Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst


1 PREEK DOOR DE WEEK+ Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst. Mocht je de preek en het getuigenis i...

0 downloads 110 Views 129KB Size

Recommend Documents


No documents


PREEK DOOR DE WEEK+ Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst. Mocht je de preek en het getuigenis in de dienst gemist hebben, bekijk deze dan eerst op onze website www.meerkerk.nl voor je naar je huiskring gaat, zodat je uit de eerste hand samen met je kringleden kan delen in de boodschap die de Heer in ons midden als Meerkerk heeft neergelegd. Behalve in de huiskringen is de PddW+ ook geschikt voor momenten waarop je je geloof wilt delen met anderen buiten je huiskring. Bijvoorbeeld met je partner of kinderen, met je vrienden, in je bedieningsteam in de kerk of met een aantal collega’s op je werk. ************************************************************************** ZONDAG 24 MAART 2019 Prediker: Wigle Tamboer TITEL: LAAT ME BEGAAN Bijbellezing: Matteüs 3:13-17 (GNB) 13 Jezus ging van Galilea naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 14 Maar Johannes probeerde hem te weerhouden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en u komt naar mij?’ 15 ‘Laat me begaan,’ antwoordde Jezus, ‘want we moeten alles doen wat God van ons wil.’ Toen liet Johannes hem begaan. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water kwam, ging de hemel open en Johannes zag de Geest van God als een duif op hem neerdalen. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.’ Bijzonderheden Derde week van de Lijdens/Veertigdagentijd. Jaarvergadering: woensdag 27 maart. Open Huis IJweg 1100: zaterdag 30 maart. Volgende Ledenbevestiging: zondag 7 april. Alpha en Beta Cursus: maandag 8 april. Huwelijkscursus: maandag 13 mei. Een paar opmerkingen Deze zondag is de derde zondag in de Lijdens-/Veertigdagentijd. Deze zondag worden acht mensen gedoopt en lezen we over de doop van Jezus. De doop van Jezus gaat gepaard met een geopende hemel waaruit de Heilige Geest als een duif op Jezus neerdaalt. Dan klinkt er een stem uit de hemel: “Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.” Ook wij mogen ons bij de doop bepaald weten bij deze geopende hemel. In Christus hebben we de Heilige Geest ontvangen en klinkt er uit de hemel de stem die ook ons verzekert dat we Gods geliefde zoon of dochter zijn. Jezus vraagt Johannes de Doper Hem te laten begaan: “Laat me begaan”, antwoordde Jezus, “want we moeten alles doen wat God van ons wil.” “Laat me begaan”, is ook een woord aan de gedoopten van deze zondag en aan ons allen die gedoopten zijn. Met die woorden roept Jezus ons op om Hem de Heer van ons leven te laten zijn, zodat Hij Zijn nieuwe leven in ons kan leiden. We zijn immers naar het woord uit Romeinen 6 met Christus begraven in de doop en opgewekt om te wandelen in het nieuwe leven dat we in Christus ontvangen hebben. Een leven uit Hem en door Hem en tot Hem.

Aanvullende Bijbellezingen (NBV, tenzij anders vermeld) Johannes 6:38-39 Want Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat Ik wil, maar om te doen wat Hij wil die Mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft: dat Ik niemand van wie Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat Ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Lukas 4:1-2a Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf Hij veertig dagen rond in de woestijn, waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld. Matteüs 4:1-11 1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar Hem toe en zei: “Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.” 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: “Er staat geschreven: 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.'” 5 Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen Hem: “Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: 'Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.'” 7 Jezus antwoordde: “Er staat ook geschreven: 'Stel de Heer, uw God, niet op de proef.'” 8 De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: “Dit alles zal ik U geven als U voor mij neervalt en mij aanbidt.” 10 Daarop zei Jezus tegen hem: “Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: 'Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.'” 11 Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor Hem te zorgen. Filippenzen 2:5-8 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. Romeinen 6:3-6 NBG51 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Romeinen 8:1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 Korintiërs 5:17a (HSV) Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping.

Efeziers 2:6 Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Kolossenzen 2:13-15 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. ************************************************************************ LIEDEREN 320 - Ere zij aan God de Vader Sololied: Vreemde wegen - Blöf Doop – Sela 670 - Op Hem rust mijn geloof 749 - Hoe kan ik anders 708 - Hoe groot is Uw trouw 602 - Vrede van God De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage ************************************************************************* GESPREKSVRAGEN Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk of je ze kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn. Mocht je aanvullende en/of andere vragen willen behandelen op je huiskring, dan kan de volgende indeling in soorten vragen je wellicht helpen: 1 verwerkings- of begripsvragen (bijbel lezen en bespreken): wat staat er? 2. belevingsvragen (of motivatievragen): wat ervaar ik hierbij? 3. toepassingsvragen: wat wil/kan ik ermee doen (een beslissing nemen)? Bovenstaande driedeling kun je ook zien als: 'hoofd – hart – handen' of: snappen – wil/kan ik? – wat ga ik doen? Denk vooraf biddend na welke vragen je in ieder geval op de huiskringavond wilt bespreken. Neem tijd om - in stilte - naar boven te halen wat jou in de dienst heeft geraakt en hoe God daarin tot je heeft gesproken. Mocht je tijdens de dienst aantekeningen hebben gemaakt, neem ze erbij. NB. Als je de dienst hebt gemist of je geheugen wilt opfrissen: op de website vind je de hele dienst in audio en de preek in video. 1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 2. In de dienst werd het lied “Vreemde wegen” gezongen. Het is in De Meerkerk een “clublied” geworden voor de slotavond van de cursussen, waar deelnemers vertellen over de vreemde weg die hen in De Meerkerk bracht. Vertel welke al dan niet vreemde weg jij gegaan bent die je naar De Meerkerk bracht. 3. De zondagse dienst van 24 maart is de derde zondag van de Lijdenstijd of 40-Dagentijd, een tijd waarin we extra stilstaan bij de weg die Jezus ging om voor onze zonden te sterven aan het kruis.

Deel met de kring wat jou tot nu toe over die weg geraakt heeft, wat je leerde, waar je nieuwe inzichten of ervaringen opdeed. 3. Lees de tekst van de bijbellezing en de aanvullende bijbelgedeelten nog eens rustig, denkend en biddend door. Schrijf daarna tenminste drie punten op die jou op een bijzondere manier opvallen, aanspreken, raken, helpen etc. Wissel elk aan elkaar het punt uit, dat er het meeste uitsprong. 4. Bij de doop worden in De Meerkerk de woorden van Romeinen 6 uitgesproken: begraven met Christus in de doop, opgewekt om te wandelen in een nieuw leven. Hoe bewust leef je uit die waarheid en wat ervaar jij van dat nieuwe leven? 5. “Laat me begaan” mag ook een woord tot een ieder van ons zijn. Zijn er dingen te noemen in jouw leven waar je Jezus niet laat begaan Zijn werk in jou te doen? Zijn werk van vergeving? Zijn werk van het nieuwe leven? 6. “Laat me begaan” spreekt ook over wie Jezus zegt dat jij bent in Hem: Gods geliefde zoon, Gods geliefde dochter. Wigle stelde de dopelingen de vraag is: wil jij Jezus in jouw leven laten begaan om Zichzelf in jou te laten groeien en bloeien door het werk van Zijn Geest, wetende dat wat er ook gebeurt jij Gods geliefde zoon, Gods geliefde dochter bent. Wat doet die vraag jou? 7. “Laat me begaan”. Neem tijd om met en voor elkaar te bidden dat we steeds meer Jezus laten begaan Zijn werk in ons te doen. Wees open en kwetsbaar om de dingen te benoemen waar je als een Johannes de Doper Jezus wil weerhouden Zijn werk in jou te doen. **************************************************************************************

GEBEDSSUGGESTIE Dank Here Jezus voor de weg die U wilde gaan voor ons. Dank voor de doop die zo krachtig samenvat wat we in U ontvangen hebben. Mogen we ons elke dag bewust zijn dat allen, die in Uw naam gedoopt zijn, in Uw dood gedoopt zijn. En daarmee begraven door de doop in Uw dood. En mogen we weten dat gelijk U uit de doden opgewekt bent door de majesteit van de Vader, ook wij een nieuw leven in U ontvangen hebben. Mogen we U laten begaan door het werk van Uw Geest om dat nieuwe leven te in en door ons te leven. Dat bidden we in Uw naam, in Jezus’ naam, amen. ************************************************************************** BIJLAGE: LIEDEREN 320 - Ere zij aan God de Vader Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drie-een'ge in zijn troon Halleluja, halleluja, de Drie-een'ge in zijn troon Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken, aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk Halleluja, lof, aanbidding brengen eng'len U ter eer heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer

Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer! Sololied: Vreemde wegen - Blöf Als ik rond zou zwerven over mistige velden in een te dunne jas zou je me vinden? Zou je me dan vinden? En als ik kwijt zou raken in razend snelle dagen met een jagende pas zou je me vinden? Zou je me ooit vinden? Refrein: Vreemde wegen brachten me tot hier en straks nog verder en verder en verder van huis maar het antwoord is ja, jij zou me vinden Als ik je zou roepen in verwarrende tijden bij een snijdende wind zou je me vinden? Zou je me dan vinden? En als ik weg zou kruipen om er niet te hoeven zijn als een dier of als een kind zou je me vinden? Zou je me ooit vinden? Refrein Vreemde wegen brachten me tot hier en straks nog verder en verder en verder van huis maar het antwoord is ja Vreemde wegen brachten me tot hier en straks nog verder en verder en verder van huis maar het antwoord is ja Vreemde wegen brachten me tot hier en straks nog verder en verder en verder van huis maar het antwoord is ja Doop - Sela In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop, overtuigd dat er bij Hem vergeving is. Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd, in een leven dat voorgoed veranderd is. Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd, is geroepen om een beeld van Hem te zijn. Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan, om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! Wat een liefde, wat een hoop! U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is. Dat ons leven bij U veilig is. 670 - Op Hem rust mijn geloof Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop, dat Jezus Christus opstond uit de dood! Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer en aardse rijkdom heeft geen waarde meer Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn in Gods familie, wonen bij Hem Als uw erfgenamen bindt U ons samen, ons leven geven wij tot eer van U 749 - Hoe kan ik anders Hoor, hoe een eeuwig lied echoot in mijn ziel: een eindeloos gezang. Ook als de storm opsteekt, houd ik vol, ik weet waar ik schuilen kan. Refrein: Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U. Nooit is het loflied lang genoeg, voor Uw liefde, die mij droeg. Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U. De Koning die veel van mij houdt maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt. (tussenspel) Ik kijk omhoog, en wacht in de zwartste nacht: U redt mij altijd weer. En ik mag met U mee, U laat mij niet alleen, ik zing, wat U mij leert. (Refrein) Ik zing, als ellende komt,

ik zing, als ik win, ik zing, als het tegenzit en zelfs als ik val, ik zing, want U houdt mij vast, ik zing, want U helpt, ik zing, want U hoort mij Heer, als ik roep in gebed; ja, ik zing, met mijn laatste adem, ‘k zing, want ik weet dat ik straks in de hemel zing, met heel het hemelkoor. (Refrein) 708 - Hoe groot is Uw trouw Kom, zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed Zijn woord houdt eeuwig stand Ja, Uw woord houdt eeuwig stand (2x) Refrein: De hemel juicht, Uw kerk getuigt: Groot is Uw trouw, o Heer! Van eeuw tot eeuw belijden wij: Groot is Uw trouw, o Heer! Hoe groot is Uw trouw, o Heer! Alles verandert, maar U blijft gelijk Uw koninkrijk kent geen eind En wat U beloofd hebt, dat zult U ook doen” Uw trouw is voor altijd Wij vertrouwen U altijd (Refrein) Van generatie tot generatie, nooit liet U ons in de steek Gisteren en vandaag steeds dezelfde, die was, die is en die komt (Refrein) 602 - Vrede van God Vrede van God, de vrede van God De vrede van God zij met jou Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou In Jezus’ naam, in Jezus’ naam In Jezus’ naam geef ik jou: Vrede van Hem, vrede van God,

De vrede van God zij met jou Heilige Geest, de Heilige Geest, De Heilige Geest zij met jou Vrede van Hem, vrede van God, De vrede van God zij met jou

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.