Duchovní slovo Kdo se modlí, nemarní čas


1 FARNÍ ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál Číslo 7 Ročník XII 14. června 2015 Vá...
Author:  Peter Pešan

0 downloads 6 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


FARNÍ ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti Starý Rožmitál Číslo 7

Ročník XII

14. června 2015

Vážené čtenářky, vážení čtenáři Farního zpravodaje, dovolte mi vrátit se ještě jednou k jarním akcím ve farnosti a poděkovat panu Olbertovi za poražení stromu pod budovou kaplanky. Porazit strom na takovém místě není jen tak a zajistit vše potřebné k tomu, také ne. Děkuji také panu Josefu Hořejšímu za údržbu farní sekačky-už dvakrát jsme tímto ušetřili za opravu. A i když jsem tak učinil už v kostele v ohláškách, chci i na těchto stránkách znovu poděkovat těm, kteří udělali novou hradbu na farní zahradě. Kromě toho chci poděkovat všem těm, kteří slouží naší farnosti pravidelně, nenápadně a možná se na ně též zapomíná, ale bez nichž by farnost nemohla být. Všem, kdo jakkoli pomáhají ve farnostech Starý Rožmitál a Hvožďany vyprošuji Boží požehnání. P. Jan Kuník

Duchovní slovo – Kdo se modlí, nemarní čas Kdo se modlí, nemarní svůj čas, i když se daná situace jeví jako naléhavá a všechno nasvědčuje tomu, že je nutno výhradně jednat. Zbožnost neoslabuje zápolení s chudobou nebo dokonce s bídou bližního. Matka Tereza z Kalkaty představuje jasný příklad toho, že čas věnovaný Bohu v modlitbě nejenže neumenšuje účinnost lásky k bližnímu, nýbrž že je ve skutečnosti jejím nevyčerpatelným pramenem. Modlitby nejsou nějakým nařízením zvnějšku, neomezují naši svobodu. Naopak: jsou mocnou vnitřní vzpruhou, která nás přivádí k tomu, abychom svému jednání dávali správný směr. http://www.vira.cz/. Převzato z knihy 365 dní s Benediktem XVI., kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

Zprávy Biskupské svěcení 13. českobudějovického biskupa Mons. Vlastimila Kročila V sobotu 13. 6. 2015 v 9.30 hod. se v katedrále sv. Mikuláše uskutečnilo biskupské svěcení Mons.ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D., kanovníka katedrální kapituly v Českých Budějovicích, okrskového vikáře táborského vikariátu a administrátora farností Veselí nad Lužnicí, Drahov, Dráchov a Hamr. Biskupské svěcení může v římskokatolické církvi přijmout pouze kněz dobré pověsti, který vykonává kněžskou službu min. 5 let, je starší než 35 let a má teologické vzdělání (viz Kodex církevního práva, kán. 378). Je jmenován papežem. Poslední biskupské svěcení, a to nynějšího kardinála Miloslava Vlka, se v Českých Budějovicích konalo 31. 3. 1990 – jeho nástupci Antonín Liška a Jiří Paďour už do Českých Budějovic přišli jako biskupové (biskupské svěcení přijali v Praze). Hlavním světitelem Mons. Vlastimila Kročila byl pražský arcibiskup kard. Dominik Duka, OP. Spolusvětiteli byli apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza a emeritní českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour, OFMCap., stejně jako ostatní přítomní biskupové.

Obřadu se zúčastnila většina českých a moravských biskupů, zástupci sousedních diecézí Linec, Pasov a St. Pölten, dále pak četní hosté ze Slovenska a Itálie, opati a ostatní představení mnoha řádů a kongregací. Biskupství českobudějovické na obřad očekávalo velké množství věřících. Ti, kteří se nevešli do katedrály sv. Mikuláše, měli možnost obřad sledovat na 2 velkoplošných obrazovkách vedle katedrály sv. Mikuláše. http://www.bcb.cz. Redakčně upraveno.

Z oběžníku Acta Curiae Episcopalis Bohemobudvicensis Slovo administrátora diecéze kněžím, jáhnům a spolupracovníkům Vážení spolubratři, po 25 letech (a poprvé v tomto 21. století) budeme v sobotu 13. 6. 2015 opět přítomni biskupskému svěcení v naší katedrále sv. Mikuláše. Biskupovi Vlastimilovi vyprošuji Boží požehnání a ochranu Panny Marie v jeho biskupské službě. Jeho vysvěcením skončí má služba administrátora diecéze; ještě jednou vám děkuji za spolupráci a podporu. Mons. Adolf Pintíř, administrátor diecéze

Kněžské svěcení Oznamujeme, že v sobotu 27. června 2015 v 9.30 hod. přijme jáhen Mgr. Ing. Pavel Němec, DiS. v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše z rukou diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila kněžské svěcení. Srdečně zveme k této slavnosti.

Jáhenské svěcení Oznamujeme, že v sobotu 18. července 2015 v 9.30 hod. přijme Mgr. František Žák v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše z rukou diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila jáhenské svěcení. Srdečně zveme k této slavnosti. Redakce

Podzimní kurz přípravy na manželství DCR chystá podzimní kurz přípravy na manželství s 6 setkáními, v kterých se zaměříme na následující témata: Biblické pojetí manželství, Komunikace, Konflikty a jejich řešení, Sexualita a rodičovství, Duchovní rozměr manželství, Manželský slib. Zájemci se mohou hlásit přímo na webových stránkách http://www.dcr.bcb.cz/udalosti/2015/09. Pro páry je možné přihlásit se jak na celý kurz, tak využít při přípravě na manželství ve farnostech některá témata, doporučená duchovním. Z dosavadní práce center pro rodinu ostatních diecézí se však ukazuje, že příprava snoubenců ve skupině umožňuje rozvoj vztahů mezi páry a sdílení jejich zkušeností často i v oblasti víry a lze na ni navázat následnou pastorací manželských párů, resp. rodin. Za Diecézní centrum pro rodinu PhDr. Alena Poláčková

Mše sv. s uložením tělesných ostatků P. Josefa Toufara Číhošť Mše sv. s uložením tělesných ostatků P. Josefa Toufara do schrány uvnitř kostela se bude konat v neděli 12. července 2015 v 15 hodin v Číhošti. Všichni kněží a věřící jsou srdečně zváni. Další informace budou zveřejněny na stránkách Biskupství královéhradeckého a dále na www.joseftoufar.cz. Vítáme všechny finanční příspěvky na schránu na tělesné ostatky a úpravu místa posledního odpočinku P. Josefa Toufara. Potřebujeme vybrat nejméně 450 tis. Kč. Příspěvky můžete posílat na účet: 253 394 896 / 0300, zpráva pro příjemce „Hrob P.JT“. P. Tomáš Fiala, administrátor farnosti Číhoš, P. Tomáš Petráček, postulátor caus, www.bcb.cz

Bohoslužby smíření a odpuštění u příležitosti 600. výročí smrti Jana Husa V sobotu 20. června 2015 i v jiných dnech se budou po celé republice konat ekumenické bohoslužby smíření s Bohem i mezi křesťany s prosbou za odpuštění. Stane se tak u příležitosti 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. Praha: Smíření s Bohem i mezi křesťany a prosba za odpuštění. Takové bude téma bohoslužeb, které se budou konat po celé zemi u příležitosti 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. Mezi nejvyššími představiteli církví i věřícími se bude akt smíření konat v sobotu 20. června 2015 v 19.00 hodin v kostele Panny Marie před Týnem na pražském Staroměstském náměstí. Diecéze, farnosti a sbory jsou zároveň vyzvány, aby podobnou bohoslužbu uskutečnily ve stejný den či v jiný blízký vhodný termín. Autor: Ondřej Mléčka, http://tisk.cirkev.cz. Redakčně zkráceno.

Zápis ze schůzky farní rady dne 9. 6. 2015 Přítomni: pan farář J. Kuník, J. Drazdík, V. Hašek, M. Hochmut, H. Hochmutová, J. Horníková, H. Hoyer, I. Hoyerová, F. Liška, J. Mareš; Nepřítomni, omluveni: J. Drechsler, J. Hořejší, J. Matějka; Host: V. Homulková

Úvodní slovo p. faráře: - p. farář si uvědomuje svůj limitující zdravotní stav, nemůže farnosti sloužit tak, jak by chtěl - situace v diecézi a ve farnosti i osobní důvody p. faráře vyžadují konzultaci s o. biskupem Vlastimilem Oprava střechy městského kostela zpráva p. faráře: - na rok 2015 naplánovány práce za 400 000,- Kč, podíl města 40 000,- Kč, z fondu regenerace: 200 000,- Kč, podíl farnosti 160 000,- Kč - farnost nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, p. farář bude jednat s novým biskupem o prominutí půjčky z Biskupství ve výši 100 000,- Kč, kterou Otec Jiří Paďour původně - těsně před svým odchodem z biskupského úřadu -přislíbil farnosti jako dar - oprava údaje uveřejněného ve Farním zpravodaji – návratnost půjčky až v roce 2016 - nejdříve budou odstraněny závady, pak teprve začnou nové práce, předání staveniště proběhne současně s 1. kontrolním dnem Restituce církevního majetku - drobný pozitivní posun – na listě vlastnictví nabíhají drobné položky – malé pozemky - z Biskupství ČB jsme zatím nedostali žádnou výzvu, majetek tedy ještě není předán - Farský rybník zatím vydán nebyl - zvěsti, které se šíří po městě o velkém majetku, který farnost získala či získá, jsou liché, největší podíl majetku na Rožmitálsku má Pražské arcibiskupství, je třeba to nezaměňovat - p. farář se 15. 6. zúčastní jednání na vikariátě Nájem kaplanek - v památkovém ústavu – změny, návrat památkářky Kosové – jednání kvůli jejímu předchozímu postoji neuskutečněno - manželé Vilikovských si našli jiné bydlení, ale jejich zájem do budoucna trvá - p. Hochmutová – kaplanky bychom mohli využít jako ubytovnu pro turisty, cyklisty - další možnosti budou zváženy Oprava zavěšení hlavních dveří do farního kostela - úkol trvá, oslovena firma Vertigo Internetové stránky farnosti - stále nefunkční, jednáno s p. Jiráskem – došlo k nedorozumění - mezitím přijata nabídka firmy Webmium na správu stránek, uhrazeno ze sponzorského daru - p. farář s firmou jedná o nedodržení dohodnutých podmínek - úkol trvá Reproduktor do městského kostela - pořízeno tzv. řečnické centrum – zařízení určené speciálně k reprodukci mluveného slova - část nákladů pokryl sponzorský dar - zpočátku problémy, reklamace, opraveno - je třeba pořídit stojan na mikrofon, buď použít starší, který by bylo možno vhodně upravit, nebo zakoupit nový

Barokní pluviál - p. Vácha opět požaduje jeho uložení v depozitáři - p. farář nesouhlasí, stále ho používá, navrhuje jeho bezpečnější zavěšení na speciální ramínko, farní rada souhlasí, ramínko bude vyrobeno a pluviál bude šetrněji uložen v kostele nebo na faře Farní zájezd - p. Liška – uskuteční se 13. 6., přihlášeno je pouze 23 platících osob, náklady: 12 000,- Kč, peníze vybrané od účastníků nepokryjí náklady, návrh, aby se o zbývající částku rozdělily KDUČSL a farnost; farnost aby tedy uhradila 2 225,- Kč; odhlasován souhlas (1 proti, ostatní pro) zpráva p. Hochmuta - splněné úkoly – poraženy dva stromy u kaplanek, větve ořezány - nová hradba na farní zahradě, farnosti ušetřeny nemalé prostředky (stará drátěnka odevzdána do sběru, místo sloupků použity nařezané lešenářské trubky…), poděkování všem, kteří se na tom podíleli - dotaz na důvod snížení ostatních výdajů v roce 2013 a 2014, v roce 2014 byly podstatně menší – objasní p. Homulková Zadní farní zahrada - starorožmitálští hasiči nabízejí pomoc s vysekáním trávy a křoví - p. Hochmut – tyto práce se musí provádět na jaře - farní rada děkuje za tuto nabídku a přijímá ji, odsouhlasena žádost p. Hochmuta o přesun prací na jaro příštího roku Pozvánka na akce: • 19. 6. od 16,00 hodin v městském kostele – Koncert souboru Musica da Chiesa pro farníky a žáky ZUŠ, ukázka dobových nástrojů, všichni jsou srdečně zváni • 20. 6. od 18,00 – koncert Třemšínských kvítek v městském kostele v rámci slavnosti Dne s českou královnou p. farář navrhuje přesunout mši na odpoledne, vzhledem k celodennímu programu na Náměstí odsouhlaseno její úplné zrušení • 21. 6. – prezentace redemptoristů – bude upřesněno • 9. 8. – Pouť na Třemšín za účasti Otce kardinála Miloslava Vlka Poslední schůzka této farní rady se uskuteční 16. 7. Pak proběhnou volby nové farní rady. Zapsala: Ivana Hoyerová __________________________________________________________________________________________ Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Starý Rožmitál, Rybova 1, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem ℡ 318 665 182 Uzávěrka příštího čísla je ve středu 24. 6. 2015. Redakce: P. Jan Kuník, Ivana Hoyerová Zpravodaj a jiné informace najdete i na internetových stránkách: www.farnostrozmital.cz

Mše svaté a jiné události v Rožmitále a okolí od 15. do 28. června 2015 Den

Starý Rožmitál farní kostel Povýšení sv. Kříže

filiální kostel sv. Jana Nepomuckého

Hvožďany

Ostatní

Pondělí

15. 6.

mše sv. není

Úterý

16. 6.

18,00 Za farníky

Středa

17. 6.

18,00 Za Marii a Adolfa Trčkovy, rodinu Trčkovu a Průchovu a za d. v o.

Čtvrtek

18. 6.

Pátek

19. 6.

8,30!! Za † paní Vlastu Bambasovou a jejího manžela, který se nemůže smířit s jejím úmrtím

16,00 Koncert souboru Musica da Chiesa městský kostel

Sobota

20. 6.

mše sv. není

Den s českou královnou Johankou, v jeho rámci:18,00 Koncert Třemšínských kvítek městs. kostel

Neděle

21. 6.

Pondělí

22. 6.

mše sv. není

Úterý

23. 6.

18,00 Za farníky

Středa

24. 6.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 18,00 ke cti sv. Jana Křtitele

Čtvrtek

25. 6.

Pátek

26. 6.

18,00 volná intence

Sobota

27. 6.

18,00 Za Františka a Marii Irovy, Vilmu Klemovou a jejich rodiče

Neděle

28. 6.

19,00 Biblická hodina Společenské centrum 14,30 mše sv. Centrum sociálních služeb

8,15 Za Františku a Josefa Drechslerovy Svědectví o životě a službě Otců redemptoristů /prezentace/.

10,00 mše sv.

Modlitební setkání není. 18,00 mše sv.

8,15 Za Josefa Částku, jeho syna a všechny členy jejich rodin

10,00 mše sv.

Voltuš

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.