Děti. Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu


1 Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Dokument mapuje dopravní nehody a jejich...
Author:  Michal Urban

0 downloads 117 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky osob ve věkové kategorii 0-14 let BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 23.1.2019

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

Obsah 1. Úvod .................................................................................................................................................... 4 1.1 Národní databáze .......................................................................................................................... 4 1.2 Hloubková analýza dopravních nehod .......................................................................................... 4 2. Základní fakta ...................................................................................................................................... 5 2.1 Dětské sedačky a bezpečnostní pásy............................................................................................. 6 3. Dlouhodobý vývoj ................................................................................................................................ 7 3.1 Dopravní nehody ........................................................................................................................... 7 3.2 Usmrcení........................................................................................................................................ 8 3.2.1 Absolutní vývoj ....................................................................................................................... 8 3.2.2 Relativní vývoj......................................................................................................................... 9 3.2.3 Podíl na všech usmrcených .................................................................................................. 10 3.2.4 Závažnost nehod................................................................................................................... 11 3.3 Těžce zranění ............................................................................................................................... 12 3.3.1 Absolutní vývoj ..................................................................................................................... 12 3.3.2 Relativní vývoj....................................................................................................................... 13 3.3.3 Podíl na všech těžce zraněných ............................................................................................ 14 3.3.4 Závažnost nehod................................................................................................................... 15 4. Věk dětí.............................................................................................................................................. 16 5. Kategorie ........................................................................................................................................... 17 5.1 Viníci ............................................................................................................................................ 17 5.1.1 Děti vs. ostatní účastníci silničního provozu ........................................................................ 17 5.1.2 Usmrcení – zaviněno dětmi .................................................................................................. 18 5.1.3 Těžce zranění – zaviněno dětmi ........................................................................................... 19 5.2 Poškození ..................................................................................................................................... 20 5.2.1 Intravilán vs. extravilán ........................................................................................................ 20 5.2.2 Usmrcení - celkem ................................................................................................................ 21 5.2.3 Těžce zranění - celkem ......................................................................................................... 22 6. Infrastruktura .................................................................................................................................... 23 6.1 Druh komunikace ........................................................................................................................ 23 6.1.1 Usmrcení............................................................................................................................... 23 6.1.2 Těžce zranění ........................................................................................................................ 24

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

2

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 6.2 Směrové poměry komunikace ..................................................................................................... 25 6.2.1 Usmrcení............................................................................................................................... 25 6.2.2 Těžce zranění ........................................................................................................................ 26 7. Časové srovnání usmrcených a těžce zraněných .............................................................................. 27 7.1 Měsíční srovnání.......................................................................................................................... 27 7.1.1 Usmrcení............................................................................................................................... 27 7.1.2 Těžce zranění ........................................................................................................................ 28 7.2 Denní a hodinové srovnání .......................................................................................................... 29 7.2.1 Dny a hodiny ......................................................................................................................... 29 7.2.2 Denní srovnání...................................................................................................................... 31 7.2.3 Hodinové srovnání................................................................................................................ 33 8. Hlavní příčiny fatálních následků nehod ........................................................................................... 34 8.1 Usmrcení...................................................................................................................................... 35 8.2 Těžce zranění ............................................................................................................................... 36 8.3 Intravilán a extravilán .................................................................................................................. 37 8.3.1 Usmrcení............................................................................................................................... 37 8.3.2 Těžce zranění ........................................................................................................................ 38 9. Mapové podklady fatálních následků dětí v roce 2018..................................................................... 39 10. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2018 ................................................................. 40 10.1 Dlouhodobý vývoj ...................................................................................................................... 41 10.2 Aktuální vývoj usmrcených a těžce zraněných ve vztahu k NSBSP ........................................... 42 11. Hloubková analýza dopravních nehod ............................................................................................ 44 11.1 Děti - chodci............................................................................................................................... 44 11.2 Dítě ve vozidle, využívání dětských zádržných systémů............................................................ 47 12. Evropské srovnání počtu usmrcených dětí...................................................................................... 49 12.1 Absolutní srovnání ..................................................................................................................... 49 12.2 Relativní srovnání ...................................................................................................................... 50 12.2.1 Na 100 000 obyvatel........................................................................................................... 50 12.2.2 Chlapci vs. dívky.................................................................................................................. 51 Použité zdroje .................................................................................................................................... 52

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

3

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

1. Úvod Dokument má za cíl vytvořit základní materiál oddělení BESIP týkající se nehod s účastí dětí a jejich následků, především z oblasti osob usmrcených a těžce zraněných osob.

1.1 Národní databáze Pro potřeby tohoto dokumentu byly použity jako zdroj dat statistiky dopravní nehodovosti a jejich následků Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky (ŘSDP PP ČR) [1].

1.2 Hloubková analýza dopravních nehod Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu [2] (dále jen „HADN“) je moderním nástrojem sloužícím k detailnímu poznání mechanizmu vzniku nehod i celého jejího průběhu a následků. Podrobná analýza dat, získaná při šetření dopravních nehod, probíhá nezávisle na údajích o nehodách shromažďovaných Policií ČR a jejich statistických výstupech. Podstatou činnosti HADN je zjišťování příčin dopravních nehod a jejich prevence, nikoliv stanovení sankcí či viníka nehody. HADN tak poskytuje nový pohled na příčiny vzniku nehody a může sloužit jako velmi důležité doplnění policejních statistik, které posuzuje příčiny nehod pouze na základě právního zhodnocení jejich zavinění. Data z HADN přináší komplexní pohled na veškeré faktory, které s konkrétní nehodou souvisejí. Rovněž slouží ke zjištění a následné analýze charakteristik vedoucích k jejímu vzniku, ovlivňujících její průběh a následky. Analýza je zaměřena na výzkum z hlediska dopravní infrastruktury, automobilové techniky i psychologického a zdravotního stavu účastníků.

V každém grafu je uvedena informace o zdroji vstupních dat.

4

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

2. Základní fakta Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen primárně na usmrcené a těžce zraněné osoby děti. Použitá data jsou podle zdroje buď do 24 hodin po nehodě (ŘSDP PP ČR, HADN) nebo do 30 dní po nehodě (IRTAD). Základní poznatky statistických ukazatelů: -

-

-

-

-

v roce 2018 bylo usmrceno 19 dětí, meziročně o 10 více, tj. + 111 %! Jedná se o nejhorší bilanci od roku 2007! v roce 2018 činil podíl usmrcených dětí 3,4 % - nejvyšší podíl od roku 2005! v roce 2018 bylo těžce zraněno 150 dětí, meziročně o 21 více, tj. + 16 % nebylo připoutáno (nebo nesedělo v dětské sedačce) 1 usmrcené dítě, 9 dětí bylo těžce a 140 lehce zraněno; v relativním srovnání výše uvedené znamená, že nebylo připoutáno (resp. nesedělo v dětské sedačce) 9 % usmrcených, 21 % těžce zraněných a 12 % lehce zraněných dětí! došlo k nárůstům nepřipoutaných zraněných dětí, konkrétně bylo o 4 těžce a dalších 15 dětí lehce zraněno meziročně více! nejvíce usmrcených dětí (4) bylo v roce 2018 evidováno ve věku 5 let, nejvíce těžce zraněných (19) pak ve věku 11 a 13 let z 19 usmrcených dětí bylo v roce 2018 usmrceno „pouze“ 1 dítě vlastní vinou (5% podíl), 18 dětí bylo usmrceno cizím zaviněním, tzn. ostatním účastníkem silničního provozu; v případě těžce zraněných bylo 66 dětí těžce zraněno vlastní vinou (tj. 44 %), dalších 84 dětí pak bylo těžce zraněno vlastní vinou přibližně třetina dětí (32 %) byla usmrcena v intravilánu, v oblati těžce zraněných dětí byla situace opačná, 69 % dětí bylo těžce zraněno právě v intravilánu nejvíce dětí bylo usmrceno (5) mezi 15. a 16. hodinou, v uvedeném čase bylo evidováno také těžce zraněných dětí (24); za zmínku stojí 10 těžce zraněných dětí mezi 7. a 8. hodinou (z toho 9 v pracovní dny) ranní nejvíce (9) dětí bylo usmrceno v důsledku nepřiměřené rychlosti, meziročně o 8 více!!! Z uvedených 9 bylo 7 spolujezdců a 2 chodci celkem 4 děti (spolujezdci) byly usmrceny vinou osoby pod vlivem alkoholu; 6 dětí pak bylo těžce zraněno a 59 zraněno lehce!!! NSBSP předpokládala, že v roce 2018 nebude usmrceno více než 8 dětí a těžce zraněno 108 dětí; celoroční předpoklad počtu usmrcených dětí byl překročen již v červnu, těžce zraněných pak v září nejvíce (4) usmrcených dětí bylo v roce 2018 evidováno v Olomouckém kraji, nejvíce těžce zraněných dětí (21) pak ve Středočeském kraji

Detailní informace jsou rozpracovány v dokumentu dále. 5

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

2.1 Dětské sedačky a bezpečnostní pásy V roce 2018 bylo (jako spolujezdců) usmrceno 11 dětí, 42 bylo těžce a 1 183 lehce zraněno. Z uvedených počtů nebylo připoutáno (nebo nesedělo v dětské sedačce) 1 usmrcené dítě, 9 dětí bylo těžce a 140 lehce zraněno. V relativním srovnání výše uvedené znamená, že nebylo připoutáno (resp. nesedělo v dětské sedačce) 9 % usmrcených, 21 % těžce zraněných a 12 % lehce zraněných dětí!

871

6

16

31

7

1

7

278 1 840

3

12

331 1 183

4

14

0

2

4

8

0

2

11

34

10

0

3

10

29

0

3

16

39

1

0

0

0

0

0

0

1

1

565 2 999

9

34

618 2 098

11

48

1

5

35

15

1

9

140

63

2%

11%

15%

6%

1%

9%

21%

12%

1%

usmrceno

4

176 1 101

sedící v dětské sedačce

1

2

vozidlo nevybaveno dětskou sedačkou

0

0

7

26

airbag v činnosti - osoba připoutaná

0

0

6

airbag v činnosti - osoba nepřipoutaná

0

0

1

CELKEM

2

8

0

4

105

0%

50%

19%

97

nezraněno

242

3

2

0

lehce zraněno

těžce zraněno

nezraněno

14

1

1

nepřipoutaný bezpečnostním pásem

usmrceno

lehce zraněno

těžce zraněno 5

připoutaný bezpečnostním pásem

nepřipoutaný + bez sedačky

CELKEM

21

nezraněno

Děti jako spolujezdci; 2018

mimo obec

lehce zraněno

usmrceno

těžce zraněno

v obci

418 1 972 128

28

609 3 023

42 1 183 5 097

V meziročním srovnání pak dojdeme k závěru, že došlo k nárůstům nepřipoutaných zraněných dětí, konkrétně bylo o 4 těžce a dalších 15 dětí lehce zraněno meziročně více!

nezraněno

lehce zraněno

usmrceno

těžce zraněno

CELKEM

nezraněno

lehce zraněno

usmrceno

nezraněno

těžce zraněno

mimo obec

lehce zraněno

usmrceno

Děti jako spolujezdci; meziroční nárůst

těžce zraněno

v obci

připoutaný bezpečnostním pásem

1

-3

-37

-5

3

7

-25

90

4

4

-62

85

nepřipoutaný bezpečnostním pásem

0

2

6

-12

1

3

14

-2

1

5

20

-14

sedící v dětské sedačce

1

0

-32

40

2

1

18

52

3

1

-14

92

vozidlo nevybaveno dětskou sedačkou

0

-1

-3

5

-1

0

-1

-4

-1

-1

-4

1

airbag v činnosti - osoba připoutaná

0

0

0

3

0

1

-6

16

0

1

-6

19

airbag v činnosti - osoba nepřipoutaná

0

0

0

1

0

0

-1

0

0

0

-1

1

CELKEM

2

-2

-66

32

5

12

-1

152

7

10

-67

184

3

-6

0

3

12

-6

0

4

15

-12

52% -29%

0%

80%

nepřipoutaný + bez sedačky

0

1

#####

33%

3% -11%

0% 150%

12% -16%

6

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

3. Dlouhodobý vývoj 3.1 Dopravní nehody

5 420

5 225

4 801

4 425

4 299

3 842

3 606

4 287 3 427

4 000

3 466

5 000

4 159

6 000

4 913

Vývoj počtu nehod s účastí dětí v ČR

5 558

Vývoj počtu nehod s účastí dětí v ČR je zřejmý z grafu. Nejvíce (5 558) nehod s účastí dětí bylo evidováno v roce 2018, naopak nejméně (3 427) v roce 2009. V roce 2018 bylo evidováno meziročně o 138 nehod s účastí dětí více.

Nehod

3 000 2 000

312

195

138

2016

2017

2018

-860

-1 000

112

376

2011

126

236

2010

457

179

0

0

128

693

1 000

-2 000 2006

2007

2008

2009

2012

2013

2014

2015

Rok Počet nehod

Rozdíl nehod Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

7

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

3.2 Usmrcení 3.2.1 Absolutní vývoj Vývoj počtu usmrcených dětí v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější byl rok 1994, kdy bylo usmrceno 75 dětí, naopak nejméně dětí bylo usmrceno v roce 2013 (8), v roce 2018 bylo usmrceno 19 dětí, meziročně o 10 více, tj. + 111 %! Jedná se o nejhorší bilanci od roku 2007!

19 9

13

18

14

-4 2017

10 -5 2016

6

4 2015

-6

-5

2

3 -7 2008

-3

-6 2007

-9 2004

-9

-8 2003

-14

-17 1996

-19

-18 1995

-20

2014

12

11

10

5 2000

11

0

0

1999

8

14

12

17

14

17

24

27

30

39

44 36

32

20

15

Usmrceno

40

33

42

40

60

51

57

60

80

47

75

Vývoj počtu usmrcených dětí v ČR

2018

2013

2012

2011

2010

2009

2006

2005

2002

2001

1998

1997

1994

1993

-40

Rok Počet usmrcených

Rozdíl usmrcených Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

8

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 3.2.2 Relativní vývoj Z relativního vývoje je zřejmá sestupná tendence. Nejméně usmrcených dětí bylo evidováno v roce 2013 (o 87 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce 1994. V celém období byl zaznamenán průměrný pokles usmrcených dětí o 51 %. Průměrný pokles všech usmrcených osob pak činil 25 %.

Relativní vývoj usmrcených dětí v ČR 40% 25%

0% 0% -5%

-20%

-25%

-15%

-40%

-22% -30%

-33%

-35%

-40%

-45%

-47%

-60%

-27% -50% -60%

-55%

-51%

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

-100%

2009

-68% -70% -72% -72% -77% -80%-77% -77% -78% -85% -87%

-80%

2008

INDEX: rok 1993 = 0 %

20%

Rok Relativní vývoj Průměrný vývoj Průměrný vývoj všech usmrcených

Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

9

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 3.2.3 Podíl na všech usmrcených Na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993-2018 činil podíl dětí 2,8 %, což znamená, že přibližně každá 36. usmrcená osoba byla dítětem. V roce 2013 byl podíl usmrcených dětí nejnižší (1,4 %), naopak v roce 1994 nejvyšší (5,1 %), v roce 2018 činil podíl usmrcených dětí 3,4 % - nejvyšší podíl od roku 2005!

Podíl usmrcených dětí ke všem usmrceným v ČR 6,0% 5,1% 5,0%

4,4%

Podíl usmrcených

4,1% 4,0%

3,6% 2,9%

3,0%

3,5% 3,2%

2,7%

2,7%

2,7%

3,5% 3,1%

3,3%

3,4%

2,7% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 2,8% 1,8% 1,7%1,7% 1,7% 1,4%

2,2% 2,0% 1,0%

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0,0%

Rok Absolutní

Průměrný Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

10

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 3.2.4 Závažnost nehod Závažnost nehod je v daném případě daná počtem usmrcených osob na 1 000 nehod. V roce 2006 bylo evidováno 8,7 usmrcených dětí na 1 000 těchto nehod, historicky se tak jednalo o nejvyšší hodnotu, naopak nejnižší závažnost (1,7 usmrcených dětí na 1 000 nehod) byla evidovaná v roce 2017. V roce 2018 bylo evidováno 3,4 usmrcených dětí na 1 000 nehod, tyto nehody (vyjma roku 2006) vykazovaly vždy nižší závažnost oproti všem evidovaným nehodám v daných letech.

Vývoj závažnosti nehod s účastí dětí v ČR 12,0

11,1 10,0

Usmrceno na 1 000 nehod

10,0

9,4 8,4

8,0 6,1 6,0

4,0

7,3

6,9

7,1

6,2 5,5

5,1

4,8

5,4

8,7 5,8

2,0

4,0

4,1

4,7 3,1

3,3

2,9

1,8

3,7 2,5

3,4 1,7

0,0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rok Děti

Celkem Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

11

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

3.3 Těžce zranění 3.3.1 Absolutní vývoj Vývoj počtu těžce zraněných dětí v ČR je zřejmý z grafu. Nejtragičtější, byl rok 19977, kdy bylo těžce zraněno 601 dětí, naopak nejméně dětí bylo těžce zraněno v roce 2015 (125). V roce 2018 bylo těžce zraněno 150 dětí, meziročně o 21 více, tj. + 16 %.

554

150

129

141

125

148

162

169

152

165

200

190

226

193

204

300

264

298

375

366

416

400

21

-23 2015

-12

-14 2014

16

-7 2013

-13 2011

17

-25 2010

2012

-3 2009

22 -33

-60

-9 2003

-34

-26 2002

-68

-15 2001

-68 2000

-47

-70

-100

1999

5 1997

44 1994

43

0 1993

0

1996

100

-18

Těžce zraněno

500

401

484

601

571

553

600

527

700

596

Vývoj počtu těžce zraněných dětí v ČR

2018

2017

2016

2008

2007

2006

2005

2004

1998

1995

-200

Rok Počet těžce zraněných

Rozdíl těžce zraněných Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

12

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 3.3.2 Relativní vývoj Z relativního vývoje je zřejmá sestupná tendence. Nejméně těžce zraněných dětí bylo evidováno v roce 2015 (o 76 % méně oproti roku 1993), nejvíce pak v roce 1997. V celém období byl zaznamenán průměrný pokles těžce zraněných dětí o 42 %. Průměrný pokles všech těžce zraněných osob pak činil 23 %.

Relativní vývoj těžce zraněných dětí v ČR 20% 10%

8% 0%

13%14% 5%

5%

INDEX: rok 1993 = 0 %

0% -10%

-8%

-23%

-20% -21% -24% -29%-31%

-30% -40%

-42%

-43% -50%

-50% -60%

-57% -61% -63%-64% -69%-71%-68%-69% -72% -73% -72% -76% -76%

-70% -80%

Relativní vývoj Průměrný vývoj Průměrný vývoj všech těžce zraněných

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

-90%

Rok

Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

13

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 3.3.3 Podíl na všech těžce zraněných Na celkovém počtu těžce zraněných osob v období 1993-2018 činil podíl dětí 6,7 %, což znamená, že přibližně každá 15. těžce zraněná osoba byla dítětem. V roce 1993 byl podíl těžce zraněných dětí nejvyšší (9,4 %), naopak v letech 2011 a 2015 nejnižší (4,9 %). V roce 2018 činil podíl dětí na všech těžce zraněných osobách 6,1 % - nejvyšší podíl od roku 2003!

Podíl těžce zraněných dětí ke všem těžce zraněným v ČR 10,0%

Podíl těžce zraněných

9,4% 9,2% 9,0%9,1%9,0% 8,8% 9,0% 7,9% 7,5% 7,3%

8,0%

6,8%7,0%

7,0%

6,7%

6,1%6,0%

6,1% 5,8% 5,7% 5,5% 5,4% 5,5% 4,9% 4,9%

5,8%

5,7%

6,0%

5,4% 5,1%

5,1% 5,0%

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

4,0%

Rok Absolutní

Průměrný Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

14

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 3.3.4 Závažnost nehod Závažnost nehod je v daném případě daná počtem těžce zraněných osob na 1 000 nehod. V roce 2018 bylo evidováno 27 těžce zraněných dětí na 1 000 těchto nehod, oproti všem nehodám se tak jedná o vyšší závažnost – viz graf. Nejvyšší závažnost (59 těžce zraněných dětí na 1 000 nehod) byla evidovaná v roce 2006, naopak nejnižší (24) v roce 2017.

Vývoj závažnosti nehod dětí v ČR 70

Těžce zraněno na 1 000 nehod

60

59 55

54

50

45

46

47

40

40

41

39

37

37 37

33 31 32

30 20

22

21

25

27 27

24

27

26 24 23

24

10 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rok Děti

Celkem Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

15

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

4. Věk dětí Nejvíce usmrcených dětí (4) bylo v roce 2018 evidováno ve věku 5 let, nejvíce těžce zraněných (19) pak ve věku 11 a 13 let. Detailní informace jsou obsahem uvedeného grafu.

Počet usmrcených a těžce zraněných dětí v roce 2018 dle věku poškozených 5

20 18

4

19

18 16

16

15

14 13

3

13

11 2

2

9

2 1

6

6

1

2

2

10 8

1

1

1

1

6

1

1

4 3

0

12

Počet těžce zraněných

4

Počet usmrcených

19

0 1

0

0

1

0 2

2

0

1

0 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Věk Usmrceno

Těžce zraněno Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

16

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

5. Kategorie 5.1 Viníci 5.1.1 Děti vs. ostatní účastníci silničního provozu Z 19 usmrcených dětí bylo v roce 2018 usmrceno „pouze“ 1 dítě vlastní vinou (5% podíl), 18 dětí bylo usmrceno cizím zaviněním, tzn. ostatním účastníkem silničního provozu. V případě těžce zraněných bylo 66 dětí těžce zraněno vlastní vinou (tj. 44 %), dalších 84 dětí pak bylo těžce zraněno vlastní vinou. Detailní informace jsou obsahem následujících podkapitol.

Podíl viníků na usmrcených a těžce zraněných dětech v ČR v roce 2018 100% 90% 80%

84

70% 60% 50%

18

40% 30%

66

20% 10% 0%

1 Usmrceno děti

Těžce zraněno ostatní účastníci silničního provozu Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

17

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 5.1.2 Usmrcení – zaviněno dětmi V období let 2010-2018 bylo usmrceno 96 dětí, z toho 12 vlastní vinou, tj. 13 %. V roce 2018 bylo usmrceno 19 dětí, z toho 1 vlastní vinout, tj. 5 %. V daném případě se jednalo o dítě-chodce. Vývoj usmrcených dětí z pohledu kategorie účastníka silničního provozu a zavinění je zřejmý z uvedené tabulky. Usmrcené děti

ve vozidlech

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CELKEM meziročně

11 8 8 5 7 13 11 4 11 78

chodců

celkem

6 4 6 3 7 5 2 5 8 46

17 12 14 8 14 18 13 9 19 96

7

3

10

175%

60%

111%

z toho zaviněno dítětem podíl zavinění dítětem ve ve chodců celkem chodců celkem vozidlech vozidlech 1 3 4 9% 50% 24% 1 0 1 13% 0% 8% 0 2 2 0% 33% 14% 1 0 1 20% 0% 13% 1 1 2 14% 14% 14% 0 1 1 0% 20% 6% 1 0 1 9% 0% 8% 0 0 0 0% 0% 0% 0 1 1 0% 13% 5% 5 8 12 6% 17% 13% 0 1 1 0% 13% 5%

18

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 5.1.3 Těžce zranění – zaviněno dětmi Jak bylo uvedeno výše, vlastní vinou bylo těžce zraněno 66 dětí, tj. 44 %. V téměř 2/3 byli viníci chodci (41 těžce zraněných, 62 %), podíl viníků cyklistů pak činil přesně třetinu (22 těžce zraněných, 33 %). Detailní informace jsou uvedeny v grafu níže.

Podíl viníků-dětí na těžce zraněných dětech v ČR v roce 2018 řidič osobního vozidla; 1; 2%

cyklista; 22; 33%

chodec; 41; 62%

řidič jiného motorového vozidla; 2; 3%

Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

19

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

5.2 Poškození Níže uvedené podkapitoly bilancují následky fatálních nehod s účastí dětí z pohledu kategorie poškozených účastníků silničního provozu. 5.2.1 Intravilán vs. extravilán Zatímco přibližně třetina dětí (32 %) byla usmrcena v intravilánu, v oblati těžce zraněných dětí byla situace opačná, 69 % dětí bylo těžce zraněno právě v intravilánu. Detailní informace z pohledu jednotlivých kategorií účastníků silničního provozu jsou obsahem uvedené tabulky. Děti 2018; poškození spolujezdec v osobním vozidle chodec cyklista spolujezdec na motocyklu cestující v autobusu spolujezdec v jiném motorovém vozidle spolujezdec v osobním vozidle s přívěsem spolujezdec v nákladním vozidle řidič jiného motorového vozidla řidič s povozem, jízda na koni Celkem

Počet Podíl Celkem intravilán extravilán Usmrceno Těžce zraněno Těžce Těžce Těžce Usmrceno Usmrceno Usmrceno intravilán extravilán intravilán extravilán zraněno zraněno zraněno 11 35 2 5 9 30 18% 82% 14% 86% 8 76 4 73 4 3 50% 50% 96% 4% 0 27 0 21 0 6 78% 22% 0 3 0 0 0 3 0% 100% 0 3 0 1 0 2 33% 67% 0 2 0 2 0 0 100% 0% 0 1 0 0 0 1 0% 100% 0 1 0 0 0 1 0% 100% 0 1 0 1 0 0 100% 0% 0 1 0 0 0 1 0% 100% 19 150 6 103 13 47 32% 68% 69% 31%

20

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 5.2.2 Usmrcení - celkem Přibližně 6 z 10 usmrcených dětí (11 usmrcených, 58% podíl) byli spolujezdci v osobních vozidlech. Dalších 8 usmrcených dětí bylo chodci (42% podíl).

Podíl usmrcených dětí v ČR v roce 2018 z pohledu kategorie osob

chodec; 8; 42%

spolujezdec v osobním vozidle; 11; 58%

Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

21

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 5.2.3 Těžce zranění - celkem Polovina těžce zraněných dětí (76 těžce zraněných, 50% podíl) byli chodci. S 23% podílem následují spolujezdci v osobních vozidlech (35 těžce zraněných), 18% podíl s 27 těžce zraněnými jde a vrub dětícyklistů.

Podíl těžce zraněných dětí v ČR v roce 2018 z pohledu kategorie osob spolujezdec v nákladním vozidle; 1; 1%

spolujezdec v osobním vozidle s přívěsem; 1; 1% spolujezdec v jiném motorovém vozidle; 2; 1%

řidič jiného motorového vozidla; 1; 1% řidič s povozem, jízda na koni; 1; 1%

cestující v autobusu; 3; 2%

spolujezdec v osobním vozidle; 35; 23%

spolujezdec na motocyklu; 3; 2%

cyklista; 27; 18% chodec; 76; 50%

Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

22

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

6. Infrastruktura 6.1 Druh komunikace Detailní srovnání nehod s účastí dětí s fatálními následky z pohledu druhu komunikací obsahuje níže uvedená tabulka a následující podkapitoly. Počet

Děti; 2018 Druh komunikace

Usmrceno

dálnice silnice I. třídy silnice II. třídy silnice III. třídy sledovaná křižovatka sledovaná komunikace místní komunikace účelová - polní, lesní cesty apod. účelová - ostatní (parkoviště, …) Celkem

Podíl

Těžce zraněno 2 4 5 4

6 28 31 14

1 2

16 52

1 19

3 150

Podíl na všech usmrcených

Celkem

Podíl na všech těžce zraněných

6% 2% 4% 5% 0% 3% 4% 0% 17% 3%

Usmrceno

8% 4% 5% 4% 0% 8% 11% 0% 8% 6%

Těžce zraněno

33 214 133 87 7 31 52 2 6 565

75 630 576 393 69 194 478 12 38 2 465

6.1.1 Usmrcení Nejvíce dětí (5) bylo usmrceno na silnicích II. třídy. Z grafu je zřejmé, na kterých druzích komunikací bylo usmrceno kolik dětí, resp. také kolika % se na všech usmrcených podílely.

Počet usmrcených

6

5

5

4

4

4 3 2

2

2 6%

1 0

4%

1

5%

2%

3%

0%

4% 0%

18% 17% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 1 4% 2% 0%

Podíl na všech usmrcených

Počet a podíl usmrcených dětí v roce 2018 dle druhu komunikací

Druh komunikace Usmrceno

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

Podíl na všech usmrcených Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

23

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 6.1.2 Těžce zranění Nejvíce dětí (52) bylo těžce zraněno na místních komunikacích. Na tomto druhu komunikace byl evidován také nejvyšší podíl těžce zraněných dětí (11 %). Z grafu je zřejmé, na kterých druzích komunikací bylo těžce zraněno kolik dětí, resp. také kolika % se na všech těžce zraněných podílely.

60

52

50 40

8%

30

4%

20 10

10%

8%

31

28

12% 11%

6%

5%

16

14 4%

6

8% 8% 4% 3

0

0%

0%

2% 0%

Podíl na všech těžce zraněných

Počet těžce zraněných

Počet a podíl těžce zraněných dětí v roce 2018 dle druhu komunikací

Druh komunikace Těžce zraněno

Podíl na všech těžce zraněných Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

24

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

6.2 Směrové poměry komunikace Detailní srovnání nehod s účastí dětí s fatálními následky z pohledu směrových poměrů komunikací obsahuje níže uvedená tabulka a následující podkapitoly. Počet

Děti; 2018 Směrové poměry komunikace

Usmrceno

přímý úsek přímý úsek po projetí zatáčky zatáčka křižovatka 4 ramenná křižovatka 3 ramenná křižovatka 5 a více ramenná okružní křižovatka Celkem

Podíl Podíl na všech usmrcených

Těžce zraněno 12 3 1 1 2

82 21 16 12 19

19

150

Celkem

Podíl na všech těžce zraněných

5% 3% 1% 2% 4% 0% 0% 3%

Usmrceno

8% 8% 3% 4% 6% 0% 0% 6%

Těžce zraněno

242 86 136 43 56 1 1 565

1 077 268 462 301 328 5 24 2 465

6.2.1 Usmrcení Nejvíce dětí bylo z pohledu směrových poměrů usmrceno na přímých úsecích (12, 5% podíl). Z grafu je zřejmé, na kterých úsecích bylo usmrceno kolik dětí, resp. také kolika % se na všech usmrcených podílely.

Počet a podíl usmrcených dětí v roce 2018 dle směrových poměrů 14

6%

Počet usmrcených

12

5%

5%

10

4% 4%

3%

8

3% 6

2%

4

2%

3 2

2

1 1%

0 přímý úsek přímý úsek po projetí zatáčky

zatáčka

1%

1 0% 0% křižovatka 4 křižovatka 3 křižovatka 5 a okružní ramenná ramenná více ramenná křižovatka

Podíl na všech usmrcených

12

0%

Směrové poměry komunikace Usmrceno

Podíl na všech usmrcených Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

25

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 6.2.2 Těžce zranění Nejvíce dětí bylo z pohledu směrových poměrů těžce zraněno v přímých úsecích (82, 8% podíl). Z grafu je zřejmé, na kterých úsecích bylo těžce zraněno kolik dětí, resp. také kolika % se na všech těžce zraněných podílely.

Počet a podíl těžce zraněných dětí v roce 2018 dle směrových poměrů

Počet těžce zraněných

80

9%

82

8%

8%

8%

70

7%

60

6%

6%

50

5%

40 30

21

16

20

4%

4%

3%

3%

19

2%

12

10

1%

0 přímý úsek přímý úsek po projetí zatáčky

zatáčka

0% 0% křižovatka 4 křižovatka 3 křižovatka 5 a okružní ramenná ramenná více ramenná křižovatka

Podíl na všech těžce zraněných

90

0%

Směrové poměry komunikace Těžce zraněno

Podíl na všech těžce zraněných Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

26

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

7. Časové srovnání usmrcených a těžce zraněných 7.1 Měsíční srovnání Detailní srovnání nehod s účastí dětí s fatálními následky z pohledu jednotlivých měsíců obsahuje níže uvedená tabulka a následující podkapitoly. Počet

Děti; 2018 Měsíc

Usmrceno

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem

Podíl

Těžce zraněno 2 0 3 2 1 1 5 1 0 2 1 1 19

Celkem

Podíl na všech Podíl na všech usmrcených těžce zraněných

14 5 8 18 10 20 20 10 11 11 15 8 150

5% 0% 11% 5% 2% 2% 10% 2% 0% 4% 2% 2% 3%

Usmrceno

9% 4% 6% 8% 5% 8% 7% 4% 4% 5% 9% 6% 6%

Těžce zraněno

39 21 28 38 55 47 51 64 64 51 55 52 565

160 119 128 234 214 265 290 273 247 228 168 139 2 465

7.1.1 Usmrcení Nejvíce dětí (5) bylo usmrceno v červenci, naopak žádné děti nebyly usmrceny jen v únoru a září. Nejvyšší podíl dětí na všech usmrcených osobách byl evidován v březnu (11 %).

Počet a podíl usmrcených dětí v roce 2018 v jednotlivých měsících 12% 11%

Počet usmrcených

5

10%

10%

4

8%

3

6% 5%

5%

5

2

4%

4% 3

1

2

2 0

0

2%

2% 1

1

1

0%

2

2% 0

2% 2%

2% 1

0%

Podíl na všech usmrcených

6

1 0%

Měsíc Usmrceno

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

27

Podíl na všech usmrcených Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 7.1.2 Těžce zranění Nejvíce dětí (20) bylo těžce zraněno v červnu a v červenci, naopak nejméně (5) v únoru. Nejvyšší podíl dětí na všech těžce zraněných osobách byl evidován v lednu a v listopadu (9 %).

Počet a podíl těžce zraněných dětí v roce 2018 v jednotlivých měsících 10%

Počet těžce zraněných

9%

9%

9% 20

8%

8%

8%

7%

7% 6%

15

5%

4%

10

20

18

5%

4%

20

6% 6% 5% 4%

4%

3%

15

14 5

8

10

10

11

11 8

5 0

2% 1%

Podíl na všech těžce zraněných

25

0%

Měsíc Těžce zraněno

Podíl na všech těžce zraněných Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

28

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

7.2 Denní a hodinové srovnání Detailní srovnání nehod s účastí dětí s fatálními následky z pohledu dnů a hodin obsahují níže uvedené tabulky a následující podkapitoly. 7.2.1 Dny a hodiny 7.2.1.1 Usmrcení Nejvíce dětí bylo usmrceno mezi 13. a 16. hodinou.

Usmrceno 0- 1h 1- 2h 2- 3h 3- 4h 4- 5h 5- 6h 6- 7h 7- 8h 8- 9h 9 - 10 h 10 - 11 h 11 - 12 h 12 - 13 h 13 - 14 h 14 - 15 h 15 - 16 h 16 - 17 h 17 - 18 h 18 - 19 h 19 - 20 h 20 - 21 h 21 - 22 h 22 - 23 h 23 - 24 h nezjištěno CELKEM

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

1

1 1

1 2

2

2 1

1

1 2

1

1

1

1

3

2

3

3

3

5

Neděle CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 3 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 19

29

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 7.2.1.2 Těžce zranění Nejvíce dětí (8) bylo těžce zraněno v pondělí mezi 17. a 18. hodinou.

Těžce zraněno Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle CELKEM 0- 1h 0 1- 2h 0 2- 3h 0 3- 4h 0 4- 5h 2 2 5- 6h 0 6- 7h 1 1 7- 8h 4 2 2 1 1 10 8- 9h 1 1 9 - 10 h 2 2 4 10 - 11 h 4 2 3 1 10 11 - 12 h 1 1 2 4 12 - 13 h 1 3 2 2 8 13 - 14 h 3 1 1 4 1 1 11 14 - 15 h 3 1 5 1 1 3 4 18 15 - 16 h 4 5 2 4 5 4 24 16 - 17 h 3 5 4 2 1 5 2 22 17 - 18 h 8 1 3 3 4 1 20 18 - 19 h 1 1 3 2 7 19 - 20 h 3 1 4 20 - 21 h 1 1 2 21 - 22 h 1 1 22 - 23 h 1 1 23 - 24 h 0 nezjištěno 0 CELKEM 29 19 21 12 23 33 13 150

30

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

7.2.2 Denní srovnání 7.2.2.1 Usmrcení Nejvíce dětí bylo usmrceno v sobotu (5), naopak v neděli nebylo usmrceno žádné dítě.

Počet a podíl usmrcených dětí v roce 2018 v jednotlivých dnech 6%

Počet usmrcených

5

5%

4

5%

5%

4%

4%

4%

3% 3

3% 5

2% 2

2% 3

1

3

3

3 1%

2

Podíl na všech usmrcených

6

0 0 Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

0% Neděle

0%

Den Usmrceno

Podíl na všech usmrcených Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

31

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 7.2.2.2 Těžce zranění Nejvíce dětí bylo těžce zraněno v sobotu (33). S 9% podílem na všech těžce zraněných osobách dominuje sobota, resp. pondělí. Nejméně dětí bylo těžce zraněno ve čtvrtek (12).

Počet a podíl těžce zraněných dětí v roce 2018 v jednotlivých dnech 35

10% 9%

9%

9%

Počet těžce zraněných

8% 25

7% 6%

20 5% 15

5%

33

29

10

6%

5% 4%

19

4% 23

21

3% 13

12

5

4%

2%

Podíl na všech těžce zraněných

30

1%

0

0% Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Den Těžce zraněno

Podíl na všech těžce zraněných Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

32

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 7.2.3 Hodinové srovnání Nejvíce dětí bylo usmrceno (5) mezi 15. a 16. hodinou, v uvedeném čase bylo evidováno také těžce zraněných dětí (24). Za zmínku stojí 10 těžce zraněných dětí mezi 7. a 8. hodinou (z toho 9 v pracovní dny) ranní. Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu.

Počet usmrcených a těžce zraněných dětí v roce 2018 v jednotlivých hodinách 6

30

5

25

24

3

15 5 10

3

7 5 00

23 - 24 h

0 0 1 1

22 - 23 h

21 - 22 h

4 0 0 20

20 - 21 h

17 - 18 h

0

18 - 19 h

1

19 - 20 h

2

4 1 1

15 - 16 h

0 1

9 - 10 h

0

8-9h

7-8h

6-7h

5-6h

4-5h

3-4h

2-3h

0-1h

0 0 0 0 20 0 0 1 0 0 0 0 0

1-2h

0 0

11

14 - 15 h

2 4

13 - 14 h

1

4 8

16 - 17 h

10

12 - 13 h

10

11 - 12 h

2

Těžce zraněno

20

20 18

10 - 11 h

Usmrceno

22 4

Hodina Usmrceno

Těžce zraněno Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

33

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

8. Hlavní příčiny fatálních následků nehod Hlavní příčiny fatálních následků nehod s účastí dětí z pohledu kategorie účastníka silničního provozu jsou uvedeny v tabulce.

7 4 9 33 351 820

0 0 22 157

1

1 38 389 499

4 6 59 180

Chodci Spolujezdci

4 6 10 -83 27

-1 -13 -9

1 -1

-1 -3 -2 8 17 -66 29

-2 4 -7 2 3

109

2 3 1 -9 -2 3 21 70

12 -10

-2 -4 -1 4 3 17 -37

1 -17 2

-2 9 26

1 1 4

-2 2 2

-2 -3 4

1 -2

-1

-1

-3 -12 -10

vliv alkoholu

7 17 5 42 773 2 522

-1

jiná příčina

1 4 4 4 37 596 1 307

2 2

6 20

nesprávný způsob jízdy

5 2

nedání přednosti

2 12 7

nesprávné předjíždění

14 122 68

usmrceno těžce zraněno lehce zraněno bez zranění usmrceno těžce zraněno lehce zraněno bez zranění usmrceno těžce zraněno lehce zraněno bez zranění usmrceno těžce zraněno lehce zraněno bez zranění usmrceno těžce zraněno lehce zraněno bez zranění

nepřiměřená rychlost

5 67 23

vliv alkoholu

29 454

1 6 1 4 5 48 177

Cyklisté

2

1 35 348 38

jiná příčina

nesprávné předjíždění

19 157

4 12 106 4 1 16 538 2 433

Řidiči

6 35 4

1

1 26 208 27 3 5 317 1 253

Následky dopravních nehod dětí podle příčiny (meziroční rozdíl)

CELKEM

2 3 16 5 7 24 293 807

nesprávný způsob jízdy

usmrceno těžce zraněno lehce zraněno bez zranění usmrceno těžce zraněno lehce zraněno bez zranění usmrceno těžce zraněno lehce zraněno bez zranění usmrceno těžce zraněno lehce zraněno bez zranění usmrceno těžce zraněno lehce zraněno bez zranění

nedání přednosti

CELKEM

Řidiči

Cyklisté

Spolujezdci

Chodci

Následky dopravních nehod dětí podle příčiny v roce 2018

nepřiměřená rychlost

Nejvíce (9) dětí bylo usmrceno v důsledku nepřiměřené rychlosti, meziročně o 8 více!!! Z uvedených 9 bylo 7 spolujezdců a 2 chodci. Celkem 4 děti (spolujezdci) byly usmrceny vinou osoby pod vlivem alkoholu; 6 dětí pak bylo těžce zraněno a 59 zraněno lehce!!!

-1 3 1 5 -25 116

1 -2 10 3

1 2 28 91

21 -3

4 -1 14 -36

34

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

8.1 Usmrcení Nejčastější příčinou usmrcení dětí bylo nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu, v důsledku uvedené příčiny byly usmrceny 4 děti, tj. 21 %. Se 3 usmrcenými dětmi (16% podíl) následovalo nezvládnutí řízní vozidla. Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu.

Podíl usmrcených dětí v ČR v roce 2018 z pohledu příčiny nezaviněná řidičem; 1; 5%

nezvládnutí řízení vozidla; 3; 16%

nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu; 4; 21%

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla; 1; 5%

jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru; 1; 5%

nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu; 1; 5%

nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu; 1; 5%

nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.); 2; 11%

nedání přednosti při odbočování vlevo; 2; 11%

jiný druh nepřiměřené rychlosti; 2; 11%

jízda na červené světlo; 1; 5%

Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

35

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

8.2 Těžce zranění Nejčastější příčinou těžkých zranění dětí nebylo zavinění na straně řidiče (38, 25 %). Za 23 těžce zraněnými dětmi pak bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (16 %). Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu.

Podíl těžce zraněných dětí v ČR v roce 2018 z pohledu příčiny nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem; 3; 2%

ostatní; 29; 19%

nezaviněná řidičem; 38; 25%

nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu; 4; 3% jízda proti příkazu dopravní značky "Dej přednost"; 5; 3%

nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu; 23; 16%

nezvládnutí řízení vozidla; 9; 6% nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.); 9; 6% řidič se plně nevěnoval řízení vozidla; 14; 9%

nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.); 16; 11% Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

36

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

8.3 Intravilán a extravilán 8.3.1 Usmrcení V obci usmrceno 6 dětí (32 %), mimo obec pak 13 dětí (68 %). Nejčastější příčinou usmrcení dětí mimo obec (4) bylo nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu. Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu.

Počet usmrcených dětí v ČR roce 2018 (intravilán/extravilán) CELKEM

6

nezvládnutí řízení vozidla

1

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla

10

jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru

10

nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu

10

13

2

nedání přednosti při odbočování vlevo 0 2 jízda na červené světlo

10

jiný druh nepřiměřené rychlosti

1 1

nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu…0 2 nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu 0 1 nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu 0

4

nezaviněná řidičem 0 1 0 intravilán

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

extravilán Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

37

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 8.3.2 Těžce zranění V obci bylo těžce zraněno 103 dětí (69 %), mimo obec pak 47 osob (31 %). Detailní informace jsou obsahem následujícího grafu.

Počet těžce zraněných dětí v ČR roce 2018 (intravilán/extravilán) CELKEM

103

ostatní

18

47

11

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 03 nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu 31 jízda proti příkazu dopravní značky "Dej přednost" 32 nezvládnutí řízení vozidla

72

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky,… 1 8 řidič se plně nevěnoval řízení vozidla

9 5

nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu… 5 11 nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu

22 1

nezaviněná řidičem

35 0

intravilán

20

3 40

60

80

100

120

140

160

extravilán Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR; Copyright © BESIP/CDV

38

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

9. Mapové podklady fatálních následků dětí v roce 2018 Fatální následky nehod dětí v roce 2018, tzn. usmrcení a těžce zranění, jsou uvedeny v následující mapě.

Pozn. pro otevření interaktivní mapy v prohlížeči klikněte na obrázek výše, příp. zde.

39

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

10. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2018 Děti jsou jedním z dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 7 dětí a těžce zraněno 95 dětí. NSBSP předpokládala, že v roce 2018 nebude usmrceno více než 8 dětí a těžce zraněno 108 dětí. Celoroční předpoklad počtu usmrcených dětí byl překročen již v červnu, těžce zraněných pak v září.

40

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

10.1 Dlouhodobý vývoj - výrazný meziroční nárůst usmrcených

- výrazný meziroční nárůst těžce zraněných

41

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

10.2 Aktuální vývoj usmrcených a těžce zraněných ve vztahu k NSBSP V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 19 dětí (stanovený celoroční předpoklad překročen) a 150 dětí bylo těžce zraněno (stanovený celoroční předpoklad překročen).

42

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

43

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

11. Hloubková analýza dopravních nehod Jedním z výstupů HADN je simulace dopravních nehod, příklad dopravní nehody s účastí dítěte ilustruje následující simulace. Dopravní nehoda se stala v blízkosti tramvajové zastávky. Dítě čekalo s matkou na příjezd MHD a v okamžiku, kdy kolem tramvajového ostrůvku projíždělo lehké užitkové vozidlo, se dítě vytrhlo a chtělo přeběhnout přes cestu. Došlo ke střetu vozidla s dítětem, tříletá holčička byla lehce zraněna (pozn. náraz do pravého stehna, po pádu náraz hlavy v levé části; v uvedených místech utrpěla drobné pohmožděniny).

11.1 Děti - chodci Děti patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Vnímání rizik se u dětí ve srovnání s dospělými liší, resp. děti nejsou schopny si riziko dostatečně uvědomit a předvídat průběh událostí. Děti rovněž neumí na rizika v provozu optimálně reagovat. Reakční doba dětí je delší než reakční doba dospělých, resp. se reakční doba do cca 20 let zkracuje. Následně pak v důsledku stárnutí dochází k jejímu opětovnému prodlužování. Děti nejsou rovněž schopny správně odhadnout vzdálenost a rychlost vozidla. ▪

Ve více než 80 % nehod, u nichž bylo účastníkem dítě, byla přispívajícím faktorem vzniku dopravní nehody nesoustředěnost a nezkušenost dítěte.

Níže uvedený graf ilustruje podíl selhání chodce a selhání řidiče v případě střetů s chodci. Můžeme vidět, že u dětí do 14 let je zvýšený podíl nevhodného chování ze strany chodce. K takovému chování může patřit například náhlé vkročení do jízdní dráhy vozidla.

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

44

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

Selhání lidského faktoru při dopravních nehodách s chodci v závislosti na věku chodce 16,0%

60

0,0%

8,0%

7,5%

7,2%

5,2% 4,9%

30

4,0%

3,4%

20

6,0%

3,4%

5,5%

8,3%

4,0%

2,0%

4,6%

4,0%

40

6,3%

6,0%

3,7% 2,6%

8,0%

7,5%

3,2%

10,0%

Počet chodců

50

12,0%

3,2% 1,4%

Podíl nehod s chodci

14,0%

10 0

do 5 let 6-10 let 11-14 let

nevhodné chování chodců nevhodné chování řidičů počet chodců

15-24 let

25-34 let

35-44 let

45-54 let

55-64 let

65-74 75 a let více let

Věk chodce zdroj vstupních dat: HADN Copyright © 2018 Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Z pohledu řidiče, který srazil dítě, jsou nejčastějšími rizikovými faktory přispívajícími ke vzniku dopravní nehody: ▪ ▪ ▪ ▪

Nepozornost 46,7 % Omezený výhled (nezpůsobený hustým provozem) 13,3 % Vědomé nerespektování pravidel silničního provozu 10 % Nesprávné vyhodnocení situace 10 %

Roli v případě střetů s dítětem - chodcem hraje včasné vnímání dítěte řidičem. Níže uvedený graf dokládá, že: ▪

4 z 10 řidičů osobních vozidel dítě vnímalo až při střetu, tedy neměli žádnou možnost reagovat.

Vliv na vnímání dítěte řidičem může mít nejen nesprávné chování dítěte (např. náhlé vběhnutí do vozovky), ale také výška postavy dítěte a s tím související omezený rozhled.

45

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

Celkové rozložení nehod v závislosti na tom, zda řidič osobního vozidla vnímal dítě před střetem nebo až při nárazu, v souvislosti se závažností vzniklých nehod dokládá následující graf. Samotná skutečnost, že řidič dítě před vznikem nehodové situace vnímal, ale neznamená, že na situaci mohl dostatečně včas reagovat. Jak dokládá předchozí graf, řidiči na kritickou situaci reagovali pouze ve 4 % případů. Vnímání nehodové situace před jejím vznikem proto nutně nemusí znamenat zmírnění následků nehody.

46

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

11.2 Dítě ve vozidle, využívání dětských zádržných systémů Problematiku používání dětských sedaček upravuje § 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dětskou autosedačku je nutné použít při přepravě dítěte, jehož hmotnost nepřesahuje 36 kg a zároveň není vyšší 150 cm. Současně musí být dítě přepravováno v sedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům. Pokud je dítě umístěno do sedačky, která je otočena čelem proti směru jízdy, musí být vždy vypnutý čelní airbag. Pokud dítě překročilo alespoň jednu ze zákonem definovaných mezních hodnot, je možné dítě přepravovat standardně bez autosedačky. V tomto případě je však nutné pečlivě zkontrolovat vedení pásu u dítěte - zejména, aby se pás nedotýkal krku. Pro tyto případy je vhodné používat tzv. podsedák, díky kterému sedí dítě výše a tudíž je vedení pásu podobné jako u dospělého člověka. Pro zamezení otlačenin dětské pokožky od pásu lze využít také chránič bezpečnostního pásu. Výjimek pro používání dětské autosedačky je celá řada (jízda vozidly taxislužby v rámci obce, zdravotní důvody, krajní nouze, jízda vozidly RZS apod.). Dítě rovněž nemusí být přepravováno v autosedačce v případě, kdy jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a již není z důvodu nedostatku prostoru možné umístit třetí dětskou autosedačku. Přepravované dítě musí být starší 3 let a musí být za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem. Níže uvedený graf ilustruje procentuální zastoupení závažnosti zranění dětí (u dopravních nehod se zraněním) při použití dětské autosedačky. ▪ ▪ ▪

v 62% případů nedošlo při dopravních nehodách k žádnému zranění dítěte v dětské sedačce k lehkému zranění došlo ve 37 % a pouze jedno procento tvořila těžká zranění používání dětských autosedaček zvyšuje bezpečnost dítěte a snižuje závažnost vzniklých zranění

47

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

48

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

12. Evropské srovnání počtu usmrcených dětí 12.1 Absolutní srovnání Následující tabulka udává vývoj počtu usmrcených dětí (kategorie 0-14 let) v jednotlivých evropských zemích od roku 2005 do 2016. Porovnáme-li rok 2016 s rokem 2011, došlo v České republice ke zvýšení usmrcených dětí na 117 % referenčního roku 2011 (pozn. evropský průměr z dostupných dat činil 81 %). S touto bilancí patřila Česká republika k horším zemím v rámci evropského srovnání (pozn. v roce 2017 došlo v České republice k poklesu počtu usmrcených dětí). Země 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 vs. 2011 Litva .. .. .. .. 12 7 13 11 7 15 5 4 31% Portugalsko 34 24 30 25 24 18 19 13 11 8 13 7 37% Belgie 37 32 30 35 22 23 35 16 18 10 19 15 43% Island 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 2 1 50% Slovinsko 10 9 6 4 2 2 6 3 3 2 3 3 50% Rakousko 25 23 13 12 15 10 13 8 10 8 11 7 54% Švédsko 10 16 10 6 9 10 10 7 4 7 7 6 60% Nizozemí 31 37 36 23 23 16 18 24 8 19 20 12 67% Španělsko 121 115 108 84 60 79 42 52 46 37 25 28 67% Polsko 165 151 156 146 128 112 102 89 90 80 62 72 71% Německo 159 136 111 102 90 104 86 73 58 71 84 66 77% Itálie 131 110 95 85 71 70 61 52 55 62 39 49 80% Francie 143 131 155 125 122 130 128 115 97 112 101 108 84% Maďarsko 34 43 37 25 24 20 12 20 7 11 11 11 92% Česká republika 41 32 25 19 16 17 12 15 11 14 18 14 117% Švýcarsko 14 16 14 10 21 8 10 31 12 9 7 12 120% Spojené království 125 147 96 110 69 42 52 56 41 50 52 64 123% Finsko 21 5 14 8 6 7 8 7 6 10 14 10 125% Lucembursko .. .. .. .. 6 0 1 1 2 1 0 2 200% Dánsko 13 13 20 19 10 9 9 7 13 6 6 .. Řecko 44 36 42 35 43 30 22 21 17 10 6 .. Irsko 9 16 16 .. 12 6 7 3 6 13 3 .. Norsko 2 9 9 9 8 4 7 4 4 4 2 ..

* neúplná databáze IRTAD, údaje platné ke dni zpracování dokumentu

49

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

12.2 Relativní srovnání 12.2.1 Na 100 000 obyvatel Následující tabulka porovnává počet usmrcených dětí na 100 000 obyvatel v dané věkové kategorii (014 let). V roce 2016 bylo v Česku usmrceno 0,86 dětí na 100 000 obyvatel (pozn. evropský průměr z dostupných dat činil 0,85). S touto bilancí patřila Česká republika k evropskému průměru. Nejlepší bilance s 0,35 usmrcenými dětmi je evidována ve Švédsku, naopak nejhorší v Lucembursku (což je však způsobeno nízkou mírou osídlení, pozn. usmrceny 2 děti). Země Švédsko Španělsko Nizozemí Portugalsko Spojené království Rakousko Itálie Německo Maďarsko Belgie Česká republika Francie Litva Švýcarsko Slovinsko Finsko Polsko Island Lucembursko Dánsko Řecko Irsko Norsko

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,63 1,03 0,65 0,39 0,58 0,65 0,64 0,44 0,25 0,43 0,42 0,35 1,93 1,80 1,66 1,26 0,88 1,14 0,60 0,74 0,65 0,52 0,36 0,40 1,03 1,24 1,22 0,78 0,79 0,55 0,62 0,83 0,28 0,67 0,71 0,43 2,03 1,44 1,81 1,52 1,47 1,11 1,19 0,83 0,71 0,53 0,87 0,48 1,15 1,35 0,88 1,01 0,63 0,38 0,47 0,50 0,36 0,44 0,45 0,54 1,89 1,75 1,00 0,94 1,19 0,80 1,05 0,65 0,82 0,66 0,90 0,56 1,60 1,34 1,16 1,03 0,85 0,84 0,73 0,63 0,66 0,73 0,47 0,59 1,33 1,17 0,97 0,90 0,81 0,94 0,79 0,68 0,54 0,67 0,79 0,61 2,15 2,77 2,42 1,66 1,61 1,35 0,82 1,39 0,49 0,77 0,77 0,77 2,06 1,78 1,67 1,94 1,21 1,26 1,87 0,85 0,95 0,53 0,99 0,78 2,69 2,14 1,69 1,29 1,08 1,14 0,79 0,97 0,71 0,89 1,12 0,86 1,27 1,16 1,37 1,10 1,06 1,13 1,10 0,99 0,83 0,95 0,86 0,92 .. .. .. .. 2,49 1,49 2,86 2,48 1,60 3,49 1,18 0,94 1,16 1,34 1,18 0,85 1,78 0,68 0,84 2,60 1,00 0,74 0,57 0,97 3,49 3,18 2,14 1,43 0,70 0,70 2,06 1,02 1,01 0,66 0,99 0,98 2,30 0,55 1,55 0,89 0,67 0,79 0,90 0,79 0,67 1,12 1,56 1,12 2,59 2,44 2,59 2,47 2,20 1,94 1,74 1,53 1,55 1,40 1,09 1,26 0,00 1,53 1,53 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,01 0,00 2,99 1,50 .. .. .. .. 6,77 0,00 1,11 1,11 2,19 1,08 0,00 2,11 1,28 1,28 1,97 1,88 0,99 0,90 0,90 0,71 1,33 0,62 0,62 .. 2,69 2,21 2,58 2,15 2,64 1,83 1,35 1,29 1,05 0,63 0,38 .. 1,06 1,86 1,82 .. 1,29 0,63 0,72 0,30 0,60 1,28 0,29 .. 0,22 0,99 0,99 0,99 0,88 0,44 0,76 0,43 0,43 0,43 0,21 ..

* neúplná databáze IRTAD, údaje platné ke dni zpracování dokumentu

50

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV 12.2.2 Chlapci vs. dívky Srovnání z pohledu pohlaví usmrcených dětí je uvedeno v tabulce níže. V období let 2005 – 2016 bylo v uvedených zemích usmrceno 5 091 chlapců a 3 464 dívek, tzn., že chlapci se na usmrcených dětech podíleli 60 %, zatímco dívky 40 %. V České republice byla situace prakticky totožná (58 % chlapci vs. 42 % dívky). Srovnání dle jednotlivých zemí je zřejmé z uvedené tabulky (pozn. extrémní případy jsou do určité míry zkresleny velmi nízkým počtem usmrcených dětí (jak v případě Islandu, tak Lucemburska). Země Island Maďarsko Slovinsko Dánsko Polsko Nizozemí Česká republika Finsko Belgie Německo Řecko Litva Francie Irsko Rakousko Španělsko Itálie Švýcarsko Spojené království Švédsko Portugalsko Norsko Lucembursko Celkem

celkem 9 61 51 125 1 353 267 234 116 286 1 139 306 72 1 476 91 155 797 544 164 904 102 227 63 13 8 555

z toho chlapci 3 28 27 67 764 151 135 67 166 662 179 43 884 55 94 486 338 102 564 66 151 48 11 5 091

z toho dívky 6 33 24 58 589 116 99 49 120 477 127 29 592 36 61 311 206 62 340 36 76 15 2 3 464

podíl chlapci 33% 46% 53% 54% 56% 57% 58% 58% 58% 58% 58% 60% 60% 60% 61% 61% 62% 62% 62% 65% 67% 76% 85% 60%

podíl dívky 67% 54% 47% 46% 44% 43% 42% 42% 42% 42% 42% 40% 40% 40% 39% 39% 38% 38% 38% 35% 33% 24% 15% 40%

* neúplná databáze IRTAD, údaje platné ke dni zpracování dokumentu

51

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

Použité zdroje [1] ŘSDP PP ČR [2] CDV: Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu

52

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Děti Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 BESIP – Ministerstvo dopravy / CDV

Copyright © 2019 I Všechna práva vyhrazena Oddělení BESIP Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1

Zpracoval: Ing. Lukáš Kadula +420 778 888 359 [email protected] Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a 636 00 Brno

53

facebook.com/ibesip

twitter.com/ibesip

youtube.com/ibesip

instagram.com/ibesip

www.ibesip.cz

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.