Een familie ontsloten


1 Een familie ontsloten Genealogie en geografie van de familie de Gier Alfred de Gier Haaksbergen, november 20052 versie: 22 augustus 20063 EEN FAMILI...
Author:  Bart Eilander

8 downloads 370 Views 6MB Size

Recommend Documents


No documents

Een familie ontsloten Genealogie en geografie van de familie de Gier

Alfred de Gier Haaksbergen, november 2005

versie: 22 augustus 2006

EEN FAMILIE ONTSLOTEN - GENEALOGIE EN GEOGRAFIE VAN DE FAMILIE DE GIER -

Alfred de Gier

Eigen uitgave. Haaksbergen, november 2005

versie: 22 augustus 2006

versie: 22 augustus 2006

Hoofdstuk 1 Inleiding

versie:22 augustus 2006

3

Het is verbazingwekkend te ontdekken dat je familiegeschiedenis teruggaat tot 1350, dat er een authentiek familiewapen is, dat er tenminste tot in de 19e eeuw een slot is geweest, en dat er aanwijzingen van riddermatigheid zijn. Dit boekje is een weergave van vele dingen die ik in de afgelopen 12 maanden te weten ben gekomen. De aanleiding tot dit boekwerkje was een toevallige ontdekking op internet, in september 2004, dat ik een aantal Nederlandse collega’s had met dezelfde familienaam. Personen die ik overigens niet persoonlijk kende. Maar hierdoor kwam natuurlijk het idee op dat er wellicht verwantschappen waren. Via ‘de Gier’ en ‘genealogie’ kwam ik al heel snel op de site van Chris Wessels waar ik een stuk aantrof getiteld “De Gier in vogelvlucht”. Dit gaf mij onvermoede inzichten in het lange verleden van de familie ‘de Gier’, ondanks dat ik er vooralsnog alleen in naam een relatie mee had. Het onvolprezen stuk van Maris van Sandelingenambacht ‘Het geslacht de Gier in den Bommelerwaard’ verschenen in De Nederlandsche Leeuw van 1943 was het volgende stuk dat ik las. Een geslacht dat aantoonbaar teruggaat tot ongeveer 1350. Met een rijke juridische historie. Vooralsnog aanwijzingen over een mogelijk adellijke oorsprong, een familiewapen, een slot, en een naam waarvan verschillende historische schrijfwijzen voorkomen, zoals ‘de Ghyer’, ‘de Ghier’ en ‘de Gier’, alsmede ‘de Ghyr’ en ‘de Ghiir’. Met zulke interessante gegevens was echter wel mijn interesse gewekt en ben ik verder gaan zoeken. Een bezoek aan de St. Maartenskerk in Zaltbommel volgde, in het bijzonder om de grote grafsteen te zien met daarop de namen gebeiteld van zes generaties mogelijke voorouders die vanaf 1505 in de kerk begraven waren. Omdat ik nog weinig tijd had persoonlijk archiefonderzoek te doen naar mijn voorouders, heb ik zoveel mogelijk informatie uit internet gehaald. Dat was aanzienlijk. In het bijzonder vermeld ik hier de sites van het Streekarchief Bommelerwaard (http://www.streekarchiefbommelerwaard.nl) en het Centraal Bureau van Genealogie (http://www.cbg.nl). Via het Streekarchief kwam ik op http://www.dewoonomgeving.nl, waar uitstekende oude kadasterkaarten te vinden zijn. Op een van deze kaarten vond ik de aanwijzing voor de juiste locatie van “Het Slot”, dat genoemd werd in Maris van Sandelingenambacht’s publicatie. Een bezoek aan Kerkdriel en Hoenzadriel volgde om te zien of er nog wat te vinden was van de door hem genoemde ‘grote boerenwoning’, die de vroegere plaats van dit Slot moest aangeven. Van deze boerenwoning was echter niets meer over; het was vervangen door een nieuwer huis op die plaats, dat evenwel de toepasselijke naam “Het Slot” draagt! Een andere, minstens even interessante lijn vormde de historie van het familiewapen. Het staat buitengewoon groot afgebeeld op de grote zerk in de St. Maartenskerk in Zaltbommel. Verder komt het wapen ook voor op enkele andere zerken in deze kerk. In het bijzonder het helmteken was zeer groot. Daarbij viel me op dat (a) het helmteken niet de kop van een gier(vogel) voorstelde zoals velen aannamen, en (b) dat het helemaal geen kop van een vogel was, maar van een griffioen, een fabeldier met de kop van een adelaar maar met leeuwenoren. De oren zijn duidelijk zichtbaar op de zerk, en zijn door vele historische beschrijvers niet opgemerkt of niet relevant gevonden. Vervolgens bleek bij het CBG recent een wapen van de familie geregistreerd te zijn. Dit wapen was duidelijk een variatie op het wapen zoals we dat vinden op de zerk in Zaltbommel, maar was in stijl en in kleur conform de aantekeningen van Muschart. In het CBG register werd het helmteken eveneens griffioen genoemd. Verder bleek ook het Streekarchief Bommelerwaard op haar website een groot aantal afbeeldingen van zegels (alle met wapen) van ‘de Gier’ te tonen, die een periode van zo’n twee eeuwen beslaan. Zeer interessant om de ontwikkeling en de stijlveranderingen te zien. De oorspronkelijke zegels zijn bevestigd aan vele akten uit de rijke schepenhistorie van vele ‘de Gier’en in de Bommelerwaard, met name Zaltbommel. Bij een bezoek aan het Streekarchief kon ik deze zegels voor het eerst zelf zien. Dan valt je op hoe klein ze eigenlijk zijn. Inmiddels was ik begonnen datgene wat ik intussen aan namen en relaties te weten was gekomen, bijeen te brengen. Hiervoor gebruikte ik het computerprogramma Aldfaer (http://www.aldfaer.nl). Gratis en heel snel te gebruiken. Daarmee werd de behoefte verder onderzoek te doen groter. Met een bezoek aan het Stadsarchief van Gorinchem schoot ik behoorlijk op. Maar hier bleek ook, dat ik vervolgens verder moest in Dalem, destijds vallende onder de gemeente Vuren. Intussen had ik toch

versie:22 augustus 2006

4

geluk: het doopboek en het trouwboek van Dalem (figuren 1 en 2) lagen in Gorinchem. Dankzij de hulp van familie en Genlias (http://www.genlias.nl) kon ik eigenlijk dezelfde avond al de verbinding leggen met Gijsbert de Gier Hendriks die nog net voorkomt in het artikel van Maris van Sandelingenambacht. Deze Gijsbert de Gier Hendriks vertrok naar Dalem en trouwde daar met Emmeke Willems van Wingaerde. Aardig was te ontdekken dat de grootvader van deze Gijsbert te weten Jan de Gier Peters, een gemeenschappelijke voorouder vormde van mijzelf en Chris Wessels, die enkele maanden eerder mijn interesse in genealogie had gewekt.

Figuur 2 Contra Trouwboek Dalem

Figuur 1 Doopboek Dalem

Verder onderzoek volgde in het Gelders Archief in Arnhem, teneinde de relevante akten zelf te zien. Door zoeken op internet kwam ik aan veel aanvullende informatie over familieleden vanuit andere genealogieën, dan wel takken die anderen hadden uitgezocht. Dergelijke vondsten gingen vaak gepaard met iets andere schrijfwijzen van de namen, en soms met iets afwijkende geboorte- of doopdata. Alles wat ik vond en een plaats kon geven is verwerkt, soms met een noot, in het Parenteel van Peter de Gier, de stamvader uit 1350. Intussen was ik me ook in de geografische kant gaan verdiepen, met als vraag “waar lagen de goederen die de familie de Gier in leen of bezit heet gehad?”. Het werk van Maris van Sandelingenambacht (1943) was hierbij de grote stimulans. Via dit werk stuitte ik op het Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen (Sloet et al., 1924). Zoals te lezen valt in het voorwoord van dit Register, heeft het: “Everhardt van Reidt, die van 1578 tot 1595 leengriffier was, doen besluiten tot het vervaardigen van een naar geografische orde ingerichten index, waarin aan ieder leen een hoofd gegeven werd, ten einde met een oogopslag te kunnen zien, hoe het er mede gesteld was. Hij las daartoe de aktenboeken door en tekende voor ieder leen op een afzonderlijk blad den korten inhoud op van de akten die hij aantrof, met een verwijzing naar de vindplaats. Zijn zoon Joost, van 1595 tot 1626 leengriffier, schreef deze aantekeningen af in vijf delen, bevattende de leenen in de vier Geldersche kwartieren en die buiten het toenmalige gewest Gelderland. [......] De latere leengriffiers hebben zich beijverd om dezen index, waarvan zij in de praktijk veel nut trokken, geregeld bij te houden. Veelal schijnt de inschrijving daarin vóór die in het protocol zelf te hebben plaats gehad. Dit is af te leiden uit de omstandigheid, dat somtijds eene akte in het protokol ontbreekt. De index is bijgehouden tot 25 Februari 1811, toen de laatste akte ter leenkamer is opgemaakt. De leenkamer is namelijk wel in 1795 afgeschaft, doch provisioneel in stand gehouden tot 1811 vanwege de grote belangen die er mede gemoeid waren.”. Dankzij deze Everhardt is veel bewaard gebleven. In hoofdzaak ging het mij om twee gebieden die uitgebreid genoemd worden in het Register op de Leenakten: onder no. 308, de Corenweertsche Rijsweert, en onder no. 310 de Kivitsham. Maar met name de eerste leverde veel problemen op, zoals later beschreven. Gaande door het gehele parenteel

versie:22 augustus 2006

5

kwamen er nog veel meer locaties naar voren die deels als naam ook nu nog bestaan, of die ik op de oude kaarten, en dan in het bijzonder de kadasterkaarten uit 1823, heb kunnen terugvinden. Het verhaal ging dat ‘Het Slot’ in de Kivitsham in de tweede wereldoorlog kapot geschoten was. Na enig speurwerk kon ik Engelse luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog in Wageningen lokaliseren. Die foto’s waren gemaakt om de Duitse posities te verkennen, en de Engelse aanval vanaf de zuidzijde van de Maas voor te bereiden. Op de foto’s van december 1944 was de boerderij nog geheel intact; op die van april 1945 was hij echter helemaal vernield. Alleen het fundament kwam nog boven de grond uit. Wat een tragisch einde van een huis waar tot 1931 nog een de Gier, Hendricus Richardus (XIV-i-10), heeft gewoond. Het leek me goed de vele dingen die ik te weten gekomen was, en mijn eigen inzichten, vast te leggen. Al met al is het resultaat in volume meer geworden dan mij voor ogen stond. Veel was natuurlijk al bekend, en komt uit verschillende bronnen die ik zoveel mogelijk heb aangegeven. Alleen hierom is het geheel al interessant, omdat een dergelijk overzicht bij mijn weten nog niet eerder is geproduceerd. Ongetwijfeld is er meer materiaal voorhanden, en ik houd mij aanbevolen dat toe te voegen. Andere zaken zijn eigen werk, in het bijzonder de geografische aspecten. Maar ook hier blijkt: hoe meer je te weten komt, hoe meer je nog wilt weten. En misschien is dat ook wel een naamgebonden familietrek: nieuws-gierig zijn. Na deze Inleiding volgt het parenteel van Peter de Gier, de oerstamvader. Maris van Sandelingenambacht geeft nogal wat begeleidende informatie zijn eerder genoemde artikel, informatie die veelal klein gedrukt staat en op de Cd-rom’s van De Nederlandsche Leeuw slechts gedeeltelijk leesbaar is. Deze informatie is echter een rijke bron voor verder onderzoek. Daarom heb ik het grootste deel hiervan als notities toegevoegd aan het parenteel. Nieuwe informatie kan later eenvoudig worden toegevoegd. Na het parenteel volgen de overige delen, waarbij allereerst geput wordt uit bestaande informatie, waaraan ik vervolgens mijn eigen inzichten toevoeg. Deze inzichten zijn veelal hypothesen: in mijn ogen plausibele verklaringen, maar waarvan nog moet worden vastgesteld of ze waar of onwaar zijn. Maar juist hier is de hulp van anderen nodig, en ik hoop dat die zal komen. Om een eerste indruk te geven van de rijke inhoud van de ‘kleine lettertjes’ in het stuk van Maris van Sandelingenambacht, heb ik gekeken naar het voor komen van de verschillende schrijfwijzen van de familienaam. Maris van Sandelingenambacht is zeer nauwgezet te werk gegaan in zijn citaties van de oude akten, inclusief de daarin gebezigde schrijfwijzen. Uit een analyse van die bronnen kon ik afleiden dat de schrijfwijzen ‘de Ghyr’ daarin slechts tweemaal voor komt, en wel in 1550 (VIII-a Hillebrant) en 1604 (VII-d) Hillebrant. De spelling ‘de Ghiir’ komt maar eenmaal voor, en wel in 1550 bij dezelfde VIII-a Hillebrant. Voor wat betreft het voorkomen van de drie overige schrijfwijzen kon ik de volgende grafiek afleiden uit de geciteerde bronnen, met dien verstande dat ik mij beperk tot de periode tot 1800. Daarna wordt slechts de huidige schrijfwijze ‘de Gier’ gebruikt.

versie:22 augustus 2006

6

70 60 50 40

Aantal 30 20

de Gier de Ghier

10

de Ghyer

0

1350-1400

1401-1450

1451-1500

1501-1550

1551-1600

1601-1650

1651-1700

1701-1750

1751-1800

50-jaar klassen

Figuur 3 Verdeling in de tijd van het voorkomen van de schrijfwijzen 'de Ghyer' (of ‘die Ghyer’), 'de Ghier' en 'de Gier'

In figuur 3 zien we dat de drie schrijfwijzen al vanaf de eerste akten voorkwamen. In de allereerste periode werd de naam ‘de Ghyer’, die in totaal 28 keer voorkomt, het meest gebruikt. In absolute zin kwam hij echter het meest voor in de periode 1550-1650, maar daarna was het volledig gedaan met deze schrijfwijze. Het hoogtepunt van de vorm ‘de Ghier’ (in totaal 60 keer) viel eveneens in de periode 1550-1650, en vanaf het begin van 15e eeuw kwam hij al frequenter voor dan ‘de Ghyer’. Na 1700 treffen we ook deze wijze van schrijven niet meer aan. De schrijfwijze ‘de Gier’ (173 keer tot 1800) overvleugelde ‘de Ghier’ al in de periode 1600-1650, en bereikte een relatief hoogtepunt in de periode 1650-1700. Na 1700 werd het de enige wijze van schrijven. Hoofdstuk 3 beschrijft het familiewapen. Het blijkt dat er recent nogal wat fantasie is gebruikt, terwijl voraanstaande genealogen sommige belangrijke details in de afbeelding op de grafsteen in de St. Maartenskerk in Zaltbommel over het hoofd hebben gezien. Hoofdstuk 4 gaat in op een aantal termen en achtergronden uit het middeleeuwse leenstelsel. Dit tot beter begrip van deze termen in het parenteel. Hoofdstuk 5 beschrijft de vermoedelijke ligging van de Corenweertse rijsweert, zoals die uit de leenaktenboeken kan worden afgeleid. In Hoofdstuk 6 komt de Kivitsham aan bod, van groot belang voor de familie omdat daarin ‘Het Slot’ was gelegen. In Hoofdstuk 7 komt het overig land- en onroerend goedbezit aan de orde. Hoofdstuk 8 besluit met enkele opmerkingen over riddermatigheid. Haaksbergen, november 2005 prof.dr.ir. Alfred de Gier

versie:22 augustus 2006

7

versie:22 augustus 2006

8

Hoofdstuk 2

Parenteel Peter de Gier geboren omstreeks 1350

In hoofdzaak gebaseerd op het artikel van dr. Maris van Sandelingenambacht (Maris vS) “Het geslacht de Gier in den Bommelerwaard “, in De Nederlandsche Leeuw, 1943, aangevuld met informatie uit eigen onderzoek en uit andere bronnen.

versie:22 augustus 2006

9

Parenteel van Peter de Gier + I Peter de Gier is geboren omstreeks 1350. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Peter de Gier, gegoed onder Velddriel 1369 sticht een vicarie op zijn hof aldaar tr. N.N.; zij tr. 2e Godefridus Uiterweerd, schepen in Zaltbommel. 2. IIII Non. Febr. (2 Februari) Memori Dni Petri Ghyer; XIVe eeuw, prima manus (Necrologium van het Kapittel van Zaltbommel) 3. Juli 10, obiit Godefridus ex Insula (= Uiterweerd), Arnoldus Heyden, Ghiselbertus et Johannes fratres filii Godefridi ex Insula pro quorum animabus legaverunt dominus Arnoldus Ghyer et Petrus eorum fratres XX sol., quos dabunt Magistrii mensae sancti spiritus et dabent recipi ex area Berisii die beati Petri ad cathedram (Necrologium kapittel Zaltbommel) 4. Het Necrologium vermeldt nog een anderen Peter de Gier: "3 kal. Jul. (30 Juni) Obiit Dns. Petrus Ghyer canonicus ecclesiae nostrae XIV eeuw, die, volgens de Bossche Bijdragen dl. III afl. 1 blz 57, in 1353 te Driel als priester dienst deed. Wellicht een oom van Peter I de Gier? P.N. van Doorninck, "Schatting van den Lande van Gelre in 1369", noemt sub Velddriel Peter die Gier voor 8 pond en sub Rossum Gerit die Gier voor 8 pond; voorts op blz 122, Heynric die Ghyer voor 8 pond (Identiek aan Henric, knape,onder noot 4 van Maris vS?). 5. In 1372 was een Jan de Ghier schepen te Maren (Inv. Oorkonden Prov. Gen. Nrd. Brab. 1900) 6. In de 14e eeuw vindt men stroomopwaarts aan de Maas in Overasselt De Gier´s als richter en schepen 7. Peter I de Gier had dus enige tijdgenoten van gelijken achternaam in de omgeving van Driel, wellicht familie van hem Peter trouwde met N.N.. Kinderen van Peter en N.N.: 1 Gerrit de Gier. Notitie bij Gerrit: Maris vS.: 1. Mogelijk een broeder van Peter. 2. Gegoed onder Rossum 1369, en Driel, "die weerdt, mollen ende mollenwerff met den tobehoren in den Kivitsham in den gerichte van Driel, ontfangen bij Gerrit de Gier anno 1390" (Register Leenakten, kwartier van Nijmegen)

AdG: Gerrit gaat Peter in het Leenregister vooraf, echter zonder relatieaanduiding. Hij zou dus ook diens vader kunnen zijn 2 Arnt de Gier. Arnt is overleden omstreeks 1400. Notitie bij Arnt: Maris vS: 1. Cureit der kerk van Haaften in 1376, deken van het kapittel te Zaltbommel ±1400. Collectie van Spaen Regest no 240, huisarchief Waardenburg en Neerrijnen 2. Arnold de Ghyer, pastoor van Haeften, c.s. beloven in 1376, dat Jan Uter Maet zich den Zondag na den dag van St. Jacob (25 Juli) levend of dood te Waardenburg op den oversten huys zal bevinden en zich daaruit niet zal verwijderen ,,hy en is yrst besmeedt met hout ende met yser".

versie:22 augustus 2006

10

3. De Ghyer zegelt met drie gekroonde gieren- J.Th. de Raadt, Sceaux armories I 1899 p. 404 op ,,Duyst". 4. Juli 22 obiit dominus Arnoldus Ghyer (±1400) decanus huius ecclesiae (Necrologium kapittel Zaltbommel) 5. Was tot 1377 proost van Zennewijnen, tevens pastoor van Marienschoot (zie archief, geschiedenis Aartsbisdom Utrecht dl. XIV, 422, dl XV, 105). + 3 Peter de Gier Peters Volgt II. + II Peter de Gier Peters, zoon van Peter de Gier en N.N.. Peter is overleden in 1420. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Peter de Gier, heer Peters zoon, ontvangt een windmeulen, gelegen bij Driel met een huys ende hoffstatt daarbij gelegen in den Kivitzhamme tot Zutphensche rechte anno 1402. Datzelfde met Heymerick ende Hillen, seyne sonen ontfangen die windmeule tot Driel in den Kyvitsham met den werve daar sy op staat, mit twee hont lants, waarvan hij synen sonen Heymerick ende Hillen na synen doot die helft bekannt, die hij doch syn leven lanck als tuchter gebruycken sal, anno 1414 (Register Leenakten, kwartier van Nijmegen) 2. zie ook opmerking onder notitie, punt 3, zoon Arnt de Gier Peter trouwde met N.N.. Kinderen van Peter en N.N.: 1 Arnt de Gier Volgt III-a. 2 Heymerick de Gier. Notitie bij Heymerick: Maris vS: 1. Gegoed onder Driel + 3 Hillen de Gier Peters Volgt III-b. III-a Arnt de Gier, zoon van Peter de Gier Peters en N.N.. Notitie bij Arnt: Maris vS: 1. Cureit en persoon (1) der kerk van Driel, 1423 (2) ad (1): Van ´persona´ komt Engels ´parson´, iemand die in het volle bezit is van een pastoorsbeneficie, doch niet ter plaatse hoeft te resideren. ad (2): Volgens de oorkonde van 14 Augustus 1423, afgeschreven in het ´Rapellarius´ van de St. Paulusabdij te Utrecht (R.A. Utrecht, inv. no. 387 blz 19 archief kleine kapittels en kloosters). Zie voor hem nog de akte van 6-Juli-1419 in Bijlage no. 1, vermeld op pag 70/71 in Maris vS (1943): zie onderstaande oorkonde Akte van 6 juli 1419 betreffende Arnt de Ghiir: "Donderdag na Martini translacionis 6 Juli. Allen den ghenen die desen brief sullen sien of horen lesen, doe ic verstaen Aernt die Ghiir, priester, vicecureit der prochiekerken van Dryel, dat ic alsulke lofnisse, als mij ende aen mijnen handen gedaen is van hondert ende sueven en tsestich goede gouden Vrancrixsche cronen, daer dese goeder brieve van siin bezegelt mitter scepenen segelen van Dryel, Ende mede van tyen goede gouden Vrancrijxsche vrancken ende drie goede gouden Vrancrijxsche cronen buten brieven ontfange hebbe tot behoeff ende orbaer ende van bevelingen der eersamer prelaten ende heren proefsts [mogelijk een drukfout: proosts], dekens ende Capittels van Oudemunster t'Utrecht, alse vanden vruchten ende ghewasse,die hem van desen tegenwoordigen jare verschenen siin van horen thienden tot Dryel ende nyet tot mynre behoef of mijnre erfnamen. In kennisen der (waer)heit so heb ic minen segel aen desen brief gedaen. Gegeven (in den) jaer onzes Heren dusent vierhondert (ne)gentien des Donredages na translacionis

versie:22 augustus 2006

11

Martini (zegel verloren). Archief kapittel van Oudmunster no 265 (2e afd.) R.A. Utrecht"

2. Beleend met sijns vaders goed in den Kivitshamme anno 1420 (Register Leenakten, kwartier Nijmegen) 3. Heymerick en Hillen, bij transport hars broders Arnt, eodem die. (Register Leenakten, kwartier Nijmegen) In een akte van heer Jan Raven proost der Capellen van Driel in dato 2 October 1463 wordt als belender genoemd "Peter bastaert soin heren Aerts die Ghier" (R.A. Utrecht inv. no. 462 St. Paulusabdij) Rueb, Ned Leeuw 1978: 1. Dat Peter en Arnt broers waren, blijkt niet: Peter de Gier (1), vermeld in 1369 kan de vader van Arnt zijn geweest, maar niet van Peter. Arnt trouwde met N.N.. + III-b Hillen de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Peters en N.N.. Hillen is overleden in 1461. Notitie bij Hillen: Maris vS: 1. Schepen in de hooge bank van Driel 1460 2. Beleend met zijn vaders goed in den Kivitshamme 1420 (Register Leenakten, kwartier Nijmegen) 3. Beleend met den Corenweertschen Rijsweert tegen den Corenweert (te Driel) gelegen, met alle sijnen anval, gewin ende verlies tot Zutphensche rechten eerst te leen gemaeckt bi Hillen de Gier, anno 1436. (Register Leenakten, kwartier Nijmegen) 4. 18-3-1460 Hiliin die Ghyer en Eghen Dirks de Jonge, schepenen van Driel, oorkonden, dat Johan van Rossum draagt over aan Gherit heer tot Culmborch etc. het huys te Rossum (met de zegels van de oorkonders in het archief van de heeren en graven van Culemborg, inv. 454 nos. 1607/8 Opm AdG: onder 4. staat inderdaad Hiliin Hillen trouwde met N.N.. Kinderen van Hillen en N.N.: 1 Arnt de Gier genaamd van den Poll. Notitie bij Arnt: Maris vS: 1. Arnt van den Poll erve sijnes vaders Hillen de Gier, beleend met den Corenweertschen rijsweert, anno 1461 2. Arnt de Gier draagt zeven hont land in den gerichte van Driel, geheten Kivitsham, op aan Arnt Janse Joden, 1483 (Register Leenakten, kwartier Nijmegen) 3. Hij was een De Gier, anders dan de "Van de Poll-de Giers" elders beschreven. 4. De navolgende aantekeningen in het Necrologium van het kapittel van Zaltbommel hebben wellicht op hem betrekking: fol.78 vso 23 Juni (XVe eeuw) Obiit Arnoldus dictus Ghier de Rossum et Goburgis uxor cius pro quorum animabus dominus van den Borgwike, canonicus ecclesiae bomelensis et Hylinus de Rossum eorum filii legaverunt viginti unum solidos annui census recipiendus in die beati Lamberti

AdG: Strikt genomen zou hij Arnt de Gier Hillebrants moeten hebben geheten

versie:22 augustus 2006

12

2 Gerrit de Gier Hillebrants. Notitie bij Gerrit: Maris vS: 1. Gegoed onder Driel 2. Beleend met het land in den Kivitshamme te Driel, Gerrit de Gier, anno 1440 (Register Leenakten, kwartier Nijmegen) De windmolen enz. komt in deze en volgende beleningen niet meer voor. Later duikt dit gedeelte van het leen wederom op in de leenregisters van Ammerzoden, sub voce Driel: 29-September-1613 De helft van de Kivitsham daarin de cleynen wintmeulen plach te staan te leen ontvangen Egon Dirks, scholtis tot Driel; op 19 April 1636 Aert de Cock als man en voogt van Christina Egons. Egon Dirks was een neef van Hilbrandt Aerts de Gier (Genealogie A VIIIa) 3 Marie de Gier Hillebrants Volgt IV-b. 4 Johannes de Gier Hillebrants. Johannes is overleden in 09-1479. Hij is begraven te Driel (Kerkdriel). Notitie bij Johannes: Maris vS: 1. Johannes had de titel Mr. (Magister) 2. Was Vicaris in Driel, overleden in september 1479 en begraven in de kerk te Driel 3. 11 non. Oct. obiit Magister Johannes de Ghyer anno dom. 1479 (Necrologium kapittel Zaltbommel; zie zijn grafzerk in Wapenherault 1917, blz. 303)

AdG: Maris schrijft: ´Gheyr´. Vermoedelijk een drukfout + 5 Peter de Gier Hillebrants Volgt IV-a. + IV-a Peter de Gier Hillebrants, zoon van Hillen de Gier Peters en N.N.. Peter is overleden op 16-031505 in Zaltbommel. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Hertogelijk Geldersch rentmeester in Zaltbommel en in de Bommeler- en Tielerwaarden over alle renten, domeinen, accijnzen, tollen, pachten, thynsen, pondschattingen enz. (zie remissie onderstaand) 2 16-02-1502 Hertog Karel van Gelre schenkt, bij remissie aan Peter de Ghyer, dezen en zijn kinderen Hillebrant, Egen , Gerevaes, Peter de bastaard en Robbert van Huysden zwager vergiffenis voor hetgeen zij tegen hem misdreven hadden, en waarborgt Peter de Ghier het ongestoord bezit der Gemensche tienden onder Driel, welke hij bij Johan Pieck ingelost had. Noot: Vgl. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, dl. VI, 1, blz 270. 3. Zie rapport Jan Roeloffs, schout binnen Zaltbommel, in het jaar 1500, uitgebracht aan den Hertog. "Peter die Ghier scatmeister was bij selige hartstoch Adolfs tijden, daer hij niet aan verloir, als het hem schijnt (Gelre XVI-1183 en XVII-23 Robbert van Heusden, burgemeester van Zaltbommel, stichtte 26-3-1501 de capelanie ter eere van het H. Kruis in de St. Maartenskerk aldaar (Archief geschiedenis Aartsbisdom Utrecht, dl XIX-209) 4. Beleend met den Corenweertschen rijsweert, anno 1469, bij transport van Arnt van den Poll (i.e. Arnt de Gier Hillebrants genaamd van den Poll) (Register Leenakten, kwartier Nijmegen) 5. De echtgenote N.N. voerde, blijkens de grafzerk van den zoon Gerevaes, een adelaar als wapen

versie:22 augustus 2006

13

6. Begraven in de St. Maartenskerk, Zaltbommel (zie Wapenherault 1917 en Bijdragen/Mededelingen Gelre, 1943). Noot AdG: Hij werd als eerste in 1505 begraven onder deze zerk gezien de Gotische tekst van het randschrift. 7. Remissie Hertog van Gelre: zie onderstaande oorkonde Oorkonde van de Hertog van Gelre met betrekking tot Peter de Gier Op 16 februari 1502 schenkt Hertog Karel van Gelre bij remissie aan "Peter de Ghiir, dezen en zijn kinderen Hillebrant, Egen, Gerevaes, Peter de bastaard en Robbert van Huijsden, zwager, vergiffenis voor hetgeen zij tegen hem misdreven hadden, en waarborgt Peter de Ghiir het ongestoord bezit der Gemensche tienden inder Drie!, welke hij van Johan Pieck ingelost had" . 16 februari 1502: Remissy Peters de Ghiir: "Wy Kairle van der gnaden Goitz hertoige van Gelre etc., ind greve van Zutphen, doin kondt, So Peter de Ghiir myt synen kynderen nementlick Hillebrant, Egon, Gerefais, Peter die Bastert, myt Robert van Huesden oeren zwaiger, sich eyn tiit verleden frevelick gehalden ind anders dan sich geboirden tegen ons ind die onse bewesen, wairby sy ont to liiff ind to goede broickhafftich gevallen, ind soe in onsen ongnaden komen siin; Bekennen wy hertoich voirsc. vur onss, onse erven ind nacomelingen, dat wy um sunderlinge in die eer Goitz almechtich, ind avermitz tuschenspreken ind bede etzlicker frunde, die onss eyn redelicke beteronge togededingt hebben, den vuergen. Peter die Ghiir myt alle syne kynderen ind dochter man vuergen., myt onss guetlick laiten scheyden, ind oeren alre mysdaiden off broicken, dair sy onss ind onser herlichheyt semptlick off besunder umb saicken will vurs. off anders, in eniger manieren, tot desen dage toe data dis brieffs, id sy to liiff off to goide verfallen siin, moegen myt worden off myt wercken off myt enigerhande ongehoirsamheyt, frevell off versuemenisse, woe off in wat manieren die oick geschyet mochten siin, altesamen guedelick aversien ind van grond onss herten quytgescholden ind vergeven hebben, quytschelden ind vergeven noch in crafft dis brieffs ind en willen noch en sullen tot hon noch synen kynderen off dochterman vurg. enige ticht off toespraicke hebben off behalden, in eniger manieren; dan willen sulx guedelick gantz van onss stellen in alre maten, off sulx nyet geschiet en were; gelaivende in goeden trouwen sy semptlick ind bysonder in gebruyck oerer guederen te halden, ind doen halden, oick geliick anderen onsen gueden ind getrouwen ondersaiten onse leenrechten, lantrechten, diickrechten ind statrechten tlaiten wederfaeren, dair sy sich myt an halden ind vortan as guede trouwe ondersaiten schuldich siin bewysen, wairby wy sy dairenteyntz vur alle gewalt na onser machten beschudden ende beschermen ind hon ind eynen yetlicken van hon eyn guedich her oick siin sullen. Ind assdan tuschen ons ind Peter vursc. bevurwart is, dat hy irstzdaigs syn remissie, hy van onss hefft, beruerende den Gemenschen thienden ind oick die vur remissie ongecanselliert tot onsen handen stellen sall myt eyner gerichtlicken vertichenisse alle syne rechten, hy off die zynen totten selven thyenden gehadt hebben off noch hebben moigen, in behoeff onss, onser erven ind nacomelingen, in welken, gegeven in den jairen van soeven ende tnegentich opten heiligen Dertienavent, wy ind onssen erven Peter ind zynen erven vergeven ind benadet hebben alle tghene hy bis den dage toe onss off onser herlicheyt mysdain off gebroikt hedde, soe wail van gebreke siinre rekenschappen van den ruyterpennygen van Dryell, Rossum ind Herwerden ass oick van sinns rent meisteramptz wegen off van enige anderen dingen, nyet dairvan uytgescheiden, avermitz der behoirlicke beteringe van vierhondert enckele gulden, hy ons doe bynnen onser stat Zaltboemell an gereden pennyngen betailt ind die andere affgesproicken hefft, welcke averleveringe vursc. hon noch zynen erven der remissy ind punten halve halen vurg. as off in toekomende tyden nyet hynderlick, dan evenwaill sullen die van onss ind onsen erven Peter ind synen erven ongeverlick vergeten siin en blyven, geliick ind ir alre manieren off die noch ongecancelliert to Peters handen stunde. Hebben wy hon wederomme toe doen seggen ind vestlick gelaifft, toeseggen ind gelaven noch vermitz desen tegenwordigen onsen brieve, dat hy alle verschenen

versie:22 augustus 2006

14

onbetailde paichten dairvan, beheltlicke dieghene die nu up Jacobi neestkomende onss verschynen werden, van onser wegen salt moegen doin uytpeynden ass vyander guet índ to syner nut ind besten boeren ind keren ass siin eygen proper guet, dar hon onse amptman to synen gesynnen alle behulp dess rechten to doen ind laiten sall. Ind is voirtan bekalt, soe Hellebrant de Ghiir onse rentmeister in Boemelre- ind Tielrewerden eyn tiit lanck is geweist, dat wy vermitz onsen rekenmeisteren siin rekkenschappe van zijner ontfanck ind uytgeven, ass hy schryfftlick van onser wegen dairtoe versuecht wert, guetlicke sullen laiten hoeren ind doirsien, ind allet wes op reden steyt, doin passyeren ind siin compensacy gburlick laiten geven, sonder hon darinne myt beytichten tdoen besweren of laiten verkerten, dan allet wes hy bewiislick then affteren sy, gutlick doin betalen off bewysen, alsoe dat hy des billicke eyn benugen hebben sall. Bevelen daromme U, Jasper van Merwiick, tess tiit onse Amptman, ind allen anderen na hon in onsen lantschappe van Boemelre- ind Tielrewerden tot onse amptman gesat werden sullen, dat ghy den vurg. Peter die Ghiir myt synen kynderen vurgen., dess onsen tegenwoordigen remissy doin ind laiten gemeten, also dat sy onbehyndert van U off oiwen dienre oers guetz rastlick ind vredelick moigen gebruycken, sonder dat hon wes dairin gedraigen werden in eniger manieren. Want sulx onsse gantze will ind meyninge is. Sonder alle argelist desse to oirkonde der wairheyt ind vaster stedicheit hebben wy hertoch vurs. desen onsen tegeenwordigen segell an desen onsen brieff doin ind heyten hangen. Gegeven in den jair onss Heren duysent viiffhundert ind twe dess woensdaiges post lnvocavit". Hertogelijk archief XIV Libri, VI fol. LXIX verso – LXX verso, R.A. Arnhem

Peter trouwde met N.N.. Notitie: AdG: Wapen: zie opm. onder echtgenoot

Kinderen van Peter en N.N.: 1 Hanrick de Gier Peters. Notitie bij Hanrick: Maris vS: 1. Schepen van Hedel 1538 2. Martens van Sevenhoven, Inventaris archief Geldersche Rekenkamer R 728 3. Obiit anno 1539 1 Oct. Petra filia Henrici de Ghier uxor legitima Arnoldi de Tuyl (Necrologium kapittel Zaltbommel), pro cuius perpetua memoria dati sunt tres rijders. 4. 3 Maart 1528 Arnt van Tuil, schepen in Driel, oorkonder (Civiele proc. Hof van Gelre 1569 no 2.) 2 Jan de Gier Peters Volgt V-c. + 3 Hillebrant de Gier Peters Volgt V-a. 4 Gerefaes de Gier Peters Volgt V-b. 5 Egon de Gier Peters, geboren in 1498. Notitie bij Egon: Maris vS:

versie:22 augustus 2006

15

1. Schepen in de hooge bank van Zuilichem 1498. Noot: Blijkens de collectie van R. Th. Muschart. P.N. van Doorninck, Inv. Oud Archief van Nederhemert, vermeldt onder regest no. 245: St. Jacobsdach 1498 oorkonder...... De Ghier, schepen van Zuilichem 2. Richter in den Bommelerwaard 1518. 3. 7 November 1527 Egon de Ghier solveert thijns (Loofsignaat Zaltbommel) 4. 8 Mei 1518 Hertog Karel van Gelre bevestigt zijn richter in Bommelerwaard Egon de Ghier in het bezit der Gemensche tienden te Driel, zoals Peter de Ghier die van Johan Pieck ingelost had. Noot: Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, dl VI 2 blz 603; Martens van Sevenhoven, Inventaris Archief Geldersche Rekenkamer, R no 524 + V-a Hillebrant de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Hillebrants en N.N.. Hillebrant is overleden op 08-10-1536 in Zaltbommel. Notitie bij Hillebrant: Maris vS: 1. Hillebrant de Gier beleend met de Corenweertsche rijsweert te Driel -als zijn vader- anno 1515. (Register Leenakten, kwartier Nijmegen) 2. 22 April 1501 Hillebrandus de Ghier, burgemeester van Zaltbommel, oorkonder, 24 Mei 1502 idem, als schepen. (Civ. proc. Hof van Gelre 1570 no. 10 en 1572 no. 18 3. Overlijden: Necrologium of memorieboek van het kapittel van Zaltbommel: obiit anno 1536 Providus vir Hillebrandus de Ghier, en XVII (15 Mei) ka. jun. obiit anno 1522 Aleyd uxor Hillebrandi de Ghier 4. Hij is begraven in de St. Maartenskerk te Zaltbommel bij zijn vader. Zie Blois van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in de kerken van Gelderland, sub Zaltbommel 5. Hij was burgemeester en schepen van Zaltbommel 1501-1520, Hertogelijk Geldersch rentmeester in Zaltbommel en in Bommeler- en Tielerwaarden over alle renten, domeinen, accijnzen, tollen, pachten, thynsen, pondschattingen enz. 6. 1501: medestichter der Nicolaï vicarie te Zaltbommel. Noot: Zie aantekening bij zoon Hubert 7. 1527: collator der vicarie op het H. Geest altaar te Driel 8. 30 Mei 1501 Hertog Karel van Gelre stelt Hillebrant de Ghyer aan tot rentmeester te Bommel en in de Bommeler- en Tielerwaarden op ten heyligen pinxtdacht anno Domini XV en eyn. Volledige akte: zie bijlage 2 Maris vS, blz. 71, en toegevoegde oorkonde Hillebrant trouwde met Aleyd N.N.. Aleyd is overleden op 30-05-1522 in Zaltbommel. Notitie bij Aleyd: Overlijden: zie Notitie 2 en 3. onder echtgenoot Hillebrant Kinderen van Hillebrant en Aleyd: 1 Robertus de Gier Hillebrants Volgt VI-e. 2 N.N. de Gier Hillebrants. Notitie bij N.N.: leefde in 1554 (zie notitie bij Peter de Gier Hillebrants) 3 Peter de Gier Hillebrants Volgt VI-a. 4 Machtilde de Gier Hillebrants Volgt VI-c. 5 Huberta de Gier Hillebrants Volgt VI-d. 6 Aart de Gier Hillebrants. Aart is overleden vóór 1552. Notitie bij Aart: Maris vS:

versie:22 augustus 2006

16

1. Schepen in de hooge bank van Driel 2. 27-4-1527 Aerndt de Ghyer, schepen van Driel, oorkondt dat Gerefaes de Ghyer aan Johan van Kessel overdraagt zeven scharen weide onder Driel. (Verslagen rijksarchieven, Arnhem 1905 aanwinsten) 7 Hubertus de Gier Hillebrants. Hubertus is overleden op 08-10-1558. Notitie bij Hubertus: Maris vS: 1. Titel: Mr. (magister) 2. Priester, deken, van het kapittel te Zaltbommel 3. 11 Non. Octobris obiit anno 1558 honorabilis circumspectus vir dus. magister Hubertus de Ghier Hillebrandii filius, eins ecclesiae canonicus (Necrologium kapittel Zaltbommel) 4. 8-9-1527 Hubert de Ghier verkoopt die halfscheidinge uit zes mergen lants geheten Aert Staescamp tot Zaltbommel aan Hillebrant de Ghier ad opus -voor zijn part- van den rector der Nicolai vicarie in Zaltbommel met last voor den possesseur, om jaarlijks een mis op ´t altaar te doen of te doen doen. (Loofsignaat Zaltbommel) + 8 Dirk de Gier Hillebrants Volgt VI-b. 9 Aeltje (Alijdt, Aleyd) de Gier Hillebrants, geboren vóór 1552. Alijdt, Aleyd is overleden na 1591, minstens 39 jaar oud. Notitie bij Alijdt, Aleyd: Maris vS: 1. Doopgetuige bij den doop van een zoon van Gerrit van Duren, 1591. Wapenherault 1908 blz 354, Familieaantekeningen Van Duren 2. Alijdt de Ghier, in 1552 wonende in het kerspel van Driel, zuster van wijlen Aert de Gier (viz. collectie R.Th. Muschart) VI-a Peter de Gier Hillebrants, zoon van Hillebrant de Gier Peters en Aleyd N.N.. Peter is overleden in 1536 in Zaltbommel. Notitie bij Peter: 1. Register Leenakten, kwartier van Nijmegen, Corenweertschen rijsweert: Peter de Gier Hillebrants soon, hylickende an Gertrud Johan van Segens - dochter, wort dit leen metgegeven, ende voor sijnen vader stervende wort sijn soon Peter die Gier, onmundig. beleent, 20 Octobris 1536. Idem eedt vernijt deur Herman van Essen, voidermeester, l Octobris 1538 Idem eedt vernijt deur Gerrit Gaymans, 12 Martii 1539 Idem eedt vernijt deur Dirck de Gier, 7 Julii 1544. Idem selver eedt gedaen, 30 Septembris 1552. Herman van Wye, drost van Gelre, 13 Octobris 1554, bij transport Peters voorn. Idem belooft Peters susteren vergoedinge vant 1/3, so sij daerto berechtigt sijn, eodem die. (AdG: 1. Hiermee komt een eind aan het leen van de Corenweertsche rijsweert door het geslacht de Gier; 2. Omdat in 1554 alleen van Aeltje bekend is dat zij nog leeft, moet er tenminste nog een andere, onbekende, zuster zijn geweest) 2. Gerrit Gaymans en Dirk de Gier waren ooms van Peter de Ghier Hillebrant. 4. Schepen in de hooge bank van Driel 1515-1525. Zie Cartularrium H. Geesttafel van Driel (R.A. Arnhem) 5. Wordt burger van Nijmegen 1528

versie:22 augustus 2006

17

6. 7-1-1532 Peter de Ghier koopt de Mathensweert (een uitgestrekt bezit ten oosten aan Zaltbommel grenzend, vermeld op de kaart der stad omstreeeks 1560 geteekend door Jacob van Deventer (Gelre XXIV blz 127) in Bommel aan den loopenden stroom (loofsignaat Zaltbommel) 6. Zestien mergen, geheiten des Greven hoeve ofte die Gelrese hoeve tot Meteren, die die blinde Gysbert van Tuyll te hebben plach tot Zutphense rechten aangenomen bij Hans van Segen, burger tot Nijmegen, van den hertog voor schuld aan Cornelis Kok, vader syner huysvrouw, die kok van den hertog geweest was, te lossen met 120 rhynsche goltgulden ende 460 currenter gulden, 17-4-1528 7. Daarmee beleent Gertrud van Segen weduwe Peeters de Gier erve haars vaders Hans, 1 Octobris 1538 (Register Leenakten, kwartier Nijmegen) 8. 1515 Op onse Lieve Vrouwendach nativitas (8 September) comp. Art. Jans van Hincxstum en Peter de Ghier scepen in Driel (Inv. no 462 kleine kapittels en kloosters St. Paulusabdij, R.A. Utrecht) 9. 10-3-1525 Schepenbrief van Driel; o.m. schepen Peter de Ghier (versl. R.A. Arnhem 1905 aanwinsten) Peter trouwde met Gertrud van Segen. Zij is een dochter van Johan van Segen en N. Kok. Kinderen van Peter en Gertrud: 1 Cornelis de Gier Peters. Notitie bij Cornelis: Maris vS: 1. Student te Leuven 1541. Daar genoemd "Vultarius". Bezette plaats 7 van 146 studenten bij de promotie (?) in 1541 2. Schepen in de hooge bank van Driel 1562 3. Schepenacte van Driel dd 11-11-1562 gezegeld door den schepen mr. Cornelis de Ghier (R.A. Utrecht, St. Paulusabdij) 4. Civiele processen Hof van Gelre 1551 no 26: Joffr. Aleijdt de Ghier (=V3) wonende in de bedrieve van Bommelerwart in het kerspel van Driel bezit bij overdracht van de erfgenamen van za. Aert de Ghier haar broeder (=V4) een schepenbrief, waarbij een Peter de Ghier Pieters (VIIb) heeft beloofd aan zaliger Aert de Ghier dat een Cornelis de Ghier zijn broer (=VI5) zonder toestemming van Aert of zijn erfgenamen niet zou beschikken over een vicarie gefundeerd op het heiligegeest-altaar in de kerk van Driel. Aleydt de Ghier, voornoemd, spreekt Peter de Ghier Peters aan, daar voornoemde Cornelis de Ghier na doode van Aert de vicarie geresigneerd heeft ten behoeve van een derde, zonder toestemming 2 Aleijdt de Gier Peters. Notitie bij Aleijdt: Maris vS: 1. Stichtster Armenvrouwenhuis te Driel (zie o.m. dingsignaat Driel 20-2-1594) 2. 29-3-1565 Claes Proost gelooft Aleydt´s Gieren Petersdr. voor thyns (loofsignaat Zuilichem) 3. 11-9-1554 Peter de Ghier, Aelgen en Peterke kinderen van wijlen Peter Hillebrants de Ghier eigenaren van den Middelweert in de Maas te Driel. Vgl. collectie R.Th. Muschart. Zie ook Civiele processen Hof van Gelre 1554 no 33, geding tussen Aeltje en Peterke de Ghyer gesusteren dogters van zaliger Peter de Ghier Hillebrants, en haar broeder Peter de Ghier over de leengoederen de Corenweertsche rijsweert en de Middelweert 4. 1579 Aelken de Ghyer Peters jongste dogter petemoeder van een kind van haar zwager Gerrit van Duren. (Wapenherault 1908 blz 354. Familieaantekeningen Van Duren versie:22 augustus 2006

18

3 Aernt de Gier Peters Volgt VII-a. 4 Peter de Gier Peters Volgt VII-b. 5 Peterken de Gier Peters Volgt VII-c. VII-a Aernt de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Hillebrants en Gertrud van Segen. Notitie bij Aernt: Maris vS 1. Secretaris der stede Zaltbommel ±1577 2. 7-2-1631 De advocaat mr. Hillebrant de Gier overhandigt aan Pieter van Enschede als secretaris van Bommel eenige bescheiden de dato 1577 van de hand van den toenmaligen stadssecretaris mr. Aert Peters (loofsignaat Zaltbommel) Aernt trouwde met N.N.. Kinderen van Aernt en N.N.: 1 Peter de Gier Adriaens. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. 28-9-1601 Peter Adriaens de Gier doet aanspraak op Adriaen Lambrechts (Gerichtssignaat Ammerzoden) 2 Hillebrant de Gier Aerts Volgt VIII-a. VIII-a Hillebrant de Gier Aerts, zoon van Aernt de Gier Peters en N.N.. Hillebrant is overleden in 1601. Notitie bij Hillebrant: Maris vS 1. Gasthuismeester te Zaltbommel 1568 2. Collator en provisor van het arme vrouwenhuis te Driel, gesticht door zijn moey Alith de Gier 3. Collator van de vicarie van de H. Maagd en Johannes de Evangelist te Driel 4. 22-10-1566 Comp. Hillebr. de Ghyer gasthuismeester van Zaltbommel (Loofsignaat Zuilichem) 5. 29-11-1550 Hillebrandus de Ghyr, armiger, collator der vicarie van de H. Maagd en Johannes de Evangelist te Driel geeft aan Adriaen Henricks van Driel brieven van institutie (Hof van Gelre, brieven van institutie dl II blz 242) 6. 17-1-1592 , 7-12-1592 en 5-1-1597 testeert Hillebrant Aerts de Gier (loofsignaat Driel). Heeft kinderen Aert, Mary, en Henrick de Gier 7. 7-7-1600 Hillebrant Aerts et tutor uxoris en Eelcken Goirts cum tutore verkoopen lant (Loofsignaat Zaltbommel) 8. 8-12-1601 Hendrick de Ghier, Hillebrants en Dirk Francken goedbeurderen en erfvolgers van Hillebrant de Gier Aerts (Loofsignaat Driel) 9. 20-2-1594 comp. Hillebrant de Ghier Aerts collateur en provisor van het arme vrouwen stift bij Joffer Alith´s Gieren syne moeye gemaekt (Dingsignaat Driel) 10. 27-9-1590 Hillebrant die Ghyer Aerts gelooft afstand te doen van een gedeelte zijner Hedelsche leengoederen afkomstig van zijn vader Aert de Ghyer ten behoeve van zijn neven Egen Dirk Egen Dirkszoon en Dielis Dirk Johans van Dryel (Loofsignaat Driel) Hillebrant: (1) trouwde met Eelken Goirts. (2) trouwde met Jen Feyen. Jen is overleden vóór 10-08-1587. Zij is begraven op 10-08-1587 te Zaltbommel. Kinderen van Hillebrant en Jen: 1 Aert de Gier Hillebrants. Aert is begraven op 16-07-1600 te Zaltbommel. Notitie bij Aert: Maris vS

versie:22 augustus 2006

19

1. Overleed ongehuwd 2. Begraven St. Maartenskerk te Zaltbommel 3. 3-3-1608 Magescheid zijner nalatenschap tusschen zijn broeder en zuster (Loofsignaat Driel 7-3-1608) 2 Marie de Gier Hillebrants Volgt IX-a. 3 Hendrik de Gier Hillebrants Volgt IX-b. IX-a Marie de Gier Hillebrants, dochter van Hillebrant de Gier Aerts en Jen Feyen. Marie is overleden vóór 06-11-1618. Notitie bij Marie: Maris vS 1. Hieruit (Dirk Franken) stamt de familie Van de Poll welke later de naam de Gier aannam; de genealogie van deze familie is in Bijlage 6, blz 102 opgenomen (niet in dit stuk) 2. 23-3-1585 Dirk Francken koopt huis in de Oenzelschestraat te Bommel (loofsignaat Driel) 3. 6-11-1618 Mary Hillebr. de Ghyers dr. cum tutele elect., huysvr. geweest van Dirk Francken met Rutger Francken bloedvoogd van de kinderen van Mary en Dirk Francken zijn broeder, alsmede haar zoon Hillebrant Dirks, mede present, verkoopen huis e.a. in de Kerkstraat te Bommel (Loofsignaat Driel) Marie: (1) trouwde met Dirk Francken. (2) trouwde met Jan Aerts van Bommel, nadat zij op 15-03-1612 in Zaltbommel in ondertrouw zijn gegaan. IX-b Hendrik de Gier Hillebrants, zoon van Hillebrant de Gier Aerts en Jen Feyen. Hendrik is overleden op 20-06-1624. Notitie bij Hendrik: Maris vS 1. Begraven in de St. Maartenskerk te Zaltbommel (Wapenherault 1917: Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in de kerken van Gelderland, sub Zaltbommel) 2. Schepen in de hooge bank van Driel 3. Collator van de vicarie van de H. Maagd en Johannes de Evangelist in de kerk te Driel 4. Trouwt voor schepenen van Driel 5. 7-5-1629 Koop van Hendrick de Ghier in dato 8-5-1622, betaald door Dirk Fonck gehuwd met diens weduwe (Loofsignaat Driel) 6. 5-5-1625 Belofte aan Beatrix Aerts de Cock wed. Henrick de Ghier, broeder van Aert de Cock schepen van Driel (Loofsignaat Driel) 7. 19-5-1655 Comp. de erven van wijlen Hendrik de Gier en wijlen diens vrouw Beatrix de Cock (Dingsignaat Driel) 8. 12-3-1634 Beleend met Het Huis to Driel Dirk Dirks Vonck en zijn huisvrouw Beatrix de Cock (Register leenakten, kwartier Nijmegen). AdG: bedoeld zal zijn het huis Teisterbant in het dorp zelf. Hendrik trouwde op 23-09-1618 in Driel (Kerkdriel) met Beatrix Aerts de Cock. VII-b Peter de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Hillebrants en Gertrud van Segen. Peter is overleden vóór 1564. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Burger in Nijmegen 1561 2. 20 Octobris 1536 onmundig, beleend met den Corenweertschen rijsweert te Driel -als zijn vader(Register Leenakten, kwartier Nijmegen) 3. 8-10-1554 en 3-1-1561 Missiven van het Hof van Gelre aan Peter Peters de Ghier burger in Nijmegen inzake het rekwest van zijn zusters Aeltgen en Peterken over een leenkwestie (Brieven Hof v. Gelre met het kwartier van Nijmegen, inv. nr. 2813 en no. 4301)

versie:22 augustus 2006

20

4. 1-4-1564 Jenneke Peter de Gier weduwe et tutore draagt op aan Egon, Styn, en Merycken, voorkinderen van Peter de Ghier, vier thynsbrieven van Thienend alff rinsche guldens (Loofsignaat Ammerzoden) 5. 28-6-1608 Heredes Jenneken ´s Gieren: Peter de Ghier zaliger Peter de Giers soone accordeert met de voorkinderen van de weduwe bij Lenaert Claesse verwekt, terzake thyns welke Jenneke weduwe Peter de Gier op den 16-2-1579 gelooft heeft aan Adriaen Geerits, en op 18-2-1579 aan Claes Lenaerts is gecedeert (Loofsignaat Driel) Peter: (1) trouwde met Jenneke N.N.. Notitie bij Jenneke: Lenaert Claesse was Jenneke´e eerste echtgenoot Zij staat beschreven als Wed. Lenaert Claesse (2) trouwde met N.N.. Kinderen van Peter en Jenneke: 1 Wouter de Gier Peters Volgt VIII-d. 2 Johan de Gier Peters Volgt VIII-e. 3 Peter de Gier Peters, geboren in 1558 Volgt VIII-c. Kinderen van Peter en N.N.: 1 Merycke de Gier Peters. 2 Styntje de Gier Peters. 3 Egon de Gier Peters Volgt VIII-b. VIII-b Egon de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Peters en N.N.. Egon is overleden vóór 1594. Egon trouwde met Lyntke N.N.. Kinderen van Egon en Lyntke: 1 Marieke Egons de Gier Volgt IX-d. 2 Cathelyn Egons de Gier Volgt IX-c. IX-c Cathelyn Egons de Gier, dochter van Egon de Gier Peters en Lyntke N.N.. Notitie bij Cathelyn Egons: Maris vS: 1. 9-7-1571 Egon Peters de Ghyer opposant tegen Ott Jacobs van Alem, landschrijver van Driel (Brieven Hof v. Gelre aan het kwartier van Nijmegen, no 6720) 2. 22-11-1592 compareeren de weeskinderen van mr. Egen Peters de Gier (Dingsignaat Driel) Op deze weeskinderen van wie reeds eenige overleden heeft betrekking een acte uit het loofsignaat van Zuilichem de data 7-12-1595: "Maes Jans van Nijewaall prot. den erfgenamen van Peter de Ghier Egons zaliger namentlick Geertgen weese zaliger Lambert Aerts tot ´s Hertogenbosch voorts die erfgen. van Dirck de Ghier tot Hedell nu Egon Dirk Egon Andriesse als momber der kinderen, Frans van de Velde (schepen van Hedel 1590, M.), Walraven van der Elst voorsoon en syne suster mit seyn broeders kindt als erfgen. haerlieder moeder en bestemoeder Heylken ´s Gieren zaliger en Dirk Fonck van Driell vanwege syn suster" 3. 25-4-1594 Johan de Ghyer als momber der nagelaten kinderen van mr. Egens de Ghyer zaliger (Dingsignaat Driel), zie ook loofsignaat Driel fol. 145 acte van 22-8-1615 Cathelyn Egons trouwde met Wouter Peters de Weyer. IX-d Marieke Egons de Gier, dochter van Egon de Gier Peters en Lyntke N.N.. Marieke Egons trouwde met Marcelis Janse van Haren.

versie:22 augustus 2006

21

VIII-c Peter de Gier Peters is geboren in 1558, zoon van Peter de Gier Peters en Jenneke N.N.. Peter is overleden in 1636, 78 jaar oud. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Buurmeester van het Dorp Driel 1590-1591 2. Schepen in de hooge bank van Driel 1596-1636 3. 21-8-1581 Jan van Lith Jans als volmacht van Cornelis Jans syn broeder en als voogd van Mariken Jans onmundig nagelaten kind voldoet Peter de Ghier Peters, zijn zwager, volgens de huwel. voorwaarden aangegaan met Heesken syn suster (Dingsignaat Driel). Zie voor deze en beide volgende regesten de artikelen over de afstamming van het geslacht van Lidth de Jeude, door P.M. van Walchren in Ned. Leeuw 1924 kol. 343 [344?] en 1925 kol. 342 door J.P. de Man in Ned. Leeuw 1924 kol. 43. en door Jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude in Ned. Leeuw 1934 kol. 269. Hieraan kan worden toegevoegd dat reeds op 20-4-1533 te Driel voorkomt een schepen Jacob van Lith (Cartularium H. Geesttafel te Driel, R.A. Arnhem). Voorts lette men op de akte van 3-5-1612 (Loofsignaat Driel 1608-15 fol. 75v) verwijzend naar de magescheid de dato 29-4-1577 tusschen de erven Egen Egons zijnde Johannes van Lith en Goosen Fonck, en Goossen Fonck en Egon de Ghier als mombers van Johannes van Lith vnd. 4. 24-1-1582 Jan van Lith en Cornelia de Joede, erfgenamen van Heesken Jans oir suster (Dingsignaat Driel) 5. 23-4-1583 Peter de Ghier Peters ter eenre en Johan van Lith Jans voor hemzelf en als momber over Ot Claesz, nagelaten kinde en Jan Brantsz als volmechtlich Cornelis Jansz de Jeude mit Hillebrant de Ghier Dirks als bloetverwant ter andere zijde verzoeken schepenen van Driel een uitspraak over een misverstand nopens tocht en hylixnotule tusschen Heesken Jan Saerszdr. echtehuisvr. Peter de Ghier Peters in haar leven, en Peter de Ghier gemaeckt en opgericht. (Dingsignaat Driel) 6. 15-7-1600 Metken Dirks de Borggreeve vermaeckt een kraemkleed en hul aan haar suster Neesken Peter de Ghiers huisvrouw (Loofsignaat Driel) 7. 16-6-1593 Peter de Ghier Peters en Agnies de Borghgreve Dirks beleend met tinden onder Almkerk en Uitwijk (Navorscher XLVIII, 650) 8. 1619 Peter de Gier, oud omtrent 61 jaren en 26 jaren schepen geweest van Driel getuige in civiel proces Hof van Gelre (Inv. 1619 no 10) Peter: (1) trouwde met Heesken Jan Saersendr. van Lith. Heesken Jan Saersendr. is overleden in 1581. Notitie bij Heesken Jan Saersendr.: Maris vS: 1. Zie genealogie Van Lidth de Jeude in Nederlands Adelsboek 1930: Heesken was een dochter van den t.a.p. onder II genoemden Jan Jan Saersz. van Lith (2) trouwde met Agnees Dirks de Burchgraef. Agnees Dirks is overleden vóór 12-1638. Notitie bij Agnees Dirks: http://members.home.nl/familieburggraaf/genea/b01.htm 16-6-1593: Pieter Gier Pietersz. voor Agnes de Burchgrave, zijn vrouw, bij dode van Dirk, haar vader, LRK 138 fo. 148-149. Kind van Peter en Agnees Dirks: 1 Peter de Gier Peters, geboren in 1603 Volgt IX-e. IX-e Peter de Gier Peters is geboren in 1603, zoon van Peter de Gier Peters en Agnees Dirks de Burchgraef. Peter is overleden vóór 1653, ten hoogste 50 jaar oud. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Buurmeester van het dorp Driel 1641-1649 2. Bewoont huis en hof aan de kerk te Driel (R.A. Arnhem kwartier van Nijmegen, kohieren van verpondingen over het jaar 1648: Driel; Peter de Ghiers huys en hoff groot 5 honts, aan de kerk tot Driell, idem 9 honts en 8.5 mergen in de Beemder weylandt, 4 mergen in de Hoensaetse weyde, 16 honts in de Bovenste Kivitshamme, 11 honts in de Benedenste Kivitshamme, 9 honts in

versie:22 augustus 2006

22

Voorstenweerd, huys en hoff 1.5 morgen op den Uyterweerd. Rob en Peter de Ghier huys en hoff tot Velddriel met 4 honts, zes mergen modo vrou de Ghier in de Beemder Weylandt 3. Trouwt voor schepenen te Driel 16-4-1632 4. Deken van het St. Anthony gilde 5. Armmeester te Driel 6. Directeur va de Drielsche hoofden en kribben 7. Heemraad van de Hooge Schouw in den Bommelerwaard 8. Schepen in de hooge bank van Driel 9. 7-12-1638 Peter de Gier, eenig zoon van za. Peter de Gier en za. Agnees de Burchgraef verklaart als universeel erfgenaam den boedel ontvangen te hebben (Dingsignaat Driel) 10. 29-7-1646 Peter de Gier verklaart als getuige voor schepenen oud te zijn drieenveertig jaren (Dingsignaat Driel) 11. 9-5-1641 Dirk Aartsen Stout inwoonder van Driel verklaart ad instantiam van Peter de Gier Peters als dat des heeren Jan Hermensen in synen leven deecken tot ´s Hertogenbosch bestemoeder en des voors. Peter de Giers bestemoeder syn geweest twee gesusters van vader en van moede (Dingsignaat Driel) 12. 1-2-1665 Onderlinge magescheid tusschen de kinderen van wijlen Peter de Gier en Neesken de Gier, met namen Dirk, Gerrit, Peter, Marie en Peter Schoemans als man en momber syner huisvr. de Gier (Loofsignaat Driel) 13. 1-10-1672, 29-9-1675 en 7-8-1677 Testeert Neesken Gerits wed. Peter de Gier nu getrout met Jan Gerits van Haussele onze mede-schepen (Loofsignaat Driel) 14. 10-5-1679 Dirk de Gier krijgt volmacht inzake den boedel van wijlen zijn moeder Neesken Peters de Gier (Dingsignaat Driel) http://members.home.nl/familieburggraaf/genea/b01.htm 9-10-1641: Pieter van Luchtenburg, procureur bij het Hof van Holland, voor Gijsmarius de Wit, substituut-secretaris van Woudrichem en Altena, bij overdracht door Pieter de Gier, LRK 149 c.Altena fo. 1v-3v 139 Peter trouwde, 29 jaar oud, op 16-04-1632 met Neesken Gerit Janssens. Kinderen van Peter en Neesken Gerit: 1 Dirk de Gier Peters Volgt X-a. 2 Gerrit de Gier Peters Volgt X-b. 3 Peter de Gier Peters Volgt X-c. 4 Maria de Gier Peters Volgt X-d. 5 Metje de Gier Volgt X-e. X-a Dirk de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Peters en Neesken Gerit Janssens. Dirk is overleden in 05-1710. Notitie bij Dirk: Maris vS: 1. Pachter van het vesayt en hoorngeld onder Driel 2. Maanmeester der consumptien aldaar 3. Diaken, armmester en kerkmeester te Driel 4. Substituut schout aldaar 5. Schepen in de hooge bank van Driel 1678-1709 6. 29-8-1662 Testeert Dirk de Gier Peters (Loofsignaat Driel) 7. Op data den 27 Mei 1710 naer de Bank spanninghs naemiddaghs de klocke drie ueren is met eenparige stemmen in plaats van Dirck de Gier tot schepen vercooren Gerardus Bellingan (Loofsignaat Driel) Dirk:

versie:22 augustus 2006

23

(1) trouwde in Driel (Kerkdriel) met Aeltje Jacobs van Thiel. Zij is een dochter van Jacob Roelofsen van Thiel en Lysbeth van Aelst. (2) trouwde in Alem met Petronella Breus, nadat zij op 22-09-1677 in Driel (Kerkdriel) in ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij Petronella: Maris vS: 1. Weduwe ds. Guel Snelle van Nieuwerveen, in leven predikant te Zuilichem 2. Eerder weduwe Mathijs Huiberts van Andel Kinderen van Dirk en Aeltje Jacobs: 1 Metje de Gier. Hij is gedoopt op 29-07-1665 in Driel (Kerkdriel). Metje is overleden op 18-01-1732 in Driel (Kerkdriel), 66 jaar oud. Notitie bij Metje: Maris vS: 9-5-1710 Mettie de Gier met haare gecoren momboir in desen en heeft verklaart haar in geenen deele te willen gedragen als erfgenaam van haar overleden vader Dirk de Gier, maar als allentsins haar van desselfs nalatenschap absenteerende, ende allenelijck te willen gedragen als creditrice willende oock het doode lichaam van haar vader voorn. pietatis causa des protesteerende, ter Christelijke begrafenis bestellen (Loofsignaat Driel) 2 Maria de Gier Volgt XI-a. 3 Peter de Gier. Hij is gedoopt op 07-05-1669 in Driel (Kerkdriel).

XI-a Maria de Gier, dochter van Dirk de Gier Peters en Aeltje Jacobs van Thiel. Zij is gedoopt op 11-08-1667 in Driel (Kerkdriel). Notitie bij Maria: Maris vS: 1. trouwt voor schepenen Maria: (1) trouwde in Driel (Kerkdriel) met Peter Ackerman. (2) trouwde op 25-04-1704 in Driel Ger. en RK op 1-6-1704 met Hendrik de Raet. X-b Gerrit de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Peters en Neesken Gerit Janssens. Gerrit is overleden vóór 1723. Notitie bij Gerrit: Maris vS: 1. 8-4-1661 Testeert Gerardt de Gier, zoon van Peter en Neesken Jan Gerits (Loofsignaat Driel) Gerrit trouwde op 21-03-1674 in Alem met Maria Hol, nadat zij op 14-02-1674 in Driel (Kerkdriel) in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Hendrik Ariense Hol. Kinderen van Gerrit en Maria: 1 Agnees de Gier Volgt XI-b. 2 Jan de Gier Gerrits Volgt XI-c. 3 Christine de Gier. Zij is gedoopt op 14-02-1675 in Driel (Kerkdriel). 4 Maria de Gier. Zij is gedoopt op 24-12-1676 in Driel (Kerkdriel). 5 Hendrik de Gier. Hij is gedoopt op 02-02-1679 in Driel (Kerkdriel). XI-b Agnees de Gier, dochter van Gerrit de Gier Peters en Maria Hol. Agnees trouwde met Peter Ringelandt. Notitie bij Peter: Maris vS:

versie:22 augustus 2006

24

1. Peter Ringelants en Agnees de Gier renuncieren op de nalatenschap van wijlen haar moeder Maria Hol (Loofsignaat Driel) XI-c Jan de Gier Gerrits, zoon van Gerrit de Gier Peters en Maria Hol. Jan is overleden in Driel (Kerkdriel). Hij is begraven op 15-04-1762 te Driel (Kerkdriel) in de kerk. Notitie bij Jan: Maris vS: XIa 1. Kerkmeester te Driel 2. 11-7-1753 Comp. Floris van der Sluys, Johan van der Sluys, Wouter van Dockum gehuwd met Maria de Gier, Jan de Gier als vader en momber over zijn nog onmondige kinderen bij Hendrina van de Sluys, Wouter Noagh Bellingan, en Floris Bellingan, samen eenige en universele erfgenamen van wijlen Noagh Bellingan, dijkschrijver en secretaris te Rossum (Dingsignaat Driel) 3. 5-11-1761 Testeert Jan de Gier met Maria Reuvers en maakt legaten aan de kinderen uit zijn eerste huwelijk Sander, Matheus en een dochter (Loofsignaat Driel) Jan: (1) trouwde met Hendrina van der Sluys. Zij is een dochter van Aart Bellingan en Mayke Bellingan. Zij is gedoopt op 23-09-1703 in Driel (Kerkdriel). Hendrina is overleden op 10-11-1744 in Driel (Kerkdriel), 41 jaar oud. Notitie bij Hendrina: Maris vS: 1. enige jong overleden kinderen (2) trouwde op 19-10-1749 in Driel (Kerkdriel) met Maria Reuvers. Kinderen van Jan en Hendrina: 1 Maria de Gier Jansdr. Volgt XII-a. 2 Alexander de Gier Jansz Volgt XII-b. 3 Gerardus de Gier Jansz Volgt XII-c.

XII-a Maria de Gier Jansdr., dochter van Jan de Gier Gerrits en Hendrina van der Sluys. Zij is gedoopt op 02-02-1728 in Driel (Kerkdriel). Notitie bij Maria: Maris vS: 2-2-1791 Testeeren Wouter van Dockum en Maria de Gier, en vermaken aan hun zoon Jan het door dezen bewoonde huis, schuur met kruithof bij de kerk te Driel vanouds genaamd "de Engel" (Loofsignaat Driel) Maria trouwde op 20-04-1749 in Driel (Kerkdriel) met Wouter van Dockum. Hij is een zoon van Matheus van Dockum Gerards en Elisabeth de Gier Wouters. Hij is gedoopt op 06-07-1727 in Driel (Kerkdriel). Wouter is overleden op 09-03-1807 in Driel (Kerkdriel), 79 jaar oud. Notitie bij Wouter: Maris vS: 1. Heemraad van de Hooge Schouw in den Bommelerwaard Kind van Maria en Wouter: 1 Elisabeth van Dockum Volgt XIII-a. XIII-a Elisabeth van Dockum, dochter van Wouter van Dockum en Maria de Gier Jansdr.. Zij is gedoopt op 11-01-1767 in Driel (Kerkdriel). Elisabeth is overleden op 01-02-1825 in Driel (Kerkdriel), 58 jaar oud. Elisabeth trouwde op 16-05-1790 in Driel (Kerkdriel) met Jacobus Verdonk, 27 jaar oud, nadat zij op 22-04-1790 in Driel (Kerkdriel) in ondertrouw zijn gegaan. Jacobus is geboren op 31-10-1762 in Driel (Kerkdriel). Jacobus is overleden op 12-03-1830 in Driel (Kerkdriel), 67 jaar oud. Notitie bij Jacobus: AdG:

versie:22 augustus 2006

25

kinderen Jacobus Verdonk en Elisabeth van Dockum, zie: http://www.xs4all.nl/˜verdonk/go_0001.htm Kinderen van Elisabeth en Jacobus: 1 Adrianus Verdonk. 2 Wouter Verdonk. 3 Jacobus Verdonk. 4 Maria Cornelia Verdonk, geboren op 22-01-1793 in Driel (Kerkdriel). Zij is gedoopt op 27-01-1793 in Driel (Kerkdriel). Maria Cornelia is overleden vóór 021798 in Driel (Kerkdriel), ten hoogste 5 jaar oud. 5 Wilhelmina Verdonk, geboren op 19-03-1794 in Driel (Kerkdriel). Zij is gedoopt op 23-03-1794 in Driel (Kerkdriel). Wilhelmina is overleden vóór 05-1799 in Driel (Kerkdriel), ten hoogste 5 jaar oud. 6 Jan Verdonk, geboren op 03-11-1796 in Driel (Kerkdriel). Hij is gedoopt op 0611-1796 in Driel (Kerkdriel). Jan is overleden vóór 03-1804 in Driel (Kerkdriel), ten hoogste 7 jaar oud. 7 Wilhelmina Pieternella Verdonk, geboren op 28-05-1799 in Driel (Kerkdriel). Wilhelmina Pieternella is overleden omstreeks 1802 in Driel (Kerkdriel), ongeveer 3 jaar oud. 8 Hendrina Verdonk, geboren op 09-10-1800 in Driel (Kerkdriel). Hendrina is overleden op 15-10-1860 in Driel (Kerkdriel), 60 jaar oud. Notitie bij Hendrina: ongehuwd 9 Wilhelmina Pieternella Verdonk, geboren op 04-10-1802 in Driel (Kerkdriel). Zij is gedoopt op 10-10-1802 in Driel (Kerkdriel). Wilhelmina Pieternella is overleden op 11-05-1845 in Den Haag, 42 jaar oud. 10 Jan Verdonk, geboren op 05-03-1804 in Driel (Kerkdriel). Jan is overleden omstreeks 1809 in Driel (Kerkdriel), ongeveer 5 jaar oud. 11 Cornelis Verdonk, geboren op 10-05-1805 in Driel (Kerkdriel). Hij is gedoopt op 12-05-1805 in Driel (Kerkdriel). Cornelis is overleden vóór 07-1896 in Driel (Kerkdriel), ten hoogste 91 jaar oud. 12 Elisabeth Verdonk, geboren op 15-02-1810 in Driel (Kerkdriel). Elisabeth is overleden op 28-07-1811 in Driel (Kerkdriel), 1 jaar oud. Kind van Elisabeth uit onbekende relatie: 1 Maria Cornelia Verdonk, geboren op 16-02-1798 in Driel (Kerkdriel) Volgt XIVa. XIV-a Maria Cornelia Verdonk is geboren op 16-02-1798 in Driel (Kerkdriel), dochter van Jacobus Verdonk en Elisabeth van Dockum. Maria Cornelia is overleden op 07-01-1887 in Driel (Kerkdriel), 88 jaar oud. Maria Cornelia trouwde, 37 jaar oud, op 09-05-1835 met Christiaan de Gier, 32 jaar oud. Christiaan is geboren op 09-09-1802 in Driel (Kerkdriel), zoon van Gerrit Thomas de Gier en Maria van Delzen. Hij is gedoopt in Driel (Kerkdriel) Ger.. Christiaan is overleden op 27-06-1847 in Driel (Kerkdriel), 44 jaar oud. Notitie bij Christiaan: AdG:

versie:22 augustus 2006

26

XII-b Alexander de Gier Jansz, zoon van Jan de Gier Gerrits en Hendrina van der Sluys. Hij is gedoopt op 12-07-1732 in Driel (Kerkdriel). Alexander is overleden op 08-11-1804 in Driel (Kerkdriel), 72 jaar oud. Notitie bij Alexander: Maris vS: 1. Armmeester en diaken 1775 te Driel 2. Kinderen: zie R.A. Arnhem, Driel no. 224 Alexander trouwde op 26-12-1762 in Driel (Kerkdriel) met Willemyn van Staal. Willemyn is overleden op 27-06-1895 in Driel (Kerkdriel). Kinderen van Alexander en Willemyn: 1 Jan de Gier. Hij is gedoopt op 21-05-1763 in Driel (Kerkdriel) Ger.. Jan is overleden vóór 1784, ten hoogste 21 jaar oud. 2 Mathyske de Gier. Hij is gedoopt op 08-12-1765 in Driel (Kerkdriel) Ger.. 3 Hendryn de Gier. Zij is gedoopt op 04-10-1766 in Driel (Kerkdriel) Ger.. 4 Mathijs de Gier. Hij is gedoopt op 28-01-1770 in Driel (Kerkdriel) Ger.. 5 Mayke de Gier. Zij is gedoopt op 18-08-1771 in Driel (Kerkdriel) Ger.. 6 Piternel de Gier. Zij is gedoopt op 15-05-1773 in Driel (Kerkdriel) Ger.. 7 Christine Gerardine de Gier. Zij is gedoopt op 19-12-1779 in Driel (Kerkdriel) Ger.. 8 Jan de Gier. Hij is gedoopt op 18-06-1784 in Driel (Kerkdriel) Ger.. XII-c Gerardus de Gier Jansz, zoon van Jan de Gier Gerrits en Hendrina van der Sluys. Hij is gedoopt op 16-08-1739 in Driel (Kerkdriel). Gerardus trouwde op 25-11-0174 in ´s Gravenhage (Scheveningsekerk) met Christina Heijdens, nadat zij op 22-07-1764 in ´s Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij Christina: Maris vS 1. Christina was RK X-c Peter de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Peters en Neesken Gerit Janssens. Peter is overleden vóór 1679. Peter trouwde met Anneke Fransen. Zij is gedoopt op 22-05-1675 in Driel (Kerkdriel). Kinderen van Peter en Anneke: 1 Adriaentje de Gier Peters. Zij is gedoopt op 14-09-1673 in Driel (Kerkdriel). 2 Pieter de Gier Peters. 3 Frans de Gier Peters Volgt XI-d. XI-d Frans de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Peters en Anneke Fransen. Hij is gedoopt op 2110-1674 in Driel (Kerkdriel). Frans is overleden op 13-09-1737 in Driel (Kerkdriel), 62 jaar oud. Frans trouwde op 02-02-1710 in Driel (Kerkdriel) met Jacomijn de Baar. Kinderen van Frans en Jacomijn: 1 Peter de Gier. Hij is gedoopt op 07-05-1713 in Driel (Kerkdriel). Peter is overleden vóór 1716, ten hoogste 3 jaar oud. 2 Peter de Gier Volgt XII-d.

versie:22 augustus 2006

27

XII-d Peter de Gier, zoon van Frans de Gier Peters en Jacomijn de Baar. Hij is gedoopt op 20-111716 in Driel (Kerkdriel). Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Trouwt op attestatie van ´s Hertogenbosch Peter trouwde op 12-11-1747 in Driel (Kerkdriel) met Maria Jongbloed. Kinderen van Peter en Maria: 1 Francina (Fransijn) de Gier Volgt XIII-b. 2 Gerrit Thomas de Gier Volgt XIII-c. 3 Geertje de Gier Volgt XIII-d. 4 Gijsbertje de Gier. Zij is gedoopt op 18-07-1756 in Driel (Kerkdriel). 5 Frans de Gier Volgt XIII-e. XIII-b Francina (Fransijn) de Gier, dochter van Peter de Gier en Maria Jongbloed. Zij is gedoopt op 17-11-1748 in Driel (Kerkdriel). Fransijn trouwde met Nicolaas van Aeken. XIII-c Gerrit Thomas de Gier, zoon van Peter de Gier en Maria Jongbloed. Hij is gedoopt op 25-121751 in Driel (Kerkdriel). Gerrit Thomas trouwde met Maria van Delzen. Notitie bij Maria: ook geschreven als: Maria van Delsen (zie toegevoegd document) Kinderen van Gerrit Thomas en Maria: 1 Joanna Geertruida de Gier, geboren op 26-01-1792 in Arnhem Volgt XIV-b. 2 Christina de Gier, geboren op 28-04-1796 in Driel (Kerkdriel). Zij is gedoopt in Driel (Kerkdriel) Ger.. 3 Gerardus de Gier, geboren op 10-10-1797 in Driel (Kerkdriel). Hij is gedoopt in Driel (Kerkdriel) Ger.. 4 Jan de Gier, geboren op 25-09-1801 in Driel (Kerkdriel). Hij is gedoopt in Driel (Kerkdriel) Ger.. 5 Christiaan de Gier, geboren op 09-09-1802 in Driel (Kerkdriel) Volgt XIV-c. 6 Hendrika de Gier, geboren op 06-11-1804 in Driel (Kerkdriel). Zij is gedoopt in Driel (Kerkdriel) Ger.. 7 Godefrida de Gier, geboren op 17-08-1807 in Driel (Kerkdriel). Zij is gedoopt in Driel (Kerkdriel) Ger.. 8 Christine de Gier, geboren op 06-05-1809 in Driel (Kerkdriel). Zij is gedoopt in Driel (Kerkdriel) Ger.. XIV-b Joanna Geertruida de Gier is geboren op 26-01-1792 in Arnhem, dochter van Gerrit Thomas de Gier en Maria van Delzen. Joanna Geertruida is overleden in 1840, 48 jaar oud. Notitie bij Joanna Geertruida: AdG: zie ook toegevoegd document over haar moeder Joanna Geertruida trouwde, 31 jaar oud, op 03-05-1823 met Adam Schimmel, 25 jaar oud. Adam is geboren op 29-01-1798 in Driel (Kerkdriel), zoon van Jan Schimmel en Cornelia de Bijl. Hij is gedoopt op 31-01-1798 in Driel (Kerkdriel). Adam is overleden op 07-08-1866 in Driel (Kerkdriel), 68 jaar oud.

versie:22 augustus 2006

28

Kind van Joanna Geertruida en Adam: 1 Cornelia Schimmel, geboren op 04-12-1828 in Driel (Kerkdriel) Volgt XV-a. XV-a Cornelia Schimmel is geboren op 04-12-1828 in Driel (Kerkdriel), dochter van Adam Schimmel en Joanna Geertruida de Gier. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1854 in Driel (Kerkdriel) met Johannes Vissers, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 20-05-1826 in Driel (Kerkdriel). XIV-c Christiaan de Gier is geboren op 09-09-1802 in Driel (Kerkdriel), zoon van Gerrit Thomas de Gier en Maria van Delzen. Hij is gedoopt in Driel (Kerkdriel) Ger.. Christiaan is overleden op 27-061847 in Driel (Kerkdriel), 44 jaar oud. Notitie bij Christiaan: AdG: Christiaan trouwde, 32 jaar oud, op 09-05-1835 met Maria Cornelia Verdonk, 37 jaar oud. Maria Cornelia is geboren op 16-02-1798 in Driel (Kerkdriel), dochter van Jacobus Verdonk en Elisabeth van Dockum. Maria Cornelia is overleden op 07-01-1887 in Driel (Kerkdriel), 88 jaar oud. XIII-d Geertje de Gier, dochter van Peter de Gier en Maria Jongbloed. Zij is gedoopt op 02-06-1754 in Driel (Kerkdriel). Geertje trouwde in Middelburg met Adam van Rossum, nadat zij op 27-04-1777 in Driel (Kerkdriel) in ondertrouw zijn gegaan. XIII-e Frans de Gier, zoon van Peter de Gier en Maria Jongbloed. Hij is gedoopt op 29-04-1758 in Driel (Kerkdriel). Frans trouwde op 11-01-1789 in Driel (Kerkdriel) met Sophia Smits j.d.. Kind van Frans en Sophia: 1 Peter de Gier. Hij is gedoopt op 28-12-1788 in Driel (Kerkdriel). X-d Maria de Gier Peters, dochter van Peter de Gier Peters en Neesken Gerit Janssens. Zij is begraven op 11-05-1703 te Driel (Kerkdriel). Maria trouwde op 06-09-1668 in Driel (Kerkdriel) met Hendrik Hol. Hij is een zoon van Hendrik Adriaens Hol. Hendrik is overleden vóór 1694. Notitie bij Hendrik: Maris vS: 1. Pachter van het besayt en hoorngeld 2. Armmeester 1678 3. Buurmeester van Driel 4. Bewoont aldaar "De Vinckel" 5. 6-6-1661 Testeert Maria de Gier Peters 6. 5-7-1697 Testeert Maria de Gier, wed. Hol (Loofsignaat Driel) X-e Metje de Gier, dochter van Peter de Gier Peters en Neesken Gerit Janssens. Metje trouwde op 01-02-1663 in Driel (Kerkdriel) met Petrus Schoemantius geb. Ingen. Notitie bij Petrus: Maris vS: 1. Baljuw der baronnie van Liesveld 2. 6-6-1661 Testeert Metje de Gier Peters (Loofsignaat Driel) VIII-d Wouter de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Peters en Jenneke N.N.. Wouter is overleden omstreeks 1590. Notitie bij Wouter: Maris vS: 1. Borgemeester van Ammerzoden 1567 2. Kerkmeester van Well 1586 3. Rentmeester van de Vrouwe van Malsen 4. 8-3-1569 Wouter Peters als momber en man van zijn huisvrouw (loofsignaat Ammerzoden) 5. 1-1-1591, 24-4-1598 Maryke wed. Wouter Peters met Dirk Wouters haar gekozen voogd en zoon doet klachte (Dingsignaat Ammerzoden)

versie:22 augustus 2006

29

6. 4-3-1585 Jan Peters, pender, en Wouter Peters als mombers van Arike Aerts (Loofsignaat Ammerzoden) 7. 6-3-1567 Peter Janse Borchgreeff en Wouter Peter Peters als borgemeesters tot Ammerzoden (Regesten Ammerzoden). Mscr. inventaris van het archief der heerlijkheid Ammerzoden (R.A. Arnhem) Wouter trouwde met Maryke N.N.. Notitie bij Maryke: Volgens genealogie Plugers: Marike Dirks Jansdr. Kinderen van Wouter en Maryke: 1 Jan de Gier Wouters Volgt IX-f. 2 Adriaen de Gier Wouters Volgt IX-h. 3 Dirk de Gier Wouters, geboren in 1578 Volgt IX-g. IX-f Jan de Gier Wouters, zoon van Wouter de Gier Peters en Maryke N.N.. Notitie bij Jan: Maris vS: 1. Buurmeester van het dorp Ammerzoden 1623 2. Woont te Kerkwijk 1610 3. 18-4-1608 Jan Wouters geeft volmacht op Dirk Wouters te Ammerzoden (Dingsignaat Ammerzoden) 4. 15-7-1610 Jan Wouters van Well wonende tot Kerkwijk gelooft de gasthuismeesters in Zaltbommel (Loofsignaat Zuilichem) 5. 23-1-1656 Comp. Jan Wouters, wonende te Kerkwijk, wnr. Danieelken Dingemans (Loofsignaat Nederhemert) Jan trouwde met Danieelken Dingemans. Kind van Jan en Danieelken: 1 Christine de Gier Jansdr. Volgt X-f. X-f Christine de Gier Jansdr., dochter van Jan de Gier Wouters en Danieelken Dingemans. Notitie bij Christine: Maris vS: 1. j.d. van Kerkwijk Christine trouwde op 30-07-1637 in Well met Hendrik Hendriks Lenshoek, 35 jaar oud. Hendrik Hendriks is geboren in 1602, zoon van Hendrik Peters Lenshoek en Tonniske Daniels. Hendrik Hendriks is overleden, 82 jaar oud. Hij is begraven op 18-10-1684 te Kerkwijk (met zerk). Notitie bij Hendrik Hendriks: Maris vS: 1. j.m. van Well 2. De genealogie Lenshoek verscheen in Nederlands Patriciaat jrg. 1917, en in Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek 3. Schout van Kerkwijk en Delwijnen 4. Heemraad hoogen schouw van den Bommelerwaard 5. schepen in de hooge bank van Zuilichem 1655 6. 22-3-1652 Tocht van Hendrik Hendriks Lenshoek en Styntje de Gier, echtelieden; bij expiratie van de tocht zullen haar goederen vererven op haar ooms en moeys (kinderen) (Loofsignaat Ammerzoden). Deze akte gaf den sleutel voor den samenhang van de uit VIIIc gesproten takken. Styntje de Gier´s neven en nichten droegen successievelijk hun versterf over aan Hendrik van Lenshoek; de transportakten zijn telkens t.a.p. vermeld 7 14-10-1647 Beleend met de nieuwe aanwas onder Kerkwijk Hendrik Lenshoek, schout tot Delwijnen en Kerkwijk (leenregister Ammerzoden) 8.1654 Schepenkeur Zuilichem: Peter Maurits, obiit Aprilis 1655, in zijn plaats geeligeerd 18 May Henrick Henricks van Lenshoek (loofsignaat Zuilichem)

versie:22 augustus 2006

30

IX-g Dirk de Gier Wouters is geboren in 1578, zoon van Wouter de Gier Peters en Maryke N.N.. Dirk is overleden omstreeks 1657, ongeveer 79 jaar oud. Notitie bij Dirk: Maris vS 1. Ouderling in Well 2. Rentmeester van jr.Otto van Arkel 3. Secretaris 1619 4. Heiligegeestmeester 5. Schepen 1650 6. Dijkgraaf van de hooge vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well 7. 27-2-1620, 7-8-1620 Dirk Wouterse rentmr. van jr. Ottho van Arkel door dezen aangesteld tot momber over diens natuurlijken zoon Gudion (Dingsignaat Ammerzoden) 8. 30-9-1644 Testeert Dirk Wouters de Gier, legateert aan Wouter, zijn oudste zoon, zijn leengoederen en benoemt Wouter met zijn zes andere kinderen tot erfgenamen (Loofsignaat Ammerzoden) 9. 2-2-1658 Registratie van het testament van Dirk Wouterse, oudt dijkgraaf en schepen (Loofsignaat Ammerzoden) Dirk trouwde met Elsken Dirksdr de Roock. Zij is een dochter van Dirck Hendricksz Roock en Grietgen (?) N.N.. Notitie bij Elsken Dirksdr: Volgens: http://home.hetnet.nl/˜p.plugers/genealogie/kwartier/kwa_jan.htm (kwartierstaat Plugers) heette zij voluit: Elske Dirksdr. de Roock Kinderen van Dirk en Elsken Dirksdr: 1 Elisabet de Gier, geboren in Hedel Volgt X-g. 2 Wouter de Gier Dirks. Notitie bij Wouter: Maris vS: 1. Secretaris van Ammerzoden en Well 1650 2. Was kennelijk getrouwd en had 6 kinderen (zie notitie bij vader Dirk de Gier Wouters) 3 Cornelia de Gier Dirks Volgt X-i. 4 Maria de Gier Dirks Volgt X-h. 5 Adriaen de Gier Dirks Volgt X-j. 6 Adriana de Gier Dirks, geboren op 22-04-1632 in Well Volgt X-k. X-g Elisabet de Gier is geboren in Hedel, dochter van Dirk de Gier Wouters en Elsken Dirksdr de Roock. Elisabet: (1) trouwde op 23-01-1648 in Well met Jan Otto van der Steegh. Notitie bij Jan Otto: Maris vS: 1. schepen van de heerlijkheid Ammerzoden 1655 (2) trouwde op 01-06-1656 in Ammerzoden met Willem Goosens van de Grient. Notitie bij Willem Goosens: Maris vS: 1. 21-12-1657 Willem Goossens gehuwd met Elisabet Dirks de Gier wed. Jan Otten van der Steegh transporteert Elisabeth´s versterf aangekomen van haar nicht Styntje Janse aan Hendrik Hendrikse, schout tot Kerkwijk (Loofsignaat Ammerzoden) X-h Maria de Gier Dirks, dochter van Dirk de Gier Wouters en Elsken Dirksdr de Roock. Maria trouwde met Peter Dirkse van Herler. versie:22 augustus 2006

31

Notitie bij Peter Dirkse: Maris vS: 1. 4-3-1657 Peter Dirkse wonende te Vlijmen gehuwd met Maria Dirks de Gier transporteert Maria´s versterf aangekomen van haat nicht Styntje Jans aan den echtgenoot van Styntje Jans, Hendrik Hendriks, schout tot Kerkwijk (Loofsignaat Ammerzoden). X-i Cornelia de Gier Dirks, dochter van Dirk de Gier Wouters en Elsken Dirksdr de Roock. Cornelia trouwde op 07-06-1657 in Well met Joost Wouters Brant. Joost is geboren in Zaltbommel. Notitie bij Joost: Maris vS: 1. gegoed te Slijkwell 1661 X-j Adriaen de Gier Dirks, zoon van Dirk de Gier Wouters en Elsken Dirksdr de Roock. Adriaen is overleden omstreeks 1674 in Ammerzoden. Notitie bij Adriaen: Maris vS: 1. Buurmeester van Ammerzoden 1668 2. 9-10-1674 Boedelscheiding tusschen Maria Crillaert wed. Aryan Dirks de Gier met haar momber en broeder Steven Crillaert, en haar kinderen (Loofsignaat Ammerzoden) 3. Beleend met het land onder Ammerzoden 28-8-1678 Huibert Adriaens de Gier gecoren momber van Mary Crillaert wed. Aryan Dirks de Gier; 6-5-1693 Adriaen de Gier en Jan de Zeeuw nomine uxoris (Leenregister Ammerzoden) Adriaen trouwde op 09-07-1654 in Well met Maria Adriaens Crillaert, nadat zij op 04-07-1654 in Woudrichem in ondertrouw zijn gegaan. Maria Adriaens is overleden omstreeks 1693. Notitie bij Maria Adriaens: Maris vS: 1. De genealogie Crillaert is uitgegeven in Algemeen Nederlandsch Familieblad 1890 blz 101 Kinderen van Adriaen en Maria Adriaens: 1 Steven de Gier Adriaens. 2 Adriaen de Gier. Hij is gedoopt op 10-05-1657 in Well. Adriaen is overleden in 1698, 41 jaar oud. 3 Dirk de Gier Adriaens. Hij is gedoopt op 28-11-1658 in Well. 4 Wouter de Gier Adriaens. Zij is gedoopt op 12-08-1660 in Well. 5 Elske de Gier Adriaens Volgt XI-e. XI-e Elske de Gier Adriaens, dochter van Adriaen de Gier Dirks en Maria Adriaens Crillaert. Zij is gedoopt op 03-06-1666 in Well. Notitie bij Elske: Maris vS: 1. 1-2-1692 test. Wouter de Gier en zijn zuster Elske, benoemen tot erfgenamen hun broeders Adriaen en Steven de Gier (Loofsignaat Ammerzoden) 2. 6-5-1693 Elske dr. van Adriaen Dirks de Gier, gehuwd met Jan Thonissen de Zeeuw, doet transport (Loofsignaat Ammerzoden) 3. Beleend met vijf honts land onder Well 23-6-1608 Dirk Wouters, 30-7-1657 Adriaen Dirks, 28-81678 Adriaen, zn. van Aryen Dirks de Gier, 25-2-1698 Adriaen de Gier gestorven zijnde, zijn zuster Elske Adriaens de Gier (Leenregister Ammerzoden sub Well) Elske trouwde op 08-04-1693 in Well met Jan Thonissen de Zeeuw. Notitie bij Jan Thonissen: Maris vS: 1. j.m. van Rijswijk X-k Adriana de Gier Dirks is geboren op 22-04-1632 in Well, dochter van Dirk de Gier Wouters en Elsken Dirksdr de Roock. Adriana is overleden op 16-06-1697 in Hedel, 65 jaar oud. Notitie bij Adriana: Maris vS: 1. 5-8-1668 en 1-4-1672 Comp. Arienske de Gier, dr. v. Dirk Wouters de Gier en wed. Dirk Otten van der Steegh (loofsignaat Ammerzoden)

versie:22 augustus 2006

32

Volgens: http://home.hetnet.nl/˜p.plugers/genealogie/kwartier/kwa_jan.htm (kwartierstaat Plugers), heette zij Adriaantje. Geboorte-/overlijdensdata uit deze bron Adriana trouwde, 21 jaar oud, op 03-06-1653 in Well met Dirk Otten van der Steegh. Dirk Otten is overleden vóór 1669. Notitie bij Dirk Otten: Volgens: http://home.hetnet.nl/˜p.plugers/genealogie/kwartier/kwa_jan.htm (kwartierstaat Plugers): Dirk Ottens van der Steeg Kind van Adriana en Dirk Otten: 1 Dirk van der Steeg, geboren vóór 1668 in Hedel Volgt XI-f. XI-f Dirk van der Steeg is geboren vóór 1668 in Hedel, zoon van Dirk Otten van der Steegh en Adriana de Gier Dirks. Dirk is overleden op 06-03-1699 in Hedel, minstens 31 jaar oud. Dirk trouwde, ongeveer 21 jaar oud, vóór 1689 in Hedel met Hendrikje Marcelisdr Spiering, ongeveer 42 jaar oud. Hendrikje Marcelisdr is geboren vóór 1647 in Hedel. Hendrikje Marcelisdr is overleden in 1742, minstens 95 jaar oud. Kind van Dirk en Hendrikje Marcelisdr: 1 Metje Dirks van der Steeg, geboren op 05-03-1693 in Hedel. Metje Dirks is overleden op 23-06-1757 in Hedel, 64 jaar oud. IX-h Adriaen de Gier Wouters, zoon van Wouter de Gier Peters en Maryke N.N.. Notitie bij Adriaen: Maris vS 1. Gegoed te Brakel 2. 7-10-1598 Adriaen Wouters, broeder van Jan Wouters wonende te Kerkwijk, koopt hofstad binnen Brakel (Loofsignaat Zuilichem) Adriaen trouwde met N.N.. Kinderen van Adriaen en N.N.: 1 Wouter de Gier Adriaens Volgt X-l. 2 Lysken de Gier Adriaens Volgt X-o. 3 Jan de Gier Adriaens. Notitie bij Jan: Maris vS:

1. volgt Zijnen de Gier, volgens Bijlage 7 (hier niet opgenomen) 4 Peter de Gier Adriaens, geboren in Well Volgt X-n. 5 Maurits de Gier Adriaens Volgt X-p. 6 Huibert de Gier Adriaens Volgt X-m. X-l Wouter de Gier Adriaens, zoon van Adriaen de Gier Wouters en N.N.. Notitie bij Wouter: Maris vS: 1. Schout van Herwijnen 1649-1665 2. 23-9-1653 Wouter de Gier, scholtis tot Herwijnen, verkoopt het huis in de Coninckstraat te Zaltbommel, zijn vrouw aangekomen van haar vader Davidt van Bijsterveld (Loofsignaat Zaltbommel)

versie:22 augustus 2006

33

3. 21-6-1656 Wouter Adriaens de Ghier, scholtis tot Herwijnen, transporteert aan Henrick Lenshoek, scholtus tot Kerkwijk, het aandeel hem competeerende in de nalatenschap van wijlen Styntje Jans de Gier huisvr. van Hanrick Lenshoeck voornoemd (Loofsignaat Zuilichem). 4. 7-2-1663 Wouter Adriaans de Gier, scholt tot Herwijnen, bewoner-eigenaar van het huis aldaar gelegen "daer de reysende man ut is hangende", genaempt "Cleyn Wayestein" (Loofsignaat Tuil) Wouter trouwde met Baetgen van Bijsterveld. Zij is een dochter van David van Bijsterveld en Henderske Martens. Kind van Wouter en Baetgen: 1 Jan Wouterse de Gier Volgt XI-g. XI-g Jan Wouterse de Gier, zoon van Wouter de Gier Adriaens en Baetgen van Bijsterveld. Notitie bij Jan Wouterse: Maris vS: 1. Kooiman in Welsend Jan Wouterse: (1) trouwde op 07-05-1654 in Ammerzoden met Maryke Peters. Zij is een dochter van Peter Hendriks en Dingen Laurens. Notitie bij Maryke: Maris vS: 1. j.d. te Well op het Heust (2) trouwde met Jenneke Willems, nadat zij op 20-09-1662 in Ammerzoden in ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij Jenneke: Maris vS: 1. j.d. van Delwijnen Kind van Jan Wouterse en Maryke: 1 Wouter de Gier. Notitie bij Wouter: Maris vS: 1. Sterft kinderloos Kinderen van Jan Wouterse en Jenneke: 1 Lyntje de Gier Volgt XII-e. 2 Wilmke de Gier Volgt XII-f. XII-e Lyntje de Gier, dochter van Jan Wouterse de Gier en Jenneke Willems. Zij is gedoopt op 1110-1668 in Well. Notitie bij Lyntje: Maris vS: 1. 25-3-1726 Daniel Hooft en Lyntje Jans de Gier contra Gijsbert Craey inzake de nalatenschap van Wouter Janse de Gier (Ammerzoden, civiele processen anno 1726) Lyntje trouwde met Daniel Hooft. XII-f Wilmke de Gier, dochter van Jan Wouterse de Gier en Jenneke Willems. Zij is gedoopt op 1607-1671 in Well. Wilmke trouwde met Jan de Bruyn. X-m Huibert de Gier Adriaens, zoon van Adriaen de Gier Wouters en N.N.. Huibert is overleden na 07-04-1677. Notitie bij Huibert: Maris vS: 1. Schepen van de hooge en vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well 1649 2. 22-8-1649 Huibert Adriaens en Wouter Adriaens, schout tot Herwijnen, broeders compareeren (Loofsignaat Ammerzoden)

versie:22 augustus 2006

34

3. 3-6-1678 Accoord tusschen Huybert Ariens de Gier, wnr. Merycken Tijssen, c.s. (Loofsignaat Ammerzoden) 4 21-10-1685 Comp. Jan Jacobs gehuwd met Lysbet, dr. van overleden Huibert Adriaens de Gier (Loofsignaat Ammerzoden) http://www.valkenburgh.nl/ped-ammerzoden.html Marike Matthijs Well (Ge)(?) ±1632: Married with Sweer Dircksz. van Well, schepen van Ammerzoden en Well (16321649), died <27/4/1662, son of Dirck Sweersz. van Well. Well 6/1/1666: Announced marriage with Huibert de Gier Adriaens, schepen van de hoge en vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well (1649-1650), died >7/4/1677, widower of Marike Jans, son of Adriaen Woutersz. de Gier. Well 24/1/1666: Married with Huibert de Gier Adriaens. No children. Huibert: (1) trouwde met Marike Jans. (2) trouwde op 24-01-1666 met Marike Mathijs van Valkenburg, nadat zij op 06-01-1666 in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Mathijs Hendriks en Arike Dirks. Marike Mathijs is overleden vóór 05-08-1678. Notitie bij Marike Mathijs: Maris vS: 1. Zie Nederlands Patriciaat 1940 Genealogie van Van Valkenburg, generatie I sub 6, Mathijs Hendriks, de stamvader van dit geslacht, was brouwer te Well, pachter van de bieraccijns en van de tienden onder Ammerzoden en burgemeester van Ammerzoden X-n Peter de Gier Adriaens is geboren in Well, zoon van Adriaen de Gier Wouters en N.N.. Peter is overleden in 1658. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Nabuur te Gameren 2. 29-1-1639 Comp. Pieter Adriaens de Ghier als momber van zijn huysvr. de wed. Gerard Walravens (Loofsignaat Zuilichem) 2. 9-5-1646 Pieter de Gier te Gameren, erfgenaam van (zijn schoonvader) Johan Cornelisse, kerkmeester te Gameren en schepen in de hooge bank van Zuilichem in 1630 (Hof van Gelre, civiel proces) 3. 16-12-1657 Testeeren Pieter Adriaens de Ghier en zijn huisvr. Grietje Anthonysdr., wonende te Gameren (Loofsignaat Zuilichem 4. 8-4-1658, 7-1-1659, 7-3-1660 Maurits Adriaens de Gier en Berndt Janse als oomen en mombers van de minderjarige kinderen van wijlen Peter Adriaens de Gier transporteren land onder Gameren (Loofsignaat Zuilichem) 5. 7-1-1657 Peter Adriaens de Gier transporteert zijn versterf van zijn nicht Styntje Jans aan haar echtgenoot Hendrik Hendrikse, schout van Kerkwijk (Loofsignaat Ammerzoden) Peter: (1) trouwde met Grietje Tonisse van Hooff. (2) trouwde op 01-04-1638 in Gameren met Grietje Jans, nadat zij op 18-03-1638 in Well in ondertrouw zijn gegaan. Kinderen van Peter en Grietje: 1 Josyntje de Gier Volgt XI-h. 2 Jan de Gier Peters Volgt XI-i. XI-h Josyntje de Gier, dochter van Peter de Gier Adriaens en Grietje Jans. Zij is gedoopt in Gameren. Notitie bij Josyntje: Maris vS:

versie:22 augustus 2006

35

1. Testeert Mouris van Deynsen en Josyntje de Gier, borger en borgeresse dezer stede van Gorinchem (notaris Johannes Brouwer te Gorinchem) Josyntje trouwde op 12-11-1664 in Gorinchem met Maurits van Deynsen. Notitie bij Maurits: Maris vS: 1. Burger en koopman in Gorinchem Kind van Josyntje en Maurits: 1 Margriet van Deynsen Volgt XII-g. XII-g Margriet van Deynsen, dochter van Maurits van Deynsen en Josyntje de Gier. Notitie bij Margriet: Maris vS: Volgt "Zijnen de Gier", XIe (hier niet opgenomen) Margriet trouwde op 17-01-1694 met Pieter de Gier. XI-i Jan de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Adriaens en Grietje Jans. Hij is gedoopt op 02-021644 in Gameren. Notitie bij Jan: Maris vS: 1. Burger van Dordrecht 1671 2. 4-6-1692 Jan Peterse de Gier borger en inwoonder tot Dordregt transporteert een boomgaard onder Nieuwaal (Loofsignaat Zuilichem) Jan trouwde op 24-12-1669 in Dordrecht met Catharina Cornelisse van Lill. Zij is een dochter van Cornelis Wouterse en Teuntje Joosten. Kinderen van Jan en Catharina Cornelisse: 1 Pieter de Gier. Hij is gedoopt op 31-08-1670 in Dordrecht. Pieter is overleden vóór 1674, ten hoogste 4 jaar oud. 2 Cornelis de Gier. Hij is gedoopt op 29-08-1671 in Dordrecht. Cornelis is overleden vóór 1675, ten hoogste 4 jaar oud. 3 Grietje de Gier Peters. Zij is gedoopt op 23-11-1673 in Dordrecht. 4 Pieter de Gier. Hij is gedoopt op 27-05-1674 in Dordrecht. 5 Cornelis de Gier. Hij is gedoopt op 26-07-1675 in Dordrecht. 6 Teuntje de Gier. Zij is gedoopt op 04-11-1676 in Dordrecht. X-o Lysken de Gier Adriaens, dochter van Adriaen de Gier Wouters en N.N.. Lysken trouwde op 17-12-1643 in Well met Otto Janse van der Steegh. X-p Maurits de Gier Adriaens, zoon van Adriaen de Gier Wouters en N.N.. Maurits is overleden omstreeks 1677. Notitie bij Maurits: Maris vS: 1. Heiligegeestmeester 1658 2. Schepen van de hooge en vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well 1657-1668 3. 19-4-1677 Jennecken Cocken wed. Mauris de Gier doet transport (Loofsignaat Ammerzoden) Maurits trouwde op 19-02-1643 in Well met Jenneke Willemse de Cock. Notitie bij Jenneke Willemse: Maris vS: 1. j.d. van Nederhemert Kinderen van Maurits en Jenneke Willemse: 1 Lyske de Gier Maurits Volgt XI-l.

versie:22 augustus 2006

36

2 Willem de Gier Maurits. Notitie bij Willem: Maris vS 1. Diaken 1690 2. Ouderling 1695 3. Armmeester van Well 1701 4. Schepen van de heerlijkheid Ammerzoden en Well 1688-1713 5. 5-5-1677 Willem Maurits de Gier boedelhouder van wijlen zijn vader transporteert het dezen aangekomen versterf van diens nicht Styntje Jans aan haar echtgenoot Hendrik Hendrikse, schout te Kerkwijk (Loofsignaat Ammerzoden) 3 Adriaen de Gier Maurits Volgt XI-j. 4 Joosje de Gier Maurits Volgt XI-k. 5 Wouter de Gier Maurits Volgt XI-m. 6 Peter de Gier Maurits. Hij is gedoopt op 06-11-1658 in Well. XI-j Adriaen de Gier Maurits, zoon van Maurits de Gier Adriaens en Jenneke Willemse de Cock. Hij is gedoopt op 01-02-1644 in Well. Notitie bij Adriaen: Maris vS: 1. 16-5-1692 Aeltje Gysberts wed. Adriaen Mouris de Gier doet transport (Loofsignaat Ammerzoden) Adriaen trouwde op 08-05-1670 in Well met Aeltje Gysberts. Notitie bij Aeltje: Maris vS: 1. j.d. van Delwijnen XI-k Joosje de Gier Maurits, dochter van Maurits de Gier Adriaens en Jenneke Willemse de Cock Aeltje Gysberts. Zij is gedoopt op 09-05-1647 in Well. Joosje trouwde op 30-07-1671 in Kerkwijk met Pouwel Tonis, nadat zij op 15-07-1671 in Well in ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij Pouwel: Maris vS: 1. j.m. van Kerkwijk XI-l Lyske de Gier Maurits, dochter van Maurits de Gier Adriaens en Jenneke Willemse de Cock Aeltje Gysberts. Zij is gedoopt in Well. Lyske trouwde op 10-12-1665 in Well met Cornelis Willemse van de Grient Willem van de Janse. Notitie bij Cornelis Willemse van de Grient Willem: Maris vS: 1. schepen van Ammerzoden en Well XI-m Wouter de Gier Maurits, zoon van Maurits de Gier Adriaens en Jenneke Willemse de Cock. Hij is gedoopt op 21-09-1656 in Well. Wouter is overleden vóór 1729, ten hoogste 73 jaar oud. Notitie bij Wouter: Maris vS: 1. Een natuurlijke erkende zoon van Wouter Mauris de Gier bij zijn dienstmeid Jenneke werd als Peter gedoopt, Well 21-12-1684 2. Diaken 3. Buurmeester 1696 4. schepen 1683-1703 van de hooge en vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well 5. 21-10-1685 Wouter de Gier doet den eed der tappenren (Loofsignaat Ammerzoden) 6. 17-12-1716 Testeert Wouter de Gier gehuwd met Neeltje Matheus van Empel (Loofsignaat Ammerzoden)

versie:22 augustus 2006

37

7. 17-12-1729 Compareert Neeltje van Empel wed. Wouter de Gier met haar zoon Mouris de Gier wnr. Grietje de Kempe en thans gehuwd met Sweera de Wijs en hare dochters Johanna de Gier gehuwd met Rudolph Voltelen, Dirkje de Gier gehuwd met Aart van Genderen en Elisabet de Gier gehuwd met Mattheus van Dockum (Loofsignaat Ammerzoden) 8. 25-4-1715 Wouter de Gier, krachtens volmacht van zijn huisvr. Neeltje Mathijs van Empel verleden voor schepenen van Ammerzoden tot vervreemden van hun eigendommen in de Tielerwaard en in de Betuwe, verkoopt een schaar weide op den Nederbosverlorensen weerd onder Lienden (Signaat van bezwaar Lienden) Wouter trouwde met Neeltje Matheus van Empel. Kinderen van Wouter en Neeltje Matheus: 1 Johanna de Gier Wouters Volgt XII-i. 2 Maurits de Gier Wouters Volgt XII-h. 3 Dirkje de Gier Wouters Volgt XII-j. 4 Elisabet de Gier Wouters Volgt XII-k. 5 Mathijs Melsen de Gier Wouters. Hij is gedoopt op 17-10-1700 in Well. XII-h Maurits de Gier Wouters, zoon van Wouter de Gier Maurits en Neeltje Matheus van Empel. Hij is gedoopt op 17-03-1692 in Well. Notitie bij Maurits: Maris vS: 1. Lidmaat Well 1722 http://www.valkenburgh.nl/ped-ammerzoden.html 3 Grietje van Valkenburg Kerkwijk 1747/12/01: Married with Jan de Gier Maurits, gerechtsbode te Ammerzoden en Well, baptized 1719/09/04 in Well, died >1776/04/16, son of Maurits de Gier Wouters, baptized 1692/03/17 in Well, married with Grietje de Kempe. No children. ???1739: Moved van Bruchen en Kerkwijk to Helmond Maurits: (1) trouwde met Grietje Kempe. (2) trouwde op 23-01-1728 met Sweera de Wijs. Kinderen van Maurits en Grietje: 1 Neeltje de Gier Maurits. 2 Wouter de Gier Maurits. Hij is gedoopt op 06-05-1717 in Well. 3 Jan de Gier Maurits Volgt XIII-f. Kinderen van Maurits en Sweera: 1 Mayke de Gier Maurits. Zij is gedoopt op 21-08-1729 in Well. 2 Johanna de Gier Maurits. Zij is gedoopt op 21-08-1729 in Well. XIII-f Jan de Gier Maurits, zoon van Maurits de Gier Wouters en Grietje Kempe. Hij is gedoopt op 04-09-1719 in Well. Jan is overleden na 16-04-1776, minstens 56 jaar oud. Notitie bij Jan: Maris vS: 1. Gerechtsbode te Ammerzoden en Well 2. Kinderloos 1776

versie:22 augustus 2006

38

3. 2-10-1761 Testeert Jan Maurisse de Gier en Grietje Valkenburg echtel.; 16-9-1782 Comp. de gerechtsbode Jan de Gier, erfgenaam zijner vrouw Grietje van Valkenburg (Loofsignaat Ammerzoden) Zie: Genealogie Van Valkenburg in Ned. Patriciaat 1940 Jan trouwde op 01-12-1743 in Kerkwijk met Grietje van Valkenburg. Zij is een dochter van Johannes van Valkenburg en Aertje Jans de Wijs. Zij is gedoopt op 19-03-1702 in Kerkwijk. XII-i Johanna de Gier Wouters, dochter van Wouter de Gier Maurits en Neeltje Matheus van Empel. Zij is gedoopt op 14-12-1690 in Well. Notitie bij Johanna: Maris vS: 1. 27-5-1722 Test. Sr. Rudolph Voltelen, burgerencoopman hier ter stede en Johanna de Gier (Notaris van Ek, Gorinchem) Johanna trouwde op 29-05-1719 in Hedel met Rudolph Voltelen, nadat zij op 14-05-1719 in Gorinchem in ondertrouw zijn gegaan. Rudolph is geboren in Babiloniënbroek, zoon van Salomon Voltelen en Anna Boll. XII-j Dirkje de Gier Wouters, dochter van Wouter de Gier Maurits en Neeltje Matheus van Empel. Zij is gedoopt op 12-10-1693 in Well. Dirkje is overleden in 1753 in Nederhemert, 60 jaar oud. Notitie bij Dirkje: Maris vS: 1. Met Dirkje de Gier Wouters, lidmaten te Well 1724 Staat op: http://www.vanbockel.net/interactief/Aldfaer/gier_dirkje_1050920349.html met geboortedatum 15-02-1693 te Well. Haar overlijdensjaar/-plaats komen ook uit deze bron Dirkje trouwde met Aart Dirks van Genderen, nadat zij op 15-02-1721 in Well in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Dirk van Genderen en Cathelijn Aartdr.. Aart Dirks is overleden op 0601-1774. Notitie bij Aart Dirks: Maris vS: 1. j.m. van Nederhemert 2. met Dirkje de Gier Wouters, lidmaten te Well 1724 Overlijdensdatum komt van: http://www.vanbockel.net/interactief/Aldfaer/gier_dirkje_1050920349.html (6/4/2005) Echtpaar heeft vermoedelijk een kind Wouter (check bovenstaande site) XII-k Elisabet de Gier Wouters, dochter van Wouter de Gier Maurits en Neeltje Matheus van Empel. Zij is gedoopt op 17-03-1695 in Well. Elisabet is overleden op 22-03-1768 in Driel (Kerkdriel), 73 jaar oud. Notitie bij Elisabet: Maris vS: 1. Lidmaat Well 1721 Elisabet trouwde met Matheus Gerards van Dockum. Hij is een zoon van Gerard N.N. en Mathysken van Andel. Hij is gedoopt op 09-05-1696 in Driel (Kerkdriel). Matheus Gerards is overleden op 16-03-1763 in Driel (Kerkdriel), 66 jaar oud. Notitie bij Matheus Gerards: Maris vS: 1. landbode 2.buurmeester en schout te Driel VIII-e Johan de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Peters en Jenneke N.N.. Johan is overleden omstreeks 1608. Notitie bij Johan: Maris vS: 1. Schout 1585 2. Schepen van de hooge en vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well Johan trouwde omstreeks 1587 met Adriaentje Gijsberts Hacke. Kinderen van Johan en Adriaentje Gijsberts:

versie:22 augustus 2006

39

1 N.N. de Gier Jans Volgt IX-i. 2 Peter de Gier Jans, geboren in 1590 Volgt IX-j. IX-i N.N. de Gier Jans, dochter van Johan de Gier Peters en Adriaentje Gijsberts Hacke. N.N. trouwde met Dirk Joosten. IX-j Peter de Gier Jans is geboren in 1590, zoon van Johan de Gier Peters en Adriaentje Gijsberts Hacke. Peter is overleden in 1650, 60 jaar oud. Notitie bij Peter: Maris vS 1. Schout 1635-1650 hooge en vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well 2. Schepen 1617-1649 hooge en vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well 3. Dijkschrijver en heemraad hooge en vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well 4. 30-9-1621 Peter Janse de Gier, schepen, oud omtrent een en dertig jaren, getuigt (Dingsignaat Ammerzoden) 5. 8-5-1651 Dirk Wouterse de Gier curator over den nagelaten boedel van Peter Janse de Gier en Grietje Lucassen verkoopt het huis te Ammerzoden waar deze te wonen plachten, genaamd "de Schuur" (Loofsignaat Ammerzoden) 6. 17-10-1656 Jacob Dirks wonende te Oers in de Meierei van den Bosch doet transport aan zijn zwager Jan, Peter en Egon de Gier, zoons van wijlen Peter de Gier (Loofsignaat Ammerzoden) 7. zie over hem nog de Inleiding in Maris vS: Peter trouwde met Grietje Lucassen. Kinderen van Peter en Grietje: 1 Adriaentje de Gier Peters, geboren in Ammerzoden Volgt X-r. 2 Jenneke de Gier Peters Volgt X-s. 3 Peter de Gier Peters. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Particulier secretaris van de gravin van Montmorency-d´Affaitadi ´)

´) Indien het Mechelen, alwaar hij in 1663 gevestigd was, de aldus genaamde plaats in de graafschap Zutphen is, dan zal uit hem wel stammen: - Peter de Gier, gegoed onder Hengelo Gld., trouwt Margaretha Woeltjes (dr. v. Jan Woeltjes en Sweercke Antinck, geb. Hengelo Gld. 9-2-1645 29-9 1684 Comp. Peter de Gier en zijn huisvr. Margaretha Woeltjes (Scholtambt Zutphen 1683-1689 fol. 35vso) 30-8-1682, 31-8-1682 en 28-11-1687 akten omtrent het gezin Woeltjes-Antinck onder Hengelo Gld. (Zutphense kentenissen) 5-11-1695 Peter de Gier, wonende te Hengelo in het graafschap Zutphen transporteert land onder Ammerzoden bele[e]nd Peter Janse de Gier aan zijn neef Jan Janse de Gier (Loofsignaat Ammerzoden) 11-6-1659 De Hoogedelgeboren vrouwe Loura d´Affaitadi douarière van Cresy van Montmorency schenkt een rentebrief aan haar dienaar Peter de Gier; door deze wonende te Mechelen- verkocht 15-5-1663 (Loofsignaat Ammerzoden) Uit dit huwelijk: versie:22 augustus 2006

40

a. Willem de Gier, ged. Hengelo Gld. 23-2-1683 b. Lucas de Gier, tr. Hengelo G. 15-1-1708 Arendje Bannink (dr. v. Aelbert uit Hengelo

AdG: Via internet, incl Genlias zijn nog vrij veel gegevens over De Gier - Hengelo Gld te vinden. Zie toevoeging 4 Egon de Gier Peters. 5 Lucas de Gier Peters. Notitie bij Lucas: Maris vS: 1. 8-2-1660 Lucas de Gier Peters, ruyter onder den heer ritmeester de Gruyter gelooft thyns te betalen (Loofsignaat Ammerzoden) 2. 28-3-1661 Lucas de Gier transporteert land op de Haer onder Ammerzoden uit zijn vaders boedel aan zijn broeder Peter de Gier (Loofsignaat Ammerzoden) 6 Styntje de Gier Peters Volgt X-t. 7 Margriet de Gier Peters, geboren in Well Volgt X-u. 8 Jan de Gier Peters Volgt X-q. X-q Jan de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Jans en Grietje Lucassen. Notitie bij Jan: Maris vS: 1. Gegoed onder Ammerzoden 2. 18-8-1653 Jan de Gier als man van Mayke Teunis doet transport aan den koetsier van den heer van Ammerzoden (Loofsignaat Ammerzoden) 3. 2-6-1678 Compareeren Mayke Antheunis weduwe van Jan de Gier en haar zoon Peter Janse de Gier (Loofsignaat Ammerzoden) 4. 13-30(??)-1689 Erfdeeling tusschen Peter, Jan, en Grietje de Gier, kinderen van wijlen Jan Peterse de Gier en Mayke Antheunis (Loofsignaat Ammerzoden) Jan trouwde met Mayke Antheunis. Kinderen van Jan en Mayke: 1 Jan de Gier Jans Volgt XI-o. 2 Grietje de Gier Jans Volgt XI-p. 3 Peter de Gier Jans Volgt XI-n. XI-n Peter de Gier Jans, zoon van Jan de Gier Peters en Mayke Antheunis. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Schepen van de hooge vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well 1707-1717 2. 9-6-1721 Testeert Peter Janse de Gier met Maryke Roelofs zijn huisvr. (Loofsignaat Ammerzoden) 3. 8-5-1744 Erfdeeling tusschen Jan Peters de Gier en Aryen Janse van Thiel nomine uxoris Neske de Gier weduwe van Jan de Groot van de nalatenschap hunner ouders Peter de Gier en Marike Roelofs (Loofsignaat Ammerzoden) 4. 27-3-1744 Testeert Marike Roeloffs weduwe van Peter de Gier (Loofsignaat Ammerzoden)

versie:22 augustus 2006

41

5. 21-2-1695 Beleend met Huis en hof genaamd "de Tong" met land onder Ammerzoden Peter Janse de Gier als man en momber van Maryke Roeloffs in opvolging van haar vader Roelof Henricks; beleend Arien Janse van Tiel man en voogd van Neeske de Gier (Leenregister Ammerzoden). Peter trouwde met Mayke Roelofs Henricqs Heymans. Mayke Roelofs Henricqs is overleden in 041744. Kinderen van Peter en Mayke Roelofs Henricqs: 1 Neeske de Gier Peters Volgt XII-l. 2 Jan de Gier Peters Volgt XII-m. 3 Marie de Gier Peters Volgt XII-n. XII-l Neeske de Gier Peters, dochter van Peter de Gier Jans en Mayke Roelofs Henricqs Heymans. Neeske is overleden vóór 1750. Notitie bij Neeske: Maris vS: 1. Was al weduwe toen zijn Jan de Groot trouwde 2. 3-1-1736 Staat en inventaris gedaan bij Neeske de Gier weduwe van Jan de Groot (Loofsignaat Ammerzoden) 3. 9-1-1750 Erfdeeling tusschen Arien van Tiel weduwnaar van Neeske de Gier en zijn kinderen (Loofsignaat Ammerzoden) 4. 19-5-1767 Testeeren Arien van Tiel en Geertrui de Gier (Loofsignaat Ammerzoden) 5. 16-5-1775 Comp. de weduwe van Arien van Tiel (Loofsignaat Ammerzoden) AdG: Mogelijk is dit Agnes de Gier uit onderstaand http://home.wanadoo.nl/r.van.essen/wordragen.html IV-f : Johannes Roelofs van Wordragen ook genaamd Jan Roeleven, gedoopt te Ammerzoden (GE) op 9 april 1725, wonende aldaar, begraven aldaar in oktober 1794, zoon van Roelandus Hendrickx (IIIa) en Maria Hendriks. Johannes wordt genoemd Johannes Roelofs (1753-1775), Johannes Roeleven (1754-1759) en later Johannes Roelofs van Wordragen (na 1772). Zijn begraafdatum staat in de huwelijksakten van zijn kleinkinderen (1825 en 1826). Hij is ondertrouwd te Ammerzoden (GE) op 24 augustus 1753 en getrouwd aldaar op 16 september 1753 voor de kerk (getuigen waren Gerardus de Groot en zijn broer Adrianus Roelofs van Wordragen) (1) met Maria de Groot ook genaamd de Groodt, gedoopt te Ammerzoden (GE) op 11 augustus 1730 (doopgetuigen waren Maria de Gier en Johannes de Gier), wonende te Ammerzoden (GE), overleden tussen 1761 en 1764, dochter van Johannes de Groot en Agnes de Gier Neeske: (1) trouwde met Jan de Groot. (2) trouwde met Adriaen Janse van Tiel. Adriaen Janse is overleden in 1775. Notitie bij Adriaen Janse: Maris vS: 1. Buurmeester van de heerlijkheid en het dorp Rossum 1748 2. Overleden 1772/1775 XII-m Jan de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Jans en Mayke Roelofs Henricqs Heymans. Hij is gedoopt op 04-04-1695 in Ammerzoden RK. Jan is overleden in 1773, 78 jaar oud. Notitie bij Jan: Maris vS: 1. Armmeester 1770 2. Leenman 1756 3. Schepen 1742-1767 van de vrije hooge heerlijkheid Ammerzoden en Well 4. 15-4-1742 Erfdeeling tusschen Jan de Gier gehuwd met Jenneke van Tiel, Jan van Tiel c.s. kinderen en erfgenamen van Arien van Tiel en Syke Jans (Loofsignaat Ammerzoden)

versie:22 augustus 2006

42

5. 24-7-1756 Testeert Jan Peters de Gier; zijn zoons zijn nog ongehuwd (Loofsignaat Ammerzoden) 6. 2-11-1773 Erfscheiding tusschen Peter, Arien en Jan de Gier, Gysbert Janse van den Oort gehuwd met Johanna de Gier, Wouter Dikmans gehuwd met Maria de Gier en Arien Janse van den Oort gehuwd met Petronella de Gier, kinderen en erfgenamen van Jan Peterse de Gier en Jenneke van Tiel (Loofsignaat Ammerzoden) Jan trouwde met Jenneke van Tiel. Zij is een dochter van Adriaan Adriaens van Tiel en Sijke Jans Folkers. Kinderen van Jan en Jenneke: 1 Peter de Gier Jans. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Schepen van de hooge vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well 1775-1792 2 Johanna de Gier Jans Volgt XIII-h. 3 Maria de Gier Jans Volgt XIII-i. 4 Petronella de Gier Jans Volgt XIII-j. 5 Adriaen de Gier Jans Volgt XIII-g. 6 Jan de Gier Jans. Hij is gedoopt op 17-10-1743 in Ammerzoden RK. Notitie bij Jan: Maris vS: 1. Schepen van de hooge vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well 1781-1788 en van de baronnie van Hedel 1798 XIII-g Adriaen de Gier Jans, zoon van Jan de Gier Peters en Jenneke van Tiel. Hij is gedoopt op 2311-1738 in Ammerzoden RK. Notitie bij Adriaen: Maris vS: 1. Schepen van de hooge vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well 1776-1791 2. Lid van het plaatselijk bestuur ald. 1800 3. 11-3-1793 Testeeren Arien de Gier en Geertrui Stelt, echtelieden (Loofsignaat Ammerzoden) 4. 16-2-1729 Erfscheiding tusschen Arien de Gier en Geertrui Stelt, echtelieden, bevorens weduwe en boedelhoudster van Johannes Jasperse van Geffen, en hare kinderen (Loofsignaat Ammerzoden) 5. 13-11-1799 Student te Duisburg, Joannes de Gier, Ammelzode in Bommelerwaard, Medicinae, actatis 22; pater Adrianus de Gier mercator (Zie Ned. Leeuw 1926 blz 371), daarna student te Leiden Johannes de Gier ex pago Ammelzode, med. 26 jaren (volgens Album studiosorum Leiden) Adriaen trouwde op 22-11-1775 in Ammerzoden RK met Geertrui Stelt. XIII-h Johanna de Gier Jans, dochter van Jan de Gier Peters en Jenneke van Tiel. Notitie bij Johanna: Maris vS: 1. Ondertrouwt voor schepenen Ammerzoden Johanna trouwde met Gysbert Janse van den Oort, nadat zij op 15-04-1763 in Ammerzoden in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Jan Gijsberts Gysberts van den Oort en Jenne Maria Stelt. Notitie bij Gysbert Janse: Maris vS: XIIb4 1. Schepen van de heerlijkheid Ammerzoden 1769-1781 2. 30-11-1781 Compareert Jan van den Oort, weduwnaar van Jenne Maria van Stelt en zijn zoon Gysbert, gehuwd met Johanna de Gier (Loofsignaat Hedel) XIII-i Maria de Gier Jans, dochter van Jan de Gier Peters en Jenneke van Tiel.

versie:22 augustus 2006

43

Notitie bij Maria: Maris vS: 1. 5-5-1787 Erfscheiding tusschen Peter, Jan, Arien,de Gier en Maria de Gier gehuwd met Wouter Dikmans, erfgenamen ab intestato van wijlen hun tante mej. Antonia van Tiel, in leven zijnde bagijn van in den bagijnehove van Turnhout (Loofsignaaat Ammerzoden) http://home.wanadoo.nl/r.van.essen/wordragen.html IV-b : Johanna Roelof Hendricks, gedoopt tussen 1707 en 1713, overleden na 1747, dochter van Roelandus Hendrickx (III-a) en Maria Hendriks. Zij is getrouwd te Ammerzoden (GE) op 28 februari 1740 voor de kerk (getuigen waren Hendrick Roelofs en Catharina Dickmans) met Gerard Dickmans. (Hij was eerder getrouwd te Hedel (GE) op 27 juli 1738 voor de kerk (getuigen waren Adriaen van Liempt, Frederick Dickmans, Catrina Dickmans en Wouterke van Liempt) met Adriaentie van Liempt, overleden voor 28 februari 1740.) Volgens de huwelijksakte was Gerrit weduwnaar toen hij met Johanna trouwde, maar de naam van zijn eerste vrouw werd niet vermeld. Uit dit huwelijk: 1 : Wouter Dickmans, gedoopt te Ammerzoden (GE) op 12 december 1740 (doopgetuigen waren Maria Dickmans en Frederick Dickmans). Hij is getrouwd te Ammerzoden (GE) op 12 mei 1773 voor de kerk (getuigen waren Peter de Gier en Maria Dickmans) met Maria de Gier. Maria trouwde op 12-05-1773 in Ammerzoden RK met Wouter Dikmans. XIII-j Petronella de Gier Jans, dochter van Jan de Gier Peters en Jenneke van Tiel. Petronella is overleden vóór 1772. Notitie bij Petronella: Maris vS: 1. Trouwt voor schepenen te Ammerzoden 2. 31-1-1772 Staat en inventaris van Arien Janse van den Oort als weduwnaar en boedelhouder van Piternella de Gier, gedaan aan Jan Peterse de Gier en diens zoon Peter de Gier als grootvader en oom, voogden van zijn kind (Loofsignaat Ammerzoden) Petronella trouwde op 11-05-1767 in Ammerzoden RK met Adriaen Jansen van den Oort. Adriaen Jansen is geboren in Ammerzoden, zoon van Jan Gijsberts Gysberts van den Oort en Jenne Maria Stelt. Notitie bij Adriaen Jansen: Maris vS: 1. Schepen van de heerlijkheid Ammerzoden en Well 1782 2. ondertrouwt Adriana Wolfs voor schepenen Ammerzoden XII-n Marie de Gier Peters, dochter van Peter de Gier Jans en Mayke Roelofs Henricqs Heymans. Zij is gedoopt op 09-02-1698 in Ammerzoden RK. Marie trouwde op 26-07-1733 in Ammerzoden met Theodorus van Thiel. XI-o Jan de Gier Jans, zoon van Jan de Gier Peters en Mayke Antheunis. Notitie bij Jan: Maris vS: 1. Trouwt ook Gereformeerd op 27-7-1692 blijkens aantekening in het Gereformeerd trouwregister; beiden [zijn] roomsch-katholiek Jan trouwde op 24-07-1692 in Ammerzoden RK met Gijsbertje Anthonisse. XI-p Grietje de Gier Jans, dochter van Jan de Gier Peters en Mayke Antheunis. Notitie bij Grietje: Maris vS: 1. Trouwen: zie broer Jan de Gier Jans Grietje trouwde op 02-04-1692 in Ammerzoden met Daniel Aris Folkers. X-r Adriaentje de Gier Peters is geboren in Ammerzoden, dochter van Peter de Gier Jans en Grietje Lucassen. Notitie bij Adriaentje: Maris vS:

versie:22 augustus 2006

44

1. 17-3-1656 Jan Hendrikse nabuur te Driel gehuwd met Adriaentje de Gier transporteert haar erfdeel van wijlen Peter de Gier aan zijn zwager Jan de Gier (loofsignaat Ammerzoden) Adriaentje trouwde met Jan Hendrik Willems van Kessel. Jan Hendrik Willems is geboren in Driel (Kerkdriel). Notitie bij Jan Hendrik Willems: Maris vS: 1. schepen in de hooge bank van Driel X-s Jenneke de Gier Peters, dochter van Peter de Gier Jans en Grietje Lucassen. Jenneke trouwde op 16-02-1645 in Well met Adriaen Philips. Notitie bij Adriaen: Maris vS: 1. j.m. van Oirle X-t Styntje de Gier Peters, dochter van Peter de Gier Jans en Grietje Lucassen. Notitie bij Styntje: Maris vS: 1. 19-9-1651 Accoord tusschen Styntje de Gier wed. Peter Reynen eerder weduwnaar Barbara de Corty en de mombers over de kinderen uit laatstbedoeld huwelijk (Dingsignaat Driel) 2. 9-2-1652 Testeert Styntje de Gier weduwe Peter Reynen doet makingen aan haar zuster Adriaentje en haar vier broers Jan, Lucas ruiter, Peter en Egon Styntje trouwde met Peter Reynen. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Weduwnaar van Barbara de Corty 2. deken van het St. Anthonygilde te Driel X-u Margriet de Gier Peters is geboren in Well, dochter van Peter de Gier Jans en Grietje Lucassen. Margriet trouwde op 21-07-1650 in Well met Aelbert van den Bosch. Notitie bij Aelbert: Maris vS: 1. j.m. van Wijk bij Duurstede 2. Controleur van de convooien en licenten te Heusden VII-c Peterken de Gier Peters, dochter van Peter de Gier Hillebrants en Gertrud van Segen. Peterken is overleden op 28-01-1576. Notitie bij Peterken: AdG: Wapenherault 1908, blz 353 Peterken trouwde op 08-01-1572 in Zaltbommel met Gerrit van Duren, 36 jaar oud. Gerrit is geboren op 07-10-1535, dochter van Wolter van Duren en Truyken van Langeveld. Zij is gedoopt op 09-10-1595. Notitie bij Gerrit: Maris vS: 1. Lid magistraat van Nijmegen 2. Anno 1572 den 8 Januari nam ik Gerrit van Duren mijn andere huysvrouw Peterken de Ghyer, Peter de Ghyers dogter tot Bommel; 3. Anno domini 1576 den 28 January ´s avonts ten acht uuren is gestorven mijn huysvr. Peterken de Ghyer. Dees siel en alle gelovige sielen de almachtige God genadig en barmhartig zij; en ons allen als wij nakomen 4. Anno 1585 door oploop van oproerige papiste borgers en muitineerend garnisoen met de andere Heeren van de Magistraat uitgejaagt en tot Bommel gaan woonen, maar Nimmegen anno 1591 den 22 Octob. door Prins Maurits weder gewonnen sijnde, in syn vorige staat herstelt (Wapenherault 1908, blz 353, Familieaantekeningen Van Duren) AdG: Wapenherault 1908, blz 353: 1. Metgen Koets Jans 2. Anno Domini 1571 op den 3 dag mey des morgens ten VIII uren is gestorven mijn huysvrouw Metgen Koets Kind van Peterken en Gerrit:

versie:22 augustus 2006

45

1 Wolter Duren, geboren op 05-12-1573. + VI-b Dirk de Gier Hillebrants, zoon van Hillebrant de Gier Peters en Aleyd N.N.. Dirk is overleden op 27-01-1585 in Zaltbommel. Notitie bij Dirk: Maris vS: 1. Begraven bij zijn vader in de St. Maartenskerk Zaltbommel (zie Bloys van Treslong, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in de Kerken van Gelderland blz 486; zie ook bijlage 8) 2. Burgemeester Zaltbommel 1572 3. Schepen Zaltbommel 1542-1570. Vgl. Van de Ven, Inventaris gemeente archief Zaltbommel, regesten. Zie ook: Bossche Bijdragen" V 1922. Zie ook nog civ. proc. Hof van Gelre 1549 no 20, en 1552 no 34, Dirk de Gier gasthuismeester en schepen van Zaltbommel 4. Gasthuismeester Zaltbommel 1550 5. Heiligegeestmeester Zaltbommel 1577 6. Dirck de Ghier obiit anno 1585 27 Januarij, cius animus requiesat in pace (Dingsignaat Zaltbommel, losse aantekening bij de schepenkeur van Nicolay 1584). 7. 1580 St. Nicholaasdach testeert Dirk de Ghyer, benoemt de kinderen van zijn dochter Heylintje ´s Gieren (AdG: hier Heylke), huisvrouw Jan Hanricks, tot fideicommissare erfgenamen, noemt nog zijn dochter Styn ‘s-Gieren (AdG: hier Christine) zaliger gehuwd met Wouter Reyniers (Loofsignaat Zuilichem) 8. Obiit anno 1551 Bertha filia Arnoldi Man uxor Theodorici de Ghier pro cuius perpetua memoria dati sunt tres equites; obiit 22 Oct. anno 1564 Aleidis uxor Theodorici de Ghier (Necrologium kapittel Zaltbommel) 9. Het is onduidelijk uit welk huwelijk de kinderen van Dirk stammen AdG: 1. Getoonde zegels zijn aanwezig in het streekarchief Bommelerwaard 2. Register Leenakten, kwartier Nijmegen, Corenweertschen rijsweert: Idem eedt vernijt deur Dirck de Gier, 7 Julii 1544. Deze doet dat ten behoeve van dan nog ´onmundige´ zoon van Hillebrant de Gier Peters, Peter de Gier Hillebrants, die dit leen op ´20 Octobris 1536´ wordt meegegeven, omdat zijn vader sterft. Dirk: (1) trouwde met Bertha Man. Bertha is overleden in 1551. (2) trouwde met Aleidis Auwrijn. Aleidis is overleden op 22-10-1564. Notitie bij Aleidis: Maris vS: Kinderen van Dirk en Bertha: 1 Christine de Gier Dirks Volgt VII-f. + 2 Hillebrant de Gier Dirks, geboren in 1545 Volgt VII-d. Kinderen van Dirk en Aleidis: 1 Heylke de Gier Dirks Volgt VII-g. 2 Hubert de Gier Dirks Volgt VII-e. + VII-d Hillebrant de Gier Dirks is geboren in 1545, zoon van Dirk de Gier Hillebrants en Bertha Man. Hillebrant is overleden in 1615, 70 jaar oud. Notitie bij Hillebrant: Maris vS: 1. Buurmeester te Driel 1569 2. Heemraad van Groot Driel, 3. Burgemeester van Zaltbommel 1586 4. Schepen 1571-1589 van Zaltbommel, 5. Schepen in de hooge bank van Driel 1591-1613

versie:22 augustus 2006

46

6. 18-3-1588 Hillebrant de Ghier Dericks, Jan van Lith en Cornelis de Joede, ooms en erfgenamen van Eelken Ott Claesz dochter, en wel Hillebrant als zijnde gehuwd met een zuster van Ott Claesz. en Jan van Lith en Cornelis de Joede zijnde broeders van Mericke Jan Saersz.dr. hun overleden zuster die gehuwd geweest was met Ott Claesz. (Loofsignaat Driel) 7. 1-10-1604 Testeert Hillebrant de Ghyer Dirks en Lysbet Claes Corstensdr. bepalende dat het erfdeel van den jongen Hillebrant de Ghyr de soone van zaliger Dirk verwekt bij Lysbet Lamberts tot Middelborg slechts zal mogen worden vervreemd met goedvinden van de vrienden. 8. 1609 Hillebrant de Ghyer Dirks verklaart oud te zijn 64 jaren en in 1569 buurmeester in Driel geweest te zijn (Gelre XII blz 305) 9. 7-5-1615 en 1614 Testeert Hillebrant de Ghier Dirks, noemt zijn kinderen Peter, Robbert, Aelken, Berntken ´s Gieren gehuwd met Cornelis de Jode en zijn zoons zoon Hillebrant Dirks (Loofsignaat Driel) 10. 1569 Enquete ten verzoeke van Hillebrandt de Ghier als heemraad van Groot Driel (civ. processen Hof van Gelre 1569 no. 12) Hillebrant trouwde met Lysbet Claes Corstiaens. Kinderen van Hillebrant en Lysbet Claes: 1 Aelke de Gier Hillebrants Volgt VIII-i. 2 Dirk de Gier Hillebrants Volgt VIII-f. 3 Berntken de Gier Hillebrants Volgt VIII-h. + 4 Peter de Gier Hillebrants Volgt VIII-g. 5 Robbert de Gier Hillebrants. Robbert is overleden in 1642. Notitie bij Robbert: Maris vS: 1. Kwartier van Nijmegen, kohieren van verpondingen over het jaar 1648: Driel; Peter de Ghiers huys en hoff groot 5 honts, aan de kerk tot Driell; idem 9 honts en 8.5 mergen in de Beemder weylandt, 4 mergen in de Hoensaetsche weyde, 16 honts in de Bovenste Kivitshamme, 11 honts in de Benedenste Kivitshamme, 9 honts in Voorsterweerd, huys en hoff 1.5 morgen op den Uytterweerd 2. Rob en Peter de Ghier huys en hoff tot Velddriel met 4 honts zes mergen modo vrou de Ghier in de Beemder weylandt 3. Peter Reynen´s erven huys en hoff met twee mergen en noch 4 honts aan de kerk tot Driell, 4 honts boomgaard met huys tot Hoensaet-Driel 4. 26-2-1642 Comp. Rob de Ghier momber over de onmondige kinderen van zijn broeder Peter (Loofsignaat Driel) 5. 23-3-1642, 16-11-1642 Verkoopen erfgenamen van zaliger Robbregt de Gier (Loofsignaat Driel) VIII-f Dirk de Gier Hillebrants, zoon van Hillebrant de Gier Dirks en Lysbet Claes Corstiaens. Dirk is overleden vóór 1604. Notitie bij Dirk: Maris vS: 1. 8-11-1621 Comp. Hubert de Ghyer door de bank van Driel aangesteld tot sequester over de nalatenschap van Dirk Hillebrant Dirks 2. 20-7-1616 Peter de Ghier als momber van Hillebrant de Gier soone Dirck de Ghiers, Mathys Dirks en Cornelis de Jode als mannen en mombers doen transport (Loofsignaat Zaltbommel Dirk trouwde met Lysbet Lamberts.

versie:22 augustus 2006

47

Kind van Dirk en Lysbet: 1 Hillebrant de Gier Dirks. Notitie bij Hillebrant: Maris vS: 1. Wonende te Middelburg + VIII-g Peter de Gier Hillebrants, zoon van Hillebrant de Gier Dirks en Lysbet Claes Corstiaens. Peter is overleden in 1641. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Trouwt als weduwnaar voor schepenen te Driel 2. 15-6-1632 Peter de Ghier soone van zaliger Hillebrant verkoopt "de Hooge Veluwe" in de Cocqkamp, gericht Zaltbommel, aan Diederik de Gier (Loofsignaat Driel) 3. 6-7-1632 Peter de Ghier soone Hillebrants de Ghier zaliger en neef van Diedericq de Ghier der regten licentiaat heeft een broeder Robbregt de Ghier wonende in Velddriel (Loofsignaat Driel) 4. 21-4-1641 Comp. Peter de Gier Hillebrants te Driel; 26-2-1642 Anneke weduwe van Peter de Gier en Hillebrant en Jan Peters de Gier voor zichzelf en hun onmondige broers en zusters (Loofsignaat Driel) Peter: (1) trouwde met N.N.. Zij is overleden vóór 1636. (2) trouwde op 22-07-1636 in Driel (Kerkdriel) met Anneke Aertsens. Kinderen van Peter en Anneke: 1 Catharina de Gier Peters Volgt IX-m. 2 Hillebrant de Gier Peters. Hillebrant is overleden in 1645. Notitie bij Hillebrant: Maris vS: 1. 2-6-1645 Hillebrant de Gier en in 20-11-1645 in diens plaats zijn broeder Jan de Gier, momber van zijn broeder Claes Peters de Gier inzake contra Reynder Jan Aertsen (Dingsignaat Driel) + 3 Jan de Gier Peters Volgt IX-l. 4 Nicolaas de Gier Peters, geboren omstreeks 1638 Volgt IX-k. IX-k Nicolaas de Gier Peters is geboren omstreeks 1638, zoon van Peter de Gier Hillebrants en Anneke Aertsens. Notitie bij Nicolaas: Maris vS: 1. 20-6-1638 Claes de Gier Peters koopt huis en hof te Velddriel en een hoofken in den Poel; woont nog aldaar 23-5-1662 (Loofsignaat Driel) 2. 1-4-1681 Nicolaas de Gier nomine uxoris erfgenaam van zwager Wouter Willemse de Rouw. (Dingsignaat Driel). 3. 3-11-1685 Magescheid tusschen Lysbet de Gier, getrouwt met Johan de Cocq, Willem, Peter en Anneke, kinderen van wijlen Claes de Gier en Hillegonde Willemse (Loofsignaat Driel) . Nicolaas trouwde met Hilleke Willem Stoffels de Rouw, nadat zij op 04-04-1663 in Driel (Kerkdriel) in ondertrouw zijn gegaan. Hilleke Willem Stoffels is geboren omstreeks 1642 in Driel (Kerkdriel). Notitie bij Hilleke Willem Stoffels: Geboorte: http://home.planet.nl/˜luyte026/drift/pg/pg_frm3.htm Kinderen van Nicolaas en Hilleke Willem Stoffels: 1 Elisabet de Gier Nicolaasdr Volgt X-v. 2 Pieterke de Gier Nicolaasdr. Zij is gedoopt op 04-07-1669 in Driel (Kerkdriel).

versie:22 augustus 2006

48

3 Pieter de Gier Nicolaasse. Hij is gedoopt op 14-01-1672 in Driel (Kerkdriel). 4 Petrus de Gier Claesse Volgt X-w. 5 Geertruyt de Gier Nicolaasdr. Zij is gedoopt op 27-09-1676 in Driel (Kerkdriel). 6 Willem de Gier Nicolaasse. Zij is gedoopt op 27-09-1676 in Driel (Kerkdriel). Willem is overleden vóór 1678, ten hoogste 2 jaar oud. 7 Willem de Gier Nicolaasse Volgt X-y. 8 Anneke de Gier Nicolaasdr Volgt X-x. X-v Elisabet de Gier Nicolaasdr, dochter van Nicolaas de Gier Peters en Hilleke Willem Stoffels de Rouw. Zij is gedoopt op 15-11-1663 in Driel (Kerkdriel). Elisabet trouwde op 16-08-1685 in Driel (Kerkdriel) met Johan Aerts de Cocq van Alum. Notitie bij Johan Aerts de Cocq: Maris vS: 1. 22-10-1691 Johan de Cocq van Alum nomine uxoris Lysbet de Gier verkoopt huis en hof in de Uyttingstraat te Driel. (Loofsignaat Driel). 2. Comp. Jan de Cocq van Alum, inzake Tonis Rijck de Cocq, en Benjamin de Cocq zoons van Dirk de Cocq en Cornelia Lansdael (Loofsignaat Driel) 3. Zie passim Wijnaendts van Resandt in Ned. Leeuw 1936 kol. 403, "De afstamming van het tot den Nederlandschen adel behoorende geslacht de Kock" X-w Petrus de Gier Claesse, zoon van Nicolaas de Gier Peters en Hilleke Willem Stoffels de Rouw. Hij is gedoopt op 03-08-1673 in Driel (Kerkdriel). Notitie bij Petrus: AdG: Wordt onder Maris vS A XIf2 (blz. 148) als Peter aangeduid

Maris vS: 1. 1-4-1741 Testeeren Peter de Gier en Margaretha van Delwijnen echtelieden, vermaken hun zoon Wouter het huis en hof in de Kleine Ipperackeren te Driel leenroerig aan het huis Rossum alwaar testateuren thans wonen. De overige kinderen zijn: Helena getrouwd met Jacob van Hausselt, wijlen Maria getrouwd met Peter van Sprangh, Lysbet getrout met Frans van Hausselt, Jacoba, en Geertruida de Gier (Loofsignaat Driel). 2. Enige jong overleden kinderen komen niet voor in B Xa (vermoedelijk ook Geertruida) Petrus trouwde op 12-03-1699 in Driel (Kerkdriel) Ger. en RK met Margriet van Delwijnen. Zij is een dochter van Wouter van Delwijnen en Maria Weltens. Kinderen van Petrus en Margriet: 1 Helena de Gier Peters Volgt XI-q. 2 Maria de Gier Peters Volgt XI-r. 3 Elisabet de Gier Peters Volgt XI-s. 4 Wouter de Gier Peters Volgt XI-t. 5 Jacoba de Gier Peters Volgt XI-u. 6 Geertrui de Gier Peters Volgt XI-v. 7 Clara de Gier Peters Volgt XI-w.

versie:22 augustus 2006

49

XI-q Helena de Gier Peters, dochter van Petrus de Gier Claesse en Margriet van Delwijnen. Zij is gedoopt op 22-11-1702 in Driel (Kerkdriel). Helena is overleden op 25-10-1748 in Driel (Kerkdriel), 45 jaar oud. Helena trouwde op 15-04-1725 in Driel (Kerkdriel) Ger. en RK met Jacobus van Hausselt. Jacobus is geboren in Driel (Kerkdriel), zoon van Jan Gerits van Hausselt. Jacobus is overleden op 10-02-1742. Notitie bij Jacobus: Maris vS: 1. Schepen in de hooge bank van Driel 2. Beleend met een hofstad te Driel haldende vier honts lant gelegen in den kerspel van Driel bij der kercken, op tselve staat een huis (Register leenaktenboeken, kwartier Nijmegen, blz. 698). 3. 8-2-1743 De weduwe Jacob van.Hausselt doet den eed der tapperen te Driel (Loofsignaat Driel). XI-r Maria de Gier Peters, dochter van Petrus de Gier Claesse en Margriet van Delwijnen. Zij is gedoopt op 22-11-1702 in Driel (Kerkdriel). Maria is overleden op 25-10-1748 in Driel (Kerkdriel), 45 jaar oud. Notitie bij Maria: AdG: zij zou van Peter gescheiden moeten zijn Maria trouwde op 21-12-1727 in Driel (Kerkdriel) met Peter van Sprangh, 29 jaar oud. Peter is geboren op 30-11-1698 in Driel (Kerkdriel). Peter is overleden na 1727, minstens 29 jaar oud. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. j.m. van Driel 2. Hij zou van Maria gescheiden moeten zijn Geboorte en overlijden volgens: http://home.planet.nl/˜luyte026/drift/pg/pg_frm3.htm Kind van Maria en Peter: 1 Johanna van Sprangh, geboren op 14-07-1728 in Driel (Kerkdriel). Johanna is overleden op 27-07-1799 in Driel (Kerkdriel), 71 jaar oud. Notitie bij Johanna: Volgens: http://home.planet.nl/˜luyte026/drift/pg/pg_frm3.htm XI-s Elisabet de Gier Peters, dochter van Petrus de Gier Claesse en Margriet van Delwijnen. Zij is gedoopt op 01-02-1704 in Driel (Kerkdriel). Elisabet trouwde op 21-10-1736 in Driel (Kerkdriel) Ger. en RK met Frans van Hausselt. Notitie bij Frans: Ook genaamd ´van Hoesselt´ XI-t Wouter de Gier Peters, zoon van Petrus de Gier Claesse en Margriet van Delwijnen. Hij is gedoopt op 23-07-1708 in Driel (Kerkdriel). Wouter is overleden in Driel (Kerkdriel), 83 jaar oud. Hij is begraven op 29-10-1791 te Driel (Kerkdriel) kerk. Notitie bij Wouter: Maris vS: 1. 25-11-1749 Wouter de Gier bloedvoogd over de kinderen van wijlen Frans van Hoesselt en Lysbet de Gier (Loofsignaat Driel). 2. 8-1-1768 Testeeren Wouter de Gier en Annemie van Wagtendonk (Loofsignaat Driel). 3. 20-1-1778 Wouter de Gier verkoopt het leengoed geërfd van zijn vader (Loofsignaat Driel). 4. 26-7-1781 Testeeren Wouter de Gier en Annemie van Wagtendonck, benoemen tot erfgenamen hun vier kinderen Peter, Anneke gehuwd met Jan van Heesik, Margriet gehuwd met Roelof de Haas en Amolda; 28-7-1781 dezelfden verbinden twee huizen met hoven, boomgaard en bosch "de Lange Weg", "het Hoogbroek", en den "Mosterhoff" onder Driel (Loofsignaat Driel) . AdG: de doop- en begrafenisdatum komen van Maris vS. De gestelde begrafenisdatum (19/10/1701) moet echter fout zijn. Is het 1791, 1801? In elk geval leefde hij nog in 1781. Vooralsnog houd ik 1791 aan. Wouter trouwde op 26-01-1738 in Driel (Kerkdriel) Ger. en RK met Anna Maria van Wagtendonck. Kinderen van Wouter en Anna Maria:

versie:22 augustus 2006

50

1 Arnolda de Gier Wouters Volgt XII-r. 2 Anneke de Gier Wouters Volgt XII-o. 3 Peter de Gier Wouters Volgt XII-p. 4 Margriet de Gier Wouters Volgt XII-q. XII-o Anneke de Gier Wouters, dochter van Wouter de Gier Peters en Anna Maria van Wagtendonck. Zij is gedoopt op 11-05-1738 in Driel (Kerkdriel) RK. Notitie bij Anneke: Maris vS: 1. Testeert Gerard van Wagtendonck benoemt tot erfgenaam zijn nicht Anneke de Gier-gehuwd met Jan van Heesik (Loofsignaat Driel) 2. 6-3-1793 Jan van Heesik en Anneke de Gier tochten elkander Anneke trouwde op 26-10-1766 in Driel (Kerkdriel) met Jan van Heesik. XII-p Peter de Gier Wouters, zoon van Wouter de Gier Peters en Anna Maria van Wagtendonck. Hij is gedoopt op 18-03-1742 in Driel (Kerkdriel) RK. Notitie bij Peter: Maris vS: 1. Peter d Gier Wouters, weduwnaar van Dirkze van Nes heeft acht kinderen: Metje gehuwd met Andries Leermaker, Maria gehuwd met Joost van der Ven en de minderjarigen Wouter, Nicolaas, Gradus, Jacobus, Willemina en Elisabet de Gier (Loofsignaat Driel 2. Niet duidelijk uit welke huwelijken de kinderen stammen Peter: (1) trouwde op 16-05-1776 in Driel (Kerkdriel) Ger. en RK met Dorothea Dirkse van Nes. Dorothea Dirkse is geboren in Driel (Kerkdriel). (2) trouwde met Maria van Giesen. Kinderen van Peter en Dorothea Dirkse: 1 Metje de Gier Peters. 2 Maria de Gier Peters. Kinderen van Peter en Maria: 1 Wouter de Gier Peters. 2 Nicolaas de Gier Peters. 3 Gradus de Gier Peters. 4 Jacobus de Gier Peters. 5 Willemina de Gier Peters. 6 Elisabet de Gier Peters. XII-q Margriet de Gier Wouters, dochter van Wouter de Gier Peters en Anna Maria van Wagtendonck. Zij is gedoopt op 25-01-1747 in Driel? RK. Margriet is overleden op 17-12-1783 in Driel (Kerkdriel), 36 jaar oud. Margriet trouwde op 24-11-1771 in Driel (Kerkdriel) met Roelof de Haas. XII-r Arnolda de Gier Wouters, dochter van Wouter de Gier Peters en Anna Maria van Wagtendonck. Notitie bij Arnolda: Maris vS: 1. Cum dispensatione in quarto gradu consanguinitatis versie:22 augustus 2006

51

2. 3-9-1788 Transport van Jan van Heesik gehuwd met Anna de Gier, Peter de Gier gehuwd met Theodora van Nes, Arnolda de Gier en Roelof de Haas gehuwd met Catharina den Otter (Loofsignaat Driel) 3. 25-3-1790 Tochten elkander Aert Lansdael en Arnolda de Gier. (Loofsignaat Driel) Arnolda trouwde op 18-08-1789 in Driel (Kerkdriel) RK met Aart van Lansdael. XI-u Jacoba de Gier Peters, dochter van Petrus de Gier Claesse en Margriet van Delwijnen. Zij is gedoopt op 17-12-1709 in Driel (Kerkdriel). Jacoba is overleden op 19-10-1765 in Driel (Kerkdriel), 55 jaar oud. Notitie bij Jacoba: Maris vS: 1. 4-10-1765 Testeert Jacoba de Gier (Loofsignaat Driel) Jacoba trouwde op 28-05-1741 in Driel (Kerkdriel) met Aart van den Berg. Aart is geboren in Megen. XI-v Geertrui de Gier Peters, dochter van Petrus de Gier Claesse en Margriet van Delwijnen. Zij is gedoopt op 23-07-1711 in Driel (Kerkdriel). Geertrui is overleden op 29-09-1775 in Driel (Kerkdriel), 64 jaar oud. Notitie bij Geertrui: Maris vS: 1. = A XIf 2 2. Trouwt voor schepenen te Ammerzoden Geertrui trouwde op 01-02-1750 in Ammerzoden met Adriaen Janse van Tiel. Adriaen Janse is overleden in 1775. Notitie bij Adriaen Janse: Maris vS: 1. Buurmeester van de heerlijkheid en het dorp Rossum 1748 2. Overleden 1772/1775 XI-w Clara de Gier Peters, dochter van Petrus de Gier Claesse en Margriet van Delwijnen. Zij is gedoopt op 20-09-1716 in Driel (Kerkdriel). Notitie bij Clara: Maris. vS: 1. 3-10-1785, 8-9-1795 Testeeren Adriaan Eimans en Clara de Gier (Loofsignaat Driel). Clara trouwde op 12-05-1754 in Driel (Kerkdriel) met Adriaan Eemans. Notitie bij Adriaan: Maris vS: 1. j.m. van Hedel X-x Anneke de Gier Nicolaasdr, dochter van Nicolaas de Gier Peters en Hilleke Willem Stoffels de Rouw. Zij is gedoopt op 07-04-1678 in Driel (Kerkdriel). Anneke is overleden op 25-03-1752 in Driel (Kerkdriel), 73 jaar oud. Notitie bij Anneke: Maris vS: 1. 4-4-1736 en 30-6-1738 Testeeren Willem van Beurden en Anneke de Gier doen making aan hun zoon Nicolaas van Beurden (Loofsignaat Ammerzoden) 2. 31-12-1742 Testeert Anneke de Gier wed. Willem van Beurden (Loofsignaat Ammerzoden) http://www.xs4all.nl/˜ator0133/Stamboom/gier_anna_1046630992.html ANNA DE GIER geslacht vrouw roepnaam Anna geboren onbekend gedoopt op 07-04-1678 te Driel overleden op 25-03-1752 te Driel begraven onbekend vader Nicolaas de Gier moeder Hilleke Willem Stoffels de Rouw huwelijk op 18-09-1702 te Hedel met Willem van Beurden (1681-1742)

versie:22 augustus 2006

52

Anneke trouwde op 18-09-1702 in Driel (Kerkdriel) met Willem van Beurden, 21 jaar oud, nadat zij op 17-09-1702 in Driel (Kerkdriel) in ondertrouw zijn gegaan. Willem is geboren in 1681. Willem is overleden in 1742, 61 jaar oud. Notitie bij Willem: Maris vS: 1. Armmeester te Well 1717 2. Schepen van de hooge vrije heerlijkheid Ammerzoden en Well 3. Collecteur van de ambtslasten te Driel X-y Willem de Gier Nicolaasse, zoon van Nicolaas de Gier Peters en Hilleke Willem Stoffels de Rouw. Hij is gedoopt op 07-04-1678 in Driel (Kerkdriel). Willem is overleden in 01-1720 in Driel (Kerkdriel), 41 jaar oud. Notitie bij Willem: Maris vS: 1. 6-4-1732 Mutueel testament van Willemyna, Lysbet en Claes de Gier, hebben een onmondige zuster Maria; de moeder Teuntje Crijnen consenteert; 20-2-1778 opening van dit testament ten verzoeke van Hendrik van Nisselrooy weduwnaar van Willemina de Gier, en van Lysbet de Gier, mede-erfgenamen van Clas de Gier (AdG: = Nicolaas) (Loofsignaat Driel). Willem trouwde in Oss met Teuntje Crijnen van Gemert, nadat zij in 01-1704 in Driel (Kerkdriel) in ondertrouw zijn gegaan. Kinderen van Willem en Teuntje Crijnen: 1 Willemyna de Gier Willems Volgt XI-x. 2 Elisabet de Gier Willems. Zij is gedoopt op 05-05-1709 in Driel (Kerkdriel) RK. 3 Nicolaas Francis de Gier Willems Volgt XI-y. 4 Maria de Gier Willems Volgt XI-z. XI-x Willemyna de Gier Willems, dochter van Willem de Gier Nicolaasse en Teuntje Crijnen van Gemert. Zij is gedoopt op 13-02-1707 in Driel (Kerkdriel) RK. Willemyna is overleden op 15-111774 in Driel (Kerkdriel), 67 jaar oud. Willemyna trouwde op 16-11-1738 in Driel (Kerkdriel) met Hendrik van Nisselrooy. Hendrik is overleden op 10-05-1783 in Driel (Kerkdriel). XI-y Nicolaas Francis de Gier Willems, zoon van Willem de Gier Nicolaasse en Teuntje Crijnen van Gemert. Hij is gedoopt op 21-03-1712 in Driel (Kerkdriel) RK. Nicolaas Francis is overleden, 65 jaar oud. Hij is begraven op 21-02-1778 te Driel (Kerkdriel) Ger.kerk. Notitie bij Nicolaas Francis: Maris vS: 1. Kinderloos 2. 23-8-1750 Testeeren Claes de Gier en Arnolda de Cocq (Loofsignaat Driel) 3. Successiememorie overgegeven door Nicolaas de Gier en Hendrik van Nistelrooy nomine uxoris Willemina de Gier, erfgenamen van Maria Gier huisvr. van Cornelis van Aelst, overleden te Driel 199-1774 4. 10-3-1778 Arnolda de Cocq weduwe Claes de Gier, overleden te Driel 21-2-1778, legt successiememorie over; erfgenamen zijn de kinderen van wijlen Willemyn de Gier getrout met Hendrik van Nisselrooy en Elisabet de Gier. (Driel, memorien van aangiften). Nicolaas Francis trouwde met Arnolda Cocq. Arnolda is geboren in Driel (Kerkdriel). Arnolda is overleden in Driel (Kerkdriel). Zij is begraven te Driel (Kerkdriel) Ger. kerk. XI-z Maria de Gier Willems, dochter van Willem de Gier Nicolaasse en Teuntje Crijnen van Gemert. Zij is gedoopt op 13-09-1714 in Driel (Kerkdriel) RK. Maria is overleden op 19-09-1774 in Driel (Kerkdriel), 60 jaar oud. Maria trouwde in Empel met Cornelis van Aelst, nadat zij op 12-101755 in Driel (Kerkdriel) in ondertrouw zijn gegaan.

versie:22 augustus 2006

53

+ IX-l Jan de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Hillebrants en Anneke Aertsens. Jan is overleden in 1710. Notitie bij Jan: Maris vS: 1. Buurmeester 1690 2. Schout van Driel 3. 13-11-1660 Claes en Catalyna de Gier vorderen deeling van de ouderlijke nalatenschap door Jan de Gier in bezit gehouden, o.m. huis en hof te Driel. (Dingsignaat Driel). 4. 1-4-1690 Jan de Gier beëdigd als buurmeester van Driel (Dingsignaat Driel). 5. 30-10-1685 De erfgenamen van Hendrik Janse van de Laar over diens nalatenschap (Driel, civiel proces). 6. 2-6-1691 Jacob Hendrikse van de Laer gelooft twee zusters Jakemyn getrout met Jan de Gier, wonende aan den Poel te Velddriel, en Neeske wed. Willem Versteegh, een rente (Loofsignaat Driel). Jan trouwde op 11-07-1653 in Driel (Kerkdriel) met Jacomina Hendriks van de Laer, 21 jaar oud. Jacomina Hendriks is geboren in 1632. Kinderen van Jan en Jacomina Hendriks: 1 Marie de Gier Jans Volgt X-ac. 2 Peter de Gier Janse Volgt X-ab. + 3 Hendrik de Gier Jans Volgt X-aa. 4 Elisabet de Gier Jans Volgt X-z. 5 Gijsbert de Gier Jans. Hij is gedoopt op 11-12-1654 in Driel (Kerkdriel) RK. Notitie bij Gijsbert: Maris vS: 1. 10-1689 Jan de Gier stelt zijn zoon Gijsbert tot borg (Loofsignaat Driel). 6 Anna de Gier Jans. Zij is gedoopt op 24-02-1661 in Driel (Kerkdriel). X-z Elisabet de Gier Jans, dochter van Jan de Gier Peters en Jacomina Hendriks van de Laer. Zij is gedoopt op 03-04-1654 in Driel (Kerkdriel) RK. Notitie bij Elisabet: Maris vS: 1. 13/5/1728 Cornelis Geerits van Nes en Elisabet de Gier beleend met huis en hofstad te Rossum, dragen dit leen over aan Roelof van Tiel (Leenakten- kwartier Nijmegen, Rossum 2. 19-9-1729 Testeeren Cornelia van Nes en Elisabeth de Gier; de wed. comp. 14-4-1730 (Loofsignaat Driel). 3. Elisabet de Gier weduwe van Cornelis Gerits van Nes, Hendrik Janse de Gier, Coenraad Lier getrouwd met Sibilla weduwe en boedelhoudster van Peter Janse de Gier, Maria de Gier weduwe van Jan Aerts van Hanxtum, en Anna de Gier, kinderen van Jan Peterse de Gier (zie ook 2-11-1731 verwijzende naar de magescheid d.d. 16-6-1711 tusschen de erfgenamen van Jan de Gier en van Jacomyna van de Laer (Loofsignaat Driel) Elisabet trouwde op 09-06-1679 in Driel (Kerkdriel) Ger. en RK met Cornelis Gerits van Ess. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Ger. en RK. Notitie bij Cornelis Gerits: Maris vS: j.m. van Rossum Kind van Elisabet en Cornelis Gerits: 1 Maria van Es Volgt XI-aa. XI-aa Maria van Es, dochter van Cornelis Gerits van Ess en Elisabet de Gier Jans. Zij is gedoopt op 17-04-1683 in Driel (Kerkdriel) RK. Maria is overleden, 76 jaar oud. Zij is begraven op 25-02-1760 te Driel (Kerkdriel). Maria trouwde met Peter van Dormalen, nadat zij op 06-05-1708 in Driel versie:22 augustus 2006

54

(Kerkdriel) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-05-1708 in Hurwenen NH. Peter is begraven op 09-06-1768 te Driel (Kerkdriel). Kind van Maria en Peter: 1 Gijsbert van Doremale Volgt XII-s. XII-s Gijsbert van Doremale, zoon van Peter van Dormalen en Maria van Es. Hij is gedoopt op 2910-1712 in Driel (Kerkdriel) RK. Gijsbert is overleden, 81 jaar oud. Hij is begraven op 09-11-1793 te Driel (Kerkdriel). Notitie bij Gijsbert: Gijsbert van Doremale ook genaamd van Doornmael, van Dormale en Doornmaal (http://home.wanadoo.nl/r.van.essen/kwartier/HZ002858.HTM) Gijsbert trouwde met Johanna Verhoeckx, nadat zij op 28-04-1738 in Driel (Kerkdriel) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-05-1738 in Driel (Kerkdriel). Zij is een dochter van Christianus Danen en Helena de Gier. Zij is gedoopt op 17-01-1708 in Driel (Kerkdriel) RK. Johanna is overleden, 89 jaar oud. Zij is begraven op 23-09-1797 te Driel (Kerkdriel). + X-aa Hendrik de Gier Jans, zoon van Jan de Gier Peters en Jacomina Hendriks van de Laer. Hendrik is overleden op 27-10-1746 in Driel (Kerkdriel). Notitie bij Hendrik: Maris vS: 1. Trouwt voor schepenen te Driel 2. 17-8-1741 Testeeren Hendrik de Gier en Maria Coppelaer, 1-9-1741 Hendrik de Gier weduwnaar van Maria Coppelaer.(Loofsignaat Driel). 3. 29-12-1742 Verkoopen "De Berghout" te Driel Hendrik Janse de Gier weduwnaar van Maria Coppelaer als grootvader en momber van het onmondig kind van zijn overleden dochter Jacomyn de Gier, Anthony de Rouw getrout met Paulina de Gier, Maria, Agnees en Elisabet de Gier, allen kinderen van Maria Coppelaer vnd. (Loofsignaat Driel) 4. Zie nog collectie Knuttel, pamflet no 15537 AdG: B Xc n verder zijn toegevoegd Hendrik trouwde op 25-07-1700 in Driel (Kerkdriel) met Maria Jacobs Coppelaar. Zij is een dochter van Maria Moors. Kinderen van Hendrik en Maria Jacobs: 1 Agnees de Gier Hendriks Volgt XI-ad. 2 Gerricke de Gier Hendriks Volgt XI-ab. 3 Elisabet de Gier Hendriks Volgt XI-ac. + 4 Gijsbert de Gier Hendriks Volgt XI-ae. 5 Jacomijna de Gier Hendriks Volgt XI-af. 6 Paulina de Gier Hendriks Volgt XI-ag. XI-ab Gerricke de Gier Hendriks, dochter van Hendrik de Gier Jans en Maria Jacobs Coppelaar. Zij is gedoopt op 29-11-1701 in Driel (Kerkdriel) RK. Gerricke is overleden op 07-02-1776 in Driel (Kerkdriel), 74 jaar oud. Notitie bij Gerricke: Maris vS: 10-9-1775 Geerke de Gier wed. van den Boomgaert doet transport (Loofsignaat Driel) Gerricke trouwde op 04-01-1728 in Driel (Kerkdriel) met Arien van den Bogaert. Arien is overleden op 22-07-1772 in Driel (Kerkdriel).

versie:22 augustus 2006

55

XI-ac Elisabet de Gier Hendriks, dochter van Hendrik de Gier Jans en Maria Jacobs Coppelaar. Zij is gedoopt op 04-11-1703 in Driel (Kerkdriel). Elisabet is overleden op 04-03-1782 in Driel (Kerkdriel), 78 jaar oud. Notitie bij Elisabet: Maris vS: 1. 17-3-1747 Comp. Elisabet de Gier weduwe van Jan de Groot en haar zuster Maria de Gier (Dingsignaat Driel). Elisabet trouwde met Jan de Groot. Jan is overleden vóór 17-03-1747. XI-ad Agnees de Gier Hendriks, dochter van Hendrik de Gier Jans en Maria Jacobs Coppelaar. Agnees is overleden op 07-03-1766 in Driel (Kerkdriel). Notitie bij Agnees: Maris vS: 19-2-1766 Testeert Agnees de Gier wed. Willem Glasener (Loofsignaat Driel) Agnees trouwde op 24-06-1751 in Zaltbommel RK met Willem Glesenaar. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in RK. + XI-ae Gijsbert de Gier Hendriks, zoon van Hendrik de Gier Jans en Maria Jacobs Coppelaar. Hij is gedoopt op 22-08-1707 in Driel (Kerkdriel) RK. Gijsbert: (1) trouwde op 24-11-1726 in Dalem Geref. met Emmeke Willems van Wingaerde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Dalem Geref.. Notitie bij Emmeke Willems: Maris vS: 1. "trouwt nadat de bruidegom beloofd had, dat alle kinderen in de ware kerke gedoopt en opgevoed zouden worden." (2) trouwde op 16-05-1756 in Dalem met Aagje van Dammis, nadat zij in Arkel in ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij Aagje: Wordt misschien geschreven als van Dannis, gezien latere Dalemse personen Kinderen van Gijsbert en Emmeke Willems: 1 Willem de Gier. Hij is gedoopt op 04-09-1729 in Dalem. Willem is overleden vóór 11-12-1734 in Dalem, ten hoogste 5 jaar oud. 2 Lysbet de Gier. Zij is gedoopt op 21-11-1731 in Dalem. + 3 Willem de Gier, geboren in Dalem Volgt XII-t. 4 Hendrik de Gier. Hij is gedoopt op 20-09-1739 in Dalem.

+ XII-t Willem de Gier is geboren in Dalem, zoon van Gijsbert de Gier Hendriks en Emmeke Willems van Wingaerde. Hij is gedoopt op 11-12-1734 in Dalem. Willem trouwde in Dalem met Willemke de Ridder. Kinderen van Willem en Willemke: 1 Sijke de Gier Volgt XIII-k. 2 Jan de Gier, geboren in 1771 Volgt XIII-l. + 3 Hermen de Gier, geboren op 27-02-1777 in Dalem Volgt XIII-m. 4 Willem de Gier, geboren in 1785. Willem is overleden op 28-01-1814 in Dalem, 29 jaar oud.

versie:22 augustus 2006

56

XIII-k Sijke de Gier, dochter van [misschien] Willem de Gier en Willemke de Ridder. Sijke is overleden op 29-05-1857 in Dalem. Sijke trouwde met Hendrik van de Giessen. Kinderen van Sijke en Hendrik: 1 Anthony Willem van de Giessen, geboren op 23-11-1808 in Dalem. Hij is gedoopt op 05-12-1808 in Dalem. 2 Willem van de Giessen, geboren op 17-07-1810 in Dalem Volgt XIV-d. XIV-d Willem van de Giessen is geboren op 17-07-1810 in Dalem, zoon van Hendrik van de Giessen en Sijke de Gier. Hij is gedoopt op 29-07-1810 in Dalem. Willem is overleden vóór 1857, ten hoogste 47 jaar oud. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 12-09-1835 in Dalem met Metje van Arkel, 22 jaar oud. Metje is geboren op 03-11-1812 in Vuren (Dalem), dochter van Jan van Arkel en Elizabeth van der Wal. Kind van Willem en Metje: 1 Hendrik van de Giessen, geboren in 1838 Volgt XV-b. XV-b Hendrik van de Giessen is geboren in 1838, zoon van Willem van de Giessen en Metje van Arkel. Hendrik trouwde, 39 jaar oud, op 04-01-1877 in Vuren (Dalem) met Hendrika van Weelden, 24 jaar oud. Hendrika is geboren in 1853 in Herwijnen. XIII-l Jan de Gier is geboren in 1771, zoon van Willem de Gier en Willemke de Ridder. Jan is overleden op 03-02-1814 in Dalem, 43 jaar oud. Notitie bij Jan: Genlias, Dalem/Vuren, Akte 11 Maria leefde dus nog op 3/2/1814 Jan trouwde met Maria den Hollander. Maria is overleden vóór 12-06-1829. Kinderen van Jan en Maria: 1 Gerrit de Gier, geboren op 03-12-1803 in Dalem Volgt XIV-e. 2 Willem de Gier, geboren op 16-09-1806 in Dalem Volgt XIV-f. 3 Anna de Gier, geboren op 08-04-1811 in Dalem Volgt XIV-g. 4 Jantje de Gier. Zij is gedoopt in 07-1814 in Dalem. Jantje is overleden op 19-101814 in Dalem, 3 maanden oud. Notitie bij Jantje: Genlias, Dalem/Vuren, Akte 53 XIV-e Gerrit de Gier is geboren op 03-12-1803 in Dalem, zoon van Jan de Gier en Maria den Hollander. Hij is gedoopt op 18-12-1803 in Dalem. Gerrit is overleden op 12-06-1829 om 03:00 in Dalem, 25 jaar oud. Notitie bij Gerrit: Hendrina hertrouwde met Gerrit´s broer Willem op 11/12/1835 Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 01-12-1826 in Dalem met Hendrina van de Giessen, 21 jaar oud. Hendrina is geboren op 12-05-1805 in Dalem, dochter van Peter van de Giessen en Dirkje van de Giessen. Notitie bij Hendrina: Hendrina was eerder getrouwd met Willem´s broer Gerrit XIV-f Willem de Gier is geboren op 16-09-1806 in Dalem, zoon van Jan de Gier en Maria den Hollander. Hij is gedoopt op 28-09-1806 in Dalem. Willem trouwde, 29 jaar oud, op 11-12-1835 in Dalem met Hendrina van de Giessen, 30 jaar oud. Hendrina is geboren op 12-05-1805 in Dalem, dochter van Peter van de Giessen en Dirkje van de Giessen.

versie:22 augustus 2006

57

Notitie bij Hendrina: Hendrina was eerder getrouwd met Willem´s broer Gerrit Kind van Willem en Hendrina: 1 Maria de Gier, geboren in 1838 in Dalem Volgt XV-c. XV-c Maria de Gier is geboren in 1838 in Dalem, dochter van Willem de Gier en Hendrina van de Giessen. Maria is overleden op 21-10-1878 in Dalem, 40 jaar oud. Notitie bij Maria: Is Maria later met Aart Pellikaan getrouwd? Maria trouwde, 25 jaar oud, op 25-11-1863 in Dalem met Dirk van Genderen, 27 jaar oud. Dirk is geboren in 1836 in Nederhemert, zoon van Hermen van Genderen en Anna Sophia Pansier. XIV-g Anna de Gier is geboren op 08-04-1811 in Dalem, dochter van Jan de Gier en Maria den Hollander. Zij is gedoopt op 08-04-1811 in Dalem. Notitie bij Anna: Genlias, Dalem/Vuren, Akte 6 Landbouwster Genlias, Dalem, Akte 2. Toevoeging betreffende Jan Walraven, aannemende dat Anna ook Antje wordt genoemd/geschreven Anna trouwde, 24 jaar oud, op 18-07-1835 met Aart Walraven, 28 jaar oud. Aart is geboren op 3001-1807 in Dalem, zoon van Jan Walraven en Adriana Maat. Notitie bij Aart: Genlias, Dalem, Akte 6 Landman Grootouders vermeld op huwelijksakte Genlias, Dalem, Akte 12 Wordt ook geschreven: Aard Kinderen van Anna en Aart: 1 Jan Walraven, geboren in 1838 in Dalem Volgt XV-d. 2 Arie Walraven, geboren in 1845 in Dalem Volgt XV-e. 3 Gerrit Jan Willem Walraven, geboren op 18-01-1847 in Vuren (Dalem). XV-d Jan Walraven is geboren in 1838 in Dalem, zoon van Aart Walraven en Anna de Gier. Notitie bij Jan: Genlias, Dalem, Akte 2. Toevoeging betreffende Jan Walraven, aannemende dat Anna ook Antje wordt genoemd/geschreven Landman Jan: (1) trouwde, 26 jaar oud, op 06-02-1864 in Dalem met Rijkje Maat, 22 jaar oud. Rijkje is geboren in 1842 in Werkendam, dochter van Willem Maat en Rijckje van Arkel. Rijkje is overleden vóór 1874, ten hoogste 32 jaar oud. Notitie bij Rijkje: Genlias, Dalem, Akte 1 (2) trouwde, 36 jaar oud, op 04-06-1874 in Dalem met Kristina den Adel, 27 jaar oud. Kristina is geboren in 1847 in Dalem, dochter van Frans den Adel en Cornelia Pippeling. Notitie bij Kristina: Genlias, Dalem, Akte 2. XV-e Arie Walraven is geboren in 1845 in Dalem, zoon van Aart Walraven en Anna de Gier. Notitie bij Arie: Genlias, Dalem/Vuren, Akte 1 Arie trouwde, 30 jaar oud, op 11-02-1875 met Willemina Maat, 28 jaar oud. Willemina is geboren in 1847 in Werkendam, dochter van Willem Maat en Rijckje van Arkel.

versie:22 augustus 2006

58

XIII-m Hermen de Gier is geboren op 27-02-1777 in Dalem, zoon van Willem de Gier en Willemke de Ridder. Hermen is overleden op 14-08-1828 om 21:00 in Dalem, 51 jaar oud. Hermen trouwde in Dalem met Dirkje de Groot. Zij is een dochter van Maarten Groot en Johanna Maat. Dirkje is overleden op 04-03-1814 in Dalem. Notitie bij Dirkje: Volgens Genlias, Geldersch archief, toeg. 0207, inv. 5831: overleden te Dalem op 4/3/1814, aangifte 06/03/1814 Kinderen van Hermen en Dirkje: 1 Willemke de Gier, geboren op 30-09-1807 in Dalem Volgt XIV-h. 2 Maarten de Gier, geboren op 26-09-1810 in Dalem. Hij is gedoopt op 14-10-1810 in Dalem. 3 Johanna de Gier, geboren in 11-1812 in Dalem. Johanna is overleden op 02-011813 in Dalem, 2 maanden oud. Notitie bij Johanna: Genlias, Dalem/Vuren, Akte 1 + 4 Dirk Jan Willem de Gier, geboren op 29-12-1813 in Dalem Volgt XIV-i. XIV-h Willemke de Gier is geboren op 30-09-1807 in Dalem, dochter van Hermen de Gier en Dirkje de Groot. Zij is gedoopt op 11-10-1807 in Dalem. Willemke is overleden vóór 1838 in Dalem, ten hoogste 31 jaar oud. Willemke trouwde, 20 jaar oud, op 02-11-1827 in Dalem met Willem Cornelis Walraven, 25 jaar oud. Willem Cornelis is geboren op 17-09-1802 in Dalem, zoon van Jan Walraven en Adriana Maat. Willem Cornelis is overleden vóór 1852, ten hoogste 50 jaar oud. Notitie bij Willem Cornelis: Genlias: grootouders bruidegom vermeld + XIV-i Dirk Jan Willem de Gier is geboren op 29-12-1813 in Dalem, zoon van Hermen de Gier en Dirkje de Groot. Dirk Jan Willem is overleden op 07-10-1875, 61 jaar oud. Notitie bij Dirk Jan Willem: source: Genlias Geldersch Archief Toegangsnr. 020, inventaris nr. 2741, gemeente Vuren; huwelijksakte no. 3 Landman Dirk Jan Willem trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1838 in Dalem met Antonia de Bruijn, 22 jaar oud. Antonia is geboren op 22-07-1815 in Dalem, dochter van Govert de Bruijn en Antonia de Bok. Antonia is overleden op 13-01-1894 in Herpt, 78 jaar oud. Notitie bij Antonia: Nog onduidelijk of haar achternaam de Bruin of de Bruijn is. Nog na te gaan in Archief Asperen (geboorten) Landbouwster Kinderen van Dirk Jan Willem en Antonia: 1 Dirkje Wilhelmina de Gier, geboren op 22-06-1839 in Dalem Volgt XV-f. 2 Govert de Gier, geboren op 31-08-1840 in Dalem Volgt XV-g. 3 Antonia de Gier, geboren op 01-01-1842 in Dalem Volgt XV-h. 4 Hermen de Gier, geboren op 14-01-1843 in Dalem. 5 Gerritje de Gier, geboren op 22-11-1844 in Dalem. + 6 Andries de Gier, geboren op 08-02-1847 om 20:00 in Dalem Volgt XV-i. 7 Dirk Jan Willem de Gier, geboren op 06-02-1848 in Dalem Volgt XV-j. 8 Willemke Sijke de Gier, geboren op 25-08-1850 in Dalem Volgt XV-k.

versie:22 augustus 2006

59

9 Gijsbertje Jacoba de Gier, geboren op 17-01-1854 in Dalem. 10 Elida de Gier, geboren op 01-04-1856 in Dalem Volgt XV-l. 11 Gerrit de Gier, geboren op 16-02-1858 in Dalem Volgt XV-m. 12 Maarten de Gier, geboren op 21-08-1861 in Dalem. XV-f Dirkje Wilhelmina de Gier is geboren op 22-06-1839 in Dalem, dochter van Dirk Jan Willem de Gier en Antonia de Bruijn. Dirkje Wilhelmina trouwde, 42 jaar oud, op 01-03-1882 in Dalem met Hendrik de Bruijn, 36 jaar oud. Hendrik is geboren in 1846 in Dalem, zoon van Gijsbert Jacobus de Bruijn en Pieternella Verhaar. Notitie bij Hendrik: Genlias, Dalem, Akte 3 XV-g Govert de Gier is geboren op 31-08-1840 in Dalem, zoon van Dirk Jan Willem de Gier en Antonia de Bruijn. Notitie bij Govert: Landbouwer Govert trouwde, 28 jaar oud, op 31-03-1869 in Dalem met Johanna Vermeulen, 37 jaar oud. Johanna is geboren in 1832 in Gorinchem, dochter van Jonas Vermeulen en Jenneke van der Giessen. Notitie bij Johanna: Onduidelijk: Er moeten 2 Govert de Bruijn´s zijn geweest; de data liggen te ver uit elkaar Kinderen van Govert en Johanna: 1 Antonia de Gier, geboren in 1870 in Dalem Volgt XVI-a. 2 Jonas Johannes de Gier, geboren in 1871 in Dalem Volgt XVI-b. 3 Poulus de Gier, geboren in 1877 in Dalem Volgt XVI-c. XVI-a Antonia de Gier is geboren in 1870 in Dalem, zoon van Govert de Gier en Johanna Vermeulen. Notitie bij Antonia: Genlias, Dalem, Akte 6 Antonia trouwde, 25 jaar oud, op 21-08-1895 in Dalem met Cornelis van der Giessen, 24 jaar oud. Cornelis is geboren in 1871 in Gorinchem, dochter van Arie van der Giessen en Hester Pieternella Smits. Notitie bij Cornelis: Genlias, Dalem, Akte 6 Winkelier XVI-b Jonas Johannes de Gier is geboren in 1871 in Dalem, zoon van Govert de Gier en Johanna Vermeulen. Notitie bij Jonas Johannes: Landbouwer Jonas Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 07-12-1893 in Dalem met Jacoba van der Giessen, 20 jaar oud. Jacoba is geboren in 1873 in Vuren (Dalem), dochter van Gerrit van der Giessen en Hendrika Alieda Heijmans. Kinderen van Jonas Johannes en Jacoba: 1 Anna Hendrika de Gier, geboren in 1898 in Vuren (Dalem) Volgt XVII-a. 2 Jonas Johannes de Gier, levenloos geboren zoon, geboren op 15-01-1906 in Dalem. XVII-a Anna Hendrika de Gier is geboren in 1898 in Vuren (Dalem), dochter van Jonas Johannes de Gier en Jacoba van der Giessen. Anna Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op 09-08-1922 in Vuren

versie:22 augustus 2006

60

(Dalem) met Arie van Hof, 29 jaar oud. Arie is geboren in 1893 in Gorinchem, zoon van Teunis van Hof en Pieternella Boogert. Notitie bij Arie: Broodbakker XVI-c Poulus de Gier is geboren in 1877 in Dalem, zoon van Govert de Gier en Johanna Vermeulen. Poulus is overleden op 29-11-1918 in Dalem, 41 jaar oud. Poulus: (1) trouwde, 25 jaar oud, op 05-03-1902 in Dalem met Jenneke de Bruijn, 21 jaar oud. Jenneke is geboren in 1881 in Vuren (Dalem), dochter van Hendrik de Bruijn en Dirkje van Zante. Jenneke is overleden vóór 1914, ten hoogste 33 jaar oud. (2) trouwde, 37 jaar oud, op 09-12-1914 met Cornelia Engelina Bijsterveld, 22 jaar oud. Cornelia Engelina is geboren in 1892 in Dalem, dochter van Klaas Bijsterveld en Jannigje Muijlwijk. XV-h Antonia de Gier is geboren op 01-01-1842 in Dalem, dochter van Dirk Jan Willem de Gier en Antonia de Bruijn. Antonia trouwde, 31 jaar oud, op 05-10-1873 met Poulus Smits, 32 jaar oud. Poulus is geboren in 1841 in Dalem, zoon van Simon Smits en Johanna de Groot. Kind van Antonia en Poulus: 1 Johan Smits, geboren in 1882 in Dalem Volgt XVI-d. XVI-d Johan Smits is geboren in 1882 in Dalem, zoon van Poulus Smits en Antonia de Gier. Johan trouwde, 38 jaar oud, op 24-06-1920 in Dalem met Antonia de Gier, 27 jaar oud. Antonia is geboren in 1893 in Dalem, dochter van Gerrit de Gier en Jenneke de Bruijn. + XV-i Andries de Gier is geboren op 08-02-1847 om 20:00 in Dalem, zoon van Dirk Jan Willem de Gier en Antonia de Bruijn. Andries is overleden op 28-02-1923 in Gorinchem, 76 jaar oud. Notitie bij Andries: Kwam op 5/5/1880 vanuit Dalem (Vuren) naar Gorinchem (Archief Gorinchem) Staat aangegeven als weduwnaar ten tijde van zijn dood (Archief Gorinchem) Andries trouwde met Johanna de Bruijn. Johanna is geboren op 28-11-1855 in Dalem. Johanna is overleden vóór 28-02-1923, ten hoogste 67 jaar oud. Kinderen van Andries en Johanna: + 1 Dirk Jan Willem (Jan˜) de Gier, geboren op 10-09-1880 om 01:00 in Gorinchem Volgt XVI-e. 2 Adriana Johanna de Gier, geboren op 29-11-1881 in Gorinchem. Adriana 3 Johannes de Gier, geboren op 10-12-1882 in Gorinchem Volgt XVI-f. 4 Anthonie de Gier, geboren op 24-04-1884 in Gorinchem. 5 Dirkje Wilhelmina de Gier, geboren op 14-07-1885 in Gorinchem. Dirkje Wilhelmina is overleden in 1886 in Gorinchem, 1 jaar oud. 6 Dirkje Wilhelmina de Gier, geboren op 23-06-1888 in Gorinchem. 7 Johanna de Gier, geboren op 22-09-1889 in Gorinchem Volgt XVI-g. 8 Andries de Gier, geboren op 09-11-1891 in Gorinchem. Andries is overleden vóór 28-07-1893, ten hoogste 1 jaar oud. 9 Andries de Gier, geboren op 28-07-1893 in Gorinchem. 10 Herman de Gier, geboren op 16-12-1895 in Gorinchem.

versie:22 augustus 2006

61

+ XVI-e Dirk Jan Willem (Jan˜) de Gier is geboren op 10-09-1880 om 01:00 in Gorinchem, zoon van Andries de Gier en Johanna de Bruijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1880. Jan˜ is overleden in Gorinchem. Hij is begraven te Gorinchem. Jan˜ trouwde met Willemijntje Leenman. Willemijntje is geboren op 10-08-1881 in Giessendam. Willemijntje is overleden in Gorinchem. Zij is begraven te Gorinchem. Kinderen van Jan˜ en Willemijntje: 1 Wilhelmina Barbara van der Vlies, geboren op 24-06-1889 in Giessendam. Notitie bij Wilhelmina Barbara: Stiefzuster van Willemijntje Leenman 2 Willem Marie van der Vlies, geboren op 19-01-1896 in Sliedrecht. Notitie bij Willem Marie: Stief broeder van Willemijntje Leenman 3 Pieternella Johanna de Gier, geboren op 12-09-1906 in Gorinchem Volgt XVII-b. 4 Andries de Gier, geboren op 09-09-1908 in Apeldoorn Volgt XVII-c. 5 Louisa Cornelia de Gier, geboren op 18-08-1911 in Apeldoorn. 6 Dirk Jan Willem de Gier, geboren op 19-08-1913. Dirk Jan Willem is overleden vóór 1919, ten hoogste 6 jaar oud. 7 Wilhelmina Barbara de Gier, geboren op 02-10-1916 in Gorinchem. + 8 Dirk Jan Willem (Dick) de Gier, geboren op 21-07-1919 in Gorinchem Volgt XVII-d. 9 Johanna Willemijntje de Gier, geboren op 17-09-1922 in Gorinchem. XVII-b Pieternella Johanna de Gier is geboren op 12-09-1906 in Gorinchem, dochter van Dirk Jan Willem (Jan˜) de Gier en Willemijntje Leenman. Pieternella Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 16-071930 in Gorinchem met W. Burger. XVII-c Andries de Gier is geboren op 09-09-1908 in Apeldoorn, zoon van Dirk Jan Willem (Jan˜) de Gier en Willemijntje Leenman. Andries trouwde, 22 jaar oud, op 16-04-1931 in H.I. Ambacht met Johanna Elisabeth Catharina Vos, 17 jaar oud. Johanna Elisabeth Catharina is geboren op 03-021914. + XVII-d Dirk Jan Willem (Dick) de Gier is geboren op 21-07-1919 in Gorinchem, zoon van Dirk Jan Willem (Jan˜) de Gier en Willemijntje Leenman. Dick is overleden op 05-06-1956 in Apeldoorn, 36 jaar oud (oorzaak: Ongeval in Apeldoorn). Hij is begraven op 09-06-1956 te Apeldoorn (Heidehof). Dick trouwde, 23 jaar oud, op 15-07-1943 in Gorinchem met Margarete (Greet) Sagasser, 23 jaar oud. Margarete is geboren op 22-12-1919 in Reichenberg (nu Liberec, Tsjechië), dochter van Karl Sagasser en Margarete Johanna Eger. Kinderen van Dick en Greet: 1 Alfred (Alfred) de Gier, geboren in Amsterdam Volgt XVIII-a. 2 Marianne (Marianne) de Gier, geboren in Apeldoorn Volgt XVIII-b. 3 Ronald (Ronald) de Gier, geboren in Apeldoorn. 4 Hans (Hans) de Gier, geboren in Apeldoorn Volgt XVIII-c. 5 Inge Margarete (Inge) de Gier, geboren in Apeldoorn Volgt XVIII-d. + XVIII-a Alfred (Alfred) de Gier is geboren in Amsterdam, zoon van Dirk Jan Willem (Dick) de Gier en Margarete (Greet) Sagasser.

versie:22 augustus 2006

62

Alfred trouwde in 1972 in Heerlen met Johanna Catharina Martini (Martineke) Kosters, nadat zij in 1972 in Heerlen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Heerlen. Johanna Catharina Martini is geboren in Heerlen, dochter van Jan (Jan) Kosters en Anna Catharina (Anni) Kuyk. Kinderen van Alfred en Martineke: 1 Jolanda Dominica (Dominique) de Gier, geboren in Kingston, Jamaica. 2 Martijn (Martijn) de Gier, geboren in San Felix, Venezuela. 3 Annamaria Rosalinda (Anne-rose) de Gier, geboren in Enschede. XVIII-b Marianne (Marianne) de Gier is geboren in Apeldoorn, dochter van Dirk Jan Willem (Dick) de Gier en Margarete (Greet) Sagasser. XVIII-c Hans (Hans) de Gier is geboren in Apeldoorn, zoon van Dirk Jan Willem (Dick) de Gier en Margarete (Greet) Sagasser. Hans trouwde met Gudrun Köster. Kinderen van Hans en Gudrun: 1 Jeanine de Gier, geboren in Elst. 2 Danielle de Gier, geboren in Elst. XVIII-d Inge Margarete (Inge) de Gier is geboren in Apeldoorn, dochter van Dirk Jan Willem (Dick) de Gier en Margarete (Greet) Sagasser. Inge trouwde met Paul (Paul) Oosterbaan. Kind van Inge en Paul: 1 Nienke Elleke Oosterbaan. XVI-f Johannes de Gier is geboren op 10-12-1882 in Gorinchem, zoon van Andries de Gier en Johanna de Bruijn. Notitie bij Johannes: Huwelijksdatum nagaan Johannes trouwde met Helena Margaretha van Baalen. Helena Margaretha is geboren op 29-041892 in Gorinchem. Kinderen van Johannes en Helena Margaretha: 1 Johanna de Gier, geboren op 10-10-1924 in Gorinchem. 2 Adrianus Laurens de Gier, geboren op 29-09-1926 in Gorinchem. 3 Andrea de Gier, geboren op 07-12-1928 in Gorinchem. 4 Jannigje de Gier, geboren op 22-07-1931 in Gorinchem. 5 Johannes de Gier, geboren op 06-02-1937 in Gorinchem. XVI-g Johanna de Gier is geboren op 22-09-1889 in Gorinchem, dochter van Andries de Gier en Johanna de Bruijn. Johanna trouwde, 44 jaar oud, op 06-12-1933 in Rotterdam met G. van Zijl. Kind van Johanna en G.: 1 (Pleeg) Johan de Gier, geboren op 06-01-1921 in Utrecht. Notitie bij Johan: zie GK Andries de Gier XV-j Dirk Jan Willem de Gier is geboren op 06-02-1848 in Dalem, zoon van Dirk Jan Willem de Gier en Antonia de Bruijn. Dirk Jan Willem: (1) trouwde, minstens 34 jaar oud, na 1882 met Kornelia van Bruggen. Kornelia is overleden vóór 1890.

versie:22 augustus 2006

63

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 17-05-1882 in Dalem met Dirkje Kornelia Smits, 36 jaar oud. Dirkje Kornelia is geboren in 1846 in Dalem, dochter van Simon Smits en Johanna de Groot. (3) trouwde, 42 jaar oud, op 08-10-1890 in Waardenburg met Harmina van Dooijeweert, 29 jaar oud. Harmina is geboren in 1861 in Neerijnen, zoon van Jan van Dooijeweert en Margaretha Johanna de Bie. Kind van Dirk Jan Willem en Dirkje Kornelia: 1 [misschien] Dirkje Cornelia de Gier. Dirkje Cornelia is overleden op 09-01-1884 in Dalem.

XV-k Willemke Sijke de Gier is geboren op 25-08-1850 in Dalem, dochter van Dirk Jan Willem de Gier en Antonia de Bruijn. Notitie bij Willemke Sijke: Genlias, Dalem/Vuren, Akte 11 Willemke Sijke trouwde, 29 jaar oud, op 17-12-1879 in Dalem met Nicolaas Smits, 29 jaar oud. Nicolaas is geboren in 1850 in Gorinchem, zoon van Machiel Smits en Eijgje Boogaard van Sessen. Notitie bij Nicolaas: Landbouwer XV-l Elida de Gier is geboren op 01-04-1856 in Dalem, dochter van Dirk Jan Willem de Gier en Antonia de Bruijn. Elida trouwde, 23 jaar oud, op 06-10-1879 in Vuren (Dalem?) met Aart Groeneveld, 44 jaar oud. Aart is geboren in 1835 in Gameren, zoon van Teunis Groeneveld en Pieternella Smits. Notitie bij Aart: Landbouwer XV-m Gerrit de Gier is geboren op 16-02-1858 in Dalem, zoon van Dirk Jan Willem de Gier en Antonia de Bruijn. Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 11-12-1890 in Dalem met Jenneke de Bruijn, 27 jaar oud. Jenneke is geboren in 1863 in Dalem, dochter van Govert de Bruijn en Johanna Vermeulen. Kind van Gerrit en Jenneke: 1 Antonia de Gier, geboren in 1893 in Dalem Volgt XVI-h. XVI-h Antonia de Gier is geboren in 1893 in Dalem, dochter van Gerrit de Gier en Jenneke de Bruijn. Antonia trouwde, 27 jaar oud, op 24-06-1920 in Dalem met Johan Smits, 38 jaar oud. Johan is geboren in 1882 in Dalem, zoon van Poulus Smits en Antonia de Gier. XI-af Jacomijna de Gier Hendriks, dochter van Hendrik de Gier Jans en Maria Jacobs Coppelaar. Zij is gedoopt op 03-07-1709 in Driel (Kerkdriel). Notitie bij Jacomijna: Maris vS: 1. 16-3-1744 Martinus van Beurden gehuwd met Jakomyna de Gier wonende te Werkhoven met hare zuster en zwagers doen transport onder Driel. (Loofsignaat Driel). Jacomijna trouwde met Martinus van Beurden. XI-ag Paulina de Gier Hendriks, dochter van Hendrik de Gier Jans en Maria Jacobs Coppelaar. Zij is gedoopt op 25-11-1711 in Driel (Kerkdriel) RK. Paulina is overleden op 15-11-1781 in Driel (Kerkdriel), 69 jaar oud. Notitie bij Paulina: Maris vS: 1. 7/10/1762 Testeeren Anthony de Rouw en Paulina de Gier (Loofsignaat Driel) Paulina trouwde op 01-05-1738 in Driel (Kerkdriel) met Anthony de Rouw. Anthony is overleden op 05-11-1762 in Driel (Kerkdriel). X-ab Peter de Gier Janse, zoon van Jan de Gier Peters en Jacomina Hendriks van de Laer. Peter is overleden vóór 1727. Notitie bij Peter: Maris vS:

versie:22 augustus 2006

64

1. 11-1-1699 Peter Janse de Gier koopt huis, camer en hof omtrent een morgen, leenroerig aan het huis Rossum. 2. 26-11-1710 Comp. Peter Janse de Gier, de zoon van den schout (Loofsignaat Driel) 3. 29-5-1729 Rekwest tot boedelscheiding van Coenraat Lier getrouwd met Sybilla Pesch weduwe Peter Janse de Gier met haar onmondige kinderen Gijsbert, Jan, Bastiaen en Gerardus de Gier (Loofsignaat Driel) Peter trouwde op 13-07-1710 in Driel (Kerkdriel) met Sibilla Sebastiaens Pesch. Sibilla is overleden in 11-1746 in Driel (Kerkdriel). Kinderen van Peter en Sibilla: 1 Gijsbert de Gier Peters Volgt XI-ah. 2 Jan de Gier Peters, geboren in Velddriel Volgt XI-ai. 3 Sebastiaan de Gier Peters Volgt XI-aj. XI-ah Gijsbert de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Janse en Sibilla Sebastiaens Pesch. Hij is gedoopt op 28-09-1710 in Driel (Kerkdriel) RK. Gijsbert is overleden op 21-06-1785 in Driel (Kerkdriel), 74 jaar oud. Notitie bij Gijsbert: Maris vS: 1. Collecteur van het verschot en van de accijns te Driel 2. 4-3-1743, 26-11-1748, 28-12-1750 Doet de collecteur Gijsbert Peters de Gier den eed der tapperen; 1762 id. met zijn zoon Peter; 1768 de zoon Peter met huisvr. (Dingsignaat Driel) Deze tak is opnieuw bewerkt door Christiaan J.M.N. de Visser in "Genealogie de Gier - Aansluiting op de publicatie ´Genealogie van het geslacht de Gier in den Bommelerwaard´ ". Het origineel bevindt zich in het Streekarchief Bommelerwaard. Publicatiedatum is onbekend. Daar waar verschillen met Maris vS optreden, is de Visser gevolgd. Gijsbert trouwde op 23-01-1740 in Driel (Kerkdriel) Ger. en RK op 23-1-1740 met Christina Verhoeks. Zij is een dochter van Christaen Dane Verhoeks en Heyltje de Gier. Zij is gedoopt op 1602-1715 in Velddriel. Christina is overleden op 23-02-1792 in Driel (Kerkdriel), 77 jaar oud. Kinderen van Gijsbert en Christina: 1 Petrus de Gier Gijsberts Volgt XII-u. 2 Daniel de Gier Gijsberts Volgt XII-v. 3 Elisabetha de Gier Gijsberts. Zij is gedoopt op 02-09-1744 in Driel (Kerkdriel). Elisabetha is overleden vóór 25-10-1745, ten hoogste 1 jaar oud. 4 Elisabetha de Gier Gijsberts. Zij is gedoopt op 25-10-1745 in Driel (Kerkdriel). 5 Joannes de Gier Gijsberts. Hij is gedoopt op 13-06-1751 in Driel (Kerkdriel). Joannes is overleden vóór 07-12-1752 in Driel (Kerkdriel), ten hoogste 1 jaar oud. 6 Joannes (Jan) de Gier Gijsberts Volgt XII-w. 7 Christianus de Gier Gijsberts Volgt XII-x. XII-u Petrus de Gier Gijsberts, zoon van Gijsbert de Gier Peters en Christina Verhoeks. Hij is gedoopt op 04-03-1741 in Driel (Kerkdriel). Petrus is overleden op 25-04-1795 in Driel (Kerkdriel), 54 jaar oud. Notitie bij Petrus: Maris vS: 2. Kinderloos 1. Collecteur van de accijns te Driel

versie:22 augustus 2006

65

3. 11-11-1775, 19-4-1783 en 26-2-1795 Testeeren Peter Gysbertse de Gier en Maria Sars; de kinderen van zijn broer Daniel zijn bij versterf voor de helft zijn erfgenamen (Loofsignaat Driel) 3. 4-8-1795 Testeert Maria Sars weduwe van Peter Gijsberts de Gier; de zwager schepen Jan de Gier opent dit testament 31-1-1806 (Loofsignaat Driel) . 4. 22-1-1801 Testeert Maria Sars weduwe de Gier, maakt legaten aan de kinderen van haar broeder Jacobus Sars, gehuwd met Margaretha de Cocq van Delwijnen (Loofsignaat Driel). Petrus trouwde op 23-11-1766 met Maria Sars. Zij is een dochter van N.N. Sars en N.N.. Maria is overleden op 28-12-1805 in Driel (Kerkdriel). XII-v Daniel de Gier Gijsberts, zoon van Gijsbert de Gier Peters en Christina Verhoeks. Hij is gedoopt op 02-11-1742 in Driel (Kerkdriel). Daniel is overleden op 24-10-1817 in Driel (Kerkdriel), 74 jaar oud. Notitie bij Daniel: Maris vS: 1. Heemraad van de hooge schouw van Bommelerwaard 2. 15-2-1782 Daniel de Gier, weduwnaar van Catharina van Herwijnen met zijn vijf kinderen verbindt huis hof genaamd "De Hoeven" onder Driel (Loofsignaat Driel) 3. 4-4-1807 Opening testament van Johannes van Herwijnen en Christina van de Braak, hadden een dochter Catharina eertijds gehuwd met Daniel de Gier, waaruit Gysbert, Johannes, Styntje, en Christina de Gier gehuwd met Cornelis van de Laar (Loofsignaat Driel). Daniel: (1) trouwde op 27-08-1769 in Driel (Kerkdriel) met Catharina van Herwijnen. Zij is een dochter van Johannes van Herwijnen en Christina van de Braak. Catharina is overleden vóór 1782. (2) trouwde op 16-01-1785 met Hendrica van Beest. Kinderen van Daniel en Catharina: 1 Johannes de Gier Daniels. 2 Christina de Gier Daniels Volgt XIII-n. 3 Styntje de Gier Gijsberts. Kind van Daniel en Hendrica: 1 Gysbert de Gier Daniels. XIII-n Christina de Gier Daniels, dochter van Daniel de Gier Gijsberts en Catharina van Herwijnen. Christina trouwde met Cornelis van de Laar. XII-w Joannes (Jan) de Gier Gijsberts, zoon van Gijsbert de Gier Peters en Christina Verhoeks. Hij is gedoopt op 07-12-1752 in Driel (Kerkdriel). Jan is overleden op 12-01-1808 in Driel (Kerkdriel), 55 jaar oud. Notitie bij Jan: Maris vS: 1. Schepen in de hooge bank van Driel 1796-1807 AdG: op dat moment was het leenstelsen feitelijk afgeschaft. Wat was de taak van de bank toen? 2. Secretaris in de hooge bank van Driel 1795 3. Voorz. Regent RK kapel te Velddriel. Zie: St. Jansklokken no. 7 van 18 Februari 1939 "De kerkklokken voor Rosmalen c.a." 4. Eigenaar en bewoner van het "Slot" te Driel 5. 12-8-1804 Tocht van schepen Jan de Gier en Matthia van Herwijnen (Loofsignaat Driel) 6. 1-10-1802 Schepen, Jan de Gier koopt van mevrouw van Doorn-Verster de Balbian het "Slot" te Driel, huis, koetshuis, twee morgen tuin, teelland en grachten in den boven Kivitsham aan den dijk; 53-1808 door zijn weduwe en kinderen Peter de Gier -minderjarig- Maria de Gier, gehuwd met Aart

versie:22 augustus 2006

66

van Kessel en Ardina de Gier, gehuwd met Hillebrant Verhoeks verkocht aan Jans broeder, Christiaen de Gier. Het "Slot" bleef in de familie tot het overlijden in 1931 van Henricus Richardus de Gier, en bestaat heden ten dage (i.e., 1943!) nog als een groote boerenwoning gelegen‘ in de *oude grachten. Jan trouwde op 24-01-1779 in Driel (Kerkdriel) met Mathia van Herwijnen. Zij is een dochter van Eymert van Herwijnen en Maria van de Braak. Zij is gedoopt op 28-05-1755 in Driel (Kerkdriel). Mathia is overleden op 22-01-1820 in Driel (Kerkdriel), 64 jaar oud. Kinderen van Jan en Mathia: 1 Arnoldus de Gier. Hij is gedoopt op 15-11-1779 in Driel (Kerkdriel). 2 Christina de Gier. Zij is gedoopt op 23-11-1780 in Driel (Kerkdriel). 3 Embertus de Gier. Hij is gedoopt op 14-08-1782 in Driel (Kerkdriel). 4 Maria de Gier. Zij is gedoopt op 13-01-1783 in Driel (Kerkdriel). Maria is overleden op 19-01-1826 in Driel (Kerkdriel), 43 jaar oud. 5 Gijsbertus de Gier. Hij is gedoopt op 28-02-1786 in Driel (Kerkdriel). 6 Ardina de Gier. Zij is gedoopt op 07-02-1788 in Driel (Kerkdriel). 7 Petrus de Gier Volgt XIII-o. 8 Wilhelmina de Gier. Zij is gedoopt op 21-11-1791 in Driel (Kerkdriel). 9 Helena de Gier. Zij is gedoopt op 13-11-1796 in Driel (Kerkdriel). XIII-o Petrus de Gier, zoon van Joannes (Jan) de Gier Gijsberts en Mathia van Herwijnen. Hij is gedoopt op 18-11-1789 in Driel (Kerkdriel). Petrus is overleden op 20-12-1838 in Driel (Kerkdriel), 49 jaar oud. Petrus: (1) trouwde op 02-07-1816 in Driel (Kerkdriel) met Maria Mulders. Zij is een dochter van Antonie Mulders en Anna Catharina Lansdaal. Zij is gedoopt op 10-03-1797 in ´s Hertogenbosch. Maria is overleden op 24-02-1829 in Driel (Kerkdriel), 31 jaar oud. Notitie bij Maria: Overleden in het kraambed van dochter N.N. (2) trouwde op 01-02-1831 in Driel (Kerkdriel) met Maria Antonia Verhoeckx. Zij is een dochter van Gerardus Verhoeckx en Margaritha Moors. Zij is gedoopt op 05-05-1798 in Driel (Kerkdriel). Maria Antonia is overleden op 01-10-1866 in Driel (Kerkdriel), 68 jaar oud. Kinderen van Petrus en Maria: 1 Joannes de Gier, geboren op 11-10-1816 in Driel (Kerkdriel) Volgt XIV-j. 2 Gijsbertus de Gier, geboren op 05-11-1817 in Driel (Kerkdriel). Gijsbertus is overleden op 12-08-1824 in Driel (Kerkdriel), 6 jaar oud. 3 Antonie de Gier, geboren op 28-04-1820 in Driel (Kerkdriel). Antonie is overleden op 22-10-1900 in Driel (Kerkdriel), 80 jaar oud. 4 Anna Katharina de Gier, geboren op 24-08-1821 in Driel (Kerkdriel). Anna Katharina is overleden op 24-11-1907 in Schijndel, 86 jaar oud. Notitie bij Anna Katharina: Overleden als Zr. M. Emmanuel 5 Mathias de Gier, geboren op 18-01-1824 in Driel (Kerkdriel). Mathias is overleden op 21-02-1853 in Driel (Kerkdriel), 29 jaar oud.

versie:22 augustus 2006

67

6 Maria de Gier, geboren op 24-01-1826 in Driel (Kerkdriel). Maria is overleden op 27-01-1827 in Driel (Kerkdriel), 1 jaar oud. 7 Maria de Gier, geboren op 29-11-1827 in Driel (Kerkdriel). Maria is overleden op 21-06-1836 in Driel (Kerkdriel), 8 jaar oud. 8 N.N. de Gier, levenloos geboren dochter, geboren op 24-02-1829 in Driel (Kerkdriel). Kind van Petrus en Maria Antonia: 1 Margritha Matthia de Gier, geboren op 01-12-1831 in Driel (Kerkdriel). Margritha Matthia is overleden op 09-11-1896 in Schijndel, 64 jaar oud. XIV-j Joannes de Gier is geboren op 11-10-1816 in Driel (Kerkdriel), zoon van Petrus de Gier en Maria Mulders. Joannes is overleden op 21-08-1901 in Rotterdam, 84 jaar oud. Joannes trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1839 in Driel (Kerkdriel) met Christina Maria van Oers, 22 jaar oud. Christina Maria is geboren op 10-04-1817 in Driel (Kerkdriel), dochter van Johannes van Oers en Christina Willemina Lansdaal. Christina Maria is overleden op 23-01-1892 in Amsterdam, 74 jaar oud. Kinderen van Joannes en Christina Maria: 1 Maria Petronella de Gier, geboren op 01-03-1840 in Driel (Kerkdriel). Maria Petronella is overleden op 01-11-1841 in Driel (Kerkdriel), 1 jaar oud. 2 Johannes Cornelis de Gier, geboren op 08-03-1841 in Driel (Kerkdriel). Johannes Cornelis is overleden op 05-12-1871 in Ginneken, 30 jaar oud. 3 Petrus Marinus de Gier, geboren op 15-06-1842 in Driel (Kerkdriel). Petrus Marinus is overleden op 06-07-1842 in Driel (Kerkdriel), 21 dagen oud. 4 Petrus Marinus de Gier, geboren op 29-01-1844 in Driel (Kerkdriel). Petrus Marinus is overleden op 24-04-1922 in Rotterdam, 78 jaar oud. 5 Maria Christina de Gier, geboren op 15-02-1845 in Driel (Kerkdriel). Maria Christina is overleden op 25-12-1924 in Driel (Kerkdriel), 79 jaar oud. 6 Christiaan Wilhelmus de Gier, geboren op 02-12-1846 in Driel (Kerkdriel) Volgt XV-n. 7 Kornelis Gijsbertus de Gier, geboren op 10-01-1848 in Driel (Kerkdriel). Kornelis Gijsbertus is overleden op 04-12-1849 in Driel (Kerkdriel), 1 jaar oud. 8 Hendrikus Kornelis de Gier, geboren op 08-04-1850 in Driel (Kerkdriel). Hendrikus Kornelis is overleden op 13-10-1851 in Driel (Kerkdriel), 1 jaar oud. 9 Gijsbertus de Gier, geboren op 11-06-1851 in Driel (Kerkdriel). Gijsbertus is overleden op 16-08-1851 in Driel (Kerkdriel), 2 maanden oud. 10 Christina Catharina Hendrika de Gier, geboren op 10-03-1853 in Driel (Kerkdriel). Christina Catharina Hendrika is overleden op 03-05-1855 in Driel (Kerkdriel), 2 jaar oud. 11 Hendrika Mathia de Gier, geboren op 22-05-1854 in Driel (Kerkdriel). Hendrika Mathia is overleden op 07-07-1917 in Rotterdam, 63 jaar oud. 12 Joannes Gijsbertus Antonius de Gier, geboren op 01-08-1857 in Driel (Kerkdriel). Joannes Gijsbertus Antonius is overleden op 15-06-1896 in Driel (Kerkdriel), 38 jaar oud.

versie:22 augustus 2006

68

13 Christina Wilhelmina de Gier, geboren op 01-10-1860 in Driel (Kerkdriel). Christina Wilhelmina is overleden op 15-09-1944 in Schijndel, 83 jaar oud. Notitie bij Christina Wilhelmina: Overleden als Zr. M. Gonzaga (Schijndel) XV-n Christiaan Wilhelmus de Gier is geboren op 02-12-1846 in Driel (Kerkdriel), zoon van Joannes de Gier en Christina Maria van Oers. Christiaan Wilhelmus is overleden op 11-02-1907 in Rosmalen, 60 jaar oud. Christiaan Wilhelmus trouwde, 24 jaar oud, op 11-11-1871 in Ginneken met Gosuina Katharina de Gier, 23 jaar oud. Gosuina Katharina is geboren op 20-06-1848 in Driel (Kerkdriel), dochter van Christiaan de Gier en Regarda Katharina van der Horst. Gosuina Katharina is overleden op 22-06-1889 in Driel (Kerkdriel), 41 jaar oud. Kinderen van Christiaan Wilhelmus en Gosuina Katharina: 1 Christina Maria Gozewina de Gier, geboren op 20-05-1872 in Hoeven, St Maart??. Christina Maria Gozewina is overleden op 03-05-1947 in Borne, 74 jaar oud. 2 Regina Katharina de Gier, geboren op 20-01-1874 in Driel (Kerkdriel). Regina Katharina is overleden op 19-09-1879 in Driel (Kerkdriel), 5 jaar oud. 3 Christiaan Joannes de Gier, geboren op 23-10-1876 in Driel (Kerkdriel) Volgt XVI-i. 4 Joannes Petrus de Gier, geboren op 28-10-1878 in Driel (Kerkdriel). Joannes Petrus is overleden op 01-05-1956 in Purmerend, 77 jaar oud. 5 Richardus Maria de Gier, geboren op 25-03-1881 in Driel (Kerkdriel). Richardus Maria is overleden op 30-03-1962 in Oisterwijk, 81 jaar oud. 6 Regina Christina Gozewina de Gier, geboren op 08-11-1883 in Driel (Kerkdriel). Regina Christina Gozewina is overleden op 14-05-1885 in Gestel/Blaarthe???, 1 jaar oud. 7 Richarda Maria Josephina de Gier, geboren op 10-03-1886 in Gestel/Blaarthe???. Richarda Maria Josephina is overleden op 01-08-1972 in Hedel, 86 jaar oud. XVI-i Christiaan Joannes de Gier is geboren op 23-10-1876 in Driel (Kerkdriel), zoon van Christiaan Wilhelmus de Gier en Gosuina Katharina de Gier. Christiaan Joannes is overleden op 1903-1941 in Hedel, 64 jaar oud. Christiaan Joannes trouwde, 23 jaar oud, op 31-01-1900 in Dongen met Maria Norbertha Brants, 24 jaar oud. Maria Norbertha is geboren op 16-09-1875 in Dongen, dochter van Cornelis Constantinus Brants en Cornelia Maria van Riel. Maria Norbertha is overleden op 03-07-1961 in Bakkum, 85 jaar oud. Kinderen van Christiaan Joannes en Maria Norbertha: 1 Christiaan Wilhelmus de Gier, geboren op 09-02-1901 in Hedel Volgt XVII-e. 2 Gosewina Catharina Maria de Gier, geboren op 31-05-1902 in Hedel Volgt XVII-f. 3 Cornelis Constantinus de Gier, geboren op 28-04-1904 in Hedel Volgt XVII-g. 4 Cornelia Maria de Gier, geboren op 06-11-1905 in Hedel Volgt XVII-h. 5 Richardus Maria de Gier, geboren op 05-04-1907 in Hedel Volgt XVII-i.

versie:22 augustus 2006

69

6 Johanna Francisca Maria de Gier, geboren op 03-10-1908 in Hedel Volgt XVII-j. 7 Petrus Josephus de Gier, geboren op 12-11-1910 in Hedel. Petrus Josephus is overleden op 08-11-1911 in Hedel, 11 maanden oud. 8 Regina Elisabeth Maria de Gier, geboren op 12-11-1910 in Hedel. Regina Elisabeth Maria is overleden op 22-09-1919 in Hedel, 8 jaar oud. 9 Pieternella Elizabeth Josephina de Gier, geboren op 01-03-1913 in Hedel. Pieternella Elizabeth Josephina is overleden op 29-10-1944 in Dongen Vaart, 31 jaar oud. 10 Wilhelmus Gosewinus de Gier, geboren op 06-05-1915 in Hedel Volgt XVII-k. 11 Elisabet Petronella de Gier, geboren op 02-10-1916 in Hedel Volgt XVII-l. 12 Regina Adriana Norberta de Gier, geboren op 23-11-1919 in Hedel Volgt XVIIm. XVII-e Christiaan Wilhelmus de Gier is geboren op 09-02-1901 in Hedel, zoon van Christiaan Joannes de Gier en Maria Norbertha Brants. Christiaan Wilhelmus is overleden op 04-07-1970 in ´s Hertogenbosch, 69 jaar oud. Christiaan Wilhelmus trouwde, 23 jaar oud, op 07-01-1925 in Vught met Lambertha Maria van Aken, 24 jaar oud. Lambertha Maria is geboren op 24-07-1900 in Hedel, dochter van Johannes van Aken en Dingena de Hart. Lambertha Maria is overleden op 13-04-1983 in Vught, 82 jaar oud. Kinderen van Christiaan Wilhelmus en Lambertha Maria: 1 Dingena Johanna de Gier, geboren op 17-01-1926 in Vught Volgt XVIII-e. 2 Norbertha Christina Maria de Gier, geboren op 10-01-1927 in Vught Volgt XVIII-f. 3 Johanna Theresia Maria de Gier, geboren op 15-01-1928 in Vught Volgt XVIIIg. 4 Christiaan Johannes de Gier, geboren op 18-07-1931 in Vught Volgt XVIII-h. 5 Adriana Dina Maria de Gier, geboren op 09-11-1933 in Vught Volgt XVIII-i. 6 Johannes Christiaan Franciscus de Gier, geboren op 04-10-1935 in Vught Volgt XVIII-j. 7 Anonius Hendrikus Petrus de Gier, geboren op 19-02-1938 in Vught Volgt XVIII-k. 8 Gosuina Catharina Wilhelmina de Gier, geboren op 23-08-1939 in Vught Volgt XVIII-l. XVIII-e Dingena Johanna de Gier is geboren op 17-01-1926 in Vught, dochter van Christiaan Wilhelmus de Gier en Lambertha Maria van Aken. Dingena Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 08-021954 in Vught met Franciscus Ludovicus Smulders, 29 jaar oud. Franciscus Ludovicus is geboren op 30-11-1924 in ´s Hertogenbosch, zoon van Johannes Ludovicus Smulders en Antonia Cornelia van den Heuvel. Kinderen van Dingena Johanna en Franciscus Ludovicus:

versie:22 augustus 2006

70

1 Johannes Ludovicus Cornelis Franciscus Smulders, geboren op 21-10-1955 in Haarlemmermeer Volgt XIX-a. 2 Christiaan Wilhelmus Smulders, geboren op 27-12-1956 in Haarlemmermeer. 3 Ludovicus Antonius Franciscus Smulders, geboren op 31-07-1963 in Tilburg. XIX-a Johannes Ludovicus Cornelis Franciscus Smulders is geboren op 21-10-1955 in Haarlemmermeer, zoon van Franciscus Ludovicus Smulders en Dingena Johanna de Gier. Johannes Ludovicus Cornelis Franciscus trouwde, 22 jaar oud, op 05-05-1978 in Tilburg met Angelique Prince, 22 jaar oud. Angelique is geboren op 28-10-1955 in Tilburg. Kinderen van Johannes Ludovicus Cornelis Franciscus en Angelique: 1 Daniëlle Anna Christine Smulders, geboren op 28-05-1980 in Waalwijk. 2 Fabiënne Nelie Dineke Ellen Smulders, geboren op 19-01-1983 in Waalwijk. XVIII-f Norbertha Christina Maria de Gier is geboren op 10-01-1927 in Vught, dochter van Christiaan Wilhelmus de Gier en Lambertha Maria van Aken. Norbertha Christina Maria trouwde, 25 jaar oud, op 10-01-1952 in Vught met Adrianus Jacobus Maria Dankers, 29 jaar oud. Adrianus Jacobus Maria is geboren op 18-06-1922 in Vught, zoon van Arnoldus Johannes Dankers en Wilhelmina Timmermans. Kinderen van Norbertha Christina Maria en Adrianus Jacobus Maria: 1 Arnoldus Christianus Wilhelmus Lambertus Dankers Volgt XIX-b. 2 Christianus Johannes Adrianus Dankers, geboren op 20-09-1958 in Oldenzaal Volgt XIX-c. XIX-b Arnoldus Christianus Wilhelmus Lambertus Dankers, zoon van Adrianus Jacobus Maria Dankers en Norbertha Christina Maria de Gier. Arnoldus Christianus Wilhelmus Lambertus trouwde op 02-09-1976 in Eindhoven met Paulina Maria Sophia Wouters, 23 jaar oud. Paulina Maria Sophia is geboren op 16-02-1953 in Eindhoven, dochter van Andreas Wouters en Francisca Maria Stommels. Kind van Arnoldus Christianus Wilhelmus Lambertus en Paulina Maria Sophia: 1 Tomas André Dankers, geboren op 03-03-1981 in Eindhoven. XIX-c Christianus Johannes Adrianus Dankers is geboren op 20-09-1958 in Oldenzaal, zoon van Adrianus Jacobus Maria Dankers en Norbertha Christina Maria de Gier. Christianus Johannes Adrianus trouwde, 21 jaar oud, op 29-05-1980 in Eindhoven met Antoinetta Cornelia Johanna Spitters, 21 jaar oud. Antoinetta Cornelia Johanna is geboren op 26-03-1959 in Eindhoven, dochter van Johannes Spitters en Maria Johanna de Wijs. XVIII-g Johanna Theresia Maria de Gier is geboren op 15-01-1928 in Vught, dochter van Christiaan Wilhelmus de Gier en Lambertha Maria van Aken. Johanna Theresia Maria trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1956 met Jan Jacobus van Oost, 36 jaar oud. Jan Jacobus is geboren op 29-071919 in Goes. Kind van Johanna Theresia Maria en Jan Jacobus: 1 Joseph Gabriel van Oost, geboren op 07-09-1957 in Spijkenisse.

versie:22 augustus 2006

71

XVIII-h Christiaan Johannes de Gier is geboren op 18-07-1931 in Vught, zoon van Christiaan Wilhelmus de Gier en Lambertha Maria van Aken. Christiaan Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 2412-1958 in ´s Hertogenbosch met Annette Nicilasien Gerarda van den Boo??, 20 jaar oud. Annette Nicilasien Gerarda is geboren op 16-08-1938 in ´s Hertogenbosch, dochter van Marinus Adrianus van den Boo?? en Johanna Gertruda Maria Cornelia Paulissen. Kinderen van Christiaan Johannes en Annette Nicilasien Gerarda: 1 Christiaan Wilhelmus Antonius Maria de Gier, geboren op 03-06-1960 in Gouda. 2 Johanna Henriëtte Antonia de Gier, geboren op 05-02-1962 in Gouda. 3 Marinus Adrianus Johannes Wilhelmus de Gier, geboren op 27-02-1964 in Gouda. XVIII-i Adriana Dina Maria de Gier is geboren op 09-11-1933 in Vught, dochter van Christiaan Wilhelmus de Gier en Lambertha Maria van Aken. Adriana Dina Maria trouwde met Gerarda van Schaik. Gerarda is geboren op 27-02-1930 in Schoonhoven. Kinderen van Adriana Dina Maria en Gerarda: 1 Marcellinus Adrianus Wilhelmus van Schaik, geboren op 26-05-1964 in Best. 2 Robertus Christianus Franciscus van Schaik, geboren op 02-10-1968 in Best. 3 Edwin Gerardus Andreas van Schaik, geboren op 01-11-1972 in Best. XVIII-j Johannes Christiaan Franciscus de Gier is geboren op 04-10-1935 in Vught, zoon van Christiaan Wilhelmus de Gier en Lambertha Maria van Aken. Johannes Christiaan Franciscus trouwde, 27 jaar oud, op 27-12-1962 in ´s Hertogenbosch met Maria Magdala Gerarda Vermeijs, 26 jaar oud. Maria Magdala Gerarda is geboren op 29-07-1936 in Haarlem, dochter van Antonius Albertus Vermeijs en Maria Magdala Huijboom. Kinderen van Johannes Christiaan Franciscus en Maria Magdala Gerarda: 1 Nicolina Lambertina Maria de Gier, geboren op 14-10-1963 in Frauenfeld (CH). 2 Sabina Johanna Maria de Gier, geboren op 21-05-1966 in Frauenfeld (CH). 3 Stephan Philippe de Gier, geboren op 22-05-1969 in Frauenfeld (CH). XVIII-k Anonius Hendrikus Petrus de Gier is geboren op 19-02-1938 in Vught, zoon van Christiaan Wilhelmus de Gier en Lambertha Maria van Aken. Anonius Hendrikus Petrus trouwde, 28 jaar oud, op 16-08-1966 in Vught met Johanna van den Heuvel. Kinderen van Anonius Hendrikus Petrus en Johanna: 1 Christiaan Johannes de Gier, geboren op 14-09-1967 in Vught. 2 Johanna de Gier, geboren op 28-09-1968 in Vught. XVIII-l Gosuina Catharina Wilhelmina de Gier is geboren op 23-08-1939 in Vught, dochter van Christiaan Wilhelmus de Gier en Lambertha Maria van Aken. Gosuina Catharina Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 15-12-1964 in Vught met Petrus Jacobus Johannes van den Heuvel, 26 jaar oud. Petrus Jacobus Johannes is geboren op 07-07-1938 in ´s Hertogenbosch, zoon van Godefridus Matheus van den Heuvel en Jacoba Josephina Wilhelmina Vermeulen.

versie:22 augustus 2006

72

Kinderen van Gosuina Catharina Wilhelmina en Petrus Jacobus Johannes: 1 Maria Lambertha Jacoba van den Heuvel, geboren op 17-09-1965 in Hilvarenbeek. 2 Lambertha Dingena Jacoba van den Heuvel, geboren op 24-08-1967 in Hilvarenbeek. XVII-f Gosewina Catharina Maria de Gier is geboren op 31-05-1902 in Hedel, dochter van Christiaan Joannes de Gier en Maria Norbertha Brants. Gosewina Catharina Maria is overleden op 0712-1955 in Alkmaar, 53 jaar oud. Gosewina Catharina Maria trouwde, 45 jaar oud, op 01-07-1947 in Lith met Martinus Vereijken, 42 jaar oud. Martinus is geboren op 04-02-1905 in Stiphout, zoon van Gerardus Vereijken en Hendrika Verhoeven. Martinus is overleden op 25-03-1979 in Rosmalen, 74 jaar oud. XVII-g Cornelis Constantinus de Gier is geboren op 28-04-1904 in Hedel, zoon van Christiaan Joannes de Gier en Maria Norbertha Brants. Cornelis Constantinus is overleden op 18-08-1984 in ´s Hertogenbosch, 80 jaar oud. Cornelis Constantinus trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1931 in Ammerzoden met Theodora Cornelia van Horen, 29 jaar oud. Theodora Cornelia is geboren op 0901-1902 in Ammerzoden, dochter van Sylvester Antonius van Horen en N.N.. Kinderen van Cornelis Constantinus en Theodora Cornelia: 1 Henrica Sylvestra Maria de Gier, geboren op 28-03-1934 in Hedel Volgt XVIIIm. 2 Norbertha Maria Christina Willibrorda de Gier, geboren op 07-11-1936 in Hedel Volgt XVIII-n. 3 Christiaan Silvester Antonius de Gier, geboren op 12-07-1938 in Hedel Volgt XVIII-o. 4 Sylvestra Hendrika Maria de Gier, geboren op 13-12-1939 in Hedel Volgt XVIII-p. 5 Johanna Francisca Maria de Gier, geboren op 07-08-1941 in Hedel Volgt XVIIIq. XVIII-m Henrica Sylvestra Maria de Gier is geboren op 28-03-1934 in Hedel, dochter van Cornelis Constantinus de Gier en Theodora Cornelia van Horen. Henrica Sylvestra Maria trouwde, 25 jaar oud, op 01-10-1959 in Hedel met Theodorus Henricus Johannes van Heck, 27 jaar oud. Theodorus Henricus Johannes is geboren op 21-11-1931 in Valkenswaard, zoon van Johannes Antonius Lambertus van Heck en Maria Elisabeth Liefkens. Kinderen van Henrica Sylvestra Maria en Theodorus Henricus Johannes: 1 Maria Elisabeth van Heck, geboren op 01-07-1960 in Breugel Volgt XIX-d. 2 Cornelis Constantinus van Heck, geboren op 16-05-1962 in Breugel. XIX-d Maria Elisabeth van Heck is geboren op 01-07-1960 in Breugel, dochter van Theodorus Henricus Johannes van Heck en Henrica Sylvestra Maria de Gier. Maria Elisabeth trouwde met Franciscus Johannes Veldkamp. Franciscus Johannes is geboren op 13-01-1957 in Amsterdam. Kind van Maria Elisabeth en Franciscus Johannes:

versie:22 augustus 2006

73

1 Kirsten Veldkamp, geboren op 30-05-1988. XVIII-n Norbertha Maria Christina Willibrorda de Gier is geboren op 07-11-1936 in Hedel, dochter van Cornelis Constantinus de Gier en Theodora Cornelia van Horen. Norbertha Maria Christina Willibrorda trouwde, 27 jaar oud, op 11-11-1963 in Hedel met Theodorus Simon Schilder, 31 jaar oud. Theodorus Simon is geboren op 26-12-1931 in Callantsoog, zoon van Theodorus Simon Schilder en Geertruida Wever. Theodorus Simon is overleden op 12-02-1983 in Epe, 51 jaar oud. Kinderen van Norbertha Maria Christina Willibrorda en Theodorus Simon: 1 Norbertus Theodorus Jozef Schilder, geboren op 31-03-1966 in Maastricht. 2 Theodora Sylvestra Maria Schilder, geboren op 25-09-1967 in Maastricht. 3 Bernadette Johanna Maria Schilder, geboren op 25-09-1967 in Maastricht. XVIII-o Christiaan Silvester Antonius de Gier is geboren op 12-07-1938 in Hedel, zoon van Cornelis Constantinus de Gier en Theodora Cornelia van Horen. Christiaan Silvester Antonius trouwde met Cornelia Henrica Maria van de Sanden. Cornelia Henrica Maria is geboren op 06-051942 in Drunen. XVIII-p Sylvestra Hendrika Maria de Gier is geboren op 13-12-1939 in Hedel, dochter van Cornelis Constantinus de Gier en Theodora Cornelia van Horen. Sylvestra Hendrika Maria trouwde, 29 jaar oud, op 30-12-1968 in Hedel met Koop Sierd Bloembergen, 28 jaar oud. Koop Sierd is geboren op 12-09-1940 in Huissen, zoon van Roel Bloembergen en Aaltje Klaver. Koop Sierd is overleden op 28-12-1987, 47 jaar oud. Kinderen van Sylvestra Hendrika Maria en Koop Sierd: 1 Esther Theodora Norbertha Bloembergen, geboren op 20-10-1969 in Twijzelerheide. 2 Kristel Bloembergen, geboren op 14-12-1971 in IJsselstein. XVIII-q Johanna Francisca Maria de Gier is geboren op 07-08-1941 in Hedel, dochter van Cornelis Constantinus de Gier en Theodora Cornelia van Horen. Johanna Francisca Maria trouwde, 24 jaar oud, op 15-11-1965 in Hedel met Josephus Albertus Paulus Aartsen, 23 jaar oud. Josephus Albertus Paulus is geboren op 13-05-1942 in Heerlen, zoon van Albertus Antonius Cornelis Aartsen en Hubertina Maria Helena Schepers. Kinderen van Johanna Francisca Maria en Josephus Albertus Paulus: 1 Lucius Johannes Cornelis Aartsen, geboren op 19-10-1968 in Sülze (D). 2 Marcellinus Josephus Albertus Aartsen, geboren op 27-06-1976 in Sülze (D). XVII-h Cornelia Maria de Gier is geboren op 06-11-1905 in Hedel, dochter van Christiaan Joannes de Gier en Maria Norbertha Brants. Cornelia Maria is overleden op 03-01-1982 in ´s Hertogenbosch, 76 jaar oud. Cornelia Maria trouwde, 25 jaar oud, op 02-06-1931 in Hedel met Louis Leonard Martin Marie de Visser, 36 jaar oud. Louis Leonard Martin Marie is geboren op 07-10-1894 in Oisterwijk, zoon van Petrus Antonius de Visser en Louise Hendrika Marie Joseph Frye. Louis Leonard Martin Marie is overleden op 10-07-1968 in Rossum (Gld), 73 jaar oud. Kinderen van Cornelia Maria en Louis Leonard Martin Marie:

versie:22 augustus 2006

74

1 Pierre Antoine Gérard Marie de Visser, geboren op 16-09-1932 in Rossum (Gld). Pierre Antoine Gérard Marie is overleden op 17-01-1943 in Rossum (Gld), 10 jaar oud. 2 Christiaan Johan Marie Norbert de Visser, geboren op 10-05-1934 in Rossum (Gld). Notitie bij Christiaan Johan Marie Norbert: Christiaan J.M.N. de Visser is de auteur van: "Genealogie de Gier - Aansluiting op de publicatie ´Genealogie van het geslacht de Gier in den Bommelerwaard´ " (start bij Gijsbert de Gier Peters (1710) 3 Louis Antoine Johan Marie de Visser, geboren op 25-07-1935 in Rossum (Gld). 4 Maria Norbertha Cornelia Theresia de Visser, geboren op 07-03-1937 in Rossum (Gld). 5 Cornelius Louis Theo Marie de Visser, geboren op 25-07-1938 in Rossum (Gld). 6 Antoine Pierre Louis Marie de Visser, geboren op 09-12-1939 in Rossum (Gld). 7 Johan Joseph Emmanuel Marie de Visser, geboren op 07-07-1941 in Rossum (Gld). 8 Marie-Louise Antoinette Petronelle de Visser, geboren op 20-02-1944 in Rossum (Gld). Marie-Louise Antoinette Petronelle is overleden op 16-12-1945 in ´s Hertogenbosch, 1 jaar oud. 9 Pierre Auguste Gérard Marie de Visser, geboren op 15-05-1945 in Scharnegoutum (Fr.) Volgt XVIII-r. 10 Richard Wilhelm Aloysius Marie de Visser, geboren op 21-06-1947 in Rossum (Gld) Volgt XVIII-s. XVIII-r Pierre Auguste Gérard Marie de Visser is geboren op 15-05-1945 in Scharnegoutum (Fr.), zoon van Louis Leonard Martin Marie de Visser en Cornelia Maria de Gier. Pierre Auguste Gérard Marie trouwde, 25 jaar oud, op 23-07-1970 in Dreumel met Antonia Theodora Josephina Janssen, 20 jaar oud. Antonia Theodora Josephina is geboren op 14-03-1950 in Dreumel, dochter van Hendricus Wilhelmus Janssen en Johanna van Erp. Kinderen van Pierre Auguste Gérard Marie en Antonia Theodora Josephina: 1 Johanna Louisa Cornelia Hendrika de Visser, geboren op 07-09-1971 in ´s Hertogenbosch. 2 Louis Pierre Antoine Marie de Visser, geboren op 12-03-1974 in ´s Hertogenbosch. XVIII-s Richard Wilhelm Aloysius Marie de Visser is geboren op 21-06-1947 in Rossum (Gld), zoon van Louis Leonard Martin Marie de Visser en Cornelia Maria de Gier. Richard Wilhelm Aloysius Marie trouwde, 27 jaar oud, op 29-04-1975 in St. Oedenrode met Elizabeth Johanna Maria Ketelaars, 26 jaar oud. Elizabeth Johanna Maria is geboren op 28-10-1948 in St. Oedenrode, dochter van Franciscus Wilhelmus Ketelaars en Francisca Cromsigt. Kinderen van Richard Wilhelm Aloysius Marie en Elizabeth Johanna Maria: 1 Marie Corine Babette Francine de Visser, geboren op 09-08-1982 in Veghel.

versie:22 augustus 2006

75

2 Babette Francine Jeanette Lambertine de Visser, geboren op 22-02-1984 in Veghel. XVII-i Richardus Maria de Gier is geboren op 05-04-1907 in Hedel, zoon van Christiaan Joannes de Gier en Maria Norbertha Brants. Richardus Maria is overleden op 22-02-1963 in Hedel, 55 jaar oud. Richardus Maria trouwde, 27 jaar oud, op 05-04-1934 in Wychen met Wilhelmina Maria Roelofs, 24 jaar oud. Wilhelmina Maria is geboren op 06-09-1909 in Wychen, dochter van Franciscus Walterus Roelofs en Gerarda van der Wijst. Wilhelmina Maria is overleden op 13-04-1987 in Wychen, 77 jaar oud. Kinderen van Richardus Maria en Wilhelmina Maria: 1 Gerarda Francisca Johanna de Gier, geboren op 15-01-1935 in Hedel Volgt XVIII-t. 2 Maria Norbertha Christina Josepha de Gier, geboren op 19-03-1937 in Hedel Volgt XVIII-u. 3 Hendrina Francisca Mathilda de Gier, geboren op 24-02-1939 Volgt XVIII-v. 4 Christina Johanna Maria de Gier, geboren op 01-10-1940 in Hedel Volgt XVIIIw. 5 Wilhelmina Maria Richarda de Gier, geboren op 01-10-1940 in Hedel. 6 Anna Theodora de Gier, geboren op 14-02-1942 in Hedel Volgt XVIII-x. 7 Petronella Majella Regina de Gier, geboren op 11-07-1944 in Hedel Volgt XVIIIy. 8 Martha Geertruida Gerarda de Gier, geboren op 25-06-1946 in Hedel Volgt XVIII-z. 9 Richardus Maria de Gier, geboren op 01-09-1948 in Hedel Volgt XVIII-aa. 10 Francina Walthera de Gier, geboren op 09-12-1951 in Hedel Volgt XVIII-ab. XVIII-t Gerarda Francisca Johanna de Gier is geboren op 15-01-1935 in Hedel, dochter van Richardus Maria de Gier en Wilhelmina Maria Roelofs. Gerarda Francisca Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 29-04-1961 in Hedel met Henricus Antonius Joseph de Kleijn, 27 jaar oud. Henricus Antonius Joseph is geboren op 20-03-1934 in Wychen, zoon van Jan Dominicus Antonius de Kleijn en Catharina Johanna van Kessel. Kinderen van Gerarda Francisca Johanna en Henricus Antonius Joseph: 1 Dominique Paschalis Victor de Kleijn, geboren op 23-04-1962 in Wychen. 2 Richardus Adrianus Wilhelmus de Kleijn, geboren op 14-09-1964 in Wychen. 3 Brigitte Antoinette Maria de Kleijn, geboren op 09-03-1966 in Wychen. XVIII-u Maria Norbertha Christina Josepha de Gier is geboren op 19-03-1937 in Hedel, dochter van Richardus Maria de Gier en Wilhelmina Maria Roelofs. Maria Norbertha Christina Josepha trouwde, 25 jaar oud, op 28-07-1962 in Hedel met Léon Joseph Florent Poffé, 34 jaar oud. Léon Joseph Florent is geboren op 29-11-1927 in ´s Hertogenbosch, zoon van Emile Léandre Léon Poffé en Adriana Cornelia van Noordende.

versie:22 augustus 2006

76

Kinderen van Maria Norbertha Christina Josepha en Léon Joseph Florent: 1 Léon Richard Lucien Poffé, geboren op 12-01-1964 in Roosendaal Volgt XIX-e. 2 Raymond Adrien Antoine Poffé, geboren op 18-12-1964 in Roosendaal. XIX-e Léon Richard Lucien Poffé is geboren op 12-01-1964 in Roosendaal, zoon van Léon Joseph Florent Poffé en Maria Norbertha Christina Josepha de Gier. Léon Richard Lucien trouwde, 24 jaar oud, op 15-09-1988 in Leiden met Johanna Maria Francisca van Zundert, 24 jaar oud. Johanna Maria Francisca is geboren op 11-07-1964 in Roosendaal, dochter van Marinus Henricus Petrus van Zundert en Martina Anna Hendrika Voets. XVIII-v Hendrina Francisca Mathilda de Gier is geboren op 24-02-1939, dochter van Richardus Maria de Gier en Wilhelmina Maria Roelofs. Hendrina Francisca Mathilda trouwde, 28 jaar oud, op 12-12-1967 in Hedel met Joseph Peter Petronella Laurense, 33 jaar oud. Joseph Peter Petronella is geboren op 28-03-1934 in Venray, zoon van Antoon Joseph Laurense en Josephina Theodora Maassen. Kinderen van Hendrina Francisca Mathilda en Joseph Peter Petronella: 1 Josephina Wilhelmina Laurense, geboren op 27-11-1968 in ´s Hertogenbosch. 2 Richardus Antoon Joseph Laurense, geboren op 04-01-1971 in ´s Hertogenbosch. 3 Joseph Christiaan Willem Laurense, geboren op 06-11-1972 in ´s Hertogenbosch. XVIII-w Christina Johanna Maria de Gier is geboren op 01-10-1940 in Hedel, dochter van Richardus Maria de Gier en Wilhelmina Maria Roelofs. Christina Johanna Maria trouwde, 27 jaar oud, op 18-12-1967 in Hedel met Henricus Alphonsus Maria van den Biggelaar, 28 jaar oud. Henricus Alphonsus Maria is geboren op 29-04-1939 in Wychen, zoon van Josephus Petrus Theodorus van den Biggelaar en Emma Maria Arts. Kinderen van Christina Johanna Maria en Henricus Alphonsus Maria: 1 Emmy Maria van den Biggelaar, geboren op 19-07-1969 in Veghel. 2 Saskia Marina van den Biggelaar, geboren op 22-03-1971 in Veghel. 3 Josephus Hubertus van den Biggelaar, geboren op 30-04-1973 in Veghel. XVIII-x Anna Theodora de Gier is geboren op 14-02-1942 in Hedel, dochter van Richardus Maria de Gier en Wilhelmina Maria Roelofs. Anna Theodora trouwde, 28 jaar oud, op 28-12-1970 in Hedel met Wilhelmus Franciscus Willems, 23 jaar oud. Wilhelmus Franciscus is geboren op 16-10-1947 in Zaltbommel, zoon van Jan Willems en Paulina Cornelia Wiegmans. Kind van Anna Theodora en Wilhelmus Franciscus: 1 Wilhelmus Willems, geboren op 31-01-1974 in ´s Hertogenbosch. XVIII-y Petronella Majella Regina de Gier is geboren op 11-07-1944 in Hedel, dochter van Richardus Maria de Gier en Wilhelmina Maria Roelofs. Petronella Majella Regina trouwde, 21 jaar oud, op 18-04-1966 in Hedel met Antonius Adrianus Leonardus van de Veerdon??, 24 jaar oud. Antonius Adrianus Leonardus is geboren op 21-09-1941 in Oss, zoon van Johannes Marinus van de Veerdon?? en Wilhelmina Johanna van Dinther.

versie:22 augustus 2006

77

Kinderen van Petronella Majella Regina en Antonius Adrianus Leonardus: 1 Richardus Johannes Antonius van de Veerdon??, geboren op 14-01-1967 in Oss. 2 Johannes Antonius van de Veerdon??, geboren op 30-03-1968 in Oss. XVIII-z Martha Geertruida Gerarda de Gier is geboren op 25-06-1946 in Hedel, dochter van Richardus Maria de Gier en Wilhelmina Maria Roelofs. Martha Geertruida Gerarda trouwde, 21 jaar oud, op 13-02-1968 in Hedel met Leo Rebel, 24 jaar oud. Leo is geboren op 15-09-1943 in Leiden, zoon van Pieter Rebel en Carolina Johanna van de Wetering. Kinderen van Martha Geertruida Gerarda en Leo: 1 Pieter Richard Rebel, geboren op 15-03-1970 in ´s Hertogenbosch. 2 Wilhelmina Carolina Johanna Rebel, geboren op 07-08-1971 in ´s Hertogenbosch. XVIII-aa Richardus Maria de Gier is geboren op 01-09-1948 in Hedel, zoon van Richardus Maria de Gier en Wilhelmina Maria Roelofs. Richardus Maria trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1974 in ´s Hertogenbosch met Maria Theresia Mathilda Waslander, 22 jaar oud. Maria Theresia Mathilda is geboren op 28-05-1951 in ´s Gravenhage, dochter van Hendrik Waslander en Agnes Jeanne Maria Mulder. Kinderen van Richardus Maria en Maria Theresia Mathilda: 1 Melanie Agnes de Gier, geboren op 10-07-1976 in ´s Hertogenbosch. 2 Richardus Maria de Gier, geboren op 23-07-1978 in ´s Hertogenbosch. XVIII-ab Francina Walthera de Gier is geboren op 09-12-1951 in Hedel, dochter van Richardus Maria de Gier en Wilhelmina Maria Roelofs. Francina Walthera trouwde, 20 jaar oud, op 31-07-1972 in Zaltbommel met Johannis Adrianus Martinus van Schijndel, 20 jaar oud. Johannis Adrianus Martinus is geboren op 23-08-1951 in Zaltbommel. XVII-j Johanna Francisca Maria de Gier is geboren op 03-10-1908 in Hedel, dochter van Christiaan Joannes de Gier en Maria Norbertha Brants. Johanna Francisca Maria trouwde, 48 jaar oud, op 08-05-1957 met Martinus Vereijken, 52 jaar oud. Martinus is geboren op 04-02-1905 in Stiphout, zoon van Gerardus Vereijken en Hendrika Verhoeven. Martinus is overleden op 25-03-1979 in Rosmalen, 74 jaar oud. XVII-k Wilhelmus Gosewinus de Gier is geboren op 06-05-1915 in Hedel, zoon van Christiaan Joannes de Gier en Maria Norbertha Brants. Wilhelmus Gosewinus is overleden op 29-07-1979 in Eindhoven, 64 jaar oud. Wilhelmus Gosewinus: (1) trouwde, 28 jaar oud, op 03-08-1943 in Driel (Kerkdriel) met Anna Maria van Heijningen, 27 jaar oud. Anna Maria is geboren op 14-06-1916 in Driel (Kerkdriel), dochter van Johannes Antonie van Heijningen en Josyna Anna Maria van der Leeden. Anna Maria is overleden op 26-12-1951 in Eindhoven, 35 jaar oud. (2) trouwde, 37 jaar oud, op 19-01-1953 in Maasdriel met Antoinetta Anna Josyna van Heijningen, 39 jaar oud. Antoinetta Anna Josyna is geboren op 07-09-1913 in Driel (Kerkdriel), dochter van Johannes Antonie van Heijningen. Kinderen van Wilhelmus Gosewinus en Anna Maria: 1 Johannes Antonie de Gier, geboren op 24-12-1944 in ´s Hertogenbosch Volgt XVIII-ac.

versie:22 augustus 2006

78

2 Christiaan Joannes Cornelis de Gier, geboren op 17-10-1946 in Eindhoven Volgt XVIII-ad. 3 Willem Anne de Gier, geboren op 18-06-1949 in Eindhoven Volgt XVIII-ae. Kinderen van Wilhelmus Gosewinus en Antoinetta Anna Josyna: 1 Antonius Anne Johannes de Gier, geboren op 02-12-1953 in Eindhoven Volgt XVIII-af. 2 Norbertus Franciscus Marie de Gier, geboren op 24-10-1957 in Eindhoven. Norbertus Franciscus Marie is overleden op 25-05-1987 in Breda, 29 jaar oud. XVIII-ac Johannes Antonie de Gier is geboren op 24-12-1944 in ´s Hertogenbosch, zoon van Wilhelmus Gosewinus de Gier en Anna Maria van Heijningen. Johannes Antonie trouwde, 24 jaar oud, op 29-03-1969 in Waalre met Anna Maria Wintermans, 23 jaar oud. Anna Maria is geboren op 28-07-1945 in Eindhoven, dochter van Josephus Wintermans en Catharina van Dijk. Kinderen van Johannes Antonie en Anna Maria: 1 Willem Joost de Gier, geboren op 29-10-1971 in Amsterdam. 2 Imke Anne de Gier, geboren op 17-12-1973 in Willemstad (Curaçao). XVIII-ad Christiaan Joannes Cornelis de Gier is geboren op 17-10-1946 in Eindhoven, zoon van Wilhelmus Gosewinus de Gier en Anna Maria van Heijningen. Christiaan Joannes Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 27-06-1970 in Eindhoven met Johanna Louise Heijne, 23 jaar oud. Johanna Louise is geboren op 15-05-1947 in Eindhoven. Kind van Christiaan Joannes Cornelis en Johanna Louise: 1 Jasper de Gier, geboren op 02-12-1975. XVIII-ae Willem Anne de Gier is geboren op 18-06-1949 in Eindhoven, zoon van Wilhelmus Gosewinus de Gier en Anna Maria van Heijningen. Willem Anne trouwde, 27 jaar oud, op 04-061977 in Eindhoven met Henrica Elisabeth Maria Simkens, 24 jaar oud. Henrica Elisabeth Maria is geboren op 18-03-1953 in Eindhoven, dochter van Adrianus Maria Simkens en Barbara Francisca Maria Schenkelaars. Kinderen van Willem Anne en Henrica Elisabeth Maria: 1 Willem Adriaan Antonie de Gier, geboren op 06-05-1980 in Geldrop. 2 Maurice Christiaan Johannes Wilhelmus de Gier, geboren op 28-03-1982 in Geldrop. 3 Antoine Remy Anne Joseph de Gier, geboren op 17-11-1986 in Geldrop. XVIII-af Antonius Anne Johannes de Gier is geboren op 02-12-1953 in Eindhoven, zoon van Wilhelmus Gosewinus de Gier en Antoinetta Anna Josyna van Heijningen. Antonius Anne Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 22-11-1979 in Nijmegen met Johanna Theodora Maria Thuis, 23 jaar oud. Johanna Theodora Maria is geboren op 10-07-1956 in Heerlen, dochter van Theodorus Henricus Thuis en Anna Helena Jägers. Kind van Antonius Anne Johannes en Johanna Theodora Maria: 1 Liza Charlotte de Gier, geboren op 04-12-1985 in Nijmegen.

versie:22 augustus 2006

79

XVII-l Elisabet Petronella de Gier is geboren op 02-10-1916 in Hedel, dochter van Christiaan Joannes de Gier en Maria Norbertha Brants. Elisabet Petronella trouwde, 26 jaar oud, op 30-04-1943 in Hedel met Petrus Antonius Gerardus van der Krabben, 31 jaar oud. Petrus Antonius Gerardus is geboren op 15-11-1911 in Ammerzoden, zoon van Johannes Lodewijk van der Krabben en Gijsberta Jacoba Baselaar. Petrus Antonius Gerardus is overleden op 02-06-1965 in Oss, 53 jaar oud. Kinderen van Elisabet Petronella en Petrus Antonius Gerardus: 1 Gijsbertha Jacoba van der Krabben, geboren op 06-03-1944 in Oss Volgt XVIIIag. 2 Maria Norbertha van der Krabben, geboren op 21-11-1945 in Oss Volgt XVIIIah. 3 Regina Adriana Norbertha van der Krabben, geboren op 31-07-1947 in Oss Volgt XVIII-ai. 4 Paulina Catharina Johanna van der Krabben, geboren op 20-11-1948 in Oss Volgt XVIII-aj. 5 Petronella Elisabeth Josephina van der Krabben, geboren op 25-08-1950 in Oss Volgt XVIII-ak. 6 Johannes Lodewijk van der Krabben, geboren op 11-11-1953 in Oss. XVIII-ag Gijsbertha Jacoba van der Krabben is geboren op 06-03-1944 in Oss, dochter van Petrus Antonius Gerardus van der Krabben en Elisabet Petronella de Gier. Gijsbertha Jacoba trouwde, 25 jaar oud, op 05-09-1969 in Oss met Eduard Maria Henricus van Boekel, 24 jaar oud. Eduard Maria Henricus is geboren op 08-09-1944 in Oss, zoon van Henricus van Boekel en Maria Cornelia Boeijen. Kind van Gijsbertha Jacoba en Eduard Maria Henricus: 1 Maria Elisabeth van Boekel. XVIII-ah Maria Norbertha van der Krabben is geboren op 21-11-1945 in Oss, dochter van Petrus Antonius Gerardus van der Krabben en Elisabet Petronella de Gier. Maria Norbertha trouwde, 24 jaar oud, op 19-01-1970 in Oss met Lambertus Henricus Leonardus Jozef Boeijen, 24 jaar oud. Lambertus Henricus Leonardus Jozef is geboren op 09-03-1945 in Oss, zoon van Leonardus Jacobus Johannes Boeijen en Anna Maria Jacoba van Mook. Kinderen van Maria Norbertha en Lambertus Henricus Leonardus Jozef: 1 Leonardus Petrus Lambertus Boeijen, geboren op 23-09-1971 in Oss. 2 Petrus Leonardus Lambertus Boeijen, geboren op 12-12-1973 in Oss. 3 Lambertus Leonardus Petrus Boeijen, geboren op 09-08-1975 in Oss. XVIII-ai Regina Adriana Norbertha van der Krabben is geboren op 31-07-1947 in Oss, dochter van Petrus Antonius Gerardus van der Krabben en Elisabet Petronella de Gier. Regina Adriana Norbertha trouwde, 24 jaar oud, op 17-12-1971 in Oss met Erlend Henri Christiaan Mathias Wethlij, 22 jaar oud. Erlend Henri Christiaan Mathias is geboren op 24-06-1949 in Tegelen, zoon van Johannes Jacobus Franciscus Wethlij en Katharina Speetgens. XVIII-aj Paulina Catharina Johanna van der Krabben is geboren op 20-11-1948 in Oss, dochter van Petrus Antonius Gerardus van der Krabben en Elisabet Petronella de Gier. Paulina Catharina

versie:22 augustus 2006

80

Johanna trouwde met Henricus Joseph Herman Henricus Joseph Herman Spinhof. Henricus Joseph Herman is geboren op 06-08-1943 in Roermond, zoon van Hermannus Andreas Josephus Spinhof en Elisabeth Cornelia van der N.N.??. Kinderen van Paulina Catharina Johanna en Henricus Joseph Herman: 1 Lonneke Henricus Joseph Herman Spinhof, geboren op 27-05-1978 in ´s Hertogenbosch. 2 Eelco Henricus Joseph Herman Spinhof, geboren op 03-11-1982 in ´s Hertogenbosch. XVIII-ak Petronella Elisabeth Josephina van der Krabben is geboren op 25-08-1950 in Oss, dochter van Petrus Antonius Gerardus van der Krabben en Elisabet Petronella de Gier. Petronella Elisabeth Josephina trouwde met Jouke Sikke van der Zee. Jouke Sikke is geboren op 08-10-1944 in Stiens, zoon van Pieter Johannes Cornelis van der Zee en Gesina Johanna Roeda. XVII-m Regina Adriana Norberta de Gier is geboren op 23-11-1919 in Hedel, dochter van Christiaan Joannes de Gier en Maria Norbertha Brants. Regina Adriana Norberta: (1) trouwde, 26 jaar oud, op 16-09-1946 in Lith met Henricus Bernardus van Heck, 35 jaar oud. Henricus Bernardus is geboren op 27-05-1911 in Lith. Henricus Bernardus is overleden op 30-031979 in St. Michielsgestel, 67 jaar oud. (2) trouwde, 64 jaar oud, op 27-12-1983 in Orthen met Cornelis Petrus Broeders, 75 jaar oud. Cornelis Petrus is geboren op 25-09-1908 in Rijen. Cornelis Petrus is overleden op 06-06-1986 in Breda, 77 jaar oud. Kinderen van Regina Adriana Norberta en Henricus Bernardus: 1 Theodorus Maria van Heck, geboren op 28-06-1948 in St. Michielsgestel. 2 Christiaan Joannes van Heck, geboren op 01-03-1950 in St. Michielsgestel. 3 Alida Antonia Cornelia van Heck, geboren op 12-04-1951 in St. Michielsgestel Volgt XVIII-am. 4 Maria Norbertha Regina Gosewina van Heck, geboren op 12-04-1951 in St. Michielsgestel Volgt XVIII-al. 5 Martina Gosuina van Heck, geboren op 26-02-1954 in St. Michielsgestel Volgt XVIII-an. 6 Henricus Theodorus Maria van Heck, geboren op 30-03-1957 in St. Michielsgestel.

XVIII-al Maria Norbertha Regina Gosewina van Heck is geboren op 12-04-1951 in St. Michielsgestel, dochter van Henricus Bernardus van Heck en Regina Adriana Norberta de Gier. Maria Norbertha Regina Gosewina trouwde, 23 jaar oud, op 25-10-1974 in St. Michielsgestel met Gerardus Maria Christiaan Mauriks, 27 jaar oud. Gerardus Maria Christiaan is geboren op 18-02-1947 in St. Michielsgestel, zoon van Christiaan Mauriks en Maria van Grinsven. Kinderen van Maria Norbertha Regina Gosewina en Gerardus Maria Christiaan: 1 Bastiaan Christiaan Henricus Mauriks, geboren op 03-03-1976 in Boxtel. 2 Esther Regina Maria Mauriks, geboren op 27-11-1978 in Rosmalen.

versie:22 augustus 2006

81

XVIII-am Alida Antonia Cornelia van Heck is geboren op 12-04-1951 in St. Michielsgestel, dochter van Henricus Bernardus van Heck en Regina Adriana Norberta de Gier. Alida Antonia Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 01-09-1972 in St. Michielsgestel met Adrianus G. Ketelaars, 23 jaar oud. Adrianus G. is geboren op 26-05-1949, zoon van Adriaan Ketelaars en Johanna Kremers. Kinderen van Alida Antonia Cornelia en Adrianus G.: 1 Daniel Adrianus Henricus Ketelaars, geboren op 07-12-1973 in St. Oedenrode. 2 Els Ketelaars, geboren op 08-11-1975 in Eindhoven. XVIII-an Martina Gosuina van Heck is geboren op 26-02-1954 in St. Michielsgestel, dochter van Henricus Bernardus van Heck en Regina Adriana Norberta de Gier. Martina Gosuina trouwde, 20 jaar oud, op 16-05-1974 in St. Michielsgestel met Francisco A.M.J. Kouwenberg, 25 jaar oud. Francisco A.M.J. is geboren op 15-05-1949 in Boxtel, zoon van Johannes Kouwenberg en Johanna Ruys. Kinderen van Martina Gosuina en Francisco A.M.J.: 1 Henricus Albertus Kouwenberg, geboren op 03-12-1985 in ´s Hertogenbosch. 2 Sanne Johanna Regina Kouwenberg, geboren op 01-09-1987 in ´s Hertogenbosch. XII-x Christianus de Gier Gijsberts, zoon van Gijsbert de Gier Peters en Christina Verhoeks. Hij is gedoopt op 21-02-1757 in Driel (Kerkdriel). Christianus is overleden op 23-08-1834 in Driel (Kerkdriel) RK, 77 jaar oud. Notitie bij Christianus: Maris vS: 1. Eigenaar en bewoner van het "Hof" te Driel 2. Kreeg vier kinderen bij Christina 3. 15-7-1790 Koopt Christiaen de Gier van Johanna Jouberta du Plessis-geb. Heereman de Hollewinde voor f. 4830.- het huis vanouds genaamd "Het Hof" te Driel met stalling, koetshuis, tuinen, boomgaard, de grachten met twee voeten daarbuiten, de iepenbepooting op de straat bii het huis e.a. (Loofsignaat Driel) 4. 10-11-1804 Christiaen de Gier, weduwnaar Christina van Beurden, benoemt zijn broeders Daniel en Jan de Gier tot voogden over zijn minderjarige kinderen Willem en Christine (Loofsignaat Driel) 5. 4-4-1804 Huwel. voorw. van Johannes Glaudemans en Elisabet, dr. van Christiaan de Gier (Loofsignsaat Driel)\ Noot AdG: Voogdijschapdatum (zie 4. boven) geeft aan dat: a) Elisabetha al meerderjarig was (ze was inderdaad 4 maanden 18 jaar) b) de overige kinderen op dat moment gestorven waren, en allen van Christina van Beurden waren. Stuk van Chr. de Visser is onduidelijk op dit punt. Christianus trouwde op 01-05-1785 in Driel (Kerkdriel) met Christina van Beurden. Zij is een dochter van Wilhelmus van Beurden. Zij is gedoopt op 16-03-1764 in Driel (Kerkdriel). Christina is overleden op 11-10-1794 in Driel (Kerkdriel), 30 jaar oud. Kinderen van Christianus en Christina: 1 Elisabetha de Gier Christaans. Zij is gedoopt op 20-07-1786 in Driel (Kerkdriel). Elisabetha is overleden op 27-02-1836 in Driel (Kerkdriel), 49 jaar oud. 2 Gijsbertus de Gier Christiaans. Hij is gedoopt op 03-03-1788 in Driel (Kerkdriel). Gijsbertus is overleden vóór 04-10-1797, ten hoogste 9 jaar oud.

versie:22 augustus 2006

82

3 Wilhelmus de Gier Christiaans. Hij is gedoopt op 17-03-1789 in Driel (Kerkdriel). Wilhelmus is overleden vóór 18-07-1790 in Driel (Kerkdriel), ten hoogste 1 jaar oud. 4 Wilhelmus de Gier Christiaans Volgt XIII-p. 5 Christina de Gier Christiaans. Zij is gedoopt op 27-12-1791 in Driel (Kerkdriel). Christina is overleden op 15-01-1869 in Driel (Kerkdriel), 77 jaar oud. 6 Cornelius de Gier Christiaans. Hij is gedoopt op 26-12-1792 in Driel (Kerkdriel). Cornelius is overleden vóór 10-11-1804, ten hoogste 11 jaar oud. 7 Christianus de Gier Christiaans. Hij is gedoopt op 29-07-1794 in Driel (Kerkdriel). Christianus is overleden vóór 10-11-1804, ten hoogste 10 jaar oud. 8 Gijsbertus de Gier Christiaans. Hij is gedoopt op 04-10-1797 in Driel (Kerkdriel). Gijsbertus is overleden op 20-11-1797 in Driel (Kerkdriel), 1 maand oud. XIII-p Wilhelmus de Gier Christiaans, zoon van Christianus de Gier Gijsberts en Christina van Beurden. Hij is gedoopt op 18-07-1790 in Driel (Kerkdriel). Wilhelmus is overleden op 15-06-1859 in Driel (Kerkdriel), 68 jaar oud. Wilhelmus: (1) trouwde op 12-06-1811 in Waalwijk met Nicolaä Joanna Sprangers, 23 jaar oud. Nicolaä Joanna is geboren op 19-10-1787 in Waalwijk, dochter van Jan Baptist Sprangers en Kornelia Dorothea Hoeck. Nicolaä Joanna is overleden op 04-11-1824 in Driel (Kerkdriel), 37 jaar oud. (2) trouwde op 25-01-1827 in Driel (Kerkdriel) met Joanna Versteegh, 47 jaar oud. Joanna is geboren op 10-09-1779 in Driel (Kerkdriel), dochter van Kornelis Versteegh en Josina van Nisselrooy. Kinderen van Wilhelmus en Nicolaä Joanna: 1 Christina de Gier, geboren op 02-04-1812 in Driel (Kerkdriel). Christina is overleden op 20-01-1892 in Driel (Kerkdriel), 79 jaar oud. 2 Cornelia Dorothea de Gier, geboren op 05-02-1814 in Driel (Kerkdriel). Cornelia Dorothea is overleden op 27-01-1889 in Ravestein, 74 jaar oud. 3 Christiaan de Gier, geboren op 24-02-1816 in Driel (Kerkdriel) Volgt XIV-k. 4 Joanna de Gier, geboren op 15-05-1818 in Driel (Kerkdriel). Joanna is overleden op 03-05-1874 in Driel (Kerkdriel), 55 jaar oud. 5 Johannes Baptist de Gier, geboren op 10-02-1821 in Driel (Kerkdriel). Johannes Baptist is overleden op 08-03-1885 in Moerdijk, 64 jaar oud. Notitie bij Johannes Baptist: Pastoor te Moerdijk 6 Barbara de Gier, geboren op 21-03-1823 in Driel (Kerkdriel). Barbara is overleden op 07-04-1823 in Driel (Kerkdriel), 17 dagen oud. 7 Barbara de Gier, geboren op 05-06-1824 in Driel (Kerkdriel). Barbara is overleden op 21-09-1885 in Driel (Kerkdriel), 61 jaar oud.

XIV-k Christiaan de Gier is geboren op 24-02-1816 in Driel (Kerkdriel), zoon van Wilhelmus de Gier Christiaans en Nicolaä Joanna Sprangers. Christiaan is overleden op 30-03-1896 in Driel (Kerkdriel), 80 jaar oud. Christiaan trouwde, 24 jaar oud, op 08-10-1840 in Driel (Kerkdriel) met Regarda Katharina van der Horst, 21 jaar oud. Regarda Katharina is geboren op 29-07-1819 in

versie:22 augustus 2006

83

Driel (Kerkdriel), dochter van Antonie Peter van der Horst en Goswina Katharina Lansdaal. Regarda Katharina is overleden op 12-01-1884 in Driel (Kerkdriel), 64 jaar oud. Kinderen van Christiaan en Regarda Katharina: 1 Nikolaä Joanna de Gier, geboren op 29-10-1841 in Driel (Kerkdriel). Nikolaä Joanna is overleden op 07-04-1890 in Driel (Kerkdriel), 48 jaar oud. 2 Antonius Petrus de Gier, geboren op 17-11-1842 in Driel (Kerkdriel). Antonius Petrus is overleden op 11-10-1844 in Driel (Kerkdriel), 1 jaar oud. 3 Anonius Petrus de Gier, geboren op 19-03-1845 in Driel (Kerkdriel). Anonius Petrus is overleden op 13-03-1895 in Driel (Kerkdriel), 49 jaar oud. 4 Joanna Wilhelmina de Gier, geboren op 15-11-1846 in Driel (Kerkdriel). Joanna Wilhelmina is overleden op 14-01-1920 in Zaltbommel, 73 jaar oud. 5 Gosuina Katharina de Gier, geboren op 20-06-1848 in Driel (Kerkdriel) Volgt XV-o. 6 Wilhelmina de Gier, geboren op 28-12-1849 in Driel (Kerkdriel). Wilhelmina is overleden op 05-07-1919 in Driel (Kerkdriel), 69 jaar oud. 7 Jan Baptist de Gier, geboren op 26-09-1851 in Driel (Kerkdriel). Jan Baptist is overleden op 05-09-1899 in Driel (Kerkdriel), 47 jaar oud. 8 Willem de Gier, geboren op 26-09-1851 in Driel (Kerkdriel). Willem is overleden op 04-09-1919 in Driel (Kerkdriel), 67 jaar oud. 9 Hendrikus Richardus de Gier, geboren op 08-07-1853 in Driel (Kerkdriel). Hendrikus Richardus is overleden op 19-09-1853 in Driel (Kerkdriel), 2 maanden oud. 10 Hendrika Richarda de Gier, geboren op 02-01-1855 in Driel (Kerkdriel). 11 Hendrikus Richardus de Gier, geboren op 18-10-1857 in Driel (Kerkdriel). Hendrikus Richardus is overleden op 17-01-1931 in Driel (Kerkdriel), 73 jaar oud. Notitie bij Hendrikus Richardus: Hij was de laatste de Gier die ´Het Slot" te Driel bewoonde 12 Kornelia Dorothea de Gier, geboren op 17-02-1859 in Driel (Kerkdriel). Kornelia Dorothea is overleden op 10-05-1939 in Eindhoven, 80 jaar oud. 13 Christiaan Richardus de Gier, geboren op 11-07-1861 in Driel (Kerkdriel). Christiaan Richardus is overleden op 26-06-1920 in Driel (Kerkdriel), 58 jaar oud. 14 N.N. de Gier, levenloos geboren kind, geboren op 05-04-1863. XV-o Gosuina Katharina de Gier is geboren op 20-06-1848 in Driel (Kerkdriel), dochter van Christiaan de Gier en Regarda Katharina van der Horst. Gosuina Katharina is overleden op 22-061889 in Driel (Kerkdriel), 41 jaar oud. Gosuina Katharina trouwde, 23 jaar oud, op 11-11-1871 in Ginneken met Christiaan Wilhelmus de Gier, 24 jaar oud. Christiaan Wilhelmus is geboren op 0212-1846 in Driel (Kerkdriel), zoon van Joannes de Gier en Christina Maria van Oers. Christiaan Wilhelmus is overleden op 11-02-1907 in Rosmalen, 60 jaar oud. Kinderen van Gosuina Katharina en Christiaan Wilhelmus:

versie:22 augustus 2006

84

1 Christina Maria Gozewina de Gier, geboren op 20-05-1872 in Hoeven, St Maart??. Christina Maria Gozewina is overleden op 03-05-1947 in Borne, 74 jaar oud. 2 Regina Katharina de Gier, geboren op 20-01-1874 in Driel (Kerkdriel). Regina Katharina is overleden op 19-09-1879 in Driel (Kerkdriel), 5 jaar oud. 3 Christiaan Joannes de Gier, geboren op 23-10-1876 in Driel (Kerkdriel) Volgt XVI-i. 4 Joannes Petrus de Gier, geboren op 28-10-1878 in Driel (Kerkdriel). Joannes Petrus is overleden op 01-05-1956 in Purmerend, 77 jaar oud. 5 Richardus Maria de Gier, geboren op 25-03-1881 in Driel (Kerkdriel). Richardus Maria is overleden op 30-03-1962 in Oisterwijk, 81 jaar oud. 6 Regina Christina Gozewina de Gier, geboren op 08-11-1883 in Driel (Kerkdriel). Regina Christina Gozewina is overleden op 14-05-1885 in Gestel/Blaarthe???, 1 jaar oud. 7 Richarda Maria Josephina de Gier, geboren op 10-03-1886 in Gestel/Blaarthe???. Richarda Maria Josephina is overleden op 01-08-1972 in Hedel, 86 jaar oud. XI-ai Jan de Gier Peters is geboren in Velddriel, zoon van Peter de Gier Janse en Sibilla Sebastiaens Pesch. Hij is gedoopt op 27-10-1712 in Driel (Kerkdriel) RK. Jan is overleden op 17-04-1741 in Velddriel, 28 jaar oud. Jan trouwde op 10-07-1735 in Driel (Kerkdriel) met Goswina van Namen. Goswina is geboren in Velddriel. XI-aj Sebastiaan de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Janse en Sibilla Sebastiaens Pesch. Hij is gedoopt op 23-07-1718 in Driel (Kerkdriel) RK. Notitie bij Sebastiaan: Maris vS: 1. Wordt burger in Zaltbommel 1758 2. 11-2-1749 Bastiaen de Gier, gehuwd met Johanna van Haren transporteert land onder Driel gemeen met de erven Peter de Gier (Loofsignaat Driel) 3. 1-5-1758 Bastiaen de Gier en Hendrina Glaudemans verbinden hun huis en hof met schuur in de Nonnestraat te Zaltbommel als borgstelling voor geval Bastiaen de Gier "ingekocht burger" binnen twaalf jaren ten laste van de stad mocht komen (Loofsignaat Zaltbommel.) 4. 27-7-1791 Test. Bastiaen de Gier en Hendrina Glaudemans, tochten elkaar; hun kinderen zijn Peter, Anthony, Johannes en Elisabet (Loofsignaat Zaltbommel) Sebastiaan: (1) trouwde op 29-05-1756 in Driel (Kerkdriel) met Johanna van Haren. Johanna is overleden vóór 1756. Notitie bij Johanna: Chr. Wessels spelt: Johanna van Haaren (2) trouwde op 05-05-1756 in Zaltbommel RK met Hendrina Glaudemans. Zij is een dochter van Antonius Jan Willems Glaudemans en Elisabeth van Henxtum. Zij is gedoopt op 10-12-1724 in Driel (Kerkdriel). Hendrina is overleden op 29-11-1780 in Zaltbommel, 55 jaar oud. Notitie bij Hendrina: Namen van kinderen kwamen deels van de site Perquin; Latere aanpassingen middels de Stamlijn De Gier van Chr. Wessels Kinderen van Sebastiaan en Johanna: 1 Henricus de Gier, geboren in 1749. Hij is gedoopt op 06-03-1749 in Zaltbommel. Henricus is overleden vóór 1770, ten hoogste 21 jaar oud.

versie:22 augustus 2006

85

2 Sibilla Elisabeth de Gier, geboren in 1751. Zij is gedoopt op 13-09-1751 in Zaltbommel. 3 Johanna de Gier, geboren in 1754. Zij is gedoopt op 25-11-1754 in Zaltbommel. Johanna is overleden vóór 1768, ten hoogste 14 jaar oud. Kinderen van Sebastiaan en Hendrina: 1 Petrus de Gier Volgt XII-y. 2 Antonius de Gier. Hij is gedoopt op 16-03-1759 in Zaltbommel RK. 3 Johannes Stephanus de Gier Volgt XII-z. 4 Johanna de Gier Volgt XII-aa. 5 Maria Elisabeth de Gier, geboren in 1764. Zij is gedoopt op 26-03-1764 in Zaltbommel. 6 Gijsbertus de Gier, geboren in 1762. Hij is gedoopt op 17-12-1762 in Zaltbommel. 7 Sebastianus de Gier, geboren in 1766. Hij is gedoopt op 10-03-1766 in Zaltbommel. 8 Henricus de Gier, geboren in 1770. Hij is gedoopt op 17-04-1770 in Zaltbommel. XII-y Petrus de Gier, zoon van Sebastiaan de Gier Peters en Hendrina Glaudemans. Hij is gedoopt op 23-03-1757 in Zaltbommel RK. Petrus is overleden na 14-04-1816, minstens 59 jaar oud. Notitie bij Petrus: maris vS: 1. Gecommitteerde tot de organisatie van de gewapende burgerwacht in Gelderland 1796 2. Schepen van Bommel 1798 3. Collecteur der verpondingen van stad en schependom Zaltbommel 1798 4. 23-12-1783 Peter de Gier koopt een huis in de Gamersche straat zuidzijde te Zaltbommel voor f 5000,- van Arien Kool; 15-4-1800 door Peter de Gier en Christina van den Anker weder verkocht (Loofsignaat Zaltbommel) 5. 12-5-1798 Bastiaen de Gier en Hendrina Glaudemans stellen zich borg voor hun zoon Peter, gehuwd met Christina van den Anker, terzake Peter´s aanstelling tot collecteur der verponding over Bommel. (Loofsignaat Zaltbommel). Petrus trouwde op 16-11-1780 in Zaltbommel RK met Christina van den Anker, 21 jaar oud. Christina is geboren op 13-03-1759 in Erichem, dochter van Peter van den Anker en Anna Geertrui van Hesteren. Christina is overleden op 14-04-1816 in Zaltbommel, 57 jaar oud. Kinderen van Petrus en Christina: 1 Sebastianus de Gier. Zij is gedoopt op 23-11-1781 in Zaltbommel RK. 2 Petrus de Gier. Hij is gedoopt op 18-12-1783 in Zaltbommel RK. Petrus is overleden vóór 1791, ten hoogste 8 jaar oud. 3 Henrica Antonia de Gier. Zij is gedoopt op 01-05-1785 in Zaltbommel RK. Notitie bij Henrica Antonia: Volgens Chris Wessels is de doopdatum 16/6/1785 4 Petronella de Gier Volgt XIII-q. 5 Henrica de Gier. Zij is gedoopt op 07-11-1788 in Zaltbommel. 6 Petrus de Gier Volgt XIII-r.

versie:22 augustus 2006

86

7 Wilhelmus de Gier. Hij is gedoopt op 15-03-1793 in Zaltbommel RK. 8 Anna de Gier. Zij is gedoopt op 28-01-1796 in Zaltbommel RK. 9 Christianus Henricus de Gier Volgt XIII-s. 10 Arnolda de Gier. Zij is gedoopt op 20-12-1801 in Zaltbommel. XIII-q Petronella de Gier, dochter van Petrus de Gier en Christina van den Anker. Zij is gedoopt op 13-06-1786 in Zaltbommel RK. Petronella is overleden op 03-06-1814 in Zaltbommel, 27 jaar oud. Notitie bij Petronella: Volgens Chris Wessels is de doopdatum 3 juni 1786 Petronella trouwde met Johannes Franciscus Tirion. XIII-r Petrus de Gier, zoon van Petrus de Gier en Christina van den Anker. Hij is gedoopt op 28-011791 in Zaltbommel RK. Petrus is overleden op 17-12-1847 in Naaldwijk, 56 jaar oud. Petrus trouwde met Johanna Gerarda Kluytmans. Johanna Gerarda is geboren op 28-01-1788 in Zaltbommel, dochter van Wilhelmus Kluytmans en Theodora de Seu (Zeeuw). Johanna Gerarda is overleden op 10-11-1841 in Naaldwijk, 53 jaar oud. Kinderen van Petrus en Johanna Gerarda: 1 Wilhelmus de Gier, geboren op 29-03-1811 in Zaltbommel. Hij is gedoopt in Zaltbommel. Wilhelmus is overleden op 15-02-1892 in Naaldwijk, 80 jaar oud. 2 Johannes Jacobus de Gier, geboren op 26-07-1816 in Zaltbommel. 3 Petrus de Gier, geboren op 06-11-1818 in Zaltbommel. Hij is gedoopt in Zaltbommel. Petrus is overleden op 13-06-1879 in Naaldwijk, 60 jaar oud. 4 Theodora Petronella de Gier, geboren op 10-11-1821 in Zaltbommel Volgt XIV-l. 5 Johannes Bastianus de Gier, geboren op 24-03-1825 in ´s Gravenhage Volgt XIVm. XIV-l Theodora Petronella de Gier is geboren op 10-11-1821 in Zaltbommel, dochter van Petrus de Gier en Johanna Gerarda Kluytmans. Zij is gedoopt in Zaltbommel. Theodora Petronella is overleden op 13-01-1900 in Naaldwijk, 78 jaar oud. Notitie bij Theodora Petronella: foto: http://www.iaw.on.ca/˜pynacker/tree08.html Theodora Petronella trouwde met Dirk Burger. Dirk is geboren op 07-03-1816 in Rozenburg. Dirk is overleden op 29-03-1884 in Naaldwijk, 68 jaar oud. XIV-m Johannes Bastianus de Gier is geboren op 24-03-1825 in ´s Gravenhage, zoon van Petrus de Gier en Johanna Gerarda Kluytmans. Johannes Bastianus is overleden op 13-08-1878 in Wateringen, 53 jaar oud. Notitie bij Johannes Bastianus: Klok- en horlogemaker, ´s Gravenhage Johannes Bastianus trouwde met Eva Bruggeling. Eva is geboren op 22-09-1826 in Monster, dochter van Johannes Bruggeling en Maria Antonisd. Hersbach. Eva is overleden op 03-06-1898 in Naaldwijk, 71 jaar oud. Kinderen van Johannes Bastianus en Eva: 1 Johanna Gerarda de Gier, geboren op 07-04-1851 in Naaldwijk Volgt XV-p. 2 Johannna Maria de Gier, geboren op 18-06-1852 in Naaldwijk. Johannna Maria is overleden op 22-01-1855 in Naaldwijk, 2 jaar oud.

versie:22 augustus 2006

87

3 Pieternella Johanna de Gier, geboren in 1853. Pieternella Johanna is overleden vóór 1855, ten hoogste 2 jaar oud. 4 Maria Johanna de Gier, geboren in 1854. Maria Johanna is overleden vóór 1862, ten hoogste 8 jaar oud. 5 Pieternella Johanna de Gier, geboren op 28-06-1855 in Naaldwijk. Pieternella Johanna is overleden op 05-10-1855 in Naaldwijk, 3 maanden oud. 6 Johannes Bastianus de Gier, geboren op 13-07-1856 in Naaldwijk Volgt XV-q. 7 Petrus Johannes de Gier, geboren op 02-11-1857 in Zegwaard Volgt XV-r. 8 Anthonie de Gier, geboren op 21-02-1859 in Zegwaard Volgt XV-s. 9 Maria Christina de Gier, geboren op 30-05-1860 in Zegwaard. 10 N.N. de Gier, geboren op 03-11-1861 in Naaldwijk. N.N. is overleden op 03-111861 in Naaldwijk, 0 dagen oud. 11 Maria Johanna de Gier, geboren in 1862. 12 Maria Johanna de Gier, geboren op 07-03-1862 in Naaldwijk. 13 Christianus de Gier, geboren in 1865. 14 Cornelis de Gier, geboren in 1865. 15 Christiaan Wilhelmus de Gier, geboren op 02-05-1867 in Naaldwijk Volgt XVt. 16 Everina Johanna de Gier, geboren in 1869. XV-p Johanna Gerarda de Gier is geboren op 07-04-1851 in Naaldwijk, dochter van Johannes Bastianus de Gier en Eva Bruggeling. Johanna Gerarda trouwde met Simon de Brabander. Simon is geboren omstreeks 1850 in Delft, zoon van Simon de Brabander en Maria Willemse. XV-q Johannes Bastianus de Gier is geboren op 13-07-1856 in Naaldwijk, zoon van Johannes Bastianus de Gier en Eva Bruggeling. Johannes Bastianus is overleden op 15-03-1916 in Naaldwijk, 59 jaar oud. Johannes Bastianus trouwde met Cornelia Kokx. Cornelia is geboren omstreeks 1859 in Monster. XV-r Petrus Johannes de Gier is geboren op 02-11-1857 in Zegwaard, zoon van Johannes Bastianus de Gier en Eva Bruggeling. Petrus Johannes is overleden op 25-02-1929 in Schipluiden, 71 jaar oud. Petrus Johannes trouwde met Anna Maria van Holsteijn. Anna Maria is geboren omstreeks 1862 in Wateringen. XV-s Anthonie de Gier is geboren op 21-02-1859 in Zegwaard, zoon van Johannes Bastianus de Gier en Eva Bruggeling. Anthonie is overleden op 14-10-1940 in Monster, 81 jaar oud. Notitie bij Anthonie: Arbeider Anthonie: (1) trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1884 in Monster met Maria Veerkamp, 21 jaar oud. Maria is geboren op 03-09-1862 in Monster. Maria is overleden op 25-05-1903 in ´s Gravenhage, 40 jaar oud. (2) trouwde, 44 jaar oud, op 12-09-1903 in Naaldwijk met Anthonia Maria Wils, 29 jaar oud. Anthonia Maria is geboren op 29-09-1873 in Naaldwijk. Anthonia Maria is overleden op 14-03-1917 in ´s Gravenhage, 43 jaar oud.

versie:22 augustus 2006

88

Notitie bij Anthonia Maria: http://www.uwstamboomonline.nl/sites/stamboom.php?pid=1024367&taal=en geeft aan : Maria Wils. Vermoedelijk is dit juist. Bils komt van de genealogie van Chris Wessels Dezelfde bron geeft aan: overlijden 17/03/1917 te Naaldwijk (3) trouwde, 60 jaar oud, in 09-1919 met Margretha Catrina Faber. Kinderen van Anthonie en Maria: 1 N.N. de Gier, geboren op 22-10-1884 in Monster. N.N. is overleden op 22-10-1884 in Monster, 0 dagen oud. 2 N.N. de Gier, geboren op 03-09-1885 in Monster. N.N. is overleden op 03-09-1885 in Monster, 0 dagen oud. 3 N.N. de Gier, geboren op 18-08-1886 in Monster. N.N. is overleden op 18-08-1886 in Monster, 0 dagen oud. 4 N.N. de Gier, geboren op 28-02-1888 in Monster. N.N. is overleden op 28-02-1888 in Monster, 0 dagen oud. 5 N.N. de Gier, geboren op 04-09-1889 in Monster. N.N. is overleden op 04-09-1889 in Monster, 0 dagen oud. 6 Petrus Adrianus de Gier, geboren op 16-08-1890 in Monster. 7 Johannes Bastianus de Gier, geboren op 12-09-1890 in Loosduinen Volgt XVI-j. 8 Johannes Franciscus de Gier, geboren op 14-12-1891 in Monster. 9 Petronella Antonia de Gier, geboren op 25-11-1892 in Monster. 10 Arnoldus Wilhelmus de Gier, geboren op 02-04-1893 in Loosduinen. Arnoldus Wilhelmus is overleden op 22-09-1893 in Loosduinen, 5 maanden oud. 11 Antonius Gerardus de Gier, geboren op 14-11-1893. 12 Arnoldus Nicolaas de Gier, geboren op 24-11-1894 in Loosduinen Volgt XVI-k. 13 Eva Cornelia de Gier, geboren op 10-07-1895. 14 Eva Johanna de Gier, geboren op 25-08-1896 in Loosduinen Volgt XVI-l. 15 Maria Engelina de Gier, geboren op 22-09-1897 in Loosduinen Volgt XVI-m. 16 N.N. de Gier, geboren op 21-09-1898 in Loosduinen. N.N. is overleden op 21-091898 in Loosduinen, 0 dagen oud. 17 Cornelia Maria de Gier, geboren op 17-10-1899 in Loosduinen. Kinderen van Anthonie en Anthonia Maria: 1 Antonius Christianus de Gier, geboren op 25-05-1903 in ´s Gravenhage. Antonius Christianus is overleden op 29-06-1903 in Monster, 1 maand oud. 2 Engelina Henderica de Gier, geboren op 28-07-1904 in Loosduinen. 3 Anthonius Christianus de Gier, geboren op 09-12-1905 in Loosduinen Volgt XVI-n.

versie:22 augustus 2006

89

4 Gerardus Martinus de Gier, geboren op 04-12-1907 in Loosduinen Volgt XVI-o. 5 Petronella Maria de Gier, geboren op 18-12-1908 in Loosduinen Volgt XVI-p. 6 Andreas Adrianus de Gier, geboren op 24-03-1910 in Loosduinen. Hij is gedoopt op 22-06-1910 in Loosduinen. 7 Christianus Wilhelmus de Gier, geboren op 31-03-1911 in Loosduinen. Christianus Wilhelmus is overleden op 17-10-1911 in Loosduinen, 6 maanden oud. 8 Wilhelmus Hendricus de Gier, geboren op 17-03-1912 in Loosduinen. Wilhelmus Hendricus is overleden op 01-06-1913 in Loosduineng, 1 jaar oud. 9 Christina Dina de Gier, geboren op 15-04-1913 in Loosduinen. Christina Dina is overleden op 03-08-1913 in Loosduinen, 3 maanden oud. 10 Everdina Christina de Gier, geboren op 15-04-1914 in Loosduinen. Everdina Christina is overleden op 30-07-1914 in Loosduinen, 3 maanden oud. 11 Henderika Wilhelmina de Gier, geboren op 17-04-1915 in Loosduinen.

XVI-j Johannes Bastianus de Gier is geboren op 12-09-1890 in Loosduinen, zoon van Anthonie de Gier en Maria Veerkamp. Johannes Bastianus trouwde met Hendrika van Melis. XVI-k Arnoldus Nicolaas de Gier is geboren op 24-11-1894 in Loosduinen, zoon van Anthonie de Gier en Maria Veerkamp. Arnoldus Nicolaas trouwde met Annigje den Hartigh. Annigje is geboren op 09-05-1882 in Klaaswaal. XVI-l Eva Johanna de Gier is geboren op 25-08-1896 in Loosduinen, dochter van Anthonie de Gier en Maria Veerkamp. Eva Johanna is overleden op 08-04-1965 in ´s Gravenhage, 68 jaar oud. Eva Johanna trouwde met Marinus Martinus Looije. XVI-m Maria Engelina de Gier is geboren op 22-09-1897 in Loosduinen, dochter van Anthonie de Gier en Maria Veerkamp. Maria Engelina trouwde met Damianus Petrus de Brabander. Damianus Petrus is geboren omstreeks 1885 in Monster, zoon van Hendrikus de Brabander en Helena van Dijk. XVI-n Anthonius Christianus de Gier is geboren op 09-12-1905 in Loosduinen, zoon van Anthonie de Gier en Anthonia Maria Wils. Anthonius Christianus is overleden op 22-07-1988 in ´s Gravenhage, 82 jaar oud. Hij is begraven op 26-07-1988 te ´s Gravenhage. Notitie bij Anthonius Christianus: Tuinarbeider Anthonius Christianus trouwde, 31 jaar oud, op 19-02-1937 in ´s Gravenhage met Hendrika Maria Greve, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in ´s Gravenhage. Hendrika Maria is geboren op 09-03-1912 in ´s Gravenhage, dochter van Cornelis Jozephus Greve en Maria Cornelia Marks. Kinderen van Anthonius Christianus en Hendrika Maria: 1 Anthonius Marinus de Gier, geboren op 03-11-1936 in Loosduinen. 2 Maria Geertruida Anthonia de Gier, geboren op 12-08-1938 Volgt XVII-n. 3 Anthonia Maria Bernadette de Gier, geboren op 19-02-1941 Volgt XVII-o. 4 Cornelis Wilhelmus Maria de Gier, geboren op 28-05-1944 in Loosduinen Volgt XVII-p.

versie:22 augustus 2006

90

5 Geertruida Maria Hendrika de Gier, geboren op 04-06-1946 in Loosduinen. Geertruida Maria Hendrika is overleden op 06-05-1959, 12 jaar oud. Zij is begraven op 09-05-1959 te Loosduinen. 6 Johannes Cornelis Maria de Gier, geboren op 14-11-1947. 7 Frans Jozef Maria de Gier, geboren in 1949 Volgt XVII-q. 8 Jozef Frans Maria de Gier, geboren op 10-03-1949 Volgt XVII-r. 9 Theodorus Alfonso Maria de Gier, geboren op 28-07-1956 in Loosduinen Volgt XVII-s. XVII-n Maria Geertruida Anthonia de Gier is geboren op 12-08-1938, dochter van Anthonius Christianus de Gier en Hendrika Maria Greve. Maria Geertruida Anthonia trouwde, 20 jaar oud, op 10-09-1958 in ´s Gravenhage met Johannes Stephanus Josephus Maria Haring, 27 jaar oud. Johannes Stephanus Josephus Maria is geboren op 17-06-1931 in ´s Gravenhage. Johannes Stephanus Josephus Maria is overleden op 01-01-1989 in Zwijndrecht, 57 jaar oud. Kinderen van Maria Geertruida Anthonia en Johannes Stephanus Josephus Maria: 1 Josephus Johannes Anthonius Haring, geboren op 23-04-1960 Volgt XVIII-ao. 2 Anthonie Ferdinandes Johannes Maria Haring, geboren op 04-07-1961 in Schiedam. 3 Ronald Gerardus Johannes Maria Haring, geboren op 01-05-1963 in Schiedam Volgt XVIII-ap. XVIII-ao Josephus Johannes Anthonius Haring is geboren op 23-04-1960, zoon van Johannes Stephanus Josephus Maria Haring en Maria Geertruida Anthonia de Gier. Josephus Johannes Anthonius trouwde met Elisabeth Geertruida Smits. Elisabeth Geertruida is geboren op 21-07-1970 in Bennebroek. Kind van Josephus Johannes Anthonius en Elisabeth Geertruida: 1 Jasmijn Elisabeth Maria Haring, geboren op 04-10-2000 in Dordrecht. XVIII-ap Ronald Gerardus Johannes Maria Haring is geboren op 01-05-1963 in Schiedam, zoon van Johannes Stephanus Josephus Maria Haring en Maria Geertruida Anthonia de Gier. Ronald Gerardus Johannes Maria trouwde in Waalwijk met Mariette Verdonck. Mariette is geboren op 0811-1962 in Waalwijk. Kinderen van Ronald Gerardus Johannes Maria en Mariette: 1 Ylmar Haring, geboren op 04-04-1991 in Sprang-Cappelle. 2 Yannoe Meng Yang Haring, geboren op 10-12-1995. XVII-o Anthonia Maria Bernadette de Gier is geboren op 19-02-1941, dochter van Anthonius Christianus de Gier en Hendrika Maria Greve. Anthonia Maria Bernadette: (1) trouwde, 18 jaar oud, op 29-07-1959 in ´s Gravenhage met Gerardus Christianus Wessels, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-01-1960 in Loosduinen. Gerardus Christianus is geboren op 24-01-1930 in Loosduinen, zoon van Christianus Wessels en Francina Geertruida Petronella Vink. Gerardus Christianus is overleden op 01-03-1985 in ´s Gravenhage, 55 jaar oud.

versie:22 augustus 2006

91

(2) trouwde, 47 jaar oud, op 20-09-1988 in Pijnacker met Gijsbertus Jacobus van der Hulst, 49 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Pijnacker. Gijsbertus Jacobus is geboren op 01-10-1938 in Pijnacker. Kinderen van Anthonia Maria Bernadette en Gerardus Christianus: 1 Christianus Antonius Gerardus (Chris) Wessels, geboren op 19-11-1960 in ´s Gravenhage Volgt XVIII-aq. 2 Antonius Gerardus Wessels, geboren op 31-05-1962 in ´s Gravenhage. 3 Geertruida Alida Maria Wessels, geboren op 19-09-1963 in ´s Gravenhage Volgt XVIII-ar. 4 Lidia Jacoba Maria Wessels, geboren op 11-12-1964 Volgt XVIII-as.

XVIII-aq Christianus Antonius Gerardus (Chris) Wessels is geboren op 19-11-1960 in ´s Gravenhage, zoon van Gerardus Christianus Wessels en Anthonia Maria Bernadette de Gier. Chris trouwde, 21 jaar oud, op 20-08-1982 in Susteren met Johanna Wilhelmina Elisabeth (Jeanny) Bustin, 22 jaar oud. Johanna Wilhelmina Elisabeth is geboren op 14-08-1960 in Roosteren. Kind van Chris en Jeanny: 1 Christian Gérard Bernard Jeannot Wessels, geboren op 19-10-1998 in Sittard. XVIII-ar Geertruida Alida Maria Wessels is geboren op 19-09-1963 in ´s Gravenhage, dochter van Gerardus Christianus Wessels en Anthonia Maria Bernadette de Gier. Geertruida Alida Maria trouwde, 16 jaar oud, op 16-09-1980 in Heerlen met Franco Karel Eficio Lisci, 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-09-1980 in Heerlen. Franco Karel Eficio is geboren op 26-041961 in Heerlen, zoon van Ercole Lisci en Vincenza Concu. Kinderen van Geertruida Alida Maria en Franco Karel Eficio: 1 Danny Gerardus Lisci, geboren op 29-12-1980 in Heerlen. 2 Alexander Lisci, geboren op 01-09-1983 in Heerlen. XVIII-as Lidia Jacoba Maria Wessels is geboren op 11-12-1964, dochter van Gerardus Christianus Wessels en Anthonia Maria Bernadette de Gier. Lidia Jacoba Maria trouwde, 30 jaar oud, op 01-081995 in ´s Gravenhage met Pieter Jacobus Wijling, 38 jaar oud. Pieter Jacobus is geboren op 18-041957 in ´s Gravenhage. XVII-p Cornelis Wilhelmus Maria de Gier is geboren op 28-05-1944 in Loosduinen, zoon van Anthonius Christianus de Gier en Hendrika Maria Greve. Cornelis Wilhelmus Maria trouwde, 26 jaar oud, op 12-05-1971 in Loosduinen met Johanna Maria Elisabeth Dijkstra, 20 jaar oud. Johanna Maria Elisabeth is geboren op 16-03-1951 in ´s Gravenhage. Kinderen van Cornelis Wilhelmus Maria en Johanna Maria Elisabeth: 1 Yolanda de Gier, geboren op 15-10-1972 in ´s Gravenhage. 2 Chantal de Gier, geboren op 08-11-1976 in Veendam. 3 (Pleeg) Marc van Hoorn, geboren op 03-?-1977 in Exloo.

versie:22 augustus 2006

92

XVII-q Frans Jozef Maria de Gier is geboren in 1949, zoon van Anthonius Christianus de Gier en Hendrika Maria Greve. Frans Jozef Maria is overleden op 16-10-1981 in ´s Gravenhage, 32 jaar oud. Hij is begraven op 21-10-1981 te ´s Gravenhage. Frans Jozef Maria trouwde, 22 jaar oud, op 01-061971 in ´s Gravenhage met Johanna Wilhelmina Jeanette van Haarlem, 22 jaar oud. Johanna Wilhelmina Jeanette is geboren op 05-01-1949 in ´s Gravenhage. Kinderen van Frans Jozef Maria en Johanna Wilhelmina Jeanette: 1 Sandra de Gier, geboren op 18-12-1973 Volgt XVIII-at. 2 Jeroen de Gier, geboren op 14-04-1976 in ´s Gravenhage. XVIII-at Sandra de Gier is geboren op 18-12-1973, dochter van Frans Jozef Maria de Gier en Johanna Wilhelmina Jeanette van Haarlem. Sandra trouwde met Cornelis Rijndert Schaap. Cornelis Rijndert is geboren op 03-10-1972 in Scheveningen. Kind van Sandra en Cornelis Rijndert: 1 Rebecca Schaap, geboren op 25-07-2000 in Delft. XVII-r Jozef Frans Maria de Gier is geboren op 10-03-1949, zoon van Anthonius Christianus de Gier en Hendrika Maria Greve. Jozef Frans Maria trouwde met Annemieke Nederpel. Annemieke is geboren op 26-04-1955 in ´s Gravenhage. Kinderen van Jozef Frans Maria en Annemieke: 1 Elke Frans de Gier, geboren op 17-06-1983 in ´s Gravenhage. 2 Fenneke de Gier, geboren op 27-05-1985 in ´s Gravenhage. XVII-s Theodorus Alfonso Maria de Gier is geboren op 28-07-1956 in Loosduinen, zoon van Anthonius Christianus de Gier en Hendrika Maria Greve. Theodorus Alfonso Maria trouwde, 14 jaar oud, op 01-06-1971 in Leidschendam met Huiberta Geertruida Noordijk, 13 jaar oud. Huiberta Geertruida is geboren op 18-09-1957 in ´s Gravenhage. Kind van Theodorus Alfonso Maria en Huiberta Geertruida: 1 Laura Noordijk, geboren op 07-11-1990 in Zoetermeer. XVI-o Gerardus Martinus de Gier is geboren op 04-12-1907 in Loosduinen, zoon van Anthonie de Gier en Anthonia Maria Wils. Gerardus Martinus trouwde met Annie de Ruiter. XVI-p Petronella Maria de Gier is geboren op 18-12-1908 in Loosduinen, dochter van Anthonie de Gier en Anthonia Maria Wils. Petronella Maria is overleden op 21-02-1997 in ´s Gravenhage, 88 jaar oud. Petronella Maria trouwde met Wilhelmus Adrianus Duijndam. Wilhelmus Adrianus is geboren op 21-12-1905 in ´s Gravenhage. Wilhelmus Adrianus is overleden op 02-10-1993 in Monster, 87 jaar oud. XV-t Christiaan Wilhelmus de Gier is geboren op 02-05-1867 in Naaldwijk, zoon van Johannes Bastianus de Gier en Eva Bruggeling. Christiaan Wilhelmus is overleden op 28-01-1951 in Delft, 83 jaar oud. Notitie bij Christiaan Wilhelmus: Timmerman Christiaan Wilhelmus trouwde, 25 jaar oud, op 15-06-1892 in Loosduinen met Dina van der Krogt, 20 jaar oud. Dina is geboren op 17-06-1871 in Monster, dochter van Willem van der Krogt en Helena van Dijk. Dina is overleden op 06-06-1948 in Wateringen, 76 jaar oud. Notitie bij Dina: zie Toevoeging uit genealogie Van der Krogt

versie:22 augustus 2006

93

XIII-s Christianus Henricus de Gier, zoon van Petrus de Gier en Christina van den Anker. Hij is gedoopt op 14-03-1798 in Zaltbommel RK. Notitie bij Christianus Henricus: Vermoedelijk is dezelfde persoon: Christiaan Hendrikus de Gier Geboren: 1 Jan 1797, Zaltbommel Gehuwd 29 Sep 1824, Wijk bij Duurstede, met Huberta van Amersfoort Beroep: Horlogemaker Bron: GenLias Volgens Chris Wessels is geboortedatum ook 1 Jan 1797. Horlogemaker Geboorte- en doopdatum liggen echter ver uiteen Christianus Henricus trouwde met Huberta van Amersfoort. Huberta is geboren op 01-01-1799 in Wijk bij Duurstede, dochter van Arie van Amersfoort en Cornelia Rijnboutt. XII-z Johannes Stephanus de Gier, zoon van Sebastiaan de Gier Peters en Hendrina Glaudemans. Hij is gedoopt op 26-12-1760 in Zaltbommel RK. Johannes Stephanus trouwde op 24-06-1792 in Zaltbommel RK met Catharina Peterse. Kinderen van Johannes Stephanus en Catharina: 1 Henrica Antonia de Gier. Zij is gedoopt op 09-03-1793 in Zaltbommel RK. 2 Sebastianus de Gier. Hij is gedoopt op 30-04-1798 in Zaltbommel RK. XII-aa Johanna de Gier, dochter van Sebastiaan de Gier Peters en Hendrina Glaudemans. Zij is gedoopt op 30-03-1768 in Zaltbommel RK. Johanna is overleden op 23-04-1840 in Arnhem, 72 jaar oud. Notitie bij Johanna: http://home.hccnet.nl/h.h.perquin/Memo_bestanden/10800.html Johannes Jacobus Perquin, getrouwd in Vught, trouwt omstreeks 1791 met Johanna de Gier, geboren in Zaltbommel. Zij is de dochter van [Se]Bastiaan de Gier en Hendrika Glaudemans. Hij vestigt zich in Tiel en is daar horlogemaker (zie Toevoeging, ook voor haar kinderen) Johanna trouwde in 1791 met Johannes Jacobus Perquin, 22 jaar oud. Johannes Jacobus is geboren op 25-07-1769 in Vught. Johannes Jacobus is overleden op 05-02-1842 in Arnhem, 72 jaar oud. Kinderen van Johanna en Johannes Jacobus: 1 Wouterina Wilhelmina Perquin, geboren in 1798. 2 Elisabeth Maria Perquin, geboren in 1807. 3 Mechelina Herdrika Perquin, geboren in 1810. X-ac Marie de Gier Jans, dochter van Jan de Gier Peters en Jacomina Hendriks van de Laer. Notitie bij Marie: Maris vS: 1. trouwt 1/6/1684 ook nog Gereformeerd Marie trouwde op 25-05-1684 in Driel (Kerkdriel) RK en 1-6-1684 Ger met Jan Aerts van Henxtum (De Booij). Hij is een zoon van Aert Jansz van Hengstum (De Booij) en Eijken Jansdr. Hij is gedoopt op 13-10-1647 in Driel (Kerkdriel). Jan Aerts is overleden op 06-04-1728 in Driel (Kerkdriel), 80 jaar oud. Kinderen van Marie en Jan Aerts: 1 Tonis Jansz van Henxtum. 2 Elisabeth van Henxtum, geboren in 1687 Volgt XI-ak. versie:22 augustus 2006

94

3 Helena van Henxtum, geboren in 1690 in Velddriel Volgt XI-al. XI-ak Elisabeth van Henxtum is geboren in 1687, dochter van Jan Aerts van Henxtum (De Booij) en Marie de Gier Jans. Zij is gedoopt op 22-04-1687 in Driel (Kerkdriel). Elisabeth is overleden, 82 jaar oud. Zij is begraven op 25-02-1769 te Driel (Kerkdriel). Notitie bij Elisabeth: Genaamd Lijsbeth volgens bron bij vader Elisabeth trouwde met Antonius Jan Willems Glaudemans. Antonius Jan Willems is geboren omstreeks 1685 in Rosmalen, zoon van Jan Willem Jan Leenderts Glaudemans en Angela Antonius Jaspers van der Doelen. Kinderen van Elisabeth en Antonius Jan Willems: 1 Ida Glaudemans, geboren in 1722 Volgt XII-ab. 2 Hendrina Glaudemans Volgt XII-ac. 3 Wilhemus Glaudemans, geboren in 1727 Volgt XII-ad. 4 Johanna Glaudemans, geboren in 1729 Volgt XII-ae. 5 Johannes Glaudemans, geboren in 1729 Volgt XII-af. 6 Petrus Glaudemans, geboren in 1731. Hij is gedoopt op 12-11-1731 in Driel (Kerkdriel). 7 Gijsbertus Glaudemans, geboren in 1731. Hij is gedoopt op 12-11-1731 in Driel (Kerkdriel). Gijsbertus is overleden vóór 1733, ten hoogste 2 jaar oud. 8 Gijsbertus Glaudemans, geboren in 1733. Hij is gedoopt op 17-01-1733 in Driel (Kerkdriel). 9 Maria Glaudemans, geboren in 1735 Volgt XII-ag. 10 Gijsberta Julia Glaudemans, geboren in 1738 Volgt XII-ah. XII-ab Ida Glaudemans is geboren in 1722, dochter van Antonius Jan Willems Glaudemans en Elisabeth van Henxtum. Zij is gedoopt op 23-11-1722 in Driel (Kerkdriel)g. Ida is overleden, 51 jaar oud. Zij is begraven op 14-08-1773 te Driel (Kerkdriel). Ida trouwde met Johannes Verhoeks. XII-ac Hendrina Glaudemans, dochter van Antonius Jan Willems Glaudemans en Elisabeth van Henxtum. Zij is gedoopt op 10-12-1724 in Driel (Kerkdriel). Hendrina is overleden op 29-11-1780 in Zaltbommel, 55 jaar oud. Notitie bij Hendrina: Namen van kinderen kwamen deels van de site Perquin; Latere aanpassingen middels de Stamlijn De Gier van Chr. Wessels Hendrina trouwde op 05-05-1756 in Zaltbommel RK met Sebastiaan de Gier Peters. Hij is een zoon van Peter de Gier Janse en Sibilla Sebastiaens Pesch. Hij is gedoopt op 23-07-1718 in Driel (Kerkdriel) RK. Notitie bij Sebastiaan: Maris vS: 1. Wordt burger in Zaltbommel 1758 2. 11-2-1749 Bastiaen de Gier, gehuwd met Johanna van Haren transporteert land onder Driel gemeen met de erven Peter de Gier (Loofsignaat Driel) 3. 1-5-1758 Bastiaen de Gier en Hendrina Glaudemans verbinden hun huis en hof met schuur in de Nonnestraat te Zaltbommel als borgstelling voor geval Bastiaen de Gier "ingekocht burger" binnen twaalf jaren ten laste van de stad mocht komen (Loofsignaat Zaltbommel.) 4. 27-7-1791 Test. Bastiaen de Gier en Hendrina Glaudemans, tochten elkaar; hun kinderen zijn Peter, Anthony, Johannes en Elisabet (Loofsignaat Zaltbommel)

versie:22 augustus 2006

95

Kinderen van Hendrina en Sebastiaan: 1 Petrus de Gier Volgt XII-y. 2 Antonius de Gier. Hij is gedoopt op 16-03-1759 in Zaltbommel RK. 3 Johannes Stephanus de Gier Volgt XII-z. 4 Gijsbertus de Gier, geboren in 1762. Hij is gedoopt op 17-12-1762 in Zaltbommel. 5 Maria Elisabeth de Gier, geboren in 1764. Zij is gedoopt op 26-03-1764 in Zaltbommel. 6 Sebastianus de Gier, geboren in 1766. Hij is gedoopt op 10-03-1766 in Zaltbommel. 7 Johanna de Gier Volgt XII-aa. 8 Henricus de Gier, geboren in 1770. Hij is gedoopt op 17-04-1770 in Zaltbommel. XII-ad Wilhemus Glaudemans is geboren in 1727, zoon van Antonius Jan Willems Glaudemans en Elisabeth van Henxtum. Hij is gedoopt op 10-12-1727 in Driel (Kerkdriel). Wilhemus is overleden op 28-03-1814 in Driel (Kerkdriel), 87 jaar oud. Wilhemus: (1) trouwde met N.N.. (2) trouwde met Mechteld van Nes. XII-ae Johanna Glaudemans is geboren in 1729, dochter van Antonius Jan Willems Glaudemans en Elisabeth van Henxtum. Zij is gedoopt op 07-09-1729 in Driel (Kerkdriel). Johanna is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op 19-07-1773 te Driel (Kerkdriel). Johanna trouwde met N.N.. XII-af Johannes Glaudemans is geboren in 1729, zoon van Antonius Jan Willems Glaudemans en Elisabeth van Henxtum. Hij is gedoopt op 07-09-1729 in Driel (Kerkdriel). Johannes is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 15-11-1796 te Driel (Kerkdriel). Johannes trouwde met Maria van Gestel. Maria is overleden op 12-10-1779 in Driel (Kerkdriel). XII-ag Maria Glaudemans is geboren in 1735, dochter van Antonius Jan Willems Glaudemans en Elisabeth van Henxtum. Zij is gedoopt op 27-09-1735 in Driel (Kerkdriel). Maria is overleden op 2101-1820 in Driel (Kerkdriel), 85 jaar oud. Maria trouwde met Antonij van Nes. Antonij is overleden op 19-10-1820 in Driel (Kerkdriel). XII-ah Gijsberta Julia Glaudemans is geboren in 1738, dochter van Antonius Jan Willems Glaudemans en Elisabeth van Henxtum. Zij is gedoopt op 06-07-1738 in Driel (Kerkdriel). Gijsberta Julia is overleden, 35 jaar oud. Zij is begraven op 26-03-1773 te Driel (Kerkdriel). Gijsberta Julia trouwde met Jacobus de Bie. XI-al Helena van Henxtum is geboren in 1690 in Velddriel, dochter van Jan Aerts van Henxtum (De Booij) en Marie de Gier Jans. Helena is overleden, 86 jaar oud. Zij is begraven op 06-09-1776 te Driel (Kerkdriel). Helena: (1) trouwde, 19 jaar oud, op 16-06-1709 in Driel (Kerkdriel) met Ferdinand van der Sluijs, 29 jaar oud. Ferdinand is geboren in 1680 in Driel (Kerkdriel). Ferdinand is overleden in 1728 in Driel (Kerkdriel), 48 jaar oud. (2) trouwde, 39 jaar oud, op 15-05-1729 in Driel (Kerkdriel) met Jan Jacobus Ackermans.

versie:22 augustus 2006

96

IX-m Catharina de Gier Peters, dochter van Peter de Gier Hillebrants en Anneke Aertsens. Catharina trouwde in Zaltbommel met Gerrit Janse van Maren, nadat zij op 29-11-1657 in Driel (Kerkdriel) in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit Janse is overleden op 28-07-1662 in Zuilichem. Notitie bij Gerrit Janse: Maris vS: 1. Schepen in de hooge bank van Zuilichem 1646 2. vlg. dijkschijver in den Bommelerwaard 3. 27-4-1650 Gerart van Manen koopt grafstede met zerk in de Groote Kerk te Zaltbommel van de wed. d´heer Damon (Loofsignaat Zaltbommel) 4. 8-3-1659 Gerardt Janse van Manen als man van Catharina de Gier, tusschen Peter de Gier een Anneke Reyn Jan Artsen weduwe geprocreeerd, renuncieert ten behoeve van Claes Peterse de Gier alle rechten aan Catharina, voornoemd, toekomende in het versterf van haar vader, moeder, drie overleden broeders en zusters en van haar oom Rob de Gier (Loofsignaat Driel) 5. 12-4-1662 Testeert Gerardt van Manen, ziek zijnde (Loofsignaat Driel); 18-3-1662 Test. id., onze medeschepen (Loofsignaat Zuilichem) 6. 1661 Nicalai: schepenkeur, geeligieerd Geraert van Maenen, obiit 28 July (Loofsignaat Zuilichem) VIII-h Berntken de Gier Hillebrants, dochter van Hillebrant de Gier Dirks en Lysbet Claes Corstiaens. Berntken is overleden vóór 1629. Notitie bij Berntken: Maris vS: 1. 19-11-1628 Berntken de Ghier weduwe Cornelis Jans de Jode maakt boedelscheiding (Loofsignaat Driel) 2. 24-12-1628 Testeert Berntken de Ghier weduwe Cornelis Jans de Jode, benoemt tot haar erfgenaam haar nicht Huibertje Thys Dirks (Loofsignaat Driel) 3. 24-3-1629 Jan Claasz. transporteert zijn aandeel in de nalatenschap van zijn moey Berntken Hillebrants de Ghier aan zijn ooms Rob en Peter Hillebrants de Ghier (Loofsignaat Driel) Berntken trouwde in 1614 met Cornelis van Lith Jans de Jode. VIII-i Aelke de Gier Hillebrants, dochter van Hillebrant de Gier Dirks en Lysbet Claes Corstiaens. Notitie bij Aelke: Maris vS: 1. 30-6-1617 Mathijs Dirks, schepen tot Bommel, wegens zijn zaliger vrouw mede erfgenaam van zaliger haar vader Hillebrant de Ghyer (Loofsignaat Driel) Aelke trouwde met Mathijs Dirks. Notitie bij Mathijs: Maris vS: 1. Schepen van Zaltbommel VII-e Hubert de Gier Dirks, zoon van Dirk de Gier Hillebrants en Aleidis Auwrijn. Hubert is overleden op 13-07-1622. Hij is begraven te Zaltbommel, St. Maartenskerk. Notitie bij Hubert: Maris vS: 1. begraven bij zijn vader in de St Maartenskerk, Zaltbommel. 2. Kwartiersman uit de oude schutterij 1586-1588 3. Veldheemraad 1586 4. Schepen 1606 van Zaltbommel 5. Schepen in de hooge bank van Driel 1596-1602 6. directeur van de lage hoofden en kribben te Driel 1596 7. Rentmeester der capittelsgoederen onder Driel 8. Collecteur der Aalster dijkpenningen 1617 9. Richter in den Bommelerwaard 1607-1622 10. 31-10-1598 Huybert de Ghier koopt de leenhofstad "Ammerzoden" gelegen te Driel (Dingsignaat Driel) 11. 6-4-1601 Hillebrant en Hubert de Ghier, gebroeders, maken deeling van huis en erf aan de Bospoort binnen Bommel overeenkomstig het testament van Dirk de Ghier, hun vader (Loofsignaat Zaltbommel) 12. 1620 Inschrijving magescheid de dato 1609 tusschen Hubert de Ghyer en zijn voorkinderen Dirk en Heylke de Ghyer; der kinderen grootvader was Gysbert Jans van Wijtfliet, schout te Nederhemert (Loofsignaat Driel 1616-24 fol. 140)

versie:22 augustus 2006

97

13. 17-5-1623 Dirk de Gier en Heyltje de Gier, geassisteerd met haar man Jan Willemsen, kinderen van Huybert de Gier bij wijlen Maria Wijflith maken scheiding met hun stiefmoeder Jenneke Loefs weduwe van Huybert de Ghier (Loofsignaat Zaltbommel) 14. 8-4-1625 Comp. Roelof Loeff, advocaat voor den hove van Utrecht, Jenneke Loef weduwe van Huybert de Ghier, rigter in Bommelerwaart, met haar zoon Hillebrant de Ghier, Dirk Aerts de Bye, schout tot Rossum, getrout met Elisabet Loeff, allen erfgenamen en kinderen van wijlen Jan Loeff en Margaretha Morincq (Loofsignaat Zaltbommel) 15. 19-7-1636 Testeert Jenneke Loeff weduwe van Huybert de Gier, rigter in Bommelerwaart, maakt legaten aan haar oudste dochter Maria, haar jongste dochter Jenneke, haar schoondochter Styntje weduwe van Hendrik de Gier. Op het erfdeel van haar jongste zoon Huybert zullen diens kosten in het studeeren niet mogen worden gekort (Loofsignaat Zaltbommel) 16. 6-5-1642 Testeert eadem; haar dochter Jenneke is nu getrouwt met jonker Johan van Dorth; 1812-1644 test. eadem, dit testament geopend 21-3-1645: haar jongste zoons Hillebrant en Hendrik zijn dan overleden (Loofsignaat Zaltbommel) Hubert: (1) trouwde met Maria van Wijflith. Zij is een dochter van Gijsbert Jans van Wijflith. Maria is overleden vóór 14-08-1589 in Zaltbommel. Zij is begraven op 14-08-1589 te Zaltbommel. Notitie bij Maria: Maris vS: 1. begraven in het graf van haar schoonmoeder Aleidis Auwrijn in de St. Maartenskerk (2) trouwde met Jenneke Loeff. Hij is een zoon van Jan Loeff en Margaretha Morinckx. Jenneke is overleden op 28-02-1645 in Zaltbommel. Hij is begraven te Zaltbommel, St. Maartenskerk. Notitie bij Jenneke: Maris vS: 1. begraven in de St. Maartenskerk, Zaltbommel. Zie Bloys van Treslong, Geneal. en Herald. Gedenkwaardigh. Kerken van Geld. blz 485; zij werd begraven bij haar dochter Johanna Kinderen van Hubert en Maria: 1 Heyltje de Gier Huberts Volgt VIII-j. 2 Dirk de Gier Huberts Volgt VIII-n. Kinderen van Hubert en Jenneke: 1 Maria de Gier Huberts Volgt VIII-k. 2 Hillebrant de Gier Huberts Volgt VIII-l. 3 Hendrik de Gier Huberts Volgt VIII-m. 4 Hubert de Gier Huberts. Hubert is overleden op 09-01-1637. Hij is begraven te Zaltbommel, St. Maartenskerk. Notitie bij Hubert: Maris vS: 1. Titel: Doctor 2. Begraven bij zijn broeder Hillebrant in de St. Maartenskerk 5 Johanna de Gier Huberts Volgt VIII-o. VIII-j Heyltje de Gier Huberts, dochter van Hubert de Gier Dirks en Maria van Wijflith. Notitie bij Heyltje: Maris vS: 1. Deze echtgenooten vermeld door P.M. van Walchren in Ned. Leeuw 1935 kol. 338. Opgemerkt zij dat Heyltje de Gier is gesproten uit Hubert´s eerste huwelijk 2. 18-5-1604 Testeert Gysbert Jans Wijflith, maakt legaat aan Heyltje de Ghier sijns dogter (Opdrachten Nederhemert)

versie:22 augustus 2006

98

3. 4-1-1636 Compareerde voor mij Daniel Eelboo, notaris te Dordrecht, de Ed. Willem van Overstege "uitten achte deser stede", als vaderlijke oom en voogd over de weeskinderen van zaliger Joost van Overstege zijn broer, zoo in eerste als in tweede echt verwekt aan Neeltken Willems en Helena de Ghier 4. 22-1-1642 Comp. Heyltje de Gier en haar drie kinderen: Cornelis van Oversteech, Cornelia van Oversteech, en Goyert Wolff. Deze en de voorafgaande akte ontleend aan artikelen P.M. van Walchren in Ned. Leeuw 1935 kol. 338, en Van Walchren in Gelre XXXIII blz. 156 "Na bedonge verklaringe van Derek de Gier als oom en momboir van Govert Cornelisse Wolffs, beneficiant en met hem gevoegt Gobel de Groot verus patronus et collator vicariae St. Ursulae binnen (Zaltbommel) dezer stads kercke op Balveren´s Choor gefundeert". Heyltje: (1) trouwde met Cornelis Wolff. (2) trouwde met Joost Willems van Oversteghe. Notitie bij Joost Willems: Maris vS: 1. Weduwnaar van Neeltje Willems, overleden 1636 VIII-k Maria de Gier Huberts, dochter van Jenneke Loeff Hubert de Gier Dirks. Notitie bij Maria: Maris vS: 1. 26-12-1645 Jonker Johan van Dorth verzoekt opening van het testament van zijn schoonmoeder Jenneke Loeff wed. Hubert de Gier Maria trouwde op 25-06-1630 met Jonker Johan van Dorth tot Varick. Hij is een zoon van Jonker Reinier heer van Varick en Jenneke van Velp. Notitie bij Jonker Johan: Maris vS: 1. zie "Gelre" III blz 100, Genealogie Van Dorth, door Hoffman 2. Schepen in de hooge bank van Tuil 1640 3. Heemraad van Tielerwaard 1637-1651 VIII-l Hillebrant de Gier Huberts, zoon van Jenneke Loeff Hubert de Gier Dirks. Hillebrant is overleden op 19-03-1635 in Zaltbommel. Hij is begraven te Zaltbommel, St. Maartenskerk. Notitie bij Hillebrant: Maris vS: 1. Titel: Doctor 2. Advocaat 3. Begraven in de St. Maartenskerk, Zaltbommel. Zie Bloys van Treslong, Geneal. en Herald. Gedenkwaardigheden Kerken Gelderland, sub Zaltbommel 4. 19-1-1631 Hillebrant de Gier woont te Zaltbommel in de Gamerschestraat, noord de stadswal, zuid de voors. straat; 10-3-1631 koopt huis en erf te Bommel aan het kerkhof, oost de Gemeyne straat (Loofsignaat Zaltbommel) 5. 27-2-1625 Hillebrant de Gier draagt zijn vaderlijk erfdeel over aan zijn moeder Jenneke Loeff (Loofsignaat Zaltbommel) 6. 18-9-1636 Testeert Maria Janse van den Oever weduwe van Hillebrant de Gier, haar broeder Dirk is momber over haar kinderen (Loofsignaat Zaltbommel) 7. 20-11-1645 Dirk van den Oever, secretaris in de bank van Deil en in Zuilichem, volm. van zijn zuster Maria weduwe de Gier (Dingsignaat Driel) 8. 27-9-1632 Mayke Jans huisvr. van Hillebrant de Ghier, met gecoren momber dr. Wolter Doyeweerdt, overmits de onwilligheid van haren man, testeert; ead. test. als weduwe 18-9-1636 (Loofsignaat Zuilichem) 9. 5-10-1679 Comp. Johannes Hillebrants de Gier (id. 2-1-1665 gewond te bed liggende), (Dingsignaat Driel) Hillebrant trouwde met Mayke Janse van den Oever. Zij is een dochter van Jan Dircks van den Oever en Beelieken Henricks. Zij is gedoopt op 13-03-1610 in Zaltbommel. Kind van Hillebrant en Mayke Janse: 1 Johannes de Gier.

versie:22 augustus 2006

99

VIII-m Hendrik de Gier Huberts, zoon van Jenneke Loeff Hubert de Gier Dirks. Hendrik is overleden omstreeks 1636. Notitie bij Hendrik: Maris vS: 1. 26-12-1626 Magescheid tusschen Christina Henricks gehuwd met Henrick de Ghyer Huyberts en de andere kinderen van zaliger Hanrick Janssens en Geyske Claasdr. (Loofsignaat Driel) 2. 22-6-1645 Hanrick Huberts de Ghier koopt huis en hof te Rossum (Loofsignaat Driel) 3. 6-10-1645 Jonker Johan van Dorth als man en momber van juffrouw Maria de Gier voor hemzelf en als oom en momber van de kinderen van zaliger Henrick de Gier, Dirck van den Oever als volmacht van zijn zuster Mayke weduwe Hillebrant de Gier als moeder van hare kinderen, Dirk van Goch als vader en momber van zijn kind bij zaliger Jenneken de Gier, verkopen 8.5 koeschare in den Matheusweert onder Zaltbommel (Loofsignaat Zaltbommel) Hendrik trouwde met Christine Henricks. Zij is een dochter van Henric Janssens en Geyske Claasdr.. Kinderen van Hendrik en Christine: 1 Geertruyt de Gier Hendriks Volgt IX-n. 2 Johannes de Gier Hendriks. Johannes is overleden op 29-09-1663 in Rotterdam. Notitie bij Johannes: Maris vS: 1. Overlijdt 23/29-9-1663 2. Meester pasteibakker 3. Woont Oostmolenstraat Rotterdam 4. 8-10-1663 Huybertus de Gier der beyden regten doctor en Catharina de Gier geven boedelvolmacht aan Gerardt de Jongh, wijnkooper te Rotterdam, inzake de nalatenschap van hun overleden broeder Johannes de Gier (Dingsignaat Driel) 5. 12-11-1663 De schepen Marten Ariens de Jongh borg voor zijn zoon Gerard de Jongh, terzake diens accoord met Huybert de Gier aangegaan te Rotterdam 5-101663 (Loofsignaat Tuil) 3 Huibert de Gier Hendriks. Huibert is overleden in 1680. Notitie bij Huibert: Maris vS: 1. Titel: Doctor 2. Advocaat 3. Schepen in de hooge bank van Driel 4. 28-2-1654 Huybert de Gier successit in locum scabini Johan de Cocq, benoemd richter (Dingsignaat Driel) 5. 23-9-1656 Hubert Hendriks de Gier verkoopt zijn erfdeel in de nalatenschap van zaliger Dr. Diderick de Gier, landschrijver des ampts Tieler- en Bommelerwaard aan diens weduwe Josina Piermans (Loofsignaat Driel) 6. 24-10-1679 Testeeren Dr. Hubert de Gier en zijn zuster juffr. Catharina de Gier (Loofsignaat Tuil) 4 Catharina de Gier Hendriks. Catharina is overleden omstreeks 1680. Notitie bij Catharina: Maris vS:

versie:22 augustus 2006

100

1. 24-10-1679 Testeert juffrouw Catharina de Gier zuster van Dr. Huibert de Gier (Loofsignaat Driel) 2. 14-12-1681 Cornelia van Oversteegen weduwe de Raet, Geertruit van den Oever, Catharina van den Oever weduwe van Os, Catharina van den Oever weduwe Cretier, mede als erfgenaam van haar broeder Johan van den Oever, allen condividente erfgenamen van zaliger juffrouw Catharina de Gier

AdG: Maris vS spelt de naam Cathalina; dit is hier gecorriggeerd IX-n Geertruyt de Gier Hendriks, dochter van Hendrik de Gier Huberts en Christine Henricks. Notitie bij Geertruyt: Maris vS: 1. 22-5-1648 Comp. Huibert en Geertruit de Gier kinderen van zaliger Hendrik de Gier, zoon van zaliger Huibert de Gier richter in Bommelerwaard (Loofsignaat Driel) 2. 8-8-1647 Jacob Jansen man van Geertruit de Gier, dochter van zaliger Hendrik de Gier (Loofsignaat Driel) Geertruyt trouwde met Jacob Janse. VIII-n Dirk de Gier Huberts, zoon van Hubert de Gier Dirks en Maria van Wijflith. Dirk is overleden op 23-01-1642 in Zaltbommel. Hij is begraven te Zaltbommel, St. Maartenskerk. Notitie bij Dirk: Maris vS: 1. Dr. Dirk de Gier Huberts i.u.d 2. Begraven in de St. Maartenskerk bij zijn vader en grootvader 3. Secretaris in de bank van Tuil 1625-1642 4. Landschrijver van de Bommeler- en Tielerwaarden 5. Richter in Tielerwaard 1616-1623 6. Ontvanger van de proosdijtienden aldaar 7. Rentmeester van de vrouwe van Nyeclooster 8. 3-4-1628 Jonker Henrick Pyeck legateert aan zijn neef Dirk de Gier boeken van den heer van Lisse, waarvan Dirk reeds een part heeft (Loofsignaat Zaltbommel) 9. 21-9-1629 Testeeren Diderick de Gier, secretaris, en Josina Maria Piermans (Loofsignaat Tuil); id. 7-5-1632 (Loofsignaat Zaltbommel); 22-1-1642 id, geven elkander lijftocht (Loofsignaat Zaltbommel) 10 30(??)-2-1632 Overeenkomst tusschen Dirk de Ghier en zijn buurman van Batenburgh over den afvoer van zijn huis in de Gasthuisstraat te Zaltbommel (Loofsignaat Zaltbommel) Dirk trouwde met Josina Maria Piermans. Zij is een dochter van Mr. Johannes Piermans en Jenneke Gisberts de Leeuw. VIII-o Johanna de Gier Huberts, dochter van Jenneke Loeff Hubert de Gier Dirks. Johanna is overleden op 12-07-1644. Zij is begraven te Zaltbommel, St. Maartenskerk. Notitie bij Johanna: Maris vS: 1. Begraven in de St. Maartenskerk, Zaltbommel 2. 9-4-1643 Dirck van Goch en Jenneke de Gier Huberts conjugium professi (Burgerboek Zaltbommel) 3. 8-2-1644 Lijftocht Diderick van Goch en Johanna de Gier echtelieden (Loofsignaat Driel) Johanna trouwde op 09-04-1643 met Dirk van Goch. VII-f Christine de Gier Dirks, dochter van Dirk de Gier Hillebrants en Bertha Man. Christine is overleden op 01-06-1574 in Zaltbommel. Notitie bij Christine: Maris vS: 1. 15-3-1595 Jacob Mathys c.s. transporteren hun erfdeel van Heyltje Mathys, hun zuster en in leven huisvrouw van Wolter Reyniers, aan laatstgenoemde (Loofsignaat Zuilichem)

versie:22 augustus 2006

101

2. 3-7-1600 Testeert Wouter Reyniers van Hillensberch, laatstelijk weduwnaar van Heyltje Mathijs; heeft vier dochters: Geertje gehuwd met Focke Jans, Helken gehuwd met Cornelis de Jode (zie onder B VIIb4) en Styntje gehuwd met Andries Willems (Loofsignaat Zuilichem) Christine trouwde met Wouter Reiniers van Hillensberch. Notitie bij Wouter Reiniers: Maris vS: 1.Schepen in de hooge bank van Zuilichem 1585 Kind van Christine en Wouter Reiniers: 1 Helken Wouters van Hillensberch Volgt VIII-p. VIII-p Helken Wouters van Hillensberch, dochter van Wouter Reiniers van Hillensberch en Christine de Gier Dirks. Helken Wouters is overleden vóór 1614. Helken Wouters trouwde met Cornelis van Lith Jans de Jode. VII-g Heylke de Gier Dirks, dochter van Dirk de Gier Hillebrants en Aleidis Auwrijn. Notitie bij Heylke: Maris vS: 1. 1570 Beleend met land onder Beesd Hubert Jans, erve zijner moeder Elisabet van Beest getrout geweest met Johan Gerits; hulder was Dirck de Ghier zijn bestevader (deze "bestevaer" was dus de stiefgrootvader, immers de vader van Hubert´s stiefmoeder Heyltje de Gier) (Register Leenakten, kwartier Nijmegen, blz 775) 2. 9-12-1600 Comp. Jan Hanricks van Tefelen, oud burgemeester van Zaltbommel (Loofsignaat Zuilichem) 3. 24-7-1628 Beleend met de Roomsche Camp te Renoy Thoniske Pouwels, weduwe van Jan Florisz., schout tot Rumpt, krachtens dispositie van haar broer Hubert Jans (Register Leenakten, kwartier Nijmegen, Renoy). AdG: relevant? 4. 13-5-1641 De kinderen van Jan Florisz.´), verwekt bij Antonia Pauwels, erfgenamen van wijlen Dirk de Gier, burgemeester van Zaltbommel, vanwege hun moederlijke bestemoeder Heylke de Gier geven volmacht aan Cornelis van Oversteegh (Dingsignaat Deil). ´) Zijn nakomelingschap is beschreven in "Gelre" 1941. "Het huis de Leegpoel naar aanleiding van een overdracht in 1728" blz 138. In aanvulling daarop diene, dat "de Leegpoel" ook reeds in bezit geweest was van zijn voorgeslacht. Immers de vader van den schout Jan Florisz., Floris Claesz. in 1583 schout van Rumpt, was de zoon van Claes Florisz. en Willemsdr. Hol, die met "de Leegpoel" beleend werden 10-10-1529 (zie voormeld opstel in "Gelre" blz 132) Heylke: (1) trouwde met Johan Gerits. (2) trouwde met Paulus N.N.. (3) trouwde met Jan Hanricks Teeffelen. Notitie bij Jan Hanricks: Maris vS: 1. Schepen in de hooge bank van Zuilichem 1581 2. Burgemeester van Zaltbommel VI-c Machtilde de Gier Hillebrants, dochter van Hillebrant de Gier Peters en Aleyd N.N.. Machtilde is overleden op 09-10-1538 in Zaltbommel. Notitie bij Machtilde: Maris vS: 1. AdG: M vS geeft bij Machtilde aan dat zij 9 Oct overleden is, maar uit onderstaand blijkt dat dit 19 Oct. is 2. Obiit anno 1538, 19 Oct. Mechtildis de Ghier filia Hillebrandi uxor Judoci Mom (Necrologium kapittel Zaltbommel) Machtilde trouwde met Joost Mom. Hij is een zoon van Hendrik Mom. Notitie bij Joost: Maris vS: 1. obiit anno 1555, 10 Nov. Zucna uxor Judoci Mom 2. obiit anno 1559, 25 Oct. Judocus Mom, pro uius perpetua memoria dati sunt tres aurei equites gelrensis (Necrologium kapittel Zaltbommel)

versie:22 augustus 2006

102

3a. In Navorscher 1880 blz 225 wordt vermeld: 28-6-1533 huwel. voorw. van Peter Mom Joostz. en Heyl de Raadt Aerntsdr., met de vrunden en magen van den bruidegom heer en meester Hubert de Gier, priester, canoniek enz., Matheus van Heusden, Hanrick de Groot en Dirk de Gier. 3b. Herald.Bibl. X jrg 1879-106 geeft als datum der huwel. voorw. 1553 Henricus de Groot was burgemeester dezer stad o.m. 1571 4. 2-7-1539 beleend met land onder Gellinchem Joost Momme Hendriks, burgemeester van Zaltbommel; 12-8-1560 Peter Momme erfgenaam zijns vader Joost (Register Leenakten, kwartier van Nijmegen) Kind van Machtilde en Joost: 1 Peter Mom Volgt VII-h. VII-h Peter Mom, zoon van Joost Mom en Machtilde de Gier Hillebrants. Notitie bij Peter: Zie Joost Mom: Navorscher Peter trouwde met Heyl de Raadt. VI-d Huberta de Gier Hillebrants, dochter van Hillebrant de Gier Peters en Aleyd N.N.. Huberta is overleden op 27-06-1542 in Zaltbommel. Notitie bij Huberta: Maris vS: 1. Obiit 27 Juni anno 1542 Huberta Hillebrandii de Ghier uxor Henrici Groot pro cuius perpetua memoria dati tres equites gelrenses et ministrabatur 1 Lb ut moris est (necrologium kapittel Zaltbommel) 2. 11-7-1541 Henric die Groet, schepen van Zaltbommel oorkondt (Inv. Oud-archief Zaltbommel, regest 137-138) Huberta trouwde met Henricus de Groot. Notitie bij Henricus: Marius vS: 1. schepen Zaltbommel 1541 2. Hertogelijk rentmeester Zaltbommel VI-e Robertus de Gier Hillebrants, zoon van [misschien] Hillebrant de Gier Peters en Aleyd N.N.. Notitie bij Robertus: Maris vS: 17 kal. Jul. (16 Juni) obiit Robertus de Ghier anno 1555, en Oct. 1555 Catharina filia Joannis Rudolphi relicta vidua Roberti de Ghier. Het loofsignmaat Driel geeft deze akte: 16-7-1584 Christina Robberts de Ghyers dr. koopt de gasthuisweert Robertus trouwde met Catharina N.N.. Notitie bij Catharina: Maris vS: 17 kal. Jul. (16 Juni) obiit Robertus de Ghier anno 1555, en Oct. 1555 Catharina filia Joannis Rudolphi relicta vidua Roberti de Ghier. Het loofsignmaat Driel geeft deze akte: 16-7-1584 Christina Robberts de Ghyers dr. koopt de gasthuisweert Kind van Robertus en Catharina: 1 Christina de Gier Robberts. V-b Gerefaes de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Hillebrants en N.N.. Gerefaes is overleden in 1553 in Driel (Kerkdriel). Hij is begraven te Driel (Kerkdriel). Notitie bij Gerefaes: Maris vS: 1. Begraven onder de toren der tegenwoordigen Ned. Herv. kerk te Driel onder een zerk met het wapen de Gier Wapenherault 1917, pag. 302 (pdf versie), Kerk te Driel: Hier leet begrve GEREFAES DE G L U E R? die sterf anno XVc ende 53 op Vortele? Woësdag en MARGRIET sy huisf. sterf anno 67 op te IO decëbris. (Wapen : 3 vogels 2 en 1; helmteeken uitkomende vogelkop en hals.)

versie:22 augustus 2006

103

Opm. AdG: 1. dit moet ongetwijfeld Gerefaes de Gier zijn geweest 2. de kerk is vernield in de 2e Wereldoorlog, en later afgebroken. Gerefaes trouwde met Margriet N.N.. Margriet is overleden op 10-12-1567 in Driel (Kerkdriel). Zij is begraven te Driel (Kerkdriel). Notitie bij Margriet: Maris vS begraven: zie echtgenoot Gerefaes V-c Jan de Gier Peters, zoon van Peter de Gier Hillebrants en N.N.. Notitie bij Jan: Maris vS: AdG: Onbewezen dat hij een zoon van Peter de Gier Hillebrants zou zijn? Jan trouwde met N.N.. Kind van Jan en N.N.: 1 Peter Janse de Gier. Notitie bij Peter Janse: Maris vS: 1. schepen van de vrije hoge heerlijkheid Ammerzoden en Well 1553-66 noot: De mscr. inventaris der heerlijkheid Ammerzoden (R.A. Arnhem): Regesten. Mogelijk stamt uit hem de tak behandeld in bijlage 5 van dit opstel.

IV-b Marie de Gier Hillebrants, dochter van Hillen de Gier Peters en N.N.. Notitie bij Marie: Maris vS.: Zie genealogie "de Bye" in Taxandria 1918 blz 106. Blijkens acte van 22 Augustus 1473 waren schepenen van Driel Henrick die Bye Hermans soin en Gysbert Hack (R.A. Utrecht inv. nr. 462 St. Paulusabdij) Marie trouwde met Herman de Bije. Hij is een zoon van Hendrik de Bije Hermans en Geertruit Heijm. Herman is overleden in 1470. Notitie bij Herman: Maris vS: schepen in den hoogen gerechte van Driel, Index Aartdr., Cathelijn [Schoonouder van XII-j] Aartsen, Albertus Antonius Cornelis [Schoonouder van XVIII-q] Aartsen, Josephus Albertus Paulus (*13-05-1942) [Partner van XVIII-q] Aartsen, Lucius Johannes Cornelis (*19-10-1968) [Zoon van XVIII-q] Aartsen, Marcellinus Josephus Albertus (*27-06-1976) [Zoon van XVIII-q] Ackerman, Peter [Partner van XI-a] Ackermans, Jan Jacobus [Partner van XI-al] Adel den, Frans [Schoonouder van XV-d] Adel den, Kristina (*1847) [Partner van XV-d] Aeken van, Nicolaas [Partner van XIII-b] Aelst van, Cornelis [Partner van XI-z] Aelst van, Lysbeth [Schoonouder van X-a] Aertsens, Anneke [Partner van VIII-g] Aken van, Johannes [Schoonouder van XVII-e]

versie:22 augustus 2006

104

Aken van, Lambertha Maria (*24-07-1900, †13-04-1983) [Partner van XVII-e] Alum van, Johan Aerts de Cocq [Partner van X-v] Amersfoort van, Arie [Schoonouder van XIII-s] Amersfoort van, Huberta (*01-01-1799) [Partner van XIII-s] Andel van, Mathysken [Schoonouder van XII-k] Anker van den, Christina (*13-03-1759, †14-04-1816) [Partner van XII-y] Anker van den, Peter [Schoonouder van XII-y] Antheunis, Mayke [Partner van X-q] Anthonisse, Gijsbertje [Partner van XI-o] Arkel van, Jan [Schoonouder van XIV-d] Arkel van, Metje (*03-11-1812) [Partner van XIV-d] Arkel van, Rijckje [Schoonouder van XV-d] [Schoonouder van XV-e] Arts, Emma Maria [Schoonouder van XVIII-w] Auwrijn, Aleidis (†22-10-1564) [Partner van VI-b] Baalen van, Helena Margaretha (*29-04-1892) [Partner van XVI-f] Baar de, Jacomijn [Partner van XI-d] Baselaar, Gijsberta Jacoba [Schoonouder van XVII-l] Beest van, Hendrica [Partner van XII-v] Bellingan, Aart [Schoonouder van XI-c] Bellingan, Mayke [Schoonouder van XI-c] Berg van den, Aart [Partner van XI-u] Beurden van, Christina (~16-03-1764, †11-10-1794) [Partner van XII-x] Beurden van, Martinus [Partner van XI-af] Beurden van, Wilhelmus [Schoonouder van XII-x] Beurden van, Willem (*1681, †1742) [Partner van X-x] Bie de, Jacobus [Partner van XII-ah] Bie de, Margaretha Johanna [Schoonouder van XV-j] Biggelaar van den, Emmy Maria (*19-07-1969) [Dochter van XVIII-w] Biggelaar van den, Henricus Alphonsus Maria (*29-04-1939) [Partner van XVIII-w] Biggelaar van den, Josephus Hubertus (*30-04-1973) [Zoon van XVIII-w] Biggelaar van den, Josephus Petrus Theodorus [Schoonouder van XVIII-w] Biggelaar van den, Saskia Marina (*22-03-1971) [Dochter van XVIII-w] Bije de, Herman (†1470) [Partner van IV-b] Bije Hermans de, Hendrik [Schoonouder van IV-b] Bijl de, Cornelia [Schoonouder van XIV-b] Bijsterveld van, Baetgen [Partner van X-l] Bijsterveld, Cornelia Engelina (*1892) [Partner van XVI-c] Bijsterveld van, David [Schoonouder van X-l] Bijsterveld, Klaas [Schoonouder van XVI-c] Bloembergen, Esther Theodora Norbertha (*20-10-1969) [Dochter van XVIII-p] Bloembergen, Koop Sierd (*12-09-1940, †28-12-1987) [Partner van XVIII-p] Bloembergen, Kristel (*14-12-1971) [Dochter van XVIII-p] Bloembergen, Roel [Schoonouder van XVIII-p] Boeijen, Lambertus Henricus Leonardus Jozef (*09-03-1945) [Partner van XVIII-ah] Boeijen, Lambertus Leonardus Petrus (*09-08-1975) [Zoon van XVIII-ah] Boeijen, Leonardus Jacobus Johannes [Schoonouder van XVIII-ah] Boeijen, Leonardus Petrus Lambertus (*23-09-1971) [Zoon van XVIII-ah] Boeijen, Maria Cornelia [Schoonouder van XVIII-ag] Boeijen, Petrus Leonardus Lambertus (*12-12-1973) [Zoon van XVIII-ah] Boekel van, Eduard Maria Henricus (*08-09-1944) [Partner van XVIII-ag] Boekel van, Henricus [Schoonouder van XVIII-ag] Boekel van, Maria Elisabeth [Dochter van XVIII-ag] Bogaert van den, Arien (†22-07-1772) [Partner van XI-ab] Bok de, Antonia [Schoonouder van XIV-i] Boll, Anna [Schoonouder van XII-i]

versie:22 augustus 2006

105

Bommel van, Jan Aerts [Partner van IX-a] Boo?? van den, Annette Nicilasien Gerarda (*16-08-1938) [Partner van XVIII-h] Boo?? van den, Marinus Adrianus [Schoonouder van XVIII-h] Boogert, Pieternella [Schoonouder van XVII-a] Bosch van den, Aelbert [Partner van X-u] Braak van de, Christina [Schoonouder van XII-v] Braak van de, Maria [Schoonouder van XII-w] Brabander de, Damianus Petrus (*±1885) [Partner van XVI-m] Brabander de, Hendrikus [Schoonouder van XVI-m] Brabander de, Simon [Schoonouder van XV-p] Brabander de, Simon (*±1850) [Partner van XV-p] Brants, Cornelis Constantinus [Schoonouder van XVI-i] Brants, Maria Norbertha (*16-09-1875, †03-07-1961) [Partner van XVI-i] Breus, Petronella [Partner van X-a] Broeders, Cornelis Petrus (*25-09-1908, †06-06-1986) [Partner van XVII-m] Bruggeling, Eva (*22-09-1826, †03-06-1898) [Partner van XIV-m] Bruggeling, Johannes [Schoonouder van XIV-m] Bruggen van, Kornelia (†<1890) [Partner van XV-j] Bruijn de, Antonia (*22-07-1815, †13-01-1894) [Partner van XIV-i] Bruijn de, Gijsbert Jacobus [Schoonouder van XV-f] Bruijn de, Govert [Schoonouder van XIV-i] Bruijn de, Govert (†<1869) [Schoonouder van XV-m] Bruijn de, Hendrik (*1846) [Partner van XV-f] Bruijn de, Jenneke (*1863) [Partner van XV-m] Bruijn de, Jenneke (*1881, †<1914) [Partner van XVI-c] Bruijn de, Johanna (*28-11-1855, †<28-02-1923) [Partner van XV-i] Bruyn de, Jan [Partner van XII-f] Burchgraef de, Agnees Dirks (†
versie:22 augustus 2006

106

Dijk van, Helena (*24-07-1829, †13-05-1878) [Schoonouder van XV-t] Dijkstra, Johanna Maria Elisabeth (*16-03-1951) [Partner van XVII-p] Dikmans, Wouter [Partner van XIII-i] Dingemans, Danieelken [Partner van IX-f] Dinther van, Wilhelmina Johanna [Schoonouder van XVIII-y] Dirks, Arike [Schoonouder van X-m] Dirks, Mathijs [Partner van VIII-i] Dockum van, Elisabeth (~11-01-1767, †01-02-1825) [Nummer XIII-a] Dockum van, Matheus Gerards (~09-05-1696, †16-03-1763) [Partner van XII-k] Dockum van, Wouter (~06-07-1727, †09-03-1807) [Partner van XII-a] Dockum Gerards van, Matheus [Schoonouder van XII-a] Doelen van der, Angela Antonius Jaspers [Schoonouder van XI-ak] Dooijeweert van, Harmina (*1861) [Partner van XV-j] Dooijeweert van, Jan [Schoonouder van XV-j] Doremale van, Gijsbert (~29-10-1712, []09-11-1793) [Nummer XII-s] Dormalen van, Peter ([]09-06-1768) [Partner van XI-aa] Dorth tot Varick van, Jonker Johan [Partner van VIII-k] Duijndam, Wilhelmus Adrianus (*21-12-1905, †02-10-1993) [Partner van XVI-p] Duren van, Gerrit (*07-10-1535) [Partner van VII-c] Duren van, Wolter [Schoonouder van VII-c] Duren, Wolter (*05-12-1573) [Zoon van VII-c] Eemans, Adriaan [Partner van XI-w] Eger, Margarete Johanna (*28-06-1888, †11-01-1968) [Schoonouder van XVII-d] Empel van, Neeltje Matheus [Partner van XI-m] Erp van, Johanna [Schoonouder van XVIII-r] Es van, Maria (~17-04-1683, []25-02-1760) [Nummer XI-aa] Ess van, Cornelis Gerits [Partner van X-z] Faber, Margretha Catrina [Partner van XV-s] Feyen, Jen (†<10-08-1587) [Partner van VIII-a] Folkers, Daniel Aris [Partner van XI-p] Folkers, Sijke Jans [Schoonouder van XII-m] Francken, Dirk [Partner van IX-a] Fransen, Anneke (~22-05-1675) [Partner van X-c] Frye, Louise Hendrika Marie Joseph [Schoonouder van XVII-h] Gemert van, Teuntje Crijnen [Partner van X-y] Genderen van, Aart Dirks (†06-01-1774) [Partner van XII-j] Genderen van, Dirk (†<1710) [Schoonouder van XII-j] Genderen van, Dirk (*1836) [Partner van XV-c] Genderen van, Hermen [Schoonouder van XV-c] Gerits, Johan [Partner van VII-g] Gestel van, Maria (†12-10-1779) [Partner van XII-af] Gier de, Adriaen (~10-05-1657, †1698) [Zoon van X-j] Gier de, Adriana Dina Maria (*09-11-1933) [Nummer XVIII-i] Gier de, Adriana Johanna (*29-11-1881) [Dochter van XV-i] Gier de, Adrianus Laurens (*29-09-1926) [Zoon van XVI-f] Gier de, Agnees [Nummer XI-b] Gier de, Alfred [Nummer XVIII-a] Gier de, Andrea (*07-12-1928) [Dochter van XVI-f] Gier de, Andreas Adrianus (*24-03-1910) [Zoon van XV-s] Gier de, Andries (*08-02-1847, †28-02-1923) [Nummer XV-i] Gier de, Andries (*09-11-1891, †<28-07-1893) [Zoon van XV-i] Gier de, Andries (*28-07-1893) [Zoon van XV-i] Gier de, Andries (*09-09-1908) [Nummer XVII-c] Gier de, Anna (~28-01-1796) [Dochter van XII-y] Gier de, Anna (*08-04-1811) [Nummer XIV-g]

versie:22 augustus 2006

107

Gier de, Anna Hendrika (*1898) [Nummer XVII-a] Gier de, Anna Katharina (*24-08-1821, †24-11-1907) [Dochter van XIII-o] Gier de, Anna Theodora (*14-02-1942) [Nummer XVIII-x] Gier de, Annamaria Rosalinda [Dochter van XVIII-a] Gier de, Anonius Hendrikus Petrus (*19-02-1938) [Nummer XVIII-k] Gier de, Anonius Petrus (*19-03-1845, †13-03-1895) [Zoon van XIV-k] Gier de, Anthonia Maria Bernadette (*19-02-1941) [Nummer XVII-o] Gier de, Anthonie (*21-02-1859, †14-10-1940) [Nummer XV-s] Gier de, Anthonie (*24-04-1884) [Zoon van XV-i] Gier de, Anthonius Christianus (*09-12-1905, †22-07-1988) [Nummer XVI-n] Gier de, Anthonius Marinus (*03-11-1936) [Zoon van XVI-n] Gier de, Antoine Remy Anne Joseph (*17-11-1986) [Zoon van XVIII-ae] Gier de, Antonia (*01-01-1842) [Nummer XV-h] Gier de, Antonia (*1870) [Nummer XVI-a] Gier de, Antonia (*1893) [Nummer XVI-h] Gier de, Antonie (*28-04-1820, †22-10-1900) [Zoon van XIII-o] Gier de, Antonius (~16-03-1759) [Zoon van XI-aj] Gier de, Antonius Anne Johannes (*02-12-1953) [Nummer XVIII-af] Gier de, Antonius Christianus (*25-05-1903, †29-06-1903) [Zoon van XV-s] Gier de, Antonius Gerardus (*14-11-1893) [Zoon van XV-s] Gier de, Antonius Petrus (*17-11-1842, †11-10-1844) [Zoon van XIV-k] Gier de, Ardina (~07-02-1788) [Dochter van XII-w] Gier de, Arnolda (~20-12-1801) [Dochter van XII-y] Gier de, Arnoldus (~15-11-1779) [Zoon van XII-w] Gier de, Arnoldus Nicolaas (*24-11-1894) [Nummer XVI-k] Gier de, Arnoldus Wilhelmus (*02-04-1893, †22-09-1893) [Zoon van XV-s] Gier de, Arnt [Nummer III-a] Gier de, Arnt (†±1400) [Zoon van I] Gier de, Barbara (*21-03-1823, †07-04-1823) [Dochter van XIII-p] Gier de, Barbara (*05-06-1824, †21-09-1885) [Dochter van XIII-p] Gier de, Cathelyn Egons [Nummer IX-c] Gier de, Chantal (*08-11-1976) [Dochter van XVII-p] Gier de, Christiaan (*09-09-1802, †27-06-1847) [Nummer XIV-c] Gier de, Christiaan (*24-02-1816, †30-03-1896) [Nummer XIV-k] Gier de, Christiaan Joannes (*23-10-1876, †19-03-1941) [Nummer XVI-i] Gier de, Christiaan Joannes Cornelis (*17-10-1946) [Nummer XVIII-ad] Gier de, Christiaan Johannes (*18-07-1931) [Nummer XVIII-h] Gier de, Christiaan Johannes (*14-09-1967) [Zoon van XVIII-k] Gier de, Christiaan Richardus (*11-07-1861, †26-06-1920) [Zoon van XIV-k] Gier de, Christiaan Silvester Antonius (*12-07-1938) [Nummer XVIII-o] Gier de, Christiaan Wilhelmus (*02-12-1846, †11-02-1907) [Nummer XV-n] Gier de, Christiaan Wilhelmus (*02-05-1867, †28-01-1951) [Nummer XV-t] Gier de, Christiaan Wilhelmus (*09-02-1901, †04-07-1970) [Nummer XVII-e] Gier de, Christiaan Wilhelmus Antonius Maria (*03-06-1960) [Zoon van XVIII-h] Gier de, Christianus (*1865) [Zoon van XIV-m] Gier de, Christianus Henricus (~14-03-1798) [Nummer XIII-s] Gier de, Christianus Wilhelmus (*31-03-1911, †17-10-1911) [Zoon van XV-s] Gier de, Christina (~23-11-1780) [Dochter van XII-w] Gier de, Christina (*28-04-1796) [Dochter van XIII-c] Gier de, Christina (*02-04-1812, †20-01-1892) [Dochter van XIII-p] Gier de, Christina Catharina Hendrika (*10-03-1853, †03-05-1855) [Dochter van XIV-j] Gier de, Christina Dina (*15-04-1913, †03-08-1913) [Dochter van XV-s] Gier de, Christina Johanna Maria (*01-10-1940) [Nummer XVIII-w] Gier de, Christina Maria Gozewina (*20-05-1872, †03-05-1947) [Dochter van XV-n] Gier de, Christina Wilhelmina (*01-10-1860, †15-09-1944) [Dochter van XIV-j]

versie:22 augustus 2006

108

Gier de, Christine (~14-02-1675) [Dochter van X-b] Gier de, Christine (*06-05-1809) [Dochter van XIII-c] Gier de, Christine Gerardine (~19-12-1779) [Dochter van XII-b] Gier de, Cornelia Dorothea (*05-02-1814, †27-01-1889) [Dochter van XIII-p] Gier de, Cornelia Maria (*17-10-1899) [Dochter van XV-s] Gier de, Cornelia Maria (*06-11-1905, †03-01-1982) [Nummer XVII-h] Gier de, Cornelis (~29-08-1671, †<1675) [Zoon van XI-i] Gier de, Cornelis (~26-07-1675) [Zoon van XI-i] Gier de, Cornelis (*1865) [Zoon van XIV-m] Gier de, Cornelis Constantinus (*28-04-1904, †18-08-1984) [Nummer XVII-g] Gier de, Cornelis Wilhelmus Maria (*28-05-1944) [Nummer XVII-p] Gier de, Danielle [Dochter van XVIII-c] Gier de, Dingena Johanna (*17-01-1926) [Nummer XVIII-e] Gier de, Dirk Jan Willem (*29-12-1813, †07-10-1875) [Nummer XIV-i] Gier de, Dirk Jan Willem (*06-02-1848) [Nummer XV-j] Gier de, Dirk Jan Willem (*10-09-1880) [Nummer XVI-e] Gier de, Dirk Jan Willem (*19-08-1913, †<1919) [Zoon van XVI-e] Gier de, Dirk Jan Willem (*21-07-1919, †05-06-1956) [Nummer XVII-d] Gier de, Dirkje Cornelia (†09-01-1884) [Dochter van XV-j] Gier de, Dirkje Wilhelmina (*22-06-1839) [Nummer XV-f] Gier de, Dirkje Wilhelmina (*14-07-1885, †1886) [Dochter van XV-i] Gier de, Dirkje Wilhelmina (*23-06-1888) [Dochter van XV-i] Gier de, Elida (*01-04-1856) [Nummer XV-l] Gier de, Elisabet [Nummer X-g] Gier de, Elisabet Petronella (*02-10-1916) [Nummer XVII-l] Gier de, Elke Frans (*17-06-1983) [Zoon van XVII-r] Gier de, Embertus (~14-08-1782) [Zoon van XII-w] Gier de, Engelina Henderica (*28-07-1904) [Dochter van XV-s] Gier de, Eva Cornelia (*10-07-1895) [Dochter van XV-s] Gier de, Eva Johanna (*25-08-1896, †08-04-1965) [Nummer XVI-l] Gier de, Everdina Christina (*15-04-1914, †30-07-1914) [Dochter van XV-s] Gier de, Everina Johanna (*1869) [Dochter van XIV-m] Gier de, Fenneke (*27-05-1985) [Dochter van XVII-r] Gier de, Francina (~17-11-1748) [Nummer XIII-b] Gier de, Francina Walthera (*09-12-1951) [Nummer XVIII-ab] Gier de, Frans (~29-04-1758) [Nummer XIII-e] Gier de, Frans Jozef Maria (*1949, †16-10-1981) [Nummer XVII-q] Gier de, Geertje (~02-06-1754) [Nummer XIII-d] Gier de, Geertruida Maria Hendrika (*04-06-1946, †06-05-1959) [Dochter van XVI-n] Gier de, Gerarda Francisca Johanna (*15-01-1935) [Nummer XVIII-t] Gier de, Gerardus (*10-10-1797) [Zoon van XIII-c] Gier de, Gerardus Martinus (*04-12-1907) [Nummer XVI-o] Gier de, Gerrit [Zoon van I] Gier de, Gerrit (*03-12-1803, †12-06-1829) [Nummer XIV-e] Gier de, Gerrit (*16-02-1858) [Nummer XV-m] Gier de, Gerrit Thomas (~25-12-1751) [Nummer XIII-c] Gier de, Gerritje (*22-11-1844) [Dochter van XIV-i] Gier de, Gijsbertje (~18-07-1756) [Dochter van XII-d] Gier de, Gijsbertje Jacoba (*17-01-1854) [Dochter van XIV-i] Gier de, Gijsbertus (*1762) [Zoon van XI-aj] Gier de, Gijsbertus (~28-02-1786) [Zoon van XII-w] Gier de, Gijsbertus (*05-11-1817, †12-08-1824) [Zoon van XIII-o] Gier de, Gijsbertus (*11-06-1851, †16-08-1851) [Zoon van XIV-j] Gier de, Godefrida (*17-08-1807) [Dochter van XIII-c] Gier de, Gosewina Catharina Maria (*31-05-1902, †07-12-1955) [Nummer XVII-f]

versie:22 augustus 2006

109

Gier de, Gosuina Catharina Wilhelmina (*23-08-1939) [Nummer XVIII-l] Gier de, Gosuina Katharina (*20-06-1848, †22-06-1889) [Nummer XV-o] Gier de, Govert (*31-08-1840) [Nummer XV-g] Gier de, Hans [Nummer XVIII-c] Gier de, Helena [Schoonouder van XII-s] Gier de, Helena (~13-11-1796) [Dochter van XII-w] Gier de, Henderika Wilhelmina (*17-04-1915) [Dochter van XV-s] Gier de, Hendrik (~02-02-1679) [Zoon van X-b] Gier de, Hendrik (~20-09-1739) [Zoon van XI-ae] Gier de, Hendrika (*06-11-1804) [Dochter van XIII-c] Gier de, Hendrika Mathia (*22-05-1854, †07-07-1917) [Dochter van XIV-j] Gier de, Hendrika Richarda (*02-01-1855) [Dochter van XIV-k] Gier de, Hendrikus Kornelis (*08-04-1850, †13-10-1851) [Zoon van XIV-j] Gier de, Hendrikus Richardus (*08-07-1853, †19-09-1853) [Zoon van XIV-k] Gier de, Hendrikus Richardus (*18-10-1857, †17-01-1931) [Zoon van XIV-k] Gier de, Hendrina Francisca Mathilda (*24-02-1939) [Nummer XVIII-v] Gier de, Hendryn (~04-10-1766) [Dochter van XII-b] Gier de, Henrica (~07-11-1788) [Dochter van XII-y] Gier de, Henrica Antonia (~01-05-1785) [Dochter van XII-y] Gier de, Henrica Antonia (~09-03-1793) [Dochter van XII-z] Gier de, Henrica Sylvestra Maria (*28-03-1934) [Nummer XVIII-m] Gier de, Henricus (*1749, †<1770) [Zoon van XI-aj] Gier de, Henricus (*1770) [Zoon van XI-aj] Gier de, Herman (*16-12-1895) [Zoon van XV-i] Gier de, Hermen (*27-02-1777, †14-08-1828) [Nummer XIII-m] Gier de, Hermen (*14-01-1843) [Zoon van XIV-i] Gier de, Heyltje [Schoonouder van XI-ah] Gier de, Heymerick [Zoon van II] Gier de, Imke Anne (*17-12-1973) [Zoon van XVIII-ac] Gier de, Inge Margarete [Nummer XVIII-d] Gier de, Jan (~21-05-1763, †<1784) [Zoon van XII-b] Gier de, Jan (*1771, †03-02-1814) [Nummer XIII-l] Gier de, Jan (~18-06-1784) [Zoon van XII-b] Gier de, Jan (*25-09-1801) [Zoon van XIII-c] Gier de, Jan Baptist (*26-09-1851, †05-09-1899) [Zoon van XIV-k] Gier de, Jan Wouterse [Nummer XI-g] Gier de, Jannigje (*22-07-1931) [Dochter van XVI-f] Gier de, Jantje (~?-07-1814, †19-10-1814) [Dochter van XIII-l] Gier de, Jasper (*02-12-1975) [Zoon van XVIII-ad] Gier de, Jeanine [Dochter van XVIII-c] Gier de, Jeroen (*14-04-1976) [Zoon van XVII-q] Gier de, Joanna (*15-05-1818, †03-05-1874) [Dochter van XIII-p] Gier de, Joanna Geertruida (*26-01-1792, †1840) [Nummer XIV-b] Gier de, Joanna Wilhelmina (*15-11-1846, †14-01-1920) [Dochter van XIV-k] Gier de, Joannes (*11-10-1816, †21-08-1901) [Nummer XIV-j] Gier de, Joannes Gijsbertus Antonius (*01-08-1857, †15-06-1896) [Zoon van XIV-j] Gier de, Joannes Petrus (*28-10-1878, †01-05-1956) [Zoon van XV-n] Gier de, Johan (*06-01-1921) [Zoon van XVI-g] Gier de, Johanna (*1754, †<1768) [Dochter van XI-aj] Gier de, Johanna (~30-03-1768, †23-04-1840) [Nummer XII-aa] Gier de, Johanna (*?-11-1812, †02-01-1813) [Dochter van XIII-m] Gier de, Johanna (*22-09-1889) [Nummer XVI-g] Gier de, Johanna (*10-10-1924) [Dochter van XVI-f] Gier de, Johanna (*28-09-1968) [Dochter van XVIII-k] Gier de, Johanna Francisca Maria (*03-10-1908) [Nummer XVII-j]

versie:22 augustus 2006

110

Gier de, Johanna Francisca Maria (*07-08-1941) [Nummer XVIII-q] Gier de, Johanna Gerarda (*07-04-1851) [Nummer XV-p] Gier de, Johanna Henriëtte Antonia (*05-02-1962) [Dochter van XVIII-h] Gier de, Johanna Theresia Maria (*15-01-1928) [Nummer XVIII-g] Gier de, Johanna Willemijntje (*17-09-1922) [Dochter van XVI-e] Gier de, Johannes [Zoon van VIII-l] Gier de, Johannes (*10-12-1882) [Nummer XVI-f] Gier de, Johannes (*06-02-1937) [Zoon van XVI-f] Gier de, Johannes Antonie (*24-12-1944) [Nummer XVIII-ac] Gier de, Johannes Baptist (*10-02-1821, †08-03-1885) [Zoon van XIII-p] Gier de, Johannes Bastianus (*24-03-1825, †13-08-1878) [Nummer XIV-m] Gier de, Johannes Bastianus (*13-07-1856, †15-03-1916) [Nummer XV-q] Gier de, Johannes Bastianus (*12-09-1890) [Nummer XVI-j] Gier de, Johannes Christiaan Franciscus (*04-10-1935) [Nummer XVIII-j] Gier de, Johannes Cornelis (*08-03-1841, †05-12-1871) [Zoon van XIV-j] Gier de, Johannes Cornelis Maria (*14-11-1947) [Zoon van XVI-n] Gier de, Johannes Franciscus (*14-12-1891) [Zoon van XV-s] Gier de, Johannes Jacobus (*26-07-1816) [Zoon van XIII-r] Gier de, Johannes Stephanus (~26-12-1760) [Nummer XII-z] Gier de, Johannna Maria (*18-06-1852, †22-01-1855) [Dochter van XIV-m] Gier de, Jolanda Dominica [Dochter van XVIII-a] Gier de, Jonas Johannes (*1871) [Nummer XVI-b] Gier de, Jonas Johannes (*15-01-1906) [Zoon van XVI-b] Gier de, Josyntje [Nummer XI-h] Gier de, Jozef Frans Maria (*10-03-1949) [Nummer XVII-r] Gier de, Kornelia Dorothea (*17-02-1859, †10-05-1939) [Dochter van XIV-k] Gier de, Kornelis Gijsbertus (*10-01-1848, †04-12-1849) [Zoon van XIV-j] Gier de, Liza Charlotte (*04-12-1985) [Dochter van XVIII-af] Gier de, Louisa Cornelia (*18-08-1911) [Dochter van XVI-e] Gier de, Lyntje (~11-10-1668) [Nummer XII-e] Gier de, Lysbet (~21-11-1731) [Dochter van XI-ae] Gier de, Maarten (*26-09-1810) [Zoon van XIII-m] Gier de, Maarten (*21-08-1861) [Zoon van XIV-i] Gier de, Margritha Matthia (*01-12-1831, †09-11-1896) [Dochter van XIII-o] Gier de, Maria (~11-08-1667) [Nummer XI-a] Gier de, Maria (~24-12-1676) [Dochter van X-b] Gier de, Maria (~13-01-1783, †19-01-1826) [Dochter van XII-w] Gier de, Maria (*24-01-1826, †27-01-1827) [Dochter van XIII-o] Gier de, Maria (*29-11-1827, †21-06-1836) [Dochter van XIII-o] Gier de, Maria (*1838, †21-10-1878) [Nummer XV-c] Gier de, Maria Christina (*15-02-1845, †25-12-1924) [Dochter van XIV-j] Gier de, Maria Christina (*30-05-1860) [Dochter van XIV-m] Gier de, Maria Elisabeth (*1764) [Dochter van XI-aj] Gier de, Maria Engelina (*22-09-1897) [Nummer XVI-m] Gier de, Maria Geertruida Anthonia (*12-08-1938) [Nummer XVII-n] Gier de, Maria Johanna (*1854, †<1862) [Dochter van XIV-m] Gier de, Maria Johanna (*1862) [Dochter van XIV-m] Gier de, Maria Johanna (*07-03-1862) [Dochter van XIV-m] Gier de, Maria Norbertha Christina Josepha (*19-03-1937) [Nummer XVIII-u] Gier de, Maria Petronella (*01-03-1840, †01-11-1841) [Dochter van XIV-j] Gier de, Marianne [Nummer XVIII-b] Gier de, Marieke Egons [Nummer IX-d] Gier de, Marinus Adrianus Johannes Wilhelmus (*27-02-1964) [Zoon van XVIII-h] Gier de, Martha Geertruida Gerarda (*25-06-1946) [Nummer XVIII-z] Gier de, Martijn [Zoon van XVIII-a]

versie:22 augustus 2006

111

Gier de, Mathias (*18-01-1824, †21-02-1853) [Zoon van XIII-o] Gier de, Mathijs (~28-01-1770) [Zoon van XII-b] Gier de, Mathyske (~08-12-1765) [Zoon van XII-b] Gier de, Maurice Christiaan Johannes Wilhelmus (*28-03-1982) [Zoon van XVIII-ae] Gier de, Mayke (~18-08-1771) [Dochter van XII-b] Gier de, Melanie Agnes (*10-07-1976) [Dochter van XVIII-aa] Gier de, Metje [Nummer X-e] Gier de, Metje (~29-07-1665, †18-01-1732) [Zoon van X-a] Gier de, N.N. (*24-02-1829) [Dochter van XIII-o] Gier de, N.N. (*03-11-1861, †03-11-1861) [Kind van XIV-m] Gier de, N.N. (*05-04-1863) [Kind van XIV-k] Gier de, N.N. (*22-10-1884, †22-10-1884) [Kind van XV-s] Gier de, N.N. (*03-09-1885, †03-09-1885) [Kind van XV-s] Gier de, N.N. (*18-08-1886, †18-08-1886) [Kind van XV-s] Gier de, N.N. (*28-02-1888, †28-02-1888) [Kind van XV-s] Gier de, N.N. (*04-09-1889, †04-09-1889) [Kind van XV-s] Gier de, N.N. (*21-09-1898, †21-09-1898) [Kind van XV-s] Gier de, Nicolina Lambertina Maria (*14-10-1963) [Dochter van XVIII-j] Gier de, Nikolaä Joanna (*29-10-1841, †07-04-1890) [Dochter van XIV-k] Gier de, Norbertha Christina Maria (*10-01-1927) [Nummer XVIII-f] Gier de, Norbertha Maria Christina Willibrorda (*07-11-1936) [Nummer XVIII-n] Gier de, Norbertus Franciscus Marie (*24-10-1957, †25-05-1987) [Zoon van XVII-k] Gier de, Peter (*±1350) [Nummer I] Gier de, Peter (~07-05-1669) [Zoon van X-a] Gier de, Peter (~07-05-1713, †<1716) [Zoon van XI-d] Gier de, Peter (~20-11-1716) [Nummer XII-d] Gier de, Peter (~28-12-1788) [Zoon van XIII-e] Gier de, Peter Janse [Zoon van V-c] Gier de, Petronella (~13-06-1786, †03-06-1814) [Nummer XIII-q] Gier de, Petronella Antonia (*25-11-1892) [Dochter van XV-s] Gier de, Petronella Majella Regina (*11-07-1944) [Nummer XVIII-y] Gier de, Petronella Maria (*18-12-1908, †21-02-1997) [Nummer XVI-p] Gier de, Petrus (~23-03-1757, †>14-04-1816) [Nummer XII-y] Gier de, Petrus (~18-12-1783, †<1791) [Zoon van XII-y] Gier de, Petrus (~18-11-1789, †20-12-1838) [Nummer XIII-o] Gier de, Petrus (~28-01-1791, †17-12-1847) [Nummer XIII-r] Gier de, Petrus (*06-11-1818, †13-06-1879) [Zoon van XIII-r] Gier de, Petrus Adrianus (*16-08-1890) [Zoon van XV-s] Gier de, Petrus Johannes (*02-11-1857, †25-02-1929) [Nummer XV-r] Gier de, Petrus Josephus (*12-11-1910, †08-11-1911) [Zoon van XVI-i] Gier de, Petrus Marinus (*15-06-1842, †06-07-1842) [Zoon van XIV-j] Gier de, Petrus Marinus (*29-01-1844, †24-04-1922) [Zoon van XIV-j] Gier de, Pieter [Partner van XII-g] Gier de, Pieter (~31-08-1670, †<1674) [Zoon van XI-i] Gier de, Pieter (~27-05-1674) [Zoon van XI-i] Gier de, Pieternella Elizabeth Josephina (*01-03-1913, †29-10-1944) [Dochter van XVI-i] Gier de, Pieternella Johanna (*1853, †<1855) [Dochter van XIV-m] Gier de, Pieternella Johanna (*28-06-1855, †05-10-1855) [Dochter van XIV-m] Gier de, Pieternella Johanna (*12-09-1906) [Nummer XVII-b] Gier de, Piternel (~15-05-1773) [Dochter van XII-b] Gier de, Poulus (*1877, †29-11-1918) [Nummer XVI-c] Gier de, Regina Adriana Norberta (*23-11-1919) [Nummer XVII-m] Gier de, Regina Christina Gozewina (*08-11-1883, †14-05-1885) [Dochter van XV-n] Gier de, Regina Elisabeth Maria (*12-11-1910, †22-09-1919) [Dochter van XVI-i] Gier de, Regina Katharina (*20-01-1874, †19-09-1879) [Dochter van XV-n]

versie:22 augustus 2006

112

Gier de, Richarda Maria Josephina (*10-03-1886, †01-08-1972) [Dochter van XV-n] Gier de, Richardus Maria (*25-03-1881, †30-03-1962) [Zoon van XV-n] Gier de, Richardus Maria (*05-04-1907, †22-02-1963) [Nummer XVII-i] Gier de, Richardus Maria (*01-09-1948) [Nummer XVIII-aa] Gier de, Richardus Maria (*23-07-1978) [Zoon van XVIII-aa] Gier de, Ronald [Zoon van XVII-d] Gier de, Sabina Johanna Maria (*21-05-1966) [Dochter van XVIII-j] Gier de, Sandra (*18-12-1973) [Nummer XVIII-at] Gier de, Sebastianus (*1766) [Zoon van XI-aj] Gier de, Sebastianus (~23-11-1781) [Dochter van XII-y] Gier de, Sebastianus (~30-04-1798) [Zoon van XII-z] Gier de, Sibilla Elisabeth (*1751) [Dochter van XI-aj] Gier de, Sijke (†29-05-1857) [Nummer XIII-k] Gier de, Stephan Philippe (*22-05-1969) [Zoon van XVIII-j] Gier de, Sylvestra Hendrika Maria (*13-12-1939) [Nummer XVIII-p] Gier de, Teuntje (~04-11-1676) [Dochter van XI-i] Gier de, Theodora Petronella (*10-11-1821, †13-01-1900) [Nummer XIV-l] Gier de, Theodorus Alfonso Maria (*28-07-1956) [Nummer XVII-s] Gier de, Wilhelmina (~21-11-1791) [Dochter van XII-w] Gier de, Wilhelmina (*28-12-1849, †05-07-1919) [Dochter van XIV-k] Gier de, Wilhelmina Barbara (*02-10-1916) [Dochter van XVI-e] Gier de, Wilhelmina Maria Richarda (*01-10-1940) [Dochter van XVII-i] Gier de, Wilhelmus (~15-03-1793) [Zoon van XII-y] Gier de, Wilhelmus (*29-03-1811, †15-02-1892) [Zoon van XIII-r] Gier de, Wilhelmus Gosewinus (*06-05-1915, †29-07-1979) [Nummer XVII-k] Gier de, Wilhelmus Hendricus (*17-03-1912, †01-06-1913) [Zoon van XV-s] Gier de, Willem (~04-09-1729, †<11-12-1734) [Zoon van XI-ae] Gier de, Willem (~11-12-1734) [Nummer XII-t] Gier de, Willem (*1785, †28-01-1814) [Zoon van XII-t] Gier de, Willem (*16-09-1806) [Nummer XIV-f] Gier de, Willem (*26-09-1851, †04-09-1919) [Zoon van XIV-k] Gier de, Willem Adriaan Antonie (*06-05-1980) [Zoon van XVIII-ae] Gier de, Willem Anne (*18-06-1949) [Nummer XVIII-ae] Gier de, Willem Joost (*29-10-1971) [Zoon van XVIII-ac] Gier de, Willemke (*30-09-1807, †<1838) [Nummer XIV-h] Gier de, Willemke Sijke (*25-08-1850) [Nummer XV-k] Gier de, Wilmke (~16-07-1671) [Nummer XII-f] Gier de, Wouter [Zoon van XI-g] Gier de, Yolanda (*15-10-1972) [Dochter van XVII-p] Gier Adriaens de, Dirk (~28-11-1658) [Zoon van X-j] Gier Adriaens de, Elske (~03-06-1666) [Nummer XI-e] Gier Adriaens de, Huibert (†>07-04-1677) [Nummer X-m] Gier Adriaens de, Jan [Zoon van IX-h] Gier Adriaens de, Lysken [Nummer X-o] Gier Adriaens de, Maurits (†±1677) [Nummer X-p] Gier Adriaens de, Peter [Zoon van VII-a] Gier Adriaens de, Peter (†1658) [Nummer X-n] Gier Adriaens de, Steven [Zoon van X-j] Gier Adriaens de, Wouter [Nummer X-l] Gier Adriaens de, Wouter (~12-08-1660) [Dochter van X-j] Gier Aerts de, Hillebrant (†1601) [Nummer VIII-a] Gier Christaans de, Elisabetha (~20-07-1786, †27-02-1836) [Dochter van XII-x] Gier Christiaans de, Christianus (~29-07-1794, †<10-11-1804) [Zoon van XII-x] Gier Christiaans de, Christina (~27-12-1791, †15-01-1869) [Dochter van XII-x] Gier Christiaans de, Cornelius (~26-12-1792, †<10-11-1804) [Zoon van XII-x]

versie:22 augustus 2006

113

Gier Christiaans de, Gijsbertus (~03-03-1788, †<04-10-1797) [Zoon van XII-x] Gier Christiaans de, Gijsbertus (~04-10-1797, †20-11-1797) [Zoon van XII-x] Gier Christiaans de, Wilhelmus (~17-03-1789, †<18-07-1790) [Zoon van XII-x] Gier Christiaans de, Wilhelmus (~18-07-1790, †15-06-1859) [Nummer XIII-p] Gier Claesse de, Petrus (~03-08-1673) [Nummer X-w] Gier Daniels de, Christina [Nummer XIII-n] Gier Daniels de, Gysbert [Zoon van XII-v] Gier Daniels de, Johannes [Zoon van XII-v] Gier Dirks de, Adriaen (†±1674) [Nummer X-j] Gier Dirks de, Adriana (*22-04-1632, †16-06-1697) [Nummer X-k] Gier Dirks de, Christine (†01-06-1574) [Nummer VII-f] Gier Dirks de, Cornelia [Nummer X-i] Gier Dirks de, Heylke [Nummer VII-g] Gier Dirks de, Hillebrant [Zoon van VIII-f] Gier Dirks de, Hillebrant (*1545, †1615) [Nummer VII-d] Gier Dirks de, Hubert (†13-07-1622) [Nummer VII-e] Gier Dirks de, Maria [Nummer X-h] Gier Dirks de, Wouter [Zoon van IX-g] Gier genaamd van den Poll de, Arnt [Zoon van III-b] Gier Gerrits de, Jan ([]15-04-1762) [Nummer XI-c] Gier Gijsberts de, Christianus (~21-02-1757, †23-08-1834) [Nummer XII-x] Gier Gijsberts de, Daniel (~02-11-1742, †24-10-1817) [Nummer XII-v] Gier Gijsberts de, Elisabetha (~02-09-1744, †<25-10-1745) [Dochter van XI-ah] Gier Gijsberts de, Elisabetha (~25-10-1745) [Dochter van XI-ah] Gier Gijsberts de, Joannes (~13-06-1751, †<07-12-1752) [Zoon van XI-ah] Gier Gijsberts de, Joannes (~07-12-1752, †12-01-1808) [Nummer XII-w] Gier Gijsberts de, Petrus (~04-03-1741, †25-04-1795) [Nummer XII-u] Gier Gijsberts de, Styntje [Dochter van XII-v] Gier Hendriks de, Agnees (†07-03-1766) [Nummer XI-ad] Gier Hendriks de, Catharina (†±1680) [Dochter van VIII-m] Gier Hendriks de, Elisabet (~04-11-1703, †04-03-1782) [Nummer XI-ac] Gier Hendriks de, Geertruyt [Nummer IX-n] Gier Hendriks de, Gerricke (~29-11-1701, †07-02-1776) [Nummer XI-ab] Gier Hendriks de, Gijsbert (~22-08-1707) [Nummer XI-ae] Gier Hendriks de, Huibert (†1680) [Zoon van VIII-m] Gier Hendriks de, Jacomijna (~03-07-1709) [Nummer XI-af] Gier Hendriks de, Johannes (†29-09-1663) [Zoon van VIII-m] Gier Hendriks de, Paulina (~25-11-1711, †15-11-1781) [Nummer XI-ag] Gier Hillebrants de, Aart (†<1552) [Zoon van V-a] Gier Hillebrants de, Aelke [Nummer VIII-i] Gier Hillebrants de, Aeltje (*<1552, †>1591) [Dochter van V-a] Gier Hillebrants de, Aert ([]16-07-1600) [Zoon van VIII-a] Gier Hillebrants de, Berntken (†<1629) [Nummer VIII-h] Gier Hillebrants de, Dirk (†<1604) [Nummer VIII-f] Gier Hillebrants de, Dirk (†27-01-1585) [Nummer VI-b] Gier Hillebrants de, Gerrit [Zoon van III-b] Gier Hillebrants de, Hendrik (†20-06-1624) [Nummer IX-b] Gier Hillebrants de, Huberta (†27-06-1542) [Nummer VI-d] Gier Hillebrants de, Hubertus (†08-10-1558) [Zoon van V-a] Gier Hillebrants de, Johannes (†?-09-1479) [Zoon van III-b] Gier Hillebrants de, Machtilde (†09-10-1538) [Nummer VI-c] Gier Hillebrants de, Marie [Nummer IV-b] Gier Hillebrants de, Marie (†<06-11-1618) [Nummer IX-a] Gier Hillebrants de, N.N. [Dochter van V-a] Gier Hillebrants de, Peter (†1641) [Nummer VIII-g]

versie:22 augustus 2006

114

Gier Hillebrants de, Peter (†1536) [Nummer VI-a] Gier Hillebrants de, Peter (†16-03-1505) [Nummer IV-a] Gier Hillebrants de, Robbert (†1642) [Zoon van VII-d] Gier Hillebrants de, Robertus [Nummer VI-e] Gier Huberts de, Dirk (†23-01-1642) [Nummer VIII-n] Gier Huberts de, Hendrik (†±1636) [Nummer VIII-m] Gier Huberts de, Heyltje [Nummer VIII-j] Gier Huberts de, Hillebrant (†19-03-1635) [Nummer VIII-l] Gier Huberts de, Hubert (†09-01-1637) [Zoon van VII-e] Gier Huberts de, Johanna (†12-07-1644) [Nummer VIII-o] Gier Huberts de, Maria [Nummer VIII-k] Gier Jans de, Adriaen (~23-11-1738) [Nummer XIII-g] Gier Jans de, Anna (~24-02-1661) [Dochter van IX-l] Gier Jans de, Elisabet (~03-04-1654) [Nummer X-z] Gier Jans de, Gijsbert (~11-12-1654) [Zoon van IX-l] Gier Jans de, Grietje [Nummer XI-p] Gier Jans de, Hendrik (†27-10-1746) [Nummer X-aa] Gier Jans de, Jan [Nummer XI-o] Gier Jans de, Jan (~17-10-1743) [Zoon van XII-m] Gier Jans de, Johanna [Nummer XIII-h] Gier Jans de, Maria [Nummer XIII-i] Gier Jans de, Marie [Nummer X-ac] Gier Jans de, N.N. [Nummer IX-i] Gier Jans de, Peter [Nummer XI-n] Gier Jans de, Peter [Zoon van XII-m] Gier Jans de, Peter (*1590, †1650) [Nummer IX-j] Gier Jans de, Petronella (†<1772) [Nummer XIII-j] Gier Jansdr. de, Christine [Nummer X-f] Gier Jansdr. de, Maria (~02-02-1728) [Nummer XII-a] Gier Janse de, Peter (†<1727) [Nummer X-ab] Gier Jansz de, Alexander (~12-07-1732, †08-11-1804) [Nummer XII-b] Gier Jansz de, Gerardus (~16-08-1739) [Nummer XII-c] Gier Maurits de, Adriaen (~01-02-1644) [Nummer XI-j] Gier Maurits de, Jan (~04-09-1719, †>16-04-1776) [Nummer XIII-f] Gier Maurits de, Johanna (~21-08-1729) [Dochter van XII-h] Gier Maurits de, Joosje (~09-05-1647) [Nummer XI-k] Gier Maurits de, Lyske [Nummer XI-l] Gier Maurits de, Mayke (~21-08-1729) [Dochter van XII-h] Gier Maurits de, Neeltje [Dochter van XII-h] Gier Maurits de, Peter (~06-11-1658) [Zoon van X-p] Gier Maurits de, Willem [Zoon van X-p] Gier Maurits de, Wouter (~21-09-1656, †<1729) [Nummer XI-m] Gier Maurits de, Wouter (~06-05-1717) [Zoon van XII-h] Gier Nicolaasdr de, Anneke (~07-04-1678, †25-03-1752) [Nummer X-x] Gier Nicolaasdr de, Elisabet (~15-11-1663) [Nummer X-v] Gier Nicolaasdr de, Geertruyt (~27-09-1676) [Dochter van IX-k] Gier Nicolaasdr de, Pieterke (~04-07-1669) [Dochter van IX-k] Gier Nicolaasse de, Pieter (~14-01-1672) [Zoon van IX-k] Gier Nicolaasse de, Willem (~27-09-1676, †<1678) [Dochter van IX-k] Gier Nicolaasse de, Willem (~07-04-1678, †?-01-1720) [Nummer X-y] Gier Peters de, Adriaentje [Nummer X-r] Gier Peters de, Adriaentje (~14-09-1673) [Dochter van X-c] Gier Peters de, Aernt [Nummer VII-a] Gier Peters de, Aleijdt [Dochter van VI-a] Gier Peters de, Catharina [Nummer IX-m]

versie:22 augustus 2006

115

Gier Peters de, Clara (~20-09-1716) [Nummer XI-w] Gier Peters de, Cornelis [Zoon van VI-a] Gier Peters de, Dirk (†?-05-1710) [Nummer X-a] Gier Peters de, Egon (†<1594) [Nummer VIII-b] Gier Peters de, Egon [Zoon van IX-j] Gier Peters de, Egon (*1498) [Zoon van IV-a] Gier Peters de, Elisabet [Dochter van XII-p] Gier Peters de, Elisabet (~01-02-1704) [Nummer XI-s] Gier Peters de, Frans (~21-10-1674, †13-09-1737) [Nummer XI-d] Gier Peters de, Geertrui (~23-07-1711, †29-09-1775) [Nummer XI-v] Gier Peters de, Gerefaes (†1553) [Nummer V-b] Gier Peters de, Gerrit (†<1723) [Nummer X-b] Gier Peters de, Gijsbert (~28-09-1710, †21-06-1785) [Nummer XI-ah] Gier Peters de, Gradus [Zoon van XII-p] Gier Peters de, Grietje (~23-11-1673) [Dochter van XI-i] Gier Peters de, Hanrick [Zoon van IV-a] Gier Peters de, Helena (~22-11-1702, †25-10-1748) [Nummer XI-q] Gier Peters de, Hillebrant (†1645) [Zoon van VIII-g] Gier Peters de, Hillebrant (†08-10-1536) [Nummer V-a] Gier Peters de, Hillen (†1461) [Nummer III-b] Gier Peters de, Jacoba (~17-12-1709, †19-10-1765) [Nummer XI-u] Gier Peters de, Jacobus [Zoon van XII-p] Gier Peters de, Jan (†1710) [Nummer IX-l] Gier Peters de, Jan [Nummer V-c] Gier Peters de, Jan [Nummer X-q] Gier Peters de, Jan (~02-02-1644) [Nummer XI-i] Gier Peters de, Jan (~04-04-1695, †1773) [Nummer XII-m] Gier Peters de, Jan (~27-10-1712, †17-04-1741) [Nummer XI-ai] Gier Peters de, Jenneke [Nummer X-s] Gier Peters de, Johan (†±1608) [Nummer VIII-e] Gier Peters de, Lucas [Zoon van IX-j] Gier Peters de, Margriet [Nummer X-u] Gier Peters de, Maria ([]11-05-1703) [Nummer X-d] Gier Peters de, Maria [Dochter van XII-p] Gier Peters de, Maria (~22-11-1702, †25-10-1748) [Nummer XI-r] Gier Peters de, Marie (~09-02-1698) [Nummer XII-n] Gier Peters de, Merycke [Dochter van VII-b] Gier Peters de, Metje [Dochter van XII-p] Gier Peters de, Neeske (†<1750) [Nummer XII-l] Gier Peters de, Nicolaas [Zoon van XII-p] Gier Peters de, Nicolaas (*±1638) [Nummer IX-k] Gier Peters de, Peter (†1420) [Nummer II] Gier Peters de, Peter (†<1564) [Nummer VII-b] Gier Peters de, Peter (†<1679) [Nummer X-c] Gier Peters de, Peter [Zoon van IX-j] Gier Peters de, Peter (*1558, †1636) [Nummer VIII-c] Gier Peters de, Peter (*1603, †<1653) [Nummer IX-e] Gier Peters de, Peterken (†28-01-1576) [Nummer VII-c] Gier Peters de, Pieter [Zoon van X-c] Gier Peters de, Sebastiaan (~23-07-1718) [Nummer XI-aj] Gier Peters de, Styntje [Dochter van VII-b] Gier Peters de, Styntje [Nummer X-t] Gier Peters de, Willemina [Dochter van XII-p] Gier Peters de, Wouter (†±1590) [Nummer VIII-d] Gier Peters de, Wouter [Zoon van XII-p]

versie:22 augustus 2006

116

Gier Peters de, Wouter (~23-07-1708, []29-10-1791) [Nummer XI-t] Gier Robberts de, Christina [Dochter van VI-e] Gier Willems de, Elisabet (~05-05-1709) [Dochter van X-y] Gier Willems de, Maria (~13-09-1714, †19-09-1774) [Nummer XI-z] Gier Willems de, Nicolaas Francis (~21-03-1712, []21-02-1778) [Nummer XI-y] Gier Willems de, Willemyna (~13-02-1707, †15-11-1774) [Nummer XI-x] Gier Wouters de, Adriaen [Nummer IX-h] Gier Wouters de, Anneke (~11-05-1738) [Nummer XII-o] Gier Wouters de, Arnolda [Nummer XII-r] Gier Wouters de, Dirk (*1578, †±1657) [Nummer IX-g] Gier Wouters de, Dirkje (~12-10-1693, †1753) [Nummer XII-j] Gier Wouters de, Elisabet (~17-03-1695, †22-03-1768) [Nummer XII-k] Gier Wouters de, Elisabeth [Schoonouder van XII-a] Gier Wouters de, Jan [Nummer IX-f] Gier Wouters de, Johanna (~14-12-1690) [Nummer XII-i] Gier Wouters de, Margriet (~25-01-1747, †17-12-1783) [Nummer XII-q] Gier Wouters de, Mathijs Melsen (~17-10-1700) [Zoon van XI-m] Gier Wouters de, Maurits (~17-03-1692) [Nummer XII-h] Gier Wouters de, Peter (~18-03-1742) [Nummer XII-p] Giesen van, Maria [Partner van XII-p] Giessen van de, Anthony Willem (*23-11-1808) [Zoon van XIII-k] Giessen van der, Arie [Schoonouder van XVI-a] Giessen van der, Cornelis (*1871) [Partner van XVI-a] Giessen van de, Dirkje [Schoonouder van XIV-e] [Schoonouder van XIV-f] Giessen van der, Gerrit [Schoonouder van XVI-b] Giessen van de, Hendrik [Partner van XIII-k] Giessen van de, Hendrik (*1838) [Nummer XV-b] Giessen van de, Hendrina (*12-05-1805) [Partner van XIV-e] [Partner van XIV-f] Giessen van der, Jacoba (*1873) [Partner van XVI-b] Giessen van der, Jenneke [Schoonouder van XV-g] Giessen van de, Peter [Schoonouder van XIV-e] [Schoonouder van XIV-f] Giessen van de, Willem (*17-07-1810, †<1857) [Nummer XIV-d] Glaudemans, Antonius Jan Willems (*±1685) [Partner van XI-ak] Glaudemans, Gijsberta Julia (*1738, []26-03-1773) [Nummer XII-ah] Glaudemans, Gijsbertus (*1731, †<1733) [Zoon van XI-ak] Glaudemans, Gijsbertus (*1733) [Zoon van XI-ak] Glaudemans, Hendrina (~10-12-1724, †29-11-1780) [Nummer XII-ac] Glaudemans, Ida (*1722, []14-08-1773) [Nummer XII-ab] Glaudemans, Jan Willem Jan Leenderts [Schoonouder van XI-ak] Glaudemans, Johanna (*1729, []19-07-1773) [Nummer XII-ae] Glaudemans, Johannes (*1729, []15-11-1796) [Nummer XII-af] Glaudemans, Maria (*1735, †21-01-1820) [Nummer XII-ag] Glaudemans, Petrus (*1731) [Zoon van XI-ak] Glaudemans, Wilhemus (*1727, †28-03-1814) [Nummer XII-ad] Glesenaar, Willem [Partner van XI-ad] Goch van, Dirk [Partner van VIII-o] Goirts, Eelken [Partner van VIII-a] Greve, Cornelis Jozephus [Schoonouder van XVI-n] Greve, Hendrika Maria (*09-03-1912) [Partner van XVI-n] Grient van de, Willem Goosens [Partner van X-g] Grinsven van, Maria [Schoonouder van XVIII-al] Groeneveld, Aart (*1835) [Partner van XV-l] Groeneveld, Teunis [Schoonouder van XV-l] Groot de, Dirkje (†04-03-1814) [Partner van XIII-m] Groot de, Henricus [Partner van VI-d]

versie:22 augustus 2006

117

Groot de, Jan (†<17-03-1747) [Partner van XI-ac] Groot de, Jan [Partner van XII-l] Groot de, Johanna [Schoonouder van XV-h] [Schoonouder van XV-j] Groot, Maarten [Schoonouder van XIII-m] Gysberts, Aeltje [Partner van XI-j] Haarlem van, Johanna Wilhelmina Jeanette (*05-01-1949) [Partner van XVII-q] Haas de, Roelof [Partner van XII-q] Hacke, Adriaentje Gijsberts [Partner van VIII-e] Haren van, Johanna (†<1756) [Partner van XI-aj] Haren van, Marcelis Janse [Partner van IX-d] Haring, Anthonie Ferdinandes Johannes Maria (*04-07-1961) [Zoon van XVII-n] Haring, Jasmijn Elisabeth Maria (*04-10-2000) [Dochter van XVIII-ao] Haring, Johannes Stephanus Josephus Maria (*17-06-1931, †01-01-1989) [Partner van XVII-n] Haring, Josephus Johannes Anthonius (*23-04-1960) [Nummer XVIII-ao] Haring, Ronald Gerardus Johannes Maria (*01-05-1963) [Nummer XVIII-ap] Haring, Yannoe Meng Yang (*10-12-1995) [Kind van XVIII-ap] Haring, Ylmar (*04-04-1991) [Zoon van XVIII-ap] Hart de, Dingena [Schoonouder van XVII-e] Hartigh den, Annigje (*09-05-1882) [Partner van XVI-k] Hausselt van, Frans [Partner van XI-s] Hausselt van, Jacobus (†10-02-1742) [Partner van XI-q] Hausselt van, Jan Gerits [Schoonouder van XI-q] Heck van, Alida Antonia Cornelia (*12-04-1951) [Nummer XVIII-am] Heck van, Christiaan Joannes (*01-03-1950) [Zoon van XVII-m] Heck van, Cornelis Constantinus (*16-05-1962) [Zoon van XVIII-m] Heck van, Henricus Bernardus (*27-05-1911, †30-03-1979) [Partner van XVII-m] Heck van, Henricus Theodorus Maria (*30-03-1957) [Zoon van XVII-m] Heck van, Johannes Antonius Lambertus [Schoonouder van XVIII-m] Heck van, Maria Elisabeth (*01-07-1960) [Nummer XIX-d] Heck van, Maria Norbertha Regina Gosewina (*12-04-1951) [Nummer XVIII-al] Heck van, Martina Gosuina (*26-02-1954) [Nummer XVIII-an] Heck van, Theodorus Henricus Johannes (*21-11-1931) [Partner van XVIII-m] Heck van, Theodorus Maria (*28-06-1948) [Zoon van XVII-m] heer van Varick, Jonker Reinier [Schoonouder van VIII-k] Heesik van, Jan [Partner van XII-o] Heijdens, Christina [Partner van XII-c] Heijm, Geertruit [Schoonouder van IV-b] Heijmans, Hendrika Alieda [Schoonouder van XVI-b] Heijne, Johanna Louise (*15-05-1947) [Partner van XVIII-ad] Heijningen van, Anna Maria (*14-06-1916, †26-12-1951) [Partner van XVII-k] Heijningen van, Antoinetta Anna Josyna (*07-09-1913) [Partner van XVII-k] Heijningen van, Johannes Antonie [Schoonouder van XVII-k] [Schoonouder van XVII-k] Hendriks, Mathijs [Schoonouder van X-m] Hendriks, Peter [Schoonouder van XI-g] Hengstum (De Booij) van, Aert Jansz [Schoonouder van X-ac] Henricks, Beelieken [Schoonouder van VIII-l] Henricks, Christine [Partner van VIII-m] Henxtum van, Elisabeth (*1687, []25-02-1769) [Nummer XI-ak] Henxtum van, Helena (*1690, []06-09-1776) [Nummer XI-al] Henxtum van, Tonis Jansz [Zoon van X-ac] Henxtum (De Booij) van, Jan Aerts (~13-10-1647, †06-04-1728) [Partner van X-ac] Herler van, Peter Dirkse [Partner van X-h] Hersbach, Maria Antonisd. [Schoonouder van XIV-m] Herwijnen van, Catharina (†<1782) [Partner van XII-v] Herwijnen van, Eymert [Schoonouder van XII-w]

versie:22 augustus 2006

118

Herwijnen van, Johannes [Schoonouder van XII-v] Herwijnen van, Mathia (~28-05-1755, †22-01-1820) [Partner van XII-w] Hesteren van, Anna Geertrui [Schoonouder van XII-y] Heuvel van den, Antonia Cornelia [Schoonouder van XVIII-e] Heuvel van den, Godefridus Matheus [Schoonouder van XVIII-l] Heuvel van den, Johanna [Partner van XVIII-k] Heuvel van den, Lambertha Dingena Jacoba (*24-08-1967) [Dochter van XVIII-l] Heuvel van den, Maria Lambertha Jacoba (*17-09-1965) [Dochter van XVIII-l] Heuvel van den, Petrus Jacobus Johannes (*07-07-1938) [Partner van XVIII-l] Heymans, Mayke Roelofs Henricqs (†?-04-1744) [Partner van XI-n] Hillensberch van, Helken Wouters (†<1614) [Nummer VIII-p] Hillensberch van, Wouter Reiniers [Partner van VII-f] Hoeck, Kornelia Dorothea [Schoonouder van XIII-p] Hof van, Arie (*1893) [Partner van XVII-a] Hof van, Teunis [Schoonouder van XVII-a] Hol, Hendrik (†<1694) [Partner van X-d] Hol, Hendrik Adriaens [Schoonouder van X-d] Hol, Hendrik Ariense [Schoonouder van X-b] Hol, Maria [Partner van X-b] Hollander den, Maria (†<12-06-1829) [Partner van XIII-l] Holsteijn van, Anna Maria (*±1862) [Partner van XV-r] Hooft, Daniel [Partner van XII-e] Hoorn van, Marc (*03-?-1977) [Zoon van XVII-p] Horen van, Sylvester Antonius [Schoonouder van XVII-g] Horen van, Theodora Cornelia (*09-01-1902) [Partner van XVII-g] Horst van der, Antonie Peter [Schoonouder van XIV-k] Horst van der, Regarda Katharina (*29-07-1819, †12-01-1884) [Partner van XIV-k] Huijboom, Maria Magdala [Schoonouder van XVIII-j] Hulst van der, Gijsbertus Jacobus (*01-10-1938) [Partner van XVII-o] Jans, Grietje [Partner van X-n] Jans, Marike [Partner van X-m] Jansdr, Eijken [Schoonouder van X-ac] Janse van de, Cornelis Willemse van de Grient Willem [Partner van XI-l] Janse, Jacob [Partner van IX-n] Janssen, Antonia Theodora Josephina (*14-03-1950) [Partner van XVIII-r] Janssen, Hendricus Wilhelmus [Schoonouder van XVIII-r] Janssens, Henric [Schoonouder van VIII-m] Janssens, Neesken Gerit [Partner van IX-e] Jongbloed, Maria [Partner van XII-d] Joosten, Dirk [Partner van IX-i] Joosten, Teuntje [Schoonouder van XI-i] Jägers, Anna Helena [Schoonouder van XVIII-af] Kempe, Grietje [Partner van XII-h] Kessel van, Catharina Johanna [Schoonouder van XVIII-t] Kessel van, Jan Hendrik Willems [Partner van X-r] Ketelaars, Adriaan [Schoonouder van XVIII-am] Ketelaars, Adrianus G. (*26-05-1949) [Partner van XVIII-am] Ketelaars, Daniel Adrianus Henricus (*07-12-1973) [Zoon van XVIII-am] Ketelaars, Elizabeth Johanna Maria (*28-10-1948) [Partner van XVIII-s] Ketelaars, Els (*08-11-1975) [Dochter van XVIII-am] Ketelaars, Franciscus Wilhelmus [Schoonouder van XVIII-s] Klaver, Aaltje [Schoonouder van XVIII-p] Kleijn de, Brigitte Antoinette Maria (*09-03-1966) [Dochter van XVIII-t] Kleijn de, Dominique Paschalis Victor (*23-04-1962) [Zoon van XVIII-t] Kleijn de, Henricus Antonius Joseph (*20-03-1934) [Partner van XVIII-t]

versie:22 augustus 2006

119

Kleijn de, Jan Dominicus Antonius [Schoonouder van XVIII-t] Kleijn de, Richardus Adrianus Wilhelmus (*14-09-1964) [Zoon van XVIII-t] Kluytmans, Johanna Gerarda (*28-01-1788, †10-11-1841) [Partner van XIII-r] Kluytmans, Wilhelmus [Schoonouder van XIII-r] Kok, N. [Schoonouder van VI-a] Kokx, Cornelia (*±1859) [Partner van XV-q] Kosters, Jan (*28-04-1906, †30-11-1981) [Schoonouder van XVIII-a] Kosters, Johanna Catharina Martini [Partner van XVIII-a] Kouwenberg, Francisco A.M.J. (*15-05-1949) [Partner van XVIII-an] Kouwenberg, Henricus Albertus (*03-12-1985) [Zoon van XVIII-an] Kouwenberg, Johannes [Schoonouder van XVIII-an] Kouwenberg, Sanne Johanna Regina (*01-09-1987) [Dochter van XVIII-an] Krabben van der, Gijsbertha Jacoba (*06-03-1944) [Nummer XVIII-ag] Krabben van der, Johannes Lodewijk [Schoonouder van XVII-l] Krabben van der, Johannes Lodewijk (*11-11-1953) [Zoon van XVII-l] Krabben van der, Maria Norbertha (*21-11-1945) [Nummer XVIII-ah] Krabben van der, Paulina Catharina Johanna (*20-11-1948) [Nummer XVIII-aj] Krabben van der, Petronella Elisabeth Josephina (*25-08-1950) [Nummer XVIII-ak] Krabben van der, Petrus Antonius Gerardus (*15-11-1911, †02-06-1965) [Partner van XVII-l] Krabben van der, Regina Adriana Norbertha (*31-07-1947) [Nummer XVIII-ai] Kremers, Johanna [Schoonouder van XVIII-am] Krogt van der, Dina (*17-06-1871, †06-06-1948) [Partner van XV-t] Krogt van der, Willem (*22-09-1827, †31-05-1886) [Schoonouder van XV-t] Kuyk, Anna Catharina (*23-07-1902, †04-02-1988) [Schoonouder van XVIII-a] Köster, Gudrun [Partner van XVIII-c] Laar van de, Cornelis [Partner van XIII-n] Laer van de, Jacomina Hendriks (*1632) [Partner van IX-l] Lamberts, Lysbet [Partner van VIII-f] Langeveld van, Truyken [Schoonouder van VII-c] Lansdaal, Anna Catharina [Schoonouder van XIII-o] Lansdaal, Christina Willemina [Schoonouder van XIV-j] Lansdaal, Goswina Katharina [Schoonouder van XIV-k] Lansdael van, Aart [Partner van XII-r] Laurens, Dingen [Schoonouder van XI-g] Laurense, Antoon Joseph [Schoonouder van XVIII-v] Laurense, Joseph Christiaan Willem (*06-11-1972) [Zoon van XVIII-v] Laurense, Joseph Peter Petronella (*28-03-1934) [Partner van XVIII-v] Laurense, Josephina Wilhelmina (*27-11-1968) [Dochter van XVIII-v] Laurense, Richardus Antoon Joseph (*04-01-1971) [Zoon van XVIII-v] Leeden van der, Josyna Anna Maria [Schoonouder van XVII-k] Leenman, Willemijntje (*10-08-1881) [Partner van XVI-e] Leeuw de, Jenneke Gisberts [Schoonouder van VIII-n] Lenshoek, Hendrik Hendriks (*1602, []18-10-1684) [Partner van X-f] Lenshoek, Hendrik Peters [Schoonouder van X-f] Liefkens, Maria Elisabeth [Schoonouder van XVIII-m] Lill van, Catharina Cornelisse [Partner van XI-i] Lisci, Alexander (*01-09-1983) [Zoon van XVIII-ar] Lisci, Danny Gerardus (*29-12-1980) [Zoon van XVIII-ar] Lisci, Ercole [Schoonouder van XVIII-ar] Lisci, Franco Karel Eficio (*26-04-1961) [Partner van XVIII-ar] Lith van, Heesken Jan Saersendr. (†1581) [Partner van VIII-c] Lith Jans de Jode van, Cornelis [Partner van VIII-p] [Partner van VIII-h] Loeff, Jan [Schoonouder van VII-e] Loeff, Jenneke (†28-02-1645) [Partner van VII-e] Looije, Marinus Martinus [Partner van XVI-l]

versie:22 augustus 2006

120

Lucassen, Grietje [Partner van IX-j] Maassen, Josephina Theodora [Schoonouder van XVIII-v] Maat, Adriana [Schoonouder van XIV-h] [Schoonouder van XIV-g] Maat, Johanna [Schoonouder van XIII-m] Maat, Rijkje (*1842, †<1874) [Partner van XV-d] Maat, Willem [Schoonouder van XV-d] [Schoonouder van XV-e] Maat, Willemina (*1847) [Partner van XV-e] Man, Bertha (†1551) [Partner van VI-b] Maren van, Gerrit Janse (†28-07-1662) [Partner van IX-m] Marks, Maria Cornelia [Schoonouder van XVI-n] Martens, Henderske [Schoonouder van X-l] Mauriks, Bastiaan Christiaan Henricus (*03-03-1976) [Zoon van XVIII-al] Mauriks, Christiaan [Schoonouder van XVIII-al] Mauriks, Esther Regina Maria (*27-11-1978) [Dochter van XVIII-al] Mauriks, Gerardus Maria Christiaan (*18-02-1947) [Partner van XVIII-al] Melis van, Hendrika [Partner van XVI-j] Mom, Hendrik [Schoonouder van VI-c] Mom, Joost [Partner van VI-c] Mom, Peter [Nummer VII-h] Mook van, Anna Maria Jacoba [Schoonouder van XVIII-ah] Moors, Margaritha [Schoonouder van XIII-o] Moors, Maria [Schoonouder van X-aa] Morinckx, Margaretha (†03-03-1625) [Schoonouder van VII-e] Muijlwijk, Jannigje [Schoonouder van XVI-c] Mulder, Agnes Jeanne Maria [Schoonouder van XVIII-aa] Mulders, Antonie [Schoonouder van XIII-o] Mulders, Maria (~10-03-1797, †24-02-1829) [Partner van XIII-o] N.N., (†<1636) [Partner van VIII-g] N.N., [Partner van IV-a] N.N., [Partner van III-b] N.N., [Partner van II] N.N., [Partner van I] N.N., [Partner van III-a] N.N., [Partner van V-c] N.N., [Partner van VII-a] N.N., [Partner van VII-b] N.N., [Partner van IX-h] N.N., [Schoonouder van XII-u] N.N., [Partner van XII-ad] N.N., [Partner van XII-ae] N.N., [Schoonouder van XVII-g] N.N., Aleyd (†30-05-1522) [Partner van V-a] N.N., Catharina [Partner van VI-e] N.N., Gerard [Schoonouder van XII-k] N.N., Grietgen (?) [Schoonouder van IX-g] N.N., Jenneke [Partner van VII-b] N.N., Joop [Partner van XVIII-b] N.N., Lyntke [Partner van VIII-b] N.N., Margriet (†10-12-1567) [Partner van V-b] N.N., Maryke [Partner van VIII-d] N.N., Paulus [Partner van VII-g] N.N.?? van der, Elisabeth Cornelia [Schoonouder van XVIII-aj] Namen van, Goswina [Partner van XI-ai] Nederpel, Annemieke (*26-04-1955) [Partner van XVII-r] Nes van, Antonij (†19-10-1820) [Partner van XII-ag]

versie:22 augustus 2006

121

Nes van, Dorothea Dirkse [Partner van XII-p] Nes van, Mechteld [Partner van XII-ad] Nisselrooy van, Hendrik (†10-05-1783) [Partner van XI-x] Nisselrooy van, Josina [Schoonouder van XIII-p] Noordende van, Adriana Cornelia [Schoonouder van XVIII-u] Noordijk, Huiberta Geertruida (*18-09-1957) [Partner van XVII-s] Noordijk, Laura (*07-11-1990) [Dochter van XVII-s] Oers van, Christina Maria (*10-04-1817, †23-01-1892) [Partner van XIV-j] Oers van, Johannes [Schoonouder van XIV-j] Oever van den, Jan Dircks [Schoonouder van VIII-l] Oever van den, Mayke Janse (~13-03-1610) [Partner van VIII-l] Oort van den, Adriaen Jansen [Partner van XIII-j] Oort van den, Gysbert Janse [Partner van XIII-h] Oort van den, Jan Gijsberts Gysberts [Schoonouder van XIII-j] [Schoonouder van XIII-h] Oost van, Jan Jacobus (*29-07-1919) [Partner van XVIII-g] Oost van, Joseph Gabriel (*07-09-1957) [Zoon van XVIII-g] Oosterbaan, Nienke Elleke [Dochter van XVIII-d] Oosterbaan, Paul [Partner van XVIII-d] Oversteghe van, Joost Willems [Partner van VIII-j] Pansier, Anna Sophia [Schoonouder van XV-c] Paulissen, Johanna Gertruda Maria Cornelia [Schoonouder van XVIII-h] Perquin, Elisabeth Maria (*1807) [Dochter van XII-aa] Perquin, Johannes Jacobus (*25-07-1769, †05-02-1842) [Partner van XII-aa] Perquin, Mechelina Herdrika (*1810) [Dochter van XII-aa] Perquin, Wouterina Wilhelmina (*1798) [Dochter van XII-aa] Peters, Maryke [Partner van XI-g] Peterse, Catharina [Partner van XII-z] Philips, Adriaen [Partner van X-s] Piermans, Josina Maria [Partner van VIII-n] Piermans, Mr. Johannes [Schoonouder van VIII-n] Pippeling, Cornelia [Schoonouder van XV-d] Poffé, Emile Léandre Léon [Schoonouder van XVIII-u] Poffé, Léon Joseph Florent (*29-11-1927) [Partner van XVIII-u] Poffé, Léon Richard Lucien (*12-01-1964) [Nummer XIX-e] Poffé, Raymond Adrien Antoine (*18-12-1964) [Zoon van XVIII-u] Prince, Angelique (*28-10-1955) [Partner van XIX-a] Raadt de, Heyl [Partner van VII-h] Raet de, Hendrik [Partner van XI-a] Rebel, Leo (*15-09-1943) [Partner van XVIII-z] Rebel, Pieter [Schoonouder van XVIII-z] Rebel, Pieter Richard (*15-03-1970) [Zoon van XVIII-z] Rebel, Wilhelmina Carolina Johanna (*07-08-1971) [Dochter van XVIII-z] Reuvers, Maria [Partner van XI-c] Reynen, Peter [Partner van X-t] Ridder de, Willemke [Partner van XII-t] Riel van, Cornelia Maria [Schoonouder van XVI-i] Rijnboutt, Cornelia [Schoonouder van XIII-s] Ringelandt, Peter [Partner van XI-b] Roeda, Gesina Johanna [Schoonouder van XVIII-ak] Roelofs, Franciscus Walterus [Schoonouder van XVII-i] Roelofs, Wilhelmina Maria (*06-09-1909, †13-04-1987) [Partner van XVII-i] Roock, Dirck Hendricksz (†>1623) [Schoonouder van IX-g] Roock de, Elsken Dirksdr [Partner van IX-g] Rossum van, Adam [Partner van XIII-d] Rouw de, Anthony (†05-11-1762) [Partner van XI-ag]

versie:22 augustus 2006

122

Rouw de, Hilleke Willem Stoffels (*±1642) [Partner van IX-k] Ruiter de, Annie [Partner van XVI-o] Ruys, Johanna [Schoonouder van XVIII-an] Sagasser, Karl (*23-06-1883, †16-03-1957) [Schoonouder van XVII-d] Sagasser, Margarete (*22-12-1919) [Partner van XVII-d] Sanden van de, Cornelia Henrica Maria (*06-05-1942) [Partner van XVIII-o] Sars, Maria (†28-12-1805) [Partner van XII-u] Sars, N.N. [Schoonouder van XII-u] Schaap, Cornelis Rijndert (*03-10-1972) [Partner van XVIII-at] Schaap, Rebecca (*25-07-2000) [Dochter van XVIII-at] Schaik van, Edwin Gerardus Andreas (*01-11-1972) [Zoon van XVIII-i] Schaik van, Gerarda (*27-02-1930) [Partner van XVIII-i] Schaik van, Marcellinus Adrianus Wilhelmus (*26-05-1964) [Zoon van XVIII-i] Schaik van, Robertus Christianus Franciscus (*02-10-1968) [Zoon van XVIII-i] Schenkelaars, Barbara Francisca Maria [Schoonouder van XVIII-ae] Schepers, Hubertina Maria Helena [Schoonouder van XVIII-q] Schijndel van, Johannis Adrianus Martinus (*23-08-1951) [Partner van XVIII-ab] Schilder, Bernadette Johanna Maria (*25-09-1967) [Dochter van XVIII-n] Schilder, Norbertus Theodorus Jozef (*31-03-1966) [Zoon van XVIII-n] Schilder, Theodora Sylvestra Maria (*25-09-1967) [Dochter van XVIII-n] Schilder, Theodorus Simon [Schoonouder van XVIII-n] Schilder, Theodorus Simon (*26-12-1931, †12-02-1983) [Partner van XVIII-n] Schimmel, Adam (*29-01-1798, †07-08-1866) [Partner van XIV-b] Schimmel, Cornelia (*04-12-1828) [Nummer XV-a] Schimmel, Jan [Schoonouder van XIV-b] Schoemantius geb. Ingen, Petrus [Partner van X-e] Sebastiaens Pesch, Sibilla (†?-11-1746) [Partner van X-ab] Segen van, Gertrud [Partner van VI-a] Segen van, Johan [Schoonouder van VI-a] Sessen van, Eijgje Boogaard [Schoonouder van XV-k] Seu (Zeeuw) de, Theodora [Schoonouder van XIII-r] Simkens, Adrianus Maria [Schoonouder van XVIII-ae] Simkens, Henrica Elisabeth Maria (*18-03-1953) [Partner van XVIII-ae] Sluijs van der, Ferdinand (*1680, †1728) [Partner van XI-al] Sluys van der, Hendrina (~23-09-1703, †10-11-1744) [Partner van XI-c] Smits, Dirkje Kornelia (*1846) [Partner van XV-j] Smits, Elisabeth Geertruida (*21-07-1970) [Partner van XVIII-ao] Smits, Hester Pieternella [Schoonouder van XVI-a] Smits, Johan (*1882) [Nummer XVI-d] Smits, Machiel [Schoonouder van XV-k] Smits, Nicolaas (*1850) [Partner van XV-k] Smits, Pieternella [Schoonouder van XV-l] Smits, Poulus (*1841) [Partner van XV-h] Smits, Simon [Schoonouder van XV-h] [Schoonouder van XV-j] Smits j.d., Sophia [Partner van XIII-e] Smulders, Christiaan Wilhelmus (*27-12-1956) [Zoon van XVIII-e] Smulders, Daniëlle Anna Christine (*28-05-1980) [Dochter van XIX-a] Smulders, Fabiënne Nelie Dineke Ellen (*19-01-1983) [Dochter van XIX-a] Smulders, Franciscus Ludovicus (*30-11-1924) [Partner van XVIII-e] Smulders, Johannes Ludovicus [Schoonouder van XVIII-e] Smulders, Johannes Ludovicus Cornelis Franciscus (*21-10-1955) [Nummer XIX-a] Smulders, Ludovicus Antonius Franciscus (*31-07-1963) [Zoon van XVIII-e] Speetgens, Katharina [Schoonouder van XVIII-ai] Spiering, Hendrikje Marcelisdr (*<1647, †1742) [Partner van XI-f] Spinhof Henricus Joseph Herman, Eelco (*03-11-1982) [Zoon van XVIII-aj]

versie:22 augustus 2006

123

Spinhof Henricus Joseph Herman, Henricus Joseph Herman (*06-08-1943) [Partner van XVIII-aj] Spinhof, Hermannus Andreas Josephus [Schoonouder van XVIII-aj] Spinhof Henricus Joseph Herman, Lonneke (*27-05-1978) [Dochter van XVIII-aj] Spitters, Antoinetta Cornelia Johanna (*26-03-1959) [Partner van XIX-c] Spitters, Johannes [Schoonouder van XIX-c] Sprangers, Jan Baptist [Schoonouder van XIII-p] Sprangers, Nicolaä Joanna (*19-10-1787, †04-11-1824) [Partner van XIII-p] Sprangh van, Johanna (*14-07-1728, †27-07-1799) [Dochter van XI-r] Sprangh van, Peter (*30-11-1698, †>1727) [Partner van XI-r] Staal van, Willemyn (†27-06-1895) [Partner van XII-b] Steeg van der, Dirk (*<1668, †06-03-1699) [Nummer XI-f] Steeg van der, Metje Dirks (*05-03-1693, †23-06-1757) [Dochter van XI-f] Steegh van der, Dirk Otten (†<1669) [Partner van X-k] Steegh van der, Jan Otto [Partner van X-g] Steegh van der, Otto Janse [Partner van X-o] Stelt, Geertrui [Partner van XIII-g] Stelt, Jenne Maria [Schoonouder van XIII-j] [Schoonouder van XIII-h] Stommels, Francisca Maria [Schoonouder van XIX-b] Teeffelen, Jan Hanricks [Partner van VII-g] Thiel van, Aeltje Jacobs [Partner van X-a] Thiel van, Jacob Roelofsen [Schoonouder van X-a] Thiel van, Theodorus [Partner van XII-n] Thuis, Johanna Theodora Maria (*10-07-1956) [Partner van XVIII-af] Thuis, Theodorus Henricus [Schoonouder van XVIII-af] Tiel van, Adriaan Adriaens [Schoonouder van XII-m] Tiel van, Adriaen Janse (†1775) [Partner van XII-l] [Partner van XI-v] Tiel van, Jenneke [Partner van XII-m] Timmermans, Wilhelmina [Schoonouder van XVIII-f] Tirion, Johannes Franciscus [Partner van XIII-q] Tonis, Pouwel [Partner van XI-k] Tonisse van Hooff, Grietje [Partner van X-n] Valkenburg van, Grietje (~19-03-1702) [Partner van XIII-f] Valkenburg van, Johannes (~29-03-1668) [Schoonouder van XIII-f] Valkenburg van, Marike Mathijs (†<05-08-1678) [Partner van X-m] Veerdon?? van de, Antonius Adrianus Leonardus (*21-09-1941) [Partner van XVIII-y] Veerdon?? van de, Johannes Antonius (*30-03-1968) [Zoon van XVIII-y] Veerdon?? van de, Johannes Marinus [Schoonouder van XVIII-y] Veerdon?? van de, Richardus Johannes Antonius (*14-01-1967) [Zoon van XVIII-y] Veerkamp, Maria (*03-09-1862, †25-05-1903) [Partner van XV-s] Veldkamp, Franciscus Johannes (*13-01-1957) [Partner van XIX-d] Veldkamp, Kirsten (*30-05-1988) [Dochter van XIX-d] Velp van, Jenneke [Schoonouder van VIII-k] Verdonck, Mariette (*08-11-1962) [Partner van XVIII-ap] Verdonk, Adrianus [Zoon van XIII-a] Verdonk, Cornelis (*10-05-1805, †
versie:22 augustus 2006

124

Verdonk, Wilhelmina Pieternella (*04-10-1802, †11-05-1845) [Dochter van XIII-a] Verdonk, Wouter [Zoon van XIII-a] Vereijken, Gerardus [Schoonouder van XVII-f] [Schoonouder van XVII-j] Vereijken, Martinus (*04-02-1905, †25-03-1979) [Partner van XVII-f] [Partner van XVII-j] Verhaar, Pieternella [Schoonouder van XV-f] Verhoeckx, Gerardus [Schoonouder van XIII-o] Verhoeckx, Johanna (~17-01-1708, []23-09-1797) [Partner van XII-s] Verhoeckx, Maria Antonia (~05-05-1798, †01-10-1866) [Partner van XIII-o] Verhoeks, Christaen Dane [Schoonouder van XI-ah] Verhoeks, Christina (~16-02-1715, †23-02-1792) [Partner van XI-ah] Verhoeks, Johannes [Partner van XII-ab] Verhoeven, Hendrika [Schoonouder van XVII-f] [Schoonouder van XVII-j] Vermeijs, Antonius Albertus [Schoonouder van XVIII-j] Vermeijs, Maria Magdala Gerarda (*29-07-1936) [Partner van XVIII-j] Vermeulen, Jacoba Josephina Wilhelmina [Schoonouder van XVIII-l] Vermeulen, Johanna (*1832) [Partner van XV-g] Vermeulen, Jonas [Schoonouder van XV-g] Versteegh, Joanna (*10-09-1779) [Partner van XIII-p] Versteegh, Kornelis [Schoonouder van XIII-p] Vink, Francina Geertruida Petronella [Schoonouder van XVII-o] Visser de, Antoine Pierre Louis Marie (*09-12-1939) [Zoon van XVII-h] Visser de, Babette Francine Jeanette Lambertine (*22-02-1984) [Dochter van XVIII-s] Visser de, Christiaan Johan Marie Norbert (*10-05-1934) [Zoon van XVII-h] Visser de, Cornelius Louis Theo Marie (*25-07-1938) [Zoon van XVII-h] Visser de, Johan Joseph Emmanuel Marie (*07-07-1941) [Zoon van XVII-h] Visser de, Johanna Louisa Cornelia Hendrika (*07-09-1971) [Dochter van XVIII-r] Visser de, Louis Antoine Johan Marie (*25-07-1935) [Zoon van XVII-h] Visser de, Louis Leonard Martin Marie (*07-10-1894, †10-07-1968) [Partner van XVII-h] Visser de, Louis Pierre Antoine Marie (*12-03-1974) [Zoon van XVIII-r] Visser de, Maria Norbertha Cornelia Theresia (*07-03-1937) [Dochter van XVII-h] Visser de, Marie Corine Babette Francine (*09-08-1982) [Dochter van XVIII-s] Visser de, Marie-Louise Antoinette Petronelle (*20-02-1944, †16-12-1945) [Dochter van XVII-h] Visser de, Petrus Antonius [Schoonouder van XVII-h] Visser de, Pierre Antoine Gérard Marie (*16-09-1932, †17-01-1943) [Zoon van XVII-h] Visser de, Pierre Auguste Gérard Marie (*15-05-1945) [Nummer XVIII-r] Visser de, Richard Wilhelm Aloysius Marie (*21-06-1947) [Nummer XVIII-s] Vissers, Johannes (*20-05-1826) [Partner van XV-a] Vlies van der, Wilhelmina Barbara (*24-06-1889) [Dochter van XVI-e] Vlies van der, Willem Marie (*19-01-1896) [Zoon van XVI-e] Voets, Martina Anna Hendrika [Schoonouder van XIX-e] Voltelen, Rudolph [Partner van XII-i] Voltelen, Salomon [Schoonouder van XII-i] Vos, Johanna Elisabeth Catharina (*03-02-1914) [Partner van XVII-c] Wagtendonck van, Anna Maria [Partner van XI-t] Wal van der, Elizabeth [Schoonouder van XIV-d] Walraven, Aart (*30-01-1807) [Partner van XIV-g] Walraven, Arie (*1845) [Nummer XV-e] Walraven, Gerrit Jan Willem (*18-01-1847) [Dochter van XIV-g] Walraven, Jan [Schoonouder van XIV-h] [Schoonouder van XIV-g] Walraven, Jan (*1838) [Nummer XV-d] Walraven, Willem Cornelis (*17-09-1802, †<1852) [Partner van XIV-h] Waslander, Hendrik [Schoonouder van XVIII-aa] Waslander, Maria Theresia Mathilda (*28-05-1951) [Partner van XVIII-aa] Weelden van, Hendrika (*1853) [Partner van XV-b] Weltens, Maria [Schoonouder van X-w]

versie:22 augustus 2006

125

Wessels, Antonius Gerardus (*31-05-1962) [Zoon van XVII-o] Wessels, Christian Gérard Bernard Jeannot (*19-10-1998) [Zoon van XVIII-aq] Wessels, Christianus [Schoonouder van XVII-o] Wessels, Christianus Antonius Gerardus (*19-11-1960) [Nummer XVIII-aq] Wessels, Geertruida Alida Maria (*19-09-1963) [Nummer XVIII-ar] Wessels, Gerardus Christianus (*24-01-1930, †01-03-1985) [Partner van XVII-o] Wessels, Lidia Jacoba Maria (*11-12-1964) [Nummer XVIII-as] Wetering van de, Carolina Johanna [Schoonouder van XVIII-z] Wethlij, Erlend Henri Christiaan Mathias (*24-06-1949) [Partner van XVIII-ai] Wethlij, Johannes Jacobus Franciscus [Schoonouder van XVIII-ai] Wever, Geertruida [Schoonouder van XVIII-n] Weyer de, Wouter Peters [Partner van IX-c] Wiegmans, Paulina Cornelia [Schoonouder van XVIII-x] Wijflith van, Gijsbert Jans [Schoonouder van VII-e] Wijflith van, Maria (†<14-08-1589) [Partner van VII-e] Wijling, Pieter Jacobus (*18-04-1957) [Partner van XVIII-as] Wijs de, Aertje Jans [Schoonouder van XIII-f] Wijs de, Maria Johanna [Schoonouder van XIX-c] Wijs de, Sweera [Partner van XII-h] Wijst van der, Gerarda [Schoonouder van XVII-i] Willems, Jan [Schoonouder van XVIII-x] Willems, Jenneke [Partner van XI-g] Willems, Wilhelmus (*31-01-1974) [Zoon van XVIII-x] Willems, Wilhelmus Franciscus (*16-10-1947) [Partner van XVIII-x] Willemse, Maria [Schoonouder van XV-p] Wils, Anthonia Maria (*29-09-1873, †14-03-1917) [Partner van XV-s] Wingaerde van, Emmeke Willems [Partner van XI-ae] Wintermans, Anna Maria (*28-07-1945) [Partner van XVIII-ac] Wintermans, Josephus [Schoonouder van XVIII-ac] Wolff, Cornelis [Partner van VIII-j] Wouters, Andreas [Schoonouder van XIX-b] Wouters, Paulina Maria Sophia (*16-02-1953) [Partner van XIX-b] Wouters Brant, Joost [Partner van X-i] Wouterse, Cornelis [Schoonouder van XI-i] Zante van, Dirkje (†<1882) [Schoonouder van XVI-c] Zee van der, Jouke Sikke (*08-10-1944) [Partner van XVIII-ak] Zee van der, Pieter Johannes Cornelis [Schoonouder van XVIII-ak] Zeeuw de, Jan Thonissen [Partner van XI-e] Zijl van, G. [Partner van XVI-g] Zundert van, Johanna Maria Francisca (*11-07-1964) [Partner van XIX-e] Zundert van, Marinus Henricus Petrus [Schoonouder van XIX-e] Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 19-10-2005 07:58

versie:22 augustus 2006

126

Hoofdstuk 3

Het Wapen

versie:22 augustus 2006

127

Maris van Sandelingenambacht (1943) meldt het volgende: “een keur aan heraldische gegevens ,,de Gier” is vergaard in de collectie R. Th. Muschart. Het wapen was: drie gieren op blauw of op goud veld, helmteeken een gierenkop met hals. Aldus de zegels, onder anderen, van Arnt die Ghyer in 1376 cureyt der kerken van Haeften, Hillen die Ghier in 1460 schepen van Driel deze voerde de drie gieren vergezeld van een kleinen dubbelen adelaar in den linker bovenhoek, Egen de Ghier schepen van Zuilichem anno 1498, Dirck de Gier schepen van Zaltbommel 1542, Hillebrant de Gier schepen van Drie1 1607, Peter Janse de Gier schepen van Ammerzoden 1644, Jan de Gier secretaris en schepen van Driel 1795 en Peter de Gier schepen van Zaltbommel 1799. Voorts beschrijft Bloys van Treslong Prins onder Driel en Zaltbommel een aantal grafzerken met het wapen De Gier. Aan deze serie kan nog worden toegevoegd het zegel van mr. Cornelis de Ghier, schepen van Driel gehecht aan een akte de dato St. Mertensdach 1562 De tak Ammerzoden voerde bij wijze van afwisseling, ook wel een rad.” Vooralsnog weet ik niet op welke bronnen van Muschart de kleur (blauw) of het metaal (goud) van het veld berusten. Ik kan deze dus niet verifiëren en neem op dit moment voor waar aan. Ook de oudste vermelding, namelijk van Arnt in 1376 heb ik nog niet kunnen verifiëren. Verder noemt hij zegels en beschrijvingen van grafzerken als bron. Van deze bronnen heb ik er een aantal zelf onderzocht. Mijn conclusie is dat enkele zeer belangrijke aspecten hieraan over het hoofd zijn gezien, dan wel als niet relevant zijn afgedaan. Dit betreft met name de aanname dat de vogels op het wapen gieren zouden zijn. Het gevolg is echter dat Maris’ beschrijving op dit punt niet meer houdbaar is. Bij mijn eigen onderzoek gebruikte ik de volgende bronnen: 1. De grote grafzerk in de St. Maartenskerk in Zaltbommel. 2. Bloys van Treslong Prins, P.C. (1917) Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in de kerken van Gelderland, sub Driel.In: De Wapenherault (20) Centraal Bureau voor de Genealogie en Heraldiek, pp. 301-303 3. Bloys van Treslong Prins, P.C. (1918 Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in de kerken van Gelderland, sub Zaltbommel In: De Wapenherault (21) Centraal Bureau voor de Genealogie en Heraldiek, pp. 446-457 en 481-493 4. Muschart, R.T. (1943) De grafzerken in de St. Maartenskerk te Zaltbommel. In: Bijdragen en Mededeelingen, 1943, deel XLVI, Vereeniging Gelre, Arnhem, pp 136-235 De zerk in de kerk van Kerkdriel is verloren gegaan tijdens de 2e Wereldoorlog. De genoemde artikelen beschrijven grafzerken, waaronder verschillende in de St. Maartenskerk. De grote grafzerk, die door Muschart als no. 14 wordt beschreven is de oudst nog bestaande zerk (uit 1505). Gezien de ouderdom bevindt hij zich nog in goede toestand en zijn zeer veel details nog zonder probleem leesbaar. De steen moet ten behoeve van achtereenvolgende begrafenissen nog een aantal malen gelicht zijn, en in de 20e eeuw waarschijnlijk een of twee maal verplaatst. Gevolg is wel geweest dat de zerk in enkele grote en verschillende kleine stukken is gebroken, zoals ook Muschart in 1943 al vermeldt. Figuur 4a toont het aanzicht van de zerk, terwijl figuur 4b het wapen van boven laat zien. Deze zerk is voor de beschrijving van het wapen van groot belang omdat de zerk het oudste nog bekende wapen van het geslacht de Gier weergeeft, en omdat bovendien de details nog zo goed zichtbaar zijn. + IV-a Peter de Gier Hillebrants werd daar op 16 maart 1505 als eerste begraven. De gotische letters zijn nog goed te lezen. Het wapen dateert dus (waarschijnlijk) eveneens uit die tijd. Vervolgens werden daar ook begraven de opeenvolgende generaties: + V-a Hillebrant de Gier Peters op 8 oktober 1536; + VI-b Dirk de Gier Hillebrants op 27 januari 1585; VII-e Hubert de Gier Dirks op 13 juli 1622; en VIII-n Dirk de Gier Huberts op 23 januari 1642. Alvorens in te gaan op de beschrijving van het afgebeelde wapen zelf is het goed eerst enkele aspecten uit de heraldiek toe te lichten. Heraldiek of Wapenkunde houdt zich bezig met het bestuderen, ontstaan, ontwikkeling, betekenis en toepassing van wapens. Wapens zijn gekleurde, erfelijke kentekens van een familie (of gemeenschap), van zinnebeeldige betekenis en voorgesteld als een afweerwapen van een middeleeuwse krijgsman, namelijk schild, helm, helmteken en dekkleden

versie:22 augustus 2006

128

(Vennik, 1988). Wapens zijn in de 12e eeuw ontstaan en de heraldiek komt vooral in de latere middeleeuwen tot bloei. Het op de zerk afgebeelde wapen is dus afgebeeld in de bloeitijd van de heraldiek, hetgeen ook duidelijk te zien is: het wapen bezet het grootste deel van de zerk. Aanvankelijk waren het ridders die hun schilden versierden voor de strijd, naar men aanneemt om herkenbaar te blijven voor het eigen krijgsvolk. Familiewapens moeten rond 1127 zijn ontstaan (Vennik, 1988). Rond 1200 werden familiewapens erfelijk, en gaan ook niet-riddermatige personen wapens gebruiken. Dat is allereerst de adel, gevolgd door rijke kooplieden en aanzienlijke families in de steden. Dergelijke wapens vinden we vanaf 1240. Ook de kerkelijke heraldiek ontstaat rond 1300. Dit wil echter niet zeggen dat iedereen een wapen voerde. Daar moest wel een noodzaak voor bestaan, bijvoorbeeld het zegelen van akten, zoals door schepenen, of bijvoorbeeld door verkoop van grotere goederen. Het zegel zelf bestond meestal uit boven een kaarsvlam gesmolten was, in de verhouding 2/3 bijenwas en 1/3 bindmiddel, en eventueel een kleurstof. Deze zegels werden met linten aan het perkament gehangen. De onderdelen van het wapen zijn schild, helm, wrong, helmteken en dekkleden zijn goed te herkennen, al moet worden opgemerkt dat het schild ‘er bij hangt’, zeker in vergelijking met wat we nu als wapen herkennen.

Figuur 4 Grafzerk (a) vooraanzicht

(b) bovenaanzicht van het wapen

Bron figuur 6a: Chris Wessels Het helmteken is opvallend groot. We moeten echter bedenken dat het wapen, evenals andere kunstuitingen, verschillende stijlperioden heeft meegemaakt. Het wapen op de grafzerk toont de gotische stijl, met misschien enige elementen die de renaissance aankondigen. Karakteristiek voor deze periode is het schuin geplaatste schild, opgehangen aan de steekhelm. verder is het schild in vergelijking met het er boven geplaatste helmteken vrij klein. Op het schild zien we drie vogels in de rangschikking 2+1. De steekhelm en het helmteken kijken zoals dat behoort, in dezelfde richting. We

versie:22 augustus 2006

129

noemen dit heraldisch links (gezien vanuit de positie van de begravene). Het is echter gebruikelijker dat de blik naar (heraldisch) rechts is gewend. Alhoewel de traliehelm (zie titelpagina) ook in de middeleeuwen voor kwam, is deze laatste toch vooral vanaf de 16e eeuw in gebruik geraakt in de heraldiek. Op de helm is een wrong geplaatst, die de verbinding vormt met het helmteken. De wrong was aanvankelijk bedoeld klappen op de helm op te vangen. Het helmteken is door velen aangezien voor een gierenkop. Wanneer we goed kijken zien we echter heel duidelijk twee omhoog gerichte oren. Die komen bij vogels nooit voor. Ergo, we hebben hier niet met een vogelkop te doen maar met de kop van een griffioen, een fabeldier. Bij kasteel de Haar, bij Utrecht, vinden we een mooi voorbeeld van een griffioen (figuur 5), een gevleugelde leeuw met een adelaarskop en met leeuwenoren. Een griffioen werd gezien als schatbewaarder. Het is uiteraard niet toevallig dat velen hebben gedacht dat het in het wapen afgebeelde helmteken wel een ‘gier’ móest zijn, terwijl dat toch niet zo is. Bezien we de drie vogels op het schild wat nauwkeuriger, dan zal een vogelkenner tenminste één aspect helder kunnen vaststellen. Dit zijn geen gieren! Wat zijn het dan wel? Een naamgenoot heeft van museum Naturalis in Leiden, waar men e.e.a. heeft onderzocht, te horen gekregen dat het hier naar alle waarschijnlijkheid ‘giervalken’ betreft. De giervalk (Falco rusticolus) was in de middeleeuwen in onze streken Figuur 5 Griffioen op kasteel De Haar een zeer geliefde jachtvogel, vooral door zijn zeldzaamheid. Het is de grootste valkensoort, met een vleugelspanwijdte van soms meer dan 1.5m, die in arctische gebieden leeft, en vroeger vanuit Skandinavië ook in ons land geïmporteerd werd. Deze roofvogel (figuur 6) houdt zich normaal gesproken op in het gebied rond de poolcirkel. Hij broedt onder andere in Groenland, IJsland, Siberië, Alaska en Canada. Het dier jaagt vooral op de toendra en in open naald- en berkenbos. Zijn prooi bestaat onder andere uit sneeuwhoenders, sneeuwhazen en lemmingen en andere woelmuizen. Ook vogels en zoogdieren kunnen echter op het zeer gevarieerde menu staan. De vogels verlaten zelden het broedgebied, maar bij voedselschaarste kunnen ze iets naar het zuiden trekken. De vogels die ver naar het zuiden worden aangetroffen, zijn in de regel jonge dieren. Eind maart 1998 trokken veel vogelliefhebbers naar Schiermonnikoog om daar een giervalk te zien. Het was 90 jaar geleden dat deze vogel voor het laatst in ons land was waargenomen! Giervalken zijn zwaarder gebouwd dan slechtvalken1. De kleur varieert van steengrijs tot wit. De naam suggereert dat ze iets met gieren te maken hebben, of er althans op lijken. Dat is niet waar. Als we kijken hoe de vogel wordt genoemd in de landen om ons heen, blijkt dat snel genoeg. In het Engels heet hij de gyrfalcon, de Fransen noemen hem gerfaut, en in Duitsland wordt hij Gerfalke genoemd. Overal vinden we dus dezelfde stam (gyr- gier-, ger-) terug. Waar dit woord precies van is 1

Deze en de volgende paragraaf, alsmede de afbeelding komen van: http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i001036.html

versie:22 augustus 2006

130

afgeleid, is onduidelijk. Het zou kunnen komen van het Latijnse gyrare, dat cirkelen betekent. Maar er is ook gesuggereerd, dat het iets te maken heeft met het Oudgermaanse woord voor gulzig: giri. Anderen verwijzen weer naar het Oudnoorse woord geir, of het Keltische gearr, dat waarschijnlijk gewoon vogel betekent. In ieder geval heeft deze krachtige jager niets uit te staan met gieren. Met name in de Middeleeuwen waren giervalken geliefd bij valkeniers. De zeer zeldzame witte giervalk was de bijzonderste. Koningen en keizers gaven grote bedragen uit om een witte giervalk te bemachtigen. Bij de handel in deze valken waren onder andere Nederlandse valkeniers betrokken. De speurtocht naar de fel begeerde jachtvogel legde een zware druk op de giervalkpopulaties van IJsland en Noorwegen. De relatief lage aantallen van de Europese giervalkpopulaties zijn mogelijk een gevolg van deze Figuur 6 Giervalken jacht. Dat giervalken ooit zo populair waren bij valkeniers, was vooral aan hun uiterlijk te danken. Bij hedendaagse valkeniers heeft het dier een minder goede naam. De vogels zijn lang niet zo elegant als slechtvalken en zijn dan ook minder spectaculaire jagers. Bovendien hoort de vogel eigenlijk niet thuis in de gematigde streken, en zal het te warme klimaat zijn jachtprestaties negatief beïnvloeden. We zien dus dat de meest bijzondere, en dus ook duurste giervalk, de witte vorm was. Uit de (nog te bevestigen) collectie Muschart blijkt dat de drie vogels op het schild in zilver zijn uitgevoerd. Het lijkt dus aannemelijk dat we in het wapen met drie witte giervalken te doen hebben. De zeldzaamheid, de prijs en de associatie met koningen waren misschien de aanleiding voor onze voorzaten een wapen te kiezen met giervalken. Of de naam ‘de Gier’ een afleiding is van de naam ‘giervalk’, of misschien juist de aanleiding daartoe is onbekend. Contacten met dr. Smets uit Leuven, die recent promoveerde op een onderzoek naar teksten over valken in de Middeleeuwen gaven aan dat er, voor zover haar bekend, geen teksten zijn die ‘gier’ als verbastering van ‘giervalk’ geven. Ook zij neemt aan dat de oorsprong van het woord ‘giervalk’ in het oud-Noors moet worden gezocht. Waarom iemand zichzelf als naam ‘de Gier’ geeft, is dus nog niet opgelost. Het is echter onwaarschijnlijk dat de naam op een gier als vogel slaat, al zou het alleen maar zijn dat die altijd zeer zeldzaam zijn geweest in Nederland, en het verder ook onverklaarbaar is dat iemand zich naar deze vogel zou noemen. Ik ga er daarom van uit dat ‘de Gier’ een relatie tot ‘giervalk’ heeft. Eerder gaf ik al aan dat velen vóór mij zo door de naam ‘de Gier’ gestuurd werden, dat zij de afgebeelde vogels zonder meer als gieren zagen. Muschart, toch geen geringe heraldicus, Maris van Sandelingenambacht die diens beschrijving zonder meer overnam, maar ook recente leden van de familie de Gier of verwanten vielen in deze valkuil. Figuur 7 toont twee van dergelijke interpretaties.

versie:22 augustus 2006

131

Figuur 7 Interpretaties van een naam

Een de Gier uit Wateringen heeft onderzoek laten doen naar het wapen, bij Naturalis in Leiden. Hierin werd bevestigd dat het helmteken een griffioen was, en dat de vogels op het schild geen gieren, doch waarschijnlijk giervalken zijn. Het wapen dat hij op basis van deze bevindingen heeft laten ontwerpen en als familiewapen heeft laten registreren bij het CBG is dat van figuur 8, links. Wat hierin opvalt is dat de helm en het helmteken naar (heraldisch) rechts wijzen, dwz anders dan op de grafsteen. De helm is, anders dan op de grafsteen, een traliehelm en geen steekhelm. De laatste is echter volstrekt ongebruikelijk in Nederland in een wapen. Het helmteken is duidelijk een griffioen. De dekkleden zijn op moderne wijze vorm gegeven. Het schild hangt niet, maar lijkt te rusten. Volgens de beschrijving zijn de vogels op het schild giervalken. Als kritiek zou men kunnen hebben dat de wrong nauwelijks zichtbaar is door een voorvallend deel van het dekkleed. Verder hebben de vogels op het schild weliswaar ‘kromme snavels’ zoals Muschart in een van zijn beschrijvingen zegt, maar de vorm en houding van de vogels doen in het geheel niet aan een giervalk denken. Ik heb zelf de vrijheid genomen het wapen op dit laatste punt aan te passen (figuur 8, rechts)

versie:22 augustus 2006

132

Figuur 8 Recente wapenontwerpen. Links, zoals geregistreerd bij het CBG, Den Haag. Rechts, zoals aangepast om vorm en houding van de giervalk beter te benaderen

versie:22 augustus 2006

133

versie:22 augustus 2006

134

Hoofdstuk 4

Enkele begrippen uit het Middeleeuwse leenstelsel

versie:22 augustus 2006

135

Het “Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen” door Sloet en Martens van Sevenhoven (1924) is van groot belang geweest bij het nagaan van de genealogie van vele geslachten. In dit Register komen vele termen voor door niet direct, of zelfs helemaal niet meer begrijpelijk zijn. Deze termen hebben vrijwel uitsluitend met het leenstelsel te maken dat tot het eind van de 18e eeuw gold. Het leek me daarom goed enige aandacht aan het leenstelsel zelf te geven. Na wat zoeken stuitte ik op het proefschrift van W.A. Beelaerts van Blokland, die in 1910 promoveerde aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Leiden. De titel van zijn proefschrift is: “De Praktijk van het Leenrecht in Gelderland”. Het meeste dat hier volgt is op dit proefschrift en op Sloet’s Register op de Leenaktenboeken, kwartier van Nijmegen gebaseerd. Daarnaast noemt Beelaerts van Blokland nog enkele andere bronnen, echter zonder verdere details2. Er is geen precieze datum waarop het leenstelsel tot stand kwam. In veel gevallen danken lenen hun ontstaan aan uitgifte van de heer persoonlijk toebehorende goederen of toekomende rechten. Zo had op 19 maart 1339 de verheffing van het graafschap Gelre tot hertogdom had plaats. Gelderland bestond in die tijd uit vier delen of kwartieren: Een van deze kwartieren was het kwartier van Nijmegen. Verder waren er Zutfen, Veluwe en het Overkwartier. Interessant is dat het laatste in 1578 (tijdens de beginfase van de 80-jarige oorlog) niet met de drie andere naar de Staatse zijde is overgegaan. Het Overkwartier bleef Spanje getrouw en is dientengevolge voor goed van het overige Gelderland gescheiden. De benaming ‘kwartier’ bleef echter gehandhaafd voor de andere drie. De Betuwe viel onder het kwartier Nijmegen. Door de afzwering van Filips II in 1581 is, met diens landsheerlijk gezag, of zoals men vroeger placht te zeggen de ‘hoge overheid van den lande’, ook zijn leenheerlijk recht overgegaan op de Staten van Gelderland, zodat de beleningen in het vervolg in hun naam geschiedden. Beleningen vielen onder het leenrecht. Onder andere Hugo de Groot heeft van leenrecht, jus feudi de volgende definitie gegeven: “een erfelijke, onsplitsbare tocht op eens anders onroerend goed met de onderlinge verbintenis van bescherming aan den ene en de plicht van bijstand en heergewaden aan den anderen kant”. Een oudere omschrijving is ‘leen, dat in den rechten feudum heit, is een leeninge van enen onbewegelicken guede, mit welcker leening den man alleen heerscappije gegeven wurdt van der nutticheit ende profijt, dair weder voir te doen bewijsinge getrouwen ende eerbaren dienst’. Het belenen had dus een nut voor de leenheer, alsook voor de beleende, de leenman. In de oudste tijden kwam het voor dat de landsheer zich feitelijk leenmannen kocht. Dit gebeurde veelvuldig door de aankoop van een slot, hetwelk vervolgens aan den vroegere eigenaar in leen werd gegeven. Het zou interessant zijn te weten of het vroegere familiegoed in de Kivitsham, ‘Het Slot’ of ‘Het Slotje’ ook een dergelijke historische basis heeft. Duidelijk is dat het principieel om onroerende goederen gaat, al zijn er ook wel voorbeelden van andere aard te vinden, bijvoorbeeld het belenen van tolrechten. De oudste lenen zijn in de regel erfelijk, doch de laatste hadden vaak van geen langere duur dan het leven van de begiftigde. Wanneer een goed voor de eerste maal wordt uitgegeven spreekt men van een ‘nieuw leen’, in tegenstelling tot een ‘oud leen’, wanneer de leenman (bijvoorbeeld de zoon) leenvolger is van een ander (de vader). Om een beeld te krijgen hoe het belenen daadwerkelijk plaats vond lezen we in de “Saksenspiegel” dat de leenverzoeker knielend, indien de leenheer gezeten was, of staande, in geval deze stond, zijn wens in bepaalde bewoordingen en in het bijzijn van leenmannen kenbaar moest maken. Vervolgens vroeg de leenheer een oordeel aan de aanwezige leenmannen, of naar leenrecht manschap was geboden. Luidde het antwoord van gezamenlijke mannen bevestigend, dan verklaarde de leenheer plechtig de verzoeker te belenen, hetgeen werd gevolgd door de eedsaflegging van de leenman. Naar het schijnt werd dit 2

Groot Gelders Placaet-boeck Oorkondenboek van Sloet Nijhoff's Gedenkwaardigheden Bijdragen van de hand van P. N. van Doorninck Handschriften : quarto m. s., in het Rijksarchief te Arnhem en getiteld “Oude geschreven observatien lecture weerdich”

versie:22 augustus 2006

136

manschap in figuurlijke zin bezegeld door de leenheer te kussen en deze schudde vervolgens zijn nieuwe leenman de hand. In het bijzijn der leenmannen werd vervolgens de leenbrief opgemaakt door de leengriffier en aan de beleende man ter hand gesteld. Deze brief moest vóór de bezegeling in het daarvoor bestemde register worden bijgeschreven. Dit Register is dus feitelijk het register op de leenakten of leenbrieven. De leenman was vervolgens verplicht tot een ‘heergewaad’. Voor zover bekend werden onder heergewaad oorspronkelijk verstaan de uitrustingsstukken die de leenman gedurende zijn leven bij de belening van de leenheer ontving, opdat hij in staat zou zijn hem naar behoren te dienen. De taak van de leenman was toen primair een militaire waarin hij verplicht was de leenheer bijstand te verlenen. Hierin is al vroeg een zodanige wijziging gekomen, dat het heergewaad veranderde in een schuldplicht van den leenman en niet zelden bestond uit een bijdrage voor de uitrusting van den leenheer zelf. Weer later bestond het heergewaad uit bijdragen voor de keuken of de kelder, dan weer moesten windhonden of sperwers voor de jacht worden geleverd. Uiteindelijk werd het heergewaad een vastgesteld geldbedrag. Beelaerts van Blokland noemt hier ‘sperwers’ voor de jacht. Hij geeft zijn bron niet aan, maar het is onwaarschijnlijk dat het om sperwers gaat. Waarschijnlijk waren het valken (zie ook het hoofdstuk over het wapen van het geslacht de Gier). Dat zou de verklaring van de vogels op het wapen, en van de familienaam plausibeler maken. Behalve de leenman zelf, kon ook een gevolmachtigde optreden. Deze moest daartoe zijn voorzien van een schriftelijke volmacht, afgegeven ten overstaan van twee pares curiae (leenmannen van gelijke stand), of als die niet bij de hand waren, hetgeen nogal eens voorkwam, van twee leenmannen die onder een andere leenkamer ressorteerden. De leeneed werd dan door de gevolmachtigde, die ook een ondergeschikte kon zijn, afgelegd. Deze droeg dan de naam van ‘hulder’. Gebruikelijker was het optreden van een hulder voor minderjarigen, vrouwen, krankzinnigen en geestelijken. Oorspronkelijk werd in de eerste drie gevallen niet van een ‘hulder’, maar van een ‘momber’ gesproken. Als kinderen bij het overlijden van hun ouders nog onmundig (minderjarig) waren, werd een momber (voogd) aangesteld. Hiervan werd ook een protocol opgesteld. Als deze kinderen mundig werden werd de momber vaak bij akte ontheven van zijn momberschap. Hierbij werd steeds de dank uitgesproken voor het werk dat deze momber verricht had. De momber kon echter niet optreden en belening vragen door middel van een volmacht, maar deze moest eerst bij de leenkamer worden aangevraagd. In het algemeen kan ten aanzien van de verplichtingen van de leenman worden gezegd, dat de leenman in de eerste plaats zijn heer trouw met raad en daad moest bijstaan, zowel wanneer het diens persoon betrof alsook zijn goed. Ten aanzien van de ‘raad’ betekende dit in hoofdzaak het verlenen van medewerking bij het ‘spannen’ der leenbank (deelnemen aan zittingen daarvan) en andere leenrechtelijke handelingen, terwijl in de ‘daad’ de militaire verplichting lag opgesloten. De leenman had belangrijke rechten. Zo had hij de bevoegdheid zich van zijn leen te ontdoen, ongeacht de motieven daartoe. Gebruikelijk was dat de leenman zich met degene met wie hij de transactie aanging, tot de leenheer richtte voor afstand van zijn leen, met verzoek dat daarmede de andere comparant mocht worden beleend. Een dergelijk voorbeeld zien we in leen no. 310 over de Kivitsham: “Arnt die Gier, angevende, dat omtrent 7 hont lants, gelegen in den gerichte van Driel, geheiten Kivitzham, tuschen Arnt Gerrit Roloffs soon ten beyden sijden, in langen jaren niet te leen erkent is, begeert, dat Arnt Jans Joeden daermet beleent werde, als geschiet is, anno 1488”. Wanneer een leenman in het huwelijk trad, verzocht hij ‘approbatie’ (goedkeuring) van zijn huwelijksvoorwaarden aan de leenheer, voor zoverre die betrekking hadden op zijn leen. Dit behoefde niet aansluitend te gebeuren, doch kon nog jaren later worden verzocht. Dikwijls verscheen ook de leenman op de leenkamer om zijn echtgenote aan zijn leen te lijftochten, zonder dat hij daartoe volgens de huwelijksvoorwaarden verplicht was. Met ‘lijftochten’ of ‘tochten’ werd hier bedoeld dat de echtgenote uit het leen het vruchtgebruik of de weduwegift ten behoeve van het levensonderhoud van haarzelf en dat van haar kinderen verkreeg, dwz een ‘lijfrente’. Allerlei andere woorden zijn hiervan

versie:22 augustus 2006

137

afgeleid: tochtbrief, tochten (het vruchtgebruik van iets genieten), tochtenaar (vruchtgebruiker), tochtgoet (goed dat men in vruchtgebruik heeft). Etymologisch gezien heeft het woord ‘tochten’ een relatie tot ‘trekken’, vergelijk ook het taalgebruik van ‘rente trekken’ of een ‘pensioen trekken’. Een bewaard gebleven akte uit de 18e eeuw zegt: Ik Joost van Reilde, lheengriffier des Furstendoms Gelre en Graafschap Zutphen, tuige en bekenne hier mit in denselven Furstendum en Graafschap van olden tijden seer aan gebruik und gewoonh(eit) te zijn, wanneer ehelieden den een den ander, tzij de man de vrouw, of de vrouw haren man uit een lheengoet bundig und bestendig tugtigen und een lijftugt bekennen willen, dat alsdan tot sulken tugt des lheenheren believen und bevestiging voor stadhouder en twee lheenmannen versogt, und daarvan een tugtbrief in geboerlicke forme onder des lheenheren groten zegel und des lheengriffiers ondertekening gelicht moet worden, welk gebruik en gewoonh(eit) met ontalliken exemplen uit den lheenregisteren can bewezen worden. In oirconde der waerh(eit) heb ik dese getuignisse met mijn gewoonlijke ondertekening und bezegeling becreftigt binnen Arnhem den 5 April 1602. (was getekend J. v. R.) Het gebruik van de benaming ‘leenkamer’ is niet altijd duidelijk. Als synoniemen werden ook leenhof, leenbank of leengericht gebruikt, die echter minder juist zijn, omdat de oorspronkelijke betekenis van het woord „leenkamer" die van de plaats was waar manschap werd gedaan en alle akten die de lenen betroffen, werden gepasseerd. Het is daarom een kamer in den letterlijke zin van het woord en tevens de bergplaats van het leenarchief. Met de aanstelling van een vaste leenschrijver of leengriffier, zoals hij in Gelderland meestal wordt genoemd, werd door de oude leenheren de grond voor de latere leenkamer gelegd. De samenstelling der leenkamer is niet altijd dezelfde geweest, doch bestond in hoofdzaak uit de stadhouder van de lenen, de leengriffier en twee of meer leenmannen. De leengriffier was verplicht in alle boeken, die hij onder zich had, desverlangd inzage te geven. Dit gaf hem echter voor iedere inzage recht op een fles wijn. Wanneer hem een uittreksel uit de boeken werd gevraagd, had hij recht op twee flessen wijn. In de leenkamer werden behalve de boeken ook de originele akten en de authentieke afschriften bewaard. Daartoe behoorden in de eerste plaats de renversalen, maar verder, en dat in groter getale, de volmachten, de huwelijksvoorwaarden, de testamenten e.d., welke door de partijen ter leenkamer waren gedeponeerd. In het geval van conflicten, werden leenzaken berecht door leenmannen, die daartoe werden opgeroepen door hun heer. Een dergelijke bijeenkomst van leenmannen van de landsheer werd in Gelderland aangeduid met de naam “Hooge Leenbank” of eenvoudigweg “Hooge Bank”. Zo was daar bijvoorbeeld de Hooge Bank van Driel, die veelvuldig in de genealogie van ons geslacht wordt genoemd. Leenmannen waren uitsluitend competent, voor zover het de berechting van geschillen over het eigendom van lenen betrof. In „alle materiën possessoir" van leenera moest de zaak worden berecht naar landrecht. Ook voor de zitting (mandag) van zo’n leenbank golden bepaalde regels: Inmiddels moeten de nodige maatregelen worden getroffen met het oog op de aanstaande mandag; immers de bank wordt volgens overoud gebruik in de open lucht gespannen, en niet in besloten hoven, sloten of in het algemeen onder dak. Banken en tafels moeten worden getimmerd en de vergaderplaats zelf, welke in de meeste gevallen wordt aangeduid als onder zekere boom plaats vindende, behoorlijk afgezet om van indringers en nieuwsgierige omstanders bevrijd te zijn”. Het is opvallend hoe zeer de nadruk lag op, letterlijk, de openbaarheid van de rechtspraak. Verder valt op dat de zitting gebruikelijk onder een boom werd gehouden. Dit is van oudsher een eikenboom

versie:22 augustus 2006

138

geweest, een gewoonte die tot veel vroeger datum teruggaat. Het gebruik om het leenrecht in de open lucht te houden heeft tot het midden der 16de eeuw stand gehouden. Het kon gebeuren dat op een zitting van de Hooge Bank besloten werd dat de band tussen de leenheer en de leenman over een bepaald goed verbroken werd. Dit werd allodialisatie genoemd. Belangrijk is vast te stellen dat de leenheer niet zelf als lid van de leenkamer mocht optreden als zijn eigen belang in het geding was. Hij moest wel medewerking verlenen. Daarnaast was het mogelijk, dat een leen allodium werd, zonder dat de leenheer deze medewerking verleende. Dit vond bijvoorbeeld plaats, wanneer leengoederen voor het aanleggen van dijken werden gegeven en de leenheer het verlies van zijn recht niet voorkwam door de dijkaanleg zelf op zich te nemen. Terzijde merk ik hierbij op dat ‘Het Slot’ in de Kivitsham tegen de Maasdijk aan ligt. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat het heergewaad destijds het onderhouden van deze dijk inhield. Omdat dat een nogal kostbare zaak was, zal daar ongetwijfeld een aanzienlijke en welgestelde leenman voor aangezocht zijn. Kwaliteiten die dan aan de oudste generaties de Gier zouden moeten worden toegeschreven. Tenslotte is het nog van belang te weten wat Zutfense lenen inhouden. In onder andere het eerder genoemde leen No. 310 inzake de Kivitsham lezen we: “Peter de Gier heer Peters soon ontfengt eene windmeulen, gelegen bij Driel, met een huys ende hofstat, daerbij gelegen in den Kivitzhamme tusschen Wymmar an d'een sijde ende Berwin Thonis soon an d'ander sijde, tot Zutphenschen rechte, anno 1402.

Dergelijke lenen met de toevoeging “tot Zutphense rechte” kwamen veel voor in de Betuwe. Afwijkend bij deze Zutfense lenen, ten opzichte van andere lenen is dat zij binnen een jaar na het overlijden van den leenman, of na het openvallen op andere wijze, moeten worden verheven en ontvangen, hetgeen uitdrukkelijk is neergelegd in art. 18 van de Cancelerij-Ordning van 1622. Het heergewaad dat bij die verheffing moest worden voldaan en de daarmede gepaard gaande curialia werden bij de meergenoemde ordonnantie van 9 Augustus 1690 vastgesteld zonder wijziging in het bestaand gebruik te brengen. Van ouds werd een Zutfensch leen verheergewaad met „een pond goed geld", hetwelk in de 15de eeuw en later werd gelijkgesteld met twee goudgulden. De Zutfensche lenen hebben zich onderscheiden van andere lenen door een geringer heergewaad en lagere hofrechten. Ook het bedrag dat bij approbatie diende te worden voldaan is minder hoog. Ten aanzien van de vererving werd geen onderscheid gemaakt tusschen vaders- en moederskant, en kwamen de Zutfense lenen met inachtneming van lijn, graad, geslacht en leeftijd aan de naaste, dat men gewoon was uit te drukken als “Dat naeste lijff, die man voort wijff, d'olste op der straten”. Wat de lijn betreft, geldt de volgorde: kinderen, ouders en voorouders, en zijmagen3. Indien de leenlater kinderen heeft, wordt de oudste zoon diens wettige leenvolger. In dit geval doet zich echter een bijzonderheid voor. Hij is namelijk verplicht zijn broers en zusters “afdeeling van den derden voet” toe te komen, of zoals art. 18 van voornoemde Cancelerij-Ordning zegt: „behoorlicke veroorsatinge". Deze uitdrukking wil zeggen, dat de oudste zoon tot twee derde gedeelten van het leen is gerechtigd, doch dat hij een derde deel aan zijn broers en zusters moet afstaan. Afstand van dit derde gedeelte geschiedde echter doorgaans niet in natura, hetgeen splitsing van het leen met zich mee zou brengen. Veelal heeft de vergoeding plaats door toedeling van allodiaal goed, gereed geld of vestiging van renten op het leen. Voor splitsing en belasting was overigens toestemming van de leenheer nodig, die in vroegere tijd wel zal hebben gewaakt voor te grote verzwakking van zijn lenen. Overigens is het van belang te weten dat de eventuele koopprijs van geen belang is voor de afdeeling van de derden voet, aangezien daarvoor uitsluitend de feitelijke waarde gold van het leen ten tijde van het overlijden van den leenlater. Interessant in dat in het register onder leen no 308, betreffende de Corenweertsche rijsweert, over de derde voet wordt gesproken. Hierin belooft Herman van Wye ‘Peters susteren vergoedinge vant ⅓ so sij 3

Zijmagen of zijdemagen zijn bloedverwanten in de zijlinie, die niet van elkaar afstammen, doch een gemeenschappelijke stamvader hebben. Magen zijn kinderen. Magescheid is boedelscheiding.

versie:22 augustus 2006

139

daerto berechtigt sijn’. Wat verder lezen we: “Alarda Pieck, huysfrou Johans van Weelderen, beleent met den darden voet van dit leen, haer angecommen door doode van haer eenige dochter Mechtelt Walborch van Randtwick, geprocreert bij Arnolt van Randtwick, tot een bisonder leen, den 23 December 1642”. Zoals uit het hoofdstuk over de Corenweertsche rijsweert blijkt, houd ik er rekening mee dat het in dit geval tot een daadwerkelijke afsplitsing is gekomen. Op 25 Maart 1795 werden de lenen formeel afgeschaft. Desondanks had de laatste registratie nog op 25 februari 1811 plaats. De inlijving bij Frankrijk heeft aan het leenrecht in Gelderland dus feitelijk de genadestoot toegebracht.

versie:22 augustus 2006

140

Hoofdstuk 5

De Corenweertsche Rijsweert

versie:22 augustus 2006

141

De Corenweertsche rijsweert De Corenweertsche Rijsweert wordt voor de eerste keer genoemd in het jaar 1436 in de Leenaktenboeken van hertog Karel van Gelre (Sloet et al., 1924), als Hillen de Gier Peters (no. IIIb in het parenteel) er mee beleend wordt. Na Hillen volgen diens zonen Arnt de Gier Hillebrants, ook genaamd Van den Poll (no. IIIb.5) in 1461, en Peter de Gier Hillebrants (no. IVb) in 1469. In 1515 volgt Hillebrant de Gier Peters (no. Va). Daarna gaat het leen over op Peter de Gier Hillebrants (no. VIa). Terwijl hij stervende is in 1536 wordt zijn zoon Peter de Gier Peters beleend. Omdat deze laatste nog te jong is (onmundig), wordt door anderen, o.a. zijn oom Dirck de Gier Hillebrants (no. VIb) de eed gezworen. Peter de Gier Peters draagt het leen op 13 oktober 1544 over aan Herman van Wye, Drost van Gelre, waarmee het leen uit de familie verdwijnt. Als laatste informatie zegt deze Herman toe Peters zusters schadeloos te stellen, voor zover zij daartoe gerechtigd zijn. Deze gegevens staan opgetekend in het Register op deze leenaktenboeken, kwartier Nijmegen (Sloet en Martens van Sevenhoven, 1924). Het betreffen hier lenen van Karel van Egmond, hertog van Gelre. In dit hoofdstuk gaat het om het terugvinden van de locatie van deze ‘Corenweertsche rijsweert’, die tot de eerste ‘eigendommen’ van het geslacht de Gier heeft behoord. In het eerder genoemde boek van Sloet (1924) vinden wij onder no. 308:

Den Corenweertschen rijsweert, in der Masen bij Driel tegen den Corenweert gelegen....” Het gaat dus om een rijsweert. Volgens Van der Aa (1845) is een rijsweert een buiten de rivierdijk gelegen stuk land, dat met rijshout of griendhout is begroeid. We moeten hier vooral aan wilgenopslag denken, struikvormig in aanzien. De akten noemen overigens meerdere typen ‘weerten’ zoals ‘weyweert’ en ‘uiterweert’. Weerten, tegenwoordig ‘waarden’ genoemd, overstromen bij hoog rivierwater, waarna slib wordt afgezet, hetgeen geleidelijke ophoging van de waard met zich meebrengt. Volgens het Register is deze rijsweert nabij Driel (nu Kerkdriel) is gelegen. Verder weten we dat hij ‘in de Maas’ ligt. Dit laatste moeten we lezen als ‘buitendijks’. Bovendien ligt hij tegen de ‘Corenweert’ aan. Een ‘corenweert’ is ongetwijfeld een eveneens buitendijks gelegen stuk land, waarop winterkoren (graan) werd verbouwd. Kennelijk is deze corenweert belangrijker dan de rijsweert, want hij dient als referentie voor de locatie van de laatste. Deze Corenweert komt verder niet in het betreffende leenaktenregister voor. In het Register komt het begrip ‘Corenweertschen rijsweert’ in elk geval nog in 1777 onder die naam voor. Aan het einde van de 18e eeuw betrof de naam ‘Corenweertsche rijsweert’ wellicht nog een bekende locatie. Het Register eindigt in 1792 met de vermelding van het gebied in een testament. In de daaropvolgende tijd van Napoleon kwam aan het leenstelsel een einde, en ontstonden de gemeenten. In 1823, dwz. slechts 25 jaar nadat in het Register de laatste aantekening over de Corenweertsche rijsweert’ is gemaakt, zijn voor het eerst de zogenaamde minuutkaarten gemaakt van de gebieden rondom Driel. Deze nauwkeurig ingemeten kaarten gaven de toenmalig belangrijke perceel- en gemeentegrenzen aan, en waren dus eigenlijk kadasterkaarten. Omdat de “Corenweert’ als geografische referentie diende voor de ‘rijsweert’, was de allereerste vraag: “waar was de Corenweert gelegen?”. Op de zogenaamde verzamelkaart Driel uit 1823 (figuur 9), noch op de detailkaarten (minuutkaarten) van deze gemeente vinden we echter een Corenweert, of afleidingen van die naam. We zien echter aan de zuidkant van de gemeente, aan de overzijde van de Maas en min of meer tegenover Hoenzadriel, twee stukken land liggen, genaamd Sectie D, De Regulier, die, althans in 1823, beide tot de gemeente Driel behoorden (figuren 11 en 12). Deze stukken liggen binnen een groter gebied, dat aangegeven staat onder de naam ‘Koornwaard’, en dat grotendeels in de toenmalige gemeente Alem, Maren en Kessel ligt, met een klein westelijk en smal zuidelijk deel in de gemeente Empel. Deze Koornwaard grenst enerzijds aan de Maas en anderzijds aan een dijk die in een grote boog van Empel-dorp naar de Blauwe Sluis, nabij Gewand loopt. Van der Aa (1845) geeft één

versie:22 augustus 2006

142

vermelding van Koornwaard, die met ditzelfde gebied overeenstemt. De ligging van de Koornwaard is goed te zien in figuur 11, die de situatie anno 2000 aangeeft. Opvallend is dat het noordoostelijk deel uitgegraven is.

Figuur 9 Verzamelplan Gemeente Driel 1823 (Noorden is boven)

Bron: De Woonomgeving

Figuur 10 De Regulier als Gemeentegrens (in rood) in 1823, geprojecteerd op de kaart anno 2000

Bron: De Woonomgeving We mogen er dus van uit gaan dat de aan de andere van de Maas liggende Koornwaard verband houdt met de in het Register genoemde ‘Corenweert’.

versie:22 augustus 2006

143

Figuur 11 De Koornwaard anno 2000

Er is nog een andere reden waarom deze Koornwaard in relatie staat tot de gezochte ‘Corenweert’. Zoals uit het hoofdstuk over de Kievietsham blijkt, waren de eerder genoemde Hillen de Gier en zijn broer Heymerick, volgens deel 310 uit hetzelfde Register al in 1414 beleend met goederen in De Kivitsham. Het lijkt niet onlogisch te verwachten dat beide stukken land min of meer in elkaars nabijheid liggen. Het Register spreekt van een ‘tegen den Corenweert’ gelegen rijsweert. Nader zoeken op de minuutkaarten bracht echter geen rijsweert aan het licht in de directe omgeving van deze Koornwaard. Ook het eerder geciteerde werk van Van der Aa leverde geen nieuwe inzichten op. Misschien moeten we de verklaring zoeken in het feit dat deze rijsweert toen hij in 1436 voor de eerste keer beleend werd, weliswaar onder die naam bekend stond, maar dat het toch nodig was er een nadere plaatsaanduiding aan te geven, namelijk ‘tegen den Corenweert’ gelegen. Kennelijk was de rijsweert als locatie onvoldoende bekend. Misschien ook waren er meerdere ‘rijsweerten’. Afgezien van de naam, wekt het enige verwondering dat een ‘rijsweert’ werd beleend. Een dergelijk gebied zal toch aanzienlijk minder waarde hebben dan bouwland of weiland, en het is de vraag of er toentertijd ‘bosland’ werd beleend. Het ligt eerder in de lijn der verwachting dat dergelijk bosland gemeenschapsgrond was, bijvoorbeeld voor brandhout, mandenmateriaal en ander huiselijk vlechtwerk. Ik neem daarom aan dat het land dat als rijsweert bekend stond, weliswaar ooit een echte ‘rijsweert’ was, maar inmiddels, dwz eind 15e eeuw, al was omgevormd tot een waardevoller stuk agrarisch land. Dit is goed mogelijk omdat een waard normaal gesproken ’s winters overstroomt, waarna op het droogvallende gebied een laagje slib achterblijft, dat voor vruchtbaarheid, en voor geleidelijke ophoging zorgt. Het gebied komt dus steeds hoger te liggen en wordt daarmee steeds meer geschikt voor de landbouw.

versie:22 augustus 2006

144

Figuur 12 Oostelijk deel van De Koornwaard, gemeente Alem, Maren, Kessel 1823 (Noorden is schuin rechtsboven). Bron: De Woonomgeving

In 1607 is de naam ‘Corenweertsche rijsweert’ voor de laatste maal in het Register gebezigd toen Arnt van Rantwick er mee beleend werd. Daarna komt de naam niet meer als zodanig voor. Dit bevestigt het beeld dat het betreffende gebied geleidelijk een andere naam heeft gekregen. Omdat ‘De Regulier’ de enige twee gebieden van de gemeente Driel waren die direct met de Koornwaard verbonden waren, ligt het voor de hand aan te nemen dat deze gebieden een relatie tot de vroegere ‘rijsweert’ hadden, dan wel er deel van uitmaakten. Als we de minuutkaarten uit 1823 nader bezien, valt op dat de Koornwaard onder verschillende gemeenten viel. Het grootste deel viel onder Alem, Maren en Kessel (figuur 12). Interessanter is echter de verzamelkaart van de gemeente Empel (figuur 13). Hierop zien we de gehele dijk, Van Empel-dorp in het westen tot de Blauwe Sluis in het oosten, die de Koornwaard omsluit. Zichtbaar is ook een vroegere dijkdoorbraak, waar men de nieuwe dijk aan de zuidkant omheen heeft gelegd. Verder zien we drie wielen of kolkgaten, die eveneens ontstaan zijn op plaatsen waar de dijk doorbrak.

versie:22 augustus 2006

145

Figuur 13 Verzamelplan Gemeente Empel 1823 (Noorden is boven). Binnen het frame ligt de dijk. Naar: De Woonomgeving De kromlopende gemeentegrens van Empel ligt op enige afstand van de dijk in de Koornwaard, behalve in het westelijke deel, waar hij de rechte grenslijnen van de Regulier volgt. Historische grenzen volgen over het algemeen natuurlijke, dwz kromme grenzen. Rechte grenslijnen, daarentegen, zijn meestal van recentere datum. Op de plaats waar de gemeentegrens die van de Regulier begint te volgen, kunnen we gemakkelijk de kromme lijn tot Empel-dorp vervolgen. Deze kromme lijn van Empel-dorp tot de Blauwe Sluis blijkt, weer volgens de kaart uit 1823, een waterloop te zijn, ongetwijfeld voor afwatering van het iets hoger gelegen deel van de Koornwaard tegen de dijk. Gebleken is dat deze waterloop anno 2005 nog steeds aanwezig en functioneel is. Het wat hoger gelegen deel zal daardoor meer geschikt zijn geweest voor de graancultuur dan het nattere, naar de rivier gerichte lager gelegen deel. Op grond van de ligging der oude grenzen, en de bodemkwaliteit neem ik aan dat de oorspronkelijke Koornwaard, of Corenweert, alleen het gedeelte betrof dat tussen de dijk en de gemeentegrens (waterloop) van Empel lag (figuur 14). Het deel tussen deze grens en de Maas zou dan de Rijsweert geweest moeten zijn. Oorspronkelijk een dras stuk, met wilgen begroeid, maar door voortdurende slibafzettingen van de rivier geleidelijk opgehoogd en voor de landbouw geschikt geworden. Deze Rijsweert lag dan dus inderdaad tegen de Corenweert aan. Als deze hypothese klopt, heeft de Rijsweert deze geschiktheid al gehad aan het einde van de 15e eeuw, waardoor belening van belang was. Geleidelijk zal de naam ‘Rijsweert’ voor dit deel zijn verdwenen omdat die niet langer toepasselijk was. Wellicht mede door de ook in de Rijsweert van belang wordende graanteelt, is men de naam Corenweert of Koornwaard op een goed moment voor het gehele gebied gaan gebruiken.

versie:22 augustus 2006

146

Figuur 14 Uitsnede uit verzamelplan Gemeente Empel. Tussen de (blauw gemarkeerde) waterloop en de (rood gemarkeerde) dijk ligt de vermoede Corenweert uit 1436. Naar: De Woonomgeving

Er is misschien nog een ander argument ter staving van bovenstaande hypothese. Volgens het Register is in 1642 Alarda Pieck, echtgenote van Johans van Weelderen, ‘beleent met den darden voet’ van het leen, hetgeen door Arnolt van Randtwick gesteld is tot een bijzonder leen. Wellicht ligt hier de oorsprong van de afscheiding van het gebied De Regulier, met zijn rechte grenzen, dat inderdaad binnen het gebied van de veronderstelde Rijsweert ligt. Om zulke rechte grenzen te kunnen bepalen, moet men zeggenschap over een groot gebied hebben gehad, en dat kan, als de hypothese juist is, inderdaad van de leenman van de Corenweertsche rijsweert gezegd worden. Verder onderzoek is nodig, bijvoorbeeld naar oudere leenakten die wellicht een nadere plaatsaanduiding geven, met name bij geslachten die in het Register voorkomen, en wellicht een familiearchief hebben waarin zich een dergelijke leenakte zou kunnen bevinden (Torck, Rantwick, ..). Verder kunnen er stukken uit de ‘lantsgerichten’ (bijv. de bank van Driel) zijn waar nadere informatie ten tijde van overdracht (transport) in staat? Relevante transportdata zijn: 1469: van Arnt naar Peter 13 oktober 1554: van Peter de Gier Hillebrant naar Herman van Wye 3 februari 1560: van Herman van Wye naar Diedrich van Langen 21 juni 1650: van Bartolt van Gent naar Gerrit Govertsz Falc Verder is interessant het testament van 9 juli 1792 te traceren, met wellicht nadere gegevens. Tenslotte, wat is de oorsprong van de naam ‘De Regulier’, en hoe zijn de rechte grenzen ontstaan?

versie:22 augustus 2006

147

Annex 1 Uittreksel uit het Register op de Leenaktenboeken, kwartier van Nijmegen

versie:22 augustus 2006

148

versie:22 augustus 2006

149

versie:22 augustus 2006

150

Hoofdstuk 6

De Kivitsham

versie:22 augustus 2006

151

De Kivitsham is van doorslaggevende betekenis geweest voor het vaststellen van de eerst bekende generaties van onze familie. In het Register op de Leenakten in het Kwartier van Nijmegen, van de hand van Sloet en Martens van Sevenhoven (1924)), lezen we onder Leen no. 310 (figuur 15) dat Peter de Gier, heer Peters zoon, in 1402 bezittingen in leen ontvangt die liggen in de Kivitsham. Genoemde ‘heer Peter’ is de stamvader van het geslacht. Alhoewel niet aangegeven staat dat deze laatste zelf ook beleend is geweest, mogen we dat wel aannemen.

Figuur 15 Detail Register Leenakten Nijmegen

Sloet et al. (1924), geeft in zijn voorwoord aan dat hij het Register heeft kunnen samenstellen dankzij de Van Rheydt’s die tussen 1578 en 1595 ordening (‘indices’) aanbrachten in de vele stukken aangaande beleende percelen land, en bebouwing. Zo vermeldt hij dat aan onder andere Everhardt van Rheydt hiervoor onkosten worden vergoed: ‘Aen Everhardt van Rheydt, gewesene leengriffier in Gelderlant, vierhondert und viiftich ponden, hem toegetaxiert voer dat hy by tyde synes dienstes groeten arbeyt, moeyten und neersticheyt aengewendt heeft int maecken van die registeren der olde leenboecken deses Furstendoms und Graeffschaps, by gebreecke van diewelck voele leenen albereyts verduystert waeren und noch daegelicx meer geschaepen waeren toe verduysteren". Er waren rond 1570 dus al leenboeken verloren gegaan, wellicht ook waarin ‘heer Peter’s’ leen was opgetekend. Everhardt las de aktenboeken door en tekende voor ieder leen, naar geografische orde, op een afzonderlijk blad de korte inhoud op van de akten die hij aantrof, met een verwijzing naar de vindplaats. Zijn zoon Joost completeerde dit tot in totaal vijf delen. Latere leengriffiers hielden dit register bij. Opgemerkt moet worden dat de oorspronkelijke aktenboeken dus wellicht nog nieuwe

versie:22 augustus 2006

152

informatie bevatten. De index is bijgehouden tot 25 Februari 1811, toen de laatste akte ter leenkamer is opgemaakt. Overigens is het interessant te lezen waarom dit register werd gemaakt: Anders ‘was het voor de leengriffier moeilijk personen te achterhalen die verzuimd hadden aan hunne verplichting te voldoen om .... het daarvoor verschuldigde te betalen’. We mogen dus de belastinggaarders uit die tijd wel dankbaar zijn. Zullen onze nazaten de fiscus uit onze tijd later ook zo dankbaar zijn? De index is door achtereenvolgende leengriffiers bijgehouden tot 25 Februari 1811, toen de laatste akte ter leenkamer is opgemaakt. De leenkamer is n.l. wel in 1795 afgeschaft (zie Hoofdstuk 5), doch provisioneel in stand gehouden tot 1811 vanwege de grote belangen, die er mee gemoeid waren. De vijf delen, die op deze wijze ontstaan zijn, werden door Is. An. Nijhoff, in wiens tijd het archief van de leenkamer grotendeels onder het Hof te Arnhem berustte, geplaatst in het provinciaal archief onder zijn beheer. Gedurende enkele generaties geeft eerdergenoemd Leen no. 310 (figuur 15) de onderlinge relaties tussen de beleenden uit het geslacht de Gier aan. Uit de beschrijving in het Register kunnen we bovendien opmaken dat de naam ‘Kivitsham’ als welbekend mocht worden verondersteld. Opvallend is dat ook nu nog (2005) de naam Kivitsham op hetzelfde gebied betrekking heeft en dus al tenminste 6 eeuwen lang bestaat! Dat laatste betekent dat, anders dan bij de Corenweertsche rijsweert, er veel meer geografische informatie voorhanden is over de Kivitsham. Beschikbare kaartinformatie wijst erop dat de grenzen van het gebied tot aan de huidige dag onveranderd zijn gebleven. De Kivitsham is een gebied net ten zuiden van Kerkdriel, dat tegen de Maasbandijk aan ligt. Vanouds loopt er een weg doorheen in min of meer noord-zuidrichting, die nu de Kievitshamstraat heet. Het grootste deel van de huidige Kivitsham heeft nog steeds een agrarische bestemming, maar de bebouwing lijkt vanuit het noorden op te rukken. In 1823 werd de Kivitsham doorsneden door de Middenweg, zoals de Kievitshamstraat vroeger heette. Figuur 16 toont een uitsnede van de Bovenste Kivitsham, waarin “Het Slotje” ligt Gerrit de Gier wordt, voor zover bekend, als eerste de Gier in 1390 beleend met een [uiter]waard, een windmolen, een molenwerf, met ‘toebehoren’, alsmede met 1.5 morgen land (figuur 15). Ter toelichting: een morgen land in het Rijnlandse was 0.85 ha, waarbij bedacht moet worden dat destijds dit als een aanzienlijk stuk land gold.. Het leen gaat in 1402 over op Peter de Gier Peters (II). De relatie tussen Gerrit en Peter de Gier is niet geheel duidelijk. Maris van Sandelingenambacht (1943) neemt aan dat beiden zonen zijn van de stamvader Peter (I). In de beschrijving in het Register gaat het bij Peter (II) om een windmolen, een huis en een ‘hofstat’, waarschijnlijk een boerenhofstede. Aardig is te vermelden dat de locatie wordt bepaald door de namen van de naaste buren. Een kadaster bestond immers nog niet. Het maakt het zoeken naar precieze grenzen echter feitelijk onmogelijk omdat deze referentienamen voortdurend veranderen. Dat blijkt direct al uit de gebiedsaanduiding als het leen vervolgens overgaat naar zijn beide zoons, Heymerick en Hillen. Vervolgens wordt Hillen’s zoon Arnt in 1420 beleend. In 1440 wordt ook diens broer Gerrit beleend. Hier lezen we dat het gebied zich uitstrekt tot aan de Middelweg. De windmolen wordt verder niet meer genoemd. De genoemde weg zal de weg zijn die de Kivitsham doorsnijdt, en nog in 1823 de Middenweg wordt genoemd, en het gebied in de Bovenste en de Benedenste Kivitsham verdeelt. Omstreeks 1483 verzoekt Arnt de Gier dat het leen overgedragen wordt aan Arnt Jans Joeden. Het is in het geheel niet duidelijk waarom Arnt dit verzoekt. Is Arnt Jans Joeden een familielid? Is hij getrouwd met een onbekende vrouw ‘de Gier’? Feit is, dat hiermee na zo’n 100 jaar de familie de Gier het gebied van de Kivitsham lijkt te hebben verlaten. De laatste vermelding van het leen in het Register is van 1777, dus niet lang voor het begin van de Franse tijd. Maris van Sandelingenambacht vermeldt onder III-b.2 Gerrit de Gier Hillebrants het volgende: “29 september 1613 de helft van de Kivitsham daarin de cleynen wintmeulen plach te staan te leen ontvangen Egon Dirks, scholtis tot Driel; op 19 April 1636 Aert de Cock als man en voogt van Christina Egons. Egon Dirks was een neef van Hillebrant Aerts de Gier (Genealogie A VIIIa)” Er

versie:22 augustus 2006

153

waren dus tot in de 17e eeuw nog relaties met de familie de Gier. Verder valt op dat hier over de helft van de Kivitsham wordt gesproken, en wel het deel waarin de kleine windmolen placht te staan. Deze laatste zou de windmolen kunnen zijn geweest die al in de eerste akten werd genoemd. De genoemde helft zal dan de Bovenste Kivitsham, gelegen tegen de Maasbandijk, geweest moeten zijn, waarin later ook ‘Het Slot’ of ‘Het Slotje’ stond. Hoe groot het beleende gebied van de Kivitsham precies geweest is, is niet duidelijk. Gezien de laatste vermelding zal het maximaal de gehele Benedenste Kivitsham geweest kunnen zijn. In theorie kunnen het zelfs de Bovenste en de Benedenste Kivitsham samen geweest zijn, omdat in de Leenregisters weinig andere vermeldingen over de Kivitsham voorkomen.

Het Slot Het al vaker genoemde slot (“Het Slot” of “Het Slotje”) is een naam die tot op de huidige dag bestaat. Jammer genoeg alleen in naam. Tot dusver heb ik geen enkele afbeelding kunnen vinden van wat het oorspronkelijke Slot moet zijn geweest. Een luchtfoto uit 1944 (zie figuur 23) toont de ‘grote boerderij’, waarover Maris van Sandelingenambacht spreekt. Uit oude kaarten blijkt dat er waarschijnlijk een groter gebouw in L-vorm gestaan heeft dat het echte Slot was. Een perceel met deze L-vorm is tot 1874 herkenbaar op de kaarten. De oudste kaart, die ik heb kunnen vinden waarop het Slot staat, is de veel genoemde kadasterkaart van 1823 (figuur 16). Ook op enkele andere historische kaarten komt Het Slot (of Slotje) voor (figuren 17 – 21)

Figuur 16 Uitsnede uit kadasterkaart “Het Dorp”, opgemeten in 1823 met daarop ‘Het Slot’. Het noorden is linksboven

Bron: De Woonomgeving

versie:22 augustus 2006

154

Figuur 17 Het Slotje. Topographische en hydrographische kaart van de Boemelerwaard, 1833. Het noorden is boven

Bron: Streekarchief Bommelerwaard

Figuur 18 Detail uit kaart 1833

Bron: Streekarchief Bommelerwaard

versie:22 augustus 2006

155

Figuur 19 Het Slotje. Verzamelings Kaart 1870 der Gemeente Driel (gebaseerd op kadastermetingen 1823) , met detail-inzet Bron: Streekarchief Bommelerwaard

Figuur 20 Het Slot. De Maasdijken in Gelderland en Noordbrabant en de werken tot verbetering der daarlangs gelegen rivier, 1874 Bron: Streekarchief Bommelerwaard

versie:22 augustus 2006

156

Figuur 21 Het Slot. Kadasterkaart 1909 Bron: Streekarchief Bommelerwaard

Interessant is dat ook op de meest recente topografische kaart, 1:25 000 de naam “Het Slot” nog op dezelfde plaats te vinden is (figuur 22).

versie:22 augustus 2006

157

Figuur 22 Het Slot, nabij Hoenzadriel

In het tijdschrift “Tussen de Voorn en Loevestein” van 1978 staat in een artikel van R. A. Rueb “Adel te Driel omstreeks 1600” staat dat ene Danelt Spierinck op een steene camer (huis van steen) woonde op de Bovenste Kivitsham (Later ‘de lauwe Kamer’4 of ‘Het Slot’ genaamd (te Hoenzadriel). In hetzelfde artikel merkt Rueb verder op dat er rond 1600 in Driel maar enkele stenen huizen stonden, voorwaar een teken van rijkdom en macht. In 1610 was Jhr. Hendrick van Dachverlies eigenaar van het Slot; hij overleed vóór 1563. Hij was getrouwd met Jutken van Dryell, een dochter van Wïllem Loy Lamberts, genaamd van Dryell, en Geertruyd van Alderen. Op 23 maart 1591 verkoopt Johan Danelts Spierinck de Steene Camer. In 1605 is sprake van Willem Jan Walravens Spierinck; in juli 1594 verkoopt Johan Zweeren Sp. een boomgaard naast de camer (stenen huis) van Danelt Spierinck welke boomgaard afkomstig is van zijn vader Sweer Walravens Sp. Omdat er geen ander slot bekend is nabij Hoenzadriel dan het hier besproken “Slot” ligt de conclusie ligt voor de hand dat we met hetzelfde bouwwerk te doen hebben. Het huis is dan onder tenminste drie namen bekend geweest, te weten, achtereenvolgens: ‘Steene Camer’, ‘Lauwe Kamer’, ‘Het Slot’ (of ‘Slotje’). De lokatie van ‘het Slot’, net naast de bandijk van de Bommelerwaard, doet vermoeden dat er een relatie is met het onderhoud van deze dijk. Moorman van Kappen et al. (1977), citeren een handschrift uit 1773 van J. Cox (die ook schepen en burgemeester van Zaltbommel was), ‘Historie van de dijkregten, waterlozingen, binnencadens en wegen in Tieler- en Boemelerweerden’ die zegt dat 4

De schrijfwijze ‘lauwe kamer’ doet vreemd aan, misschien moet het ‘blauwe kamer’ zijn?

versie:22 augustus 2006

158

rond de Bommelerwaard al vóór de 14e eeuw een ringdijk liep. Ook Van Spaen (geciteerd door Moorman van Kappen et al., 1977) betoogt dat voor 1276 een ringdijk aanwezig was, zich baserende op een oorkonde uit dat jaar van het kapittel St. Marie in Utrecht. Verder geeft dezelfde Cox aan dat vóór de 14e eeuw iedere communiteit in de waard belast geweest is met het maken en onderhouden van de ringdijken ‘zo ver zig ieder geregt langs de rivieren uytstreckte’. Binnen ieder gerecht zou het onderhoud der ringdijken zijn ‘verdeelt geweest op de hoeven oft erven, in dat gerecht gelegen, sulx dat niet alleen geen landerijen, in de respectieve geregten aan de rivieren gelegen, dijkvrij geweest zijn, maar dat ook ieder hoeve oft erve zijn gedeelte dijks had in goede en in quaden dijk’. Vermeldenswaard is nog dat over Rossum in 1291 gewag wordt gemaakt van een ‘agger exterior’, ofwel buitendijk, ‘die men ‘bandike’ noemt. De oorspronkelijke betekenis van ‘ban’ is een ambtshalve gegeven bevel, met andere woorden, ten aanzien van het onderhoud van deze ‘bandike’ kon rechtsdwang worden uitgeoefend. Het is duidelijk dat de betreffende hoeven of erven voldoende vermogen moesten hebben gehad dit onderhoud te bekostigen. Aan die vereisten voldeden in de eerste plaats de hereboeren, eigenaren van molens en dergelijke. Het lijkt daarom aannemelijk dat de vroegste familieleden de Gier die in de leenakten van de Kievitsham worden genoemd, aan deze ‘vermogenseis’ voldeden, en verantwoording hadden voor het onderhoud van het deel van bandijk waaraan ‘het Slot’ lag. Gedurende enkele eeuwen is weinig tot niets overgeleverd over dit Slot. Maris van Sandelingenambacht vermeldt onder XII-w Joannes (Jan) de Gier Gijsberts, schepen, dat deze op 1-10-1802 van mevrouw van Doorn-Verster de Balbian het "Slot" te Driel, huis, koetshuis, twee morgen tuin, teelland en grachten in den boven Kivitsham aan den dijk koopt; 5-3-1808 door zijn weduwe en kinderen Peter de Gier – minderjarig – Maria de Gier, gehuwd met Aert van Kessel en Ardina de Gier, gehuwd met Hillebrant Verhoeks, verkocht aan Jans broeder, Christiaan de Gier. Het Slot bleef in de familie, met als laatste bewoner van de familie XIV-i.11 Hendrikus Richardus de Gier, geboren op 18-10-1857 in Driel (Kerkdriel). Hendrikus Richardus is overleden op 17-011931 in Driel (Kerkdriel), 73 jaar oud. Zoals ook Maris van Sandelingenambacht vermeldt, stond er in 1944 stond nog een grote boerderij met de naam “Het Slot”. In het boek “De Bommelerwaard 1939-1945” lezen we dat alle inwoners van de gemeente Maasdriel op 23 september 1944 dienden te vertrekken, naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van de oprukkende geallieerde troepen vanuit het zuiden in de richting Maas, waarbij de Duitsers niet gehinderd wilden worden door de lokale bevolking. In elk geval maakte de RAF eind 1944 en begin 1945 luchtfoto’s om de Duitse posities te bepalen, die vervolgens op topografische kaarten werden, schaal 1:50 000, werden ingetekend. Op de luchtfoto van 23 december 1944 zien we “Het Slot” nog geheel intact (figuur 24). Op luchtfoto van 18 maart 1945 (figuur 25) is het huis geheel verwoest en zijn alleen de fundamenten nog zichtbaar. Het is mogelijk dat het huis door de Duitsers is verwoest. Bekend is immers dat o.a. de NH kerk van Kerkdriel door de Duitsers opgeblazen is. Dat was echter om te voorkomen dat de kerk als uitkijkpost zou kunnen worden gebruikt zodra de geallieerden Kerkdriel bezet zouden hebben. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit argument ook voor “Het Slot” gegolden heeft. Op de Engelse kaart van januari 1945 (figuur 23) staat “het Slot” als Duitse versterking gemarkeerd. Het is dus mogelijk dat het huis door de geallieerden is beschoten en vernietigd. Omdat in die tijd alle inwoners van Kerkdriel vertrokken waren, zal de precieze toedracht wellicht nooit meer achterhaald worden.

versie:22 augustus 2006

159

Figuur 233 KERKDRIEL. Details uit de Defence overprint sheet no. 11 N.W. 10 January 1945 [kaart ten behoeve van een actie van Canadese militairen bij Hoenzadriel]. Duidelijk zichtbaar is het rode vierkantje getekend rondom “Het Slot” (toegevoegde blauwe pijl) , dat geïdentificeerd werd als een Duitse versterking.

Bron: Streekarchief Bommelerwaard

versie:22 augustus 2006

160

Figuur 244 Luchtfoto van 23 december 1944

Figuur 255 Luchtfoto van 18 maart 1945

Bron foto’s: Wageningen Universiteit en Research centrum

In de vijftiger jaren is dichter bij de dijk, een nieuw huis gebouwd. Dit huis is afgebeeld in figuur 26, en draagt opnieuw de naam “Het Slot”, zoals te zien is naast de ingang (figuur 27).

Figuur 26 Huis, genaamd "Het Slot" op hetzelfde perceel waar ooit het echte Slot stond

Figuur 27 Naamplaat "Het Slot"

Foto: A. de Gier

Foto: A. de Gier

versie:22 augustus 2006

162

Hoofdstuk 7

Overig landbezit

versie:22 augustus 2006

163

Behalve de Corenweertsche Rijsweert en de Kievitsham, hebben vele leden van de familie de Gier ander onroerend goed bezeten, zoals blijkt uit het parenteel. In sommige gevallen blijkt dat ook uit akten van aankoop, dan wel verkoop. Dat de spreiding over de Bommelerwaard groot is ziet men in figuur 30, waarin de plaatsen aangegeven zijn in welks nabijheid bezittingen hebben gelegen.

Zaltbommel Nogal wat vroegere familieleden woonden in Zaltbommel. In figuur 31 zijn op de kaart uit 1832 de straten aangegeven die tenminste eenmaal in akten en dergelijke, zijn genoemd. Zaltbommel is natuurlijk extra interessant, omdat daar nog steeds de grote grafsteen uit 1505 te zien is, die bovendien nog in goede staat verkeert: alle teksten zijn nog uitstekend te lezen, ondanks de 500 jaar (!!) dat de steen er intussen ligt. De goede leesbaarheid heeft te maken met de kwaliteit van de steensoort: zogenaamde hardsteen, ook wel genoemd blauwe hardsteen of Namense steen, naar de herkomstplaats in België. Ook verder heeft Zaltbommel nog veel relevante informatie te bieden. Nagenoeg alle straten uit begin 1800 zijn er nog, en zijn bovendien goed geconserveerd. Ik kon mij met de kaart uit 1832 (figuur 31) zonder moeite oriënteren in het hedendaagse Zaltbommel. Het is vermeldenswaard te beseffen dat, hoewel vele kerktorens in de Bommelerwaard door de Duitsers aan het eind van de laatste oorlog zijn opgeblazen, de Sint Maartenskerk (figuur 28) in Zaltbommel aan dit lot ontkomen is. Het eerder genoemde boek “De Bommelerwaard 1939-1945” van J. van Alphen en J. van Voorthuizen, vermeldt op pagina 185 het zogenaamde Hondius protocol, waarin vooraanstaande burgers van de stad, in aanwezigheid van de foute commissaris van Gelderland en de eveneens foute burgemeester, met de twee bevelvoerende Duitsers een herenovereenkomst (‘gentlemen’s agreement’) sloten, waarin eerstgenoemden de garantie gaven al het menselijkerwijs mogelijke te zullen doen om te voorkomen dat de St. Maartenstoren door de eventuele geallieerde bezetting als waarnemingspost zou worden benut.

Figuur 28 Sint Maartenskerk anno 2005

Driel Voor zover onze kennis nu reikt is Kerkdriel het oorsprongsgebied van de familie. In of nabij Driel hebben vele bezittingen gelegen. Behalve in de Kievitsham en de Corenweertsche rijsweeert, was ook de Middelwaard (of –weert), die pal tegenover het dorp aan de andere zijde van de Maas ligt, een grotere bezitting (zie notitie onder VI-a.2 Aleijdt de Gier Peters). In het parenteel worden ook vele kleinere bezittingen genoemd, bijvoorbeeld in de Kleine Ipperackeren bij Kerkdriel (zie notitie onder X-w Petrus de Gier Claesse). Dit gebied is tegenwoordig aan dorpsuitbreiding prijs gegeven. Van de meeste bezittingen zijn geen nauwkeuriger aanduidingen bekend dan dergelijke gebiedsnamen waarin de bezittting lag. Pas tijdens de Franse bezetting in het

versie:22 augustus 2006

164

begin van de 19e eeuw is men begonnen met het opzetten van een kadaster. Soms zijn daarvan nog wel de oorspronkelijke kaarten (bijvoorbeeld een kaart van een gebied nabij Driel uit 1809 in het Gelders Archief te Arnhem), maar de legger met individuele perceelsgegevens en namen van eigenaren is verloren gegaan. De meeste van deze gebiedsnamen zijn echter goed terug te vinden op de kaarten uit 1823-1832 (zie http://www.dewoonomgeving.nl). Zo vindt men de Kleine Ipperackeren op de kaart ‘Het Dorp K1’. Op de kaart zelf staat als kenmerk: ‘Gemeeente Driel, Sectie K, genaamd Het Dorp, Eerste Blad’, met als schaalaanduiding 1 tot 2500 ellen. De eerder genoemde Middelwaard staat uiterst rechts op deze kaart. Het is opvallend dat deze kadasterkaarten toen al op zo’n grote schaal5 (1:2500) werden gemaakt, wat ongetwijfeld verband houdt met de relatief kleine stukken land van individuele eigenaren. Omdat papier kostbaar was, is het intekenen van de kaarten zo efficient mogelijk gebeurd.. Dit betekent dat het noorden niet altijd naar boven wijst, zoals we eerder zagen bij de Kievitshamse kaart. In veel gevallen heb ik voor het bepalen van de lokatie van de bezitting de kaarten uit 18231832 geraadpleegd. Anders dan de Sint Maartenskerk in Zaltbommel is de NH kerk in Kerkdriel het lot van vernietiging echter niet ontkomen. Onderstaande figuur 29 toont de kerk in Kerkdriel, voor en na de vernietiging door de Duitsers. Met deze vernietiging is ook de grafsteen van de Gier, zoals beschreven door Bloys van Treslong Prins (1917), vernietigd.

Figuur 29 De NH kerk in Kerkdriel voor en na de vernietiging aan het eind van de 2e Wereldoorlog

Bron: Gelders Archief

5

Om verwarring te voorkomen: in de kartografie toont een kaart met een grote schaal een kleiner gebied, dan een kaart met kleine schaal. Zo is een kaart 1:100 000 kleinschaliger dan een kaart 1:25 000. Men kan deze terminologie begrijpen als men de breuk uitrekent: 1:100 000 = 0.00001 en 1:25 000 = 0.00004. Het laatste getal is groter dan het eerste. De term ‘op grote schaal’ in het dagelijks gebruik betekent dus het omgekeerde!

versie:22 augustus 2006

165

Figuur 30 Plaatsen waarvan bekend is dat leden van de familie de Gier er onroerend goed bezaten (voor Zaltbommel, zie figuur 31)

versie:22 augustus 2006

166

Figuur 31 Straten in Zaltbommel (1832) waar leden van de familie de Gier onroerend goed bezaten Bron: De Woonomgeving

versie:22 augustus 2006

167

versie:22 augustus 2006

168

Hoofdstuk 8

Riddermatigheid

versie:22 augustus 2006

169

Maris van Sandelingenambacht (1943) schrijft in zijn Inleiding: “De levensstijl der oudere generaties doet denken aan de stand van de lagere landadel. Een drietal oorkonden uit de jaren 1419, 1501 en 1502 (zie parenteel), geven hiervan een indruk. Opmerking verdient het ook, dat Peter de Gier – zie in de genealogie onder II - bij de belening in 1402 heer Peters zoon wordt genoemd, terwijl het van het Necrologium van het kapittel van Zaltbommel de vader eveneens aanduidt met ‘dominus’. Men zou hier kunnen denken aan een priester en diens natuurlijke zoon, maar dit is minder waarschijnlijk omdat de andere zoon, Arnt de Gier, ook priester was, en behoudens dispensatie, natuurlijke zoons van priesters van den geestelijke stand waren uitgesloten. Een uitdrukkelijke aanwijzing voor riddermatigheid geeft de Latijnsche notariele akte, op 29 November 1550 te Utrecht verleden, waarbij “validus vir Hillebrandus de Ghiir, armiger, ...” -zie in de genealogie onder VIIIa als collator van de vicarie der Heilige Maagd en van Johannes de Evangelist te Drie1 brieven van institutie verleende aan Adriaan Henricks van Driel. Maris vermeldt zijdelings: In de veertiende eeuw zijn er riddermatige De Gier’s geweest, wier betrekking tot het hier behandelde geslacht onbekend is. Heynric de Ghyer, knape, werd met vier ridders en knapen van de manschap van huis en heerlijkheid Haghenstein bij akte van 7-3-1341 door hertog Reynout van Gelre overgegeven aan Henric van der Leek. Dezelfde ridders en knapen kwamen voor bij de opdracht van manschap en goederen van Langherac op 27-3-1335 door Heesken van Brakel aan hertog Heynric van der Leek (Archief heren en graven van Culemborg. Inv. 454 nos. 99 en 125). Later, sedert het midden van de zeventiende eeuw, trad een geleidelijke vervlakking in tot gezeten plattelandsnotabelen. En hierdoor werd het geslacht verankerd in een brede laag van de huidige bevolking.” Zoals in het hoofdstuk over de Kievitsham is vermeld, is het Slot naar alle waarschijnlijk eerder bekend geweest onder de naam ‘De Lauwe kamer’ (of De Blauwe Kamer?) en daarvoor als de ‘Steenen Camer’. In het betreffende stuk (Rueb, 1978), komt naar voren dat dit huis door verschillende adellijke families bewoond is geweest. Relaties van de Gier met adellijke families zijn er verschillende: Van Schilfgaarde (1966) geeft bijvoorbeeld Beatrix Aertsdr. de Cock, echtgenote van Hanrick de Gier. Verder is het aardig te vermelden dat deze Beatrix, na het overlijden van Hanrick, hertrouwde met Dirck Fonk (‘de jongste’), en in 1626 samen met het ‘Hooge Huys’ te Driel beleend werden. Dit is het huis Teisterbant, dat ook nu nog bestaat. Al met al valt slechts vast te stellen dat er aanwijzingen van riddermatigheid zijn, bewijzen ontbreken echter nog.

versie:22 augustus 2006

170

Literatuur Aa, A.J van der (1845). Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Jacobus Noorduyn, Gorinchem Beelaerts van Blokland, W.A. (1910) De Praktijk van het Leenrecht in Gelderland. Proefschrift, Universiteit van Leiden Bloys van Treslong Prins, P.C. (1917) Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in de kerken van Gelderland, sub Driel.In: De Wapenherault (20) Centraal Bureau voor de Genealogie en Heraldiek, pp. 301-303 Bloys van Treslong Prins, P.C. (1918 Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in de kerken van Gelderland, sub Zaltbommel In: De Wapenherault (21) Centraal Bureau voor de Genealogie en Heraldiek, pp. 446-457 en 481-493 Maris van Sandelingenambacht, J.C. (1943) Genealogie van het geslacht de Gier in den Bommelerwaard. De Nederlandsche Leeuw (61), paginas 63-72, 95-106, 140-151. 177-190, en Errata op pag. 62 Rueb, R.A. (1978) Genealogie van het geslacht de Gier in den Bommelerwaard. De Nederlandsche Leeuw (95), paginas 241-247. Maris van Sandelingenambacht, J.C. (1978) Genealogie van het geslacht de Gier in den Bommelerwaard. De Nederlandsche Leeuw (95), paginas 358-361. Moorman van Kappen, J. Korf, O.W.A. Baron van Verschuer (1977) Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Tiel – Zaltbommel Muschart, R.T. (1943) De grafzerken in de St. Maartenskerk te Zaltbommel. In: Bijdragen en Mededeelingen, 1943, deel XLVI, Vereeniging Gelre, Arnhem, pp 136-235. Een zerk in de kerk van Kerkdriel is verloren gegaan tijdens de 2e Wereldoorlog Schilfgaarde, A.P. van (1966) Het geslacht Fonck te Driel. In: Tussen de Voorn en Loevestein (2): 105 Sloet, J. J. S. Baron en Martens van Sevenhoven, jhr. mr. A. H. (1924) Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Het Kwartier van Nymegen. S. Gouda Quint, Arnhem Vennik, R. (1988) Familiewapens, oorsprong en betekenis. Wilkerdon, Rotterdam Visser, C.J.M.N de (jaartal onbekend) Genealogie De Gier – Aansluiting op de publicatie “Genealogie van het geslacht de Gier in den Bommelerwaard”. Exemplaar in bibliotheek Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel Wessels, C. De Gier in vogelvlucht – Over de voorouders van de familie de Gier uit Loosduinen. Uitgave Chris Wessels, Roosteren

Overige relevante literatuur Beckering Vinckers, J. (1944) De Historische schoonheid van Zaltbommel. Serie Heemschut no. 45. Allert de Lange, Amsterdam. Ontwikkeling van Zaltbommel door de eeuwen.

versie:22 augustus 2006

171

Belonje, J. (1948) Steenen charters (Oude grafsteenen). Serie Heemschut no. 8. Allert de Lange, Amsterdam. Typen grafstenen in Nederland Blink, H. Nederland en zijne bewoners – Handboek der aardrijkskunde en Volkenkunde van Nederland. 3 delen. C.L. Brinkman, Amsterdam. Grote nadruk op de hydrologie, onder andere van de Maas en de Bommelerwaard. Met kaarten. Boo, J.A. de (1967) Heraldiek. Fibula-Van Dishoeck, Bussum Borch tot Verwolde-Swemle, E.C. Barones van der, Jhr. F.G.L.O. van Kretschmar, J.A.E. Kuys, en O. Moorman van Kappen (1986) Ammersoyen. Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. De Walburgpers, Zutphen Dingemans, W.H. (2002) De Hoge Bank van Driel 1650 – 1811 – Een genealogische en heraldische benadering. Bommelerwaardse Bronnen no. 26. Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel Heeswijk, J.H.G.J. van (1972) Maasdriel in oude ansichten. Europese Bibliotheek, Zaltbommel Heeswijk, J.H.G.J. van (1981) Maasdriel in oude ansichten, deel 2. Europese Bibliotheek, Zaltbommel Kiès, Ch. (1935) Een en ander over wapenkunde of heraldiek. Boucher, Den Haag Steenkamp, J.C.P.W. Inleiding tot de wapenkunde. Bibliotheek voor geslacht- en wapenkunde, onder redactie van C. Pama. Rutgers, Naarden Zoetmulder, S.H.A.M. (1983) Zaltbommel in oude ansichten. Europese Bibliotheek, Zaltbommel

versie:22 augustus 2006

172

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.