E M B E R H A L Á S Z Isten Szolgája Brenner János lapja


1 B átran E M B E R H A L Á S Z Isten Szolgája Brenner János lapja III. évfolyam 3. szám december ára...
Author:  Ádám Péter

0 downloads 3 Views 602KB Size

Recommend Documents


A L Z H E I M E R V I L Á G N A P S z e p t e m b e r 21
1 Sajtóközlemény Budapest, szeptember 21. Feledékeny (Alzheimer-kórral és más emlékezetzavarral ...

E M B E R H A L Á S Z
1 E M B E R H A L Á S Z Isten Szolgája Brenner János lapja II. évfolyam 3. szám június ára: 100 Ft Od...

C u l e m b o r g z o a l s h e t w a s
1 Goilberdingerstraat 1 Op de kavel waar nu het herenhuis staat, stonden in 1882 nog twee huizen onder een dak, plaatselijk gemerkt wijk D nommers 14 ...

B e s t e l e z e r,
1 1 NIEUWSBRIEF PARKSCHOOL December 2018 D e W e g w ij z e r S t i c h t i n g K i n d e r o p v a n g V i a n e n D e V o o r h o f B e s t e l e z ...

H E R M A N O S B R O E D E R S
1 H E R M A N O S België Belgique PB 2560 Nijlen 1 P B R O E D E R S JAARGANG 33 NUMMER 1 januari februari - maart 2012 Driemaandelijks tijdschri...

H E R M A N O S B R O E D E R S
1 België Belgique PB 2560 Nijlen 1 BL9931 H E R M A N O S B R O E D E R S JAARGANG 32 NUMMER 3 september oktober november 2011 Driemaandelijks ti...

M E E R L E Z E N, B E T E R I N T A A L
1 M E E R L E Z E N, B E T E R I N T A A L Effecten van lezen op taalontwikkeling september 20172 M E E R L E Z E N, B E T E R I N T A A L Effecten va...

n u m m e r 3 d e c e m b e r P l a a t s b e p a l e n
1 n u m m e r 3 d e c e m b e r P l a a t s b e p a l e n2 3 Het begint met water. (Eigenlijk begon het met de dood, maar dat slaan we nu even over.) ...

R E G E L S B E S T E M M I N G S P L A N. Regels B E S T E M M I N G S P L A N H E T B A L K O N G E M E E N T E M A A S S L U I S
1 Regels2 3 INHOUD VAN DE REGELS Regels 1 HOOFDSTUK I INLEIDENDE REGELS 7 ARTIKEL 1 Begrippen plan bestemmingsplan aanduiding aanduidingsgrens aan-hui...

L E M B A R A N D A E R A H
1 L E M B A R A N D A E R A H Tahun 2001 Nomor 63 P E R A T U R A N D A E R A H NOMOR 17 TAHUN 2001 T E N T A N G PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABU...EMBERHALÁSZ Isten Szolgája Brenner János lapja

III. évfolyam 3. szám – 2011. december – ára: 100 Ft

Brenner János és Kanada Kürnyek Róbert

B

átran állíthatjuk, hogy Brenner János korántsem

tosan megtelepedett Kanada szívében is, köszönhetően

csupán a Szombathelyi Egyházmegyében ismert,

azoknak, akik fogékonyak voltak a Magyar Tarzíciusz

hanem híre messze túlnyúlik az egyházmegye határain.

történetének befogadására.

Ékes bizonyítéka volt ennek a 2007-es jubileumi Brenner

E kis közösség lelkesedését szeretnénk bemutatni az

János emlékév, amikor szerte az országban sok plébánia

Emberhalász jelen számában, s abból részt adni azoknak

és közösség bekapcsolódott e megemlékezések egész

is, akik az anyaországban őrzik János atya emlékét.

éven át tartó láncolatába. De nem vagyunk szerénytele-

Mivel személyes emlékekről csak nehezen tudnánk be-

nek akkor sem, ha azt állítjuk, hogy Brenner János híre

számolni, ezért abban állapodtunk meg, hogy minden

túlnyúlik az országhatáron, s külföldre szorult honfitár-

szerző azt mondja el, hogy János atya életének története

saink is féltve őrzik a vértanú sorsú lelkipásztor életé-

milyen gondolatokra indította őket. Az írások nagy

nek történetét.

része így eltér az eddig megszokott stílustól, hiszen

2010. második felében kevesen voltak csak az Ottawai

most azok szólalnak meg, akik ismeretsége Brenner Já-

Magyar Katolikus Közösségben, akik már korábban hal-

nossal valamivel több, mint egy évre tekint csupán visz-

lottak Brenner Jánosról. Ez talán érthető is, hiszen az itt

sza. A szerzők egy részének gondolata visszaszállt az

élők jó része az 56-os eseményeket követően, vagyis

anyaországba, azokba az időkbe, amikor még ők is azon

még János atya halála előtt hagyta el Magyarországot.

a földön éltek, amit mind a mai napig anyaországnak

Az ő élénk érdeklődésük a magyar történelem, s első-

hívnak. Sok-sok emlék tolult fel bennünk akkori életük-

sorban 56 eseményei iránt arra bátorítottak, hogy bemu-

ről, amelyek a vele való sorsközösséget kívánják kifeje-

tassam nekik Brenner János történetét. Az otthonról

zésre juttatni. Ezeket osztjuk meg tehát most az

hozott imalapok, képek és imafüzetek segítségével

olvasókkal, hogy tanújelét adjuk annak, hogy a meg-

hamar sikerült megszerettetni a fiatal lelkipásztort az

gyilkolt lelkipásztor emléke még ma is él, s élő gondo-

ottawaiakkal. Köszönhető ez talán elsősorban annak,

latokat támaszt szerte az egész világon.

hogy az ottawai magyarok rendkívüli módon át tudják

Az olvasóknak jó böngészést kívánunk, s örülünk,

érezni annak az időnek minden borzalmát, s szinte sors-

hogy a sok egyéb közös kapocs mellett most egy újabbat

társként tekintenek arra, aki ugyanannak a terrornak lett

is találtunk az anyaországi magyarokkal, hiszen a Bren-

az áldozata, amely miatt ők is hazájuk elhagyására

ner János boldoggá avatásáért végzett imádságba

kényszerültek. Brenner János emléke így most már biz-

immár a kanadai magyarság is bekapcsolódik.

Emberhalász

2 ● 2011. december

Az Ottawai Magyar Katolikus Közösség

Áldozat Bartakovich Judith

K

edves lelkipásztorunk visszaérkezett Szombathelyen töltött nyári szabadságáról. Nem jött üres

kézzel. Az első szentmise után Brenner János képeit osztogatta, szombathelyi egyházi újságokat rakott le egy egész halommal, és biztatott bennünket, hogy vigyünk haza belőle. Így az ő jóvoltából hallottam először Brenner Jánosról. Érdeklődve és hátborzongva olvastam a fiatal pap meggyilkolását. Sok emléket ébresztett bennem az a légkör, amiben ő is élt, és arra gondoltam, hogy milyen szeren-

Haboly Ferenc:

Brenner János Brenner János atya,

Mindszentytől tanultál

Meggyilkoltak téged,

Igaz magyarnak lenni,

Mert híven hirdetted

A katolikus vallás

Magyar Katolikus Hűséget.

Igaz szószólója lenni.

A kommunistáknak

Halálod után is

Nem kellett az,

Tisztelünk mi téged,

Őnekik csak a

Kívánjuk mindnyájan

Komi dogma kellett.

Boldoggá tételed.

csés is vagyok, hogy nem kellett féltenem gyermekei-

Más megoldást találtunk a számára. Rémülettel beszél-

met, úgy nőhettek fel, hogy félelmet, aggodalmat nem

tünk arról, hogy majd jön az iskola és mi lesz, ha nem

ismertek. De hiszen ennek elkerülése végett hagytuk el

bírjuk ellensúlyozni azt, amit ott tanítanak neki.

a mi drága kicsi országunkat.

Nagyon szomorú évek voltak azok, és amikor alkal-

Amikor első fiam kétéves volt, egy nagyon jó munka

munk nyílt rá, magunk mögött hagytuk Rákosit és

lehetősége nyílt meg számomra a műegyetemen. Ezt a

Gerőt. Elhagytuk nagyon szeretett hazánkat, Kanadá-

munkát azonnal el kellett foglalni. Hirtelen nem talál-

ban telepedtünk le.

tunk más megoldást, mint a körzeti napköziotthonba

Hányan lettek ennek a nyomorult rendszernek az áldo-

beíratni a kisfiút. Néhány héttel később hazafelé utaz-

zatai! Hány embert gyilkoltak le, hányan hagytuk el ott-

tunk a villamoson. A kisfiú kíváncsian nézelődött. Min-

honunkat, családunkat, barátainkat, egész múltunkat.

den érdekelte. Egyszer csak felvidult az arca és boldog

Brenner János atya mindössze 26 éves volt, amikor le-

mosollyal mutatott kis, dundi ujjával egy képre, és azt

szúrták 1957 decemberében. Bátorsága példát adott az

mondta: Lenin bácsi. Aztán fölfedezett még néhány

embereknek annak ellenére, hogy nevét még kimondani

képet, és felismerte Rákosit, Sztálint és már nem emlék-

is tilos volt. Az ő vértanúhalálán felbuzdulva tizenhá-

szem, hogy kiket. Mindössze kétéves volt. Szégyelltük

rom fiatal jelentkezett a következő negyven évben papi

magunkat az emberek előtt. Mit gondolnak? Mi tanítjuk

pályára arról a vidékről, ahol ő rövid papi pályafutását

ezekre csöpp kisfiunkat? Kétségbeestünk, és a lehető

töltötte. Megismerve történetét én is csatlakoztam azok-

legrövidebb időn belül kivettük a napköziotthonból.

hoz, akik imádkoznak boldoggá avatásáért.

Emberhalász

2011. október ● 3

Visszaemlékezés Fejesné Tüdős Júlia

B

renner János nevét 2010-ig csak a Magyar Litániában láttam megemlítve anélkül, hogy bármit is

tudtam volna róla. Akkor ugyanis augusztus végén egy meghívással kezdődött ismerkedésem. Kürnyek Róbert atya, aki újonnan érkezett Ottawába, nálunk volt, és ő hozta a „Nem félek” című Brenner Jánosról szóló könyvecskét ajándékba. Még aznap este elolvastam ennek a kiváló fiatalembernek, papnak a történetét, aki életével és halálával is megmutatta, mit jelent az Istennek és az embereknek tett szolgálat. Nagyon megrázott tőrbecsalásának és meggyilkolásának szörnyű története. TöbbMátyás Silvia rajza

ször elgondolkoztam azon, hogy mennyi bátorság lehetett Brenner János atyában. Valószínűleg az bosszanthatta leginkább a hatóságot, hogy szerető és kedves mivoltával megnyerte a fiatalokat az Istennek. Az én emlékezetem ezzel kapcsolatban még az 1956 előtti időkre vezet vissza, hiszen akkor sok ezer magyar-

kitudódott volna, mit csinál, biztosan börtönbüntetéssel

ral együtt az én családom is kénytelen volt elhagyni ha-

sújtották volna a vallásszabadságot hirdető hatóságok.

záját. Pontosan nem emlékszem az évre, de 12-13 éves

Ha már a vallásszabadságot említettem, egy másik

lehettem, amikor földalatti hittanórára jártam. Körülbe-

emlék is megelevenedik a gyerekkoromból. A szüleim

lül öten, hatan lehettünk egykorú kislányok, akik rend-

minden évben beírattak az iskolai hittanórára. Ez heti

szeresen összejöttünk valamelyikünk lakásában úgy-

egy óra lett volna, de több alkalommal is elmaradt, mert

mond játszani egy húsz év körüli lánnyal, Máriával, aki

a pap nem tudott órát tartani tanteremhiány vagy sür-

a tanítónk volt. Mária nagyon lelkes és jó lélek volt,

gős és kötelező úttörő program miatt. Mielőtt az általá-

nagy buzgalommal tanított bennünket. Már csak arra

nos iskola 8. osztályát elkezdtem, egy nyári napon az

emlékszem biztosan, hogy az evangéliumokat olvastuk.

osztályfőnöknőm meglátogatott minket. Ez teljesen vá-

Összejöveteleink egy részét mindig társas- vagy más

ratlan magánakciója volt egy nagyon jóindulatú asz-

játékkal töltöttük, ha netán valamilyen besúgó által va-

szonynak, aki azt tanácsolta szüleimnek, hogy ne

laki betoppanna, mi igenis játszottunk. Akkor talán még

adjanak be hittanra abban az évben, mert esetleg ezzel

nem is fogtam fel igazán azt a veszélyt, amit ezek a hit-

elvágjak előttem azt az esélyt, hogy gimnáziumba fel-

tanórák jelentettek kedves tanítónknak, Máriának. Ha

vegyenek. Apám válasza: ki fogja bírni úgy, ahogy én is kibírtam az öt év internálótábort! Sohasem igyekeztem annyira az iskolában, mint abban az évben, és a bizonyítványom miatt fel kellett, hogy vegyenek, igaz csak röpke másfél hónapig élvezhettem ezt a kitüntetést. Hát igen, ezek az én több évtizedes emlékeim, amit Brenner János atya hősies kiállása, a hite és az Istennek tett fogadalmának teljes ko-

Az 1956-os forradalom után Kanadába kivándoroltak egy csoportja (Forrás: Kanadai Magyar Hírlap)

molysággal való teljesítése idézett fel bennem.

Emberhalász

4 ● 2011. december

Brenner Jánosról szóló műsor az ottawai magyar rádióban

K

anada fővárosában, illetve a főváros körül száz kilométeres körzetben élő magyarok számára

sugároz műsort az ottawai magyar rádió minden vasár-

nap reggel 7 és 8 óra között. A CHIN rádió magyar nyelvű programjának szerkesztője Dombi Károly, aki a heti adásokban nem csupán az ottawai magyar közösség híreit viszi el a hallgatókhoz, hanem zenei, történelmi, irodalmi, vallási témákkal egyaránt foglalkozik, s persze a kanadai magyar ügyek is rendszeresen helyet kapnak egy-egy adásban. Az adásba gyakran meghívást kapnak az éppen Ottawában tartózkodó reprezentatív vendégek, így vett részt az élő adásban ez év augusztus 21-én dr. Veres András megyéspüspök is. Az ottawai magyarok között nagy népszerűségnek örvend a színvonalas program. December 11-én az ottawai magyar rádió kiemelten foglalkozott Brenner Jánossal, meggyilkolásának évfordulójához közeledve. A műsorban a leghitelesebb élő szemtanútól ismerhették meg a hallgatók János atya életét és halálát, hiszen telefonon bekapcsolódott a műsorba Brenner József atya is Magyarországról. Az olykor tréfás, máskor megható történetek hozzájárultak ahhoz, hogy Brenner János ügye és emléke a Kanadában élő magyarok között is terjedjen, s boldoggá avatását várva minél többen bekapcsolódjanak a közös imádságba. A rádióműsor felvétele bárhonnét meghallgatható az interneten, a www.hunmagyar.org/radio címen.

Mátyás Éva:

Brenner János Emlékére Bátran indult útjára azon a Rettenetes decemberi éjszakán, hogy beteg Embertársának segítsen. Nem sejthette, hogy gonosz Népek megtámadják és Eszeveszett módon Rövid életének brutálisan véget vetnek. János atya vértanúhalálára és Ártatlanságára sokáig csak Némán emlékezhettünk. Olyan időket éltünk, amikor Suttogni is veszélyes volt. Irgalmas Istenünk Segített nemzetünknek Továbblépni a szabadság útjára. Elértük végre, hogy Napfényre került János atya emléke. Serényen imádkozzunk boldoggá avatásáért, Zendüljön az ének lelkiüdvéért! Otthon vagy munkában, Legyen benne imáinkban! Gondoljunk Rá gyakran, Áldott nevével együtt újmisés Jelmondata vésődjön jól emlékezetünkbe: „Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik.”

Emberhalász

2011. december ● 5

Brenner János, a papi hivatás vértanúja Schimmer József

H

éthónapi előzetes letartóztatás után 1957. de-

a vértanúságában biztosan célba érkezetthez. Abban az

cember 19-én helyeztek szabadlábra, miután a

időben, két börtön között néhány hónapig szabad lévén,

Markó utcában tartott bírósági tárgyaláson kihallgattak.

a hosszabb betegségben lévő székesegyházi karnagyot

Mintegy tucatnyi kispaptársammal együtt az 1956-os

helyettesítettem. János sírjánál elmélkedve lejátszódott

forradalom idején tanúsított magatartásunk, illetve te-

lelki szemeim előtt vértanúságának jelenete, haláltusája.

vékenységünk képezte a per tárgyát. A per a szabad-

Saját addigi életem kálváriája is felidéződött bennem.

lábra helyezést követően is folytatódott, s később még néhány hónapot börtönben kellett töltenem.

Miért János barátomnak jutott a vértanú sors? Miért engem kímélt meg ettől a Gondviselés? Hiszen olyan

Az ideiglenes szabadlábra helyezés a bizonytalan ki-

közel voltam hozzá ’56 őszén, azokon a vérzivataros na-

látásoktól függetlenül nagy örömet jelentett. Boldogan

pokon. Egy alkalommal, november első napjaiban a Pé-

szálltam villamosra és utaztam a Központi Szeminári-

terffy Sándor utcai kórházból indultam az erzsébetváro-

umba. Itt hallottam a döbbenetes, megrázó hírt: három

si templomba, hogy a súlyos és haldokló sebesültek ál-

nappal korábban brutális gyilkosság áldozata lett Bren-

doztatásához elvihessem az Úr testét. A Rottenbiller

ner János, egykori szombathelyi kispaptársam és bará-

utcai kereszteződésnél alig léptem le a járdáról, a Baross

tom.

tér felől géppuskasorozat fogadott. Az orrom előtt alig

A tragikus esemény részletei csak később váltak is-

arasznyi távolságban suhantak el a villogó lövedékek.

mertté. Jánost, aki Rábakethelyen volt káplán, éjszaka

Csak ennyi választott el az örökkévalóságtól, a vértanú-

súlyos beteghez hívták a szomszédos helységbe. A lelki

ságtól, a biztos célba éréstől.

ellátáshoz felkészülve azonnal elindult, s erdőn-mezőn

Tényleg csak ennyi? Nos, a Gondviselés örök tervében

keresztül, közelítő úton sietett a beteg lakhelye felé. Már

életünk minden mozzanata fontos szerepet játszik,

közeledett a község szélső házaihoz, amikor a lesben

mindennek van, kell, hogy legyen értelme. A hosszabb,

álló gyilkosai rátámadtak, és 32 késszúrással megölték.

kerülővel megtett, buktatókon át vezető életpályáknak

Egyik kezével védekezett, a másikat pedig szorosan a

is. Rendületlenül bízva abban, hogy „az Istenszeretőknek

mellére szorította utolsó leheletéig óvva az Oltáriszent-

minden a javukra válik”. Számítunk persze arra is, hogy

séget. Ebben az állapotban találta őt a nyomozók által

akiket az Úr korábban magához ölelt, célba juttatott,

odaengedett Varjas Győző püspöki titkár. A püspöki tit-

nem feledkeznek meg a még úton lévő, botladozó test-

kár még jóval később is szinte remegve és belesápadva

véreikről.

mesélte el, milyen döbbenetes élményt jelentett számára

Az 1951-52-es tanévet a szombathelyi szeminárium-

János vérbefagyott, összeszurkált holttestének látványa.

ban töltöttem elsőéves kispapként. János ugyanott má-

A rendőrség kezdettől fogva ellenségesen és gyanúsan

sodéves teológus volt. A teológiai előadásokon ugyan-

viselkedett. A temetéssel és a bírósági tárgyalással kap-

azon tárgyakat hallgattuk, s gyakran élénk eszmecseré-

csolatban is mindent megtettek a nyilvánosság kizárása

ket, vitákat folytattunk. Ebben, emlékezetem szerint Já-

érdekében. Ártatlan emberek megvádolásától, sőt ha-

nos és a később jezsuitaként ismertté vált Szabó Ferenc

lálra ítélésétől sem riadtak vissza annak érdekében,

voltak az élenjárók. Az ő érdeklődésük, meggyőző el-

hogy a valódi felbujtók és gyilkosok kiléte ki ne derül-

kötelezettségük ránk, többiekre is nagy hatással voltak.

jön.

Jánossal hamarosan egyedülálló, mély barátság ala-

János holttestét a szombathelyi szalézi templom krip-

kult ki közöttünk. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy

tájában helyezhették örök nyugalomra. Ezt a templomot

általában mindenkihez kedves, segítőkész volt. Mosoly-

egyébként építész nagyapja tervezte, s altemplomában

gós, derűs természete, néha felszabadult nevetésben

biztosítottak családja tagjai számára végső nyughelyet.

megmutatkozó jókedve mögött egyértelműen megta-

A hatóságok persze arra is jó ideig odafigyeltek, hogy a

pasztalható volt nyílt, egyenes, meggyőző, sugárzó

vértanú pap sírhelye ne válhasson zarándokhellyé. Én

egyénisége. Egyszóval azok a vonások, amelyek egy ak-

magam 1958 nyarán jutottam el sírjához, s imádkozhat-

kori, 19 éves, hitéért, Egyházáért lelkesedő fiatalember

tam nemcsak őérte, hanem fohászkodhattam hozzá is,

szemében vonzóak lehettek.

Emberhalász

6 ● 2011. december Sokszor sétáltunk együtt a szeminárium kertjében a

lődő megnyilatkozása mögött is –, azt az alábbi, vele

régi római romok között. Érdekes módon a külső, egyre

kapcsolatos emlékem is bizonyítja. 1952 nyarán elváltak

nyomasztóbb politikai körülmények és ránk nézve is

útjaink. Mivel az akkori államhatalom jó néhány papi

aggasztó megszorítások nem túlságosan izgattak ben-

szemináriumot – többek között a szombathelyit is –

nünket. Nem okoztak különösebb szorongást, félelmet,

bezáratott, püspökünk a növendékek nagyobb részét a

netán egzisztenciális elbizonytalanodást. Inkább bizo-

győri, néhányunkat pedig a budapesti Központi Szemi-

nyos filozófiai, teológiai, Egyházunk belső életével kap-

náriumba küldött a tanulmányok folytatására. Így ke-

csolatos kérdések foglalkoztattak bennünket. Jánosnak

rült János Győrbe, én pedig a központiba.

reális meglátásai voltak saját közösségünkkel, az Egy-

Jánossal egy ideig levélben tartottuk a kapcsolatot.

ház életének bizonyos jelenségeivel kapcsolatban, szem-

Azon a nyáron néhány napot Budapesten töltött. Benyo-

ben az én kissé naiv, idealista elképzeléseimmel. Az

másairól, élményeiről levélben tájékoztatott, hogy némi

intézményi vagy személyi fogyatékosságokat éles meg-

fogalmat alkothassak a fővárosi viszonyokról, mert még

látással elemezte. Emlékezetem szerint azonban meg-

sohasem jártam ott azelőtt, s bizonyos szorongással, iz-

jegyzéseiben sosem mutatkozott elítélő, lekicsinylő

galommal készültem a számomra ismeretlenben rám

kritika, inkább csak szelíd, finom, de lényegre tapintó

váró évekre.

irónia (néha önirónia formájában is). S mindez kissé

János akkori levelének egy részlete nagyon megraga-

huncut, mosolygós, sohasem sértő formában közölte.

dott, s emlékezetemben még ma is élénken él. Írta, hogy

Nem csoda, hogy megkedveljük az olyan – lélekben

városnézés közben ellátogatott a Gellért-hegyre is.

azonos platformon álló – embert, aki ily módon képes

Innen letekintve elszorult szívvel gondolt arra, hogy e

bennünket az igazi lelki katarzis irányába segíteni.

felülről lenyűgöző városban mily sokan élnek az üdvös-

Egyéniségének emlékezetemben élő vonásai között

ség reményén kívül, távol Krisztustól. Mily hallatlanul

megemlítem még nemes távolságtartását az emberi

nagy és felelősségteljes a feladata azoknak, akiket az Úr-

szimpátiakinyilvánítás iránt, ugyanakkor tartós odafi-

isten kegyelmével kiválasztott, megerősített, hogy a go-

gyelés, jó irányba való segítés jellemezte, a kioktatásnak

noszság mindent elárasztó, lélekrontó hatalmával

még a látszatát is kerülte. Hogy mennyire Jézus szívé-

szembeszállva világosságot gyújtsanak, és sokakat az

nek aggódó szeretete, üdvözítő szándéka izzott lelke

üdvösség útjára segítsenek.

legmélyén – minden mosolygós, humoros, néha csipke-

János életében nem csupán átmeneti élmény és érzel-

A szombathelyi szeminárium elöljárói (alulról a második sor) és növendékei 1952 májusában. Felső sor, balról a harmadik Brenner János, alulról harmadik sor, jobbról a hetedik Schimmer József

Emberhalász

2011. december ● 7

mes benyomás volt a levelében leírt esemény, s az ezzel

hogy Jézus keresztjével egyesített életáldozata nem volt

kapcsolatos eszmélődés. Papi életének és odaadó lelki-

hiábavaló. A Gondviselés örök terve szerint, amelyet az

pásztori tevékenységének minden pillanata, vértanú-

emberi gonoszság nem képes meghiúsítani, sőt akarat-

sággal végződő, önmagát nem kímélő áldozatvállalása

lanul is annak megvalósulását szolgálja, – bízvást remél-

egyértelműen igazolta szavainak hitelességét. Mosoly-

hetjük, hogy János életáldozata bőséges lelki, kegyelmi

gós tekintetére emlékezve nem tudom elfeledni komoly

aratásnak a vetése lesz. Lelki megerősödést és megúju-

elkötelezettségét üdvözítő Jézusunk megváltó ügyének

lási szándékot ébreszthet közelállókban és távollevők-

szolgálatában.

ben egyaránt. Meggyőződéssel vallhatjuk az őskeresz-

Amikor őszinte tisztelettel és elfogódott lélekkel em-

tény időkben és ma is a Tertullianus által megfogalma-

lékezem az emberi szempontból tragikus körülmények

zott igazságot: Semen est sanguis christianorum, vagyis

között elhunyt egykori kispaptársra, jó barátra, tudom,

új vetés magjává lesz a keresztények vére.

A boldoggá avatási eljárás egyházmegyei szakaszának befejezése 2008. július 31.

Mons. Juliusz Janusz apostoli nuncius átveszi a dokumentumokat 2008. augusztus 25.

Újabb előrelépés a boldoggá avatás felé vezető hosszú úton Ruppert József posztulátor

R

ómában 2011 tavaszán befejeződött az Isten Szol-

denben megfelelőnek találja, akkor előszót ír hozzá és a

gája Brenner János vértanúságát bizonyító irat, az

Positio-t ki lehet nyomtatni. Ez a kinyomtatott Positio

ún. Positio szerkesztése. Ez a könyv a Szombathelyi

kerül majd jóváhagyásra előbb a teológus szakértőkből,

Egyházmegyéből a vatikáni kongregációba érkezett ha-

majd utána a bíborosokból és püspökökből álló bizott-

talmas iratanyag alapján készült, annak minden fontos,

ság elé. Veres András püspök atya a közelmúltban Ró-

a vértanúságot igazoló dokumentumát tartalmazza

mába utazott és személyesen is tárgyalt az ügyről a

összefoglalva. A vatikáni Szenttéavatási Ügyekkel fog-

vatikáni kongregáció bíboros prefektusával.

lalkozó Kongregáció által kijelölt személy, a Relator most még egyszer áttanulmányozza ezt az anyagot. Ha min-

Isten segítségével egy újabb fontos lépést tettünk előre. A hívek kitartó imádságát továbbra is kérjük.

8 ● 2011. december

Emberhalász

Főszerkesztő: Császár István Főszerkesztő-helyettes: Déri Péter Szerkesztő: Teklits Tamás, Mátyás Zsófia Nyomdai kivitelezés: Print Invest Magyarország Kft. – 9027 Győr, Almafa u. 13. Felelős vezető: Ványik László ügyvezető igazgató Megrendelés száma: 94444, 2011. december Kiadó: Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó – 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3., Telefon: 94/513-191, E-mail: [email protected], Internet: www.martinuskiado.hu Felelős kiadó: Teklits Tamás igazgató ISSN 2061-1587 Az újságban található cikkek és fényképek csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével használhatók fel.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.