EIS CS Varná deska Návod k použití 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 22 SK Varný panel Návod na používanie 44


1 EIS84486 CS Varná deska Návod k použití 2 PL Płyta grzejna Instrukcja obsługi 22 SK Varný panel Návod na použ&iac...
Author:  Břetislav Janda

0 downloads 90 Views 881KB Size

Recommend Documents


No documents


EIS84486

CS PL SK

Varná deska Płyta grzejna Varný panel

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

2 22 44

2

www.electrolux.com

OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................5 3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7 4. STRUČNÝ PŘEHLED........................................................................................ 8 5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................9 6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9 7. TIPY A RADY................................................................................................... 14 8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 15 9. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 16 10. INSTALACE....................................................................................................18 11. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 20 12. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 20

MYSLÍME NA VÁS Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků. Vítá Vás Electrolux.

Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací: www.electrolux.com/webselfservice Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič: www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Upozornění / Důležité bezpečnostní informace Všeobecné informace a rady Poznámky k ochraně životního prostředí Zmĕny vyhrazeny.

ČESKY

1.

3

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob •• • • •

• •

Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče. Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče. Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte. Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části jsou horké. Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat. Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace •

VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků.

4

www.electrolux.com

• •

• •

• •Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním. VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit požár. Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo hasicí rouškou. POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled nepřetržitě. VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na varnou desku. Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu. K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru. Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem a nespoléhejte na detektor přítomnosti nádoby. Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém případě kontaktujte autorizované servisní středisko. Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu. VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při použití nesprávného krytu varné desky může dojít k nehodě.

ČESKY

5

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2.1 Instalace VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba. VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče. • • • • •

• • •

• •

Odstraňte veškerý obalový materiál. Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte. Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem. Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku. Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv. Utěsněte výřez v povrchu pomocí těsniva, abyste zabránili bobtnání z důvodu vlhkosti. Chraňte dno spotřebiče před párou a vlhkostí. Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod oknem. Zabráníte tak převržení horkého nádobí ze spotřebiče při otevírání dveří či okna. Každý spotřebič má vespodu chladicí ventilátory. Je-li spotřebič nainstalován nad zásuvkou: – Neuchovávejte v zásuvce žádné malé kousky nebo listy papíru, které by mohly být vtaženy dovnitř a poškodit tak chladicí ventilátory nebo chladicí systém. – Mezi dnem spotřebiče a obsahem zásuvky musí být vzdálenost alespoň 2 cm.

2.2 Připojení k elektrické síti VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. •

Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.

• • • •

• • • • •

• •

• • •

Spotřebič musí být uzemněn. Před každou údržbou nebo čištěním je nutné se ujistit, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě. Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován správně. Volné a nesprávné zapojení napájecího kabelu či zástrčky (je-li součástí výbavy) může mít za následek přehřátí svorky. Použijte správný typ napájecího kabelu. Elektrické kabely nesmí být zamotané. Ujistěte se, že je nainstalována ochrana před úrazem elektrickým proudem. Použijte svorku k odlehčení kabelu od tahu. Dbejte na to, aby se elektrické přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče nebo horkého nádobí, když spotřebič připojujete do blízké zásuvky. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel nebo síťovou zástrčku (je-li součástí výbavy). Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na autorizované servisní středisko nebo elektrikáře. Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů. Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ni síťovou zástrčku. Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku. Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se

6

www.electrolux.commusí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače. Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.

• •2.3 Použití spotřebiče VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí zranění, popálení či úrazu elektrickým proudem. • • • • • • • • • • • •Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál (je-li přítomen), štítky a ochrannou fólii. Tento spotřebič používejte v domácnosti. Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté. Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru. Po každém použití nastavte varnou zónu do polohy „vypnuto“. Nespoléhejte se na detektor nádoby. Na varné zóny nepokládejte příbory nebo pokličky. Mohly by se zahřát. Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou. Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu. Pokud je povrch spotřebiče prasklý, okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte tak úrazu elektrickým proudem. Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k indukčním varným zónám blíže než na 30 cm. Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může olej vystříknout. VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchuTuky a oleje mohou při zahřátí uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s tuky a oleji, držte plameny a ohřáté předměty mimo jejich dosah.

Páry uvolňované velmi horkými oleji se mohou samovolně vznítit. Použitý olej, který obsahuje zbytky potravin, může způsobit požár při nižších teplotách než olej, který se používá poprvé. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky. VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

• • • •

• • •Nepokládejte horké nádoby na ovládací panel. Nepokládejte horkou poklici na skleněný povrch varné desky. Nenechte vyvařit vodu v nádobách. Dbejte na to, aby na spotřebič nespadly varné nádoby či jiné předměty. Mohl by se poškodit jeho povrch. Nezapínejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob. Na spotřebič nepokládejte hliníkovou fólii. Nádoby vyrobené z litiny či hliníku nebo nádoby s poškozeným dnem mohou způsobit poškrábání sklokeramiky nebo skla. Tyto předměty při přesouvání na varné desce vždy zdvihněte. Tento spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným účelům, například k vytápění místností.

2.4 Čištění a údržba • • • • •

Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu. Před čištěním spotřebič vypněte a nechte ho vychladnout. Před údržbou spotřebič odpojte od elektrické sítě. K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru. Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

ČESKY

2.5 Obsluha •Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko. Používejte výhradně originální náhradní díly.• •

7

Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.

2.6 Likvidace VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

3. POPIS SPOTŘEBIČE 3.1 Uspořádání varné desky 1

1

1 Indukční varná zóna 2 Ovládací panel

1

1 2

3.2 Panel varné zóny 1

2

3

11

4

5

6

7

10

K zobrazení dostupných nastavení stiskněte příslušný symbol. Sym‐ bol

Poznámka

1

ZAP/VYP

Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.

2

Nabídka

Slouží k otevření a zavření nabídky.

8

9

8

www.electrolux.com

Sym‐ bol

Poznámka Volba zóny

Slouží k otevření posuvníku pro zvolenou zónu.

Ukazatel zóny

Slouží k zobrazení, pro kterou zónu je posuvník aktivní.

-

Slouží k nastavení funkcí časovače.

Posuvník

Slouží k upravení tepelného výkonu.

7

PowerBoost

Slouží k zapnutí funkce.

8

Blokování tlačítek

Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.

9

Pauza

Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.

-

Slouží k zobrazení aktuálního nastavení výkonu.

Bridge

Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.

3 4

-

5 6

10 11

-

0-9

3.3 OptiHeat Control (Třístupňový ukazatel zbytkového tepla)

Indukční varné zóny vytvářejí teplo potřebné k vaření přímo ve dně varné nádoby. Sklokeramická varná deska se ohřívá teplem nádoby.

VAROVÁNÍ! III / II / I Nebezpečí popálení zbytkovým teplem. Ukazatel zobrazuje úroveň zbytkového tepla.

4. STRUČNÝ PŘEHLED 4.1 Používání dotykové obrazovky • • • • • • •

K zapnutí dané možnosti stiskněte příslušný symbol na displeji. Zvolená funkce se zapne, když uvolníte prst z displeje. K procházení dostupných možností použijte rychlé gesto nebo přejeďte prstem přes displej. Rychlost gesta určuje rychlost pohybu obrazovky. Procházení se může samo zastavit nebo jej lze okamžitě přerušit dotykem displeje. Lze změnit většinu parametrů zobrazených na displeji, když stisknete příslušné symboly. Ke zvolení požadované funkce nebo času můžete procházet seznamem• • •

nebo se dotknout funkce, kterou chcete zvolit. Když je varná deska zapnutá a některé symboly se přestanou na displeji zobrazovat, dotkněte se kdekoliv displeje. Všechny symboly se opět zobrazí. U některých funkcí se při jejich spuštění zobrazí vyskakovací okno s dodatečnými informacemi. Lze použít pouze podsvícené symboly. Nejprve zvolte zónu při zapnutí funkcí časovače.

4.2 Nabídka struktura Stisknutím vyvoláte a změníte nastavení varné desky nebo zapnete

ČESKY

9

některé funkce. Tabulka zobrazuje základní strukturu Nabídka. Nabídka Podporované vaření Funkce varné desky

Rozpouštění

Nastavení

Dětská bezp. pojistka Stopky Nastavení

Podporované vaření Jazyk Tóny tlačítek Hlasitost zv. signalizace Jas displeje

Obsluha

Režim demo Licence Zobrazit verze softwaru Historie výstrah Reset všech nastavení

K opuštění Nabídka stiskněte nebo pravou stranu displeje, vně vyskakovacího okna. Pro procházení skrze Nabídka použijte

nebo .

Když stisknete a podržíte některé možnosti dostupné v Nabídka, zobrazí

se krátký popis. Řiďte se tipy pro snadné procházení Nabídka. Pokud jste na konci Nabídka, posuňte seznam nahoru a použijte stiskněte

nebo

k opuštění Nabídka.

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

5.1 První připojení k elektrické síti Po zapojení varné desky do sítě musíte nastavit Jazyk, Jas displeje a Hlasitost zv. signalizace.

6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

Nastavení můžete změnit v Nabídka > Nastavení > Nastavení. Viz „Denní používání“.

10

www.electrolux.com

6.1 Zapnutí a vypnutí Stisknutím na jednu sekundu varnou desku zapnete nebo vypnete.

6.2 Automatické vypnutí Tato funkce varnou desku automaticky vypne v následujících případech: • •

všechny varné zóny jsou vypnuté, po zapnutí varné desky jste nenastavili teplotu, • něco jste rozlili nebo položili na ovládací panel na déle než 10 sekund (pánev, utěrka, atd.). Ozve se zvukový signál a varná deska se vypne. Odstraňte všechny předměty, nebo vyčistěte ovládací panel. • se deska se příliš zahřeje (např. když se vyvaří obsah nádoby). Před dalším použitím varné desky je nutné nechat varnou zónu vychladnout. • používáte nesprávný typ varné nádoby nebo se na dané zóně nenachází žádná varná nádoba. Bílý symbol varné zóny bliká a indukční varná zóna se automaticky vypne po jedné minutě. • po určité době nevypnete varnou zónu nebo nezměníte nastavení teploty. Po určité době se zobrazí hlášení a varná deska se vypne. Vztah mezi nastavením teploty a dobou, po níž se varná deska vypne: Nastavení teploty Varná deska se vypne po 1-2

6 hodinách

3-5

5 hodinách

6

4 hodinách

7-9

1,5 hodině

6.3 Použití varných zón Postavte varnou nádobu na střed zvolené varné zóny. Indukční varné zóny se automaticky přizpůsobují velikosti dna nádoby. Jakmile položíte nádobu zvolenou varnou zónu varná deska ji automaticky

detekuje a na displeji se zobrazí příslušný posuvník. Tento posuvník je viditelný po osm sekund a poté se displej přejde zpět na hlavní zobrazení. Pro rychlejší uzavření posuvníku poklepejte na obrazovku vně oblast posuvníku. Když jsou ostatní zóny aktivní, nastavení výkonu pro zónu, kterou chcete používat, může být omezeno. Viz „Řízení výkonu“. Ujistěte se, že je nádoba vhodná pro indukční varné desky. Pro více informací ohledně typů varných nádob viz „Rady a tipy“. Zkontrolujte velikost nádoby v části „Technické údaje“.

6.4 Nastavení teploty 1. Zapněte varnou desku. 2. Postavte nádobu na zvolenou varnou zónu. Na displeji se zobrazí posuvník pro aktivní varnou zónu a bude aktivní po osm sekund. 3. Stiskněte nebo posuňte prstem k nastavení požadovaného tepelného výkonu. Symbol zčervená a zvětší se.

6.5 PowerBoost Tato funkce zapne více výkonu příslušné indukční varné zóny a závisí na velikosti varné nádoby. Tuto funkci lze zapnout pouze na omezenou dobu. 1. Stiskněte nejprve symbol požadované zóny. 2. Stiskněte nebo posuňte prstem doprava k zapnutí funkce pro zvolenou varnou zónu. Symbol zčervená a zvětší se. Tato funkce se vypne automaticky. K ručnímu vypnutí této funkce zvolte zónu a změňte její nastavení výkonu. Pro hodnoty maximální délky viz „Technické údaje“.

ČESKY

11

6.6 Řízení výkonu • • • •• •

Varné zóny jsou seskupeny podle umístění a počtu fází ve varné desce. Viz obrázek. Každá fáze má maximální elektrické zatížení 3680 W. Tato funkce rozděluje výkon mezi varné zóny zapojené do stejné fáze. Funkce se zapne, když celkové elektrické zatížení varných zón zapojených do jedné fáze přesáhne 3680 W. Tato funkce snižuje výkon pro ostatní varné zóny zapojené do stejné fáze, což má vliv na dostupné nastavení tepelného výkonu. Maximální nastavení tepelného výkonu je viditelné na posuvníku. Aktivní jsou pouze bílé číslice. Pokud není dostupné vyšší nastavení tepelného výkonu, nejprve jej snižte pro ostatní varné zóny.

Tuto funkci vypnete stisknutím zóny fungují opět nezávisle.

. Varné

6.8 Časovač +STOP

Odpočítávání času

Pomocí této funkce můžete nastavit délku zapnutí varné zóny při jednom vaření. U každé zóny lze zvlášť nastavit tuto funkci. 1. Nejprve nastavte tepelný výkon pro danou varnou zónu a poté nastavte funkci.

6.7 Funkce Bridge Tato funkce spojí dvě varné zóny, které pak fungují jako jedna se stejným nastavením tepelného výkonu. Tuto funkci můžete použít s velkými varnými nádobami. 1. Položte varnou nádobu na dvě varné zóny. Varná nádoba musí zakrývat středy obou zón. 2. Stisknutím zapnete danou funkci. Symbol zóny se změní. 3. Nastavte tepelný výkon. Varná nádoba musí zakrývat středy obou zón, ale nesmí přesahovat označenou oblast.

2. Stiskněte . Na displeji se zobrazí okno nabídky časovače. 3. K zapnutí této funkce zaškrtněte

.

Symboly se změní na . 4. Posuňte prstem doleva nebo doprava pro volbu požadovaného času (např. hodin anebo minut). 5. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. +STOP

Volbu lze také zrušit zvolením . Jakmile uplyne nastavený čas, zazní zvukový signál a začne blikat

.

Zvukový signál vypnete stisknutím Funkci vypnete změnou nastavení tepelného výkonu na 0. Alternativně,

.

12

www.electrolux.com

stiskněte

+STOP

nalevo od hodnoty

časovače, stiskněte vedle a potvrďte vaši volbu, když se zobrazí vyskakovací okno.

Minutka Tuto funkci můžete použít, když je varná deska zapnutá, ale není zapnutá žádná varná zóna. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz varných zón. 1. Zvolte kteroukoliv varnou zónu. Na displeji se zobrazí příslušný posuvník. 2. Stiskněte . Na displeji se zobrazí okno nabídky časovače. 3. Posuňte prstem doleva nebo doprava pro volbu požadovaného času (např. hodin a minut). 4. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Volbu lze také zrušit zvolením . Jakmile uplyne nastavený čas, zazní zvukový signál a začne blikat K vypnutí funkce stiskněte

.

nalevo od

hodnoty časovače, stiskněte vedle a potvrďte vaši volbu, když se zobrazí vyskakovací okno.

jedno vaření stiskněte a ve vyskakovacím okně zvolte Pauza. K pokračování počítání zvolte Zapnout.

6.9 Pauza Tato funkce přepne všechny zapnuté varné zóny na nejnižší tepelný výkon. Když je funkce zapnutá, lze použít pouze symboly a . Všechny ostatní symboly na ovládacím panelu jsou zablokované. Tato funkce nevypne funkce časovače. Stisknutím

zapnete danou funkci.

Rozsvítí se . Tepelný výkon je snížen na hodnotu 1. .

Tato funkce zastaví PowerBoost. Nejvyšší nastavení tepelného výkonu se .

opět zapne, když opět stisknete

6.10 Blokování tlačítek Když varná deska pracuje, ovládací panel lze zablokovat. Zabráníte tak náhodné změně tepelného výkonu. Nejprve nastavte tepelný výkon.

Stopky Funkce se automaticky spustí s okamžitým odpočítáváním po aktivaci varné zóny. Tato funkce slouží ke sledování doby jejího provozu. 1. Stisknutím vyvoláte Nabídka. 2. Projděte Nabídka k volbě Nastavení > Stopky. 3. Stiskněte spínač k zapnutí/vypnutí funkce. K opuštění Nabídka stiskněte nebo pravou stranu displeje, vně vyskakovacího okna. Pro procházení skrze Nabídka použijte

stiskněte a ve vyskakovacím okně zvolte Reset. Funkce začne počítat od 0. K pozastavení funkce pomocí Pauza pro

Tuto funkci vypnete stisknutím

.

Zvukový signál vypnete stisknutím

Tato funkce se nezastaví, když zdvihnete nádobu. K resetování této funkce a jejímu opětovnému spuštění ručně

nebo .

Stisknutím

zapnete danou funkci.

Tuto funkci vypnete stisknutím sekundy.

na tři

Funkci také vypnete vypnutím varné desky.

6.11 Dětská bezp. pojistka Tato funkce brání neúmyslnému použití varné desky. 1. Stisknutím na displeji otevřete Nabídka. 2. Ze seznamu zvolte Nastavení > Dětská bezp. pojistka.

ČESKY

3. Zapněte spínač a stiskněte písmena A-O-X v abecedním pořadí pro zapnutí této funkce. Funkci vypnete vypnutím spínače. K opuštění Nabídka stiskněte nebo pravou stranu displeje, vně vyskakovacího okna. Pro procházení skrze Nabídka použijte

skrze Nabídka použijte

6.12 Jazyk

6.15

1. Stisknutím na displeji otevřete Nabídka. 2. Ze seznamu zvolte Nastavení > Nastavení > Jazyk. 3. Ze seznamu zvolte vhodný jazyk. .

nebo .

6.13 Tóny tlačítek / Hlasitost zv. signalizace Můžete zvolit typ zvuku, který vaše varná deska vydává, nebo zvuky vypnout. Můžete zvolit mezi kliknutím (výchozí) nebo pípnutím. na displeji otevřete 1. Stisknutím Nabídka. 2. Ze seznamu zvolte Nastavení > Nastavení> Tóny tlačítek / Hlasitost zv. signalizace. 3. Zvolte příslušnou možnost. K opuštění Nabídka stiskněte nebo pravou stranu displeje, vně vyskakovacího okna. Pro procházení skrze Nabídka použijte

nebo .

Podporované vaření

Tato funkce upravuje teplotu pro různé druhy potravin a udržuje ji během vaření. Lze ji zapnout pouze u levé přední varné zóny.

K opuštění Nabídka stiskněte nebo pravou stranu displeje, vně vyskakovacího okna. Pro procházení skrze Nabídka použijte

1. Stisknutím na displeji otevřete Nabídka. 2. Ze seznamu zvolte Nastavení >Nastavení > Jas displeje. 3. Zvolte příslušnou úroveň. K opuštění Nabídka stiskněte nebo pravou stranu displeje, vně vyskakovacího okna. Pro procházení

nebo .

Zvolíte-li nesprávný jazyk, stiskněte V zobrazeném seznamu zvolte třetí možnost a poté dvakrát poslední možnost. Nakonec zvolte možnost vpravo.

13

nebo .

6.14 Jas displeje Můžete změnit jas displeje. Lze zvolit čtyři stupně jasu, 1 je nejnižší a 4 je nejvyšší.

na displeji otevřete 1. Stisknutím Nabídka. 2. Zvolte Podporované vaření a ze seznamu vyberte druh jídla, který byste chtěli připravit. U každého druhu jídla je k dispozici několik možností. Řiďte se pokyny zobrazenými na displeji. • Můžete stisknout OK na vrchu vyskakovacího okna, aby se použila výchozí nastavení. • Můžete nastavit funkci časovače. Jakmile nádoba dosáhne požadované teploty, můžete spustit časovač. • Můžete změnit výchozí úroveň tepelného výkonu. 3. Jakmile nádoba dosáhne požadované teploty, zazní zvukový signál a zobrazí se vyskakovací okno. K zavření okna a spuštění funkce stiskněte OK. Pro trvalé vypnutí okna zkontrolujte funkci zapnete.

, než

K zastavení této funkce stiskněte

a

a zvolte Vypnout nebo stiskněte Podporované vaření, vyberte jakýkoliv druh jídla a stiskněte Vypnout. nebo K opuštění Nabídka stiskněte pravou stranu displeje, vně vyskakovacího okna. Pro procházení skrze Nabídka použijte

nebo .

14

www.electrolux.com

6.16

Zobrazí se vyskakovací okno, které se vás zeptá, zda chcete zrušit předchozí nastavení tepelného výkonu, bylo-li nějaké nastaveno.

Rozpouštění

Tuto funkci můžete použít k rozpouštění různých potravin, např. čokolády nebo másla. Funkci lze použít pouze u jedné varné zóny během jedné přípravy jídla. na displeji otevřete 1. Stisknutím Nabídka. 2. Ze seznamu zvolte Funkce varné desky > Rozpouštění. 3. Stiskněte Zapnout Musíte zvolit požadovanou zónu.

K opuštění Nabídka stiskněte nebo pravou stranu displeje, vně vyskakovacího okna. Pro procházení skrze Nabídka použijte

nebo .

K zastavení funkce stiskněte symbol volby zóny a poté stiskněte Vypnout.

7. TIPY A RADY VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

7.1 Nádobí U indukčních varných zón vytváří silné elektromagnetické pole teplo v nádobách velmi rychle. Indukční varné zóny používejte s vhodnými nádobami Materiál varných nádob •

vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel, nerezová ocel, sendvičová dna nádob (označeno jako vhodné výrobcem). • nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo, keramika, porcelán. Nádoba je pro indukční varnou desku vhodná, jestliže: • •

voda na indukční varné zóně nastavené na nejvyšší teplotu začne velmi rychle vřít. magnet přilne na dno nádoby. Dno nádoby musí být co nejrovnější a nejsilnější. Než nádoby položíte na povrch varné desky, ujistěte se, že jejich dno je čisté a suché.

Rozměry nádoby Indukční varné zóny se automaticky přizpůsobují velikosti dna nádoby.

Výkon varné zóny závisí na průměru varné nádoby. Nádoby s menším než minimálním průměrem přijímají pouze část výkonu vytvářeného varnou zónou. Viz „Technické údaje“.

7.2 Zvuky během používání Jestliže slyšíte: •

praskání: nádobí je vyrobeno z různých materiálů (sendvičová konstrukce). • pískání: používáte varnou zónu na vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z různých materiálů (sendvičová konstrukce). • hučení: používáte vysoký výkon. • cvakání: dochází ke spínaní elektrických přepínačů, nádoba je detekována po jejím položení na varnou desku. • syčení, bzučení: pracuje ventilátor. Tyto zvuky jsou normální a neznamenají žádnou závadu.

7.3 Öko Timer (Ekologický časový spínač) Za účelem úspory energie se topný článek varné zóny sám vypne dřív, než zazní signál odpočítávání času. Rozdíl mezi dobou provozu závisí na nastavené teplotě a délce vaření.

ČESKY

7.4 Příklady použití varné desky Vztah mezi nastavením teploty a spotřebou energie příslušené varné zóny není přímo úměrný. Když zvýšíte nastavení teploty, nezvýší se úměrně spotřeba energie dané varné desky. To

15

znamená, že varná zóna se středním nastavením teploty spotřebuje méně než polovinu svého výkonu. Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.

Nastavení teploty

Vhodné pro:

Čas (min)

Tipy

1

Udržení teploty hotového jí‐ dla.

dle Nádobu zakryjte pokličkou. potřeby

1-2

Holandská omáčka, rozpou‐ štění: másla, čokolády, žela‐ tiny.

5 - 25

Čas od času zamíchejte.

1-2

Zahuštění: nadýchané ome‐ lety, míchaná vejce.

10 - 40

Vařte s pokličkou.

2-3

Dušení jídel z rýže a mléč‐ ných jídel, ohřívání hotových jídel.

25 - 50

Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže, mléčná jídla v polovině doby přípravy za‐ míchejte.

3-4

Podušení zeleniny, ryb, ma‐ sa.

20 - 45

Přidejte několik polévkových lžic tekutiny.

4-5

Vaření brambor v páře.

20 - 60

Použijte max. ¼ l vody na 750 g brambor.

4-5

Vaření většího množství jí‐ 60 del, dušeného masa se zele‐ 150 ninou a polévek.

6-7

Mírné smažení: plátků masa dle V polovině doby obraťte. nebo ryb, Cordon Bleu z tele‐ potřeby cího masa, kotlet, masových kroket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih.

7-8

Prudké smažení, pečená 5 - 15 bramborová kaše, silné řízky, steaky.

9

Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), fritování hranolků.

Až 3 l vody a přísady.

V polovině doby obraťte.

Vaření velkých množství vody. Je zapnutá funkce PowerBoost.

8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

8.1 Všeobecné informace •

Varnou desku po každém použití očistěte.

16

www.electrolux.com

• • • •

Varné náčiní používejte vždy s čistou spodní stranou. Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu nemají vliv na funkci varné desky. Použijte speciální čisticí prostředek vhodný na povrch varné desky. Použijte speciální škrabku na sklo.8.2 Čištění varné desky •Okamžitě odstraňte: roztavený plast, plastovou folii, cukr nebo jídlo obsahující cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota může varnou desku poškodit. Vyvarujte se popálení. Speciální škrabku přiložte šikmo ke skleněnému povrchu a posunujte ostří po povrchu desky. Odstraňte po dostatečném vychladnutí varné desky: skvrny odvodního kamene, vodové kroužky, tukové skvrny nebo kovově lesklé zbarvení. Vyčistěte varnou desku vlhkým hadříkem s neabrazivním mycím prostředkem. Po vyčištění varnou desku osušte měkkým hadrem. Odstraňte kovově lesklé zbarvení: použijte roztok vody s octem a vyčistěte skleněný povrch pomocí hadříku. Povrch varné desky je vybaven horizontálními drážkami. Varnou desku vyčistěte vlhkým hadříkem a trochou mycího prostředku jemnými tahy zleva doprava. Po vyčištění varnou desku osušte měkkým hadrem zleva doprava.

9. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

9.1 Co dělat, když... Problém

Možná příčina

Řešení

Varnou desku nelze za‐ pnout ani používat.

Varná deska není zapoje‐ na do elektrické sítě nebo není připojena správně.

Zkontrolujte, zda je varná deska správně zapojena do elektrické sítě. Viz schéma zapojení.

Je spálená pojistka.

Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka. Po‐ kud se pojistka spaluje opakovaně, obraťte se na autorizovaného elektrikáře.

Tepelný výkon nenastavíte Zapněte varnou desku do 60 sekund. znovu a maximálně do 60 sekund nastavte tepelný výkon. Stiskli jste dvě nebo více senzorových tlačítek sou‐ časně.

Stiskněte pouze jedno se‐ nzorové tlačítko.

Je zapnutá funkce Pauza.

Viz „Denní používání“.

Na ovládacím panelu je voda nebo skvrny od tuku.

Vyčistěte ovládací panel.

ČESKY

Problém

Možná příčina

Řešení

Ozve se zvukový signál a varná deska se vypne. Když je varná deska vy‐ pnutá, ozve se zvukový signál.

Zakryli jste jedno nebo ví‐ ce senzorových tlačítek.

Odstraňte předmět ze se‐ nzorových tlačítek.

Varná deska se vypne.

Něčím jste zakryli senzoro‐ Odstraňte předmět ze se‐ nzorového tlačítka. vé tlačítko .

17

Kontrolka zbytkového tepla Varná zóna není horká, se nerozsvítí. protože byla zapnutá jen krátkou dobu nebo je po‐ škozený snímač.

Jestliže byla varná zóna zapnutá dostatečně dlou‐ ho, aby byla horká, obraťte se na autorizované servis‐ ní středisko.

Nelze nastavit nejvyšší te‐ pelný výkon.

Na nejvyšší tepelný výkon je již nastavena jiná zóna.

Nejprve snižte výkon druhé zóny.

Senzorová tlačítka se zahřívají.

Nádoba je příliš velká nebo Je-li to možné, na zadních jste ji postavili příliš blízko varných zónách používejte ovládacích prvků. velké nádoby.

Při dotyku senzorových tla‐ Zvuková signalizace je vy‐ čítek nezazní žádný zvuko‐ pnutá. vý signál.

Zapněte zvukovou signali‐ zaci. Viz „Denní používá‐ ní“.

Displej nereaguje na do‐ tek.

Část displeje je zakrytá nádobami umístěnými příliš blízko displeje.

Předměty odstraňte. Po‐ suňte nádoby pryč od dis‐ pleje.

Je nastaven nesprávný ja‐ zyk.

Omylem jste změnili jazyk.

Resetujte všechny funkce na nastavení z výroby. Zvolte Reset všech nasta‐ vení v rámci Nabídka.

Varná zóna se vypne. Zobrazí se výstražné hlá‐ šení, které říká, že se var‐ ná zóna vypne.

Automatické vypnutí vypne Viz „Denní používání“. varnou zónu. Vypněte varnou desku a znovu ji zapněte.

Zobrazí se

Je zapnutá funkce Bloko‐ vání tlačítek.

Viz „Denní používání“.

Je zapnutá funkce Dětská bezp. pojistka.

Viz „Denní používání“.

Na varné zóně není žádná nádoba.

Na varnou zónu postavte nádobu.

Nádobí není vhodné.

Používejte vhodné nádobí. Viz část „Tipy a rady“.

Průměr dna nádoby je pro varnou zónu příliš malý.

Použijte varné nádoby se správnými rozměry. Viz „Technické údaje“.

a hlášení.

Zobrazí se O - X - A. bliká.

18

www.electrolux.com

Problém

Možná příčina

Řešení

Je zapnutá funkce Power‐ Použijte pouze jednu nád‐ Slide. Na flexibilní indukční obu. Viz část „Flexibilní in‐ varné zóně jsou umístěny dukční varná zóna“. dvě nádoby. Zobrazí se

a číslo.

Porucha varné desky.

Varnou desku vypněte a po 30 sekundách ji znovu zapněte. Pokud se znovu rozsvítí , odpojte varnou desku od síťového napáje‐ ní. Po přibližně 30 sekun‐ dách varnou zónu opět za‐ pojte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Je slyšet nepřetržité pípá‐ ní.

Elektrické zapojení je ne‐ správné.

9.2 Když nenaleznete řešení... Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na autorizované servisní středisko. Uveďte údaje z typového štítku. Ujistěte se, že jste varnou desku používali správným způsobem. Pokud

Odpojte varnou desku od síťového napájení. Požá‐ dejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instalaci zkontroloval.

ne, budete muset návštěvu technika z autorizovaného servisu nebo prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce. Informace o servisním středisku a záručních podmínkách jsou uvedeny v záruční příručce.

10. INSTALACE VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

10.1 Před instalací spotřebiče Před instalací varné desky si z typového štítku opište níže uvedené informace. Typový štítek je umístěn na spodní straně varné desky.

Sériové číslo ............................

10.2 Vestavné varné desky Vestavné varné desky se smějí používat pouze po zabudování do vhodných vestavných modulů a pracovních ploch, které splňují příslušné normy.

10.3 Připojovací kabel • •

Varná deska se dodává s připojovacím kabelem. Poškozený síťový kabel vyměňte za kabel typu H05V2V2-F, který je odolný vůči teplotě 90 °C nebo vyšší. Obraťte se na místní servisní středisko.

ČESKY

10.4 Montáž min. 12 mm

min. 500mm min. 50mm

R 5mm

min. 55mm

min. 60mm

+1 490+1mm 750 mm

min. 28 mm

Je-li spotřebič nainstalován nad zásuvkou, ventilace varné desky může během vaření ohřát předměty uložené v zásuvce.

19

20

www.electrolux.com

11. TECHNICKÉ ÚDAJE 11.1 Typový štítek Model EIS84486 Typ 62 D4A 03 CA Indukce 7.35 kW Sér. č. ................. AEG

PNC 949 596 612 00 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz Vyrobeno v Německu 7.35 kW

11.2 Softwarové licence Software dodávaný spolu s touto varnou deskou obsahuje software chráněný autorským právem, který je licencován v rámci systémů BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 a dalších.

Kompletní kopii licence lze zobrazit zde: Nabídka > Nastavení > Obsluha > Licence. Zdrojový kód open source softwaru můžete stáhnout pomocí hypertextového odkazu na webových stránkách výrobku.

11.3 Technické údaje varných zón Varná zóna

Nominální vý‐ PowerBoost kon (maximál‐ [W] ní tepelný vý‐ kon) [W]

PowerBoost Průměr varné maximální dél‐ nádoby [mm] ka [min]

Levá přední

2 300

3 200

10

125 - 210

Levá zadní

2 300

3 200

10

125 - 210

Uprostřed vpředu

1 400

2 500

4

125 - 145

Pravá zadní

1 600 2 300 3 000

2 500 3 600 3 600

10 10 10

125 - 180 210 - 240 285 - 320

Výkon varných zón se může nepatrně lišit od údajů uvedených v této tabulce. Mění se na základě materiálu a průměru varných nádob.

Pro dosažení nejlepších výsledků vaření používejte nádoby, které nejsou větší než průměr uvedený v tabulce.

12. ENERGETICKÁ ÚČINNOST 12.1 Informace o výrobku dle nařízení Komise EU 66/2014 Označení modelu

EIS84486

Typ varné desky

Vestavná varná deska

Počet varných zón

4

ČESKY

Technologie ohřevu Průměr kruhových var‐ ných zón (Ø)

Indukce Levá přední Levá zadní Uprostřed vpředu Pravá zadní

21.0 cm 21.0 cm 14.5 cm 32.0 cm

Spotřeba energie varných Levá přední zón (EC electric cooking) Levá zadní Uprostřed vpředu Pravá zadní

179,6 Wh / kg 189,1 Wh / kg 180,2 Wh / kg 183,3 Wh / kg

Spotřeba energie varné desky (EC electric hob)

183,1 Wh / kg

EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 2: varné desky - metody pro měření výkonu

• •

Energetické hodnoty vztahující se k dané varné zóně jsou označeny značkou.12.2 Úspora energieBěhem každodenního pečení můžete ušetřit energii, budete-li se řídit níže uvedenými radami.

21

Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami. Před zapnutím varné zóny na ni položte varnou nádobu. Na menší varné zóny postavte menší varné nádoby. Postavte nádobu přímo na střed varné zóny. Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.

Při ohřevu vody používejte pouze takové množství, které potřebujete.

13. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Recyklujte materiály označené

určené k likvidaci. Spotřebiče označené

symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

22

www.electrolux.com

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 23 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 25 3. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 28 4. KRÓTKI PRZEWODNIK.................................................................................. 29 5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................30 6. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 30 7. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 35 8. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 37 9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 38 10. INSTALACJA.................................................................................................. 40 11. DANE TECHNICZNE......................................................................................42 12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 42

Z MYŚLĄ O TOBIE Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów. Witamy w świecie marki Electrolux! Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:

Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu: www.electrolux.com/webselfservice Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową: www.registerelectrolux.com Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia: www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych. Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny. Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa Ogólne informacje i wskazówki Informacje dotyczące środowiska naturalnego Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

POLSKI

1.

23

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych •

• • •Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem. Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób. Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają. Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.

24

www.electrolux.comDzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa •

• •OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi. Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego programatora czasowego ani niezależnego układu zdalnego sterowania. OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może być przyczyną pożaru. NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem gaśniczym. UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim gotowaniem. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni gotowania. Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać. Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych. Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać na działaniu układu wykrywania obecności naczyń. Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby odłączyć zasilanie urządzenia. W obu przypadkach

POLSKI

25

należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba. OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty grzejnej wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub określonych w instrukcji przez producenta urządzenia jako odpowiednich, lub dostarczonych z urządzeniem. Użycie nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2.1 Instalacja OSTRZEŻENIE! Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana osoba.

• •

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uszkodzeniem urządzenia. • • • • •• •

Usunąć wszystkie elementy opakowania. Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia. Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia. Zachować minimalne odstępy od innych urządzeń i mebli. Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie. Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie blatu przed wilgocią za pomocą odpowiedniego uszczelniacza. Zabezpieczyć spód urządzenia przed dostępem pary i wilgoci. Nie instalować urządzenia przy drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie to możliwości strącenia gorącego

naczynia z urządzenia przy otwieraniu okna lub drzwi. W dolnej części każdego urządzenia znajdują się wentylatory chłodzące. Jeśli urządzenie zainstalowano nad szufladą: – Nie przechowywać drobnych elementów ani arkuszy papieru, które mogłyby zostać wciągnięte, uszkadzając wentylatory chłodzące lub obniżając wydajność układu chłodzenia. – Zachować odstęp co najmniej 2 cm między dolną częścią urządzenia a elementami przechowywanymi w szufladzie.

2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym. • • • •

Wszystkie połączenia elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk. Urządzenie musi być uziemione. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają

26

www.electrolux.com• • • • •

• •

• •parametrom znamionowym źródła zasilania. Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Luźny lub niewłaściwy przewód zasilający bądź wtyczka (jeśli dotyczy) może być przyczyną przegrzania styków. Użyć odpowiedniego przewodu zasilającego. Nie dopuszczać do splątania przewodów elektrycznych. Upewnić się, że zainstalowano zabezpieczenie przed porażeniem prądem. Przewód zasilający należy przymocować obejmą, by go mechanicznie odciążyć. Podczas podłączania urządzenia do gniazda sieciowego upewnić się, że przewód zasilający lub jego wtyczka (jeśli dotyczy) nie będzie dotykać rozgrzanych elementów urządzenia lub naczyń. Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy. Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi. Zarówno dla elementów znajdujących się pod napięciem, jak i zaizolowanych części, zabezpieczenie przed porażeniem prądem należy zamocować w taki sposób, aby nie można go było odłączyć bez użycia narzędzi. Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna. Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane, nie wolno podłączać do niego wtyczki. Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową. Konieczne jest zastosowanie odpowiednich wyłączników obwodu zasilania: wyłączniki automatyczne,bezpieczniki topikowe (typu wykręcanego – wyjmowane z oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki. W instalacji elektrycznej należy zastosować wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie urządzenia od zasilania na wszystkich biegunach. Wyłącznik obwodu musi mieć rozwarcie styków wynoszące minimum 3 mm.

2.3 Eksploatacja OSTRZEŻENIE! Zagrożenie odniesieniem obrażeń, oparzeniem i porażeniem prądem. •

• • • • • • • • • •Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć z niego wszystkie elementy opakowania, etykiety i folię ochronną (jeśli dotyczy). Z urządzenia należy korzystać w warunkach domowych. Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne są drożne. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Po każdym użyciu wyłączyć pole grzejne. Nie polegać na działaniu układu wykrywania obecności naczyń. Nie kłaść sztućców ani pokrywek naczyń na polach grzejnych. Mogą one się mocno rozgrzać. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą. Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów. Jeśli na powierzchni urządzenia pojawią się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Pozwoli to uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Gdy urządzenie jest włączone, użytkownicy z wszczepionym rozrusznikiem serca nie powinni zbliżać się do indukcyjnych pól grzejnych na odległość mniejszą niż 30 cm.

POLSKIGorący olej może pryskać podczas wkładania do niego żywności. OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarem i wybuchem• • •

Pod wpływem wysokiej temperatury tłuszcze i olej mogą uwalniać łatwopalne opary. Podczas podgrzewania tłuszczów i oleju nie wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani rozgrzanych przedmiotów. Opary uwalniane przez gorący olej mogą ulec samoczynnemu zapłonowi. Zużyty olej zawierający pozostałości produktów spożywczych ma niższą temperaturę zapłonu niż świeży olej. Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami. OSTRZEŻENIE! Zagrożenie uszkodzeniem urządzenia.

• • • •

• • •Nie stawiać gorących naczyń na panelu sterowania. Nie stawiać gorących naczyń na szklanej powierzchni płyty grzejnej. Nie dopuszczać do wygotowania się potraw. Nie dopuszczać do upadku naczyń lub innych przedmiotów na powierzchnię urządzenia. Może to spowodować jego uszkodzenie. Nie włączać pól grzejnych bez naczyń ani z pustymi naczyniami. Nie kłaść na urządzeniu folii aluminiowej. Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze zniszczonym spodem mogą spowodować zarysowanie szkła lub szkła ceramicznego. Dlatego nie należy przesuwać ich po powierzchni gotowania. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przyrządzania potraw.

27

Nie wolno go używać do innych celów, takich jak np. ogrzewanie pomieszczeń.

2.4 Konserwacja i czyszczenie • • • • •

Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia, należy regularnie ją czyścić. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i zaczekać, aż ostygnie. Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą wodną. Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie obojętne środki czyszczące. Nie używać żadnych produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

2.5 Serwis •Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, który naprawi urządzenie. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

2.6 Utylizacja OSTRZEŻENIE! Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem. •

• •

Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować urządzenie, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.

28

www.electrolux.com

3. OPIS URZĄDZENIA 3.1 Układ powierzchni gotowania 1

1

1 Indukcyjne pole grzejne 2 Panel sterowania

1

1 2

3.2 Panel pola grzejnego 2

1

3

4

5

11

6

7

10

8

9

Aby wyświetlić dostępne ustawienia, należy dotknąć odpowiedniego symbolu. Sym‐ bol

Uwagi

1

WŁ./WYŁ.

Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.

2

Menu

Otwieranie i zamykanie menu.

3

Wybór pola grzej‐ nego

Wyświetlanie suwaka dla wybranego pola grzej‐ nego.

Wskaźnik pola grzejnego

Wskazanie pola grzejnego, dla którego włączo‐ ny jest suwak.

-

Ustawianie funkcji zegara.

Suwak

Regulacja mocy grzania.

7

PowerBoost

Włączanie funkcji.

8

Blokada

Włączanie i wyłączanie funkcji.

4

-

5 6

-

POLSKI

Sym‐ bol 9 10 11

0-9

29

Uwagi Przerwa

Włączanie i wyłączanie funkcji.

-

Wyświetlanie aktualnego ustawienia mocy grza‐ nia.

Bridge

Włączanie i wyłączanie funkcji.

3.3 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego) OSTRZEŻENIE! III / II / I Występuje zagrożenie poparzeniem przez ciepło resztkowe. Wskaźnik pokazuje poziom ciepła resztkowego.

Indukcyjne pola grzejne wytwarzają ciepło potrzebne do gotowania potraw bezpośrednio w dnie naczyń. Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się od ciepła pochodzącego z naczyń.

4. KRÓTKI PRZEWODNIK 4.1 Korzystanie z ekranu dotykowego • • • • • •Aby włączyć daną opcję, należy dotknąć odpowiedniego symbolu na wyświetlaczu. Wybrana funkcja włączy się po zdjęciu palca z wyświetlacza. Aby przewinąć dostępne opcje, należy użyć szybkiego gestu lub przesunąć palcem po wyświetlaczu. Szybkość gestu wpływa na szybkość przewijania ekranu. Przewijanie może zatrzymać się samoistnie lub można je przerwać, dotykając wyświetlacza. Dotykając odpowiednich symboli, można zmienić większość parametrów widocznych na wyświetlaczu. Aby wybrać żądaną funkcję lub czas, można przewinąć listę i/lub dotknąć wybranej opcji.

Menu Gotowanie wspomaga‐ ne Funkcje płyty grzejnej

Roztapianie

• •

Gdy płyta grzejna jest włączona, a niektóre symbole znikną z wyświetlacza, należy dotknąć wyświetlacza w dowolnym miejscu. Wszystkie symbole zostaną ponownie wyświetlone. Po uruchomieniu niektórych funkcji na wyświetlaczu pojawia się wyskakujące okienko z dodatkowymi informacjami. Aktywne są tylko podświetlone symbole. Aby włączyć funkcję zegara, należy najpierw wybrać pole grzejne.

4.2 Menu – struktura Dotknąć , aby uzyskać dostęp i zmienić ustawienia płyty grzejnej lub włączyć niektóre funkcje. W tabeli przedstawiono podstawową strukturę Menu.

30

www.electrolux.com

Ustawienia

Blokada uruchomienia Stoper Konfiguracja

Gotowanie wspomagane Język Dźwięki przycisków Głośność sygnału Jasność wyświetlacza

Serwis

Tryb demo Licencja Wyświetl wer. oprogr. Historia alarmów Resetuj wszyst. ust.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć

lub .

Po dotknięciu i przytrzymaniu niektórych opcji dostępnych w Menu pojawia się ich krótki opis. Postępować zgodnie ze

wskazówkami, aby poruszać się po Menu. Po dotarciu na dół Menu należy przewinąć listę w górę i użyć dotknąć

lub

, aby zamknąć Menu.

5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

5.1 Pierwsze podłączenie do sieci elektrycznej

Język, Jasność wyświetlacza i Głośność sygnału. Ustawienia można zmienić w Menu > Ustawienia > Konfiguracja. Patrz „Codzienna eksploatacja”.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania należy ustawić następujące parametry:

6. CODZIENNA EKSPLOATACJA OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

6.2 Samoczynne wyłączenie Funkcja ta powoduje samoczynne wyłączenie płyty grzejnej, gdy:

6.1 Włączanie i wyłączanie

• •

Dotknąć przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć płytę grzejną.wszystkie pola grzejne są wyłączone, po włączeniu płyty grzejnej nie zostanie ustawiona moc grzania, panel sterowania został zalany lub od ponad 10 sekund znajduje się na nim

POLSKI

przedmiot (garnek, ściereczka itp). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się. Należy usunąć przedmiot lub wyczyścić panel sterowania. • płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu (np. gdy wygotowała się zawartość naczynia). Przed ponownym użyciem płyty grzejnej odczekać, aż pole grzejne ostygnie. • użyto nieodpowiedniego naczynia lub nie ma naczynia na danym polu grzejnym. Zaczyna migać biały symbol pola grzejnego i po upływie 1 minuty indukcyjne pole grzejne wyłącza się samoczynnie. • nie wyłączono pola grzejnego lub nie zmieniono mocy grzania. Po pewnym czasie wyświetla się komunikat i urządzenie wyłącza się. Zależność między ustawieniem mocy grzania a czasem, po jakim wyłącza się płyta grzejna:

31

Upewnić się, że naczynie jest odpowiednie do płyt indukcyjnych. Więcej informacji na temat rodzajów naczyń – patrz „Wskazówki i porady”. Sprawdzić wielkość naczynia w rozdziale „Dane techniczne”.

6.4 Ustawienie mocy grzania 1. Włączyć płytę grzejną. 2. Ustawić naczynie na wybranym polu grzejnym. Na wyświetlaczu pojawi się suwak dla aktywnego pola grzejnego i pozostanie widoczny przez 8 sekund. 3. Dotknąć przesunąć palcem po suwaku, aby ustawić żądaną moc grzania. Symbol zmieni kolor na czerwony i powiększy się.

Ustawienie mocy grzania

Płyta grzejna wy‐ łącza się po

1-2

6 godz.

3-5

5 godz.

6.5 PowerBoost

6

4 godz.

7-9

1,5 godz.

Funkcja ta umożliwia zwiększenie mocy określonego pola grzejnego w zależności od wielkości naczynia. Funkcję można włączyć tylko na ograniczony czas.

6.3 Używanie pól grzejnych Naczynia należy stawiać na środku pola grzejnego. Indukcyjne pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości dna naczyń. Po ustawieniu naczynia na polu grzejnym płyta grzejna automatycznie wykrywa jego obecność i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni suwak. Jest on widoczny przez 8 sekund, po czym wyświetlacz powraca do widoku głównego. Aby szybciej ukryć suwak, należy dotknąć ekranu poza obszarem suwaka. Jeśli włączone są inne pola grzejne, zakres ustawień mocy kolejnego pola może być ograniczony. Patrz punkt „Zarządzanie energią”.

1. Najpierw dotknąć symbolu wybranego pola grzejnego. lub przesunąć palcem w 2. Dotknąć prawo, aby włączyć funkcję dla wybranego pola grzejnego. Symbol zmieni kolor na czerwony i powiększy się. Funkcja wyłączy się automatycznie. Aby wyłączyć funkcję ręcznie, należy wybrać pole grzejne i zmienić ustawienie mocy grzania. Informacje o maksymalnym czasie działania funkcji znajdują się w części „Dane techniczne”.

32

www.electrolux.com

6.6 Zarządzanie energią •

• • • •

• •

Pola grzejne są pogrupowane zgodnie z umiejscowieniem i liczbą faz podłączonych do płyty grzejnej. Patrz rysunek. Maksymalne obciążenie każdej fazy wynosi 3680 W. Funkcja rozdziela moc między pola grzejne podłączone do tej samej fazy. Funkcja włącza się, gdy łączna moc pól grzejnych podłączonych do jednej fazy przekracza 3680 W. Funkcja powoduje zmniejszenie mocy innych pól grzejnych podłączonych do tej samej fazy, co ma wpływ na dostępne ustawienie mocy grzania. Maksymalna wartość mocy grzania jest widoczna na suwaku. Aktywne są tylko wartości wyświetlane na biało. Jeśli niedostępna jest wyższa moc grzania, należy najpierw zmniejszyć ją dla innych pól grzejnych.

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć . Pola grzejne będą działać niezależnie od siebie.

6.8 Zegar +STOP

Wyłącznik czasowy

Funkcja ta służy do określenia czasu pracy pola grzejnego podczas danego cyklu gotowania. Funkcję można ustawić oddzielnie dla każdego pola grzejnego.

6.7 Funkcja Bridge Funkcja ta łączy dwa pola grzejne, które działają jak jedno pole grzejne z tym samym ustawieniem mocy grzania. Umożliwia ona gotowanie w dużych naczyniach. 1. Ustawić naczynie na dwóch polach grzejnych. Naczynie powinno zakrywać środki obu pól grzejnych. 2. Dotknąć , aby włączyć funkcję. Symbol pola zmieni się. 3. Ustawić moc grzania. Naczynie musi zakrywać środki obu pól grzejnych, ale nie może wystawać poza oznaczenie obszaru pola grzejnego.

1. Najpierw wybrać moc grzania dla odpowiedniego pola grzejnego, a następnie ustawić funkcję. 2. Dotknąć . Na wyświetlaczu pojawi się okienko menu zegara. 3. Zaznaczyć

, aby włączyć funkcję.

Symbole zmienią się na . 4. Przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać żądany czas (np. godziny i/lub minuty). 5. Dotknąć OK, aby potwierdzić wybrane ustawienie. +STOP

Można także wybrać , aby anulować wybór. Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać wskazanie . Dotknąć włączyć sygnał dźwiękowy.

, aby

POLSKI

Aby wyłączyć funkcję, należy zmienić ustawienie mocy grzania na 0. Ewentualnie dotknąć

+STOP

po lewej stronie

wskazania zegara, dotknąć obok i potwierdzić wybór, gdy pojawi się wyskakujące okienko.

Minutnik Funkcji tej można używać, gdy płyta grzejna jest włączona, ale nie pracują pola grzejne. Funkcja nie ma wpływu na działanie pól grzejnych. 1. Wybrać dowolne pole grzejne. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni suwak.

33

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć

lub .

Funkcja nie wyłącza się po zdjęciu naczynia z pola grzejnego. Aby ręcznie zresetować i ponownie uruchomić i wybrać funkcję, należy dotknąć Resetuj w wyskakującym okienku. Funkcja rozpocznie odliczanie od 0. Aby wybrać opcję Przerwa dla funkcji w ciągu jednego cyklu gotowania, należy dotknąć i wybrać Przerwa w wyskakującym okienku. Wybrać Start, aby kontynuować odliczanie.

6.9 Przerwa

2. Dotknąć . Na wyświetlaczu pojawi się okienko menu zegara. 3. Przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać żądany czas (np. godziny i minuty). 4. Dotknąć OK, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Funkcja ta służy do przestawiania wszystkich włączonych pól grzejnych na najniższą moc grzania.

Można także wybrać , aby anulować wybór. Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie

Funkcja nie blokuje funkcji zegara.

migać wskazanie . Dotknąć włączyć sygnał dźwiękowy.

, aby

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć po lewej stronie wskazania zegara, obok i potwierdzić wybór, gdy dotknąć pojawi się wyskakujące okienko.

Stoper

Gdy funkcja jest włączona, można i . Wszystkie używać tylko symboli pozostałe symbole na panelu sterowania są zablokowane. Dotknąć

, aby włączyć funkcję.

Wyświetli się . Moc grzania zostanie zmniejszona do wartości 1. Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć . Funkcja powoduje wyłączenie funkcji PowerBoost. Przywrócenie najwyższej mocy grzania następuje po ponownym dotknięciu

.

6.10 Blokada

Funkcja automatycznie rozpoczyna odliczanie czasu po włączeniu pola grzejnego. Umożliwia ona kontrolowanie czasu jego pracy.

Podczas pracy płyty grzejnej można zablokować panel sterowania. Zapobiega to przypadkowej zmianie ustawienia mocy grzania.

1. Dotknąć , aby przejść do Menu. 2. Przewinąć Menu, aby wybrać Ustawienia > Stoper. 3. Dotknąć przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Najpierw należy ustawić moc grzania. Dotknąć

, aby włączyć funkcję.

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć i przytrzymać przez 3 sekundy.

34

www.electrolux.com

Wyłączenie płyty grzejnej powoduje również wyłączenie tej funkcji.

6.11 Blokada uruchomienia Funkcja ta zapobiega przypadkowemu uruchomieniu płyty grzejnej. 1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu. 2. Wybrać Ustawienia>Blokada uruchomienia z listy. 3. Ustawić przełącznik w położeniu włączenia i dotknąć liter A-O-X w kolejności alfabetycznej, aby włączyć lub funkcję. Aby wyłączyć funkcję, należy ustawić przełącznik w położeniu wyłączenia. Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć

lub .

6.12 Język 1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu. 2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja > Język z listy. 3. Wybrać odpowiedni język z listy. Jeśli wybrano niewłaściwy język, należy dotknąć . Z wyświetlonej listy wybrać trzecią opcję, a następne dwukrotnie ostatnią opcję. Na koniec wybrać opcję po prawej stronie. Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć

lub .

6.13 Dźwięki przycisków / Głośność sygnału Możliwy jest wybór dźwięków emitowanych przez płytę grzejną lub ich wyłączenie. Dostępne ustawienia to klikanie (domyślne) lub sygnały dźwiękowe. na wyświetlaczu, aby 1. Dotknąć otworzyć Menu.

2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja> Dźwięki przycisków / Głośność sygnału z listy. 3. Wybrać odpowiednią opcję. Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć

lub .

6.14 Jasność wyświetlacza Można zmienić ustawienie jasności wyświetlacza. Do wyboru są cztery jasności wyświetlacza – od najniższej 1 do najwyższej 4. 1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu. 2. Wybrać Ustawienia >Konfiguracja > Jasność wyświetlacza z listy. 3. Wybrać odpowiednie ustawienie. Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć

lub .

6.15 Gotowanie wspomagane Funkcja ta dostosowuje temperaturę do różnych rodzajów potraw i utrzymuje ją podczas gotowania. Można ją włączyć tylko dla lewego przedniego pola grzejnego. 1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu. 2. Wybrać Gotowanie wspomagane, a następnie wybrać z listy rodzaj potrawy, która będzie przyrządzana. Dla każdego rodzaju potrawy dostępnych jest kilka opcji. Postępować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu. • Aby użyć ustawień domyślnych, należy dotknąć OK w górnej części wyskakującego okienka. • Można ustawić funkcję zegara. Gdy naczynie osiągnie odpowiednią temperaturę, można włączyć zegar.

POLSKIMożna zmienić domyślne ustawienie mocy grzania. 3. Gdy naczynie osiągnie odpowiednią temperaturę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i pojawi się wyskakujące okienko. Aby zamknąć okienko i uruchomić funkcję, należy dotknąć OK. Aby na stałe wyłączyć wyskakujące okienko, należy zaznaczyć funkcji.

przed włączeniem

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć i Stop lub dotknąć i wybrać Gotowanie wspomagane, wybrać dowolny rodzaj potrawy i dotknąć Stop. Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć

6.16

lub .

35

masła. Funkcji tej można użyć tylko dla jednego pola grzejnego w danym cyklu gotowania. 1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu. 2. Wybrać Funkcje płyty grzejnej > Roztapianie z listy. 3. Dotknąć Start. Wybrać żądane pole grzejne. Pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem, czy anulować poprzednie ustawienia mocy grzania (jeśli zostało wybrane). Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć

lub .

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć symbolu wyboru pola grzejnego, a następnie dotknąć Stop.

Roztapianie

Funkcji tej można używać do roztapiania różnych produktów, np. czekolady lub

7. WSKAZÓWKI I PORADY OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

7.1 Naczynia Silne pole elektromagnetyczne generowane przez indukcyjne pole grzejne nagrzewa naczynie w bardzo krótkim czasie. Do gotowania na indukcyjnych polach grzejnych należy używać wyłącznie odpowiednich naczyń kuchennychnieodpowiedni: aluminium, miedź, mosiądz, szkło, ceramika, porcelana. Naczynie nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej, jeśli: •możliwe jest szybkie zagotowanie wody w naczyniu postawionym na polu grzejnym ustawionym na maksymalną moc; magnes przywiera do dna naczynia. Dno naczynia powinno być możliwie jak najgrubsze i płaskie. Przed ustawieniem naczynia na powierzchni pyty grzejnej należy upewnić się że jego spód jest czysty i suchy.

Wymiary naczyń

Materiał, z którego wykonane są naczynia

Indukcyjne pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości dna naczyń.Sprawność pola grzejnego zależy od średnicy dna naczynia. Naczynie o średnicy dna mniejszej niż minimalna

odpowiedni: żeliwo, stal, stal emaliowana, stal nierdzewna, dno wielowarstwowe (z odpowiednim oznaczeniem producenta).

36

www.electrolux.com

pochłania tylko część energii generowanej przez pole grzejne. Patrz „Dane techniczne”.

7.2 Odgłosy podczas pracy Jeżeli słychać: •

odgłos trzaskania: naczynie jest wykonane z różnych materiałów (konstrukcja wielowarstwowa). • gwizd: pole grzejne jest ustawione na wysoką moc grzania, a naczynie jest wykonane z różnych materiałów (konstrukcja wielowarstwowa). • odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką moc grzania. • odgłos klikania: odbywa się przełączanie obwodów elektrycznych, płyta grzejna wykrywa ustawione na niej naczynie. • odgłos syczenia, brzęczenia: uruchomiony jest wentylator. Opisane odgłosy są normalnym zjawiskiem i nie świadczą o usterce urządzenia.

7.3 Öko Timer (Zegar eko) Aby oszczędzać energię, grzałka pola grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi sygnał wyłącznika czasowego. Różnica w czasie pracy urządzenia zależy od ustawionego poziomu mocy grzania oraz czasu gotowania.

7.4 Przykłady zastosowania w gotowaniu Zależność między ustawieniem mocy grzania a poborem mocy przez pole grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie mocy grzania nie powoduje proporcjonalnego zwiększenia poboru mocy. Przy ustawieniu średniej mocy grzania pole grzejne wykorzystuje mniej niż połowę swojej mocy. Dane przedstawione w tabeli mają wyłącznie charakter orientacyjny.

Ustawienie mocy grza‐ nia

Zastosowanie:

Czas (min)

1

Podtrzymywanie temperatury zależ‐ Przykryć naczynie. ugotowanych potraw. nie od potrzeb

1-2

Sos holenderski, roztapianie: 5 - 25 masła, czekolady, żelatyny.

Mieszać od czasu do czasu.

1-2

Ścinanie: puszystych omle‐ tów, smażonych jajek.

10 - 40

Gotować pod przykryciem.

2-3

Gotowanie ryżu lub potraw mlecznych, podgrzewanie gotowych potraw.

25 - 50

Dodać co najmniej dwukrot‐ nie więcej płynu niż ryżu. Potrawy mleczne mieszać od czasu do czasu.

3-4

Gotowanie na parze warzyw, 20 - 45 ryb, mięsa.

Dodać kilka łyżek wody.

4-5

Gotowanie ziemniaków na parze.

Użyć maksymalnie ¼ l wody na 750 g ziemniaków.

20 - 60

Wskazówki

POLSKI

37

Ustawienie mocy grza‐ nia

Zastosowanie:

Czas (min)

Wskazówki

4-5

Gotowanie większej ilości składników, potraw duszo‐ nych i zup.

60 150

Do 3 litrów wody + składniki.

6-7

Delikatne smażenie: eska‐ zależ‐ Obrócić po upływie połowy lopków, cordon bleu z cielę‐ nie od czasu. ciny, kotletów, bryzoli, kiełba‐ potrzeb sek, wątróbki, zasmażek, ja‐ jek, naleśników, pączków.

7-8

Intensywne smażenie np. 5 - 15 placków ziemniaczanych, po‐ lędwicy, steków.

9

Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek.

Obrócić po upływie połowy czasu.

Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja PowerBoost jest włączona.

8. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

8.1 Informacje ogólne • • • • •

Czyścić płytę grzejną po każdym użyciu. Zawsze używać naczyń z czystym dnem. Zarysowania lub ciemne plamy na powierzchni nie mają wpływu na działanie płyty grzejnej. Stosować odpowiednie środki przeznaczone do czyszczenia powierzchni płyty grzejnej. Używać specjalnego skrobaka do szkła.

8.2 Czyszczenie płyty grzejnej •

Usuwać natychmiast: stopiony plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia z potraw zawierających cukier. W przeciwnym razie zabrudzenia mogą spowodować uszkodzenie płyty grzejnej. Uważać, aby się nieoparzyć. Użyć specjalnego skrobaka, przykładając go pod ostrym kątem do szklanej powierzchni i przesuwając po niej ostrzem. Usunąć, gdy płyta grzejna wystarczająco ostygnie: ślady osadu kamienia i wody, plamy tłuszczu, metaliczne odbarwienia. Przetrzeć płytę grzejną wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnego detergentu. Po wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną do sucha miękką szmatką. Usuwanie metalicznych, połyskliwych przebarwień: użyć wodnego roztworu octu i wyczyścić szklaną powierzchnię wilgotną szmatką. Na powierzchni płyty grzejnej znajdują się biegnące poziomo rowki. Czyścić płytę grzejną wilgotną ściereczką z dodatkiem detergentu, wykonując płynne ruchy od lewej do prawej strony. Po wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną do sucha miękką ściereczką, wykonując płynne ruchy od lewej do prawej strony.

38

www.electrolux.com

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

9.1 Co zrobić, gdy… Problem

Prawdopodobna przy‐ czyna

Nie można uruchomić płyty Płyta grzejna nie jest pod‐ grzejnej lub sterować nią. łączona do zasilania lub jest podłączona nieprawid‐ łowo.

Środek zaradczy Sprawdzić, czy płytę grzej‐ ną podłączono prawidłowo do zasilania. Patrz sche‐ mat połączeń.

Zadziałał bezpiecznik.

Sprawdzić, czy przyczyną nieprawidłowego działania jest bezpiecznik. Jeżeli nadal będzie dochodzić do wyzwalania bezpiecznika, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektry‐ kiem.

W ciągu 60 sekund nie us‐ tawiono mocy grzania.

Ponownie uruchomić płytę grzejną i w ciągu maksy‐ malnie 60 sekund ustawić moc grzania.

Dotknięto równocześnie dwóch lub więcej pól czuj‐ ników.

Dotknąć tylko jednego pola czujnika.

Działa funkcja Przerwa.

Patrz „Codzienna eksploa‐ tacja”.

Na panelu sterowania Wyczyścić panel sterowa‐ znajdują się plamy tłuszczu nia. lub woda. Rozlega się sygnał dźwię‐ Zakryto jedno lub więcej kowy i urządzenie wyłącza pól czujników. się. Gdy płyta grzejna jest wy‐ łączona, rozlega się sygnał dźwiękowy. Płyta grzejna wyłącza się.

Usunąć przedmiot z pól czujników.

Położono przedmiot na po‐ Zdjąć przedmiot z pola czujnika. lu czujnika .

POLSKI

Problem

Prawdopodobna przy‐ czyna

Środek zaradczy

Wskaźnik ciepła resztko‐ wego nie włącza się.

Pole grzejne nie jest gorą‐ ce, ponieważ działało za krótko lub nastąpiło uszko‐ dzenie czujnika.

Jeśli pole działało wystar‐ czająco długo, aby było gorące, należy skontakto‐ wać się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Nie można włączyć naj‐ większej mocy grzania.

Inne pole grzejne jest usta‐ Najpierw należy zmniej‐ wione na największą moc szyć moc drugiego pola grzania. grzejnego.

Pola czujników nagrzewają Naczynie jest za duże lub się. ustawione za blisko ele‐ mentów sterowania. Brak sygnałów dźwięko‐ wych podczas dotykania pól czujników na panelu.

39

Jeśli to możliwe, duże na‐ czynia należy ustawiać na tylnych polach.

Sygnały dźwiękowe są wy‐ Włączyć sygnały dźwięko‐ łączone. we. Patrz „Codzienna eks‐ ploatacja”.

Wyświetlacz nie reaguje na Część wyświetlacza jest Usunąć blokujące przed‐ dotyk. zakryta lub naczynia są us‐ mioty. Odsunąć naczynia tawione zbyt blisko wy‐ od wyświetlacza. świetlacza. Ustawiono niewłaściwy ję‐ zyk.

Przypadkowo zmieniono język.

Pole grzejne wyłącza się. Pojawia się komunikat os‐ trzegawczy informujący o tym, że pole grzejne się wyłączy.

Wyłączenie pola grzejnego Patrz „Codzienna eksploa‐ przez funkcję Samoczynne tacja”. wyłączenie. Wyłączyć płytę grzejną i włączyć ją ponownie.

Wyświetla się munikat.

Działa funkcja Blokada.

Patrz „Codzienna eksploa‐ tacja”.

Wyświetla się O - X - A.

Działa funkcja Blokada uruchomienia.

Patrz „Codzienna eksploa‐ tacja”.

Miga

Brak naczynia na polu grzejnym.

Postawić naczynie na polu grzejnym.

Użyto nieodpowiedniego naczynia.

Użyć odpowiedniego na‐ czynia. Patrz „Wskazówki i porady”.

.

oraz ko‐

Przywrócić ustawienia fa‐ bryczne wszystkich funkcji. Wybrać opcję Resetuj wszyst. ust. w Menu.

Średnica dna naczynia jest Stosować naczynia o od‐ za mała w stosunku do po‐ powiednich wymiarach. la grzejnego. Patrz „Dane techniczne”.

40

www.electrolux.com

Problem

Prawdopodobna przy‐ czyna

Środek zaradczy

Działa funkcja PowerSlide. Użyć tylko jednego naczy‐ Na uniwersalnym indukcyj‐ nia. Patrz „Uniwersalne in‐ nym polu grzejnym umie‐ dukcyjne pole grzejne”. szczono dwa naczynia. Wyświetla się ba.

oraz licz‐ W płycie grzejnej wystąpiła Wyłączyć płytę grzejną i usterka. włączyć ponownie po 30 sekundach. Jeśli ponownie wyświetli się , należy odłączyć płytę grzejną od zasilania. Po upływie 30 sekund ponownie podłą‐ czyć płytę. Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Słyszalny jest ciągły sygnał Podłączenie do sieci elek‐ dźwiękowy. trycznej jest nieprawidło‐ we.

9.2 Jeśli nie można znaleźć rozwiązania... Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym zakresie nie jest możliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym. Należy podać dane z tabliczki znamionowej. Należy upewnić się, że

Odłączyć płytę grzejną od zasilania. Zwrócić się wy‐ kwalifikowanego elektryka, aby sprawdził instalację.

płyta grzejna była użytkowana prawidłowo. W przeciwnym razie interwencja pracownika serwisu lub sprzedawcy może być płatna nawet w okresie gwarancyjnym. Informacje dotyczące obsługi klienta oraz warunków gwarancji znajdują się w broszurze gwarancyjnej.

10. INSTALACJA OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

10.1 Przed instalacją Przed przystąpieniem do instalacji płyty grzejnej należy zapisać poniższe informacje umieszczone na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej części płyty grzejnej.

Numer seryjny ...........................

10.2 Płyty grzejne do zabudowy Płyt grzejnych do zabudowy wolno używać dopiero po ich zamontowaniu w odpowiednich szafkach lub blatach roboczych spełniających wymogi stosownych norm.

10.3 Przewód zasilający • •

W zestawie z płytą grzejną znajduje się przewód zasilający. W celu wymiany uszkodzonego przewodu należy użyć przewodu zasilającego następującego typu: H05V2V2-F, który jest odporny na temperaturę co najmniej 90°C. W tym

POLSKI

celu należy skontaktować się z miejscowym punktem serwisowym. min. 12 mm

10.4 Montaż

min. 500mm min. 50mm

min. 60mm

R 5mm

min. 55mm

+1 490+1mm 750 mm

Jeśli urządzenie jest zainstalowane nad szufladą, wentylator płyty grzejnej może spowodować nagrzewanie przedmiotów w szufladzie podczas procesu gotowania. min. 28 mm

41

42

www.electrolux.com

11. DANE TECHNICZNE 11.1 Tabliczka znamionowa Model EIS84486 Typ 62 D4A 03 CA Moc indukcyjna 7.35 kW Nr seryjny ................. AEG

Numer produktu 949 596 612 00 220 - 240 V / 400 V, 2N, 50 - 60 Hz Wyprodukowano w Niemczech 7.35 kW

11.2 Licencja na oprogramowanie

Pełna treść licencji znajduje się w: Menu > Ustawienia > Serwis > Licencja.

Oprogramowanie piekarnika wykorzystuje chronione prawem autorskim oprogramowanie licencjonowane, m.in. pod nazwami BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC, Apache 2.0.

Kod źródłowy oprogramowania open source można pobrać, używając hiperłącza na stronie internetowej produktu.

11.3 Parametry pól grzejnych Pole grzejne

Moc znamio‐ PowerBoost nowa (maksy‐ [W] malna moc grzania) [W]

Maksymalny czas funkcji Power‐ Boost[min]

Średnica na‐ czynia [mm]

Lewe przednie

2300

3200

10

125 - 210

Lewe tylne

2300

3200

10

125 - 210

Środkowe przednie

1400

2500

4

125 - 145

Prawe tylne

1600 2300 3000

2500 3600 3600

10 10 10

125 - 180 210 - 240 285 - 320

Moc pól grzejnych może w niewielkim zakresie odbiegać od wartości podanych w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów naczynia oraz materiału, z którego zostało wykonane.

W celu uzyskania optymalnych efektów gotowania należy stosować naczynia o średnicy nie większej niż podano w tabeli.

12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 12.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014 Oznaczenie modelu

EIS84486

POLSKI

43

Typ płyty grzejnej

Płyta grzejna do zabudowy

Liczba pól grzejnych

4

Technika grzania

Płyta indukcyjna

Średnica okrągłych pól grzejnych (Ø)

Lewe przednie Lewe tylne Środkowe przednie Prawe tylne

21,0 cm 21,0 cm 14,5 cm 32,0 cm

Zużycie energii na pole grzejne (EC electric coo‐ king)

Lewe przednie Lewe tylne Środkowe przednie Prawe tylne

179,6 Wh/kg 189,1 Wh/kg 180,2 Wh/kg 183,3 Wh/kg

Zużycie energii przez pły‐ tę grzejną (EC electric hob) EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część 2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech funkcjonalnych Parametry elektryczne pola grzejnego są odpowiednio oznaczone przy poszczególnych polach grzejnych.

12.2 Oszczędzanie energii Stosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli oszczędzać energię podczas codziennej eksploatacji. •

183,1 Wh/kg

• • • • •

W miarę możliwości należy zawsze przykrywać naczynia pokrywką. Przed włączeniem pola grzejnego należy postawić na nim naczynie. Mniejsze naczynia należy stawiać na mniejszych polach grzejnych. Naczynia należy stawiać bezpośrednio na środku pola grzejnego. Ciepło resztkowe można wykorzystać do podtrzymywania ciepła potraw lub roztapiania składników.

Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile jest potrzebne.

13. OCHRONA ŚRODOWISKA Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

44

www.electrolux.com

OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................44 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 47 3. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 49 4. RÝCHLY SPRIEVODCA.................................................................................. 50 5. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................51 6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 52 7. TIPY A RADY................................................................................................... 56 8. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................58 9. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 58 10. INŠTALÁCIA...................................................................................................61 11. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 62 12. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 63

MYSLÍME NA VÁS Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky. Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:

Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe: www.electrolux.com/webselfservice Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby: www.registerelectrolux.com Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič: www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely. Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo. Tieto informácie nájdete na typovom štítku. Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny Všeobecné informácie a tipy Ochrana životného prostredia Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca

SLOVENSKY

45

nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb •• • • •

• •

Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom. Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby. Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom. Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte. Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti sú horúce. Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá. Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny •

• •

VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných článkov. Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania. VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.

46

www.electrolux.com

• •

• •NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou. UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje nepretržitý dozor. VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom povrchu nenechávajte žiadne predmety. Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela, pretože sa môžu zohriať. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe. Varný panel vypínajte po každom použití jeho ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu rozpoznávania varnej nádoby. Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý, vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné stredisko. Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu. VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť nehody.

SLOVENSKY

47

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 2.1 Inštalácia VAROVANIE! Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba. VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča. • • • • •

• • •

• •

Odstráňte všetky obaly. Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený spotrebič. Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom. Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku. Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv. Plochy výrezu utesnite tesniacim materiálom, aby ste predišli vydutiu spôsobenému vlhkosťou. Spodnú časť spotrebiča chráňte pred parou a vlhkosťou. Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod okno. Predídete tak zhodeniu horúceho kuchynského riadu zo spotrebiča pri otvorení dverí alebo okna. Každý spotrebič má v dolnej časti chladiace ventilátory. Ak je spotrebič nainštalovaný nad zásuvkou: – Neskladujte v nej malé kúsky alebo hárky papiera, ktoré by sa mohli vtiahnuť, pretože by mohli poškodiť chladiace ventilátory alebo ovplyvniť činnosť chladiaceho systému. – Medzi spodkom spotrebiča a predmetmi skladovanými v zásuvke zachovajte vzdialenosť minimálne 2 cm.

2.2 Elektrické zapojenie VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom. • • • • •

• • • • •

• •

Všetky elektrické zapojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér. Spotrebič musí byť uzemnený. Pred akýmkoľvek zásahom odpojte spotrebič od elektrickej siete. Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania. Skontrolujte, či je spotrebič správne nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny elektrický sieťový kábel alebo zástrčka (ak sa používa) môže spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky. Použite vhodný elektrický sieťový kábel. Elektrické sieťové káble sa nesmú zamotať. Skontrolujte, či je nainštalovaná ochrana proti zásahu elektrickým prúdom. Použite káblovú svorku na odľahčenie ťahu. Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič do elektrickej siete v blízkosti, dbajte na to, aby sa sieťový kábel alebo zástrčka (ak je k dispozícii) nedotýkala horúceho varného spotrebiča alebo horúcej kuchynského riadu. Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry a predlžovacie káble. Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa) alebo prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak treba vymeniť poškodený sieťový kábel, kontaktujte náš autorizovaný servis alebo elektrikára. Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napätím a izolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov. Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.

48

www.electrolux.com

• • •Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku. Spotrebič neodpájajte potiahnutím za sieťové káble. Vždy ťahajte za zástrčku. Použite iba správne odpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače. Elektrická sieť v domácnosti musí mať odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov odpájacieho zariadenia musí byť minimálne 3 mm.

2.3 PoužitieVAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu. •

• • •

VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín alebo zásahu elektrickým prúdom. • • • • • • • • • • •Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly, značenia a ochrannú fóliu (ak je použitá). Tento spotrebič používajte v domácom prostredí. Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča. Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné. Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru. Po každom použití varnú zónu vypnite. Nespoliehajte sa na detektor varnej nádoby. Na varné zóny neklaďte príbor ani pokrievky. Môžu sa zohriať. Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky, ani keď je v kontakte s vodou. Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo odkladací povrch. Ak je povrch spotrebiča popraskaný, ihneď odpojte spotrebič z elektrickej siete. Predídete tak zásahu elektrickým prúdom. Keď je spotrebič v prevádzke, používatelia s kardiostimulátorom musia udržiavať vzdialenosť od indukčných varných zón minimálne 30 cm.

Keď vkladáte pokrm do horúceho oleja, môže olej vyprsknúť.

Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave pokrmov musia byť plamene alebo horúce predmety v dostatočnej vzdialenosti od tukov a olejov. Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi horúcich olejov, môžu spôsobiť spontánne vznietenie. Použitý olej, ktorý môže obsahovať zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar pri nižšej teplote ako nový olej. Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň. VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

• • • •

• • •Horúci kuchynský riad nenechávajte na ovládacom paneli. Na sklenený povrch varného panela neklaďte horúcu pokrievku varnej nádoby. Obsah kuchynského riadu nenechajte vyvrieť. Dávajte pozor, aby na spotrebič nespadli predmety alebo kuchynský riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča. Varné zóny nikdy nepoužívajte s prázdnym kuchynským riadom ani bez riadu. Na spotrebič nedávajte alobal. Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s poškodeným dnom môže spôsobiť poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri premiestňovaní týchto predmetov po varnom povrchu ich vždy nadvihnite. Tento spotrebič je určený iba na varenie. Nesmie byť použitý na iné účely, napríklad na vykurovanie miestnosti.

2.4 Starostlivosť a čistenie •

Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.

SLOVENSKYPred čistením spotrebič vypnite a nechajte vychladnúť. Pred údržbou spotrebič odpojte od elektrickej siete. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru. Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

• • •

2.5 Servis •

Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.49

Používajte iba originálne náhradné súčiastky.

2.6 Likvidácia VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia. • • •

Informácie o správnej likvidácii spotrebiča vám poskytne váš miestny úrad. Spotrebič odpojte od elektrickej siete. Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.

3. POPIS VÝROBKU 3.1 Rozloženie varného povrchu 1

1

1 Indukčná varná zóna 2 Ovládací panel

1

1 2

3.2 Panel varnej zóny 1

2

3

11

4

5

6

10

Ak chcete vidieť dostupné nastavenia, kliknite na príslušný symbol.

7

8

9

50

www.electrolux.com

Sym‐ bol

Poznámka

1

ZAP / VYP

Na zapínanie a vypínanie varného panela.

2

Ponuka

Na otvorenie a zatvorenie ponuky.

3

Výber zóny

Na otvorenie posúvača pre zvolenú zónu.

Ukazovateľ zóny

Na zobrazenie na ktorej zóne je posúvač aktív‐ ny.

-

Na nastavenie funkcií časovača.

Posúvač

Na úpravu varného stupňa.

7

PowerBoost

Na zapnutie funkcie.

8

Zámok

Na zapnutie a vypnutie funkcie.

9

Prestávka

Na zapnutie a vypnutie funkcie.

-

Na zobrazenie aktuálneho varného stupňa.

Bridge

Na zapnutie a vypnutie funkcie.

4

-

5 6

10 11

-

0-9

3.3 OptiHeat Control (3stupňový ukazovateľ zvyškového tepla)

Indukčné varné zóny generujú teplo potrebné na varenie priamo v dne nádoby na varenie. Sklokeramika sa ohreje teplom riadu na varenie.

VAROVANIE! III / II / I Hrozí nebezpečenstvo popálenia zvyškovým teplom. Ukazovateľ signalizuje úroveň zvyškového tepla.

4. RÝCHLY SPRIEVODCA 4.1 Používanie dotykovej obrazovky• • •

Na zapnutie danej voliteľnej funkcie sa dotknite príslušného symbolu na displeji. Zvolená funkcia sa zapne, keď zdvihnete prst z displeja. Na posúvanie dostupnými funkciami použite rýchly pohyb alebo potiahnite prst po displeji. Rýchlosť pohybu určuje rýchlosť posúvania obrazovky.

Posúvanie sa zastaví samovoľne alebo ho môžete zastaviť okamžite dotykom displeja. Môžete zmeniť väčšinu parametrov zobrazených na displeji dotykom príslušných symbolov. Požadovanú funkciu alebo čas môžete nastaviť posúvaním zoznamu alebo dotknutím sa voliteľnej funkcie, ktorú chcete vybrať. Keď je varný panel zapnutý a niektoré zo symbolov sa na displeji prestanú zobrazovať, dotknite sa ľubovoľného miesta na displeji. Všetky symboly sa znovu zobrazia.

SLOVENSKY

• • •

U niektorých funkcií sa pri spustení zobrazí automaticky otvára okno s dodatočnými informáciami. Môžu byť použité iba podsvietené symboly. Najprv zvoľte zónu, aby ste zapli funkcie časovača.

51

4.2 Ponuka štruktúra Dotknite sa pre prístup k a zmenu nastavení varného panela alebo zapnutie niektorých funkcií. Tabuľka zobrazuje základnú Ponuka štruktúru.

Ponuka Sprievodca pečením Funkcie varného panela Topenie Nastavenia

Detská Poistka Stopky Nastavenie

Sprievodca pečením Jazyk Tóny tlačidiel Hlasitosť zvuku Jas displeja

Servis

Režim Demo Licencia Zobraziť verziu softvéru História upozornení Obnoviť nastavenia

Na opustenie Ponuka sa dotknite alebo pravej strany displeja v oblasti mimo automaticky otváraného okna. Na navigovanie v Ponuka použite

alebo .

Keď sa dotknete a podržíte niektoré z voliteľných funkcií dostupné v Ponuka, zobrazí sa krátky popis. Postupujte podľa

pokynov, aby ste mohli jednoducho navigovať v Ponuka. Ak ste naspodku Ponuka, posúvajte sa v zozname nahor a použite dotknite

alebo sa

, aby ste opustili Ponuka.

5. PRED PRVÝM POUŽITÍM VAROVANIE! Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

5.1 Prvé zapojenie do elektrickej siete Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete je potrebné nastaviť Jazyk, Jas displeja a Hlasitosť zvuku.

Nastavenia môžete zmeniť v Ponuka > Nastavenia > Nastavenie. Pozrite si časť „Každodenné používanie“.

52

www.electrolux.com

6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE VAROVANIE! Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

6.1 Zapnutie a vypnutie Ak chcete varný panel zapnúť alebo vypnúť, dotknite sa tlačidla sekundu.

na 1

6.2 Automatické vypínanie Funkcia automaticky vypne varný panel, ak: • •

všetky varné zóny sú vypnuté, po zapnutí varného panela nenastavíte žiadny varný stupeň, • rozlejete alebo položíte niečo na ovládací panel na viac ako 10 sekúnd (panvicu, handru atď.). Zaznie zvukový signál a varný panel sa vypne. Odstráňte príslušný predmet alebo vyčistite ovládací panel. • varný panel sa veľmi zohreje (napr. po vyvretí celého obsahu nádoby). Pred opätovným použitím varného panela nechajte varnú zónu vychladnúť. • používate nesprávny kuchynský riad alebo nie je na danej zóne žiaden riad. Bliká biely symbol varnej zóny a indukčná varná zóna sa automaticky vypne po 1 minúte. • ak nevypnete varnú zónu alebo nezmeníte varný stupeň. Po čase sa zobrazí hlásenie a varný panel sa vypne. Varné stupne a časy, po ktorých sa varný panel vypne:

6.3 Používanie varných zón Kuchynský riad položte do stredu zvolenej varnej zóny. Indukčné varné zóny sa automaticky prispôsobujú veľkosti dna riadu. Keď položíte hrniec na zvolenú varnú zónu, hrniec ju automaticky rozpozná a na displeji sa zobrazí príslušný posúvač. Posúvač je viditeľný 8 sekúnd, potom sa displej vráti do hlavného náhľadu. Na rýchlejšie zatvorenie posúvača klepnite na obrazovku mimo oblasti posúvača. Keď sú zapnuté iné zóny, varný stupeň zóny, ktorú chcete použiť, môže byť obmedzený. Pozrite si časť „Správa výkonu“. Uistite sa, že je hrniec vhodný pre indukčné varné panely. Bližšie informácie o typoch kuchynského riadu nájdete v časti „Tipy a rady“. Veľkosť hrnca skontrolujte v časti „Technické údaje“.

6.4 Varný stupeň 1. Zapnite varný panel. 2. Položte panvicu na zvolenú varnú zónu. Posúvač pre zvolený varnú zónu sa zobrazí na displeji a je aktívny 8 sekúnd. 3. Nastavte želaný varný stupeň dotykom alebo posunom prsta. Symbol sa sfarbí načerveno a zväčší sa.

Varný stupeň

Varný panel sa vypne po

1-2

6 hodinách

6.5 PowerBoost

3-5

5 hodinách

6

4 hodinách

7-9

1,5 hodine

Táto funkcia aktivuje väčší výkon pre príslušnú indukčnú varnú zónu v závislosti od veľkosti kuchynského riadu. Funkciu môžete zapnúť iba na obmedzený čas. 1. Najprv sa dotknite želaného symbolu zóny.

SLOVENSKY

2. Dotknite sa alebo posuňte prst doprava, aby ste zapli funkciu pre zvolenú varnú zónu. Symbol sa sfarbí načerveno a zväčší sa. Funkcia sa vypne automaticky. Na vypnutie funkcie ručne vyberte zónu a zmeňte jej varný stupeň. Pre maximálne hodnoty trvania si pozrite tabuľku „Technické údaje“.

53

Môžete ju použiť u veľkého kuchynského riadu. 1. Položte kuchynský riad na obe varné zóny. Kuchynský riad musí zakrývať stredy oboch zón. 2. Dotykom tlačidla zapnite funkciu. Symbol zóny sa zmení. 3. Nastavte varný stupeň. Kuchynský riad musí zakrývať stredy oboch zón, ale nesmie presahovať značenie oblasti.

6.6 Správa výkonu • • • •• •

Varné zóny sú zoskupené podľa polohy a počtu fáz varného panela. Pozrite si obrázok. Každá fáza má maximálnu elektrickú výkonovú kapacitu 3 680 W. Funkcia rozloží výkon medzi varné zóny pripojené do rovnakej fázy. Funkcia sa aktivuje vtedy, keď celkové výkonové zaťaženie varných zón pripojených na jednu fázu presiahne 3 680 W. Funkcia znižuje výkon ostatných varných zón pripojených k rovnakej fáze, čo má vplyv na dostupný varný stupeň. Maximálny varný stupeň je zobrazený na posúvači. Sú aktívne iba biele číslice. Ak nie je dostupný vyšší varný stupeň, najprv zredukujte ostatné varné zóny.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite sa symbolu . Varné zóny budú fungovať samostatne.

6.8 Časovač +STOP

Odpočítavajúci časovač

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť ako dlho má byť zapnutá varná zóna pre jedno konkrétne varenie. Funkciu môžete nastaviť pre každú varnú zónu samostatne.

6.7 Funkcia Bridge Táto funkcia spája dve varné zóny, ktoré potom fungujú ako jedna s rovnakým varným stupňom.

1. Najprv nastavte varný stupeň pre príslušnú varnú zónu a potom nastavte funkciu. 2. Dotknite sa . Na displeji sa zobrazí okno ponuky časovača. 3. Funkciu zapnete začiarknutím Symbol sa zmení na

+STOP

.

.

54

www.electrolux.com

4. Posuňte prst doľava alebo doprava, aby ste vybrali želaný čas (napr. hodiny a/alebo minúty). 5. Dotykom OK potvrďte voľbu. Môžete tiež zvoliť , aby ste zrušili váš výber. Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál a bude blikať . Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla . Ak chcete funkciu vypnúť, zmeňte nastavenie varného stupňa na 0. Alternatívne sa na vypnutie funkcie dotknite

+STOP

naľavo od hodnoty časovača,

vedľa a potvrďte váš výber dotknite sa keď sa zobrazí automaticky otvárané okno.

Kuchynský časomer Túto funkciu môžete použiť, keď je varný panel zapnutý ale varné zóny nie sú v činnosti. Táto funkcia nemá vplyv na činnosť varných zón. 1. Zvoľte ľubovoľnú varnú zónu. Na displeji sa zobrazí príslušný posúvač. 2. Dotknite sa . Na displeji sa zobrazí okno ponuky časovača. 3. Posuňte prst doľava alebo doprava, aby ste vybrali želaný čas (napr. hodiny a minúty). 4. Dotykom OK potvrďte voľbu. Môžete tiež zvoliť , aby ste zrušili váš výber. Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál a bude blikať . Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla . Na vypnutie funkcie sa dotknite naľavo od hodnoty časovača, dotknite sa a potvrďte váš výber keď sa zobrazí automaticky otvárané okno.

Stopky Funkcia automaticky začne odpočítavanie po zapnutí varnej zóny. Túto funkciu môžete použiť na monitorovanie dĺžky prevádzky varnej zóny. pre prístup k Ponuka. 1. Dotknite sa 2. Posúvajte Ponuka, aby ste zvolili Nastavenia > Stopky. 3. Dotknite sa, aby ste zapli/vypli funkciu. Na opustenie Ponuka sa dotknite alebo pravej strany displeja v oblasti mimo automaticky otváraného okna. Na navigovanie v Ponuka použite

alebo .

Keď nadvihnete hrniec, funkcia sa nezastaví. Na resetovanie funkcie a jej a opätovné ručné zapnutie sa dotknite zvoľte Obnoviť z automaticky otváraného okna. Táto funkcia začne odpočítanie od 0. Na Prestávka funkcie pre jedno konkrétne varenie sa dotknite a zvoľte Prestávka z automaticky otváraného okna. Zvoľte Štart, aby pokračovalo varenie.

6.9 Prestávka Táto funkcia nastaví všetky zapnuté varné zóny na najnižší varný stupeň. Keď je funkcia zapnutá, môžete použiť iba symboly a . Všetky ostatné symboly na ovládacom paneli sú zamknuté. Funkcia nezastaví funkcie časovača. Dotykom tlačidla

zapnite funkciu.

Rozsvieti sa symbol . Varný stupeň je znížený na 1. Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite sa symbolu

.

Funkcia vypne PowerBoost. Najvyšší varný stupeň sa opäť zapne keď sa znova dotknete

.

SLOVENSKY

6.10 Zámok Ovládací panel môžete zablokovať počas prevádzky varného panela. Táto funkcia zabráni neúmyselnej zmene varného stupňa. Najprv nastavte varný stupeň. zapnite funkciu. Dotykom tlačidla Ak chcete túto funkciu vypnúť, podržte tlačidlo

3 sekundy. Keď vypnete varný panel, vypnete aj túto funkciu.

6.11 Detská Poistka Táto funkcia zabráni neúmyselnému zapnutiu varného panela. na displeji, aby ste 1. Dotknite sa otvorili Ponuka. 2. Vyberte Nastavenia > Detská Poistka zo zoznamu. 3. Zapnite vypínač a dotknite sa písmen A-O-X v abecednom poradí, aby ste zapli funkciu. Ak chcete funkciu deaktivovať, vypnite vypínač. Na opustenie Ponuka sa dotknite alebo pravej strany displeja v oblasti mimo automaticky otváraného okna. Na navigovanie v Ponuka použite

alebo .

6.12 Jazyk

. Zo Ak vyberiete zlý jazyk, dotknite sa zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte tretiu možnosť a potom dvakrát poslednú možnosť. Nakoniec vyberte možnosť vpravo. Na opustenie Ponuka sa dotknite alebo pravej strany displeja v oblasti mimo automaticky otváraného okna. Na navigovanie v Ponuka použite

6.13 Tóny tlačidiel / Hlasitosť zvuku Môžete vybrať aký typ zvuku vydá váš varný panel alebo vypnúť zvuky. Môžete si vybrať medzi kliknutím (predvolene) alebo pípnutím. na displeji, aby ste 1. Dotknite sa otvorili Ponuka. 2. Vyberte Nastavenia > Nastavenie> Tóny tlačidiel / Hlasitosť zvuku zo zoznamu. 3. Vyberte vhodnú voliteľnú funkciu. Na opustenie Ponuka sa dotknite alebo pravej strany displeja v oblasti mimo automaticky otváraného okna. Na navigovanie v Ponuka použite

alebo .

alebo .

6.14 Jas displeja Môžete zmeniť jas displeja. K dispozícii sú 4 úrovne jasu, pričom 1 je najnižšia a 4 je najvyššia. na displeji, aby ste 1. Dotknite sa otvorili Ponuka. 2. Vyberte Nastavenia >Nastavenie > Jas displeja zo zoznamu. 3. Vyberte vhodnú úroveň. Na opustenie Ponuka sa dotknite alebo pravej strany displeja v oblasti mimo automaticky otváraného okna. Na navigovanie v Ponuka použite

1. Dotknite sa na displeji, aby ste otvorili Ponuka. 2. Vyberte Nastavenia >Nastavenie > Jazyk zo zoznamu. 3. Vyberte vhodný jazyk zo zoznamu.

55

6.15

alebo .

Sprievodca pečením

Táto funkcia prispôsobí teplotu rôznym typom jedla a zachová ju počas varenia. Môže byť zapnutá iba pre ľavú prednú varnú zónu. na displeji, aby ste 1. Dotknite sa otvorili Ponuka. 2. Zvoľte Sprievodca pečením a vyberte zo zoznamu typ jedla, ktorý chcete pripraviť. Pre každý typ jedla je k dispozícii niekoľko voliteľných funkcií. Postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji. • Môžete sa dotknúť OK na vrchu automaticky otváraného okna,

56

www.electrolux.com

aby ste použili predvolené nastavenia. • Môžete nastaviť funkciu časomera. Keď hrniec dosiahne určenú teplotu, môžete aktivovať časovač. • Môžete zmeniť predvolený varný stupeň. 3. Keď hrniec dosiahne určenú teplotu, zaznie zvukový signál a zobrazí sa automaticky otvárané okno. Na zatvorenie okna a spustenie funkcie sa dotknite OK. Na vypnutie okna natrvalo začiarknite funkciu.

než zapnete

Na vypnutie funkcie sa dotknite

a

Stop alebo sa dotknite a vyberte Sprievodca pečením, zvoľte nejaký typ jedla a dotknite sa Stop. Na opustenie Ponuka sa dotknite alebo pravej strany displeja v oblasti mimo automaticky otváraného okna. Na navigovanie v Ponuka použite

6.16

čokolády alebo masla. Túto funkciu môžete použiť iba pre jednu varnú zónu počas jedného konkrétneho varenia. 1. Dotknite sa na displeji, aby ste otvorili Ponuka. 2. Vyberte Funkcie varného panela > Topenie zo zoznamu. 3. Dotknite sa Štart. Treba vybrať želanú zónu. Zobrazí sa automaticky otvárané okno s dotazom, či chcete zrušiť predchádzajúce nastavenie varného stupňa, ak bol nejaký nastavený. Na opustenie Ponuka sa dotknite alebo pravej strany displeja v oblasti mimo automaticky otváraného okna. Na navigovanie v Ponuka použite

alebo .

Na zastavenie funkcie sa dotknite symbolu výberu zóny a potom sa dotknite Stop.

alebo .

Topenie

Túto funkciu môžete použiť na roztopenie rôznych výrobkov, napr.

7. TIPY A RADY VAROVANIE! Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

7.1 Kuchynský riad Pri indukčných varných zónach vytvára silné elektromagnetické pole teplo v kuchynských nádobách veľmi rýchlo. Indukčné varné zóny používajte s vhodným riadom Materiál varných nádob •

vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým dnom (označený výrobcom ako vhodný pre indukčné varné panely).nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo, keramika, porcelán. Kuchynský riad je vhodný pre indukčný varný panel, ak: • •

po nastavení varnej zóny na najvyšší varný stupeň zovrie voda veľmi rýchlo, ak sa ku dnu nádoby pritiahne magnet. Dno kuchynského riadu musí byť hrubé a ploché. Pred položením panvíc na povrch varného panela sa uistite, že sú ich dná čisté a suché.

Rozmery kuchynského riadu Indukčné varné zóny sa automaticky prispôsobujú veľkosti dna riadu. Účinnosť varných zón závisí od priemeru dna kuchynského riadu. Kuchynský riad

SLOVENSKY

s priemerom dna menším ako je minimálny rozmer absorbuje iba časť ohrevného výkonu, ktorý vytvára varná zóna. Pozrite si časť „Technické údaje".

7.2 Zvuky počas prevádzky Ak je počuť: •

praskanie: riad je vyrobený z rôznych materiálov (sendvičová štruktúra). • pískanie: používate varnú zónu s vysokým výkonom a kuchynský riad je vyrobený z rôznych materiálov (sendvičová štruktúra). • hučanie: pri používaní vysokých výkonov. • cvakanie: dôjde k elektrickému zopnutiu, hrniec je zistený po umiestnení na varný panel. • svišťanie, bzučanie: pri činnosti ventilátora. Zvuky sú normálne a neznamenajú žiadnu poruchu varného panela.

57

7.3 Öko Timer (Časovač Eko) V záujme úspory energie sa ohrev varnej zóny vypne pred signálom časomera odpočítavajúceho smerom nadol. Rozdiel v prevádzkovom čase závisí od varného stupňa a trvania procesu varenia.

7.4 Príklady použitia na varenie Vzájomný vzťah medzi nastaveným varným stupňom a spotrebou energie varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie nastavenia varného stupňa nie je priamoúmerné zvýšeniu spotreby energie. To znamená, že varná zóna nastavená na stredne intenzívny varný stupeň využíva menej ako polovicu svojho výkonu. Údaje uvedené v tabuľke sú iba orientačné.

Varný stu‐ peň

Použitie:

Čas (min)

1

Udržiavanie teploty hotových podľa Na kuchynský riad položte jedál. potreby pokrievku.

1-2

Holandská omáčka, topenie: maslo, čokoláda, želatína.

1-2

Zahustenie: nadýchané ome‐ 10 - 40 lety, volské oká.

Varte s pokrievkou.

2-3

Dusenie ryže a jedál s mlieč‐ 25 - 50 nym základom, prihrievanie hotových jedál.

Pridajte aspoň dvakrát toľko tekutiny ako ryže, mliečne jedlá v polovici varenia pre‐ miešajte.

3-4

Dusenie zeleniny, rýb, mäsa. 20 - 45

Pridajte niekoľko polievko‐ vých lyžíc tekutiny.

4-5

Dusenie zemiakov v pare.

20 - 60

Použite max. ¼ l vody na 750 g zemiakov.

4-5

Varenie väčšieho množstva jedla, omáčok a polievok.

60 150

Max. 3 l tekutiny plus prísa‐ dy.

5 - 25

Rady

Z času na čas premiešajte.

58

www.electrolux.com

Varný stu‐ peň

Použitie:

Čas (min)

Rady

6-7

Jemné vyprážanie: rezne, te‐ podľa Po uplynutí polovice času ľacie cordon bleu, kotlety, potreby obráťte. mäsové guľky, klobásky, pe‐ čeň, zásmažka, vajíčka, lie‐ vance, šišky.

7-8

Vyprážanie pri vyššej teplote, 5 - 15 zemiakové placky, steaky, rezne.

9

Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprá‐ žané hranolčeky.

Po uplynutí polovice času obráťte.

Varenie veľkého množstva vody. PowerBoost je aktívna.

8. OŠETROVANIE A ČISTENIE VAROVANIE! Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

8.1 Všeobecné informácie • • • • •

Varný panel očistite po každom použití. Dbajte na to, aby bola dolná časť kuchynského riadu vždy čistá. Škrabance a tmavé škvrny na povrchu neovplyvňujú funkčnosť varného panela. Používajte špeciálny čistič určený na povrch varného panela. Na sklo použite špeciálnu škrabku.

8.2 Čistenie varného panela •

Okamžite odstráňte: roztopený plast, plastová fólia, cukor a potraviny s cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť poškodenie varného panela. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV VAROVANIE! Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.• •

Špeciálnu škrabku priložte na sklenený povrch tak, aby bola naklonená v ostrom uhle, a čepeľ posúvajte po povrchu. Po dostatočnom vychladnutí varného panela odstráňte: usadeniny vodného kameňa, škvrny od vody, mastné škvrny, lesklé kovové farebné fľaky. Varný panel vyčistite vlhkou handričkou s neabrazívnym čistiacim prostriedkom. Po čistení utrite varný panel mäkkou handričkou. Odstráňte lesklé kovové fľaky: použite roztok vody a octu a vyčistite sklenený povrch handričkou. Povrch varného panela má horizontálne drážky. Varný panel vyčistite vlhkou handričkou a malým množstvom umývacieho prostriedku plynulým pohybom zľava doprava. Po čistení utrite varný panel mäkkou handričkou zľava doprava.

SLOVENSKY

59

9.1 Čo robiť, keď... Problém

Možné príčiny

Riešenie

Varný panel sa nedá za‐ pnúť ani používať.

Varný panel nie je pripoje‐ ný ku zdroju elektrického napájania alebo je pripoje‐ ný nesprávne.

Skontrolujte, či je varný pa‐ nel správne pripojený k zdroju elektrického napája‐ nia. Pozrite si schému za‐ pojenia.

Je vypálená poistka.

Skontrolujte, či je príčinou poruchy práve poistka. Ak sa poistka vypáli opakova‐ ne, obráťte sa na kvalifiko‐ vaného elektrikára.

Nenastavili ste varný stu‐ peň do 60 sekúnd.

Varný panel znovu zapnite a do 60 sekúnd nastavte varný stupeň.

Naraz ste sa dotkli 2 alebo viacerých senzorových tla‐ čidiel.

Dotknite sa iba jedného senzorového tlačidla.

Funkcia Prestávka je za‐ pnutá.

Pozrite si časť „Každoden‐ né používanie“.

Na ovládacom paneli je vo‐ Vyčistite ovládací panel. da alebo je ovládací panel znečistený tukom. Zaznie zvukový signál a varný panel sa vypne. Ak je varný panel vypnutý, zaznie zvukový signál.

Niečo ste položili na jedno alebo viaceré senzorové tlačidlá.

Odstráňte predmet zo sen‐ zorových tlačidiel.

Varný panel sa vypne.

Niečo ste položili na sen‐

Odstráňte daný predmet zo senzorového tlačidla.

zorové tlačidlo Ukazovateľ zvyškového tepla sa nerozsvieti.

.

Zóna ešte nie je horúca, pretože bola zapnutá iba krátky čas, alebo je poško‐ dený senzor.

Nemôžete zapnúť najvyšší Iná zóna je už nastavená varný stupeň. na najvyšší varný stupeň. Zohriali sa senzorové tla‐ čidlá.

Ak bola zóna zapnutá do‐ statočne dlho na to, aby bola horúca, obráťte sa na autorizované servisné stre‐ disko. Najprv znížte výkon na inej zóne.

Kuchynský riad je príliš veľ‐ Ak je to možné, preložte ký alebo ste ho položili prí‐ veľký riad na zadné zóny. liš blízko ovládačov.

Pri dotyku senzorových tla‐ Zvuková signalizácia je vy‐ Zapnite zvukovú signalizá‐ čidiel nezaznejú žiadne pnutá. ciu. Pozrite si časť „Každo‐ zvuky. denné používanie“.

60

www.electrolux.com

Problém

Možné príčiny

Riešenie

Displej nereaguje na dotyk. Časť displeja je zakrytá Odstráňte predmety. Pre‐ alebo sú hrnce umiestnené miestnite hrnce mimo di‐ príliš blízko displeja. spleja. Je nastavený zlý jazyk.

Omylom ste zmenili jazyk.

Obnovte všetky funkcie na nastavenia z výroby. Vy‐ berte možnosť Obnoviť na‐ stavenia z Ponuka.

Varná zóna sa vypne. Zobrazí sa výstražné hlá‐ senie, že sa varná zóna vypne.

Automatické vypínanie vy‐ pne varnú zónu.

Pozrite si časť „Každoden‐ né používanie“. Varný panel vypnite a zno‐ va ho zapnite.

Na displeji sa zobrazí hlá‐

Funkcia Zámok je zapnutá. Pozrite si časť „Každoden‐ né používanie“.

senie

a číslo.

Zobrazí sa O - X - A. bliká.

Funkcia Detská Poistka je zapnutá.

Pozrite si časť „Každoden‐ né používanie“.

Na zóne nie je žiadny riad.

Položte riad na zónu.

Kuchynský riad nie je vhodný.

Používajte vhodný kuchyn‐ ský riad. Pozrite si časť „Tipy a rady“.

Príliš malý priemer dna ria‐ Použite kuchynský riad du pre túto zónu. správnych rozmerov. Po‐ zrite si časť „Technické údaje". Funkcia PowerSlide je za‐ pnutá. Na flexibilnej in‐ dukčnej varnej oblasti sú položené dva hrnce. Na displeji sa zobrazí sym‐ Došlo k poruche varného panelu. bol a číslo.

Použite iba jeden hrniec. Pozrite si časť „Flexibilná indukčná varná oblasť“. Vypnite varný panel a po 30 sekundách ho znova zapnite. Keď sa opäť roz‐ svieti symbol , odpojte varný panel od elektrickej siete. Po 30 sekundách opäť pripojte varný panel. Ak problém pretrváva, ob‐ ráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Znie neprerušované pípa‐ nie.

Elektrické zapojenie nie je správne.

Varný panel odpojte od elektrickej siete. Požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby skontroloval inštaláciu.

SLOVENSKY

9.2 Ak nemôžete nájsť riešenie... Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko. Uveďte údaje z typového štítka. Uistite sa, že ste varný panel používali správne. Ak ste ho

používali nesprávne, servisný zásah technika servisného strediska alebo predajcu nebude bezplatný, a to ani počas záručnej lehoty. Pokyny upravujúce záručné a servisné podmienky nájdete v záručnej brožúre.

10. INŠTALÁCIA VAROVANIE! Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

10.4 Inštalácia

10.1 Pred inštaláciou Pred nainštalovaním varného panela si zapíšte informácie uvedené dolu na typovom štítku. Typový štítok s technickými údajmi je umiestnený na spodnej strane varného panela.

min. 500mm min. 50mm

Sériové číslo ....................

10.2 Zabudovateľné varné panely Zabudovateľné varné panely sa môžu používať až po zabudovaní do vhodnej skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré vyhovujú platným normám.

10.3 Napájací kábel • •

Varný panel sa dodáva s napájacím káblom. Na výmenu poškodeného sieťového kábla použite kábel typu: H05V2V2-F ktorý odolá teplote 90 °C alebo vyššej. Obráťte sa na miestne servisné stredisko.

R 5mm

min. 55mm

+1 490+1mm 750 mm

61

62

www.electrolux.com

min. 28 mm

min. 60mm

min. 12 mm

Ak je spotrebič nainštalovaný nad zásuvkou, môže počas procesu varenia vetranie varného panela nahriať predmety uložené v zásuvke.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE 11.1 Typový štítok Model EIS84486 Typ 62 D4A 03 CA Indukcia 7.35 kW Sér.č. ................. AEG

11.2 Licencia na softvér Softvér používaný v tomto varnom paneli obsahuje softvér chránený autorským právom, na ktorý sa vzťahujú licencie BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC, Apache 2,0 a ďalšie.

PNC 949 596 612 00 220-240 V / 400 V 2N 50-60 Hz Vyrobené v Nemecku 7.35 kW

Celú kópiu licencie si môžete pozrieť na: Ponuka > Nastavenia > Servis > Licencia. Zdrojový kód open-source softvéru môžete stiahnuť z odkazu na webovej stránke výrobku.

SLOVENSKY

63

11.3 Špecifikácia varných zón Varná zóna

Nominálny vý‐ PowerBoost kon (max. var‐ [W] ný stupeň) [W]

PowerBoost maximálne tr‐ vanie [min]

Priemer ku‐ chynského ria‐ du [mm]

Ľavá predná

2300

3200

10

125 - 210

Ľavá zadná

2300

3200

10

125 - 210

Predná v stre‐ de

1400

2500

4

125 - 145

Pravá zadná

1600 2300 3000

2500 3600 3600

10 10 10

125 - 180 210 - 240 285 - 320

Výkon varných zón sa môže v určitej malej miere odchyľovať od údajov v tabuľke. Mení sa podľa materiálu a rozmeru kuchynského riadu.

Optimálne výsledky varenia dosiahnete tak, že budete používať riad s priemerom nie väčším ako sú údaje v tabuľke.

12. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ 12.1 Informácie o výrobku podľa EU 66/2014 Model

EIS84486

Typ varného panela

Zabudovateľný varný panel

Počet varných zón

4

Technológia ohrevu

Indukcia

Priemer kruhových var‐ ných zón (Ø)

Ľavá predná Ľavá zadná Predná v strede Pravá zadná

21,0 cm 21,0 cm 14,5 cm 32,0 cm

Spotreba energie na var‐ Ľavá predná nú zónu (EC electric coo‐ Ľavá zadná king) Predná v strede Pravá zadná

179,6 Wh/kg 189,1 Wh/kg 180,2 Wh/kg 183,3 Wh/kg

Spotreba energie varné‐ ho panela (EC electric hob)

183,1 Wh/kg

EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 2: Varné panely. Metódy merania funkčných vlastností Energetické parametre pre varnú oblasť sú označené krížikmi príslušných varných zón.

12.2 Úspora energie Ak budete postupovať podľa nižšie uvedených tipov, môžete pri každodennom varení ušetriť energiu. •

Ohrejte iba potrebné množstvo vody.

64

www.electrolux.com

• • •

Na kuchynský riad podľa možností vždy položte pokrievku. Kuchynský riad položte na varnú zónu ešte pred jej zapnutím. Menší riad položte na menšie varné zóny.

• •

Kuchynský riad položte priamo na stred varnej zóny. Zvyškové teplo využite na udržiavanie teploty jedla alebo na roztopenie.

13. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Materiály označené symbolom

spotrebiče označené symbolom spolu s

odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

*

SLOVENSKY

65

66

www.electrolux.com

SLOVENSKY

67

867349032-A-232018

www.electrolux.com/shop

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.