Duurzame sociale balans


1 FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.22 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u ...
Author:  Sebastiaan Geerts

0 downloads 1 Views 835KB Size

Recommend Documents


Duurzame sociale Balans
1 Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting ...

Duurzame sociale Balans
1 Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting ...

Duurzame sociale Balans
1 Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting ...

Duurzame sociale balans
1 FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 12/09/2016 versie 0.22 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u ...

Duurzame sociale balans
1 FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.22 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u ...

Duurzame sociale balans
1 FOD Persneel en Organisatie Duurzame sciale balans Glssarium versie 0.22 Algemeen Referentiedatum: de 1e januari van het jaar vlgend p het jaar waar...

Duurzame sociale Balans
1 Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting ...

Duurzame sociale Balans
1 Duurzame sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de eerste duurzame sociale balans (DSB). Het is een jaarlijkse samenvatting ...

Duurzame sociale balans
1 FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 12/09/2016 versie 0.22 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u ...

Duurzame sociale balans
1 FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.22 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u ...FOD Personeel en Organisatie

Duurzame sociale balans 28/06/2016 • versie 0.2

Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks verslag werd opgesteld door de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O). Het is een samenvatting en visuele voorstelling van cijfergegevens over de federale overheid (op 01/01/2016) in de volgende domeinen: 

tewerkstellinginzetbare werkkrachtpersoonlijke ontwikkelingloopbaanbeheerwelzijn, arbeidsorganisatie en –omstandigheden;sociaal overleg, participatief beheer en rechten van medewerkersstrategische planning en strategisch beleiddiversiteitmaatschappelijke impact

De DSB bevat niet alleen basisgegevens over tewerkstelling, maar ook aspecten over de aansturing van de organisatie, arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden, HR-beleid, tevredenheid van de medewerkers, diversiteit, investeringen in de ontwikkeling van het menselijk potentieel, enz. Hiermee geeft het een beeld van de kwaliteit van de federale overheid als werkgever.

Doelstellingen van de DSB 

Een uniek referentiekader creëren voor alles wat te maken heeft met personeel en organisatie van de federale overheid;Een duurzaam strategisch HR-beleid objectiveren en mogelijk maken;Dit beleid transparant maken voor alle belanghebbende partijen;De benchmarking op het vlak van goed werkgeverschap ondersteunen enerzijds in de tijd en anderzijds tussen organisaties;

28/06/2016 • versie 0.2

2Beschikken over voldoende beleidsgegevens om een duurzaam beleid uit te werken, op te volgen en bij te sturen;Informatie aanleveren om de kwalitatieve evaluatie van de werking van de federale overheidsdiensten te ondersteunen.

Een federaal referenciekader Bij de gegevensverzameling voor deze DSB hebben we eerst en vooral geput uit bestaande bronnen, dankzij verschillende partnerschappen. Op die manier beperken we de administratieve last voor de federale organisaties.

De DSB is een samenvatting van gegevens over de federale overheid, met een specifieke rapportering per federale organisatie. Het is een duidelijk en transparant referentiekader waarmee regelmatig aan alle betrokken partijen kan worden gerapporteerd via een gestandaardiseerde, transversale aanpak. Voor de leidinggevenden en verantwoordelijken van de betrokken federale organisaties is dit rapport een hulpmiddel bij het beheer en het beleid van hun organisatie.

Praktisch Dit rapport bestaat uit 2 delen die complementair zijn: 

Tabellen en statistieken per domein.Verklarende lijst met afkortingen, de maatschalen en de beschrijving van de bronnen.

Meer info FOD P&O - DG Organisatie en Personeelsontwikkeling - Wetstraat 51, 1040 Brussel Directeur generaal a.i.: Ben Smeets 02/790.53.20 - Projectleider : Joel Frankson 02/790.59.22

Alle DSB’s (het algemene rapport evenals de verschillende versies van de federale organisaties) vindt u op Fedweb

28/06/2016 • versie 0.2

3

FOD Financiën Ondernemingsnummer: 308357159 Referentiedatum: 2016-01-01

1. Tewerkstelling 1.1 Personeelbestand Volgens leeftijdsgroep Leeftijdscategorie

Vrouwen

Mannen

Totaal

Proportie

0 - 24

189

184

373

1,59%

25 - 29

702

671

1373

5,86%

30 - 34

1005

932

1937

8,27%

35 - 39

1031

900

1931

8,25%

40 - 44

1398

1086

2484

10,61%

45 - 49

2056

1504

3560

15,20%

50 - 54

2129

1701

3830

16,35%

55 - 59

2952

2847

5799

24,76%

60 - 64

848

1224

2072

8,85%

65 & +

28

31

59

0,25%

Totaal

12338

11080

23418

28/06/2016 • versie 0.2

4

Per niveau, statuut, handicap Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Totaal

6251

7482

6653

3032

23418

26,69%

31,95%

28,41%

12,95%

100%

Statutairen

Contractuelen

Totaal

20434

2984

23418

87,26%

12,74%

100%

Personeelsleden met een Handicap 269

1.2 Evolutie van het personeelsbestand 2014-01-01 Vrouwen

28/06/2016 • versie 0.2

2015-01-01 Mannen

Vrouwen

2016-01-01 Mannen

Vrouwen

Mannen

5

0 - 24

219

197

151

143

189

184

25 - 29

729

673

652

625

702

671

30 - 34

946

830

1008

870

1005

932

35 - 39

974

807

990

851

1031

900

40 - 44

1760

1284

1665

1202

1398

1086

45 - 49

1902

1462

2057

1501

2056

1504

50 - 54

2679

2187

2451

1946

2129

1701

55 - 59

2989

3153

3015

3060

2952

2847

60 - 64

805

1325

880

1352

848

1224

65 & +

22

39

24

29

28

31

Totaal

13025

11957

12893

11579

12338

11080

28/06/2016 • versie 0.2

6

2. De personeelsbeschikbaarheid 2.1 Evolutie van de voltijdse equivalenten 2014-01-01 Geslacht

Niveau

Statuut

V

M

A

B

C

D

11270,74

11355,52

6256,5 8

6915,0 2

6500,1 4

2954,5 2

49,81%

50,19%

27,65%

30,56%

28,73%

13,06%

Cont.

Stat.

Totaal

2944,50

19681,76

22626, 26

13,01%

86,99%

100%

2015-01-01 Geslacht

28/06/2016 • versie 0.2

Niveau

Statuut

7

V

M

A

B

C

D

11262,18

11038,10

6057,4 9

7233,9 9

6237,2 9

2771,5 1

50,50%

49,50%

27,16%

32,44%

27,97%

12,43%

Cont.

Stat.

Totaal

2701,03

19599,25

22300, 28

12,11%

87,89%

100%

Stat.

Totaal

2016-01-01 Geslacht

Niveau

Statuut

V

M

A

B

C

D

Cont.

10775,34

10521,78

5926,0 2

6926,8 2

5971,6 1

2472,6 7

2520,97

18776,15

21297, 12

50,60%

49,40%

27,83%

32,52%

28,04%

11,61%

11,84%

88,16%

100%

2.2 Langdurige afwezigheden 28/06/2016 • versie 0.2

8

Afwezigheden categorie

Afwezigheden subcategorie

Totaal

Afwezigheden

Afwezigheden gedeeltelijke langdurige persoonlijke of familiale redenen

0

Totaal langlopende afwezigheid in verband met persoonlijke of familliales

52

Adoptie, vaderschap, moederschap

26

Politiek verlof

11

Verlof voorafgaand op pensioenstelling

0

Syndicaal verlof

5

Loopbaanonderbreking partieel

562

Loopbaanonderbreking totaal

145

Ziekte

Langdurige ziekte

0

Opdrachten

Andere detacheringen

115

Verlof voor opleiding

0

Detachement in een kabinet

2

Opdracht en opdracht van algemeen belang

16

Totaal

934

Verloven

Loopbaanonderbreking

2.3 Totaal aantal ziektedagen 412840 dagen

Verdeling van het aantal ziektedagen volgens de dag van de week

28/06/2016 • versie 0.2

9

Maan

Dins

Woen

Dond

Vrij

Zater

Zon

Totaal

59936

64209

64818

66865

65550

46001

45461

412840

Verdeling van het aantal ziektedagen volgens de maand van de periode Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

36836

38374

38847

35239

28142

31583

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

29049

29677

33807

39751

35601

35934

28/06/2016 • versie 0.2

10

3. Personeelsontwikkeling 3.1 Opleiding Evolutie van de opleidingsinspanning Periode

Aantal dagen vorming per VTE

2014-01-01

4,32

2015-01-01

3,59

2016-01-01

4,37

28/06/2016 • versie 0.2

11

3.2 Taalkennis Type premie

Totaal

art. 7 niveau B of A

971

art. 7 niveau C

18

art. 7 niveau D

2

art. 9, §2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, art. 9 § 1er, voldoende kennis en art. 11

149

art. 14, eerste alinea

33

art. 9, § 1, voldoende kennis of art. 11

27

art. 9, §2, elementaire kennis of art. 14, tweede lid of art. 9, §1 elementaire kennis en art.8

1114

Bewijs art. 9, §1, elementaire kennis of art. 10

119

28/06/2016 • versie 0.2

12

Bewijs art. 8

1333

Totaal

3766

4. Loopbaanbegeleiding 4.1 Promotie en evolutie in de loopbaan Aantal promoties uitgesplitst per geslacht, niveau en statuut Contractuelen

Statutairen

Totaal

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

A

0

0

142

103

245

B

0

0

57

47

104

C

1

5

60

79

145

D

7

9

9

1

26

28/06/2016 • versie 0.2

13

Contractuelen Totaal

8

Statutairen 14

268

Totaal 230

520

4.2 Anciënniteit In de organisatie

4.3 De personeelsbewegingen In- en uitstroom Totaal instroom

Totaal uitstroom

1000

2203

Gemiddelde leeftijd van personeel dat instroomt: 31 jaar Gemiddelde leeftijd van personeel dat uitstroomt: 55 jaar

Uitstroom (pensioen)

28/06/2016 • versie 0.2

14

Totaal uitstroom (pensioen) 1187

Interne mobiliteit Percentage van interne mobiliteit binnen organisatie 57,89%

Federale mobiliteit

Totaal mobiliteit « in »

Gemiddelde leeftijd van mobiliteit « in »

Totaal mobiliteit « out »

Gemiddelde leeftijd van mobiliteit « out »

177

39 jaar

32

48 jaar

Overzicht van de federale mobiliteit:

Externe mobiliteit Percentage van externe mobiliteit

28/06/2016 • versie 0.2

15

14,72%

Jobrotatie of vernieuwing van het personeel Ratio jobrotatie 5,27%

5. Het welzijn, de organisatie en de arbeidsvoorwaarden 5.1 Tevredenheid Tevredenheidsgraad bij het personeel 76,00%

5.2 Reizen en gebruik van openbaar vervoer voor het traject tussen woon- en werkplek Kilometerschijf

Gebruikers openbaar vervoer

Aantal werknemers

0 tot 1 uitgesloten

0

1835

1 tot 3 uitgesloten

0

112

3 tot 5 uitgesloten

0

593

5 tot 10 uitgesloten

0

3433

10 tot 20 uitgesloten

0

5205

20 tot 30 uitgesloten

0

3547

30 tot 40 uitgesloten

0

2487

28/06/2016 • versie 0.2

16

40 tot 50 uitgesloten

0

1755

50 tot 60 uitgesloten

0

1067

60 tot 75 uitgesloten

0

1125

75 tot 90 uitgesloten

0

681

90 tot 110 uitgesloten

0

676

110 tot 150 uitgesloten

0

280

150 tot 200 uitgesloten

0

25

200 & meer

0

5

5.3 Verhouding van telewerk Aantal werknemers

Aantal telewerkers

Aantal telewerkdagen (per week)

22826

9558

6477

28/06/2016 • versie 0.2

17

5.4 Preventie en bescherming op het werk Samenvatting voor de federale overheid :

5.5 Tevredenheidsenquêtes Samenvatting voor de federale overheid :

6. Sociale dialoog, participatief management en rechten van werknemers 6.1 Interne audit en controlesystemen Vraag

Antwoord

Samenvatting voor de federale overheid :

7. De organisatie en het strategisch beleid 7.1 Budgetbeheersing Dit betreft het bestede personeelsbudget ten opzicht van de goedgekeurde personeelsenveloppe: Realisatie personeelsbudget 96,16%

28/06/2016 • versie 0.2

18

7.2 Personeelsplan Uitvoering van het personeelsplan Percentage gerealiseerde acties van het personeelsplans 47,22%

Bezetting van de functies van het personeelsplan Percentage bezetting 93,35%

7.3 Percentage personeel toegewezen aan HR-activiteiten Percentage HRpersoneel 2,43%

7.4 Management van strategie, doelstellingen en risico’s Vraag

Antwoord

Samenvatting voor de federale overheid:

7.5 Management en personeelsontwikkeling Vraag

Antwoord

Samenvatting voor de federale overheid:

7.6 Stakeholdermanagement Vraag 28/06/2016 • versie 0.2

Antwoord 19

Samenvatting voor de federale overheid :

7.7 Klantenbeheer Vraag

Antwoord

Samenvatting voor de federale overheid :

8. Diversiteit 8.1 Kadaster van de personen met een handicap (BCAPH) ? 1,46 %

8.2 Verhouding man/vrouw in niveau A

8.3 Diversiteitsbeleid Vraag

Antwoord

Samenvatting voor de federale overheid : 28/06/2016 • versie 0.2

20

9. Maatschappelijke impact 9.1 Milieu-impact: beheer van duurzame ontwikkeling Vraag

Antwoord

Samenvatting voor de federale overheid :

28/06/2016 • versie 0.2

21

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.