EK rendelet szerint


1 BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint TERMÉKNÉV: CASALUX 1. szakasz AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY &Eacu...

0 downloads 3 Views 692KB Size

Recommend Documents


No documents


BIZTONSÁGI ADATLAP a 1272/2008/EK rendelet szerint

TERMÉKNÉV: 308…- CASALUX Változatszám: 6 Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

1. szakasz AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító/Termék 308…- CASALUX neve: 1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása:

Dekoratív vízbázisú festék belső terekre. Fémhatású pigmentekből álló dekorációs effekt festék.

1.3. Biztonsági adatlap szállítója/Gyártó: Cím: Telefon/fax, email: Elsősegély telefon:

Colorificio A.&B. Casati S.p.A. Via Valpantena 59/B- Poiano 37142 Verona, Italy telefon: 045 550 244 telefax: 045 550 414 email: [email protected] 08.00-17.00: 045 550 244

Forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax:

CASATI COLOR KFT 2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km) +36 24 536265 +36 24 536266 Ősz Szabó Gergely igazgató Tel: +36 24 536265 [email protected]

Biztonsági adatlapért felelős személy: 1.4. Sürgősségi tájékoztatás: Telefon:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 (36-1-) 476-6464 (ezen telefonszám csak munkaidőben érhető el)

Felvilágosítást adó terület:

CASATI COLOR KFT

+36 24 536265 (ezen telefonszám csak munkaidőben érhető el)

tanácsadó telefon:

2. szakasz A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 2.1. A keverék osztályozása: A gyártó, a vonatkozó uniós szabályozás 1272/2008/EK rendelet szerint a keverék nem veszélyes. 2.1.1 Osztályozás 1272/2008 (EK) Rendelet (CLP) szerint Nem veszélyes. Besorolás és figyelmeztető mondatok: Biztonsági adatlap kérésre professzionális felhasználók számára. Besorolási módszer: A besorolás az érvényes EU listával összhangban van. A besorolás figyelembe veszi a technikai irodalmat és a szállítói tájékoztatást. 2.2. Címkézési elemek 2.2.1 Címkézés az EK No. 1272/2008 alapján: Veszélyt jelző piktogramok: Figyelmeztető mondatok: Biztonsági tanácsok:-

CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

1/8

TERMÉKNÉV: 308…- CASALUX Változatszám: 6 Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

2.3. Egyéb veszélyek A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat. 3. szakasz ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 3.1. Anyagok. információ nem alkalmazható.

3.2. Keverékek. A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot: osztályozására, veszélyes az egészségre vagy a környezetre rendelkezések alapján meghatározott irányelvek 67/548 / EGK és / vagy a rendelet (EC) 1272/2008 (CLP) (és későbbi módosításai). 4. szakasz ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1. Leírása elsősegélynyújtásra: Belélegezve: Vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük nyugalomba. A helyszínre szükség esetén hívjunk orvost. Bőrrel érintkezve: Rövid idejű kitétel nem tekintendő veszélyesnek. Hosszabb idejű érintkezés érzékeny bőrű embereknél irritációt okozhat. A bőrt bő vízzel, szappannal le alaposan kell mosni. Szembe jutva: Azonnal tiszta vízzel legalább 15 percig mosni kell nyitott szemhéjak mellett. Orvoshoz kell fordulni, ha a tünetek fennállnak. Lenyelve: Ugyanaz mint semleges és emészthetetlen anyag lenyelése setén. A termék akut/szervezeti toxicitása közepes fokú. Szájat ki kell öblíteni. Vizet kell itatni. Öntudatlan sérültnek szájon át ne adjuk semmit. Azonnal orvoshoz kell fordulni. 4.2. Egészségi tünetek és hatások, akut és késleltetett hatások: A tüneteket és hatásokat anyagok szerint lásd a 11 pontban. 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Információ nem áll rendelkezésre.

5. szakasz TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag A megfelelő oltóanyag: Minden tűzoltó anyag használható: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz. Nem alkalmas oltóközeg: nincs. 5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: A keletkező gázokat nem szabad belélegezni. 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Használjon vízsugarat a tárolótartályok hűtésére, hogy megakadályozzák a termék bomlását, az anyagok potenciálisan veszélyesek az egészségre. Mindig viseljen teljes tűzvédelmi felszerelést. Gyűjtse össze az oltóvizet, ne juthasson be a csatornahálózatba. Ártalmatlanítani kell a szennyezett vizet és égés maradványait a tűz szerinti funkcionális vonatkozó előírásoknak. Különleges védőfelszerelés tűzoltók ESZKÖZÖK Normál tűzoltóruha, sűrített levegős légzőkészülék (EN 137), lángálló (EN469), lángálló védőkesztyű (EN 659), és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

6. szakasz INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Személyi védőfelszerelést kell viselni. A veszélyeztetett munkatérben csak a mentésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg használata szükséges. A gőzöket ne lélegezzük be. A mentésben részt vevők részére szükség esetén (pl. tűz esetén) biztosítani kell a légzés védelmet (lásd 5. 3. pont).

CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

2/8

TERMÉKNÉV: 308…- CASALUX Változatszám: 6 Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem szabad engedni, hogy a környezetbe kerüljön. A kiszóródott és a feltakarított hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. 6.3. Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre: A kiömlött anyagot fel kell takarítani amilyen hamar csak lehet, megkötő anyaggal felitatni és összegyűjteni az anyagot. Nem szabad engedni, hogy csatornahálózatba, vizekbe, talajba kerüljön. 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Vonatkozó információk a személyes védőfelszerelésre és megsemmisítésére a 8. és 13. szakaszban.

7. szakasz KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: A termékkel való konzultáció után minden más részeiben lapot. Nem szabad enni, inni és dohányozni kezelése során is. Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést mielőtt területekre megy, ahol az élelmiszert fogyasztanak. Kerülje szétszóródását a környezetbe. 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel: Tárolja az eredeti tartályban. Tárolja hűvös, jól szellőző helyen, napfénytől védve. Tároló dobozok/konténerek összeférhetetlen anyagokkal együtt nem lehetnek, ellenőrzi a 10. szakaszban leírtakat. 7.3. Meghatározott végfelhasználás (ok): Információk nem állnak rendelkezésre.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE /EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Szabályozási paraméterek: Nem áll rendelkezésre információ. 8.2. Kitettség korlátozása: A megfelelő technikai berendezések használata mindig elsőbbséget élveznek, helyi törekvés hogy biztosítják a hatékony és jó szellőzést a munkahelyen, ezt követően adják a az egyéni személyes védőeszközöket szükség esetén.

Személyi védőfelszerelés: Légzésvédelem:

a küszöbértéket túllépés esetén (pl. TLV-TWA) az anyag vagy egy vagy több, a jelen lévő anyagokat a terméket, érdemes viselni egy maszk szűrővel B típusú, az osztály (1, 2 vagy 3) a szerint kell megválasztani, hogy a határ-koncentráció használata.(Ref. EN 14387). Az eszközök használata légúti védelemre van szükség, ha a technikai jellegű intézkedésekkel nem elegendő korlátozni az expozíció a munkavállalónak a küszöbértékek figyelembe venni. Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy szaglási küszöb magasabb, mint a relatív TLV-TWA és vészhelyzet esetén, viselni kell egy sűrített levegős légzőkészüléket (ref. EN 137 szabvány), vagy külső levegőtől független légzőkészüléket (ref. EN 138). Kibocsátás: a termelési folyamatok, beleértve a szellőzést is, ellenőrizni kell, hogy a környezetvédelmi előírások betartása szempontjából.

Szemvédelem:

védőszemüveg légmentesen záró (ref. EN 166). Kézvédelem: Védőkesztyű. (fluorkarbon gumi/PE vagy EVAl ) Védő kesztyű, kategória II (ref. 89/686/EGK irányelv és az EN 374), mint a PVC, neoprén, nitril, vagy egyenértékű. Végleges kiválasztása meg kell fontolni: degradáció, törés és permeáció. A készítmények esetében a kesztyűt meg kell vizsgálni használat előtt. A kesztyűn fel van tüntetve a védőidő, attól függ, hogy az expozíció időtartama határozható meg. CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

3/8

TERMÉKNÉV: 308…- CASALUX Változatszám: 6 Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

Bőrvédelem: Viseljen munkaruhát, hosszú ujjú és biztonsági lábbeli professzionális használatra I. kategóriájú (ref. 89/686 / EGK és a EN ISO 20344). Mossuk le szappannal és vízzel, miután levette a védőruházatot. Munka higiénés követelmények:

A használat során enni, inni vagy dohányozni nem szabad. KÖRNYEZETI expozíciót korlátozó intézkedések. Emissziót a termelési folyamatoktól, beleértve a szellőzést vizsgálni kell, hogy megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak.

9. szakasz FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságai: Halmazállapot: Szín: Szag: gyulladási hőmérséklet: Forráspont (°C): Lobbanáspont(°C): Öngyulladás: Oldhatóság: Sűrűség: viszkozitás: gőznyomás:

9.2. Egyéb információk: VOC (Directiva 2004/42/CE): VOC (illékony széntartalom):

Folyékony különböző árnyalatok jellegzetes

Nem elérhető. Nem elérhető. >60 C

Nem elérhető. vízzel keverhető 1,03 kg/l 620-785 mPa.s a 20°C Nem elérhető. 0,44 % - 4,53 g/l 0,26 % - 2,67 g/l

10. szakasz STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 10.1. Reaktivitás: Nincsenek konkrét kockázatokat reakció más anyagok szokásos használati körülmények között. 10.2. Kémiai stabilitás: A termék stabil normál használati körülmények között és tároláskor. 10.3. Veszélyes reakciók lehetősége: Normális körülmények között a felhasználás és tárolásnál nem fordul elő veszélyes reakció. 10.4. Kerülendő körülmények: Nincs előírás, azonban a szokásos óvintézkedéseket tegyük meg, mint a vegyi anyagok használata esetén. 10.5. Összeférhetetlen anyagok: Nem áll rendelkezésre információ. 10.6. Veszélyes bomlástermékek: Nem áll rendelkezésre információ. 11. szakasz TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Nincs kísérleti toxikológiai adat a terméről, a lehetséges egészségügyi veszélyekről a terméknél értékelték a tulajdonságai alapján, a meghatározott vonatkozó rendeletek szerint osztályozásták. Ezért figyelembe vették a koncentrációt minden veszélyes anyagokra, melyet a 3. pontban felsoroltunk, és CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

4/8

TERMÉKNÉV: 308…- CASALUX Változatszám: 6 Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

hatásainak értékelésére toxikológiai való kitettséggel számoltunk. Nem áll rendelkezésre információ.

12. szakasz ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Konkrét adat nem áll rendelkezésre a készítmény használatával kapcsolatban, a helyes munkamódszerek alkalmazására, el kell kerülni, hogy a termék környezetbe kerüljön. Ne engedjük talajba vagy vizekbe. Tájékoztatja az illetékes hatóságokat, ha a termék élővízbe, talajba vagy a növényzetbe kerülhetett. Tegyen lépéseket minimalizálás érdekében a felszín alatti vizekre jutásra. 12.1. Toxicitás: Információ nem áll rendelkezésre. 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Információ nem áll rendelkezésre. 12.3. Bioakkumulációs képesség: Információ nem áll rendelkezésre. 12.4. A talajban való mobilitás: Információ nem áll rendelkezésre. 12.5. A PBT-és a vPvB-értékelés: A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagokat 0,1% -nál nagyobb mennyiségben. 12.6. Egyéb káros hatások: Információ nem áll rendelkezésre.

13. szakasz ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 13.1. Termékkel kapcsolatos javaslat: Hulladékkulcs meghatározása: A megsemmisítés engedélyezett helyen történhet. Biztonságos módon kell a hulladékról gondoskodni a helyi/nemzeti szabályozásnak megfelelően. 13.2. Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: Az utolsó használatot követően a csomagolást teljesen üresen le kell zárni.

14. szakasz SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK A termék nem tekinthető veszélyesnek a jelenlegi szabályozó rendelkezések a veszélyes áruk közúti (ADR) és (RID), tengeren (IMDG-kód) és légi (IATA). 14.1 UN-szám Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 14.4 Csomagolási csoport Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 14.5 Környezeti veszélyek Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nincs 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK A biztonsági adatlap, a termék osztályozása és besorolása megfelel az 1272/2008/EK rendeletben foglaltaknak. 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Seveso kategória. Nem. Korlátozások a termékkel kapcsolatos, vagy anyagoknak alapján XVII rendelet (EK) 1907/2006. CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

5/8

TERMÉKNÉV: 308…- CASALUX Változatszám: 6 Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

Nem. Anyagok jelöltlistán (Art. 59 REACH).: Nem. Az engedélyköteles anyagok (XIV REACH).: Nem. Hatálya alá tartozó anyagok kötelezettség kiviteli bejelentési Reg. (EC) 649/2012:Nem. Anyagoknak a Rotterdami Egyezmény: Nem. Anyagoknak a Stockholmi Egyezmény: Nem. Az egészségügy ellenőrzi. VOC irányelv (2004/42 / EC): Festék dekoratív hatású. VOC g / liter kész termék: Határérték: 200,00 (2010) VOC termék: 4,53 Vonatkozó joganyagok

 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól  1907/2006/EK Európai Parlament es a Tanács rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről  453/2010 EU rendelet a biztonsági adatlapokra vonatkozó követelményekről  1272/2008/EK Európai Parlament es a Tanács rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról  648/2004/EK Európai Parlament es a Tanács rendelete (2004. március 31.) a mosó- es tisztítószerekről  25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról  18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról  2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet rendelet a hulladékok jegyzékéről  1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről  2013. évi CIX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről  2013. évi CXI. törvény Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról  26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi árufuvarozás szabályairól  219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről  2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés Kémiai biztonsági értékelés nem készült. CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

6/8

TERMÉKNÉV: 308…- CASALUX Változatszám: 6 Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

16. szakasz EGYÉB INFORMÁCIÓK Ezen Biztonsági Adatlap megfelel a No. 1272/2008/EK rendeletben foglalt előírásoknak. JELMAGYARÁZAT: ADR - Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) / Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás RID - Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) / Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás ICAO: International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengeri Szállításáról szóló Európai Megállapodás IATA: International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási Szervezet IMO: International Maritime Organization/Nemzetközi Tengerészeti Szervezet GHS: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) / vegyi anyagok azonosító száma LD50 – halálos adag (Lethal Dose) kísérleti állatok 50 %-ának pusztulása 24 órán belül. LC50 – halálos koncentráció (Lethal Concentration) kísérleti állatok 50 %-ának pusztulása 4 órán belül. ATE - becsült akut toxicitási érték PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív EWC kód: Európai Hulladék Katalógus Ems: Emergency Schedule LC50: halálos koncentráció 50% LD50: Halálos dózis 50% OEL: Munkahelyi expozíciós szint PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező - REACH-rendelet PEC: becsült környezeti koncentráció PEL: Becsült expozíciós szint PNEC: Becsült a koncentráció hatását REACH: EC 1907/2006 rendelet TLV: Küszöbérték TLV érték: koncentráció, amelyet nem lehet túllépni bármikor sugárveszélyes. TWA STEL: Rövid távú expozíciós határérték TWA: Az idő szerint súlyozott átlagos expozíciós határértéket VOC: illékony szerves vegyületek VPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (REACH rendelet) WGK: Víz veszélyességi osztály (német).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA 1. rendelet (EU) 1907/2006 európai parlamenti (REACH) 2. rendelet (EC) 1272/2008 európai parlamenti (CLP) 3. rendelet (EU) 790/2009 európai parlamenti (I Atp. CLP) 4. rendelet (EU) 2015/830 Az Európai Parlament 5. rendelet (EU) 286/2011 európai parlamenti (II ATP. CLP) 6. rendelet (EU) 618/2012 európai parlamenti (ATP III. CLP) 7. rendelet (EU) 487/2013 európai parlamenti (IV ATP. CLP) 8. rendelet (EU) 944/2013 európai parlamenti (V Atp. CLP) CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

7/8

TERMÉKNÉV: 308…- CASALUX Változatszám: 6 Utolsó felülvizsgálat: 2016.12.08.

Kibocsátás kelte: 2016.12.08.

9. rendelet (EU) 605/2014 európai parlamenti (VI Atp. CLP) 10. rendelet (EU) 2015/1221 európai parlamenti (VII Atp. CLP) - A Merck Index. - 10. kiadás - Kémiai biztonság - INRS - Fiche Toxikológia (toxikológia táblázat) - Patty - Ipari higiénia és toxikológia - NI Sax - Veszélyes tulajdonságai Ipari anyagok-7, 1989-es kiadás - Honlap ECHA Ügynökség ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA 1. rendelet (EU) 1907/2006 európai parlamenti (REACH) 2. rendelet (EU) 1272/2008 európai parlamenti (CLP) 3. rendelet (EU) 790/2009 európai parlamenti (I Atp. CLP) 4. rendelet (EU) 2015/830 Az Európai Parlament 5. rendelet (EU) 286/2011 európai parlamenti (II ATP. CLP) 6. rendelet (EU) 618/2012 európai parlamenti (ATP III. CLP) 7. rendelet (EU) 487/2013 európai parlamenti (IV ATP. CLP) 8. rendelet (EU) 944/2013 európai parlamenti (V Atp. CLP) 9. rendelet (EU) 605/2014 európai parlamenti (VI Atp. CLP) - A Merck Index. - 10. kiadás - Kémiai biztonság - INRS - Fiche Toxikológia (toxikológia táblázat) - Patty - Ipari higiénia és toxikológia - N.I. Sax - Veszélyes tulajdonságai Ipari anyagok-7, 1989-es kiadás - Honlap ECHA Ügynökség

Általános információk: Az itt közölt adatok az eddigi tapasztalatainknak és ismereteinknek felelnek meg. A közölt adatok nem szolgálják a termék minőségének garanciális leírását. A biztonságot a felhasználás körülményei is befolyásolják, melyeket mi nem ismerünk. A felhasználónak feladata, a biztonsági adatlap tartalmának ismertetése felhasználás megkezdése előtt dolgozóval. Az adatlap megismerése a felhasználót nem mentesíti a tevékenységét szabályzó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Műszaki tanácsadó szolgálat: A termék felhasználása volta miatt körültekintést igényel. A CASATI COLOR KFT. munkaidőben tanácsadó szolgálatot működtet. Felelőse: Ősz Szabó Gergely igazgató. Tel: +36 24 536265 Változások történtek a következő részekből áll: 02 / 03 / 05 / 08 / 09 / 11 / 12.

Felülvizsgálat: fejezet változás tárgya dátum változatszám 2016.12.08. 1-16 fordítás 6 Felhasználva: A biztonsági adatlap a termékről. A felülvizsgált biztonsági adatlapot készítette: Jancsó Istvánné AQUILLA Komplex Kft. (2335 Taksony, Hársfa köz 3.) FIGYELMEZTETÉS: A megadott információk jelen tudomásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. Az érvényes rendeletek betartása, az esetleges speciális felhasználási technológiának megfelelő biztonsági előírások kialakítása és betartása a felhasználó feladata. Az anyaggal (készítménnyel) kapcsolatos konkrét felhasználási mód során a 98/24/EK irányelv alapján fel kell mérni és értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat.

Ezen Biztonsági Adatlap megfelel a No. 1272/2008/EK rendeletben foglalt előírásoknak. CASATI COLOR KFT

2335 Taksony, Ipartelep 51 főút(22km)

8/8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.