pro její další rozvoj a zvelebování. Není žádným tajemstvím, že jsem vedoucím katedry na Západočeské univerzitě v Plzni a

v určitém směru mám řadu zkušeností s vedením lidí a i z í s ká v á n í m p r o s t ř e d k ů z dotačních programů. Nyní jsem ale v roli jiné, nové a hlavně v roli, se kterou jsem ani nepočítal. Chtěl bych proto touto cestou poděkovat svému předchůdci, panu Zieglerovi za pomoc a podporu, minulému zastupitelstvu za odvedenou práci a paní Szikszayové za pomocnou ruku při našich prvních krocích v roli zastupitelů obce. Bude naší snahou pokračovat v započatých projektech, pokračovat ve zvelebování obce

a připravit pro vás spoluobčany více kulturních „sousedských“ akcí. Soudím, dle účasti na Mikulášské nadílce pro naše děti, že se nám to již celkem povedlo. Ačkoliv jsme na přípravu neměli mnoho času a řada věcí byla provizorní, troufám si říci, že se akce povedla. Celý realizační tým Mikulášské nadílky si zaslouží velké poděkování. Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití Vánoc, mnoho radosti se svými nejbližšími u rozsvíceného stromečku, klid, pohodu a hlavně pevné zdraví v nadcházejícím roce. Michal Šimon, starosta obce

DOLCKÝ OBČASNÍK

VYDÁVÁ OÚ DOLCE

Čtyři roky na OÚ Začátkem listopadu pro mě skončilo čtyřleté působení v obecním zastupitelstvu ve funkci místostarosty obce. Tyto čtyři roky byly pro mě velko u ž iv o t ní z kuše no st í v podobě neuvěřitelného papírování, kdy sebemenší akci dovést ke zdárnému konci vyžaduje spousty času, jak starosty, tak paní účetní. Nemalou zkušeností byly návštěvy našich seniorů- jubilantů, které jsem navštěvoval se starostou nebo jiným zastupitelem. Jejich vzpomínání na život v naší obci za jejich mládí mě, jako pro dolckého patriota, hodně obohatilo. Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva jsem byl příjemně překvapen vedením schůze nově zvoleným starostou panem Šimonem. Jen na

závěr slavnostního rokování jsem byl velmi zklamán diskusním příspěvkem pana Kaliny, že skončené zastupitelstvo plýtvalo obecními penězi na vydávání několika stránkov é h o o b č a s n í k u s nesmyslnými články. Celé vydání stojí jen balík papíru a čas, který jsme tomu věnovali. Já jako odpovědný za vydávání Dolckého občasníku po dobu své funkce když zalistuji ve starších vydáních, kdy byl hlavním dodavatelem příspěvků J. Macháček, najdu slovo starosty občanům, připravované a uskutečněné akce,z historie naší obce, o významných událostech našeho státu a mnoho užitečných informací z kanceláře OÚ. To všechno jsme se snažili zachovat v rámci svých možností, i

když po několika apelech na občany, aby svými příspěvky a nápady obohatili vydání občasníku se tomu bohužel nestalo, až na světlé výjimky. Je dobré dát si ruku na srdce a zamyslet se nad tím, co dobrého jsem pro svoji obec vykonal a potom můžu kritizovat práci druhých. Při roznášení výtisků občanům do schránek jsem se setkával s tím, že lidé na vydání čekají a to mi hřálo na srdci. Dnes už je na novém zastupitelstvu, jakou skladbu občasníku zvolí. Ale o novinách už dost, novému zastupitelstvu přeji hodně elánu a hodně nápadů pro blaho naší obce. Nám všem přeji krásné prožití Vánoc a do nastávajícího roku 2015 hodně štěstí a pohodu jak v práci , tak v rodině.

Zastupitelstvo obce a redakce Dolckého občasníku přejí všem čtenářům krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2015 hodně štěstí, pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy.

Míra M.

DOLCKÝ OBČASNÍK

Stránka 2

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolce, Konaného dne 5.11.2014 od 1900 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zastupitelstvo obce Dolce na ustavujícím zasedání dne 5.11.2014: 1) určuje zapisovatelkou zápisu Bc. Markétu Jeslínkovou a ověřovatele zápisu pana Miroslava Mráze a Ladislava Szikszaye ml. 2) schvaluje program ustavujícího zasedání 3) volí jednoho místostarostu 4) určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce budou členové zastupitelstva neuvolněni 5) schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty 6) volí starostou obce Dolce pana Doc. Ing. Michala Šimona Ph.D. 7) volí místostarostou obce Dolce pana Miroslava Mráze 8) zřizuje finanční a kontrolní výbor,oba výbory budou tříčlenné 9) volí předsedu finančního výboru pana Ladislava Szikszaye ml. 10) volí předsedou kontrolního výboru paní Bc.Markétu Jeslínkovou. 11) volí člena finančního výboru pana Davida Stiebera 12) volí člena finančního výboru pana Zdeňka Nového ml. 13) volí člena kontrolního výboru pana Ivo Chudáčka. 14) volí člena kontrolního výboru pana Pavla Čecha 15) zřizuje kulturní komisi,komise bude tříčlenná 16) volí předsedou kulturní komise pana Pavla Jeslínka

17) volí členku kulturní komise paní Petru Novou 18) volí členku kulturní komise paní Petru Jeslínkovou 19) Stanovuje v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb. (v platném znění 459/2013 Sb.), o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, aby byla poskytována měsíční odměna za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Odměna bude poskytov á na o de dne 1 .12 .20 14a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. Výše měsíční odměny člena zastupitelstva za výkon funkce starosty obce Dolce činí 12.390,-Kč. Výše měsíční odměny člena zastupitelstva za výkon funkce místostarosty obce Dolce činí 5.000,- Kč. Výše měsíční odměny člena zastupitelstva za výkon funkce předsedy finančního výboru, předsedy kontrolního výboru a předsedy kulturní komise obce Dolce činí 750,- Kč. Členové výborů a komise budou odměňováni za svoji práci ve výborech a v komisi formou dohody o provedení práce. 20) bere na vědomí výsledky voleb do Zastupitelstva obce Dolce a potvrzuje oprávněnost mandátů členů nově zvoleného zastupitelstva

21) bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. 22) ukládá zastupitelstvu pokračovat v rozpracovaných záměrech minulého zastupitelstva a připravit další program rozvoje obce k projednání na veřejném zasedání v nejbližším termínu jeho konání vyplývajících z potřeb obce 23) bere na vědomí připomínky občanů

Typ na štědrovečerní stůl Kapr po mlynářku Kapra očistíte, naporcujete, osolíte a pokapete citronem. Takto necháme minimálně hodinu odležet. Poté jednotlivé porce obalíte v mouce, kterou jste smíchali s paprikou, a osmažíte na rozpáleném sádle či tuku po obou stranách. Podávejte s vařenými brambory, ale také s bramborovým salátem nebo bílým pečivem. Kdo má rád pikantnější pokrmy, může porce před obalením opepřit a potřít je prolisovaným česnekem. Porce kapra Hladká mouka Mletá paprika Sádlo nebo tuk Citron Sůl, pepř, česnek Míra M.

SDH DOLCE Naši jubilanti V lednu 2015 oslaví: Václav Blacký - 87 let Marie Balvínová - 84 let V únoru 2015 oslaví: Karel Kutílek - 85 let Marie Kučerová - 75 let V březnu 2015 oslaví: Josef Musil - 82 let Marie Fořtová - 75 let

přeje nejen svým členům příjemné prožití vánočních svátků a šťastný a úspěšný rok 2015

Č. 4

Stránka 3

Něco z historie obce Rok 1959

V letošním roce byla zima mírná se značnými oblevami, takže bylo dost vláhy. Kulturní život v obci. V tomto roce byla v naší obci založena Osvětová beseda se správcem Václavem Blackým čp. 64. Ihned se začaly promítat filmy každou sobotu a v neděli odpoledne pro děti. Účast občanů byla dobrá, takže se i v zimě topilo a uklízečka Benešová Anna čp. 43 dostávala zaplaceno za úklid a topení, což se hradilo ze vstupného. V letošním roce se vytrhala stará podlaha v sále, sál se zabetonoval a položily se parkety. V měsíci březnu podal rezignaci na funkci předsedy JZD Beneš Josef čp. 34 a znovu byl zvolen Kohout František čp. 19. Konečně byla dokončena výstavba drůbežárny u Majerů čp. 21. Na nátlak JZD a ONV bylo v radě MNV usneseno, že výstavba zbrojnice bude patrová,

aby tam JZD měla svou kancelář. Dokumentaci na stavbu předělal Stanislav Fořt čp. 76, nyní bytem Drahkov. Výstavba však brzy ustala, neboť se čekalo na příděl peněz z okresu. JZD začalo v tomto roce využívat stodolu u Belfínů na chov prasat. V „Průhonu“ se začala stavět budova teletníku pro volné ustájení skotu mladého. Vedoucím stavební čety byl Brada Josef čp. 3. V tomto roce bylo v JZD vypláceno na 1 pracovní jednotku 14, 50 Kč. Rok 1960

Zima začala průměrně bez velkých mrazů a sněhu. Až po novém roce 9. ledna padal první sníh. V únoru přišly tuhé mrazy, teploměr klesl na mínus 25°C. V březnu přišly plískanice a obleva. V tomto roce se uvažovalo o sloučení JZD Dolce, Újezd, Týniště a Horšice v jeden celek se střediskem v Horšicích. Na častých schůzích, které na toto téma probíhaly, bylo

usneseno, že tento celek bude mít název „Velký Říjen“. Námluvy byly dohodnuty od 1. 1. 1961. Život v obci. V tomto roce byl přemístěn rozhlasový přístroj z čp. 10 do kanceláře MNV v čp. 62. Jen siréna na střeše v čp. 10 byla ponechána a byl zhotoven vypínač na boční straně do ulice. S výstavbou požární zbrojnice se nemohlo dál pokračovat, byla provedena změna plánu a čekalo se na nový příděl peněz, jen střecha byla pokryta eternitem. Také v JZD s tím volným ustájením nešli moc dopředu. Štít byl postaven na straně k lesu, byly postaveny oblouky, přišel velký vítr a vše spadlo na zem. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. V nových volbách, které se uskutečnily, došlo ke sloučení MNV Dolce – Újezd se sídlem v Dolcích. Předsedou byl zvolen Ziegler Václav čp. 63 a tajemníkem Václav Pánek z Radkovic. St.Ziegler

Na počátku bylo kolo První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. V roce 1839 poprvé Johann Heinrich Wicher pověsil před Vánocemi ke stropu dřevěný kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící, 4 velké bílé a 19 malých červených, na každý den do Štědrého dne. Denně během krátké pobožnosti, nejprve v polední přestávce a později za svítání, byla zapálena jedna svíce. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku jedlovými větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl však pouze 4 svíce. Tento zvyk se také objevuje pomocí emigrantů až do Severní a Jižní Ameri-

ky. Kruhová podoba věnce symboli- s í l u . Z e l e n é v ě t v e b y l y zuje ustavičnou cestu slunce a záro- v předkřesťanské době přinášeny do veň i věčnost. Krátké dny v prosinci domů a chatrčí. Vonící větve jedlí, před ,,drsnými“ nocemi jsou nejtma- jak se věřilo, sloužily přátelským vějšími v roce. Je to čas bludiček, lesním duchům jako útočiště a věnce skřítků a bílých paní, ze slámy měly přinášet požehnání a jejíž návštěva, jak se odrážet zlé duchy. Proto se také obvěřilo, zaručila velkou vazovaly zlatými stuhami, znamením úrodu pro příští rok. slunce. Tradiční barva adventního Věnce, které byly věnce je červená a zelená. Červená v oknech obydlí a dvor- upomíná na krev Kristovu prolitou ců, měly ukázat cestu za spásu světa, obě barvy pak symtěmto bytostem. A od bolizují život. Jako ozdoba na věnec těchto světel a ž se používají také jablíčka, od času k adventnímu věnci, ráje jsou plody života kulaté jako který ohlašuje blízké věnec sám a dobré jako Boží přízeň. narození Krista, je už jen krátká Míra M. cesta. Tento POZVÁNKA zvyk se vrací tak, jako mnoho VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA jiných, zpět ke OBCE DOLCE SE KONÁ V PÁTEK kouzlu kruhu a 19.12.2014 OD 1900 hod. stojí jako symbol pro přírodní v zasedací místnosti OÚ.

Výzva pro občany Případné příspěvky do "Dolckého občasníku" mohou všichni občané naší obce zasílat na email: [email protected] nebo osobně doručit v úředních hodinách do kanceláře OÚ.

Na zasedání se bude mimo jiné projednán rozpočet a plán akcí na rok 2015.

DOLCKÝ OBČASNÍK

Stránka 4

Co se událo v předvánočním čase Jak jistě všichni víte, kvapem se blíží čas vánoční. Poznali jsme to podle výzdoby měst a obcí, podle muziky v rádiu, televizních pohádek nebo přeplněných obchodních domů a vystresovaných lidí z nakupování dárků. Pokusme se alespoň na chvíli vytrhnout z běžného shonu těchto dnů, zapomenout, že nemáme napečené cukroví, nakoupené dárky a pokusme se zamyslet nad tím, co nám vánoční čas přináší krásného. Vánoce byly a měly by i nadále být především svátky klidu a pohody, času stráveného s blízkými. Bohužel současný životní styl udělal z Vánoc, na místo pohody, den drahých dárků, dokonalosti a tím i jeden z největších spouštěčů stresu. Pro rozptýlení a ukázku toho, že jsou Vánoce především o těch krásných okamžicích, si vám dovolujeme ukázat několik akcí, které jsou neodmyslitelně svázány s vánočními dny.

Snad první akcí, kterou museli současní zastupitelé řešit, bylo zajištění vánočního stromu. Díky ochotě a přízni pana Rudolfa, za což mu patří díky celé obce, jsme získali velký a krásný strom. No jo, ale jak takový velký strom odvézt a postavit? Naši hasiči si s tím přeci dokážou poradit.

Další akcí bylo páteční chození Mikuláše a čertů. To je akce, která má v obci tradici a její aktéři si všechny činnosti a organizaci zařizují sami, za co jim patří velký dík. Dovolím si zde pouze přidat jeden osobní komentář jako obyvatel Štíhlova, což byla ta část obce, kde trasa Mikuláše s čerty a andílkem končila. Mírné zpoždění v nás ten večer začalo evokovat různé myšlenky: Co mohlo asi být příčinou a obávali jsme se i o hladký průběh celé návštěvy. Všichni známe historky, jak čerti běhají po čtyřech, a známe i říkanku „Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, hledali, nenašli, byli oba smutní“. Tímto bych se rád omluvil za své myšlenky, protože všichni účastníci byli v plné síle bez jediné známky tříhodinového maratonu po chalupách v obci. Mikuláš přinesl spoustu dobrot a čerti nám vzali všechny dudlíky, takže od té doby jsme velké holky bez dudlíků. V sobotu 6. prosince 2014 byli všichni zváni na Mikulášskou nadílku u stromečku. Díky poměrně hojné účasti věřím, že se nám podaří obnovit tuto tradici a doufám, že nikoho neodradily ani provizorní podmínky. O to více bych rád poděkoval všem, kteří věnovali úsilí přípravě a realizaci Mikulášské nadílky. Zároveň vám mohu slíbit, že již nyní pracujeme na lepším zajištění plánovaných akcí. Michal Šimon

Svíčky a Vánoce Svíčky nebyly vždy symbolem Vánoc. Hořely jen chvíli a strašně páchly. Vonné svíčky, věc, bez které si Vánoce nedovedeme představit, měly dlouhou dobu vývoje, než se z ní stala ta voňavá věc, která vydrží hořet i desítky hodin. Svíčka jako zdroj světla provází lidstvo už od pravěku. Už tehdy člověk přišel na to, že vlákno nebo dřívko obalené ztuhlým tukem dává světlo. Svíčky znaly všechny vyspělé civilizace. Egypťané je dělali ze včelího vosku, Číňané při jejich výrobě využívali velrybí tuk, Indové dokonce uvařenou skořici. Surovina nejvhodnější pro výrobu svíček se ukázal včelí vosk, ale tento materiál byl málo dostupný a to

se odrazilo v jeho ceně. Svítit si svíčkou z včelího vosku mohly kdysi jen nejbohatší vrstvy společnosti, a často jen při významných událostech nebo církevních obřadech. Nejlevnějším a nejdostupnějším materiálem pro výrobu svíček byl po dlouhá staletí lůj. Nejčastěji se používal skopový nebo hovězí a výrobou lojových svíček se zabývali mydlaři a řezníci. Výjimkou nebyla ani domácí výroba svíček. Lojové svíčky byly sice levné, ale že by vyzařovaly kvalitní světlo, se říct nedá. Velmi rychle hořely a navíc odporně páchly. Při

hoření z nich rychle odkapával lůj, který stékal do misky a používal se pořád dokola. S rozšířením elektrického osvětlení a masovým používáním petrolejových lamp svíčky ztratily svůj význam. Až ve druhé polovině 20. století se staly dekorativním předmětem. Dnešní svíčky se vyrábí z parafínu se syntetickými a přírodními přísadami. V současné době je na trhu nepřeberné množství vůní, barev a tvarů svíček, které Vám krásně zpříjemní nadcházející vánoční dny a připraví krásnou sváteční atmosféru pro posezení s rodinou a přáteli. Svíčka se též hodí jako dárek pro jakoukoliv příležitost. St.Ziegler

DOLCKÝ OBČASNÍK

Stránka 5

Výsledky hlasování Volby do Zastupitelstva obce Dolce konané ve dnech 10.10. a 11.10. 2014 Celkový počet občanů, kteří byli zapsáni do výpisu ze seznamu voličů bylo 228. K volbám přišlo 152 voličů. Bylo odevzdáno 704 platných hlasů a 2 neplatné hlasy. Voleb do zastupitelstva naší obce se zúčastnilo 66,67 % voličů. V naší obci byly pro tyto volby zaregistrovány 2 kandidátní listiny. Sdružení nezávislých kandidátů „Hasiči Dolce“ a sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj obce“. Volilo se pětičlenné zastupitelstvo. • • • •

⇒ ⇒

Přidělení mandátu se vypočítá tak, že se počet platných hlasů pro každou kandidátní listinu dělí postupně přirozenými čísly 1, 2 ,3 ….atd. Vypočte se tolik podílů, kolik má strana platných kandidátů. Podíly se seřadí sestupně podle velikosti. Tolik nejvyšších podílů, kolik mandátů se v obci rozděluje, představuje mandát pro příslušnou stranu. 1. Sdružení nezávislých kandidátů – Hasiči Dolce: obdrželo 347 platných hlasů a byly mu přiděleny 2 mandáty hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu byla u tohoto sdružení …62,7 hlasu Kandidáti, kteří měli 63 a více hlasů, postupují do čela kandidátní listiny. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Miroslav Mráz Radka Hiková Pavel Jeslínek Zdeněk Nový ml. Petra Nová Tomáš Sajdl

-

81 86 76 45 29 30

hlas hlasů hlasů hlasů hlasů hlasů

Do zastupitelstva obce z tohoto sdružení byli zvoleni : Radka Hiková Miroslav Mráz Dne 22. října 2014 podala paní Radka Hiková v souladu s § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí do rukou starosty obce rezignaci na svůj mandát člena Zastupitelstva obce Dolce, který jí vznikl na základě zvolení do tohoto zastupitelstva za sdružení nezávislých kandidátů Hasiči Dolce ve volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014. ⇒ Na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce v souladu s § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje následujícího dne náhradník z kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů Hasiči Dolce pan Pavel Jeslínek. ⇒

⇒ ⇒

2. Sdružení nezávislých kandidátů – Za rozvoj obce: obdrželo 357 platných hlasů a byly mu přiděleny 3 mandáty hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu byla u tohoto sdružení ...64,9 hlasu Kandidáti, kteří měli 65 a více hlasů, postupují do čela kandidátní listiny. V případě rovnosti hlasů u kandidátů popř. nedosažení hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta, rozhoduje o přidělení mandátu pořadí na kandidátní listině. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ladislav Szikszay ml. Ivo Chudáček Bc. Markéta Jeslínková Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. David Stieber Pavel Čech

-

49 hlasů 57 hlasů 66 hlasů 104 hlasy 58 hlasů 23 hlasy

Do zastupitelstva obce z tohoto sdružení byli zvoleni : Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. Bc. Markéta Jeslínková Ladislav Szikszay ml.

Č. 4

Stránka 6

Plánovaná jarní akce Jedna z plánovaných akcí roku 2015 bude na jaře „Velikonoční hledání vajíček“. Všichni kdo jsou ochotni jakýmkoli způsobem pomoci, ať formou upečení něčeho sladkého, nabarvení vajíček či pomoci s vlastní organizací jsou vítání. Kdykoli se stavte na obecním úřadě, či se můžete přímo domlouvat se členy Kulturní komise.

Četnost svozů ročně

Vánoce 1. světové války Na sklonku letošního roku 2014, kdy si připomínáme 100. výročí rozpoutání první světové války , je dobré se zmínit jak i vojáci v zákopech na některých místech fronty slavili Vánoce. Vánoce 1914 se staly takřka legendárními. Na úseku západní fronty ovládané Brity a Němci dne 24.12.1914 spousty vojáků obou válčících stran opustili zákopy a na území nikoho mohli na chvíli

Ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu na rok 2015 Cena s DPH(15%)

1 x týdně

(52)

2.522,- Kč

Kombinovaný 1 x 14 dní

(40) (26)

2.099,- Kč 1.677,- Kč

1 x za měsíc

(12)

936,- Kč

Pytle

89,- Kč/ks

Jednorázový odvoz

95,- Kč/ks

zapomenout na nepřátelství a válečnou vřavu, v klidu si popovídat, zazpívat společně koledy, někdy si vyměnit dárky v podobě cigaret nebo čokolády. Objevilo se i několik případů fotbalových zápasů. Obě strany se dohodly na pohřbení padlých kamarádů, což trvalo celé 3 dny. Samozřejmě, že se vánoční atmosféra nerozmohla na všech úsecích fronty – na mnoha místech se stále střílelo (i když vojáci úmyslně mířili mimo cíl) a vedení vyšších důstojníků rezolutně protestovalo. Nebylo nic výjimečného, že vojáci, kteří si připomněli symbol Vánoc, byli převeleni na nejhorší úseky východní fronty.

Vánoční smíření Černá a zlatá za oknem šeptají si a ve vzduchu se třpytí koleda. Na hluchém uchu Zimy visí vánoce – jak náušnice z Toleda. Tak tedy užijme si toho třpytu, těšme se z něj a přejme si: srdci, co bydlí v holobytu planoucí krb a postel s nebesy. Těm, kteří schovali se do skořápky a každý příběh o lásce je vystraší, ať k sobě pustí aspoň šaška a psí tlapky a přijmou dary, které přináší. Ať zima zeslábne nám na rýžové mléko, ať ztratí hořkost všechno, co posílilo nás, ať uzavřeme smír s větrem, zemí i řekou, ať jako spokojená kočka hodiny předou čas. Jitka Badoučková (ze sbírky Andělská lékárna)

Míra M.

Listopadová vichřice - 1984 Našim krajem se 23. listopadu roku 1984 prohnala vichřice o rychlosti větru přes 150 kilometrů v hodině. Na některých místech byla rychlost vyšší než při orkánech Kyrill a Emma z let 2007 a 2008, které napáchaly též velké škody a máme je ještě v paměti. Vichřice před 30 lety způsobila v lesích rozsáhlé polomy a napáchala značné škody na majetku. Odnesla tehdy například střechu nemocnice ve Stodu. Spoušť a zkázu po sobě zanechala i na energetických zařízeních. Kolem Nepomuku vichřice zcela zničila vedení o napětí 110 kV v délce 3,8 kilometru a vedení o napětí 400 kV v délce šesti kilometrů. Některé stožáry vysokého napětí

vítr zcela zdemoloval, dva z nich měly poškozeny i masivní betonové základy. Montážní čety západočeských elektráren měly plné ruce práce, aby v co nejkratším termínu obnovily dodávku elektrické energie. Podle statistik ČHMÚ přichází větrné kalamity pravidelně zhruba jednou za deset let. Česká republika tak zažila ničivou vichřici v letech 1929, 1955, 1967, 1976, 1984, 1990 a naposledy v letech 2007 a 2008 (orkány Kyrill a Emma). Dosud největší kalamitu ale způsobila právě vichřice v roce 1984. V lesích tehdy padlo 12 milionů kubíků dřeva, o dva miliony více než při orkánu St.Ziegler Kyrill.

CITÁT ,,Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“ Neznámý autor

,,Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“ Arthur Charles Clarke

PŘÍSLOVÍ Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí. Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy. Po studeném prosinci bývá úrodný rok.

Dolcký občasník Vydává OÚ Dolce, zodpovídá: Miroslav Macháček, vychází čtvrtletně, cena výtisku: bezplatně, registrováno: MK ČR E 15544, počet výtisků 120

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.