EHS werkzaamheden N2000 Lonnekermeer Werkwijze werkzaamheden in keurzone 5 mei 2017 Ronald Krabbenbos Waterschap Vechtstromen, de heer S


1 NOTITIE Project: Onderwerp: Datum: Opgesteld: Aan: PAS/EHS werkzaamheden N2000 Lonnekermeer Werkwijze werkzaamheden in keurzone 5 mei 2017 Ronald Kr...

0 downloads 2 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


NOTITIE Project: Onderwerp: Datum: Opgesteld: Aan:

PAS/EHS werkzaamheden N2000 Lonnekermeer Werkwijze werkzaamheden in keurzone 5 mei 2017 Ronald Krabbenbos Waterschap Vechtstromen, de heer S. Vo

Aanleiding: In het kader van de PAS en EHS werkzaamheden ten behoeve van het N2000 gebied Lonnekermeer vinden er verschillende werkzaamheden plaats. Deze notitie beschrijft de totstandkoming van het ontwerp en de werkzaamheden die in de keurzone van de Hesbeek en de Blankenbellingsbeek worden uitgevoerd en de wijze waarop dit naar verwachting wordt gedaan. Ontwerp Het ontwerp is hydrologisch is beoordeeld en getoetst door de projectgroep Natura 2000 Lonnekermeer, waarin Friso Koop het waterschap heeft vertegenwoordigd. Hij is akkoord met de voorgestelde maatregelen en effecten op de omgeving. Daar is inmiddels ook een “bestuurlijk akkoord” op gegeven. Het ontwerp is eco(hydro)logisch getoetst door de projectgroep Natura 2000 Lonnekermeer, waarin Friso Koop het waterschap heeft vertegenwoordigd. In de projectgroep zijn de maatregelen beoordeeld en akkoord bevonden door ecologen van o.a. Landschap Overijssel. Nico Koopman heeft namens Waterschap Vechtstromen het plan beoordeeld vanuit het perspectief beheer en onderhoud. Nico is akkoord. Heral Hesselink heeft namens Waterschap Vechtstromen de constructies in het concept bestek beoordeeld. Waterschap Vechtstromen wordt eigenaar van de nieuwe stroken langs de Blankenbellingsbeek (daar waar het nieuwe tracé wordt gegraven). Beheer zal bestaan uit jaarlijks klepelen van de stroken en korven van het natte profiel. Maaisel wordt verwerkt binnen eigendommen van het waterschap. Het ruiterpad zal niet worden beheerd en onderhouden door het waterschap, maar door de Regio Twente. Het waterschap gedoogt dat de paarden gebruik maken van het ruiterpad, maar niet daarbuiten; dus niet in en door de beek. Bij de aanleg wordt een tijdelijke draad aangebracht om de route te markeren en wildgebruik te voorkomen. Op gronden van derden – met name Landschap Overijssel in dit gebied – zal het waterschap alleen zorgdragen voor beheer en onderhoud van het natte profiel. Na herinrichting zal een BOD worden opgesteld door het waterschap waarin verantwoordelijkheden nader zullen worden uitgewerkt. Zowel voor de Hesbeek als voor de Blankenbellingsbeek. Actiehouder: Waterschap Vechtstromen i.s.m. o.a. Landschap Overijssel. Hesbeek Een gedeelte van de Hesbeek wordt verondiept. Om uitspoelen te voorkomen wordt bij het te verwerken zand gebruik gemaakt van leemhoudend zand bestaande uit: Homogeen mengsel leemhoudend zand met minimaal 10% leem, grond die voldoet aan de volgende milieu hygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Grond van natuurlijke oorsprong. Vergelijkbaar met de constructie die door WSV bij de Snoeyinksbeek is gebruikt, worden planken in de beek aangebracht om het zand vast te houden. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het water om het materiaal te verspreiden in de beekloop. Op enkele locaties wordt een ‘harde’ constructie aangebracht om ook op de lange termijn enkele drempels te behouden. Zie bijlage 1 voor het fotoverslag Snoeyinksbeek als

1

referentie. In het contractdocument wordt een onderhoudsperiode opgenomen voor het verwijderen van evt. uitgespoeld zand benedenstrooms de werkzaamheden tot aan de Koppelleiding. Blankenbellingsbeek Belemen watergangen met leem: De watergang wordt minimaal 30 cm uitgekast met behulp van een (rups)kraan met kantelbak. Hierbij wordt in stroomafwaartse richting gewerkt. Indien mogelijk wordt voor deze werkzaamheden de periode gekozen wanneer de beek droogvalt. Vrijkomend materiaal wordt, na eventueel op de kant indrogen, afgevoerd. Vervolgens wordt een laag van 30 cm leem aangebracht. Leem bestaande uit: Homogeen mengsel leemhoudend zand met minimaal 20% leem. Het materiaal dient te voldoet aan de volgende milieu hygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Grond van natuurlijke oorsprong. Verondiepen: De watergang wordt opgeschoond met behulp van een (rups)kraan met kantelbak. Hierbij wordt in stroomafwaartse richting gewerkt. Indien mogelijk wordt voor deze werkzaamheden de periode gekozen wanneer de beek droogvalt. Vrijkomend materiaal wordt, na eventueel op de kant indrogen, afgevoerd. Vervolgens wordt een laag (leemhoudend) zand aangebracht tot de ontwerphoogte. Het aan te brengen materiaal bestaande uit: Homogeen mengsel (leemhoudend) zand met maximaal 10% leem. Het materiaal dient te voldoet aan de volgende milieu hygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Grond van natuurlijke oorsprong. Ter hoogte van de grondeigendommen van worden de beekoevers natuurlijk ingericht. Vergelijkbaar met het nieuw te graven tracé van de beek, wordt hier het talud vergraven tot minimaal 1:10 en maximaal 1:20. In het contractdocument wordt een onderhoudsperiode opgenomen voor het verwijderen van evt. uitgespoeld zand. Graven nieuw tracé: Het nieuwe tracé van de Blankenbellingsbeek wordt natuurtechnisch ontgraven met behulp van een (rups)kraan met kantelbak volgens de ontwerphoogtes die in de tekeningen zijn aangeven. Hierbij wordt er stroomafwaarts gewerkt, waarbij er geen transport plaats zal vinden over de ontgraven blijvende grondslag (natuurtechnisch ontgraven oever). Er worden verschillende dammen met duikers in de beek aangelegd voor het bereikbaar houden van het schouwpad. Het onderhoud van deze dammen komt voor rekening van WSV. Het onderhoud van de 2 dammen over de nieuwe beek naar het perceel van , komen voor rekening van . De ruiterroute is een ruimtelijke reservering voor deze strook. Er vindt geen inrichting plaats. Wel wordt bij de aanleg een tijdelijk draad aangebracht om de route te markeren en wildgebruik te voorkomen. Regio Twente is verantwoordelijk voor deze ruiterroute. Plaggen Om een goede uitgangssituatie te creëren voor de beschermde habitattypen van het Natura-2000 gebied wordt op verschillende locaties de fosfaatrijke bovengrond geplagd. De diepte bedraagt 20 cm. Dit wordt uitgevoerd met een hydraulische (rups)kraan. Het plagsel wordt afgevoerd. Aanleg Voorde Voor het aanleggen van de 2 voordes wordt verwezen naar Bestekstekening Details: Detail 3: Voorde Revisiemeting De nieuwe legger zal door het waterschap worden vastgesteld op basis van het ontwerp. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de SOBEK-ontwerpprofielen die Arcadis zal overhandigen aan het waterschap. Middels een revisie zal worden gecontroleerd of de herinrichting heeft plaatsgevonden conform het ontwerp. De revisie wordt uitgevoerd en betaald door de opdrachtgever (Landschap Overijssel). Opdrachtgever stemt af met het waterschap over concrete specificaties van de inmeting (revisie). Oftewel: revisie uitvoeren conform normen en eisen waterschap. Hierover vindt afstemming met Martin Veldhuis plaats. Uitvoering Tijdens de uitvoering kijkt een beheerder/toezichthouder van het waterschap (Ewald Hannink) mee met de uitvoering om de kwaliteit van de afgesproken maatregelen met betrekking tot de legger watergangen te borgen. Bijlage 1: Fotoverslag Snoeyinksbeek als referentie voor de Hesbeek. “Harde” drempel.

2

3

Bijlage 1: Fotoverslag Snoeyinksbeek als referentie voor de Hesbeek. “Tijdelijke” drempel.

4

5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.