EK rendelet szerint


1 BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint TERMÉKNÉV: TIFFANY 1. szakasz AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY &Eacu...
Author:  Nándor Deák

0 downloads 2 Views 557KB Size

Recommend Documents


No documents


BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint

TERMÉKNÉV: 177…- TIFFANY Változatszám: 5

Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

1. szakasz AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító / Termék neve:

177… TIFFANY

1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása:

Vízbázisú beltéri/kültéri festék

1.3. Biztonsági adatlap szállítója/Gyártó: Cím: Telefon/fax, email:

Colorificio A.&B. Casati S.p.A. Via Valpantena 59/B- Poiano 37142 Verona, Italy telefon: 045 550 244 telefax: 045 550 414 email: [email protected] 08.00-17.00: 045 550 244

Elsősegély telefon: Forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Biztonsági adatlapért felelős személy:

CASATI COLOR KFT 2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km) +36 24 536265 +36 24 536266 Ősz Szabó Gergely igazgató Tel: +36 24 536265 [email protected]

1.4. Sürgősségi tájékoztatás: Telefon:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 (36-1-) 476-6464 (ezen telefonszám csak munkaidőben érhető el)

Felvilágosítást adó terület:

CASATI COLOR KFT

+36 24 536265 (ezen telefonszám csak munkaidőben érhető el)

tanácsadó telefon:

2. szakasz A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 2.1. A keverék osztályozása: A gyártó, a vonatkozó uniós szabályozás 1272/2008/EK rendelet szerint a keverék veszélyes. 2.1.1 Osztályozás 1272/2008 (EK) Rendelet (CLP) szerint: Nem veszélyes. Besorolási módszer: A besorolás az érvényes EU listával összhangban van. A besorolás figyelembe veszi a technikai irodalmat és a szállítói tájékoztatást. 2.2. Címkézési elemek 2.2.1 Címkézés az EK No. 1272/2008 alapján: Figyelmeztető mondatok: EUH208 Tartalmaz: benzizotiazolin-3-on. Allergiás reakciót válthat ki. 2.3. Egyéb veszélyek A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat. CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

1/8

TERMÉKNÉV: 177…- TIFFANY Változatszám: 5

Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

3. szakasz ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 3.1. Anyagok. Nem releváns információ. 3.2. Keverékek. Veszélyes összetevők benzizotiazolin-3-on

CE szám 220-120-9

CAS No. 2634-33-5

INDEX szám Nr.reg. 613-088-00-6

Koncentráció (%) 0-0,1

Veszély 1272/2008/EK rendelet (CLP) Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411

Megjegyzés: A felső határérték nem szerepel a tartományban. A teljes szövege veszély (H) mondatok 16 szakaszában megadott lapon.

4. szakasz ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1. Leírása elsősegélynyújtásra: Belélegezve: Vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük nyugalomba. A helyszínre szükség esetén hívjunk orvost.

Bőrrel érintkezve: Rövid idejű kitétel nem tekintendő veszélyesnek. Hosszabb idejű érintkezés érzékeny bőrű embereknél irritációt okozhat. A bőrt bő vízzel, szappannal le alaposan kell mosni. Szembe jutva: Azonnal tiszta vízzel legalább 15 percig mosni kell nyitott szemhéjak mellett. Orvoshoz kell fordulni, ha a tünetek fennállnak. Lenyelve: Ugyanaz mint semleges és emészthetetlen anyag lenyelése setén. A termék akut/szervezeti toxicitása közepes fokú. Szájat ki kell öblíteni. Vizet kell itatni. Öntudatlan sérültnek szájon át ne adjuk semmit. Azonnal orvoshoz kell fordulni. 4.2. Egészségi tünetek és hatások, akut és késleltetett hatások: A tüneteket és hatásokat anyagok szerint lásd a 11 pontban. 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Információ nem áll rendelkezésre. 5. szakasz TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag A megfelelő oltóanyag:

A termék használata során gőzök keletkeznek, amelyek a gyulladáspontjának megfelelő vagy attól magasabb hőmérsékleten a levegővel gyúlékony elegyet képezhetnek. A lezárt dobozok hő hatására felrobbanhatnak. Minden tűzoltó anyag (por, szén-dioxid) használható, kivéve víz (Nem alkalmazható: vízsugár (JET).

Az illetéktelen személyeket el kell távolítani. A továbbterjedést meg kell akadályozni. 5.2. A keverékből származó különleges veszélyek:toxikus gázok/füst keletkezhetnek. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Tűz esetén a veszélyeztetett dobozokat vízpermettel hűtsük. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Használjon vízsugarat a tárolótartályok hűtésére, hogy megakadályozzák a termék bomlását, az anyagok potenciálisan veszélyesek az egészségre. Mindig viseljen teljes tűzvédelmi felszerelést. Gyűjtse össze az oltóvizet, ne juthasson be a csatornahálózatba. Ártalmatlanítani kell a szennyezett vizet és égés maradványait a tűz szerinti funkcionális vonatkozó előírásoknak. Különleges védőfelszerelés tűzoltók ESZKÖZÖK Normál tűzoltóruha, sűrített levegős légzőkészülék (EN 137), lángálló (EN469), lángálló védőkesztyű (EN 659), és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30). CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

2/9

TERMÉKNÉV: 177…- TIFFANY Változatszám: 5

Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

6. szakasz INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Személyi védőfelszerelést kell viselni. A veszélyeztetett munkatérben csak a mentésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg használata szükséges. A gőzöket ne lélegezzük be. A mentésben részt vevők részére szükség esetén (pl. tűz esetén) biztosítani kell a légzés védelmet (lásd 5. 3. pont). 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem szabad engedni, hogy a környezetbe kerüljön. A kiszóródott és a feltakarított hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. 6.3. Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre:

A kiömlött anyagot fel kell takarítani amilyen hamar csak lehet, megkötő anyaggal kell összegyűjteni az anyagot. Nem szabad engedni, hogy csatornahálózatba, vizekbe, talajba kerüljön. 6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

Információ nem áll rendelkezésre. 7. szakasz KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Általános: a biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. Jó ipari felhasználási gyakorlat. Általános: a biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. Jó ipari felhasználási gyakorlat. Kezelés: 7.1. Információk a biztonságos kezeléshez. Nem szabad enni, inni, dohányozni a használat során. Távolítsuk el a szennyezett ruhát és egyéni védőeszközöket belépés előtt, ahol étkezés történik. Ne szivárogjon a termék a környezetbe. 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt. Tárolja az eredeti tartályban. Tárolja jól szellőző helyen, tartsa távol hőforrástól, nyílt lángtól, szikrától, egyéb gyújtóforrástól távol. A tartályokat tartsuk távol összeférhetetlen anyagok, lásd a 10. részletekért. 7.3. Meghatározott végfelhasználás (ok). Nem áll rendelkezésre információ. 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE /EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Szabályozási paraméterek: Nem áll rendelkezésre információ. 8.2. Kitettség korlátozása: Személyi védőfelszerelés: Légzésvédelem:

a küszöbértéket túllépés esetén (pl. TLV-TWA) az anyag vagy egy vagy több, a jelen lévő anyagokat a terméket, érdemes viselni egy maszk szűrővel B típusú, az osztály (1, 2 vagy 3) a szerint kell megválasztani, hogy a határ-koncentráció használata.(Ref. EN 14387). Az eszközök használata légúti védelemre van szükség, ha a technikai jellegű intézkedésekkel nem elegendő korlátozni az expozíció a munkavállalónak a küszöbértékek figyelembe venni. Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy szaglási küszöb magasabb, mint a relatív TLV-TWA és vészhelyzet esetén, viselni kell egy sűrített levegős légzőkészüléket (ref. EN 137 szabvány), vagy külső levegőtől független légzőkészüléket (ref. EN 138). Kibocsátás: a termelési folyamatok, beleértve a szellőzést is, ellenőrizni kell, hogy a környezetvédelmi előírások betartása szempontjából. CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

3/9

TERMÉKNÉV: 177…- TIFFANY Változatszám: 5

Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

Szemvédelem:

nem szükséges Kézvédelem: nem szükséges

Bőrvédelem: nem szükséges Munka higiénés követelmények:

A használat során enni, inni vagy dohányozni nem szabad. 9. szakasz FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságai: Halmazállapot: Szín: Szag: gyulladási hőmérséklet: Forráspont (°C): Lobbanáspont(°C): Öngyulladás: Oldhatóság: Sűrűség: viszkozitás: gőznyomás:

Folyékony színskála szerinti jellegzetes nincs adat nincs adat >60 C nincs adat vízzel keverhető 1,50-+-0,1 kg/l nincs adat nincs adat

9.2. Egyéb információk: VOC (Directiva 2004/42/CE): VOC (illékony széntartalom):

1,57-23,66 g/l nincs adat

10. szakasz STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG A javasolt tárolási körülmények között stabil a termék. A termék megfelelő körülmények között tárolva stabil. Lásd a 7. pontban leírtakat. A termék gőzei a levegővel keveredve robbanásveszélyes elegyet képezhet.

10.1. Reaktivitás: Nincsenek konkrét kockázatokat reakció más anyagok szokásos használati körülmények között. 10.2. Kémiai stabilitás: A termék stabil normál használati körülmények között és tároláskor. 10.3. Veszélyes reakciók lehetősége: Normális körülmények között a felhasználás és tárolásnál nem fordul elő veszélyes reakció. 10.4. Kerülendő körülmények: Nincs előírás, azonban a szokásos óvintézkedéseket tegyük meg, mint a vegyi anyagok esetén. 10.5. Összeférhetetlen anyagok: Nem áll rendelkezésre információ. 10.6. Veszélyes bomlástermékek: Nem áll rendelkezésre információ. CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

4/9

TERMÉKNÉV: 177…- TIFFANY Változatszám: 5

Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

11. szakasz TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: A munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentráció hatására egészségkárosodás következhet be.

Mindenesetre kezelni kell szabályosan, összhangban a jó ipari higiénia elvével. Nem áll rendelkezésre információ. 12. szakasz ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

El kell fogadni jól működő gyakorlatot, az edényzetek összegyűjtésével. Tájékoztassa az illetékes hatóságokat, ha a termék élővízbe vagy csatornába kerül, talajba vagy a növényzetre ne kerüljön. 12.1. Toxicitás: Benzizotiazolin-3-on LC50 - Fish. 1,3 mg / l / 96h EC50 - a rákokra. 1,5 mg / l / 48h Krónikus NOEC Fish. 0,21 mg / l Krónikus NOEC rákokra. 1,2 mg / l 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Információ nem áll rendelkezésre. 12.3. Bioakkumulációs képesség: Információ nem áll rendelkezésre. 12.4. A talajban való mobilitás: Információ nem áll rendelkezésre. 12.5. A PBT-és a vPvB-értékelés: A rendelkezésre álló adatok, a termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB, nem magasabb, mint 0,1%. százalék. 12.6. Egyéb káros hatások: Információ nem áll rendelkezésre.

13. szakasz ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 13.1 Felhasználatlan termékből származó hulladék Termékkel kapcsolatos javaslat: Hulladékkulcs meghatározása: A megsemmisítés engedélyezett helyen történhet. Biztonságos módon kell a hulladékról gondoskodni a helyi/nemzeti szabályozásnak megfelelően. 13.2 Kiürült csomagolóanyag Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: Az utolsó használatot követően a csomagolást teljesen üresen le kell zárni.

14. szakasz SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK A termék nem tekinthető veszélyesnek a jelenlegi szabályozó rendelkezések a veszélyes áruk közúti (ADR) és (RID), tengeren (IMDG-kód) és légi (IATA). 14.1 UN-szám Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 14.4 Csomagolási csoport Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 14.5 Környezeti veszélyek Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nincs CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

5/9

TERMÉKNÉV: 177…- TIFFANY Változatszám: 5

Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK A biztonsági adatlap, a termék osztályozása és besorolása megfelel az 1272/2008/EK rendeletben foglaltaknak. 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Anyagok jelöltlistán (Art. 59 REACH).Nem. Az engedélyköteles anyagok (XIV REACH).Nem. Anyagok Kiviteli bejelentési kötelezettség alá Reg. (EC) 649/2012:Nem. Hatálya alá tartozó anyagok a Rotterdami Egyezmény:Nem. Hatálya alá tartozó anyagok a Stockholmi Egyezmény:Nem. Egészségügy vezérli. Nem áll rendelkezésre információ. VOC (2004/42 irányelv / EK): Festmények csomag teljesítményét. VOC g / liter kész termék: Határérték: 40,00 (2010) VOC: 23,66 Vonatkozó joganyagok  38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól  1907/2006/EK Európai Parlament es a Tanács rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről  453/2010 EU rendelet a biztonsági adatlapokra vonatkozó követelményekről  1272/2008/EK Európai Parlament es a Tanács rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról  648/2004/EK Európai Parlament es a Tanács rendelete (2004. március 31.) a mosó- es tisztítószerekről  25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról  18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról  2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet rendelet a hulladékok jegyzékéről  1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről  2013. évi CIX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről  2013. évi CXI. törvény Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról  26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi árufuvarozás szabályairól CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

6/9

TERMÉKNÉV: 177…- TIFFANY Változatszám: 5

Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről  2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés Kémiai biztonsági értékelés nem készült. 16. szakasz EGYÉB INFORMÁCIÓK Ezen Biztonsági Adatlap megfelel a No. 1272/2008/EK rendeletben foglalt előírásoknak. Veszélyjelzések fejezetben említett 2-3 szakaszban: Acute Tox. 2 Akut toxicitás, 2. kategória Acute Tox. 4 Akut toxicitás, 4. kategória Eye Dam. 1 Súlyos szemkárosodás, 1. kategória Skin Sens. 1 Bőrszenzibilizáció, 1 Aquatic Chronic 2 Veszélyes a vízi környezetre, krónikus, 2. kategória Aquatic Chronic 3 Veszélyes a vízi környezetre, krónikus, 3. kategória A biztonsági adatlap 2-3 pontjában előforduló H-mondat(ok) teljes szövege: Figyelmeztető mondatok: H330 Belélegezve halálos. H302 Lenyelve ártalmas. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. JELMAGYARÁZAT: ADR - Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) / Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás RID - Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) / Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás ICAO: International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengeri Szállításáról szóló Európai Megállapodás IATA: International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási Szervezet IMO: International Maritime Organization/Nemzetközi Tengerészeti Szervezet GHS: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) / vegyi anyagok azonosító száma LD50 – halálos adag (Lethal Dose) kísérleti állatok 50 %-ának pusztulása 24 órán belül. LC50 – halálos koncentráció (Lethal Concentration) kísérleti állatok 50 %-ának pusztulása 4 órán belül. ATE - becsült akut toxicitási érték CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

7/9

TERMÉKNÉV: 177…- TIFFANY Változatszám: 5

Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív EWC kód: Európai Hulladék Katalógus Ems: Emergency Schedule LC50: halálos koncentráció 50% LD50: Halálos dózis 50% OEL: Munkahelyi expozíciós szint PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező - REACH-rendelet PEC: becsült környezeti koncentráció PEL: Becsült expozíciós szint PNEC: Becsült a koncentráció hatását REACH: EC 1907/2006 rendelet TLV: Küszöbérték TLV érték: koncentráció, amelyet nem lehet túllépni bármikor sugárveszélyes. TWA STEL: Rövid távú expozíciós határérték TWA: Az idő szerint súlyozott átlagos expozíciós határértéket VOC: illékony szerves vegyületek VPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (REACH rendelet) WGK: Víz veszélyességi osztály (német).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA 1. rendelet (EU) 1907/2006 európai parlamenti (REACH) 2. rendelet (EC) 1272/2008 európai parlamenti (CLP) 3. rendelet (EU) 790/2009 európai parlamenti (I Atp. CLP) 4. rendelet (EU) 2015/830 Az Európai Parlament 5. rendelet (EU) 286/2011 európai parlamenti (II ATP. CLP) 6. rendelet (EU) 618/2012 európai parlamenti (ATP III. CLP) 7. rendelet (EU) 487/2013 európai parlamenti (IV ATP. CLP) 8. rendelet (EU) 944/2013 európai parlamenti (V Atp. CLP) 9. rendelet (EU) 605/2014 európai parlamenti (VI Atp. CLP) 10. rendelet (EU) 2015/1221 európai parlamenti (VII Atp. CLP) - A Merck Index. - 10. kiadás - Kémiai biztonság - INRS - Fiche Toxikológia (toxikológia táblázat) - Patty - Ipari higiénia és toxikológia - NI Sax - Veszélyes tulajdonságai Ipari anyagok-7, 1989-es kiadás - Honlap ECHA Ügynökség Általános információk: Az itt közölt adatok az eddigi tapasztalatainknak és ismereteinknek felelnek meg. A közölt adatok nem szolgálják a termék minőségének garanciális leírását. A biztonságot a felhasználás körülményei is befolyásolják, melyeket mi nem ismerünk. A felhasználónak feladata, a biztonsági adatlap tartalmának ismertetése felhasználás megkezdése előtt dolgozóval. Az adatlap megismerése a felhasználót nem mentesíti a tevékenységét szabályzó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Műszaki tanácsadó szolgálat:

A készítmény felhasználása volta miatt körültekintést igényel. A CASATI COLOR KFT munkaidőben tanácsadó szolgálatot működtet. Felelőse: Ősz Szabó Gergely igazgató. Tel: +36 24 536265 CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

8/9

TERMÉKNÉV: 177…- TIFFANY Változatszám: 5

Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

Változások történtek a következő részekből áll: 03/09/16. Felülvizsgálat: fejezet változás tárgya 1-16 teljes átdolgozás (CLP)

dátum 2016.12.08.

változatszám 5

Felhasználva: Biztonsági adatlap a termékről. A felülvizsgált biztonsági adatlapot készítette: Jancsó Istvánné AQUILLA Komplex Kft. (2335 Taksony, Hársfa köz 3.) FIGYELMEZTETÉS: A megadott információk jelen tudomásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. Az érvényes rendeletek betartása, az esetleges speciális felhasználási technológiának megfelelő biztonsági előírások kialakítása és betartása a felhasználó feladata. Az anyaggal (készítménnyel) kapcsolatos konkrét felhasználási mód során a 98/24/EK irányelv alapján fel kell mérni és értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat.

Ezen Biztonsági Adatlap megfelel a No. 1272/2008/EK rendeletben foglalt előírásoknak.

CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

9/9

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.