EK szerint. Biztonsági adatlap


1 Oldal 1/15 Biztonsági adatlap 1 SZAKASZ. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítá...
Author:  Gusztáv Pásztor

0 downloads 2 Views 997KB Size

Recommend Documents


No documents


Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 1/15

Biztonsági adatlap 1 SZAKASZ. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kód: Elnevezés

GA0291200 VAPE Specialist darázsirtó aeroszol

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás: fészekben levő darazsak irtására alkalmas, III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú rovarirtószer 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Henkel Magyarország Kft. 1113 Budapest Dávid F.u.6. tel.: +36 1 372 5555 fax: (+36-1) 372-5618 [email protected] 1.4. Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.: (1)476-6464, (36 80) 201 199 éjjel nappal hívható

2 SZAKASZ. A veszély azonosítása. 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása. A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében veszélyesnek min ősül. Ezért a termék az 1907/2006/EK rendelet valamint későbbi módosításai rendelkezéseinek megfelelő biztonsági adatlap szükséges. Az egészséget és/vagy a környezetet érintő kockázatokra vonatkozó esetleges kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. része tartalmazza. 2.1.1. 1272/2008/EK rendelete (CLP) és módosításai és alkalmazásai. Veszélyosztály és veszélymegjelölés: Aeroszolok, kategória 1 Aspirációs veszély, kategória 1 Szemirritáció, kategória 2 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3 A vízi környezetre veszélyes, akut toxicitás, kategória 1 A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 1

H222 H229

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H304 H319 H336 H400 H410

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.1.2. 67/548/EGK és az 1999/45/EK Irányelvek valamint későbbi módosításai és kiegészítései. Veszély jelképek: F+-Xn-N R mondatok: 12-36-50/53-65-66-67

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 2/15

Az (R)-mondatok és a veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. része tartalmazza. 2.2. Címkézési elemek. Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.

Figyelmeztetések:

Veszély

A figyelmeztető mondatok: H222 H229 H319 H336 H410 EUH066

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P101 P102 P210 P211 P251 P261 P271 P273 P280 P305+P351+P338 P405 P410+P412 Tartalmaz:

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Kerülje a permet belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Elzárva tárolandó. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C / 122°F hőmérsékletet meghaladó hő. DECANO 2-PROPANOL 1-METOXI-2-PROPANOL

A CLP I. Melléklet 1.3.3 pontja alapján az aspirációs veszélyt jelentőként való besorolást nem kell címkézni. 2.3. Egyéb veszélyek. A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 3/15

3 SZAKASZ. Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk. 3.1. Anyagok. Nem rá vonatkozó információ. 3.2. Keverékek. Tartalom: Azonosítás. DECANO

Konc. %.

Osztályozás EGK/67/548.

Osztályozás 1272/2008 (CLP).

CAS. 124-18-5 EK. 204-686-4

30 - 50

R10, R66, Xn R65

Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, EUH066

30 - 50

R67, F R11, Xi R36

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

5 - 10

R10, R67

Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336

INDEX. Nyilv. sz. 01-2119474199-26-XXXX 2-PROPANOL CAS. 67-63-0 EK. 200-661-7 INDEX. 603-117-00-0 Nyilv. sz. 01-2119457558-25 1-METOXI-2-PROPANOL CAS. 107-98-2 EK. 203-539-1 INDEX. 603-064-00-3 Nyilv. sz. 01-2119457435-35 SZÉN-DIOXID CAS. 124-38-9

Press. Gas H280

1-5

EK. 204-696-9 INDEX. Prallethrin TG >92% CAS. 23031-36-9

0,25 - 0,5

T R23, Xn R22, N R50/53

Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100

EK. 245-387-9 INDEX. 607-431-00-9 Megjegyzés: A range felső értéke kizárva. Az (R)-mondatok és a veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. része tartalmazza. T+ = Nagyon Mérgező(T+), T = Mérgező(T), Xn = Ártalmas(Xn), C = Maró(C), Xi = Irritatív(Xi), O = Oxidáló(O), E = Robbanásveszélyes(E), F+ = Fokozottan Tűzveszélyes(F+), F = Tűzveszélyes(F), N = Környezetre Veszélyes(N)

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 4/15

4 SZAKASZ. Elsősegély-nyújtási intézkedések. 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése. SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencséket. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 15 percen át. Forduljunk orvoshoz, ha a probléma tartósan fennáll. BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal zuhanyozzunk le. Azonnal hívjunk orvost. Mossuk ki a szennyezet t ruhát, mielőtt újra használnánk. BELÉLEGZÉS: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha a légzés leáll, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Azonnal hívjunk orvost. LENYELÉS: Azonnal hívjunk orvost. Ne hánytassuk. Semmi olyat ne adjunk be, amit az orvos kifejezetten nem engedélyezett. 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások. A tartalmazott anyagok által okozott tünetekről és mellékhatásokról, lásd a 11. pontot. 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése. Nem állnak rendelkezésre információk.

5 SZAKASZ. Tűzvédelmi intézkedések. 5.1. Oltóanyag. MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK A hagyományos oltóeszközök: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz. NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Semelyik sem. 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek. AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN Túlmelegedés esetén az aerosol tartályok deformálódhatnak, felrobbanhatnak, és jelentős távolságra repülhetnek. Mielőtt a tüz et megközelítenénk, vegyünk fel védősisakot. Ne lélegezze be az égéstermékeket. 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tárolóedényeket vízsugárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződ ését. Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. VÉDŐFELSZERELÉS Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

6 SZAKASZ. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál. 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások. Távolítsunk el minden hő-, vagy gyújtóforrást (cigaretta, láng, szikra stb.) arról a területről, ahol a szivárgás bekövetkezett. Távolítsuk el a védőfelszerelést nem viselő személyeket. Védokesztyu / védoruha / szemvédo / arcvédo használata kötelezo.

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 5/15

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések. Akadályozzuk meg a környezetben való szétszóródását. 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai. Itassuk fel a kiszivárgott terméket inert adszorbeáló anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni. 6.4. Hivatkozás más szakaszokra. A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7 SZAKASZ. Kezelés és tárolás. 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések. Kerüljük el az elektrosztatikus töltet felhalmozódását. Ne permetezzük lángra vagy izzó testre. A gőzök robbanás kíséretében meggyulladhatnak, ezért kerüljük a felhalmozódásukat, nyitva tartva az ablakokat és az ajtókat, huzat biztosításával. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. A permet belélegzése tilos.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt. Tároljuk jól szellőző, a napsugárzástól védett helyen és 50°C/122°F-nál alacsonyabb hőmérsékleten, bármiféle gyújtóforrástól távol.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások). Darázsfészekben levő darazsak irtására alkalmas.

8 SZAKASZ. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem. 8.1. Ellenőrzési paraméterek. Referenciák Szabványok:

DEU ESP

Deutschland España

FRA GRB GRC

France United Kingdom Ελλάδα

HUN ITA NLD

Magyarország Italia Nederland

MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015 JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102 EH40/2005 Workplace exposure limits ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9 Φεβρουαρίου 2012 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values, AF 2011:18

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 6/15

EU

Irányelv 2009/161/EU; Irányelv 2006/15/EK; Irányelv 2004/37/EK; Irányelv 2000/39/EK. ACGIH 2014

OEL EU TLV-ACGIH

2-PROPANOL Küszöbérték. Típus

Állam

TWA/8h

STEL/15min

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

AGW

DEU

500

200

1000

400

MAK

DEU

500

200

1000

400

VLA

ESP

500

200

1000

400

VLEP

FRA

980

400

WEL

GRB

999

400

1250

500

TLV

GRC

980

400

1225

500

AK

HUN

500

OEL

NLD

650

TLV-ACGIH

492

2000

200

983

400

Becsült, a környezetre hatásmentes koncentráció - PNEC. Referencia érték édesvízben Referencia érték tengervízben Referencia érték édesvízi üledékekhez Referencia érték tengeri üledékekhez Referencia érték STP mikroorganizmusokhoz

140,9 140,9 552 552 2251

mg/l mg/l mg/kg mg/kg mg/kg

Egészség - Származtatott hatásmentes szint - DNEL / DMEL Fogyasztókra gyakorolt hatás. Expozíciós út

Lokális akut

Szájon át.

Lokális krónikus VND

Szisztem krónikus 26 mg/kg

Belélegezve.

VND

Bőrön át.

VND

Szisztem akut

Dolgozókra gyakorolt hatások Lokális akut

Lokális krónikus

Szisztem krónikus

89 mg/m3

VND

500 mg/m3

319 mg/kg

VND

888 mg/kg

Szisztem akut

DECANO Küszöbérték. Típus

Állam

TWA/8h mg/m3

OEL

STEL/15min ppm

mg/m3

ppm

EU

1200

Típus

Állam

TWA/8h mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

AGW

DEU

370

100

740

200

MAK

DEU

370

100

740

200

VLA

ESP

375

100

568

150

BŐR.

VLEP

FRA

188

50

375

10

BŐR.

WEL

GRB

375

100

560

150

BŐR.

1-METOXI-2-PROPANOL Küszöbérték. STEL/15min

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 7/15

TLV

GRC

360

100

1080

300

AK

HUN

375

TLV

ITA

375

OEL

NLD

375

OEL

EU

375

100

568

150

369

100

553

150

TLV-ACGIH

568 100

568

150

BŐR. BŐR.

563

BŐR.

SZÉN-DIOXID Küszöbérték. Típus

Állam

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

AGW

DEU

9100

5000

18200

10000

MAK

DEU

9100

5000

18200

10000

VLA

ESP

9150

5000

WEL

GRB

9150

5000

27400

15000

TLV

GRC

9000

5000

54000

5000

AK

HUN

9000

TLV

ITA

9000

5000

OEL

NLD

9000

5000

OEL

EU

9000

5000

9000

5000

TLV-ACGIH

TWA/8h

STEL/15min

18000

54000

30000

RövidÍtések:

(C) = CEILING ; BELÉL = Belélegezhető frakció ; RESPIR = Respirábilis frakció ; THORAK = Thorakális frakció. VND = azonosított veszély, de nem áll rendelkezésre semmilyen DNEL/PNEC ; NEA = nincs várható expozíció ; NPI = nincs azonosított veszély.

Az oldószer-keverék TLV értéke.

468 mg/m3.

8.2. Az expozíció ellenőrzése. Figyelembe véve, hogy a megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig fontosabb kellene legyen az egyéni vedőfelszerel ésekhez képest, biztosítsa a munkahelyi helyiség jó szellőztetettségét hatékony helyi légelszívó berendezéssel. A személyi védőfelszerelésen fel kell legyen t üntetve az EK-jelölés, mely tanúsítja, hogy megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak. Gondoskodjunk sürgősségi arc- és szemmosó zuhanyról. KEZEK VÉDELME Nem szükséges. BŐR VÉDELME Hosszú újjú munkaruhát és I. kategóriájú biztonsági munkacipőt kell viselni (89/686/EGK irányelv és MSZ EN ISO 20344). A védő ruha levétele után szappannal és vízzel kezet kell mosni.

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 8/15

SZEMEK VÉDELME Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (MSZ EN 166). LÉGZŐSZERVEK VÉDELME Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, Ajánlatos AX típusú légszűrő arcmaszk használata, P tíusú szűrővel kombinálva (MSZ EN 14387). A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem el égségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott. A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ KONTROLLJAI. A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi eőír ások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges. A termék maradványait nem szabad ellenőrzés nélkül a szennyvízbe vagy a vízfolyásokba önteni.

9 SZAKASZ. Fizikai és kémiai tulajdonságok. 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk. Fizikai állapot Szín Szag Szagküszöbérték. pH-érték. Olvadáspont / fagyáspont. Kezdeti forráspont. Forrásponttartomány. Lobbanáspont. Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Felső gyulladási hőmérséklet. Felső gyulladási hőmérséklet. Alsó robbanási határ. Felső robbanási határ. Gőznyomás. Gőzsűrűség Relatív sűrűség. Oldékonyság Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet. Bomlási hőmérséklet. Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok

aeroszol színtelen jellegzetes Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem alkalmazható. Nem áll rendelkezésre. Nem alkalmazható. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. vízben nem oldódó Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre.

9.2. Egyéb információk. Szárazanyag-tartalom. VOC (Az EK/2010/75) : VOC (illékony szén) :

0,30 % 56,22 % Nem áll rendelkezésre.

10 SZAKASZ. Stabilitás és reakciókészség.

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 9/15

10.1. Reakciókészség. Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye. 1-METOXI-2-PROPANOL: vízben és szerves oldószerekben adszorbeál és elolvad, old különboző műanyagokat; stabil, de levegővel lassan robba nó peroxidokat képezhet. 10.2. Kémiai stabilitás. A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil. 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége. Normális felhasználási és tárolási feltételek között veszélyes reakciók nem várhatók. 1-METOXI-2-PROPANOL: erős oxidálószerekkel és erős savakkal veszélyesen reagálhat. 10.4. Kerülendő körülmények. Kerüljük a túlmelegedést. 1-METOXI-2-PROPANOL: kerüljük a levegőt. 10.5. Nem összeférhető anyagok. Erős redukálószerek és oxidánsok, bázisok és erős savak, magas hőmérsékletű anyagok. 1-METOXI-2-PROPANOL: oxidálószerek, erős savak és alkáli fémek. 10.6. Veszélyes bomlástermékek. Nem állnak rendelkezésre információk.

11 SZAKASZ. Toxikológiai információk. 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ. Magára a termékre vonatkozó kísérleti toxikológiai adatok hiányában, a termék esetleges veszélyeit az egészségre a tartalmazott anyagok tulajdonságai alapján értékelték, a vonatkozó jogszabály által az osztályozáshoz előírt kritériumok szerint.Ezért a termék expozíciójából s zármazó toxikológiai hatások értékeléséhez vegyük figyelembe az esetlegesen a 3. pontban idézett egyes veszélyes anyagok koncentrációját. Lenyelés vagy hányás esetén a folyadék minimális mennyiségben is a légzőszervekbe kerülve tüdőgyulladást és tüdőödémát okozhat. Akut hatások: szembe jutva irritációt okoz; a tünetek lehetnek: kivörösödés, ödéma, fájdalom és könnyezés. Lenyelése egészségi problémákat okozhat, hasi fájdalmakat, gyomorégést, hányingert és hányást. A termék nagyon illékony anyagokat tartalmaz, melyek a központi idegrendszer jelentős depresszióját okozhatják, aminek a hatása álmosság, szédülés, a reflexek elveszítése, narkózis lehet. A termék ismételt expozíció során zsírtalanító hatással van a bőrre, ami a bőr kiszáradásában és felrepedezésében nyilvánulhat meg. 1-METOXI-2-PROPANOL: főleg a bőrön át jut a szervezetbe, a légutak kevésbé bírnak jelentőséggel, mivel a termék gőznyomása alacsony. 100 ppm fölött irritálja a szem, az orr és a szájüreg nyálkahártyáját. 1000 ppm értéknél egyensúlyi problémák és komoly szem-irritáció jelentkezik. Az expozíciónak

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 10/15

kitett önkénteseken végzett klinikai és biológiai vizsgálatok nem mutattak ki rendellenességeket. Az acetát közvetlenül érint kezve nagyobb bőr- és szemirritációt okoz. Krónikus hatásáról az emberre nincs tudomásunk.

DECANO LD50 (Szájon át).> 2000 mg/kg rat LD50 (Bőrön át).> 2000 mg/kg rabbit Prallethrin TG >92% LD50 (Szájon át).417 mg/kg rat LC50 (Belélegzés).0,658 mg/l/4h (dust/mist) rat 1-METOXI-2-PROPANOL LD50 (Szájon át).5660 mg/kg Rat LD50 (Bőrön át).9999,99 mg/kg Rabbit 2-PROPANOL LD50 (Szájon át).5840 mg/kg Rat LD50 (Bőrön át).16,4 ml/kg rabbit

12 SZAKASZ. Ökológiai információk. A termék veszélyes a környezetre, és nagyon mérgező a vízi szervezetekre, ami hosszú távon károsítja a környezetet. 12.1. Toxicitás. DECANO LC50 - Halak Esetén.

10,1 mg/l/96h Oncorhynus mykiss

EC50 - Rákok Esetén.

> 100 mg/l/48h Daphnia Magna

Prallethrin TG >92% LC50 - Halak Esetén.

0,012 mg/l/96h Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout)

EC50 - Rákok Esetén.

0,0062 mg/l/48h Daphnia magna

2-PROPANOL LC50 - Halak Esetén.

> 100 mg/l/96h Pimephales promelas

EC50 - Rákok Esetén.

> 100 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Algák / Vízi Növények Esetén. 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság. DECANO Biológialilag gyorsan lebontható.

Prallethrin TG >92% Biológialilag NEM gyorsan lebontható.

> 100 mg/l/72h Alga Scenedesmus quadricauda

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 11/15

12.3. Bioakkumulációs képesség. Nem állnak rendelkezésre információk. 12.4. A talajban való mobilitás. Nem állnak rendelkezésre információk. 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei. A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat. 12.6. Egyéb káros hatások. Nem állnak rendelkezésre információk.

13 SZAKASZ. Ártalmatlanítási szempontok. 13.1. Hulladékkezelési módszerek. Termék megsemmisítése: A termék és maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Hulladék azonosító kód: 18 02 05* A kiürült csomagolás veszélyes hulladéknak számít. Hulladék azonosító kód: 15 01 11*

14 SZAKASZ. Szállításra vonatkozó információk. 14.1. UN-szám. ADR / RID, IMDG, IATA:

1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés. ADR / RID: IMDG: IATA:

AEROSOLS, FLAMMABLE AEROSOLS () AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok).

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 12/15

ADR / RID:

Osztály: 2

Címke: 2.1

IMDG:

Osztály: 2

Címke: 2.1

IATA:

Osztály: 2

Címke: 2.1

14.4. Csomagolási csoport. ADR / RID, IMDG, IATA:

-

14.5. Környezeti veszélyek. ADR / RID:

Environmentally Hazardous.

IMDG:

Marine Pollutant.

IATA:

NO

Légúti szállításhoz a környezeti veszélyjelzés csak az N. ONU 3077 és 3082 számára kötelező. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések. ADR / RID:

HIN - Kemler: --

Limited Quantities: 1 L

Alagút korlátozás kódja: (D)

Különleges rendelkezések: IMDG:

EMS: F-D, S-U

IATA:

Cargo:

Pass.: Különleges utasítások.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás. Nem rá vonatkozó információ.

15 SZAKASZ. Szabályozással kapcsolatos információk.

Limited Quantities: 1 L Korlátozott mennyiség: 150 Kg Korlátozott mennyiség: 75 Kg A145, A167, A802

Csomagolási utasítás: 203 Csomagolási utasítás: 203

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 13/15

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok. Seveso kategória.

8, 9i

A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint. Termék. Pont.

40

A Candidate List (REACH 59. cikk)-ben szereplő anyagok. Nincs. Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet). Nincs. Kiviteli bejentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EK) rendelet. Nincs. A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs. A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs. Egészségügyi ellenőrzés. E kémiai anyag expozíciójának kitett dolgozók nem kötelesek egészségügyi ellenőrzés alatt állni, ha a kockázat -értékelés eredményei azt mutatják, hogy csak enyhe kockázat áll fenn a dolgozók biztonságára és egészségére nézve, és ha betartják a 98/24/EK rendeletben foglaltakat.

528/2012/EK rendelet szerint a termék biocidnak minősül. Engedélyszáma: JKF/14334-42015 Hatóanyaga: 0,3% pralletrin 15.2. Kémiai biztonsági értékelés. A keverékre és a tartalmazott anyagokra vonatkozóan nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16 SZAKASZ. Egyéb információk. A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege: Aerosol 1

Aeroszolok, kategória 1

Aerosol 3

Aeroszolok, kategória 3

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 14/15

Flam. Liq. 2

Tűzveszélyes folyadékok, kategória 2

Flam. Liq. 3

Tűzveszélyes folyadékok, kategória 3

Press. Gas

Gáz nyomás alatt

Acute Tox. 3

Akut toxicitás, kategória 3

Acute Tox. 4

Akut toxicitás, kategória 4

Asp. Tox. 1

Aspirációs veszély, kategória 1

Eye Irrit. 2

Szemirritáció, kategória 2

STOT SE 3

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3

Aquatic Acute 1

A vízi környezetre veszélyes, akut toxicitás, kategória 1

Aquatic Chronic 1

A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 1

H222

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229

A palack túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H225

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H226

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H280

Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

H331

Belélegezve mérgező.

H302

Lenyelve ártalmas.

H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H336

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH066

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A lap 2-3. részében idézett (R) mondatok szövege: R10

KIS MÉRTÉKBEN TŰZVESZÉLYES.

R11

TŰZVESZÉLYES.

R12

FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES.

R22

LENYELVE ÁRTALMAS.

R23

BELÉLEGEZVE MÉRGEZŐ (TOXIKUS).

R36

SZEMIZGATÓ HATÁSÚ.

R50/53

NAGYON MÉRGEZŐ A VÍZI SZERVEZETEKRE, A VÍZI KÖRNYEZETBEN HOSSZAN TARTÓ KÁROSODÁST OKOZHAT. LENYELVE ÁRTALMAS, ASPIRÁCIÓ (IDEGEN ANYAGNAK A LÉGUTAKBA BESZÍVÁSA) ESETÉN TÜDŐKÁROSODÁST OKOZHAT. ISMÉTELT EXPOZÍCIÓ A BŐR KISZÁRADÁSÁT VAGY MEGREPEDEZÉSÉT OKOZHATJA. A GŐZÖK BELÉGZÉSE ÁLMOSSÁGOT VAGY SZÉDÜLÉST OKOZHAT.

R65 R66 R67

RÖVIDÍTÉSEK: - ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - CAS NUMBER: CAS (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat) szám - CE50: közepes effektív koncentráció - CE NUMBER: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben

Verzió:0010

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Kibocsátás dátuma: 29.05.2015

VAPE Specialist darázsirtó aeroszol Oldal 15/15

- CLP: 1272/2008/EK rendelet - DNEL: Származtatott hatásmentes szint - EmS: Emergency Schedule - GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere - IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat - IC50: közepes gátló koncentráció - IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata - IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet - INDEX NUMBER: CLP VI. melléklet azonosító szám - LC50: Közepes halálos koncentráció - LD50: Közepes halálos dózis - OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték - PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint - PEC: Becsült környezeti koncentráció - PEL: Megengedett expozíciós határérték - PNEC: Becsült hatástalan koncentráció - REACH: 1907/2006/EK rendelet - RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat - TLV: Küszöbérték - TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni. - TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték - TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték - VOC: Illékony szerves vegyület - vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 1. Az 1999/45/EK sz. Irányelv és módosításai 2. Az 67/548/EGK sz. Irányelv és módosításai és alkalmazásai 3. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EU) rendelete (REACH) 4. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EU) rendelete (CLP) 5. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EU) rendelete (I Atp. CLP) 6. Az Európai Parlament és a Tanács 453/2010 (EU) rendelete 7. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP) 8. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP) 9. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP) 10. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP) 11. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - ECHA Agency honlap Megjegyzés a felhasználó számára: A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást. Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betar tsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk. A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára javasoljuk megfelelő képzés biztosítását.. Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest: A következő rovatokban történtek változások: 02.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.